A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA"

Átírás

1 A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA I. Feladatkör, tevékenység: Intézmény neve: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Törzskönyvi azonosító száma: Honlap címe: A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság alaptevékenységét a fogyasztóvédelemrıl szóló évi CLV. törvény, az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII.31.) Korm. rendelet, valamint a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet határozza meg. A Hatóság piacfelügyeleti tevékenységét a termékek piacfelügyeletérıl szóló LXXXVIII. törvény, a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013 (I. 18.) Korm. rendelet, illetve a különbözı ágazati termékspecifikus jogszabályok alapján látja el. Fentieken túl a Hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó fıbb ügyköröket az alábbi jogszabályok határozzák meg: a szerencsejáték szervezésérıl szóló évi XXXIV. törvény a nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggı szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló évi CVIII. törvény az elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény a távhıszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény a kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. törvény a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény a földgázellátásról szóló évi XL. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény a víziközmő-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény a termékek piacfelügyeletérıl szóló évi LXXXVIII. törvény A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) tevékenységének fókuszában 2014-ben is a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének, illetve vagyoni érdekeinek a megóvása állt. Az éves ellenırzési és vizsgálati program témavizsgálataiban a legszélesebb körő fogyasztói érdekek képviselete, a jogsértések által leginkább érintett területekre való kiemelt 1

2 hatósági odafigyelés, valamint a legtöbb panasz alapjául szolgáló részterületek folyamatos vizsgálata egyaránt visszaköszönt. A témavizsgálatok eredményeinek összegzése A évi ellenırzési és vizsgálati program alapján az NFH szakmai irányítása mellett a hatóság 55 témavizsgálatot folytatott le, ezen keretek között a felügyelıségek ügyszámot rögzítettek. A szakmai feladatok érdemi részét a kereskedelemmel összefüggı ellenırzések lefolytatása és ügyek kivizsgálása ( ügy), valamint a piacfelügyeleti tevékenységbıl eredı hatósági tevékenység ellátása ( ügy) képezte. Szintén jelentıs számban voltak jelen a közszolgáltatásokkal kapcsolatos témavizsgálatokból, valamint az e területen érkezı megkeresésekbıl eredı feladatok (7102 ügy) is. A fogyasztói megkeresések száma 2014-ben nıtt a korábbi évekhez képest: összesen panaszt, bejelentést, kérdést, észrevételt kapott a hatóság, amely több mint rel több a évhez képest. Az NFH Hatósági és Jogi Fıosztályához a évben összesen ügyirat érkezett, ebbıl a fellebbezések száma volt. A másodfokon az elmúlt egy évben meghozott fellebbezést elbíráló döntésbıl 571 helybenhagyó született. A helybenhagyó döntéseken kívül 204 megváltoztató, 64 megsemmisítı, továbbá 182 megsemmisítést és új eljárást elrendelı másodfokú döntés született. Az NFH a évben közszolgáltatási területen 515 ügyben hozott másodfokú (érdemi) döntést, emellett 659 esetben adott tájékoztatást a fogyasztók megkeresésére vagy intézkedett a panasz (/közérdekő bejelentés) hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı szervezet részére való megküldésérıl. Az NFH a év folyamán esetben állapított meg szankciót a vizsgálatai során. Ebbıl 5555 alkalommal kötelezésre került sor, amikor kötelezték a tevékenység beszüntetésére a vállalkozókat. Az év folyamán 3904 esetben került sor fogyasztóvédelmi bírság kiszabására Ft értékben, az eljárási bírságokkal együtt a kiszabott pénzbeli szankció Ft volt. A közszolgáltatások és rezsicsökkentés végrehajtása területén elért eredmények Az NFH a jogszabály-módosítások eredményeképpen a lakossági fogyasztók, illetve felhasználók tekintetében valamennyi közszolgáltatási területen (villamosenergia-, földgáz-, távhı-, víziközmő-szolgáltatás, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, kéményseprı-ipari közszolgáltatás) széles hatásköri jogosítványokat kapott. Ennek következménye volt többek között az, hogy jelentıs mértékben nıtt a hatósági megkeresések száma ezen a területen: 2

3 - a villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatban 1884 db, - a földgázszolgáltatással összefüggésben 1295 db, - a víziközmő-szolgáltatást érintıen 939 db, - a távhıszolgáltatással kapcsolatban összesen 361 db beadvány érkezett a területi felügyelıségekhez. Ezzel a fogyasztói megkeresések aránya megközelítette, egyes helyeken meg is haladta a leggyakoribb, a szavatossági, jótállási ügyekben érkezı megkeresések számát. Fontos eredmény, hogy a rezsicsökkentés megvalósulásának nyomon követésében is fontos szerepet kapott a hatóság: a lakossági földgáz-, villamosenergia- és távhıszolgáltatás díjcsökkentésének ellenırzésére létrehozott munkacsoport vezetıje, Németh Szilárd a munkacsoport munkájában való részvételre és a közszolgáltatások területét érintı ajánlások megtételére kérte fel az NFH-t. A hatóság ekkor egy 19 pontból álló, módosító javaslatokat tartalmazó munkaanyagot fogalmazott meg a munkacsoport részére. Az NFH képviselıi azóta is aktívan részt vesznek a rezsicsökkentésért felelıs munkacsoport ülésein, továbbá a Közmőtörvény elıkészítési munkálataiban is. A villamosenergia-szektor vonatkozásában a számlaérthetıség vizsgálata céljából 93 beadvány érkezett a felügyelıségekhez. Megállapítható, hogy az elızı évhez képest (173 beadvány) szinte a felére csökkent a számlaérthetıséggel kapcsolatos fogyasztói panaszok száma, ami többek között az egységes közszolgáltatói számlaképrıl szóló törvény hatályba lépésének is volt köszönhetı. A földgázszolgáltatás területén a számlaérthetıséggel kapcsolatos panaszok száma 52 db volt. A évben hatósági eljárás indult földgáz- és villamosenergia közszolgáltatókkal szemben egyedi ügyekben. Piacfelügyeleti vizsgálatok és eredmények A rendelkezésre álló adatok alapján az NFH a korábbi évek eredményéhez hasonlóan a évben is elıkelı helyen végzett a veszélyes termékek felkutatásában mutatott tagállami aktivitást mutató RAPEX rendszer listáján. Magyarország 2014-ben összesen 291 riasztást küldött a rendszerbe, amelybıl súlyosan veszélyes, - 15 db közepes, illetve nagy kockázatú termék volt, míg - 12 bejelentést információként továbbított. Az NFH 2014-ben 244 terméktípusra vonatkozó vámriasztást kapott a vámhivataloktól. A veszélyes, illetve okmányhiányos termékek vámkezelését az illetékes felügyelıség megtiltotta. A témavizsgálatok körében a hatóság 2014-ben is kiemelt figyelmet szentelt a legfiatalabbak életének, testi épségének és egészségének a védelmére, így az ellenırzött termékek között szerepeltek 3

4 - csecsemı- és kisgyermek ruházati termékek, - játékok, - cumik, - kerékpárra szerelhetı gyermekülések, - másnak látszó, élelmiszerrel összetéveszthetı termékek, - a játszótéri eszközök. A korábban veszélyesnek nyilvánított termékek felkutatásában is komoly aktivitást mutattak a hatóság szakemberei: a fıvárosi/megyei felügyelıségek összesen 2646 kereskedelmi egységben végeztek ellenırzést, amelyek közöl 212 egységben találtak korábban már letiltott, illetve RAPEX riasztásban szereplı terméket, az ellenırzés során összesen 294-féle (2637 db) veszélyes terméket találtak a felügyelıségek munkatársai. A laboratóriumok az év során db vizsgálatot végeztek el. A vizsgálatok elsısorban a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi ellenırzések mőszaki hátterét jelentı vizsgálati feladatokat takarják. A laboratóriumok vizsgálták a termékek biztonsági, minıségi jellemzıit, valamint a tisztességtelen kereskedıi magatartással összefüggı termékjellemzıket. Az Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium az év során összesen db vizsgálatot végzett 1752 db mintán, melybıl 8362 db vizsgálat szolgáltatta a témavizsgálatokhoz, panaszokhoz, riasztásokhoz, összehasonlító vizsgálatokhoz és tájékoztató anyagokhoz, valamint a Magyar Termék Nagydíj Pályázat éves utóellenırzéseihez, illetve új pályázatainak elbírálásához szükséges alapokat. A fentiek mellett a laboratórium vizsgálatokat végzett még külsı megbízásra (220 db vizsgálat), laboratóriumi nyílt napok keretében (349 db vizsgálat) és jártasságának bizonyítására (2050 db vizsgálat). A Mechanikai és Villamos Laboratórium 6313 db vizsgálatot végzett a évben, ezen belül külsı megbízásra 44, nyílt napok keretében 746, jártasságának bizonyítására, illetve összemérı és körvizsgálatokban 956, illetve média megjelenések alkalmával 514 vizsgálatot végzett. A fogyasztóvédelmi témavizsgálatok eredményei Az NFH Szolgáltatás-ellenırzési Fıosztályának koordinálásával a területi felügyelıségek 2014-ben az Ellenırzési és Vizsgálati Programban foglaltaknak megfelelıen 19 témavizsgálatot folytattak le. A hagyományos fogyasztóvédelmi ellenırzési területek közül kiemelt figyelmet kaptak a legtöbb beadványt, illetve a korábbi években magas kifogásolási arányt eredményezı témakörök. Ennek megfelelıen az alábbi vizsgálatok kerülnek kiemelésre. A fogyasztóvédelmi hatóság jogszabályban biztosított hatáskörében a fiatalkorúak egészségének védelme érdekében minden évben, rendszeresen ellenırzi az 4

5 alkoholtartalmú italok és dohánytermékek fiatalkorú személyek részére történı értékesítésére vonatkozó jogszabályi elıírások betartását ben a vizsgált esetek 37%-ában kiszolgálták a fiatalkorú vásárlót alkoholtartalmú itallal és/vagy dohánytermékkel. A vendéglátó, illetve a kereskedelmi egységekben folytatott ellenırzések tapasztalatai évek óta nem mutatnak jelentıs javulást. A kereskedelmi egységekben tapasztalt 54%-os, valamint a vendéglátó-ipari egységekben észlelt 38%-os jogsértési gyakoriság rávilágít arra, hogy a fiatalok alkoholtartalmú italokkal történı kiszolgálásának ellenırzése e területeken még hangsúlyosabb szerepet kell, hogy kapjon a jövıben. A nemzeti dohányboltok vonatkozásában a kifogásolási arány a fiatalkorúak kiszolgálása tekintetében 2014-ben 25%-os volt. A hatóság a kereskedelmi egységekben ellenırizte a szavatossági, illetve jótállási jogokkal kapcsolatos kifogások intézését, amelynek részét képezték a próbavásárlással egybekötött helyszíni ellenırzések, valamint a témában a felügyelıségekhez beérkezı fogyasztói panaszok egységes szempontok alapján történı vizsgálata. Tekintettel arra, hogy az érintett idıszakban a szavatossággal, jótállással kapcsolatos jogszabályi környezet átalakult, a vállalkozások még nem alkalmazkodtak minden esetben az új kihívásokhoz. Ezt mutatja az is, hogy minden olyan szempont tekintetében, amelyet érintettek a változások (a fogyasztói kifogásról felvett jegyzıkönyvek, illetve a jótállási jegyek tartalmi szempontú ellenırzése kapcsán), a évben a kifogásolások száma érezhetıen nıtt a 2013-as évhez képest. Azon esetekben, ahol a jogszabályi elıírások jelentıs ideje változatlanok, a felügyelıségek nem tártak fel olyan jelentıs számban jogsértéseket, mint az év közbeni jogszabályi változásokkal érintett területeken, azonban még mindig magas az ott tapasztalt szabálytalanságok száma is. A kifogások legtöbbször a jótállási jegyek kiállításával kapcsolatos kereskedıi gyakorlatokkal összefüggésben kerültek megállapításra (63%). A évben több olyan jogszabály-módosításra is sor került, amelyek az üzlethelyiségen kívül kötött szerzıdések egyik speciális értékesítési formáját, az árubemutatót szervezı, illetve lebonyolító vállalkozások tevékenységét érintették. Az említett módosítások egyrészt a hatósági ellenırzések lefolytatásának elısegítését, másrészt a fogyasztók jogainak fokozott védelmét szolgálták. Az árubemutatókat szervezı, illetve lebonyolító vállalkozások tevékenységével kapcsolatban a területi felügyelıségek által vizsgálat alá vont árubemutatók közül 68 termékbemutató esetében tártak fel valamilyen jogsértést, így a kifogásolási arány az megelızı évvel megegyezıen 68%-os volt. Javulás volt megfigyelhetı ugyanakkor az idegenforgalmi fıszezonban végzett ellenırzések eredményeiben: a kifogásolási arány a vendéglátóhelyek tekintetében 33 %-ról 31 %-ra csökkent, a taxi-szolgáltatás vonatkozásában szintén 2 százalékpontos csökkenés volt tapasztalható. Az elektronikus kereskedelmi tevékenység ellenırzése továbbra is kiemelt feladat: a rendkívül magas, 80 %-os kifogásolási arány azt mutatja, hogy a webáruházak üzemeltetıi 5

6 továbbra sem fordítanak kellı figyelmet a fogyasztói tájékoztatáshoz szükséges információk teljes körő biztosítására. A fentebb (üzlethelyiségen kívül kötött szerzıdések tekintetében) említett jogszabály-módosítás a távollevık között kötött szerzıdéseket, azaz az elektronikus kereskedelmi tevékenységet is érintette. A magas kifogásolási arány tehát részben az új szabályozás ismeretének, és ezáltal alkalmazásának hiányával magyarázható. Javult a kifogásolási arány ugyanakkor az árfeltüntetésre vonatkozó elıírások betartása tekintetében, a év 44 %-os arányához képest tavaly 42 %-os eredményt produkáltak az ellenırzések. Ez betudható a folyamatos és következetes hatósági ellenırzéseknek csakúgy, mint az alternatív ösztönzı eszközök alkalmazásának. A közszolgáltatások ellenırzése a fogyasztóvédelmi tevékenység egyik kiemelt területe, tekintettel arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat a lakosság csaknem egésze igénybe veszi, hiszen az energiafelhasználás, a víziközmő-szolgáltatás és a hulladékgazdálkodás a mindennapi élet nélkülözhetetlen, alapvetı része. A témavizsgálat ideje alatt összesen 5091 fogyasztói beadvány érkezett a felügyelıségekre, az alábbi bontás szerint. A 2014-ben lefolytatott vizsgálat eredményei alapján, a villamosenergia-szolgáltatás területén 25%-kal csökkent a felügyelıségekhez beérkezett fogyasztói beadványok száma (1884 db) a évben tapasztaltakhoz képest (2498 db). A évben a földgázszolgáltatás területén összesen 1295 db fogyasztói beadvány érkezett a fogyasztóvédelmi felügyelıségekhez, amelyekbıl 655 beadvány igényelt érdemi intézkedést. A beérkezett adatok alapján megállapítható, hogy a 2013-as évhez képest a beadványok száma közel felére csökkent, amely csökkenés minden bizonnyal a Hatóság hatékonyabb fellépésének, továbbá a szolgáltatók évrıl évre javuló jogkövetı magatartásának tudható be. A fogyasztóvédelmi hatósághoz a víziközmő-szolgáltatás területét érintıen 2014-ben összesen 939 fogyasztói beadvány érkezett, amely számadat nem mutat jelentısebb eltérést a 2013-ban beérkezett (954 db) fogyasztói beadványszámhoz képest. A távhıszolgáltatás területén a fogyasztóvédelmi felügyelıségekhez 2014-ben összesen 361 db beadvány érkezett, amely a 2013-as adatokhoz képest 42%-os csökkenést jelent. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén 2014-ben összesen 612 fogyasztói beadvány érkezett a felügyelıségekre, amely a 2013-as évhez képest (736 db) 17%-os csökkenést jelent. 6

7 Az Európai Fogyasztói Központ eredményei Az Európai Unió 28 tagállamában, valamint Izlandon és Norvégiában mőködnek a határon átnyúló fogyasztói panaszok rendezésének elısegítése és a felek közötti megállapodás elérése érdekében a nemzeti európai fogyasztói központok (European consumer centres, rövidítve: ECC), amelyek együtt alkotják az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát (ECC-NET, Hálózat). A magyar Európai Fogyasztói Központ (EFK) január 1. óta a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) szervezetében végzi tevékenységét január 1. és december 31. között összesen 428 olyan új határon átnyúló panasz érkezett az EFK-hoz, amelynek rendezésében a fogyasztó és a vállalkozás országa szerinti fogyasztói központ is részt vett. Az összes panasz közül 228 (a évi adatokkal összevetve 9%-al több) panasz került magyar fogyasztók, 200 panasz (2012. évhez képest 33%-al több) pedig más tagállami, illetve izlandi és norvég fogyasztók által benyújtásra. Az EFK a sikeresen megoldott panaszügyek tekintetében 2014-ben nagyságrendileg ,- Ft összegben és értékben érvényesítette sikeresen az európai fogyasztók határon átnyúló ügyletekbıl eredı vagyoni igényeit, amely összegbıl ,- Ft-ot a magyar fogyasztók sikeresen megoldott ügyeiben került visszaszerzésre ben az EFK összesen 807 (20%-os növekedés 2013-hoz képest) esetben nyújtott telefonon, elektronikus úton, illetve személyesen tájékoztatást a fogyasztók egyedi megkereséseire. Emellett a központ többek között aktív médiatevékenységet folytatott, uniós projektekben mőködött közre, továbbá 12 szakmai tárgyú elıadást tartott fogyasztók és vállalkozások részére. Nemzetközi kapcsolatok A nemzetközi kapcsolatok területét érintıen szükséges szétválasztani a hatóság bilaterális relációit, illetve a nemzetközi és EU-s hálózatokon belül folytatott munkáját. Két- vagy többoldalú relációk kapcsán kiemelendı legfontosabb eredmények: - EU-s szakértıcsere program keretében egy hetes tanulmányúton jártak a hatóságnál a Máltai Fogyasztóvédelmi és Versenyhivatal piacfelügyelettel foglalkozó kollégái. - A Török Köztársaság Vámügyi és Kereskedelmi Minisztériumával elmélyült a szakmai együttmőködés, a hatóság munkatársai egy hetes tanulmányúton vettek részt Isztambulban, ahol döntés született arról is, hogy a hatóság szakmai partnerként csatlakozik a törökök által vezetett konzorciumhoz a Consumer Academy elnevezéső 24 hónapos Erasmus+ KA2 projekt keretében. Továbbá megkezdıdött a magyartörök tárcaközi szintő fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti együttmőködés aláírásának elıkészítése. 7

8 - A hatóság együttmőködési megállapodást írt alá a Kínai Népköztársaság Ipari és Kereskedelmi Igazgatóságával. A megállapodás súlyát jól szemlélteti, hogy azt a kínai tárca miniszter-helyettes írta alá és Magyarország mellett az EU tagállamok közül csak Németországgal áll fenn hasonló együttmőködése Kínának október 31-én kétoldalú együttmőködési megállapodás került aláírásra Georgia Mőszaki és Építésügyi Ellenırzı Hivatalával - A hatóság aktívan részt vesz a Balkán régió országait átfogó különbözı Kormányközi Gazdasági Vegyes Bizottságokban, így pl. Szerbia, Horvátország, Macedónia, Moldova, Montenegró, Georgia és Bosznia-Hercegovina vonatkozásában. - Szakmai workshopra került sor Szarajevóban Bosznia-Hercegovina Piacfelügyeleti Ügynökségével, ahol a felek gyakorlatorientált megközelítésben értékelték ki a as megállapodás megkötése óta eltelt idıszak eredményeit. Nemzetközi hálózatok: Az NFH évente növekvı aktivitással vesz részt az Európai Unión belüli közös fogyasztóvédelmi tevékenységekben, illetve a Nemzetközi Fogyasztóvédelmi Hálózat (ICPEN) multilaterális kooperációjában. EU-n belül a hatóság napi szintő munkakapcsolatban elsıdlegesen az EU korábbi Egészségügyi és Fogyasztói Fıigazgatósásával (DG SANCO), kisebb részben a Jogi Fıigazgatósággal (DG JUST) áll (e két fıigazgatóság az új összetételő Bizottság égisze alatt összevonásra került Igazságügyi és Fogyasztói Fıigazgatóság néven). Az NFH nemzeti összekötı hivatali és hatáskörrel rendelkezı hatósági feladatot lát el a hálózat égisze alatt, a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelıs nemzeti hatóságok együttmőködését szabályozó CPC hálózatban, melynek keretében amellett, hogy végrehajtás és információszolgáltatás iránti adminisztratív megkereséseket teljesít és szervezett keretek között lép fel a határon átnyúló fogyasztóvédelmi jogszabálysértésekkel szemben, önkéntes jelleggel részt vesz a SANCO végrehajtó ügynöksége (CHAFEA) által kiírásra kerülı közös akciókban, illetve szakértıcsere programokban. A közös akciók keretében az NFH részt vett többek között internetes jogsértésekkel szembeni (BEIEC, FUABA, IECCD), internetes vizsgálatok kapacitás építését célzó (SECIR), tisztességtelen szerzıdési feltételekkel szembeni (EUTS) fellépést célzó projektben során az NFH igyekezett érdemi résztvevıje lenni a közösségi munkafolyamatnak, ennek megfelelıen képviseltette magát a 2014-es sweep elıkészítı ülésén, a CPC szakbizottság rendes ülésein, az Európai Fogyasztói Csúcstalálkozón, a fogyasztói jogokról szóló irányelv kapcsán tartott, autóbérlés témában az Európai Fogyasztói Központok Hálózatával közösen rendezett, illetve a CPC rendelet felülvizsgálatáról tartott workshopokon, továbbá az aktuális EU elnökséget betöltı Olaszország által Rómában rendezett nagyszabású fogyasztóvédelmi elnökségi rendezvényen. Magyarország alapító tagként 1991 óta tevékenyen részt vesz a legnagyobb, több mint 40 ország hatóságait tömörítı nemzetközi fogyasztóvédelmi végrehajtó szervezet, az ICPEN (International Consumer Protection Enforcement Network) munkájában. A hálózatban 8

9 hazánkat az NFH és a GVH képviseli. A hálózat elnöki tisztségét évente más ország tölti be, 2014-ben Panamát Svédország váltotta e pozícióban, ennek megfelelıen az NFH is részt vett a svéd elnökség októberi, Stockholmban megrendezett két napos konferenciáján és a kapcsolódó, szintén két napos Best Practice workshopján. Kommunikáció és innováció A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hagyományos hatósági feladatainak ellátása mellett kiemelt figyelmet szentel a fogyasztói tájékoztatásnak, illetve az alternatív ösztönzı eszközök alkalmazásának. A hatósághoz érkezı megkeresések száma évrıl évre nı, és bár összetételük változik, az igény a tájékoztatásra és a problémák megoldásához szükséges ismeretekre folyamatosan jelen van. Az elmúlt években az NFH folyamatosan bıvítette azoknak a csatornáknak a körét, amelyeken keresztül a fogyasztók feltehetik kérdéseiket, megfogalmazhatják problémáikat és segítséget kérhetnek ügyeik megoldásában. Részben ennek is köszönhetı, hogy ben a fogyasztói megkeresések száma nıtt: az NFH-hoz és a megyei (fıvárosi) kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelıségeihez összesen kérdés, beadvány és panasz érkezett. A korábbi években kialakított online rendszerek (hatósági honlap, elérhetıségek, fórum oldal, Facebook-felület) mellett az NFH Központban is megnyílt a személyes ügyfélfogadás lehetıségét megteremtı tanácsadó iroda, amely mellett kezdték meg mőködésüket a megyei felügyelıségekhez hasonlóan a rezsipontok, amelyek a közszolgáltatásokkal összefüggı általános problémák megoldásában is segítik a fogyasztókat. A hatósági tájékoztatás 2014-ben részben a hagyományos sajtókapcsolatokon sajtótájékoztatók, közlemények, interjúk, írásbeli megkeresésekre adott válaszok formájában történt, részben a fogyasztókkal való közvetlen találkozást lehetıvé tevı rendezvényeken, eseményeken való megjelenés útján zajlott. A kommunikációs csatornák közül kiemelt szerepet kapott az NFH honlapja, amely EU-s pályázati források felhasználásával új felületet és tartalmat kapott: a letisztult, korszerő megjelenés mellett az információk célcsoport-orientáltan jelennek meg, segítve ez által a könnyebb eligazodást és tájékozódást. A portálon való jobb tájékozódás elısegítése érdekében a hírek, információk tematikus bontásban érhetıek el, attól függıen, hogy az érdeklıdı fogyasztói, vállalkozói, vagy sajtókapcsolati jellegő témában keres választ a kérdéseire. A honlap arculati elemeit a letisztultság jellemzi, fókuszba helyezve az adekvát információk gyors elérését. Az online felület tartalma folyamatosan frissül, bıvül a jövıben is. 9

10 A hatóság honlapján belül külön aloldalak tartalmazzák az NFH alternatív kezdeményezéseivel összefüggı információkat, így külön adatbázisban jelenik meg egyebek mellett a pozitív lista, a Fogyasztóbarát tanúsítványt elnyert vállalkozások listája, a veszélyes termékek, a hatósági határozatok és a rezsicsökkentéssel kapcsolatos információk köre. A megújult honlap létrejöttével vált teljessé a mai kor igényeinek megfelelı hatósági fogyasztóvédelmi online kommunikációs háló. Szintén pályázati forrásokból készült el a hatóság önálló okostelefon alkalmazása is, amely a mindennapok során leggyakrabban felmerülı fogyasztóvédelmi kérdésekre ad választ. Az alkalmazás segít eligazodni az áruvásárlásra, az internetes kereskedelemre, a termékkel kapcsolatos reklamációra, illetıleg az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szabályok rendszerében, ugyanakkor lehetıséget teremt arra is, hogy az érdeklıdık megtalálják azt a legrövidebb utat, amelyen keresztül kérdéseikre választ kaphatnak, illetve panaszaikat benyújthatják. Az online felületek fejlesztése mellett továbbra is fontos kommunikációs eszközként mőködött az NFH hivatalos fórumoldala, Facebook-felülete és valamennyi olyan csatorna, ami biztosítja a fogyasztók számára a közvetlen kapcsolatfelvétel lehetıségét. A közvetlen kommunikáció lehetıségét a hatóság elsısorban a rendezvényeken, fesztiválokon való megjelenésekkel, lakossági és szakmai fórumokon való részvétellel, elıadások és nyílt napok szervezésével teremtette meg. Az NFH és a felügyelıségek szakemberei 2014-ben is részt vettek a tömegeket vonzó fesztiválokon, gasztronómiai rendezvényeken, szakkiállításokon és vásárokon, ahol a személyes jelenlét mellett tájékoztató kiadványok és tudásfelmérı tesztek segítségével igyekeztek bıvíteni a fogyasztói ismereteket ben is folytatódtak a korábbi években bevezetett innovatív kezdeményezések, így tovább bıvült a pozitív listán szereplı, illetve a Fogyasztóbarát Tanúsítvánnyal rendelkezı vállalkozások köre, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pedig pályázati formában hirdette meg a Fogyasztóbarát Település programot. Az év során folytatódott a korábbi években nagy sikert aratott Nyílt labor programsorozat. Ezeken a rendezvényeken a fogyasztók megismerhetik a szakemberek munkáját, a hatóság kitőzött céljait, és tájékoztatást kapnak a laboratóriumok tevékenységérıl. Szintén népszerőek voltak a különbözı kiállításokra, vásárokra és egyéb rendezvényre kitelepült, a laboratóriumi munka bemutatása mellett az egyes termékek kockázataira felhívó rendezvények is. 10

11 Sikeres pályázatok Az NFH 2014-ben számos európai kezdeményezéső és hazai társfinanszírozású pályázaton vett részt. Ezek közül az alábbiak emelhetık ki, mint 2014-ben megvalósuló, nyertes projektek: 1. Follow-up action to the Building a European Internet Enforcement Capability (BEIEC) Activity" FUABA Az angol OFT (Office of Fair Trading) által koordinált internetes jogsértésekkel szembeni hatékony fellépésekrıl szóló NFH pályázati anyag olyan meggyızıre sikerült, hogy a konzorcium Euro összegő EU támogatást nyert el. A projekt 2012 januárjában indult és 13 hónapon keresztül tart, melyben 15 ország 16 hatósága vesz részt. A projekt záróbeszámolója elfogadásra került, a támogatás utalva. A projekt idıtartama Joint Action on Cooperation between PROSAFE and the General Administration of Quality, Supervision and Quarantine (AQSIQ) of the People s Republic of China in the Field of Consumer Product Safety" PROSAFE által koordinált projekt, melyben EU tagállamok piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi hatóságai, köztük az NFH és a kínai állam hasonló hatáskörrel rendelkezı hatósága vesz részt. A projekt célja kínai-európai tapasztalatcsere, konferenciák, közös ellenırzések megvalósítása, valamint a kínai hatóság tájékoztatása az EU elvárásairól. A projekt záróbeszámolója elfogadásra került, a támogatás utalva A projekt idıtartama Internet Enforcement:Continued Coordination and Delivery (IECCD) Az angol Office of Fair Trading (OFT) által koordinált internetes jogsértésekkel szembeni hatékony fellépésrıl szóló projekt, melyben az NFH mellett 14 további partnerország vesz részt. A projekt elsıdleges célja az e-kereskedelem stratégiaorientált megközelítésének kialakítása, a határokon átnyúló internetes jogsértések elleni eredményesebb fellépés elérése érdekében, valamint a tagországi tapasztalatok, cseréje, átadása. A projekt szorosan kapcsolódik a korábbi CPC-n belül megvalósult internetes jogalkalmazással összefüggı közös akcióhoz (BEIEC és FUABA- utóbbiban az NFH is részt vett), amely során a kompetens hatóságok közös tapasztalatcserén keresztül erısítették meg együttmőködésüket. A záróbeszámoló benyújtásra került. A projekt idıtartama:

12 4. European Unfair Terms Strategy (EUTS) Az angol Office of Fair Trading (OFT) által koordinált tisztességtelen általános szerzıdési feltételekkel szembeni hatékony fellépésrıl szóló projekt, melyben az NFH mellett 12 tagállam fogyasztóvédelmi hatósága vesz részt. A tiszteségtelen általános szerzıdési feltételek alkalmazása az internetes kereskedelemnek köszönhetıen sok esetben határokon átívelı. A projekt célja a jogsértésekkel szembeni eredményesebb fellépés, a tagországi tapasztalatok átadásával. A záróbeszámoló benyújtásra került. A projekt idıtartama: EKOP-1.A Szolgáltatás-ellenırzési és piacfelügyeleti szakrendszer-fejlesztés és eszközpark korszerősítés a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál A projekttel az NFH egyik célja az elavult hardvereinek és irodai dobozos szoftvereinek cseréje volt, a másik fı cél információs szakrendszerek kifejlesztése ill. továbbfejlesztése, mely a piacfelügyeleti és szolgáltatás-ellenırzési tevékenységeket érinti a megyei felügyelıségek és az NFH munkája során, valamint az egyes határozatok kötelezı nyilvánosságra hozását oldja meg automatikus informatikai eszközzel. A szakrendszerek mellett megtörtént egy adattárház és jelentéskészítı rendszer kifejlesztése is. A projekt idıtartama: EKOP-2.A A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által nyújtott online szolgáltatások és ügyfélkapcsolati rendszer integrációja és továbbfejlesztése A projekt a meglévı interaktív felületek és a nyújtott szolgáltatások integrálását, korszerősítését, továbbfejlesztését és az állampolgárok, fogyasztók gyorsabb, hatékonyabb és egyszerőbb kiszolgálását célozta. Lehetıvé vált az online információkérés és panaszbejelentés elektronikus úton történı zökkenımentes fogadása, intézése, továbbítása és megválaszolása akár mobileszközökön is. A telefonos ügyfélszolgálat részben automata eszközök segítségével -24 órában vált képessé biztosítani a legfontosabb információkhoz való hozzáférést. A projekt idıtartama: ÁROP /A Intézményi struktúrafejlesztés a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál A projekt általános célja a belsı mőködési hatékonyságának javítása volt, amely az alábbi területeket tartalmazza: 12

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata NEMZETI BESZÁMOLÓ AZ AARHUSI EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2011. 1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata 1. Az Aarhusi Egyezmény 1 (Egyezmény) nemzeti végrehajtásáért a Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére 8. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA FRISSÍTVE: 2013.04.26. 2 TARTALOMJEGYZÉK A FOGYASZTÓBARÁT TANÚSÍTÁSI RENDSZER MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. A FOGYASZTÓBARÁT

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés 2009.02.26-ai döntése értelmében a Társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaságként

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

2010. május 4. 9.30, Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet B E S Z Á M O L Ó

2010. május 4. 9.30, Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet B E S Z Á M O L Ó Közgyőlés Magyar Tudományos Akadémia Elnöke 2010. május 4. 9.30, Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet Tervezet B E S Z Á M O L Ó a Magyar Tudományos Akadémia 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat 2006. október 16. Verzió: EKOP 2.2 Oldalszám összesen: 55 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Glosszárium...4

Részletesebben

I. A SZÖVEGES BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA... 1 I.1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA... 1 I.1.1. Intézményi szerkezeti változások ismertetése...

I. A SZÖVEGES BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA... 1 I.1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA... 1 I.1.1. Intézményi szerkezeti változások ismertetése... TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÖVEGES BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA... 1 I.1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA... 1 I.1.1. Intézményi szerkezeti változások ismertetése... 4 I.1.1.1. Elızmények... 4 I.1.1.2.

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015.

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015. TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. Mőködési feltételek...6 II. 1. Gazdálkodás, költségvetés, pénzügy...7 II. 2. Kiadási elıirányzatok

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 286/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2008. évi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2012. április 26-i

Részletesebben

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ 1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 7 2 5 5 9 1 5 4 5 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Széchenyi u. 17 a vállalkozás címe,telefonszáma 211.1.1-211.12.31.

Részletesebben

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet. 2008. évi beszámoló szöveges indoklása

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet. 2008. évi beszámoló szöveges indoklása Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet 2008. évi beszámoló szöveges indoklása Preambulum A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvényben az Országos Rehabilitációs

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület!

Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselıtestület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi munkavégzésérıl

JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi munkavégzésérıl ÜVEGZSEB ADATOK 1.) Az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelzı mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulása a támogatott tevékenységet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2011-2012. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2013. szeptember

BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2011-2012. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2013. szeptember BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2011-2012. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2013. szeptember 2 A Képviselı-testület 2013. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november Tervezet! TOLNA MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - SZEKSZÁRD SZÁMVEVİI JELENTÉS a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenırzésérıl 2007. november 3. Önkormányzati és Területi

Részletesebben