A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA"

Átírás

1 A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA I. Feladatkör, tevékenység: Intézmény neve: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Törzskönyvi azonosító száma: Honlap címe: A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság alaptevékenységét a fogyasztóvédelemrıl szóló évi CLV. törvény, az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII.31.) Korm. rendelet, valamint a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet határozza meg. A Hatóság piacfelügyeleti tevékenységét a termékek piacfelügyeletérıl szóló LXXXVIII. törvény, a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013 (I. 18.) Korm. rendelet, illetve a különbözı ágazati termékspecifikus jogszabályok alapján látja el. Fentieken túl a Hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó fıbb ügyköröket az alábbi jogszabályok határozzák meg: a szerencsejáték szervezésérıl szóló évi XXXIV. törvény a nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggı szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló évi CVIII. törvény az elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény a távhıszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény a kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. törvény a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény a földgázellátásról szóló évi XL. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény a víziközmő-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény a termékek piacfelügyeletérıl szóló évi LXXXVIII. törvény A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) tevékenységének fókuszában 2014-ben is a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének, illetve vagyoni érdekeinek a megóvása állt. Az éves ellenırzési és vizsgálati program témavizsgálataiban a legszélesebb körő fogyasztói érdekek képviselete, a jogsértések által leginkább érintett területekre való kiemelt 1

2 hatósági odafigyelés, valamint a legtöbb panasz alapjául szolgáló részterületek folyamatos vizsgálata egyaránt visszaköszönt. A témavizsgálatok eredményeinek összegzése A évi ellenırzési és vizsgálati program alapján az NFH szakmai irányítása mellett a hatóság 55 témavizsgálatot folytatott le, ezen keretek között a felügyelıségek ügyszámot rögzítettek. A szakmai feladatok érdemi részét a kereskedelemmel összefüggı ellenırzések lefolytatása és ügyek kivizsgálása ( ügy), valamint a piacfelügyeleti tevékenységbıl eredı hatósági tevékenység ellátása ( ügy) képezte. Szintén jelentıs számban voltak jelen a közszolgáltatásokkal kapcsolatos témavizsgálatokból, valamint az e területen érkezı megkeresésekbıl eredı feladatok (7102 ügy) is. A fogyasztói megkeresések száma 2014-ben nıtt a korábbi évekhez képest: összesen panaszt, bejelentést, kérdést, észrevételt kapott a hatóság, amely több mint rel több a évhez képest. Az NFH Hatósági és Jogi Fıosztályához a évben összesen ügyirat érkezett, ebbıl a fellebbezések száma volt. A másodfokon az elmúlt egy évben meghozott fellebbezést elbíráló döntésbıl 571 helybenhagyó született. A helybenhagyó döntéseken kívül 204 megváltoztató, 64 megsemmisítı, továbbá 182 megsemmisítést és új eljárást elrendelı másodfokú döntés született. Az NFH a évben közszolgáltatási területen 515 ügyben hozott másodfokú (érdemi) döntést, emellett 659 esetben adott tájékoztatást a fogyasztók megkeresésére vagy intézkedett a panasz (/közérdekő bejelentés) hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı szervezet részére való megküldésérıl. Az NFH a év folyamán esetben állapított meg szankciót a vizsgálatai során. Ebbıl 5555 alkalommal kötelezésre került sor, amikor kötelezték a tevékenység beszüntetésére a vállalkozókat. Az év folyamán 3904 esetben került sor fogyasztóvédelmi bírság kiszabására Ft értékben, az eljárási bírságokkal együtt a kiszabott pénzbeli szankció Ft volt. A közszolgáltatások és rezsicsökkentés végrehajtása területén elért eredmények Az NFH a jogszabály-módosítások eredményeképpen a lakossági fogyasztók, illetve felhasználók tekintetében valamennyi közszolgáltatási területen (villamosenergia-, földgáz-, távhı-, víziközmő-szolgáltatás, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, kéményseprı-ipari közszolgáltatás) széles hatásköri jogosítványokat kapott. Ennek következménye volt többek között az, hogy jelentıs mértékben nıtt a hatósági megkeresések száma ezen a területen: 2

3 - a villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatban 1884 db, - a földgázszolgáltatással összefüggésben 1295 db, - a víziközmő-szolgáltatást érintıen 939 db, - a távhıszolgáltatással kapcsolatban összesen 361 db beadvány érkezett a területi felügyelıségekhez. Ezzel a fogyasztói megkeresések aránya megközelítette, egyes helyeken meg is haladta a leggyakoribb, a szavatossági, jótállási ügyekben érkezı megkeresések számát. Fontos eredmény, hogy a rezsicsökkentés megvalósulásának nyomon követésében is fontos szerepet kapott a hatóság: a lakossági földgáz-, villamosenergia- és távhıszolgáltatás díjcsökkentésének ellenırzésére létrehozott munkacsoport vezetıje, Németh Szilárd a munkacsoport munkájában való részvételre és a közszolgáltatások területét érintı ajánlások megtételére kérte fel az NFH-t. A hatóság ekkor egy 19 pontból álló, módosító javaslatokat tartalmazó munkaanyagot fogalmazott meg a munkacsoport részére. Az NFH képviselıi azóta is aktívan részt vesznek a rezsicsökkentésért felelıs munkacsoport ülésein, továbbá a Közmőtörvény elıkészítési munkálataiban is. A villamosenergia-szektor vonatkozásában a számlaérthetıség vizsgálata céljából 93 beadvány érkezett a felügyelıségekhez. Megállapítható, hogy az elızı évhez képest (173 beadvány) szinte a felére csökkent a számlaérthetıséggel kapcsolatos fogyasztói panaszok száma, ami többek között az egységes közszolgáltatói számlaképrıl szóló törvény hatályba lépésének is volt köszönhetı. A földgázszolgáltatás területén a számlaérthetıséggel kapcsolatos panaszok száma 52 db volt. A évben hatósági eljárás indult földgáz- és villamosenergia közszolgáltatókkal szemben egyedi ügyekben. Piacfelügyeleti vizsgálatok és eredmények A rendelkezésre álló adatok alapján az NFH a korábbi évek eredményéhez hasonlóan a évben is elıkelı helyen végzett a veszélyes termékek felkutatásában mutatott tagállami aktivitást mutató RAPEX rendszer listáján. Magyarország 2014-ben összesen 291 riasztást küldött a rendszerbe, amelybıl súlyosan veszélyes, - 15 db közepes, illetve nagy kockázatú termék volt, míg - 12 bejelentést információként továbbított. Az NFH 2014-ben 244 terméktípusra vonatkozó vámriasztást kapott a vámhivataloktól. A veszélyes, illetve okmányhiányos termékek vámkezelését az illetékes felügyelıség megtiltotta. A témavizsgálatok körében a hatóság 2014-ben is kiemelt figyelmet szentelt a legfiatalabbak életének, testi épségének és egészségének a védelmére, így az ellenırzött termékek között szerepeltek 3

4 - csecsemı- és kisgyermek ruházati termékek, - játékok, - cumik, - kerékpárra szerelhetı gyermekülések, - másnak látszó, élelmiszerrel összetéveszthetı termékek, - a játszótéri eszközök. A korábban veszélyesnek nyilvánított termékek felkutatásában is komoly aktivitást mutattak a hatóság szakemberei: a fıvárosi/megyei felügyelıségek összesen 2646 kereskedelmi egységben végeztek ellenırzést, amelyek közöl 212 egységben találtak korábban már letiltott, illetve RAPEX riasztásban szereplı terméket, az ellenırzés során összesen 294-féle (2637 db) veszélyes terméket találtak a felügyelıségek munkatársai. A laboratóriumok az év során db vizsgálatot végeztek el. A vizsgálatok elsısorban a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi ellenırzések mőszaki hátterét jelentı vizsgálati feladatokat takarják. A laboratóriumok vizsgálták a termékek biztonsági, minıségi jellemzıit, valamint a tisztességtelen kereskedıi magatartással összefüggı termékjellemzıket. Az Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium az év során összesen db vizsgálatot végzett 1752 db mintán, melybıl 8362 db vizsgálat szolgáltatta a témavizsgálatokhoz, panaszokhoz, riasztásokhoz, összehasonlító vizsgálatokhoz és tájékoztató anyagokhoz, valamint a Magyar Termék Nagydíj Pályázat éves utóellenırzéseihez, illetve új pályázatainak elbírálásához szükséges alapokat. A fentiek mellett a laboratórium vizsgálatokat végzett még külsı megbízásra (220 db vizsgálat), laboratóriumi nyílt napok keretében (349 db vizsgálat) és jártasságának bizonyítására (2050 db vizsgálat). A Mechanikai és Villamos Laboratórium 6313 db vizsgálatot végzett a évben, ezen belül külsı megbízásra 44, nyílt napok keretében 746, jártasságának bizonyítására, illetve összemérı és körvizsgálatokban 956, illetve média megjelenések alkalmával 514 vizsgálatot végzett. A fogyasztóvédelmi témavizsgálatok eredményei Az NFH Szolgáltatás-ellenırzési Fıosztályának koordinálásával a területi felügyelıségek 2014-ben az Ellenırzési és Vizsgálati Programban foglaltaknak megfelelıen 19 témavizsgálatot folytattak le. A hagyományos fogyasztóvédelmi ellenırzési területek közül kiemelt figyelmet kaptak a legtöbb beadványt, illetve a korábbi években magas kifogásolási arányt eredményezı témakörök. Ennek megfelelıen az alábbi vizsgálatok kerülnek kiemelésre. A fogyasztóvédelmi hatóság jogszabályban biztosított hatáskörében a fiatalkorúak egészségének védelme érdekében minden évben, rendszeresen ellenırzi az 4

5 alkoholtartalmú italok és dohánytermékek fiatalkorú személyek részére történı értékesítésére vonatkozó jogszabályi elıírások betartását ben a vizsgált esetek 37%-ában kiszolgálták a fiatalkorú vásárlót alkoholtartalmú itallal és/vagy dohánytermékkel. A vendéglátó, illetve a kereskedelmi egységekben folytatott ellenırzések tapasztalatai évek óta nem mutatnak jelentıs javulást. A kereskedelmi egységekben tapasztalt 54%-os, valamint a vendéglátó-ipari egységekben észlelt 38%-os jogsértési gyakoriság rávilágít arra, hogy a fiatalok alkoholtartalmú italokkal történı kiszolgálásának ellenırzése e területeken még hangsúlyosabb szerepet kell, hogy kapjon a jövıben. A nemzeti dohányboltok vonatkozásában a kifogásolási arány a fiatalkorúak kiszolgálása tekintetében 2014-ben 25%-os volt. A hatóság a kereskedelmi egységekben ellenırizte a szavatossági, illetve jótállási jogokkal kapcsolatos kifogások intézését, amelynek részét képezték a próbavásárlással egybekötött helyszíni ellenırzések, valamint a témában a felügyelıségekhez beérkezı fogyasztói panaszok egységes szempontok alapján történı vizsgálata. Tekintettel arra, hogy az érintett idıszakban a szavatossággal, jótállással kapcsolatos jogszabályi környezet átalakult, a vállalkozások még nem alkalmazkodtak minden esetben az új kihívásokhoz. Ezt mutatja az is, hogy minden olyan szempont tekintetében, amelyet érintettek a változások (a fogyasztói kifogásról felvett jegyzıkönyvek, illetve a jótállási jegyek tartalmi szempontú ellenırzése kapcsán), a évben a kifogásolások száma érezhetıen nıtt a 2013-as évhez képest. Azon esetekben, ahol a jogszabályi elıírások jelentıs ideje változatlanok, a felügyelıségek nem tártak fel olyan jelentıs számban jogsértéseket, mint az év közbeni jogszabályi változásokkal érintett területeken, azonban még mindig magas az ott tapasztalt szabálytalanságok száma is. A kifogások legtöbbször a jótállási jegyek kiállításával kapcsolatos kereskedıi gyakorlatokkal összefüggésben kerültek megállapításra (63%). A évben több olyan jogszabály-módosításra is sor került, amelyek az üzlethelyiségen kívül kötött szerzıdések egyik speciális értékesítési formáját, az árubemutatót szervezı, illetve lebonyolító vállalkozások tevékenységét érintették. Az említett módosítások egyrészt a hatósági ellenırzések lefolytatásának elısegítését, másrészt a fogyasztók jogainak fokozott védelmét szolgálták. Az árubemutatókat szervezı, illetve lebonyolító vállalkozások tevékenységével kapcsolatban a területi felügyelıségek által vizsgálat alá vont árubemutatók közül 68 termékbemutató esetében tártak fel valamilyen jogsértést, így a kifogásolási arány az megelızı évvel megegyezıen 68%-os volt. Javulás volt megfigyelhetı ugyanakkor az idegenforgalmi fıszezonban végzett ellenırzések eredményeiben: a kifogásolási arány a vendéglátóhelyek tekintetében 33 %-ról 31 %-ra csökkent, a taxi-szolgáltatás vonatkozásában szintén 2 százalékpontos csökkenés volt tapasztalható. Az elektronikus kereskedelmi tevékenység ellenırzése továbbra is kiemelt feladat: a rendkívül magas, 80 %-os kifogásolási arány azt mutatja, hogy a webáruházak üzemeltetıi 5

6 továbbra sem fordítanak kellı figyelmet a fogyasztói tájékoztatáshoz szükséges információk teljes körő biztosítására. A fentebb (üzlethelyiségen kívül kötött szerzıdések tekintetében) említett jogszabály-módosítás a távollevık között kötött szerzıdéseket, azaz az elektronikus kereskedelmi tevékenységet is érintette. A magas kifogásolási arány tehát részben az új szabályozás ismeretének, és ezáltal alkalmazásának hiányával magyarázható. Javult a kifogásolási arány ugyanakkor az árfeltüntetésre vonatkozó elıírások betartása tekintetében, a év 44 %-os arányához képest tavaly 42 %-os eredményt produkáltak az ellenırzések. Ez betudható a folyamatos és következetes hatósági ellenırzéseknek csakúgy, mint az alternatív ösztönzı eszközök alkalmazásának. A közszolgáltatások ellenırzése a fogyasztóvédelmi tevékenység egyik kiemelt területe, tekintettel arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat a lakosság csaknem egésze igénybe veszi, hiszen az energiafelhasználás, a víziközmő-szolgáltatás és a hulladékgazdálkodás a mindennapi élet nélkülözhetetlen, alapvetı része. A témavizsgálat ideje alatt összesen 5091 fogyasztói beadvány érkezett a felügyelıségekre, az alábbi bontás szerint. A 2014-ben lefolytatott vizsgálat eredményei alapján, a villamosenergia-szolgáltatás területén 25%-kal csökkent a felügyelıségekhez beérkezett fogyasztói beadványok száma (1884 db) a évben tapasztaltakhoz képest (2498 db). A évben a földgázszolgáltatás területén összesen 1295 db fogyasztói beadvány érkezett a fogyasztóvédelmi felügyelıségekhez, amelyekbıl 655 beadvány igényelt érdemi intézkedést. A beérkezett adatok alapján megállapítható, hogy a 2013-as évhez képest a beadványok száma közel felére csökkent, amely csökkenés minden bizonnyal a Hatóság hatékonyabb fellépésének, továbbá a szolgáltatók évrıl évre javuló jogkövetı magatartásának tudható be. A fogyasztóvédelmi hatósághoz a víziközmő-szolgáltatás területét érintıen 2014-ben összesen 939 fogyasztói beadvány érkezett, amely számadat nem mutat jelentısebb eltérést a 2013-ban beérkezett (954 db) fogyasztói beadványszámhoz képest. A távhıszolgáltatás területén a fogyasztóvédelmi felügyelıségekhez 2014-ben összesen 361 db beadvány érkezett, amely a 2013-as adatokhoz képest 42%-os csökkenést jelent. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén 2014-ben összesen 612 fogyasztói beadvány érkezett a felügyelıségekre, amely a 2013-as évhez képest (736 db) 17%-os csökkenést jelent. 6

7 Az Európai Fogyasztói Központ eredményei Az Európai Unió 28 tagállamában, valamint Izlandon és Norvégiában mőködnek a határon átnyúló fogyasztói panaszok rendezésének elısegítése és a felek közötti megállapodás elérése érdekében a nemzeti európai fogyasztói központok (European consumer centres, rövidítve: ECC), amelyek együtt alkotják az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát (ECC-NET, Hálózat). A magyar Európai Fogyasztói Központ (EFK) január 1. óta a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) szervezetében végzi tevékenységét január 1. és december 31. között összesen 428 olyan új határon átnyúló panasz érkezett az EFK-hoz, amelynek rendezésében a fogyasztó és a vállalkozás országa szerinti fogyasztói központ is részt vett. Az összes panasz közül 228 (a évi adatokkal összevetve 9%-al több) panasz került magyar fogyasztók, 200 panasz (2012. évhez képest 33%-al több) pedig más tagállami, illetve izlandi és norvég fogyasztók által benyújtásra. Az EFK a sikeresen megoldott panaszügyek tekintetében 2014-ben nagyságrendileg ,- Ft összegben és értékben érvényesítette sikeresen az európai fogyasztók határon átnyúló ügyletekbıl eredı vagyoni igényeit, amely összegbıl ,- Ft-ot a magyar fogyasztók sikeresen megoldott ügyeiben került visszaszerzésre ben az EFK összesen 807 (20%-os növekedés 2013-hoz képest) esetben nyújtott telefonon, elektronikus úton, illetve személyesen tájékoztatást a fogyasztók egyedi megkereséseire. Emellett a központ többek között aktív médiatevékenységet folytatott, uniós projektekben mőködött közre, továbbá 12 szakmai tárgyú elıadást tartott fogyasztók és vállalkozások részére. Nemzetközi kapcsolatok A nemzetközi kapcsolatok területét érintıen szükséges szétválasztani a hatóság bilaterális relációit, illetve a nemzetközi és EU-s hálózatokon belül folytatott munkáját. Két- vagy többoldalú relációk kapcsán kiemelendı legfontosabb eredmények: - EU-s szakértıcsere program keretében egy hetes tanulmányúton jártak a hatóságnál a Máltai Fogyasztóvédelmi és Versenyhivatal piacfelügyelettel foglalkozó kollégái. - A Török Köztársaság Vámügyi és Kereskedelmi Minisztériumával elmélyült a szakmai együttmőködés, a hatóság munkatársai egy hetes tanulmányúton vettek részt Isztambulban, ahol döntés született arról is, hogy a hatóság szakmai partnerként csatlakozik a törökök által vezetett konzorciumhoz a Consumer Academy elnevezéső 24 hónapos Erasmus+ KA2 projekt keretében. Továbbá megkezdıdött a magyartörök tárcaközi szintő fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti együttmőködés aláírásának elıkészítése. 7

8 - A hatóság együttmőködési megállapodást írt alá a Kínai Népköztársaság Ipari és Kereskedelmi Igazgatóságával. A megállapodás súlyát jól szemlélteti, hogy azt a kínai tárca miniszter-helyettes írta alá és Magyarország mellett az EU tagállamok közül csak Németországgal áll fenn hasonló együttmőködése Kínának október 31-én kétoldalú együttmőködési megállapodás került aláírásra Georgia Mőszaki és Építésügyi Ellenırzı Hivatalával - A hatóság aktívan részt vesz a Balkán régió országait átfogó különbözı Kormányközi Gazdasági Vegyes Bizottságokban, így pl. Szerbia, Horvátország, Macedónia, Moldova, Montenegró, Georgia és Bosznia-Hercegovina vonatkozásában. - Szakmai workshopra került sor Szarajevóban Bosznia-Hercegovina Piacfelügyeleti Ügynökségével, ahol a felek gyakorlatorientált megközelítésben értékelték ki a as megállapodás megkötése óta eltelt idıszak eredményeit. Nemzetközi hálózatok: Az NFH évente növekvı aktivitással vesz részt az Európai Unión belüli közös fogyasztóvédelmi tevékenységekben, illetve a Nemzetközi Fogyasztóvédelmi Hálózat (ICPEN) multilaterális kooperációjában. EU-n belül a hatóság napi szintő munkakapcsolatban elsıdlegesen az EU korábbi Egészségügyi és Fogyasztói Fıigazgatósásával (DG SANCO), kisebb részben a Jogi Fıigazgatósággal (DG JUST) áll (e két fıigazgatóság az új összetételő Bizottság égisze alatt összevonásra került Igazságügyi és Fogyasztói Fıigazgatóság néven). Az NFH nemzeti összekötı hivatali és hatáskörrel rendelkezı hatósági feladatot lát el a hálózat égisze alatt, a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelıs nemzeti hatóságok együttmőködését szabályozó CPC hálózatban, melynek keretében amellett, hogy végrehajtás és információszolgáltatás iránti adminisztratív megkereséseket teljesít és szervezett keretek között lép fel a határon átnyúló fogyasztóvédelmi jogszabálysértésekkel szemben, önkéntes jelleggel részt vesz a SANCO végrehajtó ügynöksége (CHAFEA) által kiírásra kerülı közös akciókban, illetve szakértıcsere programokban. A közös akciók keretében az NFH részt vett többek között internetes jogsértésekkel szembeni (BEIEC, FUABA, IECCD), internetes vizsgálatok kapacitás építését célzó (SECIR), tisztességtelen szerzıdési feltételekkel szembeni (EUTS) fellépést célzó projektben során az NFH igyekezett érdemi résztvevıje lenni a közösségi munkafolyamatnak, ennek megfelelıen képviseltette magát a 2014-es sweep elıkészítı ülésén, a CPC szakbizottság rendes ülésein, az Európai Fogyasztói Csúcstalálkozón, a fogyasztói jogokról szóló irányelv kapcsán tartott, autóbérlés témában az Európai Fogyasztói Központok Hálózatával közösen rendezett, illetve a CPC rendelet felülvizsgálatáról tartott workshopokon, továbbá az aktuális EU elnökséget betöltı Olaszország által Rómában rendezett nagyszabású fogyasztóvédelmi elnökségi rendezvényen. Magyarország alapító tagként 1991 óta tevékenyen részt vesz a legnagyobb, több mint 40 ország hatóságait tömörítı nemzetközi fogyasztóvédelmi végrehajtó szervezet, az ICPEN (International Consumer Protection Enforcement Network) munkájában. A hálózatban 8

9 hazánkat az NFH és a GVH képviseli. A hálózat elnöki tisztségét évente más ország tölti be, 2014-ben Panamát Svédország váltotta e pozícióban, ennek megfelelıen az NFH is részt vett a svéd elnökség októberi, Stockholmban megrendezett két napos konferenciáján és a kapcsolódó, szintén két napos Best Practice workshopján. Kommunikáció és innováció A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hagyományos hatósági feladatainak ellátása mellett kiemelt figyelmet szentel a fogyasztói tájékoztatásnak, illetve az alternatív ösztönzı eszközök alkalmazásának. A hatósághoz érkezı megkeresések száma évrıl évre nı, és bár összetételük változik, az igény a tájékoztatásra és a problémák megoldásához szükséges ismeretekre folyamatosan jelen van. Az elmúlt években az NFH folyamatosan bıvítette azoknak a csatornáknak a körét, amelyeken keresztül a fogyasztók feltehetik kérdéseiket, megfogalmazhatják problémáikat és segítséget kérhetnek ügyeik megoldásában. Részben ennek is köszönhetı, hogy ben a fogyasztói megkeresések száma nıtt: az NFH-hoz és a megyei (fıvárosi) kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelıségeihez összesen kérdés, beadvány és panasz érkezett. A korábbi években kialakított online rendszerek (hatósági honlap, elérhetıségek, fórum oldal, Facebook-felület) mellett az NFH Központban is megnyílt a személyes ügyfélfogadás lehetıségét megteremtı tanácsadó iroda, amely mellett kezdték meg mőködésüket a megyei felügyelıségekhez hasonlóan a rezsipontok, amelyek a közszolgáltatásokkal összefüggı általános problémák megoldásában is segítik a fogyasztókat. A hatósági tájékoztatás 2014-ben részben a hagyományos sajtókapcsolatokon sajtótájékoztatók, közlemények, interjúk, írásbeli megkeresésekre adott válaszok formájában történt, részben a fogyasztókkal való közvetlen találkozást lehetıvé tevı rendezvényeken, eseményeken való megjelenés útján zajlott. A kommunikációs csatornák közül kiemelt szerepet kapott az NFH honlapja, amely EU-s pályázati források felhasználásával új felületet és tartalmat kapott: a letisztult, korszerő megjelenés mellett az információk célcsoport-orientáltan jelennek meg, segítve ez által a könnyebb eligazodást és tájékozódást. A portálon való jobb tájékozódás elısegítése érdekében a hírek, információk tematikus bontásban érhetıek el, attól függıen, hogy az érdeklıdı fogyasztói, vállalkozói, vagy sajtókapcsolati jellegő témában keres választ a kérdéseire. A honlap arculati elemeit a letisztultság jellemzi, fókuszba helyezve az adekvát információk gyors elérését. Az online felület tartalma folyamatosan frissül, bıvül a jövıben is. 9

10 A hatóság honlapján belül külön aloldalak tartalmazzák az NFH alternatív kezdeményezéseivel összefüggı információkat, így külön adatbázisban jelenik meg egyebek mellett a pozitív lista, a Fogyasztóbarát tanúsítványt elnyert vállalkozások listája, a veszélyes termékek, a hatósági határozatok és a rezsicsökkentéssel kapcsolatos információk köre. A megújult honlap létrejöttével vált teljessé a mai kor igényeinek megfelelı hatósági fogyasztóvédelmi online kommunikációs háló. Szintén pályázati forrásokból készült el a hatóság önálló okostelefon alkalmazása is, amely a mindennapok során leggyakrabban felmerülı fogyasztóvédelmi kérdésekre ad választ. Az alkalmazás segít eligazodni az áruvásárlásra, az internetes kereskedelemre, a termékkel kapcsolatos reklamációra, illetıleg az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szabályok rendszerében, ugyanakkor lehetıséget teremt arra is, hogy az érdeklıdık megtalálják azt a legrövidebb utat, amelyen keresztül kérdéseikre választ kaphatnak, illetve panaszaikat benyújthatják. Az online felületek fejlesztése mellett továbbra is fontos kommunikációs eszközként mőködött az NFH hivatalos fórumoldala, Facebook-felülete és valamennyi olyan csatorna, ami biztosítja a fogyasztók számára a közvetlen kapcsolatfelvétel lehetıségét. A közvetlen kommunikáció lehetıségét a hatóság elsısorban a rendezvényeken, fesztiválokon való megjelenésekkel, lakossági és szakmai fórumokon való részvétellel, elıadások és nyílt napok szervezésével teremtette meg. Az NFH és a felügyelıségek szakemberei 2014-ben is részt vettek a tömegeket vonzó fesztiválokon, gasztronómiai rendezvényeken, szakkiállításokon és vásárokon, ahol a személyes jelenlét mellett tájékoztató kiadványok és tudásfelmérı tesztek segítségével igyekeztek bıvíteni a fogyasztói ismereteket ben is folytatódtak a korábbi években bevezetett innovatív kezdeményezések, így tovább bıvült a pozitív listán szereplı, illetve a Fogyasztóbarát Tanúsítvánnyal rendelkezı vállalkozások köre, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pedig pályázati formában hirdette meg a Fogyasztóbarát Település programot. Az év során folytatódott a korábbi években nagy sikert aratott Nyílt labor programsorozat. Ezeken a rendezvényeken a fogyasztók megismerhetik a szakemberek munkáját, a hatóság kitőzött céljait, és tájékoztatást kapnak a laboratóriumok tevékenységérıl. Szintén népszerőek voltak a különbözı kiállításokra, vásárokra és egyéb rendezvényre kitelepült, a laboratóriumi munka bemutatása mellett az egyes termékek kockázataira felhívó rendezvények is. 10

11 Sikeres pályázatok Az NFH 2014-ben számos európai kezdeményezéső és hazai társfinanszírozású pályázaton vett részt. Ezek közül az alábbiak emelhetık ki, mint 2014-ben megvalósuló, nyertes projektek: 1. Follow-up action to the Building a European Internet Enforcement Capability (BEIEC) Activity" FUABA Az angol OFT (Office of Fair Trading) által koordinált internetes jogsértésekkel szembeni hatékony fellépésekrıl szóló NFH pályázati anyag olyan meggyızıre sikerült, hogy a konzorcium Euro összegő EU támogatást nyert el. A projekt 2012 januárjában indult és 13 hónapon keresztül tart, melyben 15 ország 16 hatósága vesz részt. A projekt záróbeszámolója elfogadásra került, a támogatás utalva. A projekt idıtartama Joint Action on Cooperation between PROSAFE and the General Administration of Quality, Supervision and Quarantine (AQSIQ) of the People s Republic of China in the Field of Consumer Product Safety" PROSAFE által koordinált projekt, melyben EU tagállamok piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi hatóságai, köztük az NFH és a kínai állam hasonló hatáskörrel rendelkezı hatósága vesz részt. A projekt célja kínai-európai tapasztalatcsere, konferenciák, közös ellenırzések megvalósítása, valamint a kínai hatóság tájékoztatása az EU elvárásairól. A projekt záróbeszámolója elfogadásra került, a támogatás utalva A projekt idıtartama Internet Enforcement:Continued Coordination and Delivery (IECCD) Az angol Office of Fair Trading (OFT) által koordinált internetes jogsértésekkel szembeni hatékony fellépésrıl szóló projekt, melyben az NFH mellett 14 további partnerország vesz részt. A projekt elsıdleges célja az e-kereskedelem stratégiaorientált megközelítésének kialakítása, a határokon átnyúló internetes jogsértések elleni eredményesebb fellépés elérése érdekében, valamint a tagországi tapasztalatok, cseréje, átadása. A projekt szorosan kapcsolódik a korábbi CPC-n belül megvalósult internetes jogalkalmazással összefüggı közös akcióhoz (BEIEC és FUABA- utóbbiban az NFH is részt vett), amely során a kompetens hatóságok közös tapasztalatcserén keresztül erısítették meg együttmőködésüket. A záróbeszámoló benyújtásra került. A projekt idıtartama:

12 4. European Unfair Terms Strategy (EUTS) Az angol Office of Fair Trading (OFT) által koordinált tisztességtelen általános szerzıdési feltételekkel szembeni hatékony fellépésrıl szóló projekt, melyben az NFH mellett 12 tagállam fogyasztóvédelmi hatósága vesz részt. A tiszteségtelen általános szerzıdési feltételek alkalmazása az internetes kereskedelemnek köszönhetıen sok esetben határokon átívelı. A projekt célja a jogsértésekkel szembeni eredményesebb fellépés, a tagországi tapasztalatok átadásával. A záróbeszámoló benyújtásra került. A projekt idıtartama: EKOP-1.A Szolgáltatás-ellenırzési és piacfelügyeleti szakrendszer-fejlesztés és eszközpark korszerősítés a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál A projekttel az NFH egyik célja az elavult hardvereinek és irodai dobozos szoftvereinek cseréje volt, a másik fı cél információs szakrendszerek kifejlesztése ill. továbbfejlesztése, mely a piacfelügyeleti és szolgáltatás-ellenırzési tevékenységeket érinti a megyei felügyelıségek és az NFH munkája során, valamint az egyes határozatok kötelezı nyilvánosságra hozását oldja meg automatikus informatikai eszközzel. A szakrendszerek mellett megtörtént egy adattárház és jelentéskészítı rendszer kifejlesztése is. A projekt idıtartama: EKOP-2.A A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által nyújtott online szolgáltatások és ügyfélkapcsolati rendszer integrációja és továbbfejlesztése A projekt a meglévı interaktív felületek és a nyújtott szolgáltatások integrálását, korszerősítését, továbbfejlesztését és az állampolgárok, fogyasztók gyorsabb, hatékonyabb és egyszerőbb kiszolgálását célozta. Lehetıvé vált az online információkérés és panaszbejelentés elektronikus úton történı zökkenımentes fogadása, intézése, továbbítása és megválaszolása akár mobileszközökön is. A telefonos ügyfélszolgálat részben automata eszközök segítségével -24 órában vált képessé biztosítani a legfontosabb információkhoz való hozzáférést. A projekt idıtartama: ÁROP /A Intézményi struktúrafejlesztés a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál A projekt általános célja a belsı mőködési hatékonyságának javítása volt, amely az alábbi területeket tartalmazza: 12

13 a szervezet teljesítményének mérését és értékelését a szervezetre testre szabott teljesítmény indikátorok segítségével, mőködıképes belsı folyamatok kialakítását és továbbfejlesztését, a szervezeti tudás hatékony feltérképezését, kiaknázását és megtartását, valamint a folyamatosan változó környezethez alkalmazkodni tudó, és önértékelı és önfejlesztı szervezeti gyakorlat és szervezeti kultúra kialakítását. A projekt idıtartama: ÁROP-1.A Konzisztens adatkezelés kialakítása és az annak fenntartásához szükséges igazgatásszervezési változások végrehajtása a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szakrendszereinél A projekt célja, hogy az NFH KPIR és I-DOC szakrendszereiben nyilvántartott, azonos partnerhez kapcsolódó különbözı eljárások áttekinthetısége javuljon, rendszeres és eseti jellegő adatszolgáltatási kötelezettségeinek könnyebben, hatékonyabban tudjon eleget tenni, és a szolgáltatott adatok pontossága, megbízhatósága javuljon. A célok eléréséhez adattisztítást, az elért adatminıség fenntartására irányuló fejlesztést és képzést valósított meg az igazgatásszervezési feladatok ellátása mellett. A projekt idıtartama: ERASMUS+ KA2 Consumer Academy ( TR01-KA ) A projekt célja a fogyasztói társadalom vásárlói tudatosságának erısítése, tájékoztatás, képzési platform létrehozásával. A projekt célcsoportját az egyéni fogyasztók, civil szervezetek, közintézmények, a magánszektor képviselıi, egyetemek és igazságügyi szervek, valamint a európai partnerek jelentik. Az NFH feladata a projekt keretében információnyújtás a Magyar és EU Fogyasztóvédelmi rendszerrıl, tapasztalatátadás az EU-ban vásárolt termékekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti ügyekrıl. A projekt keretében négy nemzetközi találkozó megszervezésére kerül sor, kettı Törökországban, egy Magyarországon és egy Nagy- Britanniában. Az NFH szervezi a magyarországi találkozót. További feladata képzési anyagok feltöltése a képzési platformra. Az NFH a disszeminációs feladatokban is részt vesz kommunikációs csatornáit használva. A projekt idıtartama: A projektben az NFH költségvetése: EUR 10. Setup an Equal Capability for Internet Researchers (SECIR); AGREEMENT NUMBER A FUABA és IECCD projektek folytatásaként a jelen projekt szándéka, hogy folytassa és nyomon kövesse a korábbi projektek tevékenységeit, egy Internet kutatói hálózat 13

14 létrehozásával, mely az Internetes kereskedelmet érintı fogyasztói ügyek információcseréjére és a legjobb gyakorlatok megosztására épül. A projekt idıtartama: A projektben az NFH költségvetése: EUR II. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása évben a Hatóság jelentıs részben költségvetési támogatásból gazdálkodott, a bírságbevételeket kötelezettség jellegő sajátos elszámolásokként kezelte és a központi költségvetésbe fizette be. Mőködési bevételeként a kiszámlázott eljárási költségeket, labor vizsgálati díjakat számolta el hatóságunk. III. Elıirányzatok alakulása- elıirányzatok és pénzforgalom egyeztetése 1) A kiadási és bevételi elıirányzatok módosításának alakulása Költségvetési elıirányzatok alakulása évben 1. Bevételi elıirányzatok e Ft-ban Mőködési bevételek Felhalmozási bevételek Központi, irányítószervi támogatás Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele Összesen Elıirányzat eredeti Elızı év költségvetési maradványa Elıirányzat változás összesen Elıirányzat módosított

15 2. Kiadási elıirányzatok e Ft-ban Elıirányzat eredeti Elızı év költségvetési maradványa Elıirányzat változás összesen Elıirányzat módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb mőködési célú kiadások Beruházások Felújítások Összesen Az eredeti elıirányzatunkat összesen e Ft-tal módosítottuk. - A jóváhagyott elızı évi elıirányzat maradvány miatt 838 e Ft értékben hajtottunk végre elıirányzat módosítást. Az elıirányzatok a Magyar Államkincstár által nyilvántartott elıirányzatokkal megegyeztek. 2.) Fıbb kiadási tételek, illetve az elıirányzat maradvány feladatteljesítéssel összefüggı alakulása a.) Elıirányzat maradványok alakulása: Elızı évben keletkezett elıirányzat maradvány felhasználása: A évi elıirányzat maradvány 838 e Ft volt, mely kötelezettségvállalással terheltként került jóváhagyásra. b.) c.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó, létszám alakulása A személyi juttatások és járulékaik eredeti elıirányzatát a létszámleépítés, az EFK a PÉP összegével, illetve a bérkompenzációra kapott többlettámogatással emelhettük meg. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság évi költségvetésében normatív jutalom tervezésére és kifizetésére keret nem állt rendelkezésre. Foglalkoztatottak személyi juttatásaiként a törvényi elıírásoknak megfelelıen fizettünk ki jubileumi jutalmat e Ft értékben. 15

16 Béren kívüli juttatás keretében e Ft-ot juttatott az NFH a dolgozóinak. A évi költségvetésben jóváhagyott létszám 134 fı volt. Üres álláshellyel nem rendelkeztünk december 31-én. A képzettség szempontjából 121 fı rendelkezik fıiskolai vagy egyetemi, 13 fı érettségivel vagy szakiskolai végzettséggel. Az NFH szőkös pénzügyi helyzete miatt nyugdíjpénztári tagsághoz hozzájárulást nem fizet. d.) Dologi kiadások A dologi kiadásoknál az eredeti elıirányzatnál e Ft-tal számoltunk, melyet év végéig összességében e Ft-ra növeltünk. A teljesítés e Ft volt. Készletbeszerzésre e Ft-ot fordítottunk, melybıl a legnagyobb tételeket az irodaszer, nyomtatvány, a könyv, a folyóirat, (fıként az NFH tevékenységébe illı információadási, tájékoztatási célú könyvek, folyóiratok, szóróanyagok, melyek a fogyasztók széles rétegét érintik) és az üzemanyag beszerzésére fordított kiadások teszik ki. Külföldi kiküldetésre fordított kiadásaink legtöbb esetben az EU-s kötelezettségeinkbıl fakad. Európai Uniós Bizottsági üléseken szakértıként, állandó meghívottként vesznek részt kollégáink. Az elmúlt év során tapasztalatcserékre és a különbözı fogyasztóvédelmet érintı konferenciákon való részvételre nyílt lehetıségünk. A legtöbb esetben az utazás költségeit az EU-s meghívó szervezet megtérítette. Az üzemeltetési, karbantartási kiadásokra évben összesen e Ft-ot fordítottunk. Az egyéb dologi soron kimutatott e Ft a következı nagyobb tételekbıl tevıdik össze: biztosítások, végrehajtási és perköltség. e.) Ellátottak pénzbeli juttatásai: NÉ f.) Egyéb mőködési célú kiadások A munkahelyvédelmi akcióterv keretében érvényesített adókedvezmény befizetése e Ft g.) Egyéb felhalmozási célú kiadások NÉ h.) Beruházások Az NFH évben e Ft összegő beruházást valósított meg. Ennek forrásául az eredeti elıirányzat e Ft és a többletbevételbıl átcsoportosított e Ft szolgált. 16

17 i.) Felújítások A évi költségvetésünkben felújítási kiadásokat e Ft-ban terveztünk. Intézményi hatáskörben történı átcsoportosítással a módosított elıirányzat e Ft, a teljesítés pedig e Ft-ban valósult meg. j.) Felhalmozási célú támogatások A Hatóság évben összesen 625 e Ft értékben nyújtott két fı munkavállalónak lakásvásárlásra 5 év lejáratú kamatmentes kölcsönt. A kölcsönt a régi kölcsönök törlesztéseibıl finanszíroztuk. 2.) Költségvetési bevételek alakulása A évi költségvetésben e Ft mőködési bevételt irányoztunk elı. A Hatósághoz befolyt bírságbevételek a Hatósági jogkörhöz köthetı kötelezettség jellegő sajátos elszámolásokként szerepelnek. A befolyt bírságbevételt teljes egészében továbbutaltuk a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen (NGM, Országos Tisztiorvosi Hivatal, Központi költségvetés). A bírságbevételek alakulásában meghatározó szempont - kormányzati elvárásként fogalmazódott meg -, hogy a bírságkiszabás során a jogszabályban biztosított mérlegelési jogkörünket körültekintıen, kellı méltányossággal, ügyfélbarát módon gyakoroljuk. Tehát elsıdleges cél a jogellenes helyzet megszüntetése, a tájékoztatás, hogy a hivatal együttmőködjön a közérdek és a tisztességes vállalkozások védelme érdekében az érintettekkel. Nagyon sok esetben a felszólítások ellenére sem tudunk eredményt elérni a bírságok befizetése területén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttmőködési megállapodás van érvényben az adók módjára behajtható bírságok behajtására évben befolyt bírságbevételek megoszlása (ezer forintban) Bírság megnevezése Összesen A bázisév százalékban Szabálysértési ,95% Gyógyszer 0 0,00% Minvéd 161 1,33% Reklám ,43% 17

18 Fogyvéd ,84% Dohány ,18% Végrehajt 0 0,00% Rend 0 0,00% Eljárási ,93% Kötelezés 0 0,00% Összesen ,03% IV. Az immateriális javak és tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása 1.) Immateriális javak Nyitó állomány e Ft, évközi változás vásárlásból e Ft értékcsökkenés elszámolása e Ft. Záró állomány: e Ft 2.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Nyitó állomány e Ft, évközi változás érték növelı felújításból: e Ft, értékcsökkenés elszámolás 988 e Ft. Záró állomány: e Ft. Az ingatlan mőemléki jellege miatt az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az értékcsökkenés elszámolása alól mentes 3.) Gépek, berendezések, felszerelések, jármővek Nyitó állomány e Ft, évközi változás vásárlásból: e Ft, selejtezés miatti csökkenés: e Ft és értékcsökkenés elszámolás e Ft,. Záró állomány e Ft. Befejezetlen beruházás év végi értéke: e Ft. Túlnyomó részben számítástechnikai eszközöket selejteztünk. Selejtezésükre elavulás, rendeltetésének már nem megfelelı, illetve használhatatlan állapotuk miatt, vagy a javítási költség aránytalanul magas volta miatt került sor. 4.) Értékcsökkenés A leírási kulcsok mértékét a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 30. -a szerint határoztuk meg: 18

19 - Vagyoni értékő jogok értékcsökkenése 16 % - Szellemi termékek értékcsökkenése 33 % - Egyéb immateriális jogok értékcsökkenése 20 % - Gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése 14,5 % (kivéve a számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközöket) - Számítástechnikai és ügyviteltechn. eszközök.értékcsökk. 33 % - Jármővek értékcsökkenése 20 % - Épületek (tartozékai és átalakítás) értékcsökkenése 2 % - Egyéb építmények értékcsökkenése 3 % - Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok értékcsökk. 16 % A 1088 Budapest, József krt. 6. szám alatti épület mőemlék, ezért az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az értékcsökkenés elszámolása alól mentes. V. Tulajdonosi részesedés: NÉ VI. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása: 1.) Követelések állományának alakulása Követeléseink három részbıl tevıdnek össze: Követelések mőködési bevételre Ezen követelések részben korábbi évek kiszámlázott, de be nem fizetett vizsgálati díjait, valamint a bírság határozatban továbbszámlázott vizsgálati díjak ki nem fizetett összegeit tartalmazzák. Negyedévente felszólító levelet küldünk a lejárt tartozások behajtása érdekében. Év végén egyenlegközlı levelet küldünk. Ha a címzett a levélre 8 napon belül nem tesz észrevételt, a követelést elismertnek tekintjük, amennyiben a levél átvétel hiányában visszaérkezik, a követelést el nem ismertnek tekintjük, és a vevıállományból átvezetjük az el nem ismert követelések közé. A követelések között szerepel még korábbi munkavállalónk jogerıs bírósági határozat alapján elıírt kamatokkal növelt tartozása, melyet június 1-én behajtásra a végrehajtó irodának átadtunk. (Végrehajtási ügyérték: e Ft) A végrehajtás egyelıre nem vezetett eredményre. A volt dolgozó bérébıl 2013-ig e Ft, 2014-ben 576 e Ft a munkabérébıl letiltás útján befolyt bankszámlánkra. Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülrıl Tartalmazza a dolgozóknak nyújtott lakásépítési célú kölcsönök egy éven belül esedékes törlesztı részleteit, valamint a IV. negyedévi törlesztı részleteket, melyeket a dolgozóktól 19

20 levontak, de az OTP-nél vezetett lakásépítési számlán még nem írták jóvá (2014. december 31-i kivonat nem tartalmazza). Követelés jellegő sajátos elszámolások Foglalkoztatottaknak adott elılegek 2.) Kötelezettségek állományának alakulása Tárgyévi kötelezettségeinknek az igénybevett termékértékesítés és szolgáltatás nyújtással összhangban határidıben eleget tettünk. Kötelezettségünk december 31-én összesen e Ft illetve a szállítói finanszírozásból eredı e Ft volt. VII. Értékvesztések alakulása Az év végi értékeléskor a kisösszegő (a mindenkori Számviteli Törvény szerinti összeg) 360 napon túl lejárt tartozásokat a folyószámlában a Értékhatár alatti követelések számlára átvezettük, ezen követelések a mérlegben nem szerepelnek. Az év végi értékeléskor az el nem ismert követeléseket a Vevı folyószámláról a El nem ismert követelések folyószámlára átvezettük, ezen tételek a mérlegben nem szerepelnek. A (VI bek.) részletezett munkavállalói tartozásokra nem számoltunk el értékvesztést. Az adózás rendjérıl szóló évi XCII tv., a fogyasztóvédelemrıl szóló évi CLV. tv., az élelmiszerekrıl szóló évi LXXXII. tv., a gazdasági reklámtevékenységekrıl szóló 1997.évi LVIII. tv. és a KET együttes alkalmazásával a megyei fogyasztóvédelmi felügyelıségek és az NFH, mint másodfokú hatóság által kiszabott bírságok adók módjára behajtható követelések (a teljes összeg kamataival együtt behajtandó), melyek vonatkozásában értékvesztést nem számolunk el, a Hatóság könyveiben nyilvántartott követelés a határozatban kiszabott összeggel megegyezik, ettıl a következık miatt eltérés nem számolható: A fizetési határidı lejárta után az elsıfokú hatóság fizetési felszólítást bocsát ki, melynek eredménytelensége esetén a követelést 5 napon belül átadja végrehajtásra a NAV-nak, vagy az Önkormányzatnak kamataival együtt. A végrehajtás sikertelenségét a NAV írásban közli. Az elsı fokon eljáró hatóság ezen ügyeket felterjeszti törlésre a Hatóság Fıigazgatója felé, aki félévenként - mérlegkészítéskor - a törléseket elbírálja, a jóváhagyott törlések a 20

A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA I. Feladatkör, tevékenység: Intézmény neve: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Törzskönyvi azonosító száma: 307387 Honlap címe:

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA I. Feladatkör, tevékenység: Intézmény neve: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Törzskönyvi azonosító száma: 307387 Honlap címe:

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA I. Feladatkör, tevékenység: Intézmény neve: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Törzskönyvi azonosító száma: 307387 Honlap címe:

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 2010. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ JELENTÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS Gazdálkodás 1 1) Szervezeti változások 2010. évben az Intézet fejlıdését

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 A fogyasztóvédelemben szemléletváltás történik, ezt tükrözi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) fogyasztóbarát

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK CZINEGE ÁGNES NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2012. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014

Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014 I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I. Módosított I. Költségvetési bevételek 1 27-11 1 259 Költségvetési kiadások

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2006. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2008.

Kiegészítı melléklet 2008. 7. 8. Adószám: 18951413-1-2 Bíróság: ZALA MEGYEI BIRÓSÁG EUROPTEC-ZALAVIZ ZALAEGERSZEGI ÚSZÓ KLUB 89 ZALAEGERSZEG, ÉGERFA UTCA 9. Kiegészítı melléklet 28. Fordulónap: 28. december 31. Beszámolási idıszak:

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról A Társaság egyéb szervezet bemutatása Neve: Magyarországi Fájdalom Társaság Székhelye: 1122 Budapest, Ráth u. 7-9. Adószáma:

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2009. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. A gazdasági vezetı személyében történt változás. Az elızı gazdasági

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŐ MEGOLDÁSÁRA. Módosítás I. Módosított I.

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A SIÓ-VÖLGYI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŐ MEGOLDÁSÁRA. Módosítás I. Módosított I. I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I. Módosított I. Költségvetési bevételek 172 191 12 124 184 315 Költségvetési

Részletesebben

A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról december hó

A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról december hó Magyar Államkincstár A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2009. december hó Készítette: Alapok és Közalapítványok Fıosztálya Budapest, 2010. január 2 Társadalombiztosítási

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni.

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni. Kodály Zoltán Általános Iskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. (32) 411-688, 411-557 Fax: (32) 423-085 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Múzeum tér 1. Tárgy: Szöveges beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására K a d a r k ú t V á r o s P o l g á r m e s t e r é t ő l 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. Telefon: 82/581-003 Fax: 82/385-250 E-mail: polgarmester@kadarkutph.hu M E G H Í V Ó Polgármester-jelöltek és önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006. Budapest, 2006. március 08. 2 2006. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

I.mérleg. adatok eft-ban

I.mérleg. adatok eft-ban Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 215 Költségvetési bevételek 28 722 Költségvetési

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 40/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010. évi közhasznúsági jelentés Készítette: Szakállné Gecse Judit 2011. 05.05. Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás

Részletesebben