Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről"

Átírás

1 51-2/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3300 Eger, Klapka Gy. u. 11.) elkészítette a tevékenységéről szóló tájékoztató anyagát, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. A tájékoztatóban foglaltakat az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, valamint a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága tudomásul vette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjék. Eger, április 14. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője

2

3 TARTALOMJEGYZÉK I ÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŐZÉSEI 3 II. ELVÉGZETT FELADATOK 5 1. Tőzvédelem 5 2. Polgári védelem 7 3. Iparbiztonság 9 4. Integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység Fıügyelet mőveletirányítás Gazdálkodás Hivatali feladatok Humán feladatok Ellenırzési és felügyeleti feladatok 14 III. A ÉV TERVEZETT Fİ FELADATAI: 15 MELLÉKLETEK 16 2

4 I év legfontosabb célkitőzései 1. A napi vezetıi és hatósági megelızı tevékenységünk fejlesztése, minden szervezeti szinten az elırelátás erısítése. Prognózisok, beválás-vizsgálatok készítése. A negyedéves veszélyhelyzeti prognózisok készítése során mindvégig arra törekedtünk, hogy a valós veszélyeztetettséget alapul véve, a megye sajátosságaira figyelemmel fogalmazzuk meg a várható veszélyeztetı hatásokat és azzal összhangban gyakorlatias és megvalósítható feladatokat fogalmazzunk meg. A veszélyhelyzeti prognózisok beválás-vizsgálataiban részletesen elemeztük az elırejelzések helyességét és vizsgáltuk, hogy az elıírt feladatok mennyiben járultak hozzá a hatékony megelızéshez. Ennek eredményeképpen csökkent az elhanyagolt, gondozatlan ingatlanokon kialakult vegetációs tüzek száma, és a karbantartatlan belterületi csapadékvíz-elvezetı rendszerek miatt kialakult helyi vízkárok nagysága, amelyek tőzoltó egységeink vonulási számának csökkenését eredményezték. 2. Az integrált hatósági munka fejlesztése, az együttmőködés és a supervisori szervezettség erısítése. A már kialakult integrált hatósági szemléletet folyamatosan fejlesztettük, az integrált hatósági osztályok állománya rendszeres továbbképzés keretében kapott felkészítést a szakterületet érintı aktuális kérdésekrıl, jogszabályi változásokból. Nagy hangsúlyt helyeztünk a társ- rendvédelmi szervekkel, a kormányhivatallal és szakigazgatási szerveivel, a járási hivatalokkal, valamint az önkormányzatokkal történı együttmőködésre, amely nagyban segíti megelızési tevékenységünket, integrált hatósági munkánkat, supervisori feladatellátásunkat. 3. Az önkéntesek önszervezıdésének támogatása, a lakosság önvédelmi készségének fejlesztése, az önkormányzatok, gazdasági társaságok, a társadalmi és karitatív szervezetek, valamint a fiatalok tömeges bevonásával. Az önkéntességen alapuló tevékenységet kiemelt feladatként kezeltük, figyelemmel a közbiztonságban és a tőzbiztonság területén betöltött szerepének fontosságára, ezért folyamatos kapcsolatban álltunk az önkéntes tőzoltó egyesületekkel, vizsgáltuk tevékenységüket, megoldásokat kerestünk problémáikra. Elsıdlegesen azokat az önkéntes tőzoltó egyesületeket támogattuk, ahol a településre legközelebbi tőzoltóegység kiérkezésének ideje meghaladja a 20 percet. Az idei évben számos rendezvényen mutattuk be a katasztrófavédelem feladatrendszerét, ismertettük a lakosságot érintı helyi és szezonális veszélyhelyzeteket. A rendezvények alkalmával mindig az volt a fı célunk, hogy a lakosság önvédelmi készségét fejlesszük. Ennek érdekében tájékoztattuk az érdeklıdıket a veszélyhelyzet során követendı magatartási szabályokról és prioritásként kezeltük, hogy az emberek megismerjék annak lehetıségét, hogy magukról gondoskodjanak és felelısséget vállaljanak. Az öngondoskodásra nevelés fontos eszköze a tanuló ifjúság által az Igazgatóságon letöltött közösségi szolgálat is. 3

5 4. A szervezeten belüli tájékoztató munka, a közösségépítés, a hagyományápolás erısítése. A vezetıi fórumrendszer megyei és helyi szinten egyaránt betölti szerepét. A fórumok alkalmasak voltak az aktuális feladatok, feladatszabások, tervek, stratégiai kérdések megbeszélésére és a számonkérésre. A fórumrendszer mőködtetésével a belsı kommunikáció lényeges fejlıdésen ment keresztül. Hagyományosan, idén nyolcadik alkalommal rendeztük meg a Kéklámpás Napot Egerben, közösen a megyei rendvédelem szervezeteivel és más együttmőködı szervekkel, és elsı alkalommal szerveztünk a rendırséggel közös tőzoltó és rendır napot. A hagyományápolás részeként az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltségen Emlékszobát alakítottunk ki az egri tőzoltóság fennállásának 140. évfordulója alkalmából. 5. Az új tisztképzési rendszer kialakítása A szakmai beosztásba kerülık részére elıírt rendészeti szervezı képzés tőzoltó szakirányán 3 fı végzett, további kettı fıt iskoláztunk be. Figyelemmel kísértük a beosztásokhoz elıírt képesítési követelményeket, melynek megfelelıen a funkcionális területen dolgozók részére próbaidıs tiszti állomány felkészítı tanfolyamra 2 fıt, katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyamra 11 fıt iskoláztunk be. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 12 fı vesz részt alapképzésben és 2 fı mesterképzésben. 6. İrsprogram befejezése, a járási és létesítményi, valamint a helyi önkéntes mentıszervezeti rendszert megszervezése. A mentı tőzvédelem területén jelentıs javulás következett be azzal, hogy két katasztrófavédelmi ırssel bıvült Heves megye készenléti egységeinek száma, ezzel csökkentve az úgynevezett fehér foltok nagyságát megyénkben. Füzesabonyban szeptemberében, Pétervásárán pedig áprilisban kezdték meg mőködésüket az ırsök egy-egy tőzoltó gépjármőfecskendıvel és fél rajjal. A két ırs együttesen 47 település 62 ezer lakosa életének és anyagi javainak biztonságát szolgálja. Mőködésük kezdete óta már sok esetben beigazolódott létjogosultságuk. Az elızı években megalakított megyei és 7 járási mentıcsoport jó példája alapján folytatódott az önkéntesek további bevonása a katasztrófavédelmi feladatrendszerbe. A 2014-évben végrehajtott Járási Önkéntes Mentıcsoportok gyakorlatai (rendszerbe állító és minısítı) elısegítették a települési önkéntesek saját lakókörnyezetük védelmében történı önszervezıdését. Ennek eredménye, hogy év végére már 13 települési mentıcsoport alakult meg. 7. A 112-es egységes segélyhívó rendszerhez való csatlakozást. Közremőködtünk a 112-es segélyhívó központokban (Miskolc, Szombathely) dolgozó diszpécserek kiképzésében: bemutattuk részükre a megye sajátosságait, a tőzoltó szakmát, ezzel segítséget nyújtva a bejelentés pontos és szakszerő felvételéhez. A közös tevékenységirányítási központ kialakításakor napi munka kapcsolatban álltunk a megyei rendıri vezetıkkel. 4

6 II. Elvégzett feladatok 1. Tőzvédelem Megyénkben, évben a két kirendeltség alá tartozó három hivatásos tőzoltó-parancsnokság, három katasztrófavédelmi ırs és két önkormányzati tőzoltóság látja el a mentı-tőzvédelmi feladatokat, a hatályos jogszabályok alapján. A Pétervásárai Katasztrófavédelmi İrs április 1-én kezdte meg mőködését. A évben Heves megyében összesen 2150 káresemény volt tőzeset és 905 mőszaki mentés. A vonulási adatokat és a tőzesetek és mőszaki mentések megoszlását az 1.sz melléklet diagramjai szemlélteti. Az elmúlt évhez viszonyítva a vonulási számok nıttek, amit a tavaszi Yvett ciklon és a téli mátrai ónos esı miatti beavatkozások emeltek meg. Magasabb riasztási fokozat elrendelése - IV.K II.K - 5 esetben történt, amelybıl a legjelentısebb esemény a december 16-án Verpelét, Külterület 0373/14. hrsz.-ú ingatlanon az ASIAFOOD Kft. élelmiszer feldolgozó üzemének tőzesete volt. Tőzeseteinknél 1, mőszaki mentéseink során 24 esetben kellet elhalálozott embert kiemelni a kárhelyen. Az ilyen jellegő beavatkozást igénylı tőzesetek száma csökkent, a mőszaki mentések száma nıtt évhez képes. A jelzések az esemény minısítése szerint: Beavatkozást igénylı Kiérkezés elıtt felszámolt 114 Téves jelzés 306 Szándékosan megtévesztı jelzés 20 Utólagos tőzeset 55 Az Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó hivatásos tőzoltóparancsnokságok mőködési területén összesen 27 önkéntes tőzoltó egyesület mőködik, melybıl 26 kötött együttmőködési megállapodást. Elsıdleges célunk, hogy azokon a területeken szervezıdött önkéntes tőzoltó egyesületeket támogassuk, ahol a legközelebbi tőzoltóegység kiérkezésének ideje meghaladja a 20 percet. Ezek a területek Parád és Verpelét települések (2.sz melléklet). Az elmúlt években a 2012-es évhez viszonyítva - a supervisori ellenırzéseknek, és a hatósági tevékenységnek köszönhetıen csökkentek a szabadterületen keletkezett tőzesetek. (3.sz. melléklet) Problémaként jelentkezik, hogy a tőzesetek megközelítése gépjármővel sok esetben nehézkes, az erdık gondozatlanok a tőzpászták nincsenek kitisztítva. A helyszínt ezért sok esetben csak gyalogosan lehetett megközelíteni. Az oltóanyag helyszínre juttatását legtöbb esetben csak puttonyfecskendıkkel lehetett megoldani. A tüzek jellemzıen szárazfüves bozótos területeken, hétvégi telkeken, útszéli árokpartokon, erdıterületek mellett keletkeztek. Az esetek nagy részében ezek a területek gondozatlanok voltak. Elemezve a évi tőzeseteket, megállapítottuk, hogy bizonyos településeken nagyobb számban fordulnak elı szabadtéri tőzesetek, ezért a jövıben fokozni fogjuk ezeken a helyszíneken az erre irányuló hatósági ellenırzéseket. Az elmúlt idıszak, évek káreseteinek tapasztalatait használtuk fel az állomány képzési és továbbképzési rendszerének kialakításában, felhasználva a felsıszintő, eseti mőveletelemzéseket és a negyedéves veszélyhelyzeti prognózisban foglaltakat. Minden esetben gyakorlati képzéseket részesítettük elınyben, ezen elvek alapján terveztük és szerveztük gyakorlatainkat (pince gyakorlatok, magasból-mélybıl történı mentések, mőszaki-mentések). Az éves gyakorlattervünk alapján az alábbi gyakorlatokat szerveztük a tőzoltás-vezetés szervezetébe bevontak szakmai hozzáértésének, a mentési tervek alapján riasztott tőzoltó erık elméleti és gyakorlati ismereteinek, taktikai felkészültségének ellenırzésére: 5

7 Megyei szintő ellenırzı gyakorlatok: április Nagyréde, Jász-Tész Kft. (IV. kiemelt) június Gyöngyös, 20 emeletes toronyház (IV. kiemelt) szeptember Füzesabony, MÁV vasútállomás gázolajtöltı. (V. kiemelt) november Eger, Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (IV. kiemelt) Vezetési törzsgyakorlat: november Hatvan, Albert Schweitzer Kórház Hegyi mentési gyakorlatok: Az elmúlt évben nagy hangsúlyt fektettünk a hegyi mentési tervek elkészítésére. A potenciális helyszínek beazonosítása megtörtént. Jelenleg megyei szinten tíz helyszínre készült mentési terv. Minden helyszínen gyakorlatokat hajtottunk végre, melyek tapasztalatait az elmúlt idıszakban többször is felhasználtuk események felszámolásánál. Egyéb gyakorlat: Az elmúlt évekhez hasonlóan végrehajtásra került a vezetés technikai elméleti és gyakorlati képzés. A foglalkozások szakképzett oktató jelenlétében, tanteremben és egy-egy épített rutinpályán kerültek megrendezésre. A képzésen a HTP-k és Kvİ-k gépjármővezetıi vettek részt. Pszichikai gyakorlatot tartottunk a Mátrai Erımő Zrt. létesítményi tőzoltóinak Szıllıske elnevezéső objektumunkban. A gyakorlat során összetett feladatot kellett megoldaniuk a beavatkozóknak: életmentésben és tőzoltásban kellett szakmai tudásukat bizonyítani évben a megye illetékességi területérıl 21 Önkéntes Tőzoltó Egyesület pályázott, ahol a megítélt összeg Ft volt. (4.sz. melléklet) A pályázati lehetıségrıl az ÖTE megfelelı tájékoztatást kaptak. A beérkezett pályázatokat a több szintő ellenırzésnek köszönhetıen néhány eset kivételével - pontosan töltötték ki és terjesztették fel. Az új pályázati rendszernek köszönhetıen a különbözı fejlettségi szinten álló egyesületek helyzetüknek megfelelı támogatásban részesülhettek január 30-án megalakult a Heves Megyei Tőzmegelızési Bizottság (HTB). A HTB olyan megyei tőzmegelızési tevékenység megvalósítását tőzte ki célul, amely a tőzoltási és tőzvizsgálati munka tapasztalatait hatékonyan tudja felhasználni. Fontos feladatként jelentkezik a tőzmegelızéssel kapcsolatban gyakran ismételt kérdések gyors és informatív megválaszolásának koordinálása az idıszakosan jelentkezı tőzmegelızést érintı kockázatokról, e mellett prioritásként fogalmaztuk meg a lakosság folyamatos tájékoztatását. A rendezvények kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy széles körben, minél több korosztályt megszólítva hívtuk fel a figyelmet a tőzmegelızés fontosságára. Az elmúlt évben 23 nagyobb rendezvényen vettünk részt. Az erdészet által szervezett rendezvényekhez Eger, Gyöngyös csatlakozva ismertettük meg az óvodás és iskolás gyermekekkel az erdık védelmében betartandó tőzvédelmi szabályokat. Lehetıségünk nyílt a kutatók éjszakája országos rendezvénysorozatban érdekes gyakorlati információkkal bıvíteni az érdeklıdık ismeretét. A hagyományosan megrendezésre kerülı városi rendezvényeken Eger Ünnepe, Egri Bikavér Borünnepe, Szüreti Kiállítás mindig szívesen biztosítanak megjelenési lehetıséget a tőzmegelızési bizottság sátrának, ahol kicsik és nagyok egyaránt tájékoztatást kaptak a köz- és lakóépületekkel kapcsolatos tőzmegelızési elıírásokról, illetve az egyes tőzesetek esetén követendı magatartási szabályokról. Az adventi idıszakban egy látványos gyakorlati bemutatóval hívtuk fel a lakosság figyelmét a lakószobában és a konyhában leselkedı veszélyforrásokra, valamint a megelızésük lehetıségeire. A 2014 évben megrendezett VIII. Egri Kéklámpás Napon eddig nem tapasztalt érdeklıdı állt kígyózó sorban egész nap a szakmai és tőzbiztonsági bemutató sátraink elıtt, a látogatók nagy érdeklıdéssel kísérték figyelemmel a társhatóságokkal közös tőzoltási és iparbiztonsági bemutatónkat. 6

8 2. Polgári védelem 2012-ben elkészült a valós veszélyeztetettséget alapul vevı, érintett települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása, amit évente felülvizsgálunk (5.sz. melléklet). A évi felülvizsgálat alapján 1 településnek változott az osztályba sorolása, mivel hatóságunk egy alsó küszöbértéket el nem érı veszélyes üzem miatt az önkormányzat részére külsı védelmi terv készítését írta elı. Az elmúlt idıszakban olyan esemény a megyénkben nem történt, mely a természeti veszélyforrásokat növelte volna, így a társhatóságokkal egyetértésben új természeti veszélyeztetı tényezıt nem kellett figyelembe venni. Jelenleg a megyében 9 db I., 30 II. és 82 III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település van a megyénkben. A polgári védelmi feladatok átalakulása során egyre nagyobb szerepet kapnak a megelızést szolgáló helyszíni ellenırzések. Ezek során vizsgáltuk a víztározóinak állapotát, a települési vízelvezetı rendszereket, a fák, fasorok állapotát, valamint a lakossági riasztó rendszereket. Egyéb célellenırzések keretében többször is felkerestük a településeket, egyrészt a kockázati helyszínek azonosítása, másrészt a kötelezések végrehajtásának ellenırzése céljából ben a szakterület 709 ellenırzést hajtott végre, melyek során 264 hiányosságot tártunk fel. A hiányosságok egy része a kötelezı karbantartás hiánya miatt adódott, de sok településen a problémák megoldásához jelentıs beruházások szükségesek, melyekre idırıl idıre pályáznak a tulajdonosok. Az ellenırzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére az érintettek azokat a szükséges intézkedéseket megtették, ami külsı segítség nélkül megoldható volt, kiemelten a közfoglalkoztatási program kihasználásával Tervezı és szervezı munkánkat jelentıs mértékben segítette az újjáalakult védelmi igazgatási rendszer. Az új katasztrófavédelmi elnökhelyettesek együttmőködése a járási hivatalok vezetıivel zökkenımentes, így kölcsönösen segíteni tudjuk egymás munkáját. Ez különösen megnyilvánult a tervek kidolgozásában, valamint a folyamatos tájékoztatásban, beszámolásban. A Megyei és a Helyi Védelmi Bizottságok képviselıi több esetben részt vettek az Igazgatóság törzsvezetési gyakorlatain és minden esetben a helyszínen követték nyomon a járási mentıcsoportok gyakorlatait. A gyakorlatok eredményességét segítette az új Marathon Terra Online jelentési rendszer alkalmazása is, mely sikeresen vizsgázott a téli felkészülést segítı decemberi országos gyakorlaton. A tavalyi évben nem fordult elı olyan esemény, ami alapján Védelmi Bizottság rendkívüli ülését kellett volna összehívni. A települési vezetık tervezı, szervezı munkáját segíti, hogy a megye valamennyi I-II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településén van képzésben részesült közbiztonsági referens. A KvK-k kéthavonta megtartották a közbiztonsági referensek értekezletét. Az értekezleteken a referensek megismerték az adott idıszak aktuális feladatait a negyedéves veszélyhelyzeti prognózisok alapján, illetve minden esetben megkapták az önkormányzatokat érintı szakterületi változásokkal (tőzvédelem, polgári védelem, katonai igazgatás) kapcsolatos ismereteket, valamint a várható feladatokkal kapcsolatos feladatszabásokat. Tapasztalataink szerint az értekezletek elısegítik a gyors és pontos információcserét, a feladatok egységes értelmezését, a pozitív és negatív tapasztalatok megosztását. Az adatszolgáltatás terén is pozitívum, hogy a referenssel rendelkezı települések tartani tudják a megadott határidıt, e mellett a referensek helyi szakemberként, helyismerettel rendelkezı személyként a káresemények kapcsán hatékonyan segítik a kiérkezett beavatkozó erık munkáját. Ki kell azonban hangsúlyozni, hogy 2 fı kivételével valamennyi referens csatolt munkakörben látja el feladatát. A megye önvédelmi képességének növelése érdekében elsı lépésben megszerveztük az önkéntesekbıl álló, speciális képességekkel rendelkezı Mátra Mentıcsoportot 2012-ben. Erre a mentıcsoportra jellemzı, hogy a komponensekben található különbözı szervezetek a megalakítás óta több esetben segítették egymás munkáját, sıt saját maguk közös képzéseket, gyakorlatot szerveztek meglévı tudásuk bıvítésére, valamint új tagjaik betanítására. 7

9 Ezt követıen a helyi reagáló képesség növelésére megalakításra kerültek a megye 7 járásának Járási Önkéntes Mentıcsoportjai is, melyek már teljesítették mind a rendszerbeállító, mind a minısítı gyakorlataikat is. A járási mentıcsoportok gerincét a településeken mőködı Önkéntes Tőzoltó Egyesületek alkotják, de a szervezetekben képviseltetik magukat a polgárırök, a települési önkéntes csoportok (búvárklub, Vitézlı Oskola), cserkészek és önkéntes lakosok. A járási mentıcsoportok összlétszáma: 171 fı. Tovább növeli az állampolgárok biztonságérzetét az is, hogy már 13 települési mentıcsoport megalakult olyan településeken, melyek I., II. katasztrófavédelmi osztályba vannak sorolva. A köteles polgári védelmi szervezetek részére a beszámolási idıszakban szolgálat elrendelésére nem került sor, de az elmúlt évben a települések által szervezett gyakorlatokon 1083 fı vett részt. A katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján 2014 évben is felülvizsgáltuk a meglévı területi, járási és települési veszély-elhárítási terveket. A terv mellékletét képezı vízkár-elhárítási tervek több településen hiányoztak, ezért az Igazgatóság elkészített egy minta tervet minden település részére, melyet az önkormányzati vezetık az illetékes vízügyi szerveknek megküldtek, így jelenleg a települések 43 %-a rendelkezik jóváhagyott, vagy jóváhagyásra váró tervvel. Tervezési munkánkat jelentısen segíti az új HELIOS Polgári Védelmi Adatbázis, melynek bevezetésében az Igazgatóság már a tesztelési szakaszban is szerepet vállalt. Az adatbázisba már feltöltésre kerültek a védelmi igazgatásban résztvevık adatai, a legfontosabb elérhetıségek, a mentıcsoportok alapadatai, a téli idıjáráshoz kapcsolódó kockázati helyszínek és az igénybe vehetı befogadó, melegedı helyek, valamint a hajléktalan szállók évben az országos gyakorlatokon túl 12 alkalommal gyakoroltattuk a helyi operatív munkaszerveket. A gyakorlatokba az MVB Elnökének engedélyével több esetben bevonásra kerültek a Helyi Védelmi Bizottságok képviselıi, valamint az összes gyakorlatunkon részt vett megfigyelıként az MVB titkárság képviselıje. A gyakorlatok minden esetben a megyei prognózisban szereplı veszélyhelyzetek megoldására irányultak. Kiemelt feladatot jelentett a polgári védelem átalakítását, feladatkörének változását minél szélesebb körben megismertetni a lakossággal. Ennek érdekében több fórumon kerestük a kapcsolatot az állami és önkormányzati vezetıkkel, pedagógusokkal, lakóközösségekkel. A megye minden településére kiadtuk az érvényben lévı lakosságtájékoztató kiadványainkat (a téli rendkívüli idıjárás, valamint az ár-belvízi helyzetre való felkészülés feladatairól), hogy a lakosság megismerhesse a településére jellemzı veszélyeket. Ez a lakossági tájékoztató zömmel elektronikus formában került megjelenítésre, de ezen kívül volt olyan település is, amely a helyi lapban kivonatos formában is eljuttatta azt a lakosokhoz. A lakosságfelkészítési feladataink keretében egyre nagyobb figyelmet fordítunk arra, hogy az ifjúság minél szélesebb körben ismerje meg a lakókörnyezete veszélyeztetettségét, a katasztrófavédelem feladatrendszerét, illetve a saját lehetıségeit a veszélyelhárításban. Erre kiválóan alkalmas a közösségi szolgálat intézménye. Az Igazgatóság eddig 18 középfokú oktatási intézménnyel kötött együttmőködési megállapodást, melyekbıl szervezetszerően 2014-évben 500 diák nálunk kezdte meg az elıírt óraszámának teljesítését. A szervezett foglakozásokon túl természetesen részt veszünk iskolai nyílt napokon, valamint minden olyan rendezvényen, melyen a feladatrendszerünket be tudjuk mutatni. A megye illetékességi területén 4 település (Hort, Vámosgyörk, Sirok, Nagyréde) kötelezett külsı védelmi terv készítésére, egy település (Visonta) felmentést kapott a tervkészítés alól. Sirok és Nagyréde vonatkozásában az Igazgatóság hatósági jogkörében tett intézkedése alapján kellett tervet készíteni, míg Hort esetében a MoLaRi rendszer kiépítése miatt kellett a meglévı tervet átdolgozni. A tervekhez kapcsolódó részleges gyakorlatok végrehajtása Hort, Vámosgyörk, Sirok, településeken megtörténtek, míg Nagyréde településen az elsı gyakorlatra évben kerül sor. 8

10 3. Iparbiztonság A 2014-es év megyénkben a kritikus infrastruktúra védelem éve volt, ennek jegyében két alkalommal szerveztünk közmőszolgáltatók bevonásával katasztrófa-felszámolási együttmőködési gyakorlatot, valamint egy alkalommal a téli felkészülés jegyében vezetési törzsgyakorlatot Ezek minden esetben egy-egy korábban megtörtént eseményt modelleztek le. A februári gyakorlat apropóját a Felsı Mátrában 2012-ben kialakult, rendkívüli téli idıjárás okozta, hosszantartó áramkimaradásokra történı felkészülés, az áramszolgáltató és a mentıszervezetek/beavatkozók közötti együttmőködés elmélyítése adta. A június 10-én, az ivóvíz szolgáltatóval végrehajtott közös gyakorlaton a évben történt abasári szennyezéshez hasonló esemény esetén követendı intézkedéseket, beavatkozásokat, eljárásrendeket gyakorolhatták a résztvevık. A november 27-én tartott vezetési törzsgyakorlaton, a gázszolgáltató bevonásával egy, a 90 -es években megtörtént, több települést és egy ipari nagyfogyasztót érintı, hosszantartó szolgáltatás kiesés részleteivel ismerkedhettek meg az intézkedésre jogosult és beavatkozó szervezetek, hatóságok képviselıi. A gyakorlatok célja minden esetben a létfontosságú rendszerek és létesítmények (kritikus infrastruktúrák) védelme, potenciális és egyéb veszélyhelyzetek következményeinek, hatásainak csökkentése, megszüntetése, a dolgozók és a hatásterület lakossága életének, anyagi javainak védelme, mentése, újabb veszélyhelyzetek kialakulásának megakadályozása volt. Megyénkben összesen 21 veszélyes üzemet (3 felsıs, 5 alsós, 13 küszöbérték alatti) tartunk nyilván (6. sz. melléklet). A Mátrai Erımő Zrt. a tavalyi év végén kérte átsorolását alsó küszöbértékő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemmé. Mindegyik üzem rendelkezik kikötés nélküli katasztrófavédelmi engedéllyel. Katasztrófavédelmi bírság kiszabására egyetlen esetben sem került sor, az engedélyezési eljárások során egyik üzemeltetı sem fellebbezett a hatósági döntés ellen. A biztonsági dokumentációk soros és soron kívüli felülvizsgálatát, a gyakorlatok lefolytatását az üzemeltetık a jogszabályok betartásával végzik, melyek végrehajtását igazgatóságunk minden esetben ellenırizte. Az iparbiztonsági szakterület összesen 9 alkalommal ellenırizte a belsı védelmi terv gyakorlat és 8 esetben a Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET) gyakorlat végrehajtását. Négy veszélyes anyagokkal foglalkozó veszélyes üzemben, 3 esetben pedig küszöbérték alatti üzemben tartottunk idıszakos hatósági ellenırzést. Szabálytalanságot, hatósági eljárás indítására okot adó hiányosságot veszélyes áru közúti szállítása (a továbbiakban: ADR) vonatkozásában és tőzvédelmi szempontból találtak az ellenırök. Az illegális veszélyes tevékenység felderítése érdekében folyamatosan végeztük évben is az üzemazonosítási szemléket, összesen 43 gazdálkodó szervezetnél vizsgáltuk a tárolt vagy felhasznált veszélyes anyagok mennyiségét, fajtáját, 8 alkalommal végeztünk az eljárásokkal kapcsolatos dokumentáció vizsgálatot a telephelyeken. Heves megyében évben sem történt veszélyes üzemben súlyos baleset vagy üzemzavar. Az Igazgatóság továbbra is kiemelkedı hangsúlyt fektet a supervisori hatósági tevékenységre. A katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörünknél fogva az elmúlt évben összesen 12 alkalommal hajtottunk végre terv szerinti, illetve terven felüli supervisori ellenırzéseket: 11 alkalommal veszélyes üzemmel, 1 esetben pedig veszélyes áru szállítás közúti ellenırzésével kapcsolatban. Minden hónap utolsó szerdáján supervisori ellenırzést tartunk, melyben eredményesen, és hatékonyan részt vesznek a társhatóságok is. A tervezett ellenırzéseket elsısorban a Kat. IV. fejezet hatálya alá tartozó üzemekben hajtjuk végre, de elıfordul, hogy lakossági bejelentés teljes körő kivizsgálása miatt is tartunk komplex ellenırzéseket. Az ellenırzések keretében az iparbiztonsági szakterület elsısorban ADR/RID telephelyi ellenırzést vagy idıszakos hatósági ellenırzést hajt végre. Azt tapasztaljuk a végrehajtott tervezett és terven felüli supervisori ellenırzések nyomán, hogy a lakosság részérıl nagy igény jelentkezik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos, régóta ismert, de még meg nem oldott ügyek hatóságok általi végsı felszámolására, e mellett a közremőködı hatóságok is pozitívan értékelik és eredményesnek tartják az ilyen jellegő együttmőködést. Kiemelt jelentıségő 9

11 ügy a selypi cementgyár nem elıírásszerő bontásából származó, 10 éve húzódó azbesztszennyezés, rekultiváció, mely az Igazgatóság kezdeményezésére 2013-ban indított ellenırzés sorozatok, hatósági intézkedések nyomán talán a évben, kormányzati segítséggel megoldódni látszik. A szakterület január 1-ei megalakulása óta mind a 21 veszélyes üzemben tartottunk átfogó supervisori ellenırzést évben is folytatjuk az ellenırzéseket, így biztosítani tudjuk az üzemek folyamatos komplex hatósági felügyelet alatt tartását. Heves megyében vízi és légi úton nem történik veszélyes áru szállítás, így az ellenırök a vasúti és a közúti szállítást, valamint az ezzel kapcsolatos elıkészítéssel foglalkozó telephelyeket ellenırizték. A vasúti ellenırzések során kiemelt helyszínek a füzesabonyi, a horti és a hatvani vasútállomások, míg a közúti szállítmányok ellenırzése az elmúlt idıszakban fıleg az M3-as autópályára koncentrálódott. Törekedtünk a társhatóságokkal közös ellenırzések gyakoriságának növelésére is. A tavalyi évben a potenciális veszélyes üzemek felderítésével összefüggésben gyakoribbá tettük az ADR telephelyi ellenırzéseket. Kiemelt figyelmet fordítottunk a kórházakban használt, keletkezı veszélyes anyagok tárolásának, kezelésének vizsgálatára, valamint a növényvédı szereket és mőtrágyát tároló, felhasználó telephelyek és a termálfürdık, strandok ellenırzésére. ADR-el kapcsolatos ellenırzéseket összesen 95 alkalommal hajtottunk végre: közúti ellenırzést 65 (önálló+több megyét érintı), telephelyi ellenırzést 30 esetben. Vasúton történı veszélyes áru szállítással (a továbbiakban RID-el) kapcsolatos ellenırzéseket összesen 58 alkalommal hajtottunk végre: vasúti ellenırzést 44 (önálló+több megyét érintı), telephelyi ellenırzést pedig 13 alkalommal végeztünk. Összesen 7 alkalommal vettünk részt régiós szintő ADR ellenırzésen (ebbıl kettı volt saját szervezéső), 24 alkalommal társhatóságokkal közösen hajtottuk végre az ellenırzéseket. Eredményes munkát végeztünk a DISASTER elnevezéső országos akciókon. Az ellenırzések alkalmával összesen 640 közúti szállító jármővet vizsgáltunk át, melybıl 231 db az ADR hatálya alá tartozott, 409 db nem jelölt jármő volt. Összesen 921 vasúti kocsit vizsgáltunk át, melybıl 634 db tartozott a RID hatálya alá, valamint 287 db nem jelölt vasúti jármő volt. Az ellenırzések során a gépkocsivezetık segítıkészek voltak, a jogszabályban elıírt hatósági jogkörünket minden esetben érvényesíteni tudtuk. A nagy számban végrehajtott ellenırzések ellenére továbbra is az tapasztalható, hogy a veszélyes áru szállítással foglalkozó cégek több esetben még mindig nem tartják be a szabályokat. Olyan szállító cégek is fennakadtak az ellenırzéseinken, melyeket az elmúlt években már szankcionáltunk. Kiemelkedı tendenciát mutat a külföldi szabálytalan szállítóegységekkel kapcsolatos hatósági tevékenységünk. A tavalyi évben 5 esetben tartottunk vissza, sokszor több napra, különbözı felségjelzéső szállítmányokat. A szállító cégek minden esetben befizették a kiszabott több százezres, egy alkalommal az egy millió forintos bírságösszeget. Az elmúlt években ennyi külföldi visszatartás még nem volt. Veszélyes áru szállítása során a tavalyi évben 3 esetben történt olyan esemény, melyek baleseti kivizsgálást igényeltek. Ezek nem klasszikus, több szereplıs közúti vagy a kötött pálya elhagyásával járó balesetek voltak. Két esetben (1 ADR, 1 RID) veszélyes áru szivárgás történt, egy esetben pedig a közúti szállítóegység a laza útpadkára hajtva megsüllyedt. Tőzoltó beavatkozásra egy, míg lakosságvédelmi intézkedésre egyetlen esetben sem került sor, veszélyes anyag minimális mennyiségben került a környezetbe. A Katasztrófavédelmi Mobil Labor riasztására, vonultatására évben 11 alkalommal került sor, amikor elsısorban gázszivárgások miatt vagy egyéb veszélyes anyagokkal kapcsolatos észrevételekrıl, otthagyott ismeretlen anyagokról tesznek bejelentést. Három esetben kiérkezés elıtt visszafordították az egységet, 3 esetben veszélyes áru szállítással kapcsolatban végeztek helyszíni baleseti szemlét. 10

12 4. Integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység A megye területén évben mindösszesen 2038 db hatósági ellenırzést végeztünk, ebbıl 1018 db volt tőzvédelmi ellenırzés, 267 db iparbiztonság, 709 db polgári védelmi, és 44 db piacfelügyeleti. Az ellenırzések számát jelentısen emelték a szabadtéri tüzesetek megelızése érdekében elrendelt tőzvédelmi ellenırzések, ezért az ellenırzések száma 16,3 %-os emelkedést mutat évhez viszonyítva. A nagy tömegeket érintı zenés-táncos rendezvények engedélyezését és ellenırzését kiemelt feladatként kezeltük (7. sz. melléklet). A kérelemre és hivatalból indult hatósági eljárások száma évben 1156 db volt. A kiszabott és jogerıre emelkedett tőzvédelmi bírságok száma és azok összege a évi adatokhoz képest csökkenı tendenciát mutat, 2014-ben 31 db tőzvédelmi bírság határozat emelkedett jogerıre. Ez a jogkövetı magatartás erısödését jelzi, amely különösen a középmagas lakóépültek esetén jól megfigyelhetı. Az ellenırzések és hatósági intézkedések következtében a mővelési kötelezettség teljesítésében is már érezhetı a pozitív változás, amely a szabadtéri tőzesetek számának csökkenésében is megmutatkozik. Tőzvizsgálati eljárás évben 37 esetben indult, ami 15,6 %-kal több mint évben. A növekedés jelentıs mértékben abból származott, hogy évben 10 esetben saját hatáskörben, szakmai indokok alapján indítottak eljárást a katasztrófavédelmi kirendeltségek vezetıi. Az építési ügyekben indult szakhatósági eljárások darabszáma évben minimálisan emelkedett 144-re, ami 5,1%-os emelkedést jelent a évhez képest. A mőködési engedélyezési eljárásban, valamint zenés- táncos rendezvények engedélyezési eljárásában történı szakhatósági részvétel kapcsán 2014-ben nıtt az ügyek száma a évhez képest, összesen 97 eljárás került lefolytatásra, ami 131%-os növekedést jelent. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházások esetében (5 létesítmény: Hatvani Grassalkovich Kastély Magyar Vadászati Múzeummá történı átalakítása, MT-WHEAT Búzakeményítı gyár létesítése, Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggı közigazgatási hatósági ügyek, Putnok és Mezıkövesden létesítendı kormányablak beruházás) az építési engedélyezési és használatbavételi szakhatósági, valamint a tőzvédelmi hatósági eljárásokat a beruházókkal és építtetıkkel folyamatosan és eredményesen együttmőködve, minden esetben határidın belül folytattuk le. Kéményseprı-ipari közszolgáltatással kapcsolatosan évben 358 ügy indult. A kéményseprı-ipari közszolgáltató ellen 1 esetben indult bírságolási eljárás, a kiadott döntés jogerıre emelkedett, az ügyfél megfizette a kiszabott bírságot. A Heves megye teljes területén kéményseprıipari közszolgáltatást biztosító HM TŐZKÉV Kft augusztus 1-tıl végelszámolás alatt állt és tevékenységét december 15-én véglegesen beszüntette. A kijelölési eljárást december hónapban az elıírásoknak megfelelıen lefolytattuk, a szolgáltatásban fennakadás nem volt. Az iparbiztonsági szakterülethez kapcsolódó veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos (ADR) hatósági eljárások száma 2014-ben 44 eljárás zárult le, ebbıl 31 eljárás indult évben, 13 eljárás pedig évrıl húzódott át. A jogerıre emelkedett bírságösszeg: Ft volt. A veszélyes árúk vasúti szállításával (RID) kapcsolatosan végzett hatósági eljárások száma 4 db volt 2014-ben. A jogerıre emelkedett bírságok összege ,- Ft volt évben, amely 105,7 %- os emelkedés az elızıévhez képpest Egy felsı küszöbértékő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem belsı védelmi tervének felülvizsgálatára vonatkozó kérelmét bíráltuk és fogadtuk el. Egy felsı küszöbértékő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem csökkentett veszélyes anyag mennyiség miatt átsorolási kérelmet nyújtott be, a biztonsági elemzés elfogadásra került. A megye területén a küszöbérték alatti veszélyes ipari üzem által benyújtott súlyos káresemény elhárítási terv elbírálására 2013-ban indult eljárások közül 5 db áthúzódott évre. Valamennyi eljárás kikötés nélküli katasztrófavédelmi engedély kiadásával zárult le. 11

13 A nem rendszeres hulladékszállítással kapcsolatos hatáskör gyakorlása során kijelölı határozat érvényességét Ivád, Erdıkövesd, Domoszló, Karácsond települések esetében két alkalommal három hónap idıtartamra meghosszabbítottuk. Kijelölési eljárás Gyöngyössolymos, Szücsi, Kisköre, Parád települések kérelemére indult 2014-ben. Az eljárások közül 3 kijelölı határozat kiadásával zárult (Gyöngyössolymos, Kisköre, Szőcsi), egy esetben (Parád település) szerzıdéskötés miatt megszüntettük az eljárást. Adács településen szerzıdéskötés miatt nem volt szükség 9 hónap után a kijelölés meghosszabbításra. Kisköre városra vonatkozó kijelölı határozata szerzıdés kötés miatt január 1-én szintén hatályát veszítette. Heves megyében jelenleg így hat olyan település (Domoszló, Karácsond, Ivád, Erdıkövesd, Gyöngyössolymos, Szücsi) van, ahol a katasztrófavédelmi hatóság által kijelölt ideiglenes szolgáltató végzi a kommunális hulladékszállítást. Panasz sem a lakosság, sem az önkormányzatok részérıl nem érkezett igazgatóságunkra. 5. Fıügyelet mőveletirányítás A mőveletirányítási ügyelet a megye illetékességi területén 2014-ben 2150 káreseményt kezelt, amelybıl 1245 tőzeset, 905 mőszaki mentés, 20 szándékosan megtévesztı jelzés, 55 utólagos és 306 téves jelzés volt. Azoknál az eseteknél, ahol nem állt fenn közvetlen életveszély, a korábban kialakult gyakorlatnál több alkalommal riasztottunk önkéntes egységet. Ilyenek voltak a kisebb kiterjedéső szabadtéri tüzek, a vízeltávolítást igénylı esetek, a kidılt fa okozta veszélyhelyzetek vagy az állatmentések. A tömeges esemény kezelésére rendszeresen szervezünk gyakorlatot, E gyakorlatok során megszerzett tapasztalatot jól hasznosítottuk a május között a megyén végigvonuló Yvett ciklon idején bejövı hívások kezelésénél. Ebben az idıszakban több száz hívást kellett fogadni és kezelni az ügyeletünkön. Fontosnak tartjuk a megyében lévı ügyeleti szolgálatokkal való szoros együttmőködést, ezért a rendkívüli eseményeken kívül heti rendszerességgel kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk más rendvédelmi szervek, a mentıszolgálat, a MÁV, valamint a honvédség ügyeleteivel. A Katasztrófavédelmi Mőveleti Szolgálat tevékenységével, szaktudásával nagymértékben hozzájárult a sikeres tőzoltói beavatkozásokhoz. A KMSZ szolgálat a tavalyi évben végzett tevékenysége során hatékonyan irányította a komplexebb káresetek felszámolását és a lakosságvédelmi intézkedések végrehajtását. Kárhelyszíni irányító tevékenységükön túl jelentıs mértékben hajtottak végre ellenırzéseket a szolgálatellátás és a gyakorlatok területén, valamint végezték a káreseti helyszíni szemléket. 12

14 6. Gazdálkodás A Heves MKI Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezete végzi az alaptevékenység kiszolgálása mellett a dolgozókat megilletı járandóságok elszámolását, a szervezet folyamatos mőködéséhez, mőködtetéséhez szükséges fedezet rendelkezésre bocsátását, célja a tartozásmentesen évzárás. Bevételeink növelése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a költségek csökkentésére, valamint a vevıi kintlévıségek határidıre történı rendezésére. Az igazgatóság technikai gépjármőállományába összesen 65 jármő tartozik, 2014 évben 2 db ügyintézıi jármővel bıvült jármőparkunk. Ingatlangazdálkodásunk összesen 14 db ingatlanra terjed ki, melyek kezelését és karbantartását végezzük. Az úgynevezett fehér foltok felszámolása érdekében az Országos İrsprogram keretében Heves megye területén két katasztrófavédelmi ırsöt alakítottunk ki, évben Füzesabonyban, évben Pétervásárán. A Füzesabonyi Katasztrófavédelmi İrs felújításának-átalakításának második ütemében év elején a tetıszerkezetet lecseréltük, az épületet hıszigeteltük, valamint a főtési rendszert is korszerősítettük. Pétervásárán a régi önkéntes tőzoltó egyesületi épület került teljes átalakításra, bıvítésre, hogy egy új, korszerő katasztrófavédelmi ırs létesülhessen. Informatikai eszközparkunk is fejlıdött. Az EKOP projekt keretében új szervert állítottunk rendszerbe. Térinformatika terén kialakítottuk az új megyei térinformatikai adatbázist. A központilag biztosított térinformatikai alapadatok és szolgáltatások felhasználásával áttértünk a WEB-es alapú térinformatikai publikációk készítésére ben évben 10 db használt számítógépet adományozott Hatvan Város Önkormányzata a Hatvani Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság részére, melyek a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi KvK-k alá tartozó szervezeti egységeknél kerültek beüzemelésre. Az ESR112 projekt keretében 22 db jármőbe mobil végponti eszközök (ipari PC-k) kerültek beszerelésre, melyek központi ütemezés szerint kerülnek beüzemelésre. Az év során kiépítették a MoLaRi rendszert Horton a Prímagáz Zrt. Töltı és Tároló Üzemében, a monitoring rendszer szeptember 1-én kezdte éles mőködését. A megyében telepített lakossági és polgári szervek riaszthatóságára szolgáló lakossági riasztó végpontok (szirénák) száma 247 db, melyek közül jelenleg 144 db mőködıképes. A 2013-as évhez képest 15 db-bal több a mőködıképes szirénák száma. 7. Hivatali feladatok A közérdekő bejelentések és panaszok száma folyamatosan emelkedı tendenciát mutat az elmúlt években. Míg 2012-ben 45, 2013-ban 67, 2014-ben már 93 bejelentés - 1 javaslat, 34 közérdekő bejelentés, 58 panasz - érkezett Igazgatóságunkra. Névtelenül 8 bejelentést kaptunk, az esetek nagy részében ezeket is kivizsgáltuk, mert több esetben konkrét tőzvédelmi szabály megszegését jelezték. A beadványokat tartalmuk szerint bíráltuk el, 39 esetben részben vagy egészben nem volt hatáskörünk az állítások kivizsgálására, de megállapítható volt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı szerv, ezért ezeknek az áttételére került sor, jellemzıen jegyzı, járási hivatal, környezetvédelmi hatóság, munkavédelmi hatóság és adóhatóság részére ben összesen 43 bejelentés esetben indult vizsgálat vagy az Igazgatóságon vagy a katasztrófavédelmi kirendeltségeken, melybıl 16 esetben volt megalapozott a bejelentés, 27 esetben nem bizonyult valósnak a beadványban jelzett állapot, vagy tevékenység. A valótlan bejelentések és a segélyhívószámok rendeltetéstıl eltérı igénybevétele miatt minden esetben szabálysértési feljelentést teszünk évben 21 feljelentést tettünk valótlan bejelentés miatt, 2-t segélyhívószámok rendeltetéstıl eltérı igénybevétele szabálysértése miatt. Összesen 39 együttmőködési megállapodással rendelkezünk, ebbıl 18 okirat közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozik. Kiemelt figyelmet fordítottunk a lakosságtájékoztatásra. Rendezvényeinken és a médiában egyaránt felhívtuk a lakosság figyelmét az idıszakos veszélyeztetettségekre, az idıjárás és a 13

15 természeti jelenségek okozta veszélyhelyzetekre, hangsúlyozva a megelızés fontosságát, ezzel erısítve az emberek öngondoskodását és tudatos felkészülését. A BM OKF sajtóügyeleti szolgálata által mőködtetett eseménytérkép és a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatáson (továbbiakban: VÉSZ) keresztül megyénk kommunikációja is felgyorsult. 8. Humán feladatok Létszámunk 2014.december 31-én 338 fı volt január 01-jétıl 9 fı tiszthelyettes státusszal bıvült állománytáblázatunk. A személyi állomány munkaegészségügyi ellátását, valamint az állományba újonnan felvételre kerülık egészségi, illetve pszichikai alkalmassági vizsgálatát a évben átadott Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ (TEPMEK) végzi. Tevékenységi köre elsısorban az elsı fokú alkalmassági vizsgálatok végzése, kapcsolattartás, oktatás, szükség esetén gondozás. Az állomány hosszú távú munkaképességének megırzése és a fokozott, szélsıséges fizikális és lelki terhelésébıl fakadó állapotromlás mértékének csökkentése céljából a TEPMEK egészségvédelmi és pszichológiai elıadás-sorozatot szervezett, az egészségügyi és pszichológiai állapot felmérések és vizsgálatok tapasztalatait összegezték, továbbá csoportos formában, illetve szükség esetén egyéni krízisintervenciót tartottak. 9. Ellenırzési és felügyeleti feladatok Az ellenırzési rendszer lefedi az Igazgatóság és a közvetlen irányítása alá tartozó kirendeltségek és helyi szervei ellenırzéseit, valamint az illetékességi területünkön található önkormányzati tőzoltóságok, önkéntes tőzoltó egyesületek, valamint létesítményi tőzoltóságok felügyeleti ellenırzéseit évben 370 ellenırzést folytattunk le, melyek során a segítıkészségre törekedtünk, építı jellegő javaslatainkkal a szervezeti egységek eredményesebb, hatékonyabb és gazdaságosabb feladatellátását javítottuk. A belsı ellenırzéseket a hazai és a nemzetközi belsı ellenırzési standardok, kiadott módszertani útmutatók, valamint a vonatkozó kormányrendelet elıírásai szerint végeztük, a kockázatelemzés alapján felállított prioritások, továbbá a rendelkezésre álló erıforrások alapján. Az ellenırzések kiterjedtek az Igazgatóság belsı kontrollrendszerének, beszerzési rendszerének, ruházati utánpótlási ellátmány felhasználási rendjének, vagyon- és ingatlangazdálkodásának vizsgálatára. A kirendeltségek pénz- és értékkezelésének, valamint soron kívül a Tőzoltó Szövetség részére nyújtott támogatások ellenırzésére is sor került. Az elvégzett belsı ellenırzések során büntetı-, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, hiányosság nem merült fel évben. 14

16 III. A év tervezett fı feladatai: Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelıen felügyeleti szervünk, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság fıigazgatója a évre vonatkozóan is kiadta az Éves Munkaprogramját, melyben megfogalmazott prioritások mentén hajtja végre igazgatóságunk a feladatait. Ennek alapján az ez évi fı célkitőzéseink az alábbiak: - Tovább kell erısíteni az integrált hatósági munka hatékonyságát, biztosítani kell a szolgáltató szemléletet, az eljárások törvényességét, idıbeliségét. A társhatóságokkal történı együttmőködést a jelenlegi jó szinten kell fenntartani. - A vízjogi és vízvédelmi hatósági jogkörnek 2014 szeptember 10-i hatállyal a katasztrófavédelemhez történt delegálása óta megyénk ez irányú hatósági feladatait a szomszédos megyék (Pest, B.A.Z. és Jász Nagykun-Szolnok) látják el. Jelzett megyék igazgatóságaival az együttmőködésünk folyamatos, a megyénket érintı feladatok végzésére két fı hatósági szakember lett kijelölve vízügyi referensi feladatok ellátására. - Az új Országos Tőzvédelmi Szabályzat és a Tőzvédelmi Mőszaki Irányelvek hatálybelépését követı széleskörő felkészítı és egyeztetı kampányt kell szervezni az alkalmazók számára. - Kiemelt feladat a katasztrófavédelmi megbízotti munka jelentıs fejlesztése, akik hatékony részvétele elengedhetetlen a hatósági munkában, a helyi védelmi igazgatásban, valamint a veszélyességi szempontból a I-es és II-es katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések közbiztonsági referenseinek szakirányításában. - Tovább kell erısíteni a megyei és helyi szinteken az elırelátást, a prognosztizált veszélyhelyzetek megelızését szolgáló feladatok tervezését és azok beválás-vizsgálatát. - A mőveletirányítás fejlesztésével csökkenteni kell a túlreagálásokat, a mőveletek szakmai és költséghatékony szempontú elemzését rendszeresen el kell végezni. - Folytatni kell az önkéntesek szervezett bevonását a katasztrófavédelmi feladatokba. Erısíteni kell az önkéntes tőzoltó mozgalom támogatását, e mellett valamennyi sorolt településen létre kell hozni az önkéntes települési mentıszervezeteket. Mellékletek: 1. Vonulási adatok 2. Önkéntes Tőzoltó Egyesületek adatai 3. Szabadtéri tőzesetek száma Heves megyében 4. Önkéntes Tőzoltó Egyesületek pályázati eredménye 5. Települések sorolási adatai, Polgári védelmi ellenırzések 6. Heves megye veszélyes üzemei 7. Hatósági tevékenység adatai Készült: 2 példányban Egy példány: 15 lap + melléklet Kapja: 1. Irattár 2. Címzett X:\Titkar_2015\16_Kozerdeku_VEZ\2014_Beszamolo_HevesMKI\HevesMKI_2014_beszamolo_1.doc 15

17 Mellékletek Vonulási adatok 1.sz. melléklet számú diagram Tőzeset - mőszaki mentés Tőz Mőszaki mentés 2. számú diagram 16

18 Önkéntes Tőzoltó Egyesületek száma 2.sz. melléklet Önkéntes Tőzoltó Egyesületek száma Önkéntes Tőzoltó Egyesületek vonulási adatai

19 Szabadtéri tőzesetek száma Heves megyében sz. melléklet

20 Önkéntes Tőzoltó Egyesületek pályázati eredménye 4. számú melléklet ÖTE (pályázó) pontos megnevezése Megítélt támogatás összesen (Ft) Megítélt Üzemeltetési költség támogatás összesen (Ft) Megítélt Tőzoltógépjármő és technika javítás, felülvizsgálat támogatás (Ft) Megítélt EDR rádió támogatás értéke összesen (Ft) Megítélt Szertár építés, felújítás, bıvítés támogatás (Ft) Megítélt Oktatás és PAV vizsgálat támogatás értéke összesen (Ft) Megítélt Védıeszköz támogatás értéke összesen (Ft) Megítélt Tőzoltó technikai eszköz támogatás értéke összesen (Ft) 1 Abasári Önkéntes Tőzoltó Egyesület Bodonyi Polgárır Egyesület Boldogi Önkéntes Tőzotó Egyesület Önkéntes Tőzoltó Egyesület Bükkszék Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport Füzesabonyi Szent Flórián Tőzoltó Egyesület Gyöngyöstarján Községi Tőzoltó Egyesület Horti Önkéntes Tőzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület Önkéntes Tőzoltó Egyesület Jászivány Községi Tőzoltó Egyesület Jászszentandrás Polyák Sándor Tőzoltó Egyesület Községi Önkéntes Tőzoltó Egyesület Markaz Mezıtárkányi Önkéntes Tőzoltó Egyesület Parád Község Önkéntes Tőzoltó Egyesülete Pétervására,Erdıkövesd,Ivád,Kisfüzes,Váraszó Önkéntes Tőzoltó Egyesület Szilvásvárad Község Tőzoltó Egyesülete Tarnaleleszi Polgárır Egyesület Tiszanána Község Tőzoltó Egyesülete Tura Önkéntes Tőzoltó Egyesület Vámosgyörk Tőzoltó Egyesület Verpelét Nagyközség ÖTE Összesen

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: DB TÁRGY: Tájékoztató a katasztrófavédelem elsı félévi feladatainak végrehajtásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó A Katasztrófavédelem szervezeti átalakulását követı térségi feladatokról, Medgyesbodzás település területén folytatott tevékenységrıl Béni Attila sk. tőzoltó százados tőzoltóparancsnok

Részletesebben

KARSA RÓBERT AZ EGYSÉGES KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER

KARSA RÓBERT AZ EGYSÉGES KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER KARSA RÓBERT AZ EGYSÉGES KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER Az új Alaptörvénnyel összhangban elkészült A katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, melyet

Részletesebben

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM:1-3/2014. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv elsı másfél évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ BEVEZETÉS A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Heves MKI) a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer területi szerve. Megyei hatáskörő rendvédelmi szervként a magyarországi

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Siófok, 2015. április 08. Dr. Mógor Judit tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma - Alapelvek - Integrált katasztrófavédelmi hatóság -

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2015. FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2015. FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2015. FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE 3. IKTATÓSZÁM: 33-1/2015. MELLÉKLET: - TÁRGY: Tájékoztató a Megyei Védelmi Bizottság és a megyei védelmi igazgatás rendszerének 2014. évben

Részletesebben

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes A hatósági felügyelet célja: A szabályszerő közszolgáltatás megvalósításának

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető -2- A biztonság komplexitása A biztonság összetevői, tágabb, átfogó

Részletesebben

önkéntes tűzoltó egyesület elnevezése Képviselő székhelye Bélapátfalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sas Attila pk. 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 74.

önkéntes tűzoltó egyesület elnevezése Képviselő székhelye Bélapátfalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sas Attila pk. 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 74. Heves Megyei Katasztrófavádelmi Igazgatóság által, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 33. /5/ bekezdése alapján ellenőrzött önkéntes tűzoltó egyesületek önkéntes

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport

Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport Adószám: 18587913-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60/122/2004/4 SORSZ: 1840 Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport 3300 Eger, Kallómalom u. 13. 5/1. 2008. Fordulónap:

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav favédelmi Kirendeltség Rónai Róbert tő. ırgy. 2016. február 23. Tőzvédelmi használati szabályok rendszere Tőzvédelmi feladatot ellátók képesítési követelménye

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet a tőzvédelem és a mőszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában Kocsis Krisztián kéményseprımester - Kéményseprı-ipari közszolgáltatás egységesítése - Mőszaki feladatok egyértelmősítése, fogalmak tisztázása

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG SEVESO irányelv és a hazai szabályozás Gáspárné Bada Magda KOZMOS konferencia Visegrád 2013. 11.05. Az előadás tartalma SEVESO szabályozás háttere, filozófiája és mutatói A katasztrófavédelmi

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H A T Á R O Z A T. a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadom,

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H A T Á R O Z A T. a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadom, Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-3300 Eger, Klapka György u. 11. : 3301 Eger, Pf.: 253 Tel: (36-36) 510-230 Fax: (36-36) 312-015 e-mail: heves.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 1898-22/2012. Tárgy:

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

I. Pályázati feltételek

I. Pályázati feltételek Pályázati felhívás a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok tőzoltó laktanya felújításának támogatására A tőzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Jogszabályok által előírt képzések 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

Szegedi HTP esetszámai: 1031

Szegedi HTP esetszámai: 1031 1. számú melléklet Tűzoltósági szakterület 2016. évi tevékenysége műszaki mentés; 465 Szegedi HTP esetszámai: 1031 ; tűzeset; 566 1. a) diagram: Szegedi HTP esetszámai 1. b) diagram: Szegedi HTP beavatkozás

Részletesebben

GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA. Bevezetés

GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA. Bevezetés GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA Bevezetés Az oktatási szakterület az integrált hivatásos katasztrófavédelmi szervek létrehozásával

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés Az elıterjesztést

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben