Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről"

Átírás

1 51-2/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3300 Eger, Klapka Gy. u. 11.) elkészítette a tevékenységéről szóló tájékoztató anyagát, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. A tájékoztatóban foglaltakat az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, valamint a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága tudomásul vette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjék. Eger, április 14. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője

2

3 TARTALOMJEGYZÉK I ÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŐZÉSEI 3 II. ELVÉGZETT FELADATOK 5 1. Tőzvédelem 5 2. Polgári védelem 7 3. Iparbiztonság 9 4. Integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység Fıügyelet mőveletirányítás Gazdálkodás Hivatali feladatok Humán feladatok Ellenırzési és felügyeleti feladatok 14 III. A ÉV TERVEZETT Fİ FELADATAI: 15 MELLÉKLETEK 16 2

4 I év legfontosabb célkitőzései 1. A napi vezetıi és hatósági megelızı tevékenységünk fejlesztése, minden szervezeti szinten az elırelátás erısítése. Prognózisok, beválás-vizsgálatok készítése. A negyedéves veszélyhelyzeti prognózisok készítése során mindvégig arra törekedtünk, hogy a valós veszélyeztetettséget alapul véve, a megye sajátosságaira figyelemmel fogalmazzuk meg a várható veszélyeztetı hatásokat és azzal összhangban gyakorlatias és megvalósítható feladatokat fogalmazzunk meg. A veszélyhelyzeti prognózisok beválás-vizsgálataiban részletesen elemeztük az elırejelzések helyességét és vizsgáltuk, hogy az elıírt feladatok mennyiben járultak hozzá a hatékony megelızéshez. Ennek eredményeképpen csökkent az elhanyagolt, gondozatlan ingatlanokon kialakult vegetációs tüzek száma, és a karbantartatlan belterületi csapadékvíz-elvezetı rendszerek miatt kialakult helyi vízkárok nagysága, amelyek tőzoltó egységeink vonulási számának csökkenését eredményezték. 2. Az integrált hatósági munka fejlesztése, az együttmőködés és a supervisori szervezettség erısítése. A már kialakult integrált hatósági szemléletet folyamatosan fejlesztettük, az integrált hatósági osztályok állománya rendszeres továbbképzés keretében kapott felkészítést a szakterületet érintı aktuális kérdésekrıl, jogszabályi változásokból. Nagy hangsúlyt helyeztünk a társ- rendvédelmi szervekkel, a kormányhivatallal és szakigazgatási szerveivel, a járási hivatalokkal, valamint az önkormányzatokkal történı együttmőködésre, amely nagyban segíti megelızési tevékenységünket, integrált hatósági munkánkat, supervisori feladatellátásunkat. 3. Az önkéntesek önszervezıdésének támogatása, a lakosság önvédelmi készségének fejlesztése, az önkormányzatok, gazdasági társaságok, a társadalmi és karitatív szervezetek, valamint a fiatalok tömeges bevonásával. Az önkéntességen alapuló tevékenységet kiemelt feladatként kezeltük, figyelemmel a közbiztonságban és a tőzbiztonság területén betöltött szerepének fontosságára, ezért folyamatos kapcsolatban álltunk az önkéntes tőzoltó egyesületekkel, vizsgáltuk tevékenységüket, megoldásokat kerestünk problémáikra. Elsıdlegesen azokat az önkéntes tőzoltó egyesületeket támogattuk, ahol a településre legközelebbi tőzoltóegység kiérkezésének ideje meghaladja a 20 percet. Az idei évben számos rendezvényen mutattuk be a katasztrófavédelem feladatrendszerét, ismertettük a lakosságot érintı helyi és szezonális veszélyhelyzeteket. A rendezvények alkalmával mindig az volt a fı célunk, hogy a lakosság önvédelmi készségét fejlesszük. Ennek érdekében tájékoztattuk az érdeklıdıket a veszélyhelyzet során követendı magatartási szabályokról és prioritásként kezeltük, hogy az emberek megismerjék annak lehetıségét, hogy magukról gondoskodjanak és felelısséget vállaljanak. Az öngondoskodásra nevelés fontos eszköze a tanuló ifjúság által az Igazgatóságon letöltött közösségi szolgálat is. 3

5 4. A szervezeten belüli tájékoztató munka, a közösségépítés, a hagyományápolás erısítése. A vezetıi fórumrendszer megyei és helyi szinten egyaránt betölti szerepét. A fórumok alkalmasak voltak az aktuális feladatok, feladatszabások, tervek, stratégiai kérdések megbeszélésére és a számonkérésre. A fórumrendszer mőködtetésével a belsı kommunikáció lényeges fejlıdésen ment keresztül. Hagyományosan, idén nyolcadik alkalommal rendeztük meg a Kéklámpás Napot Egerben, közösen a megyei rendvédelem szervezeteivel és más együttmőködı szervekkel, és elsı alkalommal szerveztünk a rendırséggel közös tőzoltó és rendır napot. A hagyományápolás részeként az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltségen Emlékszobát alakítottunk ki az egri tőzoltóság fennállásának 140. évfordulója alkalmából. 5. Az új tisztképzési rendszer kialakítása A szakmai beosztásba kerülık részére elıírt rendészeti szervezı képzés tőzoltó szakirányán 3 fı végzett, további kettı fıt iskoláztunk be. Figyelemmel kísértük a beosztásokhoz elıírt képesítési követelményeket, melynek megfelelıen a funkcionális területen dolgozók részére próbaidıs tiszti állomány felkészítı tanfolyamra 2 fıt, katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyamra 11 fıt iskoláztunk be. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 12 fı vesz részt alapképzésben és 2 fı mesterképzésben. 6. İrsprogram befejezése, a járási és létesítményi, valamint a helyi önkéntes mentıszervezeti rendszert megszervezése. A mentı tőzvédelem területén jelentıs javulás következett be azzal, hogy két katasztrófavédelmi ırssel bıvült Heves megye készenléti egységeinek száma, ezzel csökkentve az úgynevezett fehér foltok nagyságát megyénkben. Füzesabonyban szeptemberében, Pétervásárán pedig áprilisban kezdték meg mőködésüket az ırsök egy-egy tőzoltó gépjármőfecskendıvel és fél rajjal. A két ırs együttesen 47 település 62 ezer lakosa életének és anyagi javainak biztonságát szolgálja. Mőködésük kezdete óta már sok esetben beigazolódott létjogosultságuk. Az elızı években megalakított megyei és 7 járási mentıcsoport jó példája alapján folytatódott az önkéntesek további bevonása a katasztrófavédelmi feladatrendszerbe. A 2014-évben végrehajtott Járási Önkéntes Mentıcsoportok gyakorlatai (rendszerbe állító és minısítı) elısegítették a települési önkéntesek saját lakókörnyezetük védelmében történı önszervezıdését. Ennek eredménye, hogy év végére már 13 települési mentıcsoport alakult meg. 7. A 112-es egységes segélyhívó rendszerhez való csatlakozást. Közremőködtünk a 112-es segélyhívó központokban (Miskolc, Szombathely) dolgozó diszpécserek kiképzésében: bemutattuk részükre a megye sajátosságait, a tőzoltó szakmát, ezzel segítséget nyújtva a bejelentés pontos és szakszerő felvételéhez. A közös tevékenységirányítási központ kialakításakor napi munka kapcsolatban álltunk a megyei rendıri vezetıkkel. 4

6 II. Elvégzett feladatok 1. Tőzvédelem Megyénkben, évben a két kirendeltség alá tartozó három hivatásos tőzoltó-parancsnokság, három katasztrófavédelmi ırs és két önkormányzati tőzoltóság látja el a mentı-tőzvédelmi feladatokat, a hatályos jogszabályok alapján. A Pétervásárai Katasztrófavédelmi İrs április 1-én kezdte meg mőködését. A évben Heves megyében összesen 2150 káresemény volt tőzeset és 905 mőszaki mentés. A vonulási adatokat és a tőzesetek és mőszaki mentések megoszlását az 1.sz melléklet diagramjai szemlélteti. Az elmúlt évhez viszonyítva a vonulási számok nıttek, amit a tavaszi Yvett ciklon és a téli mátrai ónos esı miatti beavatkozások emeltek meg. Magasabb riasztási fokozat elrendelése - IV.K II.K - 5 esetben történt, amelybıl a legjelentısebb esemény a december 16-án Verpelét, Külterület 0373/14. hrsz.-ú ingatlanon az ASIAFOOD Kft. élelmiszer feldolgozó üzemének tőzesete volt. Tőzeseteinknél 1, mőszaki mentéseink során 24 esetben kellet elhalálozott embert kiemelni a kárhelyen. Az ilyen jellegő beavatkozást igénylı tőzesetek száma csökkent, a mőszaki mentések száma nıtt évhez képes. A jelzések az esemény minısítése szerint: Beavatkozást igénylı Kiérkezés elıtt felszámolt 114 Téves jelzés 306 Szándékosan megtévesztı jelzés 20 Utólagos tőzeset 55 Az Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó hivatásos tőzoltóparancsnokságok mőködési területén összesen 27 önkéntes tőzoltó egyesület mőködik, melybıl 26 kötött együttmőködési megállapodást. Elsıdleges célunk, hogy azokon a területeken szervezıdött önkéntes tőzoltó egyesületeket támogassuk, ahol a legközelebbi tőzoltóegység kiérkezésének ideje meghaladja a 20 percet. Ezek a területek Parád és Verpelét települések (2.sz melléklet). Az elmúlt években a 2012-es évhez viszonyítva - a supervisori ellenırzéseknek, és a hatósági tevékenységnek köszönhetıen csökkentek a szabadterületen keletkezett tőzesetek. (3.sz. melléklet) Problémaként jelentkezik, hogy a tőzesetek megközelítése gépjármővel sok esetben nehézkes, az erdık gondozatlanok a tőzpászták nincsenek kitisztítva. A helyszínt ezért sok esetben csak gyalogosan lehetett megközelíteni. Az oltóanyag helyszínre juttatását legtöbb esetben csak puttonyfecskendıkkel lehetett megoldani. A tüzek jellemzıen szárazfüves bozótos területeken, hétvégi telkeken, útszéli árokpartokon, erdıterületek mellett keletkeztek. Az esetek nagy részében ezek a területek gondozatlanok voltak. Elemezve a évi tőzeseteket, megállapítottuk, hogy bizonyos településeken nagyobb számban fordulnak elı szabadtéri tőzesetek, ezért a jövıben fokozni fogjuk ezeken a helyszíneken az erre irányuló hatósági ellenırzéseket. Az elmúlt idıszak, évek káreseteinek tapasztalatait használtuk fel az állomány képzési és továbbképzési rendszerének kialakításában, felhasználva a felsıszintő, eseti mőveletelemzéseket és a negyedéves veszélyhelyzeti prognózisban foglaltakat. Minden esetben gyakorlati képzéseket részesítettük elınyben, ezen elvek alapján terveztük és szerveztük gyakorlatainkat (pince gyakorlatok, magasból-mélybıl történı mentések, mőszaki-mentések). Az éves gyakorlattervünk alapján az alábbi gyakorlatokat szerveztük a tőzoltás-vezetés szervezetébe bevontak szakmai hozzáértésének, a mentési tervek alapján riasztott tőzoltó erık elméleti és gyakorlati ismereteinek, taktikai felkészültségének ellenırzésére: 5

7 Megyei szintő ellenırzı gyakorlatok: április Nagyréde, Jász-Tész Kft. (IV. kiemelt) június Gyöngyös, 20 emeletes toronyház (IV. kiemelt) szeptember Füzesabony, MÁV vasútállomás gázolajtöltı. (V. kiemelt) november Eger, Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (IV. kiemelt) Vezetési törzsgyakorlat: november Hatvan, Albert Schweitzer Kórház Hegyi mentési gyakorlatok: Az elmúlt évben nagy hangsúlyt fektettünk a hegyi mentési tervek elkészítésére. A potenciális helyszínek beazonosítása megtörtént. Jelenleg megyei szinten tíz helyszínre készült mentési terv. Minden helyszínen gyakorlatokat hajtottunk végre, melyek tapasztalatait az elmúlt idıszakban többször is felhasználtuk események felszámolásánál. Egyéb gyakorlat: Az elmúlt évekhez hasonlóan végrehajtásra került a vezetés technikai elméleti és gyakorlati képzés. A foglalkozások szakképzett oktató jelenlétében, tanteremben és egy-egy épített rutinpályán kerültek megrendezésre. A képzésen a HTP-k és Kvİ-k gépjármővezetıi vettek részt. Pszichikai gyakorlatot tartottunk a Mátrai Erımő Zrt. létesítményi tőzoltóinak Szıllıske elnevezéső objektumunkban. A gyakorlat során összetett feladatot kellett megoldaniuk a beavatkozóknak: életmentésben és tőzoltásban kellett szakmai tudásukat bizonyítani évben a megye illetékességi területérıl 21 Önkéntes Tőzoltó Egyesület pályázott, ahol a megítélt összeg Ft volt. (4.sz. melléklet) A pályázati lehetıségrıl az ÖTE megfelelı tájékoztatást kaptak. A beérkezett pályázatokat a több szintő ellenırzésnek köszönhetıen néhány eset kivételével - pontosan töltötték ki és terjesztették fel. Az új pályázati rendszernek köszönhetıen a különbözı fejlettségi szinten álló egyesületek helyzetüknek megfelelı támogatásban részesülhettek január 30-án megalakult a Heves Megyei Tőzmegelızési Bizottság (HTB). A HTB olyan megyei tőzmegelızési tevékenység megvalósítását tőzte ki célul, amely a tőzoltási és tőzvizsgálati munka tapasztalatait hatékonyan tudja felhasználni. Fontos feladatként jelentkezik a tőzmegelızéssel kapcsolatban gyakran ismételt kérdések gyors és informatív megválaszolásának koordinálása az idıszakosan jelentkezı tőzmegelızést érintı kockázatokról, e mellett prioritásként fogalmaztuk meg a lakosság folyamatos tájékoztatását. A rendezvények kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy széles körben, minél több korosztályt megszólítva hívtuk fel a figyelmet a tőzmegelızés fontosságára. Az elmúlt évben 23 nagyobb rendezvényen vettünk részt. Az erdészet által szervezett rendezvényekhez Eger, Gyöngyös csatlakozva ismertettük meg az óvodás és iskolás gyermekekkel az erdık védelmében betartandó tőzvédelmi szabályokat. Lehetıségünk nyílt a kutatók éjszakája országos rendezvénysorozatban érdekes gyakorlati információkkal bıvíteni az érdeklıdık ismeretét. A hagyományosan megrendezésre kerülı városi rendezvényeken Eger Ünnepe, Egri Bikavér Borünnepe, Szüreti Kiállítás mindig szívesen biztosítanak megjelenési lehetıséget a tőzmegelızési bizottság sátrának, ahol kicsik és nagyok egyaránt tájékoztatást kaptak a köz- és lakóépületekkel kapcsolatos tőzmegelızési elıírásokról, illetve az egyes tőzesetek esetén követendı magatartási szabályokról. Az adventi idıszakban egy látványos gyakorlati bemutatóval hívtuk fel a lakosság figyelmét a lakószobában és a konyhában leselkedı veszélyforrásokra, valamint a megelızésük lehetıségeire. A 2014 évben megrendezett VIII. Egri Kéklámpás Napon eddig nem tapasztalt érdeklıdı állt kígyózó sorban egész nap a szakmai és tőzbiztonsági bemutató sátraink elıtt, a látogatók nagy érdeklıdéssel kísérték figyelemmel a társhatóságokkal közös tőzoltási és iparbiztonsági bemutatónkat. 6

8 2. Polgári védelem 2012-ben elkészült a valós veszélyeztetettséget alapul vevı, érintett települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása, amit évente felülvizsgálunk (5.sz. melléklet). A évi felülvizsgálat alapján 1 településnek változott az osztályba sorolása, mivel hatóságunk egy alsó küszöbértéket el nem érı veszélyes üzem miatt az önkormányzat részére külsı védelmi terv készítését írta elı. Az elmúlt idıszakban olyan esemény a megyénkben nem történt, mely a természeti veszélyforrásokat növelte volna, így a társhatóságokkal egyetértésben új természeti veszélyeztetı tényezıt nem kellett figyelembe venni. Jelenleg a megyében 9 db I., 30 II. és 82 III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település van a megyénkben. A polgári védelmi feladatok átalakulása során egyre nagyobb szerepet kapnak a megelızést szolgáló helyszíni ellenırzések. Ezek során vizsgáltuk a víztározóinak állapotát, a települési vízelvezetı rendszereket, a fák, fasorok állapotát, valamint a lakossági riasztó rendszereket. Egyéb célellenırzések keretében többször is felkerestük a településeket, egyrészt a kockázati helyszínek azonosítása, másrészt a kötelezések végrehajtásának ellenırzése céljából ben a szakterület 709 ellenırzést hajtott végre, melyek során 264 hiányosságot tártunk fel. A hiányosságok egy része a kötelezı karbantartás hiánya miatt adódott, de sok településen a problémák megoldásához jelentıs beruházások szükségesek, melyekre idırıl idıre pályáznak a tulajdonosok. Az ellenırzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére az érintettek azokat a szükséges intézkedéseket megtették, ami külsı segítség nélkül megoldható volt, kiemelten a közfoglalkoztatási program kihasználásával Tervezı és szervezı munkánkat jelentıs mértékben segítette az újjáalakult védelmi igazgatási rendszer. Az új katasztrófavédelmi elnökhelyettesek együttmőködése a járási hivatalok vezetıivel zökkenımentes, így kölcsönösen segíteni tudjuk egymás munkáját. Ez különösen megnyilvánult a tervek kidolgozásában, valamint a folyamatos tájékoztatásban, beszámolásban. A Megyei és a Helyi Védelmi Bizottságok képviselıi több esetben részt vettek az Igazgatóság törzsvezetési gyakorlatain és minden esetben a helyszínen követték nyomon a járási mentıcsoportok gyakorlatait. A gyakorlatok eredményességét segítette az új Marathon Terra Online jelentési rendszer alkalmazása is, mely sikeresen vizsgázott a téli felkészülést segítı decemberi országos gyakorlaton. A tavalyi évben nem fordult elı olyan esemény, ami alapján Védelmi Bizottság rendkívüli ülését kellett volna összehívni. A települési vezetık tervezı, szervezı munkáját segíti, hogy a megye valamennyi I-II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településén van képzésben részesült közbiztonsági referens. A KvK-k kéthavonta megtartották a közbiztonsági referensek értekezletét. Az értekezleteken a referensek megismerték az adott idıszak aktuális feladatait a negyedéves veszélyhelyzeti prognózisok alapján, illetve minden esetben megkapták az önkormányzatokat érintı szakterületi változásokkal (tőzvédelem, polgári védelem, katonai igazgatás) kapcsolatos ismereteket, valamint a várható feladatokkal kapcsolatos feladatszabásokat. Tapasztalataink szerint az értekezletek elısegítik a gyors és pontos információcserét, a feladatok egységes értelmezését, a pozitív és negatív tapasztalatok megosztását. Az adatszolgáltatás terén is pozitívum, hogy a referenssel rendelkezı települések tartani tudják a megadott határidıt, e mellett a referensek helyi szakemberként, helyismerettel rendelkezı személyként a káresemények kapcsán hatékonyan segítik a kiérkezett beavatkozó erık munkáját. Ki kell azonban hangsúlyozni, hogy 2 fı kivételével valamennyi referens csatolt munkakörben látja el feladatát. A megye önvédelmi képességének növelése érdekében elsı lépésben megszerveztük az önkéntesekbıl álló, speciális képességekkel rendelkezı Mátra Mentıcsoportot 2012-ben. Erre a mentıcsoportra jellemzı, hogy a komponensekben található különbözı szervezetek a megalakítás óta több esetben segítették egymás munkáját, sıt saját maguk közös képzéseket, gyakorlatot szerveztek meglévı tudásuk bıvítésére, valamint új tagjaik betanítására. 7

9 Ezt követıen a helyi reagáló képesség növelésére megalakításra kerültek a megye 7 járásának Járási Önkéntes Mentıcsoportjai is, melyek már teljesítették mind a rendszerbeállító, mind a minısítı gyakorlataikat is. A járási mentıcsoportok gerincét a településeken mőködı Önkéntes Tőzoltó Egyesületek alkotják, de a szervezetekben képviseltetik magukat a polgárırök, a települési önkéntes csoportok (búvárklub, Vitézlı Oskola), cserkészek és önkéntes lakosok. A járási mentıcsoportok összlétszáma: 171 fı. Tovább növeli az állampolgárok biztonságérzetét az is, hogy már 13 települési mentıcsoport megalakult olyan településeken, melyek I., II. katasztrófavédelmi osztályba vannak sorolva. A köteles polgári védelmi szervezetek részére a beszámolási idıszakban szolgálat elrendelésére nem került sor, de az elmúlt évben a települések által szervezett gyakorlatokon 1083 fı vett részt. A katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján 2014 évben is felülvizsgáltuk a meglévı területi, járási és települési veszély-elhárítási terveket. A terv mellékletét képezı vízkár-elhárítási tervek több településen hiányoztak, ezért az Igazgatóság elkészített egy minta tervet minden település részére, melyet az önkormányzati vezetık az illetékes vízügyi szerveknek megküldtek, így jelenleg a települések 43 %-a rendelkezik jóváhagyott, vagy jóváhagyásra váró tervvel. Tervezési munkánkat jelentısen segíti az új HELIOS Polgári Védelmi Adatbázis, melynek bevezetésében az Igazgatóság már a tesztelési szakaszban is szerepet vállalt. Az adatbázisba már feltöltésre kerültek a védelmi igazgatásban résztvevık adatai, a legfontosabb elérhetıségek, a mentıcsoportok alapadatai, a téli idıjáráshoz kapcsolódó kockázati helyszínek és az igénybe vehetı befogadó, melegedı helyek, valamint a hajléktalan szállók évben az országos gyakorlatokon túl 12 alkalommal gyakoroltattuk a helyi operatív munkaszerveket. A gyakorlatokba az MVB Elnökének engedélyével több esetben bevonásra kerültek a Helyi Védelmi Bizottságok képviselıi, valamint az összes gyakorlatunkon részt vett megfigyelıként az MVB titkárság képviselıje. A gyakorlatok minden esetben a megyei prognózisban szereplı veszélyhelyzetek megoldására irányultak. Kiemelt feladatot jelentett a polgári védelem átalakítását, feladatkörének változását minél szélesebb körben megismertetni a lakossággal. Ennek érdekében több fórumon kerestük a kapcsolatot az állami és önkormányzati vezetıkkel, pedagógusokkal, lakóközösségekkel. A megye minden településére kiadtuk az érvényben lévı lakosságtájékoztató kiadványainkat (a téli rendkívüli idıjárás, valamint az ár-belvízi helyzetre való felkészülés feladatairól), hogy a lakosság megismerhesse a településére jellemzı veszélyeket. Ez a lakossági tájékoztató zömmel elektronikus formában került megjelenítésre, de ezen kívül volt olyan település is, amely a helyi lapban kivonatos formában is eljuttatta azt a lakosokhoz. A lakosságfelkészítési feladataink keretében egyre nagyobb figyelmet fordítunk arra, hogy az ifjúság minél szélesebb körben ismerje meg a lakókörnyezete veszélyeztetettségét, a katasztrófavédelem feladatrendszerét, illetve a saját lehetıségeit a veszélyelhárításban. Erre kiválóan alkalmas a közösségi szolgálat intézménye. Az Igazgatóság eddig 18 középfokú oktatási intézménnyel kötött együttmőködési megállapodást, melyekbıl szervezetszerően 2014-évben 500 diák nálunk kezdte meg az elıírt óraszámának teljesítését. A szervezett foglakozásokon túl természetesen részt veszünk iskolai nyílt napokon, valamint minden olyan rendezvényen, melyen a feladatrendszerünket be tudjuk mutatni. A megye illetékességi területén 4 település (Hort, Vámosgyörk, Sirok, Nagyréde) kötelezett külsı védelmi terv készítésére, egy település (Visonta) felmentést kapott a tervkészítés alól. Sirok és Nagyréde vonatkozásában az Igazgatóság hatósági jogkörében tett intézkedése alapján kellett tervet készíteni, míg Hort esetében a MoLaRi rendszer kiépítése miatt kellett a meglévı tervet átdolgozni. A tervekhez kapcsolódó részleges gyakorlatok végrehajtása Hort, Vámosgyörk, Sirok, településeken megtörténtek, míg Nagyréde településen az elsı gyakorlatra évben kerül sor. 8

10 3. Iparbiztonság A 2014-es év megyénkben a kritikus infrastruktúra védelem éve volt, ennek jegyében két alkalommal szerveztünk közmőszolgáltatók bevonásával katasztrófa-felszámolási együttmőködési gyakorlatot, valamint egy alkalommal a téli felkészülés jegyében vezetési törzsgyakorlatot Ezek minden esetben egy-egy korábban megtörtént eseményt modelleztek le. A februári gyakorlat apropóját a Felsı Mátrában 2012-ben kialakult, rendkívüli téli idıjárás okozta, hosszantartó áramkimaradásokra történı felkészülés, az áramszolgáltató és a mentıszervezetek/beavatkozók közötti együttmőködés elmélyítése adta. A június 10-én, az ivóvíz szolgáltatóval végrehajtott közös gyakorlaton a évben történt abasári szennyezéshez hasonló esemény esetén követendı intézkedéseket, beavatkozásokat, eljárásrendeket gyakorolhatták a résztvevık. A november 27-én tartott vezetési törzsgyakorlaton, a gázszolgáltató bevonásával egy, a 90 -es években megtörtént, több települést és egy ipari nagyfogyasztót érintı, hosszantartó szolgáltatás kiesés részleteivel ismerkedhettek meg az intézkedésre jogosult és beavatkozó szervezetek, hatóságok képviselıi. A gyakorlatok célja minden esetben a létfontosságú rendszerek és létesítmények (kritikus infrastruktúrák) védelme, potenciális és egyéb veszélyhelyzetek következményeinek, hatásainak csökkentése, megszüntetése, a dolgozók és a hatásterület lakossága életének, anyagi javainak védelme, mentése, újabb veszélyhelyzetek kialakulásának megakadályozása volt. Megyénkben összesen 21 veszélyes üzemet (3 felsıs, 5 alsós, 13 küszöbérték alatti) tartunk nyilván (6. sz. melléklet). A Mátrai Erımő Zrt. a tavalyi év végén kérte átsorolását alsó küszöbértékő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemmé. Mindegyik üzem rendelkezik kikötés nélküli katasztrófavédelmi engedéllyel. Katasztrófavédelmi bírság kiszabására egyetlen esetben sem került sor, az engedélyezési eljárások során egyik üzemeltetı sem fellebbezett a hatósági döntés ellen. A biztonsági dokumentációk soros és soron kívüli felülvizsgálatát, a gyakorlatok lefolytatását az üzemeltetık a jogszabályok betartásával végzik, melyek végrehajtását igazgatóságunk minden esetben ellenırizte. Az iparbiztonsági szakterület összesen 9 alkalommal ellenırizte a belsı védelmi terv gyakorlat és 8 esetben a Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET) gyakorlat végrehajtását. Négy veszélyes anyagokkal foglalkozó veszélyes üzemben, 3 esetben pedig küszöbérték alatti üzemben tartottunk idıszakos hatósági ellenırzést. Szabálytalanságot, hatósági eljárás indítására okot adó hiányosságot veszélyes áru közúti szállítása (a továbbiakban: ADR) vonatkozásában és tőzvédelmi szempontból találtak az ellenırök. Az illegális veszélyes tevékenység felderítése érdekében folyamatosan végeztük évben is az üzemazonosítási szemléket, összesen 43 gazdálkodó szervezetnél vizsgáltuk a tárolt vagy felhasznált veszélyes anyagok mennyiségét, fajtáját, 8 alkalommal végeztünk az eljárásokkal kapcsolatos dokumentáció vizsgálatot a telephelyeken. Heves megyében évben sem történt veszélyes üzemben súlyos baleset vagy üzemzavar. Az Igazgatóság továbbra is kiemelkedı hangsúlyt fektet a supervisori hatósági tevékenységre. A katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörünknél fogva az elmúlt évben összesen 12 alkalommal hajtottunk végre terv szerinti, illetve terven felüli supervisori ellenırzéseket: 11 alkalommal veszélyes üzemmel, 1 esetben pedig veszélyes áru szállítás közúti ellenırzésével kapcsolatban. Minden hónap utolsó szerdáján supervisori ellenırzést tartunk, melyben eredményesen, és hatékonyan részt vesznek a társhatóságok is. A tervezett ellenırzéseket elsısorban a Kat. IV. fejezet hatálya alá tartozó üzemekben hajtjuk végre, de elıfordul, hogy lakossági bejelentés teljes körő kivizsgálása miatt is tartunk komplex ellenırzéseket. Az ellenırzések keretében az iparbiztonsági szakterület elsısorban ADR/RID telephelyi ellenırzést vagy idıszakos hatósági ellenırzést hajt végre. Azt tapasztaljuk a végrehajtott tervezett és terven felüli supervisori ellenırzések nyomán, hogy a lakosság részérıl nagy igény jelentkezik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos, régóta ismert, de még meg nem oldott ügyek hatóságok általi végsı felszámolására, e mellett a közremőködı hatóságok is pozitívan értékelik és eredményesnek tartják az ilyen jellegő együttmőködést. Kiemelt jelentıségő 9

11 ügy a selypi cementgyár nem elıírásszerő bontásából származó, 10 éve húzódó azbesztszennyezés, rekultiváció, mely az Igazgatóság kezdeményezésére 2013-ban indított ellenırzés sorozatok, hatósági intézkedések nyomán talán a évben, kormányzati segítséggel megoldódni látszik. A szakterület január 1-ei megalakulása óta mind a 21 veszélyes üzemben tartottunk átfogó supervisori ellenırzést évben is folytatjuk az ellenırzéseket, így biztosítani tudjuk az üzemek folyamatos komplex hatósági felügyelet alatt tartását. Heves megyében vízi és légi úton nem történik veszélyes áru szállítás, így az ellenırök a vasúti és a közúti szállítást, valamint az ezzel kapcsolatos elıkészítéssel foglalkozó telephelyeket ellenırizték. A vasúti ellenırzések során kiemelt helyszínek a füzesabonyi, a horti és a hatvani vasútállomások, míg a közúti szállítmányok ellenırzése az elmúlt idıszakban fıleg az M3-as autópályára koncentrálódott. Törekedtünk a társhatóságokkal közös ellenırzések gyakoriságának növelésére is. A tavalyi évben a potenciális veszélyes üzemek felderítésével összefüggésben gyakoribbá tettük az ADR telephelyi ellenırzéseket. Kiemelt figyelmet fordítottunk a kórházakban használt, keletkezı veszélyes anyagok tárolásának, kezelésének vizsgálatára, valamint a növényvédı szereket és mőtrágyát tároló, felhasználó telephelyek és a termálfürdık, strandok ellenırzésére. ADR-el kapcsolatos ellenırzéseket összesen 95 alkalommal hajtottunk végre: közúti ellenırzést 65 (önálló+több megyét érintı), telephelyi ellenırzést 30 esetben. Vasúton történı veszélyes áru szállítással (a továbbiakban RID-el) kapcsolatos ellenırzéseket összesen 58 alkalommal hajtottunk végre: vasúti ellenırzést 44 (önálló+több megyét érintı), telephelyi ellenırzést pedig 13 alkalommal végeztünk. Összesen 7 alkalommal vettünk részt régiós szintő ADR ellenırzésen (ebbıl kettı volt saját szervezéső), 24 alkalommal társhatóságokkal közösen hajtottuk végre az ellenırzéseket. Eredményes munkát végeztünk a DISASTER elnevezéső országos akciókon. Az ellenırzések alkalmával összesen 640 közúti szállító jármővet vizsgáltunk át, melybıl 231 db az ADR hatálya alá tartozott, 409 db nem jelölt jármő volt. Összesen 921 vasúti kocsit vizsgáltunk át, melybıl 634 db tartozott a RID hatálya alá, valamint 287 db nem jelölt vasúti jármő volt. Az ellenırzések során a gépkocsivezetık segítıkészek voltak, a jogszabályban elıírt hatósági jogkörünket minden esetben érvényesíteni tudtuk. A nagy számban végrehajtott ellenırzések ellenére továbbra is az tapasztalható, hogy a veszélyes áru szállítással foglalkozó cégek több esetben még mindig nem tartják be a szabályokat. Olyan szállító cégek is fennakadtak az ellenırzéseinken, melyeket az elmúlt években már szankcionáltunk. Kiemelkedı tendenciát mutat a külföldi szabálytalan szállítóegységekkel kapcsolatos hatósági tevékenységünk. A tavalyi évben 5 esetben tartottunk vissza, sokszor több napra, különbözı felségjelzéső szállítmányokat. A szállító cégek minden esetben befizették a kiszabott több százezres, egy alkalommal az egy millió forintos bírságösszeget. Az elmúlt években ennyi külföldi visszatartás még nem volt. Veszélyes áru szállítása során a tavalyi évben 3 esetben történt olyan esemény, melyek baleseti kivizsgálást igényeltek. Ezek nem klasszikus, több szereplıs közúti vagy a kötött pálya elhagyásával járó balesetek voltak. Két esetben (1 ADR, 1 RID) veszélyes áru szivárgás történt, egy esetben pedig a közúti szállítóegység a laza útpadkára hajtva megsüllyedt. Tőzoltó beavatkozásra egy, míg lakosságvédelmi intézkedésre egyetlen esetben sem került sor, veszélyes anyag minimális mennyiségben került a környezetbe. A Katasztrófavédelmi Mobil Labor riasztására, vonultatására évben 11 alkalommal került sor, amikor elsısorban gázszivárgások miatt vagy egyéb veszélyes anyagokkal kapcsolatos észrevételekrıl, otthagyott ismeretlen anyagokról tesznek bejelentést. Három esetben kiérkezés elıtt visszafordították az egységet, 3 esetben veszélyes áru szállítással kapcsolatban végeztek helyszíni baleseti szemlét. 10

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ BEVEZETÉS A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Heves MKI) a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer területi szerve. Megyei hatáskörő rendvédelmi szervként a magyarországi

Részletesebben

JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi munkavégzésérıl

JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi munkavégzésérıl ÜVEGZSEB ADATOK 1.) Az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelzı mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulása a támogatott tevékenységet

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2013. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű.

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű. Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató TÁJÉKOZTATÓ a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-32) 521-030 Fax: (36-32) 521-031 e-mail: nograd.titkarsag@katved.gov.hu

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Szám: 35610/1219-3/2015.ált. 2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Hivatásos

A Sátoraljaújhelyi Hivatásos BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság Szám: 352-1/2014/ÁLT/HT SAÚJHELY A Sátoraljaújhelyi Hivatásos

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-14/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2014. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2014. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató I.1 H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-431 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: 36800/3024-5/2015.ált. TÁJÉKOZTATÓ A VAS

Részletesebben

2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS

2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS Szám:061/65-2/2014/SZEGEDÁLT. 2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BEVEZETÉS. A kirendeltség 2013. évi feladatai, eredményei

BEVEZETÉS. A kirendeltség 2013. évi feladatai, eredményei BEVEZETÉS A katasztrófavédelem fő feladata: a katasztrófák megelőzése, a katasztrófákra történő felkészülés; polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása;

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2014. 1-9 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai

1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai 1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai Az egyik fő célkitűzése igazgatóságunknak 2014-ben a szemléletváltás volt. Szemléletváltás a lakosság körében, a társszerveknél,

Részletesebben

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Szám:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója Szám: 09/1/275-1/2014/ DB KIR. J ó v á h a g y o m! Kovács Ferenc tű. dandártábornok, tanácsos, igazgató Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója F e l t e r j e s z t e m! Dr. Nagy

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2013. április

Részletesebben

Beszámoló. Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság. 2011. évi munkájáról

Beszámoló. Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság. 2011. évi munkájáról Beszámoló Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság 2011. évi munkájáról Összeállította: Székely Attila tő. alezredes, tőzoltósági tanácsos Vezetés, együttmőködés területe: 1. Alapadatok:

Részletesebben

I. Vezetés-irányítási tevékenység

I. Vezetés-irányítási tevékenység 2 I. Vezetés-irányítási tevékenység A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. január 1-i megalakulását követően látom el a kirendeltség-vezetői feladatokat.

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015.

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015. TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. Mőködési feltételek...6 II. 1. Gazdálkodás, költségvetés, pénzügy...7 II. 2. Kiadási elıirányzatok

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓ A VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGÉNEK ÉS A PÁPAI HIVATÁSOS

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ Szám:111-2/2013/SZEGHHT Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére 8. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szám: 09/1/701-2/2013/DB KIR. TÁJÉKOZTATÓ Egyek Nagyközség Önkormányzata részére Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2012. évi munkájáról Összeállította: Szeifert Imre tű. főhadnagy polgári védelmi

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő ezévi jogszabályváltozásokról, a normaváltozásból

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI KONCEPCIÓJA 2008. 2 Hajdúnánás Város Bőnmegelızési Koncepciója Mottó: Jobb megelızni a bőntettet, mint büntetni azt. (Cesare Beccaria) I. Bevezetı Hajdúnánás Hajdú-Bihar

Részletesebben

II.Az év legfontosabb célkitűzései

II.Az év legfontosabb célkitűzései I. BEVEZETŐ A katasztrófavédelem nemzeti ügy és a társadalom által elvárt szerepének betöltése az új Alaptörvénnyel összhangban megköveteli a különböző természeti-, és egyéb változásokhoz igazodó korrekciók

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben