A mezőgazdaság és élelmiszertermelés globális, európai és lokális problémái regionális összefüggésekben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mezőgazdaság és élelmiszertermelés globális, európai és lokális problémái regionális összefüggésekben"

Átírás

1 PhD. Somogyi Sándor, Prof. Emeritus Regionális Tudományi Társaság A mezőgazdaság és élelmiszertermelés globális, európai és lokális problémái regionális összefüggésekben Bevezető Az egyszerűség kedvéért a címben a regionális összefüggés kifejezést használtam, de az előadásomban megjelennek olyan gondolatok is, amelyek a szakirodalomban a területfejlesztés, vidékfejlesztés és a mezőgazdaság fejlesztés kapcsán jelennek meg. Ezek a kifejezések nem szinonimák, de legalább részben ugyanazt a vizsgálati objektumot célozzák, és nem tartom fontosnak a pontos elhatárolásokat. A vizsgált, vagy érintett folyamatok természete miatt azonnal szeretnék bizonyos módszertani behatárolásokat tenni. A Tudomány módszertana szerint az ilyen soktényezős folyamatok a rosszul strukturált kutatási problémák közé tartoznak. Nem lehet őket leírni egyszerű ok okozati összefüggésekkel, hanem csak sok tényező és következmény egymásra hatásaként. Tehát eleve tisztelni kell azt a tényt, hogy itt nem elég a bivalens logika, az igen nem reláció. Itt sok esetben a valószínűség számítás végtelen értékű logikáját közelítő gondolkodásra van szükség, de nem árt az elmosódott halmazok logikáját (fuzzy logika) is közelíteni. (A tágabb értelemben vett fuzzy logika a bivalens logikával szemben, nem csak igen és nem, illetve ki és be, vagy 1 és 0 értékekkel dolgozik, hanem közbülső valóságértékekkel is, mint például 0,5 (félig - meddig), 0,2 (kicsit), 0,8 (eléggé)). Hangsúlyozom a következő behatárolásokat is: 1. Tudomány módszertani Használni fogok elsődleges adatgyűjtésre alapozott, általam generált tudományos információkat és másodlagos adatforrásokra alapozott információkat. (A regionális tudományokban a sokrétű információk ütköztetése, szintetizálása kivételesen fontos.) 2. Előadásomban alkalmazom a normatív iskola és a leíró iskola módszerét, illetve eredményeit is. A normatív megközelítés arra próbál válaszolni, hogy mit, hogyan kell szakmailag jó tenni. A leíró iskola arra keresi a választ, hogyan kell viselkedni, ha nem a normatív szabályok szerint történnek a dolgok. A magyarázatok kereséséhez tartozik hellyel - közzel a történelmi megközelítés is.

2 3. Ide tartozik az a behatárolás is, hogy a tudomány dolga nem a napi problémák megoldása, (azokat megoldják a gyakorló szakemberek) hanem annak felderítése, hogy a jövőben mi jelentkezhet problémaként, vagyis mivel kell foglalkozni a jövő miatt. Az előadásom célja nem a normatív jellegű megközelítésre alapozott jövőelképzelések, hanem dilemmák prezentálása, amelyek gondolkodtatnak. A nagy összeütközések világa Vitathatatlanul a nagy összeütközések korát, világát éljük. Kiindulásképpen vessünk fel két elgondolkodtató idézetet: 1. Richard Easterlin által 1974 ben publikált Easterlin paradox szerint adott gazdasági szinten a gazdagabbak boldogabbak, de ha a fejlődéssel a társadalom meghaladja azt az alapvető szintet, ami biztosítja a lakhatást, élelmet, energiát, vizet, az átlag boldogság nem növekszik. A továbbiakban a pénz kezd nem boldogítani. Inkább az úgynevezett hedonista élvezetkereső mókuskerékben találják magukat az emberek. Üldözik a több pénzt, de annak megvalósításával nem válnak boldogabbá. Tehát, az Easterlin paradox az egyéni gondolkodás, egyéni döntések dilemmáját veti fel. Ezt is fontosnak tartom, mert nincs fenntarthatóság egyéni döntések nélkül. 2. Imannuel Wallernstein (2009), amerikai baloldali érzelmű tanár mondta: A jobboldali és baloldali erők az egész világon jelen vannak. Ezért az ütközet nem államok, hanem világszerte meglévő társadalmi erők között fog lezajlani. Hasonló a helyzet a gazdasági döntéshozatallal is. Ebben az esetben is a különböző erőközpontok döntései között folyik valamilyen ütközet: - A nagy multinacionális cégek részére egy - egy állam döntéshozatala csak lokális hatású probléma. - Ugyanakkor az államok részére a multinacionális cégek döntéshozatala globális hatású. - Ide sorolhatók a nemzetközi egyesülések döntéshozatala és hatásuk is. - A regionális gondolkodás, döntéshozatal, cselekvés mozgástere mindhárom felsorolt döntéshozatal hatása alá esik. Regionalitás és a mezőgazdaság A mezőgazdaságról, élelemtermelésről azon a megállapításon túl, hogy nagyon fontos leginkább csak mellékesen beszélünk, mert összetettsége és összefüggései ellenére (1. ábra) sehol sem tartják a mezőgazdaságot a gazdasági fejlődés motorjának. Mindenki a másodlagos és harmadlagos szektorban gondolkodik. Később látni fogjuk, hogy ez mennyire igazolt, vagy nem igazolt a gazdaságfejlesztési elméletek szempontjából. Itt a mezőgazdaság mellőzésének csak két okára, az agrárolló és a munkabérolló törvényszerűségére mutatok rá.

3 Teljesen elfogadható Fertő (2000) elemzése, amely szerint: A mezőgazdasági termékek keresleti görbéjének ár és jövedelemrugalmassága kisebb, mint az ipari termékeké, és ezért a mezőgazdasági árak alakulása törvényszerűen elmarad az ipari árak mögött, vagyis az agrárolló létezése törvényszerűség. (Nagyon sok politikus ígérte már az agrárolló megszüntetését, de valahogy soha sem sikerül.) Mindennapi nyelvre lefordítva az agrárolló hatását, azt lehet mondani, hogy a másodlagos, harmadlagos szektorok elszívják az akkumulációt a mezőgazdaságból, már pedig tőke nélkül nem fejthet ki hajtóerőt. 1.ábra A mezőgazdaság és élelmiszertermelés összefüggései Hasonlóan jelen van a munkabérolló is. Ugyanazért vagy több fizikai munkáért a paraszt kevesebb munkabért kap, mint a munkás. Ha lehet, aki teheti, elhagyja a mezőgazdaságot. Ez az egyik alapja annak, hogy a mezőgazdaságból mindég el lehet szívni a munkaerőt, ha a mezőgazdaságon kívül szükség van rá. Az agrár és munkabér ollóval kapcsolatban meg kell említeni a lefölözés mikéntjét is. A mezőgazdasági termékek szezonális nagy mennyiségi kínálata miatt a felvásárló erőfölénybe kerülhet. A mezőgazdasági termelőt a tárolás és az időjárás is kényszerítheti. Ugyanakkor a mezőgazdaság, regionális, és a vidékfejlesztés jelentősége világviszonylatban is hatalmas. A probléma jelentőségére mutat rá Thompson (1997), amikor kidomborítja, hogy a világ szegényeinek 80 %-a vidéken él és annak fele kedvezőtlen adottságú területeken. Ezek az arányok azóta sem változhattak

4 lényegesen. Legfeljebb a szegények egy része a városokba tömörült. Ezt bizonyítja a 2. ábra, amelyen látható, hogy a GDP/ capita koncentráltan ott alacsony, ahol magas a mezőgazdasági lakosság aránya és ott magas ahol 10 % alatt van a mezőgazdasági lakosság aránya. Ezzel kapcsolatban érdemes egy pillantást vetni a 3. ábrára, amely a foglalkoztatás változását, tendenciáit mutatja. Másik oldalról a regionális fejlesztés nem kerülheti meg a mezőgazdaságot, mert az emberiség szaporodása és a jövedelemnövekedés közös hatása az élelmiszertermelés megkétszerezését teszi szükségessé a következő harminc évben. (Tompson e megállapítása óta 12 év elmúlt. Szerző megj.) Zakic (1997) a vidékfejlesztést szélesebb összefüggésekben kezeli, mint gazdasági - társadalmi kategóriát és viszonylag új fejezetét a gazdaságfejlesztés elméletének. Lényegében a mezőgazdaság szerepének új meghatározásáról van szó a gazdasági fejlesztés keretében. Szerinte, tovább nem játszhatja a mezőgazdaság a fekete doboz szerepét, amelytől elszívnak három többletet : a lakosságot, élelmet és a tőkét. Láttuk, hogy szívják el a tőkét és lakosságot a vidéktől, de az is közismert, hogy az élelmet meg egyszerűen államilag alacsonyan árazzák be, hogy megvásárolják az urbanizált tömegek szociális nyugalmát. 2. ábra A GDP/capita és mezőgazdasági lakosság arányának összefüggései 3. ábra A foglalkoztatás változási irányai

5 Talán nem túlzás azt mondani, hogy ez az állandó elszívás ugyanúgy nem fenntartható, mint bármely más felújuló erőforrás egyoldalú kirablása. Ugyanakkor ki kell hangsúlyozni, hogy nem létezik olyan állam, amely megoldotta a szegénység problémáját csak a mezőgazdaságra támaszkodva. A gazdaságfejlesztésben, csak a mezőgazdaságra támaszkodás irrealitását bizonyítja az is, hogy a fejlett országokban a mezőgazdasági lakosság bevételének több mint 50, de van ahol 70 % nem mezőgazdasági eredetű. A mezőgazdaság regionalizálásának néhány példája Megítélésem szerint regionalitási kérdésekben azért kell hangsúlyozni a mezőgazdaságot, mert nem csak világrészek, de minden állam területe is több régióra oszlik a mezőgazdasági termelés kialakult tulajdonságai alapján. Ezek a mezőgazdasági régiók eltérőek a klimatikus feltételek, topográfia, termelési feltételek, tradicionális gazdálkodási rendszer, stb. alapján (4. ábra). Igényesebb elemzések ezeket a régiókat is tovább osztják mikrorégiókra. A regionalizálást illetően klasszikus példa, amit földrajzból tanultunk klimatikus megközelítésben: trópusi, szubtrópusi, mediterrán, kontinentális, szubkontinentális, szubarktikus égövek. Ennek megfelelően változik a növényi takaró és a mezőgazdaság lehetőségei is. 4. ábra A mezőgazdaság regionalizálását befolyásoló tényezők

6 (Saját szerkesztés) Whittlesey mezőgazdasági regionalizálása Az egyik leginkább elfogadott mezőgazdasági regionalizálási rendszert adta D. Whittlesey még 1936 ban. Öt kritériumot használt a világ mezőgazdasági régióinak osztályozására: - Növény és állattenyésztés. - A talajhasználat intenzitása. - A farmtermékek elsődleges feldolgozása és piacosítása. - A gépesítés szintje. - Épületek, szervezés és egyéb mezőgazdasághoz kötődő struktúrák. A felsorolt kritériumok alapján 13 régió típust különböztetett meg: 1. Nomád pásztorkodó állattenyésztés. 2. Helyhez kötött legeltető állattartás. 3. Váltó talajművelés, talajpihentetés.

7 4. Állandó talajművelés kezdetleges formája. 5. Belterjes, önellátó, rizs domináns termelés. 6. Belterjes, önellátó, rizsmentes termelés. 7. Árutermelő ültetvényes gazdálkodás. 8. Mediterrán mezőgazdaság. 9. Árugabona termelés. 10. Kommerciális állattenyésztő és növénytermesztő vegyes gazdálkodás. 11. Önellátó növénytermelő, állattenyésztő gazdálkodás. 12. Tejtermelő gazdaságok. 13. Specializált, gyümölcstermelés, szőlészet, kertészet. Európa és a regionalizálás Érdekes pillantást vetni az Európát jellemző állapotokra is. Lehet találni olyan térképet, amely nagy régiókra osztja Európát, amely a földrajzból ismert klímára alapozott felosztáson túl más tényezőkkel is számol (5. ábra) Vannak feldolgozások, amelyek az agroklimatikai zónákkal és azok változásaival foglalkozik, vagy a klímaváltozás lehetséges következményeivel (6. ábra) 5. ábra Európa nagy régiói Gyakorlatilag az EU hatása alatt a regionalizálás kérdése feltöltődött a területi egységek meghatározásával (1. táblázat). Ha a különböző EU s alapok tartalmát nézzük a gondolkodás a mezőgazdaságról elcsúszott az átfogóbb vidékfejlesztés fele, ami összetettebb, megalapozottabb megközelítést ígér. 6. ábra Európa agroklimatikai zónáinak változása

8 7. ábra A klímaváltozás várható következményei

9 1. táblázat A régiók meghatározása az EU -ban Egy magyarországi regionalizálás

10 Magyarországi példaként említhető Csete M. (http://rs1.szif.hu) dolgozata. A mezőgazdaságot illetően bemutatja, hogy a gazdaságföldrajzi, az agroökológiai kutatásokban hazánkban a természetes nagytájakra és ezeken belül a középtájakra támaszkodtak. A 7 nagytáj elnevezése és a 35 középtáj nagytájankénti elrendeződése a 2. táblázatban olvasható. 2. táblázat: Magyarország nagy- és középtájai Nagytájak Középtájak száma 1. Dunai-Alföld 5 2. Tiszai-Alföld 8 3. Kisalföld 3 4. Nyugat-magyarországi 4 peremvidék 5. Dunántúli-dombvidék 4 6. Dunántúli-középhegység 3 7. Észak-magyarországiközéphegység 8 Együtt 35 Forrás: Növény, állat, élőhely. Magyar Tudománytár, kötet Fontosnak tartom a szerző következő megjegyzését: Ezek a természetes, illetve természetföldrajzi adottságokat híven tükröző régiók azonban korlátozottan alkalmasak komplex területfejlesztési célok megvalósítására, mert mellőzik a települési, közlekedési, ipari stb. adottságokat. Hozzátenném, hogy fordítva is igaz. Rengeteg problémát okoznak az úgynevezett komplex területfejlesztési célok is, ha a mezőgazdasági területek kárára történik. Tudjuk, hogy legolcsóbb utat, gyárat és egyebeket a mezőgazdasági területeken felépíteni. A regionalizálást befolyásoló tényezők eltérései néhány példa A mezőgazdasági regionalizálás jelentőségét támasztják alá a következő tényező eltérések is ( 8, 9, 10, 11, 12, 13. ábrák).

11 8. ábra A GDP sűrűség földrajzi megoszlása 9. ábra A vízhiány eloszlása

12 10. ábra A szárazság eltérései 11. ábra A 404 millió, 2 hektárnál kisebb farm területi eloszlása

13 12. ábra A tradicionális önfenntartó gazdaságok eloszlása 13.ábra A Knox és Marston féle mezőgazdasági regionalizálás Példák a világélelmezési gondokra árát, Oscar Wilde: Ma az emberek tudják mindennek az de semminek sem az értékét.

14 Nem véletlenül kérdi Robert Watson (2008) a Világbank, Agriculture at a Crossroads című Globál Reportban, hogyan fogjuk 2050 ben etetni a 9 milliárd földlakót? A 14. ábra (az United Nation Population Fund UNFPA adattárából) mutatja a prognózis eredményeit, amely szerint 2050 re, várhatóan a lakosság létszáma eléri a Watson által említet 9. milliárdot, de a fertilitás további csökkenését. Watson szerint nem lesz elegendő víz, műtrágya, amit az ipari mezőgazdaság megkíván. A vízkészletek megosztása vízrajzi alapú megoldásokat fog kívánni. Az állati termékek fogyasztását vissza kell majd fogni 25 kg hús és 50 kg tejre. Ugyanakkor a klíma változása erősebb lesz. Látható a 15. ábrán, hogy egy prognózis szerint 1 3 Celzius fokos hőmérsékletnövekedés várható a világon. 14. ábra A világlakoság prognózisa ig

15 15. ábra A hőmérséklet változása ig A multinacionális cégek befolyása az élelemellátásban Az evidens problémák miatt fel lehet tenni a kérdést, hogy mit tehetnek a döntéshozók. Nézzük meg a multinacionális cégek hatását az élelmiszerláncban. Az élelmezési lánc egyes pontjain a hatalom kevés korporáció kezébe koncentrálódik: Farmerek milliói termeli a nyersanyagot. Az utat a fogyasztóig, vagyis a farmert is a fogyasztót is néhány hatalmas cég ellenőrzi (16. ábra). 16. ábra Az élelmezési lánc szereplői és az erőkoncentráció Könnyen belátható, hogy nem csak Amerikában, hanem Nyugat Európában is a döntésbefolyásolás az élelemfeldolgozók és forgalmazók kezében van. Nagyobb a

16 befolyásuk a folyamatokra, mint a farmerek és a lánc másik végén a fogyasztók millióinak. Mit jelent ez forgalom teljesítésben (az USA példáján) - Nagykereskedők forgalma 3.5 ezer miliárd dollár (trilion) - Vetőmag kereskedők 31 milliárd (bilion) - Agrokémiai ipar 35 milliárd (bilion) - Feldolgozó ipar árbevétele 1.25 ezer milliárd (trilion) Összehasonlítás miatt álljon itt, hogy Amerika élelemtámogatást ad 2 milliárd (bilion) dollár összegben, ami érdekessé teszi a nagyságrendeket. El lehet képzelni, hogy mekkora anyagi erő áll a korporációk politikai döntések befolyásolása mögött és milyen kis támogatási összegek elegendőek a szegény országok befolyásolására. Hogyan viselkednek ezek a korporációk? Álljon itt Mark Achbar, Jennifer Abbott és Joel Bakan kérdése: Ha a korporációk személyek lennének, milyen személyiségük lenne? A válasz eléggé különös: Az amerikai Pszichiátriai Szervezet diagnosztikai és statisztikai kézikönyve alapján ítélve sok olyan jelet mutatnak, mint a pszichopaták: 1. Csalárdak 2. Figyelmetlenek 3. Impulzívak 4. Irritálhatók és agresszivek 5. Vakmerők, másokat semmibe vesznek 6. Felelőtlenek, ismétlik a hibákat 7. Hiányzik a bűnbánat mások sérelméért. Tényleg az jellemzi őket, hogy törvényt sértnek, és sok mindent megengednek maguknak, csak a profit motiválja őket, nem törődnek a külső gazdasági hatásokkal (externáliákkal). Hová fejlődött a korporációk koncentrált ellenőrzése A mai állapotok mottója is lehet Dwayne Andreas az Archer Daniels Midland későbbi elnökének mondása: A versenytárs a barátunk és a fogyasztó az ellenfelünk. A nemzetközi mezőgazdasági korporációk ellenőrzik a világ élelmiszerforgalmának 40 % -át: A világ kávékereskedelmét 20 cég ellenőrzi. A búzakereskedelem 70 %- át 6 cég ellenőrzi. A teakereskedelem 98 %. egy cég kezében van. A világ sörgyártásának forgalmazásának 41 %, 5 amerikai és európai cég kezében van. Tíz cég ellenőrzi a vetőmagforgalom felét (17. ábra). (Azt hiszem, nem kell sok szót fecsérelni arra, hogy a szelekciós munka, magtermelés és kereskedelem a növénytermelési ágazat legprofitábilisabb fázisa.)

17 Normálisan azt mondja a közgazdaságtan, hogy a piac a nagyobb versennyel növeli a hatékonyságot és csökkenti a költségeket. Az igazság az, hogy ez a koncentráció csökkenti a versenyt és nagyobb strukturális előnyt biztosít a nagyoknak. 17. ábra A világ 10 legnagyobb vetőmag forgalmazója Robert Taylor 1999 ben az amerikai szenátus mezőgazdasági bizottsága előtt állította, hogy 1984 től a fogyasztói kosár ára 2.8 % -al nőt, addig a farmon ennek az értéke 35.7 % - ot csökkent. (Valaki az eltérést zsebre tette.) Pédák a koncentráció következményeire 1. A Philip Moris dohányipari óriásból kifejlődött 30 milliárd dolláros óriás, az Altria jó példája a politika befolyásolásának és 2004 között $ lobbypénzt költött Washingtonban a Mezőgazdasági titkárság és mások befolyásolására, - a politika jóakaratának megvásárlására. 2. A cukor Amerikában drága volt, 2005 ben 29 cent fontonként, amikor a világpiaci ár 13 cent volt. Tehát Amerikában protekcionista cukorár érvényesült. A kukoricaszirup beindult termelése ezt nyomta volna le, mert 9-12 centet tettek ki a fontonkénti költségek, de centért adták el a nagy cégek. Az Archer Daniel Midland (ADM) lobbizott és a drága cukor nemzeti érdek lett, megmaradt az ára annak ellenére, hogy rendelkezésre állt az olcsóbb szirup is. Az amerikai fogyasztó nem is sejti, mennyi kukoricaszirupot fogyaszt a késztermékekben.

18 3. Érdekes a banán példája. A gyümölcs héja képezi a csomagolást, jó bírja a szállítást, és útközben beérik. Az 1899 ben alapított United Fruit Company sokáig a banánt, szállítást, levelezést és a pénzforgalmat is ellenőrizte a Közép Amerikai országok szigetvilágában. John Foster Dulles külügyminiszter ügyvédi irodája intézte a cég ügyeit és meg is buktatták a CIA segítségével Arbenz Guzman guatemalai elnököt 1954 ben, hogy a cég megtarthassa földterületeit. A céget később átnevezték Chiquita Brands á. Ez a cég a modern gyarmatosítás példája, amikor mindent ellenőriz a termeléstől a fogyasztóig és az államot is szolgálatba állítja. 4. Az amerikai apartheid példája, ami Floridán Immokalee város közelében történik, ahol az amerikai téli paradicsom szükséglet 90 % -át termelik. (A közelben van Naples, ahol Bill Gates, Steven Spilberg nyaralói is vannak.) A paradicsomszedésen dolgozó mexicoi és egyéb betelepülőknek 150 láda terméket kell leszedniük 12 óra alatt 67 dollárért. Egyébként ez a 24 tonnás paradicsom mennyiség dollárért kel el. Ezek az emberek kunyhókban élnek, rendes tisztálkodási lehetőség nélkül. Egy kunyhóért heti 40 dollárt fizetnek a tulajdonosnak, de ha légkondicionálót akarnak az még 20 dollár hetente. Mi ez ha nem apartheid? 5. A gazdaság a tudományt is ellenőrzi. Amikor Ignacio Chapela és David Quist a Nature folyóiratban meg akarták jelentetni 2001 ben, hogy találtak Mexicoban genetikailag modifikált fertőzést a kukoricában, a híres folyóirat olyasmit tett, amit 133 év alatt soha, hogy visszavonta a cikket arra hivatkozva, hogy nem bízik az eredmények eredetiségében. Ami egyébként elképzelhetetlen az ők recenziós gyakorlata mellett. (Vagy ez azt jelentette volna, hogy nem hisznek a saját recenzenseiknek?) Hasonlóan jártak Tyrone Hayes és Pusztai Árpád Skóciában. Azt hiszem, hogy az akadémiai függetlenség nagyon megkérdőjelezhetővé vált köszönhetően ezen óriásoknak. 6. A szupermarket, a modern élelmezési rendszer legmagasabb szentélye. A szupermarket lánc a logisztika birodalma, amelynek döntései a legszegényebb dél afrikai munkás elbocsátását, a guatemalai kávétermelő végzetét, vagy a taylandi rizsmezők történéseit zavarhatják meg. Vessünk egy pillantást a szupermarketek működését érintő kutatásokra: 1. Milyen legyen a bolt atmoszférája.

19 2. Milyen legyen a zene, a színezés, illat, fény és a termékek elhelyezése pl. a tej mindig hátul van, hogy sok minden az útjába akadjon annak akinek tej kell. 3. A hűségkártya, amely lehetővé teszi a név, demográfiai információk és a vásárlási habitus áttekintését és elemzését megfelelő számítógépes szoftverrel a VIPER el. 4. A pénztári rendszer és a bárkód használata pénzcsináló információkat generál és nem a vásárlók kedvéért csinálták, hanem az automatikus leltározás érdekében, amely így sokkal gyorsabb és olcsóbb a napi árú felülvizsgálatnál. A későbbiekben kialakult a radio frequency identification RFID és az electronic product code EPC. Nem részletezve, hogy mi mindent tartalmaznak ezek a kódok, de még azt is meg tudják állapítani, hogy milyen úton járta be a vásárló a boltot, mit rakott vissza a kocsijából, hogy nem veszi meg, stb. A szupermarket tipikus példája a Wal -Mart Néhány jellemzője: A Wal Mart az USA GDP nek 2 % adja. 1.6 millió embert foglalkoztat ben munkahelyet nyitottak. A Pentagon után a második legerősebb számítógépet használja és a háttér tárolói 570 Terabajtot tesznek ki, többet, mint az egész Internetté. Kifejlesztették az Electronik Data Interchange rendszert, vagyis a legnagyobb disztribúciós és ellenőrzési rendszert. Az adatbányászási rendszerük lehetővé teszi az olyan tervezést, hogy pl. amikor az Iván hurrikán készült lecsapni Floridára, előre tudták, hogy mit kell oda szállítani, aminek nagy kereslete lesz. Bármelyik más szupermarket hálózattól jobban kiépítette a logisztikai impériumát. Pontosan játszanak az árakkal is. Ahol van a közelben konkurencia, ott alacsonyabb árakkal lépnek fel, stb. Ellenmozgalmak Természetesen vannak ellenmozgalmak is, pl a Community Supported Agriculture (CSA), de a lehetőségeik nagyon kétesek, tekintettel az óriások tőke erejére. Lényegében ezek azt szeretnék, hogy ne a piac rángassa őket madzagon, hanem ők ellenőrizzék a piacot. Példaként szolgáljon, hogy Ausztriában egy társadalmilag támogatott mezőgazdasági termelés prototípust vizsgáltak és a következőket tapasztalták: 75 % kevesebb hulladékot termeltek. 63 % csökkent a légszennyezés. 72 % kevesebb energia fogyott. 48 % kevesebb víz fogyott.

20 Talán az egyik legfontosabb ellenmozgalom a Slow Food Management, amely harcol a választás jogáért, az ételkészítésért, élvezéséért. Van már szervezetük legalább 100 országban. Gianluca Brunori a pizzai egyetemről egyik fontos propagálója az egésznek. Van már saját egyetemi oktatási profiljuk és legyünk őszinték, tradíciójuk is, hiszen már a rómaiak is az élelem nagy élvezői voltak. Egy kereskedelmi megállapodás példája Létezik a NAFTA the Nord American Free Trade Agriment Az Észak amerikai szabadkereskedelmi megállapodás (1994 jan. 1 től.), amely minden ilyen szabad kereskedelmi megállapodás őse. Ezért külön érdekes a hatása az egyik tagállamra. A mexicoiak, azt gondolták, hogy a megállapodás aláírásával hozzáférésük lesz a nagy amerikai piachoz és ezt kihasználhatják kedvező kertészeti termelési feltételeik és az olcsóbb munkaerő kihasználására. Néhány eredmény: - Amerika piacát a megállapodás alapján csak 2%-ban látják el kertészeti termékekkel! - Ugyanakkor a tárgyalás folyamán lenézéssel kezelt kukoricatermelés a szerződést megsínylette, de még nemzeti eledelük, a tortilla gyártását is átvették a nagyok. A világ kukorica termelésében legnagyobb biodiverzitását mutató mexicoi termelés a tárgyalás idején a földterület 60% -át foglalta el, 3 millió termelőnek adott munkát, vagyis a lakosság 8 % -ának, de a termelési költségeik magasabbak voltak, mint az USA ban. Amikor a NAFTA életbe lépett leértékelte a pesót 42 % -al, ami azt jelentette, hogy a kukoricájuk ára ennyivel csökkent. A termelők nem realokálták a termelői kapacitásokat, mint azt diktálná a mikroökonómiai gondolkodás, hanem növelték a termelést, hogy kompenzálják a jövedelem kiesést. Nem mentették meg magukat. Csak kifejezésre jutott a régi szabály, hogy a mezőgazdasági termelő lényegesen szegényebb, mint akiket ellát terményekkel. Az állam is visszaélhet sok mindennel Vegyük példának az indiai élelemellátás megítélését. India évi 19 % -os ipari növekedést mutatott az információs technológia területén között köszönhetően a matematikai informatikai képzésnek, de ez csak eltakarta városi szegénységet, nem is beszélve a falusiról. Hogy rejtegették adatok mögé a szegénységet Indiában? 1970 ben a 2400 kalóriában volt meghatározva a szegénységi küszöb. Az 1990 évek kezdetén 1970 kalória jutott egy lakosra Indiában. Ezen belül természetesen voltak éhezők is. A statisztikai adatok szerint csak a lakosság negyede volt szegény, amiről megállapították, hogy figyelemreméltó eredmény, de ezt nem 2400 kalóriás határhoz mérték, hanem az időközben bevezetett 1890 kalóriás szegénységi határhoz.

21 Ma azt mondják, hogy a lakosság 27 % van a szegénységi küszöb alatt. Ez is csodálatos lenne, de ha kalória alapján számolnánk, akkor a lakosság 75 % képezné a szegényeket. Tehát, még a nagyon rosszul táplált Indiában is tovább növekedett az egyenlőtlenség. A kábítószer és a mezőgazdaság Korunk egyik rákfenéje, a hedonista mókuskerék egyik eleme a kábítószer. A 3. táblázatból látható, hogy az UNODC (UNited Nations Office on Drugs and Crime) adattára szerint mennyire becsülik a kábítószer fogyasztók számát. A 4. táblázat azt mutatja, hogy mennyi a kanabisz becsült kereslete. Tetszik nekünk, vagy nem tetszik a kábítószer egy hatalmas piac. Mindenek mellé hatalmas áreltérésekkel a termelők és a fogyasztók között. A termelő és fogyasztó közötti lánc ellenőrzése hatalmas üzlet és nem véletlen, hogy államok, politikusok, quázi felkelők és sok apró diller vesz benne részt. Az utóbbiak a képzetlen, sokszor fogyasztással is fertőzött fiatalok közül kerülnek ki, mert nem látnak más jövedelemszerzési lehetőséget. A legtöbb állam komoly erőkkel harcol a kábítószerek ellen. A 18. ábra azt mutatja, hogy régiónként mennyit foglaltak le csak kanabiszból. Tehát, hatalmas mennyiségek kerülnek ki a forgalomból, de mindenkinek világos, hogy ez csak töredéke annak, ami eljut a fogyasztókhoz. Ezt sejteti a becsült termelési területek nagysága is (5. táblázat) Említsük meg a kokaintermelést is. Példaként álljon itt Kolumbia kokain termőterülete, amely stagnál az utolsó időben, hiszen Amerika komoly harcot folytat a kokaintermelés ellen (6. táblázat). Hasonló a helyzet az afganisztáni ópium mák termelésével is (19. ábra). Nem kívánok kitérni a kábítószer problémákra, de egy dolog benne van ebben is. Sok helyen a mezőgazdasági termelők ilyen termelést is hajlandók felvállalni nem csak a tradíció miatt, - hanem azért is, mert keresik a megélhetésük forrásait. Sajnos ilyen a kiszolgáltatott parasztok sorsa. Egészében véve ezen a borús képen az sem segít, hogy az UNODC szerint csökkent az utóbbi időben a kábítószer alapanyag termelés, hogy a fejlett országokban stabilizálódott a fogyasztás, mert a fejlődő országokban növekszik. Az csak hab a tortán, hogy mind több helyen jelentkezik a zárt helyű termelés, növekszik az amfetamin típusú szerek használata, a kémia szerepe. 3. táblázat A kábítószer fogyasztók becsült száma a világon

22 4. táblázat A becsült kanabisz kereslet a világon 18. ábra A kanabisz elkobzása régiónként

23 5. táblázat A becsült kanabisz termelő területek 6. táblázat Kolumbia kokain termelése

24 19. ábra Afganisztán ópium termelése Mit kell tenni az élelmiszerrendszer újragondolásáért? Kollektív és egyénenkénti erőfeszítés és kollektív, valamint egyéni jogok szükségeltetnek. 1. Megváltoztatni az ízlésünket, mert az élelmezési rendszerben a legnagyobb alibi a fogyasztói igény. Ugyanakkor az is már közismert, hogy az élelmiszeripar milliókat költ a fogyasztói pszichológia átformálására. 2. Lokálisan és szezonálisan táplálkozni leépíteni a felesleges nagy távolságú szállításokat Agro- ökológiailag megfelelően táplálkozni a lokális feltételekkel összhangban termelni, az olyan elgondolásokat felhasználva, mint Masanobu Fukuoka és a többi organikus termelési elgondolások 4. Támogatni a helyi termelőket Community Supported Agriculture initiatives (CSAs) Angliai kutatások 2.59 es multiplikáló hatást mutattak ki 1 elköltött pénzegységre. Vigyázni! - a Wal Mart akar lenni a legnagyobb biotermék forgalmazó. Az egész élelmezési rendszer úgy lett alakítva hogy kiszívja a gazdagságot vidékről, de azért anny t meghagyjon, hogy az emberek csendben maradjanak. 5. Minden munkásnak joga van a méltóságára talán a munkás tulajdonú szövetkezetek kínálhatnak gazdasági demokráciát. 6. Mélyreható és átfogó vidéki változás a legtöbb szegény világviszonylatban is vidéken él, de ők kapják a legkevesebb fejlesztést. Az oktatás átalakítása, az egészségbiztosítás, infrastruktúra és a lehetőségek biztosítása nélkül a földreform csak azt eredményezi, hogy az emberek eladják a földet, és a városokba költöznek. 7. Megfelelő fizetések biztosítása, amivel a megfelelő minőségű élelmet meg lehet venni. 8. Támogatni a fenntartható élelmiszer felépítmény kialakulását - CSAs 9. Felszámolni a szűk keresztmetszeteket világos, hogy a hasznot húzó kompániák a változások legnagyobb ellenségei. 10. Beismerni és biztosítani a kártalanítást a múlt és jelen törvénytelenségeire.

25 Menni fog ez? Lehet, hogy csak utópia, lehet, hogy az állandó harcban egyes elemek megvalósulnak, de a megalkuvás esetén tovább rohanhatunk a vesztünkbe. Multifunkcionális mezőgazdaság Európában - Tények, dilemmák Előre bocsátom, hogy egy régebbi kutatásom eredményeit fogom bemutatni. Bátorkodom ezt tenni abból az egyszerű okokból kifolyólag, mert a változások egy évtizednél rövidebb idő alatt nem teremthetnek lényegesen eltérő helyzetet. Az európai mezőgazdaságot az utolsó években «multifunkcionális» jelzővel illetik. Van ennek alapja, mert az Európai Unió (EU), de a többi európai ország mezőgazdasági fejlődése a könnyen észlelhető regionális és államok közötti eltérések ellenére is - mutat közös tulajdonságokat. Az egyes országok közötti eltérések az általános fejlettség, a mezőgazdasági erőforrások, a kialakult termelékenység, a népsűrűség és más tényezők következménye. A multifunkcionális mezőgazdaság a politika, nemzetközi kereskedelmi tárgyalások, és a tudományos vizsgálatok tárgyát képezi. A legtöbb munka a kereskedelmi tárgyalási politika elemeinek megfogalmazásával, módszertani kérdéseivel foglalkoztak akkor, amikor a tárgyalások intenzívek voltak, de hiányoznak az összehasonlító elemzések, amelyek árnyaltabbá teszik a képet. A mezőgazdaság típusai kontinensek viszonylatában A multifunkcionális mezőgazdaság helyzetének és távlatainak vizsgálata céljából néhány mutató segítségével elvégeztük a mezőgazdasági típusok összehasonlítását, ami a 7. táblázatban látható. 7. táblázat: A mezőgazdaság típusainak összehasonlítása Multi- funkcionális Profit orientált Mono- Funkcionális Mezőgazdasági lakosság % 8,17 13,32 52,85 Megművelt terület ha/lakos 0,42 0,51 0,17 Megművelt terület ha/mez. lakos 5,14 3,85 0,32 A mezőg. term. növ. indexe ( ) 87,70 128,80 148,50 Export import (000 $) Kalória/lakos/nap 3318, , ,80 Protein/lakos/nap 99, Forrás: Saját számítások FAOSTAT adatok alapján Megjegyzések: 1. Multifunkcionális mezőgazdaság: Európa

A mezőgazdaság és élelmiszertermelés globális, európai és lokális problémái regionális összefüggésekben

A mezőgazdaság és élelmiszertermelés globális, európai és lokális problémái regionális összefüggésekben Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A mezőgazdaság és élelmiszertermelés globális, európai és lokális problémái regionális

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen,

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, Lokális cselekvés Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, 2011. 05.27. Felvezető: Tiboldi Lajos Név: Ica Apja neve: 15548 SAPHIR-ET Eredményei: 2009 Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége?

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Az EU mezőgazdasága A kezdetek Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Nemzetgazdaságban betöltött szerep: GDP-hez való hozzájárulás Ágazati jövedelem, gazdaság szintű jövedelem Foglalkoztatásban

Részletesebben

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére Nagyon kevés tényező befolyásolja a keresletet a mezőgazdasági termékek iránt

Részletesebben

A főbb növényi termékek

A főbb növényi termékek UDOVECZ GÁBOR A főbb növényi termékek világpiaci kilátásai NEMZETKÖZI AGRÁRPIACI KILÁTÁSOK 25 BUDAPEST A világ búzatermelésének legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása 24-ben és 214-ben EU TERMELÉS:

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Kapronczai István 52. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Az induló állapot Kérdés: Felkészült agrárgazdasággal csatlakoztunk

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

A csoki útja SZKA_210_31

A csoki útja SZKA_210_31 A csoki útja SZKA_210_31 TANULÓI A CSOKI ÚTJA 10. ÉVFOLYAM 369 31/1 TUDOD-E HONNAN ÉRKEZIK A KAKAÓ? Járj körbe az osztályban és kérdezgessétek társaidat: tudod-e, hogy honnan érkezik a kakaó Magyarországra?

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály

Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete 213 Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály 213.1.7 A GDP/fő hosszú távú alakulása (212. évi US$, 1 alapú log skála)

Részletesebben

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Mikor az ember valóban felnőtté válik Gazdaság és fenntarthatóság a XXIszázadban Dr. Borbély Csaba borbely.csaba@ke.hu 30-5647533 Fogalmi

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27 Franciaország Németország Egyesült Királyság Lengyelország Románia Spanyolország Olaszország Csehország Dánia Bulgária Magyarország Svédország Litvánia Ausztria Görögország Belgium Szlovákia Hollandia

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3.

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3. Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája Mi lesz veled, egyetem? 2015. november 3. A felvételi Összes jelentkező Jelentkezők évi alakulása az előző évhez v Összes

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

Integráció és szövetkezés

Integráció és szövetkezés Integráció és szövetkezés Jakab István Országgyűlés alelnöke MAGOSZ elnöke Napi Gazdaság Konferencia Budapest 2013. április 30. A mezőgazdasági termelés hatékonyságát a élelmiszerláncban elért magas érdekérvényesítési

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) Környezetvédelem (KM002_1) 4(b): Az élelmiszertermelés kihívásai 2016/2017-es tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Az élelmiszertermelés kihívásai 1

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM EGYESÜLT ÁLLAMOK KITERJESZTETTÉK A DDGS KIVITELÉT Az Egyesült Államok továbbra is jelentős mennyiségben exportálnak DDGS-t. (distiller s dried grains with solubles szárított

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

GABONA: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM

GABONA: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM GABONA: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM ERŐS KUKORICA KIVITEL OROSZORSZÁGNAK ÉS UKRAJNÁNAK Rekord globális kukorica fogyasztása, nagy exportálható készletek és kedvező valutaárfolyam támogatta Oroszország

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Budapest, 2006. december 4. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás?

Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás? Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás? Kálmán Zoltán mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata Magyarország állandó képviselője az ENSZ római székhelyű mezőgazdasági és élelmezési

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Siófok, 2006. november 10. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

XV. évfolyam, 24. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 24. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 24. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 24. szám, 2012 2012. december 10. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Gondolatok az élelmiszerkidobásról. KE-GTK Dr. Borbély Csaba 2013. november 11.

Gondolatok az élelmiszerkidobásról. KE-GTK Dr. Borbély Csaba 2013. november 11. Gondolatok az élelmiszerkidobásról KE-GTK Dr. Borbély Csaba 2013. november 11. 1 Élelmiszer pazarlás Élelmiszer veszteség: a termelés, a feldolgozás, a szállítás, a kereskedelem és a fogyasztás során keletkező

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország 57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország Az európai építési piac kilátásai 2004-2006 között Összefoglaló Készítette: Gáspár Anna, Build & Econ Stockholm, 2004. június 10-11. Gyógyulófélben

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 3/2010.

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 2014

AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 2014 AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 0 A német külkereskedelmi kamarák országban végzett konjunktúrafelmérésének eredményei. évfolyam AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 Tartalom. Bevezető.... A legfontosabb

Részletesebben

BERALMAR TECNOLOGIC S.A.

BERALMAR TECNOLOGIC S.A. BERALMAR TECNOLOGIC S.A. A PETROL-KOKSZ HASZNÁLTÁNAK ELTERJEDÉSE FŐ ÜZEMANYAGKÉNT KÖZÉP-EURÓPÁBAN ÉS A BALKÁN TÉRSÉGBEN Balatonvilágos, 2013. október 10. A VÁLLALAT A BERALMAR berendezéseket tervez, gyárt

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 54. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere. Vámunió

EURÓPAI FÜZETEK 54. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere. Vámunió EURÓPAI FÜZETEK 54. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere Vámunió A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemzô

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program A mezőgazdasági vízgazdálkodást segítő fejlesztési források

Vidékfejlesztési Program A mezőgazdasági vízgazdálkodást segítő fejlesztési források Vidékfejlesztési Program 2014-2020 - A mezőgazdasági vízgazdálkodást segítő fejlesztési források Víz- és energiatakarékos öntözés a mezőgazdaságban Szarvas 2015. július 9. Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztésért

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

A K I. 300 Ft/kg. tonna

A K I. 300 Ft/kg. tonna PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/13. szám 7.12. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai...

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.)

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) éve 2014 Szabadkai Andrea www.kisleptek.hu www.familyfarming2014.hu Budapesti Francia

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI

A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI KISS KORNÉLIA MAGYAR TURIZMUS ZRT. ADATFORRÁSAINK Másodlagos adatok? UN World Tourism Organization (UNWTO)? Japan National Tourist Organization? European Travel Commission?

Részletesebben

A vállalkozások dinamikus képességének fejlesztése: a munkahelyi innovációk szerepének felértékelődése (A nemzetközi összehasonlítás perspektívája)

A vállalkozások dinamikus képességének fejlesztése: a munkahelyi innovációk szerepének felértékelődése (A nemzetközi összehasonlítás perspektívája) A vállalkozások dinamikus képességének fejlesztése: a munkahelyi innovációk szerepének felértékelődése (A nemzetközi összehasonlítás perspektívája) Makó Csaba Budapesti Gazdasági Főiskola Innováció: a

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

URBACT III Program Agrárközösségek Európa városaiban

URBACT III Program Agrárközösségek Európa városaiban URBACT III Program Agrárközösségek Európa városaiban www.urbact.hu www.urbact.eu Az AGRI-URBAN projekt 11 partnerváros európai hálózata spanyol (Baena) vezetéssel. Újító szerepet kívánnak betölteni a helyi

Részletesebben