ELİTERJESZTÉS. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 30-ai ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 30-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár beszámolója mőködésérıl Elıterjesztı: Csombor Erzsébet, igazgató 1

2 Tisztelt Közgyőlés! A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár igazgatójának, Csombor Erzsébetnek a határozott idejő vezetıi megbízása június 30. napján lejár. Hivatalunk a szükséges intézkedéseket megtette, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A -a értelmében a törvényi elıírásoknak megfelelı formában és határidıkkel pályázatot írt ki a Levéltár igazgatói álláshelyének július 1. napjától, 5 évre történı betöltésére. Jelen elıterjesztés tárgya Csombor Erzsébet igazgató asszony beszámolója a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár elmúlt idıszakot jellemzı mőködésérıl, mely az elıterjesztés mellékletét képezi. Tisztelt Közgyőlés! Kérem a napirendi pont tárgyalását, a mellékelt beszámoló elfogadását. Tatabánya, április 20. Dr. Völner Pál 2

3 HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés: elfogadja a Megyei Levéltár igazgatójának, az intézmény évi mőködésérıl szóló beszámolóját, és egyben megköszöni Csombor Erzsébet 5 éves vezetıi munkáját. Határidı: április 30. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 3

4 Tisztelt Közgyőlés! Az Országgyőlés a történelmi múlt megismerésének elsıdleges forrásául szolgáló, illetıleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, a nemzet kulturális örökségének részét képezı levéltári anyag védelmének, folytonos gyarapításának és használatának alapvetı szabályozására alkotta az évi LXVI. törvényt. Végrehajtási utasítása a 10/2002.(IV.13.) NKÖM rendelet. A törvény értelmében a közlevéltár kizárólagos joggal átveszi az illetékességi körébe tartozó közfeladatot ellátó szervek nem selejtezhetı köziratait, a győjtött levéltári anyagot nyilvántartja, szakszerően kezeli, biztonságosan megırzi és az ırizetében lévı levéltári anyagot feldolgozza, s az anyag használatát lehetıvé teszi a kutatók és az ügyeiket intézı állampolgárok, szervek számára. A levéltári anyag védelme érdekében ellenırzi a közfeladatot ellátó szervek, valamint a tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel mőködı gazdasági társaságok irattári selejtezését és iratkezelésének rendjét. A levéltári- és történettudományi kutatások, valamint közmővelıdési feladatok szintén feladatkörébe tartoznak. A KEMÖ Levéltárának anyaga, elhelyezése és szakmai munkája Anyaga: A KEMÖ Levéltárában ırzött iratanyag összetétele: itt található a történeti Esztergom vármegye és részben Komárom vármegye anyaga, a települések, a helyi jogszolgáltató és államigazgatási szervek, gazdasági szervek stb. megmaradt iratai. Iratanyaga döntı hányada a 18. század elejétıl datálódik, de a legkorábbi dokumentum, a Palásthy család egyik oklevele 1258-ból származik. A Mohács elıtti oklevelek száma 227 db. A levéltárban ırzött összes dokumentum 9408,42 ifm-t, azaz 9 km-t tesz ki. (2008. december 31.) Mennyisége korszakonként: feudális és kapitalista kor: ifm szocialista kor: 7153,37 ifm A levéltári anyag gyarapodása több forrásból származik: 1. Pályázati támogatás és a levéltár költségvetése lehetıvé tette, hogy értékes iratokat vásároljon meg az intézmény magángyőjtıktıl. Így gyarapodott a levéltár az esztergomi bankok anyagával, Esztergom-Viziváros nagyon értékes 19. századi jegyzıkönyvével és kisebb, már a levéltárban ırzött iratanyaghoz tartozó új dokumentumokkal, pl a Kaszinó Egylethez tartozó névsorral. A levéltári anyag ilyen formában történı gyarapodását rendkívül fontosnak tartom, mert az iratok így elérhetıvé válnak a kutatók, a tudomány és végsı soron az érdeklıdık számára, míg magángyőjtıknél erre nincs lehetıség. 2. A felszámolt cégek, intézmények maradandó értékő iratai kerültek a levéltárba. 3. A Szınyi Részönkormányzattól és magánszemélyektıl helytörténeti jelentıségő iratanyagokat kapott ajándékba a levéltár, illetve a fióklevéltár. 4. Közfeladatot ellátó szervek maradandó értékő iratainak átvétele. A kézikönyvtár szintén az érdeklıdık rendelkezésére áll az intézményben: állománya: db, számítógépen a teljes állomány feldolgozott. A levéltár illetékessége és győjtıköre A törvényi beosztás szerint a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára általános közlevéltár. Illetékessége a mai Komárom Esztergom megyére terjed ki. Az illetékességi és győjtıkörébe tartozó közfeladatot ellátó szervek, gazdasági és egyéb szervek száma: 370. Az illetékességbıl származó munka célja: az iratképzıknél keletkezı olyan fontos, maradandó értékő irat megmaradásának a biztosítása már az irattárakban, ami nélkülözhetetlen a feladatok folyamatos ellátásához, az állampolgári jogok érvényesítéséhez, más forrásból nem, vagy csak nehezen szerezhetı be, és fontos a történelmi múlt megismeréséhez. Illetékességi körébe tartozó feladatok. 1. Az illetékességi körbe tartozó szervek iratkezelésének és irattárainak ellenırzése a városi önkormányzatok esetében háromévente, a többi iratképzı ellenırzése ötévente történik. 2. A selejtezési jegyzıkönyvek ellenırzése és a selejtezések engedélyezése az iratképzıknél. 4

5 3. Iratkezelési szabályzatok véleményezése. A 335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet újra szabályozta az önkormányzatok iratkezelési szabályzatának elkészítését az e-közigazgatási rendelettel összhangban. Ezután a közigazgatási hivatalok engedélyezik a szabályzatokat a levéltárak egyetértésével. A selejtezések és a szabályzatok véleményezése és engedélyezése folyamatos feladatot jelent. 4. A megyei levéltár továbbképzések szervezésével igyekezett segíteni az irattárosok munkáját, ill. a Közigazgatási Hivatallal közösen tájékoztatókkal, továbbképzésekkel igyekezett a jegyzık munkáját megkönnyíteni. Az illetékességi köri munka alapja: a szervnyilvántartás, a nyilvántartás aktualizálása a kiszállások alkalmával felvett szervellenırzési jegyzıkönyvek adatai alapján történik. A régi és az új szerv dossziék egyesítése és számítógépes feldolgozásuk az ún. e-archivum feltöltése, elsık között az országban, befejezıdött. A szervnyilvántartás naprakész vezetése az ellenırzéseket, a maradandó értékő iratok védelmét, a beszállításukat és a férıhely igényeket tervezhetıvé teszik. Tapasztalatok, eredmények, igények: 1. a munka eredményeként elvégeztük a szervek és az általuk képzett iratok értékelését és így aktualizáltuk az illetékességi körbe tartozó szervek nyilvántartását. A változó gazdasági viszonyok következtében a szervnyilvántartás folyamatos követést igényel. 2. elkülönítettük az illetékességi körbe és a győjtıkörbe tartozó iratképzıket. Utóbbiba kerültek a helytörténeti szempontból fontos családok, személyek. 3. ráirányítottuk a figyelmet a selejtezések fontosságára, megnıtt a selejtezések száma a szerveknél 4. Felmértük az átvételre váró iratanyag mennyiségét: kb ifm. 5. Az átvételre váró anyag: levéltári helyigénye: 7000 polcfolyóméter humánerıforrás igénye: 2 fı levéltáros İrzési, tárgyi, személyi feltételek A megyei levéltár négy telephelyen mőködik. Ebbıl három Esztergomban, a Fióklevéltár pedig Komáromban található. Alapterület: összesen: 2876m 2 Esztergom: Vörösmarty út 7.: a levéltár igazgatási központja. Itt zajlik a kutató- és ügyfélforgalom. Felújított, új épületrésszel bıvített épület, amelyben légkondicionáló szolgálja az állandó hı- és páratartalom értékének biztosítását. Modern gördülı állványokon döntıen 1945 utáni iratanyagot ırzünk. Az itt található elıadóterem kiállítási célokat is szolgál. Az épületben a számítógépek hálózatban mőködnek. Tőz- és vagyonvédelem, valamint kaputelefonos nyitórendszer szolgálja az iratok védelmét. Vörösmarty út 14. telephely. A rossz szigetelés miatt vizesek a falak, a pusztuló cserepeket kicserélték, így jelenleg nem ázik be. Homlokzata felújított, bár a lábazaton már látszanak a vizesedés nyomai. A hı- és páratartalom ingadozása nagy. A Salgó-Dexion polcokon elhelyezett szocialista kori anyag hosszú távú fennmaradása veszélyeztetett. Deák Ferenc utca 2. telephely. Belsı tere és villanyhálózata felújított. A raktárakban nincs főtés. Nagy a hımérséklet és páratartalom ingadozása, ami az itt ırzött, egyébként is fertızött feudális kori iratanyag fennmaradását veszélyezteti. A tőz- és vagyonvédelem kiépített. Itt is számítógépek szolgálják a feldolgozó munkát. Komárom Városi Fióklevéltár: A városi polgármesteri hivatal alagsorában található. Mindössze egy raktár főtetlen, ami hasonló eredményre vezet, mint Esztergomban. Komárom város a polgármesteri hivatal felújításával a fióklevéltárat is felújította, de sajnos elmaradt az elhasználódott linóleum cseréje, ami olyan mértékben felpúposodott, hogy könnyen eleshet benne az arra járó, ami rossz benyomást tesz ügyfélre, kutatóra egyaránt és veszélyforrást is jelent. A faajtókat itt tőzálló acélajtókra kell cserélni az állományvédelem érdekében. Humánerıforrás: A megyei levéltár létszáma 1995-tıl 18 fı ban egy részfoglalkozású állás engedélyezésével 18,5 fıre változott a dolgozói létszám. Az ırzött iratmennyiség 2001-hez képest 2008 végére 11,1%-kal növekedett és újabb elvégzendı feladatok merültek fel: pl. digitalizálás, a LIMES címő folyóirat kiadása, stb. Szakfelügyelıi vélemény az ırzési feltételekrıl és a személyi ellátottságról: 1. Raktárak minısítése a befogadóképesség szempontjából: A négy telephellyel mőködı levéltárban csak a központi épületben, a Vörösmarty út 7. szám alatt, egy klimatizált raktárban vannak 5

6 megfelelı körülmények az átvételre váró kb ifm maradandó értékő iratok számára. A szabad férıhely-kapacitás mindösszesen 1088 fm, ami nem elegendı az átvételre váró mennyiség számára. 2. Raktárak minısítése állományvédelmi szempontból: Állományvédelmi szempontból a legnagyobb problémát a relatív légnedvesség és hımérsékletnek az ajánlott értékektıl való lényeges eltérései jelentik. Két épület, a Vörösmarty út 14. és a Deák Ferenc utca 2. kiváltására intézkedési terv elkészítését kérte a fenntartótól. 3. A levéltár létszáma az elmúlt években nem változott, sıt a növekvı feladatok miatt a személyi állomány relatíve romlott. Mindezek világosan mutatják, hogy a jelenlegi létszámmal egyre nehezebben képesek ellátni a levéltári törvényben és a 10/2002.(IV.13.) NKÖM rendeletben elıírt feladatokat. Létszámfejlesztés: 1 fı levéltáros, két fı kezelı, egy fı informatikus javasolt. Az ırzési feltételek javítására készült megyei önkormányzati intézkedési terv: Célja: a két, levéltári célokra alkalmatlannak minısített épület kiváltása, a szabad férıhely-kapacitás bıvítése, takarékosság Megvalósítási lehetıségek: 1. megfelelı nagyságú épület megszerzése lehetıleg Esztergom belvárosában és alkalmassá tétele levéltári célokra, együttmőködve Esztergom Város Önkormányzatával 2. Megfelelı nagyságú telek megszerzése könnyen megközelíthetı, központ szerepet betöltı területen és itt új épület építése Állományvédelmi feladatok Célja: a gombafertızött, meggyengült, pusztulásnak indult iratok megmentése restaurálással, fertıtlenítéssel, a szétesett könyvek, segédletek köttetése. A mikrofilmeztetés és a digitalizálás is szolgálja az anyag védelmét, hiszen a feldolgozást követıen a kutatók nem az eredeti, gyakran már megrongálódott iratot kapják meg, hanem annak mikrofilm másolatát, vagy az elektronikus adathordozót. A számítógépes feldolgozás azzal az elınnyel is jár, hogy felkerülve a világhálóra az érdeklıdık könnyebben tájékozódhatnak a KEMÖ Levéltárában ırzött iratanyagban, jobb az információs bázisa a levéltárnak. A megyei levéltár anyagainak fertızöttsége: elsısorban a feudális kori anyagra terjed ki, ami kora miatt is a megyei levéltár legértékesebb anyaga. Ennek alapvetıen két oka van, mégpedig a Deák Ferenc utca 2. számú épület főtetlensége, illetve a II. világháború végi esztergomi ostrom alatt elszenvedett károsodás, vizesedés a Bazilika pincéjében. Fertızött anyag mennyisége: december 30-i állapot: a teljes iratanyag kb. 5%-a Az állományvédelmi munka alapja a restaurálási terv, melyben prioritást élveznek az információtartalmuk miatt igen fontos jegyzıkönyvek, térképek, segédkönyvek, iratok. Elért eredmények: Eddig kb. az iratanyag 2%-át sikerült megmenteni. 1. A penészes, gombás, pusztulásnak indult iratok közül pályázati támogatásokból a forrásértéke miatt restaurálási prioritást élvezı Esztergom városi jegyzıkönyvi sorozatot és a kéziratos valamint úrbéri térképeket restauráltattuk, de a málló, Esztergom szabad királyi városi iratokból, segédkönyvekbıl, és iskolai jegyzıkönyvekbıl is sikerült helyreállíttatni néhányat. 2. A jogszolgáltató szervek segédkönyveit, a szálas alakban átadott községi jegyzıkönyveket, szétesett könyvtári könyveket köttettünk az elmúlt években. 3. A kutatási korlátozások betartásával mikrofilmeztettük a polgári kori anyakönyveket, az úrbéri térképeket digitalizáltattuk. 4. Az állományvédelmi szakemberek vizsgálata megállapította, hogy a korábban használt levéltári dobozok savas kémhatású anyaga hosszabb távon károsítja a bennük ırzött levéltári anyagot. A KEMÖ Levéltára számára a sikeres pályázatok tették lehetıvé az iratanyag egy részének átdobozolását. Az intézményünk az elmúlt idıszakban is döntıen az NKA Levéltári Szakkollégiumának támogatásával valósíthatta meg állományvédelmi célkitőzéseit. A levéltári anyag feldolgozása 1. Rendezés: A levéltárak hatékony munkájának alapja a rend, ezért a szervellenırzések mellett a levéltári rendezések jelentették a másik kiemelkedı fontosságú munkát az intézményben. A rendezés indokai: 6

7 A 90-es éveket megelızıen átvett iratanyag egy része rendezetlenül került a levéltárba. Az elmúlt években ezek egy részét középszintre rendeztük, kisebb egységeket alakítottunk ki a tárgyuk szerint, vagy a szervnél használt irattári tételszámok szerint a hatékony keresés érdekében. (Középszintő, darabszintő rendezés) A levéltárba került iratanyag rendje az elmúlt évtizedek során felbomlott. Különösen fontos a sokat kutatott feudális és kapitalista kori anyagok rendjének helyreállítása és kutathatóságuk, gyors kezelésük biztosítása. A rendezések a pontos nyilvántartáshoz és a számítógépes feldolgozáshoz is elengedhetetlenül szükségesek. (Ellenırzı rendezés.) Különösen a 90-es éveket megelızıen sok reponenda anyag képzıdött, amelyeket eredeti helyükre kellett visszatenni, mert így lehet biztonsággal a késıbbiekben is megtalálni ıket. Ebben az esetben is ellenırzı rendezéssel párosult a munka. A rendezési munka alapja a rendezési terv, amelyet az igazgató engedélyez december 31-én a levéltár anyagának kb. 90%-a különbözı szinten rendezett. Ebbe beleértendı a selejtezéssel összekapcsolt munka eredménye is. 2. Selejtezés: A szocialista kori anyagban a rendezés mellett a selejtezés elvégzése és így a maradandó értékő iratok egységének kialakítása a feladat. A selejtezések a levéltári anyag jobb használhatóságát, a levéltári munka hatékonyságát, valamint szabad férıhely növekedést eredményeznek. A selejtezés alapja a selejtezési terv, amelyet a szakfelügyelet javaslata alapján az OKM Levéltári osztálya engedélyez. A levéltári szakfelügyelet a levéltár selejtezési gyakorlatát példaértékőnek minısítette. 3. Segédletkészítés: A kutatók által legtöbbet keresett és forgatott iratokhoz készültek mutatókönyvek. A községi képviselıtestületi jegyzıkönyvekhez a mutatók Excel-táblákban íródtak, így számítógépen és nyomtatott formában is hozzáférhetnek az érdeklıdık. Az illetékhivatal anyagához és az egyházi anyakönyvekhez még hagyományos formában, regiszteres füzetbe vezették a mutatókönyveket a kollégák. Az elmúlt években a levéltár teljes anyagához készültek raktári jegyzékek, melyek egy része Excel táblába íródott. Az új fondjegyzéket 2002-ben jelentettük meg. A kiadás a levéltárban ırzött iratanyag fodtörzsszámainak kidolgozásával, illetve átdolgozásával járt együtt. 4. A beszállított iratanyagot és a belsı feldolgozó munka során kezelt, savmentes dobozba rakott anyagot mintaállványoztuk. A levéltári szolgáltatás szolgáltató levéltár A KEMÖ Levéltárában ırzött anyag jelentısége: Az intézményben ırzött iratanyag elsısorban a megyében élı helytörténészek, állampolgárok, szervek számára tartalmaz értékes információkat. Ugyanakkor a megyei levéltárban ırzött iratanyag jelentısége túlnı a megye határain. Fontos a ma Szlovákiához tartozó egykori történeti vármegyék szempontjából is, sıt a különbözı okok miatt elvándorolt, emigrációba kényszerült emberekre vonatkozó tartalmuk miatt, gyakorlatilag a világ különbözı országaiban élı leszármazottak számára is értékes iratanyagot ırzünk. Ügyfélszolgálat: 1. feladata: közfeladatot ellátó, gazdasági és egyéb szervek részére iratkezelési kérdésekben nyújtandó szaktanácsadás és az ügyintézéshez szükséges adatszolgáltatás, míg a magánszemélyek számára az állampolgári jogok érvényesítéséhez szükséges közhitelő információk biztosítását jelenti. Az ügyfelek közhitelő másolatot kérhetnek a levéltárban. 2. Megkeresések tárgya: Döntıen telekkönyvi iratokat, építési és használatbavételi engedélyeket, építési terveket keresnek az ügyfelek. Munkaidı-igazoláshoz, tanulóidı-igazoláshoz, iparitanoncidı-igazoláshoz stb. szintén tudunk segítséget nyújtani. A II. világháború idején elhurcolt zsidó és cigány áldozatokra vonatkozó iratokat is kerestek nálunk, de erre vonatkozó iratanyag nincs az ırizetünkben. 3. Az ügyfelek nagyobbrészt megyénk lakóiból kerülnek ki, de elıfordulnak megkeresések a szomszédos országból és a világ különbözı tájairól is. Az ügyfelek száma változó, átlagosan fırıl beszélhetünk. 4. Az igények nagyobbrészt még papíralapon, kisebb része elektronikus formában érkezik, de ez felhívja a figyelmet az adatbázis építés fontosságára és a honlap tartalmának fejlesztésére. 7

8 Kutatószolgálat: Feladata: a különbözı kutatási célból a levéltárba látogató személyek kiszolgálása, tájékoztatása, tanácsadás. A magyar kutatók elsısorban a megye településeirıl érkeztek, de volt kutatónk Budapestrıl is. Külföldi kutatóink elsısorban Szlovákiából, de a világ különbözı tájairól is keresték már fel intézményünket. Átlagosan kutatási eset fordul elı évente A kutatások témáját tekintve továbbra is dominál a családfa-kutatások száma, de nagyon sokféle témával találkozhatunk: A vidéki kutatók kutatási témájukban rendszerint azt a települést jelölik meg, ahonnan érkeztek, pl. a dorogi Zrínyi Ilona iskola története, a Párkányi Izraelita Nıegylet, Oroszlány város utcanevei, Almásfüzitı község története stb. Kutatás módja: Az elmúlt évek mikrofilmeztetéseinek eredményeként a kutatók kéréseit inkább ezen a módon teljesítettük, így is védve az eredeti iratanyagot. Mikrofilmen is elérhetık az egyházi anyakönyvek, a polgári anyakönyvek az 1917-es évekig, vármegyei jegyzıkönyvek, helyi sajtó termékei stb. Egyre többször keresik meg a levéltárat elektronikus úton kutatók. Elektronikus úton a kutatóknak adott tájékoztatás száma is növekvı tendenciát mutat. A fejlesztés irányát ebben az esetben is a levéltárhasználat, hozzáférés szélesítésének biztosítása jelenti. A kutatók munkáját szakkönyvtár segíti a levéltárban, de néhány esetben elıfordul, hogy a kutatók megelégednek csupán a könyvtár használatával. A szakkönyvtár teljes anyaga elérhetı számítógépen is ( tétel). Információközvetítés, tudományos munka, közmővelıdési feladatok Célja: az iratokban felhalmozott ismeretanyag bemutatása és közvetítése, ezen keresztül a levéltár ismertségének és elfogadottságának a növelése Célcsoport: minden történelem iránt érdeklıdı társadalmi csoport Formája: tudományos ismeretterjesztı tevékenység hagyományos és elektronikus formában Konferenciák: 1. Komáromi Levéltáros Szakmai Napok: a levéltári szakmai kérdések és a hozzájuk kapcsolható történeti és helytörténeti témák bemutatása. A szlovák levéltárosokkal tapasztalatcsere. 2. Esztergomban: vándorgyőlések, nemzetközi konferenciák sorával került be a megyei levéltár az országos tudományos közéletbe, tette ismerté nevét országszerte. Ily módon számottevı szereplıje lett a helyi konferencia-túrizmus szervezésének. A konferenciákat évfordulókhoz kapcsolódva, vagy egy-egy kiemelkedı esemény kapcsán szerveztek a levéltárosok. A levéltár hagyományos rendezvényei mellé fokozatosan új, népszerőbb témákat feldolgozó multikulturális rendezvények társultak a közelmúltban, az intézmény kapcsolatokat épített ki a társközgyőjteményekkel. Kiállítások: A célok elérése érdekében vállalkozott az intézmény képzımővészeti kiállítások rendezésére is, pl. mővészkönyvek bemutatására, hiszen az írás maga is felfogható mővészeti alkotásnak. Említhetjük az igen nagy sikert aratott Babits-kiállítást is, ahol a képzımővészeti alkotásokat fotók és iratok egészítették ki, így Babits Mihály és felesége, Török Sophie élete, baráti kapcsolatai elérhetı közelségbe került a ma emberéhez. A levéltári iratanyag bemutatása, a családi levéltárak, térképek irataiból készült válogatás, az évfordulós 56-os kiállítás stb. anyaga szorosan kapcsolódott az ırizetünkben lévı iratokhoz. Múzeumok Éjszakája: A már hagyományosnak számító rendezvényeink mellett a szolgáltató levéltár új koncepciója keretében csatlakoztunk a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz, kinyitottuk a levéltárat a nagyközönség elıtt. Beszélgetések: Új formával kísérleteztünk a Levéltári beszélgetések megrendezésével. Márciusban meghívtuk az es magyar forradalom és szabadságharc egyik legjobb szakértıjét, Hermann Róbert történészt, aki A szabadságharc hadtörténetének vitás kérdései címmel tartott elıadást. Az elıadást követıen a nagyszámú közönség kérdezhetett az elıadótól. Az igen jó hangulatú, tartalmas rendezvény nagy sikert aratott. A Balassi-évben Balassi Bálintról az Esztergomban szervezett mini- 8

9 konferenciánkon a költı lengyelországi életével és utóéletével, valamint a korabeli Esztergom bemutatásával emlékeztünk meg. Levéltári tudományos feldolgozó tevékenység: A megyei levéltár tudományos dolgozói a rendezési tervekkel, segédletek készítésével az intézmény tudományos feladatait teljesítik, míg egyéni kutatási terveikben feldolgozások készítése is szerepel. A rendezések és a segédletkészítés komoly közigazgatástörténeti, irattani és történettudományos felkészültséget igényelnek. A levéltárosok többször szerepeltek elıadóként különbözı rendezvényeken, és az intézmény maga is szervez konferenciákat. Oktatás, levéltári órák: Célcsoport: általános iskola felsı tagozatos tanulói, középiskolások, tanárok, fıiskolások A hagyományos módon, elsısorban a levéltári anyag bemutatására és évfordulók alkalmából rendezett kiállításokra szervezett az intézmény levéltári órákat. Az Írásba zárt történelem, az Életutak iratai vagy az 56-os emlékkiállítás sok látogatót, ezen belül igen nagyszámú iskolai kiránduló csoportot vonzott. A sikert azonban komoly szervezımunka elızte meg. Kiadói tevékenység: A levéltár kiadvány-stratégiájának megfelelıen a hangsúly a kutatási segédletek készítésén és a forráskiadványok megjelentetésére helyezıdött az elmúlt idıszakban, de konferenciakötetek is megjelentek. A nagy siker miatt újra kiadtuk Fakász Tibor: Esztergom 1956-os krónikája címő könyvét január 1-je óta pedig a megyei levéltár a szakmai körökben rendkívül elismert LIMES megyei társadalomtudományi folyóirat kiadója is. Nemzetközi kapcsolattartás: A levéltár nemzetközi kapcsolatainak kialakítását meghatározta a tény, hogy megyénk két, kettévágott történeti vármegye magyar területen maradt részébıl tevıdik össze. A KEMÖ Levéltára 1992 óta rendelkezik szlovákiai kapcsolatokkal. Elsısorban a Komárom vármegye levéltárát ırzı Nyitrai és a Komárom város levéltárát ırzı Révkomáromi Levéltárakkal alakítottunk ki kapcsolatokat. A kapcsolatok forrásbázis-kutatásokban és a rendezvények keretében realizálódnak. A Megyei Levéltár szakmai elismertségét jelenti, hogy már többször fogadott kollégákat külföldrıl nyarán 4 fıs romániai levéltáros delegáció látogatott el hozzánk, de voltak kollégák Kínából és ellátogatott hozzánk a Nemzetközi Levéltárak Tanácsa Önkormányzati Levéltárak szekciójának delegációja is. Elismeréssel szóltak a Vörösmarty út 7. számú épületrıl, az éppen aktuális kiállításunkról és kiadványainkról, ami nem kis büszkeséggel töltött el bennünket. A levéltár továbbra is részt kíván venni a kulturális diplomáciában. Eredmény: a megyei levéltár ismertsége és elismertsége mind országos, mind helyi szinten nıtt. Digitalizálás: Célja: a változó társadalmi környezet igényeinek gyors kielégítése Levéltári Pr és marketing az interneten keresztül állományvédelem Feladat: levéltári anyag feldolgozása, adatbázis-építés, honlap-fejlesztés Eredmény: 1. Elkészültek a levéltári nyilvántartásokból készült adatbázisok e-archivum, Registrum feltöltése. 2. Megtörtént az úrbéri térképek digitalizálása. 3. Befejezıdött az eddig kiadott Esztergom vármegyei közgyőlési jegyzıkönyvi regeszták digitalizálása. 4. Megtörtént a könyvtár teljes anyagának számítógépes feldolgozása. 5. Az Excel táblákban készült segédletekbıl, a városi regeszta-kötetekbıl megfelelı szoftver beszerzése után adatbázis építhetı. 6. Az elektronikus iratkezelés levéltári bevezetése. A továbblépés eszköz és humánerıforrás igénye: 1. többféle levéltári irattípust kezelni tudó szoftver 2. nagyteljesítményő hardver, szerver 3. személyi állomány fejlesztése legalább egy informatikussal 9

10 Finanszírozás A levéltár mőködését és szakmai feladatainak teljesítését döntıen befolyásolja az intézmény számára biztosított költségvetés, a pénzmaradvány és a pályázatok sikere. Takarékos gazdálkodás mellett lehetıvé tették a zavartalan mőködést és a szakmai feladatok teljesítését. Az eltelt évek alatt a fenntartó a takarékos gazdálkodás érdekében többször is átszervezte a megyei intézmények gazdálkodását. Az intézmény az újabb átszervezés eredményeként 2007-ben ismét önállóan gazdálkodó szervezetté vált. A gazdálkodást alapvetıen befolyásolta a kiskincstár augusztus 1-jei bevezetése is. A fenntartó pénzügyi-gazdasági ellenırzésére kétévente kerül sor. A komplex vizsgálatok során feltárt apróbb hiányosságokat az intézmény minden esetben kijavította, a szakmai munkát ebben az esetben is sikeresnek találták. Összefoglalva: a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára kilábalt a fejlesztési feltételeket illetıen a korábbi, szinte kilátástalan helyzetbıl, de a takarékosság, az ırzési körülmények javítása és a szabad férıhely-kapacitás növelése érdekében további fejlesztés szükséges az intézkedési tervnek megfelelıen. A változó gazdasági, társadalmi körülmények kihívásai, az információs, tudásalapú társadalom elvárásai új megoldások keresésére és új válaszok megfogalmazására indították az intézményt közösségben az ország szakmai szervezeteivel. Szakmai munkája országos szinten is az elismert intézmények közé emelte. Ezúton is szeretném megköszönni a Megyei Önkormányzatnak az elért eredményekhez nyújtott támogatását és kérem a beszámoló szíves elfogadását. Esztergom, április 12. Tisztelettel: Csombor Erzsébet Levéltár-igazgató 10

11 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltárában ırzött iratanyag fondfıcsoportonként (iratfolyóméterben) Fondfıcsoport Fondfıcsoport megnevezése december 31. állapot száma I. Az államhatalom felsıbb szervei 0 II. Az államigazgatás felsıbb szervei 0 III. A jogszolgáltatás felsıbb szervei 0 IV. Megyei törv.hat.ok, szab.kir. és thj. városok 768,03 V. Városok és községek 368,58 VI. A közp. államigazgatás területi (szak)szervei 47 VII. A jogszolgáltatás területi szervei 670,52 VIII. Tanintézetek, intézmények 130,95 IX. Testületek 31,34 X. Egyesületek, szervezetek, pártok 10,74 XI. Gazdasági szervek 99,15 XII. Egyházi szervezetek, intézmények 46,70 XIII. Családok 4,43 XIV. Személyek 2,12 XV. Győjtemények 57,49 Összesen I-XV. összesen ( )

12 Fondfıcsoport száma Fondfıcsoport megnevezése december 31-i állapot XVI. A Népközts. és a Tanácsközts. Forr. Szervei 1,17 XVII. Néphat. és különl. feladatokra alakult biz 88,76 XVIII. Az államhatalom felsıbb szervei 0 XIX. Az államigazgatás felsıbb szervei 0 XX. A jogszolgáltatás felsıbb szervei 0 XXI. Megyei törvényhatóságok és thj. városok 273 XXII. Megyei városok és községek 60 XXIII. Tanácsok 2 705,66 XXIV. Az államigazgatás területi szervei 906,30 XXV. A jogszolgáltatás területi szervei 377,96 XXVI. Tanintézetek, intézmények 338,85 XXVII. Testületek 110,17 XXVIII. Egyesületek 697 XXIX. Vállalatok 533,73 XXX. Szövetkezetek 113,68 XXXI. Családok és személyek 4,02 XXXII. Győjtemények 5 XXXIII. Megırz.re és kez.re levéltárba utalt iratok 48,69 XXXIV. A levéltár ügyviteli iratai 0 XXXV. Az MSzMP-Archivumban kezelt iratok 647,13 XXXVI. Megyei, fıvárosi, kerületi önkormányzatok 16,87 XXXVII. Mj. városi, városi, községi önkormányzatok 0,12 XVI-XXXVII. összesen ( ) 6 928,11 Összesen: 9408,42 12

13 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltárában ırzött iratanyag feldolgozottságának változásai Év Rendezés Selejtezés Segédletkészítés ifm Mintaállványozás ifm Iratgyarapodás ifm Fondok száma db Levéltári állomány ifm , , , ,07 121,25 106,06 231,38 153, , ,79-135,72 371, ,53 3,47 78,84 372, ,92 40,92 36, , ,71 11,40 8,88 962, ,60-192,06 485, ,76 18,30 421,29 414,74 24, ,42 Összesen 2474,38 208, , , , ,42 13

14 Győjtıterületi munka Év Szervellenırzés: Selejtezési jegyzıkönyvek Iratkezelési szabályzatok, irattári tervek Ellenırzött szervek száma véleményezése, jóváhagyása véleményezése

15 Levéltári állomány védelmére folytatott tevékenység Év Fertıtlenítés Restaurálás Köttetés Digitalizálás Mikrofilmezés (ifm) (folio, db) (kötet) (ifm, db) (felvétel) folio +8db térkép db térkép, oklevél ifm irat folio+23 db ,52 ifm db

16 Rendezvények Év Kiállítás Konferencia Írásba zárt történelem - Magyar Kultúra Napján tapasztalatcsere a társintézményekkel - Komáromi Levéltáros Szakmai Nap Levéltárak és az oktatás - Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyőlése Térképek a Komárom-Esztergom Megyei Levéltárban - Kiállítás a millennium alkalmából K-E megyében megjelentetett - Komáromi Levéltáros Szakmai Nap Családi levéltárak kialakulása könyvekbıl Tervrajzok a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltárában - - Életutak iratai - Komáromi Levéltáros Szakmai Nap iratértékelések kérdései - - Az esztergomi vár szerepe a Rákóczi szabadságharc idején Komáromi Levéltáros Szakmai Nap Holocaust 60. évfordulója - Balassa Bálint Mővészkönyvek Balassi Bálint költészetének tiszteletére - Komáromi Levéltáros Szakmai Nap Egészségügy és iratkezelés - Várvédı harcok a török korban 2006 Az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulója - kiállítás - Komáromi Levéltáros Szakmai Nap Levéltáros: szakma és hivatás os magyar forradalom 50. évfordulójának tiszteletére rendezett konferencia Komáromi Levéltáros Szakmai Nap Nıi szerepek a változó idıben - Legitimitas és idoneitas - Törvényesség és alkalmasság kérdése a középeurópai történelemben Elıdök nyomában címő kiállítás - Ösztönzı otthont és nyájas pihenıt Babits kiállítás - A szabadságharc történetének vitás kérdései - XV. Komáromi Levéltáros Szakmai Nap: Hírszerzés, kémkedés - Egyesített vármegyék Esztergom székhellyel Komárom-Esztergom megye története a levéltári iratok tükrében

17 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára pályázati bevételei ( ) Pályázatok (EFt) Év Mikrofilm Restaurálás Könyvkiadás Techn.fejlesztés Konferencia Doboz Irat-vásárlás Nemzetk. Limes Összesen Eszköz besz. vásárlás Kapcs Összesen

18 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára költségvetése ( ) ÉV Kiadások EFt Bevételek Eft Mód elıir. Telj. Személyi Tb. Dologi Ktgvetési tám. Mód. elıir. Telj. Tám. átv. éves össz. éves össz. éves össz. éves össz. éves össz. éves össz. éves össz. éves össz. pénzeszköz

19 ÉV Ktgvetési támogatás Ktgvetési támogatás Alulgfinanszírozás elıirányzaz Eft tényleges EFt Eft

20 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára beruházás, felújítás ( ) ÉV Beruházás Eft Felújítás Pályázati Önkormányzati

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 113385 Az adatszolgáltató

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

Levéltári intézmények 2008. évi adatai

Levéltári intézmények 2008. évi adatai Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1446/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 10103378 Az adatszolgáltató székhelye:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 26-ai ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1063/2008 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár 4. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 5. Az intézmény

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2006. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete ete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2007.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára igazgatójának b e s z á m o l ó j a az intézmény tevékenységérıl

Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára igazgatójának b e s z á m o l ó j a az intézmény tevékenységérıl 12.napirendi pont Ikt.sz.: 01/301/2008. Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára igazgatójának b e s z á m o l ó j a az intézmény tevékenységérıl

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2011. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 27-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Minısítési eljárás második szakaszának fenntartói kérelmezése

Részletesebben

/2010. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 0 9. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

/2010. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 0 9. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés 1 /2010. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 0 9. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2009. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009.

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Levéltár 2010. évi MUNKATERV SZOMBATHELY 2009. 1 A Savaria Egyetemi Központ Levéltárának 2010.évi munkaterve I. Gyűjtemény szervezése, iratbegyűjtés

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A yvtár elérhetıségei A fenntartó Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetıségei jellege 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM azonosítója

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés /2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2010. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá 1. oldal 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl 1 Az Országgyőlés a történelmi múlt megismerésének elsıdleges forrásául szolgáló, illetıleg a közfeladatok

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Állományvédelmi anyagok a Magyar Mezıgazdasági Múzeum két iratgyőjteményéhez c. pályázat szakmai beszámolója

Állományvédelmi anyagok a Magyar Mezıgazdasági Múzeum két iratgyőjteményéhez c. pályázat szakmai beszámolója Állományvédelmi anyagok a Állományvédelmi anyagok a Magyar Mezıgazdasági Múzeum két iratgyőjteményéhez c. pályázat szakmai beszámolója A Nemzeti Kulturális Alap Közgyőjtemények Kollégiuma támogatásban

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Egyetértés a Bakfark Bálint Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2. számú melléklet Az átadásra kerülı gazdasági társaságok, társasági üzletrészek, alapítványok, közalapítványok I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG ZÖLD FENYİ ÉPÍTİIPARI, INGATLANFORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY év

MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY év MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2009. év 2009. március MTA Társadalomkutató Központ költségvetési alapokmánya a 217/1998. (XII. 30) Korm. rendelet értelmében I. Azonosító adatok Felügyeleti

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában S A J Ó S Z E N T P É T E R V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2010. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben