ELİTERJESZTÉS. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 30-ai ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 30-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár beszámolója mőködésérıl Elıterjesztı: Csombor Erzsébet, igazgató 1

2 Tisztelt Közgyőlés! A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár igazgatójának, Csombor Erzsébetnek a határozott idejő vezetıi megbízása június 30. napján lejár. Hivatalunk a szükséges intézkedéseket megtette, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A -a értelmében a törvényi elıírásoknak megfelelı formában és határidıkkel pályázatot írt ki a Levéltár igazgatói álláshelyének július 1. napjától, 5 évre történı betöltésére. Jelen elıterjesztés tárgya Csombor Erzsébet igazgató asszony beszámolója a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár elmúlt idıszakot jellemzı mőködésérıl, mely az elıterjesztés mellékletét képezi. Tisztelt Közgyőlés! Kérem a napirendi pont tárgyalását, a mellékelt beszámoló elfogadását. Tatabánya, április 20. Dr. Völner Pál 2

3 HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés: elfogadja a Megyei Levéltár igazgatójának, az intézmény évi mőködésérıl szóló beszámolóját, és egyben megköszöni Csombor Erzsébet 5 éves vezetıi munkáját. Határidı: április 30. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 3

4 Tisztelt Közgyőlés! Az Országgyőlés a történelmi múlt megismerésének elsıdleges forrásául szolgáló, illetıleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, a nemzet kulturális örökségének részét képezı levéltári anyag védelmének, folytonos gyarapításának és használatának alapvetı szabályozására alkotta az évi LXVI. törvényt. Végrehajtási utasítása a 10/2002.(IV.13.) NKÖM rendelet. A törvény értelmében a közlevéltár kizárólagos joggal átveszi az illetékességi körébe tartozó közfeladatot ellátó szervek nem selejtezhetı köziratait, a győjtött levéltári anyagot nyilvántartja, szakszerően kezeli, biztonságosan megırzi és az ırizetében lévı levéltári anyagot feldolgozza, s az anyag használatát lehetıvé teszi a kutatók és az ügyeiket intézı állampolgárok, szervek számára. A levéltári anyag védelme érdekében ellenırzi a közfeladatot ellátó szervek, valamint a tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel mőködı gazdasági társaságok irattári selejtezését és iratkezelésének rendjét. A levéltári- és történettudományi kutatások, valamint közmővelıdési feladatok szintén feladatkörébe tartoznak. A KEMÖ Levéltárának anyaga, elhelyezése és szakmai munkája Anyaga: A KEMÖ Levéltárában ırzött iratanyag összetétele: itt található a történeti Esztergom vármegye és részben Komárom vármegye anyaga, a települések, a helyi jogszolgáltató és államigazgatási szervek, gazdasági szervek stb. megmaradt iratai. Iratanyaga döntı hányada a 18. század elejétıl datálódik, de a legkorábbi dokumentum, a Palásthy család egyik oklevele 1258-ból származik. A Mohács elıtti oklevelek száma 227 db. A levéltárban ırzött összes dokumentum 9408,42 ifm-t, azaz 9 km-t tesz ki. (2008. december 31.) Mennyisége korszakonként: feudális és kapitalista kor: ifm szocialista kor: 7153,37 ifm A levéltári anyag gyarapodása több forrásból származik: 1. Pályázati támogatás és a levéltár költségvetése lehetıvé tette, hogy értékes iratokat vásároljon meg az intézmény magángyőjtıktıl. Így gyarapodott a levéltár az esztergomi bankok anyagával, Esztergom-Viziváros nagyon értékes 19. századi jegyzıkönyvével és kisebb, már a levéltárban ırzött iratanyaghoz tartozó új dokumentumokkal, pl a Kaszinó Egylethez tartozó névsorral. A levéltári anyag ilyen formában történı gyarapodását rendkívül fontosnak tartom, mert az iratok így elérhetıvé válnak a kutatók, a tudomány és végsı soron az érdeklıdık számára, míg magángyőjtıknél erre nincs lehetıség. 2. A felszámolt cégek, intézmények maradandó értékő iratai kerültek a levéltárba. 3. A Szınyi Részönkormányzattól és magánszemélyektıl helytörténeti jelentıségő iratanyagokat kapott ajándékba a levéltár, illetve a fióklevéltár. 4. Közfeladatot ellátó szervek maradandó értékő iratainak átvétele. A kézikönyvtár szintén az érdeklıdık rendelkezésére áll az intézményben: állománya: db, számítógépen a teljes állomány feldolgozott. A levéltár illetékessége és győjtıköre A törvényi beosztás szerint a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára általános közlevéltár. Illetékessége a mai Komárom Esztergom megyére terjed ki. Az illetékességi és győjtıkörébe tartozó közfeladatot ellátó szervek, gazdasági és egyéb szervek száma: 370. Az illetékességbıl származó munka célja: az iratképzıknél keletkezı olyan fontos, maradandó értékő irat megmaradásának a biztosítása már az irattárakban, ami nélkülözhetetlen a feladatok folyamatos ellátásához, az állampolgári jogok érvényesítéséhez, más forrásból nem, vagy csak nehezen szerezhetı be, és fontos a történelmi múlt megismeréséhez. Illetékességi körébe tartozó feladatok. 1. Az illetékességi körbe tartozó szervek iratkezelésének és irattárainak ellenırzése a városi önkormányzatok esetében háromévente, a többi iratképzı ellenırzése ötévente történik. 2. A selejtezési jegyzıkönyvek ellenırzése és a selejtezések engedélyezése az iratképzıknél. 4

5 3. Iratkezelési szabályzatok véleményezése. A 335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet újra szabályozta az önkormányzatok iratkezelési szabályzatának elkészítését az e-közigazgatási rendelettel összhangban. Ezután a közigazgatási hivatalok engedélyezik a szabályzatokat a levéltárak egyetértésével. A selejtezések és a szabályzatok véleményezése és engedélyezése folyamatos feladatot jelent. 4. A megyei levéltár továbbképzések szervezésével igyekezett segíteni az irattárosok munkáját, ill. a Közigazgatási Hivatallal közösen tájékoztatókkal, továbbképzésekkel igyekezett a jegyzık munkáját megkönnyíteni. Az illetékességi köri munka alapja: a szervnyilvántartás, a nyilvántartás aktualizálása a kiszállások alkalmával felvett szervellenırzési jegyzıkönyvek adatai alapján történik. A régi és az új szerv dossziék egyesítése és számítógépes feldolgozásuk az ún. e-archivum feltöltése, elsık között az országban, befejezıdött. A szervnyilvántartás naprakész vezetése az ellenırzéseket, a maradandó értékő iratok védelmét, a beszállításukat és a férıhely igényeket tervezhetıvé teszik. Tapasztalatok, eredmények, igények: 1. a munka eredményeként elvégeztük a szervek és az általuk képzett iratok értékelését és így aktualizáltuk az illetékességi körbe tartozó szervek nyilvántartását. A változó gazdasági viszonyok következtében a szervnyilvántartás folyamatos követést igényel. 2. elkülönítettük az illetékességi körbe és a győjtıkörbe tartozó iratképzıket. Utóbbiba kerültek a helytörténeti szempontból fontos családok, személyek. 3. ráirányítottuk a figyelmet a selejtezések fontosságára, megnıtt a selejtezések száma a szerveknél 4. Felmértük az átvételre váró iratanyag mennyiségét: kb ifm. 5. Az átvételre váró anyag: levéltári helyigénye: 7000 polcfolyóméter humánerıforrás igénye: 2 fı levéltáros İrzési, tárgyi, személyi feltételek A megyei levéltár négy telephelyen mőködik. Ebbıl három Esztergomban, a Fióklevéltár pedig Komáromban található. Alapterület: összesen: 2876m 2 Esztergom: Vörösmarty út 7.: a levéltár igazgatási központja. Itt zajlik a kutató- és ügyfélforgalom. Felújított, új épületrésszel bıvített épület, amelyben légkondicionáló szolgálja az állandó hı- és páratartalom értékének biztosítását. Modern gördülı állványokon döntıen 1945 utáni iratanyagot ırzünk. Az itt található elıadóterem kiállítási célokat is szolgál. Az épületben a számítógépek hálózatban mőködnek. Tőz- és vagyonvédelem, valamint kaputelefonos nyitórendszer szolgálja az iratok védelmét. Vörösmarty út 14. telephely. A rossz szigetelés miatt vizesek a falak, a pusztuló cserepeket kicserélték, így jelenleg nem ázik be. Homlokzata felújított, bár a lábazaton már látszanak a vizesedés nyomai. A hı- és páratartalom ingadozása nagy. A Salgó-Dexion polcokon elhelyezett szocialista kori anyag hosszú távú fennmaradása veszélyeztetett. Deák Ferenc utca 2. telephely. Belsı tere és villanyhálózata felújított. A raktárakban nincs főtés. Nagy a hımérséklet és páratartalom ingadozása, ami az itt ırzött, egyébként is fertızött feudális kori iratanyag fennmaradását veszélyezteti. A tőz- és vagyonvédelem kiépített. Itt is számítógépek szolgálják a feldolgozó munkát. Komárom Városi Fióklevéltár: A városi polgármesteri hivatal alagsorában található. Mindössze egy raktár főtetlen, ami hasonló eredményre vezet, mint Esztergomban. Komárom város a polgármesteri hivatal felújításával a fióklevéltárat is felújította, de sajnos elmaradt az elhasználódott linóleum cseréje, ami olyan mértékben felpúposodott, hogy könnyen eleshet benne az arra járó, ami rossz benyomást tesz ügyfélre, kutatóra egyaránt és veszélyforrást is jelent. A faajtókat itt tőzálló acélajtókra kell cserélni az állományvédelem érdekében. Humánerıforrás: A megyei levéltár létszáma 1995-tıl 18 fı ban egy részfoglalkozású állás engedélyezésével 18,5 fıre változott a dolgozói létszám. Az ırzött iratmennyiség 2001-hez képest 2008 végére 11,1%-kal növekedett és újabb elvégzendı feladatok merültek fel: pl. digitalizálás, a LIMES címő folyóirat kiadása, stb. Szakfelügyelıi vélemény az ırzési feltételekrıl és a személyi ellátottságról: 1. Raktárak minısítése a befogadóképesség szempontjából: A négy telephellyel mőködı levéltárban csak a központi épületben, a Vörösmarty út 7. szám alatt, egy klimatizált raktárban vannak 5

6 megfelelı körülmények az átvételre váró kb ifm maradandó értékő iratok számára. A szabad férıhely-kapacitás mindösszesen 1088 fm, ami nem elegendı az átvételre váró mennyiség számára. 2. Raktárak minısítése állományvédelmi szempontból: Állományvédelmi szempontból a legnagyobb problémát a relatív légnedvesség és hımérsékletnek az ajánlott értékektıl való lényeges eltérései jelentik. Két épület, a Vörösmarty út 14. és a Deák Ferenc utca 2. kiváltására intézkedési terv elkészítését kérte a fenntartótól. 3. A levéltár létszáma az elmúlt években nem változott, sıt a növekvı feladatok miatt a személyi állomány relatíve romlott. Mindezek világosan mutatják, hogy a jelenlegi létszámmal egyre nehezebben képesek ellátni a levéltári törvényben és a 10/2002.(IV.13.) NKÖM rendeletben elıírt feladatokat. Létszámfejlesztés: 1 fı levéltáros, két fı kezelı, egy fı informatikus javasolt. Az ırzési feltételek javítására készült megyei önkormányzati intézkedési terv: Célja: a két, levéltári célokra alkalmatlannak minısített épület kiváltása, a szabad férıhely-kapacitás bıvítése, takarékosság Megvalósítási lehetıségek: 1. megfelelı nagyságú épület megszerzése lehetıleg Esztergom belvárosában és alkalmassá tétele levéltári célokra, együttmőködve Esztergom Város Önkormányzatával 2. Megfelelı nagyságú telek megszerzése könnyen megközelíthetı, központ szerepet betöltı területen és itt új épület építése Állományvédelmi feladatok Célja: a gombafertızött, meggyengült, pusztulásnak indult iratok megmentése restaurálással, fertıtlenítéssel, a szétesett könyvek, segédletek köttetése. A mikrofilmeztetés és a digitalizálás is szolgálja az anyag védelmét, hiszen a feldolgozást követıen a kutatók nem az eredeti, gyakran már megrongálódott iratot kapják meg, hanem annak mikrofilm másolatát, vagy az elektronikus adathordozót. A számítógépes feldolgozás azzal az elınnyel is jár, hogy felkerülve a világhálóra az érdeklıdık könnyebben tájékozódhatnak a KEMÖ Levéltárában ırzött iratanyagban, jobb az információs bázisa a levéltárnak. A megyei levéltár anyagainak fertızöttsége: elsısorban a feudális kori anyagra terjed ki, ami kora miatt is a megyei levéltár legértékesebb anyaga. Ennek alapvetıen két oka van, mégpedig a Deák Ferenc utca 2. számú épület főtetlensége, illetve a II. világháború végi esztergomi ostrom alatt elszenvedett károsodás, vizesedés a Bazilika pincéjében. Fertızött anyag mennyisége: december 30-i állapot: a teljes iratanyag kb. 5%-a Az állományvédelmi munka alapja a restaurálási terv, melyben prioritást élveznek az információtartalmuk miatt igen fontos jegyzıkönyvek, térképek, segédkönyvek, iratok. Elért eredmények: Eddig kb. az iratanyag 2%-át sikerült megmenteni. 1. A penészes, gombás, pusztulásnak indult iratok közül pályázati támogatásokból a forrásértéke miatt restaurálási prioritást élvezı Esztergom városi jegyzıkönyvi sorozatot és a kéziratos valamint úrbéri térképeket restauráltattuk, de a málló, Esztergom szabad királyi városi iratokból, segédkönyvekbıl, és iskolai jegyzıkönyvekbıl is sikerült helyreállíttatni néhányat. 2. A jogszolgáltató szervek segédkönyveit, a szálas alakban átadott községi jegyzıkönyveket, szétesett könyvtári könyveket köttettünk az elmúlt években. 3. A kutatási korlátozások betartásával mikrofilmeztettük a polgári kori anyakönyveket, az úrbéri térképeket digitalizáltattuk. 4. Az állományvédelmi szakemberek vizsgálata megállapította, hogy a korábban használt levéltári dobozok savas kémhatású anyaga hosszabb távon károsítja a bennük ırzött levéltári anyagot. A KEMÖ Levéltára számára a sikeres pályázatok tették lehetıvé az iratanyag egy részének átdobozolását. Az intézményünk az elmúlt idıszakban is döntıen az NKA Levéltári Szakkollégiumának támogatásával valósíthatta meg állományvédelmi célkitőzéseit. A levéltári anyag feldolgozása 1. Rendezés: A levéltárak hatékony munkájának alapja a rend, ezért a szervellenırzések mellett a levéltári rendezések jelentették a másik kiemelkedı fontosságú munkát az intézményben. A rendezés indokai: 6

7 A 90-es éveket megelızıen átvett iratanyag egy része rendezetlenül került a levéltárba. Az elmúlt években ezek egy részét középszintre rendeztük, kisebb egységeket alakítottunk ki a tárgyuk szerint, vagy a szervnél használt irattári tételszámok szerint a hatékony keresés érdekében. (Középszintő, darabszintő rendezés) A levéltárba került iratanyag rendje az elmúlt évtizedek során felbomlott. Különösen fontos a sokat kutatott feudális és kapitalista kori anyagok rendjének helyreállítása és kutathatóságuk, gyors kezelésük biztosítása. A rendezések a pontos nyilvántartáshoz és a számítógépes feldolgozáshoz is elengedhetetlenül szükségesek. (Ellenırzı rendezés.) Különösen a 90-es éveket megelızıen sok reponenda anyag képzıdött, amelyeket eredeti helyükre kellett visszatenni, mert így lehet biztonsággal a késıbbiekben is megtalálni ıket. Ebben az esetben is ellenırzı rendezéssel párosult a munka. A rendezési munka alapja a rendezési terv, amelyet az igazgató engedélyez december 31-én a levéltár anyagának kb. 90%-a különbözı szinten rendezett. Ebbe beleértendı a selejtezéssel összekapcsolt munka eredménye is. 2. Selejtezés: A szocialista kori anyagban a rendezés mellett a selejtezés elvégzése és így a maradandó értékő iratok egységének kialakítása a feladat. A selejtezések a levéltári anyag jobb használhatóságát, a levéltári munka hatékonyságát, valamint szabad férıhely növekedést eredményeznek. A selejtezés alapja a selejtezési terv, amelyet a szakfelügyelet javaslata alapján az OKM Levéltári osztálya engedélyez. A levéltári szakfelügyelet a levéltár selejtezési gyakorlatát példaértékőnek minısítette. 3. Segédletkészítés: A kutatók által legtöbbet keresett és forgatott iratokhoz készültek mutatókönyvek. A községi képviselıtestületi jegyzıkönyvekhez a mutatók Excel-táblákban íródtak, így számítógépen és nyomtatott formában is hozzáférhetnek az érdeklıdık. Az illetékhivatal anyagához és az egyházi anyakönyvekhez még hagyományos formában, regiszteres füzetbe vezették a mutatókönyveket a kollégák. Az elmúlt években a levéltár teljes anyagához készültek raktári jegyzékek, melyek egy része Excel táblába íródott. Az új fondjegyzéket 2002-ben jelentettük meg. A kiadás a levéltárban ırzött iratanyag fodtörzsszámainak kidolgozásával, illetve átdolgozásával járt együtt. 4. A beszállított iratanyagot és a belsı feldolgozó munka során kezelt, savmentes dobozba rakott anyagot mintaállványoztuk. A levéltári szolgáltatás szolgáltató levéltár A KEMÖ Levéltárában ırzött anyag jelentısége: Az intézményben ırzött iratanyag elsısorban a megyében élı helytörténészek, állampolgárok, szervek számára tartalmaz értékes információkat. Ugyanakkor a megyei levéltárban ırzött iratanyag jelentısége túlnı a megye határain. Fontos a ma Szlovákiához tartozó egykori történeti vármegyék szempontjából is, sıt a különbözı okok miatt elvándorolt, emigrációba kényszerült emberekre vonatkozó tartalmuk miatt, gyakorlatilag a világ különbözı országaiban élı leszármazottak számára is értékes iratanyagot ırzünk. Ügyfélszolgálat: 1. feladata: közfeladatot ellátó, gazdasági és egyéb szervek részére iratkezelési kérdésekben nyújtandó szaktanácsadás és az ügyintézéshez szükséges adatszolgáltatás, míg a magánszemélyek számára az állampolgári jogok érvényesítéséhez szükséges közhitelő információk biztosítását jelenti. Az ügyfelek közhitelő másolatot kérhetnek a levéltárban. 2. Megkeresések tárgya: Döntıen telekkönyvi iratokat, építési és használatbavételi engedélyeket, építési terveket keresnek az ügyfelek. Munkaidı-igazoláshoz, tanulóidı-igazoláshoz, iparitanoncidı-igazoláshoz stb. szintén tudunk segítséget nyújtani. A II. világháború idején elhurcolt zsidó és cigány áldozatokra vonatkozó iratokat is kerestek nálunk, de erre vonatkozó iratanyag nincs az ırizetünkben. 3. Az ügyfelek nagyobbrészt megyénk lakóiból kerülnek ki, de elıfordulnak megkeresések a szomszédos országból és a világ különbözı tájairól is. Az ügyfelek száma változó, átlagosan fırıl beszélhetünk. 4. Az igények nagyobbrészt még papíralapon, kisebb része elektronikus formában érkezik, de ez felhívja a figyelmet az adatbázis építés fontosságára és a honlap tartalmának fejlesztésére. 7

8 Kutatószolgálat: Feladata: a különbözı kutatási célból a levéltárba látogató személyek kiszolgálása, tájékoztatása, tanácsadás. A magyar kutatók elsısorban a megye településeirıl érkeztek, de volt kutatónk Budapestrıl is. Külföldi kutatóink elsısorban Szlovákiából, de a világ különbözı tájairól is keresték már fel intézményünket. Átlagosan kutatási eset fordul elı évente A kutatások témáját tekintve továbbra is dominál a családfa-kutatások száma, de nagyon sokféle témával találkozhatunk: A vidéki kutatók kutatási témájukban rendszerint azt a települést jelölik meg, ahonnan érkeztek, pl. a dorogi Zrínyi Ilona iskola története, a Párkányi Izraelita Nıegylet, Oroszlány város utcanevei, Almásfüzitı község története stb. Kutatás módja: Az elmúlt évek mikrofilmeztetéseinek eredményeként a kutatók kéréseit inkább ezen a módon teljesítettük, így is védve az eredeti iratanyagot. Mikrofilmen is elérhetık az egyházi anyakönyvek, a polgári anyakönyvek az 1917-es évekig, vármegyei jegyzıkönyvek, helyi sajtó termékei stb. Egyre többször keresik meg a levéltárat elektronikus úton kutatók. Elektronikus úton a kutatóknak adott tájékoztatás száma is növekvı tendenciát mutat. A fejlesztés irányát ebben az esetben is a levéltárhasználat, hozzáférés szélesítésének biztosítása jelenti. A kutatók munkáját szakkönyvtár segíti a levéltárban, de néhány esetben elıfordul, hogy a kutatók megelégednek csupán a könyvtár használatával. A szakkönyvtár teljes anyaga elérhetı számítógépen is ( tétel). Információközvetítés, tudományos munka, közmővelıdési feladatok Célja: az iratokban felhalmozott ismeretanyag bemutatása és közvetítése, ezen keresztül a levéltár ismertségének és elfogadottságának a növelése Célcsoport: minden történelem iránt érdeklıdı társadalmi csoport Formája: tudományos ismeretterjesztı tevékenység hagyományos és elektronikus formában Konferenciák: 1. Komáromi Levéltáros Szakmai Napok: a levéltári szakmai kérdések és a hozzájuk kapcsolható történeti és helytörténeti témák bemutatása. A szlovák levéltárosokkal tapasztalatcsere. 2. Esztergomban: vándorgyőlések, nemzetközi konferenciák sorával került be a megyei levéltár az országos tudományos közéletbe, tette ismerté nevét országszerte. Ily módon számottevı szereplıje lett a helyi konferencia-túrizmus szervezésének. A konferenciákat évfordulókhoz kapcsolódva, vagy egy-egy kiemelkedı esemény kapcsán szerveztek a levéltárosok. A levéltár hagyományos rendezvényei mellé fokozatosan új, népszerőbb témákat feldolgozó multikulturális rendezvények társultak a közelmúltban, az intézmény kapcsolatokat épített ki a társközgyőjteményekkel. Kiállítások: A célok elérése érdekében vállalkozott az intézmény képzımővészeti kiállítások rendezésére is, pl. mővészkönyvek bemutatására, hiszen az írás maga is felfogható mővészeti alkotásnak. Említhetjük az igen nagy sikert aratott Babits-kiállítást is, ahol a képzımővészeti alkotásokat fotók és iratok egészítették ki, így Babits Mihály és felesége, Török Sophie élete, baráti kapcsolatai elérhetı közelségbe került a ma emberéhez. A levéltári iratanyag bemutatása, a családi levéltárak, térképek irataiból készült válogatás, az évfordulós 56-os kiállítás stb. anyaga szorosan kapcsolódott az ırizetünkben lévı iratokhoz. Múzeumok Éjszakája: A már hagyományosnak számító rendezvényeink mellett a szolgáltató levéltár új koncepciója keretében csatlakoztunk a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz, kinyitottuk a levéltárat a nagyközönség elıtt. Beszélgetések: Új formával kísérleteztünk a Levéltári beszélgetések megrendezésével. Márciusban meghívtuk az es magyar forradalom és szabadságharc egyik legjobb szakértıjét, Hermann Róbert történészt, aki A szabadságharc hadtörténetének vitás kérdései címmel tartott elıadást. Az elıadást követıen a nagyszámú közönség kérdezhetett az elıadótól. Az igen jó hangulatú, tartalmas rendezvény nagy sikert aratott. A Balassi-évben Balassi Bálintról az Esztergomban szervezett mini- 8

9 konferenciánkon a költı lengyelországi életével és utóéletével, valamint a korabeli Esztergom bemutatásával emlékeztünk meg. Levéltári tudományos feldolgozó tevékenység: A megyei levéltár tudományos dolgozói a rendezési tervekkel, segédletek készítésével az intézmény tudományos feladatait teljesítik, míg egyéni kutatási terveikben feldolgozások készítése is szerepel. A rendezések és a segédletkészítés komoly közigazgatástörténeti, irattani és történettudományos felkészültséget igényelnek. A levéltárosok többször szerepeltek elıadóként különbözı rendezvényeken, és az intézmény maga is szervez konferenciákat. Oktatás, levéltári órák: Célcsoport: általános iskola felsı tagozatos tanulói, középiskolások, tanárok, fıiskolások A hagyományos módon, elsısorban a levéltári anyag bemutatására és évfordulók alkalmából rendezett kiállításokra szervezett az intézmény levéltári órákat. Az Írásba zárt történelem, az Életutak iratai vagy az 56-os emlékkiállítás sok látogatót, ezen belül igen nagyszámú iskolai kiránduló csoportot vonzott. A sikert azonban komoly szervezımunka elızte meg. Kiadói tevékenység: A levéltár kiadvány-stratégiájának megfelelıen a hangsúly a kutatási segédletek készítésén és a forráskiadványok megjelentetésére helyezıdött az elmúlt idıszakban, de konferenciakötetek is megjelentek. A nagy siker miatt újra kiadtuk Fakász Tibor: Esztergom 1956-os krónikája címő könyvét január 1-je óta pedig a megyei levéltár a szakmai körökben rendkívül elismert LIMES megyei társadalomtudományi folyóirat kiadója is. Nemzetközi kapcsolattartás: A levéltár nemzetközi kapcsolatainak kialakítását meghatározta a tény, hogy megyénk két, kettévágott történeti vármegye magyar területen maradt részébıl tevıdik össze. A KEMÖ Levéltára 1992 óta rendelkezik szlovákiai kapcsolatokkal. Elsısorban a Komárom vármegye levéltárát ırzı Nyitrai és a Komárom város levéltárát ırzı Révkomáromi Levéltárakkal alakítottunk ki kapcsolatokat. A kapcsolatok forrásbázis-kutatásokban és a rendezvények keretében realizálódnak. A Megyei Levéltár szakmai elismertségét jelenti, hogy már többször fogadott kollégákat külföldrıl nyarán 4 fıs romániai levéltáros delegáció látogatott el hozzánk, de voltak kollégák Kínából és ellátogatott hozzánk a Nemzetközi Levéltárak Tanácsa Önkormányzati Levéltárak szekciójának delegációja is. Elismeréssel szóltak a Vörösmarty út 7. számú épületrıl, az éppen aktuális kiállításunkról és kiadványainkról, ami nem kis büszkeséggel töltött el bennünket. A levéltár továbbra is részt kíván venni a kulturális diplomáciában. Eredmény: a megyei levéltár ismertsége és elismertsége mind országos, mind helyi szinten nıtt. Digitalizálás: Célja: a változó társadalmi környezet igényeinek gyors kielégítése Levéltári Pr és marketing az interneten keresztül állományvédelem Feladat: levéltári anyag feldolgozása, adatbázis-építés, honlap-fejlesztés Eredmény: 1. Elkészültek a levéltári nyilvántartásokból készült adatbázisok e-archivum, Registrum feltöltése. 2. Megtörtént az úrbéri térképek digitalizálása. 3. Befejezıdött az eddig kiadott Esztergom vármegyei közgyőlési jegyzıkönyvi regeszták digitalizálása. 4. Megtörtént a könyvtár teljes anyagának számítógépes feldolgozása. 5. Az Excel táblákban készült segédletekbıl, a városi regeszta-kötetekbıl megfelelı szoftver beszerzése után adatbázis építhetı. 6. Az elektronikus iratkezelés levéltári bevezetése. A továbblépés eszköz és humánerıforrás igénye: 1. többféle levéltári irattípust kezelni tudó szoftver 2. nagyteljesítményő hardver, szerver 3. személyi állomány fejlesztése legalább egy informatikussal 9

10 Finanszírozás A levéltár mőködését és szakmai feladatainak teljesítését döntıen befolyásolja az intézmény számára biztosított költségvetés, a pénzmaradvány és a pályázatok sikere. Takarékos gazdálkodás mellett lehetıvé tették a zavartalan mőködést és a szakmai feladatok teljesítését. Az eltelt évek alatt a fenntartó a takarékos gazdálkodás érdekében többször is átszervezte a megyei intézmények gazdálkodását. Az intézmény az újabb átszervezés eredményeként 2007-ben ismét önállóan gazdálkodó szervezetté vált. A gazdálkodást alapvetıen befolyásolta a kiskincstár augusztus 1-jei bevezetése is. A fenntartó pénzügyi-gazdasági ellenırzésére kétévente kerül sor. A komplex vizsgálatok során feltárt apróbb hiányosságokat az intézmény minden esetben kijavította, a szakmai munkát ebben az esetben is sikeresnek találták. Összefoglalva: a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára kilábalt a fejlesztési feltételeket illetıen a korábbi, szinte kilátástalan helyzetbıl, de a takarékosság, az ırzési körülmények javítása és a szabad férıhely-kapacitás növelése érdekében további fejlesztés szükséges az intézkedési tervnek megfelelıen. A változó gazdasági, társadalmi körülmények kihívásai, az információs, tudásalapú társadalom elvárásai új megoldások keresésére és új válaszok megfogalmazására indították az intézményt közösségben az ország szakmai szervezeteivel. Szakmai munkája országos szinten is az elismert intézmények közé emelte. Ezúton is szeretném megköszönni a Megyei Önkormányzatnak az elért eredményekhez nyújtott támogatását és kérem a beszámoló szíves elfogadását. Esztergom, április 12. Tisztelettel: Csombor Erzsébet Levéltár-igazgató 10

11 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltárában ırzött iratanyag fondfıcsoportonként (iratfolyóméterben) Fondfıcsoport Fondfıcsoport megnevezése december 31. állapot száma I. Az államhatalom felsıbb szervei 0 II. Az államigazgatás felsıbb szervei 0 III. A jogszolgáltatás felsıbb szervei 0 IV. Megyei törv.hat.ok, szab.kir. és thj. városok 768,03 V. Városok és községek 368,58 VI. A közp. államigazgatás területi (szak)szervei 47 VII. A jogszolgáltatás területi szervei 670,52 VIII. Tanintézetek, intézmények 130,95 IX. Testületek 31,34 X. Egyesületek, szervezetek, pártok 10,74 XI. Gazdasági szervek 99,15 XII. Egyházi szervezetek, intézmények 46,70 XIII. Családok 4,43 XIV. Személyek 2,12 XV. Győjtemények 57,49 Összesen I-XV. összesen ( )

12 Fondfıcsoport száma Fondfıcsoport megnevezése december 31-i állapot XVI. A Népközts. és a Tanácsközts. Forr. Szervei 1,17 XVII. Néphat. és különl. feladatokra alakult biz 88,76 XVIII. Az államhatalom felsıbb szervei 0 XIX. Az államigazgatás felsıbb szervei 0 XX. A jogszolgáltatás felsıbb szervei 0 XXI. Megyei törvényhatóságok és thj. városok 273 XXII. Megyei városok és községek 60 XXIII. Tanácsok 2 705,66 XXIV. Az államigazgatás területi szervei 906,30 XXV. A jogszolgáltatás területi szervei 377,96 XXVI. Tanintézetek, intézmények 338,85 XXVII. Testületek 110,17 XXVIII. Egyesületek 697 XXIX. Vállalatok 533,73 XXX. Szövetkezetek 113,68 XXXI. Családok és személyek 4,02 XXXII. Győjtemények 5 XXXIII. Megırz.re és kez.re levéltárba utalt iratok 48,69 XXXIV. A levéltár ügyviteli iratai 0 XXXV. Az MSzMP-Archivumban kezelt iratok 647,13 XXXVI. Megyei, fıvárosi, kerületi önkormányzatok 16,87 XXXVII. Mj. városi, városi, községi önkormányzatok 0,12 XVI-XXXVII. összesen ( ) 6 928,11 Összesen: 9408,42 12

13 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltárában ırzött iratanyag feldolgozottságának változásai Év Rendezés Selejtezés Segédletkészítés ifm Mintaállványozás ifm Iratgyarapodás ifm Fondok száma db Levéltári állomány ifm , , , ,07 121,25 106,06 231,38 153, , ,79-135,72 371, ,53 3,47 78,84 372, ,92 40,92 36, , ,71 11,40 8,88 962, ,60-192,06 485, ,76 18,30 421,29 414,74 24, ,42 Összesen 2474,38 208, , , , ,42 13

14 Győjtıterületi munka Év Szervellenırzés: Selejtezési jegyzıkönyvek Iratkezelési szabályzatok, irattári tervek Ellenırzött szervek száma véleményezése, jóváhagyása véleményezése

15 Levéltári állomány védelmére folytatott tevékenység Év Fertıtlenítés Restaurálás Köttetés Digitalizálás Mikrofilmezés (ifm) (folio, db) (kötet) (ifm, db) (felvétel) folio +8db térkép db térkép, oklevél ifm irat folio+23 db ,52 ifm db

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015.

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015. TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. Mőködési feltételek...6 II. 1. Gazdálkodás, költségvetés, pénzügy...7 II. 2. Kiadási elıirányzatok

Részletesebben

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés /2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2010. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 3 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2013. ÉVI MUNKATERVE

M U N K A T E R V 2 0 1 3 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2013. ÉVI MUNKATERVE M U N K A T E R V 2 0 1 3 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2013. ÉVI MUNKATERVE VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Magyarország kormányának döntése nyomán a Bács-Kiskun Megyei Levéltár 2012.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Vezetői összefoglaló 1. A költségvetés főösszegei, pénzügyi gazdálkodás legfontosabb elemei Levéltárunk működésének

Részletesebben

Baranya Megyei Levéltár 2003-ban végzett szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Baranya Megyei Levéltár 2003-ban végzett szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Baranya Megyei Levéltár 2003-ban végzett szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése I. Az intézmény adottságai Az állami levéltári hálózat keretében 1950-ben létrehozott Pécsi Állami Levéltár kialakításának

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK MUNKABESZÁMOLÓJA

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK MUNKABESZÁMOLÓJA A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK MUNKABESZÁMOLÓJA A megyei tagintézmény/szervezeti egység neve: Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára A megyei tagintézmény igazgatója/a

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 237-1/2011. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 115. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM. 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 2009. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2-1. Feladatkör, szakmai tevékenységek 1.1. Magyar Mezıgazdasági Múzeum PIR törzsszám: 305668 Honlapcím: mezogazdasagimuzeum.hu

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA. Vezetői összefoglaló

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA. Vezetői összefoglaló A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA Vezetői összefoglaló Működési feltételeinket tekintve, 2012. évi bevételeink az év közben mutatkozott átmeneti gazdálkodási nehézségek

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2009. évi munkabeszámolója

A Veszprém Megyei Levéltár 2009. évi munkabeszámolója VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 55-1/2010. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére Tárgy: A 2010 augusztusáig megbízott intézményvezetık beszámolója a vezetıi megbízás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 4 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

M U N K A T E R V 2 0 1 4 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE M U N K A T E R V 2 0 1 4 A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. 1. Szervezeti keretek, gazdálkodás, személyi és infrastrukturális ellátottság

Részletesebben

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata NEMZETI BESZÁMOLÓ AZ AARHUSI EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2011. 1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata 1. Az Aarhusi Egyezmény 1 (Egyezmény) nemzeti végrehajtásáért a Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

16. számú elıterjesztés

16. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 16. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. február 09-én, 14-órakor megtartandó ülésére a közmővelıdési intézmények

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2010/2011 NYÍREGYHÁZI FİISKOLA

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2010/2011 NYÍREGYHÁZI FİISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2010/2011 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYÍREGYHÁZI FİISKOLA A 2011/7/V/4. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2011. szeptember 30. Elızı intézményakkreditáció: 2006/8/IX/1.

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2013. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2013. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2013. ÉVI MUNKABESZÁMOLÓJA AZ MNL KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ÉS MEGYEI TAGINTÉZMÉNYEINEK MUNKABESZÁMOLÓJA A megyei tagintézmény/szervezeti egység

Részletesebben

2010. május 4. 9.30, Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet B E S Z Á M O L Ó

2010. május 4. 9.30, Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet B E S Z Á M O L Ó Közgyőlés Magyar Tudományos Akadémia Elnöke 2010. május 4. 9.30, Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet Tervezet B E S Z Á M O L Ó a Magyar Tudományos Akadémia 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Elıterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2006-2010-ig szóló programjának idıarányos végrehajtásáról

Elıterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2006-2010-ig szóló programjának idıarányos végrehajtásáról Elıterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2006-2010-ig szóló programjának idıarányos végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 286/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2008. évi

Részletesebben