ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások. 102/2011. (IX. 23.) HM utasítás a Katonai Ügyészség átadásával kapcsolatos egyes feladatokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások. 102/2011. (IX. 23.) HM utasítás a Katonai Ügyészség átadásával kapcsolatos egyes feladatokról... 258."

Átírás

1 LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 9. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, szeptember 30. Tartalom Oldal Utasítások 102/2011. (IX. 23.) HM utasítás a Katonai Ügyészség átadásával kapcsolatos egyes feladatokról Körlevelek 3/2011. (IX. 30.) LÜ körlevél az ügyészség fogyasztóvédelmi tevékenységérõl Személyi hírek Kinevezések Áthelyezés, kinevezés Áthelyezések Kinevezések módosítása Kirendelések és megbízások Szolgálati viszony megszûnések Halálozások Közlemények Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

2 258 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 9. szám Utasítások A honvédelmi miniszter 102/2011. (IX. 23.) HM utasítása a Katonai Ügyészség átadásával kapcsolatos egyes feladatokról A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 52. (1) bekezdés f) pontja alapján a Katonai Ügyészség átadásával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtására a Magyar Köztársaság legfõbb ügyészének egyetértésével az alábbi utasítást adom ki. 1. Általános rendelkezések 1. (1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM) és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, valamint a Honvéd Vezérkar fõnökének (a továbbiakban: HVKF) szolgálati alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Katonai Ügyészségre (a továbbiakban együtt: érintett szervezetek) terjed ki. (2) A Katonai Ügyészség (a továbbiakban: KÜ), mint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) szervezeti keretébe tartozó kettõs jogállású, a Magyar Köztársaság legfõbb ügyészének irányítása alatt mûködõ szervezet a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló évi CXIII. törvény hatálybalépésével egyidejûleg, december 31-i hatállyal átadásra kerül és január 1-jétõl a Magyar Köztársaság ügyészi szervezetébe a Legfõbb Ügyészségbe (a továbbiakban: LÜ) mint jogutód intézménybe integrálódva mûködik tovább. (3) A (2) bekezdésben foglaltak a jelen utasítás hatálybalépésének napja és február 28-a közötti szervezési idõszakban kerülnek végrehajtásra. A személyügyi feladatok vonatkozásában a szervezési idõszak vége december 31. (4) A KÜ átadásával kapcsolatos tárcaszintû feladatok végrehajtását a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) koordinálja. 2. A szervezési idõszakban végrehajtásra kerülõ feladatok 2. (1) A HM Humánpolitikai Fõosztály (a továbbiakban: HM HPF) fõosztályvezetõje, a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF) csoportfõnökével és a katonai fõügyész feladatainak ellátásával megbízott személlyel (a továbbiakban: katonai fõügyész) együttmûködésben szeptember 30-ig az LÜ-n foglalkoztatni tervezett katona állomány személyügyi biztosítására, illetve a KÜ állományából az LÜ-n foglalkoztatni nem tervezett, vagy a továbbfoglalkoztatást nem vállaló katona állomány személyügyi helyzetének rendezésére vonatkozóan javaslatot terjeszt fel a HM KÁT részére. (2) A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH) a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztállyal (a továbbiakban: HM HVF) és a katonai fõügyésszel együttmûködésben október 7-ig a KÜ által használt, a Magyar Állam tulajdonában és a HM vagyonkezelésében lévõ, valamint a HM által bérelt, és az LÜ részére átadásra kerülõ ingatlanok helyzetét felülvizsgálja. A vizsgálat eredménye alapján a HM HVF november 10-ig a KÜ által használt ingatlanokra vonatkozó javaslatot terjeszt fel a HM KÁT útján a honvédelmi miniszter részére. (3) A HM FHH fõigazgatója a katonai fõügyésszel együttmûködésben november 30-ig intézkedik az ingatlanállománnyal kapcsolatos üzemeltetési és karbantartási feladatokat szabályozó Szolgáltatási Szerzõdés megfelelõ módosításának vonatkozó rendelkezések szerinti elõkészítésére. (4) A katonai fõügyész november 15-ig javaslatot terjeszt fel a HM KÁT részére a KÜ kezelésében lévõ ingóvagyonnak a HM FHH, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) és az LÜ közötti elosztására. A javaslat jóváhagyását követõen november 30-ig végrehajtják az átadás-átvételt.

3 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 9. szám 259 (5) A KÜ ellátásában érintett ellátási-utaltsági rend szerinti közvetlenül ellátó katonai szervezetek a KÜ-vel együttmûködve, szeptember 30-ig az MH központi ellátó szervezeteivel egyeztetik ingóvagyon nyilvántartásaikat, majd az általuk biztosított ingóságokat az MH ÖHP koordinálásával november 10-ig az MH központi ellátó szervezeteinek nyilvántartásába átvezetik. (6) Az ingó és ingatlan vagyon átadás-átvételét, birtokbavételét vagyonfelmérõ, tételes leltárral kell végrehajtani. A leltározás elõkészítési idõszaka november , végrehajtási idõszaka december 1 16., a leltár kiértékelésének és lezárásának idõszaka december közötti számvetéssel kerül végrehajtásra. 3. (1) A HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF) fõosztályvezetõje a katonai fõügyésszel és a szakmailag illetékes HM szervek és szervezetek vezetõivel együttmûködésben elõkészíti és jóváhagyásra a honvédelmi miniszter, illetve a Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze részére felterjeszti a KÜ megszüntetõ okiratának tervezetét olyan számvetéssel, hogy annak hatálybalépése és a Hivatalos Értesítõben a megszûnés idõpontját megelõzõen legalább 40 nappal történõ közzététele biztosított legyen. (2) A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség a katonai fõügyésszel együttmûködésben utasítás hatálybalépését követõ második napig felülvizsgálja a KÜ mûködése érdekében biztosított távközlési szolgáltatások elõ- és számlafizetõi jogának az LÜ részére történõ átadás-átvételével, a szolgálati mobiltelefonokkal, az üzemelõ híradástechnikai berendezések, szoftverek és informatikai eszközök igény szerinti átadás-átvételével, valamint a központi és helyi informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, igényeket és szeptember 30-ig javaslatot terjeszt fel a HM KÁT részére, amelyet jóváhagyás elõtt az LÜ részére megküld. (3) A HVK Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnöke december 31-i fordulónappal törli a KÜ-t az MH ellátási-utaltsági rendjébõl. 3. A évi költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatok 4. (1) A HM Gazdasági Tervezési Fõosztály az LÜ gazdasági fõigazgatóságával együttmûködve elkészíti a KÜ átadásával kapcsolatos báziskorrekcióról szóló országgyûlési módosító indítványt és a Parlamenti Iroda együttmûködésével a honvédelmi miniszter és a legfõbb ügyész egyetértése esetén gondoskodik annak a Házszabály 102. (1) bekezdése szerinti benyújtásáról. (2) A parlament által elfogadott módosító indítványban meghatározottak szerint a HM Gazdasági Tervezési Fõosztály végrehajtja a HM fejezet évi költségvetési javaslatának módosítását. 4. Záró rendelkezések 5. (1) A szervezési idõszakban végrehajtandó személyügyi feladatok tárca szintû szakmai koordinációját a HVK SZCSF csoportfõnökével együttmûködésben ahmhpffõosztályvezetõje látja el. (2) A HM TKF fõosztályvezetõje az érintett HM szervek és szervezetek, valamint a katonai fõügyész szakmai közremûködésével és javaslata alapján október 10-ig elõkészíti, elõzetesen az LÜ részére megküldi és jóváhagyásra felterjeszti a KÜ alárendeltségének változásával összefüggõ szakmai feladatok részletes szabályozásáról szóló HM KÁT HVKF együttes intézkedést. (3) A HVKF a szolgálati alárendeltségébe tartozó, ezen utasításban meghatározott feladatok végrehajtásában érintett MH katonai szervezetek részletes feladatainak szabályozására október 10-ig intézkedik. 6. (1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba. (2) Ez az utasítás március 31-én hatályát veszti. Dr. Hende Csaba s. k., honvédelmi miniszter

4 260 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 9. szám Körlevelek A legfõbb ügyész 3/2011. (IX. 30.) LÜ körlevele az ügyészség fogyasztóvédelmi tevékenységérõl A Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 3. (3) bekezdés e) pontja alapján a következõ körlevelet adom ki: I. A fogyasztóvédelemrõl szóló évi CLV. törvény (Fgytv.) felhatalmazása alapján indítható ügyészi keresetekrõl: 1. A keresetindítás jogszabályi feltételei: Az Fgytv. 39. (1) bekezdése alapján az ügyész (is) pert indíthat a fogyasztók széles körének védelme, illetve a jelentõs nagyságú hátrány kiküszöbölése érdekében az ellen, akinek jogszabályba ütközõ tevékenysége a fogyasztók széles körét érinti, vagy jelentõs hátrányt okoz. A közérdekû igényérvényesítés alapjául nem minden, csak a bizonyos tárgyi súlyt elért jogszabálysértés szolgálhat. Az Fgytv. a közérdek fogalmát nem határozza meg, ezért a normaszöveg megfelelõ tartalommal való kitöltése az egyedi eset eldöntésekor a jogalkalmazó feladata. A jogsértés tárgyi súlyát értelmezve a Legfelsõbb Bíróság a Pfv.VIII /2008. számú felülvizsgálati eljárásban hozott döntésében (BH 2009/246.) kifejtette, hogy a jogintézmény tekintélye ellen hatna a jelentéktelen jogsértések miatti igényérvényesítés. A keresetindításnak alternatív feltételei vannak; mind a széleskörû érintettség, mind pedig a jelentõs hátrány okozása külön-külön is megalapozhatja a perindítást. E feltételeket a bírósági gyakorlat rugalmasan értelmezi. A széleskörû érintettség megállapítására szolgáló szempontok különösen, ha: az üzletben lévõ árukészlet mennyisége és értéke jelentõs, nagy a vonzáskörzet, rövid idõn belül több alkalommal követ el az alperes jogsértést, a kereskedés széles körû és intenzív reklámtevékenységet folytat, a perbeli üzlet a település kereskedésre szolgáló központjában helyezkedik el. Az érintett fogyasztók meghatározásánál nem csak a ténylegesen vásárlókat kell figyelembe venni, hanem mindenkit, aki a vételi ajánlattal kapcsolatba kerül. Az elõzõekben felsorolt körülményekre a felperes olyan köztudomású tényként hivatkozzon a keresetében, amelyet a bíróság külön bizonyítás nélkül is valónak fogadhat el és bizonyítékként értékelhet. A jelentõs hátrány okozásának megállapításához sem feltétlenül szükséges a hátrány bekövetkezése, továbbá az sem, hogy az anyagi természetû legyen. Ez a keresetindítási feltétel megvalósul például: tûz- vagy áramütésveszélyes termék forgalmazásával, egészségkárosító áruk értékesítésével, fulladásos kockázatot okozó, balesetveszélyes gyermekjátékok árusításával. Az Fgytv. nem határozza meg, mely jogszabályok megsértése alapozza meg az igényérvényesítést. Ebbõl következik, hogy bármely, a fogyasztókat érintõ jogszabályi rendelkezésbe ütközõ tevékenység esetén mód van a keresetindításra. Jogszabályi rendelkezések, amelyek megsértése alapul szolgálhat a keresetindításra, különösen a Ptk (4) bekezdése, 305. (1) bekezdése, az Fgytv. 3. (1), (3) bekezdései, 4. (2) bekezdése, 12., 15. (1) bekezdése, 16. (1) bekezdése, a kereskedelemrõl szóló évi CLXIV. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény,

5 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 9. szám 261 az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény, a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló évi XLVI. törvény, az üzletek mûködési rendjérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. r., egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. r., a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeirõl, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998. (IV. 29.) IKIM NM együttes rendelet, a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltételeinek részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM SzMM együttes rendelet, egyes villamossági termékek biztonsági követelményérõl és az azoknak való megfelelés értékelésérõl szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet, a lábbelik fogyasztók részére történõ forgalmazásának egyes követelményeirõl szóló 24/2008. (XI. 18.) NFGM rendelet, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, az élelmiszerekrõl szóló évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 1/1996. (I. 9.) FM NM IKM együttes rendelet, az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet. Az ügyészi polgári jogi igényérvényesítés nem jelenti ugyanazon jogsértés kétszeres szankcionálását. A fogyasztóvédelmi hatóság az Fgytv a alapján jár el és szab ki bírságot közigazgatási eljárás keretében, az ügyészi keresetindítási jog pedig az Fgytv ában szabályozott önálló jogintézmény, melynek célja a jogszabálysértés polgári jogi szankcionálása. 2. Amennyiben az ügy jellege indokolja, a kötelezettet a keresetindítást megelõzõen fel kell hívni az önkéntes teljesítésre. A per elõtti felhívásban röviden összefoglalandók azok a tények, amelyek az ügyészi keresetnek az alapját képezhetik. A felhívásban foglaltak teljesítésére szabott határidõ eredménytelen eltelte esetére az ügyészi perindítás lehetõségérõl való tájékoztatást is tartalmazza a magánjogi intézkedés. 3. Illetékességi szabályok: a) A fogyasztóvédelmi perekben általános hatáskörû bíróságként a helyi bíróságok járnak el. Az azonos hatáskörû helyi bíróságok közül a jogi személyek elleni perekben az általános illetékességet a jogi személy és az annak képviseletére hivatott szerv székhelye egyaránt megalapítja [Pp. 30. (1) bekezdés]. A jogi személy székhelyének az állandó mûködési helye minõsül, amit a jogi személy létesítõ okiratában kell megállapítani (Ptk. 29. ). A jogi személy szervezeti egysége nem jogi személy, de jogszabály, vagy annak felhatalmazása alapján az alapító határozat, vagy okirat ettõl eltérõen rendelkezhet. b) Párhuzamos illetékességi szabály [Pp. 36. (2) bekezdése] alapján perelhetõ az alperes, ha a jogvitát létrejött ügyletkötés (pl. próbavásárlás) elõzte meg. Ez az illetékességi ok akkor is fennáll, ha maga a felperes az üzletkötésben nem vett részt. Amennyiben viszont a kereset tárgya közigazgatási hatósági természetû jogszabályi kötelezettségek betartása (pl. próbavásárlás nélküli fogyasztóvédelmi ellenõrzések, mintavételek), a Pp. 36. (2) bekezdése szerinti illetékességi szabály nem alkalmazható. 4. A keresetindítás határideje A fogyasztóvédelmi kereset a jogsértés bekövetkezését követõ egy éven belül nyújtható be [Fgytv. 39. (2) bekezdés]. A jogsértésrõl nem szükségszerûen csak a fogyasztóvédelmi hatóság határozatából értesülhet az ügyész. A határozathozatal dátuma nem a jogsértés bekövetkezésének, hanem a jogkövetkezmények levonásának a napja. Az Fgytv.-ben megállapított határidõ anyagi jogi jellegû, jogvesztõ határidõ, vagyis a jogszabályban megjelölt napon feltétlenül lejár. Számítására a Ptk. hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló évi 11. tvr. (Ptké.) ában írt rendelkezések az irányadók. A jogsértés a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésével bekövetkezik (pl. amikor a csomagolóanyag súlyát belemérik az áru tömegébe).

6 262 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 9. szám Folyamatos jogsértéseknél az abból eredõ követelés a perindításra vonatkozó határidõ elévülése a jogsértés megszûnésekor kezdõdik, vagyis nem a próbavásárlás idõpontjában, hanem például akkor, amikor az árut a forgalomból kivonták. II. A fogyasztóvédelmi határozatok törvényességének a vizsgálata Az ügyész jogosult a fogyasztóvédelmi ügyben eljáró bármely hatóság iratait bekérni és megvizsgálni, valamint a törvényességi ellenõrzés eredményétõl függõen intézkedéseket tenni. A fogyasztóvédelmi ügyekben általános hatáskörû fogyasztóvédelmi hatóságként a fõvárosi és a megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján a megyei/fõvárosi kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelõsége jár el. A fogyasztóvédelmi ügyben eljáró hatóságok hatáskörét a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza. A kormányrendelet tételesen felsorolja a vonatkozó ágazati törvényekre utalással azokat a jogsértéseket, amelyek miatti közigazgatási jogi felelõsség érvényesítése az NFH hatáskörébe tartozik. A kormányrendeletben nem nevesített egyéb fogyasztóvédelmi jogsértések miatt az ágazati törvényben megjelölt hatóságok (Gazdasági Versenyhivatal, Magyar Energia Hivatal, Országos Gyógyszerészeti Intézet stb.) jogosultak eljárni. A fogyasztóvédelmi felügyelõségek fogyasztóvédelmi hatásköre tehát nem kizárólagos jellegû; egyéb állami szervek is rendelkeznek fogyasztóvédelmi jogosítványokkal. A fogyasztóvédelmi rendelkezések betartását több szerv is felügyelheti. Ezek a szervek az eljárásukat szabályozó ágazati törvények alapulvételével, a következõk: Gazdasági Versenyhivatal, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (eljárása az Fgytv. hatálya alól kivett, a évi CLVIII. törvény a alapján az általa felügyelt tevékenység tekintetében az ügyésznek nincs keresetindítási joga), Országos Gyógyszerészeti Intézet, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, megyei/fõvárosi kormányhivatal élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi igazgatósága, Magyar Energia Hivatal, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, valamint Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hatásköre nem terjed ki a jogszabályban más szervek hatáskörébe utalt fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskörre. Az általános hatáskörû fogyasztóvédelmi hatóságok a fogyasztókat érintõ ügyekben fogyasztóvédelmi bírságot szabhatnak ki, kivéve, ha más hatóság azonos tényállás mellett már szabott ki bírságot. Elõfordulhat több, hatáskörrel rendelkezõ szerv párhuzamos eljárása is például a számla/nyugtaadási kötelezettség ellenõrzésekor (felügyelõség, adóhivatal), vagy megtévesztõ jellegû reklám esetén [BH 2009/342.] (felügyelõség, Gazdasági Versenyhivatal). III. Az ügyészi intézkedések felterjesztése a Legfõbb Ügyészségre 1. A fogyasztóvédelmi tárgyú per elõtti felhívásokat, valamint a bírósághoz benyújtott fogyasztóvédelmi kereseteket, a perindítással egyidejûleg, fel kell terjeszteni. 2. Az Fgytv. felhatalmazása alapján indított perekben hozott jogerõs ítéletek felterjesztésének rendjére a TKJ.Sz.6887/2009/1-I. legfõbb ügyészségi intézkedésben írtak az irányadóak.

7 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 9. szám A fogyasztóvédelmi hatóságok határozata törvényességének ellenõrzése során készített óvást, felszólalást, jelzést az intézkedés benyújtásának napján kell felterjeszteni. Az 1 3. alatti felterjesztéseket a Legfõbb Ügyészség Közérdekvédelmi Fõosztálya Környezetvédelmi Osztálya címére kell eljuttatni. Dr. Polt Péter s. k., legfõbb ügyész Személyi hírek Kinevezések A legfõbb ügyész kinevezte Czapné dr. Fekete Mariann Heves megyei fõügyészségi ügyészt szolgálati helyén csoportvezetõ ügyésszé; Szabóné dr. Tabajdi Katalin mb. kiskunfélegyházi városi vezetõ ügyészt szolgálati helyén vezetõ ügyésszé; dr. Sirok Katalin címzetes fõügyészségi ügyész, mb. kalocsai városi vezetõhelyettes ügyészt szolgálati helyén vezetõhelyettes ügyésszé; dr. Ágoston Boglárka és dr. Vermes Róbert egri városi ügyészségi ügyészt szolgálati helyén csoportvezetõ ügyésszé; dr. Nagy Csaba alezredes, szegedi katonai ügyészségi titkárt szolgálati helyén katonai ügyésszé; dr. Bagoly Bettina budapesti VIII., dr. Dékányné dr. Lendvai Milica és dr. Szabó Barbara budapesti XI. és XXII., dr. Sima Péter budapesti XX., XXI. és XXIII., dr. Várhomoki Ambrus budapesti XVIII. és XIX. kerületi ügyészségi titkárt, valamint dr. Sági-Gyõri Melindát változó szolgálati helyre budapesti kerületi ügyészséghez, dr. Kakuja Tamás szegedi, dr. Kovács Milán gyöngyösi, dr. Nagy Péter székesfehérvári városi ügyészségi titkárt szolgálati helyén, dr. Hilyák Barbara Fatimét az Esztergomi Városi Ügyészséghez ügyésszé; dr. Csicsel Attilát a Salgótarjáni Városi Ügyészséghez, dr. Szécsény Tímeát a Pest Megyei Fõügyészség alá rendelt helyi ügyészségre változó szolgálati helyre ügyészségi titkárrá; dr. Tamás Erzsébetet az Országos Kriminológiai Intézet tudományos fõmunkatársává, dr. Szemere Tímea központi nyomozó fõügyészségi tisztviselõt szolgálati helyén ügyészségi ügyintézõvé.

8 264 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 9. szám Áthelyezés, kinevezés A legfõbb ügyész áthelyezte dr. Pap Viktória tapolcai városi ügyészségi fogalmazót a Veszprémi Városi Ügyészségre és egyidejûleg kinevezte ügyészségi titkárrá. Áthelyezések A legfõbb ügyész áthelyezte dr. Kalla Judit Pest megyei fõügyészségi ügyészt a Büntetõbírósági Ügyek Fõosztályára, legfõbb ügyészségi ügyészi munkakörbe, dr. Vincze Eszter kecskeméti városi ügyészségi ügyészt a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészségre, fõügyészségi ügyészi munkakörbe, dr. Verbói Dóra Georgina szolnoki nyomozó ügyészségi ügyészt a Pestvidéki Nyomozó Ügyészséghez. Kinevezések módosítása A legfõbb ügyész dr. Szabados Zsuzsanna címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, fõvárosi fõügyészségi osztályvezetõ ügyész lemondását tudomásul véve, kinevezését akként módosította, hogy szolgálati helyén áthelyezte fõügyészségi ügyészi munkakörbe, dr. Pakusza Vilmos budapesti VI. és VII. kerületi vezetõhelyettes ügyész kinevezését akként módosította, hogy áthelyezte a Fõvárosi Fõügyészségre, fõügyészségi ügyészi munkakörbe. Kirendelések és megbízások A legfõbb ügyész kirendelte dr. Kátai Péter dunakeszi városi vezetõ ügyészt a Váci Városi Ügyészségre, dr. Nagy Krisztina budakörnyéki vezetõhelyettes ügyészt a Dunakeszi Városi Ügyészségre és egyidejûleg megbízta a vezetõ ügyészi feladatok ellátásával, Babjákné dr. Donkó Rózsa címzetes fõügyészségi ügyész, váci városi vezetõ ügyészt a Budakörnyéki Ügyészségre és egyidejûleg megbízta a vezetõhelyettes ügyészi feladatok ellátásával. Szolgálati viszony megszûnések Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik dr. Kis Éva legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyésznek február 10. napjával, dr. Szamosi Ferenc budapesti X. és XVII. kerületi ügyészségi ügyésznek és

9 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 9. szám 265 dr. Sándor Lénárd Gergely budapesti VIII. kerületi ügyészségi titkárnak augusztus 31. napjával, Harangozó Csabáné fõtanácsos, legfõbb ügyészségi csoportvezetõnek március 31. napjával, dr. Kobzos László legfõbb ügyészségi tisztviselõnek január 31. napjával, Bolya Gábor Richárd legfõbb ügyészségi gépjármûvezetõnek augusztus 19. napjával, Füzesi Miklós Zoltán legfõbb ügyészségi fizikai alkalmazottnak augusztus 20. napjával. Halálozások Dr. Kardos János ny. Tolna megyei fõügyész életének 74. évében, augusztus 19. napján, dr. Ágai György ny. fõvárosi fõügyészhelyettes életének 75. évében, július 30. napján, Lippai László ny. Bács-Kiskun megyei fõügyészségi pénzügyi osztályvezetõ életének 82. évében, augusztus 15. napján elhunyt. Az ügyészi szervezet mindhármukat saját halottjaként temettette el. Közlemények Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére A legfõbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló évi LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. -ának (1) bekezdése és a 16. -ának (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályára fõosztályvezetõ ügyészi, a Legfõbb Ügyészség Közérdekvédelmi Fõosztályára fõosztályvezetõ ügyészi, a Legfõbb Ügyészség Közérdekvédelmi Fõosztálya Gazdasági Jogi Osztályára osztályvezetõ ügyészi, a Legfõbb Ügyészség Közérdekvédelmi Fõosztálya Engedélyezési Jogi Osztályára osztályvezetõ ügyészi, a Legfõbb Ügyészség Közérdekvédelmi Fõosztálya Általános Közigazgatási Jogi Osztályára osztályvezetõ ügyészi, a Legfõbb Ügyészség Közérdekvédelmi Fõosztálya Általános Magánjogi Osztályára osztályvezetõ ügyészi, a Legfõbb Ügyészség Adatvédelmi és Biztonsági Önálló Osztályára osztályvezetõ ügyészi, a Legfõbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Fõosztálya Szervezett Bûnözés és Korrupciós Ügyek Osztályára legfõbb ügyészségi ügyészi, a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya Személyügyi Osztályára 2 legfõbb ügyészségi ügyészi, a Legfõbb Ügyészség Kabinetjébe 3 legfõbb ügyészségi ügyészi, a Debreceni Fellebbviteli Fõügyészségre fellebbviteli fõügyészi, a Szegedi Fellebbviteli Fõügyészségre fellebbviteli fõügyészi, a Pest Megyei Fõügyészségre fõügyészi és a Komárom-Esztergom Megyei Fõügyészség büntetõbírósági ügyek csoportjába fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi állás betöltésére.

10 266 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 9. szám Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv /C. -ai állapítják meg. A Legfõbb Ügyészség fõosztályvezetõ ügyészi, az Adatvédelmi és Biztonsági Önálló Osztály osztályvezetõ ügyészi álláshelyeire való kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzésükhöz. Az álláshelyekre való kinevezés további feltétele, hogy a pályázók legalább ötéves ügyészi gyakorlattal, valamint egy idegen nyelvbõl államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezzenek. A Legfõbb Ügyészség Közérdekvédelmi Fõosztálya osztályvezetõ ügyészi álláshelyeire való kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzésükhöz. A kinevezés további feltétele, hogy a pályázók legalább ötéves ügyészi gyakorlattal rendelkezzenek. A Legfõbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Fõosztálya legfõbb ügyészségi ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. A kinevezés további feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen nyomozásfelügyeleti és vádelõkészítési szakterületen szerzett fõügyészségi ügyészi gyakorlattal. A pályázat elbírálásánál elõnyben részesülnek azok, akik angol és német nyelvbõl államilag elismert nyelvvizsgával rendelkeznek. A Legfõbb Ügyészség Kabinetje, valamint a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály álláshelyeire való kinevezés feltétele, hogy a pályázók rendelkezzenek ügyészi gyakorlattal. A Debreceni és a Szegedi Fellebbviteli Fõügyészség fellebbviteli fõügyészi, valamint a Pest Megyei Fõügyészség fõügyészi álláshelyeire olyan határozatlan idõre kinevezett ügyészek pályázhatnak, akik legalább ötéves ügyészi gyakorlattal rendelkeznek. A kinevezés további feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzésükhöz. A Komárom-Esztergom Megyei Fõügyészség fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a pályázó büntetõjogi szakági ügyészi gyakorlattal rendelkezzen. Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat. A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal az Üsztv ának (4) bekezdésében írt feltételektõl függõen három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki. Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt képesítési követelményeknek és az Üsztv a (5) bekezdésében írt kinevezési feltételeknek való megfelelést igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetõleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának meglétére hivatkozik, hajlandó alávetni magát a pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat költségeinek megelõlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi és személyes adatait a vizsgálat végzésében közremûködõ szervek és személyek, a szakmai véleményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és személyek kezeljék. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak az általa ellátott munkaköröktõl függõen egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. Csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, amely szerint nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat. A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását. Az Üsztv. 14/A. -ának (1) bekezdésébõl következõen az ügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üsztv a (7) bekezdésének a) f) pontjában meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló évi CLII. törvény 3. -a (2) bekezdésének f) pontja értelmében az ügyész az 5. (3) bekezdésében írt eset kivételével vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a 6. (2) bekezdésében írt kivétellel kinevezését megelõzõen köteles eleget tenni.

11 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 9. szám 267 A pályázat érvénytelen, ha elkésett, kellékhiányos, a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek a beérkezésre elõírt határidõ leteltekor nem felel meg. (A hatósági bizonyítványt, a vagyonnyilatkozatot és a választójogot igazoló okiratot külön felhívásra kell benyújtani.) A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi. A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt. A pályázatnak (egy példányban) a Legfõbb Ügyészség álláshelyei, a Debreceni és a Szegedi Fellebbviteli Fõügyészség fellebbviteli fõügyészi, valamint a Pest Megyei Fõügyészség fõügyészi álláshelye esetében a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) október 20-án 13 óráig, a Komárom-Esztergom Megyei Fõügyészség álláshelye esetében a Komárom-Esztergom Megyei Fõügyészségre (2800 Tatabánya, Népház u. 6.) október 14-én 13 óráig kell beérkeznie. A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály

12 268 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 9. szám A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban Beöthy Zsigmond ELEMI MAGYAR KÖZJOG cí mû kö te tét Az Ele mi ma gyar köz jog amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés 1846-ban lá tott napvilágot. Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafus ra tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend - szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond ( ), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szak iro dal mi munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té - net, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk. A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 800 fo rint áfá val. Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6.; tel.: /233), il let ve megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: , , e-ma il: meg Meg ren de lem MEGRENDELÉS Beöthy Zsigmond ELEMI MAGYAR KÖZJOG címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfá val)... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí mem re: A meg ren de lõ (cég) ne ve:... Cí me (vá ros, irá nyí tó szám):... Ut ca, ház szám:... Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma:... A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre. Kel te zés: cég sze rû alá írás

13 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 9. szám 269 A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó meg je len tet te Hack Péter A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE címû kiadványát A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len - sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót. Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok, illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá - ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té - se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat. A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val. Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6.; tel.: /233), il let ve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , MEGRENDELÉS Meg ren de lem Hack Péter A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfával)... példányban, és ké rem, juttassák el az aláb bi címemre: A meg ren de lõ (cég) ne ve:... Cí me (vá ros, irá nyí tó szám):... Ut ca, ház szám:... Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma:... A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma:... A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 napon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a fen ti címre. Kel te zés: cégszerû aláírás

14 270 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 9. szám A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette Zin ner Ti bor Megfogyva és megtörve címû kötetét Köz tu dott, hogy Ma gyar or szá gon, a XX. szá zad öt ve nes éve i ben, majd a le vert for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás során ki hir de tett tör vény sér tõ íté le te ket, a köz el sem füg get len íté szek ha tá ro za ta it a rend szer vál tás után sem mis sé nyil vá ní tot ták. A ma gyar tár sa da lom vi szont vaj mi ke ve set tu d a kü lön bö zõ jel le gû jog fosz tást szen ve dett jo gá szokon kí vül ar ról, hogy for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás vé gé ig a ma gyar bí rói, köz jegy zõi, ügyé szi és ügy vé di kar t, va lamint a mun ká ju kat se gí tõ kol lé gá kat mek ko ra vér vesz te ség érte. Bá rán dy Pé ter, volt igaz ság ügy -m inis zter, 2003 már ci u sá ban bi zott sá got ál lí tott fe l a leg szé le seb ben ér tel mez he tõ har ma dik ha tal mi ág ban te vé keny ke dõ ket ér t sé rel mek fel tá rá sá ra. A Zin ner Ti bor ve zet te ku ta tó cso port, Kah ler Fri gyes, Kocz ka Éva, Pál völ gyi Fe renc és Tóth Bé la két évi ku ta tó mun ká ját összeg zõ je len té sé ben fel tár ja egy fe lõl a Horthy-korszakból a jog sza bá lyi elõz mé nye ket és a ko ra be li sze mély ze ti po li ti ka össze füg gé se it, más fe lõl az 1944 de cem be re óta foly ta tott hu mán po li ti kát, nyo mon kö vet ve a ma gyar or szá gi jo gász ság gal szem be ni in fer nót, az ese ten ként mi nisz ter el nö ki ren de le te ken, tör vé nye ken és kü lön fé le szin tû párt ha tá ro za to kon ala pult, kü lön bö zõ jel le gû at ro ci tá so kat 1962 au gusz tu sá ig. A több ezer jo gász és mun ká ju kat se gí tõ szak ap pa rá tus be li kol lé ga drá mai élet út já nak né hol a leg ap róbb rész letek be me nõ fel tá rá sá val meg írt mo no grá fi á ból ki tû nik, hogy a jo gá szo kat ér t sé rel me ket nem a sztá li ni bi ro da lom, ha nem a ha zai csat ló sai, és az õket ki szol gá ló nagy tu dá sú jo gá szok in du kál ták. Mi ként nem en ged ték a vég re haj tó és törvény hozó ha ta lom le té te mé nye sei a Mon tes qu i eu-fé le el vek meg va ló su lá sát? Ho gyan tor zí tot ták el a magyar or szá gi jo gász ság hi va tás rend je i nek össze té te lét? Mi lyen be le szó lás sal bírt a po li ti kai rend õr ség, majd az Állam vé del mi Ha tó ság nem csu pán a le tar tóz ta tot tak, ha nem a bí rói, ügyé szi és ügy vé di ka r tag ja i nak éle té be? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá. Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6.; tel.: /233), il let ve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , Meg ren de lem MEGRENDELÉS Zin ner Ti bor Megfogyva és megtörve cí mû, 680 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ára: 1200 Ft áfával)... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre: A meg ren de lõ (cég) ne ve:... Cí me (vá ros, irá nyí tó szám):... Ut ca, ház szám:... Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma:... A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma:... A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 napon belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti címre. Kel te zés: cégszerû aláírás

15 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 9. szám 271 TOVÁBBKÉPZÉS A Budapesti CORVINUS Egyetem KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET (ISO 9001:2000 szabvány alapján minõsített intézet) tájékoztatója A BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet felvételt hirdet a februárban induló, másoddiplomát adó közgazdasági szakirányú továbbképzéseire és tanfolyami képzéseire. Általános tudnivalók: Az intézet közgazdasági szakirányú továbbképzésein szerezhetõ oklevelek a felsõoktatási törvényben rögzített felsõfokú szakirányú szakképesítést tanúsítják. Jelentkezési határidõ: október 31. Jelentkezési lapot, tájékoztató füzetet, mely a továbbképzési lehetõségek általános tudnivalói mellett, szakonként részletesen tartalmazza a képzés célját és tantervét, térítésmentesen a BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézetnél (BCE KTI) lehet beszerezni. Címünk: BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet 1085 Budapest VIII., Rigó u. 3. Postacímünk: 1444 Budapest, Pf. 275 KTI Honlapunk: Telefonszámaink: +36 (1) , vagy címünk: Jelentkezési feltételek: Államilag elismert felsõfokú (alap, mester, illetve korábban egyetem, fõiskola) iskolai végzettség (diploma) és szakképzettség. Jelentkezni a kiadott tájékoztatóban lévõ jelentkezési lapon vagy az interneten letöltött jelentkezési lapon lehet. A tanfolyami képzésekre a Tájékoztató füzetünkben közöltek szerint. Képzési idõ: A szakirányú továbbképzések 2, 4 félévig tartanak. Ettõl való eltérést és a tanfolyamok képzési idejét a Tájékoztató füzetünk tartalmazza. A foglalkozások hetenként általában egy napot vesznek igénybe és óra között kerülnek megtartásra. A felsõfokú szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél megszerzésének feltételei: Az elõírt képzési és kimeneti követelmények (az elõírt tanulmányi és vizsgakötelezettségek eredményes teljesítése, szakdolgozat készítése, záróvizsga eredményes letétele) teljesítése. A kiadható oklevél tartalma az adott szak képzési és kimeneti követelményeiben elõírtak szerint, az alapképzettségtõl és az elvégzett szaktól függ ben az alábbi közgazdasági szakirányú továbbképzési szakokra hirdetünk felvételt: 1. Elemzõ statisztikus szak 2. Vezetési és szervezési szak 3. Pénzügy szak 4. Agrár-közgazdasági szak 5. Vállalkozási menedzsment szak 6. Értékelemzõ szak 7. Környezeti menedzsment szak 8. Biztosítási szak 9. Személyügyi emberierõforrás-menedzser szak 10. Személyügyi munkaügyi kapcsolatok szak 11. Személyügyi munkaerõ-piaci szak 12. Jövõkutatás, elõrejelzés (stratégiaformálás) szak 13. Egészségügyi menedzsment szak 14. Belügyi gazdasági szak 15. Belügyi gazdaságvédelmi szak 16. Gyógyszerügyi menedzsment szak 17. Ingatlangazdálkodási szak 18. Állami ingatlangazdálkodási szak 19. Védelemgazdasági szak 20. Projektmenedzsment (Fõvállalkozás) szak 21. Közigazgatás gazdálkodása és ellenõrzése szak 22. Közigazgatás gazdálkodás és informatika szak 23. Gazdaságpolitika szak 24. Felszámolási és vagyonfelügyeleti szak 25. Egészségügyi biztosítási szak 26. Ügyfélkapcsolati szak Engedélyezés alatt álló szakok 27. Gazdasági válságügyi szak 28. IMP Nemzetközi Business Marketing és Innováció szak 29. Nemzetközi fizetésképtelenségi szak Gazdasági, szakképesítést nyújtó és céltanfolyamok Gazdasági tanfolyamaink elsõsorban az aktuális gazdálkodási, pénzügyi, adózási és vezetési tudnivalókat tartalmazzák. Szakképesítést nyújtó tanfolyamaink a rendeletileg elõírt követelményrendszer szerint épülnek fel, szakvizsgára készítenek fel, s eredményes szakvizsga után képesítést tanúsító bizonyítványt adnak. Külön megbízás alapján intézményeknél, gazdasági társaságoknál, vállalkozásoknál új munkakörök, feladatok szakszerû ellátását segítõ céltanfolyamokat szervezünk Alapfokú értékelemzõ tanfolyam intézménynél, gazdasági társaságnál, vállalkozásnál Esélyegyenlõségi szaktanfolyam Direkt marketing tanfolyam 2012-ben az alábbi tanfolyamokra hirdetünk felvételt: Társadalombiztosítási szakmai klub Sikeres önérvényesítés szervezeti irányítás Engedélyezés alatt álló tanfolyam Mikro- és kisvállalkozói képzési modulrendszer BCE KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET

16 272 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 9. szám A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette Dr. Bócz End re KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN cí mû köny vét A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerinttanítják, egyetemenként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájához igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata. A hagyományos jogi pályákon bíró, ügyész, ügyvéd mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek mondható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontosságú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hangsúlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el. Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé - keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bizo nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít tatású el mé le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szédek szer kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gya kor la ti as fej te ge té sek még azok szá má ra is ad hat nak új ötle te ket, akik már ren del kez nek né mi gya kor lat tal. A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val. Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6.; tel.: /233), il let ve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , Meg ren de lem MEGRENDELÉS Dr. Bócz End re KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN cí mû, 164 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfával)... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre: A meg ren de lõ (cég) ne ve:... Cí me (vá ros, irá nyí tó szám):... Ut ca, ház szám:... Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma:... A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma:... A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 napon belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti címre. Kel te zés: cégszerû aláírás A szerkesztésért felelõs: dr. Lajtár István. Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., A kiadásért felelõs: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató. Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357, fax: , , vagy a internetcímen. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: , /240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: , /245 mellék. Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: /233, évi éves elõfizetési díj: Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 7056 Ft áfával. HU ISSN Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizse

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. május 31. Tartalom Oldal Körlevelek 1/2012. (V. 31.) fõov. körlevél az ügyészi szervezetben használatos

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. február 28. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 4/2011. (II. 4.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. augusztus 31. Tartalom Oldal Jogszabályok 35/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet az ügyész polgári eljárásbeli

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. május 31. Tartalom Utasítások oldal 7/2015. (V. 11.) LÜ utasítás a VIII. Ügyészség fejezet fejezeti

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. szeptember 30. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 9. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. szeptember 30. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 9. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. szeptember 30. TARTALOM Oldal Oldal KÖRLEVELEK Szolgálati viszony megszûnések... 139 7/2008. (ÜK. 9.) fõov. körlevél

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. november 30. Tartalom Körlevelek oldal 5/2014. (XI. 30.) LÜ körlevél az Európai Közösségek pénzügyi

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. március 31. Tartalom Oldal Jogszabályok 2012. évi V. törvény a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

28. szám. 2008/28. szám HATÁROZATOK TÁRA 187. Budapest, 2008. június 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal

28. szám. 2008/28. szám HATÁROZATOK TÁRA 187. Budapest, 2008. június 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 525, Ft. Oldal 2008/28. HATÁROZATOK TÁRA 187 Budapest, 2008. június 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 28. Ára: 525, Ft 2072/2008. (VI. 13.) Korm. h. A 2008. évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. március 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. március 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 3. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. március 31. TARTALOM UTASÍTÁSOK 4/2007. (ÜK. 3.) LÜ utasítás a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központtal való

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek. 3/2012. (IX. 30.) LÜ körlevél a kötelezõ gyógykezelés elrendelésére irányuló eljárás kezdeményezésérõl...

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek. 3/2012. (IX. 30.) LÜ körlevél a kötelezõ gyógykezelés elrendelésére irányuló eljárás kezdeményezésérõl... LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 9. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. szeptember 30. Tartalom Oldal Körlevelek 3/2012. (IX. 30.) LÜ körlevél a kötelezõ gyógykezelés elrendelésére

Részletesebben