A HM ZRÍNYI TÉRKÉPÉSZETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HM ZRÍNYI TÉRKÉPÉSZETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT"

Átírás

1 A HM ZRÍNYI TÉRKÉPÉSZETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÉSZÉRE OFSZET NYOMTATÁSRA ALKALMAS MŰNYOMÓPAPÍR ÉS OFSZET PAPÍR BESZERZÉSE KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A DOKUMENTÁCIÓ AZ ALÁBBIAKAT TARTALMAZZA: 1. AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 2. SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓ 3. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK, DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE 4. FELOLVASÓLAP, NYILATKOZATMINTÁK 5. SZERZŐDÉSTERVEZET

2 1.1. Általános tudnivalók A beszerzés tárgya 1. AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK Az Ajánlatkérő eljárást indít ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzése tárgyában A dokumentáció A dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, ajánlatkérő a Kbt. 45. (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Az Ajánlattevők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A letöltést a cégnév, székhely, kapcsolattartó, telefonszám megadásával (az ún. regisztrációs lap kitöltésével) írásban (faxon) vissza kell igazolni az ajánlattételi határidő időpontjáig. A visszaigazolás megküldése az ajánlattétel feltétele. A regisztrációs lapot az Ajánlatkérőnek címezve a fax számra kell megküldeni. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok meglététért, melyeket nem a fenti fax számra küldtek meg az ajánlattevők Az ajánlattétel költségei Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE Közös ajánlattevők Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.) (Kbt. 26..) Közös ajánlattétel esetén: a) Az ajánlatot valamennyi közös ajánlattevőnek - a nevükben eljárni jogosult képviselőnek (cégszerűen) alá kell írnia. b) A közös ajánlattevők megállapodásának másolati példányát be kell nyújtani az ajánlattal együtt. A megállapodásban fel kell tüntetni, hogy a szerződés szerinti teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő megjelölését és teljes körű meghatalmazását Alvállalkozók Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 2

3 b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni Gazdasági szereplő Gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében, az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt A verseny biztosítása Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [55. (5) bekezdés] KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselője Kopácsi Erika közbeszerzési referens Tel: Fax: Az eljárás tartama alatt szükséges levelezést levélben, -en vagy telefaxon kell lebonyolítani az eljárást megindító felhívásban megadott címen Kiegészítő tájékoztatás Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos kérdéseket írásban faxon illetve ben kell eljuttatni Ajánlatkérőhöz. A kérdések megválaszolására a Kbt ának (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kerül sor. 3

4 Ajánlatkérő az ajánlattevőktől kiegészítő tájékoztatás körében érkező kérdéseket és kérdésekre adott válaszokat a honlapján teszi közé. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentáció részévé válik. Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. Az Ajánlatkérő felhívja tehát az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket az ajánlatkérő kapcsolattartójának a fax számra, illetve a kapcsolattartó címre word formátumban küldjék meg! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti illetve fax címre küldtek meg! 1.4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA Az ajánlat és az eljárás nyelve Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet. Ha az ajánlattevő által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok (dokumentumok, nyilatkozatok) idegen nyelvűek, azokkal együtt ajánlattevő felelős magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek Az ajánlat tartalma Az ajánlatot az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglaltak szerint kell tenni. Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az Ajánlattevő ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat is benyújthat Az ajánlat részét képező dokumentumok Lásd: jelen dokumentáció 3. fejezete A benyújtandó dokumentumok részletezése Felolvasólapnak tartalmaznia kell - Ajánlattevő(k) nevét, székhelyét (címét), adatait, elérhetőségét (telefon, telefax szám, cím), - A kapcsolattartó nevét, címét, elérhetőségét (telefon, telefax szám, cím), - Ajánlati árat - Cégszerű aláírást (Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon minden közös ajánlattevőt fel kell tüntetni, és a felolvasólapot minden közös ajánlattevőnek illetve a nevükben eljárni jogosult képviselőnek - cégszerűen alá kell írnia). Tartalomjegyzék Az ajánlatba kérjük, tegyenek tartalomjegyzéket oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók meg. Regisztrációs lap Dokumentáció letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata. 4

5 Ajánlati nyilatkozat (Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdésében foglaltakra, nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére, teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, továbbá hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentációban található minta szerinti tartalommal kell benyújtani. Aláírási címpéldány Benyújtandó az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet nevében az ajánlatot aláíró illetve nyilatkozatot tevő cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a nyilatkozatokat aláíró személye különböző, akkor a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt, a nyilatkozatokat aláíró személy aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati példánya csatolandó. Közös ajánlattevők megállapodása Közös ajánlattétel esetén a jelen Dokumentáció pontjában meghatározott tartalmú, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodás másolatát kell csatolni. Nyilatkozat a kizáró okokról Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. és 12. -ai, valamint a Kbt (1) bekezdése alapján. Az ajánlattevő a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást be kell nyújtani. A pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok Lásd: eljárást megindító felhívás III.2.2. pontja. A műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok Lásd: eljárást megindító felhívás III.2.3. pontja. Az ajánlatban be kell nyújtani a megajánlott termékek leírását (termékkatalógus). Az ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a csatolt termékleírásban vagy termékkatalógusban bemutatott - megajánlott - termékek megfelelnek a az ajánlatkérő által az ajánlati dokumentációban megadott - specifikációban rögzítetteknek, azon előírásoknak teljes körűen eleget tesznek. Érvénytelen az ajánlat, ha a csatolt termékleírásban vagy termékkatalógusban bemutatott termékek nem felelnek meg a specifikációban rögzítetteknek, vagy a csatolt termékleírásból (termékkatalógusból) nem derül ki a specifikációban foglaltaknak való teljes körű megfelelése a megajánlott termékeknek.. 5

6 Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bek. a)-b) pontjai szerint Az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni FORMAI ELŐÍRÁSOK Az ajánlatok példányszáma és aláírása Az ajánlatokat zárt csomagolásban az Ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személy kézjegyével és cégbélyegzővel hitelesítve a csomagolás záró részénél, 1 eredeti papíralapú példányban kell benyújtani összefűzve, oldalszámozva, oldalszámos tartalomjegyzékkel ellátva. A papír alapú eredeti példány mellett az ajánlatot 1 db elektronikus (CD, DVD) jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file példányban is be kell nyújtani. Esetleges eltérés esetén az Eredeti papíralapú példány tartalma az irányadó. Az ajánlatot lapozhatóan kell összefűzni (bekötni), oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet Hibák kijavítása Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat, betoldásokat, felülírásokat, törléseket Az ajánlatok csomagolása, megjelölése Az összeállított ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni és lepecsételni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A csomagoláson kérjük feltüntetni az eljárás tárgyát, továbbá az ajánlattevő nevét és címét valamint azt, hogy csak az Ajánlatkérő által bontható fel az ajánlattételi határidő lejártakor Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért AZ AJÁNLATOK BEADÁSA Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton kell benyújtani a következő címre: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Ellátó Osztály, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9., III. épület 213. szoba. Az ajánlat benyújtható az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig. 6

7 Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a határidőre történő leadás érdekében vegyék figyelembe, az épületbe való bejutás - biztonsági szempontok miatt szükséges - időigényét is (15 perc). Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz (az ajánlat benyújtásának helyére), úgy az ajánlat érvénytelennek minősül. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni (Kbt. 61. (3) bekezdés) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA A Kbt ában foglaltak figyelembevételével kerül sor az ajánlatok felbontására, azon a Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét), valamint azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatkérő közvetlenül az ajánlatok felbontása előtt ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül egyidejűleg minden ajánlattevő részére megküld AZ AJÁNLATOK TISZTÁZÁSA Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása nem járhat: a) az alapelvek sérelmével vagy b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat módosításával AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA Kizáró okok vizsgálata Az ajánlatok részletes értékelése előtt az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevővel, alvállalkozóival, az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezettel szemben fennállnak-e az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatát tovább már nem vizsgálja. Az irreálisan alacsony ár mérlegelésének szempontjai Az Ajánlatkérő a megajánlott árak vizsgálata során az aránytalanul alacsony ár mérlegelése tekintetében alkalmazza a Kbt át. Hiánypótlás Ajánlatkérő a Kbt.67. -ben foglaltak szerint lehetőséget biztosít hiánypótlásra AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemét a felolvasólapon kell megadni. A Felolvasólap Ajánlatkérő által meghatározott adattartalmának módosítására nincs lehetőség. 7

8 Az eljárás nyertese az, aki az Ajánlatkérő részére az értékelési szempont szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette. [A felolvasólap táblázat 2. sor 6. oszlop szerinti teljes nettó összeg.] Az ajánlati árat euróban, a Felolvasólapon, az ott meghatározott formában, a dokumentáció műszaki leírása figyelembevételével kell megadni. Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a dokumentációban részletezett valamennyi feladatot, utalást, kiegészítést és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget. Az egységárak a szerződés hatályban létének teljes időtartama alatt (az opciós időszakra is) érvényesek EREDMÉNYHIRDETÉS Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 65. (1) bekezdése alapján legkésőbb az ajánlati kötöttségi határidő lejártát megelőző napon az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 77. (1)-(2) bekezdéseinek alkalmazásával SZERZŐDÉSKÖTÉS A Kbt (5) bekezdése szerint az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőként megjelölésre kerül - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát követően kerül sor. 8

9 2. SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓ Műnyomópapír 70 tonna ( + 50 % ), ofszet papír 60 tonna ( + 50 % ) súlyban, 890x1260mm, 720x1020mm és 700x1000mm (B/1) méretben. A tételek méretek szerinti mennyisége a szerződés aláírását követően, rendelésenként kerül meghatározásra. A 890x1260mm méretű papírok esetében a rendelés a gyártó által meghatározott kötelező minimális mennyiség figyelembe vételével történik. Az ajánlattevő + 50 %-ként megjelölt mennyiségekig - de maximum a Társaság rendelkezésére álló 58 millió forint nettó értékhatárig - opciót köteles biztosítani. Az ajánlatkérő az opciós keret igénybevételéről a szerződés lejártát megelőzően legkésőbb január 30-ig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg 70%-ának felhasználásakor köteles tájékoztatni az ajánlattevőt. Ajánlattevő vállalja, az Ajánlatkérő által meghatározott tételek (minimál készlet) folyamatos készleten tartását és a megrendelést követően 12 órán belüli szállítását. A 890X1260mm méretű ívek esetében, ajánlatkérő a gyártók által meghatározott minimális rendelési mennyiséget a minimál készletre vonatkozóan is elfogadja. Ajánlatkérő vállalja (kötelezettséget vállal) a minimál készleten lévő maradványkészlet megvásárlását a április 15-ig. (vagy a szerződés lejárata előtt 15 nappal) Műszaki követelmények Megnevezés Fehérség Fehérség(CIE) Simaság Opacitás (Brightness) (Whiteness) (Smoothness) (opacity) DIN-ISO Mod. ISO 2470 ISO ISO 2471 PPS 1.0 % % % µm Fényes műnyomópapír min. 95 min ,7 1,1 min. 90 Fényes műnyomókarton min. 95 min ,7 1,1 min. 90 Matt műnyomópapír min. 95 min ,2 min. 90 Matt műnyomókarton min. 95 min ,2 min. 90 Megnevezés Fehérség(CIE) Simaság-Bendstein Opacitás (Whiteness) (Smoothness) (opacity) ISO % ISO ml/min. ISO 2471 % Ofszetpapír min min. 90 Egyéb információk Az igényléstől számított 24, a minimál készlet esetén 12 órán belül munkanapokon 08 és 15 óra között kell az ajánlattevőnek szállítani a kért papírmennyiséget, az Ajánlati felhívás II.1.2. pontjában előírt helyszínre. Amennyiben a határidő lejárta nem esik munkanap 08 és 15 óra közötti időszakára, akkor a következő munkanap 08 és 15 óra között jogosult ajánlattevőként szerződő fél szállítani. Az opciós keret igénybevétele a jelen specifikáció második bekezdésében előírtak alapján történik. Kérjük ajánlattevőket, hogy az alábbi táblázatot bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által mért adatokkal kitöltve, általuk hitelesítve, aláírva nyújtsák be a megajánlott termékek vonatkozásában.(ajánlattételi felhívás V.4 Egyéb információk 7. l) pontja alapján) 9

10 Megnevezés Fényes műnyomópapír Fényes műnyomókarton Matt műnyomópapír Matt műnyomókarton Fehérség (Brightness) Mod. ISO 2470 % Fehérség(CIE) (Whiteness) ISO % Simaság (Smoothness) DIN-ISO PPS 1.0 µm Opacitás (opacity) ISO 2471 % Megnevezés Ofszetpapír Fehérség(CIE) (Whiteness) ISO % Simaság-Bendstein (Smoothness) ISO ml/min. Opacitás (opacity) ISO 2471 % Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a tanúsító szervezet (kutatóintézet) minőségi vizsgálatának eredményét (Minőségi tanúsítvány) kell az ajánlathoz beadni, annak az igazolása, hogy a papírféleségeket beadták a minősítő intézethez vizsgálatra az ajánlat érvényességéhez nem elegendő. 10

11 3. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK, DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE Sorszám Dokumentum Oldalszám 1. Oldalszámos tartalomjegyzék 2. Felolvasólap 3. A Kbt. 40. (1) bekezdésben foglaltakra illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre vonatkozó nyilatkozat 4. Dokumentáció letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy a csatolt termékleírásban illetve termékkatalógusban bemutatott - megajánlott - termékek megfelelnek az ajánlatkérő által az ajánlati dokumentációban megadott - specifikációban rögzítetteknek, azon előírásoknak teljes körűen eleget tesznek. Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok, dokumentumok Nyilatkozat árbevételről Referencia nyilatkozatok/igazolások A megajánlott termékek magyar nyelvű leírása (termékkatalógus) Bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó érvényes Minőségi Tanúsítványt a megajánlott termékek vonatkozásában. Nyilatkozat Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés szerint 12. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján (adott esetben) 13. Alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozata a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján (adott esetben) 14. Aláírás minta vagy címpéldány vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum (ajánlattevő) 15. Aláírás minta vagy címpéldány vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum (alvállalkozó) Aláírás minta vagy címpéldány vagy a letelepedés országában elfogadott 16. más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum (alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet) 17. Meghatalmazás(ok) (adott esetben) A cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében) Fordítás, fordításról nyilatkozat (adott esetben) 20. Nyilatkozat a papíralapú és az elektronikusan benyújtott példányok egyezőségéről 11

12 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők megállapodása illetve a nevükben eljárni jogosult képviselő megjelölése, meghatalmazása 21. valamint közös ajánlattevők nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak (Kbt. 25. ) 22. Egyéb az eljárást megindító felhívás, dokumentáció alapján szükséges dokumentumok 12

13 4. FELOLVASÓLAP, NYILATKOZATMINTÁK 13

14 Felolvasólap HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzése 1. Ajánlattevő megnevezése: székhelye (címe): telefon: telefax: 2. Kapcsolattartó 1 neve: címe: telefon: telefax: ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír nettó egységára 3. ofszet papír nettó egységára tonna ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír nettó ellenértéke tonna ofszet papír nettó ellenértéke 6. Teljes nettó összeg A 2. sor 4. és 5. oszlopában szereplő értékek nettó összege (euro/kg) (euro/kg)... (euro)... (euro) (euro) A feltüntetett árak (egységárak) melyek semmilyen jogcímen sem emelhetők - tartalmazzák a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget. A feltüntetett árakon felül egyéb ár, díj felszámítására, költség elszámolására nincs lehetőség. Kelt:..., (cégszerű aláírás) 1 A kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti. 14

15 R E G I S Z T R Á C I Ó S L A P 2 HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzése A közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplő adatai: Neve: Székhelye: Tel: Fax: Kapcsolattartó személy neve: Kitöltve elküldendő a faxszámra az ajánlattételi határidő lejártáig (ajánlatban is csatolni kéri Ajánlatkérő)!. cégszerű aláírás 2 Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció letöltése, melyet ajánlattevő vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozó köteles cégszerűen aláírt, írásban (faxon) küldött nyilatkozatával (regisztrációs lap) igazolni. Az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentáció letöltése, valamint a regisztrációs lap benyújtása. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak az ajánlati dokumentációt igazoltan letölteni. 15

16 Nyilatkozat a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdése alapján Alulírott.., mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában k i j e l e n t e m, hogy a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában (eljárást megindító felhívásában) és a dokumentációban meghatározott feltételeket ideértve (adott esetben) a kibocsátott kiegészítéseket és módosításokat, valamint az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokat is az általam képviselt gazdasági szereplő megismerte és elfogadja, az általam képviselt vállalkozás kész a szerződés megkötésére és teljesítésére a felolvasólapon meghatározott összegű ellenszolgáltatás fejében. Kijelentem, hogy az általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény ai szerinti minősítése: mikro vállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás egyéb, cégszerű aláírás 16

17 NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzése Kijelentjük, hogy Megállapodásunk szerint a(z)... (cégnév), valamint a(z)... (cégnév) a Kbt a alapján közösen ajánlatot teszünk a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban. A Kbt nak (3) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásában (eljárást megindító felhívásában) és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. Ennek megfelelően a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk egyetemleges felelősségvállalással, kötelezettségvállalással teljesítjük. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra, nyilatkozattételre a. (cégnév) (név) teljes körűen jogosult. Dátum:.. (cégszerű aláírás). (cégszerű aláírás) *megfelelő beírandó 17

18 Nyilatkozat kizáró okokról Alulírott.., mint a(z) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában k i j e l e n t e m, hogy a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevővel szemben nem állnak fenn az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. 56. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok. A Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek 3. Ha az Ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása: 4 Neve:. Állandó lakóhely:. Neve:... Állandó lakóhely: vagy kijelentem, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen. 5 A Kbt. 56. (2) bekezdés tekintetében nyilatkozom arról, hogy Nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. vagy A társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy(ek) és/vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet(ek) az alábbiak Neve:... Székhelye: 3 Megfelelő aláhúzandó. 4 A tulajdonosok számától függően bővíthető. 5 Aláhúzandó, ha ez az eset áll fenn. 18

19 Neve:... Székhelye: Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek. A Kbt. 58. (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítése során nem veszek igénybe a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általam az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá cégszerű aláírás 19

20 Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdése alapján, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetről Alulírott.., mint a. (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítése érdekében a) az Ajánlattevő a közbeszerzés következő részének (részeinek) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni 6 : A teljesített szolgáltatás(ok) megnevezése: b) az Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánja igénybe venni 7 : Teljes név: Székhelye/címe: Adószám: Teljesített szolgáltatás: A közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közre fog működni: c) az Ajánlattevő részére a következő gazdasági szereplő vesz részt az alkalmasság igazolásában: 8 Teljes név: Székhelye/címe: Alkalmassági minimum követelmény (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése): vagy: d) a szerződés teljesítésében más vállalkozás nem vesz részt, az alkalmasság igazolásához más gazdasági szereplőt nem veszek igénybe., cégszerű aláírás 6 Ha a feltüntetett szolgáltatás az alkalmasság igazolásával összefügg, úgy a c) pontot is ki kell tölteni. 7 Ha a feltüntetett szolgáltatás az alkalmasság igazolásával összefügg, úgy a c) pontot is ki kell tölteni. 8 Az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt alvállalkozó által végzendő tevékenységet kérjük feltüntetni az a) vagy b) pontban 20

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013.

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki specifikáció III. Iratminták

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1082 Budapest, Baross u. 63-67. DOKUMENTÁCIÓ Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására ELNEVEZÉSŰ, A KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás DOKUMENTÁCIÓ Anyanyúlketrecek (fialó és parkoló ) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében tárgyú, nemzeti eljárási

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kezdeményezett

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kezdeményezett XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kezdeményezett Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő üres lakások felújítási munkálatainak elvégzésére tárgyú keretmegállapodásos, hirdetmény

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására

,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására Magyar Olimpiai Bizottság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására tárgyú a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. KNAUS TABBERT Kft.

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. KNAUS TABBERT Kft. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KNAUS TABBERT Kft. TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a Knaus Tabbert Kft-nél című projekt keretében képzések megtartása tárgyú, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 2013 PETŐHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Javaslat a Nyárfa utca, (Hatvani út és Mária utca közötti szakasza) Madách utca, Árpád utca, Alkotmány utca ajánlati felhívásának elfogadására, ajánlattevők kiválasztására. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. BUDAPEST, VÁCI ÚT 45/B. H-1134 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ KÖZÖSSÉGI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST X. KERÜLET TERÜLETÉN KIALAKÍTANDÓ, SZABAD HOZZÁFÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2012.

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014. 7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben