FORRÁSOK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FORRÁSOK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA"

Átírás

1 FORRÁSOK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA Levéltári források AFCER Arhivele Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti din România. Bucureºti (Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének Levéltára. Bukarest) DJANCJ Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale Cluj (Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága) DJANTM Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale Timiº (Román Országos Levéltár Temes Megyei Igazgatósága) DANIC Direcþia Arhivelor Naþionale Istorice Centrale (Román Országos Levéltár Központi Igazgatósága, Bukarest) MOL Magyar Országos Levéltár. Budapest Sajtó, hivatalos lapok Zsidó lapok Hoemesz Igazság (Kolozsvár, Torda) Neue Zeit Új Kor (Temesvár) 1933, 1935 Népünk Unser Volk (Nagyvárad) 1934 Új Kelet (Kolozsvár) 1918, Zsidó Állam (Kolozsvár) 1930 Zsidó Jövõ (Szatmárnémeti) 1930 Zsidó Élet (Marosvásárhely) 1932 Zsidó Kisebbség (Nagyvárad) 1929 Magyar lapok Brassói Lapok 1933 Erdélyi Tudósító (Kolozsvár) 1931 Keleti Újság (Kolozsvár) , 1925, 1927 Nagyvárad (Nagyvárad) 1926, 1930 Nagyváradi Napló (Nagyvárad) 1933 Napkelet (Kolozsvár) 1922 Temesvári Hírlap (Temesvár) 1927 Német lap Temesvarer Zeitung (Temesvár) 1927 Hivatalos lap Monitorul Oficial al României (Bukarest) 1925, 1928, , 1937 Válogatott bibliográfia Statisztikák, lexikonok, szervezeti kiadványok, segédletek Adatmutató a nyelvi, faji, és vallási kisebbségek jogi, politikai kulturális és gazdasági helyzetérõl, különös tekintettel a nemzeti kisebbségekre. A Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemlében szeptember 1-tõl augusztus 31-ig közölt anyagból. Közzéteszi: Jakabffy Elemér, Husvéth és Hoffer kny., Lugos,

2 Árvák Könyve. Az Erdélyi Zsidó Árvagondozó Évkönyve (szerk. Schwartz Miksa). Az Erdélyi Zsidó Árvagondozó Kiadása, Cluj, Árvák Könyve. Az Erdélyi Zsidó Árvagondozó Évkönyve (szerk. Schwartz Miksa). Az Erdélyi Zsidó Árvagondozó Kiadása, Cluj, Calendarul Evreesc Jüdischer Kalendar Zsidó Naptár /40. (szerk. Lõvy Ferenc, Lax A. Salvator). Kiadja az Erdély-Bánáti Izraelita Iroda, Cluj, Cionista ABC. Kérdések és feleletek. A Brith Trumpeldor erdélyi Mifkádá Rásitjának kiadása, Cluj Kolozsvár, A Cluj Kolozsvári Orthodox Hevra Kadisa Szentegylet Alapszabályai. K. n., Cluj Kolozsvár, Dr. Eisler Mátyás: Jelentés az Erdély Bánáti Országos Izraelita Iroda mûködésérõl. A Szövetségnek november 17-én, Aradon tartott nagygyûlése számára. Az Erdély Bánáti Izraelita Hitközségek Szövetségének Közleménye, 1., Cluj Kolozsvár, Dr. Eisler Mátyás: Jelentés az Erdély Bánáti Országos Izraelita Iroda mûködésérõl. A Szövetségnek évi június hó 29-én Marosvásárhelyt tartott nagygyûlése számára. Az Erdély Bánáti Izraelita Hitközségek Szövetségének Közleménye, 2. sz., Cluj Kolozsvár, Encyclopaedia Judaica. The Macmillan Co., Jerusalem, Encyclopedia of Zionism and Israel (szerk. Raphael Patai). Herzl Press McGraw-Hill, New York, Erdélyi és Bánáti Közgazdasági Lexikon (szerk. Klein Dezsõ). Franklin Nyomda Kiadása, Oradea, Erdélyi Lexikon (szerk. dr. Osvát Kálmán). Szabadsajtó Könyv- és Lapkiadó RT. Satu Mare Szatmár, Oradea Nagyvárad, Erdélyi Magyar Évkönyv I. évf. (szerk. Dr. Sulyok István és Dr. Fritz László). Juventus Kiadás, Kolozsvár, Erdélyi Monográfia. (szerk. Várady Aladár és Berey Géza) Gloria, Satu Mare, Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség VII. konferenciája. Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség/Palesztina Hivatal/Keren Hajeszod és Keren Kajemet Lejiszrael jelentése évi mûködésérõl. Kadima, Cluj, Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség XVI. konferenciája. A Zsidó Nemzeti Szövetség, Palesztinahivatal, WIZO Föderáció, Keren Kajemet Lejiszrael, Keren Hajeszod jelentése évi mûködésérõl. Kiadja az EZSNSZ, Timiºoara, Erecz Jiszráél. A Palesztina-alapok (Keren Kajemet Lejiszrael és a Keren Hajeszod) munkája az évben. Kiadja a Keren Hajeszod és a Keren Kajemet Erdélyrészi Irodái, Kolozsvár, évi népszámlálás. Demográfiai adatok községenként. Országhatáron kívüli terület. Kézirat. Központi statisztikai Hivatal, Budapest, Hitközségi értesítõ 5701 Sevat február. Megemlékezés Dr. Konrád Béla hitközségi elnök elmúlásáról Január 17. Kiadja a Nagyváradi Kongr. Ny. Szert. Izr. Hitközség, Nagyvárad, Jelentés az Erdély Bánáti Országos Izraelta Iroda mûködésérõl az évtizedben. Az május hó 29. és 30. napjain Brassóban tartandó jubiláris nagygyûlés számára. Tip. Franklin, Oradea Cluj, Jelentés az Erdélyrészi Központi Palesztina Hivatal (1925) évi mûködésérõl. Kiadja az Erdélyrészi Palesztina Hivatal, Kolozsvár, Jelentés az január február hónapokról. Kiadja a Kolozsvári Kongresszusi Izraelita Hitközség, Kolozsvár, Dr. Kepecs József (szerk.): A zsidó népesség száma településenként ( ). Budapest, Központi Statisztikai Hivatal, Magyar Életrajzi Lexikon. Elektronikus dok. (PC CD-ROM) Arcanum, Budapest, A Magyar Szent Korona Országainak évi népszámlálása. V. rész. Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, Magyarország történeti kronológiája. III. kötet Akadémiai Kiadó, Budapest, C. Martinovici N. Istrati: Dicþionarul Transilvaniei, Banatului ºi celorlalte þinuturi alipite. Institut de arte grafice Ardealul, Cluj,

3 Meister Róbert: Problematica evreiascã ilustratã în colecþiile B.C.U. din Cluj-Napoca. Bibliografie analiticã. Biblioteca Centralã Universitarã Lucian Blaga, Cluj-Napoca, Monoki István: Magyar könyvtermelés Romániában ( ). I. köt. Erdélyi Múzeum-Egyesület Országos Széchényi Könyvtár, Kolozsvár Budapest, Munkánk és feladataink. Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség. Szatmári Csoport, Szatmárnémeti, Peszachi Jelentés. Kiadja a Kolozsvári Kongresszusi Izraelita Hitközség, Kolozsvár, Populaþia evreiascã în cifre. Memento Statistic. Congresul Mondial Evreesc, Secþiunea din România. Bucureºti, Recensãmântul general al populaþiei României din 29 decemvrie II. Bucureºti, Traian Rotariu (szerk.): Recensãmântul din Transilvania. Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca Uõ: Recensãmântul din Transilvania. Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, Schreiber Sándor: Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Sajtó alá rendezte Schreiberné Bernáth Livia és Barabás Györgyi, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest, Szervezeti jelentés az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség VI. konferenciájára az 5685/6 konferenciális évrõl ( ). k. n., Târgu-Mureº Marosvásárhely, Tíz év a zsidóság átrétegzõdésének szolgálatában. Kiadja az Erdélyi Zsidó Árvagondozó Átrétegzõdési (Tanoncotthon) Osztálya, Cluj, Varga E. Árpád: Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán. Regio Uõ.: Népszámlálások a jelenkori Erdély területén. Regio MTA Történettudományi Intézet, Budapest, Zsidó Lexikon (szerk. Újvári Péter). A Zsidó Lexikon Kiadása, Budapest, (Reprint: Blackburn International Incorporation, Budapest, 1987.) Zsidó Naptár az bibliai és az polgári évre. (szerk. Lax A. Salvator) Kiadja az Erdély-Bánáti Országos Izraelita Iroda, Cluj Oradea, é.n. [1935] Szakkönyvek Jean Ancel: Contribuþii la istoria României. Problema evreiascã vol. I., Editura Hasefer, Bucureºti, Ágoston Péter: A zsidók útja. Magyar Könyvnyomda és Kiadóvállalat, Nagyvárad, Dr. Balázs András: Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdelmeihez Minerva Rt., Kolozsvár, Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret. Politikai Kiadó, Bukarest, Balkányi Kohn Jicchák: A judaizmus lényege. Tipografia Diamantstein, Huedin, Bárdi Nándor: Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, Jean Baumgarten (szerk.): Az askenázi kultúra ezer éve. Kalligram, Pozsony, Alex Bein: A cionista mozgalom lényege és története. Bevezetõ tanulmány. Az Erdélyi Cionista Kultúrközpont Kiadása, Temesvár, Esther Benbassa Aron Rodrigue: A szefárd zsidók története Toledótól Szalonikiig. Osiris, Budapest Lya Benjamin (szerk.): Evreii din România în texte istoriografice. Antologie. Editura Hasefer, Bucureºti, Carol Bines: Din istoria imigrãrilor în Israel Editura Hasefer, Bucureºti, Grigore Buda: Evreii din Sãlaj în perioada interbelicã. Lucrare de diplomã. UBB Facultatea de Istorie, Cluj-Napoca, (kézirat) Octavian Buzea: Clujul: Tip. Ardeal, Cluj, Nicolae Cajal Hary Kuller (szerk.): Contribuþia evreilor din România la culturã ºi civilizaþie. ed. II, Editura Hasefer, Bucureºti, Ana Maria Caloianu: Istoria comunitãþii evreieºti din Alba Iulia (sec. XVII 1948). Editura Hasefer, Bucureºti, Moshe Carmilly Weinberger: A zsidóság története Erdélyben MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest,

4 Uö: Út a szabadság felé! Zsidó menekültek megsegítésének története a holocaust idején: Erdély, The Babeº-Bolyai University The Faculty of History and Philosophy Dr. Moshe Carmilly Institute for Hebrew and Jewish History, Cluj-Napoca, Vasile Ciobanu: Contribuþii la cunoaºterea istoriei saºilor transilvãneni Editura Hora, Sibiu, Sabin Cioranu: Problema comerþului ºi meºteºugurilor în municipiul ºi judeþul Cluj. Tip. Carpaþii S.A., Cluj, Csepeli György: Csoporttudat nemzettudat. Magvetõ, Budapest, Csíki Tamás: Városi zsidóság Északkelet- és Kelet-Magyarországon. (A miskolci, a kassai, a nagyváradi, a szatmárnémeti és a sátoraljaújhelyi zsidóság gazdaság- és társadalomtörténetének összehasonlító vizsgálata ). Osiris, Budapest, Csirák Csaba (szerk.): Szatmári zsidó emlékek. Kiadja a Szent - Györgyi Albert Társaság és az EMKE Szatmár Megyei Szervezete, Szatmárnémeti, Csizmadia Andor: Vázlat Kolozsvár társadalmáról. Szent Erzsébet Nyomda Rt., Kassa, Gheorghe Dumitraº-Biþoaica: Statutul juridic al evreilor ºi legislaþia românizãrii. Editura Prometeu, Bucureºti, Egry Gábor: Az erdélyiség színeváltozása. Kísérlet az Erdélyi Párt ideológiájának és identitáspolitikájának elemzésére Napvilág Kiadó, Budapest, S. N. Eisenstadt: Jewish Civilization. The Jewish Historical Experience in a Comparative Perspective. State University of New York Press, Albany, Fejtõ Ferenc: Magyarság, zsidóság. MTA Történettudományi Intézete, Budapest, Fischer József: A cionizmus, mint modern világszemlélet. Fraternitas Lap- és Könyvkiadó R.T., Cluj, Dr. Fleisz János: Egy város átalakulása. Nagyvárad a két világháború között Literator, Nagyvárad, Onisifor Ghibu: Universitatea Daciei Superioare. Ateliere Grafice Cultura Naþionalã, Bucureºti, Gidó Attila: Az erdélyi zsidókról. Közös történeti vázlat. Litera Veres Könyvkiadó, Székelyudvarhely, Hildrun Glass: Zerbrochene Nachbarschaft. Das deutsch-jüdische Verhältnis in Rumänien ( ). Oldenbourg, München, Gonda László: A zsidóság Magyarországon Századvég, Budapest, Gyáni Gábor Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Osiris Kiadó, Budapest, Ladislau Gyémánt: The Jews of Transylvania in the Age of Emancipation ( ). Editura Enciclopedicã, Bucureºti, Uõ: The Jews of Transylvania. A Historical Destiny. Institutul Cultural Român Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, György Béla: Iratok a Romániai Országos Magyar Párt történetéhez. I. A vezetõ testületek jegyzõkönyvei. Pro-Print Könyvkiadó Erdélyi Múzeum Egyesület, Csíkszereda Kolozsvár, Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris, Budapest, Herzl Tivadar: A zsidó állam. Kiadja Berger Miksa utóda, Máramarossziget, Horváth Szabolcs Ferenc: Elutasítás és alkalmazkodás között. A romániai magyar kisebbség politikai stratégiái ( ). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, Carol Iancu: Evreii din România De la emancipare la marginalizare. Editura Hasefer, Bucureºti, Uõ: Lupta internaþionalã pentru emanciparea evreilor din România. Documente ºi mãrturii. vol. II ( ). Editura Hasefer, Bucureºti, Istoria Clujului. (red. ªtefan Pascu) Intreprinderea Poligraficã, Cluj, Istoria evreimii arãdene. Editura Minimum, [Tel-Aviv], Dr. Jancsó Elemér: Az erdélyi magyarság életsorsa nevelésügyének tükrében Merkantil Nyomda Könyvkiadóvállalat, Budapest, The Jews of Czechoslovakia. Historical Studies and Surveys., I II. köt., The Jewish Publication Society of America Society for the Historyof Czechoslovak Jews, Philadelphia New York, Karády Viktor: Zsidóság, modernizáció, polgárosodás. Cserépfalvi Kiadása, Budapest, Uõ (Victor Karady): The Jews of Europe in the Modern Era. A Socio-historical Outline. Central European University Press, Budapest New York,

5 Victor Karady Lucian Nastasã: The University of Kolozsvár and the Students of Medical Faculty: Central European University, Budapest, Nathaniel Katzburg: Fejezetek az újkori zsidó történelembõl Magyarországon. MTA Judaisztikai Kutatócsoport Osiris Kiadó, Budapest, Dr. Kecskeméti Lipót: Vallási zsidóság és nemzeti zsidóság. Templomi beszédek. Kosmos nyomda, könyv- és lapkiadóvállalat részvénytársaság, Nagyvárad, Kelet és Nyugat között. Zsidó fiatalok antológiája. A Zsidó Diáksegélyzõ Kiadása, Cluj, Kolozsvár 1000 éve: a október én rendezett konferencia elõadásai. (szerk. Dáné Tibor Kálmán, Egyed Ákos, Sipos Gábor, Wolf Rudolf) Erdélyi Múzeum Egyesület Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület, Kolozsvár, A kolozsvári zsidóság emlékkönyve. (szerk. Moshe Carmilly Weinberger) 2. kiad., Sepher Hermon Press, New York, Kovács Éva: Felemás asszimiláció. A kassai zsidóság a két világháború között ( ). Fórum Kisebbségkutató Intézet Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja Dunaszerdahely, Kovács M. Mária: Liberalizmus, radikalizmus, antiszemitizmus. A magyar orvosi, ügyvédi és mérnöki kar politikája 1867 és 1945 között. Helikon Kiadó, Budapest, Krenner Miklós (Spectator): Az erdélyi út (Válogatott írások). Válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezetõ tanulmányt írta: György Béla. Haáz Rezsõ Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, Nicholas de Lange: An Introduction to Judaism. Cambridge University Press, Cambridge, Walter Laqueur: A History of Zionism. Schocken Books, New York, Slomo Leibovici Lais: Comitetul Democratic Evreiesc (C.D.E.). Formaþie politicã evreiascã sau jewsecþia româneascã. Editura Ion Perlipcean, Horodnic de Jos, K. Lengyel Zsolt: A kompromisszum keresése. Tanulmányok a 20. századi transzszilvanizmus korai történetéhez. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda Ligeti Ernõ: Erdély vallatása. Lapkiadó és Ny. Rt., Cluj Kolozsvár, Uõ: Súly alatt a pálma. Egy nemzedék szellemi élete. 22 esztendõ kisebbségi sorsban, Fraternitas RT., Kolozsvár, [1941]. Albert S. Lindemann: Evreul acuzat. Trei procese antisemite: Dreyfus, Beilis, Frank Editura Hasefer, Bucureºti, Irina Livezeanu: Culturã ºi naþionalism în România Mare Editura Humanitas, Bucureºti, (Angol nyelven megjelent: The Politics of Culture in Greater Romania. Nation-building and Student Nationalism UMI, Ann Arbor, 1989.) Lõwy Dániel: A Kálváriától a tragédiáig. Kolozsvár zsidó lakosságának története. Koinónia, Kolozsvár, Carmen Manaþe Sami Fiul Viorica Oprea: Comunitatea evreilor din Braºov. Secolele XIX XX. Editura Transilvania Expres, Braºov, Marton Ernõ: A zsidó nemzeti mozgalom Erdélyben. Kadima RT. Kiadása, Cluj, Uõ: A magyar zsidóság családfája. Vázlat a magyarországi zsidóság településtörténetéhez. Fraternitás, Kolozsvár, Ezra Mendelsohn: The Jews of East Central Europe between the World Wars. Indiana University Press, Bloomington, Mikes Imre: Erdély útja Nagymagyarországtól Nagyromániáig. Kaláka Könyvek, Sepsiszentgyörgy, Mikó Imre: Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története december 1-tõl augusztus 30-ig. Studium, Budapest, Minoritãþile naþionale din România. vol. I III. Arhivele Statului din România, Bucureºti, Monografia Clujului (szerk. Szigethy József) Tip. Victoria, Cluj Kolozsvár, 1939/40. Aron Moskovits, Jewish Education in Hungary ( ), Bloch Pub. Co., New-York, Cvi Moskovits: Jesivák Magyarországon. Adalékok a zsidó hitközségek áprilisi összeírásának történeti értékeléséhez. MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest, Mózes Teréz: Váradi zsidók. Literator Könyvkiadó, Nagyvárad, Avraham Nagari: Desired Goal. Zionist Youth Movements in Romania as a foundation for Jewish national revival ( ). Yad Yaari, Tel Aviv, (héber nyelven) Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. ETI, Kolozsvár,

6 Neumann Victor: Istoria evreilor din România: studii documentare ºi teoretice. Editura Amarcord, Timiºoara, Uõ.: Istoria evreilor din Banat. O mãrturie a multi ºi interculturalitãþii Europei central-orientale. Editura Atlas, Bucureºti, Z. Ornea: Anii treizeci. Extrema dreaptã româneascã. Editura Fundaþiei Culturale Române, Bucureºti, Parlamentarii evrei în forul legislativ al României ( ). Documente (extrase). Editura Hasefer, Bucureºti, Jicchák Perri: Toldot hájehudim b Transilvania bemeá háeszrim. I II. köt. Tarbut, Tel Aviv, Livia Popescu: Structurã socialã ºi societate civilã în România interbelicã. Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában. Csokonai Kiadó, Debrecen, Maria Radosav: Livada cu rodii. Carte ºi comunitate evreiascã în Nordul Transilvaniei (secolele XVIII XX). Argonaut, Cluj-Napoca, Jehuda Reinharz Anita Shapira (szerk.): Essential Papers on Zionism. New York University Press, New York London, Avram Rosen: Contribuþia evreilor la progresul industrial în România interbelicã. Editura Hasefer, Bucureºti, Liviu Rotman: The Comunist Era until Haim Watzman (szerk.): The History of the Jews in Romania IV. The Goldstein Goren Diaspora Research Center Tel Aviv University, Tel Aviv, Schön Dezsõ: Istenkeresõk a Kárpátok alatt. A chaszidizmus regénye. Új Kelet, Tel Aviv, Schön Dezsõ (szerk.): A Tegnap városa. A nagyváradi zsidóság emlékkönyve. A Nagyváradról Elszármazottak Egyesülete Izraelben. Tel Aviv, Ioan Scurtu Gheorghe Buzatu: Istoria românilor în secolul XX. ( ). Editura Paideida, Bucureºti, Sebestyén Mihály: Nyúlgát az idõ ellen. Az erdélyi zsidóság történetéhez. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, Singer Zoltán (szerk.): Volt egyszer egy Dés Bethlen, Magyarlápos, Retteg, Nagyilonda és környéke köt., Kiadja a Dés és Vidékérõl Elszármazottak Landsmannschaftja, Tel-Aviv, [1970]. Situaþia materialã ºi moralã a advocaþilor din Ardeal ºi Banat. Baroul Advocaþilor din Cluj, Cluj, Anthony D. Smith: National Identity. Penguin, London, Háráv Náftáli Stern: Emlékezz Szatmárra! A szatmári zsidóság emlékkönyve. Bné Brak, Szabó Imre: Erdély zsidói. Talmudisták, chászidok, cionisták. I. köt., Kadima Kiadás, Cluj, Tibori Szabó Zoltán: Árnyékos oldal. Zsidó identitástudat Erdélyben a holokauszt után. Koinónia, Kolozsvár, Claudia Ursuþiu: Senatori ºi deputaþi evrei în Parlamentul României ( ). Între reuºitã ºi eºec. Editura Fundaþiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, Leon Volovici: Ideologia naþionalistã ºi problema evreiascã : eseu despre formele antisemitismului intelectual în românia anilor 30. Editura Humanitas, Bucureºti, Mircea Vulcãnescu: ªcoala sociologicã a lui Dimitrie Gusti. Editura Eminescu, Bucureºti, Smaranda Vultur: Memoria salvatã. Evreii din Banat, ieri ºi azi. Editura Polirom, Iaºi, Turzai Mária (szerk.): A Vásárhelyi Találkozó. Politikai Könyvkiadó, Bukarest, Dr. Weiss Ignác: A zsidóságról a zsidóságnak. Kiadja a Rapid Nyomda, Brassó, 1928 Shlomo Ytzhaki: Jewish Schools in Transylvania Between the Two World Wars. Tel Aviv University, Tel Aviv, Tanulmányok Jean Ancel: German Romanian Relations During the Second World War. Randolph L. Braham (szerk.): The Tragedy of Romanian Jewry. Columbia University Press, New York, Th. Armon: The Economic Background of Anti-Semitism in Romania between the World Wars: C. Z. Codreanu and the Jewish Trade, SHVUT Balázs Sándor: Etnikum, kultúra, politikai opció. Korunk Barabás Endre: A magyar tannyelvû iskolák számában beállott változások ig. I. Magyar Kisebbség

7 Bányai Viktória: A Kárpát-medence magyar nyelvû zsidósága. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Bárdi Nándor: A romániai magyarság kisebbségpolitikai stratégiái a két világháború között. Regio Uõ: A szupremácia és az önrendelkezés igénye. Javaslatok, tervek az erdélyi kérdés rendezésére ( ). Uõ. (szerk.): Források és stratégiák. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, Uõ: A romániai magyar elit generációs csoportjainak integrációs viszonyrendszere ( ). Bárdi Nándor Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Fórum Kisebbségkutató Intézet Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja Dunaszerdahely, Uõ: A múlt, mint tapasztalat. A kisebbségbõl többségbe került erdélyi magyar politika szemléletváltása között. Limes Lya Benjamin: The Determinants of Jewish Identity in Inter-War Transylvania. Studia Judaica Gheorghe I. Bodea: Jewish political life and press in Transylvania between the Two World Wars. Studia Judaica Borsi-Kálmán Béla: A Bánság és Temesvár a századfordulón és az elsõ világháború elõestéjén. II. Pro Minoritate Rogers Brubaker: Csoportok nélküli etnicitás. Kántor Zoltán Majtényi Balázs (szerk.): Szöveggyûjtemény a nemzeti kisebbségekrõl. Rejtjel Kiadó, Budapest, Moshe Carmilly Weinberger: Adatok az erdélyi zsidóság történetéhez. Dr. Lõwinger Sámuel (szerk.): Tanulmányok a Zsidó Tudomány körébõl. Dr. Guttmann Mihály emlékére. k.n., Budapest, Nicolae Cãciulã: Privire asupra Camerei de Comerþ ºi Industrie din Cluj ( ). Industria ºi bogãþiile naturale din Ardeal ºi Banat, Cluj, Daniel Citirigã: Congresul studenþilor de la Târgu-Mureº (3 5 aprilie 1936). Ideologie, propagandã ºi antisemitism. Revista Istoricã Livia Dandara: Populaþia evreiascã în contextul integrãrii Transilvaniei în viaþa economicã, socialã, politicã ºi culturalã a României. Anale de Istorie Danzig Hillel: Húsz év távlatából. Az erdélyi cionizmus húsz esztendeje. Kiadja a Hitachdut Bariszia-Habonim Nösziutja, Cluj, [1939] Kinga Frojimovics: Meeting-Point between Zionism and the Neolog Trend: Cultural Zionism in Hungary in the Interwar Period. Studia Judaica Gaal György: Az erdélyi zsidóság az elsõ világháborút követõ idõszakban. Korunk Uõ: Zsidó és zsidó származású tanárok a kolozsvári egyetem tanári karában. Múlt és Jövõ Gáll Ernõ: Kisebbség a kisebbségben. Regio Maria Ghitta: Acþiunea Românesacã ( ): The Circumstances of Its Establishment. Transylvanian Review Gidó Attila: Erdélyi zsidó intézmények a két világháború között. Korunk Uõ: Instituþiile evreieºti interbelice din Transilvania. Studia Universitatis Babeº Bolyai. Historia Uõ: Az erdélyi zsidó intézmények identitásformáló szerepe a két világháború között. Korunk Uõ: Jogkorlátozás, kirekesztés és antiszemitizmus Kolozsváron ( ). Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a Holokausztról IV. Presscon, Budapest, Uõ: Die Sozialstruktur der Klausenburger Juden in der Zwischenkriegzeit. Rudolf Gräf Urlich Bürger (szerk.): Klausenburg. Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa. Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, Uõ: Az ideológiai utas. Kohn Hillel életpályája. Bárdi Nándor (szerk.): Kisebbségi életpályák. MTA ENKI, Budapest, (megjelenés elõtt) Eugen Glück: The rabbinic court of Vijniþa while active in Oradea (In the view of the local population). Studia Judaica

8 Uõ: Evreii din Timiºoara între anii 1848 ºi Aspecte economico-sociale, politice ºi demografice. Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae Uõ: Contribuþii noi cu privire la frãmântãrile evreilor din Transilvania în anii Alexandru Roz (coord.): Aradul ºi Marea Unire. Editura Universitãþii Vasile Goldiº Arad, Arad, Uõ: Informaþii privind rabinii din Transilvania ( ). Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae Uõ: Contribuþii privind istoria antisemitismului din Transilvania (sec. XI 1918). Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae Uõ [Glück Jenõ]: Az erdélyi zsidóság útja ( ). Századok Gombos Benõ: Összehasonlítás az erdélyi és a magyarországi cionizmus között. Magyar Kisebbség Gyáni Gábor: Polgárosodás, mint zsidó identitás. BUKSZ Gyárfás Elemér: A kisebbségek képviselete a Kereskedelmi és Iparkamarákban. Magyar Kisebbség Ladislau Gyémánt: Jewish education in Transylvania in the Inter-War period. Studia Judaica Zvi Hartman: Zionism in Transylvania between the World Wars: From Ideology to Practice. Studia Judaica Uõ: Sources in Israel on inter-war Transylvanian Jewish history: the case of the Zionist movement. Studia Judaica Uõ: A Jewish minority in a multiethnic society. During a change of governments: The Jews of Transylvania in the interwar period. SHVUT Horváth Szabolcs Ferenc: A Romániai Országos Magyar Párt viszonya a jobboldali áramlatokhoz a harmincas években. Magyar Kisebbség Uõ: Az Erdélyi Lapok ideológiája. Zsidókérdés, katolikus antiszemitizmus és nemzetiszocializmus Erdélyben ( ). Regio Uõ: Utak, tévutak, zsákutcák. Paál Árpád két világháború közti politikai nézeteirõl. Ablonczy Balázs Fedinecz Csilla (szerk.): Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. Teleki László Alapítvány, Budapest, Miroslav Hroch: A nemzeti mozgalomtól a nemzet teljes kifejlõdéséig: a nemzetépítés folyamata Európában. Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyûjtemény. Budapest, Rejtjel Kiadó, Jakabffy Elemér: Nyílt levél Fõtisztelendõ Kovács Lajos r.k. lelkész Úrhoz. Magyar Kisebbség Karády Viktor: Csoportközi távolság, réteghelyzet, a zsidó keresztény házasságok dinamikája Erdélyben a világháborúk között. Korunk Uõ: Asszimiláció és társadalmi krízis. A magyar zsidó társadalomtörténet konjunkturális vizsgálata. Világosság Uõ: Jews in Freemason Lodges in Transylvania and in Voivodina before Studia Judaica Uõ: Zsidó orvostanhallgatók a kolozsvári magyar egyetemen ( ). Múlt és Jövõ Kiss Árpád: A romániai magyar ügyvédek. Magyar Kisebbség Kovács Éva: Disszimiláció, zsidó azonosságtudat, regionális identitás Szlovákiában ( ). Regio Kovács M. Mária: A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl. Molnár Judit (szerk.): A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi, Budapest, Kövér György: Gentry és zsidó? Társadalmi identitás és elõítélet az 1880-as évek Magyarországán. Századvég Will Kymlicka Christine Straehle: Kozmopolitanizmus, nemzetállamok, kisebbségi nacionalizmus. Kántor Zoltán Majtényi Balázs (szerk.): Szöveggyûjtemény a nemzeti kisebbségekrõl. Rejtjel Kiadó, Budapest, Lucian Leuºtean: Evreii ardeleni ºi conflictul dintre români ºi maghiari, pe teme educaþionale, din primii ani interbelici. Un document ºi câteva consideraþii. Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae

9 Ligeti Ernõ: Erdély zsidósága. Ararát. Magyar Zsidó Évkönyv az évre. Országos Izraelita Leányárvaház, Budapest, Lõwy Dániel: A kolozsvári Concordia zsidó színház története. Múlt és Jövõ Uõ: A Kis Szamostól a Potomacig. Kolozsvár egykori zsidó szellemisége és a Dumaposta asztaltársaság. Dávid Gyula, Veress Zoltán (szerk.): Kõ, bronz, buldózer. Láthatatlan és újra látható emlékmûveink. Erdélyi Könyv Egylet, Stockholm, David N. Myers: Between Diaspora and Zion: History, Memory, and the Jerusalem Scholars. Uõ. (szerk.): The Jewish Past Revisited: Reflections on Modern Jewish Historians. Yale University Press, New Haven London, Lucian Nastasã: Imposibila alteritate. Note despre antisemitismul universitar din România, Al. Zub (szerk.): Identitate alteritate. Editura Universitãþii Alexandru Ioan Cuza, Iaºi, Uõ: Der universitäre Antisemitismus Rumäniens in der Zwischenkriegszeit. Spritualitate ºi culturã europeanã. Volum dedicat Profesorolui Ladislau Gyémánt la împlinirea vârstei de 60 de ani. Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, id. Neumann Miksa: Mostoha gyermek a kisebbségek között is. Magyar Kisebbség Victor Neumann: Evreii din Banat între Austro-Ungaria ºi România, la începutul secolului al XX-lea. Carol Iancu: Permanenþe ºi rupturi în istoria evreilor din România (secolele XIX XX). Editura Hasefer, Bucureºti, Efrayim Ofir: The Romanian Zionist Movement in the Interwar Period. Liviu Rotman Raphael Vago (szerk.): The History of the Jews in Romania. Between the Two World Wars. III. köt., The Goldstein-Goren Diaspora Research Center Tel Aviv University, Tel Aviv, Az Országos Magyar Párt december 14-én megtartott nagygyûlésén elfogadott határozati javaslatok. Magyar Kisebbség Pálfy Zoltán: Nemzetállam és felsõoktatási piac. Adatok a kolozsvári egyetem diákságának etnikai és társadalmi összetételérõl a két világháború között. Erdélyi Társadalom Liviu Rotman: The Political Scene in Romania between the Two World Wars. Liviu Rotman Raphael Vago (szerk.): The History of the Jews in Romania. Between the Two World Wars. III. köt., The Goldstein-Goren Diaspora Research Center Tel Aviv University, Tel Aviv, Avram Rozen: Jews in Romanian Industry. Liviu Rotman Raphael Vago (szerk.): The History of the Jews in Romania. Between the Two World Wars. III. köt., The Goldstein-Goren Diaspora Research Center Tel Aviv University, Tel Aviv, Ivan Sanders: Transylvanism and Jewish Consciousness. Studia Judaica Szalai Miklós: Cionizmus, neológia, ortodoxia. A magyar zsidó identitás dilemmái a két világháború közötti Magyarországon. Múltunk Szarka László: A közép-európai kisebbségek típusairól. Adalékok a tipológiai besorolhatóság kérdéseihez. Kántor Zoltán Majtényi Balázs (szerk.): Szöveggyûjtemény a nemzeti kisebbségekrõl. Rejtjel Kiadó, Budapest, Maria Újvári: Új Kelet: a Source for the Study of Transylvanian Jewry. Studia Judaica Bela Vago: Evreii în alegerile din România între cele douã rãzboaie mondiale. Toladot Uõ: The Jewish vote in Romania between the two World Wars. The Jewish Journal of Sociology Raphael Vágo: The missing minority: the Jews in the Western historiography of Transylvania. In: Studia Judaica Uõ: The Jews of Transylvania: Between Integration and Segregation. Liviu Rotman Raphael Vago (szerk.): The History of the Jews in Romania. Between the Two World Wars. III. köt., The Goldstein-Goren Diaspora Research Center Tel Aviv University, Tel Aviv, Uõ: Romanian Jewry During the Interwar Period. Randolph L. Braham (szerk.): The Tragedy of Romanian Jewry. Columbia University Press, New York, Válaszok Kovács Lajos lelkész úrnak. (Leitner Mihály és Gombos Benõ válaszai) Magyar Kisebbség Marcel Varga: Statutul minoritãþilor etnice din România în timpul regimului autoritar al regelui Carol al II-lea ( ). Studii ºi Materiale de Istorie Contemporanã

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok Önéletrajz Novák Attila PhD anovak@t-email.hu Telefon: +36 70 9491 733 Történész Születési hely és idő: Budapest, 1967. május 17. Tanulmányok 1998 2002: PhD hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez KISNYOMTATVÁNYOK 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez Kolozsvár, 1932. 03., soksz., 1 f., 24x16 cm 645 Bevonulási felhívás Székelyudvarhely. 1918. 12.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA 2015 DR. PREPUK ANIKÓ

PUBLIKÁCIÓS LISTA 2015 DR. PREPUK ANIKÓ PUBLIKÁCIÓS LISTA 2015 DR. PREPUK ANIKÓ (A MAB-NAK A TÖRZSTAGSÁGRA VONATKOZÓ SZEMPONTRENDSZERE ALAPJÁN) Feltöltve a Magyar Tudományos Művek Tárába A) LEKTORÁLT/REFERÁLT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK: 33 I. Szakkönyv,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Gidó Attila. A zsidó Kolozsvár Épülő és építő közösség

Gidó Attila. A zsidó Kolozsvár Épülő és építő közösség Gidó Attila A zsidó Kolozsvár Épülő és építő közösség Kolozsvár életében zsidók először a XVI. század elején tűntek fel rendszeresen, néhány száz évig viszont csak közvetve játszottak szerepet a város

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A román magyar lakosságcsere kérdése 1940 1947 között

A román magyar lakosságcsere kérdése 1940 1947 között L. Balogh Béni Olti Ágoston A román magyar lakosságcsere kérdése 1940 1947 között A magyar román kapcsolatok 20. századi történetének egy sajátos, kevéssé vizsgált fejezetét képezi a lakosságcsere kérdése.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Toronyi Zsuzsanna. Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár

Szakmai önéletrajz. Toronyi Zsuzsanna. Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár Szakmai önéletrajz Toronyi Zsuzsanna Iskolák: 1989-1991: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely történelemkönyvtár szak 1991- ELTE BTK levéltár (1998) hebraisztika, történelem (1993-tól) új-

Részletesebben

A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében

A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc, 2014. október 15.

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

A magyarországi polgárosodás kutatásának új fellendülésekor, az 1980-as években, a történettudományon belül meglehetősen hangsúlyos szerepet kapott a

A magyarországi polgárosodás kutatásának új fellendülésekor, az 1980-as években, a történettudományon belül meglehetősen hangsúlyos szerepet kapott a A magyarországi polgárosodás kutatásának új fellendülésekor, az 1980-as években, a történettudományon belül meglehetősen hangsúlyos szerepet kapott a magyarországi zsidóság történetének kutatása. Nem véletlen,

Részletesebben

95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekrõl Marosvásárhely, február 5.

95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban dolgozó állambiztonsági tisztekrõl Marosvásárhely, február 5. 95. Kimutatás az ügynökhálózatot mûködtetõ és a Magyar Autonóm Tartományban állambiztonsági ekrõl Marosvásárhely, 1958. február 5. Fokozat Név Hálózati levõ 1. Alezredes Kovács Mihály 3 - - Tartományi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

SZEMLE. Zsidó identitások a sajtónyilvánosságban. Gidó Attila 276 SZEMLE

SZEMLE. Zsidó identitások a sajtónyilvánosságban. Gidó Attila 276 SZEMLE SZEMLE 276 SZEMLE Gidó Attila Zsidó identitások a sajtónyilvánosságban Tibori Szabó Zoltán: Árnyékos oldal. Zsidó identitástudat Erdélyben a holokauszt után. Koinónia: Kolozsvár, 2007. Az erdélyi zsidóság

Részletesebben

Párhuzamos életkeretek. A holokauszt utáni Kelet-Európa egyik legjelentõsebb

Párhuzamos életkeretek. A holokauszt utáni Kelet-Európa egyik legjelentõsebb ZSIDÓ REVIVAL KÖZÉP-EURÓPÁBAN GIDÓ ATTILA Zsidó jelen-lét Romániában 1. Közösségek a közösségben Párhuzamos életkeretek. A holokauszt utáni Kelet-Európa egyik legjelentõsebb nagyságú zsidó közössége mára

Részletesebben

ALEXANDRU IOAN CUZA TUDOMÁNYEGYETEM, JÁSZVÁSÁR

ALEXANDRU IOAN CUZA TUDOMÁNYEGYETEM, JÁSZVÁSÁR Egyetemi címjegyzék ALEXANDRU IOAN CUZA TUDOMÁNYEGYETEM, JÁSZVÁSÁR cím: Iaşi, b-dul Carol I nr.11. tel.: 0232-201000, fax: 0232-201201 e-mail: contact@uaic.ro honlap: www.uaic.ro BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM,

Részletesebben

A Aetas Évfolyam Meglévő számok Db

A Aetas  Évfolyam Meglévő számok Db FOLYÓIRATOK ARCHÍVUMA 2002-ig 168 óra http://www.168ora.hu/ 2000 41,42,44,47,48,49 6 2000 http://magyar-irodalom.elte.hu/2000 2002 Hiányzik 2001 1-12 12 2000 1-12 11 1999 1-12 12 (2x9) 1998 1-12 11 1997

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

ERDÉLYI ZSIDÓ TÁRSADALOM- ÉS NEMZETÉPÍTÉSI KÍSÉRLETEK ( )

ERDÉLYI ZSIDÓ TÁRSADALOM- ÉS NEMZETÉPÍTÉSI KÍSÉRLETEK ( ) ERDÉLYI ZSIDÓ TÁRSADALOM- ÉS NEMZETÉPÍTÉSI KÍSÉRLETEK (1918 1940) 1. A vizsgálat kiindulópontjai Ó, most már másként látok mindent. Eddig azt hittem, hogy letaszítottak. Pedig csak le akartak rántani!

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

ÉLETRAJZI ADATOK Adorján Ármin Arató András Eisler Mátyás Farkas Mózes

ÉLETRAJZI ADATOK Adorján Ármin Arató András Eisler Mátyás Farkas Mózes ÉLETRAJZI ADATOK Adorján Ármin (1867, Nyírbátor 1938, Nagyvárad) Ügyvéd. Középiskoláit és jogi tanulmányait Nagyváradon végezte. Itt folytatott ügyvédi gyakorlatot. Közéleti szereplése újságírással kezdõdött,

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Új szerzeményeink (2009. május)

Új szerzeményeink (2009. május) Új szerzeményeink (. május) Lelőhely Raktári szám A dokumentum azonosító adatai Megjelenési adatok 4/6821 Akti : Arkistolaitoksen asiakaslehti Helsinki : Kansallisarkisto, 4/3668 Annual report of the Kokuritsu

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1996-2000 Texas Christian University, Fort Worth, Texas, USA

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1996-2000 Texas Christian University, Fort Worth, Texas, USA SZISZKOSZNÉ DR. HALÁSZ DOROTTYA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZÜLETÉSI ÉV 1973 TANULMÁNYOK 1996-2000 Texas Christian University, Fort Worth, Texas, USA Ph.D. fokozat, 2000 (Honosítva: Debreceni Egyetem, 2001) Főtárgy:

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága 200 Csorba Csaba Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága KÓS KÁROLY az erdélyi tárgyi néprajz legjobb romániai magyar szakértője, egyben legtöbbet publikáló kutatója. Ennek ellenére tevékenységének

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK. Levéltári források

IRODALOMJEGYZÉK. Levéltári források IRODALOMJEGYZÉK Levéltári források Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (A román Külügyminisztérium Levéltára, Bukarest) fond Conferinþa de Pace de la Paris (1946 1947). fond 71/ Germania 1920 1944.

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

6.Tanulmányok: Intézmény: BBTE, Bölcsészkar BBTE, Bölcsészkar

6.Tanulmányok: Intézmény: BBTE, Bölcsészkar BBTE, Bölcsészkar CURRICULUM VITAE 1. Családnév: GURKA-BALLA 2. Keresztnév: ILONA (személyazonosságiban: ELENA) 3. Születési adatok: 1955.09.26, Kolozsvár/ Kolozs megye 4. Lakcím: Kolozsvár, 400679, Hateg u., 26/3 Románia

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK TARTALOM. A diaszpórakutatás módszerei és alapfogalmai I. A magyar diaszpóra fejlődéstörténete II. A magyar diaszpóra felé irányuló anyaország-politikák I. A diaszpórakutatás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Publikációs lista AKKREDITÁLT KIADÓKNÁL MEGJELENTETETT KÖTETEK (CNCS, B)

Publikációs lista AKKREDITÁLT KIADÓKNÁL MEGJELENTETETT KÖTETEK (CNCS, B) Publikációs lista KÖNYVEK AKKREDITÁLT KIADÓKNÁL MEGJELENTETETT KÖTETEK (CNCS, B) 1. Demeter M. Attila: Ethnos és demos, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2013, 300 o., (megjelenés előtt) 2. Demeter M.

Részletesebben

FIGYELÔ. Figyelô. Válogatott bibliográfia a 2012. MÁRCIUS MÁJUS közötti idôszak zsidó vonatkozású irodalmából, sajtójából DALLOS ESZTER MUSTRÁJA

FIGYELÔ. Figyelô. Válogatott bibliográfia a 2012. MÁRCIUS MÁJUS közötti idôszak zsidó vonatkozású irodalmából, sajtójából DALLOS ESZTER MUSTRÁJA Figyelô Válogatott bibliográfia a 2012. MÁRCIUS MÁJUS közötti idôszak zsidó vonatkozású irodalmából, sajtójából DALLOS ESZTER MUSTRÁJA Ezt a munkát az Andrew and Pearl Rosenfeld Research Project on the

Részletesebben

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p.

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p. NAVRACSICS TIBOR Önálló monográfia, tankönyv NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. B Korona K. 1998. 342, [2] Tanulmány gyűjteményes kötetben NAVRACSICS Tibor:

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940)

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940) Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940) 1918 október 28. A kolozsvári ortodox hitközség elöljárósági ülésén amelyen részt vesznek Eisler Mátyás kolozsvári neológ fõrabbi és az Ezra zsidó

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Gimn. 47,100 43,900 47,250 47,250 47,400 46,300 279,200 2 Nagykőrös Arany János Ref. Gimn. 45,800 45,350 45,650 47,800 45,650

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

198 EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK

198 EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK Eseménynaptár Kolozsvár, 1989. december 23.: 15 kolozsvári értelmiségi Hívó szó cím felhívásában, többek között, legsürg sebb feladatnak tekinti az Erdélyi Múzeum-Egyesület újjászervezését és m ködése

Részletesebben

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A bibliográfia nem tartalmazza munkatársaink minden 1987-ben megjelent publikációját. Nem vettük fel a napilapokban megjelent kisebb

Részletesebben

YAD VASHEM The Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority

YAD VASHEM The Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority YAD VASHEM The Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority The International School for Holocaust Studies ביה"ס המרכזי להוראת השואה יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZEMINÁRIUMA

Részletesebben

PROGRAMFÜZET PROGRAMUL

PROGRAMFÜZET PROGRAMUL ÚJ KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK AZ ERDÉLYI TÖRTÉNELEMKUTATÁSBAN I. ERDÉLYI TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORANDUSZ KONFERENCIA Nagyvárad, 2016. április 28 29. PROGRAMFÜZET PROGRAMUL PROVOCĂRI NOI ȘI RĂSPUNSURI ÎN CERCETAREA

Részletesebben

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés Irodalomjegyzék Anuarul Statistic al R.P.R. Editura ªtiinþificã. Bucureºti. 1957. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti. 1959. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti 1963. Anuarul Statistic al R.S.R. Bucureºti

Részletesebben

Publikációs jegyzék

Publikációs jegyzék Bakk Miklós Publikációs jegyzék - 2014 Önálló kiadvány, szakkönyv Regionalism asimetric şi administraţie publică. Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România, Nr.54. ISPMN, Cluj-Napoca,

Részletesebben

Részvétel az In memoriam Gábor Áron kiállítás megszevezésében 2010.

Részvétel az In memoriam Gábor Áron kiállítás megszevezésében 2010. Bordi Zsigmond Lóránd - Szakmai tevékenység I. Kiállítások Részvétel az In memoriam Gábor Áron kiállítás megszevezésében 2010. Részvétel a 160 éves a háromszéki magyar sajtó című időszakos kiállítás megszervezésében

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

Észak-Erdély 1940 1944 közötti története a román történetírásban

Észak-Erdély 1940 1944 közötti története a román történetírásban Limes 131 Észak-Erdély Nézőpontok Sárándi Tamás Észak-Erdély 1940 1944 közötti története a román történetírásban Bevezető megjegyzések. Írásom elkészítésekor csak az 1990 után született munkákat vettem

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Könyvek: Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Budapest: Corvina, 1996. (301 B 63) Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek : múlt és jelen. Budapest: Ventus

Részletesebben

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták A Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. július 1. 2016. március 31. közötti időszakra kiírt Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására. Magyarországi levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, módszertani

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26.

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

AZ ERDÉLYI CIONIZMUS. Dr. Kiss Erika

AZ ERDÉLYI CIONIZMUS. Dr. Kiss Erika AZ ERDÉLYI CIONIZMUS Dr. Kiss Erika 2011 Bevezető Bár a zsidók Cionba való visszatérésébe vetett hit mindig a zsidó messianizmus részét képezte, a cionizmus elnevezés csak 1890-ben hangzott el először.

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro

Részletesebben

A FELEJTHETŐ POGROM AZ 1927-ES NAGYVÁRADI ZAVARGÁSOK FOGADTATÁSA

A FELEJTHETŐ POGROM AZ 1927-ES NAGYVÁRADI ZAVARGÁSOK FOGADTATÁSA A FELEJTHETŐ POGROM AZ 1927-ES NAGYVÁRADI ZAVARGÁSOK FOGADTATÁSA RIGÓ MÁTÉ A Nagyvárad felől 1927. december 8-án a biharkeresztesi határállomásra érkező vonat utasai betört kirakatokról, kifosztott zsinagógákról,

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés. a közigazgatásban dolgozók számára

Nemzetpolitikai továbbképzés. a közigazgatásban dolgozók számára Nemzetpolitikai továbbképzés a közigazgatásban dolgozók számára 2014. március 3-4. Magyarság Háza 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Program Március 3. 8:30 8:40 Megnyitó, köszöntő. Milován Orsolya, főosztályvezető

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0

2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0 Fenyves Katalin legfontosabb publikációi Könyv 2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0 Cikkek, tanulmányok 2013 - A magyar zsidó nő

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

KOLOZSVÁR ZSIDÓ NÉPESSÉGE. URBANIZÁCIÓS SZINT ÉS LAKÓSZERKEZET

KOLOZSVÁR ZSIDÓ NÉPESSÉGE. URBANIZÁCIÓS SZINT ÉS LAKÓSZERKEZET KOLOZSVÁR ZSIDÓ NÉPESSÉGE. URBANIZÁCIÓS SZINT ÉS LAKÓSZERKEZET GIDÓ Attila A 19. századtól tapasztalható gyors városiasodás, a falvakról városokra történő betelepülés általános jelenségnek számított a

Részletesebben

RICZU ZOLTÁN főiskolai tanár, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

RICZU ZOLTÁN főiskolai tanár, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA RICZU ZOLTÁN főiskolai tanár, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Riczu Z. (1992): Zsidó épületek és emlékek Nyíregyházán. MTC PRESS Kiadványszerkesztőség,

Részletesebben

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása

Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Kisebbségi felsőoktatás Európában és a Bolyai Egyetem újraindítása Hantz Péter egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár jegyző, az Oktatási Szakbizottság elnöke, Erdélyi Magyar Nemzeti

Részletesebben