FORRÁSOK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FORRÁSOK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA"

Átírás

1 FORRÁSOK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA Levéltári források AFCER Arhivele Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti din România. Bucureºti (Romániai Zsidó Hitközségek Szövetségének Levéltára. Bukarest) DJANCJ Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale Cluj (Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága) DJANTM Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale Timiº (Román Országos Levéltár Temes Megyei Igazgatósága) DANIC Direcþia Arhivelor Naþionale Istorice Centrale (Román Országos Levéltár Központi Igazgatósága, Bukarest) MOL Magyar Országos Levéltár. Budapest Sajtó, hivatalos lapok Zsidó lapok Hoemesz Igazság (Kolozsvár, Torda) Neue Zeit Új Kor (Temesvár) 1933, 1935 Népünk Unser Volk (Nagyvárad) 1934 Új Kelet (Kolozsvár) 1918, Zsidó Állam (Kolozsvár) 1930 Zsidó Jövõ (Szatmárnémeti) 1930 Zsidó Élet (Marosvásárhely) 1932 Zsidó Kisebbség (Nagyvárad) 1929 Magyar lapok Brassói Lapok 1933 Erdélyi Tudósító (Kolozsvár) 1931 Keleti Újság (Kolozsvár) , 1925, 1927 Nagyvárad (Nagyvárad) 1926, 1930 Nagyváradi Napló (Nagyvárad) 1933 Napkelet (Kolozsvár) 1922 Temesvári Hírlap (Temesvár) 1927 Német lap Temesvarer Zeitung (Temesvár) 1927 Hivatalos lap Monitorul Oficial al României (Bukarest) 1925, 1928, , 1937 Válogatott bibliográfia Statisztikák, lexikonok, szervezeti kiadványok, segédletek Adatmutató a nyelvi, faji, és vallási kisebbségek jogi, politikai kulturális és gazdasági helyzetérõl, különös tekintettel a nemzeti kisebbségekre. A Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemlében szeptember 1-tõl augusztus 31-ig közölt anyagból. Közzéteszi: Jakabffy Elemér, Husvéth és Hoffer kny., Lugos,

2 Árvák Könyve. Az Erdélyi Zsidó Árvagondozó Évkönyve (szerk. Schwartz Miksa). Az Erdélyi Zsidó Árvagondozó Kiadása, Cluj, Árvák Könyve. Az Erdélyi Zsidó Árvagondozó Évkönyve (szerk. Schwartz Miksa). Az Erdélyi Zsidó Árvagondozó Kiadása, Cluj, Calendarul Evreesc Jüdischer Kalendar Zsidó Naptár /40. (szerk. Lõvy Ferenc, Lax A. Salvator). Kiadja az Erdély-Bánáti Izraelita Iroda, Cluj, Cionista ABC. Kérdések és feleletek. A Brith Trumpeldor erdélyi Mifkádá Rásitjának kiadása, Cluj Kolozsvár, A Cluj Kolozsvári Orthodox Hevra Kadisa Szentegylet Alapszabályai. K. n., Cluj Kolozsvár, Dr. Eisler Mátyás: Jelentés az Erdély Bánáti Országos Izraelita Iroda mûködésérõl. A Szövetségnek november 17-én, Aradon tartott nagygyûlése számára. Az Erdély Bánáti Izraelita Hitközségek Szövetségének Közleménye, 1., Cluj Kolozsvár, Dr. Eisler Mátyás: Jelentés az Erdély Bánáti Országos Izraelita Iroda mûködésérõl. A Szövetségnek évi június hó 29-én Marosvásárhelyt tartott nagygyûlése számára. Az Erdély Bánáti Izraelita Hitközségek Szövetségének Közleménye, 2. sz., Cluj Kolozsvár, Encyclopaedia Judaica. The Macmillan Co., Jerusalem, Encyclopedia of Zionism and Israel (szerk. Raphael Patai). Herzl Press McGraw-Hill, New York, Erdélyi és Bánáti Közgazdasági Lexikon (szerk. Klein Dezsõ). Franklin Nyomda Kiadása, Oradea, Erdélyi Lexikon (szerk. dr. Osvát Kálmán). Szabadsajtó Könyv- és Lapkiadó RT. Satu Mare Szatmár, Oradea Nagyvárad, Erdélyi Magyar Évkönyv I. évf. (szerk. Dr. Sulyok István és Dr. Fritz László). Juventus Kiadás, Kolozsvár, Erdélyi Monográfia. (szerk. Várady Aladár és Berey Géza) Gloria, Satu Mare, Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség VII. konferenciája. Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség/Palesztina Hivatal/Keren Hajeszod és Keren Kajemet Lejiszrael jelentése évi mûködésérõl. Kadima, Cluj, Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség XVI. konferenciája. A Zsidó Nemzeti Szövetség, Palesztinahivatal, WIZO Föderáció, Keren Kajemet Lejiszrael, Keren Hajeszod jelentése évi mûködésérõl. Kiadja az EZSNSZ, Timiºoara, Erecz Jiszráél. A Palesztina-alapok (Keren Kajemet Lejiszrael és a Keren Hajeszod) munkája az évben. Kiadja a Keren Hajeszod és a Keren Kajemet Erdélyrészi Irodái, Kolozsvár, évi népszámlálás. Demográfiai adatok községenként. Országhatáron kívüli terület. Kézirat. Központi statisztikai Hivatal, Budapest, Hitközségi értesítõ 5701 Sevat február. Megemlékezés Dr. Konrád Béla hitközségi elnök elmúlásáról Január 17. Kiadja a Nagyváradi Kongr. Ny. Szert. Izr. Hitközség, Nagyvárad, Jelentés az Erdély Bánáti Országos Izraelta Iroda mûködésérõl az évtizedben. Az május hó 29. és 30. napjain Brassóban tartandó jubiláris nagygyûlés számára. Tip. Franklin, Oradea Cluj, Jelentés az Erdélyrészi Központi Palesztina Hivatal (1925) évi mûködésérõl. Kiadja az Erdélyrészi Palesztina Hivatal, Kolozsvár, Jelentés az január február hónapokról. Kiadja a Kolozsvári Kongresszusi Izraelita Hitközség, Kolozsvár, Dr. Kepecs József (szerk.): A zsidó népesség száma településenként ( ). Budapest, Központi Statisztikai Hivatal, Magyar Életrajzi Lexikon. Elektronikus dok. (PC CD-ROM) Arcanum, Budapest, A Magyar Szent Korona Országainak évi népszámlálása. V. rész. Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, Magyarország történeti kronológiája. III. kötet Akadémiai Kiadó, Budapest, C. Martinovici N. Istrati: Dicþionarul Transilvaniei, Banatului ºi celorlalte þinuturi alipite. Institut de arte grafice Ardealul, Cluj,

3 Meister Róbert: Problematica evreiascã ilustratã în colecþiile B.C.U. din Cluj-Napoca. Bibliografie analiticã. Biblioteca Centralã Universitarã Lucian Blaga, Cluj-Napoca, Monoki István: Magyar könyvtermelés Romániában ( ). I. köt. Erdélyi Múzeum-Egyesület Országos Széchényi Könyvtár, Kolozsvár Budapest, Munkánk és feladataink. Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség. Szatmári Csoport, Szatmárnémeti, Peszachi Jelentés. Kiadja a Kolozsvári Kongresszusi Izraelita Hitközség, Kolozsvár, Populaþia evreiascã în cifre. Memento Statistic. Congresul Mondial Evreesc, Secþiunea din România. Bucureºti, Recensãmântul general al populaþiei României din 29 decemvrie II. Bucureºti, Traian Rotariu (szerk.): Recensãmântul din Transilvania. Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca Uõ: Recensãmântul din Transilvania. Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, Schreiber Sándor: Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Sajtó alá rendezte Schreiberné Bernáth Livia és Barabás Györgyi, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest, Szervezeti jelentés az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség VI. konferenciájára az 5685/6 konferenciális évrõl ( ). k. n., Târgu-Mureº Marosvásárhely, Tíz év a zsidóság átrétegzõdésének szolgálatában. Kiadja az Erdélyi Zsidó Árvagondozó Átrétegzõdési (Tanoncotthon) Osztálya, Cluj, Varga E. Árpád: Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán. Regio Uõ.: Népszámlálások a jelenkori Erdély területén. Regio MTA Történettudományi Intézet, Budapest, Zsidó Lexikon (szerk. Újvári Péter). A Zsidó Lexikon Kiadása, Budapest, (Reprint: Blackburn International Incorporation, Budapest, 1987.) Zsidó Naptár az bibliai és az polgári évre. (szerk. Lax A. Salvator) Kiadja az Erdély-Bánáti Országos Izraelita Iroda, Cluj Oradea, é.n. [1935] Szakkönyvek Jean Ancel: Contribuþii la istoria României. Problema evreiascã vol. I., Editura Hasefer, Bucureºti, Ágoston Péter: A zsidók útja. Magyar Könyvnyomda és Kiadóvállalat, Nagyvárad, Dr. Balázs András: Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdelmeihez Minerva Rt., Kolozsvár, Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret. Politikai Kiadó, Bukarest, Balkányi Kohn Jicchák: A judaizmus lényege. Tipografia Diamantstein, Huedin, Bárdi Nándor: Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, Jean Baumgarten (szerk.): Az askenázi kultúra ezer éve. Kalligram, Pozsony, Alex Bein: A cionista mozgalom lényege és története. Bevezetõ tanulmány. Az Erdélyi Cionista Kultúrközpont Kiadása, Temesvár, Esther Benbassa Aron Rodrigue: A szefárd zsidók története Toledótól Szalonikiig. Osiris, Budapest Lya Benjamin (szerk.): Evreii din România în texte istoriografice. Antologie. Editura Hasefer, Bucureºti, Carol Bines: Din istoria imigrãrilor în Israel Editura Hasefer, Bucureºti, Grigore Buda: Evreii din Sãlaj în perioada interbelicã. Lucrare de diplomã. UBB Facultatea de Istorie, Cluj-Napoca, (kézirat) Octavian Buzea: Clujul: Tip. Ardeal, Cluj, Nicolae Cajal Hary Kuller (szerk.): Contribuþia evreilor din România la culturã ºi civilizaþie. ed. II, Editura Hasefer, Bucureºti, Ana Maria Caloianu: Istoria comunitãþii evreieºti din Alba Iulia (sec. XVII 1948). Editura Hasefer, Bucureºti, Moshe Carmilly Weinberger: A zsidóság története Erdélyben MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest,

4 Uö: Út a szabadság felé! Zsidó menekültek megsegítésének története a holocaust idején: Erdély, The Babeº-Bolyai University The Faculty of History and Philosophy Dr. Moshe Carmilly Institute for Hebrew and Jewish History, Cluj-Napoca, Vasile Ciobanu: Contribuþii la cunoaºterea istoriei saºilor transilvãneni Editura Hora, Sibiu, Sabin Cioranu: Problema comerþului ºi meºteºugurilor în municipiul ºi judeþul Cluj. Tip. Carpaþii S.A., Cluj, Csepeli György: Csoporttudat nemzettudat. Magvetõ, Budapest, Csíki Tamás: Városi zsidóság Északkelet- és Kelet-Magyarországon. (A miskolci, a kassai, a nagyváradi, a szatmárnémeti és a sátoraljaújhelyi zsidóság gazdaság- és társadalomtörténetének összehasonlító vizsgálata ). Osiris, Budapest, Csirák Csaba (szerk.): Szatmári zsidó emlékek. Kiadja a Szent - Györgyi Albert Társaság és az EMKE Szatmár Megyei Szervezete, Szatmárnémeti, Csizmadia Andor: Vázlat Kolozsvár társadalmáról. Szent Erzsébet Nyomda Rt., Kassa, Gheorghe Dumitraº-Biþoaica: Statutul juridic al evreilor ºi legislaþia românizãrii. Editura Prometeu, Bucureºti, Egry Gábor: Az erdélyiség színeváltozása. Kísérlet az Erdélyi Párt ideológiájának és identitáspolitikájának elemzésére Napvilág Kiadó, Budapest, S. N. Eisenstadt: Jewish Civilization. The Jewish Historical Experience in a Comparative Perspective. State University of New York Press, Albany, Fejtõ Ferenc: Magyarság, zsidóság. MTA Történettudományi Intézete, Budapest, Fischer József: A cionizmus, mint modern világszemlélet. Fraternitas Lap- és Könyvkiadó R.T., Cluj, Dr. Fleisz János: Egy város átalakulása. Nagyvárad a két világháború között Literator, Nagyvárad, Onisifor Ghibu: Universitatea Daciei Superioare. Ateliere Grafice Cultura Naþionalã, Bucureºti, Gidó Attila: Az erdélyi zsidókról. Közös történeti vázlat. Litera Veres Könyvkiadó, Székelyudvarhely, Hildrun Glass: Zerbrochene Nachbarschaft. Das deutsch-jüdische Verhältnis in Rumänien ( ). Oldenbourg, München, Gonda László: A zsidóság Magyarországon Századvég, Budapest, Gyáni Gábor Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Osiris Kiadó, Budapest, Ladislau Gyémánt: The Jews of Transylvania in the Age of Emancipation ( ). Editura Enciclopedicã, Bucureºti, Uõ: The Jews of Transylvania. A Historical Destiny. Institutul Cultural Român Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, György Béla: Iratok a Romániai Országos Magyar Párt történetéhez. I. A vezetõ testületek jegyzõkönyvei. Pro-Print Könyvkiadó Erdélyi Múzeum Egyesület, Csíkszereda Kolozsvár, Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris, Budapest, Herzl Tivadar: A zsidó állam. Kiadja Berger Miksa utóda, Máramarossziget, Horváth Szabolcs Ferenc: Elutasítás és alkalmazkodás között. A romániai magyar kisebbség politikai stratégiái ( ). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, Carol Iancu: Evreii din România De la emancipare la marginalizare. Editura Hasefer, Bucureºti, Uõ: Lupta internaþionalã pentru emanciparea evreilor din România. Documente ºi mãrturii. vol. II ( ). Editura Hasefer, Bucureºti, Istoria Clujului. (red. ªtefan Pascu) Intreprinderea Poligraficã, Cluj, Istoria evreimii arãdene. Editura Minimum, [Tel-Aviv], Dr. Jancsó Elemér: Az erdélyi magyarság életsorsa nevelésügyének tükrében Merkantil Nyomda Könyvkiadóvállalat, Budapest, The Jews of Czechoslovakia. Historical Studies and Surveys., I II. köt., The Jewish Publication Society of America Society for the Historyof Czechoslovak Jews, Philadelphia New York, Karády Viktor: Zsidóság, modernizáció, polgárosodás. Cserépfalvi Kiadása, Budapest, Uõ (Victor Karady): The Jews of Europe in the Modern Era. A Socio-historical Outline. Central European University Press, Budapest New York,

5 Victor Karady Lucian Nastasã: The University of Kolozsvár and the Students of Medical Faculty: Central European University, Budapest, Nathaniel Katzburg: Fejezetek az újkori zsidó történelembõl Magyarországon. MTA Judaisztikai Kutatócsoport Osiris Kiadó, Budapest, Dr. Kecskeméti Lipót: Vallási zsidóság és nemzeti zsidóság. Templomi beszédek. Kosmos nyomda, könyv- és lapkiadóvállalat részvénytársaság, Nagyvárad, Kelet és Nyugat között. Zsidó fiatalok antológiája. A Zsidó Diáksegélyzõ Kiadása, Cluj, Kolozsvár 1000 éve: a október én rendezett konferencia elõadásai. (szerk. Dáné Tibor Kálmán, Egyed Ákos, Sipos Gábor, Wolf Rudolf) Erdélyi Múzeum Egyesület Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület, Kolozsvár, A kolozsvári zsidóság emlékkönyve. (szerk. Moshe Carmilly Weinberger) 2. kiad., Sepher Hermon Press, New York, Kovács Éva: Felemás asszimiláció. A kassai zsidóság a két világháború között ( ). Fórum Kisebbségkutató Intézet Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja Dunaszerdahely, Kovács M. Mária: Liberalizmus, radikalizmus, antiszemitizmus. A magyar orvosi, ügyvédi és mérnöki kar politikája 1867 és 1945 között. Helikon Kiadó, Budapest, Krenner Miklós (Spectator): Az erdélyi út (Válogatott írások). Válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezetõ tanulmányt írta: György Béla. Haáz Rezsõ Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, Nicholas de Lange: An Introduction to Judaism. Cambridge University Press, Cambridge, Walter Laqueur: A History of Zionism. Schocken Books, New York, Slomo Leibovici Lais: Comitetul Democratic Evreiesc (C.D.E.). Formaþie politicã evreiascã sau jewsecþia româneascã. Editura Ion Perlipcean, Horodnic de Jos, K. Lengyel Zsolt: A kompromisszum keresése. Tanulmányok a 20. századi transzszilvanizmus korai történetéhez. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda Ligeti Ernõ: Erdély vallatása. Lapkiadó és Ny. Rt., Cluj Kolozsvár, Uõ: Súly alatt a pálma. Egy nemzedék szellemi élete. 22 esztendõ kisebbségi sorsban, Fraternitas RT., Kolozsvár, [1941]. Albert S. Lindemann: Evreul acuzat. Trei procese antisemite: Dreyfus, Beilis, Frank Editura Hasefer, Bucureºti, Irina Livezeanu: Culturã ºi naþionalism în România Mare Editura Humanitas, Bucureºti, (Angol nyelven megjelent: The Politics of Culture in Greater Romania. Nation-building and Student Nationalism UMI, Ann Arbor, 1989.) Lõwy Dániel: A Kálváriától a tragédiáig. Kolozsvár zsidó lakosságának története. Koinónia, Kolozsvár, Carmen Manaþe Sami Fiul Viorica Oprea: Comunitatea evreilor din Braºov. Secolele XIX XX. Editura Transilvania Expres, Braºov, Marton Ernõ: A zsidó nemzeti mozgalom Erdélyben. Kadima RT. Kiadása, Cluj, Uõ: A magyar zsidóság családfája. Vázlat a magyarországi zsidóság településtörténetéhez. Fraternitás, Kolozsvár, Ezra Mendelsohn: The Jews of East Central Europe between the World Wars. Indiana University Press, Bloomington, Mikes Imre: Erdély útja Nagymagyarországtól Nagyromániáig. Kaláka Könyvek, Sepsiszentgyörgy, Mikó Imre: Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története december 1-tõl augusztus 30-ig. Studium, Budapest, Minoritãþile naþionale din România. vol. I III. Arhivele Statului din România, Bucureºti, Monografia Clujului (szerk. Szigethy József) Tip. Victoria, Cluj Kolozsvár, 1939/40. Aron Moskovits, Jewish Education in Hungary ( ), Bloch Pub. Co., New-York, Cvi Moskovits: Jesivák Magyarországon. Adalékok a zsidó hitközségek áprilisi összeírásának történeti értékeléséhez. MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest, Mózes Teréz: Váradi zsidók. Literator Könyvkiadó, Nagyvárad, Avraham Nagari: Desired Goal. Zionist Youth Movements in Romania as a foundation for Jewish national revival ( ). Yad Yaari, Tel Aviv, (héber nyelven) Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában. ETI, Kolozsvár,

6 Neumann Victor: Istoria evreilor din România: studii documentare ºi teoretice. Editura Amarcord, Timiºoara, Uõ.: Istoria evreilor din Banat. O mãrturie a multi ºi interculturalitãþii Europei central-orientale. Editura Atlas, Bucureºti, Z. Ornea: Anii treizeci. Extrema dreaptã româneascã. Editura Fundaþiei Culturale Române, Bucureºti, Parlamentarii evrei în forul legislativ al României ( ). Documente (extrase). Editura Hasefer, Bucureºti, Jicchák Perri: Toldot hájehudim b Transilvania bemeá háeszrim. I II. köt. Tarbut, Tel Aviv, Livia Popescu: Structurã socialã ºi societate civilã în România interbelicã. Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában. Csokonai Kiadó, Debrecen, Maria Radosav: Livada cu rodii. Carte ºi comunitate evreiascã în Nordul Transilvaniei (secolele XVIII XX). Argonaut, Cluj-Napoca, Jehuda Reinharz Anita Shapira (szerk.): Essential Papers on Zionism. New York University Press, New York London, Avram Rosen: Contribuþia evreilor la progresul industrial în România interbelicã. Editura Hasefer, Bucureºti, Liviu Rotman: The Comunist Era until Haim Watzman (szerk.): The History of the Jews in Romania IV. The Goldstein Goren Diaspora Research Center Tel Aviv University, Tel Aviv, Schön Dezsõ: Istenkeresõk a Kárpátok alatt. A chaszidizmus regénye. Új Kelet, Tel Aviv, Schön Dezsõ (szerk.): A Tegnap városa. A nagyváradi zsidóság emlékkönyve. A Nagyváradról Elszármazottak Egyesülete Izraelben. Tel Aviv, Ioan Scurtu Gheorghe Buzatu: Istoria românilor în secolul XX. ( ). Editura Paideida, Bucureºti, Sebestyén Mihály: Nyúlgát az idõ ellen. Az erdélyi zsidóság történetéhez. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, Singer Zoltán (szerk.): Volt egyszer egy Dés Bethlen, Magyarlápos, Retteg, Nagyilonda és környéke köt., Kiadja a Dés és Vidékérõl Elszármazottak Landsmannschaftja, Tel-Aviv, [1970]. Situaþia materialã ºi moralã a advocaþilor din Ardeal ºi Banat. Baroul Advocaþilor din Cluj, Cluj, Anthony D. Smith: National Identity. Penguin, London, Háráv Náftáli Stern: Emlékezz Szatmárra! A szatmári zsidóság emlékkönyve. Bné Brak, Szabó Imre: Erdély zsidói. Talmudisták, chászidok, cionisták. I. köt., Kadima Kiadás, Cluj, Tibori Szabó Zoltán: Árnyékos oldal. Zsidó identitástudat Erdélyben a holokauszt után. Koinónia, Kolozsvár, Claudia Ursuþiu: Senatori ºi deputaþi evrei în Parlamentul României ( ). Între reuºitã ºi eºec. Editura Fundaþiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, Leon Volovici: Ideologia naþionalistã ºi problema evreiascã : eseu despre formele antisemitismului intelectual în românia anilor 30. Editura Humanitas, Bucureºti, Mircea Vulcãnescu: ªcoala sociologicã a lui Dimitrie Gusti. Editura Eminescu, Bucureºti, Smaranda Vultur: Memoria salvatã. Evreii din Banat, ieri ºi azi. Editura Polirom, Iaºi, Turzai Mária (szerk.): A Vásárhelyi Találkozó. Politikai Könyvkiadó, Bukarest, Dr. Weiss Ignác: A zsidóságról a zsidóságnak. Kiadja a Rapid Nyomda, Brassó, 1928 Shlomo Ytzhaki: Jewish Schools in Transylvania Between the Two World Wars. Tel Aviv University, Tel Aviv, Tanulmányok Jean Ancel: German Romanian Relations During the Second World War. Randolph L. Braham (szerk.): The Tragedy of Romanian Jewry. Columbia University Press, New York, Th. Armon: The Economic Background of Anti-Semitism in Romania between the World Wars: C. Z. Codreanu and the Jewish Trade, SHVUT Balázs Sándor: Etnikum, kultúra, politikai opció. Korunk Barabás Endre: A magyar tannyelvû iskolák számában beállott változások ig. I. Magyar Kisebbség

7 Bányai Viktória: A Kárpát-medence magyar nyelvû zsidósága. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, Bárdi Nándor: A romániai magyarság kisebbségpolitikai stratégiái a két világháború között. Regio Uõ: A szupremácia és az önrendelkezés igénye. Javaslatok, tervek az erdélyi kérdés rendezésére ( ). Uõ. (szerk.): Források és stratégiák. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, Uõ: A romániai magyar elit generációs csoportjainak integrációs viszonyrendszere ( ). Bárdi Nándor Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Fórum Kisebbségkutató Intézet Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja Dunaszerdahely, Uõ: A múlt, mint tapasztalat. A kisebbségbõl többségbe került erdélyi magyar politika szemléletváltása között. Limes Lya Benjamin: The Determinants of Jewish Identity in Inter-War Transylvania. Studia Judaica Gheorghe I. Bodea: Jewish political life and press in Transylvania between the Two World Wars. Studia Judaica Borsi-Kálmán Béla: A Bánság és Temesvár a századfordulón és az elsõ világháború elõestéjén. II. Pro Minoritate Rogers Brubaker: Csoportok nélküli etnicitás. Kántor Zoltán Majtényi Balázs (szerk.): Szöveggyûjtemény a nemzeti kisebbségekrõl. Rejtjel Kiadó, Budapest, Moshe Carmilly Weinberger: Adatok az erdélyi zsidóság történetéhez. Dr. Lõwinger Sámuel (szerk.): Tanulmányok a Zsidó Tudomány körébõl. Dr. Guttmann Mihály emlékére. k.n., Budapest, Nicolae Cãciulã: Privire asupra Camerei de Comerþ ºi Industrie din Cluj ( ). Industria ºi bogãþiile naturale din Ardeal ºi Banat, Cluj, Daniel Citirigã: Congresul studenþilor de la Târgu-Mureº (3 5 aprilie 1936). Ideologie, propagandã ºi antisemitism. Revista Istoricã Livia Dandara: Populaþia evreiascã în contextul integrãrii Transilvaniei în viaþa economicã, socialã, politicã ºi culturalã a României. Anale de Istorie Danzig Hillel: Húsz év távlatából. Az erdélyi cionizmus húsz esztendeje. Kiadja a Hitachdut Bariszia-Habonim Nösziutja, Cluj, [1939] Kinga Frojimovics: Meeting-Point between Zionism and the Neolog Trend: Cultural Zionism in Hungary in the Interwar Period. Studia Judaica Gaal György: Az erdélyi zsidóság az elsõ világháborút követõ idõszakban. Korunk Uõ: Zsidó és zsidó származású tanárok a kolozsvári egyetem tanári karában. Múlt és Jövõ Gáll Ernõ: Kisebbség a kisebbségben. Regio Maria Ghitta: Acþiunea Românesacã ( ): The Circumstances of Its Establishment. Transylvanian Review Gidó Attila: Erdélyi zsidó intézmények a két világháború között. Korunk Uõ: Instituþiile evreieºti interbelice din Transilvania. Studia Universitatis Babeº Bolyai. Historia Uõ: Az erdélyi zsidó intézmények identitásformáló szerepe a két világháború között. Korunk Uõ: Jogkorlátozás, kirekesztés és antiszemitizmus Kolozsváron ( ). Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a Holokausztról IV. Presscon, Budapest, Uõ: Die Sozialstruktur der Klausenburger Juden in der Zwischenkriegzeit. Rudolf Gräf Urlich Bürger (szerk.): Klausenburg. Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa. Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, Uõ: Az ideológiai utas. Kohn Hillel életpályája. Bárdi Nándor (szerk.): Kisebbségi életpályák. MTA ENKI, Budapest, (megjelenés elõtt) Eugen Glück: The rabbinic court of Vijniþa while active in Oradea (In the view of the local population). Studia Judaica

8 Uõ: Evreii din Timiºoara între anii 1848 ºi Aspecte economico-sociale, politice ºi demografice. Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae Uõ: Contribuþii noi cu privire la frãmântãrile evreilor din Transilvania în anii Alexandru Roz (coord.): Aradul ºi Marea Unire. Editura Universitãþii Vasile Goldiº Arad, Arad, Uõ: Informaþii privind rabinii din Transilvania ( ). Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae Uõ: Contribuþii privind istoria antisemitismului din Transilvania (sec. XI 1918). Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae Uõ [Glück Jenõ]: Az erdélyi zsidóság útja ( ). Századok Gombos Benõ: Összehasonlítás az erdélyi és a magyarországi cionizmus között. Magyar Kisebbség Gyáni Gábor: Polgárosodás, mint zsidó identitás. BUKSZ Gyárfás Elemér: A kisebbségek képviselete a Kereskedelmi és Iparkamarákban. Magyar Kisebbség Ladislau Gyémánt: Jewish education in Transylvania in the Inter-War period. Studia Judaica Zvi Hartman: Zionism in Transylvania between the World Wars: From Ideology to Practice. Studia Judaica Uõ: Sources in Israel on inter-war Transylvanian Jewish history: the case of the Zionist movement. Studia Judaica Uõ: A Jewish minority in a multiethnic society. During a change of governments: The Jews of Transylvania in the interwar period. SHVUT Horváth Szabolcs Ferenc: A Romániai Országos Magyar Párt viszonya a jobboldali áramlatokhoz a harmincas években. Magyar Kisebbség Uõ: Az Erdélyi Lapok ideológiája. Zsidókérdés, katolikus antiszemitizmus és nemzetiszocializmus Erdélyben ( ). Regio Uõ: Utak, tévutak, zsákutcák. Paál Árpád két világháború közti politikai nézeteirõl. Ablonczy Balázs Fedinecz Csilla (szerk.): Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. Teleki László Alapítvány, Budapest, Miroslav Hroch: A nemzeti mozgalomtól a nemzet teljes kifejlõdéséig: a nemzetépítés folyamata Európában. Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyûjtemény. Budapest, Rejtjel Kiadó, Jakabffy Elemér: Nyílt levél Fõtisztelendõ Kovács Lajos r.k. lelkész Úrhoz. Magyar Kisebbség Karády Viktor: Csoportközi távolság, réteghelyzet, a zsidó keresztény házasságok dinamikája Erdélyben a világháborúk között. Korunk Uõ: Asszimiláció és társadalmi krízis. A magyar zsidó társadalomtörténet konjunkturális vizsgálata. Világosság Uõ: Jews in Freemason Lodges in Transylvania and in Voivodina before Studia Judaica Uõ: Zsidó orvostanhallgatók a kolozsvári magyar egyetemen ( ). Múlt és Jövõ Kiss Árpád: A romániai magyar ügyvédek. Magyar Kisebbség Kovács Éva: Disszimiláció, zsidó azonosságtudat, regionális identitás Szlovákiában ( ). Regio Kovács M. Mária: A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl. Molnár Judit (szerk.): A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi, Budapest, Kövér György: Gentry és zsidó? Társadalmi identitás és elõítélet az 1880-as évek Magyarországán. Századvég Will Kymlicka Christine Straehle: Kozmopolitanizmus, nemzetállamok, kisebbségi nacionalizmus. Kántor Zoltán Majtényi Balázs (szerk.): Szöveggyûjtemény a nemzeti kisebbségekrõl. Rejtjel Kiadó, Budapest, Lucian Leuºtean: Evreii ardeleni ºi conflictul dintre români ºi maghiari, pe teme educaþionale, din primii ani interbelici. Un document ºi câteva consideraþii. Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae

9 Ligeti Ernõ: Erdély zsidósága. Ararát. Magyar Zsidó Évkönyv az évre. Országos Izraelita Leányárvaház, Budapest, Lõwy Dániel: A kolozsvári Concordia zsidó színház története. Múlt és Jövõ Uõ: A Kis Szamostól a Potomacig. Kolozsvár egykori zsidó szellemisége és a Dumaposta asztaltársaság. Dávid Gyula, Veress Zoltán (szerk.): Kõ, bronz, buldózer. Láthatatlan és újra látható emlékmûveink. Erdélyi Könyv Egylet, Stockholm, David N. Myers: Between Diaspora and Zion: History, Memory, and the Jerusalem Scholars. Uõ. (szerk.): The Jewish Past Revisited: Reflections on Modern Jewish Historians. Yale University Press, New Haven London, Lucian Nastasã: Imposibila alteritate. Note despre antisemitismul universitar din România, Al. Zub (szerk.): Identitate alteritate. Editura Universitãþii Alexandru Ioan Cuza, Iaºi, Uõ: Der universitäre Antisemitismus Rumäniens in der Zwischenkriegszeit. Spritualitate ºi culturã europeanã. Volum dedicat Profesorolui Ladislau Gyémánt la împlinirea vârstei de 60 de ani. Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, id. Neumann Miksa: Mostoha gyermek a kisebbségek között is. Magyar Kisebbség Victor Neumann: Evreii din Banat între Austro-Ungaria ºi România, la începutul secolului al XX-lea. Carol Iancu: Permanenþe ºi rupturi în istoria evreilor din România (secolele XIX XX). Editura Hasefer, Bucureºti, Efrayim Ofir: The Romanian Zionist Movement in the Interwar Period. Liviu Rotman Raphael Vago (szerk.): The History of the Jews in Romania. Between the Two World Wars. III. köt., The Goldstein-Goren Diaspora Research Center Tel Aviv University, Tel Aviv, Az Országos Magyar Párt december 14-én megtartott nagygyûlésén elfogadott határozati javaslatok. Magyar Kisebbség Pálfy Zoltán: Nemzetállam és felsõoktatási piac. Adatok a kolozsvári egyetem diákságának etnikai és társadalmi összetételérõl a két világháború között. Erdélyi Társadalom Liviu Rotman: The Political Scene in Romania between the Two World Wars. Liviu Rotman Raphael Vago (szerk.): The History of the Jews in Romania. Between the Two World Wars. III. köt., The Goldstein-Goren Diaspora Research Center Tel Aviv University, Tel Aviv, Avram Rozen: Jews in Romanian Industry. Liviu Rotman Raphael Vago (szerk.): The History of the Jews in Romania. Between the Two World Wars. III. köt., The Goldstein-Goren Diaspora Research Center Tel Aviv University, Tel Aviv, Ivan Sanders: Transylvanism and Jewish Consciousness. Studia Judaica Szalai Miklós: Cionizmus, neológia, ortodoxia. A magyar zsidó identitás dilemmái a két világháború közötti Magyarországon. Múltunk Szarka László: A közép-európai kisebbségek típusairól. Adalékok a tipológiai besorolhatóság kérdéseihez. Kántor Zoltán Majtényi Balázs (szerk.): Szöveggyûjtemény a nemzeti kisebbségekrõl. Rejtjel Kiadó, Budapest, Maria Újvári: Új Kelet: a Source for the Study of Transylvanian Jewry. Studia Judaica Bela Vago: Evreii în alegerile din România între cele douã rãzboaie mondiale. Toladot Uõ: The Jewish vote in Romania between the two World Wars. The Jewish Journal of Sociology Raphael Vágo: The missing minority: the Jews in the Western historiography of Transylvania. In: Studia Judaica Uõ: The Jews of Transylvania: Between Integration and Segregation. Liviu Rotman Raphael Vago (szerk.): The History of the Jews in Romania. Between the Two World Wars. III. köt., The Goldstein-Goren Diaspora Research Center Tel Aviv University, Tel Aviv, Uõ: Romanian Jewry During the Interwar Period. Randolph L. Braham (szerk.): The Tragedy of Romanian Jewry. Columbia University Press, New York, Válaszok Kovács Lajos lelkész úrnak. (Leitner Mihály és Gombos Benõ válaszai) Magyar Kisebbség Marcel Varga: Statutul minoritãþilor etnice din România în timpul regimului autoritar al regelui Carol al II-lea ( ). Studii ºi Materiale de Istorie Contemporanã

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

Gidó Attila. A zsidó Kolozsvár Épülő és építő közösség

Gidó Attila. A zsidó Kolozsvár Épülő és építő közösség Gidó Attila A zsidó Kolozsvár Épülő és építő közösség Kolozsvár életében zsidók először a XVI. század elején tűntek fel rendszeresen, néhány száz évig viszont csak közvetve játszottak szerepet a város

Részletesebben

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék 1/ Haraszti György: A Budapesti II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium története 1945-1965 in Haraszti György Vajda Róbert (szerk.): Húsz

Részletesebben

Abaújszántó Zahava Szász Stessel: Wine and Thorns in Tokay Valley: Jewish Life in Hungary. The History of Abaújszántó. 1995

Abaújszántó Zahava Szász Stessel: Wine and Thorns in Tokay Valley: Jewish Life in Hungary. The History of Abaújszántó. 1995 Aba Sozan, Michael: Zsidók egy dunántúli falu közösségében. Debrecen, 1984 Sozan, Michael: The Jews of Aba. East European Quarterly, Vol. XX., Suimmer 1986. 179 197.p. Abaújszántó Zahava Szász Stessel:

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2008.

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2008. PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2008. KÖNYV 23 Monográfia: 5 (5) magyar nyelvű: 5 (1) Bányai Viktória, Ezekiel Landau prágai rabbi (1713 1793) döntvényeiből: Magyarországi adatok (Hungaria Judaica, 22) (Budapest:

Részletesebben

References. Prezentarea celor doua societati de colonizare, statutul societatii Achuza. Descrierea coloniilor. Plansa : colonia Ghedera

References. Prezentarea celor doua societati de colonizare, statutul societatii Achuza. Descrierea coloniilor. Plansa : colonia Ghedera References 1. ***. ACHUZA. Organizarea societatilor pentru organizarea Palestinei. Meschek. Organizarea gospodariilor taranesti in Palestina. 1920. Bucursti, Stab. de Arte Grafice "Mântuirea". Fedratia

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007.

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007. PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007. KÖNYV Monográfia: 4 magyar nyelvű: 1 Mandel Kinga: A román felsőoktatás-politika változásai 1990 2003 között. Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2007. 248 p. idegen nyelvű rangos

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Ezerkilencszáznegyvenhatban a Zsidó Világkongresszus (World

Ezerkilencszáznegyvenhatban a Zsidó Világkongresszus (World Gidó Attila A holokauszt mérlege 1946-os helyzetkép az észak-erdélyi zsidóságról * 1. A Zsidó Világkongresszus kérdõívei Ezerkilencszáznegyvenhatban a Zsidó Világkongresszus (World Jewish Congress) romániai

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZEREESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1940. AZ E. M. E. KIADÁSA KOLOZSVÁR 122. SZ- ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1939. ÉV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL MINKRVA IRODALMI

Részletesebben

Egy kis Magyarország Nagy-Romániában. Alternatívák a Székelyföldre a két világháború közötti magyar tervezetekben *

Egy kis Magyarország Nagy-Romániában. Alternatívák a Székelyföldre a két világháború közötti magyar tervezetekben * Zahorán Csaba Egy kis Magyarország Nagy-Romániában. Alternatívák a Székelyföldre a két világháború közötti magyar tervezetekben * Jelen dolgozat a két világháború közötti idõszakban keletkezett, Erdély

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA

SZAKMAI ÉLETRAJZ ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA SZAKMAI ÉLETRAJZ ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA Cseke Péter tudományos pályája szokatlan módon kezdődött és még rendhagyóbban folytatódott: egyetemi hallgató korában a kolozsvári stilisztikai iskolát megteremtő

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA \Mh ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZERKESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1939. AZ E. M. E. KIADÁSA 112. SZ. ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1938. EV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL Cluj-Kolozsvár Minerva

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Gidó Attila Sólyom Zsuzsa

Gidó Attila Sólyom Zsuzsa STUDII DE ATELIER. CERCETAREA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA WORKING PAPERS IN ROMANIAN MINORITY STUDIES MŰHELYTANULMÁNYOK A ROMÁNIAI KISEBBSÉGEKRŐL Nr. 35 Gidó Attila Sólyom Zsuzsa Kolozsvár, Nagykároly

Részletesebben

Batt, Judy: Kisebbségi jogok és az Európai Unió keleti bôvítése. Pro Minoritate,

Batt, Judy: Kisebbségi jogok és az Európai Unió keleti bôvítése. Pro Minoritate, IRODALOMJEGYZÉK 1 A. Gergely András: Kisebbség és hagyomány határán. Pro Minoritate, 1996/1. A. Gergely András: Kisebbség, Etnikum, Regionalizmus. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 1997. A.

Részletesebben

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940)

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940) Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940) 1918 október 28. A kolozsvári ortodox hitközség elöljárósági ülésén amelyen részt vesznek Eisler Mátyás kolozsvári neológ fõrabbi és az Ezra zsidó

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2009/1 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Borbély Éva Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Kolozsvár,

Borbély Éva Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Kolozsvár, Bibliográfia Acton, Thomas: Gypsy Politics and Social Change. The development of ethnic ideology and pressure politics among British gypsies from Victorian reformism to Romany nationalism. Routledge and

Részletesebben

B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1

B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 I. Könyv a/ lektorált - A magyar nép története 1526-ig. Budapest, 1990. Ikva Kiadó. 103. /Korszerő történelem fiataloknak/. (1990.

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

Publikációk és hivatkozások jegyzéke. A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvetı Könyvkiadó, 272 old. Recenziók:

Publikációk és hivatkozások jegyzéke. A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvetı Könyvkiadó, 272 old. Recenziók: Publikációk és hivatkozások jegyzéke K Ö N Y V E K: A magyar katonai elit 1938-1945. Bp. 1987. Magvetı Könyvkiadó, 272 Recenziók: Dombrády Lóránd: Szakály Sándor. A magyar katonai elit 1938-1945. Kritika,

Részletesebben

Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010

Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010 ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV 295 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2005. II. NEGYEDÉV EMLEKEZES, INTERJÚ LEVELEZES, NAPLÓ Szent Ágoston levelei 1 29 Ford., jegyz. és utószó: Óbis Hajnal

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben