(Részlet az OVIT Híradó 2007/2. számának Ember az oszlopon, ember a betonban címû Apáthy Judit-riportból) Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Részlet az OVIT Híradó 2007/2. számának Ember az oszlopon, ember a betonban címû Apáthy Judit-riportból) Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Mi veszi rá az embert, hogy ezt a munkát csinálja hóban-fagyban, napsütésben, nagy sárban? - kérdezem Pacsika Tibort, a csoport vezetõjét. Nekünk ez a kötelességünk, ezt csináljuk mondja. Szeretem ezt a munkát, nem is lehet úgy csinálni, hogy az ember nem szereti. Látni kell, hogy mi van itt, és aki nem szereti ezt, az jobb, ha elmegy. Én 32 éve vagyok itt. 20 évig oszlopon voltam, a többi már földön. Ott ragadtam bár nem szó szerint a betonozásnál. (Részlet az OVIT Híradó 2007/2. számának Ember az oszlopon, ember a betonban címû Apáthy Judit-riportból) Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Projektjeinkrôl 3 Rendezvények 17 Társadalmi felelôsségvállalás 19 Szervezeti hírek 21 Személyi hírek 22 Új belépôk 22 Munkavédelmi hírek 23 Az Integrált Rendszer hírei 24 MVM Csoport hírei 25 Egyszer volt 27 Nyugdíjasainkról 28 Sport 30 KulTÚRA 34 Mozaik 38 Kiadásért felelõs: Gopcsa Péter vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Lengyel Enikô MVM OVIT Zrt. Házinyomda

2 Az Igazgatóság közleményei március 4-ei ülésén az Igazgatóság: Jóváhagyta a december 20-ai ülésérôl felvett jegyzôkönyvet; Megtárgyalta és jóváhagyta a Tájékoztató a hatékonyságfejlesztési programról. A szûkített terjedelmû projekt megindítása és aktuális státusza tárgyú elôterjesztésben foglaltakat. Az Igazgatóság felkérte Gopcsa Péter vezérigazgatót, hogy a projekt I. fázisának zárásához szükséges hiánypótlások teljesítését követôen adjon írásos tájékoztatást a projekt I. fázisának zárásáról és a II. opcionális fázissal kapcsolatos fejleményekrôl is tájékoztassa az Igazgatóságot; Jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetérôl, mûködését befolyásoló eseményekrôl; Megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 94. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; A évi munkaterve végrehajtásának értékelését tartalmazó írásos elôterjesztést megtárgyalta és megállapította, hogy a testületi határozatok évi végrehajtása az írásbeli elôterjesztésben foglaltakkal egyezôen történt; Az írásbeli elôterjesztéssel egyezôen elfogadta a évi munkatervet; április 29-én 10 órára az MVM OVIT Zrt. évi rendes közgyûlését a következôk szerint öszszehívta: 1. Az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikai célkitûzései teljesítésének értékelése, beszámoló az Uralmi Szerzôdésben foglaltak teljesítésérôl. 2. A 2012-es üzleti év lezárása: a) A Társaság beszámolója a 2012-es üzleti évrôl (Az Igazgatóság beszámolója, Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítô melléklet, Üzleti jelentés) b) A Felügyelô Bizottság jelentése c) A könyvvizsgáló jelentése d) A Vezérigazgató évi prémiumfeladatai teljesítésének értékelése e) Az Igazgatóság javaslata az eredmény felosztására f) A mérleg jóváhagyása g) Döntés a Gt (5) bekezdés szerint felmentvény megadásáról. 3. A társaság évi üzletpolitikája. 4. A vezérigazgató évi alapbérének és prémiumfeladatainak meghatározása. 5. Igazgatósági tagok megválasztása. 6. Felügyelôbizottsági tagok megválasztása. 7. Igazgatósági tagok, felügyelôbizottsági tagok és a könyvvizsgáló évi díjazásának megállapítása. 8. Az MVM OVIT Zrt. Javadalmazási Szabályzatának módosítása. 9. Az MVM OVIT Zrt. Alapszabályának módosítása (18. pont, 39. pont, 51. pont, 54. pont tekintetében). A közgyûlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyûlés a meghívóban írt helyen május 2-án 10 órakor kerül megtartásra. Az ügyvezetés intézkedik a közgyûlési meghívó kézbesítése iránt." Megtárgyalta és jóváhagyta az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikai célkitûzései teljesítésének értékelése, beszámoló az Uralmi Szerzôdésben foglaltak teljesítésérôl c. elôterjesztést, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a Közgyûlés elé elfogadásra: Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikai célkitûzései teljesítésének értékelésérôl szóló elôterjesztést, megállapította, hogy a Társaság évi üzletpolitikájával kapcsolatos elvárások a 9/2012. (IV.18.) sz. Közgyûlési Határozatban foglaltaknak és az idôközben elfogadott korrekcióknak megfelelôen teljesültek, ezért a Közgyûlés az elôterjesztésben foglaltakat elfogadja. A Közgyûlés tudomásul veszi az MVM OVIT Zrt. mint ellenôrzött társaság beszámolóját a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 61. (1) bekezdésében írtak alapján az Uralmi Szerzôdésben foglaltak teljesítésérôl. Megtárgyalta és jóváhagyta a Társaság beszámolóját a 2012-es üzleti évrôl, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a Közgyûlés elé elfogadásra: 1

3 A Közgyûlés az MVM OVIT Zrt es üzleti évérôl elôterjesztett éves beszámolót elfogadja. Megtárgyalta és jóváhagyta a vezérigazgató évi prémiumfeladatai teljesítésének értékelésérôl szóló elôterjesztést, melyet a Közgyûlés elé terjesztett elfogadásra. Az Igazgatóság javaslata az eredmény felosztására címû elôterjesztést megtárgyalta, jóváhagyta, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a Közgyûlés elé elfogadásra: Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése dönt arról, hogy a Társaság 2012-es üzleti évben keletkezett E Ft-os adózott eredménye osztalékként kerül kifizetésre. A társaság a meglévô eredménytartalékából E Ft összegben fejlesztési tartalékot képez. A mérleg jóváhagyása címû elôterjesztést megtárgyalta, jóváhagyta, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a Közgyûlés elé elfogadásra: A Közgyûlés az Igazgatóság beszámolója alapján, a Felügyelô Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében az MVM OVIT Zrt évi mérlegét és eredménykimutatását ezer forint, azaz huszonkétmilliárd-négyszázkilencvenhétmillió-negyvenegyezer forint mérlegfôösszeggel és ezer Ft, azaz hétszáznegyvenmillió-tízezer forint adózott eredménnyel és nulla forint mérleg szerinti eredménnyel állapítja meg. Megtárgyalta és jóváhagyta a Döntés a Gt (5) bekezdés szerint felmentvény megadásáról c. írásos elôterjesztést, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a Közgyûlés elé elfogadásra: Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése az Igazgatóság, a Felügyelô Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján úgy értékeli, hogy az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságának tagjai évben munkájukat, az MVM OVIT Zrt. ügyvezetését a jogszabályoknak és az Uralmi Szerzôdésben foglaltaknak megfelelôen, a Gt (4) bekezdésében írtak szerint az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének elsôdlegességét szem elôtt tartva végezték, ezért az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságának tagjai számára a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 30. (5) bekezdése és az MVM OVIT Zrt. Alapszabálya 18. pontjának w.) alpontja szerinti felmentvényt megadja. Megtárgyalta és jóváhagyta a társaság évi üzletpolitikáját, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a Közgyûlés elé elfogadásra: A Közgyûlés az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikáját a következô követelményekkel, célkitûzésekkel fogadja el: 1.) A Társaság maradéktalanul hajtsa végre határidôre a MAVIR ZRt.-vel kötött átviteli hálózat karbantartására, fejlesztésére, felújítására vonatkozó szerzôdésekben foglaltakat. 2.) A Társaság erômû-karbantartó tevékenysége során teljesítse az MVM társaságcsoport tagvállalataival kötött szerzôdésekben foglaltakat. 3.) Szerzôdéses kötelezettségei végrehajtása során legyen fokozott figyelemmel a balesetmentes munkavégzés körülményeinek biztosítására. A 2/2012. számú Vezérigazgatói körlevélben meghatározott mutatók ne haladják meg az alábbi értékeket: a. LTI: 3,8 LTI= b. WANO IS: 1,8 Baleseti táppénzes napok száma Ledolgozott millió munkaóra 100 Munkakieséssel járó munkabalesetek száma x WANO IS= Összes ledolgozott munkaóra 4.) Megfelelô jövedelmezôség és kockázati kitettség mellett növelje a Társaság MVM Csoporton kívüli árbevételének volumenét. 5.) Hajtsa végre az MVM Csoport stratégiájában a Társaság részére megfogalmazott akciókat. 6.) Teljesítse a Társaság a évi üzleti tervét, az abban foglalt tervezési feltételek figyelembevételével, az alábbiak szerint: a. az értékesítés nettó árbevétele érje el a M Ft-ot b. adózás elôtti eredménye érje el a 980 M Ft-ot c. a személyi jellegû ráfordítások értéke ne haladja meg a M Ft-ot d. a beruházások összege ne haladja meg a M Ft-ot 7.) A megalapozott garanciális igénybejelentések száma ne haladja meg a 10 (tíz) esetet 2013-ban. 8.) A személyi jellegû ráfordítás esetében az üzleti tervben rögzített kerettôl való eltérés legfeljebb az éves bér- és szociális megállapodás szerinti mértékben lehetséges, vagy abban az esetben, ha a Társaság árbevétele magasabb mint az üzleti tervben meghatározott és ehhez az árbevétel növekedés teljesítéséhez szükséges arányos és jóváhagyott. Hajtsa végre a évi csoportszintû utasításnak megfelelô bérmegállapodást. 2

4 9.) A Társaság az MVM csoport tagjaként maradéktalanul tegyen eleget az Uralmi Szerzôdésben és Csoportszintû Szabályzatokban foglalt kötelezettségeinek. Megtárgyalta és jóváhagyta a vezérigazgató évi alapbérének és prémiumfeladatainak meghatározása tárgyú elôterjesztést, melyet a Közgyûlés elé terjesztett elfogadásra. Jóváhagyta az MVM OVIT Zrt. Javadalmazási Szabályzatának módosítására vonatkozó írásos elôterjesztést, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a Közgyûlés elé elfogadásra: Az Igazgatóság elôterjesztésében foglaltakkal egyezôen, az elôterjesztés elválaszthatatlan mellékletében foglalt korrektúrával bemutatott módosítások szerint a Közgyûlés elfogadja az MVM OVIT Zrt. Javadalmazási Szabályzatának módosítását, valamint a Javadalmazási Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát. Az egységes szerkezetû Javadalmazási Szabályzatnak 30 napon belül a cégiratok közé történô letétbe helyezésérôl a vezérigazgató köteles gondoskodni. Jóváhagyta az MVM OVIT Zrt. Alapszabályának módosítására vonatkozó írásos elôterjesztést, melyet a Közgyûlés elé terjesztett elfogadásra. Az eltelt idôszakban az Igazgatóság, faxos szavazás keretében több alkalommal döntött az 500 M Ft értékhatárt meghaladó összegû ajánlatok adásáról, ill. az 1,5 Mrd Ft értékhatárt meghaladó ügyletek közgyûlés elé terjesztésérôl. A közgyûlési határozathozatalra közgyûlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal útján került sor. Dr. Sidló Krisztina Projektjeinkrõl CERN-PROJEKT: GYÁRTÁSKÖZI ELLENÕRZÉS ÉS TESZT 2012 májusában az MVM OVIT Zrt. nyerte el a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriumának, a svájci székhelyû CERN 66 kv-os alállomásainak védelmi, szekunder és irányítástechnikai rekonstrukcióját, amely magába foglalja a szekunder kábelezés cseréjét, az új védelmi szekrények telepítését, valamint a komplett védelmi és irányítástechnikai rendszer szállítását. A CERN nukleáris kutatásainak villamosenergia-igényét (évente 1 TWh) egy 27 km-es körgyûrû mentén jelenleg 6 darab 66/18 kv-os alállomás és ezeket betápláló 66 kv-os fejállomás biztosítja (a jelenlegi rendszert további egy 66/18 kv-os alállomással és egy 400/66 kv-os betáplálással bôvítik). Az OVIT feladata ezeknek az alállomásoknak védelmi, irányítástechnikai és szekunder rekonstrukciója. A projekt kivitelezési fázisa július 31-ig tart, azonban a projektszerzôdésünk 2015-ig érvényes. Bosznay Zsolttal, a Központi szakszolgálati üzem vezetôjével, egyben a CERN-es feladatok projektmenedzserével beszélgettem a munkáról. A tavalyi év nagy eredményének számít, hogy az MVM OVIT Zrt. nyerte meg a kivitelezési feladatokat. Miben rejlett cégünk sikeressége? Mi játszott szerepet abban, hogy el tudjon indulni a projekt? A sok munka, amit belefektettünk. A tavaly májusi ajánlatunk pénzügyileg csak a második volt a sorban, azonban a CERN figyelembe véve, hogy a szervezetet 20 tagország tartja fent a projektek elbírálása során törekszik arra, hogy semlegességét fenntartsa. Három fô szempontot vesznek figyelembe ilyenkor: az ajánlat mûszaki tartalmát, az árát, valamint egy politikai tényezô is közrejátszik a döntésben. A szervezetnél kialakítottak ugyanis egy minôsítési rendszert, amely elôsegíti azon cégek, országok részvételét, akik a CERN mûködési költségeibôl csupán kis mértékben (poorly-balanced) tudták kivenni részüket. 3

5 Ezek alapján az MVM OVIT Zrt. a "poorly-balanced" cégek közé tartozik, így az ajánlatok beérkezése után egy mûszaki egyeztetésre kérték fel az OVIT-ot. Az egyeztetés során nagyra értékelték a benyújtott anyag mûszaki tartalmát, illetveprezentációnkat. Mûszaki tárgyalást követôen az áregyeztetés következett, melynek során sikerült olyan árban megegyeznünk, amely alapján a szerzôdéskötés megtörténhetett. Mit jelent ez a projekt az MVM OVIT Zrt. számára? Az OVIT újkori történetében ez az elsô projektszerûen megvalósítandó külföldi munkavégzésünk, amelyet kompletten, a tervezéstôl az üzembe helyezésig a saját személyi állományunkra támaszkodva, beszállítói közremûködéssel végzünk. Emellett a projekt nemcsak az OVIT számára érdem, hanem minden beszállítónknál fontos és kiemelt helyen szerepel, hiszen a projekt során megajánlott, és a CERN által elfogadott rendszer alapját hazai fejlesztésû és gyártmányú eszközbázis biztosítja: minden magyar alapokon nyugszik. Röviden vázolnád, hogy hogyan halad a projekt? Mely fázisok zárultak le? Milyen feladatok várnak még ránk? Lezárult a projekt tervezési fázisa. A tervekhez a CERN ütemezetten jutott hozzá, és ez alapján azoknak a jóváhagyása is ütemezetten történt. Szeretném kiemelni, hogy több forrásból is olyan visszajelzés érkezett, hogy a svájci szakemberek mennyiségileg és minôségileg is kiemelkedônek találták az MVM OVIT Zrt. terveit. A szerzôdésben foglaltak alapján a CERN fenntartotta a jogát, és alkalmazta is, hogy a szekrények gyártása során gyártásközi ellenôrzést végezzen. Két alkalommal látogattak el hozzánk, amely során az OVIT szerelési kultúráját ellenôrizték. Nagyra értékelték hozzáállásunkat, munkánk minôségét, valamint hogy az általuk kért módosításokat azonnal végrehajtottuk, például a halogénmentes anyagok alkalmazása kapcsán. Március közepén zajlott a gyártómûvi átadás tesztje (FAT) a szekunder szerelô mûhelyünkben, amely során bemutattuk a fôbb rendszerelemek mûködését, például a gyûjtôsín- és beragadásvédelmi rendszert, szakaszvédelmi összeköttetéseket és a helyi irányítástechnikai rendszert. Ezeket a FAT során együtt teszteltük a CERN által ideszállított irányítástechnikai rendszerelemekkel. A teszt tervezett idôtartama négy nap lett volna, azonban ez a tesztelendô funkciók mennyisége miatt, a CERN által is elfogadottan, további két nappal hosszabbodott. Eredményesen zárult a projekt ezen fázisa is, így a munka folytatódhat a kivitelezéssel. Március végén a szekrények kiszállítása és telepítése, valamint az elôkábelezési munkálatok a 66 kv-os fejállomáson és a 66/18 kvos alállomásokon voltak a következô lépések. A telepítéssel párhuzamosan megkezdôdött a helyszíni a mérnökszolgáltatási tevékenységünk, majd a tesztelés helyben, az alállomásokon folytatódik (SAT). Nagy jelentôséggel bírnak az elô-üzembehelyezési munkálataink, ugyanis a 66/18 kv-os rendszer feszültségmentesítése és ismételt üzembe helyezése között kevesebb mint két hónap áll rendelkezésünkre a kivitelezési és végleges üzembe helyezési feladatok elvégzésére. Július 8-ig azonban csak a 66 kv-os fejállomás 11 mezejét, valamint egy 66/18 kv-os alállomást kell üzembe helyeznünk, a maradék 6 alállomás üzembe helyezésére július 31. a határidô. Említetted, hogy teljes mértékig az OVIT személyi állományán alapul a projekt. Kiemelnél ezek közül néhány adatot? A tervezés során az Alállomás technológiai és tervezési osztály (ATTO) valamint a Központi szakszolgálati üzem (KSZÜ) szorosan együttmûködött. A munka mennyiségétôl függôen 6 8 tervezô és szakszolgálati mérnök vett részt a feladatban, majd a 27 szekrény összeszerelésébôl a KALÜ-s kollégák vették ki részüket. A kivitelezés során az alaplétszámot 6 fôre tervezzük, ami a munkacsúcs idején 15 fôre egészülne ki. A mérnökszolgáltatási tevékenységeink, 6 fô védelem- és irányítástechnika üzembe helyezô mérnök folyamatos helyszíni munkavégzését jelenti. Mik a késôbbi tervek, esetleges kilátások? Jelenleg a sikeres helyszíni szereplésre, a kivitelezésre és üzembe helyezési munkálatokra koncentrálunk. Úgy gondolom, hogy az a hozzáállás, illetve emberi magatartás, ami az OVIT-os munkavállalókat jellemzi, jó alapot nyújthat a további együttmûködésre. Azt vallom, hogy az is marketingtevékenység, ha az ember a munkáját pontosan, precízen, a megrendelô igényeit figyelembe véve végzi. Reméljük, hogy ennek fényében alakul majd a jövônk is. Kántor Tímea mûszaki asszisztens Hálózati Igazgatóság 4

6 MACEDÓN ÁLLAMI DELEGÁCIÓ LÁTOGATÁSA MVM OVIT ZRT.-NÉL február án került sor Budapesten a magyar macedón kormányközi gazdasági vegyes bizottság ülésére. Az energetikai szakcsoport munkájában részt vett Kazinczy Jenô üzletfejlesztési irodavezetô is. A tanácskozás második napján lehetôség nyílt arra, hogy vezetô macedón energetikai szakembereket vendégül láthassunk társaságunknál, megismertethessük tevékenységünket, referenciáinkat, jövôbeni lehetôségeinket. Benyó Tibor hálózati igazgató és Turóczi András tanácsadó a villamos hálózatokról, Kazinczy Jenô a hôerômûvekrôl, valamint biomasszakazánjainkról tartott ismertetôt, amelyet üzemlátogatás követett. A macedón delegáció, amelyet Violeta Keckarovska, a macedón Gazdasági Minisztérium energetikai fôosztályvezetôje vezetett (tagjai Mirko Ritevski, a bitolai hôerômû vezérigazgatója és Aleksandar Paunoski, a MEPSO hálózati rendszerirányító társaság igazgatóhelyettese voltak) rendkívül elégedett volt a látottakkal és hallottakkal. Kifejezték azon kérésüket, hogy a macedón energiarendszer fiatal szakembereinek az OVIT tartson szakmai továbbképzést. Emellett egyéb területen is együttmûködést javasoltak, amelyek további fejlesztésére a gazdasági vegyes bizottság május 29-ei, szkopjei ülése megfelelô keretet biztosíthat. Ezek csak az elsô lépések voltak az OVIT macedón piaci tevékenységének megkezdése érdekében, hiszen március 5-én a MEP- SO székházában történt tenderbontás alapján 8 induló közül ajánlati árunk alapján az elsô helyen végeztünk. További jó hír, hogy Magyarország szkopjei nagykövete a nemrégiben azzal a kéréssel fordult cégünkhöz, hogy az MVM OVIT Zrt. vegyen részt a második legnagyobb macedón város közvilágításának rekonstrukciójában. A közeljövôben pedig egy EBRD által finanszírozott 110 kv-os hálózati rekonstrukciós tender megjelenése várható. A fentiekben ismertetett teendônk alapján Macedónia az MVM OVIT Zrt. egyik kiemelt partnere lesz az elkövetkezendô években. Kazinczy Jenô üzletfejlesztési irodavezetô MUNKÁBA ÁLLT AZ MVM OVIT ZRT. VASÚTI BETONOZÓ SZERELVÉNYE vasúti felsôvezetéki oszlopok alapjainak A betonozására kifejlesztett speciális szerelvény amelynek ünnepélyes avatása tavaly szeptemberben volt február 27-én munkába állt. Az gépegység, amely a vasúti pálya mentén állítandó felsôvezetéki oszlopokhoz szükséges betonozási munkálatokat teljes mértékben képes elvégezni elsôként, a Piliscsaba Esztergom vonalszakaszon dolgozik. A betonozó szerelvény közremûködésével a Piliscsaba Esztergom szakaszon összesen 250 oszlop alapozása készült el március 31-ig. Budapest, március 11. Betonozó szerelvény: A betonozó szerelvény az MVM OVIT Zrt. elvi tervei alapján, a tervezô GanzPlan Hungária Kft., a Nemzeti Közlekedési Hatóság és további hazai cégek szakembereivel való szoros együttmûködésben készült el a évben a társaság kiskunfélegyházi telephelyén. Az általános vasúti teherkocsira épített komplett szerelvény teljesen egyedinek tekinthetô: a hasonló szerelvények mûködési tapasztalatait felhasználva, a feladatok speciális igényeihez alkalmazkodva, egy új építésû, engedélyekkel rendelkezô, a munkabiztonságot tökéletesen kielégítô, korszerû munkagépet sikerült megtervezni, engedélyeztetni és legyártani. MVM OVIT Zrt. Kommunikációs osztály 5

7 DARUREKONSTRUKCIÓK A PAKSI ATOMERÔMÛBEN Az atomerômû üzemi területén számos kiemelt fontosságú emelôgép teljesít szolgálatot az üzemviteli és a karbantartási feladatok nélkülözhetetlen eszközeként. Mint minden mûszaki berendezés, idôvel felújításra szorulnak. rekonstrukció az atomerômû területén a A következô darukat érinti: reaktorcsarnoki 250/32/2 tonnás daruk (2 db) reaktorcsarnoki 30/5+5 tonnás daruk (4 db) szennyezett mûhelyi 20/5 tonnás daruk (3 db) turbinacsarnoki 125/20+5 tonnás daruk (3 db) vízkivételi mûvi 50/12,5 tonnás daruk (2 db) Az új szekrények a 250 tonnás daru belsejében A reaktorcsarnoki 250/32/2 tonnás és a turbinacsarnoki 125/20+5 tonnás daruk az egykori NDK-ban, a többi bulgár-magyar gyüttmûködésben készültek, és az 1978-tól 1983-ig terjedô idôszak során helyezték ôket üzembe (a II. vízkivételi mû daruját 1989-ben). Vezérlésük elavult volt, az alkatrész-utánpótlás megoldása pedig szinte lehetetlen. Érthetô volt, hogy a rekonstrukció már több éve napirenden volt. A kiviteli tervezést az azóta sajnos megszûnt Gépkar Kft. végezte. Az elkészült li tervek alapján, az akkor ismert kivite- mûszaki tartalom birtokában amely a kábelek és a lés teljes cseréjét, valamint a fôbb gépészeti elemek ek vezér- felújítását és a szükséges motorcseréket irányozta elô, az eredeti funkciók változatlanul hagyásával a versenyeztetési eljárást az MVM OVIT Zrt. nyerte meg mint fôvállalkozó. Alvállalkozóként a társaság a Gép és Daru Kft.-t vonta be a munkába. Az MVM OVIT Zrt. mint az ország legnagyobb tapasztalattal bíró matika- és vezérlésszerelô-szerelôcége, valamint a Gép és Daru auto- Kft., amelynek kifejezetten ten a daruk jelentik a fô profilját, hatékony szakmai együttmûködéssel tudták, illetve tudják elvégezni az olykor mûszaki nehézségekkel teletûzdelt rekonstrukciós folyamatot. A szerzôdéskötés után a kivitelezés 2011 augusztusában kezdôdött, és az ütemezés szerint 2015-ig tart. A projekt nevében szereplô létfontosságú daruk e nevezés arra is utal, hogy a megrendelô kiemelt figyelmet fordít a határidôk betartására. A blokkleállásokhoz szigorúan illeszkedik az átalakít sokra szánható idô, mely rövidsége ellenére még eddig egyszer sem okozott határidô-túllépést, valamint kötbérfizetési kötelezettséget. Megjegyzendô, hogy a második reaktorcsarnoki 250 tonnás daru átalakításához ez az összes közül a legnagyobb körülbelül 1 hónappal rövidebb idô állt rendelkezésre. Az elôzô daruk kivi- telezési tapasztalatai alapján, valamint a meghozott munkabeosztási intézkedések- nek köszönhetôen az összeszokott gárdának ez már nem okozott nehézséget. A januári SAP-indulás a szerteágazó anyagbeszállítói kör összehangolhatóságának nehézségei ellenére sem okozott határidôcsúszást. A felújítás elôkészítésében és megvalósítá- sában szoros együttmû- ködésre volt és van szükség a megrendelô MVM PA Zrt. VIMO és az atomerômû többi, szakmailag illetékes szervezete, a tervezôk, valamint a kivitelezôk között. Az új konstrukciók megalkotása során számos probléma merült fel, amit megalapozott, de gyors mûszaki, és koordinációs döntésekkel kellett kezelni. 6

8 Régi kontaktorok a 250 tonnás daru belsejében Minden mûszaki módosítás, módosulás, változtatás a kiviteli tervekhez képest,- egyeztetve, a szakmai szervezetek elvárásainak figyelembe vételével valósult és valósul meg. Számos, eddig nem alkalmazott mûszaki megoldással (horog-szögelfordulás, jelzôkábel-felcsévélés speciális kábeldobra, rádiós távirányító bevezetése stb.) a felmerült problémák határidôre megoldhatóak voltak. A projekt nem minden idôszaka volt és lesz problémamentes. Számos megoldandó mûszaki és adminisztratív feladat áll a projektben résztvevôk és a vezetés elôtt. Eddig az MVM OVIT Zrt. és a Gép és Daru Kft. 2 db 125 tonnás darut, 2 db 30 tonnás darut és 2 db 250 tonnás darut újított fel. Tehát elmondható, hogy a munka felét már teljesítettük, mivel a két legnagyobb daru és másik kettô kisebb testvére már átesett az átalakításon. A hátralévô feladatok nem engedik meg a lazítást, hiszen még vár ránk az ismert típusokon kívül két ismeretlen. A projekt felelôsei ezúton is köszönetet mondanak kollégáiknak az eddig elvégzett munkáért és további sikereket kívánnak a jövôben. AZ MVM OVIT ZRT. MEGKEZDTE A VÉRTESI ERÔMÛ IV. BLOKKJÁNAK FÕJAVÍTÁSÁT Az MVM Vértesi Erômû Zrt. és az MVM OVIT Zrt. között megkötött vállalkozási szerzôdés értelmében az Erômûvi és Karbantartási Igazgatóság EGSZF szervezete a Hálózati Igazgatóság NYUMALÜ vértesi szakág szervezetével közösen március 1-tôl megkezdte a vértesi erômûben a IV. sz. blokk 31 napos fôjavítási munkáit. Blokki szinten átfogó gépészeti, irányítástechnikai, valamint villamos karbantartásra kerül sor. Az OB-230 típusú kazánban (teljesítmény 230 t/ó, kilépô gôznyomás 99,1 bar, gôz hômérséklete 540 C) a tûztér az égôszintig került állványozásra az égôk dilatációinak, az égôk kopólemezeinek, hôálló betonozásának javítási munkáihoz. Ellenôrzésre kerülnek a forrcsövek, tápvíz-elômelegítôk, túlhevítôk. Megtörténik a léghevítôk csapágyainak ellenôrzése, tisztítása, alsósori táskák mosása, szükség esetén cseréje, javításra kerülnek a táskatartók, táskák, dilatációk, légzáró lemezek. Teljes ellenôrzés, igény szerinti csatorna- és csappantyújavítások történnek a légcsatornákon és a füstcsatornákon. A szívó- és nyomóventilátoron csapágyak ellenôrzésére kerül sor, állapotfüggôen Fritz Mihály atomerõmûvi villamos és irányítástechnikai szakfõmérnök Gallyas Vilmos villamos és irányítástechnikai projektvezetõ Erõmûvi és Karbantartási Igazgatóság 7

9 csak a blokkleállások ideje alatt van lehetôség. Villamos oldalról ellenôrzésre kerülnek az elosztók, hajtások, megszakítók és motorok 0,4 120 kv-ig. A IV. sz. blokk fôjavítása során sávos ütemtervünk szerint haladva, határidôre elvégzett munkákkal az MVM OVIT Zrt. nagyban hozzájárul a tulajdonosok által elvárt üzemkészség és a várható termelési üzemórák teljesítéséhez. Pintér László EGSZF Vértesi Szakág Kadarkuti Ferenc NYUMALÜ Vértesi Szakág cserékkel, a körleveles csappantyúk felújításával. A szénporégôknél, a légszéreknél a teljes csatornarendszer fôjavítása történik, kopólemez cserével, dara-visszavezetôk cseréjével, csappantyúk javításával. A malmok és adagolók fôjavításra kerülnek. A 4/4-es malomnál a betonalap teljes fôjavításra kerül. A munkák során megújulhat a kazán teljes salak- és pernyeeltávolító rendszere, a hôálló betonozás, a teljes salakteknô, a légelzáró lemezek, a salakkihordó láncok, meghajtások, valamint az elektrofilterek. Teljes tisztítás történik a zagygödrökben, csatornákban, felújításra kerülnek a zagysúberok, zagyszivattyúk. A 60 MW-os Láng gôzturbina vonatkozásában kiemelt munka a turbina és a generátor közötti kuplung javítása, amelyhez szükséges a kisnyomású ház bontása. Sor kerül a kisnyomású ház és forgórész vizuális ellenôrzésére. Megtörténik a turbinaszabályozó szelepek ellenôrzése, felújítása és a turbina egyéb segédberendezéseinek karbantartása. A kondenzátorcsövek nagynyomású vízsugaras tisztításra kerülnek, a hôátadás hatásfokának javítása érdekében. Ellenôrzésre, igény esetén felújításra, kalibrálásra kerülnek a hatóságiengedély-köteles szerelvények úgy a kazán-, mint a turbinaoldalon. VANTAAN-PROJEKT: HRSG MODULOK ÉS KAZÁNDOBOK GYÁRTÁSA Finnországban, Turkuban február 16 -án az MW Power Oy és az MVM OVIT Zrt. között megállapodás született egy Helsinkitôl északra felállítandó gázturbina után kapcsolt üzemû hôhasznosító kazán nyomástartó részeinek gyártására. Elôzmények A Vantaan Energia Oy Vantaa városától keletre egy hulladékhasznosító erômû-beruházásba kezdett. A megvalósítás elkezdôdött 2011-ben, az üzembe állítás a tervek szerint 2014-ben fog megtörténni. Az új beruházás két rostélytüzelésû szemétégetô kazánból és egy kiegészítô gázturbina után kapcsolt hôhasznosító kazánból áll. Irányítástechnikai oldalról átvizsgálásra kerülnek a technológiához kapcsolódó kazán- és turbinaoldali mérések (nyomás, hômérséklet, fordulatszám stb.), a szabályzókörök (kazánés turbinaszabályzók, kis egyedi szabályzók), a folyamatirányító rendszerek, a védelmek, és ha szükséges, javításra kerülnek a feltárt hibák. A mechanikai és elektronikai munkák mellett a szoftveres munkálatok is ide tartoznak, sok program módosítására vagy upgrade-jére 8

10 HRSG kazánmodulok összeépítés közben HRSG kazándobok nyomáspróba elôtt HRSG modul kocsira emelése a gyártóüzemben Szerzôdéses terjedelem Gyártás A megbízás gázturbina után kapcsolt hôhasznosító (HRSG Heat Recovery Steam Generator) kazán nyomástartó részeinek gyártására szól az MVM OVIT Zrt. Erômûvi gépgyártási üzemében Kiskunfélegyházán. A gyártandó kazán részegységek össztömege 710 tonna, beleértve a hôátadó, hôhasznosító felületek (modulok) és a kis és közepes nyomású gôzdobok gyártását. Anyagválaszték A felhasználandó anyagok az ECO és elgôzölögtetô csôkötegek esetében ötvözetlen acélok, de a nagynyomású túlhevítô csôköteg a magas szintû hegesztési technológiai követelményeket támasztó P91 minôségû nagy hômérsékleten melegszilárd, kúszásálló acél felhasználásával készült. HRSG modul kocsira emelése a gyártóüzemben A gyártás átfutási ideje megközelítôleg 9 hónapot vett igénybe, és a gyártást februárban befejeztük. A modulok tömege változó volt, a legnehezebb modulok elérték az 56 tonnát. A nyomáspróbák sikerrel zárultak és a 18 darab HRSG modul kiszállítása a finn MW Power Oy képviselôjének megelégedésére megtörtént. A HRSG modulok és kazándobok gyártásközi, valamint végellenôrzését a finn Inspecta szakértôje végezte több lépcsôben a gyártóüzemben. Jelenleg a sok ezer oldalas végdokumentáció ellenôrzése folyik. A HRSG kazánrészek legyártása egyben felkészülési lehetôséget és referenciát biztosít az MVM OVIT Zrt. számára, más hôhasznosító kazánok kivitelezésében való részvételre is. Bárány László erômûvi gépgyártási üzletigazgató HRSG modul a kikötôben HRSG modul leemelése a kocsiról szerelési helyszínen Finnországban Kész HRSG modulok szállításra várnak 9

11 KAPCSOLÓBERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA A GENERAL ELECTRIC SZÁMÁRA Március elsején két amerikai és három magyar szakember látogatására került sor az MVM OVIT Zrt.-nél, akik a General Electric (GE) képviseletében érkeztek. A látogatás célja a gyártási folyamat és környezet ellenôrzése volt. A két vállalat közötti együttmûködés hosszú idôvel ezelôtt kezdôdött: 2010-ben kollégánk, Radnai Tibor vette fel a kapcsolatot a GE-vel. Ezután cégünk gyártotta és szállította a TM2500 típusú mobil gázturbinás erômû részére a 0,4/0,5 kv-os kisfeszültségû MCC fôelosztó berendezést. A tervezést és kialakítást a Siemens 8PT típusjelû fiókos kapcsolóberendezés alapján a KALÜ elôszerelô szakága végezte Zelenai Ferenc vezetésével. Az elsô darab engedélyeztetési folyamata nem volt akadályoktól mentes, a tervezôket számos megoldandó feladat elé állította; így a teljes munkát végül 2011 év végére sikerült befejezni, az engedélyeztetés pedig 2012-ben végzôdött. Az MCC fôelosztó berendezések gyártása során az MVM OVIT Zrt.-nek szigorú pénzügyi feltételeknek és minôségi követelményeknek kellett megfelelnie, amelyek következtében 2011-ben mindössze egy, 2012-ben négy és 2013-ban eddig hét darab készüléket gyártottunk. Az idei évre azonban további 14 darabra érkezett már megrendelés, és még 2-3 darabra várható. A márciusi küldöttség azzal a céllal érkezett, hogy ellenôrizze, vajon az MVM OVIT Zrt. megfelel-e a GE követelményeinek, ugyanis az utóbbi idôben több közép-kelet-európai gyártó esetében is az ellenkezôjét tapasztalták. A látogatás során vendégeink látható megnyugvással vették tudomásul, hogy a gyártás a feltételeiknek megfelelôen zajlik. Amennyiben az OVIT továbbra is megfelel ezeknek a követelményeknek, akkor évente további egység megrendelése várható. AZ MVM OVIT ZRT. RÉSZVÉTELE A MÁRCIUS 14-EI VIHARKÁROK ELHÁRÍTÁSI MUNKÁIBAN (2013. MÁRCIUS14 18.) A március14-én kezdôdött szélsôséges idôjárás következtében a Kisvárda Sajószöged és a Tiszalök Munkács kétrendszerû 220 kv-os, valamint a Sajószöged Munkács 400 kv-os távvezetékek kiestek. Ezzel egyidejûleg egyes távközlési összeköttetések is megszakadtak. Társaságunk március14-én éjjel készenlétbe helyezte a nyíregyházi és lôrinci mûvezetôséget, majd kollégáink március 15-én felvonultak a MAVIR ZRt. által végzett hibabehatárolás támo-gatására. Készültséget rendeltek el a bicskei telephelyen is, meghatározva egyúttal az elvégzendô feladatokhoz szükséges létszámés technikai feltételeket. A hibahely-behatárolások alapján különösen kritikusnak bizonyult a Kisvárda Tiszalök távveze-ték es oszlopköze, ahol két oszlop kidôlt, 4 oszlop derékban eltört, 4 oszlopszerkezet legalább csúcsban sérült. A szakasz kb. 3,6 kilométeres teljes hosszából, a vezetékek kb. 2 Kántor Tímea mûszaki asszisztens Hálózati Igazgatóság 10

12 kilométer hosszan a földön, közúton és távvezetékeken feküdtek. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy a oszlopközben a terület mocsaras, a rendelkezésekre álló jármûvekkel és gyalog sem volt járható. Kollégáink ezzel párhuzamosan a Munkács Sajószöged távvezetéken is tömeges meg- hibásodást derítettek fel (földön fekvô vagy sérült oszlopok, alap- és sod- törött t ronysérülések, szigetelôláncok). Még ugyanezen a napon megkezdôdött a gödi Acélszerkezeti üzletigazgatóság felkészülése a várható soron kívüli gyártási feladatok elvégzésére. Mivel a vihar során régi oszloptípusok sérül-tek, gyártási dokumentációjuk elôállításába a Távvezeték vezeték tervezési és technológai osztály is bekapcsolódott. A március 16-ai reggeli állapot szerint az alábbi feladatokat kellett elvégezni: A Kisvárda Tiszalök 220 kv-os távvezetéken: a es vizes oszlopközben leszedni a távvezetéket az alatta lévô E.ON 120-as távvezetékrôl, továbbá helyreállítani a 220-as optikai összeköttetést a 194-es oszloptól kezdve. A Sajószöged Munkács 400 kv-os távvezetéken: a távvezetéket a es oszlopközben leszedni a kemecsei közútról, a ös 215 oszlopközben leszedni az alatta lévô középfeszültségû távvezetékrôl, a es oszlopközben le- szedni az alatta lévô 20 kv-os távvezetékrôl, a 123-as oszlopnál egy pászmát leszedni az alat- ta lévô 20 kv-os távvezetékrôl. A fentiek teljesítése érdekében a bicskei telephelyrôl társaságunk biztosította a szükséges anyagokat és technikát. A kiesett két távvezetékre összesen 30 fôvel vonultunk fel. Március 17-én a Sajószöged Munkács 400 kv-os távvezetéken a oszlopközben munkatársaink felszabadították az E.ON 20 kv-os vezetékét. Ezzel a nyomvonal teljesen felszabadult, lt lehetôvé téve E.ON területén a 400 kv-os vezeték sérülései miatt keletkezett kiesések felszámolását. Az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság (OKF) kérésére az MVM OVIT Zrt. bekapcsolódott a Kelet-Magyarországon sérült E.ON vezetékek helyreállításába is, a munkálatok végzésére öt munkacsoportot biztosítunk 26 fô részvételével. A kármentési feladatok végrehajtásába beállítottunk egy Unimog önrakodós eszközt, amellyel az éjszaka folyamán Debrecenbôl szállítottunk oszlopokat a kidôlt E.ON-oszlopok pótlására. 11

13 Ezen a napon kezdtük meg a 220 kv-os távvezetéken a provizórikus optikai kábel létesítését mintegy 3,2 km hosszban. Március 18-án reggel újabb két Unimog önrakodós munkagépet ajánlottunk fel az OKF-nek, mivel ezek terepjáró képessége sokkal jobb, mint a helyszínre vezényelt nagy daruké. Az OKF a felajánlást örömmel elfogadta. Esti órákban távvezetéki és távközlési szakemberek közremûködésével a 220 kv-os távvezetéken sikerült helyreállítani az optikai összeköttetést. Az elôkészületi munkák eredményeként a pótlandó oszlopok gyártása a MAVIR ZRt. megrendelése alapján azonnal indítható lesz (teljes anyagmennyiség lefoglalva, rendelkezésre áll, a mûszaki elôkészítés kész). A két sérült nagyfeszültségû távvezeték teljes helyreállítása azonban ezt követôen is még hónapokat fog igénybe venni. Ezúton is köszönjük Kollégáinknak, hogy a hosszú hétvégi pihenôt feláldozva, ember feletti lankadatlan munkájukkal kkal részt vettek a helyreállítási feladatok elvégzésében, ve ezzel a kialakult idôjárási hely- segítzet okozta áramszolgáltatás-kiesés felszámolását, a szolgáltatás tá visszaállítását. át március 18. OKLEVELEK AZ MVM OVIT ZRT. MUNKATÁRSAINAK A március 14-étôl kezdôdô a szélsôségesen viharos idôjárás elôidézte hálózati üzemzavar utáni helyreállítási munkákban az MVM OVIT Zrt. 51 munkatársa vett részt. A kárelhárítási munkák során tanúsított példaértékû hozzáállásukért a munkatársak elismerô okleveleket vehettek át. A április 4-én, az OVIT központi telephelyén tartott ünnepélyes eseményen Baji Csaba, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója és Gopcsa Péter, MVM OVIT Zrt. vezérigazgatója köszönte meg a kollégák helytállását. Az oklevelek átadási ünnepségén az MVM Zrt. vezetését Baji Csaba elnök-vezérigazgató úr, Nagy Sándor termelési vezérigazgató-helyettes úr, az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságának elnöke és Felkai György kommunikációs igazgató úr képviselte. Baji Csaba köszöntô beszéde elején felidézte a viharkárok okozta állapotot, amelyben az észak-keletmagyarországi területeken az átviteli és az elosztó hálózat súlyos károsodása miatt nagyon sok ember villamos energia nélkül maradt. Az elnök-vezérigazgató úr hangsúlyozta, hogy ebben az azonnali beavatkozást kívánó helyzetben a helyreállítás során az MVM Csoport munka- vállalói példaértékûen jár- tak el. Kitért arra, hogy az elosztó hálózati üzemzavar felszámolása során az MVM OVIT Zrt. segítségnyújtása tette lehetôvé a helyreállítás felgyorsítását, és megköszönte a kedvezôtlen körülmények közepette elvégzett munkát. Végeze- tül arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövôben egy esetle- gesen elôforduló ha- sonló üzemzavar esetén ugyanilyen magas szakmai színvonalú munkavégzést vár el a munkatársaktól. Gopcsa Péter megköszönte az elnök-vezérigazgató úrnak, hogy személyesen érkezett köszönetet nyilvánítani a kollégáknak, ezt a bizalom és nagyrabecsülés jelének értékelte. Csatlakozva Baji Csaba szavaihoz, beszélt az MVM Csoporton belüli társaságok a kárelhárítás során tapasztalt példás együttmûködésérôl, majd kiemelte, hogy a jelenlegi üzemzavar-elhárítás során bebizonyosodott, hogy helyesnek bizonyult a tulajdonosi stratégia, amely az MVM OVIT Zrt. távvezeték-építô és -karbantartó képességének fenntartását célozta meg. Megköszönve a kritikus körülmények között elvégzett munkát az 51 jelen lévô kollégáknak, emlékeztetett, hogy a gyors és pontos feladatmegoldáshoz a hátország készültsége is hozzájárult. A köszöntôk elhangzása, valamint a viharkárokról és a helyreállítási munkákról készült film 12

14 megtekintése után került sor az elismerô oklevelek átadására, amelyeket Baji Csabától és Gopcsa Pétertôl vehettek át a munkatársak. A helyreállításban részt vevô kollégák (a Távvezeték üzletigazgatóság és szervezetei, valamint a Távközlési üzem munkatársai) névsorrendben a következôk voltak: AMBRUS MIHÁLY ANGEL SÁNDOR ATUCSÁK LÁSZLÓ BARANYA GYULA BASKI JÓZSEF BATA JÁNOS BERENCSI ISTVÁN BERKÓ LÁSZLÓ CZIPFEL LÁSZLÓ CSONÓ CSABA FERENCSIK ISTVÁN GELENCSÉR LÁSZLÓ GILIGA TAMÁS HETTLINGER ZOLTÁN HORVÁTH ISTVÁN HORVÁTH SZABOLCS HUDÁK PÉTER HUSZÁR BÉLA JUHÁSZ JÓZSEF KISS JÁNOS KISS KÁROLY KOCSIS PÁL KOLLÁR FERENC KOPASZ SÁNDOR KOVÁCS GYÖRGY KOVÁCS LAJOS KOVÁCS ZSOLT LIPCSÁK JÁNOS LÔRINCZ ISTVÁN LÔRINCZ RÓBERT LÔRINCZ VIKTOR MAGYAR BALÁZS MAJOROS TAMÁS MIKLÓS GYULA MOLNÁR LÁSZLÓ ORLICZKI JÁNOS OROSZ NORBERT ÖKRÖSY GYULA PÁLL TAMÁS POVAZSANYECZ ISTVÁN RÔCZEI BARNABÁS SIKULA TAMÁS SZABÓ-KASZÁS MÓNIKA SZARKA VINCE TAKÁCS ATTILA TAMASI JÓZSEF TÓTH JÁNOS TÓTH PÉTER TREMEL GÁBOR VÁRKONYI ATTILA VITELKI BERTALAN A kárelhárításban részt vevô munkatársak jutalomban is részesültek. Budapest, április 4. Kommunikációs osztály 13

15 14

16 15

17 16

18 Rendezvények NÉMETH MARCELL KIÁLLÍTÁSA AZ MVM OVIT ZRT.-NÉL M árcius 12-tôl két héten keresztül egy tehetséges, Derkovits Gyula képzômûvészeti ösztöndíjas fiatal mûvész,németh Marcell vaslemezbôl készített alkotásait állítottuk ki az MVM OVIT Zrt. székházában, Budapesten. 17

19 A kiállítás aktualitását Marcell munkáinak az OVIT-hoz kapcsolódó különleges tematikája adta: az alkotó hatalmas, metszett fémreliefjein ugyanis többek között nagyfeszültségû távvezetékek bukkannak fel. Kollégáink körében nagy sikert arattak a rendkívül látványos, nagy méretû, több dimenziós reliefek. Marcell alkotói tevékenységéhez ezúton is további sikereket kívánunk! A kiállításra készült szórólapon a mûvészrôl bôvebb információ olvasható. Kommunikációs osztály 18

20 KÖZELEDIK AZ OVIT GYEREKNAP Az MVM OVIT Zrt. vezetése idén ismét lehetôséget biztosított arra, hogy megrendezzük a családok és gyerekek közös ünnepét, az OVIT Gyereknapot. Ebben az évben is változatos programokkal és mûsorokkal igyekszünk kedveskedni a csemetéknek, így reméljük, hogy egy újabb felejthetetlen napot tölthetünk majd együtt el. Ahogy az már megszokott, idén is több telephelyen: Budapesten, Felsôzsolcán, Tatabányán és Pakson várjuk majd a családokat. A gödi, százhalombattai és bicskei munkatársainkat, gyerekeiket és unokáikat a budapesti rendezvényre várjuk, a vértesieket pedig a tatabányai szervezôk várják nagy szeretettel. A rendezvényt Pakson május 18-án, a többi helyszínen június 8-án tartjuk. Az elôzô évi beszámolókból kiderült, hogy minden helyszínen élményekkel teli napot töltöttek el a résztvevôk, ezért arra számítunk, hogy ez idén sem lesz másként! Pirosba öltöztek budapesti, felsôzsolcai, keszthelyi, valamint a vértesi szakágban dolgozó kollégáink, és jelentôs pénzdományok érkeztek a többi telephelyrôl is. Kommunikációs osztály Társadalmi felelôsségvállalás AZ ÖLTÖZZ PIROSBA! AKCIÓ VÉGEREDMÉNYE február 15-ei Öltözz pirosba! jótékonysági A célú kezdeményezéshez amellyel a pécsi Dóri Házat (az elsô magyar gyermekhospice házat) támogattuk nagyon nagy létszámban csatlakoztak az MVM OVIT Zrt. munkavállalói. 19

A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus)

A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus) A május a természet bocsánatkérése a február miatt. (Bill Tammeus) Tartalomjegyzék Mészáros Sándorra emlékezünk 1 Sikerekben gazdag évet zárt az MVM Ovit Zrt. 2 Az Igazgatóság közleményei 3 Projektjeinkrôl

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2011-es üzleti évéről 2 Az OVIT hatékonyságfejlesztési teendői 5 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 15 Új belépők 15

Részletesebben

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta

Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a környezôben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a látomásszerût. (Márai Sándor) Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

Céghírek. Ovit Híradó 2014/6.

Céghírek. Ovit Híradó 2014/6. Céghírek Évértékelô beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tisztelt Vezérigazgató Úr! Kérem, értékelje az MVM OVIT Zrt. 2014-es évét gazdasági szempontból. Várhatóan mennyire sikerül teljesíteni

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010-es üzleti évéről 3 Megalakult az OVIT ZRt. Földgáz Igazgatósága 6 Új tevékenység az OVIT palettáján - felkészülés a vasúti felsővezeték-szerelési

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral 1 Az Igazgatóság közleményei 4 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 11 Új belépők 12 Az Integrált Rendszer hírei 15 Az MVM Csoport

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2011. I. félévi gazdálkodásáról 2 A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele 5 ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Az MVM OVIT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 2 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I. félévi gazdálkodásáról 3 Projektjeinkről 6 Rendezvények

Részletesebben

Céghírek. Projektjeinkrôl

Céghírek. Projektjeinkrôl Céghírek Az Igazgatóság közleményei 2014. szeptember 26-ai ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2014. július 28-ai ülésérôl felvett jegyzôkönyvet; jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4

Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4 A legsikeresebbek mindig azok lesznek, akik felismerik a darabolás hatalmát, vagyis, akik egyszerre soha nem harapnak annál nagyobb falatot, amit még ténylegesen meg is tudnak rágni. (Anthony Robbins)

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az igazgatóság közleményei 1 Egy új bolygó a társaság égboltján? 4 Projektjeinkről 5 Társadalmi szerepvállalás 12 Személyi hírek 13 Beszélgetés Csomai Kamillával, az OVIT közgazdasági igazgatójával

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Új vezetés az OVIT élén 2 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010. I. félévi gazdálkodásáról 2 Projektjeinkről 5 Rendezvények 12 Személyi hírek 18 Új belépők 19 Integrált

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával 1 Kedves Olvasók (felelős szerkesztő levele) 4 Az Igazgatóság közleményei 5 Projektjeinkről 6 Rendezvények 11 Felsőzsolca, az árvíz

Részletesebben

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése Tartalomjegyzék Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése 1 Sajtóközlemények 2 Projektjeinkről 4 CSIR... és az meg mi?! 10 Rendezvények 11 Társadalmi felelősségvállalás 15 Személyi hírek 16 Új belépők

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Projektjeinkről 2 Neukum Zoltán üzenete 10 Bemutatkozik az új termelési igazgató 11 Az OVIT versenyképességének javítása 15 Szelektív hulladékgyűjtés a Körvasút

Részletesebben

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Tartalomjegyzék Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tûnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. David Lloyd George Tartalomjegyzék Az Ovit ZRt. 2007. május 24-i rendkívüli közgyûlése... 1 Az Igazgatóság

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! 2007/6. OVIT HÍRADÓ Tisztelt Munkatársaim! Ha az ember az írott és az úgynevezett elektronikus sajtóban a napi híradásokat nézi, szinte biztos lehet abban, hogy a negatív hírek, az elszomorító események

Részletesebben

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt.

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt. Ez is lezárult: a Gyõr Szombathelyi projekt - a folyamat - Az igazgatóság közleményei 2006. augusztus 23-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2006. június 28-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet. Elfogadta

Részletesebben

OVIT HÍRADÓ 2009/1. Tartalomjegyzék

OVIT HÍRADÓ 2009/1. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei... 1 Kedves Olvasók!... 2 Hat évtized... 3 Akik egyidõsek az OVIT-tal... 8 Az OVIT 60 éves jubileumának fõbb rendezvényei... 9 Projektjeinkrõl... 9 Bezárul egy

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntõ... 1 Befejezõdött a gödi 400/220/120/18 kv-os alállomás rekonstrukciója... 2 Szélerõmûpark és õzek... 3 MÁV-os projektek... 4 Zalaegerszeg - dél 120/20 kv-os transzformátorállomás

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! 2006/6. OVIT HÍRADÓ "A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani. /Robi, egy 7 éves kisgyerek/ Tartalomjegyzék Vezérigazgatói

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 -

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Fogyasztói Piaci szakirány

Részletesebben

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE.

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. TISZTELT PARTNERÜNK! Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. 1992. október 1-ével alakult korlátolt felelôsségû társasággá ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda

Részletesebben

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból XXXI. évfolyam, 4. szám 2008. április Szállítói nap 2008 Hagyományosan nagysikerû rendezvénynek adott otthont az erõmû látogatóközpontja március 20-án. Elõször is hosszan sorolták a PA Zrt. Kiemelt Szállító,

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. 2014. nyár

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. 2014. nyár mert magazin )mert ( MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. magazin Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság H-3271 Visonta, Erőmű utca 11. Tel.: +36 37 334 000, Fax: +36 37 334 016 E-mail: matra@mert.hu Web: www.mert.hu

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám

XXII. évfolyam 3. szám 2007. IV. negyedév. XXII. évfolyam 3. szám 2007. IV. negyedév A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. lapja Felelős kiadó: Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató Felelős szerkesztő: Kollár József PR vezető Kiadja

Részletesebben