(Részlet az OVIT Híradó 2007/2. számának Ember az oszlopon, ember a betonban címû Apáthy Judit-riportból) Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Részlet az OVIT Híradó 2007/2. számának Ember az oszlopon, ember a betonban címû Apáthy Judit-riportból) Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Mi veszi rá az embert, hogy ezt a munkát csinálja hóban-fagyban, napsütésben, nagy sárban? - kérdezem Pacsika Tibort, a csoport vezetõjét. Nekünk ez a kötelességünk, ezt csináljuk mondja. Szeretem ezt a munkát, nem is lehet úgy csinálni, hogy az ember nem szereti. Látni kell, hogy mi van itt, és aki nem szereti ezt, az jobb, ha elmegy. Én 32 éve vagyok itt. 20 évig oszlopon voltam, a többi már földön. Ott ragadtam bár nem szó szerint a betonozásnál. (Részlet az OVIT Híradó 2007/2. számának Ember az oszlopon, ember a betonban címû Apáthy Judit-riportból) Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Projektjeinkrôl 3 Rendezvények 17 Társadalmi felelôsségvállalás 19 Szervezeti hírek 21 Személyi hírek 22 Új belépôk 22 Munkavédelmi hírek 23 Az Integrált Rendszer hírei 24 MVM Csoport hírei 25 Egyszer volt 27 Nyugdíjasainkról 28 Sport 30 KulTÚRA 34 Mozaik 38 Kiadásért felelõs: Gopcsa Péter vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Lengyel Enikô MVM OVIT Zrt. Házinyomda

2 Az Igazgatóság közleményei március 4-ei ülésén az Igazgatóság: Jóváhagyta a december 20-ai ülésérôl felvett jegyzôkönyvet; Megtárgyalta és jóváhagyta a Tájékoztató a hatékonyságfejlesztési programról. A szûkített terjedelmû projekt megindítása és aktuális státusza tárgyú elôterjesztésben foglaltakat. Az Igazgatóság felkérte Gopcsa Péter vezérigazgatót, hogy a projekt I. fázisának zárásához szükséges hiánypótlások teljesítését követôen adjon írásos tájékoztatást a projekt I. fázisának zárásáról és a II. opcionális fázissal kapcsolatos fejleményekrôl is tájékoztassa az Igazgatóságot; Jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetérôl, mûködését befolyásoló eseményekrôl; Megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 94. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; A évi munkaterve végrehajtásának értékelését tartalmazó írásos elôterjesztést megtárgyalta és megállapította, hogy a testületi határozatok évi végrehajtása az írásbeli elôterjesztésben foglaltakkal egyezôen történt; Az írásbeli elôterjesztéssel egyezôen elfogadta a évi munkatervet; április 29-én 10 órára az MVM OVIT Zrt. évi rendes közgyûlését a következôk szerint öszszehívta: 1. Az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikai célkitûzései teljesítésének értékelése, beszámoló az Uralmi Szerzôdésben foglaltak teljesítésérôl. 2. A 2012-es üzleti év lezárása: a) A Társaság beszámolója a 2012-es üzleti évrôl (Az Igazgatóság beszámolója, Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítô melléklet, Üzleti jelentés) b) A Felügyelô Bizottság jelentése c) A könyvvizsgáló jelentése d) A Vezérigazgató évi prémiumfeladatai teljesítésének értékelése e) Az Igazgatóság javaslata az eredmény felosztására f) A mérleg jóváhagyása g) Döntés a Gt (5) bekezdés szerint felmentvény megadásáról. 3. A társaság évi üzletpolitikája. 4. A vezérigazgató évi alapbérének és prémiumfeladatainak meghatározása. 5. Igazgatósági tagok megválasztása. 6. Felügyelôbizottsági tagok megválasztása. 7. Igazgatósági tagok, felügyelôbizottsági tagok és a könyvvizsgáló évi díjazásának megállapítása. 8. Az MVM OVIT Zrt. Javadalmazási Szabályzatának módosítása. 9. Az MVM OVIT Zrt. Alapszabályának módosítása (18. pont, 39. pont, 51. pont, 54. pont tekintetében). A közgyûlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyûlés a meghívóban írt helyen május 2-án 10 órakor kerül megtartásra. Az ügyvezetés intézkedik a közgyûlési meghívó kézbesítése iránt." Megtárgyalta és jóváhagyta az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikai célkitûzései teljesítésének értékelése, beszámoló az Uralmi Szerzôdésben foglaltak teljesítésérôl c. elôterjesztést, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a Közgyûlés elé elfogadásra: Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése megtárgyalta az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikai célkitûzései teljesítésének értékelésérôl szóló elôterjesztést, megállapította, hogy a Társaság évi üzletpolitikájával kapcsolatos elvárások a 9/2012. (IV.18.) sz. Közgyûlési Határozatban foglaltaknak és az idôközben elfogadott korrekcióknak megfelelôen teljesültek, ezért a Közgyûlés az elôterjesztésben foglaltakat elfogadja. A Közgyûlés tudomásul veszi az MVM OVIT Zrt. mint ellenôrzött társaság beszámolóját a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 61. (1) bekezdésében írtak alapján az Uralmi Szerzôdésben foglaltak teljesítésérôl. Megtárgyalta és jóváhagyta a Társaság beszámolóját a 2012-es üzleti évrôl, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a Közgyûlés elé elfogadásra: 1

3 A Közgyûlés az MVM OVIT Zrt es üzleti évérôl elôterjesztett éves beszámolót elfogadja. Megtárgyalta és jóváhagyta a vezérigazgató évi prémiumfeladatai teljesítésének értékelésérôl szóló elôterjesztést, melyet a Közgyûlés elé terjesztett elfogadásra. Az Igazgatóság javaslata az eredmény felosztására címû elôterjesztést megtárgyalta, jóváhagyta, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a Közgyûlés elé elfogadásra: Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése dönt arról, hogy a Társaság 2012-es üzleti évben keletkezett E Ft-os adózott eredménye osztalékként kerül kifizetésre. A társaság a meglévô eredménytartalékából E Ft összegben fejlesztési tartalékot képez. A mérleg jóváhagyása címû elôterjesztést megtárgyalta, jóváhagyta, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a Közgyûlés elé elfogadásra: A Közgyûlés az Igazgatóság beszámolója alapján, a Felügyelô Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében az MVM OVIT Zrt évi mérlegét és eredménykimutatását ezer forint, azaz huszonkétmilliárd-négyszázkilencvenhétmillió-negyvenegyezer forint mérlegfôösszeggel és ezer Ft, azaz hétszáznegyvenmillió-tízezer forint adózott eredménnyel és nulla forint mérleg szerinti eredménnyel állapítja meg. Megtárgyalta és jóváhagyta a Döntés a Gt (5) bekezdés szerint felmentvény megadásáról c. írásos elôterjesztést, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a Közgyûlés elé elfogadásra: Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése az Igazgatóság, a Felügyelô Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján úgy értékeli, hogy az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságának tagjai évben munkájukat, az MVM OVIT Zrt. ügyvezetését a jogszabályoknak és az Uralmi Szerzôdésben foglaltaknak megfelelôen, a Gt (4) bekezdésében írtak szerint az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének elsôdlegességét szem elôtt tartva végezték, ezért az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságának tagjai számára a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 30. (5) bekezdése és az MVM OVIT Zrt. Alapszabálya 18. pontjának w.) alpontja szerinti felmentvényt megadja. Megtárgyalta és jóváhagyta a társaság évi üzletpolitikáját, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a Közgyûlés elé elfogadásra: A Közgyûlés az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikáját a következô követelményekkel, célkitûzésekkel fogadja el: 1.) A Társaság maradéktalanul hajtsa végre határidôre a MAVIR ZRt.-vel kötött átviteli hálózat karbantartására, fejlesztésére, felújítására vonatkozó szerzôdésekben foglaltakat. 2.) A Társaság erômû-karbantartó tevékenysége során teljesítse az MVM társaságcsoport tagvállalataival kötött szerzôdésekben foglaltakat. 3.) Szerzôdéses kötelezettségei végrehajtása során legyen fokozott figyelemmel a balesetmentes munkavégzés körülményeinek biztosítására. A 2/2012. számú Vezérigazgatói körlevélben meghatározott mutatók ne haladják meg az alábbi értékeket: a. LTI: 3,8 LTI= b. WANO IS: 1,8 Baleseti táppénzes napok száma Ledolgozott millió munkaóra 100 Munkakieséssel járó munkabalesetek száma x WANO IS= Összes ledolgozott munkaóra 4.) Megfelelô jövedelmezôség és kockázati kitettség mellett növelje a Társaság MVM Csoporton kívüli árbevételének volumenét. 5.) Hajtsa végre az MVM Csoport stratégiájában a Társaság részére megfogalmazott akciókat. 6.) Teljesítse a Társaság a évi üzleti tervét, az abban foglalt tervezési feltételek figyelembevételével, az alábbiak szerint: a. az értékesítés nettó árbevétele érje el a M Ft-ot b. adózás elôtti eredménye érje el a 980 M Ft-ot c. a személyi jellegû ráfordítások értéke ne haladja meg a M Ft-ot d. a beruházások összege ne haladja meg a M Ft-ot 7.) A megalapozott garanciális igénybejelentések száma ne haladja meg a 10 (tíz) esetet 2013-ban. 8.) A személyi jellegû ráfordítás esetében az üzleti tervben rögzített kerettôl való eltérés legfeljebb az éves bér- és szociális megállapodás szerinti mértékben lehetséges, vagy abban az esetben, ha a Társaság árbevétele magasabb mint az üzleti tervben meghatározott és ehhez az árbevétel növekedés teljesítéséhez szükséges arányos és jóváhagyott. Hajtsa végre a évi csoportszintû utasításnak megfelelô bérmegállapodást. 2

4 9.) A Társaság az MVM csoport tagjaként maradéktalanul tegyen eleget az Uralmi Szerzôdésben és Csoportszintû Szabályzatokban foglalt kötelezettségeinek. Megtárgyalta és jóváhagyta a vezérigazgató évi alapbérének és prémiumfeladatainak meghatározása tárgyú elôterjesztést, melyet a Közgyûlés elé terjesztett elfogadásra. Jóváhagyta az MVM OVIT Zrt. Javadalmazási Szabályzatának módosítására vonatkozó írásos elôterjesztést, melyet az alábbi határozati javaslattal terjeszt a Közgyûlés elé elfogadásra: Az Igazgatóság elôterjesztésében foglaltakkal egyezôen, az elôterjesztés elválaszthatatlan mellékletében foglalt korrektúrával bemutatott módosítások szerint a Közgyûlés elfogadja az MVM OVIT Zrt. Javadalmazási Szabályzatának módosítását, valamint a Javadalmazási Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát. Az egységes szerkezetû Javadalmazási Szabályzatnak 30 napon belül a cégiratok közé történô letétbe helyezésérôl a vezérigazgató köteles gondoskodni. Jóváhagyta az MVM OVIT Zrt. Alapszabályának módosítására vonatkozó írásos elôterjesztést, melyet a Közgyûlés elé terjesztett elfogadásra. Az eltelt idôszakban az Igazgatóság, faxos szavazás keretében több alkalommal döntött az 500 M Ft értékhatárt meghaladó összegû ajánlatok adásáról, ill. az 1,5 Mrd Ft értékhatárt meghaladó ügyletek közgyûlés elé terjesztésérôl. A közgyûlési határozathozatalra közgyûlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal útján került sor. Dr. Sidló Krisztina Projektjeinkrõl CERN-PROJEKT: GYÁRTÁSKÖZI ELLENÕRZÉS ÉS TESZT 2012 májusában az MVM OVIT Zrt. nyerte el a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriumának, a svájci székhelyû CERN 66 kv-os alállomásainak védelmi, szekunder és irányítástechnikai rekonstrukcióját, amely magába foglalja a szekunder kábelezés cseréjét, az új védelmi szekrények telepítését, valamint a komplett védelmi és irányítástechnikai rendszer szállítását. A CERN nukleáris kutatásainak villamosenergia-igényét (évente 1 TWh) egy 27 km-es körgyûrû mentén jelenleg 6 darab 66/18 kv-os alállomás és ezeket betápláló 66 kv-os fejállomás biztosítja (a jelenlegi rendszert további egy 66/18 kv-os alállomással és egy 400/66 kv-os betáplálással bôvítik). Az OVIT feladata ezeknek az alállomásoknak védelmi, irányítástechnikai és szekunder rekonstrukciója. A projekt kivitelezési fázisa július 31-ig tart, azonban a projektszerzôdésünk 2015-ig érvényes. Bosznay Zsolttal, a Központi szakszolgálati üzem vezetôjével, egyben a CERN-es feladatok projektmenedzserével beszélgettem a munkáról. A tavalyi év nagy eredményének számít, hogy az MVM OVIT Zrt. nyerte meg a kivitelezési feladatokat. Miben rejlett cégünk sikeressége? Mi játszott szerepet abban, hogy el tudjon indulni a projekt? A sok munka, amit belefektettünk. A tavaly májusi ajánlatunk pénzügyileg csak a második volt a sorban, azonban a CERN figyelembe véve, hogy a szervezetet 20 tagország tartja fent a projektek elbírálása során törekszik arra, hogy semlegességét fenntartsa. Három fô szempontot vesznek figyelembe ilyenkor: az ajánlat mûszaki tartalmát, az árát, valamint egy politikai tényezô is közrejátszik a döntésben. A szervezetnél kialakítottak ugyanis egy minôsítési rendszert, amely elôsegíti azon cégek, országok részvételét, akik a CERN mûködési költségeibôl csupán kis mértékben (poorly-balanced) tudták kivenni részüket. 3

5 Ezek alapján az MVM OVIT Zrt. a "poorly-balanced" cégek közé tartozik, így az ajánlatok beérkezése után egy mûszaki egyeztetésre kérték fel az OVIT-ot. Az egyeztetés során nagyra értékelték a benyújtott anyag mûszaki tartalmát, illetveprezentációnkat. Mûszaki tárgyalást követôen az áregyeztetés következett, melynek során sikerült olyan árban megegyeznünk, amely alapján a szerzôdéskötés megtörténhetett. Mit jelent ez a projekt az MVM OVIT Zrt. számára? Az OVIT újkori történetében ez az elsô projektszerûen megvalósítandó külföldi munkavégzésünk, amelyet kompletten, a tervezéstôl az üzembe helyezésig a saját személyi állományunkra támaszkodva, beszállítói közremûködéssel végzünk. Emellett a projekt nemcsak az OVIT számára érdem, hanem minden beszállítónknál fontos és kiemelt helyen szerepel, hiszen a projekt során megajánlott, és a CERN által elfogadott rendszer alapját hazai fejlesztésû és gyártmányú eszközbázis biztosítja: minden magyar alapokon nyugszik. Röviden vázolnád, hogy hogyan halad a projekt? Mely fázisok zárultak le? Milyen feladatok várnak még ránk? Lezárult a projekt tervezési fázisa. A tervekhez a CERN ütemezetten jutott hozzá, és ez alapján azoknak a jóváhagyása is ütemezetten történt. Szeretném kiemelni, hogy több forrásból is olyan visszajelzés érkezett, hogy a svájci szakemberek mennyiségileg és minôségileg is kiemelkedônek találták az MVM OVIT Zrt. terveit. A szerzôdésben foglaltak alapján a CERN fenntartotta a jogát, és alkalmazta is, hogy a szekrények gyártása során gyártásközi ellenôrzést végezzen. Két alkalommal látogattak el hozzánk, amely során az OVIT szerelési kultúráját ellenôrizték. Nagyra értékelték hozzáállásunkat, munkánk minôségét, valamint hogy az általuk kért módosításokat azonnal végrehajtottuk, például a halogénmentes anyagok alkalmazása kapcsán. Március közepén zajlott a gyártómûvi átadás tesztje (FAT) a szekunder szerelô mûhelyünkben, amely során bemutattuk a fôbb rendszerelemek mûködését, például a gyûjtôsín- és beragadásvédelmi rendszert, szakaszvédelmi összeköttetéseket és a helyi irányítástechnikai rendszert. Ezeket a FAT során együtt teszteltük a CERN által ideszállított irányítástechnikai rendszerelemekkel. A teszt tervezett idôtartama négy nap lett volna, azonban ez a tesztelendô funkciók mennyisége miatt, a CERN által is elfogadottan, további két nappal hosszabbodott. Eredményesen zárult a projekt ezen fázisa is, így a munka folytatódhat a kivitelezéssel. Március végén a szekrények kiszállítása és telepítése, valamint az elôkábelezési munkálatok a 66 kv-os fejállomáson és a 66/18 kvos alállomásokon voltak a következô lépések. A telepítéssel párhuzamosan megkezdôdött a helyszíni a mérnökszolgáltatási tevékenységünk, majd a tesztelés helyben, az alállomásokon folytatódik (SAT). Nagy jelentôséggel bírnak az elô-üzembehelyezési munkálataink, ugyanis a 66/18 kv-os rendszer feszültségmentesítése és ismételt üzembe helyezése között kevesebb mint két hónap áll rendelkezésünkre a kivitelezési és végleges üzembe helyezési feladatok elvégzésére. Július 8-ig azonban csak a 66 kv-os fejállomás 11 mezejét, valamint egy 66/18 kv-os alállomást kell üzembe helyeznünk, a maradék 6 alállomás üzembe helyezésére július 31. a határidô. Említetted, hogy teljes mértékig az OVIT személyi állományán alapul a projekt. Kiemelnél ezek közül néhány adatot? A tervezés során az Alállomás technológiai és tervezési osztály (ATTO) valamint a Központi szakszolgálati üzem (KSZÜ) szorosan együttmûködött. A munka mennyiségétôl függôen 6 8 tervezô és szakszolgálati mérnök vett részt a feladatban, majd a 27 szekrény összeszerelésébôl a KALÜ-s kollégák vették ki részüket. A kivitelezés során az alaplétszámot 6 fôre tervezzük, ami a munkacsúcs idején 15 fôre egészülne ki. A mérnökszolgáltatási tevékenységeink, 6 fô védelem- és irányítástechnika üzembe helyezô mérnök folyamatos helyszíni munkavégzését jelenti. Mik a késôbbi tervek, esetleges kilátások? Jelenleg a sikeres helyszíni szereplésre, a kivitelezésre és üzembe helyezési munkálatokra koncentrálunk. Úgy gondolom, hogy az a hozzáállás, illetve emberi magatartás, ami az OVIT-os munkavállalókat jellemzi, jó alapot nyújthat a további együttmûködésre. Azt vallom, hogy az is marketingtevékenység, ha az ember a munkáját pontosan, precízen, a megrendelô igényeit figyelembe véve végzi. Reméljük, hogy ennek fényében alakul majd a jövônk is. Kántor Tímea mûszaki asszisztens Hálózati Igazgatóság 4

6 MACEDÓN ÁLLAMI DELEGÁCIÓ LÁTOGATÁSA MVM OVIT ZRT.-NÉL február án került sor Budapesten a magyar macedón kormányközi gazdasági vegyes bizottság ülésére. Az energetikai szakcsoport munkájában részt vett Kazinczy Jenô üzletfejlesztési irodavezetô is. A tanácskozás második napján lehetôség nyílt arra, hogy vezetô macedón energetikai szakembereket vendégül láthassunk társaságunknál, megismertethessük tevékenységünket, referenciáinkat, jövôbeni lehetôségeinket. Benyó Tibor hálózati igazgató és Turóczi András tanácsadó a villamos hálózatokról, Kazinczy Jenô a hôerômûvekrôl, valamint biomasszakazánjainkról tartott ismertetôt, amelyet üzemlátogatás követett. A macedón delegáció, amelyet Violeta Keckarovska, a macedón Gazdasági Minisztérium energetikai fôosztályvezetôje vezetett (tagjai Mirko Ritevski, a bitolai hôerômû vezérigazgatója és Aleksandar Paunoski, a MEPSO hálózati rendszerirányító társaság igazgatóhelyettese voltak) rendkívül elégedett volt a látottakkal és hallottakkal. Kifejezték azon kérésüket, hogy a macedón energiarendszer fiatal szakembereinek az OVIT tartson szakmai továbbképzést. Emellett egyéb területen is együttmûködést javasoltak, amelyek további fejlesztésére a gazdasági vegyes bizottság május 29-ei, szkopjei ülése megfelelô keretet biztosíthat. Ezek csak az elsô lépések voltak az OVIT macedón piaci tevékenységének megkezdése érdekében, hiszen március 5-én a MEP- SO székházában történt tenderbontás alapján 8 induló közül ajánlati árunk alapján az elsô helyen végeztünk. További jó hír, hogy Magyarország szkopjei nagykövete a nemrégiben azzal a kéréssel fordult cégünkhöz, hogy az MVM OVIT Zrt. vegyen részt a második legnagyobb macedón város közvilágításának rekonstrukciójában. A közeljövôben pedig egy EBRD által finanszírozott 110 kv-os hálózati rekonstrukciós tender megjelenése várható. A fentiekben ismertetett teendônk alapján Macedónia az MVM OVIT Zrt. egyik kiemelt partnere lesz az elkövetkezendô években. Kazinczy Jenô üzletfejlesztési irodavezetô MUNKÁBA ÁLLT AZ MVM OVIT ZRT. VASÚTI BETONOZÓ SZERELVÉNYE vasúti felsôvezetéki oszlopok alapjainak A betonozására kifejlesztett speciális szerelvény amelynek ünnepélyes avatása tavaly szeptemberben volt február 27-én munkába állt. Az gépegység, amely a vasúti pálya mentén állítandó felsôvezetéki oszlopokhoz szükséges betonozási munkálatokat teljes mértékben képes elvégezni elsôként, a Piliscsaba Esztergom vonalszakaszon dolgozik. A betonozó szerelvény közremûködésével a Piliscsaba Esztergom szakaszon összesen 250 oszlop alapozása készült el március 31-ig. Budapest, március 11. Betonozó szerelvény: A betonozó szerelvény az MVM OVIT Zrt. elvi tervei alapján, a tervezô GanzPlan Hungária Kft., a Nemzeti Közlekedési Hatóság és további hazai cégek szakembereivel való szoros együttmûködésben készült el a évben a társaság kiskunfélegyházi telephelyén. Az általános vasúti teherkocsira épített komplett szerelvény teljesen egyedinek tekinthetô: a hasonló szerelvények mûködési tapasztalatait felhasználva, a feladatok speciális igényeihez alkalmazkodva, egy új építésû, engedélyekkel rendelkezô, a munkabiztonságot tökéletesen kielégítô, korszerû munkagépet sikerült megtervezni, engedélyeztetni és legyártani. MVM OVIT Zrt. Kommunikációs osztály 5

7 DARUREKONSTRUKCIÓK A PAKSI ATOMERÔMÛBEN Az atomerômû üzemi területén számos kiemelt fontosságú emelôgép teljesít szolgálatot az üzemviteli és a karbantartási feladatok nélkülözhetetlen eszközeként. Mint minden mûszaki berendezés, idôvel felújításra szorulnak. rekonstrukció az atomerômû területén a A következô darukat érinti: reaktorcsarnoki 250/32/2 tonnás daruk (2 db) reaktorcsarnoki 30/5+5 tonnás daruk (4 db) szennyezett mûhelyi 20/5 tonnás daruk (3 db) turbinacsarnoki 125/20+5 tonnás daruk (3 db) vízkivételi mûvi 50/12,5 tonnás daruk (2 db) Az új szekrények a 250 tonnás daru belsejében A reaktorcsarnoki 250/32/2 tonnás és a turbinacsarnoki 125/20+5 tonnás daruk az egykori NDK-ban, a többi bulgár-magyar gyüttmûködésben készültek, és az 1978-tól 1983-ig terjedô idôszak során helyezték ôket üzembe (a II. vízkivételi mû daruját 1989-ben). Vezérlésük elavult volt, az alkatrész-utánpótlás megoldása pedig szinte lehetetlen. Érthetô volt, hogy a rekonstrukció már több éve napirenden volt. A kiviteli tervezést az azóta sajnos megszûnt Gépkar Kft. végezte. Az elkészült li tervek alapján, az akkor ismert kivite- mûszaki tartalom birtokában amely a kábelek és a lés teljes cseréjét, valamint a fôbb gépészeti elemek ek vezér- felújítását és a szükséges motorcseréket irányozta elô, az eredeti funkciók változatlanul hagyásával a versenyeztetési eljárást az MVM OVIT Zrt. nyerte meg mint fôvállalkozó. Alvállalkozóként a társaság a Gép és Daru Kft.-t vonta be a munkába. Az MVM OVIT Zrt. mint az ország legnagyobb tapasztalattal bíró matika- és vezérlésszerelô-szerelôcége, valamint a Gép és Daru auto- Kft., amelynek kifejezetten ten a daruk jelentik a fô profilját, hatékony szakmai együttmûködéssel tudták, illetve tudják elvégezni az olykor mûszaki nehézségekkel teletûzdelt rekonstrukciós folyamatot. A szerzôdéskötés után a kivitelezés 2011 augusztusában kezdôdött, és az ütemezés szerint 2015-ig tart. A projekt nevében szereplô létfontosságú daruk e nevezés arra is utal, hogy a megrendelô kiemelt figyelmet fordít a határidôk betartására. A blokkleállásokhoz szigorúan illeszkedik az átalakít sokra szánható idô, mely rövidsége ellenére még eddig egyszer sem okozott határidô-túllépést, valamint kötbérfizetési kötelezettséget. Megjegyzendô, hogy a második reaktorcsarnoki 250 tonnás daru átalakításához ez az összes közül a legnagyobb körülbelül 1 hónappal rövidebb idô állt rendelkezésre. Az elôzô daruk kivi- telezési tapasztalatai alapján, valamint a meghozott munkabeosztási intézkedések- nek köszönhetôen az összeszokott gárdának ez már nem okozott nehézséget. A januári SAP-indulás a szerteágazó anyagbeszállítói kör összehangolhatóságának nehézségei ellenére sem okozott határidôcsúszást. A felújítás elôkészítésében és megvalósítá- sában szoros együttmû- ködésre volt és van szükség a megrendelô MVM PA Zrt. VIMO és az atomerômû többi, szakmailag illetékes szervezete, a tervezôk, valamint a kivitelezôk között. Az új konstrukciók megalkotása során számos probléma merült fel, amit megalapozott, de gyors mûszaki, és koordinációs döntésekkel kellett kezelni. 6

8 Régi kontaktorok a 250 tonnás daru belsejében Minden mûszaki módosítás, módosulás, változtatás a kiviteli tervekhez képest,- egyeztetve, a szakmai szervezetek elvárásainak figyelembe vételével valósult és valósul meg. Számos, eddig nem alkalmazott mûszaki megoldással (horog-szögelfordulás, jelzôkábel-felcsévélés speciális kábeldobra, rádiós távirányító bevezetése stb.) a felmerült problémák határidôre megoldhatóak voltak. A projekt nem minden idôszaka volt és lesz problémamentes. Számos megoldandó mûszaki és adminisztratív feladat áll a projektben résztvevôk és a vezetés elôtt. Eddig az MVM OVIT Zrt. és a Gép és Daru Kft. 2 db 125 tonnás darut, 2 db 30 tonnás darut és 2 db 250 tonnás darut újított fel. Tehát elmondható, hogy a munka felét már teljesítettük, mivel a két legnagyobb daru és másik kettô kisebb testvére már átesett az átalakításon. A hátralévô feladatok nem engedik meg a lazítást, hiszen még vár ránk az ismert típusokon kívül két ismeretlen. A projekt felelôsei ezúton is köszönetet mondanak kollégáiknak az eddig elvégzett munkáért és további sikereket kívánnak a jövôben. AZ MVM OVIT ZRT. MEGKEZDTE A VÉRTESI ERÔMÛ IV. BLOKKJÁNAK FÕJAVÍTÁSÁT Az MVM Vértesi Erômû Zrt. és az MVM OVIT Zrt. között megkötött vállalkozási szerzôdés értelmében az Erômûvi és Karbantartási Igazgatóság EGSZF szervezete a Hálózati Igazgatóság NYUMALÜ vértesi szakág szervezetével közösen március 1-tôl megkezdte a vértesi erômûben a IV. sz. blokk 31 napos fôjavítási munkáit. Blokki szinten átfogó gépészeti, irányítástechnikai, valamint villamos karbantartásra kerül sor. Az OB-230 típusú kazánban (teljesítmény 230 t/ó, kilépô gôznyomás 99,1 bar, gôz hômérséklete 540 C) a tûztér az égôszintig került állványozásra az égôk dilatációinak, az égôk kopólemezeinek, hôálló betonozásának javítási munkáihoz. Ellenôrzésre kerülnek a forrcsövek, tápvíz-elômelegítôk, túlhevítôk. Megtörténik a léghevítôk csapágyainak ellenôrzése, tisztítása, alsósori táskák mosása, szükség esetén cseréje, javításra kerülnek a táskatartók, táskák, dilatációk, légzáró lemezek. Teljes ellenôrzés, igény szerinti csatorna- és csappantyújavítások történnek a légcsatornákon és a füstcsatornákon. A szívó- és nyomóventilátoron csapágyak ellenôrzésére kerül sor, állapotfüggôen Fritz Mihály atomerõmûvi villamos és irányítástechnikai szakfõmérnök Gallyas Vilmos villamos és irányítástechnikai projektvezetõ Erõmûvi és Karbantartási Igazgatóság 7

9 csak a blokkleállások ideje alatt van lehetôség. Villamos oldalról ellenôrzésre kerülnek az elosztók, hajtások, megszakítók és motorok 0,4 120 kv-ig. A IV. sz. blokk fôjavítása során sávos ütemtervünk szerint haladva, határidôre elvégzett munkákkal az MVM OVIT Zrt. nagyban hozzájárul a tulajdonosok által elvárt üzemkészség és a várható termelési üzemórák teljesítéséhez. Pintér László EGSZF Vértesi Szakág Kadarkuti Ferenc NYUMALÜ Vértesi Szakág cserékkel, a körleveles csappantyúk felújításával. A szénporégôknél, a légszéreknél a teljes csatornarendszer fôjavítása történik, kopólemez cserével, dara-visszavezetôk cseréjével, csappantyúk javításával. A malmok és adagolók fôjavításra kerülnek. A 4/4-es malomnál a betonalap teljes fôjavításra kerül. A munkák során megújulhat a kazán teljes salak- és pernyeeltávolító rendszere, a hôálló betonozás, a teljes salakteknô, a légelzáró lemezek, a salakkihordó láncok, meghajtások, valamint az elektrofilterek. Teljes tisztítás történik a zagygödrökben, csatornákban, felújításra kerülnek a zagysúberok, zagyszivattyúk. A 60 MW-os Láng gôzturbina vonatkozásában kiemelt munka a turbina és a generátor közötti kuplung javítása, amelyhez szükséges a kisnyomású ház bontása. Sor kerül a kisnyomású ház és forgórész vizuális ellenôrzésére. Megtörténik a turbinaszabályozó szelepek ellenôrzése, felújítása és a turbina egyéb segédberendezéseinek karbantartása. A kondenzátorcsövek nagynyomású vízsugaras tisztításra kerülnek, a hôátadás hatásfokának javítása érdekében. Ellenôrzésre, igény esetén felújításra, kalibrálásra kerülnek a hatóságiengedély-köteles szerelvények úgy a kazán-, mint a turbinaoldalon. VANTAAN-PROJEKT: HRSG MODULOK ÉS KAZÁNDOBOK GYÁRTÁSA Finnországban, Turkuban február 16 -án az MW Power Oy és az MVM OVIT Zrt. között megállapodás született egy Helsinkitôl északra felállítandó gázturbina után kapcsolt üzemû hôhasznosító kazán nyomástartó részeinek gyártására. Elôzmények A Vantaan Energia Oy Vantaa városától keletre egy hulladékhasznosító erômû-beruházásba kezdett. A megvalósítás elkezdôdött 2011-ben, az üzembe állítás a tervek szerint 2014-ben fog megtörténni. Az új beruházás két rostélytüzelésû szemétégetô kazánból és egy kiegészítô gázturbina után kapcsolt hôhasznosító kazánból áll. Irányítástechnikai oldalról átvizsgálásra kerülnek a technológiához kapcsolódó kazán- és turbinaoldali mérések (nyomás, hômérséklet, fordulatszám stb.), a szabályzókörök (kazánés turbinaszabályzók, kis egyedi szabályzók), a folyamatirányító rendszerek, a védelmek, és ha szükséges, javításra kerülnek a feltárt hibák. A mechanikai és elektronikai munkák mellett a szoftveres munkálatok is ide tartoznak, sok program módosítására vagy upgrade-jére 8

10 HRSG kazánmodulok összeépítés közben HRSG kazándobok nyomáspróba elôtt HRSG modul kocsira emelése a gyártóüzemben Szerzôdéses terjedelem Gyártás A megbízás gázturbina után kapcsolt hôhasznosító (HRSG Heat Recovery Steam Generator) kazán nyomástartó részeinek gyártására szól az MVM OVIT Zrt. Erômûvi gépgyártási üzemében Kiskunfélegyházán. A gyártandó kazán részegységek össztömege 710 tonna, beleértve a hôátadó, hôhasznosító felületek (modulok) és a kis és közepes nyomású gôzdobok gyártását. Anyagválaszték A felhasználandó anyagok az ECO és elgôzölögtetô csôkötegek esetében ötvözetlen acélok, de a nagynyomású túlhevítô csôköteg a magas szintû hegesztési technológiai követelményeket támasztó P91 minôségû nagy hômérsékleten melegszilárd, kúszásálló acél felhasználásával készült. HRSG modul kocsira emelése a gyártóüzemben A gyártás átfutási ideje megközelítôleg 9 hónapot vett igénybe, és a gyártást februárban befejeztük. A modulok tömege változó volt, a legnehezebb modulok elérték az 56 tonnát. A nyomáspróbák sikerrel zárultak és a 18 darab HRSG modul kiszállítása a finn MW Power Oy képviselôjének megelégedésére megtörtént. A HRSG modulok és kazándobok gyártásközi, valamint végellenôrzését a finn Inspecta szakértôje végezte több lépcsôben a gyártóüzemben. Jelenleg a sok ezer oldalas végdokumentáció ellenôrzése folyik. A HRSG kazánrészek legyártása egyben felkészülési lehetôséget és referenciát biztosít az MVM OVIT Zrt. számára, más hôhasznosító kazánok kivitelezésében való részvételre is. Bárány László erômûvi gépgyártási üzletigazgató HRSG modul a kikötôben HRSG modul leemelése a kocsiról szerelési helyszínen Finnországban Kész HRSG modulok szállításra várnak 9

11 KAPCSOLÓBERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA A GENERAL ELECTRIC SZÁMÁRA Március elsején két amerikai és három magyar szakember látogatására került sor az MVM OVIT Zrt.-nél, akik a General Electric (GE) képviseletében érkeztek. A látogatás célja a gyártási folyamat és környezet ellenôrzése volt. A két vállalat közötti együttmûködés hosszú idôvel ezelôtt kezdôdött: 2010-ben kollégánk, Radnai Tibor vette fel a kapcsolatot a GE-vel. Ezután cégünk gyártotta és szállította a TM2500 típusú mobil gázturbinás erômû részére a 0,4/0,5 kv-os kisfeszültségû MCC fôelosztó berendezést. A tervezést és kialakítást a Siemens 8PT típusjelû fiókos kapcsolóberendezés alapján a KALÜ elôszerelô szakága végezte Zelenai Ferenc vezetésével. Az elsô darab engedélyeztetési folyamata nem volt akadályoktól mentes, a tervezôket számos megoldandó feladat elé állította; így a teljes munkát végül 2011 év végére sikerült befejezni, az engedélyeztetés pedig 2012-ben végzôdött. Az MCC fôelosztó berendezések gyártása során az MVM OVIT Zrt.-nek szigorú pénzügyi feltételeknek és minôségi követelményeknek kellett megfelelnie, amelyek következtében 2011-ben mindössze egy, 2012-ben négy és 2013-ban eddig hét darab készüléket gyártottunk. Az idei évre azonban további 14 darabra érkezett már megrendelés, és még 2-3 darabra várható. A márciusi küldöttség azzal a céllal érkezett, hogy ellenôrizze, vajon az MVM OVIT Zrt. megfelel-e a GE követelményeinek, ugyanis az utóbbi idôben több közép-kelet-európai gyártó esetében is az ellenkezôjét tapasztalták. A látogatás során vendégeink látható megnyugvással vették tudomásul, hogy a gyártás a feltételeiknek megfelelôen zajlik. Amennyiben az OVIT továbbra is megfelel ezeknek a követelményeknek, akkor évente további egység megrendelése várható. AZ MVM OVIT ZRT. RÉSZVÉTELE A MÁRCIUS 14-EI VIHARKÁROK ELHÁRÍTÁSI MUNKÁIBAN (2013. MÁRCIUS14 18.) A március14-én kezdôdött szélsôséges idôjárás következtében a Kisvárda Sajószöged és a Tiszalök Munkács kétrendszerû 220 kv-os, valamint a Sajószöged Munkács 400 kv-os távvezetékek kiestek. Ezzel egyidejûleg egyes távközlési összeköttetések is megszakadtak. Társaságunk március14-én éjjel készenlétbe helyezte a nyíregyházi és lôrinci mûvezetôséget, majd kollégáink március 15-én felvonultak a MAVIR ZRt. által végzett hibabehatárolás támo-gatására. Készültséget rendeltek el a bicskei telephelyen is, meghatározva egyúttal az elvégzendô feladatokhoz szükséges létszámés technikai feltételeket. A hibahely-behatárolások alapján különösen kritikusnak bizonyult a Kisvárda Tiszalök távveze-ték es oszlopköze, ahol két oszlop kidôlt, 4 oszlop derékban eltört, 4 oszlopszerkezet legalább csúcsban sérült. A szakasz kb. 3,6 kilométeres teljes hosszából, a vezetékek kb. 2 Kántor Tímea mûszaki asszisztens Hálózati Igazgatóság 10

12 kilométer hosszan a földön, közúton és távvezetékeken feküdtek. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy a oszlopközben a terület mocsaras, a rendelkezésekre álló jármûvekkel és gyalog sem volt járható. Kollégáink ezzel párhuzamosan a Munkács Sajószöged távvezetéken is tömeges meg- hibásodást derítettek fel (földön fekvô vagy sérült oszlopok, alap- és sod- törött t ronysérülések, szigetelôláncok). Még ugyanezen a napon megkezdôdött a gödi Acélszerkezeti üzletigazgatóság felkészülése a várható soron kívüli gyártási feladatok elvégzésére. Mivel a vihar során régi oszloptípusok sérül-tek, gyártási dokumentációjuk elôállításába a Távvezeték vezeték tervezési és technológai osztály is bekapcsolódott. A március 16-ai reggeli állapot szerint az alábbi feladatokat kellett elvégezni: A Kisvárda Tiszalök 220 kv-os távvezetéken: a es vizes oszlopközben leszedni a távvezetéket az alatta lévô E.ON 120-as távvezetékrôl, továbbá helyreállítani a 220-as optikai összeköttetést a 194-es oszloptól kezdve. A Sajószöged Munkács 400 kv-os távvezetéken: a távvezetéket a es oszlopközben leszedni a kemecsei közútról, a ös 215 oszlopközben leszedni az alatta lévô középfeszültségû távvezetékrôl, a es oszlopközben le- szedni az alatta lévô 20 kv-os távvezetékrôl, a 123-as oszlopnál egy pászmát leszedni az alat- ta lévô 20 kv-os távvezetékrôl. A fentiek teljesítése érdekében a bicskei telephelyrôl társaságunk biztosította a szükséges anyagokat és technikát. A kiesett két távvezetékre összesen 30 fôvel vonultunk fel. Március 17-én a Sajószöged Munkács 400 kv-os távvezetéken a oszlopközben munkatársaink felszabadították az E.ON 20 kv-os vezetékét. Ezzel a nyomvonal teljesen felszabadult, lt lehetôvé téve E.ON területén a 400 kv-os vezeték sérülései miatt keletkezett kiesések felszámolását. Az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság (OKF) kérésére az MVM OVIT Zrt. bekapcsolódott a Kelet-Magyarországon sérült E.ON vezetékek helyreállításába is, a munkálatok végzésére öt munkacsoportot biztosítunk 26 fô részvételével. A kármentési feladatok végrehajtásába beállítottunk egy Unimog önrakodós eszközt, amellyel az éjszaka folyamán Debrecenbôl szállítottunk oszlopokat a kidôlt E.ON-oszlopok pótlására. 11

13 Ezen a napon kezdtük meg a 220 kv-os távvezetéken a provizórikus optikai kábel létesítését mintegy 3,2 km hosszban. Március 18-án reggel újabb két Unimog önrakodós munkagépet ajánlottunk fel az OKF-nek, mivel ezek terepjáró képessége sokkal jobb, mint a helyszínre vezényelt nagy daruké. Az OKF a felajánlást örömmel elfogadta. Esti órákban távvezetéki és távközlési szakemberek közremûködésével a 220 kv-os távvezetéken sikerült helyreállítani az optikai összeköttetést. Az elôkészületi munkák eredményeként a pótlandó oszlopok gyártása a MAVIR ZRt. megrendelése alapján azonnal indítható lesz (teljes anyagmennyiség lefoglalva, rendelkezésre áll, a mûszaki elôkészítés kész). A két sérült nagyfeszültségû távvezeték teljes helyreállítása azonban ezt követôen is még hónapokat fog igénybe venni. Ezúton is köszönjük Kollégáinknak, hogy a hosszú hétvégi pihenôt feláldozva, ember feletti lankadatlan munkájukkal kkal részt vettek a helyreállítási feladatok elvégzésében, ve ezzel a kialakult idôjárási hely- segítzet okozta áramszolgáltatás-kiesés felszámolását, a szolgáltatás tá visszaállítását. át március 18. OKLEVELEK AZ MVM OVIT ZRT. MUNKATÁRSAINAK A március 14-étôl kezdôdô a szélsôségesen viharos idôjárás elôidézte hálózati üzemzavar utáni helyreállítási munkákban az MVM OVIT Zrt. 51 munkatársa vett részt. A kárelhárítási munkák során tanúsított példaértékû hozzáállásukért a munkatársak elismerô okleveleket vehettek át. A április 4-én, az OVIT központi telephelyén tartott ünnepélyes eseményen Baji Csaba, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója és Gopcsa Péter, MVM OVIT Zrt. vezérigazgatója köszönte meg a kollégák helytállását. Az oklevelek átadási ünnepségén az MVM Zrt. vezetését Baji Csaba elnök-vezérigazgató úr, Nagy Sándor termelési vezérigazgató-helyettes úr, az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságának elnöke és Felkai György kommunikációs igazgató úr képviselte. Baji Csaba köszöntô beszéde elején felidézte a viharkárok okozta állapotot, amelyben az észak-keletmagyarországi területeken az átviteli és az elosztó hálózat súlyos károsodása miatt nagyon sok ember villamos energia nélkül maradt. Az elnök-vezérigazgató úr hangsúlyozta, hogy ebben az azonnali beavatkozást kívánó helyzetben a helyreállítás során az MVM Csoport munka- vállalói példaértékûen jár- tak el. Kitért arra, hogy az elosztó hálózati üzemzavar felszámolása során az MVM OVIT Zrt. segítségnyújtása tette lehetôvé a helyreállítás felgyorsítását, és megköszönte a kedvezôtlen körülmények közepette elvégzett munkát. Végeze- tül arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövôben egy esetle- gesen elôforduló ha- sonló üzemzavar esetén ugyanilyen magas szakmai színvonalú munkavégzést vár el a munkatársaktól. Gopcsa Péter megköszönte az elnök-vezérigazgató úrnak, hogy személyesen érkezett köszönetet nyilvánítani a kollégáknak, ezt a bizalom és nagyrabecsülés jelének értékelte. Csatlakozva Baji Csaba szavaihoz, beszélt az MVM Csoporton belüli társaságok a kárelhárítás során tapasztalt példás együttmûködésérôl, majd kiemelte, hogy a jelenlegi üzemzavar-elhárítás során bebizonyosodott, hogy helyesnek bizonyult a tulajdonosi stratégia, amely az MVM OVIT Zrt. távvezeték-építô és -karbantartó képességének fenntartását célozta meg. Megköszönve a kritikus körülmények között elvégzett munkát az 51 jelen lévô kollégáknak, emlékeztetett, hogy a gyors és pontos feladatmegoldáshoz a hátország készültsége is hozzájárult. A köszöntôk elhangzása, valamint a viharkárokról és a helyreállítási munkákról készült film 12

14 megtekintése után került sor az elismerô oklevelek átadására, amelyeket Baji Csabától és Gopcsa Pétertôl vehettek át a munkatársak. A helyreállításban részt vevô kollégák (a Távvezeték üzletigazgatóság és szervezetei, valamint a Távközlési üzem munkatársai) névsorrendben a következôk voltak: AMBRUS MIHÁLY ANGEL SÁNDOR ATUCSÁK LÁSZLÓ BARANYA GYULA BASKI JÓZSEF BATA JÁNOS BERENCSI ISTVÁN BERKÓ LÁSZLÓ CZIPFEL LÁSZLÓ CSONÓ CSABA FERENCSIK ISTVÁN GELENCSÉR LÁSZLÓ GILIGA TAMÁS HETTLINGER ZOLTÁN HORVÁTH ISTVÁN HORVÁTH SZABOLCS HUDÁK PÉTER HUSZÁR BÉLA JUHÁSZ JÓZSEF KISS JÁNOS KISS KÁROLY KOCSIS PÁL KOLLÁR FERENC KOPASZ SÁNDOR KOVÁCS GYÖRGY KOVÁCS LAJOS KOVÁCS ZSOLT LIPCSÁK JÁNOS LÔRINCZ ISTVÁN LÔRINCZ RÓBERT LÔRINCZ VIKTOR MAGYAR BALÁZS MAJOROS TAMÁS MIKLÓS GYULA MOLNÁR LÁSZLÓ ORLICZKI JÁNOS OROSZ NORBERT ÖKRÖSY GYULA PÁLL TAMÁS POVAZSANYECZ ISTVÁN RÔCZEI BARNABÁS SIKULA TAMÁS SZABÓ-KASZÁS MÓNIKA SZARKA VINCE TAKÁCS ATTILA TAMASI JÓZSEF TÓTH JÁNOS TÓTH PÉTER TREMEL GÁBOR VÁRKONYI ATTILA VITELKI BERTALAN A kárelhárításban részt vevô munkatársak jutalomban is részesültek. Budapest, április 4. Kommunikációs osztály 13

15 14

16 15

17 16

18 Rendezvények NÉMETH MARCELL KIÁLLÍTÁSA AZ MVM OVIT ZRT.-NÉL M árcius 12-tôl két héten keresztül egy tehetséges, Derkovits Gyula képzômûvészeti ösztöndíjas fiatal mûvész,németh Marcell vaslemezbôl készített alkotásait állítottuk ki az MVM OVIT Zrt. székházában, Budapesten. 17

19 A kiállítás aktualitását Marcell munkáinak az OVIT-hoz kapcsolódó különleges tematikája adta: az alkotó hatalmas, metszett fémreliefjein ugyanis többek között nagyfeszültségû távvezetékek bukkannak fel. Kollégáink körében nagy sikert arattak a rendkívül látványos, nagy méretû, több dimenziós reliefek. Marcell alkotói tevékenységéhez ezúton is további sikereket kívánunk! A kiállításra készült szórólapon a mûvészrôl bôvebb információ olvasható. Kommunikációs osztály 18

20 KÖZELEDIK AZ OVIT GYEREKNAP Az MVM OVIT Zrt. vezetése idén ismét lehetôséget biztosított arra, hogy megrendezzük a családok és gyerekek közös ünnepét, az OVIT Gyereknapot. Ebben az évben is változatos programokkal és mûsorokkal igyekszünk kedveskedni a csemetéknek, így reméljük, hogy egy újabb felejthetetlen napot tölthetünk majd együtt el. Ahogy az már megszokott, idén is több telephelyen: Budapesten, Felsôzsolcán, Tatabányán és Pakson várjuk majd a családokat. A gödi, százhalombattai és bicskei munkatársainkat, gyerekeiket és unokáikat a budapesti rendezvényre várjuk, a vértesieket pedig a tatabányai szervezôk várják nagy szeretettel. A rendezvényt Pakson május 18-án, a többi helyszínen június 8-án tartjuk. Az elôzô évi beszámolókból kiderült, hogy minden helyszínen élményekkel teli napot töltöttek el a résztvevôk, ezért arra számítunk, hogy ez idén sem lesz másként! Pirosba öltöztek budapesti, felsôzsolcai, keszthelyi, valamint a vértesi szakágban dolgozó kollégáink, és jelentôs pénzdományok érkeztek a többi telephelyrôl is. Kommunikációs osztály Társadalmi felelôsségvállalás AZ ÖLTÖZZ PIROSBA! AKCIÓ VÉGEREDMÉNYE február 15-ei Öltözz pirosba! jótékonysági A célú kezdeményezéshez amellyel a pécsi Dóri Házat (az elsô magyar gyermekhospice házat) támogattuk nagyon nagy létszámban csatlakoztak az MVM OVIT Zrt. munkavállalói. 19

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

AZ MVM OVIT ZRT. ERŐMŰVI GÉPGYÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE 2013-BAN

AZ MVM OVIT ZRT. ERŐMŰVI GÉPGYÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE 2013-BAN AZ MVM OVIT ZRT. ERŐMŰVI GÉPGYÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE 2013-BAN BÁRÁNY LÁSZLÓ* 1. A KISKUNFÉLEGYHÁZÁRÓL 2013. ÉVBEN KISZÁLLÍTOTT ÉS AZ ERŐMŰVI GÉPGYÁRTÁSI ÜZEMBEN GYÁRTÁS ALATT ÁLLÓ FONTOSABB BERENDEZÉSEK 1.

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

J a v a s l a t a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 2009. évi prémiumfeladatainak kiírására

J a v a s l a t a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 2009. évi prémiumfeladatainak kiírására SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250; Fax: 32/422-386; E-mail: polgarmester@.salgotarjan.hu Szám:19975-3 /2009. J a v a s l a t a Salgó

Részletesebben

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása Szabályozás 1993. Évi XCIII. Törvény a munkáltató

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 2 Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 3 A MAVIR ZRt. alállomásain a 90-es évek végen kezdődött el a primer és szekunder

Részletesebben

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS HÉB HUNGÁRIA ÉPÍTŐ ÉS BEFEKTETÉSI KFT. 1095 BUDAPEST, IPAR U. 7. B ÉP. VII. EM. 2. JÁNOSHALMA-MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT KEOP-1.3.0/09-11-2011-008 SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS Kedvezményezett: Jánoshalma

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt.

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. PROJEKTMENEDZSMENT Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. CÉGCSOPORT FELÉPÍTÉSE, FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK LOGISZTIKAI ÉS IPARI INGATLANOK KIVITELEZÉSE IRODAHÁZAK, KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS SZÁLLODÁK KIVITELEZÉSE

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Hivatásunk a szakértelem Profigram Kft.

Hivatásunk a szakértelem Profigram Kft. Hivatásunk a szakértelem Profigram Kft. Cégünk 1998 óta kínál teljes körű megoldásokat az ipari irányítástechnika, automatizálás széles spektrumában. Megalakulásunk óta az erőművektől, a gyógyszergyártáson

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság határozatai A

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

kérdései (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon)

kérdései (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) A konferencia programja: A cél a teljes energiahatékony beruházások összeállításánál alkalmazott komplex gondolkodás előtérbe helyezése, nemcsak a technológia, hanem a munkavédelem és a munkaügy oldaláról

Részletesebben

Bobuláné Bódi Dalma. okl. villamos mérnök, op. ügyvezető

Bobuláné Bódi Dalma. okl. villamos mérnök, op. ügyvezető Bobuláné Bódi Dalma okl. villamos mérnök, op. ügyvezető A WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. Alapítva: 1996 Fő tevékenységi területek: 2 WATT-ETA Kft. Szervezeti felépítés 3 A munkánk

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2 1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2/ Ismertesse a vállalkozói igazolvány kérelmére vonatkozó előírásokat, eljárásokat,

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Jaksa Zsoltné főelőadó Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Tisztelt

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2016. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

ÜDVÖZÖLÖM A MAGEOSZ Elnökségét INFOWARE tagfelvételi bemutató INFOWARE Zrt.

ÜDVÖZÖLÖM A MAGEOSZ Elnökségét INFOWARE tagfelvételi bemutató  INFOWARE Zrt. ÜDVÖZÖLÖM A MAGEOSZ Elnökségét INFOWARE tagfelvételi bemutató www.infoware.hu INFOWARE Zrt. office@infoware.hu 1 INFOWARE Zrt. Cégismertető - 2016. Tartalom információ és szakértelem ok i helyzet Termékek

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

KIVITELEZŐI EBK FOLYAMATOK változásai. Kurucz Csaba Százhalombatta, 2014. május 8.

KIVITELEZŐI EBK FOLYAMATOK változásai. Kurucz Csaba Százhalombatta, 2014. május 8. KIVITELEZŐI EBK FOLYAMATOK változásai Kurucz Csaba Százhalombatta, 2014. május 8. A FOLYAMAT ÉLETCIKLUSA Tervezés és hatály meghatározása EBK előszűrés és előaudit Tendereztetés és szerződéskötés Helyszíni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése 2014.11.12. 1 Legyen? 2 3 Szempontok 4 Szempontok 5 Szempontok 6 Szempontok 7 Szempontok 8 Biztonságos? 9 Kellően biztonságos az autónk? Fék Kézifék

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés H I R D E T M É N Y A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet (Székhelye: 3752. Szendrő, Hősök tere 2.) Igazgatósága az Alapszabályban előírtakkal összhangban - értesíti a Tisztelt Tagságot a 2015. 05. 27.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2008 Budapest, 2009.május 22. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója. A Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft. a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

IPARI DARUK KARBANTARTHATÓSÁGA BODROGI TAMÁS

IPARI DARUK KARBANTARTHATÓSÁGA BODROGI TAMÁS IPARI DARUK KARBANTARTHATÓSÁGA BODROGI TAMÁS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR MSZ 6726-1:2011 Emelőgépek rendeltetészerű használatára való alkalmasságának ellenőrzése 3.7-es fejezet: Vizsgálat tárgya - Karbantarthatóság:

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Mátrai Erőmű ZRt. Erőmű Munkavédelmi Bizottság

Mátrai Erőmű ZRt. Erőmű Munkavédelmi Bizottság Mátrai Erőmű ZRt. Erőmű Munkavédelmi Bizottság AZ ERŐMŰ MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Összeállította: Bartus Imre EMB elnök Biztonságos környezetben a biztonságos ellátásért!

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 84,

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ. PIPA MESTER BAU KFT. HUN-2000 Szentendre Sáska. u 3. Adósz.: 13987882-2-14 Cégj.: 13-09-129895 Bank: 10700268-13987882-51000008

CÉGISMERTETŐ. PIPA MESTER BAU KFT. HUN-2000 Szentendre Sáska. u 3. Adósz.: 13987882-2-14 Cégj.: 13-09-129895 Bank: 10700268-13987882-51000008 PIPA MESTER BAU KFT. HUN-2000 Szentendre Sáska. u 3. Adósz.: 13987882-2-14 Cégj.: 13-09-129895 Bank: 10700268-13987882-51000008 CÉGISMERTETŐ Árvay Nagy István.. ügyvezető igazgató 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben