Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft"

Átírás

1 XVIII. évfolyam 11. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Tizenhárom dicsõséges nap 1956 október 23-ra emlékezett a település november Hõsök kertje Október 22-én a két éve felavatott emlékoszlopnál koszorúzással, szürettel emlékeztek Nagy Imre utolsó békés napjára az önkormányzati ünnepségsorozat keretében. Dr. Sipos Balázs Tihamér házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, hogy kevés olyan borvidék van, amely részese lehetett történelmi eseményeknek. Badacsonyi látogatása Nagy Imrének október 22-én a bizonyíték arra, hogy nem szervezett ellenforradalmat hiszen itt szüretelt. Az emlékezõ szavakat követõen a vendégek kosarat ragadtak és abban a dûlõben szedték a szõlõt, ahol a mártír miniszterelnök 52 évvel ezelõtt. Ezt követõen Lesz Ferenc és Nagy Lajos megkoszorúzta az emlékoszlopot. Este hatkor a badacsonytomaji Szent Imre Római Katolikus templomban ünnepi szentmisével folytatódott az ünnepség. A diktatúra elleni lázadás, a forradalom, a megszállás ellen folytatott szabadságharc, a XX. századi magyar történelem legmeghatározóbb eseménye - mondta Földi István plébános - felcsillant akkor a szabadulás reménye. Ma is idõszerûek azok a vágyak, amelyek akkor megfogalmazódtak, összefogással a jelenlegi kihívásokkal is könnyebben szembenéznénk. A hagyományoknak megfelelõen a templomtól átvonultak az emlékezõk a Történelmi Emlékparkba, ahol koszorúkat, mécseseket helyeztek el a kopjafa talapzatához. Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke az általános iskola aulájában mondott beszédében párhuzamot vont a mai világtõke gyarmatosítási törekvései és a megszállók ellen ötvenhatban folytatott küzdelmek között. Kifejezte reményét, hogy bölcsebbek leszünk annál, hogy az ötvenhatos történésekhez hasonló események bekövetkezzenek. A Magyarországot fenyegetõ sötét árnyak ellen csak erõs összefogással tudunk harcolni. Soha ne felejtsük el, a szabadságért tört ki az ötvenhatos forradalom, ami most is az egyik legnagyobb értékünk, amelyért naponta meg kell küzdenünk. Hangodi László történész ünnepi beszédében felelevenítette a tizenhárom dicsõséges nap csodálatos, fájdalmas, áldozatokkal, reménnyel, kétségbeeséssel teli eseményeit. A teljes magyar társadalom mondott nemet az elnyomó rendszerre, miután a megelõzõ években példátlan nehézségeket zúdítottak a reá. A békésnek induló, reményteli követelések a demokráciát hozták volna Magyarországra, de nem gyõzhetett a forradalom. Dávid és Góliát harca november 4-én véget ért és 33 évnyi hallgatás következett. A forradalom résztvevõi közül sokan nem érhették meg az olyannyira vágyott szabadság napját. Ma szabadon emlékezhetünk, õszinte lélekkel fejet hajtunk nagyjaink és az elfelejtett nevû kisemberek elõtt. Elgondolkozhatunk, hogy mi mit tettünk volna a helyükben, mit mertünk volna vállalni az országért. Mondjunk köszönetet a köztünk élõ szereplõknek, simogassuk meg ráncos arcukat, gondoljunk minden igaz honfitársunkra hálával, akik bátran vállaltak szerepet '56 történelemformáló napjaiban. Újrafényezte Magyarország nevét az a 13 nap, a számunkra egyébként oly dicstelen XX. században. Az ünnepséget a Tatay Általános Iskola huszonegy tanulójának szívhez szóló, színvonalas mûsora zárta, amelyet Rákos Eszter és Riteczné Lesz Renáta állított össze. Megkezdõdik a beruházás A tervek szerint november 12-szerdán délelõtt 11 órakor, az ünnepélyes alapkõ letétellel megkezdõdik a Badacsony Center Ingatlanberuházó és Fejlesztõ Kft. beruházásában, a Badacsonytomaj, Káptalantóti utcában megvalósítandó Idõsek tartós elhelyezését nyújtó apartman és gondozóház, rehabilitációs- és egészségügyi szolgáltató központ építése. Következõ számunkban részletesen beszámolunk az eseményrõl. A közösségi összefogással megszépült Hõsök Kertjét Mindenszentek napján ünnepélyes keretek között szentelte fel újra Földi István plébános. Az áldás után a felújított kereszt mellett, isten és a haza szeretetére szólította fel a jelenlévõket, hiszen a hõsök is ebben a hitben áldozták életüket. Illyés Gyula: Ne feledd a tért... címû versét Vodenyák Klaudia szavalta, majd Krisztin N. László polgármester köszöntötte a százfõnyi hallgatóságot. A legnagyobb érték az ember a földön - mondta a polgármester - akkor is, ha a mindennapok során nem így érezzük. Vannak, voltak közöttünk olyanok, akik az átlagnál többet tesznek a közösségért, egy nemzetért és ennek során az életüket áldozzák. Az õ emléküket megõrizni kötelességünk. Badacsonytomaj pedig õrzi hõsei emlékét, amire példa, hogy az elmúlt években több emléktáblát, történelmi emlékparkot avattunk, emlékoszlopokat állítottunk. Most az emberek közös összefogásával sor került a hõsök kertjének megújítására. Nemcsak nekünk, hanem a megfáradt anyagnak is szükséges a megújulás. Az összefogás a felújítás legnagyobb értéke. Az önzetlen támogatás anyagilag, munkában, erkölcsileg - mondta Krisztin N. László polgármester - sokkal értékesebb a közös áldozathozatallal, mintha egyedül az önkormányzat finanszírozta volna. Mindazoknak köszönet, akik bármilyen módon hozzájárultak a Hõsök kertje felújításához, hogy a háborúk áldozatai méltóbb körülmények között pihenhessenek. Köszönet a konkrét munkát végzõknek, mert szívüket, lelküket beleadták a munkába. Az ünnepség zárásaként Csala Csilla énekelt, majd a megjelentek koszorút és virágokat helyeztek el a kereszt tövében, mécsesekkel rótták le kegyeletüket a település hõsei elõtt. /Folytatás a 4. oldalon Badacsonytomaj õrzi hõsei emlékét címmel./

2 Felhívás a házszámtáblák kihelyezésére Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõtestülete 9/2008. (V.13.) rendelete rendelkezik a házszámtáblák elhelyezésének rendjérõl, miszerint - A házszámtáblát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az ingatlantulajdonosoknak. A házszámtábla kihelyezésérõl, szükséges cseréjérõl, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni. - A házszámtáblát az ingatlanon lévõ kerítésre vagy házfalra az utcáról jól látható módon kell elhelyezni. - Az épületekre csak a meghatározott méretû és tartalmú házszámtábla helyezhetõ el. A házszámtábla az épületnek az érintett közterületen belüli sorszámát, valamint a közterület nevét és Badacsonytomaj Város címerét tartalmazza. - Akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel rendelkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezettetni. Aki a helyi szabályokat megszegi szabálysértést követ el és Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható. Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendeletben foglalt kötelezettségüknek haladéktalanul tegyenek eleget. Az Önkormányzat által térítésmentesen biztosított házszámtáblák átvételérõl (a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztályán, munkaidõben) és kihelyezésérõl gondoskodni szíveskedjenek. Tisztelettel: Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Képviselõ-testületi ülés A Képviselõ-testület soron következõ ülésére az éves munkaterv alapján javasolt napirendek: - Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója - Az Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési tervének 3. negyedévi teljesítése - A Képviselõ-testület évi munkaterv tervezete - A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról beszámoló - Beszámoló a sajátos nevelési igényû tanulók nevelésének oktatásának bevezetési idõszakában (szeptember, október) szerzett tapasztalatairól - A Köztisztviselõk teljesítmény követelményeinek, kiemelt céljainak meghatározása - Közmeghallgatás elõkészítése - Badacsony kártya jövõbeni mûködésének lehetõségei - Köztisztasági rendelet módosítására javaslat - Polgármesteri hivatal munkájáról beszámoló - EU-s pályázatokról tájékoztató Lakossági tájékoztatás Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ingyenes élelmiszersegély programot hirdetett meg a rászorulók megsegítésének érdekében. A porgram keretén belül a Veszprém-Fõegyházmegyei Karitász közremûködésével tartós élelmiszercsomagok kerülnek kiosztásra a jelentkezõk körében városunkban január hónaptól negyedévente egy-egy alkalommal. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az alábbi kategóriákba tartozó személyeket tekinti rászorulóknak: o létminimum alatt vagy annak közelében élõk, o munkanélküliek, o hajléktalanok, o kisnyugdíjasok, o hátrányos szociális helyzetû gyermekek. Az élelmiszercsomagok rászorulókhoz való eljuttatásáról a Szent Erzsébet Karitász Csoport, valamint az Önkormányzat gondoskodik. Bõvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán a szociális ügyintézõnél kapható ügyfélfogadási idõben (hétfõi és szerdai napokon: és , péntek: ). Jelentkezési határidõ: december 15-ig. Krisztin N. László polgármester Veszprém Megye Önkormányzatának Hírei Kazahsztán együttmûködne Kapcsolatbõvítésrõl tárgyaltak a Veszprém megyei kereskedelmi és iparkamaránál kazah, kamarai és a megyei vezetõk november 4-én. Újabb egyeztetés az Ezeréves megyék rendezvénysorozatról Újabb négymegyés egyeztetésre került sor a napokban, ezúttal Veszprémben, a Laczkó Dezsõ Múzeumban a évi Ezeréves megyék rendezvénysorozattal kapcsolatban. A megbeszélésen az érintett megyék Fejér, Pest, Veszprém és Zala-, valamint Visegrád múzeumigazgatói, önkormányzati hivatali referensei és kulturális szakemberei vettek részt. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõtestülete pályázatot hirdet a fenntartásában lévõ Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár vezetõi álláshelyének betöltésére, határozatlan idõre szóló közalkalmazotti jogviszony keretében. Alkalmazási feltételek: - szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, - legalább 5 év szakmai gyakorlat, - büntetlen elõélet, amit 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni, - érvényes B kategóriás vezetõi engedély, - egészségügyi alkalmasság, - saját gépjármû használata munkavégzés céljából. A pályázathoz csatolni kell: - az alkalmazási feltételek meglétét igazoló dokumentumok másolatait, - szakmai koncepciót, vezetõi programot, - szakmai önéletrajzot az eddigi munkahelyek felsorolásával. Juttatások: - illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint, - vezetõi pótlék a pótlékalap 230%-a, - étkezési hozzájárulás, közlekedési támogatás. Az alkalmazásnál elõnyt jelent a vezetõi gyakorlat és az angol vagy német nyelv ismerete. A pályázatokat Badacsonytomaj Város Polgármesterének (8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 2.) címezve kell írásban, a szükséges mellékletekkel felszerelve benyújtani a Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül. Az álláshely január 1. napjától tölthetõ be, a vezetõi megbízás 5 évre szól. A pályázatokat a Képviselõ-testület bírálja el és dönt a pályázat nyertesérõl, a pályázatok benyújtási határidejének lejártát követõ rendes ülésén. A Képviselõ-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az ellátandó feladatról részletes felvilágosítást Badacsonytomaj Város Jegyzõje ad személyesen ügyfélfogadási idõben (hétfõ-szerda-péntek), vagy telefonon a 87/ es számon. Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ BADACSONY Badacsonytomaj Önkormányzat lapja. Helyi közéleti lap Honlap: Megjelenik 1150 példányban. Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91. Felelõs szerkesztõ: Kalmár György; Felelõs kiadó: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának megbízásából Kalmár György Telefon: 87/ , 30/ ; cím: A szerkesztõség címe: Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Tel.: 87/ , fax: 87/ A megjelent írások és levelek a szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztõség véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca Az újság a település honlapján is olvasható! Következõ lapzárta: december 5. A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk. K Ö Z É R D E K Û A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: ig óráig; Szerda: ig óráig; Péntek: óráig Kedd, csütörtök zárt nap. Telefon: 87/ , fax: 87/ Fogadóórák: Krisztin N. László polgármester Minden hónap elsõ kedd: ig Sall Csaba alpolgármester Minden hónap második kedd: ig Mórocz István alpolgármester Minden hónap harmadik kedd: ig Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Minden szerda: ig Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: ; hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: óráig; kedd: óráig. Sürgõs esetben hétköznap ig hívható Dr. Scheller György Tel.: (06) 30/ Hétköznap tól másnap reggel 8.00-ig és hétvégén hívható: Tapolca körzeti ügyelet. Tel: es telefonszámon Fogszakorvos: Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: Tel.: ; Hétfõ: óráig; kedd: 7-13 óráig; szerda: óráig; csütörtök: 7-13 óráig; minden pénteken 7-13 óráig Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet: Veszprém szakrendelõ (Halle u.5/d) Gyermekorvosi betegrendelés-tanácsadás: Rendel: Dr. Sellyei Ferenc B.tomaj, Kert u. 32. Tel.: Betegrendelés: Hétfõ, szerda, péntek: 8-12-ig Kedd, csütörtök: ig Tanácsadás: Minden hónap 2. és 4. csütörtök: ig Hétköznap: tól és a hétvégén központi ügyelet: Tapolca Kórház Tel.: Védõnõi szolgálat: Piros Ágnes Várandós nõk részére: csütörtök , csecsemõ-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás: csütörtök Tel.: , (06) Gyermekjóléti Szolgálat: (Fogadóórák:) Hétfõ: óra szerda: óra Elérhetõség:(06) Griff Gyógyszertár: B.tomaj, Hõsök tere 5. Tel.: Hétfõ-szerda-péntek: ig, ig Kedd-csütörtök: ig, ig Szombat: óráig Zárás után ügyelet: Tapolcán Hatósági állatorvos Dr. Vecsera Ervin 87/ , 30/ Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44. Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig , szombat ig Tûzoltóság: Fõ utca 58., 87/ Rendõrség: 87/ ; 87/ Szolgálatot teljesítõ rendõr: Polgárõrség: (Arany György elnök) Tel.: Temetõgondnokság: Fõ utca 1. Tel.: 87/ Badacsonytomaj Városüzemeltetõ KHT.: Badacsonytomaj 8258, Fõ u. 27. Tel.: 06-87/ ; Fax:: 06-87/ ; Fogadó óra: munkanapokon 9 órától-12 óráig Pekli Tamás FVM falugazdász Belvárosi Irodaház, Tapolca Telefon: 87/ ; 87/ Kábeltelevízió hibabejelentés: ElektroV szervíz: Tel.: Kulturális intézmények és szolgáltatások Tourinform Iroda: Tel/fax: 87/ , 87/ ; Badacsony, Park u Honlap: Nyitva tartás: H-P 9-15 óráig (hétvégén zárva) Városi Könyvtár: Tel.: 87/ ; Fõ u A könyvtár nyitva tartása: hétfõ: óráig, szerda: óráig, péntek: óráig, szombat: 9-13 óráig. Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár: Tel.: 87/ , Fax: 87/ Badacsonytomaj, Római út 69.; Kedd-Péntek: ; Szombat: ; Vasárnap: Zárva; Hétfõ: Szünnap Az intézmény nyitva tartása programfüggõ! Egry József Emlékmúzeum: Zárva

3 Aktuális kérdésekrõl a polgármesterrel - November végén megkezdõdik a jövõ évi költségvetés elõkészítése. A pénzügyi-gazdasági világválság hatásai nyilván hatással lesznek a település gazdálkodására. Milyen fõ szempontokat érvényesítenek a rendeletalkotás során? - Az teljesen egyértelmû, hogy a világválság hatásai a mi településünkön is hatással lesznek. Egy önkormányzat számára a gazdálkodása szempontjából a legfontosabb dokumentum az ország elfogadott költségvetése. Mivel ez a dokumentum a tapasztalatok szerint december közepe, vége felé kerül elfogadásra a végleges tartalma, még nem lehet ismert. Ugyanakkor a tervezetet már látjuk, s õszintén szólva az eléggé elkeserítõ. Csak egy példa: a tervezet szerint minden általános iskoláskorú tanuló után az állam mintegy 100 ezer forinttal kevesebb normatívát ad az önkormányzatoknak. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a tavalyi támogatási összeg a mi esetünkben nagyjából a fele volt a szükségesnek. A 100 ezer forintos normatíva csökkenés 150 általános iskolás tanulóra vetítve 15 millió forint elvonást jelent csak az iskola esetében. Éppen ezért amíg nem látjuk pontosan az állam által biztosított kereteket, addig nem lehet megmondani, mik lesznek a konkrét intézkedések. Nagyon nehéz idõszak elé nézünk mi önkormányzatok az biztos! Az állam elvon pénzeket, de a kötelezõen ellátandó feladatokat nem csökkenti. Az egyértelmû, hogy tovább kell keresni a takarékossági intézkedéseket, az önként vállalt feladatainkat jelentõsen csökkenteni kell, s át kell gondolnunk a fejlesztési programunkat is. Amitõl a legjobban tartok az, hogy vajon a világválság hatásaként az egyes családokban várható nehézségek kezelését tudjuk-e segíteni? Szükség lehet a segélyezési programok támogatásának növelésére, közmunka programokban való még intenzívebb részvételre is. - A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló rendeletet a Képviselõtestület a következõ ülésén módosítani kívánja. Milyen változások várhatók? - Ezeket a módosításokat a bizottsági véleményeket figyelembe véve fogjuk összeállítani. Ebben az évben komoly, sokszor fájdalmas tapasztalatokat szereztünk a szemétszállítás szervezése, és a díjak beszedése tekintetében. Addig, amíg az önkormányzat fizette a díjat nem jöhettek elõ ezek a problémák, most viszont már látjuk, hogy a rendeletünk változtatásra szorul. Átgondolandónak tartjuk a 70 éven felüliek szemétszállításának ingyenességét a rászorultság vizsgálata nélkül, folyamatosan gond volt a gazdasági épületekre vonatkozó szabályokkal, de a szolgáltatóra vonatkozó megállapodásunkat is át kell tekintenünk, mert nagyon sok panaszt kaptunk a lakosságtól a munkájukkal kapcsolatban. Ezeket a változtatási javaslatokat fogjuk átbeszélni a képviselõ-testülettel. Kecskemétiek tanulmányúton Kecskemét és térsége polgármesterei, turisztikai szolgáltatói látogattak november 5-én településünkre, hogy tapasztalatokat szerezzenek egy turisztikai desztinációs menedzsment szervezet, vagyis Egyesületünk mûködésérõl. A negyvenöt vendéget Egyesületünk nevében Part Imre alelnök és Tasner Mónika Tourinform irodavezetõ fogadta. A szakmai program elsõ elõadását Krisztin N. László polgármester tartotta, aki az Egyesület létrejöttének helyi elõzményeirõl, a partnerség kialakításának ígéretes elõnyeirõl és az eddigi tapasztalatokról beszélt. Ezután Part Imre alelnök ismertette Egyesületünk létrehozásának elõkészítését, a toborzás módszerét, az alapszabályt és tagdíjrendszert, költségvetést, valamint az eddigi eredményeinket és jövõbeni terveinket. Egyesületünk hétköznapi mûködésérõl, a szakmai munkáról és a tagok számára nyújtott szolgáltatásokról, eredményekrõl Tasner Mónika irodavezetõ tartott tájékoztatót. Az elõadások közben vendégeinknek természetesen lehetõségük volt kérdéseket feltenni, illetve késõbb személyes konzultációra is nyílt lehetõség. Tasner Mónika - A MÁV az északi parton jelentõs változásokat szeretne bevezetni, ami többek között az IC járatok megszûnését jelentené. Az önkormányzat tud-e ezekrõl a tervekrõl és mit tesz a vonatközlekedés eddig sem túl magas színvonalának megõrzése érdekében? - Valóban nagyon jelentõs változásokról keringenek hírek. Éppen ezért a Balaton északi partjának polgármesterei összefogtak, s levélben kértünk tájékoztatást az illetékesektõl. Azóta már volt egy személyes találkozásuk is a polgármestereknek a MÁV vezetõivel. Viszonylag kevés a mozgástér, mert a MÁV igyekszik piaci szereplõként viselkedni, s egyre kevésbé tud, és akar különbözõ önkormányzati vagy egyéb igényeket figyelembe venni! Ettõl függetlenül a leghatározottabban, mint említettem egymással összefogva fogjuk képviselni a településeink, és a Balaton-part érdekeit. - A vasúttársasággal a fejlesztések terén további együttmûködésrõl döntött a Képviselõ-testület legutóbbi ülésén. Milyen konkrét fejlesztések valósulnak meg? - Az együttmûködés eredményeként már valósultak meg fejlesztések 2008-ban eddig is. Elkészült Badacsonyörsön a kempinghez bevezetõ vasúti átjárónál a sorompó, Badacsonyban megújult az Egry József Emlékmúzeumnál lévõ átjáró, illetve a vasútállomásnál lévõ átjáró korlátrendszerének hegy felõli oldala. A továbbiakban folytatódik a korlátrendszer cseréje, továbbépítjük a peron burkolatát, és a Dísztér felõl lefutó folyosónak a 71-es útig tartozó szakasza is új burkolatot kap. Egyelõre meg tudtuk akadályozni a badacsonyörsi állomásépület bontását, és kezdeményeztük Badacsonyban a strandi parkoló mellett lévõ fenyõliget parkolási célú igénybevételének biztosítását a terület bérbevételével. A fentieket magába foglaló együttmûködési szerzõdést tárgyalta meg és fogadta el a képviselõ-testület. - Kiss József adományaként az önkormányzat tulajdonába került a badacsonyörsi ún. Angol-ház, amelyet a november 5-i testületi ülésen megköszöntek az ajándékozónak. Mekkora és milyen állapotban van az épület? Mit tervez vele az önkormányzat? - Valóban, véglegesen a birtokunkba került az épület. Kívülrõl is látszik, hogy egy hatalmas épületegyüttesrõl van szó, amelyet tágas udvar, kert ölel körbe. Két szintje tulajdonképpen beépített, a tetõtere még nincs készen, berendezés és fûtés sincs benne. Az eredeti szándék az volt, hogy majd egy önkormányzati vendégházat alakítunk ki az épületben. A végleges hasznosításáról még nem tárgyalt a képviselõ-testület, így korai is lenne róla beszélni. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy minél elõbb funkciót kell találnunk neki, mert csak akkor tud igazából a településünk javára válni, ha mûködik! A nõi önismeret Nõk és a pénz A városi könyvtár tisztelettel meghívja a település asszonyait, lányait Csapó Ida újságírónõ elõadására. Az elõadás témája: A nõi önismeret - Nõk és a pénz Helye: Városi könyvtár Idõpontja: november óra Munkalehetõség A Pro-Humán Kft. elsõsorban Székesfehérváron, Tatabányán, Komáromban és vonzáskörzetükben kínál munkahelyeket multinacionális cégeknél. A munkavállalók számára a megfelelõ kereseti lehetõség mellett szállást, illetve bejárást is biztosítanak. További információért keresse a Polgármesteri Hivatalban Mórocz István alpolgármestert, Török Rita szociális ügyintézõt. Idõszerû pályázatok Önkormányzati pályázatok A következõ pályázatok beadásra kerültek, s bírálatuk folyamatban van: Új városháza létesítése: November 4-én helyszíni szemle volt, melynek során mindent rendben találtak, pályázatunk megalapozott. November végén várható a döntés. Egészségház fejlesztése: Még nincs döntés Sport utca felújítása: Még nincs döntés. Beadott új pályázat: Az iskola felújítására benyújtott pályázatunkat sajnos forráshiány miatt elutasították. Azon pályázók részére, akik megfelelõ színvonalú pályázatot készítettek, de forráshiány miatt elutasításra kerültek, új pályázati lehetõséget írtak ki, mely lehetõséggel természetesen Önkormányzatunk is élni kíván, így van még esély a nyerésre. Pályázati lehetõség vállalkozóknak Új pályázati lehetõségek jelentek meg októberben, melynek keretében lehetõség van szálláshelyek fejlesztésére, borturizmushoz, horgászturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, mikrovállalkozások fejlesztésére. A beadási határidõ november 30. Az elnyerhetõ maximális támogatás mértéke Euró. A támogatási intenzitása: 60%. A pályázatokkal kapcsolatos részletes felvilágosítás: a Polgármesteri Hivatalban Varga Róbertnél. Lebilincselõ elõadás Az igazi Mátyás királyról tartott elõadást Dr. Bertényi Iván professzor, eleget téve a Nõk a Balatonért és a Kolping Család egyesületek meghívásának. A Szent Imre Közösségi Ház szûknek bizonyult a nagyarányú érdeklõdõ befogadására az október 17-i összejövetelen, amelyet a Balatoni téli esték elsõ részeként szerveztek. Mátyás király a reneszánsz uralkodó címet viselõ elõadás során rendkívül érdekes, sokrétû tájékoztatást kapott a közönség az egyik legjelentõsebb és - Mohács elõtti - utolsó nagy uralkodónkról. A reneszánsz idején lazábbak lettek az erkölcsi elvárások és korának legmûveltebb uralkodója, házasságaiban, gazdasági-, bel- és külpolitikájában egyaránt érvényesítette a cél szentesíti az eszközt szemléletet. Mátyás királyról más kép él a köztudatban, mint amit a forráskutatók már korábban ismertek, az utóbbi évtizedekben pedig újabb összefüggéseket tártak fel a történészek. Nem Mátyás tekintélyét kívánom lerombolni - szögezte le Dr. Bertényi Iván - de a királyt ma nem azért tiszteljük, mint a késõbbi évszázadokban kitalált anekdoták alapján korábban hitték.

4 MINDENKI PÁLYÁZHAT A Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Leader Egyesület október 29-én, a Tatay Iskolában tartott tájékoztatót a megnyitott pályázatokról. Krisztin N. László, az egyesület elnöke bemutatta a szervezet azon munkatársait, akiktõl segítséget kaphatnak az Uniós pénzek majdani felhasználói. Az elnök tájékoztatójában elmondta, hogy a másfél éve alakult Leader akciócsoport egy hosszú folyamat révén idõközben egyesületté alakulhatott, miután stratégiai tervét elfogadta a Földmûvelésügyi- és Fejlesztési Minisztérium. A térség 76 tagú egyesülete 1,4 milliárd forint felhasználásáról dönthet az öt éves futamidõ alatt. Az elsõ központi fordulóban négy területen kiírt pályázatok közül, kettõt ismertettek részletesen a fórumon. Ezek a turizmussal, a mikro-vállalkozások létrehozásával és fejlesztésével kapcsolatosak, az elnyerhetõ összeg Soha nem látott részvétel volt az októberi takarítási akcióban, ahol végre megoldottuk az egyik régóta meglévõ és sokszor hiába jelzett problémát. A boltunk elõtti útszakasz évek óta teljesen kátyús gödrös volt, alig lehetett a bolt elõtt megállni autóval. A javításhoz kértünk az Önkormányzattól murvát, de sajnos anyagi gondokra hivatkozva nem kaptunk. Értesítettük a bolt tulajdonosát, hogy segítsen nekünk, mire Õ készségesen kiküldött 3m3 murvát, kérésünkre a Közútkezelõ Khtt szintén küldött ugyanennyit. A településen lakó férfiak szép számmal vettek részt a munkában, reggel 9-tõl eldolgozták a murvát és látványosan szebbé varázsolták a terepet. Hálás szívvel köszönöm mindazoknak a segítségét, akik ebben részt vettek. A hölgyek, gyermekek is aktívan csinosították a települést, a kápolna környékét, a buszmegállókat, a temetõ környékét, a vasúti megállót szedték rendbe. A legszebb az volt ebben, hogy csodálatos összefogásról tettünk tanúbizonyosságot: huszonhét ember jött Megjelentek az elsõ Leader pályázatok Euró között változik. A beadási határidõ november 30. Mindenkinek el kell döntenie - tette hozzá az elnök - hogy akar-e és tud-e pályázni, utána érdemes segítséget kérni a kistérség és a Leader egyesület munkatársaitól. A találkozó további részében Horváth Krisztián a pályázatokkal kapcsolatos konkrét információkkal ismertette meg a jelenlévõket. LEADER TÁBLÁK ÁTADÁSA Megszépítették Örsöt el! A nagy munka végén jólesõen elfogyasztottuk, a magunk készítette süteményeket. Jó érzés volt, hogy együtt voltunk, reméljük hamarosan újra találkozunk egy téli baráti összejövetelen. Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök Új elnököt választottak Fotó: BÖÉE A Céh Turisztikai Egyesület szeptember harmincadikán megtartott tisztújító közgyûlésén Nagy Miklóst választotta elnöknek, akitõl - a gratulációt követõen - a váltás körülményeirõl, jövõbeni elképzeléseirõl érdeklõdtünk. Leginkább szükségszerûségbõl vállaltam a megbízást, mert az elnökség egy részében elég negatív hangulat alakult ki Margittai Elemérrel kapcsolatban. Nem gondolom, hogy túl sok okuk volt rá, tette a dolgát az elõdöm, persze hibázott õ is, ahogyan én is fogok. A gondot abban láttam inkább, hogy nem mindenkivel tudott megfelelõ kapcsolatot kialakítani. Az egyesület egyik legnagyobb feladata azonban a következõ idõszakban a tagság érdekeltté tétele és egyben tartása lesz, ehhez azonban egy kicsit befogadóbb hozzáállás kell. - A közgyûlésen nagyon kevesen voltak, jóformán a tagság harmada volt jelen. Mintha nem önkéntes alapon szervezõdött volna az egyesület. - Igen, érzõdik egyfajta érdektelenség, de számomra mérvadóbb jelzésértéke van annak, hogy a tagdíj 85%-át befizették. Sajnos az emberek nehezen mozgathatók - ez azonban nemcsak az egyesületre jellemzõ - ezért télen többször szeretnénk mindenkivel találkozni, fórumokat szervezünk hasznos elõadásokkal. Szeretnénk megerõsíteni tagjainkban, hogy általunk erõs az érdekképviseletük. Nem tudtunk egységesen elõrelépni a tagság felét képviselõ szobakiadók érdekében. Nagyon fontos lenne a honlap használhatóbbá tétele, a szállásfoglalás jobb megjelentetése. A badacsonyi nagy átutazó forgalom átka, hogy igazából nagyon keveset költenek a vendégek. Az önkormányzattal összhangban, nekünk is érdekünk a vendégéjszakák legális számának növelése. - A deklarált régiós együttmûködésbõl szinte semmi nem látszik, mi ennek az oka? - Leginkább ez is pénzkérdés. Szeretnénk régiós programokat, elviekben mindenki támogatja és jónak tartja, amíg azonban nincsenek komolyabb pénzt eredményezõ pályázatok, addig ez csak elvi szinten mozog. Hozzáteszem, az emberek részben csodákat várnak tõlünk és azt gondolják, hogy egy-két év alatt meg lehet oldani harminc-negyven év hiányosságait. Pénzbeli és hozzáállásbeli gondok vannak. Elõször azonban a saját házunk táján kell rendet rakni - ne csak tervezgessük a jövõt - induljunk el. Akkor jutunk elõre, ha a tagsággal, a testülettel is el tudjuk fogadtatni terveinket, markánsan tudjuk képviselni érdekeinket, véleményünket. - Közben minden környezõ önkormányzat teljes gõzzel szervezi a saját programjait, aktívabbnak látszanak, mint Badacsony. - Figyelembe kell venni, hogy sokkal kisebb, mozgékonyabb közösségekrõl van szó és végsõ soron rendezvényeik önmagukról szólnak. Nálunk mások a problémák, össze kellene hangolni a tevékenységeket, mert van ugyan néhány nagyobb rendezvényünk, aztán hosszú szünet. - Ennek a feladatnak a megoldása is az egyesületre várna? - Igen, szerintem az önkormányzat is szívesen venné, ha ezeket a közösségformáló rendezvényeket átvennénk. Badacsonytomaj mindig sokkal nehezebben motiválható, nehezebben összehozható közösség volt - a széthúzásról volt híres. Átadták a Tatay Iskola aulájában megrendezett ünnepségen a települések határában elhelyezendõ Leader feliratú táblákat azon falvaknak, kisvárosoknak, melyek tagjai a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Leader Egyesületnek. A gesztor település - Badacsonytomaj - nevében néhány napja a devecseri régiós találkozón már az egyesület elnöksége átvette ezeket a feliratokat. A munka neheze azonban még csak most következik - mondta Krisztin N. László elnök köszöntõjében - hiszen élni kell a lehetõséggel az Európa Uniós pénzek megszerzése érdekében. Felelõsen határoztuk meg magunk számára a célokat és ugyanolyan nagy felelõsség lesz a megnyert pénz elosztása. Arra kérte a polgármestereket, hogy az általuk képviselt 44 településen a civil szervezeteket, vállalkozókat tájékoztassák a fejlesztési lehetõségekrõl, támogassák pályázati elképzeléseiket. Reméljük újabb lendületet ad a térségnek, ha továbbra is sikeresen végezzük munkánkat, mondta az elnök, majd átadták a táblákat. Badacsonytomaj õrzi hõsei emlékét Folytatás az 1. oldalról: A felújítást Harmati Miklós képviselõ kezdeményezte mintegy három évvel ezelõtt. Az elsõ világháborúban elesettek fejfáit újraöntötték, a kertben lévõ keresztet pedig felújították a közel másfél milliós költségbõl. A tönkrement beton fejfák helyett csiszolt mûkõbõl öntöttek újakat, az olvashatatlanná vált feliratok miatt a névtáblákat kicserélték. A templom oldalán kihelyezett névsor alapján készültek - hat névvel és oszloppal kiegészítve - az új emlékfák. A talajt kicserélték és humuszos földdel megalapozták a parkot a pázsitnak, amelyben virágágyások, tányérozott cserjék kaptak helyet. Ezzel egy idõben felújították a kertben levõ keresztet is, mert hiányos volt a szobor. A felújítás Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõ-testülete által biztosított forrásból, valamint önzetlen lakossági hozzájárulásból valósult meg. A kivitelezést a Városüzemeltetõ Kht. és Fedõ Róbert vállalkozó végezte. Támogatók: Általános Iskola Diákönkormányzat Badacsonytomaj, Bencze Istvánné, BÖÉE Badacsonyörs, Dankó István, dr. Gelencsér Ottó, dr. Gosztonyi György, dr. Heinrich István, Horváth Zoltán, id. Páros Zoltán, Kolping Család Egyesület Badacsonytomaj, Kovács András, Lichtnecker család, Mejlinger Anita, NABE Badacsonytomaji Csoportja, Németh Zsuzsanna, Nyugdíjasok Egyesülete Badacsonytomaj, Pál Jenõ, PEB Badacsonyörs, Sall Csaba, Szabó Ferenc, Szabó Károly, Szántai Ferencné, Szõke Gábor, Szõkéné Németh Katalin, Tóth László, Török Tivadarné, Úrvölgyi Judit, Viosz Judit, Vöröskereszt Szervezet Badacsonytomaj, Weller Andrásné. Hegytakarítás A Nõk a Balatonért Egyesület által október 25-re szervezett hegytakarításban 15-en vettek részt. Meglepõen tisztának találták azokat a területeket, ahol nem volt kihelyezett szemétgyûjtõ - tudtuk meg Farkas Éva elnöktõl. A Rózsakõ és a korkováni rész kukáinak a környékérõl viszont jó pár zsáknyi szemetet szedtek össze. A NABE nevében az elnökasszony köszönetét fejezte ki a Városüzemeltetési Kht-nak, amiért gondoskodott kesztyûkrõl, zsákokról, valamint a szemét elszállításáról.

5 Anyakönyvi Hírek A legnagyobb szeretettel köszöntjük 60. éves házassági évfordulóján Pintér Károlyt és drága feleségét Csala Irént. Irén, Józsi, Zsuzsa, Lajos, unokái: Zoltán, Tamás, Csaba, dédunokái: Anna és Máté. Október 11-én házasságot kötöttek: Kömüves Balázs és Kocsis-Samu Anita Tisztelt olvasó! Továbbra is várjuk az Önök leveleit, információit minden olyan eseményrõl, amelyet közhírré kívánnak tenni. Kérem az olvasókat, hogy az újsággal kapcsolatos véleményüket írják meg a címre, vagy mondják el a 30/ es telefonon. Tisztelettel: Kalmár György szerkesztõ ÕSZI NAGYTAKARÍTÁS Köztünk élnek - tehetségesek Az óvodai nevelés, gondozás feladata közé tartozik az is, hogy minél többet tartózkodjunk a friss levegõn, óvjuk és vigyázzunk környezetünkre. A mindennapok során ezt igyekszünk maradéktalanul megvalósítani. A Közútkezelõ KHT felhívásához csatlakozva - az óvodai környezeti nevelés részeként a középsõ és nagy csoportos gyermekekkel mi is részt vettünk az országos õszi nagytakarítási akcióban. A középsõsök az óvoda udvarán összegereblyézték a lehullott faleveleket, és zsákokba rakták. A nagyok az utcán takarítottak.(használt papír zsebkendõ, cigarettacsikk, mûanyag flakon szerepelt a repertoárban.) Minden gyermek aktívan kivette a részét a munkából. A kis csoportosok látva szorgalmas nagyobb társaikat, csatlakoztak hozzájuk. Ez a nap annyiban volt más, mint a többi, hogy a nagy csoportosok igazi munkásruhában dolgoztak. A gyermek örül, ha utánozhatja a felnõttet. Dolgozni minden kisgyermek szeret. Óvodásaink is nagyon lelkesek voltak, derekasan kivették részüket a közös munkából. Hírek a Pipitér óvodából Mutassunk jó példát azzal, hogy mi felnõttek is vigyázunk a környezetünk tisztaságára, hiszen mint tudjuk: a tisztaság fél egészség! Dr. Gelencsér Ottóné és Orbán Márta JÁTSZÓHÁZ AZ ÓVODÁBAN Októberi játszóházi foglalkozásunk témája a nemezelés volt. Rendhagyó módon nem a játszóház vezetõ óvó néni tartotta, hanem vendégünk, a finn Marketta Kukkonen, hogy a nemezelésnek egy olyan technikájával ismertessen meg bennünket, amivel még eddig nem találkoztunk. Óvodásaink a juh gyapjút már ismerték, többször dolgoztunk is vele. Fontunk, szõttünk, gyúrtunk belõle különféle hasznos dolgokat, mint pl.: öv, terítõ, labda, vagy karkötõ. Ezen a foglalkozáson megismerhettük a csipkére, pamutgombolyagra nemezelést. A gyerekek nagy meglepetésére Marketta néni kutyaszõrbõl készült fonállal dolgozott. Nemcsak az óvodáskorúak, de mi felnõttek is tanultunk, és jól szórakoztunk. Köszönjük, Marketta! KIITOS! SZAKMAI KIRÁNDULÁS Mékli-testvérek Október 3-án, az Állatok Világnapja alkalmából nevelés nélküli munkanapot tartottunk óvodánkban. A középsõs és nagy csoportos gyermekekkel is megemlékeztünk a jeles napról, életkoruknak megfelelõen, termésbáb készítésével. A felnõttek szakmai kiránduláson vettek részt Aggostyánban, a Természetes Életmód Alapítvány által szervezett tanösvény avató programon. Az alapítvány több lehetõséget is kínál nevelõk és gyermekek részére egyaránt, hisz a tevékenységi körébe tarozik az oktatás- képzés, zöldturizmus, egészségsport, természetgazdálkodási major, történeti ökológiai program, ökoházak mûködtetése. Mindez egy helyen, Tatától pár kilométerre. A látogatásunk alkalmából épp a Gerecse-hegység fái és cserjéi tanösvény átadása történt, természetesen nem nélkülözve a pedagógiai lehetõségek prezentálását sem. Farkas Éva óvónõ ÚSZNI TANULNAK Óvodánk célul tûzte ki, hogy minden évben a nagy csoportos óvodások úszásoktatáson vesznek részt. Örömmel mondhatjuk, hogy elképzelésünk idén is megvalósult. 10 alkalommal voltunk az ajkai Vizikék-Zöldikék óvodában, amelynek van tanmedencéje. Gyermekeink szerencsés helyzetben vannak, hiszen egész nyáron fürödhetnek, lubickolhatnak a Balatonban, de szükséges, hogy óvodapedagógus úszómester szoktassa õket a vízhez, oktassa az úszásra õket. A félõsebbek napról-napra bátrabbak lettek, a tapasztaltabbak egyre ügyesebbek. A vízhez szoktatás lényege: az új közeghez való alkalmazkodás, annak törvényszerûségeinek, jellegzetességeinek megismerése, és ennek következtében a tökéletes tájékozódás, az otthonos viselkedés, és célszerû mozgás a vízben. Hogy mindez megvalósulhatott, köszönetet mondunk támogatóinknak: a Picikét a Kicsikért Közalapítványnak, a Badacsonytomajért Közalapítványnak és az óvodás gyermekek szüleinek. Fotó: Kalmár Mékli Martin az NB I-es Balatonfüred kézilabdacsapatában játszik, igaz egyelõre a fiatalok között. A BKC második éve játszik a legmagasabb osztályban, az utánpótlást a Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakközépiskolában képzik. A tizedikes badacsonytomaji diáknak a tanulás mellett naponta két alkalommal a pályán is helyt kell állni. Délelõtt az iskolai, délután pedig a Füred serdülõ és ifjúsági csapatának edzésén vehet részt a legjobbakkal. A közel kétméteres beállós legnagyobb eredményének a tavaly elért harmadik helyezést tartja és idén megverték a Dunaferr korosztályos csapatát. - A tanulás vagy a kézilabda megy jobban? - Hát a kézi - mondja mosolyogva Martin. - Amennyiben minden az elképzeléseid szerint alakul, hogy néz ki a kézis jövõ? - Aki ebben a csapatban játszik, a 18-éves kort elérve már kettõs igazolással kereshet magának másik csapatot, sõt jövõre akár fizetést is kaphatok. - Továbbtanulást nem tervezel? - Egyelõre még nem. Ne menjünk annyira elõre, örülünk az érettséginek is - teszi hozzá az anyuka. - Tizenhatan vagytok az osztályban, mindenkinek ilyen jól megy a játék? - Ez nem így van, egyáltalán nem könnyû bekerülni a legjobbak közé, az ifiben hárman játszhatunk csak az osztályból. Mékli Miksa az óvoda középsõ csoportjába járt, amikor a Bozsik programban elkezdett focizni, majd a tomaji csapatban folytatta. Egy zalaegerszegi próbajátékon megtetszett az edzõnek, úgyhogy odaigazolt. Ez rengeteg utazást jelent, mert hetente kéthárom edzésre és persze a meccsekre is menni kell. Most az U13-as bajnokságban szerepel - ez a korosztály játszik elõször nagypályán - az eddigi nyolc fordulóban mindig a kezdõcsapatban volt, hat gólt rúgott. A csatárnak nincs könnyû dolga, hiszen idén az NB I-es csapatok serdülõivel játszanak, tehát idõsebbekkel. A feltételek kitûnõek, de télen és nyáron is csak egy-egy hónap szabadság jut nekik. - A kézilabda téged nem érdekel? - De, most kezdjük majd a felsõben tanulni. Nézni is szeretem, holnap például megyünk az MKB meccsre. - Én meg futkosok a Martin és Miksa meccsei között, hogy láthassam mindegyiket - kapcsolódik a beszélgetésbe Károly, a fiúk apja. - Miksa, mivel nagyon jó tanuló, az ország egyik legjobb gimnáziumában Zalaegerszegen szeretné folytatni tanulmányait. Persze volt kitõl örökölni ezt a sportos életet, mert a nagypapa NB II-es focista volt - mondja Károly. - Sopronban én is fociztam, tavaly hagytam abba, a gyerekek miatt, de korábban kézilabdáztam is. Fotó: Kalmár Hangverseny Csodálatos zenével ajándékozta meg tanulóinkat az Óbudai Viadana zenekar. Évrõl-évre régi jó ismerõsként térnek vissza hozzánk. Csajkovszkij - Vivaldi mûveket hallhattunk elõadásukban. Till Ottó, aki 55 éven át volt a zenekar karnagya elmondta, hogy 1963 óta járnak Badacsonyba. Nyári táborokat szerveztek, térzenét adtak. De pár éve megszakadt a lánc. Örömükre ez a kapcsolat újra feléledt és egyre erõsödik. Ezt megköszönve a zenekar igazgató asszonyt örökös tiszteletbeli taggá fogadta. Csanádi Józsefné igazgató helyettes

6 Katolikus üzenet Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen. (Lk 9, 23) Ne hidd, hogy mert a világban élsz, úgy lubickolhatsz benne, mint hal a vízben. Ne hidd, hogy mert a világ a rádión és televízión keresztül behatol otthonodba, válogatás nélkül meghallgathatsz minden mûsort, és minden tv-adást végignézhetsz. Ne hidd, hogy mert a világban jársz-kelsz, büntetlenül megnézhetsz minden utcai plakátot, vagy megvehetsz bármilyen kiadványt az újságárusnál és a könyvesboltban. Ne hidd, hogy mert a világban élsz, a világ minden életformája a tiéd lehet: a könnyû kalandok, az erkölcstelenség, az abortusz, a válás, a gyûlölet, az erõszak, a lopás. Nem, és nem! Igaz, a világban élsz - ez világos. De nem vagy a világé! És itt az óriási különbség. Azok közé tartozol, akik nem a világ által kínált javakból élnek, hanem abból, amit Isten bennük szóló hangja mond. Ez a hang minden ember szívében szól, és ha hallgatsz rá, olyan országba vezet, amely nem e világból való. Olyan országba, ahol az igazi szeretet, az igazságosság, a tisztaság, a szelídség, a szegénység, az önuralom él. Miért menekül manapság Nyugatról annyi fiatal Kelet felé, például Indiába, hogy egy kis csendet találjon? Miért kell ellesnie a nagy lelki-vezetõk titkát, akik alacsonyabbrendû énjük hosszas megfegyelmezése árán ( ) olyan szeretetet árasztanak, amely magával ragadja környezetüket? Természetes reakció ez a mai élet zûrzavarára, a zajra körülöttünk és bensõnkben, amely kiszorítja a csendet, ahol Istenre hallgathatnánk. Tényleg el kell mennünk ehhez Indiába, amikor Krisztus már kétezer évvel ezelõtt választ adott kérdéseinkre? A keresztény élete nem a kényelmes és nyugalmas élet; Krisztus ezt kérte és kéri ma is tõled, ha követni akarod Õt. A világ magával sodorna, mint egy folyó, de neked árral Utálatos, hogy az embernek élete egyik felét nyomorban, a másik felét háborúk között kell leélnie. Ezek a keserû szavak Egry Józseftõl valók a második világháború kitörésének idejébõl, amikor még nem is sejtette, mit hoz számára az újabb világégés. Nem sejtette, hogy évekig nem lesz nyugalmuk a házuk mellett éjjel nappal robogó, muníciót szállító tehervonatok zakatolásától és a 71-es úton vonuló gépesített alakulatok morajától. Azt sem láthatta elõre, hogy nagy gondjukat, miszerint nyaraló maradjon-e a badacsonyi villa, vagy állandó lakás, egy angol bomba fogja megoldani, amely telibe találta budapesti lakásukat, elpusztítva 28 db értékes képét is. De ki is gondolta volna a kezdeti nagy diadalok idején, hogy eljön az idõ, amikor az oroszok a Balaton déli partjáról aknavetõkkel lövik a németek kezén lévõ északi partot, ahol mindenki a belövésektõl fél. Egryék is természetesen, hiszen a legelsõ vonalban laktak. Hadszintér volt itt a levegõ is, ahol nap mint nap angol és amerikai bombázók százai húztak át pokoli morajjal a fejük felett, s az õket kísérõ vadászgépek viaskodtak német és magyar gépekkel. Repülõk és repülõsök tucatjai potyogtak a Balaton vízébe is. Egry feljegyzéseibõl és Egryné naplójából jó képet kapunk arról, hogy a háború idején hogyan éltek az emberek Badacsonyban. Elõre kell bocsátani, hogy Egryéknek - tekintettel a mester betegségére - egyébként is rengeteg gondjuk volt az élelmezéssel és a fûtéssel. Utóbbi abból adódott, hogy a nyaralónak készült villát nem tudták fûteni, hiszen eleinte nem volt se tûzhelyük, se tüzelõjük. Pénzük is alig. Képekbõl szinte lehetetlen volt itt megélni. Ráadásul az üzletekben az nem volt, ami nekik a legjobban kellett volna: olaj, zsír, vaj, hús, tej, cukor, liszt, zöldség, dohányárú stb. Részlet Egry József feljegyzésébõl: X. 5. Ma úgy hajóztam át Fonyódra, hogy talán sikerül egy kis zsírt, vajat, cigarettát szereznem. Sajnos nem sikerült Részletek Egryné naplójából: nov. 25. Teljesen zsír nélkül vagyunk Manci ma reggel Tapolcára ment és szemben kell haladnod. A világ a keresztény számára olyan, mint egy sûrû bozót, ahol minden lépésnél vigyáznia kell, hová teszi a lábát. Vajon merre menjünk tovább? Krisztus nyomdokait kell követnünk, azt az utat, amelyet földi életében kijelölt szavaival. Az Õ követése miatt talán megvetés, értetlenség, gúny, rágalom lesz az osztályrészed; talán egyedül maradsz, nem kapsz megbecsülést a világtól, mert felhagysz a divat- kereszténység gyakorlásával. De itt még többrõl van szó: Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen. Akár akarjuk, akár nem, a fájdalom minden életet megkeserít. A tiédet is. Minden napra jut több-kevesebb fájdalom. El akarod kerülni? Lázadsz ellene? Felháborodásra késztet? Akkor nem vagy keresztény! A keresztény szereti a keresztet, a fájdalmat, mert tudja, hogy értékes. Isten nem ok nélkül választotta a fájdalmat a végtelen sok eszköz közül, amely rendelkezésére állt az emberiség üdvözítésére. Õ azonban miután hordozta keresztjét és megfeszítették, feltámadt! A te sorsod is a feltámadás, ha nem becsülöd le, hanem szeretettel elfogadod a fájdalmat, amely következetes keresztény magatartásodból és az élet nehézségeibõl fakad. Akkor majd meglátod, hogy a kereszt már itt a földön is olyan út, amely soha nem tapasztalt örömhöz vezet; lelked élete kibontakozik: Isten országa megerõsödik benned. A környezõ világ lassan elvész a szemed elõl, és csak olcsó díszletnek tûnik. Többé senkit sem fogsz irigyelni. Ekkor nevezheted magad valóban Krisztus követõjének: Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen. Mint Krisztus, akinek nyomdokába léptél, fény és szeretet leszel, gyógyír a mai emberiség számtalan sebére. István atya Kalmár László: Badacsonytomaj történelme Zalaújlaktól Badacsonyig VI. 125 éve született a Balaton festõje sikerült neki 36 dkg. Zsírt és egy darab /10 dkg./ vajat kapni Sajnos, már pénzért sem akarnak adni, csak pálinkáért, meg ruhanemûért dec. 20. Jóska kegyetlen rossz hangulatában van Hozzájárul a rossz fûtési lehetõség. Hiába vette meg a kályhát, bizony nagyon ki van égve és a nyers fa nem ad meleget márc. l9. A németek megszállták Budapestet és úgyszólván az egész országot Egyre borúsabb a látóhatár április 15. Szegény Jóskát azt hiszem, idegileg teljesen tönkreteszi ez a borzalmas háborús élet. Csakis ezzel tudom magyarázni ma esti szörnyû viselkedését Vesztemre azt találtam mondani, hogy borzasztó, amit Sz. ma délelõtt mondott, hogy t.i. halálát kívánta az angol pilótáknak. A németek ugyanis egy Balatonba esett repülõgéprõl négy angol pilótát mentettek ki. Erre Jóska éktelen dühbe gurult hogy nem így mondta, hanem, hogy agyon kellett volna ütni az angolokat S ezen annyira feldühödött utólag is, hogy dobálta a tányérokat. Érdekes, hogy Egry Józsefnek ezekbõl a zaklatott idõkbõl való, Badacsonyban alkotott képei közül talán a legsikerültebbek: Szigonyvetõ 1941, Önarckép tájjal 1941, Halászok 1941, Hazatérõ 1941, Szõlõhegy 1942, Aranykapu , Badacsony 1943, Menekülõk Egry József munkásságát mindenkor a töprengõ mûgond jellemezte. Egyik legjobb képe, az Aranykapu vázlatai szinte megszámlálhatatlanok. Az ugyancsak ben készült, elõbb Ördög veri a feleségét, majd Szivárvány c. képe 16 vázlattal készült stb. Egry tehát alkotott a háború viharában is. A jó szemû feleség azonban törést vélt felfedezni mûvészetében: Jóska felhívott a mûterembe, s megmutatta képeit úgy érzem, mintha az idei munkái nem volnának olyan erõsek, mint máskor. Azt hiszem, jó volna ismét máshova menni egy idõre idegen környezetbe. Erdélybe. Az új impressziók termékenyítõleg hatnak. Sajnos, Itália bezárult, pedig most lehetne menni, de ez részünkre azt hiszem, örökre elmúlt. Egryné szomorú intencióját az idõ - sajnos - igazolta Következik: Új rendszeren, a régi bajokkal. Könyvajánló Szépirodalom: Gantner Ádám: Kissinger és én; Nyírfás Pyrker Dezsõ: A Zrt. Gyermek- és ifjúsági irodalom: Balázs Ágnes: Lufi és Szamóca; Breyer László: Ezres mese; Európa legszebb meséi;hegyek, manók, tündérek Ismeretterjesztõ irodalom: Hartman, Bob: Mesélõ Biblia; Az információs társadalom; Magyarország politikai évkönyve 2007-rõl; Megrendült a világ : a Nagy Imre és társai elleni per hangfelvétele; Az ég katonái, ; Kampwerth, Karin: Legyél te a suli királya; Novotni Péter: Magyar lovak; Padisák Mihály: Miska bácsi titkai ; Adorján Viktor: Színjátszóknak való kis káté; Maderspach Viktor: Medve!; Aranyhangok; Kónya Judit: Szabó Magda; Flemmer, Walter: Az õsi Kína; Cartledge, Bryan: Megmaradni Szeretettel hívja, várja Önöket az önök könyvtárosa: Szántainé Ruzsa Mariann A városi könyvtár tisztelettel meghívja a település asszonyait, lányait Csapó Ida újságírónõ elõadására. Az elõadás témája: A nõi önismeret - Nõk és a pénz Helye: Városi könyvtár Idõpontja: november óra Jeles napok, hagyományok - november 15-tõl december 15-ig - A november más néven Szent András hava, vagy Õszutó. Jeles napjai: 25-e Katalin napja. A lányok védõszentje. Sok férjjóslás fûzõdött ehhez a naphoz. Márton naphoz hasonlóan: Ha Katalin kopog, karácsony locsog. 30-a András napja. Ez a nap utáni vasárnap kezdõdik az advent idõszaka, tehát ekkor még sok mulatságot, bált lehet tartani. A legtöbb férjjósló szokás András napkor volt szokásban. A lányok egy pohár vízbe szép piros almát tettek, a poharat az ágy alá helyezték, majd András nap reggelén megitták a vizet, megették az almát és ezután kiszaladtak az utcára, s akit megláttak, az lett a mátkájuk. A disznóvágások kezdete. Advent= latin kifejezés, jelentése: Az Úr érkezése. A karácsonyra való felkészülés ideje. Eredete az 5.sz.-ig nyúlik vissza és kezdetben napi háromszori böjttel volt összekötve. Némely vidékeken az advent kezdetét gyermekek kántálása, éneklése jelezte. Az advent ideje rendkívüli fontossággal bírt: ez az átmeneti idõszak biztosította a lelki felkészülést az õszi munkák sokaságából a karácsonykor elérkezõ lelki megtisztulásig. Ekkor minden lecsendesedett, elmélyültek a gondolatok, befelé fordult a figyelem, számot vetett az eltelt idõ hozadékával a lélek. A december más néven Karácsony hava, vagy Télelõ hó. Jeles napjai: 4-e Borbála napja. Bányászok és várak védõszentje. A lányok pártfogója. Az ekkor vízbe tett gally, ha karácsonyig kivirágzott, akkor a lány felkészülhetett a férjhez menésre. 6-a Miklós. Szent Miklós a kisázsiai Myrában mûködött, s a keleti egyház mindmáig legtiszteletre méltóbb szentje. A nyugati egyházban csodatévõ híre akkor terjedt el, mikor csontjait az olaszországi Bariba vitték 1087-ben. Alakját egyre több legenda vette körül. A Mikulás -napi ajándékozás viszonylag új keletû szokás, mely városi jellegû és osztrák hatást sugall. Az ajándékozó lények nem ritkák a térségünkben: a Mikulás alakja is magába olvasztotta a német Holle Anyó, a francia Pére Noel illetve az orosz Fagyapó alakját. 13-a Luca napja. Szigorú dologtiltó nap volt a nõk számára. Az elõvigyázatosság nem ártott, hiszen ezen a napon mindenhol boszorkányok leselkedtek. Leleplezni õket a Luca-szék segítségével lehetett. A legények kotyolással megvarázsolták a tyúkokat, hogy majd jól tojjanak, illetve termékenység-és szerencsekívánó formulákat mondtak. Folytatás következik a meghitt Karácsony-nyal, a vidám Szilveszterrel és a karácsonyi ünnepkört lezáró Vízkereszttel. Csöreginé Baranyai Anita etnográfus

7 A kultúrák közötti párbeszéd fontosságáról tartott elõadást Bogyay Katalin, az Oktatási és Kulturális Minisztérium nemzetközi szakállamtitkára október 28-án, a Tatay Iskolában. Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros és a mûvelõdési ház szervezésében megtartott találkozón Bogyay Katalin helyi kötõdése kapcsán megemlítette, hogy bárhol jár is a világban igazi otthonának ezt a vidéket tekinti. Ez egy különleges életérzés - nemcsak a tájnak a szépsége - ami azok számára érthetõ, akik itt élik mindennapjaikat. Reneszánsz - a gyermekek tolmácsolásában 2008 a reneszánsz éve - hirdeti számunkra ezernyi program bármerre is járunk az országban. Reneszánsz. Mit jelent számunkra ez a szó? Ha jómagam elképzelem a reneszánsz korszakát bábeli forgatag kavarog elõttem. Michelangelo gondterhelt Mózese, Brueghel csetlõ-botló parasztjai, Van Eyck Genti oltára, Mantegna perspektívája, Dürer látomásai, Botticelli rajzossága, a zseni kultusz, a reneszánsz szépségeszmény, Mátyás igazságossága, Balassi költészete. A reneszánsz hatalmas és szinte befoghatatlan, de ugyanakkor megkerülhetetlen, történelmi, eszmei, mûvészeti szempontból egyaránt. Ez a kor az, amely újraalkotta az ember fogalmának méltóságát. Csak töredékeiben ragadható meg ugyan, de mégsem mehetünk el mellette, a gyerekeknek tudniuk kell róla. Éppúgy, ahogyan tudniuk kell Mátyás királyunkról és udvaráról. Ismerniük kell a magyar reneszánszt, hogy büszkék lehessenek rá. Az elmúlt tanévben a reneszánsz évéhez kapcsolódóan többféle kiváló rendezvény (kiállítás, koncert, táncház, irodalmi est) volt a Tatay Sándor Általános Iskolában, hogy a tanulók minél többrétûen ismerhessék meg ezt a korszakot. A kultúra diplomatája Bogyay Katalin az elõadás után meglátogatta Udvardi Erzsébet mûtermét Életünk természetes velejárója a kulturális sokszínûség, a kultúrák közötti párbeszéd és együttélés. Kinyílt világunkban ritkán lehet egyfajta, elszigetelt kultúrával találkozni. A magyarság jó példája az élõ egymásra hatásnak, mert amellett, hogy mindig õriztük gyökereinket, ápoltuk hagyományainkat, a fejlõdés során mindig jelen volt az új utak keresése. A Balaton-felvidéki Szín- Vonal Mûvészeti Iskola ezt a megkezdett folyamatot szeretné tovább gazdagítani úgy, hogy a tanulók most már nem csak szemlélõi egy-egy alkotásnak, hanem maguk is alkotóként újraértelmezõi a régmúltnak. Az ilyen jellegû személyes élmény során szinte észrevétlenül fejlõdik vizuális nyelvük, önkifejezõ képességük, mûveltségük, és ennek köszönhetõen tartóssá válik megszerzett tudásuk. A különbözõ korosztályok más és más elemeit emelhetik ki a kor ipar- és képzõmûvészetébõl, a magyar reneszánsz korszakból. Például az elsõ, második osztályosok Mátyás budai palotájának festett padlókerámiájából kiindulva megalkothatják saját mozaikjukat. Elkészíthetik a fekete sereg zsoldosainak páncéljait és sisakjait. A nagyobbak áttört mintás, majolika kályhareliefek nyomán formálhatnak csempéket. A legnagyobbak reneszánsz ruhaterveket alkothatnak. A felsoroltakon kívül a trecento szárnyasoltárai, a Corvinus kódexei, Guiseppe Archimboldo arcképei mindmind ihletõ forrásai lehetnek a gyermekek mûveinek. November 25-december 4-ig kiállítást rendezünk a Tatay Sándor Általános Iskolában az elkészült munkákból. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Starkey Krisztina Boczkó Gábor az iskolában Az Országos tini könyvtári napok keretében látták vendégül Boczkó Gábor olimpikont a Tatay Iskolában, aki Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros meghívásának tett eleget október 7-én. A pekingi nyári játékok egyéni negyedik helyezett párbajtõrözõje a hetedikeseknek és a végzõsöknek mesélt részletesen a versenyekrõl, életérõl, de emellett sok kérdést is kapott az érdeklõdõktõl. Az örsi gyökerekkel rendelkezõ sportoló Tapolcán kezdte pályafutását, amelynek két évtizede során többször nyert világbajnokságot, az athéni olimpián csapatban szerzett ezüstérmet. Fejlõdése érdekében Budapestre költözött ugyan, de igazából szülõföldjén érzi otthon magát, hiszen szülei, nagyszülei is itt élnek. A vívó részletesen elmesélte nyári élményeit, szót ejtett a versenyszabályokról, az éremért vívott harcának körülményeirõl, a sport szeretetérõl, a rengeteg elvégzett munkáról. A lényeg azonban, hogy mindenki sportoljon valamit - mondta Gábor - mert az egészség mellett barátokat, fantasztikus élményeket szerezhetünk. Szántainé Ruzsa Mariann a Vastag házaspár Ma még több hatás ér bennünket, de nyitottságunk, - történelmünk, földrajzi helyzetünk folytán - gazdag, sokrétû szellemiségünk elég erõs ahhoz, hogy ne kelljen félni kultúránk elvesztésétõl az új európai tér megnyílásával. Értékeket adhatunk és kaphatunk, hiszen ezer év inspiratív erejével rendelkezünk más kultúrákkal szemben. A költõk, muzsikusok mindig is figyeltek egymásra, hogy a kor szellemét képesek legyenek megfogalmazni. Együttgondolkodás. Olyan országokkal kerültünk kapcsolatba, amelyeknél természetes a kulturális együttélés, de ezt ki lehet terjeszteni a vallás területére is. A kulturális diplomácia akkor lép színre, amikor az egyszerû politikusok már csõdöt mondanak. Nem elég azonban magunkat megmutatni, kíváncsiak kell legyünk a befogadó nép kultúrájára is. Többé, mássá, jobbá tehetjük egymás kultúráját azzal, hogy adunk hozzá és nem elveszünk, ha azonban nem tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy mire építhetünk, mik az értékeink, akkor valóban elveszíthetjük önmagunkat. Tudatos életet és minõséget jelentene szerintem az európaiság. Abban, hogy minõséget kapjunk igen komoly szerepe van a médiának. A rendszerváltáskor még hittem abban - mondta Bogyay Katalin - hogy sikerül értéket teremteni, s a közszolgálati televízióknak valódi értékkel kell majd foglalkoznia. Sajnos nálunk nem a BBC modell valósult meg, nem az értékteremtõ televíziózás lett az elsõdleges, hanem a pillanatnyi érdekek kiszolgálása - a látszólagos szabadság. Sok ocsú jött, amirõl sokan azt hitték az a szabadság. által készített egyedi emlékkel búcsúzott a vívótól, aki megígérte, hogy azt a két szobát is megtöltõ díjai közé teszi. A lelkes hallgatóság a londoni olimpiához sok sikert kívánt, s leginkább azt, hogy onnét éremmel térhessen haza. Fotó: Kalmár Foci és barátság Örömmel számolok be arról, hogy ismét részt vehettem a marcelházi testvériskola szervezésében rendezett teremfoci tornán. Az idei évben az eddigiektõl eltérõen vegyes csapattal indultunk, hiszen lány osztálytársaim is erõsítettek bennünket. Nagyon büszkék voltunk rájuk, hiszen jó taktikájukkal, kiváló cseleikkel és nem utolsó sorban góljaikkal segítették eredményeinket. A megérdemelt második helyért járó oklevelet és emlékplakettot mint csapatkapitány boldogan vehettem át. Fáradalmainkat a közelben lévõ pati fürdõben pihentük ki. Köszönjük Tündi néninek és Kati néninek a lehetõséget, hogy a torna mellett, a baráti kapcsolatok is erõsödhettek közöttünk. Szombathelyi Ferenc 8. osztályos tanuló Megkezdõdtek a évi darts bajnokságok A Tomaj DC versenyzõi több vasat tartanak a tüzben. Egyéni és páros kategóriákban mind a megyei, mind a nemzeti bajnokságban nagyszerû eredményeket értek el. Az NB:l-es csapatbajnokságban az elsõ forduló után két döntetlen a Szombathely és a budapesti EBDE-HAR- ROWS, valamint egy gyõzelem a Hódmezõvásárhely ellen a második helyet jelenti. A következõ forduló december 14-én Badacsonytomajon lesz. Az egyéni Nemzeti Bajnokságban az elsõ forduló során Pécsett 80 indulóból Peszleg András a 9., Németh Róbert a 17. helyen zárt. A következõ foduló november 22-én Miskolcon lesz. A megyei bajnokságokban Márkus Ferenc egy elsõ, Polgár Gergely egy második a Molnár - Peszleg páros két elsõ helyezéssel büszkélkedhet. Kiváló teljesitmény volt a legutóbbi páros döntõ ahol tomaji versenyzõk mérkõztek egymással. Kiélezett küzdelemben a Molnár -Peszleg páros nyert a Márkus - Németh párossal szemben. A legnagyszerûbb eredményt ifjúsági versenyzõnk Solymosi Péter érte el. Budapesten az országos utánpótlás bajnokságon serdülõ kategóriában elsõ helyen végzett! Sztergár Ferenc A Seibukai okushin Karate tapolcai szakosztálya tagfelvételt hirdet Badacsonytomajon. Az edzéseket csütörtökönként 18:00-19:30 óráig a Tatay Sándor Általános Iskola tornatermében tartjuk. További információ: Dávid József 1 dan, tel: 30/ , Nagy Leopold 2 kyu 30/ Gyászhírek: Pintér Teréz (született 1919) elhunyt október 2-án Török Bálintné sz. Csik Ilona (született 1909) elhunyt október 18-án Pálffy Jenõ (született 1935) elhunyt október 25-én Fotó: Tatay

8 Meghívó Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Tóth Mariann, a Nyugat Magyarországi Egyetem tanárának, Életvitel a családban c. elõadására a Szent Imre közösségi házba. Az elõadás idõpontja: november 17 - hétfõ- 18 óra. Kolping Család Egyesület és a NABE helyi csoportja Mindent a hazáért! Emlékérem Harmati Miklósnak A Korvin-közi Hõs babérkoszorús érdemrendjét adományozta Harmati Miklósnak az 1956-os Pesti Srác Alapítvány Kuratóriuma és a Korvin-közi Bajtársi Közösség Elnöksége, az 1956-os Forradalom és szabadságharc eszmeiségének ápolásáért. A Korvinközben október 22-én megtartott ünnepségen Harmati Miklós három kitüntetett magyar és egy ausztrál társával együtt nagy örömmel vette át az emlékérmet, valamint az oklevelet. Nótaest az iskolában Az Idõsek napja alkalmából megrendezett esten fellépett Gyõri Szabó József magyar nóta énekes. Nagyon jó volt a hangulat, akik eljöttek kitûnõen érezték magukat, a Tatay Sándor Általános Iskolában megrendezett elõadáson, amelyet a Mûvelõdési ház szervezett Kulturális és turisztikai események a Badacsony Régióban Szép élményben volt részük mindazoknak, akik fáradságot nem ismerve október 19-én fölballagtak a hegyre, hogy megünnepeljék az emlékhelyen II. János Pál pápa beiktatásának 30. évfordulóját. Az elõtte lévõ esõs napok miatt sokan fohászkodtak Udvardi Erzsi nénivel, az ünnepség szervezõjével együtt a szép idõért, és vasárnapra ragyogó napfényes idõ lett. Az ünnepséget Mohai Gábor elõadómûvész bevezetõje nyitotta meg, aki üdvözölte a megjelenteket, majd rövid történelmi áttekintést adott a 30 évvel ezelõtti pápaválasztás eseményeirõl. Utána következett az ünnepi szentmise, amelyet dr. Márfi Gyula érsek mutatott be. Földi István plébános atya elöljáróban megköszönte az érsek úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött közénk. A szentmisében közvetlen szavakkal beszélt II. János Pál személyérõl, akivel többször is Fotó: Kalmár Emlékünnep a hegyen A Hajdúhadházán, az október közepén negyedik alkalommal megrendezett Torzsás Napokon Badacsonytomajt egy húszfõnyi küldöttség képviselte. A két nap során - a Varga Kft. jóvoltából - folyamatosan kínálták a badacsonyi borokat, bemutatókat tartottak, Torzsás Napok találkozott, beszélgethetett, s vele együtt misézhetett; ezáltal nagyon közel hozta számunkra II. János Pál emberi alakját. Szép volt látni, a Klastrom kút térségében felállított fehér sátor alatt az oltárt az õszi hegyoldalban, amely szimbolikusan jelenítette meg keresztény múltunk és jövõnk zálogát gyönyörû Badacsony hegyünkön. A szentmise után kötetlen együttlétben a Kolping Család Egyesület kedves tagjai finomabbnál finomabb süteményekkel kínálgatták a részvevõket; és akik megszomjaztak, azok a nagylelkû Csanádi pincészet remek borait ízlelhették. Köszönet Vastag Gábornak, aki a szép fehér sátrat hozta, Nagy Lászlónak a hangosításért, Zentai Istvánnak a közremûködésért, Sikos Józsefnek a székek és asztalok felhordásáért, valamint Budai Tibornak mindenkori szállításáért, akik önzetlen segítségnyújtásukkal hozzájárultak az ünnep szépségéhez. Deák Ferencné megjelenítették településünk turisztikai arculatát, hagyományait. Óriási sikere volt a bor mellett a frissen sült balatoni keszegnek, a saját kezûleg készített több üstnyi lecsónak. A Debrecentõl negyven kilométerre fekvõ tizenötezer lélekszámú településen az egyik fõ bevételi forrás a káposzta, amelynek jegyében háromnapos ünnepséget rendeznek. A jobbnál jobb ötleteket felvonultató vásári forgatagban egymással versengnek a bemutatóhelyek, felelevenítve a népi hagyományokat, tökbõl, kukoricából, káposztából készült alkotásokba faragva tudásukat. A programsorozatot emellett számtalan mûvészeti verseny, kiállítás, vetélkedõ, bemutató kíséri, de a lovashintók felvonulása az egyik leglátványosabb eleme. A legízletesebb viszont a szó szerint tonnaszám készülõ sültkáposzta, amely erõteljesen képviseli a magyaros ízek minden területét, hagyományát. Badacsonytomaj November 15. Márton napi vigasság November 29. Katalin Bál December 06. Mikulás Bál December 17. NABE Téli esték December Adventi Napok December 21. Nyugdíjas Karácsony Badacsonytördemic November 15. Márton Napi újbor ünnep és libavacsora December 06. Vidám Mikulás váró délután Forraltbor fõzõverseny Bõvebb információ: Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Tourinform Iroda tel.: 87/

Flóra néni gyémántdiplomája

Flóra néni gyémántdiplomája BADACSONY XVIII. évfolyam 10. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Flóra néni gyémántdiplomája 2008. október Fotó: Holczinger Gyémántdiplomát kapott Holczinger Jánosné, amelyet nevében Stankovics

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj XIX. évfolyam 3. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Március 15-i ünnepség koszorúzással kezdõdött az alsó-temetõben, a Pöltenberg család sírjánál. Peti Géza, a Tomaj Ifjúságáért

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 9. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Világszínvonalú beruházás Badacsonyban elhelyezték az 1,2 milliárd forintból, az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 9. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. szeptember Fotó: Deák Felavatták a város új házát Korszerû, városi szinten elvárható közszolgáltatásokat ellátó intézménnyel

Részletesebben

A szezon elsõ félévét értékelték a Tomaj SE csapatainál

A szezon elsõ félévét értékelték a Tomaj SE csapatainál XVIII. évfolyam 2. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft - A bajnokságban jelenleg a negyedik helyen áll az együttes, mindössze egy ponttal lemaradva a dobogóról. Koller Tamás a

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XXI. évfolyam 9. szám Szent István király ünnepén Az Augusztus 20-i ünnepség Földi István plébános celebrálásával zajló szentmisével vette kezdetét a Szent Imre Római Katolikus templomban, majd annak előterében

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 11. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. november Devecserben segítettek A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság Elnöke, Lasztovicza Jenõ október 17-én (vasárnap)

Részletesebben

A tavasz eljöttének biztos jele - Hajózási idénynyitó immár két évtizede közösen -

A tavasz eljöttének biztos jele - Hajózási idénynyitó immár két évtizede közösen - BADACSONY XX. évfolyam 4. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. április "Szerelmi álmok" Tomaj költõivel - Telt ház a Magyar Költészet Napján - A Mûvelõdési Ház kávéházi hangulatban

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Kápolnaszentelés Dr. Pápai Lajos gyõri megyéspüspök szentelte fel április 23-án 11 órakor szentmise keretében a gyõri Prohászka

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XX. évfolyam 12. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Az I. Magyar okushin Karate Seibukai Szervezet Országos Bajnokságát november 28-án rendezték Tapolcán. Fotó: Nagy Karate ezüstök

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 11. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. november Új kilátó, a bor és szerelem hegyén Fotó: Deák Krisztin N. László, Nagy Rudolfné és Vollmuth Péter polgármesterek

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 12. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. december Átadták a Szénégető dűlői beruházást 50 évig ellenőrzik az ivóvíz minőségét alatta Egységesen kialakított, esztétikus

Részletesebben

A magyar szabadság ünnepe. Megalakult az új Képviselő-testület. Azonnal munkához láttak

A magyar szabadság ünnepe. Megalakult az új Képviselő-testület. Azonnal munkához láttak XXIV. évfolyam 11. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. november A magyar szabadság ünnepe Az Október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett ünnepségek közül elmaradt a Nagy Imre

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. január. akik nagy lelkesedéssel jelenítették meg Jézus születésének

XXIV. évfolyam 1. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. január. akik nagy lelkesedéssel jelenítették meg Jézus születésének XXIV. évfolyam 1. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. január A város Adventi ünnepsége A település közös várakozásának ünnepét december 21-én tartottuk a templomtéren és a Szent Imre

Részletesebben

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár XXIV. évfolyam 12. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. december Az alkotás a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak munkája Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, boldog Új

Részletesebben

Őrizni, továbbadni a szeretetet

Őrizni, továbbadni a szeretetet XXV. évfolyam 2. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2015. február Hőseink emlékére A doni áttörés 72. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezést Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális

Részletesebben

Európai polgárság. Isten áldása a szőlőn és művelőjén. Keserédes búcsúzás. Vízhelyzet Örsön. Kéknyelű Virágzás Ünnepe

Európai polgárság. Isten áldása a szőlőn és művelőjén. Keserédes búcsúzás. Vízhelyzet Örsön. Kéknyelű Virágzás Ünnepe XXV. évfolyam 7. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2015. július Kéknyelű Virágzás Ünnepe Isten áldása a szőlőn és művelőjén A hagyományok szerint immár 13. alkalommal tartották meg június

Részletesebben

XXII. évfolyam 9. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. szeptember

XXII. évfolyam 9. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. szeptember XXII. évfolyam 9. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. szeptember Szent István király ünnepén Hitet és erőt meríteni Magyarország jövőjéhez Repülős emléknap Ha egyszer megízlelted a repülést,

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XXI. évfolyam 2. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A mai napon - a szerelmesek napján - kezdjük el építtetni a hegy legmagasabb pontján az új Kisfaludy Kilátót - mondta Csizmarik

Részletesebben

Folytatás a 3. oldalon.

Folytatás a 3. oldalon. XXV. évfolyam 4. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2015. április Elzárták Örsön a vizet A minisztériumhoz fordultak A badacsonyörsi ivóvízhálózattal kapcsolatos megoldatlan problémák évek

Részletesebben

Civil házat avattak Tisztelet a bátraknak

Civil házat avattak Tisztelet a bátraknak Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XXV. évfolyam 3. szám Március 15-i ünnep 2015. március Civil házat avattak Tisztelet a bátraknak Az ünnepi megemlékezést Badacsonytomaj Város Önkormányzata és

Részletesebben