DE TEK TTK Ásvány- és Földtani Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DE TEK TTK Ásvány- és Földtani Tanszék"

Átírás

1 FÖLDTUDOMÁNYI BSC DIFFERENCIÁLT MODUL GEOLÓGUS SZAKIRÁNY KÖRNYEZETFÖLDTAN Óraszám: 2+0 Kredit: 3 Tantárgyfelelős: Dr. Kozák Miklós egyetemi docens DE TEK TTK Ásvány- és Földtani Tanszék Debrecen,

2 A tantárgy megnevezése: Környezetföldtan A tantárgy felelőse: Dr. Kozák Miklós Heti óraszám: kredit értéke: 3 A számonkérés módja: kollokvium írásbeli és szóbeli A tantárgy célja: A hallgató sajátítsa el azt a szemléletmódot, amely bizonyos fokú geológiai alapismeretek birtokában képes az élettelen környezet természetes adottságainak és fejlődésének, mint környezeti háttérnek valamint, a földtani közeg élővilággal kapcsolatos kölcsönhatásainak megismerésére, kedvezőtlen folyamatainak előrejelzésére és megelőzésére. A tantárgy tematikája: Tárgyalásra kerül a földi anyagáramlási rendszerek fejlődésének, egyensúlyának valamint ciklicitásának és egyirányúságának kérdése, az egyensúlyt veszélyeztető természetes és antropogén változások típusai, a földtani közeg fogalma. Vizsgáljuk a földtani folyamatoknak az emberiségre, illetve az emberi tevékenységnek a földtani környezetre gyakorolt hatását, a technogén, urbanogén, agrogén és természetközeli típusú térségekben. A technogén környezet fogalma, objektumai és ezek hatása a földtani közegre. Ennek keretében megismerkedünk a felszíni és felszín alatti bányászat fő típusaival, környezetátalakító folyamataival, értékteremtő és értékromboló kettősségével, a rekultiváció lehetőségeivel. Vizsgáljuk az ipari folyamatok, létesítmények (energiaszektor, kohászat, vegyipar, stb.), szállító-, rakodó- és tározóterek, veszélyes és kommunális hulladéklerakók környezetföldtani hatásait, a kármentesítés és kárelhárítás lehetőségeit. A lakott területek esetében elemezzük a létesítményeknek a földtani közeghez való kapcsolatát, illetve ezek veszélyeztetettségét földtani jellegű természeti katasztrófák (pl.: földrengés, árvíz, tömegmozgás) hatásait (tönkremenetel, üregbeszakadás, közműhálózati rongálódások, stb.). Kiemelt szerepet kap a vízbázis védelmének kérdésköre Agrokultúr térségekben elemezzük az iparszerű mezőgazdálkodás hatását az alapkőzet talaj felszín alatti víz rendszerre, valamint a természetes geológiai erózió és a kedvezőtlen hidrogeológiai változások hatásait, az ásványi nyersanyagok (pl.: szén, mész, gipsz, zeolit, agyag, perlit, stb.) talajjavításban betöltött szerepét. Természetközeli térségekben vizsgáljuk a veszélyeztetettség fogalmát, a földtani értékek minősítési lehetőségeit, a védendő, ezen belül különösen a földtani értékek fogalmát, típusait, kataszterezését, a védelem lehetséges formáit (pl.: geológiai alapszelvény, tanbánya, tanösvény, geomúzeológia). A hallgató megismerkedhet hazánk specifikus földtani adottságaiból adódó környezetföldtani sajátosságaival. Ajánlott szakirodalom: Bell, F. G.: Geological Hazards E&FN SPON an imprint of Routledge London p Benett, M. R. Doyle, P. (1999): Environmental Geology John Wiley&Sons p

3 KHVM Munkabiz. (1999): Az üzemelő, sérülékeny környezetben lévő ivóvízbázisok biztonságba helyezésének módszertana és tervtartalmi követelményei Budapest p függelék Molnár Béla(2001): Környezeti és természetvédelmi földtan JATEPress Szeged Orsovai Imre: Fejezetek a környezetföldtan tárgyköréből kari jegyzet, ELTE Budapest Soliman Mostafa M. et al. (1998): Environmental Hydrogeology Lewis Publishers Boston p Szabó Imre (1999): Hulladékelhelyezés Miskolc Egyetemi Kiadó Miskolc p Wallacher László: Magmás és metamorf kőzetek I, II Tankönyvkiadó, Budapest Wallacher László: Üledékes kőzetek és kőzetalkotó ásványaik I, II Tankönyvkiadó, Budapest A tantárgy részletes tematikája: ELŐADÁS Elsajátítandó ismeretek 1. hét A környezet és természet fogalma, kapcsolata és egymásba ágyazódása. A környezetgazdálkodás és a környezettudatos gondolkodás, nevelés lényegem szükségessége és tennivalói. A környezetföldtan, mint szemléleti forma lényege, részei és helye az alkalmazott földtani diszciplínák körében. Szerepe és feladatai a nyersanyagkutatásban és gazdálkodásban, a föld-, víz-, és levegővédelemben a természetközeli, agrogén, urbanogén és technogén környezetek védelmében, kármentesítésében, vízbázis védelmében, antropogén és természeti értékeinek feltárásában és megóvásában. A népesedés és a technikai civilizáció egyre gyorsuló változásainak környezeti hatásai a geológiai környezetre. A természet- és környezetvédelem kialakulásának kezdetei, fejlődésének fő fázisai, fontosabb nemzetközi és hazai intézményei. A vízügyi és környezetvédelmi felügyeletek, a tisztiorvosi szolgálat, a katasztrófavédelem és a Magyar Geológiai Szolgálat szervezeti felépítése és fő feladatai, kapcsolódása a földtani környezet védelméhez. Nemzetei parkok és tájvédelmi körzetek, mint a földtani táj és értékvédelem letéteményesei. Fontosabb környezetvédelmi jogszabályok, adatbankok, adatbázisok. 2. hét A környezet, mint földtani fáciesek kapcsolódó sorozata, amely a lemeztektonikai, hidrológiai és légköri körfolyamatok által vezérelt kőzetciklus során képződik és sorozatosan egymásba alakul. A dinamikus egyensúlyi rendszerek fogalma és az entrópia, illetve ennek 3

4 vetületei Földünkön. A technogén, urbanogén, agrogén és természetközeli területek meghatározása, objektumai, az elhatárolás nehézségei és antropogén érintettségének mértéke. A természeti környezet endogén és exogén geológiai erőinek, folyamatainak hatása az élővilágra és a társadalomra, az épített környezetre, illetve az emberi tevékenység közvetlen és közvetett hatásai a természeti környezetre. A Föld belső erőinek megnyilvánulásai, energiáinak mértéke, mérhetősége, kiszámíthatósága és veszélyessége. A környezet veszélyességi kockázata, a természeti katasztrófák fogalma, típusai és a katasztrófavédelem tevékenységének kapcsolódása a földtani jelenségekhez. A földrengések, mint veszélyhordozók, kialakulásuk okai, helyei és gyakorisága. Hullámterjedések jellemzői az endoszférákban, hatásaik a litoszféra és a felsőköpeny különböző mélységzónáiban, különös tekintettel a felszínközeli övezetekre. A szeizmikusan aktív zónák térbeli elrendeződése Földünkön, Európában és a Kárpátmedencében. Földrengés okozta katasztrófák tanulságai, megelőzésük lehetőségei ismert példák alapján. Földrengések okozta tengerrengések, szökőárak és ezek térszíndeformáló és romboló hatásai (Chile, Kalifornia, Alaszka, Japán, Indonézia, Pakisztán, Törökország, stb.). A rengésintenzitás és rengésérzékenység fogalma, mérése és a rengéstípusok előfordulási gyakorisága hazánkban. A rengések hatása a felszínstabilitásra és építésbiztonságra. 3. hét A kéreg- és felszínstabilitás építésföldtani megközelítése, a felszínközeli zóna anyagátrendeződésének okai. A kőzetek, üledékek, talajok litológiai és mechanikai tulajdonságai, az instabil állapotok kialakulása, a tömegmozgások bekövetkezésének határállapotai, típusesetei, hazai és nemzetközi példái, tanulságai. Karsztüregek és pincék beszakadásai, káresetei. Lejtők és partfalak állékonysága, a kedvezőtlen omlási, suvadási, stb. folyamatok megelőzése, illetve lassításának lehetőségei. Gátak és tározóterek földműveinek állékonysága. A megelőzés és a kárelhárítás gyakorlata. 4. hét A vulkanizmus, mint környezetalakító erő működése, típusai, energiái, képződményei és távolhatásai. Piroklasztit árak és laharok, mint környezeti veszélyforrások. Vulkánosság okozta tengerrengések, a vulkáni szeizmicitás környezeti következményei. Vulkáni gázfeltörések hatása az élővilágra. CO 2, kéngázok, HCL feltörések, HF kinyomulások veszélyei. A légi közlekedés vulkáni eredetű káresetei. A vulkáni aeroszolok 4

5 sztratoszférikus hatásai. Lávafolyások okozta katasztrófák. Nagyméretű vulkáni robbanások és porfelhők klímaváltozást előidéző hatásai. Az élővilágra veszélyes exogén aktuogeológiai folyamatok fogalma, típusai, káresetei glaciális, fluviális és tengeri környezetekben. 5. hét Az emberi tevékenység hatása technogén környezetekben. A hatás és a hatásvizsgálat fogalma, a környezeti hatásvizsgálat célja, eszközei részei. A bányászat szerepe, feladata, jelentősége és alapfogalmai. A nyersanyag, a meddő, a nyersanyag kutatás, a felszíni és felszínalatti bányászat alapfogalmai, az alapvető művelési módok technikák és veszélyforrásaik. Nyersanyagfajták osztályozása, típusai, teleptani helyzete, kora, jellemzői, kutatási-feltárási és kitermelhetőségi lehetőségei. A bányászat vázlatos története az ókortól napjainkig, különös tekintettel a hazai vonatkozásokra és ezek környezetátalakító szerepére. Az ezredforduló előtti bányászatunk környezeti károkozásának típusai és tanulságai. A felszín alatti bányászat okozta bányakárok, terepváltozások, felszínsüllyedések (horpák), tömegmozgások, vízrajzi és hidrogeológiai változások, épületkárok, egészségvédelem (sugárveszély, szilikózis). Környezetszennyező hatások (talaj, víz, levegő), különös tekintettel az ércbányászatra. Tűzesetek és robbanások a szénbányászatban. Bányameddők elhelyezésének, bomlásfolyamatainak jellemző esetei az érc és szénbányászatban. 6. hét A bányászati tevékenység jogi szabályozása, a bányajog múltja, a korszerű szabályozás elvei. A bányászat előkészítése, a kutatási zárójelentések összeállítása, tartalma, formája, a nyersanyag ismeretessége, készleteinek nyilvántartásba vétele, a művelés engedélyeztetése napjainkban. A bányatelek fektetés. Környezeti hatástanulmányok típusai különböző bányászati tevékenységekhez (érc, szén, építőanyag, víz, stb.) Bányászat által érintett térségek környezeti problémái, zaj-, porés levegőtisztaságvédelem. Az élővilág védelme, a lakóterületek védelme. A kulturális örökség körébe tartozó objektumok (pl. régészeti lelőhelyek védelme. A várható hatások számítása és becslése. A káresetek megelőzésének, a környezeti hatások csökkentésének lehetőségei. A tömedékelés szükségessége és hasznossága. A felszíni meddő depóniák helyének szakszerű kiválasztása, a terep előkészítése, a külszínen elhelyezett meddő hatástalanítása, kezelése, lefedése, visszatájosítása. A másodlagos hasznosítás lehetőségei. A bolygatott térség egészének összehangolt 5

6 rekultivációja, felhasználása kulturális, rekreációs, oktatási, stb. célokra. 7. hét A szénhidrogének kutatása, bányászata, a bányatermékek szállítása és feldolgozása, illetve az ezek során jelentkező környezeti problémák. A mélységi tárolók telepenergiáinak megtartása, hasznosterük felhasználása másodlagos tárolásra (olaj, gáz, veszélyes fluidumok). Gázrobbanások és olajkatasztrófák. A vízbányászat környezetföldtana. A természeti és felhasználói szempontú vízfajták sajátossága, környezeti jellemzői, kutatási, feltárási és termelési módszerei. A megvalósítás folyamata, a vízföldtani napló, a vízjogi engedélyeztetés, vízügyi nyilvántartás és a hatósági felügyelet. Víztartók, vízbázisok sérülékenysége, veszélyeztetettsége, túltermelés, szennyeződés, stb. szempontjából. Káresetek tanulságai. A tudatos vízbázisvédelem hazai gyakorlata. A jogi előkészítést követő ajánlások és előírások, a diagnosztikai fázisok és a cselekvési programok tervszerű elindítása ( ), a módszertani segédletek és útmutatók összeállítása és a regionális vízbázisvédelem gyakorlatának megszervezése. E folyamat lényegi elemeinek célja, tartalma és hatása a földtani közegre. A védőidom lehatárolás problémái, lehetőségei és gyakorlati példái. Az ivó-, ipari-, termálvíz- és ásványvíz feltárás igénye, társadalmigazdasági és turisztikai jelentősége (fogyasztás, fürdőkultúra, gyógyászat, turizmus, export) és nehézségei. Gáztalanítás, víztisztítás, sótartalom, visszasajtolás, természeti vizekbe történő kibocsátás nehézségei, önköltségnövelő, vagy környezetet veszélyeztető hatásai. A hőbányászat környezetföldtani vonatkozásai. 8. hét Egyéb ipari térségek környezetföldtana. Atomerőművek működése, nyersanyagigénye, telepítésbiztonságának földtani vonatkozásai, emissziós hatásai a földtani környezetre. Szén- és vegyes tüzelésű hőerőművek technológiája, az anyagszállítás, tárolás, feldolgozás, salakpernye képződés, zagyolás és zagytárolás potenciális veszélyei a földtani közegre. Kohászati létesítmények ásványi nyersanyag igénye, működése, salakképzése és ezek hatása a környezetre. Gép- és villamosipari folyamatok környezeti hatásai a talajra és a talajvízre (klórozott szénhidrogének, gépolajok, zsírok, egyéb kenő- és üzemanyagok, fémek, fémhulladékok, vegyszeres oldatok, stb.). Vegyipari és gyógyszeripari tevékenység potenciális veszélyei a 6

7 talaj, talajvíz és élővíz alkotta környezetre. Katonai objektumok (raktárak, repterek, üzemanyag tárolók, gyakorló terek) veszélyforrásai és esetleges szennyező hatásai a földtani közegre. Az ipari, katonai térségekben és egészségügyi, oktatási, stb. létesítményekben képződő veszélyeshulladékok típusai, gyűjtésének, szállításának, kezelésének és elhelyezésének korszerű megoldásai, a földtani közeg és a teljes környezet kármegelőzése érdekében. A nyilvántartott veszélyeshulladékok nemzetközi minősítése, fontosabb képviselői. A tudatos kármentesítés hazai gyakorlata. A jogi előkészítést követő ajánlások és előírások, a nemzeti prioritási lista kialakítása és a cselekvési programok tervszerű elindítása ( ), a módszertani segédletek és útmutatók összeállítása, és a regionális kármentesítés gyakorlatának megszervezése. Típuspéldák bemutatása a megvalósult kármentesítési esetekből (pl.: Debrecen-Szikgát). Bizonyos ásványi nyersanyagok és kőzetanyagok kitűnően hasznosíthatók környezetvédelmi célokra (pl.: perlit olajszennyeződések felszámolása, bentonit ágyazati szigetelőréteg, stb.) 9. hét A lakott térségek környezetföldtana. Az épített, főként városi környezet létesítményei (építmények, közművek) és ezek kölcsönhatása a földtani közeggel. Az alábányászottság és a vízszintsüllyesztés potenciális veszélyei, lakott bányászati körzetekben (pl.: Diósgyőr, Kazincbarcika, Hévíz és Visonta). Metró és egyéb alagutak, kéregvasutak építési problémái tektonikailag aktív, vagy kedvezőtlen adottságú földtani környezetben (pl.: Budapest). Az alpi alagutak és a La Manche csatornaalagút környezetföldtani tanulságai. Barlangok, karsztüregek, óvóhelyek mint kőzetszilárdságot csökkentő objektumok környezeti hatásai. Megterhelt nyitott rézsűk, duzzadóképes rétegek, instabil laza üledékek veszélyei az építményekre. Süllyedésveszélyes környezetek (tavi, lápi üledékek, tőzegtestek, építési törmelékkel, vagy hulladékkal feltöltött területek, mint veszélyforrások. A vízrendezés fogyatékosságai miatt kialakult csuszamlásos lejtők (pl.: Hernád magaspart) építési kockázatai és káresetei, valamint váratlan csapadék okozta árvizek pusztító hatásai (pl.: Mátrakeresztes, Mád). A vízellátó vezetékhálózat szakszerűtlen kiképzéseinek, elöregedésének, sérüléseinek (törés, korrózió) lehetséges következményei beépített területen. A csatornahálózat hiányából, vagy sérüléseiből fakadó környezeti károk (pl.: talaj- és rétegvíz szennyezés). A fagyveszély következményei laza porózus üledékekben, különösen magas talajvízállású területeken, nem megfelelő mélységben kiképzett csővezetékekre, valamint útburkolatokra. 7

8 A helytelenül megválasztott, vagy sérülékeny, illetve alkalmatlan építő, díszítő, burkoló kőzetek veszélyeztetik az épületek funkcionális használhatóságát, ronthatják esztétikáját, vagy egyéb veszélyt (pl.: egészségkárosodást) jelenthetnek (azbeszt, bauxit cement). 10. hét Agrogén térségek környezetföldtana. Az agrogeológia jelentősége a talajtan és a talajerő gazdálkodás, a természeti potenciál hasznosíthatósága szempontjából. A talajalkotó ásványok szerepe az elemszolgáltatásban és körforgalomban, a vízháztartásban, az agronómiai tulajdonságok kialakulásában. A természetes (geológiai) erózió folyamata és befolyásolhatósága antropogén beavatkozásokkal. Az agrohidrogeológia szerepe és lehetőségei a vízrendezés és az öntözés területén. Természetes ásványi nyersanyagok felhasználási lehetősége talajjavítás céljaira. Az iparszerű mezőgazdaság kedvezőtlen hatásai a földtani környezetre: kemikáliák hatása a talajásványokra és talajvízre elemkoncentrálódás és szennyezés hígtrágya tárolóknál és a velük kezelt területeken a vegyszeres gyomirtás, a gépi művelés, és a dögkutak környezeti hatásai a talajra és talajvízre 11. hét A hulladékgazdálkodás környezetföldtani vonatkozásai. A hulladék fogalma, osztályozása, kezelése, a lerakás szükségessége. Hulladéklerakásra alkalmas területek kiválasztása, előzetes vizsgálata, a várható környezeti hatások ellenőrzése. A hulladék elhelyezéssel kapcsolatos földtani kutatás elvei és fázisai (előzetes, felderítő, részletes). A létesítés környezeti hatásvizsgálata, a hatások becslésének és értékelésének általános menete, tartalmi elemei, előzetes és részletes fázisban. Az aljzat adottságainak szedimentológiai, geokémiai, mineralógiai és geotechnikai vizsgálati módszerei. Reprezentatív mintavételek talajból, kőzetből, felszíni és felszínalatti vizekből, a minták csomagolása, szállítása, tárolása és vizsgálatai az alapállapot, vagy a szennyezettség fokának megállapítása céljából. A helyszíni elemzés eszközei és módszerei. A laboratóriumi elemzés, folyékony és szilárd mintákon. (elemösszetétel, ásványos összetétel, szervetlen és szerves szennyezők, toxicitás, stb.). Az agyagásványok szerepe az aljzat alkalmasságának megítélésénél. A tömöríthetőség és beépíthetőség kérdése. A hulladéklerakók tervezése, kialakítása, a hulladék elhelyezés folyamata, a takaróréteg kiképzése, a gáztalanítás megoldása és a környezeti hatásokat ellenőrző monitoring rendszer kialakítása Kommunális hulladék és veszélyeshulladék esetén. 8

9 A környezetszennyezés prognosztizálása, kezelése, kockázatbecslése és az operatív beavatkozások. 12. hét A környezetföldtani térképezés elvei és gyakorlata. Az alkalmazott földtan azon vonatkozásai, ahol az emberkörnyezet kapcsolatban bármely irányú veszélyeztetettség áll fenn célirányosan környezetföldtani térképnek nevezhetjük (pl.: rengésérzékenység, felszínstabilitás, magas talajvízállás, alábányászottság, duzzadóképes agyagok, vagy instabil kőzetek jelenléte, stb.). A fentiek mellett elkészítendő a megfelelő léptékű, felhasználóbarát szennyezésérzékenységi térkép, amely figyelembe veszi a domborzati adottságokat, a fedettséget, a földtani képződmények érzékenységét, porozitását, oldékonyságát, a felszín alatti vizek mélységét és minőségét. Mindezek alapján elkészíthető a régió és településfejlesztés szempontjából legjobban hasznosítható területhasználati és alkalmassági térképek, valamint a veszély és kockázati térképek. 13. hét A természeti értékvédelem elve és gyakorlata. Az értékfajták típusai (biológiai, geológiai, víztani, tájképi és kultúrtörténeti) és ezek kataszterezése, védelmének jogi és hatósági biztosítása. A geológiai értékek értékmérésének lehetőségei, az objektumok típusa, mérete szerinti bontásban. Vizsgálandó az érték fajtája piaci gazdasági oldalról, valamint vele szembeállítva, eszmei oldalról, amely figyelembe veszi az unikalitást, a reprezentativitást, a típusosságot, a bemutathatóságot, stb. E kétféle érték összevetése (szembeállítása, vagy összegzése) határozza meg az adott objektum jövőbeli státuszát (pl.: kibányászhatóság, eredetiségben való megőrzés, illetve ennek foka. A világörökség részévé lett természeti értékek külföldön és hazánkban. Az örökségvédelem szempontjai, mechanizmusa és jogitársadalmi-gazdasági következményei. Az Aggteleki-karszt földtani bemutatása és értékeinek számbavétele. A Colorado folyó bevágásának (Grand Canyon) földtani értékei. Egyéb védett területek és objektumok (NP, TVK, magányos objektum) szerepe a geológiai értékek megőrzésében, nyilvántartásában és bemutatásában. A Yellowstone, mint a világ első nemzeti parkja. Hazai védett területek és kitüntetett geológiai értékeik. A geológiai értékek bemutatásának eltérő célú lehetőségei: geológiai alapszelvény tanbánya tanösvény egyéb bemutatóhelyek (pl.: Tatai Kálvária-domb, Hegyestű) A természettudományi múzeumok, ásvány-kőzettani, őslénytani és egyéb (pl.: bányászati) gyűjtemények szerepe a földtani értékek bemutatásában és a környezettudatos gondolkodás formálásában. 14. hét Egy közeli védendő érték, valamint környezetvédelmi objektum (pl.: hulladéklerakó, vízmű) megtekintése, helyszíni megismerése. 9

10 10

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők A talaj termékenységét gátló földtani tényezők Kerék Barbara és Kuti László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Környezetföldtani osztály kerek.barbara@mfgi.hu környezetföldtan Budapest, 2012. november

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban NNK Környezetgazdálkodási,Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Iroda: 4031 Debrecen Köntösgátsor 1-3. Tel.: 52 / 532-185; fax: 52 / 532-009; honlap: www.nnk.hu; e-mail: nnk@nnk.hu Némethy

Részletesebben

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai Nádor Annamária Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében -

Részletesebben

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal Új utak a földtudományban előadássorozat MBFH, Budapest, 212. április 18. Hidrogeológiai giai kutatási módszerek m Bátaapátibantiban Molnár Péter főmérnök Stratégiai és Mérnöki Iroda RHK Kft. A tárolt

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen Szűcs Péter és Kovács Balázs Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti

Részletesebben

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM A Miskolci Egyelem Közleménye A sorozat, Bányászat, 60. kötet, (2001) p. 9-16 Perlit, a környezetbarát magyar ásványi nyersanyag" tudományos konferencia PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM Dr.

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

DE TEK TTK Ásvány- és Földtani Tanszék

DE TEK TTK Ásvány- és Földtani Tanszék FÖLDTUDOMÁNYI BSC SZAKMAI TÖRZSANYAG GEOTERMIKA Óraszám: 2+0 Kredit: 3 Tantárgyfelelős: Dr. Gyarmati Pál egyetemi magántanár DE TEK TTK Ásvány- és Földtani Tanszék Debrecen, 2005 1 A tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig www.meetthescientist.hu 1 26 ? ÚTKERESÉS?? Merre menjek? bankár fröccsöntő?? politikus? bogarász?? jogász? tudományos kutató

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. www.naturaqua.hu 1124 Budapest, Németvölgyi út 97. Tel: +36-1-453-2510, +36-1-436-0416 Fax: +36-1-453-2511 e-mail: mail@naturaqua.hu web: www.naturaqua.hu

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

2011. 234/2011. (XI.10)

2011. 234/2011. (XI.10) Jogszabályi háttér A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. Rendelet V. fejezet

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi A Nyírs rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi problémáinak megoldására javasolt intézked zkedések Csegény József Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 1. Elérhetőségek Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 2. Hallgatói feladatok Zárthelyi dolgozat: 30% 1. HF: 40 % (határidő: 8. hét,

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI HALLGATÓI SZEMINÁRIUM MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS PH.D. ADJUNKTUS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? MISKOLCI EGYETEM KÚTFŐ PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐK: DR. TÓTH ANIKÓ NÓRA PROF. DR. SZŰCS PÉTER FAIL BOGLÁRKA BARABÁS ENIKŐ FEJES ZOLTÁN Bevezetés Kútfő projekt: 1.

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban Nádor Annamária Joerg Prestor (), Radovan Cernak (), Julia Weibolt () Termálvizek az Alpok és a Kárpátok

Részletesebben

Integrált kockázatkezelés az iparban

Integrált kockázatkezelés az iparban Integrált kockázatkezelés az iparban 1 2 Veszélyes ipari tevékenységek Mezőgazdaság Biokémia, biotechnológia, gyógyszeripar Védelmi szféra Robbanó és tűzijáték ipar Élelmiszeripar - Nagy hűtőházak (ammónia);

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Buday Tamás Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszék 2011. május 19. A geotermikus

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Országos Környezeti Kármentesítési Program 51.lecke Célja A felszín alatti víz,

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.

dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. KÖRNYEZETVÉDELEM 3. Előadás 2011.09.22. dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Környezetmérnöki Tanszék, Dr. Torma A. Készült: 13.09.2008.

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Építésüggyel összefüggő tervezés-szakértés 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

A hiperspektrális képalkotás elve

A hiperspektrális képalkotás elve Távérzékelési laboratórium A VM MGI Hiperspektrális laborja korszerű hardveres és szoftveres hátterére alapozva biztosítja a távérzékelési technológia megbízható hazai és nemzetközi szolgáltatását. Távérzékelés

Részletesebben

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgy megnevezése: TURIZMUS FÖLDRAJZ (Mo.) Kontaktórák száma: 2+0 Vizsgajelleg: kollokvium A tantárgy kreditértéke: 3 Tantárgy kódja: A tantárgy

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1719/2008. Tervezet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ

VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ VESZÉLYES ANYAGOK ANYAGMÉRNÖK ALAPSZAK LEVELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző,

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM RÉSZÉT KÉPEZÕ ORSZÁGOS SZÁMBAVÉTEL ADATBÁZISÁBÓL NYERHETÕ INFORMÁCIÓK A NEHEZEN LEBOMLÓ SZERVES SZENNYEZÕANYAGOKKAL

Részletesebben

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet Hidrogeológia A Föld főbb adatai Tengerborítás: 71% Szárazföld: 29 % Gleccser+sarki jég: 1.6% - olvadás 61 m tengerszint Sz:46% Sz:12% V:54% szárazföldi félgömb V:88% tengeri félgömb Föld vízkészlete A

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

Fejezetek az általános földtan témaköreiből I.; Általános földtani ismeretek I.; Általános földtani alapismeretek I. (ásvány-; kőzettan)

Fejezetek az általános földtan témaköreiből I.; Általános földtani ismeretek I.; Általános földtani alapismeretek I. (ásvány-; kőzettan) Fejezetek az általános földtan témaköreiből I.; Általános földtani ismeretek I.; Általános földtani alapismeretek I. (ásvány-; kőzettan) Tantárgy neve Fejezetek az általános földtan témaköreiből I. Általános

Részletesebben

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek 1. A Föld mozgásai, következményei és a pályaelemek szekuláris változásai. Az árapály jelenség természeti- és társadalmi következményei 2. A tematikus térképek

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért A környezetvédelem minden területén

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Völgyesi Péter 1 *, Jordán Győző 2 & Szabó Csaba 1 *petervolgyesi11@gmail.com, http://lrg.elte.hu 1 Litoszféra Fluidum Kutató

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány

Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány A vizsgálat tárgya: pakurával szennyezett, majd kármentesített terület A vizsgálat célja: meglévő adatok alapján végzett kutatás

Részletesebben

Érzékeny földünk. Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19. ME MFK Digitális Közösségi Központ

Érzékeny földünk. Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19. ME MFK Digitális Közösségi Központ Érzékeny földünk Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19 ME MFK Digitális Közösségi Központ Földessy János ...ha egy pillangó szárnya rebbenésével megmozdítja a levegőt, mondjuk Pekingben, akkor

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (telephely: 1037 Budapest, Zay u.1-3.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

SÁRMELLÉK ZALAVÁR VOLT SZOVJET KATONAI REPÜLŐTÉR KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSE

SÁRMELLÉK ZALAVÁR VOLT SZOVJET KATONAI REPÜLŐTÉR KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSE SÁRMELLÉK ZALAVÁR VOLT SZOVJET KATONAI REPÜLŐTÉR KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSE KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0006 KEDVES ÉRDEKLŐDŐ! A Sármellék és Zalavár közvetlen szomszédságában található repülőtér kármentesítésével

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei Ügyintézési határidő: engedélyezési eljárási típusoktól függően változó, de nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás

Részletesebben

Aggregátum bányászat Magyarországon

Aggregátum bányászat Magyarországon Nemzetközi Konferencia Cím: Az európai kitermelésben az ásványi források technikai, környezetvédelmi és biztonsági kiválóságának bemutatásai Helyszín: Radisson Blu Béke Hotel, H-1067 Budapest, Teréz Körút

Részletesebben

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Boros Emil Ökológia és természetvédelem: alkalmazott kutatások szerepe a gyakorlatban. FM: 2015. július 8. 1 http://www.hortobagyte.hu

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1003/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1003/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1003/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (1037 Budapest, Zay utca 1-3.) akkreditált területe

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások (43 víztest): Répce Répce-árapasztó Rábca Kis-Rába Ikva Hanság-főcsatorna

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Környezetvédelmi technikus Környezetvédelmi méréstechnikus elágazás SZAKMAI VIZSGÁJA

Környezetvédelmi technikus Környezetvédelmi méréstechnikus elágazás SZAKMAI VIZSGÁJA Környezetvédelmi technikus Környezetvédelmi méréstechnikus elágazás Az 54 850 01 0010 54 04 azonosító számú, Környezetvédelmi méréstechnikus megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak 1214-06

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Biztonság, tapasztalatok, tanulságok. Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE

Biztonság, tapasztalatok, tanulságok. Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE Biztonság, tapasztalatok, tanulságok Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE European Spallation Source (Lund): biztonsági követelmények 5 MW gyorsitó

Részletesebben

Erős György NYÁSZATI

Erős György NYÁSZATI Erős György ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYB NYÁSZATI ÉS S KOHÁSZATI EGYESÜLET Fenntartható fejlődés: A gazdasági növekedés és a természetes környezet egyensúlyának biztosítása. Természeti erőforrásokkal történő

Részletesebben

geofizikai vizsgálata

geofizikai vizsgálata Sérülékeny vízbázisok felszíni geofizikai vizsgálata Plank Zsuzsanna-Tildy Péter MGI 2012.10.17. Új Utak a öldtudományban 2012/5. 1 lőzmények 1991 kormányhatározat Rövid és középtávú környezetvédelmi intézkedési

Részletesebben

Környezetvédelmi tevékenység a Fővárosi Vízművek Rt-nél

Környezetvédelmi tevékenység a Fővárosi Vízművek Rt-nél H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1566 Bp., Pf.: 512. Telefon: (36-1) 465 2429 Fax: (36-1) 349 1990 www.vizmuvek.hu postalada@vizmuvek.hu Környezetvédelmi tevékenység a Fővárosi Vízművek Rt-nél

Részletesebben

Geoinformatikai rendszerek

Geoinformatikai rendszerek Geoinformatikai rendszerek Térinfomatika Földrajzi információs rendszerek (F.I.R. G.I.S.) Térinformatika 1. a térinformatika a térbeli információk elméletével és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 19-06/ Vízminőség-védelem, árvíz-, belvíz- és környezetvédelem, biztonságtechnika Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről MAJOR PÁL EMLÉKÉRE Siófok, 2012. március 27-28. Major Pál 1930-2011 SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1952-1959: Budapesti Műszaki Egyetem

Részletesebben