Az ELTE Tatai Geológus Kert területén különböző szolgáltatások végzése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ELTE Tatai Geológus Kert területén különböző szolgáltatások végzése."

Átírás

1 Az ELTE Tatai Geológus Kert területén különböző szolgáltatások végzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 9636/2015 CPV Kód: ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: Eötvös Loránd Tudományegyetem Teljesítés helye: 2890 Tata, Fekete út 2. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Központi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem Postai cím: Egyetem tér 1-3. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1053 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Matisz Gabriella Telefon:

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa x Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem x Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 2

3 Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Az ELTE Tatai Geológus Kert területén különböző szolgáltatások végzése a KEOP-3.1.2/2F/ projekt keretében. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: 12 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: 2890 Tata, Fekete út 2. NUTS-kód: HU212 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 3

4 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Az ELTE Tatai Geológus Kert (TGK) területén (védett természetvédelmi terület) különböző geológiai szolgáltatások végzése a KEOP-3.1.2/2F/ sz. projekt keretében. 1. rész: Ősmaradványokban gazdag, védett földtani alapszelvények részben kötéltechnikával végzett felülettisztítása, törmelék TGK-n belüli szállítása és elhelyezése, polírozott kőzetfelszínek kialakítása 2. rész: A fokozottan védett függőleges földtani szelvény részben kötéltechnikával történő megerősítése. 3. rész: Nagyfelbontású 3D terepmodell és térinformatikai adatbázis létrehozása a TGK földtani alapszelvényeiről 4. A TGK védett földtani alapszelvényeiről begyűjtött in situ kőzettörmelékekből tudományos kutathatóságot biztosító múzeumi gyűjtemény kialakítása kutatási és oktatási célból, tároló ládák beszerzése, és múzeumi bemutató "tanösvény" kialakítása II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) igen (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre x valamennyi részre 4

5 II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) 1. rész: 4500m % 2. rész: 60 m hosszú fokozottan védett földtani szelvény 3. rész: 1 db helyszíni adatokkal feltöltött modell 4. rész: 600 db fedeles doboz, 10 db fedeles raklap, 80 m hosszú tanösvény, 5 db ismeretterjesztő tábla elhelyezése (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: 2 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Ajánlatkérő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. vonatkozó előírásai szerint ír elő előleg-visszafizetési biztosítékot. A nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű biztosítékot köteles nyújtani. A biztosíték teljesíthető a Kbt (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint, az a) pontban megadott biztosítéki formákon túlmenően ajánlatkérő elfogad garanciavállaló nyilatkozatot, a támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező 5

6 természetes személy tulajdonosainak kezességvállalását, garanciaszervezet által vállalt kezességet, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt, vagy az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezességet. A biztosíték rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a Kbt (5) bekezdése szerint. Meghiúsulási kötbér: 30 % Késedelmi kötbér: nyertes ajánlattevő megajánlása szerint Jótállás: 1. és 2. részben 1 év, 4. részben 5 év. A biztosíték és a kötbérekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a szerződésszerű teljesítést követően a részenként nyertes ajánlattevő által kiállított, cégszerűen aláírt számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Kbt (1) bekezdésében és a Ptk 6:130. (1) és (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően. Az 1. részben a nyertes ajánlattevő 70%-os teljesítést követően egy részszámlát, 100%-os teljesítést követően pedig végszámlát nyújthatja be. A 2., 3. és 4. részben a nyertes ajánlattevő egy végszámlát nyújthat be. A beszerzéshez a KEOP-3.1.2/2F/ számú, Földtani alapszelvények rekonstrukciója a Tatai Természetvédelmi Területen című projekt támogatási szerződése alapján jóváhagyott költségvetés nyújt fedezetet. A projekt támogatási intenzitása 100 %, a finanszírozás módja: szállítói finanszírozás. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére a 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet 57/A. (1) bekezdésének megfelelően - a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő - előleg igénybevételét biztosítja. Az előleg mindegyik részben a végszámlából kerül levonásra. A számlák kifizetésére az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ának rendelkezései is irányadóak. Az ellenérték kiegyenlítésére a Kbt (1) és (4) bekezdése is irányadó. A fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar HUF. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Projekttársaság létrehozását ajánlatkérő nem írja elő és nem is teszi lehetővé azon ajánlattevők számára sem, amelyek az eljárásban önállóan indulnak. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) és az 57. (1) bekezdésében foglalt, illetve nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. 6

7 Igazolási mód: a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 10. és 12. -aiban foglaltak szerint. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűeknek kell lenniük. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő csatolja P1) pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 18 hónapra vonatkozó, pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatokat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. (1) bek. a) pontja). A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a számla számát, megnyitása időpontját és a sorbanállásra vonatkozó nyilatkozatot. P2) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti, a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év beszámolóját (kiegészítő mellékletek nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ez esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, nem szükséges! Amennyiben ajánlattevő az alkalmasságát az árbevétellel igazolja, cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatoljon (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. (1) bek. b) pontja és (2) bekezdése szerint, figyelemmel a (3) bekezdésre is!). P3) cégszerű nyilatkozatát az előírt időszakra vonatkozó, közbeszerzés tárgyából származó árbevételről, a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. (1) bek. c) pontja szerint. Ajánlatkérő felhívja Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. (4) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 55. (5) bekezdés és a (6) bekezdés c) pontja szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, P1) ha bármely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 18 hónapban 30 napot meghaladó sorbanállás volt. (mind a négy részre előírt feltétel) P2) ha a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évek közül több, mint egy évben negatív volt. Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt évekre vonatkozó beszámolóval, mert a működését később kezdte meg, ajánlatkérő akkor tekinti alkalmasnak, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele elérte az 1. rész esetében geológiai szolgáltatásból a nettó 16 millió Ft-t, a 2. rész esetében geológiai szolgáltatásból a nettó 4,5 millió Ft-t, a 3. rész esetében térinformatikai adatbázis kialakítási szolgáltatásból a nettó 1,5 millió Ft-t, a 4. rész esetében pedig geológiai szolgáltatásból a nettó 4,5 millió Ft-t P3) ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele nem érte el az 1. rész esetében geológiai szolgáltatásból a nettó 16 millió Ft-t, 2. rész esetében geológiai szolgáltatásból a nettó 4,5 millió Ft-t, a 3. rész esetében térinformatikai adatbázis kialakítási szolgáltatásból a nettó 1,5 millió Ft-t, a 4. rész esetében pedig geológiai szolgáltatásból a nettó 4,5 millió Ft-t. Az alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, úgy, hogy a P1) és a P2) feltételek esetében elegendő, ha közülük egy felel meg. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) 7

8 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1.1-M1.3) ajánlattevő mutassa be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásait, és igazolja azokat a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. (3) bek. a) pontja és 16. (5) bekezdése szerint. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya oly módon, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M2.1-M2.4) ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. (3) bekezdésének d) pontja alapján ismertesse pozíciónként a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket, ahol előírás, csatolja a szakemberek végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát és a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amelyből az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáró módon megállapítható. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. (4) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 55. (5) bekezdés és a (6) bekezdés a) és b) pontjai szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik M1.1) az 1. részben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban legalább 1 vagy több db, természetvédelmi területen kőzettisztítási vagy kőzetfelszín kialakítási szolgáltatásból összesen legalább nettó 16 millió Ft ellenértékű, befejezett referenciával, M1.2) a 2. részben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban legalább 1 vagy több db, természetvédelmi területen védett földtani szelvény megerősítéséből összesen legalább nettó 4,5 millió Ft ellenértékű, befejezett referenciával, M1.3) a 3. részben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban legalább 1 vagy több db, térinformatikai adatbázis kialakítási szolgáltatásból összesen legalább nettó 1,5 millió Ft ellenértékű, befejezett referenciával, M1.4) a 4. részben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban legalább 1 vagy több db, természetvédelmi területen kőzetgyűjtemény kialakítási vagy tanösvény kialakítási szolgáltatásból összesen legalább a nettó 4,5 millió Ft ellenértékű, befejezett referenciával. M2.1) az 1., 2. és 4. részekben legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő MV-B korlátozás nélkül felelős műszaki vezetői (vagy ezzel egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges feltételekkel M2.2) az 1., 2. és 4. részekben legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendeletben szereplő Földtani természeti értékek és barlangok védelme szakértői tevékenység folytatására való jogosultság megszerzéséhez szükséges feltételekkel M2.3) a 4. részben egyetemi vagy főiskolai képzésben legalább 3 éves tanítási gyakorlattal rendelkező és terepi munkában gyakorlatot szerzett geológus végzettségű szakemberrel M2.4) az 1. és 2. részekben legalább 1 fő kötéltechnikával végzett ( alpintechnikai ) munkákban legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Egy szakember több részben, és egy részen belül több pozícióra is jelölhető, ha megfelel az előírt feltételeknek. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem 8

9 A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 9

10 IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám 1.és 2. rész esetében: 1. Ajánlatkérő által fizetendő 70 ellenszolgáltatás nettó összege (HUF) 2. Késedelmi kötbér mértéke (az ajánlati ár 15 %-ában/nap, minimum 1%) 3. Az előírt 1 éves jótállási időt követő éves 15 karbantartási díj mértéke (HUF/év) 3. és 4. rész esetében: 1. Ajánlatkérő által fizetendő 70 ellenszolgáltatás nettó összege (HUF) 2.Késedelmi kötbér mértéke (az ajánlati ár 15 %-ában/nap, minimum 1%) IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/06/29 (év/hó/nap ) Időpont: 13:00 A dokumentációért fizetni kell nem 10

11 (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/06/29 (év/hó/nap) Időpont: 13:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/06/29 (év/hó/nap) Időpont: 13:00 Hely: Electool Hungary Kft, 1123 Budapest,, Alkotás u. 53., MOM Park Iroda, C Torony, 3. emelet. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt, a bontás a Kbt a alapján zajlik le. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KEOP-3.1.2/2F/ számú, Földtani alapszelvények rekonstrukciója a Tatai Természetvédelmi Területen elnevezésű pályázat V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen 11

12 V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Az ajánlattételi dokumentációt az ajánlatkérő elektronikusan bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció az ELTE honlapjáról tölthető le az alábbi elérési útvonalon: A letöltéshez írásban jelszót kell igényelni, az A. melléklet I. pontjában megadott címen. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. és 2. részben: 1. és a 3. részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás. 3. és 4. részben: 1. részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás. V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2., III.2.3. pontok összes alpontja V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 1.) Az ajánlatokat 1 papír alapú példányban, írásban és zártan kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: ELTE -TATA, az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos. Ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 db elektronikus másolati példány benyújtását. A papír alapú és az elektronikus példány egyezőségéről az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. Eltérés esetén ajánlatkérő a papír alapú példányt veszi alapul. 2.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdésében, az 58. (3) bekezdésében, és a 60. (3) és (5) bekezdésében foglaltakra. A 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredetiben kell benyújtani. 3.) Közös ajánlattétel esetén a Kbt a szerint kell az ajánlatot benyújtani. 4.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36. (3) bekezdésére. Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelvű iratok felelős magyar fordítását is. 5.) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. (54. (1) bek.) 6.) Ajánlattevő csatolja az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját, szükség szerint meghatalmazást. 7.) Amennyiben ajánlattevőnek az árbevételre vonatkozó adatai nem HUF-ban állnak 12

13 rendelkezésére, az üzleti év utolsó napján érvényes MNB árfolyam alapján kell azt HUF-ra átszámítani. Referenciák esetében a referencia teljesítése napján érvényes MNB árfolyamot kell alkalmazni. 8.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az összes pénzügyi számlájáról csatolt be banki nyilatkozatot. 9.) Az 1. és a 2. részben a nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbiak szerint: mind az 1., mind pedig a 2. részben 20 millió Ft-os kártérítési felelősségbiztosítás, valamint harmadik félnek okozott kár esetén 5 millió Ft-os felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő ezt nem igazolja a szerződés megkötése előtt, abban az esetben ajánlatkérő - amennyiben az az Összegezés -ben megjelölésre kerül - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel köti meg a szerződést (a biztosítótól származó igazolást ezen ajánlattevőnek - ebben az esetben - szintén a szerződéskötéskor kell bemutatnia). A biztosításnak a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állnia. 10.) A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell az 1., 2. és 4. részek esetében MSZ EN ISO 14001:2005 (Környezetközpontú Irányítási Rendszer), minőség irányítási rendszerrel. Amennyiben ezt a szerződéskötéskor ajánlattevő nem igazolja, ajánlatkérő a szerződéskötéstől elállhat. 11.) Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 12.) Ajánlatkérő szerződéses feltételként előírja, hogy a felhívás III.2.3 pont M2.1) alpontjában előírt szakembernek szerepelnie kell az illetékes kamarai névjegyzékben MV-B vagy ezzel egyenértékű kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és ezen jogosultságot a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt (4) bekezdése alapján. Előírja továbbá szerződéses feltételként, hogy a felhívás III.2.3. M2.2) alpontjában előírt szakembernek rendelkeznie kell a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendeletben szereplő Földtani természeti értékek és barlangok védelme szakértői tevékenység folytatására való jogosultsággal. A jogosultsággal való nem rendelkezés az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt (4) bekezdése alapján. A fenti feltételek elfogadásáról az adott részben érintett ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell. 13.) A 2. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a 3%-os, vagy annál magasabb mértékű kötbér vállalására egyaránt a maximum pontot adja (mindegyik részben). 14.) Nyertes ajánlattevőnek mindegyik részben a szerződéskötést követő 2 hónapon belül teljesítenie kell a szerződésben foglalt feladatokat, de a teljesítést legkésőbb szeptember 25-én be kell fejezni. 15.) A természeti környezetnek nem ismert a nem látható része, ezért a korrekt teljesítéshez szükséges a heti helyszíni kooperáció, melynek során az előző heti tapasztalatokat fel kell használni. A teljesítés során kiemelt figyelmet kell fordítani a terület alatt található barlang - mint természeti erőforrás és természetes térszerkezet - megőrzésére, továbbá a barlang károsodásának elkerülésére, a környezet károsodásának elkerülésére. A munkavégzés rendkívüli geológiai, földtani érzékenysége miatt, a nem szakszerűen végzett kivitelezési tevékenység esetén, a munkálatokat ajánlatkérő leállíthatja. A területen nem szakszerűen végzett tevékenység során a földtani környezet helyrehozhatatlanul megsérülhet. Amennyiben ez a nyertes ajánlattevő hibájából történik, ajánlatkérő a szerződést az ajánlatevő nem szakszerű teljesítése miatt felbonthatja, s az ajánlattevő hibájából meghiúsult szerződés miatt ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A kőzet felszínen végzett munkálatok során a különböző munkafázisoknak megfelelő irányító 13

14 szakembereknek a végzendő tevékenység függvényében - folyamatosan a helyszínen kell tartózkodniuk. 16.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Tatai Geológus Kert nyilvánosan látogatható, a tevékenység végzésének helyét bárki megtekintheti. V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/06/07 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Electool Hungary Kft. Postai cím: Alkotás u. 53., MOM Park Iroda, C Torony Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1123 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Szabó Balázs Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Electool Hungary Kft. Postai cím: Alkotás u. 53., MOM Park Iroda, C Torony Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1123 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Szabó Balázs Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Electool Hungary Kft. Postai cím: Alkotás u. 53., MOM Park Iroda, C Torony Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1123 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Szabó Balázs 14

15 Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: Felülettisztítás, kőzetfelszínek kialakítása 1) Rövid meghatározás: Ősmaradványokban gazdag, védett földtani alapszelvények részben kötéltechnikával végzett felülettisztítása, törmelék TGK-n belüli szállítása és elhelyezése, polírozott kőzetfelszínek kialakítása 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség 4500m % (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

16 B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 2 Elnevezés: Földtani szelvény megerősítése. 1) Rövid meghatározás: A fokozottan védett függőleges földtani szelvény részben kötéltechnikával történő megerősítése. 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség 60 m hosszú fokozottan védett földtani szelvény (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 3 Elnevezés: 3D terepmodell és térinformatikai adatbázis 1) Rövid meghatározás: Nagyfelbontású 3D terepmodell és térinformatikai adatbázis létrehozása a TGK földtani alapszelvényeiről 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség 1 db helyszíni adatokkal feltöltött modell (adott esetben, csak számokkal) 16

17 Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 4 Elnevezés: Múzeumi gyűjtemény kialakítása, tároló ládák beszerzése, "tanösvény" kialakítása 1) Rövid meghatározás: A TGK védett földtani alapszelvényeiről begyűjtött in situ kőzettörmelékekből tudományos kutathatóságot biztosító múzeumi gyűjtemény kialakítása kutatási és oktatási célból, tároló ládák beszerzése, és múzeumi bemutató "tanösvény" kialakítása 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség 600 db fedeles doboz, 10 db fedeles raklap, 80 m hosszú tanösvény, 5 db ismeretterjesztő tábla elhelyezése (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

Sportpályák felújítása Budapest XXII. kerületében

Sportpályák felújítása Budapest XXII. kerületében Sportpályák felújítása Budapest XXII. kerületében Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/49 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Különféle munkák elvégzése.

Különféle munkák elvégzése. Különféle munkák elvégzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/10 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

MF-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/42

MF-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/42 MF-2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/42 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

Böhönye község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése

Böhönye község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése Böhönye község közigazgatási területén a közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása és üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa:

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

OEP adatközpont 2015. évi karbantartása és üzemeltetés támogatása

OEP adatközpont 2015. évi karbantartása és üzemeltetés támogatása OEP adatközpont 2015. évi karbantartása és üzemeltetés támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) I. Ajánlattételi felhívás Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Adótanácsadói feladatok ellátása a HungaroControl Zrt. részére 2 évre

Adótanácsadói feladatok ellátása a HungaroControl Zrt. részére 2 évre Adótanácsadói feladatok ellátása a HungaroControl Zrt. részére 2 évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Taxi rendszerű személyszállítási szolgáltatás beszerzése

Ajánlati felhívás - Taxi rendszerű személyszállítási szolgáltatás beszerzése Ajánlati felhívás - Taxi rendszerű személyszállítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/150 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Pécs Holding Zrt. által üzemeltetett lakás- és nem lakáscélú ingatlanokon és a Pécs Holding Zrt. tulajdonában álló nem lakáscélú ingatlanokon történő

Részletesebben

3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése

Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/131 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Budapest IV. kerület Sporttelep utca Erdősor út csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezési munkái

Budapest IV. kerület Sporttelep utca Erdősor út csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezési munkái Budapest IV. kerület Sporttelep utca Erdősor út csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/24 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

IMPAX rendszer (hardver és szoftver ) karbantartása, javítása

IMPAX rendszer (hardver és szoftver ) karbantartása, javítása IMPAX rendszer (hardver és szoftver ) karbantartása, javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

IMPAX rendszer (hardver és szoftver ) karbantartása, javítása

IMPAX rendszer (hardver és szoftver ) karbantartása, javítása IMPAX rendszer (hardver és szoftver ) karbantartása, javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Herendi partfal tereprendezése - eljárást megindító felhívás

Herendi partfal tereprendezése - eljárást megindító felhívás Herendi partfal tereprendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/152 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzata által az egyes oktatási intézményekben ellátandó konyhaüzemeltetés és diákétkeztetés biztosítása.

Gyöngyös Város Önkormányzata által az egyes oktatási intézményekben ellátandó konyhaüzemeltetés és diákétkeztetés biztosítása. Gyöngyös Város Önkormányzata által az egyes oktatási intézményekben ellátandó konyhaüzemeltetés és diákétkeztetés biztosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben