J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének február 09. napján az Általános Iskola étkezőjében megtartott nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Lengyel Istvánné dr. Makra Sándorné Bódis Margit polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő Távolmaradását előzetesen bejelentette: Dr. Kónya Ferenc képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Somogyi György Szabó Ödön Marótiné Balogh Zita Kálmán János igazgatója Könyvtár Feketéné Bárkányi Ilona Fehértói Alapítvány elnöke Sportegyesület elnöke óvodavezető Dankó Pista Művelődési Ház és könyvtárvezető /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat, majd javasolta, hogy napirend előtt döntsenek a repülőnap időpontjának meghatározásáról, majd ezt követően a kiküldött meghívónak megfelelő sorrendben tárgyalják a napirendi pontokat. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tárgyalás menetét az ismertetett módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. / a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/ Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)

2 Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 17/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző Tájékoztató a zárt ülésen hozott döntésekről Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette, hogy a január 18.- án zárt ülésen döntött a testület a Szatymaz 300/6 hrsz. ingatlan értékesítéséről, valamint Sőregi Józsefné lakásbérletre vonatkozó kérelméről. Repülőnap időpontjának meghatározása Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Molnár Gézát a SZEMP- AIR Kft. képviselőjét, hogy mondja el, mely időpontot javasolja a Repülőnap megtartására. Molnár Géza: Elmondta, hogy figyelemmel a versenyek időpontjára idén szeptember 10. lenne szerinte a megfelelő időpont a repülőnap megtartására. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e más javaslat, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 2

3 18/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Repülőnap időpontjának meghatározása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a repülőnap időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta. Szatymaz község képviselőtestülete úgy határozott, hogy évben a Repülőnap szeptember 10. napján kerül megrendezésre. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 1. napirendi pont Szatymaz Község Önkormányzatának évi költségvetése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: előterjesztés ismertetésére. Felkérte Gulyás Zsuzsannát az Gulyás Zsuzsanna: Elmondta, hogy a költségvetés tervezése során megtörtént az egyeztetés a Szegedi Kistérséggel, a Művelődési Házzal és a védőnőkkel. Az erről szóló jegyzőkönyv kiküldésre került. Ismertette a Humán és a Gazdasági Bizottság javaslatait: - Az önkormányzat és intézményeinél alkalmazásban lévő közalkalmazottak részére egységesen 5000Ft /hónap cafetéria juttatást állítsanak be. Ennek fedezetéül a Művelődési Ház és Könyvtár évi költségvetéséből az alábbi előirányzatok csökkentését vállalta: pályázati önerő 500 e Ft, falunap és egyéb rendezvények 270 e Ft, valamint a Polgármesteri Hivatalnál javasolta csökkenteni a karácsonyi képeslapok: 50 e Ft, egyéb kiadványok: 350 e Ft előirányzatait. Ezen összeg mindösszesen: e Ft, ez az összeg a működési tartalékot csökkenti, vagyis amennyiben a képviselőtestület a javaslatot elfogadja, úgy a évi működési tartalékra 288 e Ft előirányzatot lehet betervezni. A Művelődési Ház és Könyvtár felújítási munkálataira pótlólagosan a bizottság e Ft kiadást javasol előirányozni, így az önkormányzat 3

4 2012. évi költségvetésének fejlesztési hiánya e Ft-ról, Ft-ra módosul. - A civil szervezetek támogatásáról a bizottságok úgy határoztak, hogy az előző évi szinten támogatja a civil szervezeteket. Tekintettel arra, hogy a Csipet Csapat évben kért először támogatást ( Ft-ot ) a Gazdasági Bizottság javasolta, hogy annak érdekében, hogy a támogatásra fordított összeg ne változzon, a Mi óvodánk alapítvány támogatását csökkentsék Ft- tal. A bizottságok a fenti számok betervezésével javasolták a költségvetési rendelet elfogadását a testület elé. Dr. Kormányos László polgármester: Átadta a szót Szabó Ödönnek a Sportegyesület vezetőjének, mint a civil szervezet megjelent vezetőjének. Szabó Ödön: Elmondta, hogy nagyon szűkös anyagi lehetőségeik vannak, ezzel kell megoldaniuk működésüket és egyben megköszönték az elmúlt évi támogatást. Dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte a hozzászólást, felkérte Mákos Istvánnét, hogy ismertesse a környező településeken a civil szervezetek részére adott juttatásokat és a közalkalmazottak béren kívüli juttatásait. Szabó Ödön elhagyta az ülést Mákos Istvánné jegyző: Civil szervezetek és a béren kívüli juttatások tekintetében a környező 6 települést figyelembe véve adott tájékoztatást arra vonatkozólag, hogy milyen értékben tervezték be a költségvetésükbe. Dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a civil szervezetek támogatása tekintetében módosító javaslattal kíván élni. Javasolta, hogy a Mi Óvodánk Alapítvány kapja meg a kért Ft-os támogatást, amely megegyezik az előző évben is kapott támogatás összegével. Figyelemmel arra, hogy egy újonnan létrejött civil szervezet a Csipet Csapat kérelme is szerepel az előterjesztésben, indokolt az előző évi támogatás keretösszegét megemelni az új szervezet által kért Fttal. Megkérdezte, hogy van e kérdés vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki javaslatával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 19/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Civil szervezek támogatása H a t á r o z a t 4

5 Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Civil Szervezetek évi támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta. Szatymaz község képviselőtestülete úgy határozott, hogy a civil szervezetek részére a évi szinten nyújt támogatást azzal a kiegészítéssel, hogy a Csipet Csapat Nagycsaládosok Egyesület részére is biztosít Ft támogatást a évi költségvetés terhére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné Dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén a könyvvizsgáló ismertette véleményét a költségvetési rendelettervezetre vonatkozóan, melyet írásban is a testület elé terjesztett. A könyvvizsgáló a rendelet tervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak találta. Felkéret a képviselőket, hogy aki a könyvvizsgálói véleménnyel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 20/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetének könyvvizsgálói véleményezése. H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestülete az önkormányzat évi költségvetési rendelettervezetének könyvvizsgálói véleményezését megtárgyalta és az alábbi döntést hozta. Szatymaz község képviselőtestülete úgy határozott, hogy a könyvvizsgáló évi rendelet-tervezetre vonatkozó véleményezését elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 5

6 A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy a költségvetéshez van e még kérdés hozzászólás, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló rendeletét elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: 5/2012.(.) önkormányzati rendeletét Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza) 2. napirendi pont: A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámoló ( Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: előterjesztés ismertetésére. Felkérte Kálmán Jánost az Kálmán János: Az írásban kiküldött anyagnak megfelelően ismertette a beszámolót, valamint elmondta a jövőre vonatkozó elképzeléseit. Dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést, valamint felkérte Feketéné Bárkányi Ilonát a könyvtár beszámolójának ismertetésére. Feketéné Bárkányi Ilona: Ismertette az előterjesztést hozzátéve, hogy már nagyon várja az új intézménybe való át- és visszaköltözést. Dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést, megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 21/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámoló 6

7 H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestülete a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi döntést hozta. Szatymaz Község Képviselőtestülete a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos István 3. napirendi pont Dankó Pista Művelődési Ház évi munkatervének megtárgyalása (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Kálmán Jánost az előterjesztés ismertetésére. Kálmán János: Az írásban kiküldött anyagnak megfelelően ismertette a munkatervet. Dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést, megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a munkatervet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 22/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervének megtárgyalása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestülete a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervéről szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi döntést hozta. 7

8 Szatymaz Község képviselőtestülete a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervéről szóló beszámolót elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 4. Napirendi pont Beszámoló az Önkormányzat évi pályázatairól (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Az írásbeli anyagnak megfelelően ismertette az előterjesztést. Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 23/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat évi pályázatairól Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozat Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a évi pályázati munkáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta: A képviselőtestület a beszámolót a jegyzőkönyv mellékletében foglalt előterjesztés szerint elfogadja. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 8

9 5. Napirendi pont Kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatás pályáztatása (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánnét előterjesztés ismertetésre. az Mákos Istvánné jegyző: Az írásbeli anyagnak megfelelően ismertette az előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 24/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatás pályáztatása Határozat Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a kéményseprőipari szolgáltatás megrendelése tárgyában közbeszerzési eljárás lebonyolításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselőtestülete a Di- Clar Tanácsadó Kft ( 6726 Szeged, Csanádi u /9. ) kéményseprő-ipari szolgáltatás tárgyában lefolytatásra kerülő közösségi értékhatár szerinti közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó árajánlatát legfeljebb Ft + ÁFA összeg erejéig elfogadja. Szatymaz Község Képviselőtestülete az árajánlatban szereplő legfeljebb Ft + ÁFA összeget a évi költségvetés terhére biztosítja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltatás tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Di Clar Tanácsadó Kft-vel a megállapodást kösse meg. 9

10 Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 6. Napirendi pont Előterjesztések 6.1. Kommunális szilárd hulladék gyűjtése és szállítása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánnét az előterjesztés ismertetésre. Mákos Istvánné jegyző. Az írásbeli anyagnak megfelelően ismertette az előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 25/2012.(II. 09.) KT határozat Tárgy: Kommunális és szilárd hulladék gyűjtése és szállítása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás Határozat Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a kommunális szilárd hulladék gyűjtése és szállítása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás lebonyolításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz község képviselőtestülete a Di - Clar Tanácsadó Kft. (6726 Szeged, Csanádi u /9. ) kommunális szilárd hulladék gyűjtése és szállítása tárgyában lefolytatásra kerülő közösségi értékhatár szerinti közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó árajánlatát 10

11 Felelős: polgármester Határidő: azonnal legfeljebb Ft+ ÁFA összeg erejéig elfogadja. Szatymaz Község Képviselőtestülete az árajánlatban szereplő legfeljebb Ft + ÁFA összeget a évi költségvetés terhére biztosítja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kommunális szilárd hulladék gyűjtése és szállítása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás lebonyolításra a Di Clar Tanácsadó Kft-vel a megállapodást kösse meg. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 6.2. SZMSZ módosítás (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánnét az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy több döntést kell hoznia a testületnek az SzMSz módosítással kapcsolatban, az egyik a Gazdasági Bizottság korábbi javaslata a jegyzőkönyvek megküldésére vonatkozóan, a másik a Gazdasági Bizottság új tagjának megválasztása. Az írásban kiküldött előterjesztés tartalmazza a határozati javaslatokat. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e hozzászólás az előterjesztéshez. Mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a kiküldött I. sz. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: 26/2012.(II. 09.) KT határozat Tárgy: SzMSz módosítására vonatkozó javaslat A képviselő testület 0 igen szavazattal - 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Gazdasági Bizottság SZMSZ 11

12 módosítására vonatkozó javaslatát és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a Gazdasági Bizottság SzMSz módosítására irányuló javaslatát nem támogatja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy Juhász Róbert lemondott Gazdasági Bizottsági tagságáról, a Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának Dr. Somogyi Györgyöt javasolta a bizottság. Megkérdezte a jelenlévő Dr. Somogyi Györgyöt, hogy hozzájárul e ahhoz, hogy nyilvános ülésen tárgyalja a testület az előterjesztést. Dr. Somogyi György: Elmondta, hogy a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárul. Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy dr. Somogyi Györgyöt a Gazdasági Bizottság tagjának válasszák, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 27/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Gazdasági Bizottság tagjának megválasztása Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjára tett javaslatot és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a Gazdasági Bizottság tagjává február 09. napjától Dr. Somogyi Györgyöt megválasztja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ függelékében az új bizottsági tag nevét vezesse keresztül. 12

13 Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 3.) Dr. Somogyi György Dr. Somogyi György letette az esküt Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület köszönetét fejezze ki Juhász Róbertnek a Gazdasági Bizottságban végzett munkájáért, kézfelemeléssel szavazzon: A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 28/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Juhász Róbert lemondása Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta Juhász Róbert Gazdasági Bizottsági tagságáról szóló lemondását és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület tudomásul veszi Juhász Róbert Gazdasági Bizottsági tagságáról szóló lemondását. A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Juhász Róbert Gazdasági Bizottságban végzett munkájáért. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 3.) Juhász Róbert 6.3. Lakásrendelet módosítása (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete) 13

14 Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánnét az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette az előterjesztést az írásbeli anyagnak megfelelően. Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki az ismertetett rendeletmódosítást elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 6/2012.(.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I.20.) számú rendeletének módosításáról (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza) 6.4. Vagyonrendelet módosítása (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánnét az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette az előterjesztést az írásbeli anyagnak megfelelően. Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki az ismertetett rendeletmódosítást elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 7/2012.(.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2005. (I.20.) önkormányzat rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza) 6.5. Beszámoló a Hivatal igazgatási szakfeladatainak ellátásáról (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánnét előterjesztés ismertetésére. az 14

15 Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy dr. Fodor Ildikó látja el a szakfeladatot. Felkérte hogy egészítse ki beszámolóját. Dr. Fodor Ildikó: Kiegészítette beszámolóját ismertetve az ügytípusokra vonatkozó statisztikai adatokat. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 29/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Beszámoló a Hivatal igazgatási szakfeladatairól Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozat Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Hivatal igazgatási szakfeladatainak ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: A képviselőtestület a beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző /2012.(I.18.) KT határozat kiegészítése ( szóbeli előterjesztés) Dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a Belterületi utak fejlesztése tárgyú pályázattal kapcsolatban hiánypótlási felhívás érkezett, ezért szükséges a 8/2012. (I.18.) Kt. határozatot kijavítani illetve kiegészíteni az alábbiakkal: - A projekt címe helyesen: Belterületi utak fejlesztése Szatymaz településen - A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe; Jókai Mór utca 881, 802, 768, 433/45 hrsz., Hámán Kató utca 109 hrsz. 15

16 - A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Jókai Mór utca 881, 802, 768, 433/45 hrsz., Hámán Kató utca 109. hrsz. A pályázati konstrukció száma; DAOP /B A projekt összes költsége Ft, melyből a képviselőtestület Ft önrészt biztosít a évi költségvetés terhére. -A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a pályázattal, illetve a támogatói döntéssel megegyezően Ft. Megkérdezte a képviselőket, hogy van e kérés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki az ismertetett kiegészítést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 30/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: 8/2012. ( I. 18.) Kt. határozat kiegészítése, kijavítása Határozat Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a 8/2012.(I.18.) Kt. határozat kiegészítésére és kijavítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete megállapítja, hogy - A projekt címe helyesen: Belterületi utak fejlesztése Szatymaz településen - A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe; Jókai Mór utca 881, 802, 768, 433/45 hrsz., Hámán Kató utca 109 hrsz. - A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Jókai Mór utca 881, 802, 768, 433/45 hrsz., Hámán Kató utca 109. hrsz. A pályázati konstrukció száma; DAOP /B

17 - A projekt összes költsége Ft, melyből a képviselőtestület Ft önrészt biztosít a évi költségvetés terhére. - A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a pályázattal, illetve a támogatói döntéssel megegyezően Ft. A képviselőtestület 8/2012.(I.18.) Kt. határozatának jelen módosítással és kiegészítéssel nem érintett részében változatlanul fenntartja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 6.8. Utcanév módosítás (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánnét az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy az írásbeli megkeresésre az érintett lakosság kisebb hányada kívánta csak az utca elnevezést módosítani. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta: 31/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Utca átnevezése Határozat Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Neszürjhegyi utca átnevezésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi döntést hozta. 17

18 Felelős: polgármester Határidő: azonnal Szatymaz Község Képviselőtestülete figyelemmel az érintett lakosság véleményére a Neszürjhegyi utca átnevezését nem támogatja. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 6.9. Ács Sándor kérelme ( szóbeli előterjesztés ) Dr. Kormányos László polgármester: ismertesse elképzeléseit. Felkérte Ács Sándort, hogy Ács Sándor: Elmondta, hogy szociális szövetkezetet szeretne létrehozni Szatymazon. A célja 3-4 szociálisan rászorult embernek munkalehetőség, megélhetés biztosítása. Ismertette, hogy a szövetkezet megalakítását milyen forrásokból képzeli el. Elmondta, hogy szövetkezet létrehozásához szükség van egy ingatlanra, ahol a szövetkezet székhelye lenne. Ezen ingatlant szeretné kérni az önkormányzattól. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés az elhangzottakhoz. Bódis Margit: Megkérdezte, hogy hogyan képzelik a termelést konkrétan, és ki finanszírozza a dolgozók ellátását? Ács Sándor: Elmondta, hogy vannak pályázati lehetőségek, és van már olyan működő szövetkezet, ahonnan a tapasztalatokat megkérdezheti. Elmondta, hogy azokra az emberekre számít, akik vállalják, hogy hittel és elkötelezettséggel dolgoznak. Elmondta, hogy 4 szegedi református gyülekezetből, illetve Szatymazról is keresnek nehéz helyzetben élőket. Ács Sándor megköszönte a lehetőséget és elhagyta az ülést. Dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy véleménye szerint jelenleg nincs olyan önkormányzati ingatlan, amely alkalmas lenne székhelynek, hiszen a termeléshez szükséges eszközöket is ott kellene tárolni. De támogatandónak tartja a kezdeményezést ezért javasolta, hogy Ft erejéig támogassák a megalakuló szövetkezetet. Megkérdezte, hogy van e más javaslat, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 18

19 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta: 32/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Szociális Szövetkezet támogatása Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozat Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta Ács Sándor Szociális Szövetkezet létrehozásával kapcsolatos előterjesztését és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselőtestülete támogatja a szociális szövetkezet létrehozására vonatkozó előterjesztést. A szövetkezet megalakulása esetén Ft összeg erejéig a évi költségvetés terhére támogatást nyújt a szövetkezet részére, mely támogatás formájáról a megalakulást követően határoz. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 3.) Ács Sándor Vagyonbiztosítás (Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a képviselőtestület januári ülésén már tárgyalta az önkormányzat vagyonbiztosításáról szóló előterjesztést, az akkori ajánlathoz képest javasolt módosításokat a bróker képviselője közvetítette a biztosító felé. A biztosító új ajánlata amely már megfelel a Gazdasági Bizottság által tett javaslatoknak - elfogadásra került. Felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért az így megkötött a biztosítási szerződéssel, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta: 33/2012. (II. 09.) KT határozat Tárgy: Az Önkormányzat évi vagyonbiztosítása Határozat 19

20 Felelős: polgármester Határidő: azonnal Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat évi vagyonbiztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: A Képviselő-testület az Uniqa Biztosító Zrt. ajánlatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e még hozzászólás, mivel nem volt és valamennyi előterjesztést megtárgyalták az ülést bezárta. k.m.f dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző 20

21

22 M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselőtestülete február 09. napján (csütörtök) 15 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Általános Iskola Ebédlője Szatymaz, Petőfi u. 6. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámoló Előadó: Kálmán János Művelődési Ház igazgató Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros 3. Dankó Pista Művelődési Ház évi munkatervének megtárgyalása. Előadó: Kálmán János Művelődési Ház igazgató Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros 4. Beszámoló az Önkormányzat évi pályázatairól Előadó: dr. Kormányos László polgármester 5. Kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatás pályáztatása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 6. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, január 31. dr. Kormányos László polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. január 18. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. január 18. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. január 18. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat és intézményei 2012. évi rendezvénytervének megtárgyalása

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 11/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29- én megtartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29- én megtartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29- én megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:8/3014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséhez

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséhez Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséhez Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés 2010. decemberében elfogadta a Magyar Köztársaság 2011. évi Költségvetését. E törvény,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra a meghívótól eltérően az alábbi kiegészítésekkel:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra a meghívótól eltérően az alábbi kiegészítésekkel: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. november 24-én (hétfőn) 19,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.523-2/2010. 24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 242-264/2010. (XI.24.sz. Kth.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szöveges előterjesztés a napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők!

Szöveges előterjesztés a napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 14-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 14-i nyilvános ülésén. - 1 - BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 67-162/1 /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt.szám: Á- 29-46/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31.- i nyilvános ülésén, az ábrahámhegyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben