J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének június 25-ei rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. június 25-ei rendkívüli üléséről."

Átírás

1 /2015. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének június 25-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester: A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Közgyűlés 11 jelenlévő képviselővel határozatképes. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 12 képviselő van jelen, a döntéshez a rendkívüli ülésre tekintettel minősített többség szükséges. Napirend elfogadása: 131/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat: A Közgyűlés 12 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta és meghozta a következő határozatot: 1. Előterjesztés a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetőjének megbízásával kapcsolatban egyetértési jog gyakorlásáról 2. Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról 3. Előterjesztés a Győri Egyházmegyével történő konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről 4. Előterjesztés az Alapítvány a Közbiztonságért elnevezésű szervezet megszüntetéséről 5. Előterjesztés alapítványok támogatásáról 6. Előterjesztés Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Modern városok program keretében létrejött együttműködési megállapodásban foglalt beruházási projektelemek előkészítésének pénzügyi fedezet biztosításáról

2 7. Előterjesztés VOLT székek elhelyezéséről Felelős: Határidő: dr. Fodor Tamás polgármester azonnal 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetőjének megbízásával kapcsolatban egyetértési jog gyakorlásáról Sass László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke: A Kulturális és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazás következik a határozati javaslatról. A titkos szavazás lebonyolítására felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság jelenlévő tagjait. A szavazás idejére szünetet rendelek el. Titkos szavazás után: Dr. Fodor Tamás polgármester: Felkérem dr. Farkas Cipriánt, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. Dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertetem a határozati javaslat titkos szavazásának eredményét: 132/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat: A szavazásban 13 képviselő vett részt. Az urnában talált 13 szavazólap alapján a Közgyűlés támogatta Tormáné Bakody Noémi megbízását és meghozta a következő határozatot: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tormáné Bakody Noéminek a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg intézményvezetői feladatainak ellátására szeptember 1-jétől augusztus 15. napjáig szóló megbízását támogatja. Felelős: Határidő: dr. Fodor Tamás polgármester azonnal (A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2

3 Dr. Fodor Tamás polgármester: Gratulálok az újonnan kinevezett vezetőnek. Megadom a szót Barilichné Tóth Ritának, az intézmény jelenlegi igazgatójának, aki kérte, hogy pár szót szólhasson. Barilichné Tóth Rita, a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója: Szeretném köszönetemet kifejezni a Képviselő-testületnek az elmúlt 16 évben felém irányuló bizalmukért, az iskolánk felé irányuló támogatásukért. Kérem, hogy ezt iskolánknak továbbra is tegyék meg. Kívánok jó egészséget, erőt a további munkájukhoz! Dr. Fodor Tamás polgármester: A Közgyűlés nevében köszönöm Igazgató Asszony munkáját, aki hosszú éveken át vezette ezt a nem kis létszámú intézményt, mint nemzetiségi iskolát, amely az elmúlt időszakban jó eredményeket mutatott fel. A német nyelvterületen, a város, az önkormányzati iskolák tekintetében egy fontos bázist jelentett. Mindenképpen köszönet jár ezért. Azt kérjük az új vezetőtől és most már az új fenntartótól, a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzattól, hogy folytassa ezt a hagyományt és vigyázzon az iskolára! Mi eddig vigyáztunk rá és a szemünket rajta tartjuk továbbra is az iskolán. Sok sikert kívánunk! 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról Péli Nikoletta, a Népjóléti Bizottság elnöke: A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Dr. Farkas Ciprián, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottság valamennyi határozati javaslatot egyhangúlag támogatta. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk az I. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 13 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. 133/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat: A Közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az I. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a határozat szoros mellékletét képező, Soproni Múzeum és Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejövő Munkamegosztási megállapodás -t jóváhagyja, és felkéri az intézmény igazgatóját és Sopron Megyei Jogú Város jegyzőjét, hogy a dokumentum aláírásáról gondoskodjanak, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás ellenjegyzésére. 3

4 A határozati javaslat szoros mellékletét képező Munkamegosztási megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a munkamegosztást szabályozó jelenleg hatályos dokumentum hatályát veszti. Felelős: dr. Sárvári Szabolcs jegyző Határidő: június 30. A 133/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat melléklete MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (9400 Sopron, Fő tér 1., PIR száma:367703, adószáma: , képviseletében Dr. Sárvári Szabolcs jegyző), mint az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét ellátó költségvetési szerv (továbbiakban Polgármesteri Hivatal), másrészről a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt Soproni Múzeum (9400 Sopron, Fő tér 8., PIR száma: , adószáma: , képviseletében: Dr. habil. Tóth Imre PhD igazgató) költségvetési szerv, a továbbiakban Intézmény együttesen Szerződő Felek között, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. I. A Felekre vonatkozó általános szabályok 1. A megállapodásban foglaltak nem csorbíthatják az intézmény szakmai, gazdálkodási döntési jogosultságát, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 2. A Polgármesteri Hivatal kijelölt szervezeti egységei útján biztosítja a törvényes, szabályszerű és takarékos gazdálkodás feltételeit. 3. Felek kapcsolatában az adattovábbítás, tájékoztatás történhet írásban, ben, vagy elektronikus adathordozón is. A kötelezettséggel járó, vagy jogosultsággal bíró hivatalos iratokat, bizonylatokat, szerződéseket, vagy ezt helyettesítő okmányokat hagyományos módon, hiteles aláírással és bélyegzővel kell ellátni, tértivevénnyel, postai úton, vagy személyesen kell kézbesíteni. Az érvényesítés és ellenjegyzés a Polgármesteri Hivatal feladata. Az intézmény a kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkör gyakorlója. 4

5 4. Felek a tudomásukra jutó, saját működésüket, ezen megállapodást, vagy az együttműködésük feltételeit érintő változásokról különös tekintettel a jogszabályváltozásokra egymást haladéktalanul tájékoztatják. 5. Felek költségvetési szervek, ezért feladataikat a vonatkozó hatályos jogszabályok keretei között végezhetik független attól, hogy a megállapodás aláírását követő jogszabályi változások, vagy Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelkezése(i) jelen megállapodásban átvezetésre kerültek-e vagy sem. II. Az Intézmény és a Polgármesteri Hivatal feladatai 1. A költségvetés tervezése Intézmény a) az Intézmény a tervév költségvetése megalapozásához a kiküldött tervezési feladatokat tartalmazó levélben foglaltak, valamint a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, és a levél mellékleteként csatolt táblázatokat, formanyomtatványokat határidőre kitölti és megküldi a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének. b) a tervezés során szükség esetén egyeztet a Polgármesteri Hivatallal. Polgármesteri Hivatal a) az a) pont szerinti adatokat feldolgozva állítja össze az intézmény költségvetési keretszámait. b) szükség estén egyeztet az intézménnyel, majd kialakítja az intézményi költségvetési előirányzatokat. c) egyezteti az intézmény vezetőjével az intézményi keretszámokat. d) tájékoztatja az intézményt a rendeletileg elfogadott keretszámairól. e) a költségvetési rendelet elfogadása után az intézmény előirányzatait nyilvántartásba veszi. f) elkészíti az Intézmény elemi költségvetését, amelyet aláírásra megküld az Intézménynek. 2. Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása Intézmény a) valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik, a megállapodásban foglaltaknak megfelelően. b) az előirányzatok felhasználásáért teljes körűen felel. c) figyelemmel kíséri az elkülönített banki alszámlákon lévő összegek cél szerinti felhasználását. d) bevételi többlet terhére a tervezett előirányzatokat meghaladó mértékű kiadásokra kötelezettséget vállalhat, amiről a jegyzőt tájékoztatni szükséges. e) az előirányzat-felhasználás előtt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a jegyzőt tájékoztatja. f) rovatok közti átcsoportosításról írásban tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályát, amennyiben az egyes rovatokon lévő előirányzat nem nyújt fedezetet a tervezett kiadásokra. g) Ft feletti kiadások teljesítése előtt az intézménynek a fedezet meglétéről tájékoztatási kötelezettsége van a jegyző felé. 5

6 h) az előirányzat-módosítások, átcsoportosítások egyéb szabályait az elfogadott költségvetési rendelet tartalmazza. Polgármesteri Hivatal a) az intézmény írásos tájékoztatása alapján előkészíti a költségvetési rendeletmódosítást. b) az intézmény költségvetését érintő egyéb változásokat beépíti a költésvetési rendelet-módosítás képviselőtestület elé kerülő előterjesztés anyagába. c) A rendelet-módosítás elfogadását követően a módosításokat átvezeti a nyilvántartásokon, lekönyveli az előirányzat-módosításokat és egyúttal tájékoztatja az intézményt az elfogadott rendelet-módosításról. 3. A gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása Intézmény a) minden élő kötelezettségvállalási bizonylatának (megrendelő, szerződés, stb.), továbbá minden élő szerződésének (pályázati, egyéb) másolatát jelen szerződés megkötését követő 30 napon belül megküldi a Polgármesteri Hivatal részére. b) a kötelezettségvállalási bizonylatok minden aláírást tartalmazó eredeti példányát legkésőbb a kötelezettségvállalás teljesülésekor - nyilvántartás céljából megküldi a Polgármesteri Hivatalnak. c) köteles vezetni a következő analitikus nyilvántartásokat a hatályos rendelkezéseknek megfelelően - A foglalkoztatottak és a létszámhoz kapcsolódó illetménykeret tételes kimutatása - a túlóra nyilvántartása - a helyettesítések nyilvántartása - a (táppénz) betegszabadság nyilvántartása - a szabadság-nyilvántartás - a Ft alatti tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása - az étkezéssel kapcsolatos térítési díjak könyvelése az alkalmazott programban, valamint nyugta kiállítása a vevő felé. - elkészíti az általános költségfelosztáshoz a szükséges mutatószámokat, - a meghatározott célra átvett pénzeszközök elszámolása és nyilvántartása - a pályázati támogatások elszámolása és nyilvántartása - a fizetési előlegek nyilvántartása - az ellátmány-elszámolások nyilvántartása - az előleg elszámolások nyilvántartása - az ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolása - a kötött felhasználású és egyedi céltámogatások felhasználásának analitikus nyilvántartása - helyiségbérletek analitikus nyilvántartása - anyagok egyedi raktári nyilvántartása - szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, elszámolása - (köz)beszerzési eljárások és azok dokumentációjának nyilvántartása d) gondoskodik a bevételi számlák gépi úton történő kiállításáról, melyeknek másodpéldányát iratkezelési lapon legfeljebb heti rendszerességgel átadja Közgazdasági Osztálynak. 6

7 e) a könyvelési programban rögzíti a kötelezettségvállalásokat, elkészíti a kimenő számlákat és utalványrendeletet. f) a beérkező számlákat iktatja, a könyvelői programban rögzíti a kötelezettségvállalásokat és elkészíti az utalványrendeletet. g) a beérkező számlákat dátumbélyegzővel érkezteti. Lebélyegzi az erre a célra rendszeresített bélyegzővel (szakmai teljesítésigazolás). h) A számlákat heti rendszerességgel, de legkésőbb 5 nappal a fizetési határidő lejárta előtt, iratkísérő lapon a Közgazdasági Osztálynak átadja. i) a felhasználás helyét és célját a számlán feltünteti teljesítésigazolás (rovat, kormányzati funkció, szakfeladat, ÁFA kulcsonkénti bontásban). j) a számlák ellenőrzését követően a Közgazdasági osztály által kikontírozott utalványrendeletet aláírás után iratkísérőn megküldi a Közgazdasági Osztálynak. k) a bankkivonat-másolatok és a havi vevői kintlévőségek listája alapján nyomon követi a vevői kintlévőségeket. l) pályázati forrásból történt beszerzések esetén ezt a tényt a számlán feltünteti a pályázat számának megjelölésével (az utalványrendeleten a részletező kód feltüntetése). m) a havi pénzforgalmi jelentések elemzésekor feltárt esetleges téves könyveléseket írásban jelzi és kéri a könyvelés módosítását. n) Az eredeti bankszámla kivonatokat megküldi a Közgazdasági Osztálynak. o) kötelezettséget a költségvetésben elfogadott előirányzatok mértékéig vállalhat. Polgármesteri Hivatal a) ellátja az Intézmény könyvvezetési feladatait, vezeti a számlarendnek megfelelő analitikus nyilvántartást, ezek különösen - az immateriális javak, nagy értékű tárgyi eszközök, - befektetett pénzügyi eszközök - a követelések és kötelezettségek analitikus nyilvántartásai. b) nyilvántartja és könyveli az Intézmény kötelezettségvállalásait. c) minden pénzmozgással járó kötelezettségvállalást lekönyvel (50 E Ft alattiakat is). d) végzi a bér, a pénzforgalom nélküli tételek és az előirányzatok, valamint a könyvelési helyesbítések kontírozását és könyvelését. e) könyveli a Ft feletti tárgyi eszközök mennyiségében és értékében bekövetkezett változásait az Intézmény feladása alapján. f) kontírozza és könyveli az Intézmény bevételi és költségszámláit, egyéb pénzmozgással járó tételeit, ennek keretében - elvégzi az érvényesítést, lekönyveli a kötelezettségvállalást, valamint a programban kikontírozza a számlákat. - a számlákat pénzügyileg ellenjegyzi és az utólag beküldött utalványrendeleteket a számlákkal való párosítás után utalja. - összevezeti a kiadásokat-bevételeket a bankkivonatok alapján. - lekönyveli a teljesítéseket. g) havi rendszerességgel megküldi az Intézmények részére a pénzforgalmi jelentést. h) figyeli az Intézmény előirányzat-felhasználásainak mértékét legalább havi rendszerességgel, az Intézményvezető részére javaslatot tehet a gazdálkodási forrásokhoz igazítására. 7

8 4. Pénz- és bankszámlakezelés Intézmény a) Bankszámla - önálló bankszámlával rendelkezik. - a pályázati programokhoz kapcsolódó pénzeszközök (forint, deviza) kezelésére amennyiben a támogatási szerződés ezt kötelezően előírja a Polgármesteri Hivatal elkülönített banki alszámlát nyit. - önálló lakásalap számlával nem rendelkezik. A lakáskölcsönök bonyolításához szükséges lakásalap számlát a Polgármesteri Hivatal nyitja meg és felette kizárólagosan rendelkezik. b) Pénztár - készpénzes kiadásai fedezetére a Pénzkezelési Szabályzat mellékletében meghatározott összeg erejéig ellátmányt kap. - Amennyiben a kapott ellátmány az elszámolás napja előtt elfogy, úgy az Intézmény előzetes írásbeli kérelem alapján, a korábbi ellátmánnyal való elszámolás után újabb ellátmányt igényelhet. Az elektronikusan vagy papír alapon beérkezett kérelem beérkezésének határideje az eseti ellátmány folyósítása előtti munkanap 15 órája. - a Polgármesteri Hivatal tájékoztatása alapján az intézmény a bankszámlájáról az átutalt készpénz-ellátmányt felveszi. - a készpénzes bevételek a készpénzes kiadások ellentételezésére felhasználhatóak. - készpénzes kiadások teljesítésénél irányadó értékhatár 50 EFt, amely összeg feletti számla készpénzben nem rendezhető. Egy gazdasági esemény több részletben való számlázása esetén a korlát a teljes összegre értendő. A készpénzes kiadások teljesítésénél irányadó SMJV Közgyűlésének tárgyi évre vonatkozó költségvetési rendelete. - a pénztárból szakmai készlet, kis értékű tárgyi eszköz, kiküldetési rendelvény, reprezentációs, élelmezési (mezőgazdasági őstermelők), továbbá egyéb kis összegű dologi illetve személyi kiadások teljesíthetők. - a pénztár elszámolása során a bevételi és kiadási tételeiről pénztárbizonylatot állít ki, dekádonként pénztárjelentést készít, amelyhez hozzátűzi az alapbizonylatokat. - a készpénzes bevételeinek azt a részét fizeti be saját számlájára, amely meghaladja a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott napi záró pénzkészlet értékét. Polgármesteri Hivatal a) Bankszámla - az Intézmény pénzeszközeit az ERSTE Bank Soproni Fiókjánál megnyitott bankszámláján kezeli. - elkülönítetten kezeli az Intézmény pénzforgalmát az Intézmény elkülönített technikai alszámlá(i)n. b) Pénztár - a Polgármesteri Hivatal írásbeli kérelem alapján biztosítja az Intézmény készpénz ellátmányát az intézmény számlájára utalással. Ennek tényéről az intézményt tájékoztatja. 8

9 5. Leltározás, selejtezés Intézmény a) végzi az anyagok és a Ft alatti tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását. Az eszközmozgást rögzítő bizonylat egy példányát a számlához, vagy a számlát helyettesítő bizonylathoz csatolva ellenőrzésre és könyvelésre megküldi a Polgármesteri Hivatalnak. b) tárgyi eszköz beszerzésekor az állományba vételi bizonylatot az Intézmény állítja ki, majd a számlához, egyéb számviteli bizonylathoz csatolva megküldi Polgármesteri Hivatalnak. c) az immateriális javak, a tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, továbbá az anyagok mozgásairól az Intézmény havonta, tárgyhót követő hó 10. napjáig feladást készít Polgármesteri Hivatal részére d) elvégzi a leltározási munkálatokat a Leltározási Szabályzatnak megfelelően, amihez a listákat a Ft feletti tárgyi eszközökről a Polgármesteri Hivatal állítja elő. e) a selejtezési szabályzatban foglaltaknak megfelelően elvégzi a selejtezési feladatokat, majd a selejtezett eszközökről szóló jegyzőkönyvet megküldi a Polgármesteri Hivatalnak. Polgármesteri Hivatal a) a leltározáshoz az intézmény részére biztosítja a Ft feletti tárgyi eszközökről szóló kimutatást, valamint a leltározáshoz szükséges nyomtatványokat. b) az intézmény selejtezési jegyzőkönyve alapján a nyilvántartásból kivezeti a selejtezett eszközöket. 6.) Munkaerő és bérgazdálkodás Intézmény a) teljes jogkörrel rendelkezik a személyi előirányzatai felett, a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett elvégzi a munkáltatói jogkör gyakorlásával együtt járó feladatokat. b) az alkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos okmány (kinevezés, vezetői megbízás, átsorolás, munkaviszony megszűntetése, stb.) és a megbízási szerződés is kötelezettségvállalás, ezért a vonatkozó szabályok értelmében az ellenjegyzési kötelezettség rájuk is vonatkozik. Az ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalás érvénytelen. c) munkaviszony (közalkalmazotti jogviszony) esetén, minden okmány kiállításához, módosításához, megszüntetéséhez az Intézmény a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített adatlapon az adatokat a Polgármesteri Hivatal részére bejelenti. d) megbízási jogviszony esetén a megbízási szerződés megkötése az Intézmény feladata, amit aláírástól számított 3 munkanapon belül ellenjegyzésre a Polgármesteri Hivatalnak megküld. e) a munkaerő- és bérgazdálkodással kapcsolatos ügyekben közvetlenül nem a Magyar Állam Kincstárral (továbbiakban MÁK), hanem a Polgármesteri Hivatallal áll kapcsolatban. 9

10 f) a munkaviszonnyal kapcsolatos, előzetesen a Polgármesteri Hivatal, majd a munkavállaló és a munkáltató részéről aláírt okmányok legalább 1 példányát 3 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal részére megküldi, aki kísérőjegyzékkel ellátva továbbítja a MÁK-nak. g) tárgyhónapot követő hó 3. napjáig jelentést készít a Polgármesteri Hivatal részére: - a bérjellegű, nem rendszeres kifizetésekről (megbízási szerződés alapján végzett munka ellenértéke, minőségi pótlék, kereset-kiegészítés, jubileumi jutalom, stb.) feltüntetve a kifizetés pontos jogcímét, és a terhelt előirányzatot (önkormányzati támogatási előirányzat, saját bevétel, vállalkozási bevétel, vagy átvett pénzeszköz) - a munkából való távolmaradásról (betegszabadság, GYED, GYES, táppénz) - a túlóráról, a helyettesítésről, a készenléti díjról, az ügyeleti díjról, műszakpótlékról és a szabadságról (fizetett, fizetés nélküli) - a dolgozó kifizetését terhelő egyéb levonás összegéről, jogcíméről és kedvezményezettjéről. h) minden hónap 25. napjáig feladást készít a Polgármesteri Hivatal részére, a nem rendszeres munkáltatói kifizetésekről (pl. hideg, meleg étkezési hozzájárulás, utazási költségtérítés, napidíj, kiküldetés, stb.) telephely szerinti bontásban. Polgármesteri Hivatal a) az alkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos okmányokat a Polgármesteri Hivatal állítja ki az Intézmény adatszolgáltatása alapján. Ezt a kiállítást követő 3 munkanapon belül megküldi az Intézmény részére. b) a MÁK-kal kizárólag az Polgármesteri Hivatal áll kapcsolatban. c) az Intézménytől megkapott minden aláírást tartalmazó - közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos okmányt MÁK kísérőjegyzékkel ellátja és továbbítja a MÁK-nak. d) az Intézmény által beküldött bizonylatokat ellenőrzi és az illetmény számfejtési programban berögzíti, majd a túlóra, helyettesítés, készenlét, ügyelet, műszakpótlék, szabadság feladás kivételével tárgyhót követő hó 4. napjáig, a túlóra, helyettesítés, készenlét, ügyelet, műszakpótlék, és a szabadság feladást tárgyhót követő hó 15. napjáig, a nem rendszeres munkáltató kifizetésekről (étkezési hozzájárulás, utazási költségtérítés, napidíj, kiküldetés, stb.) szóló feladást a MÁK által megadott határidőre elektronikusan továbbítja a MÁK-nak. e) a bérjellegű, úgynevezett nem rendszeres kifizetéseknél a Polgármesteri Hivatal végzi el a bérszámfejtést a MÁK által biztosított KIRA rendszerben. A számfejtés eredményeként keletkező bizonylatot a Polgármesteri Hivatal utalványozza és ellenjegyzi, majd gondoskodik a nettó összeg jogosult, az esetleges egyéb levonások összegének pedig a kedvezményezett bankszámlájára történő átutalásáról. A Polgármesteri Hivatal az Intézmény részére megküldi a kedvezményezettek kifizetési jegyzékét. f) a MÁK-tól havonta kapott bérfizetési jegyzéket és a könyvelési bizonylatokat elektronikus úton megküldi az Intézménynek. 10

11 7. Adatszolgáltatás, beszámolás Intézmény a) az éves beszámoló, elkészítéséhez, valamint az év közben felmerülő egyéb, az intézmény-hálózatot érintő, egységes felmérések, jelentések, műszaki adattár, döntési javaslatok elkészítéséhez az Önkormányzat/ Polgármesteri Hivatal által meghatározott adattartalommal és formában adatszolgáltatást teljesít. b) Az állami támogatások igényléséhez, módosításához, elszámolásához a jogszabályban meghatározottaknak megfelelően adatot szolgáltat. c) a beszámolóhoz elkészíti a szöveges értékelést. Polgármesteri Hivatal a) a jogszabályokban előírt határidőre és adattartalommal, a könyvelési adatok alapján elkészíti az Intézmény havi, negyedéves információs jelentését és éves pénzforgalmi beszámolóját. b) által elkészített, a zárszámadás alapját jelentő beszámoló-garnitúra egy példányát megküldi az Intézmény részére. c) az éves beszámoló részeként elkészíti a céltámogatások elszámolását. Ehhez bekéri az Intézményi elszámolást, az egyes céltámogatások felhasználására vonatkozó összesítő adatait, majd ezeket összeveti a könyvelésből lekérdezhető felhasználási adatokkal. Eltérés esetén a határidők betartása mellett egyeztetést kezdeményez, melynek során kéri az Intézményt az eltérés írásos feltárására. A feltárás alapján gondoskodik a végrehajtható módosítási kérelmek figyelembe vételéről. d) feldolgozza és összesíti az állami támogatásokkal kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályban előírt módon és időben az intézményektől kapott adatokat, és továbbítja a Magyar Államkincstár felé. e) ellátja az Intézmény adatszolgáltatása alapján az államháztartással szembeni adatszolgáltatási feladatokat. A jogszabályban előírt adattartalommal, formában és határidőre elkészíti és továbbítja - a negyedéves és éves beruházási statisztikai jelentést, - az áfa bevallást, - cégautó adó bevallást, - rehabilitációs hozzájárulás bevallást, egyéb, az intézményi vagyon működtetésével kapcsolatos adatszolgáltatásokat. Az áfa, a cégautó bevallás és a rehabilitációs hozzájárulás esetében a kapcsolódó pénzforgalmat a Polgármesteri Hivatal rendezi, átutalja a fizetendő adót és hozzájárulást. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló, az államháztartásról szóló, a számvitelről szóló, a Munka Törvénykönyvéről szóló, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló, a közoktatásról szóló, a szociális ellátásról szóló mindenkor hatályos törvények és rendeleti szintű jogszabályok, valamint Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének tárgyévi költségvetésről szóló hatályos rendeletének szabályai az irányadók. A Munkamegosztási megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a munkamegosztást szabályozó jelenleg hatályos dokumentum hatályát veszti. 11

12 Megállapodó felek jelen megállapodást elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Soproni Múzeum képviseletében Dr. habil. Tóth Imre PhD igazgató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala képviseletében Dr. Sárvári Szabolcs jegyző A megállapodást fenntartóként ellenjegyzem: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Fodor Tamás polgármester: Kérem, szavazzunk a II. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 13 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. 134/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat: A Közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a II. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a határozat szoros mellékletét képező, Széchenyi István Városi Könyvtár és Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejövő Munkamegosztási megállapodás -t jóváhagyja, és felkéri az intézmény igazgatóját és Sopron Megyei Jogú Város jegyzőjét, hogy a dokumentum aláírásáról gondoskodjanak, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás ellenjegyzésére. A határozati javaslat szoros mellékletét képező Munkamegosztási megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a munkamegosztást szabályozó jelenleg hatályos dokumentum hatályát veszti. Felelős: dr. Sárvári Szabolcs jegyző Határidő: június

13 A 134/2015. (VI. 25.) Kgy. határozat melléklete MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (9400 Sopron, Fő tér 1., PIR száma:367703, adószáma: , képviseletében Dr. Sárvári Szabolcs jegyző), mint az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét ellátó költségvetési szerv (továbbiakban Polgármesteri Hivatal), másrészről a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt Széchenyi István Városi Könyvtár (9400 Sopron, Pócsi u. 25., PIR száma: , adószáma: , képviseletében: Horváth Csaba igazgató) költségvetési szerv, a továbbiakban Intézmény együttesen Szerződő Felek között, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. I. A Felekre vonatkozó általános szabályok 1. A megállapodásban foglaltak nem csorbíthatják az intézmény szakmai, gazdálkodási döntési jogosultságát, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 2. A Polgármesteri Hivatal kijelölt szervezeti egységei útján biztosítja a törvényes, szabályszerű és takarékos gazdálkodás feltételeit. 3. Felek kapcsolatában az adattovábbítás, tájékoztatás történhet írásban, ben, vagy elektronikus adathordozón is. A kötelezettséggel járó, vagy jogosultsággal bíró hivatalos iratokat, bizonylatokat, szerződéseket, vagy ezt helyettesítő okmányokat hagyományos módon, hiteles aláírással és bélyegzővel kell ellátni, tértivevénnyel, postai úton, vagy személyesen kell kézbesíteni. Az érvényesítés és ellenjegyzés a Polgármesteri Hivatal feladata. Az intézmény a kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkör gyakorlója. 4. Felek a tudomásukra jutó, saját működésüket, ezen megállapodást, vagy az együttműködésük feltételeit érintő változásokról különös tekintettel a jogszabályváltozásokra egymást haladéktalanul tájékoztatják. 5. Felek költségvetési szervek, ezért feladataikat a vonatkozó hatályos jogszabályok keretei között végezhetik független attól, hogy a megállapodás aláírását követő jogszabályi változások, vagy Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelkezése(i) jelen megállapodásban átvezetésre kerültek-e vagy sem. II. Az Intézmény és a Polgármesteri Hivatal feladatai 13

14 1. A költségvetés tervezése Intézmény a) az Intézmény a tervév költségvetése megalapozásához a kiküldött tervezési feladatokat tartalmazó levélben foglaltak, valamint a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, és a levél mellékleteként csatolt táblázatokat, formanyomtatványokat határidőre kitölti és megküldi a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének. b) a tervezés során szükség esetén egyeztet a Polgármesteri Hivatallal. Polgármesteri Hivatal a) az a) pont szerinti adatokat feldolgozva állítja össze az intézmény költségvetési keretszámait. b) szükség estén egyeztet az intézménnyel, majd kialakítja az intézményi költségvetési előirányzatokat. c) egyezteti az intézmény vezetőjével az intézményi keretszámokat. d) tájékoztatja az intézményt a rendeletileg elfogadott keretszámairól. e) a költségvetési rendelet elfogadása után az intézmény előirányzatait nyilvántartásba veszi. f) elkészíti az Intézmény elemi költségvetését, amelyet aláírásra megküld az Intézménynek. 2. Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása Intézmény a) valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik, a megállapodásban foglaltaknak megfelelően. b) az előirányzatok felhasználásáért teljes körűen felel. c) figyelemmel kíséri az elkülönített banki alszámlákon lévő összegek cél szerinti felhasználását. d) bevételi többlet terhére a tervezett előirányzatokat meghaladó mértékű kiadásokra kötelezettséget vállalhat, amiről a jegyzőt tájékoztatni szükséges. e) az előirányzat-felhasználás előtt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a jegyzőt tájékoztatja. f) rovatok közti átcsoportosításról írásban tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályát, amennyiben az egyes rovatokon lévő előirányzat nem nyújt fedezetet a tervezett kiadásokra. g) Ft feletti kiadások teljesítése előtt az intézménynek a fedezet meglétéről tájékoztatási kötelezettsége van a jegyző felé. h) az előirányzat-módosítások, átcsoportosítások egyéb szabályait az elfogadott költségvetési rendelet tartalmazza. Polgármesteri Hivatal a) az intézmény írásos tájékoztatása alapján előkészíti a költségvetési rendeletmódosítást. b) az intézmény költségvetését érintő egyéb változásokat beépíti a költésvetési rendelet-módosítás képviselőtestület elé kerülő előterjesztés anyagába. 14

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 25-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 25-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (H-6725 Szeged, Huszár u.1.), (Megnevezése), (Székhelye),

MEGÁLLAPODÁS. Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (H-6725 Szeged, Huszár u.1.), (Megnevezése), (Székhelye), MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a szerződő felek, egyrészről a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (H-6725 Szeged, Huszár u.1.), mint önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 15. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az Önkormányzat által fenntartott, az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó I. sz. Gazdasági Működtető Központ (9023 Győr, Szigethy Attila

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

5%. számú előterjesztés

5%. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere 5%. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az önállóan működő költségvetési szervekkel kötendő Munkamegosztási megállapodásról

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az Önkormányzat által fenntartott, az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Óvodák Gazdasági Működtető Központja (a továbbiakban: ÓGMK),

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. Pénzügyi Osztály Ügyrendje. Hatályos: 2014. június 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. Pénzügyi Osztály Ügyrendje. Hatályos: 2014. június 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. Pénzügyi Osztály Ügyrendje Hatályos: 2014. június 1. 1. A Pénzügyi feladata, az ügyrend célja, tartalma 3 1.1 Pénzügyi

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény ( továbbiakban: Ötv.) értelmében a képviselő-testület 10/2006. (XI.20) sz. rendeletével

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hatályos: 2013. december 02. napjától 1 BEVEZETÉS A gazdálkodó szervezet gazdasági szervezete a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Számadó és az alapfokú nevelési-, oktatási

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 5.219/2012 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó

Részletesebben

A munkamegosztási megállapodásban rögzítetett feladatok ellátása és a napi működés

A munkamegosztási megállapodásban rögzítetett feladatok ellátása és a napi működés u-~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal kötendő Munkamegosztási

Részletesebben

CORVINA ÓVODA. SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CORVINA ÓVODA. SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CORVINA ÓVODA SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. PREAMBULUM... 4 1.1. AZ INTÉZMÉNYI SZMSZ JOGSZABÁLYI ALAPJAI... 4 1.2. AZ SZMSZ HATÁLYA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben