Céghírek. Az Igazgatóság közleményei. Ovit Híradó 2014/4. foglaltakat; május 26-ai ülésén az igazgatóság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Céghírek. Az Igazgatóság közleményei. Ovit Híradó 2014/4. foglaltakat; 2014. május 26-ai ülésén az igazgatóság"

Átírás

1 Céghírek Az Igazgatóság közleményei május 26-ai ülésén az igazgatóság jóváhagyta a április 3-ai ülésérõl felvett jegyzõkönyvet; jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetérõl, mûködését befolyásoló eseményekrõl; megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 102. sz. Kontrollingjelentésben foglaltakat; megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikai célkitûzéseinek I. negyedévi idõarányos értékelésében foglaltakat, a Gt (2) bekezdése alapján a jelentés megküldésével tájékoztatta a felügyelõbizottságot az ügyvezetésrõl, a társaság vagyoni helyzetérõl és az üzletpolitikáról; megtárgyalta és jóváhagyta az MVM OVIT Zrt évi üzleti tervében foglaltakat; megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette az Elemzõ tanulmány az MVM OVIT ZRt. Erõmûvi és Karbantartási Igazgatóság évi munkaerõ-állomány felhasználásáról címû elõterjesztésben foglaltakat; megismerte a jordániai távvezeték-építési és -sodronycsere projektek állásáról szóló tájékoztatóban foglaltakat, és felkérte a vezérigazgatót, hogy a projekt teljesítésérõl az igazgatóságot minden ülésen tájékoztassa. Az eltelt idõszakban az igazgatóság faxos szavazás keretében több alkalommal döntött az 500 M Ft értékhatárt meghaladó összegû ajánlatok adásáról, illetve az 1,5 Mrd Ft értékhatárt meghaladó ügyletek közgyûlés elé terjesztésérõl, mely közgyûlési határozat közgyûlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal útján született meg július 28-ai ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a május 26-ai ülésérõl felvett jegyzõkönyvet; jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetérõl, mûködését befolyásoló eseményekrõl; megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 103. sz. Kontrollingjelentésben foglaltakat; megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette az MVM OVIT Zrt évi üzletpolitikai célkitûzéseinek I. félévi idõarányos értékelésében foglaltakat, a Gt (2) bekezdése alapján a jelentés megküldésével tájékoztatta a felügyelõbizottságot az ügyvezetésrõl, a társaság vagyoni helyzetérõl és az üzletpolitikáról; elfogadta az MVM OVIT Zrt. Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását tartalmazó írásos elõterjesztést, és az abban foglaltak alapján hozzájárult a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Mûködési Szabályzat szeptember 1. napjával történõ hatályba lépéséhez. Az igazgatóság felhívta a társaság vezetését arra, hogy a novemberi igazgatósági ülésre terjessze elõ az új folyamatszabályozás-alapú Szervezeti és Mûködési Szabályzat tervezetét, annak érdekében, hogy az január 1. napjától bevezetésre kerülhessen. Az eltelt idõszakban az Igazgatóság faxos szavazás keretében több alkalommal döntött az 500 M Ft értékhatárt meghaladó összegû ajánlatok adásáról, ill. az 1,5 Mrd Ft értékhatárt meghaladó ügyletek közgyûlés elé terjesztésérõl, mely közgyûlési határozat közgyûlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal útján született meg. Az MVM OVIT Zrt július 28-i rendkívüli közgyûlése Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése a Polgári Törvénykönyvrõl szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggõ átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekrõl szóló évi CLXXVII. törvény 12. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tekintettel arra, hogy az MVM OVIT Zrt. Alapszabálya július 28. napjával a Polgári Törvénykönyvrõl szóló évi V. törvénnyel (a továbbiakban: Ptk.) összhangban módosításra kerül, július 28. napjával a Ptk.-val összhangban történõ továbbmûködésérõl határozott. A közgyûlés elrendelte a határozatnak a Fõvárosi Törvényszék Cégbíróságához történõ benyújtását. 1

2 A közgyûlés a Polgári Törvénykönyvrõl szóló évi V. törvénnyel történõ összhang megteremtése érdekében az MVM OVIT Zrt. Alapszabályának bevezetõ rendelkezéseit, a hatályos Alapszabály I. fejezet 9., III. fejezet , IV. fejezet 23., 25., , , 63., , V. fejezet 78., VI. fejezet 79., VII. fejezet , VIII. fejezet , IX. fejezet, X. fejezet , XI. fejezet pontjait valamint az újraszámozás okán a teljes alapszabályt módosította. A közgyûlés a társaság alapszabályának XI. fejezetében szereplõ Magyar Hírlap és Népszabadság címû napilapok, mint közzétételi források törlését elrendelte azzal, hogy a társaság ezentúl közzétételi kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget. A közgyûlés elrendelte a módosításokkal egységes szerkezetû alapszabálynak a Fõvárosi Törvényszék Cégbíróságához történõ benyújtását. A közgyûlés felhatalmazta az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságát, hogy az MVM Zrt. mint uralkodó tag és az MVM OVIT Zrt. mint ellenõrzött társaság között hatályban lévõ uralmi szerzõdésnek az uralkodó tag ügyvezetésével egyeztetett módosított tervezetét elkészítse, és a módosításról a társaságnál mûködõ munkavállalói érdekképviseletet tájékoztassa. A közgyûlés felkérte az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságát, hogy az uralmi szerzõdés módosított tervezetének rendelkezésre állása esetén azt az uralkodó taggal egyeztetett idõpontban terjessze a közgyûlés elé jóváhagyás érdekében. Dr. Sidló Krisztina Szeptember 1-tõl módosult a Szervezeti és Mûködési Szabályzat Az MVM OVIT Zrt. Igazgatósága július 28-ai ülésén módosította a Szervezeti és Mûködési Szabályzatot. A korábbi SZMSZ október 1. óta volt hatályban. Az akkori módosítás fõ indoka az egyre nagyobb léptékû vállalkozási projektek sikeres lebonyolításához szükséges komplex feltételek megerõsítése volt. A mostani módosítás alapvetõ indoka a társaság mûködési hatékonyságának további javítása, mindenekelõtt az eddig két, igazgatósági alárendeltségû szervezetben zajló beszerzési tevékenység összevonása és vezérigazgató-közvetlen irányítás alá rendelése. Ez részleteiben azt jelenti, hogy a mindeddig a Vállalkozási Igazgatóság keretében mûködött Vállalkozási Beszerzési Osztály bázisán közvetlenül a vezérigazgatónak alárendelt Beszerzési Fõmérnökség (BF) került létrehozásra oly módon, hogy a módosítással az Eszközgazdálkodási Osztály (EGO) beszerzési feladatai és erõforrásai is a BF feladatkörébe kerültek. A változtatás révén társasági szinten egységes beszerzési szabályok, folyamatok és eljárásrend kerülnek kialakításra. A szándék szerint a különösen nagy értékû és/vagy stratégiai jelentõségû, bonyolult projektek esetében csökken a beszerzéssel kapcsolatos belsõ egyeztetések száma. Hatékonyságuk növelése érdekében az eszközgazdálkodási és a beszerzési funkciók is szétválasztásra kerültek. A profiltisztítást követõen az EGO az eszközgazdálkodás és beruházáskezelés feladataira fókuszál. A beszerzések projektoldali prioritására, továbbá a csoportszinten is kiemelkedõen magas tranzakciószámra tekintettel indokolt, hogy a létrehozott BF két irodába (Vállalkozási Projekt Beszerzési Iroda és Társasági Mûködési Beszerzési Iroda) szervezetten végezze tevékenységét. A szeptember 1-tõl hatályos SZMSZ érinti a Forgácsoló Üzem státuszát is, mivel a Termelési Igaz-gatóság szervezetébõl az Erõmûvi és Karbantartási Igazgatóság Atomerõmûvi Üzletigazgatóságának a szervezetébe került áthelyezésre az üzem rentábilis mûködésének hosszú távú biztosítása céljából, az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. által elvárt szolgáltatási igények maximális kielégítése mellett. A változás további célja az üzemi bérköltség csökkentése a völgyidõszakokban az üzem létszámának átcsoportosításával egyes atomerõmûves projektekre, továbbá az ATÜZIG területén a munkaerõ-utánpótlás AGSZF, AVSZF és Forgácsoló Üzemi szintû közös tervezhetõsége, valamint az ATÜZIG területén egységes, közös irányítású raktározási rendszer kialakítása. A szeptember 1-tõl hatályos SZMSZ néhány további kisebb, technikai jellegû korrekciót is tartalmaz. Összhangban a korábbi gyakorlattal a módosult szövegrészek kék színnel jelennek meg a portálon elérhetõ SZMSZ szövegében. 2

3 Nem zárható ki, hogy a jelen tartalmi és formai keretek között ez az utolsó SZMSZ-módosítás. Ennek az az oka, hogy az MVM Csoport valamennyi tagvállalatának meghatározott sablon szerinti, új, egységes tartalmi és formai elemeket tartalmazó SZMSZ-t kell megalkotnia. A jövendõbeli új SZMSZ alapvetõ újdonsága az, hogy a tagvállalatok így az OVIT mûködését folyamatalapon kell definiálni, szabályozni. Az MVM OVIT Zrt. Igazgatósága által szabott feladat értelmében az új, folyamatalapú SZMSZ-nek még idén az igazgatóság elé kell kerülnie. Görgey Péter törzskari fõmérnök Beszámoló az MVM OVIT Zrt. I. félévi gazdálkodásáról Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése társaságunk tárgyévi üzletpolitikáját az alábbi követelményekkel, kiegészítésekkel fogadta el április 3-ai ülésén: 1.) A Társaság maradéktalanul hajtsa végre határidõre a MAVIR ZRt.-vel kötött átviteli hálózat karbantartására, fejlesztésére, felújítására vonatkozó szerzõdésekben foglaltakat. 2.) A Társaság erõmû karbantartó tevékenysége során teljesítse az MVM társaságcsoport tagvállalataival kötött szerzõdésekben foglaltakat. 3.) Szerzõdéses kötelezettségei végrehajtása során legyen fokozott figyelemmel a balesetmentes munkavégzés körülményeinek biztosítására. A 2/2012. számú vezérigazgatói körlevélben meghatározott mutatók ne haladják meg az alábbi értékeket: a. LTI: 3,7 LTI= Baleseti táppénzes napok száma Ledolgozott millió munkaóra 100 b. WANO IS: 1,75 WANO IS= Munkakieséssel járó munkabalesetek száma x Összes ledolgozott munkaóra 4.) Megfelelõ jövedelmezõség és kockázati kitettség mellett növelje a Társaság MVM Csoporton kívüli árbevételének volumenét, amely cél elérése érdekében alakítson ki a külsõ piaci tevékenységet támogató kockázatelemzési és pénzügyi monitoringrendszert. 5.) Hajtsa végre az MVM Csoport stratégiájában a Társaság részére megfogalmazott akciókat. 6.) Teljesítse a Társaság a évi üzleti tervét, az abban foglalt tervezési feltételek figyelembevételével, az alábbiak szerint: a. az értékesítés nettó árbevétele érje el az M Ft-ot. b. adózás elõtti eredménye érje el a 1.210,6 M Ft-ot; c. a személyi jellegû ráfordítások értéke ne haladja meg a ,9 M Ft-ot d. a beruházások összege ne haladja meg a 1.025,8 M Ft-ot, kivéve, ha az a külsõ piaci tevékenység növelése érdekében az MVM Zrt. által elfogadott és jóváhagyott. 7.) A megalapozott garanciális igénybejelentések száma ne haladja meg a 10 (tíz) esetet 2014-ben. 8.) A személyi jellegû ráfordítás esetében az üzleti tervben rögzített kerettõl való eltérés legfeljebb az éves bér- és szociális megállapodás szerinti mértékben lehetséges, vagy abban az esetben, ha a Társaság árbevétele magasabb, mint az üzleti tervben meghatározott és ehhez az árbevétel-növekedés teljesítéséhez szükséges eltérés arányos és jóváhagyott. Az érvényes csoportszintû szabályzásnak megfelelõen hajtsa végre a évi csoportszintû bérmegállapodást. 9) A Társaság az MVM Csoport tagjaként maradéktalanul tegyen eleget az uralmi szerzõdésben és csoportszintû szabályzatokban foglalt kötelezettségeinek. A közgyûlés által meghatározott követelmények, a tulajdonosok által megfogalmazott elvárások és a vevõi megrendelések a számviteli adatok alapján az alábbiak szerint teljsültek I. félévben: 3

4 2014. I VI. havi értékesítési nettó árbevételünk ,6 M Ft, az éves célkitûzés 37,4%-a. A beszámolási idõszakra vonatkozó tervértéket 20,3%-kal haladtuk meg, s ezt a többletet alapvetõen az MVM Csoporton kívüli vevõi körben realizáltuk. A vizsgált idõszak értékesítési árbevételének vevõkörönkénti megoszlását az alábbi ábra szemlélteti: Az MVM Csoporton belüli legjelentõsebb megrendelõink továbbra is az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. és a MAVIR ZRt. Az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. részére teljesített munkák révén I. félévben az öszszárbevétel 27,7%-a realizálódott. Legjelentõsebb atomerõmûvi kivitelezéseink a vizsgált idõszakban a teljesség igénye nélkül a következõk: 8 db DHM /400 típusú fõtranszformátor cseréje KDO /400 típusúra, tervezési és kivitelezési munkák 1 4. blokki 6 kv-os elosztók szekunder rekonstrukciója Hegesztési, technológiai csõszerelési, acélszerkezeti szerviztevékenység végzése a paksi atomerõmû területén Zónaolvadék visszatartása a paksi atomerõmûben tervezésen túli üzemzavarok bekövetkeztekor (reaktorakna elárasztása a TL03 rendszeren keresztül) Karbantartást támogató mûszaki és adminisztratív tevékenység végzése A paksi atomerõmû üzemeltetése során felmerülõ erõsáramú és installációs karbantartási feladatok elvégzése A paksi atomerõmû üzemeltetése során felmerülõ biztonságiszelep-karbantartási, illetve primer- és szekunder csõvezetékek-karbantartási feladatok elvégzése A paksi atomerõmû üzemeltetése során felmerülõ gépi forgácsolási és hõkezelési munkák elvégzése Kábelezési munkák végzése Készülék-karbantartási feladatok elvégzése A félév folyamán a MAVIR ZRt. megrendeléseinek teljesítésébõl adódott a társasági szintû árbevétel 11,4%-a. Az árbevételi értéket tekintve meghatározó munkák ezen megrendelõnk vonatkozásában az alábbiak: Perkáta 400/120 kv-os alállomás létesítése M4 autópálya Abony Fegyvernek elkerülõ szakasz építése miatti távvezeték-átalakítások Göd Léva 400 kv-os távvezetékoszlopok alapjainak felújítási munkái Kerepes 400/120 kv-os alállomás létesítése és a hozzá kapcsolódó nyomvonalas létesítmények építése Tartósan vízben álló távvezetékoszlopok helyreállítása, megközelítés biztosítása Sándorfalva Arad 220 kv-os távvezeték korrózióvédelme DHE Ócsa II. 220 kv-os távvezeték korell szakasz (37 38) korrózióvédelme Detk Zugló I. 220 kv-os távvezetékoszlopainak felületvédelme Az MVM Csoporton kívüli vevõkörben realizáltuk az I. félévi árbevételünk 52,4%-át. A beszámolási idõszakban végzett jelentõs kivitelezések ebben a vevõi szegmensben a következõk: Vác alállomás vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerûsítésének tervezése és kivitelezése tárgyú projekt keretein belül a villamos felsõvezetékek és a felsõvezetéki oszloptranszformátorok kivitelezési munkái MOL Dunai Finomító villamosenergia-rendszerének üzemeltetése V 413-as jelzésû távvezeték modernizálása a fázisvezetõ sodronyok 80 C hõmérsékleten történõ üzemeltetésével A 100-as számú, Szolnok Debrecen vasúti vonalszakasz korszerûsítési munkái (Szajol Kisújszállás) Tatabánya 20/0,4 kv-os alállomás kiépítése 4

5 Budapest Kelenföld Tárnok vonalszakasz átépítése, pálya-, mûtárgy- és felsõvezeték-építési munkák, valamint a kapcsolódó biztosítóberendezési, távközlési, váltófûtési, térvilágítási, felsõvezeték-távvezérlési munkák tervezése és építése Cegléd 120/25 kv-os vontatási transzformátor-alállomás korszerûsítési munkái Karcag villamos alállomás (HETA, FET) átalakítási munkái Társaságunk beszámolási idõszakban realizált értékesítési bruttó eredménye M Ft, melynek értékesítési nettó árbevételhez viszonyított aránya (fedezeti hányada) 18,1% I. félévében az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege -331,8 M Ft volt. Az egyéb ráfordítások meghatározó tétele az önkormányzatokkal elszámolt adók és kötelezettségek, melynek tárgyidõszaki értéke 209,8 M Ft. Összetevõi: az iparûzési adó (154,3 M Ft), az önkormányzatoknak fizetett építményadó (36,9 M Ft), a gépjármûadó (18 M Ft), valamint a telekadó (0,6 M Ft). A költségvetéssel szemben elszámolt kötelezettségek 32 M Ft-ot tettek ki. A beszámolási idõszakban is támogattunk közhasznú és egyéb szervezeteket. Céltartalék képzésre 118,1 M Ft-ot fordítottunk, melynek legjelentõsebb tétele a kollektív szerzõdés szerinti jövõbeni kifizetésekre képzett céltartalék (112 M Ft). Az egyéb bevételek meghatározó tényezõje a vizsgált idõszakban a kapott kötbér, kártérítés, késedelmi kamat 69,5 M Ft összegben. A korábbi években képzett céltartalék felhasználásának, I VI. havi értéke összesen 16,8 M Ft. A biztosítótársaságok együttesen 8,3 M Ft kártérítést utaltak át részünkre a megelõzõ években bekövetkezett gépjármû- és egyéb biztosítási káreseményekkel kapcsolatban. A pénzügyi mûveletek egyenlege: -35 M Ft. Mûködési folyamataink, növekvõ rendelésállományunk finanszírozása I. félévében is folyamatosan külsõ forrás igénybevételét tette szükségessé. Hitelállományunk átlagos értéke M Ft volt, a felvett hitel volumene 822 M Ft és 4782 M Ft között változott I VI. hónapban hitelfelvételünk összességében 35,9 M Ft kamatráfordítást eredményezett. A rendkívüli eredmény nem befolyásolta jelentõsen jövedelmezõségünket. Társaságunk évi fejlesztési tervét a csoportszintû utasításban foglaltaknak megfelelõen a termelési-mûszaki irányítási területtel és a BPO-val egyeztetve alakította ki ben is legfontosabb beruházási célunknak tekintjük az elavuló eszköz- és jármûpark ütemes megújítását, bõvítõ beruházásként a MÁV-projektekhez kapcsolódóan további vasúti gépek beszerzését. A évre jóváhagyott fejlesztési keretöszszegünk (1.025,8 M Ft) további 10 M Ft-tal nõ a paksi 333-as épület átalakításával kapcsolatban, s ez az összeg az MVM Paks II. Zrt. fejlesztési portfólió keretébõl került átcsoportosításra. A beszámolási idõszakban immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésére, fejlesztésére 174,4 M Ft-ot fordítottunk, az aktiválások értéke 265,8 M Ft volt, az idõszak folyamán elszámolt értékcsökkenési leírás 306,3 M Ft-ot tett ki I. félévben Társaságunk átlagos statisztikai állományi létszáma 1613 fõ volt. A csoportszintû bér- és szociális megállapodásban foglaltaknak megfelelõen az MVM OVIT Zrt január 1-ig visszamenõleg egyrészt a 2,4%-os keresetfejlesztést, másrészt az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás Ft/fõ/hó összeggel történõ kiegészítését végrehajtotta, mely intézkedéseknek a személyi jellegû ráfordításokra gyakorolt költségnövelõ hatását a tulajdonos korrekcióként elismeri. Összességében Társaságunk I. félévi tevékenységét az üzletpolitikában meghatározott elvárások és a szerzõdésekben foglaltak szerint, a költségtakarékossági követelmények betartásának figyelembevételével végezte. Közgazdasági osztály 5

6 Projektjeinkrôl Kerepes 400/120 kv-os alállomás és nyomvonalas létesítmények építése újabb 400/120 kv-os alállomás épül Biztosan sokan hallottak már Kerepes községérõl, amely 2013 decembere óta igen nagy jelentõséggel bír az OVIT számára, mivel elkezdtük a MAVIR ZRt. megbízásából a következõ 400/120 kv-os alállomás építését Kerepes mellett, egy volt katonai gyakorlótelep területén. A kezdetekben az alállomás Gödöllõ néven szerepelt, de a terület végleges kiválasztásával elnyerte mostani nevét. A tervezési feladatokat is az MVM OVIT Zrt. kapta, és a PÖYRY ERÔTERV Zrt. bevonásával a kiviteli terveket elkészítettük, és 2013 végén átadtuk a megrendelônek. Ahhoz, hogy az állomás kivitelezési feladatait elnyerjük, rengeteg elõkészületi munkát kellett elvégezni. A kiviteli tervek alapján minden felmerülõ területen minden tételt be kellett költségelni, el kellett készíteni az alállomás megépítésének kiviteli ütemtervét, meg kellett határozni a költségek felmerülésének idõpontjait, és amennyire lehetett, hozzá kellett igazítani az árbevételi összegeket. A beruházás értéke meghaladja az 5,5 Mrd Forintot, ezért az ajánlatot a MVM Zrt. Igazgatósága elé kellett terjeszteni jóváhagyásra. Az elõterjesztést az ajánlat és a hozzá tartozó gazdasági és kockázatelemzési mellékletek elkészültével az MVM Zrt. Igazgatósága jóvá is hagyta. Ezek után pár nap állt rendelkezésre a MA- VIR-ral szükséges egyeztetések lefolytatására, a szerzõdés elõkészítésére, véleményeztetésére, és ahhoz hogy a végleges aláírások még decemberben papírra kerüljenek. Hiába kötöttük meg a szerzõdést idõben, és hiába készültünk fel az év elejei munkakezdésre, a hatósági engedélyezési folyamat nem alakult olyan egyszerûen és gördülékenyen, ahogy terveztük, ezért a munkát jelentõs, több hónapos csúszással tudtuk csak megkezdeni. A terület alállomás-építési viszonylatban egyáltalán nem nevezhetõ ideálisnak. A vízszintes sík eléréséhez közel m 3 földet kell megmozgatni és tömöríteni. A terület egyik sarkában egy 6 méteres bevágást, míg a másikban egy 10 m-es feltöltést kell építeni. A föld megcsúszásának a megakadályozására a terület két végén különbözõ típusú támfalakat kell építeni. További nehézséget jelent, hogy a területen áthalad egy 120 kv-os és egy 20 kv-os ELMÛ-távvezeték. Ez a segédüzemi betáplálás szempontjából elõnyös, mert nem kell nagy 6

7 távolságból a 20 kv-ot az alállomásra behozni, viszont a munkaterületen keresztülhaladó vezeték akadályozza a munkavégzést. Az oszlopokat és feszültség alatt álló vezetékeket csak kellõ elõvigyázatosság mellett lehet megközelíteni. A 120 kv-os kitérítésre a vezetékjogi engedélyt a MAVIR-tól hamarosan meg kell, hogy kapjuk, és akkor elkezdõdhet a közel egyhónapos kivitelezés. Ezek után tudjuk csak véglegesíteni a tereprendezést és az egyéb földmunkákat. A munkaterület-átadás május 2-án történt meg, de elsõ körben csak a felvonulási területet és a támfalépítéshez szükséges elkerülõ utat lehetett megépíteni. Az alállomáshoz vezetõ út megerõsítése és szélesítése szükséges a transzformátor beszállításához. Az munkákat itt is az útfelújítással kezdtük, ami megkönnyíti a késõbbiekben a közlekedést és a bejutást az alállomásba. A támfal építése, az övárok kialakítása és a durva tereprendezés munkái jelenleg nagy erõkkel zajlanak. Ezen munkák és számos építészeti munka elvégzésére alvállalkozói kapacitást vettünk igénybe. Ez szükséges ahhoz, hogy a közlekedõutakat, kábelcsatornákat, beton alépítményeket, a csapadékvíz-elvezetõ rendszert, a kutat és az épületeket év végéig meg tudjuk építeni. Az elõttünk álló feladat hatalmas, rengeteg munka vár még ránk. Kiemelt figyelmet kell fordítani a munka szervezésére, ütemezésére és tökéletesen elõ kell készíteni mindent. Az alállomás-építésen felül a munka magába foglalja a 400 kv-os távvezeték felhasításával és OPGW védõvezetõ cseréjével kapcsolatos munkákat is. A felhasítás során egy új 400 kv-os Fenyõ típusú oszlop telepítését kell elvégezni, az optikacsere során pedig 75 km OPGW vezetéket kell kicserélni. A távvezetékkel kapcsolatos feladatok a kivitelezés végén kerülnek sorra. A munkák elõrehaladásáról és a kivitelezés közben felmerült érdekességekrõl a következõ cikkben olvashatnak az érdeklõdök. Mester Péter projektkoordinátor Hálózati projekt fõmérnökség Felsõzsolca 400/120 kv-os alállomás szekunder rekonstrukciója A MAVIR ZRt. által idén elindított az új szekunder irányelveknek megfelelõ védelmi, irányítástechnikai rendszerek cseréjének elsõ lépcsõfoka a Felsõzsolca 400/120 kv-os alállomás szekunder rekonstrukciója es évek végén kezdõdött a MAVIR ZRt. alállomásainak komplex primer, szekunder, védelmi és irányítástechnikai rekonstrukciója, amelynek részeként a régi mechanikus és analóg védelmi berendezéseket a kor színvonalának megfelelõ, modern digitális védelmekre cseréltük. Hardver, szoftver és kommunikációs téren az elmúlt évben bekövetkezett jelentõs változások azt eredményezték, hogy a 90-es évek végén, 2000-es évek elején alkalmazott védelmi, irányítástechnikai eszközök is elavultak, élettartamuk lassan a végéhez közeledik. Ezeket a folyamatokat figyelembe véve a MAVIR ZRt. úgy döntött, hogy idén megkezdi a védelmi, irányítástechnikai és jelátviteli berendezések felújítását, elsõként a Felsõzsolca alállomáson. 7

8 A rekonstrukció során a legkorszerûbb, digitális elvû, IEC61850 alállomási kommunikációs protokollal rendelkezõ berendezéseket szállítjuk és építjük be a 400 kv-os szekunder rendszerbe, amelyek a MAVIR ZRt. átdolgozott, új irányelveinek teljes mértékben megfelelnek. Ahogy a nagyobb projektek esetében megszokott, itt is rengeteg munkaórát vesz igénybe a felkészülés és a feladat körültekintõ elõkészítése, minden részletre kiterjedõ megtervezése. Az ajánlat beadását megelõzõen elõkészítettük az elõterjesztést, majd a jóváhagyást követõen kezdtük el a munkák elsõ fázisát. A beépítésre kerülõ berendezéseket és azok alapkonfigurációit alvállalkozók szállítják, de a berendezésekhez tartozó további jelentõs mérnökszolgáltatási feladatokat (tervezés, konfigurációk tesztelése, rendszerintegráció, üzembe helyezés) a Központi szakszolgálati üzem szakemberállománya végzi. A szekunder kapcsolatok kialakításához szükséges módosított kiviteli terveket teljes egészében az OVIT felsõzsolcai tervezõmérnökei készítették. A tervezés során az állomás közelsége kedvezõ, a tervezésre fordítható idõ rövidsége azonban nehezítõ tényezõ volt. A legnagyobb probléma tervezés közben merült fel, mert kiderült, hogy az elõzetesen tervezett ütemezést a rendszerirányító feszültségmentesítési terve miatt módosítani kell. A munkát a sajószögedi távvezetékmezõ teljes rekonstrukciójának feladataival terveztük volna kezdeni, ehhez igazítottuk a tervezést és az anyagrendelést is, de a mezõt az elõre egyeztetett határidõre nem tudták kiadni. Azonban az idõ sürgetett, és gyorsan megoldást kellett találni a problémára. Ahhoz hogy a munkákat a vállalt határidõre, december végéig be tudjuk fejezni, augusztusban mindenképp kezdeni kellett. A rendelkezésre álló lehetõségek közül a legcélravezetõbbnek azt tartottuk, ha elõrehozzuk a transzformátorvédelem cseréinek elvégzését. Ehhez kevesebb mint egy hét alatt kellett elkészíteni a transzformátormezõk kiviteli terveit, módosítani kellett az anyagrendeléseket, és az alvállalkozókkal is egyeztetni kellett az új ütemezést. A tervek jóváhagyása után a munkaterületet augusztus 4-én megkaptuk, a kivitelezést elkezdtük. Augusztusban megtörtént a 4-es transzformátor új védelmi berendezéseinek üzembe helyezése, de még nagyon sok munkafolyamatot kell teljesítenünk és lezárnunk. Év végéig el kell végezni a 4-es, az 5-ös transzformátormezõk, a sajószögedi és a sajóivánkai távvezetékmezõk teljes szekunder rekonstrukcióját. A jelenlegi felújítás jelentõs kapacitást igényel a Hálózati Igazgatóság kivitelezésben érintett üzemeitôl. A MAVIR ZRt. jövõbeli tervei ( ) között szerepel Ócsa, Toponár, Hévíz és Tiszalök alállomások szekunder rekonstrukciója is, amely munkák jelenleg versenyeztetés, ajánlatkészítési fázisban járnak. Ha sikerül mindhárom szekunder rekonstrukciós munkát elnyerni, akkor elõfordulhat, hogy párhuzamosan akár három állomáson is egyszerre kell munkát végezni, ez esetben pedig a kapacitások megfelelõ összehangolása kulcsfontosságúvá válik. De ez még a jövõ zenéje, a felsõzsolcai munkában szerzett tapasztalatokkal kell felkészülni a ránk váró feladatokra. Mester Péter projektkoordinátor Hálózati projekt fõmérnökség Beszámoló a bánhidai alállomás felújítási munkáiról Társaságunk kapott megbízást az E.ON tulajdonában lévõ Tatabánya-Bánhida alállomás részleges felújítására. Az állomás 1961-ben a kor tervezési és kivitelezési szokásai szerint épített szabadtéri 120 kv-os alállomás, jelenleg már csak 120/20 kv-os feszültségszinteken üzemel, látja el a város és a környék villamos fogyasztóit. Az alállomás napjainkban 16 mezõs kialakítással (ebbõl 11 távvezetéki csatlakozású), két gyûjtõsínnel és 3 db nagytranszformátorral üzemel. A szokásos 8 m-es mezõosztással készült, betonportálos, sodronysínes kialakítás az elmúlt több mint 50 évben rendben ellátta feladatát. Azonban az idõ, és annak járása igen megviselte a betonelemeket, legalábbis azok földbõl kiálló részeit. Mostanra nyilvánvaló lett, hogy a korábbi betonfelület-kezelések már nem elegendõek a biztonságos üzemeltetéshez. Ezért megrendelõnk a teljes felújítás mellett döntött, amelynek kivitelezésével cégünket bízta meg. A kivitelezést megelõzõen többéves elõkészületi, megvalósíthatósági és elõtervezési fázisokat követõen megrendelõnk úgy döntött, hogy az összes betonportált acélszerkezetû 8

9 elemekre kell cserélni, emellett a teljes primer sodronyozást és szerelvényezést is cserélni kell, mert az alállomás zárlati szilárdságát is szeretnék megnövelni. Ennek része a régi sodronysínek teljes cseréje aluminimum csõgyûjtõsínes rendszerre, valamint a sínáthidaló mezõ áthelyezése és megerõsítése is. A felújítás során lecseréljük a régi olajos mérõváltókat, új túlfeszültség-korlátozókat építünk be a távvezetéki mezõkbe, valamint egy teljesen új távvezetéki mezõt is kiépítünk (illetve kiépítettünk már). Mivel itt sem lehet a teljes állomást egyszerre lekapcsolni, üzemelés alatt kell az átépítéseket elvégezni fokozatosan, elõre meghatározott ütemek alapján lépésrõl-lépésre (mezõrõl-mezõre). Ehhez komoly feladat az üzemegységeink (távvezeték-létesítési, alállomás-létesítési, építészeti alvállalkozók stb.) munkáinak összehangolása megrendelõnk igényeivel, feszültségmentesítési és üzemviteli lehetõségeivel, korlátaival. Mindezek miatt a munka három évet ölel fel, tavaly (2013-ban) õsszel egy új mezõ kiépítése és három mezõ átépítése történt meg, idén nyolc mezõ felújítását végezzük el, és jövõre is marad még négy mezõ A felújítás során rengeteg távvezeték-léptetés, provizórikus megoldás (pl. ideiglenes közbensõ portál) szükséges, a munkafázisok egymásra épülve, fokozatosan kivitelezhetõek. A munka érinti a környékbeli távvezetékrendszert és optikai rendszert is, igény a lehetõ legteljesebb folyamatos üzem fenntartása. A kivitelezés során távvezeték-áthelyezésekkel egy kvázi üres mezõt alakítottunk ki, majd ezt léptettük elõre. A régi betonportálok elbontása után a betonalapokba új tõcsavarokat fúrunk, majd erre kerülnek a gödi üzemünkben gyártott új acéllábak és gerendák, majd az egész alapot köpenyezéssel megerõsítjük, új betonfejet alakítunk ki. Ez sokszor a helyszûke és az akadályozó tereptárgyak miatt nem egyszerû feladat. A portálcserékkel szinkronban folyik a mezõk- 9

10 ben a szerelvények, a sodronyozás és a nagyfeszültségû készülékek cseréje, beépítése, a szekunder rendszerek illesztése, valamint az új csõsínrendszer kiépítése is. Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy a munka minél gördülékenyebben, az igények és lehetõségek minél jobb összehangolásával, biztonságosan és mindenki megelégedésére idõben, költséghatékonyan készüljön majd el. A Közel-Keletrõl jelentjük Az MVM OVIT Zrt. Jordániában Harsányi Zsolt Nyugat-magyarországi alállomás létesítési üzem Elõzmények: Az MVM OVIT Zrt ben elfogadott középtávú stratégiájának megfelelõen, a magyarországi átvitelihálózat-fejlesztési program lezárultával a társaság az exportlehetõségek felkutatására és a külföldi munkavégzés lehetõségének megalapozására is koncentrál, többek között a hálózatlétesítési szolgáltatások területén. Elsõ lépésként a társaság ben Skóciában és Németországban vett részt távvezetékprojektekben, 2013-tól kezdõdõen pedig Csehországban végez hálózatfelújítási, illetve -létesítési feladatokat. A 2014 áprilisában Jordániában elnyert pályázat amelyen társaságunk Magyarország keleti nyitás politikája mentén indult el jelentõs mérföldkõ és fontos referenciamunka lesz az exportmegbízások további bõvítéséhez. Hosszas elõkészítõ munkák, valamint ajánlatadás, mûszaki elõkészítés és eredményhirdetés után, a cikk megírásának idõpontjában már több fõvel jelen van, és az elvégezendõ tevékenységeken munkálkodik társaságunk Jordániában. A munkákról röviden: Minden elnyert munkánk megrendelõje a NEPCO (National Electric Power Company, Jordan). Összesen két tenderrõl számolhatunk be. Ezek közül a nagyobbik magába foglalja két 400 kv-os távvezeték teljes körû kiépítését, a Qatrana Amman West és a Samra Amman West vonalakat. Az MVM OVIT Zrt. végzi el a távvezetékek nyomvonalának felmérését és 10

11 meghatározását, a gyártási és a kivitelezési, szerelési tervek elkészítését, valamint a távvezetékoszlopok szállítását is. Emellett a teljes helyszíni mûszaki ellenõrzést és a kivitelezõi munkát is az MVM OVIT Zrt. és alvállalkozói végzik, amely magában foglalja a tervek elkészítését és megrendelõ általi jóváhagyatását követõen az alapozást, az oszlopok állítását, a vezeték és optikai kábelhálózat szerelését és szabályozását, valamint a végszerelést is. Jelenleg a vonalon geodéziai felmérés folyik, valamint az ezekkel szorosan összefüggõ elsõdleges és jóváhagyandó tervek elkészítése Magyarországon, továbbá az oszlopbeszállítók kiválasztása és ezekkel kapcsolatos mindennemû tervezés és elõkészítés, tárgyalás, valamint a szerzõdés elõkészítése. Másodsorban, de szinte hasonló prioritással egy másik szerzõdésrõl is beszámolhatunk, melyet öt 132 kv-os távvezetéki szakasz vezetékcseréjére kötöttünk. Érdekességként megjegyezhetõ, hogy ezen szakaszok között többségében olyan távvezetékek vannak, amelyeket a 70-es évek végén és a 80-as évek elején az OVIT a Transelektróval együttmûködve épített meg, de az idõ elõrehaladtával több helyen egy-egy új alállomás felé felhasításra kerültek amely tény miatt elsõre nehezen voltak felismerhetõk, de a régi tervek átvizsgálása során kiderült a közös múlt Ezen távvezetéki szakaszokon a vezetékcsere több mint kihívás lesz a szerelõ kollégák számára, mivel többségében lakott területen haladnak át a vezetékek, alattuk beépített házakkal vagy ezek híján elsõre vadnak tûnõ szakadékokkal, dombokkal. A munkák jelenleg elõkészítési fázisban vannak, a felmérések és a beazonosítások megtörténtek, a sodronyok gyártása folyamatban, a sodronyteszt, valamint a jövõbeni kivitelezés elõkészítés alatt. Egyéb, de mindenképpen megemlítésre méltó hogy a hotelélettel viszonylag még idõben szakítva, megoldottuk bérelt lakásokban való lakhatásunkat, irodát béreltünk, amely jelenleg berendezés alatt van. Már autót is vettünk, melyet még nem vezethetünk majd csak a munkavállalási vízum megléte után, továbbá felsorolni sem lehet, hogy mennyi munka van, volt, és lesz még az elõlegekkel, kifizetések 11

12 elõkészítésével és a biztosításokkal. A mûszaki ügyekben is folyamatosak az egyeztetések a megrendelõvel és a helyi konzultáns mérnökünkkel. A Jordániában kint dolgozó kollégák, valamint a projektek mûszaki támogatását Budapestrõl látják el többen egy, a munkák elvégzésére alakult projektszervezetbõl. Székhelyünk Ammanban van, mivel minden tekintetben a központban célszerû lenni, mind a munkaterülettel kapcsolatos ügyek, mind pedig a megrendelõvel való egyeztetések miatt is. Megjegyezhetjük, hogy az élet itt kõkemény, és nem leányálom. Kifejezetten a július hónapban lezajlott Ramadan ünnepi idõszak volt problémás, melyet többünk átélt, volt, aki sokadjára, illetve volt, aki elõször. Jordánia próbál nagyon európai lenni, és azért sok minden megvan, ami kell, de mégsem olyan, amit megszoktunk, vagy amibõl eljöttünk. Szoktuk mondani és már szinte mindennapos szójárás, hogy Itt semmi nem úgy mûködik, mint otthon. De tényleg! Még több oldalt lehetne írni arról, hogy mi nem mûködik úgy, ahogy kellene, és milyen kalandokon estünk át, de e cikket egy rövid, munkacélú beszámolónak szántuk, mintsem személyes élménybeszámolónak. Többünk átesett a közel-keleti kóron, melyet nem részleteznénk mivel járt (napokig), de túllettünk rajta. Az idõjárás jó, véleményünk szerint a nyár jobb, mint otthon, kellemes a meleg, esõre nemigen kell számítani ). Sok munka áll még elõttünk, de bízunk a legjobbakban! Kulcsár Attila koordinációs mérnök Jordániai projekt Rendezvények Gyereknap Budapest Indulhat a móka, kezdõdhet a kacagás, ugrálás, futkosás, hiszen újra gyereknapot rendezhettünk, ahol ismét színes és ötletes programokkal fogadták a szervezõk a gyerekeket és a szüleiket. Az idei programsorozatot Ács Attila erõmûvi és karbantartási igazgató nyitotta meg néhány vicces és egyben kedves mondattal. 12

13 Ezután kezdõdhetett a torna Béres Alexandrával, aki pocaklakó kisbabájával együtt tornáztatta meg a vállalkozó szellemû kollégákat. Ezután mindenki az üdítõs, italos pulthoz sorakozott, mert a kemény torna megizzasztott bennünket. Több helyszínen párhuzamosan zajlottak a programok, ismét nagy sikere volt az íjászversenynek, amelynek korosztályonként indulhattak a lufivadászok. A nyertes jutalma íjvesszõ volt. A talpalávalót az Apacuka zenekar szolgáltatta nagy sikerrel, reméljük, hallhatjuk még õket máskor is. A lufihajtogatás és az arcfestés már-már elvárás a gyermekek részérõl, akik hosszú sorokban türelmesen várták, hogy sorra kerüljenek. A pókemberré és Hello Kittyvé festett arcú gyerekek lufikaticákkal a csuklójukon, vagy éppen lufikarddal, lufivirággal szaladhattak tányért pörgetni, vagy labdával zsonglõrködni az udvar elsõ részén kitelepült cirkuszba. A mini pingpongasztal is kipróbálásra került, gyerekek és felnõttek játszottak nagy mecscseket rajta. Nagyon jó mozgású és a magasban nem félõ gyerekek ugráltak a biztonsági elõírásokat betartva (hevederrel biztosítva) a gumiasztalon. Remélhetõleg késõbb az OVIT-nál a magas oszlopokon fognak dolgozni, ha már most ilyen bátrak voltak. Az egészséges életmódot az ebéddel is támogatták a szervezõk, hiszen grillcsirke, uborka, lekváros tekercs jutott bõven mindenki tányérjába. Az ebéd közben minden gyermeknek volt ideje megnézegetni az ajándékot is. A kis zsákokban OVIT-os puzzle, háromféle színû zsonglõrlabda, villanykörte alakú világítós kulcstartó, és a klasszikus, mindenki kedvence karamellás cukor is lapult, valamint minden családnak tépõzáras célbadobó-játék is jutott, hogy otthon tovább játszhassanak együtt a családok, barátok. A felnõttek az egészségsarokban kaptak tanácsot a stressz kezelésére, vagy éppen a testzsírszázalékukat is megmérethették. A kisebbeket ugrálóvár várta a hátsó udvaron, és nagy tér a mászáshoz, babázáshoz, kockaépítéshez. A gyerekek a délután folyamán nagyon várták már a rajz- és a versmondó versenyt, és azt hogy mondhatom már állandó mûsorvezetõ kollégánk, Olasz Zsolt a motorjára felül- 13

14 tesse õket, hiszen ezek is elengedhetetlen, megszokott részei OVIT-os gyereknapjainknak. A cukros kosár természetesen folyamatosan körbe-körbe járt és többször meg kellett tölteni, mert a válogatott nyalánkságok hamar elfogytak, mikor Dóczi Ildikó néni megjelent a telep bármely pontján vele. A gyereknapon kezdetben csak a csemeték játszottak, majd kis idõ elteltével a kollégák is újra gyerekekké váltak, mindenki feloldódott, felszabadult. Jó volt ismét együtt lenni! Köszönjük! Tatabánya Szládek Istvánné A Nyugat-magyarországi területi fõmérnökség az idén is a megszokott helyen, a Vasas pályán tartotta a rendezvényt. Az idõ nekünk kedvezett, ragyogó napsütéssel kezdtük a napot. Baranya Gyula területi fõmérnök köszöntötte a megjelenteket, és ismertette a napi programot. Az apróságok megérkezésük után azonnal birtokba vették a légvárat és az ugrálót. A gyerekprogramok szervezésénél arra törekedtünk, hogy mindegyik korosztály megtalálja a kedvére való szórakozási lehetõséget. Az étkezésre sem volt panasz: a pályán folyamatosan sültek a kakaós-lekváros palacsinták és a sajtos-tejfölös lángosok. Ebben az évben is színesek voltak a programok: volt trambulin, íjászat, jurtasátor. Új volt a pónicikli, és óriási sikert aratott. A nap legnagyobb meglepetése a tûzoltóautó-bemutató volt, amely nagy élményt jelentett mindenkinek. Egy kicsit változtattunk eddigi szokásunkon, mert az ebéd idén rántott szelet, parázskrumpli és csemegeuborka volt. A gyerekek az arcfestõk székeire lehuppanva katicává, lepkévé és sárkánnyá változtathatták magukat, a lufibohóc pedig a kívánságuk szerint készítette a virágot, állatkát, szívecskét, 14

15 közben pattogatott és fõtt kukoricával kedveskedett nekik. A gyerekek a kapott ajándékot a lufikkal együtt boldogan vitték haza. Nagyon szépen köszönjük az MVM OVIT Zrt. vezetésének a hasznos ajándékokat és a szép napot. Jövõre újra ugyanitt! Felsõzsolca Bereczki Imréné A Kelet-magyarországi területi fõmérnökség az idén rendhagyó helyen, a fõmérnökség területén tartotta május 31-én a gyereknapi rendezvényét. Az idõjárás kicsit hûvösebb volt az ilyenkor szokottnál, de ez nem volt akadálya a gyerekek önfeledt szórakozásának. A gyülekezés és az ajándékok átadása után Takács Attila területi fõmérnök köszöntötte a megjelenteket, a köszöntõ után Páll Tamás szervezõ ismertette a napi programot. A nyitóbeszéd és a programismertetés után kezdetét vette a futóverseny. Azok a gyerekek, akik nem vettek részt a versenyen, birtokba vették a légvárat, a trambulint, a csocsót, a gokartokat, a játszóházat, vagy sétalovaglásra indultak. Megtekinthették továbbá az íjászbemutatót, amely után lehetõség volt a fegyverek kipróbálásra is. Az idén is nagy érdeklõdés övezte a kézmûves-foglalkozást, kiki kedve szerint készíthetett különbözõ játékokat, ékszereket, rajzolhatott, festhetett. A sportpályán idén is megrendeztük a népszerû sorversenyt. Az arcfestõ egész nap tevékenykedett a gyerekek körében: egyiknek arcát pingálta, másiknak a keze fejére, karjára varázsolt virágot vagy mesefigurát, a szin- 15

16 tén sokat foglalkoztatott lufihajtogató bohóc pedig kívánság szerint különbözõ lufifigurákkal kápráztatta el a gyerekeket. A délelõtt folyamán megérkezett a tûzoltóautó, így a gyerekek idén is felfedezhették a tûzoltókocsi érdekességeit, a szokásos habparti viszont elmaradt a hûvös idõjárás miatt. Amíg a kollégák gyerekei önfeledten játszottak, addig a felnõttek a szervezõk által összeállított totót próbálták kitölteni kisebb-nagyobb sikerrel. A játék és szórakozás hevében megéheztek a kislurkók és a felnõttek is egyaránt. Jóízûen fogyasztották el a virslit és a debreceni kolbászokat, volt aki repetát is kért, de maradt még hely a csokis fánknak és az ebéd közben megérkezõ fagyinak is. Ebéd után a gyerekek újult erõvel vetették bele magukat az önfeledt játékba, szórakozásba. Akiknek maradt egy kis szabadideje, beszaladt a konyhára egy kis maradék fánkra és fagyira. A versenyek végeztével a jutalomosztás sem maradt el, a gyerekek örömmel fogadták a különbözõ ajándékokat és csokikat. Boldogok voltunk, hogy az idei gyermeknapra a tavalyihoz hasonlóan szép számmal jelentkeztek, és egy-két család kivételével mindenki el is tudott jönni. A fárasztó nap után a gyerekek vonakodva, de élményekkel gazdagon indultak haza. Köszönjük a cég vezetésének, hogy újra lehetõvé tették számunkra a gyereknap megrendezését! Paks Marosvölgyi Józsefné Az idei évben május utolsó napjára került a gyereknap Pakson is! Reménykedtünk benne, hogy jó idõt fogunk ki, és nem fogja a borongós idõjárás elriasztani a családokat. Szerencsére az esõ elkerülte a rendezvényt, így 10 órakor már jöttek is az elsõ családok. Belépéskor a gyerekek megkapták az ajándékokat és az ebédjegyeket, ezután belevethették magukat a játékba. Az idei évben is volt ugrálóvár, és az arcfestõ lányok is serényen dolgoztak. Sok szép katica, kiskutya, kalóz és királylány született. Az Ökocsiga játszóház segítségével a gyerkõcök számos kreatív, fejlesztõ játékot próbálhattak ki, varrhattak illatos babákat, valamint a kisgyermekes szülõk számára egy babasa- 16

17 jubiláns munkatársainkat köszöntöttük Jubileumi oklevélátadó ünnepségünkön, szeptember 8-án a 40, illetve 25 éve az OVIT-nál dolgozó kollégáinkat köszöntöttük. A budapesti központban megtartott, 10 órakor kezdõdõ ünnepségre az összes telephelyünkrõl érkeztek jubiláns munkatársaink. Gopcsa Péter vezérigazgató úr köszöntõbeszédében utalt arra, hogy az OVIT számos hagyománnyal rendelkezik, ezek mellé most egy újabb csatlakozik azzal, hogy a sok éve a társaságnál dolgozó kollégáinknak az idei évtõl kezdõdõen ünnepség keretében, oklevéllel köszönjük meg munkájukat. rok is rendelkezésre állt. A tûzoltók iránt idén is nagy volt az érdeklõdés. Újra kipróbálhatták magukat a füstsátorban a vállalkozó kedvû lurkók, valamint szemügyre vehették a tûzoltóautót is. Sajnos az idõjárás most sem engedte meg a habcsata megrendezését, így az idén ismét elmaradt. Ebédidõben a Csillagshow táncegyesület szórakoztatta új mûsoraival a családokat, és idén is megcsodálhattuk a Paksi Autó Motor Sportegyesület villámgyors motorjait. Az egész nap vidáman telt, és nem tántorított el senkit sem a szeszélyes idõjárás. Örülök, hogy idén is rengetegen jelentkeztek, és részt vettek a programon! Remélem, jövõre még több gyermeknek szerezhetünk örömet ezzel a most már Pakson is hagyománnyá vált rendezvénnyel! Turóczi Viktória Beszélt arról, hogy ahhoz hogy az MVM OVIT Zrt. sikeres és elismert céggé vált az energetikai piacon, elsõsorban képzett és elkötelezett munkaerõre volt szükség, és kiemelte, hogy a dolgozói lojalitás nagy erõssége társaságunknak. Hangsúlyozta továbbá, hogy vállalati kultúránk részének tartja azt a szemléletet, amely szerint a gazdaság csak valódi értékteremtõ munkára épülhet fel, és büszke arra, hogy ennek szellemében ma ilyen sok kollégát köszönthetünk. Végezetül jó munkát és jó egészséget kívánt munkatársainknak. Az oklevelek átadása után rövid állófogadáson vehettek részt ünnepeltjeink. 40 éves jubileum Benke István Egyedy Sándor Garai János Koncz József Rác Attila Szécsényi Károly Paks mûvezetõség Villamosenergiaellátó üzem Szállítási üzem Belföldi szerelésvezetõségek Villamosenergiaellátó üzem Szállítási üzem Szegedi Lajos Tóth János Villamosenergiaellátó üzem Belföldi szerelésvezetõségek 17

18 25 éves jubileum Acsádi Attila Bém Zsolt Bereczki Imréné Czene János Dánosné Tóbiás Erika Erdélyi József Fiáth Tünde Fogarasi Ervin Györgykovács Zoltán Hamza Tamás Herczeg Sándor Héring Gyula Károly László Kolonics Zoltán Kovács István Kovácsné Szikla Ildikó Liebig László Markó János Mészáros Ferenc Miskolczi Tibor Mokos Tibor Molnár Tamás Németh Ferencné Németh János Pálvölgyi Péter Papp Katalin Polgár Tiborné Simon Mária Székely Attila Tóth Gyula Vargáné Deák Éva Forgácsoló üzem Alállomás tervezési és technológiai osztály Nyugat-magyarországi területi fõmérnökség Belföldi szerelésvezetõségek Bérosztály Szállítási üzem Humán erõforrás osztály Szállítási üzem Nyugat-magyarországi területi fõmérnökség Alállomás tervezési és technológiai osztály Távközlési üzem Villamosenergiaellátó üzem KALÜ Paks, építõ-karbantartó szakág Távközlési üzem Villamosenergiaellátó üzem Távközlési üzem Központi távvezeték létesítési üzem Diagnosztikai üzem Gazdálkodási iroda Forgácsoló üzem Logisztikai üzem Diagnosztikai üzem Nyíregyházi mûvezetõség Atomerômûvi gépész szerelô és karbantartó szakfômérnökség EGSZF Vértesi kirendeltség Közgazdasági osztály Központi távvezeték létesítési üzem, Bicske Biztonsági és létesítményüzemeltetési osztály Acélszerkezeti gyártó üzem Acélszerkezeti gyártó üzem Jogi és igazgatási iroda 18

19 Kommunikációs osztály 19

20 Társadalmi felelôsségvállalás Az MVM OVIT Zrt. volt a VIDOR Fesztivál mecénása augusztus 29. és szeptember 6. között immár tizenharmadik alkalommal került megrendezésre Nyíregyházán a VIDOR Fesztivál, azaz a VIdámság és Derû ORszágos seregszemléje, amely mára az egyik legnagyobb hazai összmûvészeti rendezvény lett: 9 nap alatt 44 helyszínen mintegy 400 program zajlott, az idén közel 120 ezer nézõ elõtt. Mivel ez Magyarország legnagyobb ingyenes világzenei fesztiválja, így zenei kínálata kimagasló volt: külföldi világsztárokkal is találkozhatott a közönség, olyanokkal, mint a világhírû kolumbiai-argentin Che Sudaka, a perui Cumbia All Stars, a Maliról érkezõ Mamani Keita, az elefántcsontparti Tiken Jah Fakoly, valamint a portugál Toques do Caramulo. A fesztiválon igen rangos színházi versengés is folyt. A legkiválóbb hazai teátrumok játszották az elmúlt évben bemutatott legjobb új vígjátékaikat, az öttagú zsûri Makk Károly vezetésével kilenc díjat ítélt oda a legérdemesebbeknek. A város fõtere a fesztivál idejére az ország legnagyobb mozijává változott, ahol esténként több ezren nevethették végig a legújabb magyar vígjátékokat. A fesztiválon gazdag utcazenei, bábszínházi és képzõmûvészeti program is várta az érdeklõdõket. Idén hét kiállítást tekinthettek meg a fesztiválozók: az Antal-Lusztig Gyûjtemény Dobozkiállítása mellett láthatták a Díva, Színész, Nõ (Lukács Margit, Mészáros Ági, Tolnay Klári 100) elnevezésû tárlatot is, amely a XX. századi magyar színházmûvészet három emblematikus alakjának állít emléket. Az ország több nagyvárosa után Nyíregyházán is találkozhatott a közönség Tibet kincseivel, a tárlat és az ahhoz kapcsolódó foglalkozások révén megismerhette a buddhizmus tanításait és gyönyörû képzõmûvészeti alkotásait. A Hal(l) hatatlan kiállítás a hallássérült mûvészek munkáit mutatta be, míg a Színház az egész világ elnevezésû tárlat Karádi Zsolt és Karádi Nóra színházi fotóin keresztül idézte fel a színház elmúlt évadait. Kiállítással emlékeztek a 125 éve született Diener-Dénes Rudolf festõmûvészre, illetve bemutató kiállítás keretében ismerkedhettek meg az érdeklõdõk Nyíregyháza város által támogatott mûvészek munkáival. A VIDOR Fesztivál rendezvénysorozata korra, nemre, anyagi helyzetre való tekintet nélkül mindenki elõtt nyitott volt, ugyanis a programok 90%-a teljesen ingyenes, nemcsak Nyíregyházán, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 20 kistelepülésén is. Az idei VIDOR Fesztivál mecénása az MVM OVIT Zrt. volt. A fesztivál mûsorfüzetében a cég nevében Gopcsa Péter vezérigazgató úr kívánt kellemes idõtöltést valamennyi fesztiválozónak: Az MVM OVIT Zrt., az MVM Csoport tagvállalata Magyarország energetikai iparának legkiterjedtebb tevékenységi körû létesítõ, kivitelezõ és üzemeltetõ vállalata. Társaságunk mûködési területe az egész országra kiterjed, az ország számos térségében vannak telephelyeink, észak-magyarországi jelenlétünk több évtizedes múltra tekint vissza. Nyíregyházán a közelmúltban jelentõs nagyprojektben vettünk részt, és a jövõben is kiemelten fontos számunkra az üzleti jelenlét a térségben. Az MVM Csoport a hazai kulturális élet elkötelezett támogatója, küldetésének tartja, hogy a társaságcsoport hozzájáruljon a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megõrzéséhez, mûvészeti programok megva- 20

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Referenciák 2014. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett legjelentősebb kivitelezési feladatok:

Referenciák 2014. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett legjelentősebb kivitelezési feladatok: Referenciák 2014 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett legjelentősebb kivitelezési feladatok: Pótvízelőkészítő-rekonstrukció új pótvízelőkészítő megvalósítása, a meglévő pótvízelőkészítő átalakítása

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására Ikt. sz.: 37-77/2015. 7. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Ma kezdődik a VIDOR Fesztivál

Ma kezdődik a VIDOR Fesztivál Ma kezdődik a VIDOR Fesztivál Pénzügyi Partner Prohumán 2004 Kft. Termelési csoportvezető Prohumán 2004 Kft. Értékesítő ERGONOM Kft. Értékesítő munkatárs Bunzl Magyarország Kft. Területi képviselő BIOTEK

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS HÉB HUNGÁRIA ÉPÍTŐ ÉS BEFEKTETÉSI KFT. 1095 BUDAPEST, IPAR U. 7. B ÉP. VII. EM. 2. JÁNOSHALMA-MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT KEOP-1.3.0/09-11-2011-008 SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS Kedvezményezett: Jánoshalma

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére 505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének

Részletesebben

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 7/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés PÉNZÜGYI ÉS TÁRSADALMI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-786 Telefax: (46) 352-525 http://www.baz.hu Ikt. sz.: III.1878-16/2015.

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére 6. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni:

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat 108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Kórház céltámogatása a megvalósuló egészségügyi gépműszer beszerzése engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési eljárásának indítása 1. A Baranya

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein

Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein Összeállította: Soczó Attila Általános üzemirányító DS Magyarország Dunai Finomító Tárolás-Keverés

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 4. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.11.12 Záró dátum: 214.11.28 Beszámoló

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MESZ XXI. Országos Konferenciája Hódmezővásárhely, 2014.10.14. Tartalom A NES címszavai a villamos energiára,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

BuBi A FŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÚJ SZEREPLŐJE 2011 02-18 EPOMM PLUS KKKR WORKSHOP, ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ

BuBi A FŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÚJ SZEREPLŐJE 2011 02-18 EPOMM PLUS KKKR WORKSHOP, ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ BuBi A FŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÚJ SZEREPLŐJE 2011 02-18 EPOMM PLUS KKKR WORKSHOP, ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ MI A BUBI? BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER EU FINANSZÍROZÁS, KÖZSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Önkormányzatunk elkészítette a 2015. I. félévi költségvetés teljesítéséről a tájékoztatót a Képviselő testület felé.

Önkormányzatunk elkészítette a 2015. I. félévi költségvetés teljesítéséről a tájékoztatót a Képviselő testület felé. 1. költségvetés végrehajtása Előterjesztő: Tóth János polgármester Tisztelt Képviselő testület! Önkormányzatunk elkészítette a i költségvetés teljesítéséről a tájékoztatót a Képviselő testület felé. Az

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. 1. HÁTTÉRINFORMÁCIÓ Az Egyesület neve: Újpesti Torna Egylet Székhelye: 1044 Budapest, Megyeri út 13. Adószáma: 19803124-2-41 Főe: Képviselője: 9319 - Egyéb sport

Részletesebben

A debreceni alállomási irányítástechnika létesítésének előzményei, céljai, folyamata, hatásai

A debreceni alállomási irányítástechnika létesítésének előzményei, céljai, folyamata, hatásai A debreceni alállomási irányítástechnika létesítésének előzményei, céljai, folyamata, hatásai (Görgey Péter, OVIT ZRt.) Budapest, 2011. június 8. Előzmény: Nagybátony (1989) PC-alapú alállomás kezelés

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KEOP-5.5./A/12-213-326 3. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

A Hálózat Üzemeltetési Központ működése. Előadó: Somogyi István. irányítási osztályvezető

A Hálózat Üzemeltetési Központ működése. Előadó: Somogyi István. irányítási osztályvezető HÜK A Hálózat Üzemeltetési Központ működése Előadó: Somogyi István MAVIR Üzemeltetés irányítási osztályvezető MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA Kajtor János ELMŰ Hálózati Kft. Hálózatoptimalizálás 1. OLDAL ELŐZMÉNYEK 2006-ig A hálózati elemek beszerzésénél eltérő precizitású és formátumú specifikációk

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben