J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének február 25-i rendes ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık Hegedős László jegyzı, Pozsa Sándorné gazdaságvezetı. Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Hegedős László jegyzıt, Pozsa Sándorné gazdaságvezetıt, Vesze Sándort a Kuncsorbai Polgárır Egyesület elnökét. Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt megnyitja. Az alábbi napirendi pontokat javasolja elfogadni. 1. Elıterjesztés Kuncsorba Község Önkormányzata évi költségvetési elıirányzatainak megállapítására Elıterjesztı: Rédai János polgármester Szakelıadó: Pozsa Sándorné gazdaságvezetı 2. Elıterjesztés a KEOP-1.1.1/C/ azonosító számú A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel címő projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekrıl Elıterjesztı: Rédai János polgármester Szakelıadó: Hegedős László jegyzı 3. Elıterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-mentesítési Alap pályázat benyújtásáról Elıterjesztı: Rédai János polgármester Szakelıadó: Hegedős László jegyzı 4. Elıterjesztés a Csorba Kupa elıkészítésére Elıterjesztı: Rédai János polgármester Szakelıadó: Vesze László mőszaki fıelıadó Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a jelenlévı 4 elfogadott. képviselı 4 igen szavazattal

2 2 11/2014.(II.25.) sz. önkormányzati határozat A napirendi pontok elfogadásáról Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el: 1. Elıterjesztés Kuncsorba Község Önkormányzata évi költségvetési elıirányzatainak megállapítására Elıterjesztı: Rédai János polgármester Szakelıadó: Pozsa Sándorné gazdaságvezetı 2 Elıterjesztés a KEOP-1.1.1/C/ azonosító számú A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel címő projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekrıl Elıterjesztı: Rédai János polgármester Szakelıadó: Hegedős László jegyzı 3 Elıterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-mentesítési Alap pályázat benyújtásáról Elıterjesztı: Rédai János polgármester Szakelıadó: Hegedős László jegyzı 4 Elıterjesztés a Csorba Kupa elıkészítésére Elıterjesztı: Rédai János polgármester Szakelıadó: Vesze László mőszaki fıelıadó Errıl értesülnek: 1.) Rédai János polgármester helyben 2.) Hegedős László jegyzı helyben 3.) Képviselı-testület tagjai helyben 4.) Irattár Interpellációk: nem érkezett közérdekő kérdés, bejelentés. Polgármesteri tájékoztató: A két ülés között tett fontosabb eseményekrıl január16-án Budapesten részt vett a TÖOSZ Konferencián. Január 17-én részt vett Szolnokon a Megyei Operatív Program tervezésével kapcsolatos értekezleten. Január 23-án Budapesten egyeztetést folytatott az ivóvízminıség-javító program jelenlegi állásáról. Január 30-án a Tiszamenti LEADER Közhasznú Egyesület elnökségi ülésen vett részt. Február 3-án részt vett Törökszentmiklóson a kistérségi operatív program egyeztetésén. Február 11-én a Kuncsorbai Óvodai Társulás ülésén vett részt. Február 15-én óvodai farsangi ünnepségén vett részt.

3 3 Február 17-én a Törökszentmiklósi Munkaügyi Központban egyeztetést folytatott az Impulzus Egyesülettel. Február 18-án Szolnokon részt vett a Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén. Február 20-án részt vett az Integrált Közösségi Térben rendezett észak-alföldi régió operatív program tájékoztatásán. Február 21-én Jegyzı Úrral közösen a CIB Banknál megszüntettük a számlavezetésünket. Február 21-én a Magyar Államkincstárhoz újból benyújtottuk az óvoda pályázatot. Március 6-ig kell benyújtani a pályázatot a Belügyminisztériumhoz az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztésére. A támogatás mértéke lakosság arányosan fı lakosságszám közötti település esetén forint. A támogatási kérelmet az ebr42 rendszeren kell rögzíteni. Dr. Heitler Csongor háziorvos a mai napon levélben közölte, hogy a Tiszatenyı praxisát is meg kívánja vásárolni és ehhez a Képviselı-testület hozzájárulását kéri. Most nem döntünk benne, elıször egyeztetünk dr. úrral. Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 12/2014/II.25./önkormányzati határozat: Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselı-testülete tárgyalta a polgármesteri tájékoztatót, melyet elfogadott. Errıl értesülnek: 1.) Rédai János polgármester helyben 2.) Hegedős László jegyzı helyben 3.) Képviselı-testület tagjai helyben 4.) Irattár I. Napirend: Elıterjesztés Kuncsorba Község Önkormányzata évi költségvetési elıirányzatainak megállapítására Ács Gyuláné: A Pénzügyi Ügyrendi és Szociális Bizottsága megtárgyalta az elıterjesztést, melyet javasolt a testületnek elfogadásra. Rédai János: A költségvetés meghatározza az egész évi munkánkat. Megköszöni Pozsa Sándorné gazdaságvezetınek és munkatársainak a részletes elıterjesztést. Reális költségvetés e Ft forráshiánnyal van a költségvetés tervezve. A magas költségvetés az óvoda társulás miatt van. Azért ilyen sok a bevételünk, hiszen a társulás költségvetése is itt van megtervezve.

4 4 Pozsa Sándorné: Duplája a költségvetési elıirányzat a tavalyinak. Az óvodának külön bankszámlája van. Megjöttek a nettó finanszírozási őrlapok ez alapján kapjuk a finanszírozást azon rajta van, hogy mennyi az, amit az óvodai dolgozók után kell az államhoz befizetni. Az elıirányzat őrlapról látjuk, hogy mennyi a havi elıirányzata, a kettı különbözetét most is átutaltuk az óvoda számlájára. Rédai János:. Ebbıl látjuk, mennyi az óvodai társulásé. Igyekszünk, hogy ez az e Ft év végére lenullázódjon. Év közben továbbra is nagyfokú takarékosságra kell törekednünk. Alapnormatívánk a tavalyi évhez képest 1,5 millió Ft-tal kevesebb. Példaként említi, hogy tavaly a temetıre kaptunk 600 e Ft-ot, idén 100 e Ft-ot. A pedagógusokat érintı béremelés 75 %-át fedezte le a normatíva. 25 %-át kell az önkormányzatnak hozzátennie. Hegedős László: Amíg nem feladatfinanszírozás volt, az óvodai neveléshez lényegesen többet kellett az önkormányzatnak hozzátennie. 60 %-át fedezte le és 40 % terhelt bennünket. Rédai János: További példaként a gyermekélelmezésnél is másképp történik a finanszírozás, mint a tavalyi évben. Akkor 102 e Ft volt gyermekenként, most pluszként kellett igényelni. Pozsa Sándorné: Tényleges bekerülési költség alapján kapjuk és azzal el is kell számolni. Bana Lajosné: Lefedi a normatíva? Pozsa Sándorné: Lefedi 100 %-osan, de például most az óvodánál, -amit jeleztem is a vezetı óvónınek- az elmúlt évben megigényeltük a normatívát az adatok alapján, de most úgy néz ki, esetükben vissza kell fizetni valamennyit belıle. Kevesebb lett az étkezési nap. Tényleges étkezési napokat vesz figyelembe, ez alapján finanszírozza a költségeket tıl bankváltás volt. Kéri a képviselıket, hogy a lakosságot tájékoztassák, hogy senki ne fizessen régi CIB Bankos csekkjére. Rédai János: Minden évben volt folyószámla hitelünk. Jelenleg nincs. Biztonsági tartalékunk nincs. Igénybe kell venni, hogy likviditási gondok ne legyenek. Hegedős László: Addig el sem tudjuk indítani, amíg az önkormányzat költségvetése elfogadásra nem került. Lényegesen kevesebb, 1-1,5 millió Ft körül lesz, amit tartalékként fogunk tudni kezelni. Ígéret van az OTP részérıl, hogy a civil szervezetek, akiket az önkormányzat likvidhitelébıl támogattunk, most kérhetnek az OTP-tıl likvidhitelt, önkormányzati kezességvállalás mellett. Ez nem terhel bennünket. Gelléné Tokai Erzsébet: A civil szervezeteknek meddig van lehetıségük kérni a likvidhitelt? Hegedős László: Éven belül. Rédai János: szavazásra bocsátja rendeletet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

5 5 Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelete Kuncsorba Község Önkormányzat Önkormányzatának évi költségvetésérıl Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A rendelet hatálya I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, annak bizottságára, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A képviselı-testület az önkormányzat évi Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását Egyenlegét eft fıösszeggel eft fıösszeggel 0 eft hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú mőveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a Képviselı-testület. (3) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok mérlegszerő bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete részletezi. (4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a Képviselı-testület a rendelet 4. melléklete alapján hagyja jóvá.

6 6 3. A költségvetés részletezése 3. (1) Kuncsorba Község Önkormányzata évi hitelállományát és törlesztésének alakulását lejárat és eszközök szerint a 9. sz. melléklet részletezi. (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplı beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplı felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi. (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A 2. (2) bekezdésében megállapított önkormányzati bevételek és kiadások megoszlását, az éves létszám elıirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként a 1. mellékletek szerint határozza meg. (7) A finanszírozási célú pénzügyi mőveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselı-testület fenntartja magának. 4. Engedélyezett álláshelyek alakulása 4. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat által évben engedélyezett létszámát a) január 1-jétıl: 2,00 fıben állapítja meg. b) A közfoglalkoztatottak létszám-elıirányzata: 6 fı. 5. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) Az önkormányzati szintő költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyzı a felelıs. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetıségeit. (3)A Képviselı-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: a) 100 e Ft alatt a jegyzı és a polgármester engedélyezi b) 100 e Ft felett a Képviselı-testület engedélyezi. (4)A (3) bekezdésben szereplı értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók.

7 7 (5) Likvid hitel igénybevételét szükség szerint engedélyezheti a Képviselıtestület, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történhet. (6) A Képviselı-testület a költségvetési egyensúly megırzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el: a) A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható pénzmaradvány terhére további kötelezettség nem vállalható. b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási elıirányzatok nem léphetık túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható. c) Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet. d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek biztosítása esetén indíthatók. 6. Az elıirányzatok módosítása 6. (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselı-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási elıirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselı-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt elıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások elıirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az elıirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerzıdéssel, számla ellenében történı igénybevételére szolgáló kiadási elıirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhetı. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettıl elmaradnak, arról a polgármester a Képviselı-testületet tájékoztatja. (5) A bevételi elıirányzat módosításával együtt járó kiadási elıirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel. (6) A képviselı-testület - az elsı negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésıbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyőlés a helyi önkormányzatot érintı módon a hozzájárulások, támogatások elıirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követıen haladéktalanul a Képviselı-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (7) Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról a Képviselı-testület dönt a polgármester elıterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejő módosításával. (8) A (7) bekezdésben nem szereplı központi elıirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselı-testület dönt.

8 8 (9) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett elıirányzat a megkötésre kerülı finanszírozási szerzıdés alapján változhat. 7. A gazdálkodás szabályai 7. (1) Belsı szabályzatban rögzíteni szükséges a mőködéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (2) A Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi elıirányzat-módosításokról a jegyzı által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 8. A költségvetés végrehajtásának ellenırzése 8. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenırzése a belsı kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, mőködtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyzı, az intézmények esetében az intézményvezetı felelıs. (2) Az önkormányzat a belsı ellenırzés kialakításáról a független belsı ellenır útján gondoskodott. A megfelelı mőködtetésrıl és a függetlenség biztosításáról a jegyzı köteles gondoskodni. III. FEJEZET HATÁLYBA LÉPTETİ RENDELKEZÉSEK 9. Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban év január 1. napjától kell alkalmazni. Kuncsorba, január 25. Rédai János polgármester Hegedős László jegyzı

9 Megnevezés Sorszám Helyi Önkormányzat évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkciónként Kiemelt állami és Ár-és Vegyes Zöld Házi Segély és Önkorm.ált. Önk.vagyon Pénzügyi Közfoglalkoztatávilágítás szolg. szolgálat eü sport szolgálatatás nevelés étkeztetés Köz- Községgazd Védınıi Iskola Szabadidı- Könyvtári Óvodai Diák Köztemetı önk. belvízvédelegyőjtés kezelés szolgálat hulladék- terület orvosi szociális igazg. tev. gazdálkodás elszámolások rend.(falunap) kiadások 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı jár gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány könyv folyóirat Hajtó-és kenıanyag Kisértékő tárgyi eszköz Munkaruha, védıruha Szakmai anyagbeszerzés Egyéb anyagbeszerzés Távközlési díjak Vásárolt étkeztetés 0 13 Bérleti díj Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Szállítás 0 18 Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemel., fenntart. szolg Vásárolt közszolgáltatás Biztosítási szolg ÁHT-n. belülre továbbszlázott ÁHT-n. kívülre továbbszlázott 0 24 Pénzügyi szolgáltatások Vásárolt termékek áfája Szolgáltatások áfa befizetése 0 27 Díjak, egyéb befiz. kötelezett Reklám, propaganda Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tev Kamatkiadások 0 Dologi kiadások Támogatások intézmény fenntartás civil szervezetek, és egyéb segély Beruházás felújítás beszerzés, építés 0 Kiadások összesen: Intézményi bevételek (helyi adók Összesen

10 10 is) 2 Áfa Támogatások Bevételek összesen: Engedélyezett létszám:

11 2. számú melléklet Címrend Kuncsorbai Községi Önkormányzat évi költségvetéséhez Cím száma Alcím száma Cím/alcím neve I. Helyi Önkormányzat

12 Száma Kuncsorba Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban Jogcímek évi elıirányzat Önkormányzat mőködési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai Mőködési célú támogatások 2. államháztartáson belülrıl ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb mőködési célú támogatások bevételei - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól pénzalaptól - Elkülönített állami - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - Központi költségvetési szervtıl EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl ( ) ebbıl: kötelezı 3. számú melléklet ebbıl: államigazgatási ebbıl : önként vállalat

13 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól pénzalaptól - Elkülönített állami - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - Központi költségvetési szervtıl EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Magánszemélyek kommunális adója Iparőzési adó Gépjármőadó Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) Mőködési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Alkalmaztottak térítése Bérleti és lízingdíj Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek

14 14 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Egyéb felhalmozási célú bevétel Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevétele Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele Mőködési célú átvett pénzeszközök ( ) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHn kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHn kívülrıl Felhalm. célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei ( )

15 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele ( ) Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele mőködési Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei 13. ( ) Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei 14. ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó 15. származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 16. ÖSSZESEN: ( ) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) Kiadások 1. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások

16 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Elvonások és befizetések Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHn belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb mőködési célú támogatások ÁH-n belülre - Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHn kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások

17 Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Mőködési tartalék Általános tartalék Céltartalék 3.2. Felhalmozási tartalék Általános tartalék Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés 5. államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése

18 Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1. Finanszírozási mőveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási bevételek bıl: Mőködési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1.2. Finanszírozási kiadások bıl: Mőködési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0 0

19 évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 4. számú melléklet

20 20 Kód a.) Jogcím Megnevezés Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása átlag, illetve mutató évi Fajlagos összeg (Ft/fı) érték összesen (Ft) 0, I.1b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása összesen Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Iparőzési adó miatti korrekció 0 Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közmővelıdési feladatainak támogatása II.1.1.) Óvodai pedagógusok elismert létszáma 8 hóra 10, Óvodai pedagógusok elismert létszáma 4 hóra 9, Óvodai kisegítık létszámára 12 hóra 7, Óvoda pszichológus Óvodai mőködésre 8 hóra 107, Óvodai mőködésre 4 hóra 101, Óvodai támogatás III.2 Pénzbeni szociális juttatások III.3. Kitelepülsek szociális feladatainak támogatása III.5 a.) Gyermek étkezés 3, III.5.b.) Üzemeletetési étkeztetési támogatása Szociális feladatokhoz kiegészítı támogatás Összesen Kuncsorba Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlegszerő kimutatása 5. számú melléklet Mőködési kiadások Ezer Ft-ban! Helyi adó 7744 Személyi Mőködési ÁFA 199 Járulék 2576

21 21 Intézményi és saját bevétel 2633 Dologi Átengedett bevétel 0 Támogatások Állami támogatás Segély Támogatás értékő Kölcsön nyújtás 0 Átvett pénzeszköz 0 Tartalék 0 Kölcsön törlesztés 0 Hitel törlesztés 0 Pénzmaradvány 0 Költségvetési bef. 0 Költségvetési bef. 0 Összesen: Összesen: Mőködési hiány 780 Felhalmozási kiadások Ezer Ft-ban! Helyi adó 0 Felújítások 0 Felhalmozási ÁFA 0 Intézményi és saját bevétel 220 Beruházások 1000 Átengedett bevétel 0 Pénzeszköz átadás Állami támogatás 0 Kölcsön nyújtás 0 Támogatás értékő 0 Számítógép lizing 0 Átvett pénzeszköz 0 Kölcsön törlesztés 0 Pénzmaradvány 0 Összesen: 220 Összesen: 1000 Felhalmozási hiány -780

22 2014 évi tervezett felhalmozási kiadások 6. számú melléklet Sor-szám Megnevezés évi tervezett összegek (eft) saját erı 1. Idısek nappali ellátó intézményének akadálymentesítése hitel és átvett pénz-eszköz támogatás I. Felhalm. feladatok kötelezettségvállalással össz.: évi tervezett felújítási feladatok Kuncsorba Községi Önkormányzat Sorszám Megnevezés Saját erı Hitel és átv. pénzesz-köz Támogatás 1. nemleges Felújítási kiadások összesen 0 0 0

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Onga Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

Kii 1 s 6 v at KOzseg Onkormanyzata 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.

Kii 1 s 6 v at KOzseg Onkormanyzata 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail. Kii 1 s 6 v at KOzseg Onkormanyzata 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Kepviselo-testulet tagjainak Hel vb en Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet

Részletesebben

1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről ROHOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rohod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20-i s o r o s ülésén N a

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! Ügyiratszám: /2014. TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Vecsés 2310/9. hrsz.-ú ingatlan Önkormányzat által történı megvásárlása

Jegyzıkönyv. A Vecsés 2310/9. hrsz.-ú ingatlan Önkormányzat által történı megvásárlása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 12-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15.00 óra) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben