Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt ülésének folytatása:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt ülésének folytatása:"

Átírás

1 83 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt ülésének folytatása: 8.) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelet) A napirendi pont tárgyalása írásos előtejesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Jogszabályi változások miatt szükséges Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testültének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Önkormányzati rendelet módosítása. Szabó Lászlóné körjegyző: Az elmúlt időszakban bekövetkezet jogszabályi változások a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet módosítását is szükségessé teszik. A Kisebbségi Önkormányzatot érintő változások is szükségessé tették az SZMSZ módosítását. 1) december 20-tól hatályos a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény. A törvény 105. (2) bekezdése kimondja, hogy a települési nemzetiségi önkormányzat elnöke a települési önkormányzat képviselő-testületi ülésén tanácskozási joggal vesz részt. (Az SZMSZ. 12. (2) (3) bekezdése helyébe: a nemzetiségi önkormányzat elnöke kerül. ) 2) A helyi önkormányzatokról szóló törvény 17.. (2) bekezdése szerint a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek megküldi. (Az SZMSZ (4) módosul) 3) július 1-én hatályba lépett a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 103/B. -a, amely rendeletalkotási kötelezettséget jelent az önkormányzat képviselő-testülete számára a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályozása tárgyában. A szabályozást a helyi sajátosságokra figyelemmel kell kialakítani. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 103/B..: Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően az általa alkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait rendeletben állapítsa meg. (Az SZMSZ. 32/A -al egészül ki) Itt meg vannak nevezve azok a rendeletek, amelyeket nem kell tárgyalás előtt a társadalmi szervzetek elé terjeszteni. Ilyen rendeletek a fizetést megállapító rendeletek, a költségvetési rendelet, az adó rendelete, egyéd díj meghatározó rendeletek. 4) A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény lényegesen megváltoztatta a nemzetiségi önkormányzatok működését. Az SZMSZ a szabályozta a kisebbségi önkormányzattal való együttműködést. Az SZMSZ 61. -a a rendelettervezetbe foglaltak szerint módosult és 61/A. -al egészül ki. 5) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény módosította a szakfeladatokat. A szakfeladatok felsorolása az SZMSZ 10. számú mellékletét képezi, amely e rendelet 5. -ában foglaltak szerint változik.

2 84 A 10-es számú mellékletben a 6. került még beépítésre az alábbiak szerint: 6.. (1) A Szervezeti és Működési Szabályzat 6. számú melléklete Poroszló Község Önkormányzata önként vállalt feladatai az alábbiak szerint módosul: (2) Egyéb feladatok címszó kiegészül: Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás TEÁOR 5520 Egyéb szálláshely szolgáltatás TEÁOR 5590 Végül is elmondható, hogy az SZMSZ módosításával a Képviselő-testület a törvény általi kötelezettségének tesz eleget. Bornemisza János polgármester: Javasolja elfogadásra a Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendeletének módosítását. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 3 /2012. (II.29) önkormányzati rendelete a Szervezeti És Működési Szabályzatról szóló 4/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet módosítására. Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.1) önkormányzati rendeletét jogszabályi változások miatt az alábbiak szerint módosítja: A rendelet 12. (2) (3) bekezdés felsorolásai között a kisebbségi önkormányzat elnöke helyébe: - a nemzetiségi önkormányzat elnöke ( a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. tv (2)bek) A rendelet 29.. (4) bekezdés 2. mondata helyében az alábbi szöveg lép: A jegyzőkönyv másolati példányát az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek, a Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának (Eger Kossuth Lajos út 9.) 3..

3 85 A rendelet 32/A. -al kiegészül az alábbiak szerint: (1) A rendeletalkotás előkészítése során a társadalmi egyeztetés érdekében a képviselőtestületi ülést megelőző 10. nap 16 órától a (3) (4) bekezdésben foglalt kivételekkel biztosítani kell a rendelettervezet véleményezését az Önkormányzat hivatalos honlapján. (2) A terve6zet társadalmi egyeztetésre bocsátását megelőzően, - a jegyző döntése alapján, - társadalmi egyeztetésre lehet bocsátani a tervezet koncepcióját is. (3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani: a) a költségvetésről, annak módosításáról, végrehajtásáról szóló rendelet tervezeteket, b) a helyi adókról, annak módosításairól szóló önkormányzati rendeletek tervezeteit, c) fizetési kötelezettségekről szóló rendelet-tervezeteket, d) annak a rendeletnek a tervezetét, amelynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, e) annak a rendeletnek a tervezetét, amelynek esetében a rendelet megalkotására magasabb szintű jogszabály határidőt határoz meg, és a társadalmi egyeztetés lefolytatása mellett a határidő betartása nem biztosítható. (4) Nem bocsátható társalmi egyeztetésre a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés Poroszló Község Önkormányzatának különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi, vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné. (5) Az egyeztetésben részt vevők javaslatot (a továbbiakban: előzetes javaslat) fogalmazhatnak meg. (6) Az előzetes javaslatot a tervezetről szóló előterjesztés tárgyalásakor ismertetni kell. Az ismertetésben szerepel az előzetes javaslat rövid összefoglalása, elfogadásának, vagy elvetésének indoka. 4.. A rendelet XIII. Fejezet Helyi Kisebbségi Önkormányzat 61.. helyébe az alábbi rendelkezés lép és kiegészül a 62/A..-a. 61. Helyi Nemzetiségi Önkormányzat (1) A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata a nemzetiségi érdekek védelme és képviselete a nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörének gyakorlásával. (2) A nemzetiségi önkormányzat a törvényben meghatározott jogait jóhiszeműen a kölcsönös együttműködés elve alapján gyakorolja és a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok érvényesülését. (3) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között nincs alá-fölérendeltségi viszony. (4) A helyi nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható hatáskörében, minősített többséggel határozza meg törvényes működésének rendjét, így a) megalkotja szervezeti működési szabályzatát az alakuló ülést követő három hónapon belül, b) dönt a nemzetiségi önkormányzat elnevezéséről, jelképeiről, ünnepeiről, c) összeállítja vagyonleltárát, törzsvagyona körét, a vagyon használatának körét, d) megalkotja a használatába adott állami, vagy helyi önkormányzati vagyon használatára, működtetésére vonatkozó szabályokat, megköti a szükséges megállapodásokat,

4 86 e) gazdálkodó és más szervet alapíthat, vagy dönthet ezek részvételében, f) létrehozhat önkormányzati társulást, vagy csatlakozhat társuláshoz, g) dönthet feladat és hatáskör átvételéről más önkormányzattól, h)amit a törvény vagy szervezeti működési szabályzat ilyenként határoz meg. (5) Át nem ruházható hatáskörben dönt: a) elnöke, elnökhelyettese megválasztásáról, bizottság létrehozásáról,bírósági ülnökök megválasztásáról, hatáskörébe tartozó kinevezésről, vezető megbízásról. b) a költségvetéséről, zárszámadásáról, ellátja az ezzel kapcsolatos, az államháztartás működési rendjére vonatkozó jogszabályok szerinti adatszolgáltatási teendőket. c) pályázat, állami támogatás iránti kérelem, igénylés benyújtásáról, támogatásról való lemondásról, olyan ügyben, amely a törvény, vagy a szervezeti működési szabályzat szerint át nem ruházható hatáskörébe tartozik. (6) A nemzetiségi önkormányzat a törvényben előírt kötelező feladatain kívül önként vállalt feladatokat is elláthat, amennyiben kötelező feladatinak ellátást nem veszélyezteti.0 61/A.. (1) A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése érdekében jogosult a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami és önkormányzati szervek felé intézkedés kezdeményezésére, tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet. (2) A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv vezetője az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésről a kézhezvételtől számított harminc, testületi szerv esetén pedig hatvan napon belül érdemben határozni. (3) Ha a megkeresett szerv vezetője a megkeresés tárgyát illetően nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, köteles a megkeresést három napon belül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez áttenni. (4) Ha a megkeresett állami, vagy önkormányzati szerv a (2)-(3) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, a nemzetiségi önkormányzat jogosult a megyei kormányhivatal soron kívüli eljárást kezdeményezni. (5) Ha a nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a helyi önkormányzatnak a döntése szükséges, a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a képviselő-testület a következő ülésén köteles napirendre tűzni és hatvan napon belül döntést hozni. (6) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit. Gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásról. Az ezzel kapcsolatos feladatok: a) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában biztosítja az önkormányzati feladat ellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát, viseli a helyiség rezsi és fenntartási költségeit. b) Az önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. c) Biztosítja a testületi ülések előkészítését. d) Közreműködik a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésében és az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásban.

5 87 e) A nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási iratkezelési feladatok ellátásában. f) A felsorolt feladatok ellátásával kapcsolatos költségek viselése. (7) A (6) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítését a helyi önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíti, melyet minden év január 31-ig, az általános, vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felülvizsgálja (8) A (7) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell: a) a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével, megalkotásával és a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, önálló számlanyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével, adószám igénylésével kapcsolatos határidőket, együttműködési kötelezettségeket, felelősök megjelölésével. b) a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítés igazolási feladatokat a felelősök konkrét kijelölésével. c) A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket. d) A nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek, gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival és az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket. 5.. A rendelet 10. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 10. számú melléklet Szakfeladatok rendje Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete évtől használatos szakfeladat rendje Száma Megnevezése Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett)begyűjtése, szállítása, átrakása Egészségügyi és más fertõzésveszélyes hulladék begyûjtése, szállítása, átrakása Közutak, hidak, alagutak üzemletetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Üdülõi szálláshely-szolgáltatás Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

6 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Építményüzemeltetés Takarítás Zöldterület-kezelés Adminisztratív, kiegészítõ szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok közbeszerzési eljárásának lebonyolításával összefüggő szolgáltatások erületfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Finanszírozási mûveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás

7 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak gépjármû-szerzési és -átalakítási támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Adománygyűjtés- és közvetítés Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosultak hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Szakszervezeti tevékenység támogatása Egyéb érdekképviseleti tevékenységek támogatása Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Közösségi, társadalmi tevékenységek Köztemető-fenntartás és működtetés 6.. (1) A Szervezeti és Működési Szabályzat 6. számú melléklete Poroszló Község Önkormányzata önként vállalt feladatai az alábbiak szerint módosul: (2) Egyéb feladatok címszó kiegészül: Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás TEÁOR 5520 Egyéb szálláshely szolgáltatás TEÁOR (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Poroszló, február 29. Bornemisza János sk. polgármester Szabó Lászlóné sk. körjegyző

8 90 9.) Fizetős parkolóhelyek működtetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezet tárgyalása (rendelet) A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Tisza-tavi Ökocentrum vezetőjével történt beszélgetést követően kiderült, hogy megdőlt az a koncepció, amely alapján a képviselő-testület szerette volna bevezetni a fizetős parkolóhelyek kialakítását a településen. A Képviselő-testület által elképzelt koncepció azért is változott meg, mert kiderült, hogy az Ökocentrumnál lévő parkolóban semmilyen formában nem lehet parkoló díjat beszedni. Az üdülő települések nagy többségénél megszüntetésre kerültek a parkolási díjak. Az Utazás Kiállításon sok település azzal reklámozta magát, hogy nem kell parkoló díjat fizetni az oda érkező vendégeknek. A fizetős parkolóhelyek kialakításáról szóló rendelet napirendi pontról történő levételét javasolja, és a nyár után térjenek vissza újra e rendeletnek a megtárgyalására, amikor már konkrét számadatokkal lehet alátámasztani a rendelet megalkotását. Ez az év próba év lenne. Viszont a fizetős parkolóhely kialakításáról szóló napirendi pontként történő tárgyalása levételével nem mondott le a képviselő-testület azokról a bevételekről, amelyek az adott kereskedelmi egységekhez kapcsolódó önkormányzat által épített és üzemeltetett parkolók használatáért fizetendők. A közterületek használatáért fizetendő díjakat, az ebből származó bevételeket továbbra is szigorúan kell venni, erről beszámolót kell készíteni a képviselőtestület részére. Varga István képviselő: A fizetős parkolóhelyek kialakításából származó bevételek beszedését már ebben az évben is fontosnak tartotta volna, hiszen az önkormányzatnak vannak olyan területei, amelyhez szükség lenne bevételekre ilyen a kulturális tevékenység támogatása, sport támogatása stb. Azok a települések, ahol már most nem szednek parkolási díjat, valószínű, hogy az évek során jelentős díjat szedtek be ilyen címen és most már megengedhetik maguknak, hogy az ilyen bevételi forrásokról lemondjanak. Ha most nem kerül bevezetésre a parkolási díj, abban az esetben javasolja, hogy hétvégén végezzenek felméréseket, hogy hány parkoló autó, illetve busz tartózkodik a településen. Minden esetre gondolja át még egyszer a képviselő-testület, hogy kialakítják-e a fizetős parkolóhelyeket a településen. A parkolási díjak beszedésénél a foglalkoztatottak részére a parkolójegyek bevételének x százalékát is meg lehet határozni fizetésként, és akkor minden foglalkoztatott személynek érdeke lenne a parkolójegy kiadása. Botos Sándor képviselő: A parkolási díjakról szóló rendelet megalkotását jobbnak tartja a nyáron szerzett tapasztalatok alapján. Buszok részére kell kialakítani egy olyan helyet, ahol le tudnak parkolni és ezeknek a járműveknek az irányítását kell megoldani valamilyen formában. Vásártér környékén kellene helyet kijelölni a buszok részére. Bornemisza János polgármester: Buszok parkolását a Vásártéren oldanák meg, illetve a Nádas Büfé mögötti helyen, ott a vízelvezetést előtte meg kell oldani. A 33-as út rehabilitációja során az Ökocentrum előtt lévő aszfaltos terület nem kerülne felbontásra, az öböl alkalmas lenne busz várakozóhelynek. Az egy év türelmi idő alkalmas lenne tapasztalat gyűjtésre, és arra, hogy az elképzeléseket meg lehessen valósítani. Viszont a parkolással kapcsolatban mind az emberi munkaerő, mind a parkoló óra elhelyezésének vannak kiadásai, amelyekkel nem számoltak az előterjesztés során. A nyári adatok

9 91 ismeretében a bevételi oldal mellé hozzá kell tenni a kiadási oldalt is és csak körültekintő számítások után kerüljön elfogadásra a fizető parkolóhelyek működtetéséről az önkormányzati rendelet. A fizető parkoló helyek kialakításánál elhelyezendő automata költsége kb. 3 millió forint, plusz ki kell hozzá építeni a vezetékrendszert, amelyet engedélyeztetni kell Az tény, hogy az önkormányzatnak minden forintra szüksége van az Ökocentrum finanszírozásához, ezzel teljesen egyet ért. Felhívja Huszár András figyelmét arra vonatkozóan, hogy szervezzék meg péntek, szombat, vasárnapi napon hány gépkocsi fog parkolni a településen.. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A buszok esetében nincs lehetőség arra, hogy csak részükre jelölnének ki parkolót és esetleg tőlük szednének parkoló díjat? Kiss Katalin képviselő: Nem tartja jó ötletnek, hogy az Ökocentrumba a busszal érkező vendégektől szedjenek parkoló díjat, hiszen ez főleg csoportokat érintene. Iskolások esetén a szülők már így is meggondolják, hogy elengedik-e osztálykirándulásokra a gyermekeket a nehéz anyagi körülmények miatt. Ökocentrumban hány parkoló hely lesz, és ebből mennyi busz parkoló van? Akik a személyautókkal állnak meg a parkolókban, nem biztos, hogy az Ökocentrumba fognak menni, és vesznek belépőjegyet. Lehet, hogy csak vásárolnak, vagy sétálnak a vízparton, inkább tőlük kellene parkoló díjat szedni. Bornemisza János polgármester: A parkoló óra elhelyezésének költségeivel nem számoltunk, viszont az emberi erővel történő jegyárusítást azt meg lehet tenni, de ehhez is a megfelelő emberekre van szükség. Szedünk-e vagy nem parkoló díjat először ezt kell eldönteni. Az emberi munkaerő alkalmazására ezt követően kell visszatérni. Az Ökocentrumban 72 parkoló hely lesz, busz parkoló nincs bent a területen, mivel nem végezhet a buszsofőr tolatást a járművel, ha utasok vannak a buszon, így egy nagy körforgalmú területet kellett volna ott kialakítani ahhoz, hogy a buszok meg tudjanak fordulni a területen. Józsa Gábor alpolgármester: A fizetős parkolóhelyek kialakítása során egy bizonyos színvonalú szolgáltatást is nyújtani kell a parkolók részére, hiszen ha fizetnek a vendégek a parkolásért elvárnak érte egy minőségi szolgáltatást. Ha valamiért pénzt kérünk annak szervezeti formája kell, hogy legyen és annak gördülékenyen kell mennie, ezt követően már lehet pénzt kérni a parkolásért. Varga István képviselő: Ingyen és bérmentve is leszervezné a parkolással kapcsolatos feladatokat, csak azt mondja meg hozzá a képviselő-testület, hogy ki legyen az 5 személy akit foglalkoztatnának a parkolási díj beszedésére. Az egy év türelmi idő betanulási idő is lehetne, hiszen a településen még ennyi ember nem fordult meg eddig, akiknek irányításra lett volna szükségük. Bornemisza János polgármester: Nem zárkózik el a fizetős parkolóhelyek kialakításáról szóló rendelet elfogadásától sem, ha emellett dönt a testület, akkor végrehajtásáról gondoskodik. Viszont attól tart, hogy ezt most nem tudják megfelelően publikálni és kivitelezni sem, úgy, hogy ez ne jelentsen káoszt a településen. A fizető parkolóhelyek kialakításáról szóló rendelet megtárgyalásával kapcsolatban két javaslat van. A módosító javaslatról kell először döntést hoznia az SZMSZ értelmében a Képviselő-testületnek.

10 92 A módosító javaslat, hogy a képviselő-testület a mai ülésen vegye le a napirendről a Fizetős parkolóhelyek működtetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotását. Ebben az évben végezzenek egy felmérést, és a nyár végén konkrét számadatok ismeretében térjenek vissza a fizetős parkolóhelyek kialakításáról szóló rendelet megalkotására. Módosító javaslat, hogy a Képviselő-testület a nyár végéig ne állapítson meg parkolási díjat, aki ezzel egyetért kézfelnyújtással szavazni szíveskedjen. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 22/2012.(II. 29.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fizetős parkolóhelyek működtetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotását elhalasztja. A rendelet megalkotásához a nyáron augusztus végéig- felméréseket kell végezni a településen parkoló gépkocsik, buszok számáról. A konkrét számok ismeretében egy újabb előterjesztést kell készíteni, amelyben meg kell határozni a fizetős parkolóhelyek kialakításához szükséges személyi, dologi, anyagi feltételeket is. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, körjegyző 10.Egyebek: a.) Az önkormányzat és intézményei vagyonbiztosításának felülvizsgálata A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Kaloné Csiki Mónika gazdasági vezető elkészítette az önkormányzat és intézményei vagyonbiztosításáról szóló előterjesztését, mely alapján a biztosítási díj mértéke Ft-ról Ft-tal emelkedne. Az önkormányzat és intézményei által fizetendő díjban benne van az Ökocentrum biztosítási díja is? Kaloné Csiki Mónika gazd. vez.: Az önkormányzat és intézményei vagyonbiztosítási díjának emelkedése az infláció követésből eredő 5 %-os emelkedést jelenti, erről szól az értékkövetési szerződés módosítási ajánlat. Az Ökocentrum biztosítási díja nincsen benne az Önkormányzat és intézményei által fizetendő díjban, a létesítményre külön szerződést kell kötni. Bornemisza János polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az Önkormányzat és intézményei Generali- Providencia Biztosító Zrt-vel kötendő vagyonbiztosítási szerződésmódosítást. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

11 93 23/2012.(II. 29.) sz. önkormányzati határozta: Poroszló Község Önkormányzata elfogadja a Generali Providencia biztosító társaság által benyújtott szerződésmódosítási ajánlatot, mely szerint az önkormányzat és intézményei által fizetendő díj összege Ft-ra emelkedik. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a vagyonbiztosítási szerződés módosítás aláírására. Határidő: Felelős: polgármester körjegyző b.) Poroszló település részére defibrillátor beszerzésének kezdeményezése A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Képviselő-testület közmeghallgatáson egybekötött Falugyűlésén elhangzott egy kezdeményezés defibrillátor beszerzésére. A mentőállomáson a készenléti kocsiban van defibrillátor. Viszont egy olyan készülék beszerzésére gondoltak, amely bárki által hozzáférhető helyen kerülne elhelyezésre. Balogh Lajos erre a célra fölajánlott a készülék beszerzéséhez Ft támogatást. Véleménye, hogy az önkormányzat is támogassa a kezdeményezést Ft-os összeggel, hiszen e készülék használata életmentő lehet. A készülék beszerzési árának hiányzó részét a lakosság részére közzétett felhívás segítségével gyűjtenék össze, az erről szóló cikk megjelenne a Poroszlói Újságban. A készülék árához támogatást adományozók névsora közzétételre kerül a Poroszlói Újságba. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 24/2012.(II.29.) sz. önkormányzat határozata: Poroszló Község Önkormányzata támogatja a Közmeghallgatáson Balogh Lajos által defibrillátor beszerzésére irányuló kezdeményezését, és megköszöni a készülék megvásárlásához fölajánlott Ft-os támogatást, amelynek kéri a befizetését az önkormányzat házipénztárába, illetve átutalással az önkormányzat elkülönített számlaszámára: Az önkormányzat hozzájárul a defibrillátor beszerzéséhez Ft-os nagyságrendű összeggel, amelyet átutal a fenti számlaszámra. A képviselő-testület kezdeményezi a lakosság részére történő felhívás közzétételével a készülék árának finanszírozásához hiányzó összeg támogatásként történő összegyűjtését. A lakosság által fölajánlott támogatás befizethető az önkormányzat házipénztárába, illetve átutalható az önkormányzat elkülönített sz. számlájára. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, körjegyző

12 94 c.) Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó pályázathoz önkormányzati nyilatkozatok kiadása A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Heves Megyei Vízmű Zrt. az előző évek gyakorlatához hasonlóan pályázatot kíván benyújtani az ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításának enyhítésére. A Vízmű részére ehhez szükséges az önkormányzati nyilatkozatok kiadása. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó pályázatot, és járuljon hozzá az önkormányzati nyilatkozatok kiadásához. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 25/2012.(II. 29.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzata a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására a Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó évi támogatási igényt támogatja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges önkormányzati nyilatkozat kiadására. Határidő: Felelős: polgármester körjegyző d.) Poroszló Fő út 8. sz. alatti iskola épületének felújítása A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Az önkormányzat a Start-munkaprogram keretén belül nyert támogatást épület karbantartási munkára, melyből a Fő út 8. sz. alatti iskolaépület vizesblokk átalakítását végeznék el. A vizesblokk átalakítására rendelkezésre álló támogatás összege 1 millió forint. Az épületben egy ifjúsági szállót szeretnének létrehozni. Ahhoz, hogy az épület megfeleljen a működési feltételeknek a leány WC és a fiú WC átalakításra kerülne és 3-3 db zuhanyzót helyeznének el benne.. A zuhanyzók keretét zárt szelvényből készítenék el, a lábakat pedig fával takarnák el, amire szivacs kárpitot helyeznének el. A szivacskárpithoz nem szerepel faanyag az előterjesztésben? Huszár András építésügy előadó: Utána nézett a jogszabályi előírásoknak, az ifjúsági szálló lenne az a kategória, amely a Start-munkaprogram keretén belül épület karbantartási munkáira kapott támogatási összegbe beleférne, ez létrehozható lenne viszonylag kis ráfordítással és ezzel megfelelő szolgáltatást tudnának biztosítani, 10 férőhelyenként kell egy zuhanyzónak lennie. Hatvan férőhelyet tudnának biztosítani, mivel ennyi matrac áll hozzá

13 95 rendelkezésre, a két vizesblokkban történő 3-3 zuhanyzó elhelyezésével. Fehér bútorlap szerepel az előterjesztésben fa helyett. Botos Sándor képviselő: önkormányzat? A zártszelvényt kis vagy nagykereskedőtől vásárolja meg az Kiss Katalin képviselő: A sátorozási lehetőség megmarad továbbra is az iskola udvaron, és a kint lévő zuhanyzó az marad, vagy megszüntetésre kerül? Ugyanis az épületben elhelyezésre kerülő zuhanyzók darabszáma meghatározza a szálláshelyen lévők létszámát. Bornemisza János polgármester: Véleménye az volt, hogy a régi zuhanyzó kerüljön megszüntetésre, viszont most elmondottak alapján egy kinti fekete tartályos zuhanyzót lehetne az udvaron is építeni, ez átgondolandó. A fehér bútorlap helyett pozdorja lemez is a szivacskárpithoz, mivel ennek a költsége felébe kerülne és az ágyakhoz lehet, hogy több faanyagra lesz szükség. A zuhanykabinok kialakításához szükséges anyagon kívül még vásárolnának, víz és szennyvíz vezetéshez szükséges anyagot, 2 db bojlert, és villanyszerelési anyagot. A zártszelvényt nagykereskedőtől Egyekről vásárolnák meg a zuhanykabinokhoz. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az előterjesztésben lévő határozati javaslatot, azzal, hogy az 1 millió forintos keretből csak a szükséges összeg kerül felhasználásra. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 26/2012.(II.29.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fő út 8. sz. alatti iskolaépület felújításával egy időben a földszinti fiú WC helységben 3 zuhanyzó kialakításához, az emeleti leány WC helységben 3 zuhanyzó kialakításához, valamint a meglévő 56 db matrachoz ágyak készítésére Ft keretösszeget biztosít. Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, körjegyző, e.) Tájékoztató a Közmunkaprogram keretén belül anyag-eszköz beszerzéséről A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Startmunka-program keretein belül az önkormányzat az alábbi célok megvalósítására nyert támogatásokat: Építőanyagokra ( kőzúzalék, sóder, cement, homok, mész, burkolólap, festék) Ft szerszámokra (flex,csempevágó, rezgőcsiszoló, légkompresszor ill. hozzá tartozó pneumatikus fejek, készletek, talicskák és kéziszerszámok) Ft, univerzális kistraktorra Ft, szállításra, anyagmozgatásra Ft,védőfelszerelésre ( gumicsizma, munkaruházat, láthatósági mellény) Ft, védőitalra Ft,

14 96 Mindösszesen. : Ft, melyből már megkaptunk 6 millió forint körüli összeget, ebből már a kistraktort kifizettük, illetve elkezdenénk a vásárlásokat. Az anyagról szóló számlákat kérni fogják az elszámoláshoz? Huszár András építésügyi előadó: A Közmunka programban benne van, hogy milyen célok, feladatok megvalósítására pályázott az önkormányzat, azokat kell megvalósítani és az ellátandó feladatokhoz történő anyagokat, eszközöket lehetett megvásárolni. A benyújtott pályázatban konkrétan megnevezésre kerültek az elvégzendő feladatok. 3 különböző feladat (belterületi utak, járdák javítása, karbantartása, belterületi belvízelvezető rendszerek karbantartása, illetve önkormányzati épületek karbantartási munka elvégzésére kapott támogatást az önkormányzat, amellyel külön-külön kell elszámolni, ezek a feladatok szerepelnek a határozat tervezetben is. Bornemisza János polgármester: Ez azt jelenti, hogy ha a kistraktort ki akarjuk fizetni, és a pénzt le akarjuk hívni, akkor ahhoz még el kell költeni a szerszámokra nyert Ft-ot? Huszár András építésügyi előadó: Igen, így lehet lehívni a támogatási összeget. Botos Sándor képviselő: Belterületi utak, járdák javításához, karbantartásához is kapott az önkormányzat támogatást. Már több alkalommal is említette, hogy a Malom út sarkán és az Alkotmány út találkozásánál a vasoszlopnál ki kellene javítani a járdát, de eddig ebben nem történt semmilyen intézkedés. Az a rész ott balesetveszélyes. A Tüzép melletti járda is javításra szorulna, nagyon rossz állapotban van. A Vasút felől a Tüzép melletti járda is nagyon rossz állapotban van, annak a javítását is meg kellene oldani. Bornemisza János polgármester: Huszár András tegye meg a megfelelő intézkedéseket a Botos Sándor által említett járdaszakasz javítására. Borsos Miklós anyja előtti járdaszakasz is teljes egészében le van fagyva a víz ott is megáll a járda teljes szélességében, ezt is meg kell szüntetni. A Vasút felől befelé vezető járdaszakasz a Tüzép mellett a telephez tartozik, nekik kellene rendbe tenniük. Kovács Károly által használt terület nagysága pontosításra került-e már, ezt korábban kérte a képviselő-testület? Huszár András építésügyi előadó: A Földhivataltól kért adatokat a Kovács Tüzép által használt terület nagyságára vonatkozóan, és a dokumentumok alapján nagyobb területet használ, mint amennyi a tulajdonát képezi. Bornemisza János polgármester: Amennyiben a Tüzép több területet használ, mint amennyi a tulajdonában van, akkor a plusz használatba lévő területért fizessen bérleti díjat, vagy vásárolja meg a területet, hiszen az önkormányzatnak szüksége van a bevételre. A jegyzőkönyv hitelesítők eltávoztak az ülésről, ezért a szavazás előtt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Józsa Gábor alpolgármestert. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadja Józsa Gábor alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek. Visszatérve az Közmunka program keretén belüli anyag-eszköz beszerzéséhez javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el az előterjesztésben lévő határozati javaslatot, melynek mellékletét képezi a beszerzendő anyagokról készült dokumentáció, melyben az árak is föl vannak hozzá tüntetve. Egy jelentős tétel van benne Ft értékben kőzúzalék vásárlása, a belterületi utak javításához.

15 97 Ez az anyagbeszerzés nem közbeszerzés köteles, hiszen az előirányzott tételek külön-külön kerülnek megvásárlásra, és az értékük nem haladja meg a Közbeszerzési Szabályzatban szereplő 2 millió forintos értékhatárt. Amennyiben olyan eszköz kerülne beszerzésre, amelynek az értéke meghaladja a 2 millió forintot, (kistraktor) a beszerzése árajánlat kérések alapján történik, melyek elbírálásáról a Közbeszerzési Bizottság hoz döntést. Ezen értékhatár alatti eszközök beszerzése helyi vállalkozóktól történik.. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István és Kiss Katalin képviselő nincs jelen a szavazásnál) az alábbi határozatot hozza: 27/2012.(II.29.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai évi előirányzatának terhére indított Startmunka-program támogatására benyújtott pályázatunk keretein belül a belterületi utak és járdák javításához, karbantartásához, a belterületi belvízelvezető rendszerek karbantartásához, illetve az önkormányzati épületek karbantartási munkáihoz az elnyert támogatási összegből a szükséges anyagokat és eszközöket a pályázati dokumentáció mellékletét képező táblázatban felsoroltaknak megfelelően vásárolja meg. Az anyagok és eszközök beszerzése 2 millió forintos értékhatár fölött Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően történik, árajánlat kérések alapján, melyeknek elbírálásáról a Közbeszerzési Bizottság hoz döntést. A pályázatban lévő feladatok ellátásához szükséges, kettő millió forintos értékhatár alatti anyagok beszerzése lehetőség szerint helyi vállalkozótól történik. Melléklet: 3 db - Beszerzendő anyagok, eszközök felsorolását tartalmazó táblázat Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, körjegyző f.) Palota út 4. sz. alatti ingatlan társasházzá nyilvánításának ügye A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Palota út 4. sz. alatti ingatlan társasház bejegyzésére vonatkozó határozat módosítását kérte a Földhivatal az önkormányzattól. Huszár András építésügyi előadó: A Földhivatalnál a Palota út 4. sz. alatti ingatlan tulajdoni lapján napközi otthon szerepel, ezért ahhoz, hogy áttudják vezetni az értékesítést először a lakások lakássá minősítését kell kérni. A Moldonván Györné garázs- melléképülete nem számít főépületnek, ahhoz osztatlan közös tulajdon hányad nem tartozhat, csak az a terület amit elfoglal, és éppen ezért tulajdonokhoz tartozó osztatlan tulajdoni hányad is a változik. Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Palota út 4. sz. alatti ingatlan átminősítéséről szóló határozatot. Poroszló Község Önkormányzata 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

16 98 28/2012.(II.29.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Poroszló, Palota út 4. sz. alatti 562 helyrajzi számú Önkormányzati tulajdonú ingatlant a Dr Rente László ügyvéd által szerkesztett társasháztulajdont alapító okiratban foglaltak szerint társasházzá minősíti. 1./ Az egyes öröklakásokat, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket a közös tulajdonban maradó részekből feltüntetett tulajdoni hányadukkal együtt önálló ingatlanként 562/A/1, 562/A/2, 562/B/1, 562/B/2, 562/C. sorszám alatt mint külön-külön ingatlant az alábbiak szerint jegyezteti be az ingatlan-nyilvántartásba. 1. albetét, napközi otthon, A/1. jelű (A. jelű társasház 3388 Poroszló, Palota út 4/A.) 562/A/1. hrsz. (területe összesen 439,68 m2) amelyhez a közös tulajdonban maradó részekből 1552/2966-od tulajdoni hányad tartozik. 2. albetét, A/2 jelű lakás (A. jelű társasház 3388 Poroszló, Palota út 4/A.) 562/A/2. hrsz. (területe összesen 107,95 m2) amelyhez a közös tulajdonban maradó részekből 582/2966-od tulajdoni hányad tartozik. 3. albetét, B/1. jelű lakás, (B. jelű társasház 3388 Poroszló, Palota út 4/B.) 562/B/1. hrsz. (területe összesen 72,19 m2) amelyhez a közös tulajdonban maradó részekből 345/2966-od tulajdoni hányad tartozik. 4. albetét, B/2. lakás (B. jelű társasház 3388 Poroszló, Palota út 4/B.) 562/B/2. hrsz. (területe összesen 104,81 m2) amelyhez a közös tulajdonban maradó részekből 487/2966-od tulajdoni hányad tartozik. 5. albetét, C. melléképület (C. jelű társasház 3388 Poroszló, Palota út 4/C.) 562/C. hrsz. (területe összesen m2). Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, körjegyző g.) Idősek otthona fejlesztésével kapcsolatos tájékoztató A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Az Idősek Otthona rekonstrukciója előkészítése kapcsán a megbízott tervező a tájékoztatása szerint a jelenlegi épület nem felel meg a pályázati kiírásban közölt feltételeknek, olyan módosításokat kellene rajta végrehajtani, amely legalább annyi saját erőt igényelne az önkormányzat részéről, mint a pályázati úton elnyerhető támogatás mértéke. Tehát a pályázati összeg nem fedezné az épület felújításának költségeit. Ezért azt javasolja, hogy később, kedvezőbb feltételekkel megjelenő pályázati kiírás során nyújtsanak be pályázatot az idősek otthona épületének felújítására. Az idősek otthona működési engedélye december 31-ig szól, ennek a hosszabbítását meg kell kérni azzal, hogy az önkormányzat pályázati úton kívánja felújítani az idősek otthona épületét. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra, hogy az Idősek Otthona felújítására egy új kedvezőbb feltételeket biztosító kiírás megjelenése után a későbbiek folyamán kíván pályázatot benyújtani, erre hivatkozva az intézmény működési engedélyének hosszabbítását kezdeményeznie kell az intézményvezetőnek.

17 99 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 29/2012.(II.29.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Otthonát (3388 Poroszló, Alkotmány út 7.) továbbra is fenn kívánja tartani, és kinyilvánítja azon szándékát, hogy az intézmény felújítására, illetve a férőhelyek számának a növelése érdekében lehetőség szerint pályázatot kíván benyújtani későbbi időpontban megjelenő, kedvezőbb feltételeket biztosító kiírás megjelenése után. Az Idősek Otthona működési engedélye december 31-ig érvényes, ezért az intézmény vezetője a határidő lejárta előtt kezdeményezze az építési engedély meghosszabbítását a évre vonatkozóan. Határidő: értelem szerint, Felelős: polgármester, körjegyző h.) Polgármesteri Hivatal épületének felújítása A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Vidéki Örökség megőrzésére igénybe vehető támogatásokra kiírt pályázat keretein belül lehetőség nyílna a Polgármesteri Hivatal épületének a külső felújítására. A tetőszerkezet és a héjazat felújítására tudna pályázatot benyújtani az önkormányzat. A pályázat benyújtásához Ft önerőt kell biztosítani az önkormányzatnak. Támogatja a pályázat benyújtását azzal, hogy a megvalósítás kezdete: január lenne, mivel az idei költségvetésben már nem tudunk több önerőt biztosítani pályázatokhoz. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István és Kiss Katalin nincs jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 30/2012.(II. 29.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 138/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, Vidéki örökség megőrzésére igénybe vehető támogatásra pályázatot nyújt be a Poroszló, Fő út 6. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületének külső felújítási munkáinak finanszírozására, Ft-os ÁFA összegével megegyező önerő biztosításával. A kivitelezési munkálatok megvalósításának kezdete: január. Határidő: értelem szerint, Felelős: polgármester, Körjegyző

18 100 Bejelentések, észrevételek: Dr. Rédecsi Árpád képviselő: Bánrévi Sándor ingatlanát érintő dologban történt-e már valamilyen intézkedés? Bornemisza János polgármester: Bánrévi Sándor megkereste személyesen a fenti ügyben. Mindenek előtt tisztázandó, hogy ők Kossuth úti lakosok, és onnan kellene kaput nyitniuk, nem pedig oldalról és hátulról, ahol két nagykapu is van egymás mögött. A beszélgetés alkalmával az ügyfél hivatkozott arra, hogy a szabadstrand felé vezető úton a kapu elhelyezése miatt nem tud ott kombájnnal, vágóasztallal közlekedni, illetve korlátozzuk a telkének a szabad használatában. Információként említi meg, hogy nagyobb gépjármű (kombájn, stb.) használata különleges gépjárműnek minősül, amellyel történő közlekedéshez engedélyt kell kérni a 33-as út használatához is, és önkormányzati út esetében az önkormányzattól is. Az önkormányzat az elmúlt 20 évben ilyen engedélyt nem adott ki. Az önkormányzat által elhelyezett kapu a rendezvénytér biztosítása érdekében került elhelyezésre, a rendezvények idején pedig ott mindig lesz olyan személy, aki a bejárást biztosítja. Bánrévi Sándort levélben értesítettük arról, hogy az önkormányzat a saját területén bárhol elhelyezhet kerítést engedély nélkül. Az önkormányzat a kapu elhelyezésével nem kívánja korlátozni a Kossuth úti ingatlanának a használatában a tulajdonost semmilyen formában sem. Huszár András építésügyi előadó: Az első bejelentés óta már alakult a helyzet, ugyanis először kisebb keretszmetszetű, 4 méteres kapu került oda elhelyezésre, ez a kapu ki lett cserélve 5 méteresre. Bornemisza János polgármester: A kivitelező alvállalkozója felcserélte a két különböző méretű kaput, de ezeknek megtörtént a cseréje, mivel a rendezvénytér felé elhelyezett kapu bejáróban el kell férnie két személygépkocsinak egymás mellett. A Vízügy is kérte a cserét, hiszen van egy speciális kotró járművük, amelynek a szélessége több mint 4 méter. A 4 és az 5 méteres kapu cseréje megtörtént az érintett területen. A napirendi pontok tárgyalásához több észrevétel, hozzászólás nem lévén nyílt képviselőtestületi ülést bezárja. A következő napirendi pontok tárgyalására tekintettel azok jellegére- az SZMSZ idevonatkozó rendelkezésinek figyelembe vételével zárt ülést rendel el. K.m.f. Bornemisza János polgármester Szabó Lászlóné körjegyző Jegyzőkönyv hitelesítő: Kiss Katalin képviselő Varga István képviselő Józsa Gábor alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2012. február 29-én megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2012. február 29-én megtartott nyílt üléséről. 28 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2012. február 29-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester,

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 223-34/2013. iktatószám 34. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

33. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

33. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 624-33/2012. iktatószám 33. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 3-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 10/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. december 18-án 13:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: tanácsterme Serényfalva,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Laskai István polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Harmatos

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

ÚRHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÚRHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÚRHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: 20/2012.(X.10.) 21/2012.(X.10.) Határozatok: 192/2012.(X.10.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. Az önkormányzat elnevezése és székhelye

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. Az önkormányzat elnevezése és székhelye Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben