Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt ülésének folytatása:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt ülésének folytatása:"

Átírás

1 83 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt ülésének folytatása: 8.) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelet) A napirendi pont tárgyalása írásos előtejesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Jogszabályi változások miatt szükséges Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testültének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Önkormányzati rendelet módosítása. Szabó Lászlóné körjegyző: Az elmúlt időszakban bekövetkezet jogszabályi változások a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet módosítását is szükségessé teszik. A Kisebbségi Önkormányzatot érintő változások is szükségessé tették az SZMSZ módosítását. 1) december 20-tól hatályos a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény. A törvény 105. (2) bekezdése kimondja, hogy a települési nemzetiségi önkormányzat elnöke a települési önkormányzat képviselő-testületi ülésén tanácskozási joggal vesz részt. (Az SZMSZ. 12. (2) (3) bekezdése helyébe: a nemzetiségi önkormányzat elnöke kerül. ) 2) A helyi önkormányzatokról szóló törvény 17.. (2) bekezdése szerint a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek megküldi. (Az SZMSZ (4) módosul) 3) július 1-én hatályba lépett a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 103/B. -a, amely rendeletalkotási kötelezettséget jelent az önkormányzat képviselő-testülete számára a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályozása tárgyában. A szabályozást a helyi sajátosságokra figyelemmel kell kialakítani. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 103/B..: Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően az általa alkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait rendeletben állapítsa meg. (Az SZMSZ. 32/A -al egészül ki) Itt meg vannak nevezve azok a rendeletek, amelyeket nem kell tárgyalás előtt a társadalmi szervzetek elé terjeszteni. Ilyen rendeletek a fizetést megállapító rendeletek, a költségvetési rendelet, az adó rendelete, egyéd díj meghatározó rendeletek. 4) A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény lényegesen megváltoztatta a nemzetiségi önkormányzatok működését. Az SZMSZ a szabályozta a kisebbségi önkormányzattal való együttműködést. Az SZMSZ 61. -a a rendelettervezetbe foglaltak szerint módosult és 61/A. -al egészül ki. 5) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény módosította a szakfeladatokat. A szakfeladatok felsorolása az SZMSZ 10. számú mellékletét képezi, amely e rendelet 5. -ában foglaltak szerint változik.

2 84 A 10-es számú mellékletben a 6. került még beépítésre az alábbiak szerint: 6.. (1) A Szervezeti és Működési Szabályzat 6. számú melléklete Poroszló Község Önkormányzata önként vállalt feladatai az alábbiak szerint módosul: (2) Egyéb feladatok címszó kiegészül: Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás TEÁOR 5520 Egyéb szálláshely szolgáltatás TEÁOR 5590 Végül is elmondható, hogy az SZMSZ módosításával a Képviselő-testület a törvény általi kötelezettségének tesz eleget. Bornemisza János polgármester: Javasolja elfogadásra a Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendeletének módosítását. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 3 /2012. (II.29) önkormányzati rendelete a Szervezeti És Működési Szabályzatról szóló 4/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet módosítására. Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.1) önkormányzati rendeletét jogszabályi változások miatt az alábbiak szerint módosítja: A rendelet 12. (2) (3) bekezdés felsorolásai között a kisebbségi önkormányzat elnöke helyébe: - a nemzetiségi önkormányzat elnöke ( a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. tv (2)bek) A rendelet 29.. (4) bekezdés 2. mondata helyében az alábbi szöveg lép: A jegyzőkönyv másolati példányát az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek, a Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának (Eger Kossuth Lajos út 9.) 3..

3 85 A rendelet 32/A. -al kiegészül az alábbiak szerint: (1) A rendeletalkotás előkészítése során a társadalmi egyeztetés érdekében a képviselőtestületi ülést megelőző 10. nap 16 órától a (3) (4) bekezdésben foglalt kivételekkel biztosítani kell a rendelettervezet véleményezését az Önkormányzat hivatalos honlapján. (2) A terve6zet társadalmi egyeztetésre bocsátását megelőzően, - a jegyző döntése alapján, - társadalmi egyeztetésre lehet bocsátani a tervezet koncepcióját is. (3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani: a) a költségvetésről, annak módosításáról, végrehajtásáról szóló rendelet tervezeteket, b) a helyi adókról, annak módosításairól szóló önkormányzati rendeletek tervezeteit, c) fizetési kötelezettségekről szóló rendelet-tervezeteket, d) annak a rendeletnek a tervezetét, amelynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, e) annak a rendeletnek a tervezetét, amelynek esetében a rendelet megalkotására magasabb szintű jogszabály határidőt határoz meg, és a társadalmi egyeztetés lefolytatása mellett a határidő betartása nem biztosítható. (4) Nem bocsátható társalmi egyeztetésre a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés Poroszló Község Önkormányzatának különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi, vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné. (5) Az egyeztetésben részt vevők javaslatot (a továbbiakban: előzetes javaslat) fogalmazhatnak meg. (6) Az előzetes javaslatot a tervezetről szóló előterjesztés tárgyalásakor ismertetni kell. Az ismertetésben szerepel az előzetes javaslat rövid összefoglalása, elfogadásának, vagy elvetésének indoka. 4.. A rendelet XIII. Fejezet Helyi Kisebbségi Önkormányzat 61.. helyébe az alábbi rendelkezés lép és kiegészül a 62/A..-a. 61. Helyi Nemzetiségi Önkormányzat (1) A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata a nemzetiségi érdekek védelme és képviselete a nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörének gyakorlásával. (2) A nemzetiségi önkormányzat a törvényben meghatározott jogait jóhiszeműen a kölcsönös együttműködés elve alapján gyakorolja és a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok érvényesülését. (3) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között nincs alá-fölérendeltségi viszony. (4) A helyi nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható hatáskörében, minősített többséggel határozza meg törvényes működésének rendjét, így a) megalkotja szervezeti működési szabályzatát az alakuló ülést követő három hónapon belül, b) dönt a nemzetiségi önkormányzat elnevezéséről, jelképeiről, ünnepeiről, c) összeállítja vagyonleltárát, törzsvagyona körét, a vagyon használatának körét, d) megalkotja a használatába adott állami, vagy helyi önkormányzati vagyon használatára, működtetésére vonatkozó szabályokat, megköti a szükséges megállapodásokat,

4 86 e) gazdálkodó és más szervet alapíthat, vagy dönthet ezek részvételében, f) létrehozhat önkormányzati társulást, vagy csatlakozhat társuláshoz, g) dönthet feladat és hatáskör átvételéről más önkormányzattól, h)amit a törvény vagy szervezeti működési szabályzat ilyenként határoz meg. (5) Át nem ruházható hatáskörben dönt: a) elnöke, elnökhelyettese megválasztásáról, bizottság létrehozásáról,bírósági ülnökök megválasztásáról, hatáskörébe tartozó kinevezésről, vezető megbízásról. b) a költségvetéséről, zárszámadásáról, ellátja az ezzel kapcsolatos, az államháztartás működési rendjére vonatkozó jogszabályok szerinti adatszolgáltatási teendőket. c) pályázat, állami támogatás iránti kérelem, igénylés benyújtásáról, támogatásról való lemondásról, olyan ügyben, amely a törvény, vagy a szervezeti működési szabályzat szerint át nem ruházható hatáskörébe tartozik. (6) A nemzetiségi önkormányzat a törvényben előírt kötelező feladatain kívül önként vállalt feladatokat is elláthat, amennyiben kötelező feladatinak ellátást nem veszélyezteti.0 61/A.. (1) A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése érdekében jogosult a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami és önkormányzati szervek felé intézkedés kezdeményezésére, tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet. (2) A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv vezetője az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésről a kézhezvételtől számított harminc, testületi szerv esetén pedig hatvan napon belül érdemben határozni. (3) Ha a megkeresett szerv vezetője a megkeresés tárgyát illetően nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, köteles a megkeresést három napon belül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez áttenni. (4) Ha a megkeresett állami, vagy önkormányzati szerv a (2)-(3) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, a nemzetiségi önkormányzat jogosult a megyei kormányhivatal soron kívüli eljárást kezdeményezni. (5) Ha a nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a helyi önkormányzatnak a döntése szükséges, a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a képviselő-testület a következő ülésén köteles napirendre tűzni és hatvan napon belül döntést hozni. (6) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit. Gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásról. Az ezzel kapcsolatos feladatok: a) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában biztosítja az önkormányzati feladat ellátáshoz szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát, viseli a helyiség rezsi és fenntartási költségeit. b) Az önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. c) Biztosítja a testületi ülések előkészítését. d) Közreműködik a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésében és az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásban.

5 87 e) A nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási iratkezelési feladatok ellátásában. f) A felsorolt feladatok ellátásával kapcsolatos költségek viselése. (7) A (6) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítését a helyi önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíti, melyet minden év január 31-ig, az általános, vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felülvizsgálja (8) A (7) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell: a) a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével, megalkotásával és a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, önálló számlanyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével, adószám igénylésével kapcsolatos határidőket, együttműködési kötelezettségeket, felelősök megjelölésével. b) a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítés igazolási feladatokat a felelősök konkrét kijelölésével. c) A nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket. d) A nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek, gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival és az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket. 5.. A rendelet 10. számú melléklete az alábbiak szerint változik: 10. számú melléklet Szakfeladatok rendje Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete évtől használatos szakfeladat rendje Száma Megnevezése Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett)begyűjtése, szállítása, átrakása Egészségügyi és más fertõzésveszélyes hulladék begyûjtése, szállítása, átrakása Közutak, hidak, alagutak üzemletetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Üdülõi szálláshely-szolgáltatás Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

6 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység Állat-egészségügyi ellátás Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Építményüzemeltetés Takarítás Zöldterület-kezelés Adminisztratív, kiegészítõ szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok közbeszerzési eljárásának lebonyolításával összefüggő szolgáltatások erületfejlesztési és területrendezési helyi feladatok Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Finanszírozási mûveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás

7 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak gépjármû-szerzési és -átalakítási támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Adománygyűjtés- és közvetítés Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosultak hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Szakszervezeti tevékenység támogatása Egyéb érdekképviseleti tevékenységek támogatása Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Közösségi, társadalmi tevékenységek Köztemető-fenntartás és működtetés 6.. (1) A Szervezeti és Működési Szabályzat 6. számú melléklete Poroszló Község Önkormányzata önként vállalt feladatai az alábbiak szerint módosul: (2) Egyéb feladatok címszó kiegészül: Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás TEÁOR 5520 Egyéb szálláshely szolgáltatás TEÁOR (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Poroszló, február 29. Bornemisza János sk. polgármester Szabó Lászlóné sk. körjegyző

8 90 9.) Fizetős parkolóhelyek működtetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezet tárgyalása (rendelet) A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Tisza-tavi Ökocentrum vezetőjével történt beszélgetést követően kiderült, hogy megdőlt az a koncepció, amely alapján a képviselő-testület szerette volna bevezetni a fizetős parkolóhelyek kialakítását a településen. A Képviselő-testület által elképzelt koncepció azért is változott meg, mert kiderült, hogy az Ökocentrumnál lévő parkolóban semmilyen formában nem lehet parkoló díjat beszedni. Az üdülő települések nagy többségénél megszüntetésre kerültek a parkolási díjak. Az Utazás Kiállításon sok település azzal reklámozta magát, hogy nem kell parkoló díjat fizetni az oda érkező vendégeknek. A fizetős parkolóhelyek kialakításáról szóló rendelet napirendi pontról történő levételét javasolja, és a nyár után térjenek vissza újra e rendeletnek a megtárgyalására, amikor már konkrét számadatokkal lehet alátámasztani a rendelet megalkotását. Ez az év próba év lenne. Viszont a fizetős parkolóhely kialakításáról szóló napirendi pontként történő tárgyalása levételével nem mondott le a képviselő-testület azokról a bevételekről, amelyek az adott kereskedelmi egységekhez kapcsolódó önkormányzat által épített és üzemeltetett parkolók használatáért fizetendők. A közterületek használatáért fizetendő díjakat, az ebből származó bevételeket továbbra is szigorúan kell venni, erről beszámolót kell készíteni a képviselőtestület részére. Varga István képviselő: A fizetős parkolóhelyek kialakításából származó bevételek beszedését már ebben az évben is fontosnak tartotta volna, hiszen az önkormányzatnak vannak olyan területei, amelyhez szükség lenne bevételekre ilyen a kulturális tevékenység támogatása, sport támogatása stb. Azok a települések, ahol már most nem szednek parkolási díjat, valószínű, hogy az évek során jelentős díjat szedtek be ilyen címen és most már megengedhetik maguknak, hogy az ilyen bevételi forrásokról lemondjanak. Ha most nem kerül bevezetésre a parkolási díj, abban az esetben javasolja, hogy hétvégén végezzenek felméréseket, hogy hány parkoló autó, illetve busz tartózkodik a településen. Minden esetre gondolja át még egyszer a képviselő-testület, hogy kialakítják-e a fizetős parkolóhelyeket a településen. A parkolási díjak beszedésénél a foglalkoztatottak részére a parkolójegyek bevételének x százalékát is meg lehet határozni fizetésként, és akkor minden foglalkoztatott személynek érdeke lenne a parkolójegy kiadása. Botos Sándor képviselő: A parkolási díjakról szóló rendelet megalkotását jobbnak tartja a nyáron szerzett tapasztalatok alapján. Buszok részére kell kialakítani egy olyan helyet, ahol le tudnak parkolni és ezeknek a járműveknek az irányítását kell megoldani valamilyen formában. Vásártér környékén kellene helyet kijelölni a buszok részére. Bornemisza János polgármester: Buszok parkolását a Vásártéren oldanák meg, illetve a Nádas Büfé mögötti helyen, ott a vízelvezetést előtte meg kell oldani. A 33-as út rehabilitációja során az Ökocentrum előtt lévő aszfaltos terület nem kerülne felbontásra, az öböl alkalmas lenne busz várakozóhelynek. Az egy év türelmi idő alkalmas lenne tapasztalat gyűjtésre, és arra, hogy az elképzeléseket meg lehessen valósítani. Viszont a parkolással kapcsolatban mind az emberi munkaerő, mind a parkoló óra elhelyezésének vannak kiadásai, amelyekkel nem számoltak az előterjesztés során. A nyári adatok

9 91 ismeretében a bevételi oldal mellé hozzá kell tenni a kiadási oldalt is és csak körültekintő számítások után kerüljön elfogadásra a fizető parkolóhelyek működtetéséről az önkormányzati rendelet. A fizető parkoló helyek kialakításánál elhelyezendő automata költsége kb. 3 millió forint, plusz ki kell hozzá építeni a vezetékrendszert, amelyet engedélyeztetni kell Az tény, hogy az önkormányzatnak minden forintra szüksége van az Ökocentrum finanszírozásához, ezzel teljesen egyet ért. Felhívja Huszár András figyelmét arra vonatkozóan, hogy szervezzék meg péntek, szombat, vasárnapi napon hány gépkocsi fog parkolni a településen.. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A buszok esetében nincs lehetőség arra, hogy csak részükre jelölnének ki parkolót és esetleg tőlük szednének parkoló díjat? Kiss Katalin képviselő: Nem tartja jó ötletnek, hogy az Ökocentrumba a busszal érkező vendégektől szedjenek parkoló díjat, hiszen ez főleg csoportokat érintene. Iskolások esetén a szülők már így is meggondolják, hogy elengedik-e osztálykirándulásokra a gyermekeket a nehéz anyagi körülmények miatt. Ökocentrumban hány parkoló hely lesz, és ebből mennyi busz parkoló van? Akik a személyautókkal állnak meg a parkolókban, nem biztos, hogy az Ökocentrumba fognak menni, és vesznek belépőjegyet. Lehet, hogy csak vásárolnak, vagy sétálnak a vízparton, inkább tőlük kellene parkoló díjat szedni. Bornemisza János polgármester: A parkoló óra elhelyezésének költségeivel nem számoltunk, viszont az emberi erővel történő jegyárusítást azt meg lehet tenni, de ehhez is a megfelelő emberekre van szükség. Szedünk-e vagy nem parkoló díjat először ezt kell eldönteni. Az emberi munkaerő alkalmazására ezt követően kell visszatérni. Az Ökocentrumban 72 parkoló hely lesz, busz parkoló nincs bent a területen, mivel nem végezhet a buszsofőr tolatást a járművel, ha utasok vannak a buszon, így egy nagy körforgalmú területet kellett volna ott kialakítani ahhoz, hogy a buszok meg tudjanak fordulni a területen. Józsa Gábor alpolgármester: A fizetős parkolóhelyek kialakítása során egy bizonyos színvonalú szolgáltatást is nyújtani kell a parkolók részére, hiszen ha fizetnek a vendégek a parkolásért elvárnak érte egy minőségi szolgáltatást. Ha valamiért pénzt kérünk annak szervezeti formája kell, hogy legyen és annak gördülékenyen kell mennie, ezt követően már lehet pénzt kérni a parkolásért. Varga István képviselő: Ingyen és bérmentve is leszervezné a parkolással kapcsolatos feladatokat, csak azt mondja meg hozzá a képviselő-testület, hogy ki legyen az 5 személy akit foglalkoztatnának a parkolási díj beszedésére. Az egy év türelmi idő betanulási idő is lehetne, hiszen a településen még ennyi ember nem fordult meg eddig, akiknek irányításra lett volna szükségük. Bornemisza János polgármester: Nem zárkózik el a fizetős parkolóhelyek kialakításáról szóló rendelet elfogadásától sem, ha emellett dönt a testület, akkor végrehajtásáról gondoskodik. Viszont attól tart, hogy ezt most nem tudják megfelelően publikálni és kivitelezni sem, úgy, hogy ez ne jelentsen káoszt a településen. A fizető parkolóhelyek kialakításáról szóló rendelet megtárgyalásával kapcsolatban két javaslat van. A módosító javaslatról kell először döntést hoznia az SZMSZ értelmében a Képviselő-testületnek.

10 92 A módosító javaslat, hogy a képviselő-testület a mai ülésen vegye le a napirendről a Fizetős parkolóhelyek működtetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotását. Ebben az évben végezzenek egy felmérést, és a nyár végén konkrét számadatok ismeretében térjenek vissza a fizetős parkolóhelyek kialakításáról szóló rendelet megalkotására. Módosító javaslat, hogy a Képviselő-testület a nyár végéig ne állapítson meg parkolási díjat, aki ezzel egyetért kézfelnyújtással szavazni szíveskedjen. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 22/2012.(II. 29.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fizetős parkolóhelyek működtetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotását elhalasztja. A rendelet megalkotásához a nyáron augusztus végéig- felméréseket kell végezni a településen parkoló gépkocsik, buszok számáról. A konkrét számok ismeretében egy újabb előterjesztést kell készíteni, amelyben meg kell határozni a fizetős parkolóhelyek kialakításához szükséges személyi, dologi, anyagi feltételeket is. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, körjegyző 10.Egyebek: a.) Az önkormányzat és intézményei vagyonbiztosításának felülvizsgálata A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Kaloné Csiki Mónika gazdasági vezető elkészítette az önkormányzat és intézményei vagyonbiztosításáról szóló előterjesztését, mely alapján a biztosítási díj mértéke Ft-ról Ft-tal emelkedne. Az önkormányzat és intézményei által fizetendő díjban benne van az Ökocentrum biztosítási díja is? Kaloné Csiki Mónika gazd. vez.: Az önkormányzat és intézményei vagyonbiztosítási díjának emelkedése az infláció követésből eredő 5 %-os emelkedést jelenti, erről szól az értékkövetési szerződés módosítási ajánlat. Az Ökocentrum biztosítási díja nincsen benne az Önkormányzat és intézményei által fizetendő díjban, a létesítményre külön szerződést kell kötni. Bornemisza János polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az Önkormányzat és intézményei Generali- Providencia Biztosító Zrt-vel kötendő vagyonbiztosítási szerződésmódosítást. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

11 93 23/2012.(II. 29.) sz. önkormányzati határozta: Poroszló Község Önkormányzata elfogadja a Generali Providencia biztosító társaság által benyújtott szerződésmódosítási ajánlatot, mely szerint az önkormányzat és intézményei által fizetendő díj összege Ft-ra emelkedik. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a vagyonbiztosítási szerződés módosítás aláírására. Határidő: Felelős: polgármester körjegyző b.) Poroszló település részére defibrillátor beszerzésének kezdeményezése A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Képviselő-testület közmeghallgatáson egybekötött Falugyűlésén elhangzott egy kezdeményezés defibrillátor beszerzésére. A mentőállomáson a készenléti kocsiban van defibrillátor. Viszont egy olyan készülék beszerzésére gondoltak, amely bárki által hozzáférhető helyen kerülne elhelyezésre. Balogh Lajos erre a célra fölajánlott a készülék beszerzéséhez Ft támogatást. Véleménye, hogy az önkormányzat is támogassa a kezdeményezést Ft-os összeggel, hiszen e készülék használata életmentő lehet. A készülék beszerzési árának hiányzó részét a lakosság részére közzétett felhívás segítségével gyűjtenék össze, az erről szóló cikk megjelenne a Poroszlói Újságban. A készülék árához támogatást adományozók névsora közzétételre kerül a Poroszlói Újságba. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 24/2012.(II.29.) sz. önkormányzat határozata: Poroszló Község Önkormányzata támogatja a Közmeghallgatáson Balogh Lajos által defibrillátor beszerzésére irányuló kezdeményezését, és megköszöni a készülék megvásárlásához fölajánlott Ft-os támogatást, amelynek kéri a befizetését az önkormányzat házipénztárába, illetve átutalással az önkormányzat elkülönített számlaszámára: Az önkormányzat hozzájárul a defibrillátor beszerzéséhez Ft-os nagyságrendű összeggel, amelyet átutal a fenti számlaszámra. A képviselő-testület kezdeményezi a lakosság részére történő felhívás közzétételével a készülék árának finanszírozásához hiányzó összeg támogatásként történő összegyűjtését. A lakosság által fölajánlott támogatás befizethető az önkormányzat házipénztárába, illetve átutalható az önkormányzat elkülönített sz. számlájára. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, körjegyző

12 94 c.) Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó pályázathoz önkormányzati nyilatkozatok kiadása A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Heves Megyei Vízmű Zrt. az előző évek gyakorlatához hasonlóan pályázatot kíván benyújtani az ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításának enyhítésére. A Vízmű részére ehhez szükséges az önkormányzati nyilatkozatok kiadása. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó pályázatot, és járuljon hozzá az önkormányzati nyilatkozatok kiadásához. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 25/2012.(II. 29.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzata a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására a Heves Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó évi támogatási igényt támogatja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges önkormányzati nyilatkozat kiadására. Határidő: Felelős: polgármester körjegyző d.) Poroszló Fő út 8. sz. alatti iskola épületének felújítása A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Az önkormányzat a Start-munkaprogram keretén belül nyert támogatást épület karbantartási munkára, melyből a Fő út 8. sz. alatti iskolaépület vizesblokk átalakítását végeznék el. A vizesblokk átalakítására rendelkezésre álló támogatás összege 1 millió forint. Az épületben egy ifjúsági szállót szeretnének létrehozni. Ahhoz, hogy az épület megfeleljen a működési feltételeknek a leány WC és a fiú WC átalakításra kerülne és 3-3 db zuhanyzót helyeznének el benne.. A zuhanyzók keretét zárt szelvényből készítenék el, a lábakat pedig fával takarnák el, amire szivacs kárpitot helyeznének el. A szivacskárpithoz nem szerepel faanyag az előterjesztésben? Huszár András építésügy előadó: Utána nézett a jogszabályi előírásoknak, az ifjúsági szálló lenne az a kategória, amely a Start-munkaprogram keretén belül épület karbantartási munkáira kapott támogatási összegbe beleférne, ez létrehozható lenne viszonylag kis ráfordítással és ezzel megfelelő szolgáltatást tudnának biztosítani, 10 férőhelyenként kell egy zuhanyzónak lennie. Hatvan férőhelyet tudnának biztosítani, mivel ennyi matrac áll hozzá

13 95 rendelkezésre, a két vizesblokkban történő 3-3 zuhanyzó elhelyezésével. Fehér bútorlap szerepel az előterjesztésben fa helyett. Botos Sándor képviselő: önkormányzat? A zártszelvényt kis vagy nagykereskedőtől vásárolja meg az Kiss Katalin képviselő: A sátorozási lehetőség megmarad továbbra is az iskola udvaron, és a kint lévő zuhanyzó az marad, vagy megszüntetésre kerül? Ugyanis az épületben elhelyezésre kerülő zuhanyzók darabszáma meghatározza a szálláshelyen lévők létszámát. Bornemisza János polgármester: Véleménye az volt, hogy a régi zuhanyzó kerüljön megszüntetésre, viszont most elmondottak alapján egy kinti fekete tartályos zuhanyzót lehetne az udvaron is építeni, ez átgondolandó. A fehér bútorlap helyett pozdorja lemez is a szivacskárpithoz, mivel ennek a költsége felébe kerülne és az ágyakhoz lehet, hogy több faanyagra lesz szükség. A zuhanykabinok kialakításához szükséges anyagon kívül még vásárolnának, víz és szennyvíz vezetéshez szükséges anyagot, 2 db bojlert, és villanyszerelési anyagot. A zártszelvényt nagykereskedőtől Egyekről vásárolnák meg a zuhanykabinokhoz. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az előterjesztésben lévő határozati javaslatot, azzal, hogy az 1 millió forintos keretből csak a szükséges összeg kerül felhasználásra. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 26/2012.(II.29.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fő út 8. sz. alatti iskolaépület felújításával egy időben a földszinti fiú WC helységben 3 zuhanyzó kialakításához, az emeleti leány WC helységben 3 zuhanyzó kialakításához, valamint a meglévő 56 db matrachoz ágyak készítésére Ft keretösszeget biztosít. Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, körjegyző, e.) Tájékoztató a Közmunkaprogram keretén belül anyag-eszköz beszerzéséről A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Startmunka-program keretein belül az önkormányzat az alábbi célok megvalósítására nyert támogatásokat: Építőanyagokra ( kőzúzalék, sóder, cement, homok, mész, burkolólap, festék) Ft szerszámokra (flex,csempevágó, rezgőcsiszoló, légkompresszor ill. hozzá tartozó pneumatikus fejek, készletek, talicskák és kéziszerszámok) Ft, univerzális kistraktorra Ft, szállításra, anyagmozgatásra Ft,védőfelszerelésre ( gumicsizma, munkaruházat, láthatósági mellény) Ft, védőitalra Ft,

14 96 Mindösszesen. : Ft, melyből már megkaptunk 6 millió forint körüli összeget, ebből már a kistraktort kifizettük, illetve elkezdenénk a vásárlásokat. Az anyagról szóló számlákat kérni fogják az elszámoláshoz? Huszár András építésügyi előadó: A Közmunka programban benne van, hogy milyen célok, feladatok megvalósítására pályázott az önkormányzat, azokat kell megvalósítani és az ellátandó feladatokhoz történő anyagokat, eszközöket lehetett megvásárolni. A benyújtott pályázatban konkrétan megnevezésre kerültek az elvégzendő feladatok. 3 különböző feladat (belterületi utak, járdák javítása, karbantartása, belterületi belvízelvezető rendszerek karbantartása, illetve önkormányzati épületek karbantartási munka elvégzésére kapott támogatást az önkormányzat, amellyel külön-külön kell elszámolni, ezek a feladatok szerepelnek a határozat tervezetben is. Bornemisza János polgármester: Ez azt jelenti, hogy ha a kistraktort ki akarjuk fizetni, és a pénzt le akarjuk hívni, akkor ahhoz még el kell költeni a szerszámokra nyert Ft-ot? Huszár András építésügyi előadó: Igen, így lehet lehívni a támogatási összeget. Botos Sándor képviselő: Belterületi utak, járdák javításához, karbantartásához is kapott az önkormányzat támogatást. Már több alkalommal is említette, hogy a Malom út sarkán és az Alkotmány út találkozásánál a vasoszlopnál ki kellene javítani a járdát, de eddig ebben nem történt semmilyen intézkedés. Az a rész ott balesetveszélyes. A Tüzép melletti járda is javításra szorulna, nagyon rossz állapotban van. A Vasút felől a Tüzép melletti járda is nagyon rossz állapotban van, annak a javítását is meg kellene oldani. Bornemisza János polgármester: Huszár András tegye meg a megfelelő intézkedéseket a Botos Sándor által említett járdaszakasz javítására. Borsos Miklós anyja előtti járdaszakasz is teljes egészében le van fagyva a víz ott is megáll a járda teljes szélességében, ezt is meg kell szüntetni. A Vasút felől befelé vezető járdaszakasz a Tüzép mellett a telephez tartozik, nekik kellene rendbe tenniük. Kovács Károly által használt terület nagysága pontosításra került-e már, ezt korábban kérte a képviselő-testület? Huszár András építésügyi előadó: A Földhivataltól kért adatokat a Kovács Tüzép által használt terület nagyságára vonatkozóan, és a dokumentumok alapján nagyobb területet használ, mint amennyi a tulajdonát képezi. Bornemisza János polgármester: Amennyiben a Tüzép több területet használ, mint amennyi a tulajdonában van, akkor a plusz használatba lévő területért fizessen bérleti díjat, vagy vásárolja meg a területet, hiszen az önkormányzatnak szüksége van a bevételre. A jegyzőkönyv hitelesítők eltávoztak az ülésről, ezért a szavazás előtt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Józsa Gábor alpolgármestert. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadja Józsa Gábor alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek. Visszatérve az Közmunka program keretén belüli anyag-eszköz beszerzéséhez javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el az előterjesztésben lévő határozati javaslatot, melynek mellékletét képezi a beszerzendő anyagokról készült dokumentáció, melyben az árak is föl vannak hozzá tüntetve. Egy jelentős tétel van benne Ft értékben kőzúzalék vásárlása, a belterületi utak javításához.

15 97 Ez az anyagbeszerzés nem közbeszerzés köteles, hiszen az előirányzott tételek külön-külön kerülnek megvásárlásra, és az értékük nem haladja meg a Közbeszerzési Szabályzatban szereplő 2 millió forintos értékhatárt. Amennyiben olyan eszköz kerülne beszerzésre, amelynek az értéke meghaladja a 2 millió forintot, (kistraktor) a beszerzése árajánlat kérések alapján történik, melyek elbírálásáról a Közbeszerzési Bizottság hoz döntést. Ezen értékhatár alatti eszközök beszerzése helyi vállalkozóktól történik.. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István és Kiss Katalin képviselő nincs jelen a szavazásnál) az alábbi határozatot hozza: 27/2012.(II.29.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai évi előirányzatának terhére indított Startmunka-program támogatására benyújtott pályázatunk keretein belül a belterületi utak és járdák javításához, karbantartásához, a belterületi belvízelvezető rendszerek karbantartásához, illetve az önkormányzati épületek karbantartási munkáihoz az elnyert támogatási összegből a szükséges anyagokat és eszközöket a pályázati dokumentáció mellékletét képező táblázatban felsoroltaknak megfelelően vásárolja meg. Az anyagok és eszközök beszerzése 2 millió forintos értékhatár fölött Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően történik, árajánlat kérések alapján, melyeknek elbírálásáról a Közbeszerzési Bizottság hoz döntést. A pályázatban lévő feladatok ellátásához szükséges, kettő millió forintos értékhatár alatti anyagok beszerzése lehetőség szerint helyi vállalkozótól történik. Melléklet: 3 db - Beszerzendő anyagok, eszközök felsorolását tartalmazó táblázat Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, körjegyző f.) Palota út 4. sz. alatti ingatlan társasházzá nyilvánításának ügye A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Palota út 4. sz. alatti ingatlan társasház bejegyzésére vonatkozó határozat módosítását kérte a Földhivatal az önkormányzattól. Huszár András építésügyi előadó: A Földhivatalnál a Palota út 4. sz. alatti ingatlan tulajdoni lapján napközi otthon szerepel, ezért ahhoz, hogy áttudják vezetni az értékesítést először a lakások lakássá minősítését kell kérni. A Moldonván Györné garázs- melléképülete nem számít főépületnek, ahhoz osztatlan közös tulajdon hányad nem tartozhat, csak az a terület amit elfoglal, és éppen ezért tulajdonokhoz tartozó osztatlan tulajdoni hányad is a változik. Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Palota út 4. sz. alatti ingatlan átminősítéséről szóló határozatot. Poroszló Község Önkormányzata 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

16 98 28/2012.(II.29.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Poroszló, Palota út 4. sz. alatti 562 helyrajzi számú Önkormányzati tulajdonú ingatlant a Dr Rente László ügyvéd által szerkesztett társasháztulajdont alapító okiratban foglaltak szerint társasházzá minősíti. 1./ Az egyes öröklakásokat, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket a közös tulajdonban maradó részekből feltüntetett tulajdoni hányadukkal együtt önálló ingatlanként 562/A/1, 562/A/2, 562/B/1, 562/B/2, 562/C. sorszám alatt mint külön-külön ingatlant az alábbiak szerint jegyezteti be az ingatlan-nyilvántartásba. 1. albetét, napközi otthon, A/1. jelű (A. jelű társasház 3388 Poroszló, Palota út 4/A.) 562/A/1. hrsz. (területe összesen 439,68 m2) amelyhez a közös tulajdonban maradó részekből 1552/2966-od tulajdoni hányad tartozik. 2. albetét, A/2 jelű lakás (A. jelű társasház 3388 Poroszló, Palota út 4/A.) 562/A/2. hrsz. (területe összesen 107,95 m2) amelyhez a közös tulajdonban maradó részekből 582/2966-od tulajdoni hányad tartozik. 3. albetét, B/1. jelű lakás, (B. jelű társasház 3388 Poroszló, Palota út 4/B.) 562/B/1. hrsz. (területe összesen 72,19 m2) amelyhez a közös tulajdonban maradó részekből 345/2966-od tulajdoni hányad tartozik. 4. albetét, B/2. lakás (B. jelű társasház 3388 Poroszló, Palota út 4/B.) 562/B/2. hrsz. (területe összesen 104,81 m2) amelyhez a közös tulajdonban maradó részekből 487/2966-od tulajdoni hányad tartozik. 5. albetét, C. melléképület (C. jelű társasház 3388 Poroszló, Palota út 4/C.) 562/C. hrsz. (területe összesen m2). Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, körjegyző g.) Idősek otthona fejlesztésével kapcsolatos tájékoztató A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Az Idősek Otthona rekonstrukciója előkészítése kapcsán a megbízott tervező a tájékoztatása szerint a jelenlegi épület nem felel meg a pályázati kiírásban közölt feltételeknek, olyan módosításokat kellene rajta végrehajtani, amely legalább annyi saját erőt igényelne az önkormányzat részéről, mint a pályázati úton elnyerhető támogatás mértéke. Tehát a pályázati összeg nem fedezné az épület felújításának költségeit. Ezért azt javasolja, hogy később, kedvezőbb feltételekkel megjelenő pályázati kiírás során nyújtsanak be pályázatot az idősek otthona épületének felújítására. Az idősek otthona működési engedélye december 31-ig szól, ennek a hosszabbítását meg kell kérni azzal, hogy az önkormányzat pályázati úton kívánja felújítani az idősek otthona épületét. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra, hogy az Idősek Otthona felújítására egy új kedvezőbb feltételeket biztosító kiírás megjelenése után a későbbiek folyamán kíván pályázatot benyújtani, erre hivatkozva az intézmény működési engedélyének hosszabbítását kezdeményeznie kell az intézményvezetőnek.

17 99 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 29/2012.(II.29.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Otthonát (3388 Poroszló, Alkotmány út 7.) továbbra is fenn kívánja tartani, és kinyilvánítja azon szándékát, hogy az intézmény felújítására, illetve a férőhelyek számának a növelése érdekében lehetőség szerint pályázatot kíván benyújtani későbbi időpontban megjelenő, kedvezőbb feltételeket biztosító kiírás megjelenése után. Az Idősek Otthona működési engedélye december 31-ig érvényes, ezért az intézmény vezetője a határidő lejárta előtt kezdeményezze az építési engedély meghosszabbítását a évre vonatkozóan. Határidő: értelem szerint, Felelős: polgármester, körjegyző h.) Polgármesteri Hivatal épületének felújítása A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Vidéki Örökség megőrzésére igénybe vehető támogatásokra kiírt pályázat keretein belül lehetőség nyílna a Polgármesteri Hivatal épületének a külső felújítására. A tetőszerkezet és a héjazat felújítására tudna pályázatot benyújtani az önkormányzat. A pályázat benyújtásához Ft önerőt kell biztosítani az önkormányzatnak. Támogatja a pályázat benyújtását azzal, hogy a megvalósítás kezdete: január lenne, mivel az idei költségvetésben már nem tudunk több önerőt biztosítani pályázatokhoz. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István és Kiss Katalin nincs jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 30/2012.(II. 29.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 138/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, Vidéki örökség megőrzésére igénybe vehető támogatásra pályázatot nyújt be a Poroszló, Fő út 6. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületének külső felújítási munkáinak finanszírozására, Ft-os ÁFA összegével megegyező önerő biztosításával. A kivitelezési munkálatok megvalósításának kezdete: január. Határidő: értelem szerint, Felelős: polgármester, Körjegyző

18 100 Bejelentések, észrevételek: Dr. Rédecsi Árpád képviselő: Bánrévi Sándor ingatlanát érintő dologban történt-e már valamilyen intézkedés? Bornemisza János polgármester: Bánrévi Sándor megkereste személyesen a fenti ügyben. Mindenek előtt tisztázandó, hogy ők Kossuth úti lakosok, és onnan kellene kaput nyitniuk, nem pedig oldalról és hátulról, ahol két nagykapu is van egymás mögött. A beszélgetés alkalmával az ügyfél hivatkozott arra, hogy a szabadstrand felé vezető úton a kapu elhelyezése miatt nem tud ott kombájnnal, vágóasztallal közlekedni, illetve korlátozzuk a telkének a szabad használatában. Információként említi meg, hogy nagyobb gépjármű (kombájn, stb.) használata különleges gépjárműnek minősül, amellyel történő közlekedéshez engedélyt kell kérni a 33-as út használatához is, és önkormányzati út esetében az önkormányzattól is. Az önkormányzat az elmúlt 20 évben ilyen engedélyt nem adott ki. Az önkormányzat által elhelyezett kapu a rendezvénytér biztosítása érdekében került elhelyezésre, a rendezvények idején pedig ott mindig lesz olyan személy, aki a bejárást biztosítja. Bánrévi Sándort levélben értesítettük arról, hogy az önkormányzat a saját területén bárhol elhelyezhet kerítést engedély nélkül. Az önkormányzat a kapu elhelyezésével nem kívánja korlátozni a Kossuth úti ingatlanának a használatában a tulajdonost semmilyen formában sem. Huszár András építésügyi előadó: Az első bejelentés óta már alakult a helyzet, ugyanis először kisebb keretszmetszetű, 4 méteres kapu került oda elhelyezésre, ez a kapu ki lett cserélve 5 méteresre. Bornemisza János polgármester: A kivitelező alvállalkozója felcserélte a két különböző méretű kaput, de ezeknek megtörtént a cseréje, mivel a rendezvénytér felé elhelyezett kapu bejáróban el kell férnie két személygépkocsinak egymás mellett. A Vízügy is kérte a cserét, hiszen van egy speciális kotró járművük, amelynek a szélessége több mint 4 méter. A 4 és az 5 méteres kapu cseréje megtörtént az érintett területen. A napirendi pontok tárgyalásához több észrevétel, hozzászólás nem lévén nyílt képviselőtestületi ülést bezárja. A következő napirendi pontok tárgyalására tekintettel azok jellegére- az SZMSZ idevonatkozó rendelkezésinek figyelembe vételével zárt ülést rendel el. K.m.f. Bornemisza János polgármester Szabó Lászlóné körjegyző Jegyzőkönyv hitelesítő: Kiss Katalin képviselő Varga István képviselő Józsa Gábor alpolgármester

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. március 27-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. március 27. Határozat:

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA rendkívüli ülése könyvéből: 52/2012.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 1.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a jelenlegi szolgáltatóval fennálló közszolgáltatási szerződés megszüntetésének

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Javaslat. SZMSZ módosítására

Javaslat. SZMSZ módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-25/2010. Javaslat SZMSZ módosítására Készült: A Képviselő-testület februári ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax:

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax: Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: 06-89-345-107; fax: 06-89-345-109 NYÍLT ülésen tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység Száma Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet Alaptevékenység Neve Az alaptevékenység ai (Ha a nem elegendő, más kerül felhasználásra) a tevékenység bevétele 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:317-14/2010. 24. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-én elfogadott módosítással

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Határozati javaslat. Normatív Határozat

Határozati javaslat. Normatív Határozat Határozati javaslat../2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások 3/1. melléklet Sorsz. alaptevékenység Száma Neve 1. 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és pályázatok, belső forrás, egyéb külső

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 20-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 20-i rendkívüli ülésére Tárgy: Békés Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása, az önkormányzat létszámkeretének és a Képviselő-testület SZMSZ-nek módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június 30-án elfogadott módosítással

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

1. függelék a 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak névsora 1. Ugron Zoltán Gábor polgármester 2. Fuchs János korelnök 3. Szabó Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Iván Roland aljegyző dr. Hegyeshalmi Angéla fogszakorvos

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Iván Roland aljegyző dr. Hegyeshalmi Angéla fogszakorvos JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 4-én (csütörtökön) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, Bénye Község Önkormányzat Képviselő-testéletének és Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosítása Iktatószám 69/2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. december 20-án, a Városháza Kistermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Izsó Gábor

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke. Alapító okirat

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke. Alapító okirat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke Alapító okirat amely egységes szerkezetben tartalmazza a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által Polgármesteri

Részletesebben