J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 15-én, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme Vadna Vadna, Kassai u.25. Jelen vannak: 3 képviselő-testületi tag: Bencze Péter Oroszné Várady Enikő képviselő Barnóczki Katalin al Távolmaradt: Mertus Jánosné képviselő Hurták Tiborné képviselő Dobos János RNÖ elnök Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: - - jegyzőkönyvvezető: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Pál Lajosné főelőadó Bencze Péter köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 3 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (3 igen) szavazattal elfogadta, az alábbiak szerint: N A P I R E N D :

2 Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája évi közös fenntartásának elszámolására Bencze Péter Előterjesztés módja írásban 2. Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására. Bencze Péter írásban 3. Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet évi ellenőrzési jelentés. 5. Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére. 6. Javaslat a Vadna községért Alapítvány és egyéb év során önkormányzati támogatásban részesített civil szervezet támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyására. 7. Indítványok, javaslatok Bencze Péter Bencze Péter Bencze Péter Bencze Péter írásban írásban írásban írásban I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája évi közös fenntartásának elszámolására. Előterjesztő: Bencze Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 2 7 / ( I V. 1 6.) H atá r o z at A b á n h o rv át i S z i vá r vá n y G y e r m e k ó vo d a va d n ai t a g óv od áj a é v i k ö z ös f e n n t a rt á sán ak e l s zá m o lá sá r ó l. 1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású vadnai tagóvoda évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot

3 megillető Ft összeg átutalását kezdeményezi a székhely önkormányzat részéről. Felelős:, jegyző, intézményvezető Határidő: értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Bencze Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) A 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1); (3) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (3) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételét tartalmazza, az alábbiak szerint:

4 a.) ÉMOP-3.1.2/E jelű támogatásból megvalósuló, Településrekonstrukció Vadna községben Dózsa György út aszfaltozása, járdaépítés és vízelvezetés kiépítése beruházás, E Ft bevételi és kiadási előirányzattal; b.) TÁMOP / jelű támogatásból megvalósuló Programok a vadnaiak egészséges életmódra nevelése érdekében E Ft bevételi és kiadási előirányzattal; c.) ÉMOP /D jelű támogatásból megvalósuló Árvíz elleni védekezés a Bánpatak vadnai szakaszán beruházás E Ft bevételi és E Ft kiadási előirányzattal. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegű kiadás E Ft (2) A Rendelet 1-4; 9. és 10. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4.; 9 és 10. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Bencze Péter Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző III. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. Előterjesztő: Bencze Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Vadna Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország

5 2013. évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevétellel ebből: - állami támogatás E Ft - közhatalmi bevételek E Ft - működésre átvett pénzeszköz E Ft - intézményi működési bevétel E Ft - felhalmozási és tőke jellellegű bevételek E Ft - átfutó, kiegyenlítő bevétel -721 E Ft - Maradvány igénybevétele E Ft hagyja jóvá. (2) Vadna Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtását E Ft kiadással ebből: - személyi juttatás E Ft - munkaadókat terhelő járulékok E Ft - dologi, működési kiadás E Ft - pénzeszközátadás működési céllal E Ft - működési célú támogatás áll.h.kívülre E Ft - támogatások és egyéb juttatások E Ft - felhalmozási kiadás E Ft - átfutó, kiegyenlítő 747 E Ft hagyja jóvá. (3) A költségvetés évi pénzmaradványa E Ft, mely összeg a évi közfoglalkoztatási feladatok megvalósítására, kötelezettséggel terhelt. (4) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételét és kiadását tartalmazza, az alábbiak szerint: a.) ÉMOP-3.1.2/E jelű támogatásból megvalósuló, Településrekonstrukció Vadna községben Dózsa György út aszfaltozása, járdaépítés és vízelvezetés kiépítése E Ft bevétellel és E Ft kiadással; b.) TÁMOP / jelű támogatásból megvalósuló Programok a vadnaiak egészséges életmódra nevelése érdekében E Ft bevétellel és E Ft kiadással;

6 c.) ÉMOP /D jelű támogatásból megvalósuló Árvíz elleni védekezés a Bánpatak vadnai szakaszán beruházás E Ft bevétellel és E Ft kiadással. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát. (10) A 6. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (11) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (13) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 12. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. (16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (17) Az Önkormányzat évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. 2. (1) Hatályát veszti Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelete. (2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Bencze Péter D.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző III. N A P I R E N D Tárgy: évi ellenőrzési jelentés. Előterjesztő: Bencze Péter Polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:

7 A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 2 8 / ( I V. 1 5.) H A T Á R O Z A T A évi ellenőrzési jelentésről Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős:, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére. Előterjesztő: Bencze Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 2 9 / ( I V. 1 5.) H A T Á R O Z A T Az Önkormányzat évi közbeszerzési tervéről. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen VI. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Vadna községért Alapítvány és egyéb év során önkormányzati támogatásban részesített civil szervezet támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyására. Előterjesztő: Bencze Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet.

8 Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, hozzászólások, vélemények nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazással az alábbi határozatokat hozta: 3 0 / ( I V. 1 5.)H A T Á R O Z A T A Vadna községért Alapítvány évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Vadna községért Alapítvány évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen VII. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Előterjesztő: Bencze Péter 7.1. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. Bencze Péter tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján ismételten lehetőség nyílik - a települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. A BM rendelet szerint, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére vissza nem térítendő támogatást igényelhet az önkormányzat, ha a beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt, és az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a megelőző évhez képest csökkenést nem mutatott vagy a beruházás eredményeként a regisztrált bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható. A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100%-áig igényelhető. Az önkormányzat az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott támogatási kérelmet a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez április 24-éig postai úton történő megküldésével nyújtja be, de a kérelmet április 23-án 16 óráig rögzíteni kell az ebr42 rendszerben. E határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatási kérelemnek a BM. rendelet 1. melléklet szerinti adatlapot két eredeti példányban és az adatlap beruházási célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot és a beruházáshoz kapcsolódó fénykép-dokumentációt kell tartalmaznia, egy eredeti és egy másolati példányban

9 Kérte a képviselő-testület jóváhagyását a pályázat benyújtására. Elmondta, hogy az árajánlatot az Alarm Elektronika Zrt. elkészítette. Sajóivánka önkormányzata az elmúlt 2 évben is benyújtotta fenti tárgy szerinti pályázatát, mely támogatásban eddig nem részesült. A döntéshozatali eljárásban 3 fő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett és az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 31/2014.(IV.15.) Határozat A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igényléséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján, támogatási igényt nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez. Felelős: Határidő: értelemszerűen Mivel további indítvány, javaslat nem volt a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Bencze Péter Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

10 Borsod-Abaúj-Zemplén megye VADNA község TÁRGYSOROZAT: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete április 15-én megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata:27; 28; 29; 30, 31 d./ rendelete: 6; 7 e./ meghívója Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai Bencze Péter 1. tagóvodája évi közös fenntartásának elszámolására 2. Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására. Bencze Péter Előterjesztés módja írásban írásban 3. Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet évi ellenőrzési jelentés. 5. Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére. 6. Javaslat a Vadna községért Alapítvány és egyéb év során önkormányzati támogatásban részesített civil szervezet támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyására. 7. Indítványok, javaslatok Bencze Péter Bencze Péter Bencze Péter Bencze Péter írásban írásban írásban írásban Vadna, április 16. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

11 ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája évi közös fenntartásának elszámolására. Előterjesztő: Bencze Péter A döntés formája: határozat Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Szűcs Istvánné Szavazás módja: jegyző gazdálkodási egyszerű többség címzetes főjegyző ügyintéző Bánhorváti Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Tisztelt Képviselő-testület! 2006 szeptember 1-jétől Bánhorváti Község Önkormányzata és Vadna Község Önkormányzata Közoktatási Társulás keretin belül tartja fenn a Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvodát és annak vadnai tagóvodáját. A társulási megállapodás értelmében az intézmény tárgyévi költségvetése a székhely önkormányzat (Bánhorváti) költségvetésébe épül be, melyet előzetesen a társult önkormányzatok megtárgyalna, jóváhagynak. A képviselő-testületek a megállapodásban rögzítettek szerint a közös fenntartás éves költségeiről is elszámolnak, az intézmény költségvetésének teljesülését jóváhagyó székhely önkormányzati zárszámadás elfogadása előtt. A Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási feladatokat ellátó ügyintézője az előterjesztés melléklete szerint készítette el a közös intézményfenntartás évi elszámolását, melynek alapján Vadna község önkormányzatát Ft illeti meg. A dologi, működtetési esetleges felhalmozási - kiadásokat a tárulási megállapodás értelmében, a tagintézmény székhelye szerinti önkormányzat Vadna biztosította évi költségvetése terhére. Mindezek alapján kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslat elfogadását. Vadna, április 8. Bencze Péter sk.

12 12 Határozati javaslat: A -2/2014/V.sz. előterjesztés 1. sz. melléklete / (..) H at á ro z at A b án h or v át i S z iv á rv án y G y e r m e k ó vo d a v adn a i t a g óv od áj a é v i k ö z ö s f e n n t a rt á sán ak e l s zá m o lá s á r ó l. 1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású vadnai tagóvoda évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető Ft összeg átutalását kezdeményezi a székhely önkormányzat részéről. Felelős:, jegyző, intézményvezető Határidő: értelemszerűen

13

14 14

15 ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB II. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Bencze Péter A döntés formája: rendelet Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Ötvös Béláné Szavazás módja: jegyző költségvetési ügyintéző minősített többség címzetes főjegyző főelőadó Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek E Ft Központosított előirányzat miatt: Kereset kiegészítés, szociális tűzifa Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás Átvett pénzeszköz munkaügyi központ; TÁMOP pályázat Felhalmozási célú bev. Bán-patak pályázat, Szociális ellátások évi pénzmaradvány +226 Bevételi előirányzat változás összesen: Kiadások E Ft Megbízási díj TÁMOP, közmunka bér Járulékok +915 Szociális ellátások

16 16 Dologi kiadások Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek folyósított. műk.tám Felhalmozási kiadás (Bán-patak, TÁMOP egészségprogram) Kiadási előirányzat változás: A központosított előirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik. Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását. Vadna, április 2. Bencze Péter sk.

17 17 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) A 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1); (3) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. (3) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételét tartalmazza, az alábbiak szerint: a.) ÉMOP-3.1.2/E jelű támogatásból megvalósuló, Településrekonstrukció Vadna községben Dózsa György út aszfaltozása, járdaépítés és vízelvezetés kiépítése beruházás, E Ft bevételi és kiadási előirányzattal; b.) TÁMOP / jelű támogatásból megvalósuló Programok a vadnaiak egészséges életmódra nevelése érdekében E Ft bevételi és kiadási előirányzattal; c.) ÉMOP /D jelű támogatásból megvalósuló Árvíz elleni védekezés a Bán-patak vadnai szakaszán beruházás E Ft bevételi és E Ft kiadási előirányzattal. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegű kiadás E Ft (2) A Rendelet 1-4; 9. és 10. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4.; 9 és 10. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Bencze Péter Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

18 A 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet 1.mellékletének a 6/2014.(IV.16.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s évi E Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ) Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, lakásfenntartási támogatás) ) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a b) óvodáztatási támogatás Központi támogatás (2014.évi Bérkompenzáció) Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció, erzsébet ut.) Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Startmunka projektek támogatása 2013.év Önkormányzati működés kiegészítő állami támogatása Támop egészségprogram V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK Útfelújításra pályázat önerő támogatás, szállítói finansz (Önerő támogatás: e, száll.finansz e) 2. Bán-patak mederrendezés Felhalm.célú költségvetési támogatás 16 VI. PÉNZMARADVÁNY évi közfoglalkoztatás ÖNHIKI maradvány B E V É T E L Ö S S Z E S E N

19 A 4/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet 2.mellékletének a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Szakfeladat megnevezése Dologi kiadás Összes kiadás Létszám Város és községgazdálkodás Közutak hidak üzemeltetése Saját tulajd.ing.értékes. Önkormányzati jogalkotás Egyéb máshová nem s.járób.ell Óvodai nevelés Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Szociális étkeztetés Önk. rendszeres pénzbeli ellátások Önk. eseti pénzbeni ellátások Egyéb ellátás (áp.díj Közvilágítás Települési hullad. begyűjt. szállít. átrak Önkorm. elszámolásai a költségvet.szerveikkel Rövid időtart. közfoglalkozt Hosszabb időtart. közfoglalkozt Közműv.intézm.működtet Közemető fenntart.működt Kiadás összesen:

20 Város és községgazdálkodás Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások közalkalmazottak illetménye (2 fő) II. Munkaadókat terhelő járulékok 570 III. Dologi kiadások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Áramdíj Karbantartási szolgáltatások díja készletbeszerzés kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb üzemeltetési Egyé befizetési kötelezettség pénzügyi szolgáltatások egyéb dologi kiadások működési kamatkiadások 481 Szakfeladat összesen Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Kiadásnem E Ft I. Felhalmozási kiadások Dózsa Gy. út felújítás Bán-patak mederrend áfa Szakfeladat összesen Önkormányzatok jogalkotás tevékenysége Kiadásnem E Ft II. Munkaadókat terhelő járulékok Szakfeladat összesen: 9.152

21 Óvodai étkeztetés Kiadásnem E Ft III. Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés (étkezés) Készlet beszerzés (edényzet pótlása, tisztítószer) Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprési díj, postaköltség) 0 Szakfeladat összesen Létszám: 3 fő Szociális étkeztetés Kiadásnem E Ft I. Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./ 921 Szakfeladat összesen Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Kiadásnem E Ft II. Támogatások és egyéb juttatások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási tám Szakfeladat összesen Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (intézmény finanszírozás) Kiadásnem E Ft I. Átadott pénzeszközök Működési kiadok támogatása (Közös Önkormányzati Hivatal) Szakfeladat összesen

22 Start-munka közfoglalkoztatás Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Közhasznú foglalk. munkabére (hosszú távú) Téli közfoglalkoztatás II. Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) Téli közfoglalk.utáni szoc.hó III. Dologi kiadás hajtó és kenőanyag kisért.t.eszközök készletbeszerzés Egyéb üzemeltetési kiadás áfa 916 Szakfeladat összesen

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én, 9:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről /Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2013. (X. 4.), a 11/2013.

Részletesebben

2010. augusztus 26-i nyílt ülésére.

2010. augusztus 26-i nyílt ülésére. E L ÕTERJE SZT ÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. augusztus 26-i nyílt ülésére. ============================================================================= IKT. SZ: 1091-6/2010.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről ROHOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rohod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/197/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Onga Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben