Vác Város Önkormányzat évi költségvetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése"

Átírás

1 Vác Város Önkormányzat évi költségvetése V Á C

2 Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és Bizottságaira, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 2. A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét finanszírozási műveletek nélkül eft-ban, finanszírozási műveletekkel eft-ban állapítja meg. 3. A 2. -ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonként, az 1/a. sz. melléklet részletezi a bevételi kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként. 4. A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: a.) működési előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet 2

3 b.) Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen: eft ebből: - személyi juttatások: eft - munkaadókat terhelő járulékok és adók: eft - dologi kiadások: eft - ebből: - egyéb dologi eft - közüzemi díjak: eft - élelmezési kiad.: eft - karbantartás: eft - ellátottak pénzbeli juttatásai: eft - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: eft c.) Működési céltartalék eft 1.) Pályázati céltartalék - KEF pályázat önrész 700 eft - Szociális nyári gyermekétkeztetés eft 2.) Intézményi tartalék eft d.) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz. melléklet szerint eft e.) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint: eft f.) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint: eft g.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint: eft g.1.) a Költségvetési szervek felújítási kiadásai az 5/a. sz. melléklet szerint: eft h.) Felhalmozási célú kölcsön nyújtás az 6. sz. melléklet szerint: eft i.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 7. sz. melléklet szerint: eft j.) Felhalmozási céltartalék eft 1.) Pályázati céltartalék - Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eft - Óvoda kapacitásbővítés pályázat Deákvári Óvoda Sirály u. tagóvoda eft Deákvári Óvoda Újhegyi u. tagóvoda eft Kisvác Középvárosi Óvoda Dr. Csányi krt. tagóvoda eft Kisvác Középvárosi Óvoda Hársfa u. tagóvoda eft 2

4 2.) Alapellátási keret eft 3.) Lakásszámla tartaléka eft 4.) Környezetvédelmi Alap eft 5. A Képviselő-testület az önkormányzat évi likviditási hitel keretösszegét maximum eft összegben állapítja meg. 6. A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el: Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege év (8. sz. melléklet) Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege évek (8/a. sz. melléklet) Többéves kihatással járó kötelezettségek év (9. sz. melléklet) Közvetett támogatások, adókedvezmények év (10. sz. melléklet) Előirányzat-felhasználási ütemterv év (11. sz. melléklet) Vác Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai év (12. sz. melléklet) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása év (1. sz. függelék) Elkülönített számlák évi költségvetése (2. sz. függelék) évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék) évi céltartalékok állománya (4. sz. függelék) 3

5 A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossággal kell ellensúlyozni. Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló évi CXCV tv a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42. alapján van lehetőség. (2) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket. (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. (4) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, élelmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások. (5) A megtervezett felhalmozási feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek kivétel, ha a Képviselő-testület döntésével ettől eltekint. (6) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre. (7) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni. (8) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható. (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként eft erejéig átcsoportosítást végezhessen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia. (10) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy eft értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia. 2

6 (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti. (12) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, Zöld Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Versenyeztetési Szabályzata előírásait kell alkalmazni. (13) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat évben. Esetenként kell dönteni arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez. (14) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a és az Elektro Szignál felületein. 8. (1) A rendelet január 1-jén, visszamenőlegesen lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik. A rendeletet módosította a 12/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet, a 15/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet. A rendelet 2. -át módosította a 12/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet, a 15/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet. A rendelet 4. -át módosította a 12/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet, a 15/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet. A rendelet 6. -át módosította a 12/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet, a 15/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet. Fördős Attila sk. polgármester Deákné dr. Szarka Anita sk. jegyző A másolat hiteles. Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb május 22. napján) megtörtént. Deákné dr. Szarka Anita sk. jegyző 3

7 2015. év Mellékletek, függelékek jegyzéke: (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) 1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi bevételei 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása 2. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadásai és azok forrásai 2/a. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat évi működési kiadásai feladatonként 3. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai év 4. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai év 5. sz. melléklet Költségvetési szervek beruházási kiadásai év 5/a. sz. melléklet Költségvetési szervek felújítási kiadásai 2015.év 6. sz. melléklet Felhalmozási célú kölcsönök év 7. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás év 8. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege év 9. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntések év 10. sz. melléklet Közvetett támogatások év 11. sz. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv év 12. sz. melléklet Vác Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai év 1. sz. függelék Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása év 2. sz. függelék Elkülönített számlák évi költségvetése 3. sz. függelék évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében 4. sz. függelék évi céltartalékok állománya

8 Vác Város Önkormányzat 1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi bevételei (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek Ft-ban Feladat jellege Bevételi források megnevezése Előirányzat Kötelező Önként vállalt I. Működési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Bérkompenzáció Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről Működési célú támogatás államháztartáson belülről - OEP Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó Gépjárműadó önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj Idegenforgalmi adó Egyéb közhatalmi bevételek - Adópótlék, adóbírság Egyéb birságok Működési bevételek Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke - nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérbeadásból származó bevétel (intézmények) Önkormányzati lakások lakbérbevétele Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel

9 Bevételi források megnevezése Előirányzat Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen II. Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi maradvány működési célra Előző évi maradvány felhalmozási célra MINDÖSSZESEN

10 Vác Város Önkormányzat 1/a. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiemelt bevételi előirányzatainak gazdálkodónkénti alakulása (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek Ft-ban Címrend Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megnevezés Működési célú támogatás áht-n belülről Működési célú tám. áht-n belülről OEP Működési célú átvett pénzeszközök Áru és készletért. ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérbeadásból származó bevétel (intézmények) Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Egyéb működési bevételek Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről Felhalmozási célú átvett pénz-eszközök Kamatbevételek Önkormányzat más jogcímen tervezett bev. Előző év maradványa Mindössz. 1. Szociális és gyermekjóléti feladatok X Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye X Szociális Szolgáltatások Háza X Idősek Otthona és Klubja Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok X Gazdasági Hivatal X Alsóvárosi Óvoda X Deákvári Óvoda X Kisvác - Középvárosi Óvoda Kulturális feladatok X Madách Imre Művelődési Központ X Katona Lajos Városi Könyvtár X Vác Városi Levéltár X Tragor Ignác Múzeum Általános önkormányzati feladatok X Váci Polgármesteri Hivatal Vác Város Önkormányzat X - Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó X - Önként vállalt feladatellátáshoz kapcs Mindösszesen:

11 Vác Város Önkormányzat 2.sz.melléklet Feladat Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadásai és azok forrásai (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek:1.000 Ft-ban Szemé- Munkaadókat Dologi és Ebből: Ellátot- Pénze. Működési Működési Cím- jellege Költségvetési lyi jut- terhelő egyéb közü- élelme- karban- tak átad. és tartalék kiadások rend Kötelező Önként szerv megnevezése tatások járulékok, folyó zemi zési kia- tartás pénzb. egyéb és működési vállalt adók kiadások díjak dások juttatása támog. tartalék összesen 1. Szociális és gyermekjóléti feladatok X Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye X Szociális Szolgáltatások Háza X Idősek Otthona és Klubja Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok X Gazdasági Hivatal X Alsóvárosi Óvoda X Deákvári Óvoda X Kisvác - Középvárosi Óvoda Kulturális feladatok X Madách Imre Művelődési Központ X Katona Lajos Városi Könyvtár X Vác Városi Levéltár X Tragor Ignác Múzeum Általános önkormányzati feladatok X Váci Polgármesteri Hivatal Vác Város Önkormányzat X - kötelező X - önként vállalt Mindösszesen:

12 Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi kiadásai és azok forrásai (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek:1.000 Ft-ban Felhalmozási Felhalmozási Felhal- Felhalmozási Kiadás Saját OEP Előző Irányító Ebből: Engedélyezett Közfoglal- Cím- Költségvetési célú célú Felújítás Beruházás mozási kiadások össze- bevé- finan- évi szerv Önkormányzatok Önkor- álláshely koztatottak rend szerv megnevezése pénzeszköz kölcsön tartalék és tartalékok sen telek szírozás maradvány támogatása költségvetési mányzati (fő) létszáma átadás nyújtás összesen támogatása kiegészítés (fő) 1. Szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye ,25 Szociális Szolgáltatások Háza ,50 Idősek Otthona és Klubja ,00 2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Gazdasági Hivatal ,00 Alsóvárosi Óvoda ,00 Deákvári Óvoda ,00 Kisvác - Középvárosi Óvoda ,00 3. Kulturális feladatok Madách Imre Művelődési Központ ,75 Katona Lajos Városi Könyvtár ,00 Vác Városi Levéltár ,00 Tragor Ignác Múzeum ,00 4. Általános működési feladatok Váci Polgármesteri Hivatal ,00 Vác Város Önkormányzat ,00 32,00 - kötelező feladat önként vállalt Mindösszesen: ,50 32,00

13 Vác Város Önkormányzat 2/a.sz. melléklet Vác Város Önkormányzat évi működési kiadásai feladatonként (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: Ft-ban Feladat Személyi Munkaadó- Dologi Pénzesz- Ellátottak Kiadások juttatások kat terhelő kiadások köz áta- pénzbeli összesen Feladat jellege járulékok, adók dás juttatása Kötelező Önként vállalt Választott tisztségviselők Közfoglalkoztatás Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak Környezet- és Természetvédelem Településrendezés, Értékvédelem Város- és községgazdálkodás Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla) Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.) Állategészségügyi feladatok Piaci-vásári tevékenység Katasztrófavédelmi Kirendeltség Közterület Felügyelet Szociális és egészségügyi feladatok Köznevelési, közművelődési feladatok Sport feladatok Turisztikai feladat Szervezési és tájékoztatási feladatok Feladatellátási szerződés alapján Közbeszerzés Parkfenntartás Saját v. bérelt ingatlan Településtisztaság Közutak, hidak Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Település vízellátás Szennyvízelvezetés és kezelés Temetőfenntartás Stadion karbantartás Épület karbantartás Piaci vásári tevékenység Sportlétesítmények működtetése MINDÖSSZESEN:

14 Vác Város Önkormányzat 3. sz. melléklet Összegek: 1000 Ft-ban Feladat jellege Cím Kötelező Önként Felújítási célok megnevezése Előirányzat vállalt 4 Főépítészi Iroda 4 X I. Világháborús Emlékmű újraállítása X Országzászló II. ütem terv X Március 15. tér 10. számú épület felújítása X Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása 4 X - Földszint felújítása X - Földszint felújítás - műszaki ellenőrzés X - Pinceszint felújítása X Kőszentes Híd restaurálása Főmérnöki Iroda 4 Útfelújítás 4 X - Sejcei ltp. út felújítása (DDC-től 50 %-os hozzájárulás kéréssel) X - Sejcei ltp. út felújítása Intézmények felújítása Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) 4 X - Dunakanyar Színház vizesblokk felújaítása Közműfelújítások 4 X Honvéd utcai csapadékcsatorna felújítása ( aluljárós szakasz) X Mária udvar szennyvízcsatorna átemelő felújítás 977 Összesen

15 Vác Város Önkormányzat 4. sz. melléklet Cím Feladat jellege Önként Kötelező vállalt IGAZGATÁS Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: 1000 Ft-ban 4 X Informatikai eszközök beszerzése - szerverek cseréje X Váci Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke emelés X Váci Városfejlesztő Kft. törzstőke emelés X Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések KÖZTERÜLET FELÜGYELET 4 X Maglite elemlámpa 3 db X Autós menetrögzítő kamera 15 4 X Eseményrögzítő kamera 3 db X Video kamera 70 4 X Lézeres távolságmérő 26 4 X GPS 15 4 X Samsung okostelefon KÖZREND szoftverhez 40 4 X KÖZREND rendszerhez szükséges nyomtató 3 db. 450 KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI IRODA 4 X Két dobogó létesítése az Ártéri Tanösvényen X 30 db. kerékpártároló kialakítása a Duna-parton X Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (vis maior) 700 FŐMÉRNÖKI IRODA Közműfejlesztések 4 X Kőhíd úti lakópark csapadékvíz kitorkollás X LED-es közvilágítás kialakítás pályázati önrész X LED-es közvilágítás külterületi hálózatbővítés X Naszály úti kerékpárút átépítés miatti elektromos és távközlés tervezés Úthálózati fejlesztések 4 X Út és közművei tervezés, engedélyezés X dr. Csányi L. krt.-flórián u. balra kanyarodás kivitelezés X Piac utcai útkisajátítás és épület bontás utáni terület rendezés, útépítés X Akó u. út- és csap. víz elvezetés engedélyezés, kivitelezés X Kosdi úti körforgalom kivitelezés II. ütem X Egyszerűsített körforgalom kialakítása Egyéb fejlesztések Beruházási feladat megnevezése Előirányzat 4 X Öntőminták vásárlása (Haffner László) X Hatékony Árvízvédelem Vácon - kivitelezés nem támogatott része X Vár lépcső járdaburkolat kialakítás (tervezés és kivitelezés) X Köztemetőbe új lakókonténer X Flórián utcai orvosi rendelő X Térfigyelő rendszer bővítése X volt Karacs Teréz Kollégium kazán maradványértéken történő megvásárlása X volt Karacs Teréz Kollégium kis teljesítményű kazánrendszer telepítés 1 242

16 Cím Feladat jellege Önként Kötelező vállalt FŐÉPÍTÉSZI IRODA Beruházási feladat megnevezése Összegek: 1000 Ft-ban 4 X Településrendezési eszközök módosítása X Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése ITS felülvizsgálatával X Szociális bérlakások építése - Galcsek utca X Hild János díj köztéri megjelenítése X HEP végrehajtása - Közintézmények akadálymentesítése Március 15 tér 19. számú ingatlanban várostörténeti múzeum kialakítása Előirányzat 4 X - Kiállítás bútorzatának, installációinak készítése X Széchenyi utca ivókút készítése 676 BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

17 Vác Város Önkormányzat 5. sz. melléklet Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt 1 Szociális és gyermekjóléti feladatok X X X Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Összegek: 1000 Ft-ban - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Szociális Szolgáltatások Háza - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (Szociális feladat) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (OEP feladat) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (OEP feladat) Idősek Otthona - Jármű beszerzés Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Házi segítségnyújtás feladat) Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok X X X Gazdasági Hivatal - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Alapellátási kerethez kapcsolódó beszerzések Számítástechnikai eszközök beszerzése Városháza - bútorok, berendezések, számítástechnikai eszközök besz Madách Imre Gimnázium kültéri bútorok, berendezések, parkosítás 400 Alsóvárosi Óvoda - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 501 Deákvári Óvoda - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 581 Kisvác - Középvárosi Óvoda 3 Kulturális feladatok X X X X - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Udvari játékok, játszótéri eszközök beszerzése Madách Imre Művelődési Központ - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 338 Katona Lajos Városi Könyvtár - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Könyvtári érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódó beszerzések 900 Vác Városi Levéltár - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 481 Tragor Ignác Múzeum 4 X Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek beruházási kiadásai év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Beruházási feladat megnevezése Előirányzat - Vár régészet, rekonstrukció Műtárgy ( 3 db. festmény) vásárlás Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN

18 Vác Város Önkormányzat 5/a. sz. melléklet Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt 1 Szociális és gyermekjóléti feladatok X Idősek Otthona Költségvetési szervek felújítási kiadásai év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Beruházási feladat megnevezése Összegek: 1000 Ft-ban Előirányzat - Rádi úti részleg épület felújítás Burgundia úti részleg épület felújítás Főzőkonyha felújítás 800 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN 5158

19 Vác Város Önkormányzat 6.sz. melléklet Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Megnevezés Összegek: Ft-ban Előirányzat 4 X Első lakáshoz jutók támogatása X Értékvédelmi pályázat Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen 7 889

20 Vác Város Önkormányzat 7.sz. melléklet Cím Feladat jellege Kötelező Önként vállalt Felhalmozási célú pénzeszköz átadás év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Megnevezés Összegek: Ft-ban Előirányzat 4 X Értékvédelmi pályázat Felhalmozási célú kölcsön nyújtás összesen 4 889

21 8.sz. melléklet Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege év (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Összegek: Ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat KIADÁSOK Előirányzat Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és adók Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési bevételek Pénzeszközátadások, támogatások működési célra Működési célú átvett pénzeszközök 455 Működési célú tartalékok Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen Működési többlet / hiány összege Ingatlanok értékesítése Felújítási kiadások Önkormányzati lakások értékesítése Beruházási kiadások Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 920 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 296 Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási többlet / hiány összege Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési többlet/hiány összege Előző évi maradvány működési célra Előző évi maradvány felhalmozási célra Finanszírozási művelet összesen Finanszírozási műveletek Finanszírozási művelet összesen Vác Város Önkormányzat bevételei összesen: Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen: MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

Költségvetési főösszeg Változás

Költségvetési főösszeg Változás Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének./2015.(..) sz. önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról (4.

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat 2015. Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2015.(II.13.)

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Ózd, 2015. február 19.

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/197/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés 213.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:8/3014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére Tárgy: 2015. évi költségvetési koncepció Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítésére és képviselő-testület

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. február26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2015. február26-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg (A szövege

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-20/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet I. változatának

Részletesebben