CO-OP Star Zrt december 31. MÉRLEG 1 / 1. Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CO-OP Star Zrt. 2014. december 31. MÉRLEG 1 / 1. Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban"

Átírás

1 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: CO-OP Star Zrt december 31. MÉRLEG 1 / 1 Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) Alapítás-átszervezés aktívált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sor) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sor) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló váll-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Jászberény, április 24. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: CO-OP Star Zrt december 31. MÉRLEG 1 / 2 Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 27. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növedék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ( sor) Követelések árúszállításból és szolgáltatásokból (vevő Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sor) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Jászberény, április 24. a vállalkozás vezetője (képviselője)

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: CO-OP Star Zrt december 31. Források (passzívák) MÉRLEG 1 / 3 adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 57. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sor) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sor) Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben Jászberény, április 24. a vállalkozás vezetője (képviselője)

4 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: CO-OP Star Zrt december 31. Források (passzívák) MÉRLEG 1 / 4 adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sor) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátások Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt.ek egyéb rész.visz. lévő váll. szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzívák időbeli elhatárolások ( sor) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Jászberény, április 24. a vállalkozás vezetője (képviselője)

5 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: CO-OP Star Zrt december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összköltség eljárással) 2 / 1 adatok E Ft-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktívált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.±4.) III. EGYÉB BEVÉTELEK III/a. Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK VII/a. Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (üzleti)tevékenység EREDMÉNYE(I±II+III-IV--V-VI-VII) Jászberény, április 24. a vállalkozás vezetője (képviselője)

6 Statisztikai számjel: Cégjegyzék szám: CO-OP Star Zrt december 31. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összköltség eljárással) 2 / 2 adatok E Ft-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés /a. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége /a. Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége /a. Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek /a 16/aEbből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei /a 17/aEbből: értékelési különbözet VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége /a Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások /a. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankberétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai /a 21/aEbből: értékelési különbözet IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( ± ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Jászberény, április 24. a vállalkozás vezetője (képviselője)

7 CO-OP Star Zrt Jászberény, Ady E. u. 22. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi beszámolóhoz Jászberény, április 24. Herceg József gazdasági igazgató

8 2 Tartalom Tartalom KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 1 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 3 II. SPECIFIKUS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 Számviteli politika, értékelési eljárás... 4 II/1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések... 5 ESZKÖZÖK... 5 A. Befektetett eszközök... 5 B. Forgóeszközök... 7 FORRÁSOK... 8 D. Saját tőke... 8 F. Kötelezettségek... 9 II/2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések III. Tájékoztató jellegű kiegészítések MELLÉKLETEK... 16

9 3 I. Általános jellegű kiegészítések A számvitelről szóló évi C. törvény és módosítása előírásainak megfelelően az éves beszámoló kiegészítő mellékletében szöveges magyarázaton és számszerű adatokon keresztül mutatjuk be a CO- OP Star Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét a évi mérleg- és eredménykimutatás alapján. A CO-OP Star ZRt január 29-én alakult meg e Ft alaptőkével, élelmiszerjellegű vegyes kiskereskedelem fő tevékenységi körrel, valamint iparcikk, ruházati kiskereskedelem, nagykereskedelem és ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, mint kiemelt egyéb tevékenység bejegyzéssel. A zártkörű társaság alaptőke-emelést hajtott végre április 1-jén, május 12-én, május 31-én és május 12-én, és 2005.májusában melynek következtében a jegyzett tőke a július 12-én Ft volt. A évben elkezdődött átalakulási folyamat eredményeként február 7-én jegyezte be a cégbíróság a társaság új jegyzett tőkéjét e Ft-ot, évben bevonásra került e Ft törzsrészvény és e Ft új likvidációs részvény került kibocsátásra évben e Ft saját részvény bevonására került sor, majd augusztus 31-én újabb átalakulási folyamat zárult le, ez a beolvadás a jegyzett tőkét nem változtatta meg augusztus 31-i átalakulási folyamat során változott a jegyzett tőke, december 31-én összege: e Ft. A társaság december 31-i tulajdonosi összetétele a következő Törzstőke %-os megosztása Tulajdonosok Részesedés Hozam 94 Kft FIVE Kft GyulaSzöv Kft Tisza-Plan Kft Gyulai Áfész Coop Zrt Áfeosz TÁFÉSZ Kft Kun-ker Coop Kft Gorsium Coop Zrt Magyar Állam Jogi személyek összesen Magánszemélyek és társaságok Összesen CO-OP Star Zrt Mindösszesen

10 A társaság működési területe: Jászsági régió: Jászberény és környéke: 12 település, valamint Hatvan Dél-Pest Megyei régió: Cegléd és környéke: 8 település Tápiószele, Farmos Északpesti régió: Budapest IV., XIII., XV., XVI. kerületei Nagykátai régió: 9 település Nagykőrös város Gyulai régióban: 7 település Kunsági régióban: 6 település Parádi régió: 7 település Dunántúli régió: 3 település Püspökladányi régió: 3 település Balaton-felvidék: 3 település Szeghalmi régió: 4 település A társaság fő tevékenysége: Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem. 4 A társaság üzleteinek száma év végén 102 volt, melyből 90 üzlet az élelmiszer, 12 pedig az iparcikk hálózat része. Számviteli politika, értékelési eljárás II. Specifikus jellegű kiegészítések A társaság könyvvezetése a számviteli törvényben meghatározott mutatószámok alapján kettős könyvvitel. A január 1-től hatályos számviteli politika és hozzátartozó kötelező szabályzatok elkészültek, jóváhagyásuk megtörtént, az időközbeni jogszabályváltozások és belső döntések alapján az aktualizálás 2014-ben is lebonyolódott. A társaság éves beszámolót január 1-től december 31-ig terjedő üzleti évre készít. Az üzleti évről készített éves beszámoló - a Sztv. 1. Sz. mellékletében előírt Mérleg A változat, - a Sztv. 2. Sz. mellékletében előírt eredménykimutatás A változat (összköltség eljárással) - Kiegészítő melléklet az Sztv-ben előírt formában és tartalommal - Üzleti jelentés felépítésben készül el. A beszámoló fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A beszámoló készítés napja az üzleti évet követő március 31. A beszámoló megtekintésére lehetőségük van a tulajdonosoknak a cégközpontban és a régióközpontokban a közgyűlést megelőzően. A számviteli politikában az értékelés szempontjából előírt mértékek a következők: - Jelentős összegű hiba: előjeltől függetlenül meghaladja a mérleg-főösszeg 2 %-át. - Valós képet lényegesen befolyásoló hiba: a saját tőke összegét 20 %-kal módosítja.

11 5 - Kisösszegű követelés: Ft. - Jelentős értékvesztés: az eszköz nyilvántartási értékét 20 %-kal meghaladja, olyan terven felüli értékcsökkenés, amely meghaladja az 1 évre elszámolható terv szerinti értékcsökkenés összegét. - Jelentős értékhelyesbítés: meghaladja a könyv szerinti és piaci érték különbözete a 20 %-ot. A számviteli politikában meghatározásra került eszközcsoportonként az elhasználódási idő, maradványérték és az értékcsökkenési leírás számítási módja. A kis értékű eszközök értékhatára: Ft (nettó) A lineáris leírás módszerét kell alkalmazni a Ft egyedi értéket meghaladó eszközök esetében, az előző évi mértékkel azonos módon. A bérbe adott eszközök csoportjában az épület építmény esetében 5 %, minden egyéb tárgyi eszköz után a TAO törvény előírásai szerint számol el értékcsökkenést a társaság. Szabályozza a számviteli politika eszközcsoportonként az értékvesztés elszámolásának módját, valamint az értékvesztés visszaírásának feltételeit. A követelések értékvesztését a következő feltételek szerint számoltuk el: Csőd, felszámolási eljárás alatt nem álló adós esetében: 360 napon túli követelés egyedi minősítés alapján % között 180 napon túli követelés 30 %-ra számoltuk el értékvesztésként. Értékvesztés visszaírására került sor abban az esetben, amikor a követelés megtérült, vagy behajthatatlan követelésként leírásra került. II/1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az eszközök és források számbavétele és elszámolása a belső szabályzatoknak megfelelően leltározással és egyeztetéssel megtörtént. ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök Ezen eszközcsoport összetételének alakulását az 1. sz. melléklet táblázatai mutatják be. Az eszközök állománya 4,99 %-kal csökkent. Az eszközökön belül a befektetett eszközök 0,64 %-kal csökkentek, s ennek hatására a befektetett eszközök aránya 64,27%-ról 67,28 %-ra növekedett. A tárgyi eszköz állomány kis mértékben növekedett. Ez évben ismét volt az ingatlan építés, berendezés beszerzés. A tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza. A befektetett eszközökön belül 79,61%-ról 82,15 %-ra növekedett a tárgyi eszközök részaránya. A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok értéke 5,1 %-kal növekedett, így részaránya 71,46%-ról 75,44%-ra nőtt a befejezetlen beruházások értéke és részaránya jelentős mértékben csökkent. A befektetett pénzügyi eszközök részaránya 12,35%-kal csökkent.

12 6 A befektetett pénzügyi eszközök formája részvény és üzletrész, amely döntő hányadban a regionális és országos kereskedelemszervező cégekben, valamint egyéb gazdasági társaságban szerzett tulajdona a társaságnak a következő részletezésben: Társaság neve Névérték Boglár COOP ZRt COOP Hungary ZRt COOP Hitel ZRt Gorsium COOP ZRt Gyula Áfész-COOP ZRt TISZA-COOP ZRt Sárrét-COOP ZRt ABO-Invest Kft FIVE Kft KUN-KER-COOP Kft TÁFÉSZ Kft Összesen: A mérlegben szerepel kapcsolt vállalkozás, mivel a számviteli törvény meghatározása szerint a 20 %- os részesedést meghaladjuk. A részesedés értékelése apportálási, illetve vásárlási értéken történik. A fenti vállalkozások közül az alábbiakat, mint kapcsolt vállalkozás tartjuk nyilván. (20% feletti tulajdon) Tulajdoni hányad Tisza-Coop Zrt. 24,16 Gyulai ÁFÉSZ-Coop Zrt. 47,83 TÁFÉSZ KFT. 78,75 ABO-Invest Kft. 60,00 Kun-Ker-Coop Kft. 100,00 Sárrét-Coop Zrt. 25,00 GORSIUM Zrt. 69,56 A befektetett pénzügyi eszközök aránya 20,22%-ról 17,82%-ra csökkent.

13 7 B. Forgóeszközök A forgó eszközök aránya 34,58 %-ról 31,61 %-ra csökkent. Ezen eszközcsoporton belül a készletek 4,65 %-kal csökkentek, azonban aránya a forgóeszközön belül, 40,9%-ról 44,9 %-ra nőtt. Az értékelés változatlanul nettó beszerzési áron történik. A követelések összege csökkent 22,12%-kal, így aránya is csökkent 49,81%-ról 44,68%-ra a forgóeszközökön belül. (3. sz. melléklet). A követeléseken belül a követelés kapcsolt vállalkozással szemben 60,26%-kal csökkent. Ennek oka a rövid lejáratra adott kölcsön csökkenése. Az összesen Ft lejárt követelés után elszámolt értékvesztés adatai a következők: Követelések összege: Elszámolt értékvesztés: 360 napon túli (egyedi értékelés): Ft Ft 180 napon túli Ft Ft A belföldi követelésekre elszámolt és visszaírt értékvesztés halmozott értéke a következőképpen alakult. Nyitó érték 2014-ben elszámolt értékvesztés 2014-ben visszaírt értékvesztés Záró érték Ft Ft Ft Ft Beruházási előlegre elszámolt értékvesztés: Nyitó érték: 2014-ban elszámolt értékvesztés 2014-ban visszaírt értékvesztés Záró érték: Ft 0 Ft 0 Ft Ft Leírásra került továbbá e Ft értékű követelés, jogcíme zömmel az ingatlan bérbeadásából eredő be nem folyt bevétel. A leírásra került követelésekre visszaírt értékvesztés összege e Ft volt. Az értékpapírok között saját részvények szerepelnek nyilvántartási értéken, nagysága a bázisévtől 60,46%-kal magasabb. Az aktív időbeli elhatárolások változásában szerepet játszik az eszközbeszerzések helyett alkalmazott tartós bérlet csökkenése. Az aktív időbeli elhatárolások összege csökkent e Ft-ra, valamint összetétele is jelentősen változott. A bevételek elhatárolása a biztosító által elismert kártérítés elhatárolását tartalmazza. A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásából e Ft kezdő bérleti díj és e Ft az előfizetési díjak elhatárolása volt. A halaszott ráfordítások között a nem realizált árfolyamveszteség elhatárolása szerepel e Ft, mely tovább csökkent.

14 8 FORRÁSOK D. Saját tőke A jegyzett tőke összege évben: e Ft. A évben történt részvénymozgás a következő képen alakította a tulajdoni és szavazati arányokat december 31-re: A CO-OP Star Zrt. tulajdonosi összetétele Tulajdonosok én Szavazat összesen Szavazati arány Áfeosz 0 0,00% FIVE Kft 810 0,31% Gorsium Coop Zrt 100 0,04% GyulaSzöv Kft ,00 3,52% Gyulai Áfész Coop Zrt 2 110,00 0,82% Hozam 94 Kft ,60 6,26% Kun-ker Coop Kft 135 0,05% Magyar Állam 3,2 0,00% TÁFÉSZ Kft 1 536,00 0,59% Tisza-Plan Kft 922 0,36% Jogi személyek összesen ,80 11,95% Magánszemélyek és társaságok ,80 88,05% Összesen ,60 100,00% CO-OP Star Zrt ,80 Mindösszesen ,40 A TAO. Törvény szerinti többségi irányítás egyik tulajdonos részéről sem érvényesül a társaságban. A tulajdonosok között nem áll fenn sem az alapító okiratban, sem azon kívül olyan szerződés, amely szerint bármely tulajdonos döntő irányítást gyakorolna a társaságban a szavazati arányoktól eltérően.

15 9 Saját tőke összetétel adatok E Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Összeg Részarány Összeg Részarány (E Ft) (E Ft) Jegyzett tőke , ,85 100,00 Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken , ,34 193,10 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék , ,34 100,00 Eredménytartalék , ,51 107,48 Lekötött tartalék , ,74 145,20 Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény , ,56 182,98 Saját tőke összesen , ,00 110,69 Az elmúlt évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése e Ft-tal növelte az eredménytartalékot. A tőketartalék változatlan maradt évben e Ft fejlesztési tartalékot képeztünk, főkönyvben a lekötött tartalékban szerepel. Lekötött tartalékként tartjuk nyilván, az árfolyamveszteség elhatárolása miatt lekötött eredménytartalékot december 31-én ennek összege e Ft volt, valamint a társaság tulajdonában lévő saját részvényeinek nyilvántartási értéke e Ft szintén lekötött tartalékban szerepel. Ugyancsak a lekötött tartalékban szerepel a decentralizált szakképzési alapból kapott támogatás. A évi mérleg szerinti eredmény e Ft. E. Céltartalék A számviteli törvény előírásainak megfelelően évben is sor került egyéb céltartalék képzésre az árfolyam veszteség elszámolása miatt. Ennek megképzett összege december 31-én e Ft. Ebből évben képzett ráfordítás e Ft. Céltartalék feloldás e Ft-ban történt a megszűnő devizás hitelre. A jövőbeni költségekre e Ft céltartalékot képeztünk. F. Kötelezettségek A kötelezettségek alakulását az 5. sz. melléklet mutatja. Az Gránit a K&H és Raiffeisen Banktól van hitelünk, melyek fedezete ingatlan jelzálog.(jelzáloggal terhelt ingatlanokat a 6. sz. melléklet tartalmazza). A felvett beruházási hitelek törlesztése folyamatos, év végi állománya e Ft volt, melyből a évi törlesztést e Ft-ot a rövidlejáratú hitelek közé helyeztük. Hosszú lejáratú kötelezettségünk 31,81 %-t csökkent.

16 10 Az egyéb hosszú lejáratú hitel e Ft -, melyből évi törlesztés összegét e Ft-ot szintén a rövid lejáratú hitelek közé helyeztük. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összege e Ft volt, mely a bérlők által elhelyezett óvadék összege. A mérlegben évben esedékes fizetendő törlesztést áthelyeztük a rövid lejáratú kötelezettségek közé. Az áthelyezéssel a rövidlejáratú hitelek összege: e Ft lett. Rövid lejáratú kölcsönként tartjuk nyilván: az egyéb kölcsönökön túl a társaság tulajdonosaitól igénybevett tagi kölcsönt, melynek év végi összege: e Ft volt. Az egyéb rövid lejáratú kölcsönök összege e Ft volt. Kapcsolt vállalkozástól kapott kölcsön és kötelezettség összege e Ft. A szállító állomány tovább csökkent, év végi állománya e Ft volt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közül e Ft az adófolyószámla egyenlege, mely a januárban esedékes adókat tartalmazza, valamint e Ft a kereset elszámolási számla. Osztalékfizetési kötelezettség e Ft, egyéb rövid lejáratú kötelezettség e Ft. A passzív időbeli elhatárolások között évet érintő elhatárolt közüzemi és egyéb költség ( e Ft) szerepel, valamint e Ft befolyt bevétel elhatárolása, meghiúsult ingatlan értékesítés miatt. A halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása fejlesztési célú támogatás elhatárolást, valamint térítés nélküli részvény elhatárolást tartalmaz. A halasztott bevételek között e Ft fejlesztési támogatás és e Ft térítés nélkül átvett eszköz elhatárolása szerepel. II/2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az eredményt meghatározó fő tényező a kiskereskedelmi értékesítés és az egyéb tevékenységek nettó árbevétele. A társaság alapító okiratában megjelölt tevékenységenként a következők szerint alakult a CO-OP Star Zrt. nettó árbevétele: e Ft Kiskereskedelem nettó árbevétele összesen Nagykereskedelem nettó árbevétele Ingatlan bérbeadása nettó árbevétele Egyéb tevékenység Tevékenység összesen: Az egyéb bevételek összege ugyancsak jelentősen hozzájárult a jövedelmezőséghez, összegük e Ft volt.

17 11 Az egyéb bevételekből: Egyéb bevételek Adatok E Ft-ban Értékesített tárgyi eszközök bevétele Kapott bírság,kötbér,kés.kamat,kártérítés 133 Munkavállalói kártérítés,leltárhiány Dolgozói bérlettérítés kiszámlázott árbevétele Kerekítési különbözet Utólag kapott bónusz árbevétele Céltartalék feloldása az árf.veszt.időbeli elhat.miatt Követeléskre visszaírt értékvesztés Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege Szakképzési hozzájárulás visszatérítés Kisker.áruk leltártöbblete Kisker.pénztár többlet 213 Különféle egyéb árbevétel Összesen:

18 12 Az egyéb ráfordítások összege e Ft. Összetétele: Egyéb ráfordítás Adatok E Ft-ban Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke Káreseménnyel kapcs.ráfordítás Egyéb bírságok Késedelmi kamat, behajtási költség általány Önellenőrzési pótlék Kerekítési különbözet Céltartalék képzés az árf.veszt.időbeli elhat.miatt Céltartalék jövőben felmerülő költségekre Követelések elszámolt értékvesztése Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli écs Építményadó Telekadó Gépjárműadó 73 Iparűzési adó Cégautóadó 512 Talajterhelési díj 185 Innovációs járulék Előző évet érintő innovációs járulék Élelmiszer felügyeleti díj Környezetvédelmi termékdíj 11 Egyéb ráfordítás Behajthatatlan követelés leírt összege Áru selejtezés Áru hiány normán belüli Összesen: A kiskereskedelmi árrésszint mértéke a tudatos üzletpolitika eredménye. A költséggazdálkodást a folyamatos kontrolling munkának is köszönhetően a megfontolt takarékosság jellemezte, s nehézségek mellett is javult az üzleti eredmény ( e Ft) A legfőbb költség, a személyi jellegű ráfordítás, mely továbbra is benne maradt a szakmailag elfogadható költséghányadban. A bérköltség és a személyi jellegű kifizetés csökkent, a bérjárulékok növekedett. A költségszerkezet alakulását a 7. sz. melléklet tartalmazza. Az üzleti tevékenység eredménye 20,34 %-kal haladta meg a évit, értéke e Ft. A pénzügyi műveletek bevételi között a részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége tárgy évben e Ft volt. A pénzügyi műveletek bevételei között e Ft a kapott kamatok értéke, valamint az év során realizált árfolyamnyereség 114 e Ft. A kapott osztalék 782 e Ft.

19 13 A pénzügyi ráfordítások bankkamatot e Ft/ és az alapítók által nyújtott tagi kölcsön, valamint egyéb kölcsön kamatát / e Ft/ tartalmazzák e Ft volt az elszámolt árfolyamveszteség. A pénzügyi műveletek eredménye e Ft veszteség volt. Ez a 2013-as veszteségnél jelentősen e Ft-tal kevesebb. Kamat jellegű ráfordításunk közel e Ft-al volt kevesebb, mint a bázis évben, az elszámolt árfolyamveszteség e Ft, és e Ft ráfordítás az értékesített részesedések árfolyamveszteségéből származott. Rendkívüli bevételeinkből e Ft fejlesztési célra kapott támogatás tárgyévre elszámolt összegéből származik e Ft a késedelmesen teljesített fizetések után fizetendő behajtási költségáltalány elengedése miatti rendkívüli bevétel. Rendkívüli ráfordításainkból e Ft alapítványnak adott támogatás. 300 e Ft közműfejlesztési érdekeltségi hozzájárulás és e Ft látvány csapat sporttámogatás, valamint e Ft követelés elengedés. Rendkívüli eredményünk így Ft veszteség volt 2014-ban. Az adózás előtti eredmény e Ft, a bázis év 205,65 %-a. Az adóalapot korrigáló tételeket a 9. sz. melléklet tartalmazza. A társasági adóalapot módosító tételek egyenlege társasági adóalap csökkenést eredményez. A növelő, csökkentő tételekkel korrigált társasági adóalap e Ft. Az adózás előtti eredmény eléri a minimum adóalapot, ezért nem kell jövedelem minimumot alkalmazni. A 10%-kal számított adó e Ft ebből látvány csapat sporttámogatás miatt igénybe vett adókedvezmény e Ft. A évi társasági adófizetési kötelezettségünk 6.279e Ft. A kötelezően elkészítendő cash flow (10. sz. melléklet) kimutatás szerint a év végi állapot szerint regisztrált pénzállományunk e Ft-tal csökkent. A szokásos tevékenységből származó pénzeszköz növekedett, e Ft-tal. Legszembetűnőbb a szállítói kötelezettség állomány változásának hatása, mintegy 219 MFt-tal csökkentette a pénzeszköz állományt, illetve a vevőkövetelés változás is 45 MFt-tal csökkentette, a befektetési tevékenység ugyanakkor jelentős pénzeszközcsökkenést eredményezett (116 MóFt), s a pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás e Ft-tal csökkent a pénzeszközeinket. Az 11. sz. melléklet mutatja be a vagyoni, pénzügyi mutatók alakulását. A jövedelmezőségi mutatók tükrözik az üzemi szintű jövedelmezőség javulását. Az üzemi tevékenység eredménye mellett a pénzügyi eredmény is javul. Így az adózás előtti eredményünk e Ft-ról e Ft-ra növekedett. III. Tájékoztató jellegű kiegészítések 1) A 2014-ben teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű kifizetései: Állománycsoportok Létszám(Fő) Bér (e Ft) Egyéb munkajövedelem (e Ft) Fizikai Szellemi Összesen:

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 Előző év

Cégjegyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 Előző év Abbázia Idegenforgalmi NyRt 10645444-5510-114-20 Statisztikai számjel 1/6. oldal 20-10-040029 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 adatok E Ft-ban Előző

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - 2013 Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - 2013 Eszközök (aktívák) Vállalkozás neve: Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: GÁZKÖR BT. 2724331271211719 19651632 213.12.31 A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai szám: 11683991-6810-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046538 Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. 1022 Budapest, Bég utca 3-5. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Éves beszámolóhoz 1 1. A vállalkozás

Részletesebben

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) T.S.Apartman Club NyRt. 11342319-5510-114-20 Statisztikai számjel 1/6. oldal 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 A tétel megnevezése

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2 Cégjegyzék száma Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1039 Budapest Kossuth Lajos

Részletesebben

11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma

11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma 11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma 21 A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2011. december 31. adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző ev(ek)

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz. Statisztikai számjel: 13100887360011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001580 ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL Békéscsaba, 2014. április 15. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. Kiegészítő Melléklet - Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. - Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Kiegészítő Melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Jászberényi Vagyonkezelő ás Városüzemeltelő Nonprojit Zárikörűen Működő Rész vénylúrsasúg 5100 Jászberány, Margit sziget 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31. fordu lónappal készített... Eves beszamolohoz

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

HSSC Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

HSSC Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Statisztikai számjel: 10418491-6820-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-070350 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága HSSC Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, Fehérvári út 70.

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz 1 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 7 2 6 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék száma NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe 2006.december 31. Éves beszámoló Kelt:

Részletesebben

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (adatok ezer Ft-ban) 2014. év Szombathely, 2015. április 8. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a 2013. éves beszámolóhoz. 2013. december 31-i fordulónapra

Kiegészítő melléklet. a 2013. éves beszámolóhoz. 2013. december 31-i fordulónapra Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft. 3999 Hollóháza, Károlyi út 11. KSH számjel: 11706676-9102-572-05 Kiegészítő melléklet a 2013. éves beszámolóhoz 2013. december 31-i fordulónapra Hollóháza, 2014. április

Részletesebben