n évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "n 2013. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról *"

Átírás

1 ...-T-/.' сэ /.111),~... n évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról * 1. Az illetékekrёl szóló évi XCIII. törvény módosítása 1. Hatályát veszti az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 33. (2) bekezdésének 43. pontja. 2. А csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIХ törvény módosítása 2. А csődeljárásról és а felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény a) 11. (3) bekezdés a) pontjában az a hitelintézetekről és а pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) I. számú mellékletében szövegrész helyébe az a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és а 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti é s tanácsi rendeletben meghatározott szöveg, b) 11. (3) bekezdés b) p ол1ьan az a Hpt. I. számú mellékletében szövegrész helyébe az a hitelintézetekről és а pénzügyi vállalkozásokról szóló évi... törvény (a továbbiakban : Hpt) 1. mellékletében szöveg, c) 11. (3) bekezdés c) pontjában az a hitelintézetek tevékenységének megkezdésér ől és folytatásáról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/48/EK irányelvének 2. cikkét szövegrész helyébe az a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és а hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, а 2002/87ХК irányelv módosításáról, а 2006/481^^ és а 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezésér ől szóló, június 26-i 2013/36/Eц európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban : 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) 2. cikkét szöveg, ( (3) bekezdés e) pontjában az az Európai Parlament és Tanács 2006/48/0( irányelvét szövegrész helyébe az a 2013/36BU európai parlamenti és tanácsi irányelvet szöveg lép. 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi ХСVI. törvéпу módosítása 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény I. (3 ) bekezdésében az a hitelintézetekr ől és а pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényben szövegrész helyébe az a hitelintézetekr ől és а pénzügyi vállalkozásokról szól ó törvényben szöveg lép. 4. А Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és а Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló évi XLII. törvény módosítása 4. *A törvényt az Országgy űlés а december 17-i ülésnapján fogadta e1.

2 (1) А Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és а Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló évi XLII. törvény (a továbbiakban: Exim tv.) I. (3) bekezdés e helyébe а következő rendelkezés lép : (3) Az Eximbankra és az általa végzett tevékenységre а hitelintézetekről és а pénzügyi vállalkozásokról szóló évi... törvényt (a továbbiakban: Hpt.) és а befektetési vállalkozásokró l és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Bszt.) az е törvényben foglalt eltérésekkel kel l alkalmazni. А Mеhib Rt. által végzett piacképes kockázatú biztosítási tevékenységére а biztosítókról és а biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvényt (a továbbiakban : Bit.) az е törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Amennyiben а Mehib Rt. а 3. (1) bekezdésébe n meghatározott piacképes kockázatú biztosítási, illetve viszontbiztosítási tevékenységet is végez, úg y tevékenységét az е törvényben meghatározott valamennyi tevékenységet érintő összevont szervezet keretében is végezheti, azzal, hogy abit.-ben nevesíte tt egyes feladatkörök ellátása az összevont szervezet keretében is megvalósul. (2) Az Exim tv. I. (5) bekezdése helyébe а következ ő rendelkezés léр : (5) Az Eximbank а 2. (1) bekezdésében meghatározott tevékenységeket export- é s importügyletekre, beszállítói ügyletekre, exportcélú befektetésekre, belföldi székhely ű gazdálkodó szervezet nemzetközi versenyképességet javító beruházásaira, forgóeszközigényeire, nemzetközi segélyügyletekre, valamint а magyar befektetők külföldi befektetéseire, továbbá külföldiek magyarországi beruházásaira vonatkozóan jogosult végezni. (3) Az Exim tv. I. (5a) bekezdés b) pontja helyébe а következő rendelkezés lép : b) exportcélú befektetés : devizabelföldi gazdálkodó szervezet export árualap létrehozását vag y szolgáltatásexportot elősegítő befektetése vagy lízingszerződése, amelynek eredményeként befektetés esetén а befektetést megvalósító gazdálkodó szervezetnél vagy az ezen gazdálkodó szervezettel üzleti kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetnél, lízingszerz ődés esetén pedig а lízingbevevő gazdálkodó szervezetnél kimutatható az exportárbevétel növekedése. (4) Az Exim tv. I. (7) bekezdése helyébe а következ ő rendelkezés lép : (7) Az Eximbank tekintetében а Hpt ában foglaltakat nem kell alkalmazni. (5) Az Eximty. I. -a а következ ő (8) bekezdéssel egészül ki : (8) Az Eximbank а prudenciális követelmények tekintetében а hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és а 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban : 575/2013/EН rendelet) szerint jár e1 az е törvényben foglalt eltérésekkel. 5. (1) Az Exim tv. 2. (1) és (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (1) Az Eximbank а magyar áruk és szolgáltatások exportjához, а beszállítói ügyletekhez, az exportcélún befektetésekhez, а belföldi székhely ű gazdálkodó szervezet nemzetközi versenyképességet javító beruházásaihoz, forgóeszközigényeihez, а nemzetközi segélyügyletekhez, а magyar befektetők külföldi befektetéseihez, valamint az importhoz, továbbá Magyarországon

3 megvalósuló külföldi beruházásokhoz és azok érdekében létrejö tt jogviszonyokhoz kapcsolódó alábbi pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet é s befektetési szolgáltatási tevékenységet végzi : а) hitel és pénzkölcsön nyújtása; b) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári köteleze ttség vállalása ; c) valutával, devizával - ide nem értve а pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység ; d) а Bszt. 5. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott tevékenység а Bszt. 6. -ában meghatározott pénzügyi eszköz tekintetében ; e) hitel referencia szolgáltatás ; fi pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása ; g) kizárólag tevékenységéhez szükséges forrásszerzés céljából : ga) betétek gyűjtése bankközi piacon bel- és külföldi, а Bszt. 48. (1) bekezdése szerinti szakmai ügyféltől és а Mehib Rt.-tő l; gb) kötvények kibocsátása. (2) Az Eximbank а hitel és pénzkölcsön nyújtás keretében az export finanszírozása érdekében külö n rendeletben foglalt feltételek mellett kötött segélyhitelt nyújthat а magyar árukat, szolgáltatásokat megvásároló, igénybe vev ő devizakülföldiеknek, és kedvező kamatozású hiteleket nyújthat а külön rendeletben foglalt feltételek mellett. Devizabelföldi és devizakülföldi alatt а devizakorlátozáso k megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi XLIII. törvény 2. -ában foglaltakat kell érteni." (2) Az Exim tv. 2. -a а következő (4) bekezdéssel egészül ki : (4) Az Eximbank az е -ban szereplő tevékenységéhez а központi költségvetés terhére, valamint а központi költségvetésből folyósított előirányzatokból kapo tt támogatás felhasználásával kötött ügyletekre rögzíti а pénzmosás és а terrorizmus finanszírozása megel őzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezései alapján kidolgozo tt, valamint а Hpt. alapján elfogadott belső eljárásokra vonatkozó szabályzataiban azokat а speciális, fokozott körültekintést biztosító megfelelési eljárásokat, valamint többle ttőke-követelmény meghatározására irányuló számítási módszereket is, amelyet azon szervezetek esetében alkalmaz а kockázatok csökkentésére, amelyek az államháztartásról szóló évi СХСУ. törvény alapján ne m min ősülnek átláthatónak. б. Az Ехгт tv. 3. -а а következő (11) bekezdéssel.egészül ki : (11) A Mehib Ю. az е alapján folytatott tevékenységéhez а központi költségvetés terhére, valamint а központi költségvetésből folyósított el őirányzatokból kapott támogatás felhasználásáva l kötött ügyletekre rögzíti az ügyfél azonosítási eljárásról szóló bels ő szabályzatában azokat а speciális, fokozott körültekintést biztosító megfelelési eljárásokat is, amelyeket azon szervezete k esetében alkalmaz а kockázatok csökkentésére, amelyek az államháztartásról szóló év i СХСУ. törvény alapján nem min ősülnek átláthatónak. 7. Az Exim tv. 8/A. (1) bekezdésének helyébe а következő rendelkezés lép :,,(1) Az Eximbank а költségvetés terhére vállalható garanciaügyletek beváltásából ered ő követeléseket, valamint а követelések után járó kamatot és késedelmi kamatot, а Mehib Rt. а kormányrendeletben előírt feltételekkel biztosíto tt követelések és а jogelődöktől átve tt biztosítás i 3

4 szerződések alapján keletkező kárkintlév őségeket az állam megbízásából а központi költségveté s javára köteles behajtani, vagy harmadik személy útján behajtatni. Az Eximbank és а Mеhib Rt. а követelés behajtása, vagy harmadik személy útján történő behajtatása során az államháztartásró l szóló évi СХСУ. törvény és а végrehajtására kiadott rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével köteles eljárni." 8. Az Exim tv. 20. (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (1) Az Eximbank szavatoló tőkéjének kiszámítása során az 575/2013/EU rendelet Második rész I. cím 4. fejezet I. szakasz vonatkozásában járulékos tőkeelemnek minősül minden olyan hitel é s kötvény, amely kielégíti az alábbi feltételeket : a) ténylegesen rendelkezésre áll, és az igénybe vev ő hitelintézet számára azonnal, jogvita vagy sortartási kötelezettség nélkül hozzáférhető, továbbá az igénybe vevő hitelintézet mérlegében szerepel, b) а hitel, illetve а kötvény eredeti futamideje öt évet meghaladó lejáratú, illetve ha а lejárat ninc s meghatározva а hitel csak а szerződésben rögzített, legkevesebb öt év múlva mondható fel é s c) а hitel esetében tőketörlesztés az eredeti lejárat vagy а szerződésben kikötött felmondási id ő előtt nem lehetséges. 9. (1) Az Exim tv. 20. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (3) Az 575/2013/EU rendelet Els ő rész II. cím 2. fejezetének alkalmazásában az Eximban k pénzügyi vállalkozásnak min ősül. (2) Az Exim tv a а következő (4) bekezdéssel egészül ki : (4) Az Eximbank nem alkalmazza az 575/2013/EU rendelet cikkében foglaltakat. 10. Az Exim tv. a) 14. (3) bekezdésében а Hpt. 62. (2) bekezdését szövegrész helyébe а Hpt (2) bekezdését szöveg, b) 18. (1) bekezdésében а Hpt. 44. (1) bekezdésében szövegrész helyébe а Hpt (1 ) bekezdésében szöveg, c) 18. (2) bekezdésében а Hpt. 44. és 68. -ától szövegrész helyébe а Hpt ától és ától szöveg, d) 21. (1) bekezdésében az a Hpt. 79. (1) bekezdésében szövegrész helyébe az az 575/2013/EU rendelet 392. cikkében szöveg, e) 21. (2) bekezdésében az a Hpt. 79. (2) bekezdésétől szövegrész helyébe az az 575/2013/EU rendelet 395. cikk (1) bekezdésétől szöveg, fi 21. (3) bekezdésében az a Hpt ának (1) bekezdésében szövegrész helyébe az az 575/2013/EU rendelet 400. cikk (1) bekezdésében szöveg, g) 24. -ában а Hрt ában szövegrész helyébe а Hpt ában szöveg, és а Hpt. 51. (2) bekezdésében szövegrész helyébe а Hpt (2) bekezdésében szöveg lép. 11. Hatályát veszti az Exim tv. 20. (2) bekezdése. 4

5 S. А személyi jövedelemadóról szóló évi CXVП. törvény módosítása 12. А személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban : Szja tv.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép : (E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése а következő.) 3. Külföldi illetőségű magánszemély: а belföldi illetőségű magánszemélynek nem minősülő természetes személy, valamint а 2. pont c) alpontjában foglaltaktól eltérően а harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény 35. (1 ) bekezdésének e) pontja hatálya alá tartozó letelepedett jogállású személy, feltéve, hogy bármely 1 2 hónapos időszakban а ki- és beutazás napját is egész napnak tekintve kevesebb, mint 183 napot tartózkodik Magyarország területén. 13. (1) Az Szja tv. I. számú melléklet 8. pont 8.7. alpontja helyébe а következő rendelkezés lép : (A пет pénzben kapott juttatások közül adómentes :) 8.7. az а szolgáltatás, amelyet а kifizető az általa fenntartott vagy használt sportlétesítményben szervezett sportrendezvényen nyújt (kivéve az utazást, az elszállásolást), továbbá az а sportszolgáltatás, amelyet а kifizető az általa fenntartott sportlétesítmény használata útján juttat, valamint az а szolgáltatás, amelyet а sportszervezet, országos sportági szakszövetség а versenysport, diáksport érdekében szervezett edzés vagy verseny vele munkaviszonyban, megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban nem álló résztvev őjének az edzési vagy versenyfeladathoz tartozó utazás, szállás és étkezési szolgáltatás révén ju ttat, azzal hogy а sportoló 30 napnál hosszabb folyamatos elszállásolására (így különösen szállodai elhelyezésére) csak akko r lehet е rendelkezést alkalmazni, ha az az olimpiai játékokon, а világbajnokságon, az Európabajnokságon, а speciális világjátékokon vagy а Heraklész program keretében való versenyzést, illetve az arra történő közvetlen felkészülést szolgálja; (2) Az Szja tv. I. számú melléklete 8. pontja а következ ő alponttal egészül ki : (A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes.) az olyan juttatás, amelyet а sportról szóló törvény szerinti sportszervezet а vele bármilyen jogviszonyban álló, а sportról szóló törvényszerinti amatőr vagy hivatásos sportolónak a) az edzési vagy versenyfeladathoz közvetlenül kapcsolódó sportszolgáltatás, utazás, szállás é s étkezés, é s b) а sportegészségügyi ellátás és sportegészségügyi ellátás fedezetéül szolgáló biztosítás díja révén juttat, azzal, hogy е pont alkalmazásában sportegészségügyi ellátás az а szolgáltatás, amely az amatőr vagy а hivatásos sportoló egészségének megőrzését vagy helyreállítását szolgálja ; 6. А társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása 14. 5

6 (1)А társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi törvény (a továbbiakban : Тао. törvény) 22. (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (3) А mozgóképszakmai hatóság által egy filmalkotáshoz kiadott, kedvezményre való jogosultságot igazoló támogatási igazolások összértéke, valamint az Mkty. 31/C. (1) bekezdése alapján kiadott határozatban megállapíto tt közvetett támogatás összege nem haladhatja meg а mozgóképszakmai hatóság által jóváhagyott közvetlen filmgyártási költség Mkty. 12. (10) bekezdésében meghatározott részének 20 százalékát, azzal, hogy nem állítható ki igazolás, ha а filmalkotás az Mkty. rendelkezései szerint nem jogosult közvetett támogatásra. (2)А Тао. törvény 22. (8) bekezdés a) pontja helyébe а következő rendelkezés lép : (A támogatási igazolás alapján а (6) és (7) bekezdés szerint meghatározott kiegészítő támogatásra jogosult:) a) а (2) és (3) bekezdés hatálya alá tartozó támogatási igazolás esetén az Mkty. 8. (1 ) bekezdésében meghatározott, а mozgóképszakmai célokra el őirányzott források elosztását végző szervezet, azzal, hogy а kiegészítő támogatást а Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működ ő Részvénytársaságnak а kincstárnál vezetett letéti számlájára kell megfizetni ; 15. (1)А Тао. törvény 22/С. (3e) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (3e) А támogatási igazolást az (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározo tt támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére а sportpolitikáért felelős miniszter, az (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére а látványcsapatsport országos sportági szakszövetsége állítja ki azt követ ően, hogy а támogatás igénybevételére jogosult szervezet által benyújtott, а támogatás igénybevételének feltételét képez ő, tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programot részben vagy egészben jóváhagyta. А sportfejlesztési program jóváhagyása során vizsgálni kell, hogy а benyújtott sportfejlesztés i program megvalósítása összhangban van-e а szakági szövetség sportpolitikai érdekeivel, valamint azt, hogy az miként illeszkedik а nemzetgazdaság érdekeihez, különös figyelemmel а hosszú távú fenntarthatóság követelményére. А támogatási igazolása sportfejlesztési program jóváhagyását követően arra tekintet nélkül állítható hogy а támogatás el ő- vagy utófinanszírozással valósul meg. (2)А Тао. törvény 22/С. (5) bekezdés g) pontja helyébe а következő rendelkezés lép : (Támogatási igazolása támogatás igénybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban csak akko r állítható ki, ha) g) nem áll az е törvény felhatalmazása alapján kiado tt kormányrendeletben meghatározottak szerint alkalmazott támogatásból kizárás hatálya alatt, és (3)А Тао. törvény 22/С. (6) bekezdés d) és e) pontja helyébe а következő rendelkezések lépnek : (Ha az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, а támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy а támogatás igénybevételére jogosult szerveze t vállalja, hogy) d) а jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújitás esetén а (3) bekezdésben meghatározott sportfejlesztési program benyújtásával egyidej űleg írásban nyilatkozik а sportpolitikáért felelős miniszter vagy az (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatá s 6

7 igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén а látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége felé arról, hogy а támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelel ően hasznosítja, valamint benyújtja а sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az id őtartamra а felújított sportcélú ingatlan üzembe helyezését követő 30 napon belül az állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igényb e vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, e) а jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén а (3) bekezdésben meghatározott sportfejlesztési program benyújtásával egyidej űleg írásban nyilatkozik а sportpolitikáért felel ős miniszter vagy az (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatá s igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén а látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége felé arról, hogy а sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot ír ki és а pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel köt szerz ődést а tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására." (4)А Тао. törvény 22/С. -a а következő (бa)-(6b) bekezdéssel egészül k i (6a) А (6) bekezdés a) és d) pontjában а Magyar Állam javára szóló jelzálogjog bejegyzésr e vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha а (6) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti, építés i engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás állami tulajdonban álló sportcélú ingatlanr a irányul. (61)) А (6) bekezdés e) pontját а támogatásból megvalósuló, építési beruházással járó, sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén nem kell alkalmazni, ha а támogatás i kérelem tárgya sportcélú ingatlanra irányuló, nem а támogatásból finanszírozott, már megkezdet építési beruházással járó tárgyi eszköz beruházás, felújítás, és ezen sportcélú ingatlanfejlesztés t közbeszerzési eljárás eredményeként nyertes ajánlattev ő végzi. (5)А Тао. törvény 22/С. (9) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (9) Az (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározo tt támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén а sportpolitikáért felelős miniszter а jelenértékén legalább 300 millió forint értékű sportfejlesztési program esetében az е törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet alapján az adópolitikáért felel ős miniszter véleményét figyelembe уёуе hoz döntést. Az adópolitikáért felel ős miniszter az erre irányuló megkeresést ől számított 10 napon belül közl i álláspontját а sportpolitikáért felel ős miniszterrel. А sportpolitikáért felelős miniszter az adópolitikáért felel ős miniszter véleményét figyelembe véve jóváhagyja vagy elutasítja а sportfejlesztési program е törvény szerinti támogatását és az err ől szóló döntést közli а támogatás igénybevételére jogosult szervezettel. Véleményeltérés esetén а sportfejlesztési program е törvény szerinti támogatására vonatkozó jóváhagyó döntést megel őzően а sportpolitikáért felel ős miniszter а Kormány döntését kéri. (6)А Тао. törvény 22/С. -a а következő (9a) bekezdéssel egészül ki : (9a) Az (1) bekezdés b) d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén а látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége а jelenértékén legalább 300 millió forint értékű sportfejlesztési program esetében az е törvény felhatalmazása alapján kiadot kormányrendelet alapján а sportpolitikáért felel ős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter véleményét figyelembe уёуе hoz döntést. А sportpolitikáért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter az erre irányuló megkeresést ől számított 10 napon belül közli álláspontját а látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vezetőjével. А miniszteri vélemények között i eltérés esetén а sportfejlesztési program е törvény szerinti támogatására vonatkozó jóváhagy ó 7

8 döntést megel őzően а látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vezetője а sportpolitikáért felelős miniszter útján а Kormány döntését kéri. Ebben az esetben а látvány - csapatsport országos sportági szakszövetsége vezet ője а Когш пy döntésének megfelelőm hagyj a jóvá vagy utasítja еl а sportfejlesztési program е törvény szerinti támogatását, és az erről szóló döntést közli а támogatás igénybevételére jogosult szervezettel." 16. (1)А Тао. törvény а következő 29/W. -sal egészül ki : 29/W. А 22. (8) bekezdés а) pontjának az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáró l szóló évi... törvénnyel megállapított rendelkezéseit а hatálybalépése napját követően fizetet támogatásra (juttatásra) kell alkalmazni. (2) А Тао. törvény а következő 29/X. -sal egészül ki : 29/X. А 22/С. (6a) bekezdésének az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szól ó évi törvénnyel megállapított rendelkezéseit а hatályba lépésekor folyamatban lév ő sportfejlesztési programok jóváhagyására irányuló kérelmek elbírálása, illetve а folyamatban lév ő sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell. 7. А hitelintézetekróz és аpénzügyi vállalkozásokról szóló évi СXII. törvény módosítása 17. А hitelintézetekről és а pénzügyi vállalkozásokról szóló évi СXII. törvény а következő 234/Q. -sal egészül ki : 234/Q december 31-ig már megképzett általános kockázati céltartalékot vagy annak eg y részét ha az veszteség fedezésére nem kerül felhasználásra а hitelintézet december 31-i fordulónappal átvezetheti az eredménytartalékba. 8. А lakástakarékpéпztárakról szóló évi LXIII. törvény módosítása 18. А lakástakarékpénztárakról szóló évi LXIII. törvény (а továbbiakban: Ltp.) 8. (1 ) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :,,(1) Е törvény alkalmazásában lakáscélú felhasználásnak min ősül : а) а lakás-előtakarékoskodó, illetve ha а szerz ődésben kedvezményezettet neveznek meg, а kedvezményezett, továbbá ezen személyek közeli hozzátartozója 1.javára történő lakótelek vásárlása, lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan vásárlása, építése, cseréje, valamint lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlása, ideértve а nyugdíjasházban а jogosult élete végéig fennálló bérleti, lakáshasználati jog vásárlását, továbbá lakásra, családi házra vagy tanуai lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerz ődés megkötéséhez szükséges önerő fmanszírozását, 2. tulajdonában, valamint pénzügyi lízingbe vétel, haszonélvezeti jog vagy az I. pontnak megfelelő más jogcímen használatában lév ő lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása,

9 3. а tulajdonában, valamint pénzügyi lízingbe vétel, haszonélvezeti jog vagy az I. pontnak megfelelő más jogcímen használatában lévő lakáshoz, családi házhoz vagy tanyai lakóingatlanhoz szükséges, illetve а beépítés alatt álló vagy már beépített terület lakhatóságát javító, а következőkben felsorolt közművek, kommunális létesítmények saját vagy önkormányzati, közműfejlesztési társulat által megvalósított beruházás keretében történő kialakítása (kiépítése, szerelése) és felújítása: szilárd burkolatú út; kerítés, járda, áram-, gáz-, vízvezeték, szennyvízcsatorna, csapadékvíz-elvezető csatorna, árok, központi fűtés, informatikai hálózati kapcsolat (telefon, kábeltelevízió, internetelérés), b) а lakásszövetkezet tulajdonában vagy а tagjainak közös tulajdonában álló épületrészek felújítás a és korszerűsítése, c) а társasházi lakások lakástulajdonosainak közös tulajdonában álló épületrészek felújítása é s korszerűsítése, d) az a) c) pontban meghatározott célok finanszírozására pénzügyi intézménytől vagy biztosítóintézettől felvett kölcsön, pénzügyi intézménytől igénybe vett pénzügyi lízing, vagy ilye n kölcsönhöz vagy lízinghez kapcsolódó, külön törvényben meghatározott gy űjtőszámlahitel, valamint а hitelintézet által folyósított és igazolt célra felhasznált munkáltatói, illetve település i önkormányzat által nyújtott kölcsön teljes vagy részleges kiváltása, e) az a) c) pontban meghatározott célok finanszírozására felvett kölcsön kiváltására felhasznált, а hitelintézetekről és а pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény január 1 jén hatályos szerinti végtörlesztés keretében nyújto tt kölcsön teljes vagy részleges kiváltás, fi а d) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő kölcsön, gy űjtőszámlahitel kiváltására felhasznált, pénzügyi intézménytől vagy biztosítóintézettől felvett kölcsönteljés vagy részleges kiváltása." Az Ltp. а következ ő 27/D. -sal egészül ki : /D. Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi... törvény 18. -ával megállapított 8. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket а január 1-jét megelőzően megkötött lakáselőtakarékossági szerződésekre is alkalmazni kell. 20. Az Ltp. 3. (1) bekezdésében az a hitelintézetekről és а pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényt szövegrész helyébe az a hitelintézetekről és а pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényt szöveg lép. 9. А személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi СXXVI. törvény módosítása 21. А személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény 3. (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (2) A 4/A. (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezetteket megillető támogatást az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felel ős miniszter utalja át. А 4/A. (1) bekezdés b) pontja szerinti kiemelt el őirányzat javára felajánlott összeget, valamint а kiemelt előirányzatnak az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeir ől szóló évi CXXIV. törvény 4. (3) bekezdése szerinti kiegészítő támogatását az el őirányzattal érinte tt költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője а 6/D. -ban meghatározottak szerint használja fel. 9

10 10. A jelzálog-hiteliпtézetгё7 és a jelzáloglevélróz szóló évi X Y. törvény módosítása 22. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló éviж. törvény a) 2. (2) bekezdésében az a hitelintézetekr ől és а pénzügyi vállalkozásokról szóló év i CXII. törvény szövegrész helyébe az a hitelintézetekről és а pénzügyi vállalkozásokról szól ó évi.... törvény szöveg, b) 14. (11) bekezdés h) pontjában az a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 14. -ának (1) bе1 е ёse szövegrész helyébe az a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és а 648/2012/ЕП rendelet módosításáról szóló június 26-i 575/2013/ЕП európai parlamenti é s tanácsi rendelet 129. cikke szöveg, és а Hpt. 2. számú mellékletének II./5. pontja értelmében szövegrész helyébe а Hpt. 6. (1) bekezdésében meghatározott, szöveg, c) 16. (3) bekezdésében а Hpt (1) bekezdésében szövegrész helyébe а Hpt (1) bekezdésében szöve g lép. 11. А magánnyugdíjról és а magáппyugй#р пztárakról szóló évi LXXXII. törvény módosítása 23. А magánnyugdíjról és а magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény a) 2. (3) bekezdésében az a hitelintézetekr ől és а pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényben szövegrész helyébe az a hitelintézetekről és а pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben szöveg, b) I. számú melléklet 8. pontjában az az évi CXII. törvény а hitelintézetekről és а pénzügyi vállalkozásokról szövegrész helyébe az a hitelintézetekről és а pénzügyi vállalkozásokról szól ó törvény szöveg lép. 12. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételei гё7 szóló évi CXXIV. törvény módosítása 24. (1) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeir ől szóló évi СХХIУ. törvény (a továbbiakban : Eflу.) 4. -a helyébe а következő rendelkezés lép : 4. (1) А bevett egyház jogosult а törvényben meghatározottak szerint rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékára, amely а bevett egyház bels ő szabályában meghatározott módon használható fel. (2) А bevett egyháza számára az (1) bekezdésben foglaltak szerint felajánlott összegeken túl а (3) és (4) bekezdés szerinti további, kiegészítő támogatásra jogosult. (3) Amennyiben az (1) bekezdés alapján а bevett egyházakat és а központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott célt mint törvényben meghatározott kedvezményezettet megillető összegek együttesen és összesen nem érik e1 а nyilatkozattal érint ett évre vonatkozóan а személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználása vonatkozásában 10

T/ 13082. számú törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/ 13082. számú törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 13082. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. november 0 2013.

Részletesebben

T/1271. számú törvényjavaslat

T/1271. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGW ÜL.~ I-ilVАiА 'LA Érkezett : 2014 SZEPT 1 j, T/1271. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek а költségvetési tervezéssel, valamint а pénzpiaci és а közüzemi szolgáltatások

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3916 4122 II. GAZDASÁG 4123 4132 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4133 4135

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3916 4122 II. GAZDASÁG 4123 4132 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4133 4135 Budapest, 2012. december 28. Ára: 4935 Ft 14. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3916 4122 II. GAZDASÁG 4123 4132 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4133 4135 3916 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 14. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról

1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

2009. évi CL. tör vény az egyes pénzügyi tárgyú tör vények módosításáról*

2009. évi CL. tör vény az egyes pénzügyi tárgyú tör vények módosításáról* 46158 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 191. szám II. Törvények 2009. évi CL. tör vény az egyes pénzügyi tárgyú tör vények módosításáról* A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosítása

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról 1

1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1996. évi CXIII. törvény 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról 1 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A törvény hatálya 1 Fogalmak 1 Ügynöki tevékenység 2 A

Részletesebben

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása 13674 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 133. szám II. Törvények 2014. évi XXXIX. törvény egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb

Részletesebben

Budapest, 2014. október 30. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1778 1836 II. GAZDASÁG 1837 1850 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1851 1852

Budapest, 2014. október 30. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1778 1836 II. GAZDASÁG 1837 1850 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1851 1852 Budapest, 2014. október 30. 10. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1778 1836 II. GAZDASÁG 1837 1850 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1851 1852 1778 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 10. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 133. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 133. szám MAGYAR KÖZLÖNY 133. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 29., hétfő Tartalomjegyzék 2014. évi XXXIX. törvény Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi

Részletesebben

T/ 13080. számú törvényjavaslat. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

T/ 13080. számú törvényjavaslat. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 13080. számú törvényjavaslat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. november 2013. évi törvény a hitelintézetekről

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya

2013. évi CCXXXVII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezései alkalmazandóak: a) a Magyarország

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról OptiJUS Opten Kft. 1 2013. évi CCXXXVII. törvény 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2014.9.30. óta hatályos szöveg I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A törvény

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi CCXXXVII. törvény 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 2014.3.15. és 2014.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1.

2013. évi CCXXXVII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezései alkalmazandóak: a) a Magyarország

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról 1

1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról 1 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról 1 Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

T/4393. számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról

T/4393. számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4393. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása 2013. évi törvény egyes törvények a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása 1. Hatályát

Részletesebben

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról*

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 74. szám 22159 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 182. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 182. szám MAGYAR KÖZLÖNY 182. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 22., hétfő Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXVIII. törvény A biztosítási tevékenységről 25060 344/2014. (XII. 22.) Korm. rendelet A vízgazdálkodási

Részletesebben

* az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k

* az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k } yfly* lrrk:. : 7013 NOV 2 2013. évi...törvén y * az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint-a-nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról ~k I.

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról *

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról * a l'1vatai a -crn nyszámj 18 ' ojá 0 ` 1 Érkezett : 2012 OV" 2 6 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról * I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

Részletesebben

2012. évi... törvény az adózást érinfií egyes törvények módosításáról * 1. Az illetékekiól szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

2012. évi... törvény az adózást érinfií egyes törvények módosításáról * 1. Az illetékekiól szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1.) S :l4n watais trc mányszám : 1_0 Q érkezett: 2012.;Ujj1. 2012. évi... törvény az adózást érinfií egyes törvények módosításáról * 1. Az illetékekiól szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. Az illetékekről

Részletesebben

2003. évi LX. törvény

2003. évi LX. törvény 6712 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/84. szám 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl* Az Országgyûlés a biztosítottak érdekeinek védelme, az öngondoskodás ösztönzése, a biztosítás

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 26584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 159. szám II. Törvények 2012. évi CLXXVIII. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról* I. FEJEZET A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTÕ

Részletesebben

Az AEGON MAGYARORSZÁG LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Az AEGON MAGYARORSZÁG LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Az AEGON MAGYARORSZÁG LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. november 27 én kelt H-EN-I-1306/2013. számú MNB határozattal jóváhagyott Üzletszabályzatának 2014. június 18-án kelt H-EN-I-429/2014.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 29., csütörtök 159. szám Tartalomjegyzék 2012. évi CLXXVIII. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról 26584

Részletesebben

2003. évi LX. törvény. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről *

2003. évi LX. törvény. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről * 003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről * Az Országgyűlés a biztosítottak érdekeinek védelme, az öngondoskodás ösztönzése, a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom növelése,

Részletesebben