SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Költségvetési szerv neve: Kecskeméti Ifjúsági Otthon Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4. Telephelye: 3244 Parádfürdő, Sándorrét Közvetlen jogelőd megnevezése: Szalvay Mihály Úttörő és Ifjúsági Otthon Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvényben foglaltak szerinti helyi közművelődési tevékenység Szakágazati száma: M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Működési köre / illetékessége: Kecskemét és vonzáskörzete; szakmai folyamatok tekintetében országos, regionális és nemzetközi rendezvények szervezője, a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola üzemeltetője. Törzskönyvi száma: Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Alapító / Fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. A költségvetési szerv jogállása: Vállalkozási tevékenysége: Jogi személy A vállalkozási tevékenység maximális aránya a tervezett összkiadás 30 %-a Gazdálkodási besorolása, jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon ellátja a Kecskeméti Planetárium, a HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely gazdálkodásával összefüggő pénzügyi-gazdasági feladatokat, melynek részleteit munkamegosztási megállapodás tartalmazza. Alaptevékenysége: Iskolarendszeren kívüli nem formális képzés, kompetenciafejlesztés értékalapú kortárs közösségekben: szakkörök, klubok, tanfolyamok, tematikus foglalkozások keretében, az élethosszig való tanulás szolgálatában A gyerekek játék kultúráját fejlesztő programok, családi szabadidős rendezvények szervezése Tehetséggondozás: szakkörök, művészeti találkozók, fesztiválok és kiállítások szervezése által Irodalmi, zenei, tánc- és képzőművészeti, színház és drámapedagógiai tevékenység Közhasznú ismeretek terjesztése A kulturális hagyományok átörökítését szolgáló programok Ifjúságsegítő, közösségfejlesztő, mentálhigiénés szolgáltatás és képzés Ifjúsági közéleti és szórakoztató programok, a fiatalok társas életét, kulturált szórakozását biztosító közösségi formák megteremtése és támogatása A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok szervezése Egészségnevelés, természetjáró és kiránduló programok szervezése Környezettudatosságra való nevelés, természetvédelmi programok szervezése 2

3 Az iskolai oktató-nevelő munkát, és szabadidős tevékenységet segítő, kiegészítő közművelődési szolgáltatás Közművelődési információs szolgáltatások Nyári vakációs programok szervezése, táboroztatás Az alaptevékenységi szakterületekre épülő felnőttképzés Módszertani tevékenység, részvétel a szakemberképzésben Tevékeny közreműködés a városi kulturális, ifjúsági nagyrendezvények megvalósításában, a nemzetközi kulturális kapcsolatok építésében. A kulturális hátrányok csökkentésére irányuló szakmai programok rendezése Kiadói tevékenység, filmgyártás Szakmai- és egyéb tanfolyami képzés, vizsgáztatás Rendezvények szervezése Reklámtevékenység Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Eszközkölcsönzés Bel- és külföldi utazásszervezés, csereüdültetés Az Otthon mozi üzemeltetése, értékhordozó, gyermek és ifjúsági igényeket szolgáló működtetése A Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola üzemeltetése Táboroztatás, erdei iskolai programok szervezése, üdültetés, turisztikai szálláshelyként való hasznosítás, élelmezés biztosítása Alaptevékenység szakfeladatai: Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Üdülői szálláshely-szolgáltatás Üdülői, tábori étkeztetés Egyéb vendéglátás Film-, video-, televízióműsor-gyártás M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások A gyermekek és fiatalok környezet és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése Befogadó színházak tevékenysége Produkciós színházak tevékenysége 3

4 M.n.s. színházak tevékenysége Zeneművészeti tevékenység Táncművészeti tevékenység Egyéb előadó-művészeti tevékenység Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység Alkotóművészeti tevékenység Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Közösségi, társadalmi tevékenységek M.n.s egyéb személyi szolgáltatás Könyvkiadás Egyéb kiadói tevékenység Szakmai továbbképzések Rendezvényi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás Kölcsönzés, operatív lízing M.n.s. egyéb felnőttoktatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Reklám, piackutatás Egyéb kiskereskedelem Adminisztratív, kiegészít ő szolgáltatás Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Feladatellátást szolgáló vagyon: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 4014 helyrajzi számú kecskeméti és 090/17 helyrajzi számú parádfürdői ingatlan, valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. Vagyon feletti rendelkezés: A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 25/2003. (VI.2.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján bízza meg. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján polgári jogi jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény alapján munkaviszony 4

5 Jelenleg hatályos alapító okiratát Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 138/2013. (V.30.) KH. számú határozatával fogadta el. Az intézmény székhelye épült: ben Komor Marcell és Jakab Dezső műépítész terve alapján. Az épület felújítás utáni átadásának időpontja: október 30. A műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 29/1990. (XI. 23.) KTM-MKM együttes rendelet 3.. alapján műemlékké nyilvánítva. Az intézményben található beépített műalkotás: Kalmárné Horóczi Margit: Nemzedékek (falfestmény) Az intézmény közösségi célra hasznosított alapterülete: 2.265,63 m 2 (Részletesen a 4.sz. mellékletben) Pénzforgalmi számla száma: OTP Adószám: Engedélyezett létszám: 25,3 fő - ebből: technikai : 12,3 fő - ebből: szakmai: 13 fő Elektronikus elérhetőségek: honlap cím: cím: Az intézményben használt bélyegzők lenyomatát, valamint bélyegzők használatára feljogosított személyeket az intézmény bélyegző nyilvántartása tartalmazza. 5

6 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI ALAPELVEI Feladatkörébe tartozik valamennyi, A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 76. (2) bekezdésében megjelölt közművelődési forma, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korosztály kulturális és szabadidős tevékenységeire Kecskemét város területén. Mozi üzemeltetés. Ifjúsági táborüzemeltetés. (KMJV 28/2001. (VI.5), 58/2009 (XI.27) rendelete a közművelődésről ) Működési alapelvek: A gyermek és ifjúsági közösségi művelődés intézményi feltételeinek megteremtése, folyamatos fenntartása különös tekintettel a délutáni, esti, hétvégi szabadidős programokra, valamint a nyári iskolai szünidő időszakára. A gyermekek és fiatalok kulturális közösségi szocializációjának elősegítése a művelődés eszközeivel, kultúra közvetítés a korosztályi sajátosságok figyelembevételével. Nyitottság, érdeklődés, befogadói attitűd kialakítása a kulturális értékek, közösségi hagyományok iránt oly módon, hogy a folyamatban résztvevők aktivitása, alkotóképessége megnyilatkozzék. A művelődés, szórakozás közösségi alkalmainak gazdagítása a célcsoport (gyerekek, fiatalok, családok, pedagógusok) részvételével; az öntevékenység támogatása.. Az intézmény programkínálatának, szolgáltatáskörének hosszú távon kell szolgálnia a gyerekek, fiatalok művelődési szolgáltatásokat igénylő, velük élni tudó polgárrá válását. 6

7 III. EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLETEK Az intézmény szakmai feladatai ellátásában együttműködik minden olyan közösséggel, szervezettel, intézménnyel és magánszeméllyel, amely hasonló célokért dolgozik illetve támogatást nyújt az intézményben folyó tevékenység megvalósításához. Munka és információs kapcsolatot épít ki és tart fenn a városban lévő kulturális és oktatási intézményekkel, ifjúsági, civil szervezetekkel. Az együttműködésben törekszik a koordinációra. Megyei városi nemzetközi / testvérvárosi szakmai kapcsolatok építésével segíti a közösségek közötti cserekapcsolatok, kialakítását az alkotóközösségek tapasztalatcseréjét. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ellátja az önállóan működő HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely és a Kecskeméti Planetárium gazdálkodási és pénzügyi feladatait a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 138/2013. (V.30.) KH számú határozata alapján. IV. AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSI RENDJE Az intézmény nyitva tartási rendje törzs nyitva tartás alapján kerül meghatározásra 1. Év közben: (szeptember 20-tól a tanév végéig) Hétköznap: 8,00 20,00 óráig Szombaton: 9,00 16,00 óráig Vasárnap: rendezvények függvényében 2. Nyári nyitva tartás (a tanítási szünet kezdetétől szeptember 20-ig) Hétköznap: 8,00 18,00 óráig Az intézmény törzs nyitva tartásán túl, a rendezvényei, programjai szerint határozza meg nyitva tartását 3. Az Otthon mozi és az Otthon kávézó nyitva tartása az éves hasznosítási terv, a műsorrend illetve az üzemeltetővel való szerződés alapján kerül meghatározásra. 4. A parádfürdői tábor nyitva tartása folyamatos. A hasznosítás idény jellege miatt az év során január és március között 1 hónapos zárva tartás tervezhető. Az éves karbantartási munkák elvégzésére három hetes nyári zárva tartás tervezhető a szakmai feladatok ellátásának figyelembevételével. 7

8 V. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A szervezeti felépítés ábrája 1. számú melléklet 1. Az intézmény vezetése 1.1. Igazgató Az igazgató, mint egyszemélyi felelős vezető biztosítja az intézmény szakszerű működését, az alapító okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítását. Megbízója és munkáltatója a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése. Megbízása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján történik. Az intézményvezető feladatait az igazgató magasabb vezetői beosztásban látja el. A magasabb vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. Feladata Az intézmény munkájának tervszerű kiépítése és irányítása, szakemberek alkalmazása, az éves munkatervben meghatározott koncepció végrehajtásának biztosítása. A rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Gondoskodik: az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának és egyéb működéhez szükséges szabályzatainak elkészítéséről, életbeléptetéséről és azok következetes érvényesítéséről, az intézmény éves munkatervének és a munka értékelésének elkészítéséről. Együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, az intézmény nevében kollektív szerződést köt. Gyakorolja a munkáltatói jogkört az intézmény valamennyi közalkalmazottja és egyéb munkavállalói vonatkozásában. Ellátja az intézmény képviseletét a fenntartó önkormányzatnál, bíróságok és más hatóságok előtt. Kapcsolatot tart: a városi, megyei, regionális, országos és külföldi társintézményekkel, szervezetekkel, egyesületekkel, civil szervezetekkel, az intézményben működő közösségekkel. 8

9 Hatáskör A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szerinti képviseleti jog keretében az intézmény nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. E körben aláírási és kiadmányozási joga van. Önállóan rendelkezik a jogszabályok keretei között az intézmény rendelkezésére bocsátott költségvetési előirányzatok felett. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az intézmény feladatellátásához kapcsolódóan fizetési vagy gazdálkodást érintő más kötelezettségvállalást tehet a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett. A belső utasítások, szabályzatok vonatkozásában aláírási joga van, továbbá a kifelé menő okiratok, levelezések vonatkozásában kiadmányozási joga van. Ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van az intézmény egésze területén. Felelősség Felelős: az Alapító okiratban meghatározott intézményi feladatok ellátásáért, a vonatkozó jogszabályok szerinti szakszerű és törvényes intézményi működésért, az intézmény rendjéért, fegyelméért, az ésszerű, takarékos gazdálkodásért, a költségvetési tervben valamint az intézmény belső szabályzataiban foglaltak betartásáért betartatásáért, a szakembergárda megfelelő összetételéért, a szakszerű és színvonalas munkavégzésért Igazgatóhelyettes Megbízása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján történik. Az igazgató helyettes feladatait magasabb vezetői beosztásban látja el. A magasabb vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. Az igazgatóhelyettes, mint az igazgató általános helyettese látja el a munkaköri leírásában részletezett feladatát. Feladatai Koordinálja és ellenőrzi az intézmény szakmai, tartalmi munkáját, a munkatervi feladatok ütemezett végrehajtását, a közösségi terek hasznosítását. Irányítja a szervezési, tájékoztatási és propaganda tevékenységet, Felelős az éves munkaterv előkészítésért, a havi programterv összeállításáért, az éves statisztika és szakmai beszámolók elkészítéséért, a kulturált intézményi kommunikáció kialakításáért, a belső szervezési algoritmusok 9

10 kidolgozásáért, működtetéséért, az intézmény szakmai munkájának dokumentálásáért, a kulturális nyilvántartások vezetéséért. Koordinálja a havi ügyeleti beosztást, gondoskodik az arányos munkaelosztás kialakításáról. Koordinálja az intézmény pályázati tevékenységét. Ellátja a dolgozók továbbképzésével, beiskolázásával kapcsolatos feladatokat. Folyamatosan ellátja a munkafolyamatokba épített belső ellenőrzést: szakmai munka személyi, tárgyi feltételei, a szakmai tevékenység, a munkavégzés színvonala vonatkozásában. Javaslatot tesz az intézmény éves belső ellenőrzési tervének összeállítására. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, illetve mindazon szervekkel, melyekkel az intézmény együttműködik. Az igazgatót távollétében helyettesíti és ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza. Az intézmény szakmai munkájára vonatkozóan döntés-előkészítő munkát végez. Az általa irányított szakterületen a dolgozók tájékoztatása, az operatív feladatok összehangolása, a végzett munka értékelése céljából munkaértekezletet tart. Hatáskör, jogkör Az igazgató tartós távolléte esetén helyettesítési jogkört lát el az igazgató által adott helyettesítési megbízás szerint. Aláírási jogkörrel rendelkezik, az általa hozott intézkedések, utasítások vonatkozásában. Kiadmányozási joggal rendelkezik a tájékoztatási és reklám területen. Kötelezettségvállalási joggal rendelkezik Ft értékhatárig jóváhagyott program költségvetés, illetve vezetőségi döntés alapján. Utalványozási joggal rendelkezik Ft értékhatárig Feladatkörének ellátása során rendelkezési joga van az intézmény szakmai dolgozói valamint az ügyeleti és információs szolgálat tekintetében. Javaslattevő joga van a dolgozók erkölcsi és anyagi elismerésére, illetve elmarasztalására vonatkozóan. Felelősség Felelős az intézmény szakmai tevékenységének összehangolásáért, munkaterv szerinti megvalósításáért és ellenőrzéséért. az Ifjúsági Otthon belső szabályzataiban, a vonatkozó jogszabályokban, rendeletekben foglaltak betartásáért és betartatásáért, 10

11 az általa hozott intézkedések szakszerűségéért, feladatai színvonalas ellátásáért Gazdasági vezető A gazdasági vezető az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek igazgatóival együttesen irányítja az intézmények gazdálkodását. Megbízása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján történik. A gazdasági vezető feladatait magasabb vezetői beosztásban látja el. A magasabb vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A gazdasági vezető felett a megbízás, megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása tekintetében a munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. Feladatai 1. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv esetében Elkészíti az intézmény éves költségvetési tervét, a félévi és éves beszámolókat. Gondoskodik az érvényes pénzügyi jogszabályoknak megfelelő intézményi gazdálkodásról a jóváhagyott költségvetésen belül. Elkészíti az intézmény gazdálkodásra, vagyonvédelemre vonatkozó szabályzatait. Kialakítja a teljes számviteli, pénzügyi, bizonylati rendet, szervezi és ellenőrzi a gazdasági folyamatokat. Javaslatot tesz az intézmény éves belső ellenőrzési tervének összeállítására. Folyamatosan ellátja a munkafolyamatba épített belső ellenőrzési feladatokat gazdasági technikai területen, illetve a parádfürdői táborban. Biztosítja és ellenőrzi a pénztári feladatok szabályszerű ellátását. Feladata a banki átutalások összeállítása, a terminálon keresztüli utalás ellenőrzése, jóváhagyása. Eleget tesz az intézmény bevallási kötelezettségeinek. Irányítja és ellenőrzi a leltározás, selejtezés folyamatát. Megszervezi, ellenőrzi és az intézmény egész tevékenységével összehangolja a gazdasági, technikai csoport munkáját. Megszervezi és ellenőrzi az intézmény naprakész, pontos irattározását. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk szabályszerű elkészítését illetve vezetését. 11

12 Biztosítja az intézmény éves munkatervi feladatainak végrehajtásához szükséges technikai, műszaki, informatikai feltételeket. Az intézmény működéséhez szükséges beszerzési igényeket összegyűjti, rangsorolja és a pénzügyi fedezet biztosításának lehetőségét megvizsgálva, az intézményvezetővel közösen meghatározza az intézményben folyó felújításokat, beruházásokat és ellenőrzi azok megvalósulását. Az adott évre tervezett közbeszerzésekről közbeszerzési tervet készít. Megszervezi és lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat. A közbeszerzési eljárások lebonyolításához hivatalos közbeszerzési tanácsadó segítségét veheti igénybe. Az intézmény pályázati projektjeinek költségvetését összeállítja. A projekt pénzügyi megvalósítását felügyeli, gondoskodik a pénzügyi beszámoló pályázati kiírásnak és a vonatkozó szabályoknak megfelelő összeállításáról. Meghatározza és ellenőrzi a gazdasági területen dolgozó munkatársak projektekhez tartozó feladatait. Biztosítja az intézmény vagyonvédelmileg biztonságos működését. Biztosítja a munkaügyi, létszám és bérgazdálkodási feladatok jogszabály szerinti végrehajtását, és eleget tesz az intézmény ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének. Az igazgató és helyettese távolléte esetén megbízás alapján képviseli az intézményt az igazgató egyedi megbízása alapján. Gazdasági jellegű kérdésekben képviseleti jogkört lát el. Ellátja a kapcsolattartást a Polgármesteri Hivatal illetékes irodai apparátusával. Az intézmény gazdálkodására működtetésére vonatkozóan döntés-előkészítő munkát végez. Felügyeli a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola működését. Az üzemeltetési feladatok megszervezését a táborvezetővel együttesen látja el. Feladatai különösen: A tábor működés személyi tárgyi feltételeinek biztosítása A szabályzatok, az éves költségvetés és beszámoló elkészítése A tábor üzemeltetés folyamatba épített és eseti ellenőrzése Javaslattétel a tábori szolgáltatások térítési díjára A beruházások előkészítése, ezzel kapcsolatos koordináció, az üzemelésre való átvétel előkészítése Feladata, hogy az általa irányított szakterületen megszervezze a dolgozók tájékoztatását, az operatív feladatok összehangolása, a végzett munka értékelése céljából. 12

13 2. Az önállóan működő költségvetési szervek esetében Elkészíti az intézmények éves költségvetési tervét, a félévi és éves beszámolókat. Gondoskodik az érvényes pénzügyi jogszabályoknak megfelelő intézményi gazdálkodásról a jóváhagyott költségvetésen belül. Elkészíti az intézmények gazdálkodásra, vagyonvédelemre vonatkozó szabályzatait. Kialakítja a teljes számviteli, pénzügyi, bizonylati rendet, szervezi és ellenőrzi a gazdasági folyamatokat. Javaslatot tesz az intézmények éves belső ellenőrzési tervének összeállítására. Folyamatosan ellátja a munkafolyamatba épített belső ellenőrzési feladatokat gazdasági technikai területen. Biztosítja és ellenőrzi a pénztári feladatok szabályszerű ellátását. Irányítja és ellenőrzi a leltározás, selejtezés folyamatát. Megszervezi, ellenőrzi és az intézmények egész tevékenységével összehangolja a gazdasági, technikai csoport munkáját. Gazdasági jellegű kérdésekben képviseleti jogkört lát el. Ellátja a kapcsolattartást a Polgármesteri Hivatal illetékes irodai apparátusával. Az intézmények gazdálkodására működtetésére vonatkozóan döntés-előkészítő munkát végez. Az általa irányított szakterületen a dolgozókat folyamatosan tájékoztatja, az operatív feladatok összehangolja, a végzett munka értékelése céljából munkaértekezletet tart. Hatáskör, jogkör Ellenjegyzési joggal rendelkezik az utalványok, valamint az intézmény fizetési illetve más gazdálkodást érintő teljesítési kötelezettségvállalásai felett. Rendelkezési joga van a gazdasági - technikai csoport dolgozói vonatkozásában. Feladatkörébe utalt munkavégzés során utasítási joga van. Javaslattevő joga van a gazdasági csoportban dolgozók erkölcsi és anyagi elismerésére, illetve elmarasztalására vonatkozóan. Felelősség Felelős az intézmények gazdasági tevékenységéért, a költségvetési tervben valamint az intézmény belső szabályzataiban foglaltak betartásáért, a feladatkörébe utalt tevékenység szakszerű ellátásáért. 13

14 az intézmények gazdálkodására vonatkozó hatályos jogszabályok, helyi rendeletek és az intézmény belső szabályzataiban foglaltak betartásáért és betartatásáért. az általa hozott intézkedések szakszerűségéért, feladati színvonalas ellátásért Otthon mozi vezetője Megbízása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet alapján történik. A mozi vezető feladatait vezetői beosztásban látja el. A vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. Feladata A működési elveket érvényesítő műsorterv megvalósítása a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően. A folyamatos üzemeltetés biztosítása, a filmellátás szervezése: a terjesztővel, forgalmazóval való együttműködés, a műsorjelentések ellenőrzése. A hasznosítási mutatók (látogatottság) folyamatos értékelése, havi jelentés elkészítése az intézményvezető részére. Információs és közönségkapcsolati munka. A havi műsorismertetők elkészítése a programok médiában való megjelentetése. A moziban dolgozó illetve beosztott szakalkalmazottak: gépész, pénztáros, jegykezelő, takarító, ruhatáros munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése. A munkaterülethez kötődő információs és munkakapcsolat kialakítása a szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel. A filmvetítésekhez kapcsolódó kiegészítő programok szervezése: közönségtalálkozók, pályázatok, kiállítások. A filmes programok integrálása az intézmény egyéb kulturális rendezvényeibe. Feladata a mozi terem egyéb kulturális, közösségi célú hasznosításának tervezése és koordinálása: hangsúlyozottan a művész mozi arculathoz illeszkedő zenei, színházi, irodalmi programok céljára a szabad kapacitás bérleményként való hasznosítása A működési feltételek támogatása folyamatos pályázati munka formájában. Felügyeli az előadások megtartását, a mozi biztonságos, tűz- és balesetvédelmi szempontból előírás szerinti működését. 14

15 Hatáskör Javaslattételi joga van a mozi műsorrendjének, térítési díjainak, költségvetésének, tárgyi beszerzéseinek, karbantartási munkáinak vonatkozásában valamint a munkavállalók alkalmazása tekintetében. Feladatkörének ellátása során rendelkezési joga van a mozi dolgozói valamint a beosztott munkát végző dolgozók vonatkozásában. Javaslattevő joga van a mozi dolgozók erkölcsi és anyagi elismerésére, illetve elmarasztalására vonatkozóan. A moziban folyó munka folyamatos ellenőrzése Kiadmányozási joggal rendelkezik a mozi műsorát illetően. Képviseli a mozit az igazgató megbízása alapján. Felelősség Felelős az Otthon mozi működési elvek szerinti hasznosításáért, a szakterületén folyó munka szakmai és gazdasági tervezéséért, költségvetési tervben foglaltak betartásáért, a feladatkörébe utal tevékenység szakszerű ellátásáért, a programok tartalmilag igényes éves szinten gazdaságilag eredményes megvalósításáért, az intézmény belső szabályzataiban, a vonatkozó jogszabályokban, rendeletekben foglaltak betartásáért és betartatásáért, az általa hozott intézkedések szakszerűségéért, feladati színvonalas ellátásért. 2. Beosztott munkakörök 1. Szakmai terület Közművelődési szakember I. II. III. Marketing és reklámszervező Dekoratőr - grafikus 2. Gazdasági terület Főkönyvi könyvelő Gazdasági ügyintéző Munkaügyi ügyintéző Pénzügyi ügyintéző Projekt asszisztens Pénztáros Ügyviteli alkalmazott Jegypénztáros 3. Műszaki technikai és üzemeltetési terület 15

16 Gondnok - berendező Technikus berendező Gondnok (Parádfürdői tábor) Mozigépész Jegykezelő Filmszállító Ruhatáros Takarító (Parádfürdői tábor) Udvaros (Parádfürdői tábor) Tábori őr Saját konyha üzemeltetés esetén: Élelmezésvezető Szakács Konyhai kisegítő Anyagbeszerző Az egyes feladatköröket - az SZMSZ alapján az egyéni munkaköri leírások tartalmazzák 3. Megbízottak Az intézmény kiterjedt szakmai feladatellátására való tekintettel és biztonságos üzemeltetése érdekében megbízási jogviszony és vállalkozási szerződés keretében is gondoskodhat a feladatok ellátásáról. A rendszeres tevékenységet végzők (szakkör- és foglalkozásvezetők) tevékenységüket hitelesített munkanaplóban vezetik. A megbízottak munkájuk során kötelesek betartani az intézmény működési rendjét, szolgáltatásaira vonatkozó szakmai és etikai követelményeket. 4. Önkéntes segítők Az intézmény munkáját szakértő és laikus önkéntes segítők támogatják. Az önkéntes segítők feladatkörét, munkájuk tartalmi és formai leírását az intézmény és az önkéntes segítők közötti írásbeli megállapodás tartalmazza. Az önkéntes segítők kötelesek betartani az intézmény szolgáltatásaira vonatkozó szakmai és működési alapelveket. Az intézmény szolgáltatásaiba megállapodás alapján, a program felelős munkatárs megbízása és iránymutatása alapján kapcsolódhatnak be Az önkéntesek tevékenységük igazolását legalább 30 nap vagy 240 óra közérdekű önkéntes munkavégzést követően kérhetik az intézményvezetőtől. Az önkéntes szerződés lejártával az intézményvezető (a munkatársakkal közös értékelést követően) minősítő igazolást állíthat ki az önkéntes számára. VI. AZ INTÉZMÉNY TESTÜLETEI Vezetőség Az intézményi működést és feladatellátást irányító, koordináló döntés előkészítő, döntéshozó és értékelő testület. Feladata: az éves munkaterv és költségvetés teljesítés feltételeinek biztosítása, 16

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szerencsi Művelődési Központ Szerencs Szervezeti és Működési Szabályzat Szerencs, 2013. június 7. Csider Andor igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés, általános rendelkezések... 6 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

A Goldmark Károly Művelődési Központ

A Goldmark Károly Művelődési Központ A Goldmark Károly Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Csengei Ágota igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz/392/2011 ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére Tárgy: A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei

Részletesebben

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Dr. Nagy András igazgató Jóváhagyom: Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kiadja: Szépművészeti Múzeum Budapest, 1146 Dózsa György út 41. A kiadásért felelős: Dr. Baán László főigazgató Jóváhagyom:. Dr. Baán László Oktatási

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Wohner Csaba igazgató 1 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011 1. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete 2011. április 1-jével létrehozta A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központot Az alapító okirat kelte, 2011. június 23. száma: 115/2011. kt. határozat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, CÉLJA, HATÁLYA, AZOKAT MEGALAPOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS DOKUMENTUMOK 1. A szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szivárvány Óvoda 2440 Százhalombatta Liszt Ferenc stny. 12. Tel/Fax: 06-23-355-524; 540-425 e-mail: szivovi@freestart.hu MINŐSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója:

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mákszem Óvoda 2040 Budaörs Patkó u.2. Az intézmény OM azonosítója: 202684 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 7/2013. (VIII.28.) Legitimációs eljárás Intézményvezető:

Részletesebben

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabó Béla igazgató A szakmai program 2. számú melléklete I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lukácsházi Gyöngyház Egységes Óvoda- Bölcsőde Az intézmény OM azonosítója: 202173 Intézményvezető: Máté Mihályné A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda

Holdfény Utcai Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név Intézményvezetői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: Az intézmény szakalkalmazotti értekezlete 2010. október 27. napján. Jóváhagyta: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 BEVEZETÉS... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 6 2. Az intézmény

Részletesebben

SZÉCHENYIVÁROSI ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZÉCHENYIVÁROSI ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÉCHENYIVÁROSI ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagyné Nyekita Ilona igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Preambulum...5 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi alapjai...5 1.2. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Csicserke Óvoda Tápiószele

Szervezeti és Működési Szabályzat Csicserke Óvoda Tápiószele Szervezeti és Működési Szabályzat Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi Béla út 1 Az intézmény OM azonosítója: 037277 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2/2013. 2013.03.26 Gavaldik

Részletesebben

FOKI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

FOKI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI A FONYÓDI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FONYÓDI KULTURÁLIS KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 3. oldal 1.1. Jogszabályi háttér 3.

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÓBITA ÓVODA 1172 Budapest, Heltai tér 1. OM azonosító 034633 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Szabó Ildikó Kelt: 2013. február 28. intézményvezető Bóbita Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. május 3. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3. oldal II. III. IV. Az intézmény funkciója, feladatai... 6. oldal Az intézmény

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben