2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, április Gaszperné Román Margit ügyvezető

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítása i adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök ( sor) II. KÖVETELÉSEK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) IV. EREDMÉNYTARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY F. Kötelezettségek ( sor) III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK III. ÉRTÉKPAPÍROK I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken III. TŐKETARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK E. Céltartalékok I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 25. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzívák időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Nyíregyháza, április 30. a vállalkozás vezetője (képviselője) 2

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Tételszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE 0 0 III. EGYÉB BEVÉTELEK III/a. Ebből: visszaírt értékvesztés IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK VII/a. Ebből: értékvesztés 0 0 A. ÜZEMI (üzleti)tevékenység EREDMÉNYE (I±II+III-IV--V-VI-VII) VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 720 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 D. RENDKÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Nyíregyháza, április 30. a vállalkozás vezetője (képviselője) 3

4 NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT évi egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Nyíregyháza, április Gaszperné Román Margit ügyvezető 4

5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A TÁRSASÁG ADATAI Cégnév: Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövid név: Nyírszakképzés Nonprofit Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. A társaság telephelyei: a társasági szerződés szerint a partnerintézmények székhelye és telephelyei Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf Honlap: Adószám: Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: Alapítás időpontja: május 6. Bejegyzés időpontja: július 21. ÁFA- alanyiság: a Társaság nem alanya az ÁFA-nak Törzstőke: Ft Alapítók: Balkány Város Önkormányzata Ft 10 % Besztereci Helyi Jóléti Szolgálat Alapítvány Ft 10 % Debreceni Egyetem Ft 11 % Nagykálló Város Önkormányzata Ft 15 % Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ft 30 % Nyíregyházi Főiskola Ft 11 % Tiszavasvári Város Önkormányzata Ft 13 % Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. (2009. augusztus Ft 25-től) Összesen: Ft 100 % Együttműködési megállapodás a Magyar Magiszter Alapítvánnyal 5

6 A vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek) neve és székhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni: A beszámoló összeállításáért felelős személy neve és regisztrációs száma: Könyvvizsgáló Gaszperné Román Margit 4400 Nyíregyháza, Sikló u. 3. Kutykó Róbert TAX-CONTIR Kft. székhely: Nyíregyháza, Csipke u. 16. MKVK. nyilv.száma: Hollós András, okleveles könyvvizsgáló, MKVK. tagszáma: A társaság tevékenységi köre: A Társaság fő tevékenysége: Szakmai középfokú oktatás Cél szerinti kiemelkedő közhasznú közszolgáltató tevékenysége: - általános középfokú - szakmai középfokú oktatás - felső szintű nem felsőfokú oktatás - máshová nem sorolt egyéb oktatás Általános közhasznú, közszolgáltató tevékenységek: - sport, szabadidős képzés - kulturális képzés - oktatást kiegészítő tevékenység. A Társaság vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti. Vállalkozási tevékenységünk 2012-ben indult, de mértéke nem jelentős az alaptevékenységhez viszonyítva. 2. A Társaság feladatainak, tevékenységének általános bemutatása A Társaság alapvető feladata, hogy a szakképzési, közoktatási és felnőttképzési törvénynek megfelelően közreműködjön a fenntartók képzési szerkezetének működtetésében, korszerűsítésében, a térségi foglalkoztatási igényeknek megfelelő szakképzés feltételeinek javításában. A Társaságnak 2012-ben a kialakított rendszer működtetése volt a fő feladata, de jelentősen erősítettük a gazdálkodókkal főképpen a fejlesztési támogatások kapcsán kiépített kapcsolatokat az átmenet éve volt abból a szempontból, hogy a tárgyévben kezdődött a szakképzési rendszer átalakulása, ebben az évben álltak fel az új intézmények, ugyanakkor a feladataink még változatlanul megmaradtak, kivéve a fejlesztési források gyűjtését. 6

7 A TÁMOP /2-2F azonosítószámú, a TISZK rendszer továbbfejlesztése tárgyú projekt sikeres megvalósítását követően a projekt eredményeinek fenntartása is kiemelt feladat a fenntartási időszakban. 3. A számviteli politika főbb vonásai A számviteli politikának a 2012-es üzleti év beszámolója szempontjából releváns pontjai kerülnek röviden ismertetésre. Könyvvezetés módja Kettős könyvvitel Beszámoló készítés rendje Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint április hó 30. nap. A Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény alapján közhasznúsági melléklet készítésére kötelezett a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben előírt formában. Az eredmény-kimutatás választott formája Társaságunk a tevékenység eredményét A típusú összköltségeljárással állapítja meg. A mérlegkészítés választott formája Társaságunk A típusú mérleget készít. Amortizációs politika a) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik. Az Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerezési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési költségként.0 A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg az üzleti év végén. A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig ezen eszközöket előreláthatólag használni fogjuk. b) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli leírás nem történt a tárgyévben. Céltartalék képzés Céltartalékot a tárgyévi eredmény terhére nem képeztünk. 7

8 Értékhelyesbítés A Társaság értékhelyesbítést nem alkalmaz. Aktív és passzív időbeli elhatárolások Nagyon lényeges és alapvető a számviteli politikánál az összemérés elve, a nagyösszegű támogatások miatt. Bevételeink nagy része támogatás formájában folyik be, ezért különösen a passzív időbeli elhatárolásoknak, azon belül is a halasztott bevételeknek nagy jelentősége és a mérlegben döntő súlya van. Az összemérés elvének alkalmazása nélkül a beszámoló nem mutatna a valódiság elvének megfelelő képet, hiszen a támogatások a bevételeket a támogatás érkezésének évében megnövelnék, de később a költségeket növelné meg az elszámolandó értékcsökkenési leírás miatt. 8

9 II. A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK II. 1) Kiegészítő adatok a mérleghez ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Immateriális javak: e Ft. Bruttó érték Nettó érték ezer Ft-ban IMMATERIÁLIS JAVAK Tárgyi eszközök: e Ft. Nyitó érték Bruttó érték Növekedés Nyitó érték Nettó érték Növekedés Nyitó Növeke- Csökkenés Nyitó Növeke- Csökke- Megnevezés érték dés Záró érték dés nés Záró Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Csökkenés Csökkenés ezer Ft-ban Megnevezés Záró Záró Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások TÁRGYI ESZKÖZÖK A tárgyi eszközök állománya 2012-ben már nem nőtt, az előző évek töretlen növekedése után idén kisösszegű eszközbeszerzéseink voltak, így a nettó érték összességében az értékcsökkenési leírás miatt közel 20%-kal csökkent. Befektetett pénzügyi eszközök állománya: 0 Forgóeszközök 9

10 Készletek A Társaság a tevékenység jellegéből adódóan készletekkel nem rendelkezik. Követelések A mérlegben követelésünk nincsen, sem vevői kintlévőség, az önkormányzati támogatás hiánya miatt pedig semmilyen támogatásjellegű követelésünk az idei évben nem volt. Pénzeszközök: 718 e Ft. A pénzeszközök állománya jelentősen lecsökkent, hiszen 2012-ben már nem fogadhattunk fejlesztési támogatást, amely az év végi pénzeszköz-állománynak évről-évre több, mint 95%-át adta. Mivel a ben befolyt támogatást 2012-ben fel is kellett használni, ezért a pénzeszközök állománya a tavalyi 125,6 M Ft-ról 0,7 M Ft-ra csökkent. Pénztár: 201 e Ft Bankszámlák: 517 e Ft Aktív időbeli elhatárolások Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: 425 e Ft. Itt egyetlen számla összegét, a könyvelő szoftvercsomag következő évekre vonatkozó díját mutatjuk ki, ennek összege: 425 e Ft. FORRÁSOK Saját tőke A jegyzett tőke összege e Ft, melyet a tulajdonosok teljes összegében a Társaság rendelkezésére bocsátottak. A mérleg szerinti eredmény az előző évektől eltérően nem 0 e Ft-on alakult. Ennek az az oka, hogy a korábbi évektől eltérően teljesen kifutottak az olyan jellegű támogatások, amelyeken nem lehet eredményt realizálni (TÁMOP-os támogatások, fejlesztési támogatás, önkormányzati működési támogatás). Ezzel párhuzamosan beindult a vállalkozási tevékenység, és a kamatbevételünkből maradt év végére, így adódott a közhasznú tevékenység eredményeként eft, a vállalkozási tevékenység eredményeként 189 e Ft, ez összesen e Ft mérleg szerinti eredményhez vezetett. Céltartalékok 10

11 A tárgyévi eredmény terhére céltartalékot nem képeztünk. Kötelezettségek: 515 eft Hátrasorolt kötelezettségek: 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek: 0 Rövid lejáratú kötelezettségek: 515 e Ft A szállítói kötelezettségek állománya 0 e Ft, mivel a fejlesztési támogatás felhasználása érdekében valamennyi szállítói tartozást a tárgyévben kifuttatunk. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 515 e Ft Kötelezettség jogcíme Összeg (e Ft) SZJA kötelezettség 25 Egyéb adófizetési kötelezettség 65 NSZFI-nek visszautalandó, fel nem használt SZAHO 216 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 209 Összesen 515 Passzív időbeli elhatárolások A Társaság beszámolójában különös jelentőséggel bíró összemérés elve alapján mind a három, utófinanszírozott támogatott tevékenységünkhöz kapcsolódóan történik passzív időbeli elhatárolás képzés, ezek állománya a források 91 %-át teszi ki. Bevételek passzív időbeli elhatárolásaként mutatjuk ki a TÁMOP projekthez, a decentralizált pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzések le nem írt összegét, a fejlesztési támogatás terhére beszerzett eszközök, ill. a térítés nélkül átvett eszközök még le nem írt összegét. Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 0 e Ft Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 20 e Ft. Halasztott bevételek: e Ft Itt mutatjuk ki a TÁMOP projekt, a decentralizált pályázat, a szakképzési hozzájárulás terhére beszerzett eszközök, valamint a térítés nélkül kapott eszközök értékcsökkenési leírással még nem ellentételezett összegét, ill. a tárgyévben fogadott, de még fel nem használt szakképzési hozzájárulás összegét. 11

12 TÁMOP /2-2F projekt eszközeire képzett P.I.E. Beszerzett tárgyi eszközök, immateriális javak bruttó értéke: e Ft Ezen eszközökre elszámolt halmozott ÉCS: e Ft TÁMOP projektre beszerzett eszközök nettó értéke: e Ft Passzív időbeli elhatárolások állománya a mérlegfordulónapon: e Ft Szakképzési hozzájárulás felhasználása miatt képzett P.I.E állománya 2008-as szakképzési hozzájárulás (Fejlesztési célra kapott támogatás értéke 2008) állománya (e Ft-ban) Nyitó Növedés Csökkenés Záró Nyitó állomány év elején: 623 Használatba adott eszközök elszámolt ÉCS 143 Összesen évi SZAHO terhére beszerzett eszközök év végi nettó értéke es szakképzési hozzájárulás (Fejlesztési célra kapott támogatás értéke 2009) állománya (e Ft-ban) Nyitó Növedés Csökkenés Záró Nyitó állomány év elején: Használatba adott eszközök elszámolt ÉCS 1996 Decent pályázat eszközök ÉCS önerő arányos része 76 Összesen évi SZAHO terhére beszerzett eszközök év végi nettó értéke Decentralizált pályázatban beszerzett eszközök év végi nettó értékének önerő arányos része Összesen év végi nettó eszközérték: 2010-es szakképzési hozzájárulás (Fejlesztési célra kapott támogatás értéke 2008) állománya (e Ft-ban) Nyitó Növedés Csökkenés Záró Nyitó állomány év elején: 5638 Használatba adott eszközök elszámolt ÉCS 1070 Összesen évi SZAHO terhére beszerzett eszközök év végi nettó értéke es szakképzési hozzájárulás állománya (Fejlesztési célra kapott támogatás értéke 2011) (e Ft-ban) Nyitó Növedés Csökkenés Záró Nyitó állomány év elején: Iskoláknak átadott fejlesztési tám Használatba adott eszközök elszámolt ÉCS 1081 Adminisztrációs ktgek évre történő elszámolása Fel nem használt támogatás 216 Összesen Tárgyi eszközök év végi nettó értéke évi SZAHO terhére beszerzett eszközök év végi nettó értéke

13 Halasztott bevételek állománya a szakképzési hozzájárulás felhasználása miatt: : 480 e Ft : e Ft : e Ft : e Ft Összesen: e Ft Decentralizált pályázati támogatás felhasználása miatt képzett P.I.E állománya 4834 (Decentralizált pályázat elhatárolt bevétele) állománya (e Ft-ban) Nyitó Növedés Csökkenés Záró Nyitó állomány év elején: 3648 Használatba adott eszközök elszámolt ÉCS decentralizált pályázati támogatással arányos része 637 Összesen Decentralizált pályázatban beszerzett eszközök év végi nettó értékének támogatás arányos része 3011 Térítés nélkül kapott eszközök bruttó értéke: e Ft Eszközök év végi nettó értékének támogatás arányos része: e Ft. Bevételek passzív időbeli elhatárolása: Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: Halasztott bevételek (TÁMOP): Halasztott bevételek (SZAHO): Halasztott bevételek (Decent pályázat): Halasztott bevételek (térítés nélkül kapott eszközök): Passzív időbeli elhatárolások összesen: 0 e Ft 20 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 13

14 II. 2) Kiegészítő adatok az eredménykimutatáshoz Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye A tétel megnevezése Összeg (e Ft) 2011 (e Ft) 2010 (e Ft) I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A ÜZEMI (üzleti)tevékenység EREDMÉNYE(I±II+III-IV--V-VI-VII) Az eredménykimutatásból jól látszik, hogy a TÁMOP /2-2F projekt kiesésével milyen mértékben csökkentek a költségek, még úgy is, hogy a szakképzési hozzájáruláshoz kapcsolódó gazdasági események és azok mérlegre ill. eredménykimutatásra gyakorolt hatása megmaradt. Értékesítés árbevétele: 273 e Ft 2012 év végén a vállalkozási tevékenység keretében egy ívhegesztő tanfolyam indult be, annak első részletei jelentek meg ezen a soron. Egyéb bevételek: e Ft 1. Alaptevékenység működési költségekre kapott támogatás: 0 e Ft normatív támogatás: e Ft től a központi képzőhelyen folyó szakmai gyakorlati képzésre normatív támogatást fogadunk, amelyet egy az egyben továbbadunk a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft-nek. Ennek az összegnek a párja ugyanilyen összeggel megtalálható az egyéb ráfordítások között. 2. DT-EA/2/002/2010 Decentralizált pályázat elszámolt bevétele: 637 e Ft, amely egyezik a használatba adott eszközök elszámolt ÉCS támogatás arányos részével. 3. TÁMOP projekt elszámolt bevétele: e Ft A projekt befejezését követően csak értékcsökkenési leírást számolunk el, amely a projekt keretében beszerzett eszközökhöz kapcsolódik, az értékcsökkenési leírással arányos részt pedig a passzív időbeli elhatárolások közül feloldjuk. 14

15 4. Szakképzési hozzájárulás terhére elszámolt bevétel: e Ft, ennek összetétele: Ssz. Felhasználási, bevétel jogcím megnevezése Összeg (e Ft) 1. Fogadott fejlesztési támogatás 2012-ben 0 2. (= ) Felhasznált SZAHO 2012-ben as SZAHO felhasználás Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je es SZAHO felhasználás Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je Decent pályázatra eső ÉCS-önerő elszámolás es SZAHO felhasználás Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je (= ) 2011-es SZAHO felhasználás Iskolának továbbadott SZAHO Beszerzett tárgyi eszköz SZAHO terhére elszámolt ÉCS Adminisztrációs költség (=2) Elszámolt bevétel (költségekkel, ráfordításokkal ellentételezett összeg) A kimutatásból is jól látható, hogy nem a kapott támogatás jelenti az elszámolt bevételt, hanem a felhasználásra jutó feloldott halasztott bevétel. Összesítés Önkormányzati működési támogatás: Központi költségvetési normatív támogatás: Decentralizált pályázat bevétele: TÁMOP projekt bevétele: Szakképzési hozzájárulás: Összesen támogatásjellegű bevétel 2011-ben: Egyéb, máshova nem sorolt bevételek: 4 e Ft Az egyéb bevételek összege: 0 e Ft e Ft 637 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Anyagjellegű ráfordítások: e Ft ebből anyagköltség: e Ft igénybe vett szolgáltatások költsége: e Ft egyéb szolgáltatások költsége: 432 e Ft 15

16 Költségtípus Összeg (e Ft) Jelentősebb tételek Előző év (e Ft) Működéshez kapcsolódó anyagjellegű ráfordítások Elszámolt anyagköltség 1282 papír-írószer, üzemanyag 1141 Igénybe vett szolgáltatások költsége hirdetés, reklámktgek: 1329 e Ft, könyvvizsgálat: 508 e Ft, postatelekommunikáció: e Ft, könyvelés, pénzügyi szolgáltatás: e Ft Egyéb szolgáltatások hatósági díjak, illetékek, bankköltség: 361 e Ft, biztosítási díjak: 144 e Ft Vállalkozási tevékenység költségei 84 0 Anyagköltség 0 0 Igénybe vett szolgáltatások: 74 0 Egyéb szolgáltatások: 10 0 Anyagjellegű ráfordítások összesen Személyi jellegű ráfordítások: e Ft Költsé gtípus Összeg (e Ft) Előző év (e Ft) Működésse l kapcsolatos személyi jellegű ráfordít ások: Bérköltség és megbízási díj Személyi jellegű egyéb kifizetések Járulékok Mindösszesen személyi jellegű ráfordít ások Értékcsökkenési leírás: e Ft Értékcsökkenési leírás jogcíme Összeg (e Ft) Terv szerinti értékcsökkenési leírás Terv szerinti értékcsökkenési leírás AT 4495 Terv szerinti értékcsökkenési leírás TÁMOP 2124 Terv szerinti értékcsökkenési leírás SZAHO terhére 3415 Terv szerinti értékcsökkenési leírás DECENT 713 Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás 982 Terv szerinti értékcsökkenési leírás összesen Egyéb ráfordítások: e Ft Partnerintézmények részére továbbadott fejlesztési támogatás: Nyírvidék TISZK-nek továbbadott normatív támogatás: Költségvetéssel, önkormányzattal szemben elszámolt adók: Egyéb: e Ft e Ft 132 e Ft 11 e Ft 16

17 ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE: e Ft Pénzügyi műveletek eredménye: e Ft Pénzügyi műveletek bevételei: e Ft Ezen az eredménysoron a Társaság bankszámláin található pénzeszköz után kapott kamat található, összesen e Ft összegben. Pénzügyi műveletek ráfordítási: 0 e Ft SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY : e Ft RENDKÍVÜLI EREDMÉNY: e FT Rendkívüli bevételek: e Ft Ezen az eredménysoron a térítés nélkül kapott eszközökre képezett passzív időbeli elhatárolások között elszámolt halasztott bevételek összege található, amelyet az értékcsökkenési leírással arányosan oldottunk fel. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: e Ft Társasági adófizetési kötelezettség: 0 e Ft ADÓZOTT EREDMÉNY: E FT Jóváhagyott osztalék: 0 e Ft MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY: e FT 17

18 II. 3) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése * A vagyoni helyzet alakulása Eszközök összetétele adatok E Ft-ban Megnevezés Összeg (E Ft) Előző év Részarány (%) Összeg (E Ft) Tárgyév Részarány (%) Változás (%) Befektetett eszközök , ,57 81,79 Immateriális javak , ,13 70,93 Tárgyi eszközök , ,44 83,26 Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök , ,53 0,56 Készletek Követelések ,19 Értékpapírok Pénzeszközök , ,53 0,57 Aktív időbeli elhatárolások 904 0, ,90 47,01 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN , ,00 25,44 Források összetétele Megnevezés Összeg (E Ft) Előző év Részarány (%) Összeg (E Ft) Tárgyév Részarány (%) adatok E Ft-ban Változás (%) Saját tőke , ,49 309,13 Jegyzett tőke , ,34 100,00 Tőketartalék Eredménytartalék 39 0, ,08 100,00 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény ,07 Céltartalékok Kötelezettségek , ,10 36,40 Hátrasorolt kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek , ,10 36,40 Passzív időbeli elhatározások , ,41 23,58 FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN , ,00 25,44 * Megjegyzés a mutatókhoz: A változás mindig az előző évhez viszonyított arányt jelöli, vagyis azt mutatja meg, hogy hányszorosára változott a mutató értéke (%-os formában). 18

19 Jelentős változás, hogy az eszközoldalon a pénzeszközök összege, és aránya is erőteljesen lecsökkent, ez a társaság likviditása szempontjából nem kedvező. Ezzel párhuzamosan megnőtt a befektetett eszközök részaránya, ugyanakkor abszolút összege közel 20%-kal csökkent, mivel a beruházási érték alacsony volt a tárgyévben. Kedvező, hogy a forrásoldalon tovább csökkent a rövid lejáratú kötelezettségek részaránya és összege, a kötelezettségeinknek rendre eleget tettünk. Az is pozitív változás, hogy megjelent a mérleg szerinti eredmény is, így a saját tőke a háromszorosára növekedett. A mérlegfőösszeg a negyedére csökkent, és ez a fejlesztési támogatás megszűnéséhez kapcsolódik, ezt a változást már az előző évben is jeleztük. A vagyon helyzet mutatói Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év (e Ft) Befektetett Befektetett eszközök eszközök aránya % Eszközök összesen Forgóeszközök Forgóeszközök aránya % Eszközök összesen Tőkeerősség (Saját Saját tőke tőke arány)% Források összesen Rövid lejáratú köte- Rövid lejáratú köt lezettségek aránya % Források összesen Kötelezettségek Kötelezettségek aránya % Források összesen Tárgyév (e Ft) Előző év Tárgyév Változás 30,34 97,57 321,55 69,17 1,53 2,21 0,62 7, ,35 0,77 1,10 143,09 0,77 1,10 143,09 Pénzügyi helyzet értékelése Likviditással kapcsolatos mutatók Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év (e Ft) Tárgyév (e Ft) Likviditási mutató I. Forgóeszközök (Current ratio) Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató II. (Quick Forgóeszközök-Készletek ratio -gyors ráta) Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató IV. Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Előző év Tárgyév Változás 9028,76 139,42 1, ,76 139,42 1, ,36 139,42 1,57 Ezeknek a mutatóknak az érdekessége, hogy a mutatók nagysága azonos, és ez csak úgy lehetséges, hogy a forgóeszközök a lehető leglikvidebb formában állnak a Társaság rendelkezésére, igaz a mutató 19

20 értéke az előző évhez képest jelentősen csökkent, Igaz, hogy a mutató értéke még mindig jónak mondható, köszönhetően a kötelezettségek csökkenésének, de a korábbi rendkívül erős likviditási pozíciónk megszűnt. A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Tárgyév E Ft % E Ft % Nettó árbevétel Egyéb bevétel , ,00 Összes üzemi bevétel , ,00 Anyagköltség , ,80 Igénybe vett szolgáltatások értéke , ,18 Egyéb szolgáltatások értéke 505 0, ,27 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0,00 0 0,00 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 54 0,03 0 0,00 Anyagjellegű ráfordítások , ,25 Bérköltség , ,03 Személyi jellegű egyéb kifizetések 458 0, ,49 Bérjárulékok , ,38 Személyi jellegű ráfordítások , ,90 Értékcsökkenési leírás , ,34 Egyéb ráfordítások , ,03 Összes költség és ráfordítás , ,52 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye , ,52 20

21 III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ A vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság járandóságai, előlegei és kölcsönei A Társaság a következő juttatásokat nyújtotta Gaszperné Román Margit ügyvezetőnek: ezer Ft Bruttó bér 5011 Útiköltség térítés kiküldetési rendelvény alapján 0 Cafetéria 72 Összesen: 5083 Munkáltatót terhelő szocho adó 1353 Az öttagú felügyelő bizottság tagjai díjazásban nem részesültek. Könyvvizsgálatra vonatkozó adatok A beszámoló könyvvizsgálatát végző könyvvizsgáló neve: TAX-CONTIR Kft. Hollós András könyvvizsgáló. Könyvvizsgálati díj: Ft + ÁFA /félév. Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései Megnevezés Főállásban teljes munkaidőben alkalmazásban álló Részmunkaidőben alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak szellemi foglalkozásúak Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Munkaviszonyból származó összes kereset E Ft Egyéb munkajövedelem E Ft Ebből nők Állományba nem tartozók 85 Foglalkoztatottak összesen

22 A rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése Rendkívüli bevételek: e Ft. Rendkívüli eseménynek a 2 db fröccsöntő gép térítés nélküli átvétele volt 2011-ben. Az átadott értéket a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként mutatjuk ki, amelynek az elszámolt értékcsökkenéssel arányos részét oldottuk fel év végén. Ennek összege 2012-ben e Ft. Rendkívüli ráfordítás 2012-ben nem merült fel. A számviteli törvény 86. (4) bek. b) és c) pontja szerint a Társaságnál meghatározó elhatárolt támogatásokat főszabály szerint rendkívüli bevételként kellene elszámolni. Ugyanakkor az (5) bek. szerint: Rendkívüli bevételként kell kimutatni a (4) bekezdés szerint halasztott bevételként elszámolt, időbelileg elhatárolt összegből a 45. (2) bekezdése szerint a kapcsolódó költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeget. Amennyiben a halasztott bevételként kimutatott összeg jelentős és a megbízható és valós összkép követelménye azt indokolja, a megszüntetést - az ellentételezett költségnek, illetve ráfordításnak megfelelően - az egyéb bevételekkel, illetve a pénzügyi műveletek bevételeivel szemben is el lehet számolni. Ez alapján a megbízható és valós összkép érdekében a bevételek elszámolását az egyéb bevételek között tesszük meg, hiszen ellenkező esetben a Társaság eredménykimutatása torz képet mutatna. Fontos szempont az is, hogy míg egy profitorientált vállalkozás esetében vissza nem térítendő támogatás elnyerése rendkívüli gazdasági eseménynek minősül, addig a Nyírszakképzés Nonprofit Kft esetében a támogatások egyáltalán nem minősülnek rendkívülinek, sőt, a Társaság eredményszerkezetéből jól látszik, hogy bevételeink szinte kizárólag vissza nem térítendő támogatások, így a fentiek értelmében a támogatásjellegű bevételeknek a rendkívüli bevételek közötti elszámolása helytelen volna. 22

23 IV. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A Nyírszakképzés Nonprofit Kft ig minden évben közhasznúsági jelentést készített a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény előírásai értelmében. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény a közhasznú szervezetekről szóló törvényt január 1-vel hatályon kívül helyezte, és a közhasznú besorolással rendelkező szervezetekre vonatkozóan közhasznúsági melléklet elkészítését tette kötelezővé. A jogszabályi előírásokból következően a évekről közhasznúsági mellékletet készítünk, ugyanakkor a régi közhasznúsági jelentésből egyes, releváns információkat tartalmazó kimutatásokat megtartjuk a tulajdonosok és az érintettek információs igényeinek minél teljesebb körű kielégítése érdekében. 23

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 15380549-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22.....

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata a NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója,

Részletesebben

DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2700 Cegléd, Malom tér 3. Cégjegyzékszám: 13-09-123299 Statisztikai számjel: 22192314-8532-113-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kelt:

Részletesebben

NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÖVID NÉV: NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KFT

NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÖVID NÉV: NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KFT NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÖVID NÉV: NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KFT. SZÉKHELY: 4400 NYÍREGYHÁZA ÁROK ÚT 53. A NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAfL: POLGARMESTER@NYfREGYHAZA.HU Ügyiratszám:2340Sj2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel: 20271017-7810-599-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069693 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. adatok

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány Közhasznú Szervezet

Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány Közhasznú Szervezet Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány Közhasznú Szervezet A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója a 2013. évre Tartalom: Az egyszerűsített beszámoló és mérleg (OBH formában)

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

-2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze. Az Alapítvány

Részletesebben

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2009. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2009. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2009. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 Tartalomjegyzék: oldal 1. 2009. évi egyszerűsített beszámoló (Üzleti jelentés) 3. A MITISZK

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 22198107-8532-571-05 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2008. január 1.- december 31. Miskolc-Térségi Integrált

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés 2 1 4 8 6 5 4 4 8 7 9 0 5 7 2 1 8 Statisztikai számjel:

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet 2 1 4 8 6 5 4 4 8 7 9 0 5 7

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA Szervezetre vonatkozó adatok Név: Rinya-Dráva Szövetség Nyilvántartási szám: 3600 Adószám: 18785458-1-14 Levelezési cím Irányítószám:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 215. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 214. évi gazdálkodásáról Előadó: Schreindorfer Károly

Részletesebben

2 1 4 8 6 5 4 4 8 7 9 0 5 9 9 1 8 Statisztikai számjel: 1 8 -- 0 9 -- 1 0 8 7 9 5 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: SAVARIA REHAB-TEAM Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 9700 Szombathely

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Málovics

Részletesebben