PLÉBÁNIÁK KÖNYVVEZETÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PLÉBÁNIÁK KÖNYVVEZETÉSE"

Átírás

1 PLÉBÁNIÁK KÖNYVVEZETÉSE Krizmanits Márton Győri Egyházmegye számvevő okleveles könyvvizsgáló Leányfalu, április 15.

2 Cél - Ajánlás elkészítése 296/2013. (VII. 29) Korm. rendelet (már a 2014-es beszámoló) Legutóbb 1993 Ma: Vitaanyag Ajánlás elkészítése Plébániák könyvvezetése Egyszeres könyvvitel Kettős könyvvitel Egyéb szervezetek könyvvezetése

3 Konzultáció Dr. Német Emma Horányi Márton - okleveles könyvvizsgáló Tóth József - okleveles könyvvizsgáló Nagyné Margit - okleveles könyvvizsgáló Némethi Sándorné Erzsébet - okleveles könyvvizsgáló Bárány Terézia - okleveles könyvvizsgáló Etl János okleveles könyvvizsgáló Járosi Józsefné közgazdász NAV Vas megyei igazgatóságának munkatársai

4 Egyszeres könyvvitel 162. (1) Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó a kezelésében, a használatában, illetve a tulajdonában lévő pénzeszközökről és azok forrásairól, továbbá a pénzforgalmi gazdasági műveletekről, a pénzforgalmi műveletekhez közvetve kapcsolódó, de tényleges pénzmozgást nem eredményező végleges vagyonváltozásokról, nem pénzben kiegyenlített bevételekről, ráfordításokról olyan könyvviteli nyilvántartást (pénzforgalmi könyvvitel) köteles vezetni, amely ezen eszközökben és forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően mutatja. E könyvviteli nyilvántartáshoz kapcsolódóan az egyszerűsített beszámoló összeállításához szükséges, hogy a gazdálkodó az eszközökről, a forrásokról részletező nyilvántartásokat is a valóságnak megfelelően és folyamatosan vezessen.

5 Egyszeres könyvvitel (2) A pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban beállott változásokról vezetett könyvviteli nyilvántartási kötelezettségnek naplófőkönyv vagy más, a követelményeknek megfelelő nyilvántartás vezetésével lehet eleget tenni. Az alkalmazott nyilvántartási rendszernek olyannak kell lennie, amely a teljes üzleti pénzforgalmat, a pénzforgalomhoz kapcsolódó, de pénzmozgással nem járó vagyon- és eredményváltozásokat az elszámolások egyezőségét biztosító formában mutatja ki.

6 Plébániák egyszeres könyvvitelben 296/2013 (VII. 29) Korm. rendelet 2. A vállalkozási tevékenységet nem folytató egyházi jogi személynek az Szt. könyvvezetésre, bizonylatolásra vonatkozó előírásait - a bevett egyház belső szabályában a beszámolót alátámasztó sajátos nyilvántartási rendre meghatározott szabályokra tekintettel - kell figyelembe vennie.

7 Számviteli alapelvek 162. a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően mutatja. Világosság Valódiság

8 Figyelmeztetés "Jaj nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen nehéz terhet rótok az emberekre, de magatok egy ujjal sem érintitek a terhet. (Lk.11.46)

9 Plébániák egyszeres könyvvitelben 296/2013 (VII. 29) Korm. rendelet 296/2013 (VII. 29) Korm. rendelet : a bevétel két egymást követő évben nem éri el az 50 millió forintot de nincs vállalkozási tevékenysége. A bevétel számításánál valamennyi, a pénztárkönyvben lekönyvelt bevételt össze kell számítani, levonva ezekből az átfutó tételeket. (Bevételnek: az önkéntes hozzájárulás, a perselypénz, stóla, stipendium, pénzadományok, központi költségvetésből, önkormányzattól, alapítványtól, egyházmegyétől vagy más gazdálkodó szervezettől kapott támogatás, a jóváírt kamat, hozam. Ebből a szempontból nem bevétel az szja és járulék visszavételezése, a pénztár és bankszámla közötti mozgás, a betétlekötéssel járó pénzmozgás) Eredmény : alig van olyan plébánia - egyházi szervezet amelyek kettősben könyvvitelben kellene könyvelnie

10 Plébániák egyszeres könyvvitelben Hogyan? Az egyszeres könyvvitel: naplófőkönyvet pénztárkönyvet Elkészítés módja kézi kitöltésű nyomtatvány, excell táblázat számítógépes program A könyvelésben a egyházmegyék által kiadott kódszámokat kell alkalmazni, melyek segítségével készül el a bevételeket és kiadásokat részletező kimutatás, az un. zárszámadás.

11 Plébániák egyszeres könyvvitelben Pénztárkönyv kötelező adattartalma: Hagyományos rovatok: Sorszám Dátum (a pénzmozgás dátuma) Bizonylat sorszáma Megnevezés Kód Banki bevétel Banki kiadás Banki egyenleg Pénztár bevétel Pénztár kiadás Pénztár egyenleg

12 Plébániák egyszeres könyvvitelben Pénztárkönyv kötelező adattartalma: Pénztárkönyv kötelező adattartalma a bevételek és kiadások bevétel-, ktgnemek szerinti bontásban csak akkor, ha kizárólag papíralapú a könyvelés, és év közben a bevételek és kiadások folyamatos, adott időpontban történő minimális összesítése csak így biztosítható. A fordulónapon elkészített zárás kapcsán a bevételi és kiadási forgalom összesített értékei. Javasolt új rovatok: Egyéb pénzeszköz bevétel Egyéb pénzeszköz kiadás Egyéb pénzeszköz egyenleg

13 Plébániák egyszeres könyvvitelben Régi pénztárkönyv rovatai:

14 Plébániák egyszeres könyvvitelben Új pénztárkönyv rovatai:

15 Plébániák egyszeres könyvvitelben Pénztárkönyv kötelező adattartalma bevételi és kiadási bontás (u.n. jobb oldal) Kell - Ha csak papíralapú a pénztárkönyv Nem kell ha nyilvántartásait számítógépes könyveléssel készíti (excell táblázat, vagy erre kifejlesztett számítógépes program), és az egyes tételek kapcsán az egyházmegye által használt kódszámok adott időpontban, folyamatosan biztosítják a bevételek és kiadások gyűjtését.

16 Plébániák egyszeres könyvvitelben Pénztárkönyv kinyomtatása Pénztárkönyv kinyomtatása (zártság) Számítógépes könyvelés alkalmazása esetén a naplófőkönyvet vagy pénztárkönyvet az év végi zárást követően ki kell nyomtatni, és gondoskodni kell arról, hogy a pénztárkönyv olyan módon legyen összefűzve, bekötve (egy vagy több év), hogy abból lapokat ne lehessen eltávolítani, cserélni. (összefűzés esperesi aláírás, pecsét, beküldés egyházmegyéhez) A pénztárkönyv alátámasztja a zárszámadást, annak egyes soraiban található tételeket. A pénztárkönyv nyitó és záró tételeinek valamit a bevételek és kiadások kódok által gyűjtött összegeinek a zárszámadással egyeznie kell.

17 Plébániák egyszeres könyvvitelben Gépi pénztárkönyv átmásolása A számítógépes könyvelésben elkészített, és az abból kinyomtatott tételeket nem kell átmásolni nyomdai úton előállított pénztárkönyvbe, ha a zártságot más módon biztosítjuk. (vagyis kinyomtatni, hitelesíteni, egyházmegyéhez beküldeni, vagy valahogy zárttá tenni azt kell!!!)

18 Plébániák egyszeres könyvvitelben Alapbizonylatok azonosítója Azon alapbizonylatok esetében, melyek egyedi azonosítóval (számlaszám) rendelkeznek, nem szükséges újabb kiadási vagy bevételi bizonylatokkal alátámasztani azokat, a számla sorszáma rovatba az alapbizonylaton szereplő számlaszám beírható. A kiadási és bevételi pénztárbizonylatokra akkor van szükség, ha a pénzmozgásról egyedi azonosítóval rendelkező (számlaszám) alapbizonylat nem áll rendelkezésre. (Pl.: stóla bevétel, adomány, illetve a lelkipásztori, kántori, sekrestyési illetmény kifizetése)

19 Plébániák egyszeres könyvvitelben Banki lekötések szerepeltetése A bank illetve pénztár egyenlege rovatban az év során az egyeztethetőség érdekében mindig a folyószámla és a pénztár aktuális állománya szerepel. Ez az ellenőrzés alapja. Ezért a lekötött pénzeszközök a naplófőkönyvben egy külön rovatban, a pénztárkönyv esetében egy harmadik rovatban kerülnek kimutatásra. A naplófőkönyvben egy újabb külön rovatban, pénztárkönyvben a harmadik rovatpárban kell kimutatni egy esetleges további (elkülönített) bankszámla(ák) forgalmát is.

20 Plébániák egyszeres könyvvitelben Régi pénztárkönyv rovatai:

21 Plébániák egyszeres könyvvitelben Új pénztárkönyv rovatai:

22 Plébániák egyszeres könyvvitelben Értékpapírok, egyéb pénzügyi instrumentumok Az értékpapírokat (pl.: állampapír) nem a pénzeszközök közt, hanem külön analitikán, a pénztárkönyvből kivetetve, követelésként kell nyilvántartani.

23 Plébániák egyszeres könyvvitelben Mérleg, eredménykimutatás A Korm. rendelet előírásai szerint egyszeres könyvvitelben is kell mérleget és eredménykimutatást is kell készíteni. A mérleg a leltárból, az eredménykimutatásból és a pénzeszközök állományából állítható elő. Az eredménykimutatás alapja a pénzforgalmi könyvelés. (2. melléklet Egyszerűsített beszámoló)

24 Plébániák egyszeres könyvvitelben 2. melléklet a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez 2. melléklet a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez 1. Az egyszerűsített beszámoló egyszerűsített mérlegének előírt tagolása ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Ertékpapírok IV. Pénzeszközök FORRÁSOK (PASSZÍVAK) C. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény 1. Alaptevékenységből származó eredmény 2. Vállalkozási tevékenységből származó eredmény D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek

25 Plébániák egyszeres könyvvitelben 2. melléklet a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez 2. Az egyszerűsített beszámoló eredménylevezetésének előírt tagolása A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (1+11) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ebből: a) egyházi támogatások b) központi költségvetési támogatások c) helyi önkormányzati támogatások d) egyéb támogatások II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (I II + IV+V+VI) III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások V. Ráfordítást jelentő elszámolások VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások C. Tárgyi pénzügyi eredmény (I-Ill-VI) D. Nem pénzben realizált eredmény [1I-(lV+V)] E. Adózás előtti eredmény [(I+IIHIII+IV+V)] VII. Fizetendő társasági adó F. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény (E-VII)

26 Plébániák egyszeres könyvvitelben Mérleg, eredménykimutatás A Korm. rendelet előírásai szerint egyszeres könyvvitelben is kell mérleget és eredménykimutatást is kell készíteni. AZONBAN! 50 M alatt, és ha nincs vállalkozási tevékenység: Egyház belső szabályában a beszámolót alátámasztó sajátos nyilvántartási rend! Legyen ilyen belső szabály!

27 Plébániák egyszeres könyvvitelben Eredménykimutatás belső szabály például:

28 Plébániák egyszeres könyvvitelben Mérleg belső szabály például:

29 Plébániák egyszeres könyvvitelben A kitöltendő nyomtatványokat előre nyomtatott formában lehet kitölteni vagy a honlapról lehet letölteni, de mindenki számára javasoljuk az elektronikus formában történő könyvvezetést és zárszámadás készítést. Egyszerűbb Gyorsabb Kevesebb a hibalehetőség

30 Plébániák kettős könyvvitelben 296/2013 (VII. 29) Korm. Rendelet : a bevétel két egymást követő évben eléri az 50 millió forintot és van vállalkozási tevékenysége. DE: Az egyszeres könnyvitel egyszerű struktúra - egyszerű szervezetek gazdasági eseményeinek lekönyvelésére alkalmas. önálló nyilvántartások összegzése ( un. analitikák), nehezen egyeztethető a vagyon zárt rendszerben történő, teljeskörű kimutathatósága nehézkes nagyobb szervezeteknél és bonyolultabb gazdasági események - számtalan hibalehetőség

31 Plébániák kettős könyvvitelben Túl a törvényen az ésszerűség miatt A törvényi lehetőség ellenére köteles kettős könyvvitelt vezetni az az egyházi szervezet, amely egyházmegye egyéb, nem hitéleti tevékenységet ellátó egyházi szervezet (pl.: papi otthon, szociális otthon oktatási intézmény, kollégium levéltár, kincstár, múzeum, látogatóközpont, stb,) plébánia, ha Európai Uniós, vagy nemzeti pályázatban vesz részt kimutatott eszközei közt deviza vagy valuta szerepel három, vagy több bankszámlával rendelkezik, vagy három vagy több pénztárat használ vállalkozási tevékenysége meghaladja a 6 MFt-os összeghatárt függetlenül az 50 M Ft-os bevételi korláttól bevétele a 25 MFt-ot meghaladja (a vállalkozási árbevételtől függetlenül)

32 Plébániák kettős könyvvitelben Kettős könyvvitelre történő áttérés Az áttérés - január 1-vel, érseki, püspöki engedélye alapján lehet megtenni. SZT trv.! A plébániáknak az egyházmegye által kialakított számlatükröt kell alkalmaznia Az egyházmegye által kiadott számlatükörben található főkönyvi számlaszámok a plébániai, intézményi igényeknek megfelelően alábonthatók. A könyvelés segédlete az egyházmegye gazdasági szakemberei által összeállított részletes számlamagyarázat vagy számlatükör. A könyveléshez az egyházmegyék által ajánlott program, vagy a már használatban levő könyvelőprogram használható. A felmerülő esetleges kérdéseket az egyházmegyék gazdasági munkatársainak lehet feltenni, akik szívesen segítenek a megoldás megkeresésében. Készüljünk fel rá!!!

33 Plébániák kettős könyvvitelben Kettős könyvvitelre történő áttérés - Nyitó mérleg: Áttéréskor záró - nyitó mérleget kell készíteniük. Záró mérleg = Nyitó mérleg Esetlegesen nem nyilvántartott tételek zárómérlegbe Fontos, hogy ha követelések, kötelezettségek nem kerültek feltüntetésre, de ilyenek év végén voltak a plébánián, akkor azokat a záró mérlegben már szerepeltetni kell (Pl. levont, de be nem fizetett szja, járulékok, a decemberi fizetendő vagy visszaigényelt ÁFA, kiadott előlegek, a plébánia által adott kölcsön, vagy a plébánia által felvett kölcsön, hitel év végi maradványa ) Az adófizetési kötelezettség - december 31-i) adófolyószámla kivonat! Meglévő eszközök écs terven felüli écs. Eszközök, források értékelési szabályai : Számviteli trv.

34 Plébániák kettős könyvvitelben Kettős könyvvitelre történő áttérés - Nyitó mérleg: A nyitó mérlegben eszközök oldalon az ingatlanok piaci értéken, a követeléseket a zárszámadásban (utolsó oldal adatai) feltüntetett összegben kell beállítani. a pénzeszközöket a nyitást megelőző évi zárszámadásban feltüntetett bankszámla és pénztári pénzkészlettel megegyezően, A könyveléshez a nyitó mérleget forintban kell összeállítani! Az esetlegesen devizában, valutában meglévő eszközöket az MNB fordulónapi árfolyamával kell forintosítani.

35 Plébániák kettős könyvvitelben Kettős könyvvitelre történő áttérés - Nyitó mérleg: A nyitó mérlegben A források oldalon tőkeváltozásként az ingatlanok értékét, kötelezettségként (tartozásként) a nyitást megelőző évi zárszámadásban zárómérleg - tartozásként kimutatott összegeket, tőkeváltozásként az alábbi számítás alapján megállapított összeget kell beállítani. Számítás: eszközök összes értéke induló tőke kötelezettségek (tartozások) = tőkeváltozás összege

36 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok Az egységesen kialakított költségvetési és zárszámadási nyomtatvány, az éves mérleg és eredménykimutatás a beszámoló része, melyet, mint az eddigiekben is, a Egyházmegyei Hivatalhoz kell jóváhagyásra benyújtani. A nyomtatványokat az egyházmegye gazdasági szakembereitől lehet igényelni. LEGYEN ILYEN NYOMTATVÁNY!

37 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok Előlap (bevétel, kiadás, méregfőösszeg, eredmény) 296/2013. (VII. 29) Korm. Rendelet szerinti Mérleg Eredménykimutatás Munkatáblák SZT szerinti mérleg és SZT szerinti eredménykimutatás Részletező kimutatás (érdemi adatok + költségvetés Jegyzőkönyv kivonat Jelenlét ív

38 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) előlap:

39 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) Mérleg (296/ sz. mell.) Eszközök:

40 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) Mérleg (296/ sz. mell.) Források:

41 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) Eredm.kimut. (296/2013. alapján)

42 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) Eredm.kimut. (296/ sz. mell.)

43 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) SZT Mérleg munkatábla

44 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) SZT Eredm.kimut munkatábla

45 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

46 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

47 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

48 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

49 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

50 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

51 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

52 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

53 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

54 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) részletező munkatábla

55 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) jegyzőkönyv

56 Plébániák kettős könyvvitelben Nyomtatványok (programból előállítva) jelenléti ív

57 Plébániák kettős könyvvitelben Az eszközök értékének megállapítása Eszközök értékelési szabályai Számviteli trv.! Ingatlanok Földterület: szakértői anyag (értékbecslés), ha nincs a helyben kialakult telekár (Fő szabály: piaci érték!) Épület, építmény: Értéke a biztosítási adatbázisból kerül felvételre. Az adatbázisban található épületek, építmények felsorolását az egyházmegye szakembere írásban adja meg a plébániáknak és intézményeknek.

58 Plébániák kettős könyvvitelben Az eszközök értékének megállapítása Egyéb tárgyi eszközök Egyszeres könyvvitelt vezető plébániák esetében - 0 Ft értékkel szerepelnek a leltárban. Ezeket változatlanul 0 forinton kell nyilvántartani. A kettős könyvvitelre történő áttérés után javasolt, hogy legalább a biztosított tárgyak kerüljenek be a leltárba a biztosítási értéken. Ilyenkor ezek a tételek tőkeváltozással szemben könyvelhetők. Az egyszeres könyvvitel vezetésének első napjától beszerzett tárgyi eszközök beszerzési értékkel kerülnek be mind a leltárba, mind pedig a kettős könyvviteli rendszerbe.

59 Plébániák kettős könyvvitelben Az eszközök értékcsökkenése (Költség, amely csökkenti a pozitív adóalapot ez a legtöbb szervezetnél 0 Ft) Értékcsökkenés elszámolása 1. Az egyházi szervezet 100% -os maradványértéket számol el minden tárgyi eszköz után. 2. Az egyházi szervezet nem számol maradványértékkel, és értékcsökkenést számol

60 Plébániák kettős könyvvitelben Az eszközök értékcsökkenése 1. Az egyházi szervezet 100% -os maradványértéket számol el minden tárgyi eszköz után. Beszerzéskori árának 100%-án van nyilvántartva egészen a használatból történő kivonás napjáig. Értékcsökkenés elszámolására lényegében nem kerül sor, az bruttó eszköz értéke csak a selejtezésnél jelenik meg egyösszegű ráfordításként. (Számviteli politikában az amortizáció elszámolásának módosítása után a kettős könyvvezető is áttérhet erre a módszerre.)

61 Plébániák kettős könyvvitelben Az eszközök értékcsökkenése 1. Az egyházi szervezet nem számol maradványértékkel, és értékcsökkenést számol Kulcsok Nyitáskor Ahol a plébánia korábbi zárszámadásaiban feltüntették a beszerzett tárgyi eszközök értékét is, - a zárszámadás vagyon és a nyitó mérleg egyeztethetősége érdekében az eszközöket bruttó értéken vesszük fel a nyitómérlegbe, és nyitás után kezdjük elszámolni az értékcsökkenést. Ezen eszközök esetében azonban lehetőség van arra is, hogy a zárómérleg elkészülte előtt, a korábbi évekre visszamenőleg is megállapításra kerüljön ezen eszközök értékcsökkenése, mégpedig terven felüli értékcsökkenésként elszámolva azt.

62 Plébániák kettős könyvvitelben Időbeli elhatárolás A plébániáknak egyházi szervezeteknek - nem kötelező az időbeli elhatárolás elvét alkalmazniuk. Azonban számviteli politikában ezzel ellentétesen is döntenek. Ez alól a szabad döntés alól kivétel a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 7. (4) bekezdésében foglalt, az adott naptári évben továbbutalási célú bevételként elszámolt, de még tovább nem utalt összeg, melyet kötelező módon passzív időbeli elhatárolásként szerepeltetünk.

63 Plébániák kettős könyvvitelben Szakmai kompetencia Azokon a plébániákon, amelyek egyszeres könyvvitelt vezetnek, továbbra sem kell mérlegképes könyvelő Kettős könyvvitelt vezető plébániáknak kötelező a mérlegképes könyvelő igénybevétele, aki nemcsak a mérleg és eredmény-kimutatás valódiságáért, hanem a társasági adó bevallásáért is felelősséget vállal. Kívánatos, hogy az egyházmegye és az egyházmegyéhez tartozó, vagy az egyházmegye fenntartásában működő, kettős könyvvitelt vezető intézmények (gondnokságok, főiskola, szeminárium, EKIF, Karitász, gyűjtemények, közszolgáltató intézmények, stb.) éves mérlegét és eredménykimutatását nyilvántartásban szereplő mérlegképes könyvelő készítse el.

64 KARITÁSZ SZERVEZETEK ÜGYVITELI KÉRDÉSEI

65 Karitász ügyvitel Működési anomáliák: Hol is a helye a karitász szervezetnek Helytelen értelmezés: önálló társadalmi szervezet Helyes értelmezés a plébánia alapítja a plébánia része Plébánia (plébános) alapítja ( a plébánia címét adószámát használja!) Működésében alárendeli magát a plébániának (plébánosnak) Működéséért, gazdálkodásáért a plébános felel (akkor is, ha nem tudja) Pénzeszközeiről elszámolási kötelezettsége van a plébánia felé (jog és kötelezettség) Plébánosnak joga van a működési anomáliák megszüntetésére, szükség esetén az alapszervezet feloszlatására

66 Karitász ügyvitel ügyviteli dokumentumok Helyes működést biztosító ügyviteli dokumentumok - Alapító okirat - Pénztárkönyv Beszámoló - Iktatókönyv - Engedély beszerzéshez - Engedély rendezvényhez

67 Karitász ügyvitel ügyviteli dokumentumok Helyes működést biztosító ügyviteli dokumentumok - Alapító okirat - Alapító plébánia, alapadatok - Nonprofit jelleg - Szervezeti kompetencia: plébános - Szakmai kompetencia Egyházmegyei Karitász - Politikai pártoktól mentes tevékenység - Alapítók felsorolása - Csoportvezető megnevezése feladata - kapcsolattartás - Összeférhetetlenségi szabályok (részesedés az adományokból) - Ügyviteli fegyelem - Munkavégzési szabályok (Önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. Törvény)

68 Karitász ügyvitel ügyviteli dokumentumok - Pénztárkönyv Beszámoló : - A plébániai pénztárkönyvre alapozott plébániai beszámoló butított változata - Iktatókönyv: - Egyszerű séma a szervezet működéséhez kapcsolódó hivatalos anyagok nyilvántartására - Engedély beszerzéshez: - A plébános felé történő jelzés annak érdekében, hogy érdemben gyakorolhassa az utalványozási jogát. - Engedély rendezvényhez: - A plébános felé történő jelzés annak érdekében, hogy mindenképp tudatában legyen a csoport által szervezett rendezvény jellegéről, és érdemben gyakorolhassa az utalványozási jogát. -

69 Karitász ügyvitel ügyviteli dokumentumok Segélyezés dokumentáltsága: -A megfelelő dokumentáltságot meg kell követelni -

70 EGYÉB AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

71 IRÁNYMUTATÁS A MAGYAR KATOLIKUS HITOKTATÁS EGYES MUNKAÜGYI, JOGI VALAMINT FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEIRŐL Az előzőek alapján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az ide vonatkozó korábbi szabályzat hatályon kívül helyezésével jogilag kötelező szándék nélkül a következő ajánlásokat teszi. 19. A kötelező hittanóra számát az egyházmegye vezetője határozza meg, a kötelezően választható hit- és erkölcstan esetében az érvényben lévő állami jogszabályokban megfogalmazottak a kötelezőek. A teljes munkaidőben foglalkoztatott hitoktató hittanóráinak ajánlott száma heti óra 82. Ha valamelyik megyéspüspök az egyházmegyéjében különösen a helyi viszonyokra tekintettel az Iránymutatás tárgyával összefüggően az abban foglaltaktól eltérő rendelkezéseket állapít meg, azt a jelen Iránymutatással együtt teszi közzé és alkalmazza, illetve alkalmaztatja. Ez irányadó az Iránymutatás 1. és 2. számú mellékletei szerinti tárgykörök tekintetében is. (Besorolás és bérek)

72 Tartási kötelezettségek kiadásai Természetbeni juttatásként történő értelmezés veszélye! Felesleges adminisztráció

73 Elérhetőség

74 Elérhetőség Ígéretemnek megfelelően mellékelem a Győri Egyházmegye weblapján elhelyezett (http://gyor.egyhazmegye.hu/dokumentumok), az előadásomhoz kapcsolódó dokumentumok és excell táblák gyűjteményét. Szándékom szerint ezek pár hónapig itt elérhetőek lesznek, és szabadon felhasználhatóak.

75 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Főtisztelendő Atyák! Kedves Nővérek! Kedves Kollégák!

Főtisztelendő Atyák! Kedves Nővérek! Kedves Kollégák! Főtisztelendő Atyák! Kedves Nővérek! Kedves Kollégák! Ahogyan azt a Leányfalun, 2015. április 15-én elhangzott előadásomban, annak első témájával kapcsolatban A plébániák könyvvezetése - jeleztem, az ott

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SEGÉDLET Plébániák kettős könyvviteli rendszerben történő könyveléséről

KÖNYVELÉSI SEGÉDLET Plébániák kettős könyvviteli rendszerben történő könyveléséről KÖNYVELÉSI SEGÉDLET Plébániák kettős könyvviteli rendszerben történő könyveléséről (Számviteli törvény elveit követő eredménykimutatási séma használata esetén) A plébániák könyvelésében a megyéspüspök

Részletesebben

Cél szerinti besorolása: Szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenység. Bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Törvényszék: 7.Pk.60.479/2012/3-I.

Cél szerinti besorolása: Szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenység. Bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Törvényszék: 7.Pk.60.479/2012/3-I. I. A Magyar Rendvédelmi Kar bemutatása A szervezet megnevezése: Magyar Rendvédelmi Kar Rövidített elnevezése: MRK Adószáma: 18397657-1-42 Bankszámla száma: 11784009-20602886 OTP Bank Székhelye: 1145 Budapest,

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

1. melléklet. Pénzügyi beszámoló, számviteli politika

1. melléklet. Pénzügyi beszámoló, számviteli politika 1. melléklet Pénzügyi beszámoló, számviteli politika Számviteli politika Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2009 Éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2010 Az OTP Jelzálogbank

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA 2006. Tartalomjegyzék SZÁMVITELI POLITIKA I. A Magyar Szakképzési Társaság ismertetése--------------------------------------------------------5 II. Éves

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

Civil Akadémia. Jogszabályi környezet. 1. Civil szervezetek gazdálkodása

Civil Akadémia. Jogszabályi környezet. 1. Civil szervezetek gazdálkodása Civil Akadémia CIVIL AKADÉMIA 2015 Előadó: Kahulits Andrea 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1.

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számviteli politika Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Számviteli politika célja A számviteli politika kialakításának

Részletesebben

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 15. Adószám: 18329876-1-02.

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 15. Adószám: 18329876-1-02. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 15. Adószám: 18329876-1-02. SZÁMVITELI POLITIKA A szabályzat célja olyan számviteli

Részletesebben

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 224/2000. (X 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SOPRON 2014 1. Bevezető A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től A Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi

Részletesebben

Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA

Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMVITELI POLITIKA Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 64/2010.(04.29.)Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

A GYŐRI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEINEK GAZDASÁGI VONATKOZÁSÚ SZABÁLYAI. Lezárva: 2015. május 28-án

A GYŐRI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEINEK GAZDASÁGI VONATKOZÁSÚ SZABÁLYAI. Lezárva: 2015. május 28-án A GYŐRI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEINEK GAZDASÁGI VONATKOZÁSÚ SZABÁLYAI Lezárva: 2015. május 28-án ADÓBEVALLÁS... 1 Azokon a plébániákon, ahol nincs semmi adóköteles tevékenység és nincs alkalmazott... 1 Azokon

Részletesebben

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft.

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft. CIVIL AKADÉMIA Előadó: Kahulits Andrea Civil Akadémia 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil szervezetek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezetségének sajátosságairól A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

1s-S~. szárnú előterjesztés

1s-S~. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1s-S~. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az államháztartási számviteit érintő 2014. évi változásokról I. Tartalmi

Részletesebben

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása SZÁMVITELI POLITIKA A 2006. július 01.-i számviteli politika módosítása Érvényes: 2006. december 20. Jóváhagyta: Mihaleczné Kovács Mária Kistérségi irodavezető

Részletesebben