Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája"

Átírás

1 Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2014.

2 A tematika összeállítói Dr. Boros Richárd (2. Fejezet) Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Horváthné Adácsi Judit (1. Fejezet) Kanyó Lóránd István (2. Fejezet) Dr. Laki Gábor (2. Fejezet) Palotai Kinga (2. Fejezet) Kiadja a Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2014.

3 1. Aktuális számviteli kérdések (8X45 perc) 1.1. Az államháztartás új számviteli szabályozása (7X45 perc) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet január 1-től hatályba lépő változata valamint az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet alapján. Célja egységes számviteli szabályok az államháztartás egészére, a bevételek és kiadások azonos módon történő elszámolása, a vagyonváltozás és vagyonértékelés azonos módon történő elszámolása, a költségvetési és a vagyon tételek konszolidálhatósága, egységes kimutatások elkészítése az államháztartás valamennyi bevételére, kiadására, a nemzeti vagyonra, egyes tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérésére szolgáló eszközök biztosítása, középtávú szempontok érvényesítése a követelések és kötelezettségek mérésével (2011/85/EU irányelv). Megvalósítás az államháztartásban mindenkire kiterjedő hatályú kormányrendelet, az egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módját szabályozó NGM rendelet, költségvetési és pénzügyi számvitel megkülönböztetése, ezen belül azonban o egységes számlakeret, o egységes rovatrend, követelések, kötelezettségvállalások, bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális mérése a költségvetési számvitellel, a vagyon és a tevékenységek teljesítménye, eredményessége, önköltsége mérése a pénzügyi számvitellel, konszolidáció módszertanának pontos meghatározása.

4 A kormányrendelet hatálya: az államháztartás egészére költségvetési szervek, központi kezelésű előirányzatok, fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a tb. alapok kezelő szervei (saját vagyonuktól, költségvetésétől elkülönített könyvvezetés vezetése), tulajdonosi joggyakorló szervezetek, helyi, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, térségi fejlesztési tanács, a Magyar Államkincstár a rendelet 1. mellékletében meghatározott központi kezelésű előirányzatokra vonatkozóan (a rendelet 2. mellékletben nevesített szervek által meghatározott gyakorisággal szolgáltatott adatok alapján analitikus nyilvántartó helyek). Értelmező rendelkezések - a rendelet alkalmazásában fontosabb fogalmi meghatározások, - a rendeletben használt egyéb fogalmakat az Szt, az Áht., a Gst, és az Ávr. által használt fogalmak szerint kell érteni. Számviteli alapelvek Szt-ben meghatározott alapelvek a kormányrendeletben meghatározott sajátosságokkal Szt. szerint alkalmazott elvek: valódiság, világosság, következetesség, folytonosság, bruttó elszámolás, tartalom elsődlegessége a formával szemben, lényegesség elve, eltéréssel alkalmazott elvek: vállalkozás folytatásának, teljesség, óvatosság, összemérés, egyedi értékelés, időbeli elhatárolás, költség-haszon összevetésének elve, Szt. rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha azt a rendelet kifejezetten elrendeli. Államháztartás számviteli rendszere költségvetési számvitel, pénzügyi számvitel. Beszámolási kötelezettség éves költségvetési beszámolási kötelezettség, éves költségvetési beszámoló részei: 1. Költségvetési számvitellel biztosítható: o költségvetési jelentés, o maradvány-kimutatás (rendelet 3. melléklete),

5 o adatszolgáltatás a személyi juttatások és foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről [az Áht (2) bekezdése alapján a Kincstár által kiadott űrlapon], o adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egye ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről (rendelet 4. melléklete), o önkormányzati alrendszer gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások [az Áht (2) bekezdése alapján a Kincstár által kiadott űrlapon]. 2. pénzügyi számvitellel biztosítható: o mérleg (rendelet 5. melléklete), o eredmény-kimutatás (rendelet 6. melléklet), o költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás (rendelet 7. melléklete), o kiegészítő melléklet (rendelet melléklete). elkészítése, jóváhagyása, megküldése: o elkészítéséért a szerv vezetője, a gazdálkodó képviseletére jogosult személye (nem költségvetési szervi formában működő kezelő szerv) felelős, o aláírások: szerv vezetője, gazdasági vezető, (figyelemmel az Ávr.12. -ra), o jóváhagyás: beszámolási kötelezettség átalakuláskor, jogutód nélküli megszűnéskor, elfogadás, megküldés az Állami Számvevőszéknek. Költségvetési számvitel Célja: az előirányzatok, a követelések, kötelezettségvállalások és ezek teljesítésének folyamatos mérése, a zárszámadás alátámasztása. Könyvvezetés: egységes rovatrend alapján, az egyes rovatok tartalmának leírását a 15. melléklet tartalmazza, az elszámolás a 0-ás számlaosztályban (00 és számlacsoportban) kettős könyvvitellel, valamennyi rovat egy számlát képez, amely tovább tagolódik (05 és 09. számlacsoport): o előirányzatok nyilvántartására szolgáló nyilvántartási számlára (1-es végű) o a követelések, kötelezettségek, más fizetési kötelezettségek nyilvántartására szolgáló állományi számlára, (2-es végű),

6 o teljesítés forgalmi számlára,(3-es végű), a kettős könyvvitel ellenszámlák használatával történik, amelyek információt adnak: o követelés, kötelezettségvállalás esetén annak esedékességéről, időbeliségéről (költségvetési évben vagy azon túl esedékes), o teljesítés esetén annak tevékenység és funkcionális osztályozás szerinti besorolásáról, o függő és biztos (jövőbeni) követelések, függő kötelezettségekről, kötelező egyezőségek biztosítása a követelések és a végleges kötelezettségvállalások, pénzeszközök esetén a pénzügyi számvitellel (17. melléklet), részletező nyilvántartások kötelező tartalma (rendelet 14. melléklet), kapcsolat a beszámolóval: o költségvetési jelentés: űrlapok szerkezete azonos a rovatrend szerkezetével (sor = rovat, oszlopok = előirányzat, állományi, forgalmi adatok), o maradvány-kimutatás: bevételi és kiadási teljesítési forgalmi számlák adatai, o adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről létszám és kifizetett illetmények, munkabérek, o tb. alapból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzata és teljesítése, o önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások, o számviteli elszámolások, bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartása: nyilvántartási számlákon 001. ellenszámlával szemben (eredeti, módosítás, átcsoportosítás, zárolás, törlés): o K512 Tartalékok rovathoz csak nyilvántartási számla tartozik ( Tartalékok előirányzata) követelések nyilvántartása: o nyilvántartási számlákon 004. ellenszámlával szemben (növekedés, csökkenés teljesítés kivételével) - kivétel az Szt. szerinti biztos (jövőbeni) követelés, o költségvetési évben esedékes követelések nyilvántartása, o költségvetési évet követően esedékes követelések nyilvántartása, o behajthatatlan követelések, o követelések értékesítése, átadása, elengedése, árfolyamváltozások, o elszámolt értékvesztés, o külföldi pénzértékre szóló követelések nyilvántartásba vétele,

7 kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása: o nyilvántartási számlákon 002. ellenszámlával szemben (növekedés, csökkenés teljesítés kivételével) - függetlenül attól, hogy végleges vagy nem végleges [biztos (jövőbeni) kötelezettségeket is], o költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások nyilvántartása, o költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalások nyilvántartása, o kötelezettségvállalások átvállalása, elengedése, árfolyamváltozások, o végleges kötelezettségvállalások átvezetés ellenszámlára kivételek, o határozatlan idejű vagy költségvetési évet követő június 30-át követően is fennálló kötelezettségvállalások megosztása, o kötelezettségvállalással terhelt maradványt alkotó kötelezettségvállalásokat tárgy évi esedékességűeknek kell tekinteni, o kötelezettségvállaláshoz nem kapcsolódó teljesítés nyilvántartásba vételéhez kötelező a kötelezettségvállalás elszámolása is (teljesítéssel egyidejűleg), o külföldi pénzértékre szóló kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele, teljesítések nyilvántartásba vétele o kiadások teljesítésének ellenszámlája, o bevételek teljesítésének ellenszámlája, o nyilvántartási számlák megoszlása alap és vállalkozási tevékenység, ezen belül kormányzati funkciók szerint, o teljesítésként elszámolandó tételek [kormányrendelet 44. (2)], o külföldi pénzértékre szóló teljesítések nyilvántartása (árfolyam-különbözetek elszámolása), o központosított illetményszámfejtéshez kapcsolódó teljesítések elszámolása. Pénzügyi számvitel Célja: a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartása, a beszámoló megbízható és valós összképet mutató elkészítésének biztosítása. Könyvvezetés: egységes számlakeret alkalmazása, elszámolás az 1-9-es számlaosztályban:

8 o adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztására könyvviteli számlák további tagolásával, vagy o könyvviteli számlákhoz kapcsolódó résztelező nyilvántartással (minimum tartalom a rendelet 14. mellékletében) kettős könyvvitel szabályai szerint, a vállalkozások számviteléhez hasonló felépítés: o 1-4. számlaosztály: nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák, o 5-9. számlaosztály: eredményszámlák, o 0 számlaosztály: mérleg szerinti eredményt és saját tőkét nem befolyásoló tételek (01. és 02. számlacsoportok), költségek elszámolása elsődlegesen - költségnemek szerint (5. számlaosztály) megtérült költségek elszámolása másodlagosan - tevékenységek szerint (7. számlaosztály) nem lesz kötelező minden szervezetnek- szakfeladatok szerint tovább kell tagolni, ahol kötelező lesz szakfeladathoz közvetlenül nem hozzárendelhető költségek elszámolása közvetett költségek (6. számlaosztály) sajátos elszámolások (nettó módon) 36. számlacsoportban mérlegben nem szerepeltethető jogcímek mérlegben a követelés jellegű sajátos elszámolások között szerepeltethető tételek mérlegben az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között szerepeltethető tételek mérlegben a kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások között szerepeltethető tételek mérlegben az egyéb sajátos forrásoldali elszámolások között szerepeltethető tételek Beszámolási kötelezettség: A) Mérleg (5. melléklet) eszközök (1-3 számlaosztály): o nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és elszámolásuk: = immateriális javak, = tárgyi eszközök, = befektetett pénzügyi eszközök, = koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök, o nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és elszámolásuk: = készletek,

9 = értékpapírok, o pénzeszközök és elszámolásuk: = hosszú lejáratú betétek, = pénztárak, csekkek, betétkönyvek, = forintszámlák, = devizaszámlák, = idegen pénzeszközök, o követelések költségvetési számvitelben az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott követelések és elszámolásuk: = költségvetési évben és költségvetési évet követően esedékes bontás: követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről, követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről, követelések közhatalmi bevételekre, követelések működési bevételekre, követelések felhalmozási bevételekre, követelések működési célú átvett pénzeszközökre, követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről, követelések finanszírozási bevételekre, o követelés jellegű sajátos elszámolások: = adott előlegek, = továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása, = más által beszedett bevételek elszámolása, = forgótőke elszámolása, = vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása, = nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása, = folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása, o egyéb sajátos eszközoldali elszámolások,

10 o aktív időbeli elhatárolások és elszámolásuk: = eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása, = költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása, = halasztott ráfordítások. eszközök bekerülési értéke: o bekerülési érték meghatározása, o bekerülési érték a vásárolt eszközöknél, o bekerülési értéke saját előállításnál, o bekerülési érték az idegen vállalkozóval történő előállítás esetén, o bekerülési érték és az egységes rovatrend kapcsolata, o bekerülési érték újbóli megállapítása, eszközök értékcsökkenése, értékvesztés, értékhelyesbítés lehetősége, kötelező értékcsökkenési leírási kulcsok, kisértékű immateriális javak, kisértékű tárgyi eszközök (200 ezer forintot meg nem haladó egyedi bekerülési érték) terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása, maradványérték meghatározása, terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása, értékvesztés elszámolása: o általánosan az Szt ai alapján: = nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és források között kimutatott részesedések, értékpapírok és készletek értékvesztésének elszámolása, = közhatalmi bevételek értékvesztése (egyszerűsített értékelési eljárás), = értékvesztés és a rovatrend kapcsolata: értékhelyesbítés elszámolása: o általánosan az Szt. 57. (3) és 58. (1) és (5)-(9) alapján, o eltérések az értékhelyesbítésben, források (4. számlaosztály): o saját tőke és elszámolása: = nemzeti vagyon induláskori értéke, = nemzeti vagyon változásai, = egyéb eszközök induláskori értéke és változásai, = felhalmozott eredmény,

11 = eszközök értékhelyesbítésének forrása, = mérleg szerinti eredmény - eredmény-kimutatás mérleg szerinti eredmény sorával megegyezően, o kötelezettségek költségvetési számvitelben az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek azok pénzügyi rendezésig és elszámolásuk: = költségvetési évben és költségvetési évet követően esedékes bontás: kötelezettségek személyi juttatásokra, kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, kötelezettségek dologi kiadásokra, kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra, kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre, kötelezettségek beruházásokra, kötelezettségek felújításokra, kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra, kötelezettségek finanszírozási kiadásokra, o kötelezettség jellegű sajátos elszámolások: = kapott előlegek, = továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása, = más szervezetet megillető bevételek elszámolása, = forgótőke elszámolása (CSAK A KINCSTÁR), = vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása, = nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása, = munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása, o egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, o kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások (CSAK KINCSTÁR), o passzív időbeli elhatárolások (új sor, új tartalom) és annak elszámolása: = eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása,

12 = költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása, = halasztott eredményszemléletű bevételek, Eszközök és források értékelése: o általánosan az Szt át kell alkalmazni, o értékelési szabadság korlátozása devizás tételeknél, o értékhelyesbítések egyezősége eszköz és forrásoldalon, o eszköz oldali értékhelyesbítések elkülönített bemutatása, o mérleg fordulónapi értékelések és az értékelési devizaárfolyamok, Mérleg alátámasztása leltárral: o leltározás végrehajtása általánosan az Szt a szerint, o koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök leltára, o használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő eszközök leltára. B) Eredmény-kimutatás (6. melléklet): célja a mérleg szerinti eredmény megállapítása, a vállalkozások számviteléhez hasonló felépítésű: Mérleg szerinti eredmény Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény 1. Tevékenység eredménye + Rendkívüli eredményszemléletű bevételek + Nettó eredményszemléletű bevételek Rendkívüli eredményszemléletű kiadások + Aktivált saját teljesítmények értéke +Egyéb eredményszemléletű bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 2. Pénzügyi műveletek eredménye + Pénzügyi műveletek eredményszeméletű bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai eredmény-kimutatás sorainak tartalma és a rovatrend kapcsolata, eredmény meghatározásánál időbeli elhatárolás elvének alkalmazása. C) A költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás (7. melléklet): szakfeladatonkénti bontásban készül.

13 D) Kiegészítő melléklet (8-10. mellékletek) részletező nyilvántartások kötelező tartalmának meghatározása: o immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása (8. melléklet), o az eszközök értékvesztésének alakulása (9. melléklet), o kiegészítő tájékoztató adatok (10. melléklet). Önkormányzati vagyonkimutatás tartalma, tagolása mérleg tagolását követi, kötelező egyezősége a számviteli nyilvántartással. Konszolidálás Kincstár feladata, kivéve a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény 13. (2) bekezdés b) pontjában előírt beszámoló esetén, összevont (konszolidált) beszámoló készítése: o helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás és az általa irányított szervek beszámolóiból, o az önkormányzati alrendszert alkotó államháztartási szervek beszámolóiból, o államháztartási központi alrendszert alkotó államháztartási szervek beszámolóiból, o államháztartás egészére valamennyi beszámolóból, részei: o konszolidált mérleg, o konszolidált költségvetési jelentés, o konszolidált eredménykimutatás, egyes részek tartalma, konszolidálást követően államadósságról szóló kimutatás (13. melléklet). Az alapítás, megszűnés sajátos feladatai alapítás (kiválás útján történő alapítás is) sajátos könyvelési feladatai, megszűnés (beolvadás, jogutód nélküli megszűnés, összeolvadás, különválás) sajátos könyvelési feladatai. Számviteli politika mérlegkészítés időpontja,

14 Szt. 14. (5) szerinti szabályzatok, felelősök, eszközök és források értékelésének szabályzata, önköltségszámítás rendje, napi készpénz záró állomány (eltérés az Szt.-től). Számviteli bizonylatok Könyvviteli zárlat folyamatos könyvelés a költségvetési számvitelben bizonylatok alapján, havi, negyedéves és éves zárlati munkák, egyes könyvviteli zárlati munkák tartalma, a költségvetési számvitelből történő feladás, a költségvetési és pénzügyi számvitel közötti egyezőségek biztosítása. Nyitó tételek, a nyitás utáni feladatok Záró rendelkezések hatályba lépés: január 1-én átmeneti szabályok hatályon kívül helyező rendelkezések Konzultáció

15 1.2. Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása (1X45 perc) Az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet alapján Általános rendelkezések rendező mérleg elkészítésének általános rendelkezései. Elkészítést megelőző feladatok leltározási feladatok, függő, átfutó kiadások és bevételek rendezésével kapcsolatos feladatok, a belföldi idegen pénzeszközök és nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos feladatok. Rendező, technikai tételek rendező technikai tételek szerepe, helye a könyvelésben, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a évben a hatályát vesztő 249/2000 és a 240/2003 kormányrendeletek alapján teljesítő szervek/szervezetek speciális elszámolásai, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a évben a hatályát vesztő 347/2010 és a 34/2011 kormányrendeletek alapján teljesítő szervek/szervezetek speciális elszámolásai, az elvégzendő rendező technikai tételek ismertetése, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a évben a hatályát vesztő 249/2000 és a 240/2003 kormányrendeletek alapján teljesítő szervek/szervezetek által alkalmazott Egyéb mérlegrendezési számla megszűntetéséhez kapcsolódó tételek. Rendező mérleg rendelet mellékleteinek ismertetése, a mérlegtételek átrendezésének ismertetése, rendezőmérlegek elkészítésének határideje.

16 2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai a költségvetési számvitel nyilvántartási számláinak nyitása, kapcsolódó határidők, a pénzügyi számvitel könyvviteli számláinak nyitása, kapcsolódó határidők, könyvvezetés a költségvetési számvitelben, könyvvezetés a pénzügyi számvitelben, egyes speciális feladatok: o évi könyvvezetés során keletkezett aktív és passzív pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos feladatok, o évben a maradvány elszámolása. Konzultáció

17 2. Számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai (4X45 perc) 2.1. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása (2X 45 perc) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) változásai alapján A tavaszi időszak jogszabályváltozásai az állami tulajdonú gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvétele, a gazdasági társaság megszűntetése: o állami feladat központi költségvetési szerv általi átvételéről és a feladatot átadó társaság (a továbbiakban: társaság) megszűntetéséről szóló kormányrendelet tartalmi elemei, o társaság kötelezettségei az átadás előtt, o társaság vezető tisztségviselőinek átadással kapcsolatos kötelezettségei, nyilatkozatai, felelőségük szabályai, o társaság megszűntetését kizáró okok, o társaság vagyonának átadása, o társaság jogutódlása, o cégbíróság eljárása, a társaság megszűntetésének Cégközlönyben történő megjelentetése, o állami feladatok átvétele új, vagy már működő költségvetési szerv által, o költségvetési szerv által átvett munkavállalók munkajogviszonyának változása. vegyes rendelkezések: o átlátható szervezet fogalma, o költségvetési főfelügyelő, felügyelő kirendelés szabályainak módosulása, o kincstári biztos intézményének megszűntetése, önkormányzati biztos szabályai, o települési önkormányzatok gépjárműadóval kapcsolatos kötelezettségeinek kincstári ellenőrzése, a Kincstár eljárása, o állami kezességvállalás szabályainak változása,

18 = törvényi rendelkezés alapján keletkezett állami kezességvállalás, = egyedi állami kezességvállalás, o kincstári nyilvántartással kapcsolatos szabályok módosulása, törzskönyvi nyilvántartás, o éven túli kötelezettségvállalás a 3 éves költségvetési tervszámok hiányában, o Ptk. szerinti kamat számítása, (A költségvetési támogatás rendszerét érintő tavaszi változások az év végi jogszabályváltozásoknál kerülnek ismertetésre, tekintettel a támogatási rendszer év végi teljes átalakítására.) Az év végi jogszabályváltozások a költségvetési támogatás szabályai: o előfinanszírozás, utófinanszírozás fogalmának kivezetése az államháztartási szabályokból, o pályázati kiírás, a kiírás határideje, adatszolgáltatás, támogatási szerződés, o lebonyolítóra vonatkozó szabályok, o biztosíték nyújtásának szabályai, saját forrás igazolása, o támogatás, előleg folyósítása, o támogatás folyósítása a köztartozás fennállása esetén, o költségvetési támogatás módosítására irányuló kérelem, o helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat állami támogatásával kapcsolatos szabályok, támogatás felhasználása, adatszolgáltatás, visszafizetés összegének, illetve pótlólagos támogatás összegének megállapítása, elszámolás, támogatás kincstári ellenőrzése, eljárási szabályok, o támogatás elszámolása, a támogatási jogviszony lezárása, o költségvetési támogatás adatainak nyilvántartása. vegyes rendelkezések: o költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi előirányzatain felüli többletbevétel felhasználása, o központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére, visszterhes szerződés kötése, o helyi önkormányzat fizetési számlájával szemben a kincstár által benyújtott beszedési megbízás szabályai, o megbízáson alapuló kincstári fizetési számla vezetés,

19 o költségvetési szervnél az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező belső ellenőrzést végző személyről kérhető adatok köre, adatkérés módja, adatok kezelése, o helyi önkormányzat Mötv. 111/A. -a szerinti kötelezettségeinek nem teljesítése esetére előírt szankciók, o államháztartás alrendszereiben a kiadások értékpapírral nem teljesíthetőek, o Kormány egyedi határozatának érvényesíthetősége, o gépjárműadó adatkezelése a kincstár részéről, o önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kategóriák kivezetése a jogrendszerből, o adatszolgáltatás új rendszerének Ávr. szerinti szabályai, o a központi költségvetés tervezésének Ávr. szerinti szabályai. Konzultáció

20 2.2. Adózáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása (2X 45 perc) Személyi jövedelemadó, járulékok A családi járulékkedvezmény o a kedvezményre jogosult személyek o a kedvezmény mértéke o a kedvezmény együttes igénybevétele o a kedvezmény havi összegének érvényesítése, bevallása o a kedvezmény elszámolása az éves adóelszámolás (bevallás, munkáltatói adómegállapítás során) A családi kedvezmény o A családi kedvezménynek a családi járulékkedvezménnyel összefüggő változása (a jogszerűen igénybevett járulékkedvezmény figyelembe vétele az érvényesíthető családi kedvezmény összege megállapításánál, az ún. 625 százalékos szorzó) o A családi kedvezmény egyéb módosításai o A közös érvényesítéshez, megosztáshoz kapcsolódó nyilatkozat o A családi kedvezmény érvényesítése megosztott felügyelet esetén A családi járulékkedvezmény o Új, egyszerűbb érvényesítési éves korlát az önkéntes kölcsönös egészségpénztári rendelkezési jogosultság esetén o Adó felett rendelkezési jogosultság a nyugdíjbiztosításra befizetett díj után o Az adó feletti rendelkezési jogosultságok együttes összegének korlátozása Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által nyújtott célzott szolgáltatásokra vonatkozó szabályok Egyes új vagy változó adómentes juttatások o A munkáltatói lakáscélú támogatás adómentességének változása o A sporteseményre szolgáló belépő, bérlet és a művelődési intézményi szolgáltatás adómentességének változása Az utalvány fogalmának változása (a pénzre visszaváltható utalványok kizárása) Szociális hozzájárulási adó változásai

21 o Kibővített adókedvezmény a nagycsaládos munkavállalók (legalább 3 gyermeket nevelők) munkáltatóinak o Álláskereső, szabad vállalkozási zóna-beli, kutató-fejlesztő munkavállalók utáni szociális hozzájárulási adó kedvezmény változásai o Megszűnő szociális hozzájárulási adó kedvezmények (start extra, plusz, bónusz) Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény Bevallási, elszámolási szabályok változásai Adatszolgáltatásra, adótitokra vonatkozó előírások módosulása Az ellenőrzés, hatósági eljárás szabályainak változása A végrehajtási eljárás szabályainak módosulása Általános forgalmi adó Utólagos korrekciók áfa kezelése o Tartalmi módosítások o Változások a korrekciók elszámolásában Új teljesítési időpont szabály időszakos ügyleteknél július 1-től Fordított adózás alá eső ügyletek bővülése Bizonylatolást érintő módosítások Államháztartási számvitel új szabályainak áfa következményei Helyi adók Az építményadó szabályainak változása A telekadó tárgyi hatályának változása, telekadó-kötelezettség keletkezésének, megszűnésének szabálya, telekadómentesség Konzultáció

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája (nem költségvetési szervnél dolgozó mérlegképes könyvelők részére) Államháztartási szakterület 2014. (4X45 perc)

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2

Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat. Az államháztartás új számvitele 2 Az államháztartás új számviteli rendszeréről néhány gondolat Az államháztartás új számvitele 2 Jogszabályi háttere: A 307/2013. (VIII.14.) Kormányrendelettel módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet.

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2013. 1 A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Kézdi Árpád

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11.

A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok. Ivacs Balázs 2013. december 11. A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenırzési feladatok Ivacs Balázs 2013. december 11. 1 1 Jogszabályi elıírások Az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet új

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám

1. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra. 2. Címrend és létszám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9.

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Belső Ellenőrök Társasága V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Ma, amikor az üzleti kimutatások korát éljük, elengedhetetlen

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Szakmai nap 2014. január 29. Az államháztartás új számviteli rendszerének szabályai 2 Jogszabályi háttér Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

Regisztrált mérlegképes továbbképzés államháztartási szakon a Saldo Zrt. szervezésében.

Regisztrált mérlegképes továbbképzés államháztartási szakon a Saldo Zrt. szervezésében. Regisztrált mérlegképes továbbképzés államháztartási szakon a Saldo Zrt. szervezésében. Keresse időpontjainkat a saldokurzus.hu oldalon, vagy kérje intézményéhez kihelyezett egyedi ajánlatunkat! A következő

Részletesebben

Repeticio est mater studionum Ismétlés a tudás anyja! Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2014. 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1. Az államháztartás

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. Öttevény Község Önkormányzata 15.1.1 számú mellkelet a /2015. ( ) önkormányzati határozathoz VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. ESZKÖZÖK A B C D E I. Immateriális javak 01. 14 661 260 II. Tárgyi

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XIII. fejezete

Részletesebben

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2014 Mérleg - IV. negyedév

2014 Mérleg - IV. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 460947 1251 09 0200 900100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4024 Debrecen

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZTÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN KERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ I. A 2013. évi éves költségvetési beszámoló összeállítása előtti feladatok Egy központi költségvetési

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy

Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy Az államháztartás számviteli rendszerének alapjai Értelmező rendelkezések Követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből ide értve a vásárolt

Részletesebben

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend 2015 Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala S Z Á M L A R E N D Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 01-R űrlap-garnitúra: IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS 2014. 01-R-A űrlap: Mérleg-jelentés: Az eszközök és a források alakulása 01-R-B űrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok

Részletesebben

Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása

Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása Az Államháztartás számviteli rendszerének 2014. évi változása Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet = Új Áhsz. 13-12-06 2 Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

ESETTANULMÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

ESETTANULMÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ ESETTANULMÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ I. A 2013. évi éves költségvetési beszámoló összeállítása előtti feladatok Egy önkormányzat zárás előtti nyilvántartási

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről 319 579

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 25. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 25. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 25. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST 2015 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. fejezet... 3 Általános

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

2015 Mérleg - I. negyedév

2015 Mérleg - I. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722601 1051 14 0200 050984 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1101 Mérlegjelentés

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft)

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft) 1. melléklet ELŐIRÁNYZATOK Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám eredeti ei. módosított ei. teljesítés teljesítésből kötelező feladatok Törvény szerinti illetmények,

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1300 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND. igazgató P.H. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Számviteli Politika. Számviteli politika. FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és

Számviteli Politika. Számviteli politika. FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Számviteli Politika 2014 I. Bevezetés Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. (3) bekezdése előírja az

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.) számú Rendelete A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról A Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottság a rendeleti javaslatot ülésén megtárgyalta, a következő javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: Diósjenő község Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (V.21.)

Részletesebben

1s-S~. szárnú előterjesztés

1s-S~. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1s-S~. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az államháztartási számviteit érintő 2014. évi változásokról I. Tartalmi

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1300 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 731487 1254 14 3200 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8600 Siófok

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

2014.02.21. 1. NAP AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

2014.02.21. 1. NAP AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) 1.

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SEGÉDLET AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS (01-R ŰRLAPOK) KITÖLTÉSÉHEZ

SEGÉDLET AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS (01-R ŰRLAPOK) KITÖLTÉSÉHEZ SEGÉDLET AZ IDŐKÖZI MÉRLEGJELENTÉS (01-R ŰRLAPOK) KITÖLTÉSÉHEZ Bevezetés A segédlet két lehetséges megoldási javaslatot ismertet a könyvviteli és nyilvántartási számlák továbbontásából, illetve a részletező

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben