Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája"

Átírás

1 Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2014.

2 A tematika összeállítói Dr. Boros Richárd (2. Fejezet) Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Horváthné Adácsi Judit (1. Fejezet) Kanyó Lóránd István (2. Fejezet) Dr. Laki Gábor (2. Fejezet) Palotai Kinga (2. Fejezet) Kiadja a Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2014.

3 1. Aktuális számviteli kérdések (8X45 perc) 1.1. Az államháztartás új számviteli szabályozása (7X45 perc) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet január 1-től hatályba lépő változata valamint az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet alapján. Célja egységes számviteli szabályok az államháztartás egészére, a bevételek és kiadások azonos módon történő elszámolása, a vagyonváltozás és vagyonértékelés azonos módon történő elszámolása, a költségvetési és a vagyon tételek konszolidálhatósága, egységes kimutatások elkészítése az államháztartás valamennyi bevételére, kiadására, a nemzeti vagyonra, egyes tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérésére szolgáló eszközök biztosítása, középtávú szempontok érvényesítése a követelések és kötelezettségek mérésével (2011/85/EU irányelv). Megvalósítás az államháztartásban mindenkire kiterjedő hatályú kormányrendelet, az egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módját szabályozó NGM rendelet, költségvetési és pénzügyi számvitel megkülönböztetése, ezen belül azonban o egységes számlakeret, o egységes rovatrend, követelések, kötelezettségvállalások, bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális mérése a költségvetési számvitellel, a vagyon és a tevékenységek teljesítménye, eredményessége, önköltsége mérése a pénzügyi számvitellel, konszolidáció módszertanának pontos meghatározása.

4 A kormányrendelet hatálya: az államháztartás egészére költségvetési szervek, központi kezelésű előirányzatok, fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a tb. alapok kezelő szervei (saját vagyonuktól, költségvetésétől elkülönített könyvvezetés vezetése), tulajdonosi joggyakorló szervezetek, helyi, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, térségi fejlesztési tanács, a Magyar Államkincstár a rendelet 1. mellékletében meghatározott központi kezelésű előirányzatokra vonatkozóan (a rendelet 2. mellékletben nevesített szervek által meghatározott gyakorisággal szolgáltatott adatok alapján analitikus nyilvántartó helyek). Értelmező rendelkezések - a rendelet alkalmazásában fontosabb fogalmi meghatározások, - a rendeletben használt egyéb fogalmakat az Szt, az Áht., a Gst, és az Ávr. által használt fogalmak szerint kell érteni. Számviteli alapelvek Szt-ben meghatározott alapelvek a kormányrendeletben meghatározott sajátosságokkal Szt. szerint alkalmazott elvek: valódiság, világosság, következetesség, folytonosság, bruttó elszámolás, tartalom elsődlegessége a formával szemben, lényegesség elve, eltéréssel alkalmazott elvek: vállalkozás folytatásának, teljesség, óvatosság, összemérés, egyedi értékelés, időbeli elhatárolás, költség-haszon összevetésének elve, Szt. rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha azt a rendelet kifejezetten elrendeli. Államháztartás számviteli rendszere költségvetési számvitel, pénzügyi számvitel. Beszámolási kötelezettség éves költségvetési beszámolási kötelezettség, éves költségvetési beszámoló részei: 1. Költségvetési számvitellel biztosítható: o költségvetési jelentés, o maradvány-kimutatás (rendelet 3. melléklete),

5 o adatszolgáltatás a személyi juttatások és foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről [az Áht (2) bekezdése alapján a Kincstár által kiadott űrlapon], o adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egye ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről (rendelet 4. melléklete), o önkormányzati alrendszer gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások [az Áht (2) bekezdése alapján a Kincstár által kiadott űrlapon]. 2. pénzügyi számvitellel biztosítható: o mérleg (rendelet 5. melléklete), o eredmény-kimutatás (rendelet 6. melléklet), o költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás (rendelet 7. melléklete), o kiegészítő melléklet (rendelet melléklete). elkészítése, jóváhagyása, megküldése: o elkészítéséért a szerv vezetője, a gazdálkodó képviseletére jogosult személye (nem költségvetési szervi formában működő kezelő szerv) felelős, o aláírások: szerv vezetője, gazdasági vezető, (figyelemmel az Ávr.12. -ra), o jóváhagyás: beszámolási kötelezettség átalakuláskor, jogutód nélküli megszűnéskor, elfogadás, megküldés az Állami Számvevőszéknek. Költségvetési számvitel Célja: az előirányzatok, a követelések, kötelezettségvállalások és ezek teljesítésének folyamatos mérése, a zárszámadás alátámasztása. Könyvvezetés: egységes rovatrend alapján, az egyes rovatok tartalmának leírását a 15. melléklet tartalmazza, az elszámolás a 0-ás számlaosztályban (00 és számlacsoportban) kettős könyvvitellel, valamennyi rovat egy számlát képez, amely tovább tagolódik (05 és 09. számlacsoport): o előirányzatok nyilvántartására szolgáló nyilvántartási számlára (1-es végű) o a követelések, kötelezettségek, más fizetési kötelezettségek nyilvántartására szolgáló állományi számlára, (2-es végű),

6 o teljesítés forgalmi számlára,(3-es végű), a kettős könyvvitel ellenszámlák használatával történik, amelyek információt adnak: o követelés, kötelezettségvállalás esetén annak esedékességéről, időbeliségéről (költségvetési évben vagy azon túl esedékes), o teljesítés esetén annak tevékenység és funkcionális osztályozás szerinti besorolásáról, o függő és biztos (jövőbeni) követelések, függő kötelezettségekről, kötelező egyezőségek biztosítása a követelések és a végleges kötelezettségvállalások, pénzeszközök esetén a pénzügyi számvitellel (17. melléklet), részletező nyilvántartások kötelező tartalma (rendelet 14. melléklet), kapcsolat a beszámolóval: o költségvetési jelentés: űrlapok szerkezete azonos a rovatrend szerkezetével (sor = rovat, oszlopok = előirányzat, állományi, forgalmi adatok), o maradvány-kimutatás: bevételi és kiadási teljesítési forgalmi számlák adatai, o adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről létszám és kifizetett illetmények, munkabérek, o tb. alapból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzata és teljesítése, o önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások, o számviteli elszámolások, bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartása: nyilvántartási számlákon 001. ellenszámlával szemben (eredeti, módosítás, átcsoportosítás, zárolás, törlés): o K512 Tartalékok rovathoz csak nyilvántartási számla tartozik ( Tartalékok előirányzata) követelések nyilvántartása: o nyilvántartási számlákon 004. ellenszámlával szemben (növekedés, csökkenés teljesítés kivételével) - kivétel az Szt. szerinti biztos (jövőbeni) követelés, o költségvetési évben esedékes követelések nyilvántartása, o költségvetési évet követően esedékes követelések nyilvántartása, o behajthatatlan követelések, o követelések értékesítése, átadása, elengedése, árfolyamváltozások, o elszámolt értékvesztés, o külföldi pénzértékre szóló követelések nyilvántartásba vétele,

7 kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása: o nyilvántartási számlákon 002. ellenszámlával szemben (növekedés, csökkenés teljesítés kivételével) - függetlenül attól, hogy végleges vagy nem végleges [biztos (jövőbeni) kötelezettségeket is], o költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások nyilvántartása, o költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalások nyilvántartása, o kötelezettségvállalások átvállalása, elengedése, árfolyamváltozások, o végleges kötelezettségvállalások átvezetés ellenszámlára kivételek, o határozatlan idejű vagy költségvetési évet követő június 30-át követően is fennálló kötelezettségvállalások megosztása, o kötelezettségvállalással terhelt maradványt alkotó kötelezettségvállalásokat tárgy évi esedékességűeknek kell tekinteni, o kötelezettségvállaláshoz nem kapcsolódó teljesítés nyilvántartásba vételéhez kötelező a kötelezettségvállalás elszámolása is (teljesítéssel egyidejűleg), o külföldi pénzértékre szóló kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele, teljesítések nyilvántartásba vétele o kiadások teljesítésének ellenszámlája, o bevételek teljesítésének ellenszámlája, o nyilvántartási számlák megoszlása alap és vállalkozási tevékenység, ezen belül kormányzati funkciók szerint, o teljesítésként elszámolandó tételek [kormányrendelet 44. (2)], o külföldi pénzértékre szóló teljesítések nyilvántartása (árfolyam-különbözetek elszámolása), o központosított illetményszámfejtéshez kapcsolódó teljesítések elszámolása. Pénzügyi számvitel Célja: a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartása, a beszámoló megbízható és valós összképet mutató elkészítésének biztosítása. Könyvvezetés: egységes számlakeret alkalmazása, elszámolás az 1-9-es számlaosztályban:

8 o adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztására könyvviteli számlák további tagolásával, vagy o könyvviteli számlákhoz kapcsolódó résztelező nyilvántartással (minimum tartalom a rendelet 14. mellékletében) kettős könyvvitel szabályai szerint, a vállalkozások számviteléhez hasonló felépítés: o 1-4. számlaosztály: nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák, o 5-9. számlaosztály: eredményszámlák, o 0 számlaosztály: mérleg szerinti eredményt és saját tőkét nem befolyásoló tételek (01. és 02. számlacsoportok), költségek elszámolása elsődlegesen - költségnemek szerint (5. számlaosztály) megtérült költségek elszámolása másodlagosan - tevékenységek szerint (7. számlaosztály) nem lesz kötelező minden szervezetnek- szakfeladatok szerint tovább kell tagolni, ahol kötelező lesz szakfeladathoz közvetlenül nem hozzárendelhető költségek elszámolása közvetett költségek (6. számlaosztály) sajátos elszámolások (nettó módon) 36. számlacsoportban mérlegben nem szerepeltethető jogcímek mérlegben a követelés jellegű sajátos elszámolások között szerepeltethető tételek mérlegben az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között szerepeltethető tételek mérlegben a kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások között szerepeltethető tételek mérlegben az egyéb sajátos forrásoldali elszámolások között szerepeltethető tételek Beszámolási kötelezettség: A) Mérleg (5. melléklet) eszközök (1-3 számlaosztály): o nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és elszámolásuk: = immateriális javak, = tárgyi eszközök, = befektetett pénzügyi eszközök, = koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök, o nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és elszámolásuk: = készletek,

9 = értékpapírok, o pénzeszközök és elszámolásuk: = hosszú lejáratú betétek, = pénztárak, csekkek, betétkönyvek, = forintszámlák, = devizaszámlák, = idegen pénzeszközök, o követelések költségvetési számvitelben az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott követelések és elszámolásuk: = költségvetési évben és költségvetési évet követően esedékes bontás: követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről, követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről, követelések közhatalmi bevételekre, követelések működési bevételekre, követelések felhalmozási bevételekre, követelések működési célú átvett pénzeszközökre, követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről, követelések finanszírozási bevételekre, o követelés jellegű sajátos elszámolások: = adott előlegek, = továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása, = más által beszedett bevételek elszámolása, = forgótőke elszámolása, = vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása, = nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása, = folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása, o egyéb sajátos eszközoldali elszámolások,

10 o aktív időbeli elhatárolások és elszámolásuk: = eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása, = költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása, = halasztott ráfordítások. eszközök bekerülési értéke: o bekerülési érték meghatározása, o bekerülési érték a vásárolt eszközöknél, o bekerülési értéke saját előállításnál, o bekerülési érték az idegen vállalkozóval történő előállítás esetén, o bekerülési érték és az egységes rovatrend kapcsolata, o bekerülési érték újbóli megállapítása, eszközök értékcsökkenése, értékvesztés, értékhelyesbítés lehetősége, kötelező értékcsökkenési leírási kulcsok, kisértékű immateriális javak, kisértékű tárgyi eszközök (200 ezer forintot meg nem haladó egyedi bekerülési érték) terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása, maradványérték meghatározása, terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása, értékvesztés elszámolása: o általánosan az Szt ai alapján: = nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és források között kimutatott részesedések, értékpapírok és készletek értékvesztésének elszámolása, = közhatalmi bevételek értékvesztése (egyszerűsített értékelési eljárás), = értékvesztés és a rovatrend kapcsolata: értékhelyesbítés elszámolása: o általánosan az Szt. 57. (3) és 58. (1) és (5)-(9) alapján, o eltérések az értékhelyesbítésben, források (4. számlaosztály): o saját tőke és elszámolása: = nemzeti vagyon induláskori értéke, = nemzeti vagyon változásai, = egyéb eszközök induláskori értéke és változásai, = felhalmozott eredmény,

11 = eszközök értékhelyesbítésének forrása, = mérleg szerinti eredmény - eredmény-kimutatás mérleg szerinti eredmény sorával megegyezően, o kötelezettségek költségvetési számvitelben az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek azok pénzügyi rendezésig és elszámolásuk: = költségvetési évben és költségvetési évet követően esedékes bontás: kötelezettségek személyi juttatásokra, kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, kötelezettségek dologi kiadásokra, kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra, kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre, kötelezettségek beruházásokra, kötelezettségek felújításokra, kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra, kötelezettségek finanszírozási kiadásokra, o kötelezettség jellegű sajátos elszámolások: = kapott előlegek, = továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása, = más szervezetet megillető bevételek elszámolása, = forgótőke elszámolása (CSAK A KINCSTÁR), = vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása, = nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása, = munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása, o egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, o kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások (CSAK KINCSTÁR), o passzív időbeli elhatárolások (új sor, új tartalom) és annak elszámolása: = eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása,

12 = költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása, = halasztott eredményszemléletű bevételek, Eszközök és források értékelése: o általánosan az Szt át kell alkalmazni, o értékelési szabadság korlátozása devizás tételeknél, o értékhelyesbítések egyezősége eszköz és forrásoldalon, o eszköz oldali értékhelyesbítések elkülönített bemutatása, o mérleg fordulónapi értékelések és az értékelési devizaárfolyamok, Mérleg alátámasztása leltárral: o leltározás végrehajtása általánosan az Szt a szerint, o koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök leltára, o használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő eszközök leltára. B) Eredmény-kimutatás (6. melléklet): célja a mérleg szerinti eredmény megállapítása, a vállalkozások számviteléhez hasonló felépítésű: Mérleg szerinti eredmény Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény 1. Tevékenység eredménye + Rendkívüli eredményszemléletű bevételek + Nettó eredményszemléletű bevételek Rendkívüli eredményszemléletű kiadások + Aktivált saját teljesítmények értéke +Egyéb eredményszemléletű bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 2. Pénzügyi műveletek eredménye + Pénzügyi műveletek eredményszeméletű bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai eredmény-kimutatás sorainak tartalma és a rovatrend kapcsolata, eredmény meghatározásánál időbeli elhatárolás elvének alkalmazása. C) A költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás (7. melléklet): szakfeladatonkénti bontásban készül.

13 D) Kiegészítő melléklet (8-10. mellékletek) részletező nyilvántartások kötelező tartalmának meghatározása: o immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása (8. melléklet), o az eszközök értékvesztésének alakulása (9. melléklet), o kiegészítő tájékoztató adatok (10. melléklet). Önkormányzati vagyonkimutatás tartalma, tagolása mérleg tagolását követi, kötelező egyezősége a számviteli nyilvántartással. Konszolidálás Kincstár feladata, kivéve a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény 13. (2) bekezdés b) pontjában előírt beszámoló esetén, összevont (konszolidált) beszámoló készítése: o helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás és az általa irányított szervek beszámolóiból, o az önkormányzati alrendszert alkotó államháztartási szervek beszámolóiból, o államháztartási központi alrendszert alkotó államháztartási szervek beszámolóiból, o államháztartás egészére valamennyi beszámolóból, részei: o konszolidált mérleg, o konszolidált költségvetési jelentés, o konszolidált eredménykimutatás, egyes részek tartalma, konszolidálást követően államadósságról szóló kimutatás (13. melléklet). Az alapítás, megszűnés sajátos feladatai alapítás (kiválás útján történő alapítás is) sajátos könyvelési feladatai, megszűnés (beolvadás, jogutód nélküli megszűnés, összeolvadás, különválás) sajátos könyvelési feladatai. Számviteli politika mérlegkészítés időpontja,

14 Szt. 14. (5) szerinti szabályzatok, felelősök, eszközök és források értékelésének szabályzata, önköltségszámítás rendje, napi készpénz záró állomány (eltérés az Szt.-től). Számviteli bizonylatok Könyvviteli zárlat folyamatos könyvelés a költségvetési számvitelben bizonylatok alapján, havi, negyedéves és éves zárlati munkák, egyes könyvviteli zárlati munkák tartalma, a költségvetési számvitelből történő feladás, a költségvetési és pénzügyi számvitel közötti egyezőségek biztosítása. Nyitó tételek, a nyitás utáni feladatok Záró rendelkezések hatályba lépés: január 1-én átmeneti szabályok hatályon kívül helyező rendelkezések Konzultáció

15 1.2. Az új államháztartási számvitelre történő áttérés szabályozása (1X45 perc) Az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet alapján Általános rendelkezések rendező mérleg elkészítésének általános rendelkezései. Elkészítést megelőző feladatok leltározási feladatok, függő, átfutó kiadások és bevételek rendezésével kapcsolatos feladatok, a belföldi idegen pénzeszközök és nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos feladatok. Rendező, technikai tételek rendező technikai tételek szerepe, helye a könyvelésben, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a évben a hatályát vesztő 249/2000 és a 240/2003 kormányrendeletek alapján teljesítő szervek/szervezetek speciális elszámolásai, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a évben a hatályát vesztő 347/2010 és a 34/2011 kormányrendeletek alapján teljesítő szervek/szervezetek speciális elszámolásai, az elvégzendő rendező technikai tételek ismertetése, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a évben a hatályát vesztő 249/2000 és a 240/2003 kormányrendeletek alapján teljesítő szervek/szervezetek által alkalmazott Egyéb mérlegrendezési számla megszűntetéséhez kapcsolódó tételek. Rendező mérleg rendelet mellékleteinek ismertetése, a mérlegtételek átrendezésének ismertetése, rendezőmérlegek elkészítésének határideje.

16 2014. évi könyvvezetés sajátos feladatai a költségvetési számvitel nyilvántartási számláinak nyitása, kapcsolódó határidők, a pénzügyi számvitel könyvviteli számláinak nyitása, kapcsolódó határidők, könyvvezetés a költségvetési számvitelben, könyvvezetés a pénzügyi számvitelben, egyes speciális feladatok: o évi könyvvezetés során keletkezett aktív és passzív pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos feladatok, o évben a maradvány elszámolása. Konzultáció

17 2. Számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai (4X45 perc) 2.1. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása (2X 45 perc) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) változásai alapján A tavaszi időszak jogszabályváltozásai az állami tulajdonú gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvétele, a gazdasági társaság megszűntetése: o állami feladat központi költségvetési szerv általi átvételéről és a feladatot átadó társaság (a továbbiakban: társaság) megszűntetéséről szóló kormányrendelet tartalmi elemei, o társaság kötelezettségei az átadás előtt, o társaság vezető tisztségviselőinek átadással kapcsolatos kötelezettségei, nyilatkozatai, felelőségük szabályai, o társaság megszűntetését kizáró okok, o társaság vagyonának átadása, o társaság jogutódlása, o cégbíróság eljárása, a társaság megszűntetésének Cégközlönyben történő megjelentetése, o állami feladatok átvétele új, vagy már működő költségvetési szerv által, o költségvetési szerv által átvett munkavállalók munkajogviszonyának változása. vegyes rendelkezések: o átlátható szervezet fogalma, o költségvetési főfelügyelő, felügyelő kirendelés szabályainak módosulása, o kincstári biztos intézményének megszűntetése, önkormányzati biztos szabályai, o települési önkormányzatok gépjárműadóval kapcsolatos kötelezettségeinek kincstári ellenőrzése, a Kincstár eljárása, o állami kezességvállalás szabályainak változása,

18 = törvényi rendelkezés alapján keletkezett állami kezességvállalás, = egyedi állami kezességvállalás, o kincstári nyilvántartással kapcsolatos szabályok módosulása, törzskönyvi nyilvántartás, o éven túli kötelezettségvállalás a 3 éves költségvetési tervszámok hiányában, o Ptk. szerinti kamat számítása, (A költségvetési támogatás rendszerét érintő tavaszi változások az év végi jogszabályváltozásoknál kerülnek ismertetésre, tekintettel a támogatási rendszer év végi teljes átalakítására.) Az év végi jogszabályváltozások a költségvetési támogatás szabályai: o előfinanszírozás, utófinanszírozás fogalmának kivezetése az államháztartási szabályokból, o pályázati kiírás, a kiírás határideje, adatszolgáltatás, támogatási szerződés, o lebonyolítóra vonatkozó szabályok, o biztosíték nyújtásának szabályai, saját forrás igazolása, o támogatás, előleg folyósítása, o támogatás folyósítása a köztartozás fennállása esetén, o költségvetési támogatás módosítására irányuló kérelem, o helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat állami támogatásával kapcsolatos szabályok, támogatás felhasználása, adatszolgáltatás, visszafizetés összegének, illetve pótlólagos támogatás összegének megállapítása, elszámolás, támogatás kincstári ellenőrzése, eljárási szabályok, o támogatás elszámolása, a támogatási jogviszony lezárása, o költségvetési támogatás adatainak nyilvántartása. vegyes rendelkezések: o költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat bevételi előirányzatain felüli többletbevétel felhasználása, o központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére, visszterhes szerződés kötése, o helyi önkormányzat fizetési számlájával szemben a kincstár által benyújtott beszedési megbízás szabályai, o megbízáson alapuló kincstári fizetési számla vezetés,

19 o költségvetési szervnél az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező belső ellenőrzést végző személyről kérhető adatok köre, adatkérés módja, adatok kezelése, o helyi önkormányzat Mötv. 111/A. -a szerinti kötelezettségeinek nem teljesítése esetére előírt szankciók, o államháztartás alrendszereiben a kiadások értékpapírral nem teljesíthetőek, o Kormány egyedi határozatának érvényesíthetősége, o gépjárműadó adatkezelése a kincstár részéről, o önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kategóriák kivezetése a jogrendszerből, o adatszolgáltatás új rendszerének Ávr. szerinti szabályai, o a központi költségvetés tervezésének Ávr. szerinti szabályai. Konzultáció

20 2.2. Adózáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása (2X 45 perc) Személyi jövedelemadó, járulékok A családi járulékkedvezmény o a kedvezményre jogosult személyek o a kedvezmény mértéke o a kedvezmény együttes igénybevétele o a kedvezmény havi összegének érvényesítése, bevallása o a kedvezmény elszámolása az éves adóelszámolás (bevallás, munkáltatói adómegállapítás során) A családi kedvezmény o A családi kedvezménynek a családi járulékkedvezménnyel összefüggő változása (a jogszerűen igénybevett járulékkedvezmény figyelembe vétele az érvényesíthető családi kedvezmény összege megállapításánál, az ún. 625 százalékos szorzó) o A családi kedvezmény egyéb módosításai o A közös érvényesítéshez, megosztáshoz kapcsolódó nyilatkozat o A családi kedvezmény érvényesítése megosztott felügyelet esetén A családi járulékkedvezmény o Új, egyszerűbb érvényesítési éves korlát az önkéntes kölcsönös egészségpénztári rendelkezési jogosultság esetén o Adó felett rendelkezési jogosultság a nyugdíjbiztosításra befizetett díj után o Az adó feletti rendelkezési jogosultságok együttes összegének korlátozása Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által nyújtott célzott szolgáltatásokra vonatkozó szabályok Egyes új vagy változó adómentes juttatások o A munkáltatói lakáscélú támogatás adómentességének változása o A sporteseményre szolgáló belépő, bérlet és a művelődési intézményi szolgáltatás adómentességének változása Az utalvány fogalmának változása (a pénzre visszaváltható utalványok kizárása) Szociális hozzájárulási adó változásai

21 o Kibővített adókedvezmény a nagycsaládos munkavállalók (legalább 3 gyermeket nevelők) munkáltatóinak o Álláskereső, szabad vállalkozási zóna-beli, kutató-fejlesztő munkavállalók utáni szociális hozzájárulási adó kedvezmény változásai o Megszűnő szociális hozzájárulási adó kedvezmények (start extra, plusz, bónusz) Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény Bevallási, elszámolási szabályok változásai Adatszolgáltatásra, adótitokra vonatkozó előírások módosulása Az ellenőrzés, hatósági eljárás szabályainak változása A végrehajtási eljárás szabályainak módosulása Általános forgalmi adó Utólagos korrekciók áfa kezelése o Tartalmi módosítások o Változások a korrekciók elszámolásában Új teljesítési időpont szabály időszakos ügyleteknél július 1-től Fordított adózás alá eső ügyletek bővülése Bizonylatolást érintő módosítások Államháztartási számvitel új szabályainak áfa következményei Helyi adók Az építményadó szabályainak változása A telekadó tárgyi hatályának változása, telekadó-kötelezettség keletkezésének, megszűnésének szabálya, telekadómentesség Konzultáció

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

1s-S~. szárnú előterjesztés

1s-S~. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1s-S~. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az államháztartási számviteit érintő 2014. évi változásokról I. Tartalmi

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÚJ SZÁMVITELI RENDSZERÉNEK SZABÁLYAI A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

Az államháztartási számvitel 2014. évi változásához kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok

Az államháztartási számvitel 2014. évi változásához kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok Az államháztartási számvitel 2014. évi változásához kapcsolódó belső ellenőrzési feladatok Budapest, 2014. február 24. Készítette: Mérészné Szántó Irén M P G E K E K ö l t s é g v e t é s i S z e r v e

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9.

V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Belső Ellenőrök Társasága V. Szakmai Konferencia Az államháztartási számvitel és a belső ellenőrzés kapcsolata Budapest, 2014. december 9. Ma, amikor az üzleti kimutatások korát éljük, elengedhetetlen

Részletesebben

A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására. (Magyary Zoltán) AZ

Részletesebben

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 410 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig Tartalomjegyzék I. Általános rész... 3

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZARÁSI SZÁMVIEL ÚJ ÁHSZ Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. Új Áhsz. 3. 2 MINDEN A 0. SZÁMLA- OSZÁLYBAN ELLENSZÁMLÁVAL SZEMBEN ERÜL ELSZÁMOLÁSRA!

Részletesebben

Regisztrált mérlegképes továbbképzés államháztartási szakon a Saldo Zrt. szervezésében.

Regisztrált mérlegképes továbbképzés államháztartási szakon a Saldo Zrt. szervezésében. Regisztrált mérlegképes továbbképzés államháztartási szakon a Saldo Zrt. szervezésében. Keresse időpontjainkat a saldokurzus.hu oldalon, vagy kérje intézményéhez kihelyezett egyedi ajánlatunkat! A következő

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SOPRON 2014 1. Bevezető A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R I H I VATA LA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15344681-2-04 EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2014. január 1-től. Jóváhagyta:

Részletesebben

Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA

Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMVITELI POLITIKA Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2012. A tematika összeállítói Dömötörfy Józsefné [2.1.2-2.1.4. fejezetpont] Dr. Laki

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája. Államháztartási szakterület

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája. Államháztartási szakterület Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája terület 2012. A tematika összeállítói Dömötörfy Józsefné [2.1.2-2.1.4. fejezetpont] Dr. Laki Gábor [2.2.1.-2.2.3.

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Számviteli változások

Tartalomjegyzék I. Számviteli változások Tartalomjegyzék I. Számviteli változások 1. Jogszabályi alapok................................................... 9 2. Az Áhsz. 2015-ös változásai............................................ 9 2.1. A mérlegtételeket

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE. BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZÁMLARENDJE BUDAPEST 2014 (2014. január 1-jétől hatályos változat) Bevezetés... 4 A főkönyvi nyilvántartás... 4 A számlaosztályok tartalma... 4 Eszközök és források... 4

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től A Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi

Részletesebben

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Kzítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLAREND

Részletesebben

Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása

Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása 2011. évi CXCV. törvény 2014.IV.01. hatályos állapota 2014 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 2011. Évi CLXXXIX. törvény Mötv.), Az állami

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL W Kamarai nyi(vántartási száma: 000956 ZsinRj 7100 Lajos SzeíLszár k.gmarai ~Bróőy tag i jinyvvizsgáló kjiz 34~ Te1~fon: 06-20/924-6559 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának. K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának. K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számlarendről szóló szabályzatot. 2. Jelen határozat

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1.

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számviteli politika Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Számviteli politika célja A számviteli politika kialakításának

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. VI. 17-TŐL Az értékelési szabályzat elkészítésének célja, hogy a számvitelről szóló, többször módosított

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben