Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetés zárszámadása a évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetés zárszámadása a 2007. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása"

Átírás

1 Szám: 1-27/2008. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetés zárszámadása a évi egyszerűsített beszámoló elfogadása Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete április -i ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Érdekegyeztető Tanács, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendeletei értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehatásáról szóló, a költségvetési előterjesztéshez igazodó zárszámadást kell készíteni és annak jóváhagyásáról rendeletet kell alkotni. Ezzel egyidejűleg a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatoknak a zárszámadással együtt jóvá kell hagyni a könyvvizsgálói záradékkal ellátott, egyszerűsített tartalmú a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredmény kimutatást. E beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük az intézmények és a hivatal szakosztályai a Városgazdálkodási Kft adatszolgáltatására, elemzéseire alapozva a város évi költségvetési beszámolóját. 1. A feladatellátás általános értékelése: Pásztó Város Önkormányzata évi költségvetését 7/2006. (II.23.) sz. rendeletével alkotta meg. Az év során a központi és helyi kezdeményezésű előirányzat módosítások 7 alkalommal tették indokolttá a rendelet módosítását. Az önkormányzat elsődleges célja az volt, hogy jelentős és állandósuló hiánya mellett működőképességét megőrizze, adósságszolgálati kiadásainak eleget tegyen, folyamatban lévő beruházásait befejezze. Új induló beruházások előkészítése keretében kiemelt projekt volt az egészségügy struktúraváltásával összhangban az aktív fekvő betegellátást kiváltó járóbeteg szolgáltatás fejlesztése, ezen belül szakrendelő fejlesztésére irányuló EU pályázat előkészítése. Ezen túlmenően szintén Eu. támogatással megvalósuló kistérségek központi településeinek város rehabilitációs pályázatának előkészítése. A módosított költségvetés ezen pályázatok tervezési, előkészítési költségeire tartalmazott fedezetet. A hiány folyamatos növekedése miatt - kényszer helyzetben a képviselő-testület döntésének megfelelően július 01-től a Nógrád Megyei Önkormányzat részére átadtuk a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Rajeczky Benjamin Zeneiskola által ellátott feladatokat ( gyakorlatilag a feladatellátást ). A normatíva és SZJA kiegészítés elszámolásával kapcsolatban a két önkormányzat úgy állapodott meg, hogy az intézmények adatszolgáltatása alapján Pásztó számol el a normatívákkal. A feladatmutatók változása miatt összesen e Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, amit Pásztó nem kívánt viselni. A megye álláspontja az volt, hogy nekik nem volt hatásuk a beiskolázásra, ezért a költségeket viselje Pásztó. Végül a mindkét önkormányzat általi elfogadás értelmében az eredeti megállapodásban szereplő teljes normatíva összegét átutaltuk a Nógrád Megyei Önkormányzat részére, ebből e Ft-ot 2008-ban a beszámoló elfogadása előtt. A személyi jövedelemadó kiegészítésnél jogszabályi előírások szerint a második félévtől ellátottanként 20 e Ft-ot utaltunk át a Nógrád Megyei Önkormányzatnak. A város évi költségvetése az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Eredeti Előirányzat Utolsó mód. Előirányzat Teljesítés ezer Ft Teljesítés %-a a Mód.előir-hoz. Bevételek* ,53 %

3 3 Kiadások* ,97 % Hiány A bevételek előirányzata a módosítások során e Ft-tal, 10,04 %-kal növekedett, az előirányzati hiány e Ft-tal 23,7 %-kal növekedett. Az önkormányzat minden lehetséges racionalizálási intézkedést megtett már a korábbi években, illetve 2007-ben is. A vagyonunkat folyamatosan feléljük, a lehetséges kiegészítő állami támogatást (ÖNHIKI, BM. keret) igényeltünk, de a hiány csökkentésére mindössze e Ft ÖTM támogatást kaptunk. Minden, az önkormányzat számára hozzáférhető hitelt igénybe vettünk/ működési hitel, folyószámla hitel, munkabérhitel, fejlesztési hitel/ gyakorlatilag a hitel egy részét hitelből fizetjük vissza. Az intézmények kihasználtsága maximum körüli, esetenként az engedélyezettet meghaladó. Emiatt több esetben kellett az OKÉV-tól felmentést kérni. A város intézményeiben/ óvodában, általános és középiskolában több száz, a kistérség településeiről- esetenként azon túlról is bejáró gyermekeket lát el. A képviselő-testület erre vonatkozóan korábban kapott részletes tájékoztatást. Az érintett önkormányzatok azonban néhány kivételtől eltekintve nem fizetnek a normatíván és a saját bevételeken túli kiadások után. A mátraszőlősi iskolabezárás miatt közel száz mátraszőlősi gyermek került be a pásztói iskolákba /a már ide járó közel 50 gyermeken túl/, amit nem kísért zökkenőmentesen sem a normatív támogatás növekedése, sem az önkormányzattól a pénzeszköz átadás. A sajtóból is ismeretesek a mátraszőlősi döntés körülményei és elhúzódása. Emiatt a szeptembertől Pásztóra járó gyermekek után nem tudtuk igényelni a normatívát, mert a döntés a normatíva igénylés határideje után született meg. Emiatt a többletigényt csak a beszámoló keretében érvényesíthetjük. Ez vonatkozik a Pásztó város által igényelhető normatívákra is és a kistérségi normatívákra is. A város a törvényi minimum szinten tartja alkalmazottainak számát, ezt az ÁSZ is megállapította, sőt néhány helyen létszámhiányt tapasztalt. A dologi költségek szintén kritikusan alacsony szinten vannak. A számokból, a költségvetési helyzet tényleges ismeretéből egyértelműen megállapítható a városi önkormányzat eladósodása, mert a folyamatosan növekvő feladatokhoz és költségekhez nem kapcsolódik arányos állami támogatás-növekedés. Sem a törvényi előírások szerinti személyi kiadás növekedést, sem az elszabadult mértékű dologi kiadásnövekedést nem ellentételezik. A helyben képződő források pedig nem képesek pótolni a hiányt. - forgalomképes vagyon csökken (a meglévőkre nincs kereslet, vagy korlátozott és kiszámíthatatlan) - az intézményhálózat felújítására, a kötelező eszközbeszerzésekre nem jut elegendő fedezet - a városfenntartásra (út- híd karbantartás, belvízelvezetés, park és temetőfenntartás) a korábbi évek költségvetési szintjén, vagy az alatt terveztünk és használtunk fel pénzt. - a hitel (adósságállomány) jelentős, állandósul. A visszafizetésére nem képződik megfelelő fedezet. A költségvetési rendeletben a szociális kiadásoknál és a múzeum támogatásánál volt zárolás.

4 4 Ebből a szociális előirányzatoknál a lehetséges zárolt összeg véglegesen elvonásra került, a múzeum támogatásánál zárolt összeget pedig feloldotta a testület és átadtuk az intézményt fenntartó Megyei Önkormányzatnak. Ezzel együtt az intézmények működésük során a költségvetésben végrehajtott megszorító intézkedéseken túl közvetlenül nem érzékelték a város hiányát/ tervezett és esedékes kiadásaikhoz megkapták a fedezetet/. Az intézmények és a polgármesteri hivatal létszám előirányzata, személyi kiadási előirányzata, dologi kiadási előirányzata a törvényi minimum szinten van. A törvényi kötelező személyi juttatáson kívüli személyi juttatás az intézményhálózatban gyakorlatilag nem volt. Az esedékesség időpontjában a szükséges fedezet biztosított volt, különböző hitelek és egyéb tranzakciók igénybevételével. (Az önkormányzat hitel állományát a mellékelt táblázat mutatja be.) Az adóbeszedésre fokozott hangsúlyt helyeztünk. A városfenntartási, út- híd karbantartási, parkfenntartási, temető fenntartási feladatokat a közmunkások bevonásával, minimális szinten tudtuk teljesíteni az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Városgazdálkodási Kft. útján. Együttműködés a többcélú kistérségi társulással: Pásztó kezdeményezésére és meghatározó szervezésével a többcélú kistérségi társulást megalakítottuk és működtetjük. Mivel Pásztó 1/3 részben részese a társulásnak és munkaszervezeti feladatait is elllátja, ezért kicsit részletesebb tájékoztatás adunk. Pásztó Kistérség Többcélú Társulása évi bevételei és kiadásai eft Megnevezés Teljesített összeg Bevételek Intézményi működési bevételek 5384 Normatív kötött felhasználású tám Támogatásértékű működési célú bevételek 5884 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 2739 Összesen Kiadások Dologi kiadások 7203 Támogatás értékű kiadás, egyéb tám Felújítás Felhalmozási kiadás 1595 Pénzforgalmi kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 3001 Összesen

5 5 A társulási tagok 150 Ft/ lakos összegű tagdíjat fizetnek. A évi jelentős összegű pénzmaradvány - amely döntő részében feladatokkal terhelt volt - valamint az ÖTM által a kistérségi fejlesztési tanácsi feladatellátásra biztosított ezer forint támogatás értékű működési célú bevétellel a társulás évi gazdálkodása finanszírozhatóvá vált. Az intézményi működési bevételek jelentős része a társult önkormányzatok tagdíjbefizetéseiből még egy kisebb hányada a munkaszervezet által végzett leszámlázott tevékenység (Kapcsolat Projekt) ellenértékét tartalmazza. Az önkormányzatok fizetési fegyelme a tagdíj vonatkozásában jó, egy-két kivételtől eltekintve eleget tettek díjfizetési kötelezettségüknek. A társulás bevételei közül legnagyobb összeget és részarányt képeznek a normatív kötött felhasználású állami támogatások. A közoktatási, közoktatási szakszolgálati, valamint szociális és egyéb feladatellátás kistérségünkben jellemzően intézményi társulások formájában működik, maga a társulás nem intézményfenntartó. Közoktatási intézményi társulások tekintetében két jelentős változás történt az intézményi struktúrában. Szarvasgede község felbontva közoktatási megállapodását Jobbágyival, Csécsével társult óvodai nevelés és általános iskolai oktatásra.. További lényeges változás történt a térségben közoktatás terén azzal, hogy Mátraszőlős csatlakozott a Pásztó gesztorságában működő általános iskolai oktatási társuláshoz év szeptemberében. Mivel csak július hónapban volt lehetőségünk a mutatószámok változásából eredő pótigénylés benyújtására - a kései/ augusztus/ döntés eredményeképpen - 63 fő bejáró tanuló után nem tudtuk megigényelni a támogatást, erre csak most az elszámolás során nyílt lehetőségünk. A kistérségi pótigény mértéke 4,2 millió forint., ebből Pásztót megillető e Ft / bejáró tanulók után e Ft, helyben tanuló 840 e Ft/, Mátraszőlőst megillető: E Ft év júniusában felbontottuk a Nógrád Megyei Közgyűléssel addig élő a közoktatási szakszolgálati feladat ellátásra kötött megállapodásunkat. A jelzett időponttól a pásztói Dózsa György Általános Iskola, valamint a pásztói óvoda biztosítja két decentrum (Vanyarc és Palotás) bevonásával a feladatellátást. Ez a változtatás lényeges költségmegtakarítást eredményezett, ugyanakkor az ellátott órák száma mintegy 60 %-kal nőtt. Jelenleg logopédiai szolgálat és gyógy testnevelés a két ellátott terület. A 12 férőhelyes gyermekek -, valamint az 50 férőhelyes idősek átmeneti otthona működtetése kapcsán voltak és jelenleg is vannak nézeteltérések a társult önkormányzatok között, illetve nem valósul meg az arányos költségviselés, ami aránytalanul nagy terhet ró a gesztorságot ellátó Pásztó Városi Önkormányzatra. Az érintettek nem tudnak állást foglalni abban, hogy a megállapodásban foglalt férőhely szerint, vagy a tényleges igénybevétel szerint viseljék a terheket. Jelenleg van aki egyik változat szerint sem fizet. A térségen belül egyre népszerűbb a mozgókönyvtári szolgáltatás, mint ellátási forma januárjában Pásztó Város Önkormányzata csatlakozott a korábban 25 községet tömörítő belsőellenőrzési társuláshoz. Az előző évi gyakorlattól eltérően - amikor is külső erőforrás bevonásával végeztettük az ellenőrzéseket - ebben az évben saját kollégák végezték az ellenőrzési munkát. A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézményekben foglalkoztatott ilyen gyakorlattal rendelkező munkavállalók bevonásával (összesen 8 fő), valamennyi községben megtörtént az intézmények és hivatalok szabályozottságának minősítése,

6 6 ellenőrzése. A kistérségben a 160 költségvetési szervezetből 2007-ben az ellenőrzés 16 polgármesteri hivatalra, 4 községi, 5 városi intézményre és a Városgazdálkodási Kft-re terjedt ki. Az intézményi társulás által történő feladatellátásból jellemzően adódik, hogy a működési kiadások szinte teljes hányada támogatás értékű működési kiadás. Jelentős összegű felújítási, felhalmozási célú kiadást teljesítettünk évben. Előző évi kezdéssel tárgyévi befejezéssel elkészült Pásztó Város Önkormányzatával közös beruházásban - de a kistérségi társulás gesztorságában - a kistérségi irodák és házasságkötő terem kialakítása. A többcélú társulás munkaszervezetének irodahelység kialakítása és egy többfunkciós / tárgyaló és házasságkötő terem kialakítása, berendezése/ megtörtént, az alkalmazottak igénybe vették. A könyvtár épületében önálló irodai blokk mellékhelyiségekkel és irattárral. A beruházás összege e Ft, melyből e Ft saját erő 3.701e ft a többcélú kistérségi társulás, e Ft-ot Pásztó városa biztosított. Felhasználtuk a évi pályázati nyertesség alapján 10 millió forint összegű TRFC támogatást. A támogatás felhasználását a Magyar Államkincstár már ellenőrizte, azt rendben találta. Az előző évi pénzmaradvány terhére megtörtént az irodák berendezése, illetve irodatechnikai eszközökkel történő felszerelése. A Társulás működési területén található 26 település jelentős része kis lélekszámú. Az önkormányzati feladatellátás jelentős többletköltségekkel valósítható meg, ezért sok területen hoztak létre az elmúlt években intézményfenntartó társulásokat a települési önkormányzatok. A kistérségi társulás keretein belül hatékonyabban és nagyobb szakmai színvonalon végezhetők a közszolgáltatások. További lényeges változás a kistérség életében, hogy egy kivételével valamennyi önkormányzat összefogásával együttesen a LEADER program keretében 114 taggal létrejött - a "Cserhátalja Helyi Közösség", ennek azonban évben nem jelentkezett pénzügyi vonzata. Pásztó Várost megillető kiegészítő normatív állami támogatás és a munkaszervezet feladat ellátásához átadott működési költség Megnevezés Átadott összeg (Ft) Közoktatási feladatok Bejáró gyermekek Székhely településen lakók Közoktatási szakszolgálati fel. Logopédiai ellátás Közokt. feladatok összesen Szociális intézményi feladatok Időskorúak gondozóháza Belső ellenőrzési tevékenység Forrásátadás munkaszerv.fel.ell Mindösszesen

7 7 A támogatást a Kistérség Társulás döntése alapján a rendeletben meghatározott célokra használtuk fel : közoktatási, szociális, gyermekjóléti szakszolgálati feladatokra, valamint a társulás általános működési költségeire. A munkaszervezet feladatait Pásztó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalán belül végzi 7 fő ügyintéző. Az engedélyezett álláshelyek fokozatos feltöltése, illetve részleges betöltetlensége miatt indokolt volt a Polgármesteri Hivatal más szakembereinek bevonása is a Többcélú Társulás munkájába. 2.Bevételi források teljesülése Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinek e Ft-os módosított előirányzata e Ft-ra teljesült, ami 98,4% -os teljesítésnek felel meg. Az intézményi működési bevételek e Ft-os módosított előirányzata e Ft-ra teljesült, ami 97,0%. Helyi adóbevételek alakulása A 2007.évi adóbevétel e Ft,a tervteljesítés 96,3 %-os. Az adóbevételen túl befolyt eft talajterhelési díj, ami az önkormányzat környezetvédelmi alapját illeti meg. Ft-ban Adónem évi előirányzat Bevételek Teljesítés %-a Éves előirányzat Módosított előirányzat teljesítése Építményadó ,4 Iparűzési adó ,8 Gépjárműadó ,3 Idegenforgalmi ,7 adó Pótlék, bírság ,9 Egyéb bevételek ,9 Összesen ,3 Talajterhelési díj : ,- Ft Építményadó bevételi tervünket az előző évek tényszámait figyelembe véve 29 MFt ban állapítottuk meg, amit az évközi felhívások és adófeltárások hatására befolyt többlet adóbevételre tekintettel a III. negyedév során 32 MFt-ra módosítottunk. A teljesítés a megemelt előirányzathoz viszonyítva is 106,4 %-os. Az adóalanyok száma meghaladja az 1400-at, az adótárgyak szám az év végén 1524 darab volt. A kintlévőség 5 MFt, ebből felszámolás alatt álló cégek tartozása 2,9 MFt, a helyesbített hátralék az összes előírás 5 % -a. Az iparűzési adó bevétel 278 MFt. A félévi zárás adatai alapján a 275 MFt-os költségvetési előirányzat túlteljesítésével számoltunk, mert az adóbevallások feldolgozása alapján a évre előírt adóelőleg összege 30 MFt-tal meghaladta a bázisévit. Átlagos nagyságrendű feltöltési összeget figyelembe véve a terv túlteljesítésével számoltunk. Így a III. negyedéves beszámoló során 21 MFt-tal megemeltük az eredeti előirányzatot. A feltöltésből befolyt adó összege az előző évekhez viszonyítva az 50 %-ot sem érte el, így a tervteljesítés a módosított előirányzat 93,8 %-a, illetve az eredeti előirányzat 101 %-a. Csökkent a túlfizetés visszautalási igény, a behajtásból befolyt összeg ( eft) efttal meghaladja az előző évit. Ennek ellenére az előíráshoz viszonyított év végi hátralék 3,4 %-

8 8 ról 4,3 %-ra növekedett, mert egy jelentős adóalanyunk esetében a hátralék behajtását a rendelkezésünkre álló eszközökkel nem tudtuk elérni, ezért a végrehajtási eljárás lefolytatását átadtuk a bírósági végrehajtónak. Az adóalanyok száma 1000 körül alakult az elmúlt években. A magánvállalkozók körében jelentős (kb 10 %-os) csökkenés tapasztalható az elmúlt hónapok során a megszorító intézkedésekkel összhangban. A évi iparűzési adóerő képesség Ft, a tervezett Ft ot Ft-tal meghaladó. Ezen mutató képzése a települési önkormányzatok közötti jövedelemdifferenciálódás mérsékletét célzó személyi jövedelem-kiegészítés számításához kerül megállapításra és alapja a évi adóbevallások alapján előírt évi adóelőleg. Így az előírási és bevételi terv túlteljesítésével összhangban ezen mutató is növekedett. A főbb adónemeken túl az egyéb adónemek bevétele is meghaladja a tervet (idegenforgalmi adó, pótlék,bírság,adók módjának behajtandó köztartozások) 3 %-kal. A gépjárműadó évi legnagyobb változása, hogy a személyszállító gépjárművek értékéhez igazodó adózási mód került bevezetésre, vagyis a gépjárművek teljesítmény után adóznak a gyártási évük függvényében eltérő mértékkel. Tervezés során ezen adóztatási mód változása miatt nem tudtunk tapasztalati adatokra támaszkodni, az országosan + 10 % adóbevétel növekedést, csak fokozott behajtási tevékenységünkkel, illetve az ebből befolyó adóbevétellel tudtuk teljesíteni, illetve túlteljesíteni. 643 db felszólítást és 105 db végrehajtási intézkedést hajtottunk végre. Az év folyamán közel 4000 db gépjárművet tartunk nyilván, mintegy 2900 adóalanynak. A törvényi változás miatt nagy mértékben csökkent az adókedvezményben részesülő gépjárművek darabszáma és a kedvezményezett összeg is, ugyanis a személyszállító gépjárműveknél megszűnt a katalizátor miatti adókedvezmény től a törvény alapján mozgáskorlátozotti adómentességben csak 77 mozgáskorlátozott személy volt részesíthető, mert csak azok a gépjárművek kaphatnak adómentességet, melyek polgári jogi tulajdonosa a mozgásban korlátozott személy. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek e Ft-os módosított előirányzata e Ft-ra, 53,0 % - ra teljesült A családi házas építési telkek iránt a kereslet visszaesett (bizonyára a kedvezőtlen lakásépítési támogatások miatt). Sajnos nem sikeresek a nem lakás célú, illetve használaton kívüli, jelenleg üresen álló ingatlanok értékesítésére tett kísérletek sem. A Szent Imre téren lévő óvoda használaton kívüli épületrészét (mely a földhivatali nyilvántartásban megosztásra került) nem tudtuk eladni, ami jelentős mértékben rontotta a bevételek összegét, az előirányzat teljesítés arányát. Az egészségbiztosítási alapból származó finanszírozás a megváltozott szabályozó rendszer szerint a kórház és a szakrendelők által teljesített szolgáltatás után is csak részben állt rendelkezésre. Az alacsony ( korlátozott finanszírozás ) a lehetséges és megtett intézkedések ellenére automatikusan generálta a kórház kiegyenlítetlen számláinak növekedését, görgetését. Emiatt az önkormányzat fokozott figyelemmel kísérte a kórház gazdálkodását. A Margit kórházzal kapcsolatos további részletes információ az intézményi kiadásoknál. Az átengedett bevételek közül a személyi jövedelemadó ütemezetten, időarányosan rendelkezésre állt. Az adóerő képesség számítás alapján a tervezett e Ft-os összeggel szemben az adóalanyok bevallási adatainak feldolgozása alapján októberi lemondási határidőben 24,5 millió Ft adóerő képesség növekedést jelentettünk, ami miatt

9 9 ugyanennyivel kevesebb SZJA kiegészítést kapunk. A évi korrigált adóerő képesség e Ft. A normatív állami hozzájárulás a nettósított finanszírozási rendszerben időarányosan, nagy biztonsággal szolgálja a működés részbeni fedezetét. Az év során élve a jogszabályi lehetőséggel felülvizsgáltuk a normatív állami támogatások alapjául szolgáló mutatók alakulását. Három alkalommal volt lehetőség korrekcióra. A kiegészítő felmérés e Ft többletet, az áprilisi lemondás e Ft cökkenést okozott. A július havi pót igénylés összege e Ft, a lemondás összege e Ft. Az október havi lemondás e Ft. Ebből e Ft a gimnázium, 857 e Ft pedig a zeneiskola miatt. Az intézményi feladatátadással kapcsolatban a bevezetőben jeleztük a két önkormányzat által választott elszámolási módot. A normatív állami hozzájárulás és a kötött felhasználású állami támogatások elszámolása miatt az alábbi visszafizetési kötelezettségeink keletkeznek: Űrlap: Normatív állami hozzájárulás: Ft Űrlap: Normatív kötött felh. Tám Ft - 50 Űrlap: Jöv. Kül mérséklés Ft - 50 Űrlap kamat fizetési kötelezettség Ft - 33 Űrlap: Egyes jöv. Pótló tám. Kieg Ft Összesen Ft A évi jövedelemkülönbség mérsékléssel kapcsolatos elszámolás miatt/ ami több tényezőből tevődik össze: adóerő-képesség számítás, vállalt intézményekben ellátottak száma, stb./ Ft kamatot kellett fizetnünk. Fenti összeget a megadott határidőig a megadott számlára visszautaltuk. A Magyar Államkincstár a jelzőrendszeres házi gondozás normatíva igénylése és elszámolása témakörében 2006-ra vonatkozóan ellenőrzést tartott. Legnagyobb sajnálatunkra annak ellenére, hogy 43 jelzőkészülék működik és hatékonyan, költségtakarékosan szolgálja a rászorulók biztonságát, a jogszabály betűjének maradéktalanul nem megfelelő működési forma miatt a MÁK a normatíva jogtalan igénybevételét állapította meg. A támogatást visszafizettük, de a döntést megfellebbeztük. Az önkormányzat a pénzügyi megszorítások hatása alatt ez évben létszámcsökkentésre kényszerült. Sajnos több esetben nem tudtunk a merev szabályozás miatt támogatást igénybe venni. Ennek részletezését az alábbi táblázat mutatja be: Sorszám Intézmény megnevezése Létszámcsökkentési pályázat E Ft 1. Forduló 2. Forduló 3. Forduló Összesen fő összeg fő összeg fő összeg fő összeg 1. Margit Kórház * *1.865

10 10 2. Polgármesteri Hivatal 3. Pásztó Város Önk. Óvodája 4. Dózsa György Ált. Iskola * * Gárdonyi Géza Ált. Iskola Összesen * évre áthúzódó *9.913 *9.913 A évre esedékes támogatási összegeket a döntésnek megfelelően igénybe vettük és kifizettük. A pályázatban szereplő évre áthúzódó kifizetéseket elbírálták-megnyertük, de 2008-ban a felmerülés időpontjában hívható le. Az önkormányzat intézményeit Kis Kincstári rendszerben finanszírozza, mely hatékonyabb gazdálkodást, egységesebb, ellenőrizhetőbb rendszert, pénzügyi megtakarítást eredményez. Naponta csak annyi pénzt kapnak az intézmények, amennyi aktuálisan a kiadásaikhoz szükséges. Az év során a gazdálkodást a költségvetési rendeletben szereplő hitelek segítették. Az önkormányzatnak 250 millió Ft értékű folyószámla hitel kerete volt, ami változó mértékben volt kimerítve. Néhány esetben szükség volt munkabérhitel igénybevételére is. Több alkalommal vettünk fel millió Ft munkabérhitelt. Ezen túlmenően a tervezett fejlesztési feladatok megvalósításához 50 millió Ft keretösszegű MFB-s finanszírozású hitelre kötöttünk szerződést közbeszerzési eljárás alapján. E hitelből E Ft-ot tudtunk igénybe venni, a többi feladat áthúzódott 2008-ra. A év folyamán felszámított hitelkamatok összege: e Ft Kiadások alakulása Működési kiadások A város összes kiadását vizsgálva mind a személyi juttatások, mind a munkaadókat terhelő járulékok, mind pedig a dologi kiadások a tervezett és jóváhagyott előirányzat alatt realizálódtak. A kiadások alakulása Eredeti Módosított Teljesítés % Személyi kiadások: ,91 Munkaadókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások: ,00 Felhalm. kiad. és pénzügyi befekt ,68 Ebből is érzékelhető, hogy az alacsony költségvetési ellátottsági szint mellett az éves gazdálkodásra vonatkozó egyéb korlátozó és szigorító intézkedések az engedélyezett kiadási előirányzaton belüli, ésszerű és takarékos gazdálkodásra ösztönözték mind az intézményvezetőket, mind a hivatal vezetését.

11 11 Gazdálkodásunkat úgy szerveztük, hogy az esedékes kifizetések időpontjában a rendelkezésre álló forrásokból vagy egyéb kiegészítő forrásból (folyószámla-hitel, munkabérhitel) fedezet rendelkezésre álljon. A feladatok és a hitelfelvétel lehetséges ütemezésével, valamint a kiegyenlítési határidők figyelésével igyekeztünk a szállítói kamatköveteléseket elkerülni és a hitelkamatokat a minimumra szorítani. Az intézményi és a polgármesteri hivatali létszámadatokat a vonatkozó szaktörvényi előírások szerint terveztük. A létszámhoz rendelt bér szintén a vonatkozó közalkalmazotti és köztisztviselői törvény szerinti. A tervezés és a gazdálkodás során a túlóra és helyettesítés vonatkozásában következetes szigort alkalmazunk (minimális mértékű tervezés, alacsony bérű helyettesítés stb.), aminek eredménye a felhasználási adatokon érzékelhető. Fejlesztési-felújítási feladatok /külön kiemelve a pályázati támogatással megvalósulók/ A feladatok műszaki előkészítésénél, az ajánlatok bekérése során az elbíráláshoz a képviselő-testület határozatának megfelelően legalább három vállalkozó ajánlatát kértük be és a legkedvezőbb ajánlattevővel kötöttünk szerződést. Az új közbeszerzési törvény szerint 2007-ben több alkalommal alkalmaztuk az egyszerű közbeszerzési eljárást. Fejlesztési feladatok: / Ezen belül kiemelve a pályázati támogatással megvalósulók. / évi EU pályázat igénybevételével megvalósítani tervezett feladatok előkészítése: A benyújtandó pályázatunkhoz szükséges a városi terület rehabilitációs akcióterve és megvalósíthatósági tanulmánya. A feladat elvégzésére több ajánlat bekérése után kötöttünk szerződést eft összegben. A munka megfelelő ütemben halad, az előzetes akcióterv elkészült, a képviselő testület megismerte azt. A véleményezésre bocsátott pályázati kiírás alapján az elkészült megvalósíthatósági tanulmányt ki kell egészíteni az egész város tervezett fejlesztéseire ún. Integrált Városfejlesztési Stratégiát kell készíteni 2008-ban. A város rehabilitációs pályázati lehetőségek közül leginkább a funkcióbővítő felel meg céljainknak. Ehhez kell az akcióterületi tervet elkészíteni 800 M.Ft műszaki tartalommal, melynek meghatározása, részletes egyeztetése megkezdődött. A pályázathoz szükséges 15% saját erő forrása részben a lakásalap lehet (rendeletmódosítás történt). Ehhez további jelentős értékű ingatlanértékesítési bevétel szükséges Másik Eu pályázatra előkészített és már benyújtott projektünk a TIOP Aktív kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése. E pályázat előkészítése érdekében közbeszerzési eljárással kiválasztottuk a tervező és a pályázatkészítő cégeket. A pályázatírás 12,1 millió Ft-ba, a tervezés 8,9 millió Ft-ba kerül. A pályázati feltételek és a beadási határidő többszöri módosítása miatt a feladatok teljesítése áthúzódik 2008-ra, ezáltal a kifizetés is. E költségeket a fennálló fejlesztési hitelből fedezzük. A feladat megvalósításához szükség volt egy terület megszerzésére ( 6,5 millió Ft), amit lakásalapból fedeztünk. A megvásárolt lakást továbbra is rendeltetésének megfelelően használjuk. Területrendezés A tervezett, illetve a megvalósult fejlesztéseknél megtörtént az építmény földterületére az önkormányzati tulajdonjog megszerzése, bejegyzése az alábbiak szerint: - az Óvár úti új szakasz és a Kékesi úti új híd forgalomba helyezéséhez a 4539/1. hrsz. erdészeti utat és a hrsz. erdészeti tulajdonú területet megvásároltuk,

12 12 - a Régi Vásártér úti csapadékvíz elvezetés kiépítésénél a még úthoz szükséges 112 m2 nagyságú területet a szomszédos ingatlanból megvásároltuk, a zöldkárt megtérítettük. Többször megkíséreltük rendezni a közútkezelővel az állami tulajdonú út menti közterületek (járda, árok, zöldterület) kezelését, amit az önkormányzat látott el, bár a tulajdoni lapon sem tulajdonosi, sem kezelői jogra utaló bejegyzés nem szerepelt. Megállapodással a Magyar Közút kezelésében lévő állami tulajdonú Fő út, Mátraszőlősi, Hársfa, Kossuth, Gyöngyösi, Alkotmány utak, Vasút és Árpád utcák, Szent Imre és Csillag tér menti közterületek túlnyomó részét, térítésmentes átadással önkormányzati tulajdonba átvettük. Néhány területnél megosztási ill. határrendezési eljárás után lehet a közterület átadásra vonatkozó megállapodást megkötni (pl. Baross - Hársfa utak). A Régi Vásártér útnál a Kövicses patak 2-3 méter szélességre csökkentett és így nyilvántartott területe rendezésére megindított kisajátítást az Észak-magyarországi Közigazgatási Hivatal Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási két folyamatban lévő eljárás miatt felfüggesztette. Az egyik ügyben az 1993 előtti nyilvántartás szerinti állapot visszaállítását kértük a földhivatalnál, melyet elutasítottak. A fellebbezés elutasítása után bírósághoz fordultunk. A másik ügyben a patak partvonalának megállapítását kértük a KDV- KTV felügyelőségtől. A szükséges felmérést, vázrajzot elkészíttettük. Beruházások Pásztó szennyvízberuházás Az elmúlt évben befejezett beruházás III. üteme egy éves szavatossági felülvizsgálata és a felvett hiányosságok, hibák kijavítása megtörtént. Vízrendezés A Pásztói Kistérség Vízrendezési Terve megvalósíthatósági tanulmányára az elvi engedélyt a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől (KDV-KTV) megkaptuk azzal az előírással, hogy az A és B változatokra egyaránt kiterjedő előzetes vizsgálat (illetve hatásvizsgálat) eredménye nyomán határozható meg, hogy melyik részvízgyűjtő esetén melyik megoldás továbbtervezése lehetséges. Ezt döntéstől függően 2008-ban kell megvalósítani. A Régi Vásártér út menti csapadékvíz elvezetés kiépítését sikeres HÖF-TeKi pályázati támogatással valósítottuk meg. Az építési munkát lebonyolító és felelős műszaki vezető közreműködésével a tervek szerint, megfelelő minőségben elkészítették, határidőben befejezték. A műszaki átadás októberben megtörtént, a számlát kifizettük, a támogatást igényeltük. A támogatási szerződés szerinti forrásösszetevők az alábbiak: Saját forrás: e Ft HÖF-Teki támogatás e Ft Összesen: e Ft Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése A hivatal teljes körű, komplex akadálymentesítésére 22 millió forint összegű ÉMOP pályázatot nyújtottunk be, 2,2 millió Ft saját erő biztosítása mellett. A pályázatot első körben formai hiba miatt elutasították. A döntés ellen panaszt nyújtottunk be az irányító hatósághoz, melynek helyt adtak. Ennek hatására visszaemelték az értékelendők közé. Támogatói döntésről még hivatalos értesítést nem kaptunk.

13 13 Felújítások Útburkolat felújítás Sikeres TEUT pályázati támogatással megvalósítottuk a Baross Gábor út aszfalt burkolatának felújítását,. Egyszerű közbeszerzési eljárással kiválasztottuk a kivitelezőt, a szerződéskötés és a munkaterület átadás megtörtént, megbízott műszaki ellenőri felügyelet mellett a munkát augusztusban elvégezték, a műszaki átadás megtörtént, a számlát kifizettük, a támogatást igényeltük. A beruházás forrásösszetevői: Saját forrás: e Ft TEUT pályázati támogatás e Ft Összesen: e Ft Tüdőgondozó felújítása A kivitelezővel a vállalkozási szerződést még évben megkötöttük, de a finanszírozási szerződés miatt a munkák befejezése és a számla kifizetés áthúzódott évre. A vállalkozó a munkát elkészítette, a műszaki átadás-átvétel megtörtént a számlát kifizettük, a támogatást igényeltük. A felújítási munkát a támogató felé elszámoltuk. A ben a megnyert e Ft CÉDE támogatásból e Ft-ot fizettünk ki. Pásztói művelődési ház felújítása a támogatási feltételek miatt három évre elhúzódó feladat. Egyszerű közbeszerzési eljárással tárgyalás útján az épület felújítására az építés-vállalkozási szerződést évben megkötöttük. A pénzügyi ütemtervnek megfelelően vállalkozó évben az I. ütemet teljesítette, melynek kifizetését teljesítettük I. félévében a 600 éves évfordulóra kivitelező a teljes felújítási feladatot elkésztette, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A támogatási szerződés szerint a beruházás véghatárideje év, emiatt a végszámlát csak évben tudtuk kifizetni a támogatás igénylési lehetőségével összhangban. A belső bútorok (székek) beszerzése ( e Ft) szintén egyszerű közbeszerzés útján történt, ezek leszállítását a nyertes vállalkozó határidőre teljesítette, a kifizetését teljesítettük. A beruházást a megnyert Teki támogatás segítette, melyből 2006-ban e Ft, 2007-ben e Ft, évben e Ft, összesen: e Ft állt rendelkezésre. Talajmechanika A gimnázium Fő úti épületének É-i sarka jelentősen megsüllyedt, a talajmechanikai vizsgálatot elvégeztettük. A további süllyedés, épület szerkezeti falrepedés megakadályozására mielőbb el kell végeztetni a talaj stabilizálását, amelynek költsége injektálással 500 eft. Fedezetéről a jövőben kell gondoskodni. Partfal helyreállítás A mátrakeresztesi árvízkárok elhárításának keretében több helyen kellett vis-maior támogatással a partfalat megvédeni a beomlás és víz folyásának elzárása ellen. Az erdei iskola alatti Kövicses patak partfal megerősítése 2006-ban befejeződött, a végszámla kifizetése áthúzódott az I. félévre. Mátrakeresztesen a Kékesi út sz. ingatlan melletti Kövicses patak partfal helyreállítására a Regionális Fejlesztési Tanácshoz eredményes vis-maior pályázatot nyújtottunk be, amit megnyertünk. Ezzel a feladat megvalósításához e Ft-ot nyertünk ben újabb partfal csúszás megállítására a Kékesi út Helyrajzi szám mögötti területre ismét pályáztunk vis-maior támogatásra, amit meg is nyertünk. Ennek összege eft Az egyszerű közbeszerzési eljáráson kiválasztott kivitelezővel a kivitelezést

14 14 megkezdtük. A beruházás összege a vállalkozási szerződés szerint E Ft. A feladat 2007-ben csak részben készült el e Ft kifizetése áthúzódik 2008-ra, amit a támogatási szerződés lehetővé tesz. Városfenntartási feladatok A városfenntartási feladatok keretében biztosítottuk a közutak, hidak fenntartását csúszásmentesítését, parkfenntartási feladatokat, csapadék és belvíz elvezetési feladatokat, közvilágítási szolgáltatást és köztisztasági feladatokat valamint a települési vízellátást. A feladatok döntő többségét az önkormányzat által alapított gazdasági társaság, a Városgazdálkodási KFT látta el. Itt számoltuk el a közmunkás foglalkoztatást, valamint a közcélú foglalkoztatást amellyel alapvetően városgazdálkodási, parkfenntartási, csapadékvíz elvezetési feladatokat láttunk el. A vagyonállapot változás átvezetésére, a kataszter, analitikus nyilvántartás és főkönyvi könyvelés összhangjának biztosítására kiemelt figyelmet fordítottunk. Az eltéréseket folyamatosan egyeztettük, rendezzük és átvezetjük. Intézményi épületek, területek átadása Félévkor az önkormányzat az önként vállalt oktatási feladatokat megyei fenntartásba adta. Ennek megfelelően a Nógrád Megyei Önkormányzat részére a következő intézményi területeket üzemeltetésre átadtuk, változatlan tulajdoni helyzettel. - Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola, melyet 4/1 hrsz-ú, 410 m2 hasznos alapterülettel adott át az önkormányzatnak. - Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Rákóczi úti oktatási épülete 2360/5 hrsz m2, és kollégiumi épülete 2352 hrsz 2725 m2, valamint a Fő úti oktatási épülete 1799/2 hrsz 1184 m2 területtel került térítésmentesen használatba adásra. A fenntartó változása miatt, a költségek megosztása csökkentése érdekében le kellett választani az átadott épületrészek közüzemi mérőit. A Kollégiumi épületrésznél ennek költségvonzata 630 e Ft. Az átadás után az önkormányzatnak kell gondoskodni az étterem és a mosdók takarításáról, mely többletköltséget okoz. A romkertben a 62 hrsz. Múzeum tér 8. sz. Csohány galéria mögötti volt óvoda épületéből a pedagógiai szakszolgálat kiköltözött. Az épület használatát a Megyei Önkormányzat visszaadta, hasznosítása jelenleg megoldatlan. Intézmények évi beszámolója Az intézményhálózat 2007-ben megőrizte működőképességét. Ezt az időszakot takarékos gazdálkodás jellemezte. A kiadások és bevételek megfelelően, időarányosan alakultak. Az intézményhálózat és a polgármesteri hivatal, valamint az intézményhez nem kötött feladatok bevételi előirányzatát és teljesítési adatait az 5. sz melléklet. A kiadási előirányzatokat és teljesítési adatait a 4. sz. melléklet részletezi ben az önkormányzat meghozta és végrehajtotta a többször halogatott kényszerű döntést, a gimnáziumi, szakközépiskolai, kollégiumi, valamint a művészetoktatási feladatok átadását július 1-től. Ez a döntés kihatott az önkormányzat évi bevételeire, kiadásaira egyaránt.

15 15 Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Az intézmény eredeti kiadási előirányzata az év során többször változott. A módosított előirányzat eft-ra teljesült, ami 99,83 %-nak felel meg. Az intézményeredetileg tervezett személyi előirányzata túlteljesült: 105,8 %, a módosítás után 100%. Az eltérés oka: létszámleépítés miatti pótigény eft. és a 13. havi illetmény részarányos kifizetése eft. A dologi kiadások teljesítése: 99%. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 52 fő, melyből az év során 52 fő volt betöltve. Tartósan üres állásnem volt. Az év során 5+1 fő létszámcsökkenés történt, melyből 5+1 fő csökkentéséhez Ft. támogatást igényeltünk és kaptunk. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait Ft-ra teljesítette, ami 100,07 %-nak felel meg. Az eltérés rövid indoka: a konyha kapacitás maximális kihasználtsága, pályázati támogatások elnyerése. Az intézmény engedélyezett kapacitása 109,8 %. Tényleges kihasználtság: 113,09 %. Az intézmény pénzmaradványa: 393 eft. A vagyonállapot nem változott. Beruházás, felújítás nem volt. Nevelési feltételek javulása mind a négy óvodában: - két csoportszoba melegpadló burkolása és a fal festése a Százszorszép Óvodában alapítványi támogatásból, EGLO Magyarország Kft. adományából. - Bútorok felújítása, fal vakolása, két csoportszoba festése a Hétpettyes Tagóvodában biztosítási pénzösszeg - Fejlesztő játék és tevékenykedő eszközök, a minimális eszköz és felszerelési jegyzékben szereplő fektetők, ágyneműk, játék polcok vásárlása központi normatíva terhére, - Irodatechnikai és szakmai eszközök vásárlása alapítványok támogatásával a négy óvodában. Szakmai eredmények: Köszöntötte Városunk alapításának 600. évfordulóján 3 szakmai programmal. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatok: - pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a logopédiai szakellátást 0,5 fő szakember végzi a Hétpettyes Óvoda és Vanyarc decentrum székhellyel. Pásztó Város Óvodája (0,5 fő) és a pásztói kistérségben a terápiás ellátottak száma 85 fő. - Közoktatási Megállapodás alapján, az óvoda ellátja az Alsótoldi Körjegyzőség gyermekeinek óvodai nevelését. Dózsa György Általános Iskola Az intézmény eredeti kiadási előirányzata az év során többszöri módosítás eredményeként változott. A módosított előirányzat 99,13 %-ra teljesült. Az intézmény személyi előirányzata az eredeti előirányzathoz 105,2 %-ra teljesült. A létszámleépítés miatt betervezett végkielégítés egy része 2008-ban teljesült, így a módosított előirányzatból eft. pénzmaradvány képződött. A dologi kiadások teljesítése: 98,54 %. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 48,5 fő, melyből az év során 48,5 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt.

16 16 Az év során 2,5 fő létszámcsökkenés történt, melyből 2,5 fő csökkentéséhez eft. támogatást igényelt és kapott az intézmény. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 100 %-ban teljesítette. Jelentős normatíva lemondás nem volt, pótigény a mátraszőlősi tanulók beiskolázásából adódott. A saját bevételek eredeti előirányzata 113%-ra teljesült. Átvett eszközök alakulása: 102 %-os. Vagyonállapot változás nincs. Intézmény szakmai munkáját a pedagógiai programjának, éves munkatervének megfelelően látta el. Alaptevékenységben nagy változást jelentett a mátraszőlősi tanulók beiskolázása a szeptemberi tanévkezdésre, valamint a pedagógiai szakszolgálat bővülése a gyógytestnevelés, valamint a logopédiai szolgálat kistérségi ellátásával. A feladatbővülés mellett nehézséget okozott a mátraszőlősi diákok beiskolázásából adódó osztálylétszám emelkedés. Nagy felelősséget igényel a bejáró tanulók utaztatása és az ehhez kapcsolódó szervezési feladatok. Az iskolában jelentősen növekedett a hátrányos helyzetű tanulók száma, és ezen belül a halmozottan hátrányosaké. Tantestületünk továbbra is törekszik a színvonalas pedagógiai munka megtartására. Gárdonyi Géza Általános Iskola Az intézmény eredeti kiadási előirányzata az év során többszöri módosítás eredményeként változott. A módosított előirányzat 99,8 %-os teljesítést mutat. A intézmény személyi előirányzata a tervezett előirányzatot meghaladta 108 %, az eltérés okai: létszámleépítés miatti pótigény 4,488 eft. Ezt a módosított előirányzat szintjén rendeztük. A dologi kiadások teljesítése: 100 %. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 47 fő, melyből az év során 47 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt. A tervezett 8 fő létszámcsökkenésből 5 fő realizálódott, melyből 4 fő csökkentéséhez eft. támogatást igényelt és kapott az intézmény. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 100,7 %-ban teljesítette. Az intézmény engedélyezett kapacitása 100 %. A tényleges kihasználtság 100%. A saját bevétel teljesítése 100,7 %-os. Átvett pénzeszközök alakulása: módosított előirányzat eft., teljesítés eft. Vagyonállapot nem változott, a hasznosi tagiskola átadására év elején került sor. Az intézmény nevelő-oktató munkáját a törvényi kereteknek megfelelően végezte, csak a kötelező órákat látta el. Megnehezíti a nevelő-oktató munkát a magas osztálylétszám, mely a hasznosi tagiskola bezárásával és a mátraszőlősi gyerekek behozatalával nőtt meg. Nehézségeink ellenére az egész év során tanulóink kimagasló tanulmányi eredményeket értek el. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Az intézmény eredeti kiadási előirányzata az év során többszöri módosítás eredményeként változott. A módosított előirányzat 98,3 %-os teljesítményének felel meg. Az intézmény személyi előirányzata nem marad a tervezett előirányzaton belül 102,3 %, az eltérés oka az évközi 13. havi illetmény kifizetése.

17 17 A dologi kiadások teljesítése: 98,9 %. Az előirányzat maradványa a működési bevétel kiesést pótolja. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 14,5 fő, melyből az év során 14,5 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt. Az év során 1 fő létszámcsökkenés nem történt meg, mivel az érintett dolgozó folyamatosan betegállományban volt. Az intézmény módosított bevételi előirányzatait 98 %-ra teljesítette. A művelődési központ felújítása miatt a bérbeadó és rendezvényszervező munka fél évig szünetelt. A saját bevételek alakulása 98,12 %-os teljesítési arányt mutat. Az integrált intézmény szakmai munkáját pályázati pénzek elnyerésével látja el. Vagyonállapot változás alakulása: e Ft. vagyoni értékű jog: 607 e Ft, számítógép beszerzés: (3 db) 511 e Ft., hangtechnikai berendezés: 667 e Ft. Az épület felújítás aktiválására még nem történt meg. Közművelődés területén a művelődési központ tevékenységét évben a város 600 éves évfordulójának méltó megünneplésében való aktív közreműködés jellemezte saját rendezvények tervezése, finanszírozási formák megteremtése, szervezése és megvalósítása, illetve egyéb városi rendezvényeken való közreműködés révén. Közgyűjteményi területen a városi könyvtár szintén kivette részét az évfordulós előkészületi munkákból, ezen kívül országos évfordulós és könyves akciókhoz való csatlakozással népszerűsítette a könyvtárt és szolgáltatásait. Gyermekek átmeneti otthona Az intézmény eredeti kiadási előirányzata eft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként eft-ra változott. A módosított előirányzat e Ft-ra teljesült, ami 99,6 % - nak felel meg. Az intézmény személyi előirányzatát az évközi 13. havi illetmény kifizetése miatt megemeltük, így a teljesítés 100% A dologi kiadások teljesítése: tervezettnél alacsonyabb kihasználtság, a takarékos gazdálkodás miatt az előirányzatot csökkentettük 1018 e Ft-tal, így a módosított teljesítés 100%-os. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 7 fő, melyből az év során 6 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt. Az év során 1 fő létszámcsökkenés történt. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 96 %-ra teljesítette. Az eltérés indoka: a tervezettnél alacsonyabb kihasználtság. Az intézmény engedélyezett kapacitása 12 fő, 100 %. A tényleges kihasználtság 4 fő, 33 %. A saját bevételek alakulása: eredeti: 720 eft; módosított: 720 eft; teljesítés: 690 eft; 95,8 % Az önkormányzati támogatások alakulása: Eredeti: eft; módosított: eFt; ténylegesen kiutalt: eFt; Az intézmény a év során összesen 14 gyermek és 3 szülő átmeneti elhelyezését biztosította. Az éves átlagos kihasználtság a hétvégék, a szünetek kiesése miatt 4 fő volt. A gyermekek átmeneti otthonában ez idáig csak pásztói gyermek elhelyezésére került sor. A szabad kapacitások kihasználása érdekében családi napközi szolgáltatást is biztosított az intézmény, melynek keretében összesen 21 fő gyermek délutáni felügyeletét, korrepetálását, fejlesztését biztosították. Idősek átmeneti otthona Az intézmény eredeti kiadási előirányzata e Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként e Ft-ra változott. A módosított előirányzat e Ft-ra teljesült, ami 99,96 %- nak felel meg.

18 18 Az intézmény személyi előirányzatát az évközi 13. havi illetmény kifizetése miatt megemeltük, így a teljesítés 100%. Az eredeti dologi kiadások teljesítése: 89,2 %, mert a takarékos gazdálkodásnak köszönhető maradványt átcsoportosítottuk a Területi Gondozási Központhoz az ott keletkezett bevételkiesés ellensúlyozására. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 34 fő, melyből az év során 33 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt Az év során 1 fő létszámcsökkenés történt. Az intézmény módosított bevételi előirányzatait 102,6 %- ban teljesítette. Ennek oka a tervezettnél jobb kihasználtság. Az intézmény engedélyezett kapacitása 50 fő; 100 %. A tényleges kihasználtság 49 fő; 98 %. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatíváját a város lakosságszámának 10 ezer fő alá történő csökkenése miatt vissza kellett fizetni. A saját bevételek alakulása: eredeti: e Ft; módosított: e Ft; teljesítés: e Ft; 102,6 % Átvett pénzeszközök alakulása: eredeti: 450 eft; módosított: 450 e Ft; teljesítés: 450 eft; Az önkormányzati támogatások alakulása: Eredeti: eft; módosított: eFt; ténylegesen kiutalt: eft. Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása. 617 e Ft (36e személyi alkalmi munkavállaló decemberi díjazása; 581eFt dologi Margit Kórház vásárolt élelmezés számlája) Folyamatos volt az érdeklődés az átmeneti otthon szolgáltatásai iránt évben 18 új lakó érkezett az otthonba. A lakók átlagos száma 2007-ben 49 fő volt, de olyan is előfordult, hogy 51 lakó ellátásáról gondoskodtunk. Az igények növekedése miatt a betegszobát is lakószobává alakították át. December 31-én a lakók száma 49 fő volt. Közülük 23 fő volt pásztói, 26 fő a kistérség településeiről érkezett. Az intézményben feladatellátást akadályozó tényező nem merült fel. Ezen belül a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatok: Az idősek átmeneti otthona közös működtetése érdekében a pásztói kistérség önkormányzatai 2004-ben társulási megállapodást írtak alá, melyben megállapodtak a férőhelyek megosztásáról és a fizetendő hozzájárulás mértékéről. A megállapodást aláíró önkormányzatok vállalták, hogy az idősek átmeneti otthona azon költségeit, amelyek meghaladják a mindenkori normatív finanszírozás valamint az intézményi saját bevétel mértékét, megtérítik az intézményt működtető Pásztó Város Önkormányzata részére december 31-ig az ESZA pályázati támogatásnak köszönhetően az önkormányzatok hozzájárulására nem volt szükség ben a pásztói polgármesteri hivatal pénzügyi osztálya az intézményünktől bekért adatok alapján kiszámlázta a lakók után fizetendő hozzájárulást az érintett településeknek. A társult önkormányzatok közül több nem hajlandó hozzájárulást fizetni, illetve a szükségesnél kevesebb összeget térít. Intézményünket hivatalosan egyetlen egy település polgármestere tájékoztatta arról, hogy maximum 2 lakó után tud hozzájárulást fizetni és kérte, hogy a településéről felvett lakosok száma ne haladja meg a 2 főt. A többi önkormányzat sem információt nem kért az átmeneti otthonban élő lakóiról, sem tájékoztatást nem adott hozzájárulási szándékáról.

19 19 Területi Gondozási Központ Az intézmény eredeti kiadási előirányzata e Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként e Ft-ra változott. A módosított előirányzat eft-ra teljesült, ami 100 %-nak felel meg. Az intézmény személyi előirányzatát az évközi 13. havi illetménymiatt megemeltük, így a teljesítés 100 %. A dologi kiadások teljesítése: 99,3 %. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 23 fő, melyből az év során 23 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt Az intézményeredetileg tervezett bevételi előirányzatait 79 %-ra teljesítette. A költségvetés tervezése során 8 %-os térítési díj növekedéssel számoltunk. A térítési díj emelése jogszabály változás miatt elmaradt, ezért az előirányzatot csökkentettük, így a módosított előirányzat teljesítése 100 %. Az idősek klubjainak engedélyezett kapacitása 70 fő; 100 %. A tényleges kihasználtság 61 fő; 87 %. A saját bevételek alakulása: eredeti: eft; módosított: eft; teljesítés: eft Átvett pénzeszközök alakulása: eredeti: 0; módosított: 310 eft; teljesítés: 312 eft; 100 % (Munkaügyi Központ) Az önkormányzati támogatások alakulása: Eredetileg tervezett: eft; módosított: eFt; ténylegesen kiutalt: Ft e Ft ; 100% Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása (tételesen, számlamásolatokkal alátámasztva). 305e (57e személyi alkalmi munkavállaló decemberi díjazása; 248 e dologi Városi Óvoda december 31.-i határidős vásárolt élelmezés számlája) Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények: 2007 évben is folyamatos volt az érdeklődés és az igény az alapellátás szolgáltatásai iránt évben az átlagos kihasználtság a pásztói idősek klubjában 34 fő 85 %-os, a hasznosi klubban 27 fő 90 %-os. A szociális étkeztetést igénylők átlagos száma 66 fő volt. Házi segítségnyújtásban átlagosan 65 fő részesült. Közülük, az ebéd házhozszállítása mellett személyes gondozást is igényelt 20 fő. A gyermekjóléti szolgálat segítségét Pásztón 112 fő, Taron 45 fő kérte, a szolgálat kliensforgalma Pásztón 744 volt év végéig. A családsegítő szolgálat 338 fővel tartott kapcsolatot, kliensforgalma fő volt. A szociális alapellátást akadályozó tényező nem merült fel. Védőnői szolgálat Az intézmény eredeti kiadási előirányzata e Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként e Ft-ra változott. A módosított előirányzat e Ft-ra teljesült, ami 84 %-nak felel meg. A évi e Ft összegű pénzmaradvány miatt növekedett meg. Az intézmény személyi előirányzata a tervezett előirányzaton belül maradt 86,8 %, az eltérés oka: helyettesítéssel töltötték be a GYED GYES miatt távollévő két védőnői állását. A dologi kiadások teljesítése: 69 %. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 5,75 fő, melyből az év során 5,75 fő volt betöltve. 5 fő védőnőből 2 fő GYED-en, GYES-en van. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatai 125 % - ra teljesült a tervezettnél magasabb OEP támogatás miatt.

20 20 A saját bevételek alakulása: eredeti: 72 eft; módosított 72 eft; teljesítés: 90 eft. Átvett pénzeszközök alakulása: Országos Egészségbiztosítási Pénztártól eredeti: e Ft; módosított: e Ft; teljesítés: e Ft; 112,8 % Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása: e Oka: júniusától a védőnői finanszírozás módosításának köszönhetően az OEP támogatás havi 530e Ft-al, évi 6.300e Ft-al nőtt. Ezzel párhuzamosan 2 fő védőnő GYED-re, GYES-re ment. Helyettesítésük bérmegtakarítást eredményez, melynek összege 2007 év végére 4.514e Ft-ra halmozódott. Vagyonállapot változás alakulása: 295e Ft hallásvizsgáló és betegápolási baba vásárlása miatt Feladatellátás általános értékelése: A feladatok ellátását a GYED GYES miatt távollévő védőnők helyettesítése nehezíti. Az 5 védőnői körzet ellátásáról 3 védőnő gondoskodik. Ellátotti adatok: Örömteli hír, hogy 2007 évben városunkban 83 gyermek született. Ez az utóbbi évek születésszámához viszonyítva jelentős javulást mutat. (2006-ban születésszám 63 volt) szeptember 30-án a várandós anyák száma 28 fő volt. Az 0-6 éves gyermekek létszáma 543 fő. Bár a születésszám 2007 évben jelentős javulást mutatott, a 0 6 éves korú gyermekek száma egy év alatt 50 fővel csökkent. Az oktatási intézménybe járó gyermekek létszáma 77 fővel nőtt. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Az intézmény eredeti kiadási előirányzata az év során többszöri módosítás eredményeként változott. A módosított előirányzat 99,31 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény személyi előirányzata a tervezett előirányzathoz 108,9 %-ra teljesült. A dologi kiadások teljesítése: 99,9 %. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 6 fő, melyből az év során 6 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt. Az intézménynek tervezett bevételi előirányzata nem volt. A középiskola és a művészeti iskola megyei önkormányzat részére történő átadása után az intézmények előírt követelései az IPESZ költségvetésében (mint jogutód intézmény) teljesültek. Vagyonállapot változás alakulása: Az év során egy komplett számítógép beszerzésére került sor 220 e Ft. összegben, mivel szeretnénk a TATIGAZD programot hálózatban használni. Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények: Az intézmény feladatait állandó leterhelés mellett 6 fővel látja el. Az év folyamán a középiskola és művészeti iskola átadásra került a megyei önkormányzat részére. Az átadás lebonyolítása jelentős többletfeladattal járt. Az adójogszabályok változása egyre több és bonyolultabb adminisztratív munkát igényel, ezért a létszámunk a jelenlegi intézményrendszer pénzügyi és ügyviteli feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Az intézmény létszáma március 1-től az állománytáblában meghatározott 2 fő hivatásos és 1 fő közalkalmazott. A tűzoltóság költségvetése eredeti előirányzatként eft. volt, mely eft-ra módosult év közben évben működést gátló tényező nem merült fel.

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-47 /2009. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-127 /2010. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2010.évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata

Pásztó Város Önkormányzata PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-6/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Részletesebben

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-154 / 2008. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

Szám: 1-145/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat

Szám: 1-145/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-145/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A világban zajló gazdasági válság, a Magyarországon tapasztalható válság jelenségek, a gazdasági visszaesés, az ország pénzügyi helyzetéről hallható információk, az önkormányzati

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-003 Pf: 5. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-003 Pf: 5. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása A polgármesternek a költségvetési évet követő négy hónapon belül kell előterjesztenie a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet,

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 23.173,3 millió Ft-os bevételi, 28.785,6 millió Ftos kiadási főösszeggel

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 4128-4/2007. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési kiadások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E VI. /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 22222/2013. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 1 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2013. április 18. napján tartandó ülésére Javaslat

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben