Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetés zárszámadása a évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetés zárszámadása a 2007. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása"

Átírás

1 Szám: 1-27/2008. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetés zárszámadása a évi egyszerűsített beszámoló elfogadása Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete április -i ülésére Előterjesztő: Sisák Imre polgármester Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Érdekegyeztető Tanács, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendeletei értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehatásáról szóló, a költségvetési előterjesztéshez igazodó zárszámadást kell készíteni és annak jóváhagyásáról rendeletet kell alkotni. Ezzel egyidejűleg a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatoknak a zárszámadással együtt jóvá kell hagyni a könyvvizsgálói záradékkal ellátott, egyszerűsített tartalmú a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredmény kimutatást. E beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük az intézmények és a hivatal szakosztályai a Városgazdálkodási Kft adatszolgáltatására, elemzéseire alapozva a város évi költségvetési beszámolóját. 1. A feladatellátás általános értékelése: Pásztó Város Önkormányzata évi költségvetését 7/2006. (II.23.) sz. rendeletével alkotta meg. Az év során a központi és helyi kezdeményezésű előirányzat módosítások 7 alkalommal tették indokolttá a rendelet módosítását. Az önkormányzat elsődleges célja az volt, hogy jelentős és állandósuló hiánya mellett működőképességét megőrizze, adósságszolgálati kiadásainak eleget tegyen, folyamatban lévő beruházásait befejezze. Új induló beruházások előkészítése keretében kiemelt projekt volt az egészségügy struktúraváltásával összhangban az aktív fekvő betegellátást kiváltó járóbeteg szolgáltatás fejlesztése, ezen belül szakrendelő fejlesztésére irányuló EU pályázat előkészítése. Ezen túlmenően szintén Eu. támogatással megvalósuló kistérségek központi településeinek város rehabilitációs pályázatának előkészítése. A módosított költségvetés ezen pályázatok tervezési, előkészítési költségeire tartalmazott fedezetet. A hiány folyamatos növekedése miatt - kényszer helyzetben a képviselő-testület döntésének megfelelően július 01-től a Nógrád Megyei Önkormányzat részére átadtuk a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Rajeczky Benjamin Zeneiskola által ellátott feladatokat ( gyakorlatilag a feladatellátást ). A normatíva és SZJA kiegészítés elszámolásával kapcsolatban a két önkormányzat úgy állapodott meg, hogy az intézmények adatszolgáltatása alapján Pásztó számol el a normatívákkal. A feladatmutatók változása miatt összesen e Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, amit Pásztó nem kívánt viselni. A megye álláspontja az volt, hogy nekik nem volt hatásuk a beiskolázásra, ezért a költségeket viselje Pásztó. Végül a mindkét önkormányzat általi elfogadás értelmében az eredeti megállapodásban szereplő teljes normatíva összegét átutaltuk a Nógrád Megyei Önkormányzat részére, ebből e Ft-ot 2008-ban a beszámoló elfogadása előtt. A személyi jövedelemadó kiegészítésnél jogszabályi előírások szerint a második félévtől ellátottanként 20 e Ft-ot utaltunk át a Nógrád Megyei Önkormányzatnak. A város évi költségvetése az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Eredeti Előirányzat Utolsó mód. Előirányzat Teljesítés ezer Ft Teljesítés %-a a Mód.előir-hoz. Bevételek* ,53 %

3 3 Kiadások* ,97 % Hiány A bevételek előirányzata a módosítások során e Ft-tal, 10,04 %-kal növekedett, az előirányzati hiány e Ft-tal 23,7 %-kal növekedett. Az önkormányzat minden lehetséges racionalizálási intézkedést megtett már a korábbi években, illetve 2007-ben is. A vagyonunkat folyamatosan feléljük, a lehetséges kiegészítő állami támogatást (ÖNHIKI, BM. keret) igényeltünk, de a hiány csökkentésére mindössze e Ft ÖTM támogatást kaptunk. Minden, az önkormányzat számára hozzáférhető hitelt igénybe vettünk/ működési hitel, folyószámla hitel, munkabérhitel, fejlesztési hitel/ gyakorlatilag a hitel egy részét hitelből fizetjük vissza. Az intézmények kihasználtsága maximum körüli, esetenként az engedélyezettet meghaladó. Emiatt több esetben kellett az OKÉV-tól felmentést kérni. A város intézményeiben/ óvodában, általános és középiskolában több száz, a kistérség településeiről- esetenként azon túlról is bejáró gyermekeket lát el. A képviselő-testület erre vonatkozóan korábban kapott részletes tájékoztatást. Az érintett önkormányzatok azonban néhány kivételtől eltekintve nem fizetnek a normatíván és a saját bevételeken túli kiadások után. A mátraszőlősi iskolabezárás miatt közel száz mátraszőlősi gyermek került be a pásztói iskolákba /a már ide járó közel 50 gyermeken túl/, amit nem kísért zökkenőmentesen sem a normatív támogatás növekedése, sem az önkormányzattól a pénzeszköz átadás. A sajtóból is ismeretesek a mátraszőlősi döntés körülményei és elhúzódása. Emiatt a szeptembertől Pásztóra járó gyermekek után nem tudtuk igényelni a normatívát, mert a döntés a normatíva igénylés határideje után született meg. Emiatt a többletigényt csak a beszámoló keretében érvényesíthetjük. Ez vonatkozik a Pásztó város által igényelhető normatívákra is és a kistérségi normatívákra is. A város a törvényi minimum szinten tartja alkalmazottainak számát, ezt az ÁSZ is megállapította, sőt néhány helyen létszámhiányt tapasztalt. A dologi költségek szintén kritikusan alacsony szinten vannak. A számokból, a költségvetési helyzet tényleges ismeretéből egyértelműen megállapítható a városi önkormányzat eladósodása, mert a folyamatosan növekvő feladatokhoz és költségekhez nem kapcsolódik arányos állami támogatás-növekedés. Sem a törvényi előírások szerinti személyi kiadás növekedést, sem az elszabadult mértékű dologi kiadásnövekedést nem ellentételezik. A helyben képződő források pedig nem képesek pótolni a hiányt. - forgalomképes vagyon csökken (a meglévőkre nincs kereslet, vagy korlátozott és kiszámíthatatlan) - az intézményhálózat felújítására, a kötelező eszközbeszerzésekre nem jut elegendő fedezet - a városfenntartásra (út- híd karbantartás, belvízelvezetés, park és temetőfenntartás) a korábbi évek költségvetési szintjén, vagy az alatt terveztünk és használtunk fel pénzt. - a hitel (adósságállomány) jelentős, állandósul. A visszafizetésére nem képződik megfelelő fedezet. A költségvetési rendeletben a szociális kiadásoknál és a múzeum támogatásánál volt zárolás.

4 4 Ebből a szociális előirányzatoknál a lehetséges zárolt összeg véglegesen elvonásra került, a múzeum támogatásánál zárolt összeget pedig feloldotta a testület és átadtuk az intézményt fenntartó Megyei Önkormányzatnak. Ezzel együtt az intézmények működésük során a költségvetésben végrehajtott megszorító intézkedéseken túl közvetlenül nem érzékelték a város hiányát/ tervezett és esedékes kiadásaikhoz megkapták a fedezetet/. Az intézmények és a polgármesteri hivatal létszám előirányzata, személyi kiadási előirányzata, dologi kiadási előirányzata a törvényi minimum szinten van. A törvényi kötelező személyi juttatáson kívüli személyi juttatás az intézményhálózatban gyakorlatilag nem volt. Az esedékesség időpontjában a szükséges fedezet biztosított volt, különböző hitelek és egyéb tranzakciók igénybevételével. (Az önkormányzat hitel állományát a mellékelt táblázat mutatja be.) Az adóbeszedésre fokozott hangsúlyt helyeztünk. A városfenntartási, út- híd karbantartási, parkfenntartási, temető fenntartási feladatokat a közmunkások bevonásával, minimális szinten tudtuk teljesíteni az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Városgazdálkodási Kft. útján. Együttműködés a többcélú kistérségi társulással: Pásztó kezdeményezésére és meghatározó szervezésével a többcélú kistérségi társulást megalakítottuk és működtetjük. Mivel Pásztó 1/3 részben részese a társulásnak és munkaszervezeti feladatait is elllátja, ezért kicsit részletesebb tájékoztatás adunk. Pásztó Kistérség Többcélú Társulása évi bevételei és kiadásai eft Megnevezés Teljesített összeg Bevételek Intézményi működési bevételek 5384 Normatív kötött felhasználású tám Támogatásértékű működési célú bevételek 5884 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 2739 Összesen Kiadások Dologi kiadások 7203 Támogatás értékű kiadás, egyéb tám Felújítás Felhalmozási kiadás 1595 Pénzforgalmi kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 3001 Összesen

5 5 A társulási tagok 150 Ft/ lakos összegű tagdíjat fizetnek. A évi jelentős összegű pénzmaradvány - amely döntő részében feladatokkal terhelt volt - valamint az ÖTM által a kistérségi fejlesztési tanácsi feladatellátásra biztosított ezer forint támogatás értékű működési célú bevétellel a társulás évi gazdálkodása finanszírozhatóvá vált. Az intézményi működési bevételek jelentős része a társult önkormányzatok tagdíjbefizetéseiből még egy kisebb hányada a munkaszervezet által végzett leszámlázott tevékenység (Kapcsolat Projekt) ellenértékét tartalmazza. Az önkormányzatok fizetési fegyelme a tagdíj vonatkozásában jó, egy-két kivételtől eltekintve eleget tettek díjfizetési kötelezettségüknek. A társulás bevételei közül legnagyobb összeget és részarányt képeznek a normatív kötött felhasználású állami támogatások. A közoktatási, közoktatási szakszolgálati, valamint szociális és egyéb feladatellátás kistérségünkben jellemzően intézményi társulások formájában működik, maga a társulás nem intézményfenntartó. Közoktatási intézményi társulások tekintetében két jelentős változás történt az intézményi struktúrában. Szarvasgede község felbontva közoktatási megállapodását Jobbágyival, Csécsével társult óvodai nevelés és általános iskolai oktatásra.. További lényeges változás történt a térségben közoktatás terén azzal, hogy Mátraszőlős csatlakozott a Pásztó gesztorságában működő általános iskolai oktatási társuláshoz év szeptemberében. Mivel csak július hónapban volt lehetőségünk a mutatószámok változásából eredő pótigénylés benyújtására - a kései/ augusztus/ döntés eredményeképpen - 63 fő bejáró tanuló után nem tudtuk megigényelni a támogatást, erre csak most az elszámolás során nyílt lehetőségünk. A kistérségi pótigény mértéke 4,2 millió forint., ebből Pásztót megillető e Ft / bejáró tanulók után e Ft, helyben tanuló 840 e Ft/, Mátraszőlőst megillető: E Ft év júniusában felbontottuk a Nógrád Megyei Közgyűléssel addig élő a közoktatási szakszolgálati feladat ellátásra kötött megállapodásunkat. A jelzett időponttól a pásztói Dózsa György Általános Iskola, valamint a pásztói óvoda biztosítja két decentrum (Vanyarc és Palotás) bevonásával a feladatellátást. Ez a változtatás lényeges költségmegtakarítást eredményezett, ugyanakkor az ellátott órák száma mintegy 60 %-kal nőtt. Jelenleg logopédiai szolgálat és gyógy testnevelés a két ellátott terület. A 12 férőhelyes gyermekek -, valamint az 50 férőhelyes idősek átmeneti otthona működtetése kapcsán voltak és jelenleg is vannak nézeteltérések a társult önkormányzatok között, illetve nem valósul meg az arányos költségviselés, ami aránytalanul nagy terhet ró a gesztorságot ellátó Pásztó Városi Önkormányzatra. Az érintettek nem tudnak állást foglalni abban, hogy a megállapodásban foglalt férőhely szerint, vagy a tényleges igénybevétel szerint viseljék a terheket. Jelenleg van aki egyik változat szerint sem fizet. A térségen belül egyre népszerűbb a mozgókönyvtári szolgáltatás, mint ellátási forma januárjában Pásztó Város Önkormányzata csatlakozott a korábban 25 községet tömörítő belsőellenőrzési társuláshoz. Az előző évi gyakorlattól eltérően - amikor is külső erőforrás bevonásával végeztettük az ellenőrzéseket - ebben az évben saját kollégák végezték az ellenőrzési munkát. A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézményekben foglalkoztatott ilyen gyakorlattal rendelkező munkavállalók bevonásával (összesen 8 fő), valamennyi községben megtörtént az intézmények és hivatalok szabályozottságának minősítése,

6 6 ellenőrzése. A kistérségben a 160 költségvetési szervezetből 2007-ben az ellenőrzés 16 polgármesteri hivatalra, 4 községi, 5 városi intézményre és a Városgazdálkodási Kft-re terjedt ki. Az intézményi társulás által történő feladatellátásból jellemzően adódik, hogy a működési kiadások szinte teljes hányada támogatás értékű működési kiadás. Jelentős összegű felújítási, felhalmozási célú kiadást teljesítettünk évben. Előző évi kezdéssel tárgyévi befejezéssel elkészült Pásztó Város Önkormányzatával közös beruházásban - de a kistérségi társulás gesztorságában - a kistérségi irodák és házasságkötő terem kialakítása. A többcélú társulás munkaszervezetének irodahelység kialakítása és egy többfunkciós / tárgyaló és házasságkötő terem kialakítása, berendezése/ megtörtént, az alkalmazottak igénybe vették. A könyvtár épületében önálló irodai blokk mellékhelyiségekkel és irattárral. A beruházás összege e Ft, melyből e Ft saját erő 3.701e ft a többcélú kistérségi társulás, e Ft-ot Pásztó városa biztosított. Felhasználtuk a évi pályázati nyertesség alapján 10 millió forint összegű TRFC támogatást. A támogatás felhasználását a Magyar Államkincstár már ellenőrizte, azt rendben találta. Az előző évi pénzmaradvány terhére megtörtént az irodák berendezése, illetve irodatechnikai eszközökkel történő felszerelése. A Társulás működési területén található 26 település jelentős része kis lélekszámú. Az önkormányzati feladatellátás jelentős többletköltségekkel valósítható meg, ezért sok területen hoztak létre az elmúlt években intézményfenntartó társulásokat a települési önkormányzatok. A kistérségi társulás keretein belül hatékonyabban és nagyobb szakmai színvonalon végezhetők a közszolgáltatások. További lényeges változás a kistérség életében, hogy egy kivételével valamennyi önkormányzat összefogásával együttesen a LEADER program keretében 114 taggal létrejött - a "Cserhátalja Helyi Közösség", ennek azonban évben nem jelentkezett pénzügyi vonzata. Pásztó Várost megillető kiegészítő normatív állami támogatás és a munkaszervezet feladat ellátásához átadott működési költség Megnevezés Átadott összeg (Ft) Közoktatási feladatok Bejáró gyermekek Székhely településen lakók Közoktatási szakszolgálati fel. Logopédiai ellátás Közokt. feladatok összesen Szociális intézményi feladatok Időskorúak gondozóháza Belső ellenőrzési tevékenység Forrásátadás munkaszerv.fel.ell Mindösszesen

7 7 A támogatást a Kistérség Társulás döntése alapján a rendeletben meghatározott célokra használtuk fel : közoktatási, szociális, gyermekjóléti szakszolgálati feladatokra, valamint a társulás általános működési költségeire. A munkaszervezet feladatait Pásztó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalán belül végzi 7 fő ügyintéző. Az engedélyezett álláshelyek fokozatos feltöltése, illetve részleges betöltetlensége miatt indokolt volt a Polgármesteri Hivatal más szakembereinek bevonása is a Többcélú Társulás munkájába. 2.Bevételi források teljesülése Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinek e Ft-os módosított előirányzata e Ft-ra teljesült, ami 98,4% -os teljesítésnek felel meg. Az intézményi működési bevételek e Ft-os módosított előirányzata e Ft-ra teljesült, ami 97,0%. Helyi adóbevételek alakulása A 2007.évi adóbevétel e Ft,a tervteljesítés 96,3 %-os. Az adóbevételen túl befolyt eft talajterhelési díj, ami az önkormányzat környezetvédelmi alapját illeti meg. Ft-ban Adónem évi előirányzat Bevételek Teljesítés %-a Éves előirányzat Módosított előirányzat teljesítése Építményadó ,4 Iparűzési adó ,8 Gépjárműadó ,3 Idegenforgalmi ,7 adó Pótlék, bírság ,9 Egyéb bevételek ,9 Összesen ,3 Talajterhelési díj : ,- Ft Építményadó bevételi tervünket az előző évek tényszámait figyelembe véve 29 MFt ban állapítottuk meg, amit az évközi felhívások és adófeltárások hatására befolyt többlet adóbevételre tekintettel a III. negyedév során 32 MFt-ra módosítottunk. A teljesítés a megemelt előirányzathoz viszonyítva is 106,4 %-os. Az adóalanyok száma meghaladja az 1400-at, az adótárgyak szám az év végén 1524 darab volt. A kintlévőség 5 MFt, ebből felszámolás alatt álló cégek tartozása 2,9 MFt, a helyesbített hátralék az összes előírás 5 % -a. Az iparűzési adó bevétel 278 MFt. A félévi zárás adatai alapján a 275 MFt-os költségvetési előirányzat túlteljesítésével számoltunk, mert az adóbevallások feldolgozása alapján a évre előírt adóelőleg összege 30 MFt-tal meghaladta a bázisévit. Átlagos nagyságrendű feltöltési összeget figyelembe véve a terv túlteljesítésével számoltunk. Így a III. negyedéves beszámoló során 21 MFt-tal megemeltük az eredeti előirányzatot. A feltöltésből befolyt adó összege az előző évekhez viszonyítva az 50 %-ot sem érte el, így a tervteljesítés a módosított előirányzat 93,8 %-a, illetve az eredeti előirányzat 101 %-a. Csökkent a túlfizetés visszautalási igény, a behajtásból befolyt összeg ( eft) efttal meghaladja az előző évit. Ennek ellenére az előíráshoz viszonyított év végi hátralék 3,4 %-

8 8 ról 4,3 %-ra növekedett, mert egy jelentős adóalanyunk esetében a hátralék behajtását a rendelkezésünkre álló eszközökkel nem tudtuk elérni, ezért a végrehajtási eljárás lefolytatását átadtuk a bírósági végrehajtónak. Az adóalanyok száma 1000 körül alakult az elmúlt években. A magánvállalkozók körében jelentős (kb 10 %-os) csökkenés tapasztalható az elmúlt hónapok során a megszorító intézkedésekkel összhangban. A évi iparűzési adóerő képesség Ft, a tervezett Ft ot Ft-tal meghaladó. Ezen mutató képzése a települési önkormányzatok közötti jövedelemdifferenciálódás mérsékletét célzó személyi jövedelem-kiegészítés számításához kerül megállapításra és alapja a évi adóbevallások alapján előírt évi adóelőleg. Így az előírási és bevételi terv túlteljesítésével összhangban ezen mutató is növekedett. A főbb adónemeken túl az egyéb adónemek bevétele is meghaladja a tervet (idegenforgalmi adó, pótlék,bírság,adók módjának behajtandó köztartozások) 3 %-kal. A gépjárműadó évi legnagyobb változása, hogy a személyszállító gépjárművek értékéhez igazodó adózási mód került bevezetésre, vagyis a gépjárművek teljesítmény után adóznak a gyártási évük függvényében eltérő mértékkel. Tervezés során ezen adóztatási mód változása miatt nem tudtunk tapasztalati adatokra támaszkodni, az országosan + 10 % adóbevétel növekedést, csak fokozott behajtási tevékenységünkkel, illetve az ebből befolyó adóbevétellel tudtuk teljesíteni, illetve túlteljesíteni. 643 db felszólítást és 105 db végrehajtási intézkedést hajtottunk végre. Az év folyamán közel 4000 db gépjárművet tartunk nyilván, mintegy 2900 adóalanynak. A törvényi változás miatt nagy mértékben csökkent az adókedvezményben részesülő gépjárművek darabszáma és a kedvezményezett összeg is, ugyanis a személyszállító gépjárműveknél megszűnt a katalizátor miatti adókedvezmény től a törvény alapján mozgáskorlátozotti adómentességben csak 77 mozgáskorlátozott személy volt részesíthető, mert csak azok a gépjárművek kaphatnak adómentességet, melyek polgári jogi tulajdonosa a mozgásban korlátozott személy. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek e Ft-os módosított előirányzata e Ft-ra, 53,0 % - ra teljesült A családi házas építési telkek iránt a kereslet visszaesett (bizonyára a kedvezőtlen lakásépítési támogatások miatt). Sajnos nem sikeresek a nem lakás célú, illetve használaton kívüli, jelenleg üresen álló ingatlanok értékesítésére tett kísérletek sem. A Szent Imre téren lévő óvoda használaton kívüli épületrészét (mely a földhivatali nyilvántartásban megosztásra került) nem tudtuk eladni, ami jelentős mértékben rontotta a bevételek összegét, az előirányzat teljesítés arányát. Az egészségbiztosítási alapból származó finanszírozás a megváltozott szabályozó rendszer szerint a kórház és a szakrendelők által teljesített szolgáltatás után is csak részben állt rendelkezésre. Az alacsony ( korlátozott finanszírozás ) a lehetséges és megtett intézkedések ellenére automatikusan generálta a kórház kiegyenlítetlen számláinak növekedését, görgetését. Emiatt az önkormányzat fokozott figyelemmel kísérte a kórház gazdálkodását. A Margit kórházzal kapcsolatos további részletes információ az intézményi kiadásoknál. Az átengedett bevételek közül a személyi jövedelemadó ütemezetten, időarányosan rendelkezésre állt. Az adóerő képesség számítás alapján a tervezett e Ft-os összeggel szemben az adóalanyok bevallási adatainak feldolgozása alapján októberi lemondási határidőben 24,5 millió Ft adóerő képesség növekedést jelentettünk, ami miatt

9 9 ugyanennyivel kevesebb SZJA kiegészítést kapunk. A évi korrigált adóerő képesség e Ft. A normatív állami hozzájárulás a nettósított finanszírozási rendszerben időarányosan, nagy biztonsággal szolgálja a működés részbeni fedezetét. Az év során élve a jogszabályi lehetőséggel felülvizsgáltuk a normatív állami támogatások alapjául szolgáló mutatók alakulását. Három alkalommal volt lehetőség korrekcióra. A kiegészítő felmérés e Ft többletet, az áprilisi lemondás e Ft cökkenést okozott. A július havi pót igénylés összege e Ft, a lemondás összege e Ft. Az október havi lemondás e Ft. Ebből e Ft a gimnázium, 857 e Ft pedig a zeneiskola miatt. Az intézményi feladatátadással kapcsolatban a bevezetőben jeleztük a két önkormányzat által választott elszámolási módot. A normatív állami hozzájárulás és a kötött felhasználású állami támogatások elszámolása miatt az alábbi visszafizetési kötelezettségeink keletkeznek: Űrlap: Normatív állami hozzájárulás: Ft Űrlap: Normatív kötött felh. Tám Ft - 50 Űrlap: Jöv. Kül mérséklés Ft - 50 Űrlap kamat fizetési kötelezettség Ft - 33 Űrlap: Egyes jöv. Pótló tám. Kieg Ft Összesen Ft A évi jövedelemkülönbség mérsékléssel kapcsolatos elszámolás miatt/ ami több tényezőből tevődik össze: adóerő-képesség számítás, vállalt intézményekben ellátottak száma, stb./ Ft kamatot kellett fizetnünk. Fenti összeget a megadott határidőig a megadott számlára visszautaltuk. A Magyar Államkincstár a jelzőrendszeres házi gondozás normatíva igénylése és elszámolása témakörében 2006-ra vonatkozóan ellenőrzést tartott. Legnagyobb sajnálatunkra annak ellenére, hogy 43 jelzőkészülék működik és hatékonyan, költségtakarékosan szolgálja a rászorulók biztonságát, a jogszabály betűjének maradéktalanul nem megfelelő működési forma miatt a MÁK a normatíva jogtalan igénybevételét állapította meg. A támogatást visszafizettük, de a döntést megfellebbeztük. Az önkormányzat a pénzügyi megszorítások hatása alatt ez évben létszámcsökkentésre kényszerült. Sajnos több esetben nem tudtunk a merev szabályozás miatt támogatást igénybe venni. Ennek részletezését az alábbi táblázat mutatja be: Sorszám Intézmény megnevezése Létszámcsökkentési pályázat E Ft 1. Forduló 2. Forduló 3. Forduló Összesen fő összeg fő összeg fő összeg fő összeg 1. Margit Kórház * *1.865

10 10 2. Polgármesteri Hivatal 3. Pásztó Város Önk. Óvodája 4. Dózsa György Ált. Iskola * * Gárdonyi Géza Ált. Iskola Összesen * évre áthúzódó *9.913 *9.913 A évre esedékes támogatási összegeket a döntésnek megfelelően igénybe vettük és kifizettük. A pályázatban szereplő évre áthúzódó kifizetéseket elbírálták-megnyertük, de 2008-ban a felmerülés időpontjában hívható le. Az önkormányzat intézményeit Kis Kincstári rendszerben finanszírozza, mely hatékonyabb gazdálkodást, egységesebb, ellenőrizhetőbb rendszert, pénzügyi megtakarítást eredményez. Naponta csak annyi pénzt kapnak az intézmények, amennyi aktuálisan a kiadásaikhoz szükséges. Az év során a gazdálkodást a költségvetési rendeletben szereplő hitelek segítették. Az önkormányzatnak 250 millió Ft értékű folyószámla hitel kerete volt, ami változó mértékben volt kimerítve. Néhány esetben szükség volt munkabérhitel igénybevételére is. Több alkalommal vettünk fel millió Ft munkabérhitelt. Ezen túlmenően a tervezett fejlesztési feladatok megvalósításához 50 millió Ft keretösszegű MFB-s finanszírozású hitelre kötöttünk szerződést közbeszerzési eljárás alapján. E hitelből E Ft-ot tudtunk igénybe venni, a többi feladat áthúzódott 2008-ra. A év folyamán felszámított hitelkamatok összege: e Ft Kiadások alakulása Működési kiadások A város összes kiadását vizsgálva mind a személyi juttatások, mind a munkaadókat terhelő járulékok, mind pedig a dologi kiadások a tervezett és jóváhagyott előirányzat alatt realizálódtak. A kiadások alakulása Eredeti Módosított Teljesítés % Személyi kiadások: ,91 Munkaadókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások: ,00 Felhalm. kiad. és pénzügyi befekt ,68 Ebből is érzékelhető, hogy az alacsony költségvetési ellátottsági szint mellett az éves gazdálkodásra vonatkozó egyéb korlátozó és szigorító intézkedések az engedélyezett kiadási előirányzaton belüli, ésszerű és takarékos gazdálkodásra ösztönözték mind az intézményvezetőket, mind a hivatal vezetését.

11 11 Gazdálkodásunkat úgy szerveztük, hogy az esedékes kifizetések időpontjában a rendelkezésre álló forrásokból vagy egyéb kiegészítő forrásból (folyószámla-hitel, munkabérhitel) fedezet rendelkezésre álljon. A feladatok és a hitelfelvétel lehetséges ütemezésével, valamint a kiegyenlítési határidők figyelésével igyekeztünk a szállítói kamatköveteléseket elkerülni és a hitelkamatokat a minimumra szorítani. Az intézményi és a polgármesteri hivatali létszámadatokat a vonatkozó szaktörvényi előírások szerint terveztük. A létszámhoz rendelt bér szintén a vonatkozó közalkalmazotti és köztisztviselői törvény szerinti. A tervezés és a gazdálkodás során a túlóra és helyettesítés vonatkozásában következetes szigort alkalmazunk (minimális mértékű tervezés, alacsony bérű helyettesítés stb.), aminek eredménye a felhasználási adatokon érzékelhető. Fejlesztési-felújítási feladatok /külön kiemelve a pályázati támogatással megvalósulók/ A feladatok műszaki előkészítésénél, az ajánlatok bekérése során az elbíráláshoz a képviselő-testület határozatának megfelelően legalább három vállalkozó ajánlatát kértük be és a legkedvezőbb ajánlattevővel kötöttünk szerződést. Az új közbeszerzési törvény szerint 2007-ben több alkalommal alkalmaztuk az egyszerű közbeszerzési eljárást. Fejlesztési feladatok: / Ezen belül kiemelve a pályázati támogatással megvalósulók. / évi EU pályázat igénybevételével megvalósítani tervezett feladatok előkészítése: A benyújtandó pályázatunkhoz szükséges a városi terület rehabilitációs akcióterve és megvalósíthatósági tanulmánya. A feladat elvégzésére több ajánlat bekérése után kötöttünk szerződést eft összegben. A munka megfelelő ütemben halad, az előzetes akcióterv elkészült, a képviselő testület megismerte azt. A véleményezésre bocsátott pályázati kiírás alapján az elkészült megvalósíthatósági tanulmányt ki kell egészíteni az egész város tervezett fejlesztéseire ún. Integrált Városfejlesztési Stratégiát kell készíteni 2008-ban. A város rehabilitációs pályázati lehetőségek közül leginkább a funkcióbővítő felel meg céljainknak. Ehhez kell az akcióterületi tervet elkészíteni 800 M.Ft műszaki tartalommal, melynek meghatározása, részletes egyeztetése megkezdődött. A pályázathoz szükséges 15% saját erő forrása részben a lakásalap lehet (rendeletmódosítás történt). Ehhez további jelentős értékű ingatlanértékesítési bevétel szükséges Másik Eu pályázatra előkészített és már benyújtott projektünk a TIOP Aktív kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése. E pályázat előkészítése érdekében közbeszerzési eljárással kiválasztottuk a tervező és a pályázatkészítő cégeket. A pályázatírás 12,1 millió Ft-ba, a tervezés 8,9 millió Ft-ba kerül. A pályázati feltételek és a beadási határidő többszöri módosítása miatt a feladatok teljesítése áthúzódik 2008-ra, ezáltal a kifizetés is. E költségeket a fennálló fejlesztési hitelből fedezzük. A feladat megvalósításához szükség volt egy terület megszerzésére ( 6,5 millió Ft), amit lakásalapból fedeztünk. A megvásárolt lakást továbbra is rendeltetésének megfelelően használjuk. Területrendezés A tervezett, illetve a megvalósult fejlesztéseknél megtörtént az építmény földterületére az önkormányzati tulajdonjog megszerzése, bejegyzése az alábbiak szerint: - az Óvár úti új szakasz és a Kékesi úti új híd forgalomba helyezéséhez a 4539/1. hrsz. erdészeti utat és a hrsz. erdészeti tulajdonú területet megvásároltuk,

12 12 - a Régi Vásártér úti csapadékvíz elvezetés kiépítésénél a még úthoz szükséges 112 m2 nagyságú területet a szomszédos ingatlanból megvásároltuk, a zöldkárt megtérítettük. Többször megkíséreltük rendezni a közútkezelővel az állami tulajdonú út menti közterületek (járda, árok, zöldterület) kezelését, amit az önkormányzat látott el, bár a tulajdoni lapon sem tulajdonosi, sem kezelői jogra utaló bejegyzés nem szerepelt. Megállapodással a Magyar Közút kezelésében lévő állami tulajdonú Fő út, Mátraszőlősi, Hársfa, Kossuth, Gyöngyösi, Alkotmány utak, Vasút és Árpád utcák, Szent Imre és Csillag tér menti közterületek túlnyomó részét, térítésmentes átadással önkormányzati tulajdonba átvettük. Néhány területnél megosztási ill. határrendezési eljárás után lehet a közterület átadásra vonatkozó megállapodást megkötni (pl. Baross - Hársfa utak). A Régi Vásártér útnál a Kövicses patak 2-3 méter szélességre csökkentett és így nyilvántartott területe rendezésére megindított kisajátítást az Észak-magyarországi Közigazgatási Hivatal Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási két folyamatban lévő eljárás miatt felfüggesztette. Az egyik ügyben az 1993 előtti nyilvántartás szerinti állapot visszaállítását kértük a földhivatalnál, melyet elutasítottak. A fellebbezés elutasítása után bírósághoz fordultunk. A másik ügyben a patak partvonalának megállapítását kértük a KDV- KTV felügyelőségtől. A szükséges felmérést, vázrajzot elkészíttettük. Beruházások Pásztó szennyvízberuházás Az elmúlt évben befejezett beruházás III. üteme egy éves szavatossági felülvizsgálata és a felvett hiányosságok, hibák kijavítása megtörtént. Vízrendezés A Pásztói Kistérség Vízrendezési Terve megvalósíthatósági tanulmányára az elvi engedélyt a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől (KDV-KTV) megkaptuk azzal az előírással, hogy az A és B változatokra egyaránt kiterjedő előzetes vizsgálat (illetve hatásvizsgálat) eredménye nyomán határozható meg, hogy melyik részvízgyűjtő esetén melyik megoldás továbbtervezése lehetséges. Ezt döntéstől függően 2008-ban kell megvalósítani. A Régi Vásártér út menti csapadékvíz elvezetés kiépítését sikeres HÖF-TeKi pályázati támogatással valósítottuk meg. Az építési munkát lebonyolító és felelős műszaki vezető közreműködésével a tervek szerint, megfelelő minőségben elkészítették, határidőben befejezték. A műszaki átadás októberben megtörtént, a számlát kifizettük, a támogatást igényeltük. A támogatási szerződés szerinti forrásösszetevők az alábbiak: Saját forrás: e Ft HÖF-Teki támogatás e Ft Összesen: e Ft Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése A hivatal teljes körű, komplex akadálymentesítésére 22 millió forint összegű ÉMOP pályázatot nyújtottunk be, 2,2 millió Ft saját erő biztosítása mellett. A pályázatot első körben formai hiba miatt elutasították. A döntés ellen panaszt nyújtottunk be az irányító hatósághoz, melynek helyt adtak. Ennek hatására visszaemelték az értékelendők közé. Támogatói döntésről még hivatalos értesítést nem kaptunk.

13 13 Felújítások Útburkolat felújítás Sikeres TEUT pályázati támogatással megvalósítottuk a Baross Gábor út aszfalt burkolatának felújítását,. Egyszerű közbeszerzési eljárással kiválasztottuk a kivitelezőt, a szerződéskötés és a munkaterület átadás megtörtént, megbízott műszaki ellenőri felügyelet mellett a munkát augusztusban elvégezték, a műszaki átadás megtörtént, a számlát kifizettük, a támogatást igényeltük. A beruházás forrásösszetevői: Saját forrás: e Ft TEUT pályázati támogatás e Ft Összesen: e Ft Tüdőgondozó felújítása A kivitelezővel a vállalkozási szerződést még évben megkötöttük, de a finanszírozási szerződés miatt a munkák befejezése és a számla kifizetés áthúzódott évre. A vállalkozó a munkát elkészítette, a műszaki átadás-átvétel megtörtént a számlát kifizettük, a támogatást igényeltük. A felújítási munkát a támogató felé elszámoltuk. A ben a megnyert e Ft CÉDE támogatásból e Ft-ot fizettünk ki. Pásztói művelődési ház felújítása a támogatási feltételek miatt három évre elhúzódó feladat. Egyszerű közbeszerzési eljárással tárgyalás útján az épület felújítására az építés-vállalkozási szerződést évben megkötöttük. A pénzügyi ütemtervnek megfelelően vállalkozó évben az I. ütemet teljesítette, melynek kifizetését teljesítettük I. félévében a 600 éves évfordulóra kivitelező a teljes felújítási feladatot elkésztette, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A támogatási szerződés szerint a beruházás véghatárideje év, emiatt a végszámlát csak évben tudtuk kifizetni a támogatás igénylési lehetőségével összhangban. A belső bútorok (székek) beszerzése ( e Ft) szintén egyszerű közbeszerzés útján történt, ezek leszállítását a nyertes vállalkozó határidőre teljesítette, a kifizetését teljesítettük. A beruházást a megnyert Teki támogatás segítette, melyből 2006-ban e Ft, 2007-ben e Ft, évben e Ft, összesen: e Ft állt rendelkezésre. Talajmechanika A gimnázium Fő úti épületének É-i sarka jelentősen megsüllyedt, a talajmechanikai vizsgálatot elvégeztettük. A további süllyedés, épület szerkezeti falrepedés megakadályozására mielőbb el kell végeztetni a talaj stabilizálását, amelynek költsége injektálással 500 eft. Fedezetéről a jövőben kell gondoskodni. Partfal helyreállítás A mátrakeresztesi árvízkárok elhárításának keretében több helyen kellett vis-maior támogatással a partfalat megvédeni a beomlás és víz folyásának elzárása ellen. Az erdei iskola alatti Kövicses patak partfal megerősítése 2006-ban befejeződött, a végszámla kifizetése áthúzódott az I. félévre. Mátrakeresztesen a Kékesi út sz. ingatlan melletti Kövicses patak partfal helyreállítására a Regionális Fejlesztési Tanácshoz eredményes vis-maior pályázatot nyújtottunk be, amit megnyertünk. Ezzel a feladat megvalósításához e Ft-ot nyertünk ben újabb partfal csúszás megállítására a Kékesi út Helyrajzi szám mögötti területre ismét pályáztunk vis-maior támogatásra, amit meg is nyertünk. Ennek összege eft Az egyszerű közbeszerzési eljáráson kiválasztott kivitelezővel a kivitelezést

14 14 megkezdtük. A beruházás összege a vállalkozási szerződés szerint E Ft. A feladat 2007-ben csak részben készült el e Ft kifizetése áthúzódik 2008-ra, amit a támogatási szerződés lehetővé tesz. Városfenntartási feladatok A városfenntartási feladatok keretében biztosítottuk a közutak, hidak fenntartását csúszásmentesítését, parkfenntartási feladatokat, csapadék és belvíz elvezetési feladatokat, közvilágítási szolgáltatást és köztisztasági feladatokat valamint a települési vízellátást. A feladatok döntő többségét az önkormányzat által alapított gazdasági társaság, a Városgazdálkodási KFT látta el. Itt számoltuk el a közmunkás foglalkoztatást, valamint a közcélú foglalkoztatást amellyel alapvetően városgazdálkodási, parkfenntartási, csapadékvíz elvezetési feladatokat láttunk el. A vagyonállapot változás átvezetésére, a kataszter, analitikus nyilvántartás és főkönyvi könyvelés összhangjának biztosítására kiemelt figyelmet fordítottunk. Az eltéréseket folyamatosan egyeztettük, rendezzük és átvezetjük. Intézményi épületek, területek átadása Félévkor az önkormányzat az önként vállalt oktatási feladatokat megyei fenntartásba adta. Ennek megfelelően a Nógrád Megyei Önkormányzat részére a következő intézményi területeket üzemeltetésre átadtuk, változatlan tulajdoni helyzettel. - Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola, melyet 4/1 hrsz-ú, 410 m2 hasznos alapterülettel adott át az önkormányzatnak. - Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Rákóczi úti oktatási épülete 2360/5 hrsz m2, és kollégiumi épülete 2352 hrsz 2725 m2, valamint a Fő úti oktatási épülete 1799/2 hrsz 1184 m2 területtel került térítésmentesen használatba adásra. A fenntartó változása miatt, a költségek megosztása csökkentése érdekében le kellett választani az átadott épületrészek közüzemi mérőit. A Kollégiumi épületrésznél ennek költségvonzata 630 e Ft. Az átadás után az önkormányzatnak kell gondoskodni az étterem és a mosdók takarításáról, mely többletköltséget okoz. A romkertben a 62 hrsz. Múzeum tér 8. sz. Csohány galéria mögötti volt óvoda épületéből a pedagógiai szakszolgálat kiköltözött. Az épület használatát a Megyei Önkormányzat visszaadta, hasznosítása jelenleg megoldatlan. Intézmények évi beszámolója Az intézményhálózat 2007-ben megőrizte működőképességét. Ezt az időszakot takarékos gazdálkodás jellemezte. A kiadások és bevételek megfelelően, időarányosan alakultak. Az intézményhálózat és a polgármesteri hivatal, valamint az intézményhez nem kötött feladatok bevételi előirányzatát és teljesítési adatait az 5. sz melléklet. A kiadási előirányzatokat és teljesítési adatait a 4. sz. melléklet részletezi ben az önkormányzat meghozta és végrehajtotta a többször halogatott kényszerű döntést, a gimnáziumi, szakközépiskolai, kollégiumi, valamint a művészetoktatási feladatok átadását július 1-től. Ez a döntés kihatott az önkormányzat évi bevételeire, kiadásaira egyaránt.

15 15 Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Az intézmény eredeti kiadási előirányzata az év során többször változott. A módosított előirányzat eft-ra teljesült, ami 99,83 %-nak felel meg. Az intézményeredetileg tervezett személyi előirányzata túlteljesült: 105,8 %, a módosítás után 100%. Az eltérés oka: létszámleépítés miatti pótigény eft. és a 13. havi illetmény részarányos kifizetése eft. A dologi kiadások teljesítése: 99%. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 52 fő, melyből az év során 52 fő volt betöltve. Tartósan üres állásnem volt. Az év során 5+1 fő létszámcsökkenés történt, melyből 5+1 fő csökkentéséhez Ft. támogatást igényeltünk és kaptunk. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait Ft-ra teljesítette, ami 100,07 %-nak felel meg. Az eltérés rövid indoka: a konyha kapacitás maximális kihasználtsága, pályázati támogatások elnyerése. Az intézmény engedélyezett kapacitása 109,8 %. Tényleges kihasználtság: 113,09 %. Az intézmény pénzmaradványa: 393 eft. A vagyonállapot nem változott. Beruházás, felújítás nem volt. Nevelési feltételek javulása mind a négy óvodában: - két csoportszoba melegpadló burkolása és a fal festése a Százszorszép Óvodában alapítványi támogatásból, EGLO Magyarország Kft. adományából. - Bútorok felújítása, fal vakolása, két csoportszoba festése a Hétpettyes Tagóvodában biztosítási pénzösszeg - Fejlesztő játék és tevékenykedő eszközök, a minimális eszköz és felszerelési jegyzékben szereplő fektetők, ágyneműk, játék polcok vásárlása központi normatíva terhére, - Irodatechnikai és szakmai eszközök vásárlása alapítványok támogatásával a négy óvodában. Szakmai eredmények: Köszöntötte Városunk alapításának 600. évfordulóján 3 szakmai programmal. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatok: - pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a logopédiai szakellátást 0,5 fő szakember végzi a Hétpettyes Óvoda és Vanyarc decentrum székhellyel. Pásztó Város Óvodája (0,5 fő) és a pásztói kistérségben a terápiás ellátottak száma 85 fő. - Közoktatási Megállapodás alapján, az óvoda ellátja az Alsótoldi Körjegyzőség gyermekeinek óvodai nevelését. Dózsa György Általános Iskola Az intézmény eredeti kiadási előirányzata az év során többszöri módosítás eredményeként változott. A módosított előirányzat 99,13 %-ra teljesült. Az intézmény személyi előirányzata az eredeti előirányzathoz 105,2 %-ra teljesült. A létszámleépítés miatt betervezett végkielégítés egy része 2008-ban teljesült, így a módosított előirányzatból eft. pénzmaradvány képződött. A dologi kiadások teljesítése: 98,54 %. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 48,5 fő, melyből az év során 48,5 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt.

16 16 Az év során 2,5 fő létszámcsökkenés történt, melyből 2,5 fő csökkentéséhez eft. támogatást igényelt és kapott az intézmény. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 100 %-ban teljesítette. Jelentős normatíva lemondás nem volt, pótigény a mátraszőlősi tanulók beiskolázásából adódott. A saját bevételek eredeti előirányzata 113%-ra teljesült. Átvett eszközök alakulása: 102 %-os. Vagyonállapot változás nincs. Intézmény szakmai munkáját a pedagógiai programjának, éves munkatervének megfelelően látta el. Alaptevékenységben nagy változást jelentett a mátraszőlősi tanulók beiskolázása a szeptemberi tanévkezdésre, valamint a pedagógiai szakszolgálat bővülése a gyógytestnevelés, valamint a logopédiai szolgálat kistérségi ellátásával. A feladatbővülés mellett nehézséget okozott a mátraszőlősi diákok beiskolázásából adódó osztálylétszám emelkedés. Nagy felelősséget igényel a bejáró tanulók utaztatása és az ehhez kapcsolódó szervezési feladatok. Az iskolában jelentősen növekedett a hátrányos helyzetű tanulók száma, és ezen belül a halmozottan hátrányosaké. Tantestületünk továbbra is törekszik a színvonalas pedagógiai munka megtartására. Gárdonyi Géza Általános Iskola Az intézmény eredeti kiadási előirányzata az év során többszöri módosítás eredményeként változott. A módosított előirányzat 99,8 %-os teljesítést mutat. A intézmény személyi előirányzata a tervezett előirányzatot meghaladta 108 %, az eltérés okai: létszámleépítés miatti pótigény 4,488 eft. Ezt a módosított előirányzat szintjén rendeztük. A dologi kiadások teljesítése: 100 %. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 47 fő, melyből az év során 47 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt. A tervezett 8 fő létszámcsökkenésből 5 fő realizálódott, melyből 4 fő csökkentéséhez eft. támogatást igényelt és kapott az intézmény. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 100,7 %-ban teljesítette. Az intézmény engedélyezett kapacitása 100 %. A tényleges kihasználtság 100%. A saját bevétel teljesítése 100,7 %-os. Átvett pénzeszközök alakulása: módosított előirányzat eft., teljesítés eft. Vagyonállapot nem változott, a hasznosi tagiskola átadására év elején került sor. Az intézmény nevelő-oktató munkáját a törvényi kereteknek megfelelően végezte, csak a kötelező órákat látta el. Megnehezíti a nevelő-oktató munkát a magas osztálylétszám, mely a hasznosi tagiskola bezárásával és a mátraszőlősi gyerekek behozatalával nőtt meg. Nehézségeink ellenére az egész év során tanulóink kimagasló tanulmányi eredményeket értek el. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Az intézmény eredeti kiadási előirányzata az év során többszöri módosítás eredményeként változott. A módosított előirányzat 98,3 %-os teljesítményének felel meg. Az intézmény személyi előirányzata nem marad a tervezett előirányzaton belül 102,3 %, az eltérés oka az évközi 13. havi illetmény kifizetése.

17 17 A dologi kiadások teljesítése: 98,9 %. Az előirányzat maradványa a működési bevétel kiesést pótolja. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 14,5 fő, melyből az év során 14,5 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt. Az év során 1 fő létszámcsökkenés nem történt meg, mivel az érintett dolgozó folyamatosan betegállományban volt. Az intézmény módosított bevételi előirányzatait 98 %-ra teljesítette. A művelődési központ felújítása miatt a bérbeadó és rendezvényszervező munka fél évig szünetelt. A saját bevételek alakulása 98,12 %-os teljesítési arányt mutat. Az integrált intézmény szakmai munkáját pályázati pénzek elnyerésével látja el. Vagyonállapot változás alakulása: e Ft. vagyoni értékű jog: 607 e Ft, számítógép beszerzés: (3 db) 511 e Ft., hangtechnikai berendezés: 667 e Ft. Az épület felújítás aktiválására még nem történt meg. Közművelődés területén a művelődési központ tevékenységét évben a város 600 éves évfordulójának méltó megünneplésében való aktív közreműködés jellemezte saját rendezvények tervezése, finanszírozási formák megteremtése, szervezése és megvalósítása, illetve egyéb városi rendezvényeken való közreműködés révén. Közgyűjteményi területen a városi könyvtár szintén kivette részét az évfordulós előkészületi munkákból, ezen kívül országos évfordulós és könyves akciókhoz való csatlakozással népszerűsítette a könyvtárt és szolgáltatásait. Gyermekek átmeneti otthona Az intézmény eredeti kiadási előirányzata eft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként eft-ra változott. A módosított előirányzat e Ft-ra teljesült, ami 99,6 % - nak felel meg. Az intézmény személyi előirányzatát az évközi 13. havi illetmény kifizetése miatt megemeltük, így a teljesítés 100% A dologi kiadások teljesítése: tervezettnél alacsonyabb kihasználtság, a takarékos gazdálkodás miatt az előirányzatot csökkentettük 1018 e Ft-tal, így a módosított teljesítés 100%-os. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 7 fő, melyből az év során 6 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt. Az év során 1 fő létszámcsökkenés történt. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 96 %-ra teljesítette. Az eltérés indoka: a tervezettnél alacsonyabb kihasználtság. Az intézmény engedélyezett kapacitása 12 fő, 100 %. A tényleges kihasználtság 4 fő, 33 %. A saját bevételek alakulása: eredeti: 720 eft; módosított: 720 eft; teljesítés: 690 eft; 95,8 % Az önkormányzati támogatások alakulása: Eredeti: eft; módosított: eFt; ténylegesen kiutalt: eFt; Az intézmény a év során összesen 14 gyermek és 3 szülő átmeneti elhelyezését biztosította. Az éves átlagos kihasználtság a hétvégék, a szünetek kiesése miatt 4 fő volt. A gyermekek átmeneti otthonában ez idáig csak pásztói gyermek elhelyezésére került sor. A szabad kapacitások kihasználása érdekében családi napközi szolgáltatást is biztosított az intézmény, melynek keretében összesen 21 fő gyermek délutáni felügyeletét, korrepetálását, fejlesztését biztosították. Idősek átmeneti otthona Az intézmény eredeti kiadási előirányzata e Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként e Ft-ra változott. A módosított előirányzat e Ft-ra teljesült, ami 99,96 %- nak felel meg.

18 18 Az intézmény személyi előirányzatát az évközi 13. havi illetmény kifizetése miatt megemeltük, így a teljesítés 100%. Az eredeti dologi kiadások teljesítése: 89,2 %, mert a takarékos gazdálkodásnak köszönhető maradványt átcsoportosítottuk a Területi Gondozási Központhoz az ott keletkezett bevételkiesés ellensúlyozására. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 34 fő, melyből az év során 33 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt Az év során 1 fő létszámcsökkenés történt. Az intézmény módosított bevételi előirányzatait 102,6 %- ban teljesítette. Ennek oka a tervezettnél jobb kihasználtság. Az intézmény engedélyezett kapacitása 50 fő; 100 %. A tényleges kihasználtság 49 fő; 98 %. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatíváját a város lakosságszámának 10 ezer fő alá történő csökkenése miatt vissza kellett fizetni. A saját bevételek alakulása: eredeti: e Ft; módosított: e Ft; teljesítés: e Ft; 102,6 % Átvett pénzeszközök alakulása: eredeti: 450 eft; módosított: 450 e Ft; teljesítés: 450 eft; Az önkormányzati támogatások alakulása: Eredeti: eft; módosított: eFt; ténylegesen kiutalt: eft. Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása. 617 e Ft (36e személyi alkalmi munkavállaló decemberi díjazása; 581eFt dologi Margit Kórház vásárolt élelmezés számlája) Folyamatos volt az érdeklődés az átmeneti otthon szolgáltatásai iránt évben 18 új lakó érkezett az otthonba. A lakók átlagos száma 2007-ben 49 fő volt, de olyan is előfordult, hogy 51 lakó ellátásáról gondoskodtunk. Az igények növekedése miatt a betegszobát is lakószobává alakították át. December 31-én a lakók száma 49 fő volt. Közülük 23 fő volt pásztói, 26 fő a kistérség településeiről érkezett. Az intézményben feladatellátást akadályozó tényező nem merült fel. Ezen belül a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatok: Az idősek átmeneti otthona közös működtetése érdekében a pásztói kistérség önkormányzatai 2004-ben társulási megállapodást írtak alá, melyben megállapodtak a férőhelyek megosztásáról és a fizetendő hozzájárulás mértékéről. A megállapodást aláíró önkormányzatok vállalták, hogy az idősek átmeneti otthona azon költségeit, amelyek meghaladják a mindenkori normatív finanszírozás valamint az intézményi saját bevétel mértékét, megtérítik az intézményt működtető Pásztó Város Önkormányzata részére december 31-ig az ESZA pályázati támogatásnak köszönhetően az önkormányzatok hozzájárulására nem volt szükség ben a pásztói polgármesteri hivatal pénzügyi osztálya az intézményünktől bekért adatok alapján kiszámlázta a lakók után fizetendő hozzájárulást az érintett településeknek. A társult önkormányzatok közül több nem hajlandó hozzájárulást fizetni, illetve a szükségesnél kevesebb összeget térít. Intézményünket hivatalosan egyetlen egy település polgármestere tájékoztatta arról, hogy maximum 2 lakó után tud hozzájárulást fizetni és kérte, hogy a településéről felvett lakosok száma ne haladja meg a 2 főt. A többi önkormányzat sem információt nem kért az átmeneti otthonban élő lakóiról, sem tájékoztatást nem adott hozzájárulási szándékáról.

19 19 Területi Gondozási Központ Az intézmény eredeti kiadási előirányzata e Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként e Ft-ra változott. A módosított előirányzat eft-ra teljesült, ami 100 %-nak felel meg. Az intézmény személyi előirányzatát az évközi 13. havi illetménymiatt megemeltük, így a teljesítés 100 %. A dologi kiadások teljesítése: 99,3 %. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 23 fő, melyből az év során 23 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt Az intézményeredetileg tervezett bevételi előirányzatait 79 %-ra teljesítette. A költségvetés tervezése során 8 %-os térítési díj növekedéssel számoltunk. A térítési díj emelése jogszabály változás miatt elmaradt, ezért az előirányzatot csökkentettük, így a módosított előirányzat teljesítése 100 %. Az idősek klubjainak engedélyezett kapacitása 70 fő; 100 %. A tényleges kihasználtság 61 fő; 87 %. A saját bevételek alakulása: eredeti: eft; módosított: eft; teljesítés: eft Átvett pénzeszközök alakulása: eredeti: 0; módosított: 310 eft; teljesítés: 312 eft; 100 % (Munkaügyi Központ) Az önkormányzati támogatások alakulása: Eredetileg tervezett: eft; módosított: eFt; ténylegesen kiutalt: Ft e Ft ; 100% Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása (tételesen, számlamásolatokkal alátámasztva). 305e (57e személyi alkalmi munkavállaló decemberi díjazása; 248 e dologi Városi Óvoda december 31.-i határidős vásárolt élelmezés számlája) Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények: 2007 évben is folyamatos volt az érdeklődés és az igény az alapellátás szolgáltatásai iránt évben az átlagos kihasználtság a pásztói idősek klubjában 34 fő 85 %-os, a hasznosi klubban 27 fő 90 %-os. A szociális étkeztetést igénylők átlagos száma 66 fő volt. Házi segítségnyújtásban átlagosan 65 fő részesült. Közülük, az ebéd házhozszállítása mellett személyes gondozást is igényelt 20 fő. A gyermekjóléti szolgálat segítségét Pásztón 112 fő, Taron 45 fő kérte, a szolgálat kliensforgalma Pásztón 744 volt év végéig. A családsegítő szolgálat 338 fővel tartott kapcsolatot, kliensforgalma fő volt. A szociális alapellátást akadályozó tényező nem merült fel. Védőnői szolgálat Az intézmény eredeti kiadási előirányzata e Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként e Ft-ra változott. A módosított előirányzat e Ft-ra teljesült, ami 84 %-nak felel meg. A évi e Ft összegű pénzmaradvány miatt növekedett meg. Az intézmény személyi előirányzata a tervezett előirányzaton belül maradt 86,8 %, az eltérés oka: helyettesítéssel töltötték be a GYED GYES miatt távollévő két védőnői állását. A dologi kiadások teljesítése: 69 %. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 5,75 fő, melyből az év során 5,75 fő volt betöltve. 5 fő védőnőből 2 fő GYED-en, GYES-en van. Az intézmény tervezett bevételi előirányzatai 125 % - ra teljesült a tervezettnél magasabb OEP támogatás miatt.

20 20 A saját bevételek alakulása: eredeti: 72 eft; módosított 72 eft; teljesítés: 90 eft. Átvett pénzeszközök alakulása: Országos Egészségbiztosítási Pénztártól eredeti: e Ft; módosított: e Ft; teljesítés: e Ft; 112,8 % Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása: e Oka: júniusától a védőnői finanszírozás módosításának köszönhetően az OEP támogatás havi 530e Ft-al, évi 6.300e Ft-al nőtt. Ezzel párhuzamosan 2 fő védőnő GYED-re, GYES-re ment. Helyettesítésük bérmegtakarítást eredményez, melynek összege 2007 év végére 4.514e Ft-ra halmozódott. Vagyonállapot változás alakulása: 295e Ft hallásvizsgáló és betegápolási baba vásárlása miatt Feladatellátás általános értékelése: A feladatok ellátását a GYED GYES miatt távollévő védőnők helyettesítése nehezíti. Az 5 védőnői körzet ellátásáról 3 védőnő gondoskodik. Ellátotti adatok: Örömteli hír, hogy 2007 évben városunkban 83 gyermek született. Ez az utóbbi évek születésszámához viszonyítva jelentős javulást mutat. (2006-ban születésszám 63 volt) szeptember 30-án a várandós anyák száma 28 fő volt. Az 0-6 éves gyermekek létszáma 543 fő. Bár a születésszám 2007 évben jelentős javulást mutatott, a 0 6 éves korú gyermekek száma egy év alatt 50 fővel csökkent. Az oktatási intézménybe járó gyermekek létszáma 77 fővel nőtt. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Az intézmény eredeti kiadási előirányzata az év során többszöri módosítás eredményeként változott. A módosított előirányzat 99,31 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény személyi előirányzata a tervezett előirányzathoz 108,9 %-ra teljesült. A dologi kiadások teljesítése: 99,9 %. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 6 fő, melyből az év során 6 fő volt betöltve. Tartósan üres állás nem volt. Az intézménynek tervezett bevételi előirányzata nem volt. A középiskola és a művészeti iskola megyei önkormányzat részére történő átadása után az intézmények előírt követelései az IPESZ költségvetésében (mint jogutód intézmény) teljesültek. Vagyonállapot változás alakulása: Az év során egy komplett számítógép beszerzésére került sor 220 e Ft. összegben, mivel szeretnénk a TATIGAZD programot hálózatban használni. Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények: Az intézmény feladatait állandó leterhelés mellett 6 fővel látja el. Az év folyamán a középiskola és művészeti iskola átadásra került a megyei önkormányzat részére. Az átadás lebonyolítása jelentős többletfeladattal járt. Az adójogszabályok változása egyre több és bonyolultabb adminisztratív munkát igényel, ezért a létszámunk a jelenlegi intézményrendszer pénzügyi és ügyviteli feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Az intézmény létszáma március 1-től az állománytáblában meghatározott 2 fő hivatásos és 1 fő közalkalmazott. A tűzoltóság költségvetése eredeti előirányzatként eft. volt, mely eft-ra módosult év közben évben működést gátló tényező nem merült fel.

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi beszámolójáról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi beszámolójáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma:169-26/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedéves beszámolója Tárgykört rendező

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2008.(IV.16.) rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő- testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő- testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 235-24/2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő- testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására

Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására Az

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tóth Csaba polgármester. Gutmajer Tiborné. Dr. Dékány Györgyné. Dr. Takács Nóra körjegyző

ELŐTERJESZTÉS. Tóth Csaba polgármester. Gutmajer Tiborné. Dr. Dékány Györgyné. Dr. Takács Nóra körjegyző NAPIREND Ügyiratszám /2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. április -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak: Előterjesztést látta: Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-i ülésére

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Beszámoló. Körmend város Önkormányzata évi gazdálkodásáról

Beszámoló. Körmend város Önkormányzata évi gazdálkodásáról Beszámoló Körmend város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Körmend város Önkormányzata képviselő-testülete a 2008. évi költségvetését az 5/2008. számú rendelettel hagyta jóvá. Az elfogadott költségvetés

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek 1. melléklet az előterjesztéshez Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének címrendje Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok 1.1 Központi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS /A Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben