JELENTÉS. a pénzügyi szektor fejlesztését elősegítő H9101 számú PHARE program végrehajtásának. 19')5. február 229. ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a pénzügyi szektor fejlesztését elősegítő H9101 számú PHARE program végrehajtásának. 19')5. február 229. ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a pénzügyi szektor fejlesztését elősegítő H9101 számú PHARE program végrehajtásának ellenőrzéséről 19')5. február 229.

2 A vizsgálatot vezette: Kemény Emil A vizsgálatban részt vettek: osztályvezető főtanácsos Benti Gabriella Réthelyi Jenő Tardos József számvevő számvevő számvevő tanácsos

3 - I - T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Oldal BEVEZETÉS l 1.1 A finanszírozási megállapodás... l l. 2 A vizsgálat l. 3 Az ellenőrzés módszere II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK A PHARE program megvalósítása és hatékonysága A PHARE előírások és a hazai jogszabályok betartása Ajánlások...!O Ill.RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A prograrnak menedzselése l PHARE Programiroda...! Hazai és külföldi szakértők...!6 3.3 A korábbi ellenőrzések megállapításai és tapasztalatai !7 4. A segély felhasználása, munkaprogramok...!7 4. l Előkészítés, tervezés...!7 4.2 A pénz kezelése, nyilvántartása Kapcsolat egyéb PHARE programokkal A programok részletes ismertetése A pénzügyi szektor fejlesztése és reformja l Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) Jelzálogfinanszírozás Hitel- és bankkanszol idáció... 24

4 - II - 6. Adóigazgatás l ÁFA tanulmány APEH-PM képzés APEH oktatási program A TÁKISZ információs hálózat fejlesztése Adatbiztonság, adatvédelem Országos banki klíring és adatvédelmi stratégia Kölcsön a GIRO Rt. részére Postazsíró Állami Bankfelügyelet Számviteli és könyvvizsgálói szakmai szervezetek fejlesztése l EK országok "legjobb" gyakorlata Könyvelői, adótanácsadói és könyvvizsgálói szakmai szervezetek üzleti terve Keret-projektek Szakmai segítségnyújtás l Az Állami Biztosításfelügyelet felülvizsgálata l. l Adatspecifikáció az ÁBIF részére Az Állami Biztosításfelügyelet felszerelése Szakmai segítségnyújtás és képzés az Állami Biztosításfelügyelet részére Biztosítási Oktatási Központ (BOI) l Szakmai segítésnyújtás és képzés a Biztosítási Oktató Központ részére Felszerelések szállitása a Biztosítási Oktató Központ részére

5 - III Nemzetközi Bankárképzö Központ (NBK) l A Nemzetközi Bankárképzö Központ oktatási programjainak bövítése Távoktatás a bank-szektorban A bankok oktatási osztályainak képzése Az európai közösségek biztosítási direktiváinak forditása Egyéb prograrnak l A Pénzügyminisztérium információrendszere (A PM könyvtárának felszerelése) Pénzügyi Reform Újság Pénzügyminisztérium! alkalmazottak képzése... 53

6 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-12-27/ Témaszám: 234 J E L E N T É S A pénzügyi szektor fejlesztését elősegítő H9101 számú PHARE program végrehajtásának ellenőrzéséről I. B E V E Z E T É S 1.1 A finanszírozási megállapodás 7707 Az évi PHARE program keretében készítették elő és!992 áprilisában írták alá a magyar pénzügyi szektor fejlesztését elősegítő finanszírozási megállapodást (FM). A program voltaképpen folytatása az 1990-ben aláírt - Bank és Pénzügyi szektor című - megállapodásnak. A szerződést az EU részéről a brüsszeli Bizottság PHARE igazgatósága, magyar részről a Pénzügyminisztérium akkori politikai államtitkára dr. Botos Katalin írta alá. A szerződés keretösszege: 9 M ECU. A program végrehajtásának határideje december 31.

7 A programban megfogalmazott általános cél, a magyar pénzügyi szektor rnodernizációjának, fejlesztésének támogatása, kiemelten kezelve az általános forgalmi adórendszert, a banki adatforgalom biztonságát, a számviteti és auditálási szakma színvonalának emelését A program felügyeletét és rnenedzselését a Pénzügyminisztérium (PM), illetve a rninisztériurnon belül alakított PHARE Titkárság (PMU) látta el. l. 2 A vizsgálat 1201 Az Állami Számvevőszék a vizsgálatot az ellenőrzési terve alapján végezte, szem előtt tartva az Európai Közösség (EK; EU) Számvevőszékével kialakított együttműködést. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy: az előkészítésért és megvalósításért felelős PM hogyan érvényesíti az EK és a kormány között megkötött Keretmegállapodásban, és a Finanszírozási Megállapodásban foglaltakat, a PHARE források felhasználása illeszkedik-e a hazai jogszabályi keretekhez, hogyan ellenőrzik a pénzeszközök felhasználását, a megvalósított prograrnak hogyan hasznosulnak, mcnnyiben.segítik elő a rnodernizációs törekvéseket A vizsgált időszak az FM aláírásától kezdődően!994. év lll. negyedévéig terjed. A helyszíni ellenőrzés kezdete:!994. szeptember 5. befejezése: október 31.

8 - 3 - A vizsgálat helyszínei: Pénzügyminisztérium PHARE Titkárság Budapest, Roosevelt tér 7/ Tájékozódás és adatgyűjtés céljából felkerestük az alábbi szervezeteket: - GIRO Rt. - Magyar Posta Rt. - Magyar Nemzeti Bank - Állami Bankfelügyelet - APEH - MBFB Rt. - Állami Biztosításfelügyelet - Nemzetközi Bankárképző Központ - Biztosítási Oktató Központ 1.3 Az ellenőrzés módszere: 7307 Az egyes programok tervezésére és végrehajtására kiterjedő helyszíni vizsgálat. Az Állami Számvevőszék a PMU működését törvényességi és szabályszerűségi szempontból vizsgálta és az egyes programok hatékonyságának, a projektek eredményességének értékelését a tapasztalt tényekre és szakértői véleményekre alapozta. Az ellenőrzés megállapításai a vizsgálat során rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokra, a különböző vezetőkkel szintű folytatott interjúkra és a helyszíni szemlék tapasztalataira támaszkodnak A jelentést és annak nem hivatalos angol fordítását az Állami Számvevőszék elnöke megküldi az Európai Unió Számvevőszékének tájékoztatás céljából.

9 A vizsgálat megállapításait alátámasztó dokumentumokat - terjedelmi okokból - nemmellékeljük a jelentéshez, azok az Állami Számvevőszék irattárában megtekinthetők.

10 - 5 - II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK 2.1 A PHARE program megvalósítása és hatékonysága 2707 A Magyar pénzügyi szektor fejlesztését és modernizálását elősegitő PHARE program öt témakörben több mint 60 projektet fog össze. Az elvben év végén lezáruló programból a vizsgálat időpontjában a projektek egy része még a megvalósitás - néhány esetben az előkészítés - szakaszában tart. A program pénzügyi és technikai lezárása évben várható. Az elkészült és folyamatban lévő projektek vizsgálata alapján a program egésze nem mondható sikeresnek, a született eredmények nem állnak arányban a felhasznált anyagi és szellemi erőforrással. E megállapitásnak nem mond ellent az a tény, hogy néhány projekt sikeresen és hasznosan lezárult és még a sikertelen és félbehagyott projektek is sok esetben szolgáltak tanulsággal. A program eredményes végrehajtását és lezárást több belső és külső tényező gátolta. Ezek közül talán a legkoncepció, illetve nagyobb súllyal az átfogó pénzügyi az ezt képviselő és következetesen végrehajtó irányitás hiánya esik latba. A Finanszírozási Megállapodás előkészítésekor ez a szakértelem és koncepció még jelen volt, de az előkészítést irányitó pénzügyminisztériumi

11 - 6 - államtitkár más irányú megbízatása után a program átfogó szakmai irányítása megszünt, a program koordinálatlan elemekre esett szét. Eredményes projektekkel ott találkozott a vizsgálat, ahol a kedvezményezett rendelkezett határozott koncepcióval és a helyi érdekeket érvényesíteni képes vezetővel. Az eredmények elmaradásának külső oka a tendereket nyerő külföldi cégek üzletpolitikája, akik - néhány kedvező kivételtől eltekintve - saját bevált gyakorjatuk eladására helyezték a hangsúlyt, kevésbé törődve a magyarországi törvényi környezettel, gyakorlattal vagy személyi feltételekkel, amelyek az adaptációt gátolják, vagy lehetetlenné teszik. A kedvezményezettek - a PM PHARE Irodával egyetértésben - nem élezték ki a szerződések késedelmes, tartalmilag és minőségileg kifogásolható teljesítéséből eredő viszonyokat, megelégedtek a szerződés összegének redukálásával Több esetben csak azért igazoltak részteljesítéseket, mert féltek attól, hogy negatív vélemény esetén nem részesülnek további PHARE támogatásban. Ezekben az esetekben- egy rész teljesitése után eltekintettek a munka folytatásától, a szerződésben foglaltak befejezé --;étól. Jogi szankcionálásra egyetlen esetben sem került.sor. 2!02 A program egésze, a Finanszírozisi Megéllapodis aliirisától kezdve, folyamatos késedelemben van. A 9.0 M ECU kcrctiisszcg fil %-át kötötték le szerzódésekkel és minclússc'e 35 %.. át használták fel október 28-ig.

12 - 7 - Valamivel kedvezőbb a kép, ha a teljesítést a Magyarországra átutalt összegre (6,6 M ECU) vetitjük. Ennek 64 %-át lekötötték szerződésekkel és 49 %-át kifizették A program csúszását több szervezeti, szervezési és emberi tényező idézte elő. A program áprilisi jóváhagyását követően a PMU jogilag június 25-én alakult meg, de ténylegesen csak augusztus végétől működött. Az első munkaprogram elfogadására és az ahhoz kötődö első pénzátutalásra!992. év végéig kellett várni, ami korlátozta a PMU szerződéskötési lehetőségét. A döntéseket lassitotta a programot koncepcionálisan összefogó, témákat előkészítő személy Project Authorising Officer (PAO) irányitó és koordináló tevékenységének hiánya, valamint a külföldi tanácsadó mellé delegált magyar személyzet PHARE eljárásokban való gyakorlatlansága. Jelentős belső feszültséggel járt a PMU vezetője, és a külföldi tanácsadók között kialakult szemléletbeli ellentmondás A magyar ÁFA rendszer átvilágítására készített tanulmány - amelyet Brüsszel kiizvetlenül rendelt meg egy angol szakértőtől -nem volt megtalálható az APEH-nál, így nem gyakorolhatott hatást az APEH elvi-gyakorlati müködésére.

13 A TÁKISZ információs hálózat fejlesztésére kiirt projekt megvalósításában érdekelt szervek nem tisztázták a projekt perspektíváit akkor, amikor az első szakasz után a tanácsadó cég a szerződés összegének 50 százalékos emelését kérte a "helyzet megismerése" alapján. Nem készült elemzés és döntés arról, hogy a magyar viszonyokra hogyan és milyen költségekkel alkalmazható egy jó nyugateurópai rendszer, ennek költségeit lehet-e PHARE forrásból fedezni A Postazsíró program részleges sikertelenségét és befejezés előtti felfüggesztését az okozta, hogy a munka elindítása előtt nem tisztázták a Magyar Posta pénzforgalmi tevékenységének ellentmondásos törvényi helyzetét, aminek alapja, hogy a postáról szóló évi XLV. törvény és a pénzforgalom szabályozásával foglalkozó 3/1992. MNB rendelet nem tesz lehetövé a posta számára semminemű banki jellegű tevékenységet. Nem oldották fel a pénzforgalmi tevékenység elkülönítéséből és privatizálásából fakadó érdekellentéteket, ugyanis a Posta szervezeti érdeke a hálózat teljes tulajdonlása, mig a Postazsíró bank létrehozása esetén a Posta tulajdona nem lehet 25 %-nál több A kiinyvelői, adótanácsadói és könyvvizsgálói szakmai szervezetek részére szfikséges "fizleti terv" elkészitésé,-c tendert írtak ki. A tender kiértékelő bizottság javaslatát az EU Képviselete felülbírálta és más külfüldi céget nyilvánitott a tender győztesének, egy - a hízottságétól eltérő- szakértöi díj alapján, amely a hruttó ajánlati összeg helyett az egy szakértói napra c"' d i ja t vette alapul.

14 A PHARE előírások és a hazai jogszabályok betartása 2201 Az egyes projektekre kötött szerződések nem tartalmazták a kedvezményezettek pontos megnevezését, a személyeket és a kapcsolattartás rendjét. felelős 2202 A PHARE előirásai szerint minden projektnél félévenként külső auditálást kell végezni. A program beindulása óta az EK, illetve EU Bizottság megbízásából külső auditor cég nem folytatott vizsgálatot a PM PHARE irodánál. A Bizottság nem tartotta magát saját előírásaihoz A PHACSY rendszerrel készitett pénzügyi jelentésekből (Local financial report, Progress report) nem állapítható meg, hogy azok mely időszakra vonatkoznak, továbbá eltérést mutat a bankszámla követel oldala és a kifizetett összeg értéke A számlákat a programért felelős tanácsadó szignálása mellett a PMU vezetője egy személyben írta alá. A tanácsadási, szolgáltatási szerződések számláin nem található a kedvezményezett cég képviselőjének aláírása, a teljesítés igazolása Ideiglenes külföldi kíküldetések elszámolásához nem mellékelték a 36/1991. (XI I. 23.) PM, a 30/1992. (II. 13.) Kormányrendelet előírásai szerint kötelező alapbizonylatokat A PMU nem intézkedett a hazai és az EK előírásokat magába foglaló pénzügyi nyilvántartási rendszer kialakításáról, az eltérések okainak feltárásáról és megszüntetéséről. Az alkalmazott nyilvántartási rendszer a megbizhatósági és teljességi követelményeknek nem felel meg. A belső számviteli rend laza, több ponton szabályozat\:>n.

15 - l o A pénzügyi szektor fejlesztése és reformja programcsomaghoz a PMU 8 M Ft összegben rendelt meg fordítást az A-Z fordítóirodától. A megbízást nem előzte meg pályáztatás A Pénzügykutató Rt. készített helyzetfeltáró tanulmányt a jelzálog finanszírozásáról, és a közép-és hosszú lejáratú vállalkozási hitelezés problémáiról. A tanulmányok elkészítését a PMU angol nyelven kérte a magyar cégtől, majd külön megrendelte a fordítást magyar nyelvre A Nemzetközi Bankárképző Központ távoktatási programjához készített tender anyagát a PMU külföldi szakértője megküldte a Cseh Nemzeti Bank részére anélkül, hogy az érintettek engedélyét beszerezték volna. Ezzel az eljárással egy külföldi banknak kiszolgáltatták a magyar bankszféra belső ügyeit, összefüggéseit, ami sérti az ország és a szakma érdekeit. 2.3 Ajánlások A Kormánynak A pénzügyminiszter számoitassa be a program irányításáért felelős vezető tisztviselőt (PAO-t) eddigi tevékenységéről és intézkedjen a program végrehajtásának felelős szakmai irányitásáról egy egységes pénzügyi koncepció alapján. 231!- gondoskodjon arról, hogy a PMU-t az általa megbízott! elkészült menedzser és ne a kdlföldi tanácsadók vezcssék. Biztosítsa szakmal vélewénykillönbségek esetén " nemze t i érdekek érvényesü l é.sé t.

16 - ll kezdeményezzen az elkülönült lakossági, banki és postaérdekek figyelembevételével egyeztetést a KHVM az MNB és a Posta bevonásával egy korszerű Postazsíró törvényi feltételeinek kialakítására. OECD segélyt koordináló tárcaközi bizottság (IpM, KÜM) vizsgálja meg milyen intézkedésekkel lehet csökkenteni a kockázatát annak, hogy a stratégiailag fontos területeket érintő PHARE projektek kapcsán fontos információk illetéktelen kezekbe kerüljenek kezdeményezzen tárgyalásokat az EU Brüsszeli Bizottságával a PHARE finanszírozási folyamat adminisztratív egyszerűsítésére a projektek megvalósításának gyorsítása érdekében vizsgálja felül a prograrnak előkészítésének és bonyolísátának hazai folyamatát, tárják fel a magyar félen múló gátló körülményeket és tegyenek lépéseket a gyorsítás érdekében PM PHARE Titkárságnak 2327 Ügyeljenek arra, hogy a további tender kiírásokban az adaptálhatóság, a magyar törvényi és eljárási környezet megismerésére és feldolgozására építve, nagyobb súllyal szerepe l jen Gondoskodjanak arról, hogy a szakértói szerződések tartalmazzanak szankcionálási lehetöst;get, késedelmes, hiányos vagy alkalma t lan te l j es it és esetére; a szerződé.sekből egyértelműen derüljön ki mind a vállalkozó, mind a kedvezményezett pontos megnevezése, a kapcsolattartás rendje.

17 Intézkedjenek a pénzügyi nyilvántartási rendszerek összehangolásáról és naprakész, megbízható vezetéséről Hivják fel a kedvezményezettek figyeimét - a prograrnok sikeres és eredményes végrehajtása érdekében - a gondosabb előkészítésre, a törvényi akadályok és érdekellentétek előzetes feloldására.

18 III. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 3. A programok menedzselése 3.1. PHARE Programiroda 3701 A H9101 "Pénzügyi szektor fejlesztése Magyarországon" programot tartalmazó "Financing Memorandum"-ot (FM)!992 áprilisában írták alá. A Programiroda (PMU) vezetőjét június 25-én nevezték ki A program megvalósításához segítséget nyújtó tanácsadókat küldő Ramball Hannemann & Hajlund (RH & H) céggel a szerződést 1992 augusztusában írták alá Brüsszelben. A tanácsadók ezt követően rövid időn belül megérkeztek Magyarországra. Az Irodának 8 munkatársa van, amelyből eredetileg 3 tanácsadó és 2 titkárnő (magyar) a külföldi tanácsadó cég alkalmazásában állt. A külföldiek munkájára az EK Bizottsága kötött szerződést a dán RH & H tanácsadó céggel. Az augusztus 20-án aláírt egy évre szóló szerződés végösszege ECU. A szerződést egyszer egy évre ( ECU értékben). egyszer négy hónapra ( ECU értékben) meg11osszabbítot ták. Az január 1-je utáni időszakra új tenderfelhívást tett közzé új külsd tanácsadó cég foglalkoztatására (magyar cégek i::-; vol tak a rövid! is tán).

19 A Programiroda tevékenységében nagyfokú önállóságot élnem vez. Tevékenységével a PM Miniszteri Értekezlet foglalkozott. Az Iroda koztató feljegyzések a munkájáról ugyan készültek tájéfelügyelő helyettes államtitkárok részére, de a vizsgálat sem szakmai sem adminisztratív felügyelet nyomát nem látta. A program beindulása idején a PM, illetve az akkori politikai államtitkár adott irányelveket, témajavaslatokat a keretek kitöltéséhez, de az államtitkár másirányú megbízása után a megvalósítás gyakorlatilag a PMU magyar és külföldi munkatársaira hárult Az egyes alprajektek dossziéiban nem találhatók olyan írásos anyagok, amelyek javasolták volna az adott téma PHARE támogatásának beindítását, igaz ellenzését sem (hár egyes témák - a kapott szóbeli információk szerint - minisztériumi idegenkedés miatt elhal tak) A Programiroda személyi és működési költségei a Pénzügyminisztérium költségvetésébe beépültek. Miután az iroda a "Lánchíd" Irodaházban van, a dologi kiadásokat ki lehetett gyűjteni. Ezek szerint az Iroda költségeihól a magyar kormány az alábbiakat fizeti: személy i működési/ezer Ft Összesen: A kormány által fedezett eddigi több mint ll M Ft kiiltségnem tartalmazza a Titkárság150m 2 területű Irodahelyiségének hérletét. A helyiségek téritésmentes 111llatása mintegy 3M Ft/év költségmegtak>trtl<ist jelent :: ''\1\J.--;zámára.

20 Az Irodában szervezetileg együtt dolgozik a külföldi tanácsadó csoport és a magyar munkatársak. A 3 külföldi tanácsadó (a vizsgálat befejezésének idejére csak kettő) mellett 1-1 magyar munkatárs dolgozik, így az egyes területeken megvalósítandó projektek érdemi és technikai feladatait közösen látják el. Ez a szervezés lehetőséget ad arra, hogy bizonyos idő után a magyar munkatársak önállóan, külföldi tanácsadók segítsége nélkül lássák el az Irodára háruló feladatokat. A projektekkel kapcsolatos írásos anyagok irattározása a helyszínen történik. Az anyagok elrendezése jól áttekinthető. Vizsgálatunk megállapította: a megtekintett projekt dossziék jelentős részében nincs dokumentálva, hogy az alprojektet, projektet kinek a javaslatára, jóváhagyásával kezdeményezték; 3708-az elkezdett, de végig nem vitt projektek esetében viszont hiányzik egy olyan feljegyzés, hogy miért hagyták abba a témát; nem nyitottak külön dossziékat - az új - H9303 program keretébe tartozó projekteknek, igy a kedvezményezett részére párhuzamosan futó programok levelezése összekeveredik; 3770-nincs lerakva megfelelő aláirásokkal ellátott munkaprogram, vagy beszámoló jelentésmásolat, amely egyértelműen mutatná, hogy a tervezetek közül melyik volt az EU képviselethez küldött szöveg; 3777-a Titkárság által finanszírozott tanujmányutakról, a kedvezményezettek kü!földi tárgyalásairól nem találtunk útijelentéseket.

21 Hazai és külföldi szakértők 3207 Az szeptember 20-ig megkötött szerződések értéke E ECU. Ebből E ECU értékben- 85% külföldi székhelyű és mindössze 207 E ECU értékben - 3 % - magyar tulajdonú cégekkel szerződtek. A fennmaradt 12 %-ot Magyarországon bejegyzett külföldi cégek kapták. A külföldi cégek foglalkoztatnak magyar alvállalkozókat is, ennek volumenét azonban nem lehetett a szerződésekből összeállítani A tanácsadócégek szakértőik munkájáért díjat, napidíjat, bizonyos járulékos költségeket (pl. lakás, iroda, telefon, stb.) és elszámolási kötelezettséggel terhelt költségeket (pl. repülőjegy) számítanak fel. Ezek átlagban egy szakértői napra számítva!ooo ECU-t (kb. napi 120 ezer Ft) tesznek ki. Ez az összeg a magyar árés bérszínvonalat tekintve rendkívül magas, sokszorosa azoknak az összegeknek, amelyeket azonos munkáért magyar szakértőknek fizetnek A szakértők munkájának szakmai szinvonalát a vizsgálat nem kívánja minősíteni. Fel kívánjuk azonban hívni a figyelmet egy általános problémára, amely több projekt kapcsán is felmerül: a nyugateurópai gyakorlat (vagy legjobb gyakorlat) és a magyar feltételek, körülmények kiizött még jelentős az el térés. Több esetben csak a szakértői jelentések, javaslatok megtárgyalásakor derii l t ki, hogy azok a javasol t formában azonna l nem vezethetők be MagyarországoD. Ebben szerepet játszott az: - hogy a szakértök nem eléggé ismerték a szóban forgó teriilet magyarországi helyzetét; - l1ogy a kedvezményezettek a legjobbat szeretnék kaplli - függetlenül a hazai rcalirásoktól;

22 hogy a feladatmeghatározások elkészíttetésénél a Programiroda szakértői erre a tényezőre nem fordítottak kellő figyelmet. 3.3 A korábbi ellenőrzések megállapításai és tapasztalatai 3307 A PHARE előírásai szerint minden projektnél félévenként külső auditálást kell végezni. A program beindulása óta az EK, illetve EU Bizottság megbízásából külső auditor cég nem folytatott vizsgálatot a PM PHARE irodánál. Az induló előlegen túl a vizsgálat időpontjáig két átutalás történt Brüsszelből, amelyek előfeltétele lett volna az előző átutalások felhasználásának auditálása. A Bizottság nem tartotta magát saját előírásaihoz A PHARE Titkárság gazdáikadását a Pénzügyminisztérium belső ellenőrzése sem vizsgálta elején a Központi Számvevőségi Hivatal kérdőíves adatbekérés útján megvizsgálta valamennyi PHARE Titkárság költségvetési és egyéb eszközeinek felhasználását és ezek hasznosulását, de az ellenőrzés a projektek végrehajtását nem érintette. 4. A segély felhasználása, munkaprogramok 4.1 Előkészítés, tervezés 4707 A pénzügyi szektor fejlesztése és reformja téma keretében 1992 októberében kezdődtek egyeztető tárgyalások a program tartalommal való kitöltésére, a koncepció. finanszírozandó feladatok meghatározására. A prioritási listát 1993 januárjában fogadták el. A FM aláírása és a prioritási lista elfogadásaközött eltelt háromnegyed év késedelemnek tudható be, hogy 1994 augusztusáig - a IV. munkaprogram (MP) végéig - mindössze 4,379 M ECU került felhasználásra.

23 1. S'l. tilbet A H9101 PHARE PROGRAM PE:NZÜG\1HEL\'ZETE A MUNKA PROGRAMOK SZERINT -~--- 'o"~-'- \:1~,~-l;:;~:~ =~=~-El3~l~l~-zat I"Fhl 1 Múd LMP ténvl c _L ' terv. C-~. ~ 1 8rJ.ZÜ&_\ i szektor r e j lesz!es= :o 2. AdoigaZ~,rallis !io3. Adatv,\delem 2700 ' i 04. SWmvitel O 5. Szalanai l segl~yu.jlli.s \o6. PMU , 1 o7. Tartalek lob. Kamat !ü~n l l ~ ll.mp ' mmp IV. MP l i terv. lényl 'terv. tenyl terv. tényl ezer a:u V. MP ()sgzes kifizetes terv. vbrhato vbrhato ' = ' ': az 59'!?Es tervezett karnat O, 250 M ECU.Ka.r.1Btok tervezett fe]haszn8j<iss: Ol 901' 100 E ECU 03 oor 25 E ECU 05 90r 125 E ECU 250 E ECU... OJ

24 A H9101 PHARE program pénzügyi helyzetét a támogatási keret felhasználását az 1. sz. táblázat mutatja be. Az FM aláírásától, 1992-től a program befejezéséig öt munkaprogramot készítettek, melyből az I., II., III. MP hat hónapos, a IV. MP öthónapos, az V. MP négy hónapos időszakra készült. A munkaprogramokra (az I. MP kivételével) az igen magyméretű, mintegy 2,5-3-szaros túltervezés a jellemző. A IV. MP végéig!994 augusztusáig az összes tényleges felhasználás E ECU, ami a teljes előirányzat 49%-a. A lemaradás okai: a program áprilisi jóváhagyását követően a PMU jogilag június 25-én alakult meg, ténylegesen augusztus végétől mükődőtt; a programot koncepcionálisan összefogó, témákat előkészítő személy Project Authorising Officer (PAO) tevékenységének hiánya; a külfőldi tanácsadó mellé delegált magyar személyzet PHARE eljárásokban való gyakorlatlansága; PMU vezetője, és a külföldi tanácsadók kőzött kialakult szemléletbeli ellentmondás Az évbő! még fennmaradó négy hónap alatt (V. munka-program) tervezi a PMU a még rendelkezésre álló 4,87 M ECU-t szerződéssel lekötni, illetve kifizetni. A keret minden áron való elköltése magában hordja előkészítetlen témák finanszírozásának veszélyét A vizsgálat megállapította, hogy a FM előkészítését követően -a pénzügyi szektor irányításában beállt személyi változások miatt - a projekt átfogó szakmai irányitása megszünt. Központi koncepció hiányában az egész

25 program elemekre esett szét, ahol a szakmai érdekek és feladatok meghatározása döntően a kedvezményezettek felkészültségén múlott. 4.2 A pénz kezelése, nyilvántartása 4207 A PHARE forrás kezelésére a Magyar Nemzeti Banknál (MNB) nyitottak elkülönített számlát Az előlegként átutalt, de fel nem használt összegek után december 31-ig a várható kamat nagysága 250 E ECU, amelyet a- Ol. soron 100 E ECU; 03. soron 25 E ECU; 05. soron 125 E ECU - programokhoz terveznek felhasznál ni A PHARE forrás felhasználása a Minisztérium pénzügyi rendszerétől elkülönült. A támogatás felhasználását az EK által kifejlesztett számítógépes könyvelési és hc.számolási rendszeren (PHACSY), valamint egy pénztárkönyvben tart ják nyi l ván A PHACSY rendszerrel készített pénzügyi jelentésekből (Local financial report, Progress report) nem állapítható meg, hogy azok mely időszakra vonatkoznak, továbbá eltérést mutat a bankszámla követel oldala és a kifizetett összeg értéke. A PMU az eltérések okára nem tudott pontos magyarázatot adni. Valószínűsíthető okként adatilevitel i hibát jelöltek meg..f205 \ pénztárkönyvbe a könyvelés a bankértes í t és alapján l<>rténik. Az augusztus 29-i pénzügyi jelentés bankszámla záróegyenlege és a pénztárkönyv között eltérés mutatkozott. \ pc nztárkiinyv mellett az analitikus nyilvcintartás megt. i.,lható, az egye:dethetöség biztosított.

26 A PMU nem intézkedett a hazai és az EK előirásokat magába foglaló pénzügyi nyilvántartási rendszer kialakításáról, az eltérések okainak feltárásáról és megszüntetéséről. Az aláírási joggal is rendelkező pénzügyi adminisztrátor nem rendelkezik munkaköri leírással. A számlákat a programért felelős tanácsadó szignálása mellett a PMU vezetője egy személyben írta alá. A tanácsadási, szolgáltatási szerződések számláin nem található a kedvezményezett cég képviselöjének aláírása, a teljesítés igazolása. Az ideiglenes külföldi kiküldetések mellékelték a 36/1991. (XII.23.) elszámolásához nem PM, a 30/1992. (I I. l 3.) Kormányrendelet előírásai szerint kötelező alapbizonylatokat. A vizsgálat megállapította, hogy a nyilvántartási rendszer a megbizhatósági és teljességi követelményeknek nem felel meg. A belső számviteli rend laza, több ponton szabályozatlan. 4.3 Kapcsolat egyéb PHARE programokkal 4307 A H9101 prograrnon kívül a pénzügyi szektor részére a PHARE 1990-es programja keretében 5 M ECU-t irányoztak elő a "pénzügyi rendszer modernizálása" címen. A finanszírozási szerződést a magyar fél!990. december 7-én, az EK március 25-én írta alá. A végrehajtás szervezése részben az MNB, részben az EK budapesti képviselete feladata volt. Az végéig befejezendö programból április 20-ig 3,97 millió ECU-t kiitöttek le szerzödéssel és 3.28 millió ECU-t fizettek ki.

27 Az!990-es program 3 olyan intézményt is érint, amelyek a jelenleg vizsgált program keretében is részesülnek segítségben. A H9001 finanszírozási megállapodás az alábbi összegeket irányozta elő: Állami Bankfelügyelet 944 ezer ECU, Bankszövetség 445 ezer ECU és a Nemzetközi Bankárképző Központ 685 ezer ECU Egy külön program (H9lll) kertében kapott a Vám- és Pénzügyőrség segítséget technikai színvonalának emelésére 8 millió ECU értékben A pénzügyi szektor további segítségét irányozzák elő a Magánszektor fejlesztése című H9303 program keretében. A 31 millió ECU-ből a szektor 8 milliót kap. A finanszírozási szerződést a felek!994 márciusában írták alá Összesen tehát a pénzügyi szektor a PHARE programok keretében eddig 30 millió ECU (kb. 3,6 Mrd Ft) támogatást kapott a szakma modernizálására. Az előzetes jelzések szerint a pénzügyi szektor további 5 millió ECU támogatásra számíthat az 1994-es program keretében. A programok részletes ismertetése 5. A pénzügyi szektor fejlesztése és reformja 500! A~ FM a pénzügyi szektor fejlesztése és reformja progra'"ra eredetileg 1,25 M ECU-t hagyott jóvá, amely a teljes előirányzat mintegy 14 %-a. Az évi mód!jsitás 2,191 M ECU-t tartalmaz, mely az előirányzat 24 %-a.

28 A program három fő területére (hitelkonszolidáció, jelzálogkölcsön, betétbiztositás) augusztus végéig a megkötött szerződések tényleges kifizetés 1,0 M ECU. összege mintegy 1,6 M ECU, a 5003 A szerződések megkötése során az EU érvényben levő előirásait - tendereztetés, ajánlatok elbírálása stb. betartották. A szerződéseket a PMU készitette elő és kötötte meg a tanácsadó céggekkel a harmadik, kedvezményezett fél (pl. Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt, Hitelgarancia Rt, Országos Betétbiztosítási Alap stb.) részére. A szerződésekben nincs feltüntetve a kedvezményezett cégek neve, képviselője stb. Nincs rendezve a PMU, a tanácsadó cégek és a kedvezményezett cégek kapcsolattartási rendje, jogaik, kötelezettségeik A PMU-hoz közvetlenül beérkező számlákon nem szerepel a kedvezményezett képviselőjének aláírása, a teljesítés igazolása Az FM szerint a PAO felügyeli a programot, a kifizetéseket. Az átvizsgált dokumentumokban (levelezés, szerződések, számlák stb.) nem találkoztunk a PAO aláírásával, így felügyelő, koordináló tevékenységét nem lehetet t megítélni Más PHARE irodáknál tapasztalt gyakorlattól eltérően a PMU jelentős összeget fizetett ki fordításra augusztus és szepternber között ilyen célra mintegy 8 M Ft-ot költöttek el, ugyanakkor a fordítást végző céget nem pályáztatás 6tján választották ki.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Határidő: azonnal Felelős: polgármester ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2014 ÉV

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2014 ÉV ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA 248/2013.(XII.19.)HÖ. sz. határozattal jóváhagyott 2014. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Biztosítók belső ellenőrzése

Biztosítók belső ellenőrzése Biztosítók belső ellenőrzése dr. Juhász Istvánné ügyvezető igazgató dátum 1. A Biztosítási és Pénztári Felügyeleti Igazgatóság tevékenységének elvei A pénztári és biztosítási szektor zavartalan működésének

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Old. A Megbízás ismertetése 1. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2.

Tartalomjegyzék. Old. A Megbízás ismertetése 1. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2. Tartalomjegyzék Old. A Megbízás ismertetése 1. B Az ellenõrzés megállapításai 2. B/1 A kiadások jellegének, jogszerûségének és rendszerességének az elemzése és ellenõrzése 2. B/2 Az elõlegek felhasználásának

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Könyvvizsgálói külön kiegészítő jelentések tapasztalatai

Könyvvizsgálói külön kiegészítő jelentések tapasztalatai Könyvvizsgálói külön kiegészítő jelentések tapasztalatai a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók 2008. évi éves beszámolójáról készített külön jelentések alapján 2009. november 24. 1

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előadó:

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T a CSEVAK Zrt. 2010. üzleti év könyvvizsgálói megbízására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. 1. Ingatlanok nyilvántartásba vétele, számítógépen történő rögzítése.

BESZÁMOLÓ. 1. Ingatlanok nyilvántartásba vétele, számítógépen történő rögzítése. BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. év I. negyedévi gazdálkodásáról, működéséről A 2012. évben elvégzendő feladatainkat elsősorban az Újtelepi Városrészen megvalósítandó szennyvízberuházással

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 18. SZÁMÚ AJÁNLÁS Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján Verzió: 1.0 Budapest 2003. 1 / 12. oldal Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Intézmények Gazdasági Szolgálata 9400 Sopron, Magyar u. 19. Levelezési cím: 9400 Sopron, Pf. 42 Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: titkarsag@igsz.t-online.hu 2. sz. melléklet Éves ellenőrzési jelentés a 2009.

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

13. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére

13. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére 13. Tárgy: Pályázat benyújtása az ÁROP-2211/2010 Készségfejlesztés az önkormányzatoknál c. kiírásra Az előterjesztést

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19.

A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19. A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19. Tartalom I.) A Közbeszerzések helyzetének alakulása Magyarországon

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

Változások a Nemzeti Együttműködés Alap támogatási rendszerében. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1

Változások a Nemzeti Együttműködés Alap támogatási rendszerében. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 Változások a Nemzeti Együttműködés Alap támogatási rendszerében Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 - HATÁRIDŐK - VÁLTOZÁSOK: - alapkezelő - pályázati kiírás - EPER Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2 15

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére,

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében A jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló

Részletesebben

K I V O N A T. A Csongrád Megyei Munkaügyi Tanács 2004.február 24-én megtartott ez évi első ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

K I V O N A T. A Csongrád Megyei Munkaügyi Tanács 2004.február 24-én megtartott ez évi első ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 1/2004. /II.24./ MT A Csongrád Megyei Munkaügyi Tanács ügyrendjének III.1.4. pontja szerint kialakította 2004.évi munkaprogramját, melyet a testület elfogadott. A 2004.évi munkaprogram a határozat mellékletét

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, Pályázatkezelési igazgató Veszprém, 2013.12.05. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160. JELENTÉS a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1993. augusztus 160. Az ellenőrzést vezette: Dr. Elek János osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság 1 / 2 VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8200 Veszprém, Jutasi út 10. Domokos László úr Elnök Állami Számvevőszék Budapest Tisztelt Elnök Úr! A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Ikt.szám: 434/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet:www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu Elnökségi ülésről Jegyzőkönyv

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Pannon Volán Zrt. 2012. évi beszámolója Iktatószám: 5202/2013. Melléklet:

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, igazgató Szentendre, 2013.10.29. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42 616 beérkezett

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A HÁLÓZATI TUDÁS TERJESZTÉSÉÉRT PROGRAMIRODA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 év Kelt: Budapest, 2007. május 14. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 323 Jelentés a Magyar Távközlési Vállalat gazdálkodásáról és privatizációjáról TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Következtetések

Részletesebben