JELENTÉS. a pénzügyi szektor fejlesztését elősegítő H9101 számú PHARE program végrehajtásának. 19')5. február 229. ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a pénzügyi szektor fejlesztését elősegítő H9101 számú PHARE program végrehajtásának. 19')5. február 229. ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a pénzügyi szektor fejlesztését elősegítő H9101 számú PHARE program végrehajtásának ellenőrzéséről 19')5. február 229.

2 A vizsgálatot vezette: Kemény Emil A vizsgálatban részt vettek: osztályvezető főtanácsos Benti Gabriella Réthelyi Jenő Tardos József számvevő számvevő számvevő tanácsos

3 - I - T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Oldal BEVEZETÉS l 1.1 A finanszírozási megállapodás... l l. 2 A vizsgálat l. 3 Az ellenőrzés módszere II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK A PHARE program megvalósítása és hatékonysága A PHARE előírások és a hazai jogszabályok betartása Ajánlások...!O Ill.RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A prograrnak menedzselése l PHARE Programiroda...! Hazai és külföldi szakértők...!6 3.3 A korábbi ellenőrzések megállapításai és tapasztalatai !7 4. A segély felhasználása, munkaprogramok...!7 4. l Előkészítés, tervezés...!7 4.2 A pénz kezelése, nyilvántartása Kapcsolat egyéb PHARE programokkal A programok részletes ismertetése A pénzügyi szektor fejlesztése és reformja l Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) Jelzálogfinanszírozás Hitel- és bankkanszol idáció... 24

4 - II - 6. Adóigazgatás l ÁFA tanulmány APEH-PM képzés APEH oktatási program A TÁKISZ információs hálózat fejlesztése Adatbiztonság, adatvédelem Országos banki klíring és adatvédelmi stratégia Kölcsön a GIRO Rt. részére Postazsíró Állami Bankfelügyelet Számviteli és könyvvizsgálói szakmai szervezetek fejlesztése l EK országok "legjobb" gyakorlata Könyvelői, adótanácsadói és könyvvizsgálói szakmai szervezetek üzleti terve Keret-projektek Szakmai segítségnyújtás l Az Állami Biztosításfelügyelet felülvizsgálata l. l Adatspecifikáció az ÁBIF részére Az Állami Biztosításfelügyelet felszerelése Szakmai segítségnyújtás és képzés az Állami Biztosításfelügyelet részére Biztosítási Oktatási Központ (BOI) l Szakmai segítésnyújtás és képzés a Biztosítási Oktató Központ részére Felszerelések szállitása a Biztosítási Oktató Központ részére

5 - III Nemzetközi Bankárképzö Központ (NBK) l A Nemzetközi Bankárképzö Központ oktatási programjainak bövítése Távoktatás a bank-szektorban A bankok oktatási osztályainak képzése Az európai közösségek biztosítási direktiváinak forditása Egyéb prograrnak l A Pénzügyminisztérium információrendszere (A PM könyvtárának felszerelése) Pénzügyi Reform Újság Pénzügyminisztérium! alkalmazottak képzése... 53

6 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-12-27/ Témaszám: 234 J E L E N T É S A pénzügyi szektor fejlesztését elősegítő H9101 számú PHARE program végrehajtásának ellenőrzéséről I. B E V E Z E T É S 1.1 A finanszírozási megállapodás 7707 Az évi PHARE program keretében készítették elő és!992 áprilisában írták alá a magyar pénzügyi szektor fejlesztését elősegítő finanszírozási megállapodást (FM). A program voltaképpen folytatása az 1990-ben aláírt - Bank és Pénzügyi szektor című - megállapodásnak. A szerződést az EU részéről a brüsszeli Bizottság PHARE igazgatósága, magyar részről a Pénzügyminisztérium akkori politikai államtitkára dr. Botos Katalin írta alá. A szerződés keretösszege: 9 M ECU. A program végrehajtásának határideje december 31.

7 A programban megfogalmazott általános cél, a magyar pénzügyi szektor rnodernizációjának, fejlesztésének támogatása, kiemelten kezelve az általános forgalmi adórendszert, a banki adatforgalom biztonságát, a számviteti és auditálási szakma színvonalának emelését A program felügyeletét és rnenedzselését a Pénzügyminisztérium (PM), illetve a rninisztériurnon belül alakított PHARE Titkárság (PMU) látta el. l. 2 A vizsgálat 1201 Az Állami Számvevőszék a vizsgálatot az ellenőrzési terve alapján végezte, szem előtt tartva az Európai Közösség (EK; EU) Számvevőszékével kialakított együttműködést. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy: az előkészítésért és megvalósításért felelős PM hogyan érvényesíti az EK és a kormány között megkötött Keretmegállapodásban, és a Finanszírozási Megállapodásban foglaltakat, a PHARE források felhasználása illeszkedik-e a hazai jogszabályi keretekhez, hogyan ellenőrzik a pénzeszközök felhasználását, a megvalósított prograrnak hogyan hasznosulnak, mcnnyiben.segítik elő a rnodernizációs törekvéseket A vizsgált időszak az FM aláírásától kezdődően!994. év lll. negyedévéig terjed. A helyszíni ellenőrzés kezdete:!994. szeptember 5. befejezése: október 31.

8 - 3 - A vizsgálat helyszínei: Pénzügyminisztérium PHARE Titkárság Budapest, Roosevelt tér 7/ Tájékozódás és adatgyűjtés céljából felkerestük az alábbi szervezeteket: - GIRO Rt. - Magyar Posta Rt. - Magyar Nemzeti Bank - Állami Bankfelügyelet - APEH - MBFB Rt. - Állami Biztosításfelügyelet - Nemzetközi Bankárképző Központ - Biztosítási Oktató Központ 1.3 Az ellenőrzés módszere: 7307 Az egyes programok tervezésére és végrehajtására kiterjedő helyszíni vizsgálat. Az Állami Számvevőszék a PMU működését törvényességi és szabályszerűségi szempontból vizsgálta és az egyes programok hatékonyságának, a projektek eredményességének értékelését a tapasztalt tényekre és szakértői véleményekre alapozta. Az ellenőrzés megállapításai a vizsgálat során rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokra, a különböző vezetőkkel szintű folytatott interjúkra és a helyszíni szemlék tapasztalataira támaszkodnak A jelentést és annak nem hivatalos angol fordítását az Állami Számvevőszék elnöke megküldi az Európai Unió Számvevőszékének tájékoztatás céljából.

9 A vizsgálat megállapításait alátámasztó dokumentumokat - terjedelmi okokból - nemmellékeljük a jelentéshez, azok az Állami Számvevőszék irattárában megtekinthetők.

10 - 5 - II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK 2.1 A PHARE program megvalósítása és hatékonysága 2707 A Magyar pénzügyi szektor fejlesztését és modernizálását elősegitő PHARE program öt témakörben több mint 60 projektet fog össze. Az elvben év végén lezáruló programból a vizsgálat időpontjában a projektek egy része még a megvalósitás - néhány esetben az előkészítés - szakaszában tart. A program pénzügyi és technikai lezárása évben várható. Az elkészült és folyamatban lévő projektek vizsgálata alapján a program egésze nem mondható sikeresnek, a született eredmények nem állnak arányban a felhasznált anyagi és szellemi erőforrással. E megállapitásnak nem mond ellent az a tény, hogy néhány projekt sikeresen és hasznosan lezárult és még a sikertelen és félbehagyott projektek is sok esetben szolgáltak tanulsággal. A program eredményes végrehajtását és lezárást több belső és külső tényező gátolta. Ezek közül talán a legkoncepció, illetve nagyobb súllyal az átfogó pénzügyi az ezt képviselő és következetesen végrehajtó irányitás hiánya esik latba. A Finanszírozási Megállapodás előkészítésekor ez a szakértelem és koncepció még jelen volt, de az előkészítést irányitó pénzügyminisztériumi

11 - 6 - államtitkár más irányú megbízatása után a program átfogó szakmai irányítása megszünt, a program koordinálatlan elemekre esett szét. Eredményes projektekkel ott találkozott a vizsgálat, ahol a kedvezményezett rendelkezett határozott koncepcióval és a helyi érdekeket érvényesíteni képes vezetővel. Az eredmények elmaradásának külső oka a tendereket nyerő külföldi cégek üzletpolitikája, akik - néhány kedvező kivételtől eltekintve - saját bevált gyakorjatuk eladására helyezték a hangsúlyt, kevésbé törődve a magyarországi törvényi környezettel, gyakorlattal vagy személyi feltételekkel, amelyek az adaptációt gátolják, vagy lehetetlenné teszik. A kedvezményezettek - a PM PHARE Irodával egyetértésben - nem élezték ki a szerződések késedelmes, tartalmilag és minőségileg kifogásolható teljesítéséből eredő viszonyokat, megelégedtek a szerződés összegének redukálásával Több esetben csak azért igazoltak részteljesítéseket, mert féltek attól, hogy negatív vélemény esetén nem részesülnek további PHARE támogatásban. Ezekben az esetekben- egy rész teljesitése után eltekintettek a munka folytatásától, a szerződésben foglaltak befejezé --;étól. Jogi szankcionálásra egyetlen esetben sem került.sor. 2!02 A program egésze, a Finanszírozisi Megéllapodis aliirisától kezdve, folyamatos késedelemben van. A 9.0 M ECU kcrctiisszcg fil %-át kötötték le szerzódésekkel és minclússc'e 35 %.. át használták fel október 28-ig.

12 - 7 - Valamivel kedvezőbb a kép, ha a teljesítést a Magyarországra átutalt összegre (6,6 M ECU) vetitjük. Ennek 64 %-át lekötötték szerződésekkel és 49 %-át kifizették A program csúszását több szervezeti, szervezési és emberi tényező idézte elő. A program áprilisi jóváhagyását követően a PMU jogilag június 25-én alakult meg, de ténylegesen csak augusztus végétől működött. Az első munkaprogram elfogadására és az ahhoz kötődö első pénzátutalásra!992. év végéig kellett várni, ami korlátozta a PMU szerződéskötési lehetőségét. A döntéseket lassitotta a programot koncepcionálisan összefogó, témákat előkészítő személy Project Authorising Officer (PAO) irányitó és koordináló tevékenységének hiánya, valamint a külföldi tanácsadó mellé delegált magyar személyzet PHARE eljárásokban való gyakorlatlansága. Jelentős belső feszültséggel járt a PMU vezetője, és a külföldi tanácsadók között kialakult szemléletbeli ellentmondás A magyar ÁFA rendszer átvilágítására készített tanulmány - amelyet Brüsszel kiizvetlenül rendelt meg egy angol szakértőtől -nem volt megtalálható az APEH-nál, így nem gyakorolhatott hatást az APEH elvi-gyakorlati müködésére.

13 A TÁKISZ információs hálózat fejlesztésére kiirt projekt megvalósításában érdekelt szervek nem tisztázták a projekt perspektíváit akkor, amikor az első szakasz után a tanácsadó cég a szerződés összegének 50 százalékos emelését kérte a "helyzet megismerése" alapján. Nem készült elemzés és döntés arról, hogy a magyar viszonyokra hogyan és milyen költségekkel alkalmazható egy jó nyugateurópai rendszer, ennek költségeit lehet-e PHARE forrásból fedezni A Postazsíró program részleges sikertelenségét és befejezés előtti felfüggesztését az okozta, hogy a munka elindítása előtt nem tisztázták a Magyar Posta pénzforgalmi tevékenységének ellentmondásos törvényi helyzetét, aminek alapja, hogy a postáról szóló évi XLV. törvény és a pénzforgalom szabályozásával foglalkozó 3/1992. MNB rendelet nem tesz lehetövé a posta számára semminemű banki jellegű tevékenységet. Nem oldották fel a pénzforgalmi tevékenység elkülönítéséből és privatizálásából fakadó érdekellentéteket, ugyanis a Posta szervezeti érdeke a hálózat teljes tulajdonlása, mig a Postazsíró bank létrehozása esetén a Posta tulajdona nem lehet 25 %-nál több A kiinyvelői, adótanácsadói és könyvvizsgálói szakmai szervezetek részére szfikséges "fizleti terv" elkészitésé,-c tendert írtak ki. A tender kiértékelő bizottság javaslatát az EU Képviselete felülbírálta és más külfüldi céget nyilvánitott a tender győztesének, egy - a hízottságétól eltérő- szakértöi díj alapján, amely a hruttó ajánlati összeg helyett az egy szakértói napra c"' d i ja t vette alapul.

14 A PHARE előírások és a hazai jogszabályok betartása 2201 Az egyes projektekre kötött szerződések nem tartalmazták a kedvezményezettek pontos megnevezését, a személyeket és a kapcsolattartás rendjét. felelős 2202 A PHARE előirásai szerint minden projektnél félévenként külső auditálást kell végezni. A program beindulása óta az EK, illetve EU Bizottság megbízásából külső auditor cég nem folytatott vizsgálatot a PM PHARE irodánál. A Bizottság nem tartotta magát saját előírásaihoz A PHACSY rendszerrel készitett pénzügyi jelentésekből (Local financial report, Progress report) nem állapítható meg, hogy azok mely időszakra vonatkoznak, továbbá eltérést mutat a bankszámla követel oldala és a kifizetett összeg értéke A számlákat a programért felelős tanácsadó szignálása mellett a PMU vezetője egy személyben írta alá. A tanácsadási, szolgáltatási szerződések számláin nem található a kedvezményezett cég képviselőjének aláírása, a teljesítés igazolása Ideiglenes külföldi kíküldetések elszámolásához nem mellékelték a 36/1991. (XI I. 23.) PM, a 30/1992. (II. 13.) Kormányrendelet előírásai szerint kötelező alapbizonylatokat A PMU nem intézkedett a hazai és az EK előírásokat magába foglaló pénzügyi nyilvántartási rendszer kialakításáról, az eltérések okainak feltárásáról és megszüntetéséről. Az alkalmazott nyilvántartási rendszer a megbizhatósági és teljességi követelményeknek nem felel meg. A belső számviteli rend laza, több ponton szabályozat\:>n.

15 - l o A pénzügyi szektor fejlesztése és reformja programcsomaghoz a PMU 8 M Ft összegben rendelt meg fordítást az A-Z fordítóirodától. A megbízást nem előzte meg pályáztatás A Pénzügykutató Rt. készített helyzetfeltáró tanulmányt a jelzálog finanszírozásáról, és a közép-és hosszú lejáratú vállalkozási hitelezés problémáiról. A tanulmányok elkészítését a PMU angol nyelven kérte a magyar cégtől, majd külön megrendelte a fordítást magyar nyelvre A Nemzetközi Bankárképző Központ távoktatási programjához készített tender anyagát a PMU külföldi szakértője megküldte a Cseh Nemzeti Bank részére anélkül, hogy az érintettek engedélyét beszerezték volna. Ezzel az eljárással egy külföldi banknak kiszolgáltatták a magyar bankszféra belső ügyeit, összefüggéseit, ami sérti az ország és a szakma érdekeit. 2.3 Ajánlások A Kormánynak A pénzügyminiszter számoitassa be a program irányításáért felelős vezető tisztviselőt (PAO-t) eddigi tevékenységéről és intézkedjen a program végrehajtásának felelős szakmai irányitásáról egy egységes pénzügyi koncepció alapján. 231!- gondoskodjon arról, hogy a PMU-t az általa megbízott! elkészült menedzser és ne a kdlföldi tanácsadók vezcssék. Biztosítsa szakmal vélewénykillönbségek esetén " nemze t i érdekek érvényesü l é.sé t.

16 - ll kezdeményezzen az elkülönült lakossági, banki és postaérdekek figyelembevételével egyeztetést a KHVM az MNB és a Posta bevonásával egy korszerű Postazsíró törvényi feltételeinek kialakítására. OECD segélyt koordináló tárcaközi bizottság (IpM, KÜM) vizsgálja meg milyen intézkedésekkel lehet csökkenteni a kockázatát annak, hogy a stratégiailag fontos területeket érintő PHARE projektek kapcsán fontos információk illetéktelen kezekbe kerüljenek kezdeményezzen tárgyalásokat az EU Brüsszeli Bizottságával a PHARE finanszírozási folyamat adminisztratív egyszerűsítésére a projektek megvalósításának gyorsítása érdekében vizsgálja felül a prograrnak előkészítésének és bonyolísátának hazai folyamatát, tárják fel a magyar félen múló gátló körülményeket és tegyenek lépéseket a gyorsítás érdekében PM PHARE Titkárságnak 2327 Ügyeljenek arra, hogy a további tender kiírásokban az adaptálhatóság, a magyar törvényi és eljárási környezet megismerésére és feldolgozására építve, nagyobb súllyal szerepe l jen Gondoskodjanak arról, hogy a szakértói szerződések tartalmazzanak szankcionálási lehetöst;get, késedelmes, hiányos vagy alkalma t lan te l j es it és esetére; a szerződé.sekből egyértelműen derüljön ki mind a vállalkozó, mind a kedvezményezett pontos megnevezése, a kapcsolattartás rendje.

17 Intézkedjenek a pénzügyi nyilvántartási rendszerek összehangolásáról és naprakész, megbízható vezetéséről Hivják fel a kedvezményezettek figyeimét - a prograrnok sikeres és eredményes végrehajtása érdekében - a gondosabb előkészítésre, a törvényi akadályok és érdekellentétek előzetes feloldására.

18 III. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 3. A programok menedzselése 3.1. PHARE Programiroda 3701 A H9101 "Pénzügyi szektor fejlesztése Magyarországon" programot tartalmazó "Financing Memorandum"-ot (FM)!992 áprilisában írták alá. A Programiroda (PMU) vezetőjét június 25-én nevezték ki A program megvalósításához segítséget nyújtó tanácsadókat küldő Ramball Hannemann & Hajlund (RH & H) céggel a szerződést 1992 augusztusában írták alá Brüsszelben. A tanácsadók ezt követően rövid időn belül megérkeztek Magyarországra. Az Irodának 8 munkatársa van, amelyből eredetileg 3 tanácsadó és 2 titkárnő (magyar) a külföldi tanácsadó cég alkalmazásában állt. A külföldiek munkájára az EK Bizottsága kötött szerződést a dán RH & H tanácsadó céggel. Az augusztus 20-án aláírt egy évre szóló szerződés végösszege ECU. A szerződést egyszer egy évre ( ECU értékben). egyszer négy hónapra ( ECU értékben) meg11osszabbítot ták. Az január 1-je utáni időszakra új tenderfelhívást tett közzé új külsd tanácsadó cég foglalkoztatására (magyar cégek i::-; vol tak a rövid! is tán).

19 A Programiroda tevékenységében nagyfokú önállóságot élnem vez. Tevékenységével a PM Miniszteri Értekezlet foglalkozott. Az Iroda koztató feljegyzések a munkájáról ugyan készültek tájéfelügyelő helyettes államtitkárok részére, de a vizsgálat sem szakmai sem adminisztratív felügyelet nyomát nem látta. A program beindulása idején a PM, illetve az akkori politikai államtitkár adott irányelveket, témajavaslatokat a keretek kitöltéséhez, de az államtitkár másirányú megbízása után a megvalósítás gyakorlatilag a PMU magyar és külföldi munkatársaira hárult Az egyes alprajektek dossziéiban nem találhatók olyan írásos anyagok, amelyek javasolták volna az adott téma PHARE támogatásának beindítását, igaz ellenzését sem (hár egyes témák - a kapott szóbeli információk szerint - minisztériumi idegenkedés miatt elhal tak) A Programiroda személyi és működési költségei a Pénzügyminisztérium költségvetésébe beépültek. Miután az iroda a "Lánchíd" Irodaházban van, a dologi kiadásokat ki lehetett gyűjteni. Ezek szerint az Iroda költségeihól a magyar kormány az alábbiakat fizeti: személy i működési/ezer Ft Összesen: A kormány által fedezett eddigi több mint ll M Ft kiiltségnem tartalmazza a Titkárság150m 2 területű Irodahelyiségének hérletét. A helyiségek téritésmentes 111llatása mintegy 3M Ft/év költségmegtak>trtl<ist jelent :: ''\1\J.--;zámára.

20 Az Irodában szervezetileg együtt dolgozik a külföldi tanácsadó csoport és a magyar munkatársak. A 3 külföldi tanácsadó (a vizsgálat befejezésének idejére csak kettő) mellett 1-1 magyar munkatárs dolgozik, így az egyes területeken megvalósítandó projektek érdemi és technikai feladatait közösen látják el. Ez a szervezés lehetőséget ad arra, hogy bizonyos idő után a magyar munkatársak önállóan, külföldi tanácsadók segítsége nélkül lássák el az Irodára háruló feladatokat. A projektekkel kapcsolatos írásos anyagok irattározása a helyszínen történik. Az anyagok elrendezése jól áttekinthető. Vizsgálatunk megállapította: a megtekintett projekt dossziék jelentős részében nincs dokumentálva, hogy az alprojektet, projektet kinek a javaslatára, jóváhagyásával kezdeményezték; 3708-az elkezdett, de végig nem vitt projektek esetében viszont hiányzik egy olyan feljegyzés, hogy miért hagyták abba a témát; nem nyitottak külön dossziékat - az új - H9303 program keretébe tartozó projekteknek, igy a kedvezményezett részére párhuzamosan futó programok levelezése összekeveredik; 3770-nincs lerakva megfelelő aláirásokkal ellátott munkaprogram, vagy beszámoló jelentésmásolat, amely egyértelműen mutatná, hogy a tervezetek közül melyik volt az EU képviselethez küldött szöveg; 3777-a Titkárság által finanszírozott tanujmányutakról, a kedvezményezettek kü!földi tárgyalásairól nem találtunk útijelentéseket.

21 Hazai és külföldi szakértők 3207 Az szeptember 20-ig megkötött szerződések értéke E ECU. Ebből E ECU értékben- 85% külföldi székhelyű és mindössze 207 E ECU értékben - 3 % - magyar tulajdonú cégekkel szerződtek. A fennmaradt 12 %-ot Magyarországon bejegyzett külföldi cégek kapták. A külföldi cégek foglalkoztatnak magyar alvállalkozókat is, ennek volumenét azonban nem lehetett a szerződésekből összeállítani A tanácsadócégek szakértőik munkájáért díjat, napidíjat, bizonyos járulékos költségeket (pl. lakás, iroda, telefon, stb.) és elszámolási kötelezettséggel terhelt költségeket (pl. repülőjegy) számítanak fel. Ezek átlagban egy szakértői napra számítva!ooo ECU-t (kb. napi 120 ezer Ft) tesznek ki. Ez az összeg a magyar árés bérszínvonalat tekintve rendkívül magas, sokszorosa azoknak az összegeknek, amelyeket azonos munkáért magyar szakértőknek fizetnek A szakértők munkájának szakmai szinvonalát a vizsgálat nem kívánja minősíteni. Fel kívánjuk azonban hívni a figyelmet egy általános problémára, amely több projekt kapcsán is felmerül: a nyugateurópai gyakorlat (vagy legjobb gyakorlat) és a magyar feltételek, körülmények kiizött még jelentős az el térés. Több esetben csak a szakértői jelentések, javaslatok megtárgyalásakor derii l t ki, hogy azok a javasol t formában azonna l nem vezethetők be MagyarországoD. Ebben szerepet játszott az: - hogy a szakértök nem eléggé ismerték a szóban forgó teriilet magyarországi helyzetét; - l1ogy a kedvezményezettek a legjobbat szeretnék kaplli - függetlenül a hazai rcalirásoktól;

22 hogy a feladatmeghatározások elkészíttetésénél a Programiroda szakértői erre a tényezőre nem fordítottak kellő figyelmet. 3.3 A korábbi ellenőrzések megállapításai és tapasztalatai 3307 A PHARE előírásai szerint minden projektnél félévenként külső auditálást kell végezni. A program beindulása óta az EK, illetve EU Bizottság megbízásából külső auditor cég nem folytatott vizsgálatot a PM PHARE irodánál. Az induló előlegen túl a vizsgálat időpontjáig két átutalás történt Brüsszelből, amelyek előfeltétele lett volna az előző átutalások felhasználásának auditálása. A Bizottság nem tartotta magát saját előírásaihoz A PHARE Titkárság gazdáikadását a Pénzügyminisztérium belső ellenőrzése sem vizsgálta elején a Központi Számvevőségi Hivatal kérdőíves adatbekérés útján megvizsgálta valamennyi PHARE Titkárság költségvetési és egyéb eszközeinek felhasználását és ezek hasznosulását, de az ellenőrzés a projektek végrehajtását nem érintette. 4. A segély felhasználása, munkaprogramok 4.1 Előkészítés, tervezés 4707 A pénzügyi szektor fejlesztése és reformja téma keretében 1992 októberében kezdődtek egyeztető tárgyalások a program tartalommal való kitöltésére, a koncepció. finanszírozandó feladatok meghatározására. A prioritási listát 1993 januárjában fogadták el. A FM aláírása és a prioritási lista elfogadásaközött eltelt háromnegyed év késedelemnek tudható be, hogy 1994 augusztusáig - a IV. munkaprogram (MP) végéig - mindössze 4,379 M ECU került felhasználásra.

23 1. S'l. tilbet A H9101 PHARE PROGRAM PE:NZÜG\1HEL\'ZETE A MUNKA PROGRAMOK SZERINT -~--- 'o"~-'- \:1~,~-l;:;~:~ =~=~-El3~l~l~-zat I"Fhl 1 Múd LMP ténvl c _L ' terv. C-~. ~ 1 8rJ.ZÜ&_\ i szektor r e j lesz!es= :o 2. AdoigaZ~,rallis !io3. Adatv,\delem 2700 ' i 04. SWmvitel O 5. Szalanai l segl~yu.jlli.s \o6. PMU , 1 o7. Tartalek lob. Kamat !ü~n l l ~ ll.mp ' mmp IV. MP l i terv. lényl 'terv. tenyl terv. tényl ezer a:u V. MP ()sgzes kifizetes terv. vbrhato vbrhato ' = ' ': az 59'!?Es tervezett karnat O, 250 M ECU.Ka.r.1Btok tervezett fe]haszn8j<iss: Ol 901' 100 E ECU 03 oor 25 E ECU 05 90r 125 E ECU 250 E ECU... OJ

24 A H9101 PHARE program pénzügyi helyzetét a támogatási keret felhasználását az 1. sz. táblázat mutatja be. Az FM aláírásától, 1992-től a program befejezéséig öt munkaprogramot készítettek, melyből az I., II., III. MP hat hónapos, a IV. MP öthónapos, az V. MP négy hónapos időszakra készült. A munkaprogramokra (az I. MP kivételével) az igen magyméretű, mintegy 2,5-3-szaros túltervezés a jellemző. A IV. MP végéig!994 augusztusáig az összes tényleges felhasználás E ECU, ami a teljes előirányzat 49%-a. A lemaradás okai: a program áprilisi jóváhagyását követően a PMU jogilag június 25-én alakult meg, ténylegesen augusztus végétől mükődőtt; a programot koncepcionálisan összefogó, témákat előkészítő személy Project Authorising Officer (PAO) tevékenységének hiánya; a külfőldi tanácsadó mellé delegált magyar személyzet PHARE eljárásokban való gyakorlatlansága; PMU vezetője, és a külföldi tanácsadók kőzött kialakult szemléletbeli ellentmondás Az évbő! még fennmaradó négy hónap alatt (V. munka-program) tervezi a PMU a még rendelkezésre álló 4,87 M ECU-t szerződéssel lekötni, illetve kifizetni. A keret minden áron való elköltése magában hordja előkészítetlen témák finanszírozásának veszélyét A vizsgálat megállapította, hogy a FM előkészítését követően -a pénzügyi szektor irányításában beállt személyi változások miatt - a projekt átfogó szakmai irányitása megszünt. Központi koncepció hiányában az egész

25 program elemekre esett szét, ahol a szakmai érdekek és feladatok meghatározása döntően a kedvezményezettek felkészültségén múlott. 4.2 A pénz kezelése, nyilvántartása 4207 A PHARE forrás kezelésére a Magyar Nemzeti Banknál (MNB) nyitottak elkülönített számlát Az előlegként átutalt, de fel nem használt összegek után december 31-ig a várható kamat nagysága 250 E ECU, amelyet a- Ol. soron 100 E ECU; 03. soron 25 E ECU; 05. soron 125 E ECU - programokhoz terveznek felhasznál ni A PHARE forrás felhasználása a Minisztérium pénzügyi rendszerétől elkülönült. A támogatás felhasználását az EK által kifejlesztett számítógépes könyvelési és hc.számolási rendszeren (PHACSY), valamint egy pénztárkönyvben tart ják nyi l ván A PHACSY rendszerrel készített pénzügyi jelentésekből (Local financial report, Progress report) nem állapítható meg, hogy azok mely időszakra vonatkoznak, továbbá eltérést mutat a bankszámla követel oldala és a kifizetett összeg értéke. A PMU az eltérések okára nem tudott pontos magyarázatot adni. Valószínűsíthető okként adatilevitel i hibát jelöltek meg..f205 \ pénztárkönyvbe a könyvelés a bankértes í t és alapján l<>rténik. Az augusztus 29-i pénzügyi jelentés bankszámla záróegyenlege és a pénztárkönyv között eltérés mutatkozott. \ pc nztárkiinyv mellett az analitikus nyilvcintartás megt. i.,lható, az egye:dethetöség biztosított.

26 A PMU nem intézkedett a hazai és az EK előirásokat magába foglaló pénzügyi nyilvántartási rendszer kialakításáról, az eltérések okainak feltárásáról és megszüntetéséről. Az aláírási joggal is rendelkező pénzügyi adminisztrátor nem rendelkezik munkaköri leírással. A számlákat a programért felelős tanácsadó szignálása mellett a PMU vezetője egy személyben írta alá. A tanácsadási, szolgáltatási szerződések számláin nem található a kedvezményezett cég képviselöjének aláírása, a teljesítés igazolása. Az ideiglenes külföldi kiküldetések mellékelték a 36/1991. (XII.23.) elszámolásához nem PM, a 30/1992. (I I. l 3.) Kormányrendelet előírásai szerint kötelező alapbizonylatokat. A vizsgálat megállapította, hogy a nyilvántartási rendszer a megbizhatósági és teljességi követelményeknek nem felel meg. A belső számviteli rend laza, több ponton szabályozatlan. 4.3 Kapcsolat egyéb PHARE programokkal 4307 A H9101 prograrnon kívül a pénzügyi szektor részére a PHARE 1990-es programja keretében 5 M ECU-t irányoztak elő a "pénzügyi rendszer modernizálása" címen. A finanszírozási szerződést a magyar fél!990. december 7-én, az EK március 25-én írta alá. A végrehajtás szervezése részben az MNB, részben az EK budapesti képviselete feladata volt. Az végéig befejezendö programból április 20-ig 3,97 millió ECU-t kiitöttek le szerzödéssel és 3.28 millió ECU-t fizettek ki.

27 Az!990-es program 3 olyan intézményt is érint, amelyek a jelenleg vizsgált program keretében is részesülnek segítségben. A H9001 finanszírozási megállapodás az alábbi összegeket irányozta elő: Állami Bankfelügyelet 944 ezer ECU, Bankszövetség 445 ezer ECU és a Nemzetközi Bankárképző Központ 685 ezer ECU Egy külön program (H9lll) kertében kapott a Vám- és Pénzügyőrség segítséget technikai színvonalának emelésére 8 millió ECU értékben A pénzügyi szektor további segítségét irányozzák elő a Magánszektor fejlesztése című H9303 program keretében. A 31 millió ECU-ből a szektor 8 milliót kap. A finanszírozási szerződést a felek!994 márciusában írták alá Összesen tehát a pénzügyi szektor a PHARE programok keretében eddig 30 millió ECU (kb. 3,6 Mrd Ft) támogatást kapott a szakma modernizálására. Az előzetes jelzések szerint a pénzügyi szektor további 5 millió ECU támogatásra számíthat az 1994-es program keretében. A programok részletes ismertetése 5. A pénzügyi szektor fejlesztése és reformja 500! A~ FM a pénzügyi szektor fejlesztése és reformja progra'"ra eredetileg 1,25 M ECU-t hagyott jóvá, amely a teljes előirányzat mintegy 14 %-a. Az évi mód!jsitás 2,191 M ECU-t tartalmaz, mely az előirányzat 24 %-a.

28 A program három fő területére (hitelkonszolidáció, jelzálogkölcsön, betétbiztositás) augusztus végéig a megkötött szerződések tényleges kifizetés 1,0 M ECU. összege mintegy 1,6 M ECU, a 5003 A szerződések megkötése során az EU érvényben levő előirásait - tendereztetés, ajánlatok elbírálása stb. betartották. A szerződéseket a PMU készitette elő és kötötte meg a tanácsadó céggekkel a harmadik, kedvezményezett fél (pl. Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt, Hitelgarancia Rt, Országos Betétbiztosítási Alap stb.) részére. A szerződésekben nincs feltüntetve a kedvezményezett cégek neve, képviselője stb. Nincs rendezve a PMU, a tanácsadó cégek és a kedvezményezett cégek kapcsolattartási rendje, jogaik, kötelezettségeik A PMU-hoz közvetlenül beérkező számlákon nem szerepel a kedvezményezett képviselőjének aláírása, a teljesítés igazolása Az FM szerint a PAO felügyeli a programot, a kifizetéseket. Az átvizsgált dokumentumokban (levelezés, szerződések, számlák stb.) nem találkoztunk a PAO aláírásával, így felügyelő, koordináló tevékenységét nem lehetet t megítélni Más PHARE irodáknál tapasztalt gyakorlattól eltérően a PMU jelentős összeget fizetett ki fordításra augusztus és szepternber között ilyen célra mintegy 8 M Ft-ot költöttek el, ugyanakkor a fordítást végző céget nem pályáztatás 6tján választották ki.

JELENTÉS. a Phare programból finanszírozott magyar környezetvédelmi program előkészítésének és a pénzügyi támogatások felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Phare programból finanszírozott magyar környezetvédelmi program előkészítésének és a pénzügyi támogatások felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Phare programból finanszírozott magyar környezetvédelmi program előkészítésének és a pénzügyi támogatások felhasználásának ellenőrzéséről ~) 1993. január 133. A vizsgálatot vezette: Krucsai

Részletesebben

0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról

0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról 0042 Jelentés a Phare támogatások felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A programok helyzete és teljesülése

Részletesebben

JELENTÉS. a Központi Statisztikai Hivatal részére a PHARE forrásból juttatott pénzügyi támogatás felhasználásának vizsgálatáról. 1994. február 185.

JELENTÉS. a Központi Statisztikai Hivatal részére a PHARE forrásból juttatott pénzügyi támogatás felhasználásának vizsgálatáról. 1994. február 185. JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal részére a PHARE forrásból juttatott pénzügyi támogatás felhasználásának vizsgálatáról 1994. február 185. A vizsgálatot vezette: Kemény Emil számvevő tanácsos A

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységének vizsgálatáról, különös tekintettel a PHARE program megvalósulására

JELENTÉS. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységének vizsgálatáról, különös tekintettel a PHARE program megvalósulására JELENTÉS a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységének vizsgálatáról, különös tekintettel a PHARE program megvalósulására 1994. július 213. A vizsgálatot vezette: Kemény Emil számvev6 tanácsos

Részletesebben

J/278. JELENTÉS. az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról. 1993. évi. !994. november 224.

J/278. JELENTÉS. az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról. 1993. évi. !994. november 224. J/278. JELENTÉS az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról 1993. évi!994. november 224. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető számvevő főtanácsos A vizsgálatot

Részletesebben

JELENTÉS az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0532 2005. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-17-044/2004-2005.

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS 2011. június 2012. június J/7436.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS 2011. június 2012. június J/7436. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS 2011. június 2012. június J/7436. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS 2011. június 2012. június A Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága tagjainak közös beszámolója az Országgyűlésnek

Részletesebben

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről 0408 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2011. évi tevékenységéről 2012. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2011. évi tevékenységéről 2012. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2011. évi tevékenységéről 2012. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

JELENTÉS. a Központi Környezetvédelmi Alap. 1995. augusztus 267. pénzügyi~gazdasági ellenórzéséről

JELENTÉS. a Központi Környezetvédelmi Alap. 1995. augusztus 267. pénzügyi~gazdasági ellenórzéséről JELENTÉS a Központi Környezetvédelmi Alap pénzügyi~gazdasági ellenórzéséről 1995. augusztus 267. A vizsgálat végrehajtásáért felelös: az ÁSZ ill. Költségvetési Ellenörzési Igazgatósága Bihary Zsigmond

Részletesebben

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése 0350 2003. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-012-052/2003.

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az 50 millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az 50 millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az 50 millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről 1995. október 281. A vizsgálat végrehajtásáért felelős: az ÁSZ IV.

Részletesebben

JELENTÉS az ISPA támogatásból megvalósított közlekedésfejlesztési programok ellenőrzéséről

JELENTÉS az ISPA támogatásból megvalósított közlekedésfejlesztési programok ellenőrzéséről JELENTÉS az ISPA támogatásból megvalósított közlekedésfejlesztési programok ellenőrzéséről 0530 2005. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről 0334 2003. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június JELENTÉS az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0522 2005. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-24-053/2004/05.

Részletesebben

JELENTÉS. a 4-es metró beruházási folyamatának ellenőrzéséről. 1023 2010. szeptember

JELENTÉS. a 4-es metró beruházási folyamatának ellenőrzéséről. 1023 2010. szeptember JELENTÉS a 4-es metró beruházási folyamatának ellenőrzéséről 1023 2010. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2001-112/2010.

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

A POSTABANK RT. MŰKÖDÉSE 1988-TÓL 1998-IG

A POSTABANK RT. MŰKÖDÉSE 1988-TÓL 1998-IG PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Deák Ferenc Továbbképző Intézet Társasági jogi szakjogász képzés A POSTABANK RT. MŰKÖDÉSE 1988-TÓL 1998-IG Készítette: dr. Kádár Mercédesz Konzulens:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről 1123 J/5029 2011. november Domokos László elnök Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: VE-004-043/2011

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről. 0608 J/3. 2006. május

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről. 0608 J/3. 2006. május JELENTÉS az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről 0608 J/3. 2006. május TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÁSZ 2005. ÉVI FELADATAI 4 1.1. Ellenőrzési feladatok, területek és súlypontok 5 1.2. Egyéb számvevőszéki

Részletesebben

JELENTÉS. az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről. 1993. március 138.

JELENTÉS. az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről. 1993. március 138. 'l JELENTÉS az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről J 1993. március 138. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető főtanácsos A vizsgálatot végezték:

Részletesebben

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az MTI Rt. 2000.

Részletesebben

JELENTÉS a Nemzeti Színház beruházás ellenőrzéséről

JELENTÉS a Nemzeti Színház beruházás ellenőrzéséről JELENTÉS a Nemzeti Színház beruházás ellenőrzéséről 0405 2004. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-18-60/2003-04. Témaszám:

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG

CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG Szerkesztette: F. Nagy

Részletesebben

JELENTÉS az irányított betegellátási modellkísérlet ellenőrzéséről

JELENTÉS az irányított betegellátási modellkísérlet ellenőrzéséről JELENTÉS az irányított betegellátási modellkísérlet ellenőrzéséről 0508 2005. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-20-110/2004-2005.

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben