25/2006. (IV. 6.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "25/2006. (IV. 6.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata"

Átírás

1 SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 6/2006. (IV. 14.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról 2 7/2006. (IV. 14.) Kgy. r. Egyes intézmények alapító okiratainak módosításáról 59 8/2006. (IV. 14.) Kgy. r. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 01.) Kgy. rendelet módosításáról 69 9/2006. (IV. 14.) Kgy. r. A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosítására 73 II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 22/2006. (IV. 6.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról 74 23/2006. (IV. 6.) Kgy. h. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtá- 109 sáról 24/2006. (IV. 6.) Kgy. h. A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igény benyújtásáról /2006. (IV. 6.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadására /2006. (IV. 6.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolóról /2006. (IV. 6.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratának módosítására /2006. (IV. 6.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata által alapított Nógrádi Mecénás Alapítvány beszámolója az átadott támogatások felhasználásáról /2006. (IV. 6.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata által alapított Nógrád Sportjáért Alapítvány beszámolója az átadott támogatások felhasználásáról /2006. (IV. 6.) Kgy. h. Cserhátsurány belterület 4/4 és 4/2 hrsz-ú ingatlanok (Cserhátsurány, Bocskai u. 1.) hasznosítására kiírt pályázat elbírálása /2006. (IV. 6.) Kgy. h. Salgótarján belterület 3889/2/A/10 hrsz-ú ingatlan (Salgótarján, Erzsébet tér 5. sz. alatti iroda) hasznosítására /2006. (IV. 6.) Kgy. h. Salgótarján belterület 6308/4 hrsz-ú ingatlan (Salgótarján, Keszi út 12.) elidegenítésre kiírt pályázat elbírálására 33/2006. (IV. 6.) Kgy. h. Rétság belterület 395/1 hrsz-ú ingatlan (Rétság, Korányi F. u. 6/A. szám alatti orvosi rendelő) használatára, tulajdonosi jogok gyakorlására] /2006. (IV. 6.) Kgy. h. A évre vonatkozó ellenőrzési jelentések, valamint a gyakorlati megvalósítás tapasztalatainak elfogadására Szerződések közzététele A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó érté- 141

2 kű szerződések adatai VIRÁGOS NÓGRÁDÉRT Környezetszépítési versenykiírás Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny Versenyfelhívás Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2006.(IV.14.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 1. (1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását 1., 1/1., 1/ 2., 3/a., 3/b., 4. számú mellékletek szerinti részletezéssel, b) az önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványát a 7/a., 7/b., 7/c. számú mellékletek szerint, c) az önkormányzat vagyonkimutatását a 8/a., 8/b., 8/c., 8/d., 8/e., 8/f. számú mellékletek szerint, d) az önkormányzat évi egyszerűsített beszámolóját a 9., 10., 11. számú mellékletek szerint állapítja meg. (2) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2., 2/a., 2/b., 3/c., 3/d., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d., 4/e., 5., 6. számú mellékletekben foglaltakat tudomásul veszi. 2. Az önkormányzat a évi egyszerűsített beszámolót az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló - többször módosított - 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletnek megfelelően közzéteszi, illetve az Állami Számvevőszéknek megküldi. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 3. Salgótarján, április 6. Dóra Ottó s. k. Dr. Barta László s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző Közgyűlésének elnöke

3 melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2006. (IV. 14.) Kgy. rendelete egyes intézmények alapító okiratainak módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon (Pásztó) A közgyűlés a 17/2005. (VIII. 26.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 2. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján) A közgyűlés 4/2006. (II. 24.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 18/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 3. Szent Lázár Megyei Kórház (Salgótarján) A közgyűlés 27/2005. (X. 21.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 24/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 4. Záró rendelkezések E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 17/2005. (VIII. 26.) Kgy. rendelet 2. -a, 27/2005. (X. 21.) Kgy. rendelet 2. -a, és a 4/2006. (II. 24.) Kgy. rendelet 4. -a. Salgótarján, április 6. Dóra Ottó s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s. k. Nógrád megyei főjegyző 1. számú melléklet

4 Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 1. Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyűlése ALAPÍTÓ OKIRATA 2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye: 2.1 Székhelye: Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon (3060 Pásztó, Fő út 138.) 2.2 Telephelye: Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai Szakszolgálat (3060 Pásztó, Múzeum tér 4.) 3. Az alapítás célja: Az évi LXV. törvény 70. (1) bekezdésében, az évi LXXIX. törvény 87. (1) bekezdésének e), f), g) h) pontjában, a 86. (3) bekezdés f) pontjában, valamint az évi XXXI. törvény 95. -ában foglalt a megyei önkormányzat számára kötelezően előírt feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint. 4. Az intézmény működési területe: a) A gyógypedagógiai nevelés-oktatás és a különleges gyermekotthon tekintetében: Nógrád megye. b) A pedagógiai szakszolgálatok tekintetében: ba) a , a , a , a , a , a és a pontban foglalt ellátás Nagybárkány, Lucfalva, Bárna, Mátraszele és Karancskeszi községekben; bb) a , a , a , a 6.2.6, és a pontban foglalt ellátás Pásztó és Salgótarján statisztikai körzet minden településén Salgótarján megyei jogú város, Bárna, Mátraszele és Karancskeszi kivételével; bc) a , a , a , , a és a pontban foglalt ellátás Bátonyterenye statisztikai körzet minden településén Lucfalva és Nagybárkány kivételével. 5. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei: gyógypedagógiai nevelési- oktatási intézményegység, nevelési tanácsadó, egységes pedagógiai szakszolgálat és különleges gyermekotthon). 6. Az intézmény alaptevékenysége: 6.1. Alapfokú oktatás (TEÁOR ) Sajátos nevelési igényű értelmileg sérült, 3. életévét betöltött kisgyermekek egész napos gyógypedagógiai óvodai fejlesztése, nevelése vegyes korcsoportban a) Enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése (napközi otthonos ellátása) 8 évfolyamon. b) Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése (napközi otthonos ellátása) 8 évfolyamon. 5

5 c) Az iskolába felvehető maxi-mális tanulólétszám: 132 fő Autista gyermekek fejlesztése csoportban. A felvehető maximális tanulólétszám: 19 fő Egyéb oktatás (TEÁOR ) Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése: a tankötelezettségét fogyatékosságuk miatt teljesíteni nem tudó gyermek fejlődését biztosító fejlesztő felkészítése Korai fejlesztés és gondozás Logopédiai szolgáltatás: a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása A mozgássérült, sajátos nevelési igényű gyermekek mozgáskorrekciója Nevelési tanácsadás: a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: a gyermek sajátos adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása Az intézmény gondoskodik az alábbi feladatok ellátásához szükséges utazó szakember hálózat működtetéséről: Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése A többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható gyermekek, tanulók óvodai, iskolai kollégiumi ellátása Gyógytestnevelés Az intézmény a 4.b) pontban foglalt településeken kívüli önkormányzatok és társulásaik részére közoktatási megállapodás alapján elláthat a 4.b) pontban nem szereplő szakszolgálati feladatot Diákotthoni ellátás (TEÁOR 55.23) Az óvodás gyermekek és az iskola tanulóinak diákotthoni ellátása. A felvehető maximális tanulólétszám és a férőhelyek száma: Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR ) Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében különleges ellátás biztosítása az átmeneti és tartós nevelésbe vett, tankötelezettségüket az intézményben teljesítő gyermekek számára (20 férőhelyen). a) Gondoskodás teljes körű ellátásuktól (étkeztetés, ruházat, mentálhigiénés és egészségügyi ellátás, lakhatás). 6 b) A különleges ellátást igénylő, a fogyatékosság mellett beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő gyermekek számára speciális ellátás biztosítása. c) A speciális ellátás kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez igazodó oktatásra, szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolására, szocializációjára és reszocializációjára, továbbá habilitációs és rehabilitációs kezelésére is. d) Családi környezetbe történő visszahelyezés előkészítése, családi kapcsolatok ápolása, az örökbefogadás elősegítése. e) Az önálló élet megkezdéséhez szükséges utógondozás ellátása. f) Azon átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakhatásának és további ellátásának biztosítása, akinek utógondozói ellátását a gyámhivatal elrendelte. 7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:

6 a) Nógrád Megye Önkormányzata, b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottsága hagyja jóvá. 9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el. 11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés nyilvános pályázat útján meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 13. Az intézmény jogi személy. 14. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács 5/24/1982. sz. határozatával szeptember 1-jén alapított Kisegítő Iskola és Nevelőotthonnak. Salgótarján, április 6. Dóra Ottó Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző 2. számú melléklet Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. Alapító szerv: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2. A szervezet elnevezése, székhelye: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. A Múzeumi Szervezet szakmailag önálló intézményei: - Nógrádi Történeti Múzeum [3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.] - Palóc Múzeum [2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.] - Kubinyi Ferenc Múzeum [3170 Szécsény, Ady E. út 7.] - Pásztói Múzeum [3060 Pásztó, Múzeum tér 5.] 3. Az alapítás célja: Az évi LXV. törvény 70. (1) bekezdésének a) pontjában, az évi XX. törvény 108. (2)-(3) bekezdésében, valamint az évi CXL. törvény 45. -ában a megyei önkormányzat számára előírt múzeumi feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint.

7 4. A Múzeumi Szervezet működési te -rülete: Nógrád megye - a 12.2 és 18.2 pontokban meghatározott eltérésekkel. 5. A Múzeumi Szervezet alaptevékenysége (feladatai): 5.1 Múzeumi tevékenység, a kulturális örökség védelme (TEÁOR 92.52) 6. A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenysége: A Múzeumi Szervezet és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak. 7. A Múzeumi Szervezet felügyeleti szerve: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. Szervezeti és Működési Szabályzatát a Közgyűlés Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága hagyja jóvá. 8. A Múzeumi Szervezet jogi személyisége, gazdálkodása: A Múzeumi Szervezet önálló jogi személy. Alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el. Pénzügyi-gazdasági feladatait önálló gazdálkodási jogkörrel a Nógrádi Történeti Múzeum látja el. További intézményei szakmailag önálló, részjogkörű költségvetési egységek, amelyek - a kiemelt előirányzatokon belül - a szakmai feladatok előirányzatai feletti rendelkezési jogosultsággal bírnak. 9. A Múzeumi Szervezet jogelődei: A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános jogutóda: - az 1891-ben, a Vármegyei Múzeumi Társulat által alapított társulati Múzeumnak; - az 1951-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Nógrád Megyei Munkásmozgalmi Múzeumnak; - az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Szécsényi Helytörténeti Gyűjteménynek; - az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Pásztói Helytörténeti Kiállítóhelynek és Romkertnek; - az 1992-ben, a Nógrád Megye Közgyűlése által a 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendelettel alapított Nógrádi Múzeumoknak; - a 2000-ben, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 19/2000. (XII.1.) Kgy. sz. rendelettel - alapított Nógrád Megyei Múzeumnak. A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet intézményei 10. Az intézmény elnevezése, székhelye: Nógrádi Történeti Múzeum 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. II. Nógrádi Történeti Múzeum 11. Az intézmény feladatai: 11.1 Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet irányító intézménye: ellátja az évi CXL. törvény 45. (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban a megyei múzeum számára meghatározott feladatokat Az évi XX. törvény 66. -ában, valamint az évi XLV. törvény 70. (1) bekezdés c) pontjában a megyei önkormányzat számára kötelezően előírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint.

8 12. Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete: 12.1 Gyűjtőkörök: irodalomtörténet, történeti muzeológia, műszaki-technikatörténet és művészettörténet, numizmatika 12.2 Gyűjtőterület: a Madách- és Mikszáth emlékek tekintetében az egész ország, a többi gyűjtőkör tekintetében Nógrád megye. 13. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek, külső raktárak: - Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) - Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) - NTM Bányászati Kiállítóhelye (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) Az intézmény telephelye (külső raktára): - A Nógrádi Történeti Múzeum raktárbázisa (3100 Salgótarján, Rákóczi út 17., hrsz: 3893/A/13.) 14. Az intézmény vezetője: Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, aki egyúttal a megyei múzeumi szervezet vezetője. Az igazgatót a közgyűlés - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - meghatározott időtartamra bízza meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 15. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény önállóan gazdálkodó az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Saját pénzügyi-gazdasági feladatai mellett ellátja a Múzeumi Szervezet további intézményeinek mint szakmailag önálló, részjogkörű költségvetési egységeknek a pénzügyi-gazdasági feladatait is. 16. Az intézmény elnevezése, székhelye: Palóc Múzeum 2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. III. Palóc Múzeum 17. Az intézmény feladatai: Ellátja az évi CXL. törvény 47. (1) bekezdésében meghatározott feladatokat (tematikus múzeum) 18. Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete: 18.1 Gyűtjőköre: néprajz, első sorban a palóc néprajzi egység anyaga 18.2 Gyűjtőterülete: Nógrád megye, illetve jogszabályokban meghatározott módon és megállapodások alapján a palóc néprajzi egység területe 19. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek, külső raktárak: - Palóc Fundus (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.)

9 - Szlovák Nemzetiségi Kiállító-hely (2653 Bánk, Petőfi út 94.) - Palóc Tájház (3176 Hollókő, Kossuth út 82.) Az intézmény telephelye (külső raktára): - Néprajzi műtárgyraktár I. (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 6.) - Néprajzi műtárgyraktár II. (2673 Csitár-Nógrádgárdony, volt iskolaépület, hrsz.: 526) - Palóc Múzeum raktárbázisa (2611 Felsőpetény, Petőfi S. út 36.) 20. Az intézmény vezetője: Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi szervezet vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - meghatározott időtartamra bíz meg. 21. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény részjogkörű költségvetési egység, amely - a kiemelt előirányzatokon belül - a szakmai feladatok előirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyi-gazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 22. Az intézmény elnevezése, székhelye: Kubinyi Ferenc Múzeum 3170 Szécsény, Ady E. út 7. IV. Kubinyi Ferenc Múzeum 23. Az intézmény feladatai: Ellátja az évi CXL. törvény 46. (1) bekezdésében meghatározott feladatokat (területi múzeum). 24. Az intézmény vezetője: Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi szervezet vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - meghatározott időtartamra bíz meg. 25. Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete: 25.1 Gyűtjőköre: a megye régészeti leletei, feltárások; Nógrád történeti muzeológiája a XIX. század közepéig terjedően; 25.2 Gyűjtőterülete: Nógrád megye 26. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény részjogkörű költségvetési egység, amely - a kiemelt előirányzatokon belül - a szakmai feladatok előirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyi-gazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 27. Az intézmény elnevezése, székhelye: V. Pásztói Múzeum

10 Pásztói Múzeum 3060 Pásztó, Múzeum tér Az intézmény feladatai: Ellátja az évi CXL. törvény 47. (1) bekezdésében meghatározott feladatokat (tematikus múzeum). 29. Az intézmény vezetője: Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi szervezet vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - meghatározott időtartamra bíz meg. 30. Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete: 30.1 Gyűtjőköre: természettudomány; 30.2 Gyűjtőterülete: Nógrád megye. 31. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek: - Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér) - Csohány Kálmán Galéria (3060 Pásztó, Múzeum tér) 32. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény részjogkörű költségvetési egység, amely - a kiemelt előirányzatokon belül - a szakmai feladatok előirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyi-gazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Salgótarján, április 6. Dóra Ottó s. k. dr. Barta László s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző Közgyűlésének elnöke 1. Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyűlése Szent Lázár Megyei Kórház ALAPÍTÓ OKIRATA 2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye: 2.1. Székhelye: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján, Füleki út Az intézmény telephelyei: a) Egészségügyi Szűrő- és Gondozó Ház (3100 Salgótarján, Május 1. út 56.) 3. számú melléklet

11 b) Megyei Tüdőgyógyintézet (2673Nógrádgárdony, Kórház u.1.) c) Tüdőgondozó (3170 Szécsény, Haynald út 19.) d) Orvosi rendelő (2651 Rétság, Korányi Frigyes út 6/A.) 3. Az intézmény működési területe: Nógrád megye 4. Az intézmény alapításának célja: Az évi LXV. törvény 70. (1) bek. b) pontjában előírt alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátás biztosítása, valamint az évi CLIV. törvény 152. (3) bekezdésben előírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai): - Fekvőbeteg- ellátás (TEÁOR 85.11) - Járóbeteg-ellátás (TEÁOR 85.12) - Fogorvosi szakellátás (TEÁOR 85.13) - Egyéb humán egészségügyi ellátás (TEÁOR 85.14) - Könyvtári, levéltári tevékenység (TEÁOR 92.51) A kórház megelőző, gyógyító és gondozási feladatokat lát el. A kórház ellátási területén a) a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött kapacitás lekötési megállapodásban és szerződésben rögzített ágyszámon aktív és krónikus fekvőbeteg ellátást biztosít, valamint járóbeteg és fogászati szakellátást végez; b) Egészségügyi Szűrő- és Gondozóhálózatot, valamint Központi Gyógyszertárat működtet, c) végzi a megye lakosságának tüdőszűrését és kiegészítő szűrését, d) közreműködik a TBC-s betegek környezete fokozott védelmének megteremtésében, e) Szécsény kistérségi körzetében gondoskodik a TBC és tüdőbetegek felkutatásáról, kivizsgálásáról, szükség esetén kórházba utalásáról, ambuláns gyógyításáról, gondozásáról A kórház a fekvőbeteg-ellátás és gondozás körében speciális szakellátásokat biztosít Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján az irányított betegellátási rendszer ellátásszervezője. Szervezőként folyamatosan figyelemmel kíséri a rendszerbe tartozó lakosság számára biztosítási alapon finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokat és annak költségeit, szakmai eszközökkel szabályozza és a lehető leghatékonyabb irányba tereli azok igénybevételét A kórház nyilvános szakkönyvtárat működtet. 6. Az intézmény vállalkozási tevékenységei: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 7. Az intézmény felügyeleti szerve: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés egészségügyi bizottsága hagyja jóvá. 8. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

12 9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el, melyhez az Egészségbiztosítási Alap támogatást biztosít. 10. Az intézményt egyszemélyi felelős főigazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános pályázat útján - határozatlan időtartamra bíz meg. A főigazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 12. Az intézmény jogi személy. 13. Az intézmény általános jogutódja az 1870-ben a Salgótarjáni Kőszénbánya RT. Bányapénztára által alapított Társpénztári Bányakórháznak, illetve az 1871-ben a Rimamurányi - Salgótarjáni Vasmű RT. Társpénztára által alapított Acélgyári Kórháznak, valamint a Nógrád Megyei Tanács VB. által 1951-ben Megyei Kórházi rangra emelt salgótarjáni összevont kórháznak és az 1967-től a jelenlegi székhelyén működő Nógrád Megyei Tanács Kórházának, továbbá a Nógrád Megyei Tanács V. B. által 1958-ban alapított Nógrád Megyei Tanács TBC és Tüdőbeteg Gyógyintézetének, amely 1992-től Megyei Tüdőgyógyintézetként működött. Salgótarján, április 6. Dóra Ottó s. k. dr. Barta László s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző Közgyűlésének elnöke Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2006. (IV.14.) Kgy. RENDELETE a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X.01.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és 71. (2) bekezdése alapján a 15/2001. (X.1.) Kgy. (továbbiakban LKR.) rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az LKR. 1. számú melléklet (Adatlap) I. személyes adatok része helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 2.

13 Az LKR. 2. számú melléklet (Megállapodás) helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 3. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Salgótarján, április 6. Dóra Ottó s. k. Dr. Barta László s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád Megyei Közgyűlésének elnöke Főjegyző ADATLAP a lakáscélú kölcsön kérelemhez 8/2006. (IV.14.) Kgy. r. 1. számú melléklet Kérelmezõ családi- és utóneve: Kérelmezõ leánykori családi- és utóneve: Kérelmezõ állandó lakcíme: Tartózkodási helye: Születési helye és ideje: Anyja neve: Munkahelye: Beosztása: Szakképesítése Jelen munkáltatónál jogviszonyának kezdete: Adóazonosító száma: Személyi azonosító száma: I. Személyes adatok M E G Á L L A P O D Á S 8/2006. (IV.14.) Kgy. r. 2. számú melléklet amely létrejött egyfelõl Nógrád Megye Önkormányzata (statisztikai szám: ; Salgótarján, Rákóczi út 36.; képviseletében a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke) a továbbiakban: hitelezõ valamint. (statisztikai szám:..képviseletében..) a továbbiakban: munkáltató másfelõl

14 (leánykori név:.. ; születési helye:.... ideje: ; anyja neve:....., adóazonosító jele:.; személyi azonosítója...). szám alatti lakos a továbbiakban: adós és (leánykori név:.. ; születési helye:. ideje: ; anyja neve:....., adóazonosító jele:.; személyi azonosítója...)... szám alatti lakos, mint tulajdonostárs a továbbiakban: tulajdonostárs között a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlésének lakáscélú munkáltatói kölcsönrõl szóló 15/2001. (X.01.) Kgy. rendelete (a továbbiakban: rendelet) alapján, az alábbi feltételekkel: 1. A hitelezõ adós részére. sajáterõ kiegészítése címén az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.-n keresztül Ft, azaz..forint kamatmentes lakáscélú kölcsönt folyósít. A kölcsön összege az adós és tulajdonostársa közös tulajdonában álló,. hrsz-ú,. m 2 térmértékû a természetben.. sz. alatt lévõ m 2 alapterületû, szobás lakás (családi ház).. használható fel. A hitelezõ ellenõrizheti a kölcsöncél megvalósulását. 2. Az adós a kölcsön ellenében kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltatónál köztisztviselõi közalkalmazotti jogviszonyát, munkaviszonyát. azaz évig fenntartja, ez idõtartam alatt köztisztviselõi közalkalmazotti jogviszonyának, munkaviszonyának munkáltató részérõl történõ megszüntetésére sem szolgáltat okot. 3. Adósnak a kölcsön törlesztését a kölcsönszerzõdés megkötését követõ hó elsõ napján meg kell kezdeni a kölcsönt folyósító pénzintézet által megállapított részletekben. A kölcsön összegét adós.. év alatt havonta részletekben fizeti vissza. A pénzintézet által felszámított kezelési költség az adóst terheli. 4. Az adós és tulajdonostársa hozzájárulnak ahhoz, hogy a terület. hrsz-ú ingatlanra hitelezõ, mint jogosult javára az igénybe vett..ft kölcsön és járulékai erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Egyben szerződő felek meghatalmazzák... (székhelye: ) ügyvédet/jogtanácsost, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése ügyében az illetékes földhivatalnál eljárjon. 5. Amennyiben az adós a kölcsönt nem a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott célra használja fel, továbbá ha a megállapodás 3. pontja alapján a tartozást 3 hónapon keresztül nem törleszti, a kölcsön még ki nem egyenlített része egy összegben, azonnal esedékessé válik. 6. Ha az adós a megállapodás 2. pontjában vállalt kötelezettségét nem teljesíti, akkor a kölcsön még ki nem egyenlített része egy összegben esedékessé válik, amely összeget az adós 60 napon belül köteles visszafizetni hitelezõ részére. 7. Ha az adós a rendelet 9. (3) bekezdésében vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a folyósított kölcsön teljes, a Ptk (2) bekezdés szerinti kamattal növelt összegét 60 napon belül egy összegben köteles visszafizetni.

15 8. Amennyiben az adós e megállapodásban foglalt bármely fizetési kötelezettségét nem teljesíti, vagy késedelmesen teljesíti, az esedékesség idõpontjától a teljesítésig a Ptk 301. (1) bek. alapján számított késedelmi kamatot köteles fizetni. 9 Jelen megállapodás 1. számú mellékletét képezi az...-nek mint a hrsz-ú ingatlanra.. számon bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjának nyilatkozata, melyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy Nógrád Megye Önkormányzata jelen megállapodás összegének és járulékainak erejéig jelzálogjogot, jegyeztethessen be az ingatlannyilvántartásba. 10 Az adós és a tulajdonostárs kijelentik, hogy magyar állampolgárok. 11 A megállapodással nem rendezett kérdésekben a rendelet és a Ptk. elõírásai az irányadók. Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezõt átolvasás után kölcsönösen aláírják. Salgótarján, adós Nógrád Megyei Önkormányzat munkáltató Közgyűlésének elnöke hitelező tulajdonostárs Ellenjegyzem: Salgótarján,... Ügyvéd Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2006. (IV.14.) Kgy. RENDELETE a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet (továbbiakban: VR) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2005. (VIII. 26.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett középiskolai és felsőoktatási ösztöndíjrendszerről 2 17/2005. (VIII. 26.) Kgy. r. Egyes

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 55/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád megyei aljegyző ideiglenes megbízásáról 3 56/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár magasabb vezetői beosztású igazgatóhelyettesének

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

BEVEZETŐ. dr. Barta László

BEVEZETŐ. dr. Barta László BEVEZETŐ Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdés f) pontja szerint a jegyzők, főjegyzők a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselő-testületek tagjai általános választásának

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 5. szám 2010. június 25. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. VI. 24-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET

SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2005. (IV.21.) Kgy. h. Rábaközi Istvánné dr. Nógrád megyei aljegyző emlékének megőrzéséről 1 30/2005. (IV. 21.) Kgy. h. Dr. Horváth István történész, muzeológus

Részletesebben

53-54/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

53-54/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 53-54/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. február 28. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 4/2006. (II. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai egyes külső tagjai megbízatásának megszűntetése

Részletesebben

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ Z-1/2009. (VI. 19.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVII. évfolyam 5. szám 2007. november 12. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ 147/2007.

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVII. évfolyam 2. szám 2007. április 23. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁRCIUS 30. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2007. (II. 16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. október 10. 14. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 94/2006. (VI. 15.) Kgy. Kitüntető díjak adományozása 4 104/2006. (VII. 4.) Kgy. Kitüntető díj adományozása 5 109/2006. (IX. 26.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 2. szám 2008. április 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 9/2008. (IV. 2.) rendelet A Veszprém

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. február hó 1. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 1/2001. (I.30.) Kgy. Ted Pinney emlékének megörökítése 3 RENDELET 1/2001.

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva 2012. február 14-i bizottsági ülés: határozati javaslat módosítás 1./ 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 7 igen szavazattal elfogadva a módosításokkal 2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet X/a. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben