MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET"

Átírás

1 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: KSH: Cg.: Honlap: ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet Kelt:... Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő

2 TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Hitelszövetkezet bemutatása Számviteli politika Számviteli változások és hatásuk Számviteli becslések Jelentős összegű hibák Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása Egyéb II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ ADATOK Általános előírások szerinti bemutatások Tételes bemutatások a mérleghez III. EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Általános előírások szerinti kiegészítések Tételesen előírt kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz IV. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ Általános információk Tételes tájékoztató V. SAJÁTOS HITELINTÉZETI KIEGÉSZÍTÉSEK Tőkeszerkezet Tárgyévi céltartalék-képzés és felhasználás Értékvesztés alakulása A mérleg fordulónapján fennálló, a Hpt ának (1) bekezdése szerint nagy kockázatvállalásnak minősülő eszköztételek Betétbiztosítási alapokban és intézményvédelmi alapokban való részvétel Lekötött tartalék Hátrasorolt eszközök Kiemelt mérlegtételek esedékesség szerint A nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításainak költség nemenkénti bontása Függővé tett kamat és más tételek bemutatása A saját és idegen tulajdonú értékpapírok állomány adatai Az immateriális javak részletezése (fajtánként) A biztosítékként, fedezetként, óvadékként kapott és adott eszközök, garancia- és kezességvállalások Átsruktúrált hitelek (követelések) Követelések miatt átvett készletek Sajátos értékelés alá vont tételek bemutatása Befektetések Javadalmazási politika Egyéb megjegyzések VI. ZÁRADÉK

3 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hitelszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett. 1 Az éves beszámolót Békési Ildikó Rita (leánykori név: Békési Ildikó Rita; Lakcím: 7634 Pécs, Bajmi dűlő 28/B.; főkönyvelő, pénzügyi szakon számon regisztrált) könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult állította össze. 1. A Hitelszövetkezet bemutatása 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A beszámolót készítő vállalkozás megnevezése Magyar Vidék Hitelszövetkezet Cégjegyzék száma Adószáma A vállalkozás bejegyzés szerinti országa Magyarország A vállalkozás székhelye HU-7623 Pécs, Köztársaság tér 2. A vállalkozás jogi formája Szövetkezeti formában működő hitelintézet A beszámoló egy vállalkozásra, vagy vállalkozások csoportjára vonatkozik Egy vállalkozásra Alkalmazottak létszáma átlag fő 10,41 A beszámoló pénzneme HUF A beszámolóban közölt adatok számításának Ezer forint, ha ettől eltérő, az jelezve nagyságrendje A mérleg fordulónapja és a beszámolási időszak december A Hitelszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján az MNB (jogelőd Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: Tevékenységi kör MNB engedély száma Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység) Betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz-saját tőkét meghaladó mértékű, nyilvánosságtól történő elfogadása 935/1997/F Pénzkölcsön nyújtása, ide nem értve a faktorálást, forfetírozást 935/1997/F Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása I-781/2000 Letétkezelés I-768/2001 Kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása E-I-995/ Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 540/ Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) 1338/ Az Sztv. 88..(8) bek. szerinti közlés 2 Az Sztv 88. (1), 89. (5) szerint 3

4 A Hitelszövetkezet a pénzbeli megtakarításokat - saját önálló szervezete útján - összegyűjti és meghatározott körben pénzforgalmi és hitelműveleteket, valamint egyéb szolgáltatásokat végez, kizárólag tagjai számára. Szolgáltatásai arra irányulnak, hogy elősegítsék tagjai gazdasági és más társadalmi szükségleteinek kielégítését. A tevékenység központja: Fióktelepek: 7623 Pécs Köztársaság tér 2. szám alatt van. Üzleti jelentésben kerültek részletezésre. A Hitelszövetkezetet 7 fős igazgatóság és 5 fős felügyelő-bizottság irányítja. A Hitelszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: Megnevezés 2012.XII XII.31. Fő Részjegy eft Fő Részjegy eft Jogi személy Természetes személy tagok Összesen: A Hitelszövetkezet az engedélyezett hitelintézeti és a hatályos jogszabályok által a Hitelszövetkezetek számára megengedett tevékenységét jogi személyek és természetes személyek körében jogosult végezni. A részjegyek névértéke Ft. A Hitelszövetkezet kapcsolt vállalkozásainak bemutatása: 3 A Hitelszövetkezet 2013-ban leányvállalattal nem rendelkezett. Egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozások: Név MTB Zrt. Általános Közlekedési Hitelszövetkezet Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Széchenyi István Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet Tulajdonolt tőke összege (eft-ban) Tulajdoni arány (%) elhanyagolható 0,02 0, ,63 3,1 Szavazati arány (%) elhanyagolható 0,001 elhanyagolható 0,0001 0,0002 A kötelező számviteli szabályzatok a Hitelszövetkezetnél: 4 Megnevezés Igazgatósági határozat száma Utolsó módosítás dátuma Számviteli rend 01/ Számviteli politika 9/ Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési 10/ szabályzata Leltározási, leltárkészítési szabályzat 54/ Pénz- és értékkezelési szabályzat 25/ Pénzforgalmi számlavezetési üzletág szabályzat 33/ Betét üzletág szabályzat 40/ Befektetési szabályzat 38/ Kockázatvállalási szabályzat 5/ Sztv. 89. (1) a) alapján 4 Sztv. 88. (3), 250/2000. (XII.24.) Korm. r. 4

5 2. Számviteli politika Magyar Vidék Hitelszövetkezet A Hitelszövetkezet a számvitelről szóló évi C. törvény a továbbiakban: Szt.- érvényes számviteli politikával rendelkezik. A számviteli politika keretében 5 db szabályzat készült el, ezek közül a Monitoring szabályzat, az Eszköz-forrás értékelési szabályzat közvetlen hatással van a számviteli politikára. Tekintettel arra, hogy a többször módosított 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet továbbiakban: Szkr.) - részletesen meghatározza a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságait - így a Hitelszövetkezetnek önálló mozgástere a sajátos számviteli megoldások alkalmazására korlátozott. A BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZABÁLYRENDSZERE ÉS FŐBB JELLEMZŐI A Hitelszövetkezet az Szkr. értelmében az 1. sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2. sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatásból álló éves beszámolót, valamit az általános szabályok szerint üzleti jelentést köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő év január 31. napja Az üzleti év: megegyezik a naptári évvel, január 01-től december 31-ig tartott A zárlati munkák gyakorisága, mélysége a következő: az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolása havonta, az analitikus nyilvántartások összesítése és a feladások elkészítése a főkönyvi könyvelés részére, valamint az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások egyeztetése havonta, a devizaeszközök a devizaárfolyam változásához igazított forintra szóló átértékelése, továbbá az árfolyam különbözetek elszámolása havonta az értékcsökkenés elszámolása negyedévente, az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások elszámolása negyedévente, a mérlegen kívüli tételek értékelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzése, ideértve többek között a függő és a biztos (jövőben) kötelezettségek minősítését és az utánuk történő kockázati céltartalék képzést negyedévente, rulírozó hitelek ki nem használt keretének megállapítása, értékelése havonta történik a főkönyvi kivonat elkészítése havonta, a főkönyvi számlák technikai zárása (csak az egyenleg meghatározását értve alatta). A lényeges, a jelentős, a nem lényeges, a nem jelentős, kategóriák minősítési szempontjait és konkrét értékeit az alábbiak szerint határoztuk meg: Jelentős összegű hibának tekinti a Hitelszövetkezet, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg főösszegének 2 százalékát. Értékvesztés elszámolása szempontjából jelentősnek és tartósnak tekintendő a befektetett és forgóeszközök között nyilvántartott tulajdoni részt jelentő befektetések könyv szerinti és piaci értéke közötti veszteség jellegű különbözet. az adósok minősítése és a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közötti veszteségjellegű különbözet, vásárolt készleteknél a könyv szerinti érték és a mérleg készítéskori piaci érték különbözete, ha a könyv szerinti érték a magasabb, A fenti esetek mindegyikére egységesen jelentős összegűnek lehet tekinteni az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értéknek a 10 %-át meghaladja. 5

6 Magyar Vidék Hitelszövetkezet A terven felüli értékcsökkenés meghatározásánál a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete akkor tekinthető jelentősnek, ha annak összege magasabb, mint az 1 évi tervszerinti értékcsökkenés összege. Tartósnak tekintendő minden olyan változás, ami 1 éven túli változást mutat. A rendkívüli bevételek és rendkívüli kiadások tételei közül azok tekinthetők az eredményre gyakorolt hatásuk szempontjából jelentősnek, amelyek a szokásos szövetkezeti eredmény 5%-át meghaladják. Nem jelentős összegű hibának minősül, ha az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt adott üzleti évre vonatkozó hibák és hibahatások (előjeltől független) összege nem haladja meg a mérleg főösszeg 2 százalékát. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke a hiba feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több mint 20 százalékkal növeli, vagy csökkenti. Fajlagosan kis értékűnek tekintendők azok a készletek, amelyeknek a könyv szerinti értéke kialakított készletcsoportokon belül (főkönyvi számlánként) nem haladja meg az adott készletcsoporthoz tartozó készletek könyv szerinti értékének 5 százalékát. A költségek elszámolására kizárólag a költségnemek számlaosztályt alkalmazza a Hitelszövetkezet, az un. vezetői számvitel még nem került kialakítására. AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI ÉS MÓDSZERE A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése megállapításának módja, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása negyedévenként történik, az eszköz bruttó beszerzési értéke alapján. Az immateriális javak közül a vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékcsökkenési leírási időtartamát minden esetben a beszerzéskor határozza meg a Hitelszövetkezet, mely általában 5 év. Az üzleti vagy cégérték leírási időtartama max. 5 év. A Szt. 80. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a Hitelszövetkezet a 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben költségként elszámolja. ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK A Hitelszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az un. FIFO módszer alapján veszi számításba, illetve az utolsó beszerzési áron értékeli. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg. A 397/2007. (XII.27.) Korm. r. 6. -a, illetve a 250/2000. (XII.24) Korm. r. 7.sz. melléklet előírásainak figyelembevételével a Hitelszövetkezet elkészítette módosította az Eszközforrás értékelési szabályzatát és meghatározta az egyes kintlévőségek, befektetések, követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek értékelésének új szabályait. A Hitelszövetkezet a minősítés és értékvesztés elszámolása során a január 01-től hatályos jogszabályi előírások alapján, a 250/2000 (XII.24) Korm. rendelet figyelembevételével jár el I-II.III. negyedévében az egyedi minősítés módszertana nem változott az előző évhez képest IV. negyedévben a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény (a 6

7 továbbiakban: ISz Tv.) 1. (4) és 15. (2) a) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Takarékbank a Kockázatkezelési Szabályzat részeként meghatározta az ügyletminősítés és értékvesztés elszámolás/céltartalék képzés szabályait. Év végével Hitelszövetkezetünk is e szabályzatnak megfelelően járt el az értékvesztés/céltartalék képzés tekintetében. Az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások negyedévente kerülnek elszámolásra. A szavatoló tőke 1%-át meg nem haladó követelések besorolásánál csoportos egyszerűsített értékelési eljárást a késedelem időtartamához kötődően és a fedezetek figyelembevételével alkalmaz. A fenti határt meghaladó követeléseket, a bankgaranciákat, a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betéteket, a befektetetési és forgatási célú értékpapírokat, a követelés fejében átvett készleteket, a vagyoni érdekeltségeket, a mérlegen kívüli kötelezettségeket összeghatártól függetlenül egyedileg minősíti a Hitelszövetkezet. Ez alól kivételt képez a folyószámla-hitelkeret le nem hívott része, amely a követelés szerinti minősítés hatálya alá tartozik. A befektetések minősítése negyedévente történik. Az egyedi teljeskörű minősítés mellett az összeghatárt meghaladó lakossági ügyfelekkel szembeni fogyasztási hitelekből és jelzáloghitelekből eredő követeléseket egyedi egyszerűsített minősítéssel minősíti a Hitelszövetkezet. A Hitelszövetkezet az elszámolandó értékvesztés nagyságát a csoportos egyszerűsített értékelési eljárás hatálya alá tartozó tételek esetében az alábbi mértékek alapján határozza meg, a bruttó könyv szerinti érték %-ában: Értékvesztés kulcsok a csoportos minősítés keretében - a lejárt napok száma mellett a biztosítékot (fedezettséget) is figyelembe vevő egyszerűsített minősítési eljárás estére Lejárt napok száma Fedezettség* Lakosság Egyéb 150 % felett % között 75 % alatt ÉV kulcs Nagyobb, mint 730 Nagyobb, mint Az egyedi minősítés során 5 eszközminősítési kategóriát kell súlysávokkal felállítani: problémamentes (0%), külön figyelendő (1-10%), átlag alatti (11-30%), kétes (31-70%), rossz (71-100%). Az egyedi teljeskörű eszközminősítési kategóriába sorolás a következő szempontok együttes mérlegelése alapján történik: - ügyfél illetve partnerminősítés - törlesztési rend betartása 7

8 Magyar Vidék Hitelszövetkezet - ügyfélhez kapcsolódó országkockázat - fedezetként felajánlott biztosítékok értéke, mobilizálhatósága, hozzáférhetősége - tétel továbbértékesíthetősége, mobilizálhatósága - tételből adódó veszteségnek minősülő jövőben kifizetési kötelezettség. Az egyedi egyszerűsített minősítésnél csak az 1,2,4 szempontokat kell figyelembe venni. A Hitelszövetkezet vezetésének véleménye az, hogy az értékvesztés típusú tartalékok összességében óvatosan kerültek megképzésre, és prudens módon fedezik az aktív tevékenységből eredő várható veszteségeinket. A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek. A Hitelszövetkezet a követelés fejében átvett készletek esetében alkalmazza a piaci értéken történő értékelést. A piaci értéken történő értékelés elveit és módszereit az alábbiakban határoztuk meg és végeztük el az értékelést: Ingatlanok felülvizsgálata évente független értékbecslő által készített értékbecsléssel illetve a Monitoring szabályzat előírásai szerint történik. A Hitelszövetkezet számviteli politikájában rögzített döntése szerint nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait. (Sztv. 59/A. ) EGYÉB SZÁMVITEL-POLITIKAI ELEMEK A számviteli törvény kötelező előírásain (38. ) felül a Hitelszövetkezet saját elhatározása alapján nem köt le tőketartalékot, illetve eredménytartalékot. 3. Számviteli változások és hatásuk A Hitelszövetkezet az előző (2012.) évhez viszonyítva számviteli politikáját, számbavételi eljárásait, értékelési módszereit jogszabályi módosítások miatt nem változtatta. 4. Számviteli becslések Az éves beszámolóban számviteli becslések (8. IAS 30. bek.) nincsenek. 5. Jelentős összegű hibák Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák nincsenek. 6. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása A Hitelszövetkezet mérlegfőösszege a 2012 dec. 31.-i eft-ról eft-al csökkent, és mindössze a eft-ban realizálódott december 31-én. Ebből: a saját tőke növekedés eft a kötelezettség csökkenés eft az átmenő passzívák csökkenése eft a céltartalék csökkenés 99 eft Megállapítható, hogy a mérlegfőösszeg csökkenése a banküzemi tevékenység szűküléséből származik. Főleg az ún. óvadékkal fedezett rulírozó hitel állomány csökkent, így a hitelek mögött álló betéti fedezetet is kivonták a tagok. A csökkenő kondíciók és szövetkezeti hitelintézetek körül kialakult bizonytalanság is betétcsökkentő hatású volt. A saját tőke növekedését év eleji részjegy vásárlások, illetve annak jegyzett tőkévé történő 8

9 bejegyzése eredményezte. Magyar Vidék Hitelszövetkezet a) Az eszközállomány és összetételének alakulása A főbb eszközcsoportok állománya a mérleg-főösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: Egyes eszközcsoportok állománya és mérleg-főösszeghez viszonyított aránya (1. tábla) Az eszközállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,73% ,67% -1,07% 2. Állampapírok ,05% ,99% 26,94% 3. Hitelintézetekkel szembeni köv ,56% ,18% -12,38% 4. Ügyfelekkel szembeni köv.-ek ,13% ,21% -16,92% 5. Egyéb értékpapírok, részv.,részes ,44% ,05% 0,62% 6. Immateriális javak ,58% ,15% 0,58% 7. Tárgyi eszközök ,08% ,34% 0,26% 8. Saját részv.,egyéb eszközök ,28% ,14% 1,86% 9. Aktív időbeli elhatárolások ,15% ,26% 0,12% E S Z K Ö Z Ö K ,00% ,00% 0,00% A fentieket szemlélteti a következő diagram: Az eredménytermelő képesség szempontjából kedvezőtlen jelenség az eszközállomány csökkenése és ezen belül a hozamot termelő ügyfelekkel szembeni követelés és a befektetési jellegű betétállomány mérséklődése. Az ügyfelekkel szembeni követelés év végén eft volt, melyet a mérlegben csökkentett a eft-os értékvesztés állomány. Ez az eszközcsoport az előző évihez viszonyítva eft-al csökkent nettó értéken. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések megoszlása (2. tábla) Hitelintézettekkel és ügyfelekkel szembeni követelések szerkezetének alakulása M E G N E V E Z É S 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni látra 497 0,03% 0 0,00% -0,03% 2.) Hitelintézetekkel szembeni pü.-i éb ,15% ,77% -9,38% 3.) Hitelintézetekkel szembeni pü.-i ét. 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 4.) Hitelintézetekkel szembeni bef. 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 5.) Ügyfelekkel szembeni pü.-i éb ,45% ,69% 28,25% 6.) Ügyfelekkel szembeni pü.-i ét ,38% ,54% -18,84% 7.) Ügyfelekkel szembeni bef.-i 0 0,00% 0 0,00% 0,00% MÉRLEG SORA ÖSSZESEN ,00% ,00% 0,00% A fentieket szemlélteti a következő diagram: 9

10 A 2. számú tábla a követelések két fő csoportját mutatja be. A hitelintézetekkel szembeni követelések aránya 9,3 %-kal csökkent. A szerkezeti változás a tudatos üzletpolitika következménye. A lejárati idő alapján csoportosítva a követeléseket megállapítható, hogy az éven belüli követelések aránya összességében 6,4%- ról 34,7%-ra növekedett. b) Az eszközállomány minősége A Hpt. 86. előírása és a Hitelszövetkezet szabályzata alapján minősített eszközállomány 5 a Hitelszövetkezetnél XII. 31-én eft volt, eft-al kevesebb az előző évinél. Portfolió elemzés minősítés (bruttó hitel) (3.a tábla) Portfolió-minősítés elemzés (bruttó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo.% 2013.XII.31. Mo.% Elt.+,- Problémamentes ,71% ,49% -21,22% Külön figyelendő ,00% ,16% 2,17% Átlag alatti ,33% ,08% 2,75% Kétes ,21% ,39% 6,18% Rossz ,75% ,88% 10,13% Mindössz. (mérleg+mérl. kiv.) ,00% ,00% 0,00% Portfolió elemzés minősítés (nettó hitel) (3.b tábla) Portfolió-minősítés elemzés (nettó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo.% 2013.XII.31. Mo.% Elt.+.- Problémamentes ,92% ,56% -13,36% Külön figyelendő ,20% ,63% 3,43% Átlag alatti ,93% ,84% 2,91% Kétes ,30% ,36% 5,06% Rossz ,65% ,61% 1,96% Mindössz. (mérlegt.+mérl. kiv.) ,00% ,00% 0,00% A problémamentes állomány bruttó állomány aránya 81,71 %-ról, 60,49 %-ra csökkent, főleg a rulírozó hitelek (melyek mögött óvadék volt a fedezet) soron kívüli visszafizetése miatt. A rosszabbul teljesítő ügyfelek hitelének nettó aránya az előző évi 15,1%-ról 28,4%-ra növekedett, amiben szerepet játszott a minősítés szigorúbbá válása és a problémamentes állomány drasztikus csökkenése. Ezen belül a legrosszabb minősítésű állomány aránya növekedett a legjobban. 5 MNB portfolió táblázat 10

11 A táblázatból megállapítható, hogy az összes minősített állomány átlagosan 3,95 "osztályzatot" 6 kaphatott volna. Ez az érték romlott a évi záró értékhez (4,62) viszonyítva, melynek okai fent olvashatóak. c) Források összetételének alakulása Az idegen és saját forrás megoszlása (4.a tábla) A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt. Saját források ,30% ,85% 19,55% Idegen források ,70% ,15% -19,55% F O R R Á S O K ,00% ,00% 0,00% A táblázatból megállapítható, hogy a saját forrás aránya 19,55 %-kal növekedett a részjegy vásárlások és a mérlegfőösszeg csökkenése következtében. Az idegen források aránya ugyanilyen mértékben csökkent. A forrásállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1. Betétek ,86% ,76% -24,09% 2. Mon.is pénzügyi int.-től származó bet. 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 3. Felvett hitelek ,28% ,72% 8,43% 4. Saját kibocsátású, hitv.t megt-.ő ért.p 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 5. Befekt.i szolg.-ból szárm. források 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 6. Passzív kamatelhatárolások ,10% 886 0,10% 0,00% 7. Egyéb passzív elszámolások ,45% ,57% -3,88% 8. Céltartalék 99 0,00% 0 0,00% 0,00% 9. Saját tőke ,30% ,85% 19,55% - Ebből: Mérleg sz. eredm. (eredmény) ,82% ,29% -6,47% F O R R Á S O K összesen: ,00% ,00% 0,00% Az idegen források csökkenését egyértelműen a betétállomány leépülése eredményezte, ami a korábban már említett óvadéki betétek kivonásában testesült meg. A forrás állomány csökkenését némileg mérsékelte a hitel felvétel növekedése, ami mögött az NHP hitel refinanszírozása áll. A saját tőke üzleti éven belüli változása (4.b tábla) (Adatok e Ft-ban) Megnevezés Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke Ebből: leányvállalati Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke A jegyzett tőke 56,72%-al nőtt, mely mellett az eredménytartalék 61,09%-al csökkent a évi veszteség miatt. A fentiek és a tárgyévi veszteség figyelembevételével a saját tőke 13,50%-al növekedett. 6 Az értékelés 1-5 értékelési skálán : a problémamentes =5, a rossz =1. 11

12 Az idegen forrásokból a kötelezettségek összetételének alakulása (5. tábla) A kötelezettségek szerkezetének alakulása Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni röv. 0 0,00% ,01% 10,01% 2.) Ügyfelekkel szembeni rövid ,05% ,96% -11,09% 3.) Egyéb rövid ,97% ,82% -4,16% Rövid lejáratú kötelezettségek ,02% ,79% -5,23% 4.) Hitelintézetekkel sz. hosszú ,70% ,41% 5,70% 5.) Ügyfelekkel szembeni hosszú ,14% ,80% 1,66% 6.) Egyéb hosszú ,14% 0 0,00% -2,14% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,98% ,21% 5,23% K Ö T E L E Z E T T S É G EK ,00% ,00% 0,00% Az idegen források között meghatározó az ügyfelekkel szembeni kötelezettség. Ez összességében eft-al csökkent. A csökkenés jelentős része a vállalkozói rulírozó hitelek óvadéki betéteinek (látra szóló könyves betétek) kivonásából áll, valamint folyószámla vezetéshez kapcsolódó betétállomány mérséklődésével is párosul. A források összetétele lejárati idő szerint kis mértékben változott, a rövid lejáratú források aránya csökkent 3,4 % ponttal, a hosszú lejáratú kötelezettségek javára. d) Tőkemegfelelés-ICAAP A Hitelszövetkezet 2013-ban módosította tőkekövetelmény számítási módszerét, illetve szabályzatát. Az új szabályzatot a Hitelszövetkezet Igazgatósága 64/2013. (VII.09.) számú határozatával hagyta jóvá. Az új szabályzatban két említésre méltó változtatás történt, a bankközi kihelyezések súlya 50 %-ról 20 %-ra csökkent, és az ingatlannal fedezett kitettségek estében belépett egy 35 % súlyú tétel azoknál az esteknél ahol feltétel ehhez biztosított. A belső tőkekövetelmény számítás (ICAAP) egy olyan eljárás, amely biztosítja azt, hogy mind a felügyelési, mind az irányítási funkciót ellátó vezető testületek - megfelelően azonosítják, mérik, összesítik és monitorozzák a Hitelszövetkezet kockázatait, - a Hitelszövetkezet kockázati profiljának megfelelő tőkét tart, - megfelelő kockázatkezelési rendszert működtet, és azt folyamatosan fejleszti. Tőkekövetelmény alakulása (6. tábla) MNB kód Megnevezés előző év tárgyév Index/eltérés CAB211 Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény ,67% CAB212 IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye 0 0 0,00% CAB21 Összes tőkekövetelmény hitelezési és partner kockázatokra ,67% CAB22 Elszámolási kockázat tőkekövetelménye 0 0 0,00% CAB23 Tőkekövetelmény: pozíció, devizaárfolyam, áru kockázatokra ,35% CAB24 Működési kockázat tőkekövetelménye ,31% CAB26 Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény 0 0 0,00% CAB2 Tőkekövetelmény minimális szintje ,43% Felügyeleti felülvizsgálat hatása (SREP) ,43% Belső tőkemegfelelés értékelés (ICAAP) hatása ,00% Összes tőkekövetelmény % 12

13 Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény szerkezete Tőkekövetelmény Index előző év tárgy év Előző év Tárgy év Teljes é. kitettség Átl.súly% Teljes é. kitettség Átl.súly% 1CS_1 Kp.i kormánynal sz. kitettség 0 0 0,00% ,00% ,00% 2CS_1 Reg.korm.-Önkorm ,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 6CS_1 Hitelint.-bef.i vállalkozás ,59% ,00% ,77% 7CS_1 Vállalkozással sz ,00% ,00% 0 0 0,00% 8CS_1 Lakossággal sz ,23% ,01% ,00% 9CS_1 Ingatlannal fedezett ,19% ,00% ,86% 10CS_1 Késedelmes tételek ,78% ,74% ,25% 15CS_1 Egyéb ,07% ,46% ,42% Összesen: ,67% ,81% ,03% A hitelezési kitettség alakulásának elemzése Tőkekövetelmény eltérés (+,-) Ebből: a kulcshatás (a fajtánkénti átlagkulcs) a volumenhatás (kitettség telj.é alakulása) a szerkezetváltozás hatása A táblázatból kitűnik, hogy az összes mérleg és mérlegen kívüli- kockázati kitettség eredeti értéke 41,4%-kal csökkent, míg a kockázatokkal súlyozott kitettség érték 45,7%-kal. A mérlegtételek átlagos kockázati súlya 34,0%. (nem összehasonlítható az előző évivel a besorolási rendszer változása miatt). Szavatoló tőke számítás és a fizetőképességi mutató (7. tábla) A szavatoló tőke elemeinek alakulása S.sz. Megnevezés 2012.XII XII.31. Index % 01 Jegyzett tőke (mérleg szerinti -ig által elfogadott kilépők részjegyáll. összege + cégbíróságon be nem jegyzett belépők részjegyáll. összege) ,7 Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke ,51% 02 Tőketartalék 0 0 0,00% 03 Eredménytartalék ,90% 04 Lekötött tartalékból a fel nem osztható szöv. vagyon 0 0 0,00% 05 Általános tartalék 0 0 0,00% 06 Általános kockázati céltartalék a korr. mfőösszeg 1,25%-ig 0 0 0,00% 07 Mérleg szerinti poz. eredmény, könyvvizsgáló ált. hitelesítve ,72% 08 Jegyzett, be nem fizetett tőke 0 0 0,00% 09 Immateriális javak, a LT megh.-nál figy.be vettek kivételével ,25% 10 Kockázati céltartalék -ÁKC kiv.- és értékvesztés hiánya 0 0 0,00% 11 ALAPVETŐ TŐKE ,10% 12 Alárendelt kölcsöntőke ,00% 13 Értékelési tartalék (számviteli) 0 0 0,00% 14 Járulékos tőkeelemek csökkentése 0 0 0,00% 15 JÁRULÉKOS TŐKE ,00% 16 Levonások előtti szavatoló tőke ,55% 17 Tőkemódosítás a PIBB miatt csökkentő t ,00% 18 Limit túllépések tőkekövetelménye 0 0 0,00% 19 Egyéb korrekciók +, ,00% 20 SZAVATOLÓ TŐKE (szolvencia ráta számlálója) ,55% 21 Fizetőképességi mutató-tmm 37,11% 56,30% 19,19% 22 Tőkemegfelelési mutató-icaap 26,51% 37,77% 11,26% A Hitelszövetkezet tőke-megfelelési mutatója a 2. pillér alatt 37,77%, az előirt 8 %-al szemben. A szavatoló tőke mértéke re a törvényi ( eft) kötelezettség alá csökkent, 13

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Dunakanyar TAKARÉKSZÖVETKEZET 2023 Dunabogdány, Hajó u.3. Internet: www.dkanyar-tksz.hu Cg.: 13-02-050251 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu ÉVES BESZÁMOLÓ

Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu ÉVES BESZÁMOLÓ Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Cg.: 07-02-000504 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET

BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013.ÉVI HITELINTÉZETI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Bogács, 2014. január. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet Hitelintézeti Éves beszámolóját köteles közzétenni,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Cg.: 20-02-050064 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG...3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 211. évi mérlegbeszámolójához 1 I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Kiszombor és Vidéke megnevezése:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali, Rákóczi u.16. Cg.: 14-02-000326 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Keltezés: Marcali, 2014. március 19. Berkes Györgyné elnök-ügyvezető 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

09-02-000644 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

09-02-000644 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.:.: 09-02-000644 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet bemutatása... 3 2. Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012 Név: SZABOLCS Takarékszövetkezet Cím: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 I T T H O N V A G Y U N K, É R T É K E T T E R E M T Ü N K

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Cégjegyzék szám: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. www.hajdutakarek.hu Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/a. Internet: www.ujszaszitakarek.hu Cg.: 16-02-001531 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete

Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 7400 Kaposvár Berzsenyi u. 44. Cg.: 14-02-000327 Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete 2013. január 01. - 2013. december 31. Készült: Kaposvár,

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 14 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 14 2. Számviteli politika

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900. ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Cg.: 20-02-050052 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. 2011. évi Hitelintézeti éves beszámoló kiegészítő melléklet

Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. 2011. évi Hitelintézeti éves beszámoló kiegészítő melléklet Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Kaposvár, Berzsenyi u. 44. 2011. évi Hitelintézeti éves beszámoló kiegészítő melléklet Készült: Kaposvár, 2012.01.31. Készítette: Antal Katalin ügyvezető 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Szendrő és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 3752 Szendrő, Hősök tere 2. sz. Cg.: 05-02-000281 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Üzleti jelentés... TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

2013. Kiegészítő melléklet

2013. Kiegészítő melléklet 2013. Kiegészítő melléklet... 1 AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva

Részletesebben