MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET"

Átírás

1 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: KSH: Cg.: Honlap: ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklet Kelt:... Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő

2 TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Hitelszövetkezet bemutatása Számviteli politika Számviteli változások és hatásuk Számviteli becslések Jelentős összegű hibák Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása Egyéb II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ ADATOK Általános előírások szerinti bemutatások Tételes bemutatások a mérleghez III. EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Általános előírások szerinti kiegészítések Tételesen előírt kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz IV. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ Általános információk Tételes tájékoztató V. SAJÁTOS HITELINTÉZETI KIEGÉSZÍTÉSEK Tőkeszerkezet Tárgyévi céltartalék-képzés és felhasználás Értékvesztés alakulása A mérleg fordulónapján fennálló, a Hpt ának (1) bekezdése szerint nagy kockázatvállalásnak minősülő eszköztételek Betétbiztosítási alapokban és intézményvédelmi alapokban való részvétel Lekötött tartalék Hátrasorolt eszközök Kiemelt mérlegtételek esedékesség szerint A nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításainak költség nemenkénti bontása Függővé tett kamat és más tételek bemutatása A saját és idegen tulajdonú értékpapírok állomány adatai Az immateriális javak részletezése (fajtánként) A biztosítékként, fedezetként, óvadékként kapott és adott eszközök, garancia- és kezességvállalások Átsruktúrált hitelek (követelések) Követelések miatt átvett készletek Sajátos értékelés alá vont tételek bemutatása Befektetések Javadalmazási politika Egyéb megjegyzések VI. ZÁRADÉK

3 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hitelszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett. 1 Az éves beszámolót Békési Ildikó Rita (leánykori név: Békési Ildikó Rita; Lakcím: 7634 Pécs, Bajmi dűlő 28/B.; főkönyvelő, pénzügyi szakon számon regisztrált) könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult állította össze. 1. A Hitelszövetkezet bemutatása 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A beszámolót készítő vállalkozás megnevezése Magyar Vidék Hitelszövetkezet Cégjegyzék száma Adószáma A vállalkozás bejegyzés szerinti országa Magyarország A vállalkozás székhelye HU-7623 Pécs, Köztársaság tér 2. A vállalkozás jogi formája Szövetkezeti formában működő hitelintézet A beszámoló egy vállalkozásra, vagy vállalkozások csoportjára vonatkozik Egy vállalkozásra Alkalmazottak létszáma átlag fő 10,41 A beszámoló pénzneme HUF A beszámolóban közölt adatok számításának Ezer forint, ha ettől eltérő, az jelezve nagyságrendje A mérleg fordulónapja és a beszámolási időszak december A Hitelszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján az MNB (jogelőd Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: Tevékenységi kör MNB engedély száma Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység) Betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz-saját tőkét meghaladó mértékű, nyilvánosságtól történő elfogadása 935/1997/F Pénzkölcsön nyújtása, ide nem értve a faktorálást, forfetírozást 935/1997/F Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása I-781/2000 Letétkezelés I-768/2001 Kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása E-I-995/ Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 540/ Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) 1338/ Az Sztv. 88..(8) bek. szerinti közlés 2 Az Sztv 88. (1), 89. (5) szerint 3

4 A Hitelszövetkezet a pénzbeli megtakarításokat - saját önálló szervezete útján - összegyűjti és meghatározott körben pénzforgalmi és hitelműveleteket, valamint egyéb szolgáltatásokat végez, kizárólag tagjai számára. Szolgáltatásai arra irányulnak, hogy elősegítsék tagjai gazdasági és más társadalmi szükségleteinek kielégítését. A tevékenység központja: Fióktelepek: 7623 Pécs Köztársaság tér 2. szám alatt van. Üzleti jelentésben kerültek részletezésre. A Hitelszövetkezetet 7 fős igazgatóság és 5 fős felügyelő-bizottság irányítja. A Hitelszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: Megnevezés 2012.XII XII.31. Fő Részjegy eft Fő Részjegy eft Jogi személy Természetes személy tagok Összesen: A Hitelszövetkezet az engedélyezett hitelintézeti és a hatályos jogszabályok által a Hitelszövetkezetek számára megengedett tevékenységét jogi személyek és természetes személyek körében jogosult végezni. A részjegyek névértéke Ft. A Hitelszövetkezet kapcsolt vállalkozásainak bemutatása: 3 A Hitelszövetkezet 2013-ban leányvállalattal nem rendelkezett. Egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozások: Név MTB Zrt. Általános Közlekedési Hitelszövetkezet Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Széchenyi István Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet Tulajdonolt tőke összege (eft-ban) Tulajdoni arány (%) elhanyagolható 0,02 0, ,63 3,1 Szavazati arány (%) elhanyagolható 0,001 elhanyagolható 0,0001 0,0002 A kötelező számviteli szabályzatok a Hitelszövetkezetnél: 4 Megnevezés Igazgatósági határozat száma Utolsó módosítás dátuma Számviteli rend 01/ Számviteli politika 9/ Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési 10/ szabályzata Leltározási, leltárkészítési szabályzat 54/ Pénz- és értékkezelési szabályzat 25/ Pénzforgalmi számlavezetési üzletág szabályzat 33/ Betét üzletág szabályzat 40/ Befektetési szabályzat 38/ Kockázatvállalási szabályzat 5/ Sztv. 89. (1) a) alapján 4 Sztv. 88. (3), 250/2000. (XII.24.) Korm. r. 4

5 2. Számviteli politika Magyar Vidék Hitelszövetkezet A Hitelszövetkezet a számvitelről szóló évi C. törvény a továbbiakban: Szt.- érvényes számviteli politikával rendelkezik. A számviteli politika keretében 5 db szabályzat készült el, ezek közül a Monitoring szabályzat, az Eszköz-forrás értékelési szabályzat közvetlen hatással van a számviteli politikára. Tekintettel arra, hogy a többször módosított 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet továbbiakban: Szkr.) - részletesen meghatározza a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságait - így a Hitelszövetkezetnek önálló mozgástere a sajátos számviteli megoldások alkalmazására korlátozott. A BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZABÁLYRENDSZERE ÉS FŐBB JELLEMZŐI A Hitelszövetkezet az Szkr. értelmében az 1. sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2. sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatásból álló éves beszámolót, valamit az általános szabályok szerint üzleti jelentést köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő év január 31. napja Az üzleti év: megegyezik a naptári évvel, január 01-től december 31-ig tartott A zárlati munkák gyakorisága, mélysége a következő: az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolása havonta, az analitikus nyilvántartások összesítése és a feladások elkészítése a főkönyvi könyvelés részére, valamint az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások egyeztetése havonta, a devizaeszközök a devizaárfolyam változásához igazított forintra szóló átértékelése, továbbá az árfolyam különbözetek elszámolása havonta az értékcsökkenés elszámolása negyedévente, az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások elszámolása negyedévente, a mérlegen kívüli tételek értékelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzése, ideértve többek között a függő és a biztos (jövőben) kötelezettségek minősítését és az utánuk történő kockázati céltartalék képzést negyedévente, rulírozó hitelek ki nem használt keretének megállapítása, értékelése havonta történik a főkönyvi kivonat elkészítése havonta, a főkönyvi számlák technikai zárása (csak az egyenleg meghatározását értve alatta). A lényeges, a jelentős, a nem lényeges, a nem jelentős, kategóriák minősítési szempontjait és konkrét értékeit az alábbiak szerint határoztuk meg: Jelentős összegű hibának tekinti a Hitelszövetkezet, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg főösszegének 2 százalékát. Értékvesztés elszámolása szempontjából jelentősnek és tartósnak tekintendő a befektetett és forgóeszközök között nyilvántartott tulajdoni részt jelentő befektetések könyv szerinti és piaci értéke közötti veszteség jellegű különbözet. az adósok minősítése és a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közötti veszteségjellegű különbözet, vásárolt készleteknél a könyv szerinti érték és a mérleg készítéskori piaci érték különbözete, ha a könyv szerinti érték a magasabb, A fenti esetek mindegyikére egységesen jelentős összegűnek lehet tekinteni az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értéknek a 10 %-át meghaladja. 5

6 Magyar Vidék Hitelszövetkezet A terven felüli értékcsökkenés meghatározásánál a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete akkor tekinthető jelentősnek, ha annak összege magasabb, mint az 1 évi tervszerinti értékcsökkenés összege. Tartósnak tekintendő minden olyan változás, ami 1 éven túli változást mutat. A rendkívüli bevételek és rendkívüli kiadások tételei közül azok tekinthetők az eredményre gyakorolt hatásuk szempontjából jelentősnek, amelyek a szokásos szövetkezeti eredmény 5%-át meghaladják. Nem jelentős összegű hibának minősül, ha az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt adott üzleti évre vonatkozó hibák és hibahatások (előjeltől független) összege nem haladja meg a mérleg főösszeg 2 százalékát. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke a hiba feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több mint 20 százalékkal növeli, vagy csökkenti. Fajlagosan kis értékűnek tekintendők azok a készletek, amelyeknek a könyv szerinti értéke kialakított készletcsoportokon belül (főkönyvi számlánként) nem haladja meg az adott készletcsoporthoz tartozó készletek könyv szerinti értékének 5 százalékát. A költségek elszámolására kizárólag a költségnemek számlaosztályt alkalmazza a Hitelszövetkezet, az un. vezetői számvitel még nem került kialakítására. AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI ÉS MÓDSZERE A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése megállapításának módja, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása negyedévenként történik, az eszköz bruttó beszerzési értéke alapján. Az immateriális javak közül a vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékcsökkenési leírási időtartamát minden esetben a beszerzéskor határozza meg a Hitelszövetkezet, mely általában 5 év. Az üzleti vagy cégérték leírási időtartama max. 5 év. A Szt. 80. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a Hitelszövetkezet a 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben költségként elszámolja. ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK A Hitelszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az un. FIFO módszer alapján veszi számításba, illetve az utolsó beszerzési áron értékeli. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg. A 397/2007. (XII.27.) Korm. r. 6. -a, illetve a 250/2000. (XII.24) Korm. r. 7.sz. melléklet előírásainak figyelembevételével a Hitelszövetkezet elkészítette módosította az Eszközforrás értékelési szabályzatát és meghatározta az egyes kintlévőségek, befektetések, követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek értékelésének új szabályait. A Hitelszövetkezet a minősítés és értékvesztés elszámolása során a január 01-től hatályos jogszabályi előírások alapján, a 250/2000 (XII.24) Korm. rendelet figyelembevételével jár el I-II.III. negyedévében az egyedi minősítés módszertana nem változott az előző évhez képest IV. negyedévben a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény (a 6

7 továbbiakban: ISz Tv.) 1. (4) és 15. (2) a) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Takarékbank a Kockázatkezelési Szabályzat részeként meghatározta az ügyletminősítés és értékvesztés elszámolás/céltartalék képzés szabályait. Év végével Hitelszövetkezetünk is e szabályzatnak megfelelően járt el az értékvesztés/céltartalék képzés tekintetében. Az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások negyedévente kerülnek elszámolásra. A szavatoló tőke 1%-át meg nem haladó követelések besorolásánál csoportos egyszerűsített értékelési eljárást a késedelem időtartamához kötődően és a fedezetek figyelembevételével alkalmaz. A fenti határt meghaladó követeléseket, a bankgaranciákat, a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betéteket, a befektetetési és forgatási célú értékpapírokat, a követelés fejében átvett készleteket, a vagyoni érdekeltségeket, a mérlegen kívüli kötelezettségeket összeghatártól függetlenül egyedileg minősíti a Hitelszövetkezet. Ez alól kivételt képez a folyószámla-hitelkeret le nem hívott része, amely a követelés szerinti minősítés hatálya alá tartozik. A befektetések minősítése negyedévente történik. Az egyedi teljeskörű minősítés mellett az összeghatárt meghaladó lakossági ügyfelekkel szembeni fogyasztási hitelekből és jelzáloghitelekből eredő követeléseket egyedi egyszerűsített minősítéssel minősíti a Hitelszövetkezet. A Hitelszövetkezet az elszámolandó értékvesztés nagyságát a csoportos egyszerűsített értékelési eljárás hatálya alá tartozó tételek esetében az alábbi mértékek alapján határozza meg, a bruttó könyv szerinti érték %-ában: Értékvesztés kulcsok a csoportos minősítés keretében - a lejárt napok száma mellett a biztosítékot (fedezettséget) is figyelembe vevő egyszerűsített minősítési eljárás estére Lejárt napok száma Fedezettség* Lakosság Egyéb 150 % felett % között 75 % alatt ÉV kulcs Nagyobb, mint 730 Nagyobb, mint Az egyedi minősítés során 5 eszközminősítési kategóriát kell súlysávokkal felállítani: problémamentes (0%), külön figyelendő (1-10%), átlag alatti (11-30%), kétes (31-70%), rossz (71-100%). Az egyedi teljeskörű eszközminősítési kategóriába sorolás a következő szempontok együttes mérlegelése alapján történik: - ügyfél illetve partnerminősítés - törlesztési rend betartása 7

8 Magyar Vidék Hitelszövetkezet - ügyfélhez kapcsolódó országkockázat - fedezetként felajánlott biztosítékok értéke, mobilizálhatósága, hozzáférhetősége - tétel továbbértékesíthetősége, mobilizálhatósága - tételből adódó veszteségnek minősülő jövőben kifizetési kötelezettség. Az egyedi egyszerűsített minősítésnél csak az 1,2,4 szempontokat kell figyelembe venni. A Hitelszövetkezet vezetésének véleménye az, hogy az értékvesztés típusú tartalékok összességében óvatosan kerültek megképzésre, és prudens módon fedezik az aktív tevékenységből eredő várható veszteségeinket. A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek. A Hitelszövetkezet a követelés fejében átvett készletek esetében alkalmazza a piaci értéken történő értékelést. A piaci értéken történő értékelés elveit és módszereit az alábbiakban határoztuk meg és végeztük el az értékelést: Ingatlanok felülvizsgálata évente független értékbecslő által készített értékbecsléssel illetve a Monitoring szabályzat előírásai szerint történik. A Hitelszövetkezet számviteli politikájában rögzített döntése szerint nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait. (Sztv. 59/A. ) EGYÉB SZÁMVITEL-POLITIKAI ELEMEK A számviteli törvény kötelező előírásain (38. ) felül a Hitelszövetkezet saját elhatározása alapján nem köt le tőketartalékot, illetve eredménytartalékot. 3. Számviteli változások és hatásuk A Hitelszövetkezet az előző (2012.) évhez viszonyítva számviteli politikáját, számbavételi eljárásait, értékelési módszereit jogszabályi módosítások miatt nem változtatta. 4. Számviteli becslések Az éves beszámolóban számviteli becslések (8. IAS 30. bek.) nincsenek. 5. Jelentős összegű hibák Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák nincsenek. 6. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása A Hitelszövetkezet mérlegfőösszege a 2012 dec. 31.-i eft-ról eft-al csökkent, és mindössze a eft-ban realizálódott december 31-én. Ebből: a saját tőke növekedés eft a kötelezettség csökkenés eft az átmenő passzívák csökkenése eft a céltartalék csökkenés 99 eft Megállapítható, hogy a mérlegfőösszeg csökkenése a banküzemi tevékenység szűküléséből származik. Főleg az ún. óvadékkal fedezett rulírozó hitel állomány csökkent, így a hitelek mögött álló betéti fedezetet is kivonták a tagok. A csökkenő kondíciók és szövetkezeti hitelintézetek körül kialakult bizonytalanság is betétcsökkentő hatású volt. A saját tőke növekedését év eleji részjegy vásárlások, illetve annak jegyzett tőkévé történő 8

9 bejegyzése eredményezte. Magyar Vidék Hitelszövetkezet a) Az eszközállomány és összetételének alakulása A főbb eszközcsoportok állománya a mérleg-főösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: Egyes eszközcsoportok állománya és mérleg-főösszeghez viszonyított aránya (1. tábla) Az eszközállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,73% ,67% -1,07% 2. Állampapírok ,05% ,99% 26,94% 3. Hitelintézetekkel szembeni köv ,56% ,18% -12,38% 4. Ügyfelekkel szembeni köv.-ek ,13% ,21% -16,92% 5. Egyéb értékpapírok, részv.,részes ,44% ,05% 0,62% 6. Immateriális javak ,58% ,15% 0,58% 7. Tárgyi eszközök ,08% ,34% 0,26% 8. Saját részv.,egyéb eszközök ,28% ,14% 1,86% 9. Aktív időbeli elhatárolások ,15% ,26% 0,12% E S Z K Ö Z Ö K ,00% ,00% 0,00% A fentieket szemlélteti a következő diagram: Az eredménytermelő képesség szempontjából kedvezőtlen jelenség az eszközállomány csökkenése és ezen belül a hozamot termelő ügyfelekkel szembeni követelés és a befektetési jellegű betétállomány mérséklődése. Az ügyfelekkel szembeni követelés év végén eft volt, melyet a mérlegben csökkentett a eft-os értékvesztés állomány. Ez az eszközcsoport az előző évihez viszonyítva eft-al csökkent nettó értéken. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések megoszlása (2. tábla) Hitelintézettekkel és ügyfelekkel szembeni követelések szerkezetének alakulása M E G N E V E Z É S 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni látra 497 0,03% 0 0,00% -0,03% 2.) Hitelintézetekkel szembeni pü.-i éb ,15% ,77% -9,38% 3.) Hitelintézetekkel szembeni pü.-i ét. 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 4.) Hitelintézetekkel szembeni bef. 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 5.) Ügyfelekkel szembeni pü.-i éb ,45% ,69% 28,25% 6.) Ügyfelekkel szembeni pü.-i ét ,38% ,54% -18,84% 7.) Ügyfelekkel szembeni bef.-i 0 0,00% 0 0,00% 0,00% MÉRLEG SORA ÖSSZESEN ,00% ,00% 0,00% A fentieket szemlélteti a következő diagram: 9

10 A 2. számú tábla a követelések két fő csoportját mutatja be. A hitelintézetekkel szembeni követelések aránya 9,3 %-kal csökkent. A szerkezeti változás a tudatos üzletpolitika következménye. A lejárati idő alapján csoportosítva a követeléseket megállapítható, hogy az éven belüli követelések aránya összességében 6,4%- ról 34,7%-ra növekedett. b) Az eszközállomány minősége A Hpt. 86. előírása és a Hitelszövetkezet szabályzata alapján minősített eszközállomány 5 a Hitelszövetkezetnél XII. 31-én eft volt, eft-al kevesebb az előző évinél. Portfolió elemzés minősítés (bruttó hitel) (3.a tábla) Portfolió-minősítés elemzés (bruttó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo.% 2013.XII.31. Mo.% Elt.+,- Problémamentes ,71% ,49% -21,22% Külön figyelendő ,00% ,16% 2,17% Átlag alatti ,33% ,08% 2,75% Kétes ,21% ,39% 6,18% Rossz ,75% ,88% 10,13% Mindössz. (mérleg+mérl. kiv.) ,00% ,00% 0,00% Portfolió elemzés minősítés (nettó hitel) (3.b tábla) Portfolió-minősítés elemzés (nettó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo.% 2013.XII.31. Mo.% Elt.+.- Problémamentes ,92% ,56% -13,36% Külön figyelendő ,20% ,63% 3,43% Átlag alatti ,93% ,84% 2,91% Kétes ,30% ,36% 5,06% Rossz ,65% ,61% 1,96% Mindössz. (mérlegt.+mérl. kiv.) ,00% ,00% 0,00% A problémamentes állomány bruttó állomány aránya 81,71 %-ról, 60,49 %-ra csökkent, főleg a rulírozó hitelek (melyek mögött óvadék volt a fedezet) soron kívüli visszafizetése miatt. A rosszabbul teljesítő ügyfelek hitelének nettó aránya az előző évi 15,1%-ról 28,4%-ra növekedett, amiben szerepet játszott a minősítés szigorúbbá válása és a problémamentes állomány drasztikus csökkenése. Ezen belül a legrosszabb minősítésű állomány aránya növekedett a legjobban. 5 MNB portfolió táblázat 10

11 A táblázatból megállapítható, hogy az összes minősített állomány átlagosan 3,95 "osztályzatot" 6 kaphatott volna. Ez az érték romlott a évi záró értékhez (4,62) viszonyítva, melynek okai fent olvashatóak. c) Források összetételének alakulása Az idegen és saját forrás megoszlása (4.a tábla) A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt. Saját források ,30% ,85% 19,55% Idegen források ,70% ,15% -19,55% F O R R Á S O K ,00% ,00% 0,00% A táblázatból megállapítható, hogy a saját forrás aránya 19,55 %-kal növekedett a részjegy vásárlások és a mérlegfőösszeg csökkenése következtében. Az idegen források aránya ugyanilyen mértékben csökkent. A forrásállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1. Betétek ,86% ,76% -24,09% 2. Mon.is pénzügyi int.-től származó bet. 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 3. Felvett hitelek ,28% ,72% 8,43% 4. Saját kibocsátású, hitv.t megt-.ő ért.p 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 5. Befekt.i szolg.-ból szárm. források 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 6. Passzív kamatelhatárolások ,10% 886 0,10% 0,00% 7. Egyéb passzív elszámolások ,45% ,57% -3,88% 8. Céltartalék 99 0,00% 0 0,00% 0,00% 9. Saját tőke ,30% ,85% 19,55% - Ebből: Mérleg sz. eredm. (eredmény) ,82% ,29% -6,47% F O R R Á S O K összesen: ,00% ,00% 0,00% Az idegen források csökkenését egyértelműen a betétállomány leépülése eredményezte, ami a korábban már említett óvadéki betétek kivonásában testesült meg. A forrás állomány csökkenését némileg mérsékelte a hitel felvétel növekedése, ami mögött az NHP hitel refinanszírozása áll. A saját tőke üzleti éven belüli változása (4.b tábla) (Adatok e Ft-ban) Megnevezés Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke Ebből: leányvállalati Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke A jegyzett tőke 56,72%-al nőtt, mely mellett az eredménytartalék 61,09%-al csökkent a évi veszteség miatt. A fentiek és a tárgyévi veszteség figyelembevételével a saját tőke 13,50%-al növekedett. 6 Az értékelés 1-5 értékelési skálán : a problémamentes =5, a rossz =1. 11

12 Az idegen forrásokból a kötelezettségek összetételének alakulása (5. tábla) A kötelezettségek szerkezetének alakulása Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni röv. 0 0,00% ,01% 10,01% 2.) Ügyfelekkel szembeni rövid ,05% ,96% -11,09% 3.) Egyéb rövid ,97% ,82% -4,16% Rövid lejáratú kötelezettségek ,02% ,79% -5,23% 4.) Hitelintézetekkel sz. hosszú ,70% ,41% 5,70% 5.) Ügyfelekkel szembeni hosszú ,14% ,80% 1,66% 6.) Egyéb hosszú ,14% 0 0,00% -2,14% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,98% ,21% 5,23% K Ö T E L E Z E T T S É G EK ,00% ,00% 0,00% Az idegen források között meghatározó az ügyfelekkel szembeni kötelezettség. Ez összességében eft-al csökkent. A csökkenés jelentős része a vállalkozói rulírozó hitelek óvadéki betéteinek (látra szóló könyves betétek) kivonásából áll, valamint folyószámla vezetéshez kapcsolódó betétállomány mérséklődésével is párosul. A források összetétele lejárati idő szerint kis mértékben változott, a rövid lejáratú források aránya csökkent 3,4 % ponttal, a hosszú lejáratú kötelezettségek javára. d) Tőkemegfelelés-ICAAP A Hitelszövetkezet 2013-ban módosította tőkekövetelmény számítási módszerét, illetve szabályzatát. Az új szabályzatot a Hitelszövetkezet Igazgatósága 64/2013. (VII.09.) számú határozatával hagyta jóvá. Az új szabályzatban két említésre méltó változtatás történt, a bankközi kihelyezések súlya 50 %-ról 20 %-ra csökkent, és az ingatlannal fedezett kitettségek estében belépett egy 35 % súlyú tétel azoknál az esteknél ahol feltétel ehhez biztosított. A belső tőkekövetelmény számítás (ICAAP) egy olyan eljárás, amely biztosítja azt, hogy mind a felügyelési, mind az irányítási funkciót ellátó vezető testületek - megfelelően azonosítják, mérik, összesítik és monitorozzák a Hitelszövetkezet kockázatait, - a Hitelszövetkezet kockázati profiljának megfelelő tőkét tart, - megfelelő kockázatkezelési rendszert működtet, és azt folyamatosan fejleszti. Tőkekövetelmény alakulása (6. tábla) MNB kód Megnevezés előző év tárgyév Index/eltérés CAB211 Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény ,67% CAB212 IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye 0 0 0,00% CAB21 Összes tőkekövetelmény hitelezési és partner kockázatokra ,67% CAB22 Elszámolási kockázat tőkekövetelménye 0 0 0,00% CAB23 Tőkekövetelmény: pozíció, devizaárfolyam, áru kockázatokra ,35% CAB24 Működési kockázat tőkekövetelménye ,31% CAB26 Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény 0 0 0,00% CAB2 Tőkekövetelmény minimális szintje ,43% Felügyeleti felülvizsgálat hatása (SREP) ,43% Belső tőkemegfelelés értékelés (ICAAP) hatása ,00% Összes tőkekövetelmény % 12

13 Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény szerkezete Tőkekövetelmény Index előző év tárgy év Előző év Tárgy év Teljes é. kitettség Átl.súly% Teljes é. kitettség Átl.súly% 1CS_1 Kp.i kormánynal sz. kitettség 0 0 0,00% ,00% ,00% 2CS_1 Reg.korm.-Önkorm ,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 6CS_1 Hitelint.-bef.i vállalkozás ,59% ,00% ,77% 7CS_1 Vállalkozással sz ,00% ,00% 0 0 0,00% 8CS_1 Lakossággal sz ,23% ,01% ,00% 9CS_1 Ingatlannal fedezett ,19% ,00% ,86% 10CS_1 Késedelmes tételek ,78% ,74% ,25% 15CS_1 Egyéb ,07% ,46% ,42% Összesen: ,67% ,81% ,03% A hitelezési kitettség alakulásának elemzése Tőkekövetelmény eltérés (+,-) Ebből: a kulcshatás (a fajtánkénti átlagkulcs) a volumenhatás (kitettség telj.é alakulása) a szerkezetváltozás hatása A táblázatból kitűnik, hogy az összes mérleg és mérlegen kívüli- kockázati kitettség eredeti értéke 41,4%-kal csökkent, míg a kockázatokkal súlyozott kitettség érték 45,7%-kal. A mérlegtételek átlagos kockázati súlya 34,0%. (nem összehasonlítható az előző évivel a besorolási rendszer változása miatt). Szavatoló tőke számítás és a fizetőképességi mutató (7. tábla) A szavatoló tőke elemeinek alakulása S.sz. Megnevezés 2012.XII XII.31. Index % 01 Jegyzett tőke (mérleg szerinti -ig által elfogadott kilépők részjegyáll. összege + cégbíróságon be nem jegyzett belépők részjegyáll. összege) ,7 Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt részvények névértéke ,51% 02 Tőketartalék 0 0 0,00% 03 Eredménytartalék ,90% 04 Lekötött tartalékból a fel nem osztható szöv. vagyon 0 0 0,00% 05 Általános tartalék 0 0 0,00% 06 Általános kockázati céltartalék a korr. mfőösszeg 1,25%-ig 0 0 0,00% 07 Mérleg szerinti poz. eredmény, könyvvizsgáló ált. hitelesítve ,72% 08 Jegyzett, be nem fizetett tőke 0 0 0,00% 09 Immateriális javak, a LT megh.-nál figy.be vettek kivételével ,25% 10 Kockázati céltartalék -ÁKC kiv.- és értékvesztés hiánya 0 0 0,00% 11 ALAPVETŐ TŐKE ,10% 12 Alárendelt kölcsöntőke ,00% 13 Értékelési tartalék (számviteli) 0 0 0,00% 14 Járulékos tőkeelemek csökkentése 0 0 0,00% 15 JÁRULÉKOS TŐKE ,00% 16 Levonások előtti szavatoló tőke ,55% 17 Tőkemódosítás a PIBB miatt csökkentő t ,00% 18 Limit túllépések tőkekövetelménye 0 0 0,00% 19 Egyéb korrekciók +, ,00% 20 SZAVATOLÓ TŐKE (szolvencia ráta számlálója) ,55% 21 Fizetőképességi mutató-tmm 37,11% 56,30% 19,19% 22 Tőkemegfelelési mutató-icaap 26,51% 37,77% 11,26% A Hitelszövetkezet tőke-megfelelési mutatója a 2. pillér alatt 37,77%, az előirt 8 %-al szemben. A szavatoló tőke mértéke re a törvényi ( eft) kötelezettség alá csökkent, 13

14 melynek értéke a fordulónapon eft, az előző évhez képest 20,45 %-ot csökkent. A hiányzó szavatoló tőke pótlására a szükséges lépéseket megtettük. A pótlás mértékéről, idejéről, és formájáról várhatóan a mérlegelfogadó közgyűlés dönt év májusában. A szavatoló tőkével kapcsolatos egyéb megjegyzések az üzleti jelentésben olvashatóak. e) Jövedelmezőség Szövetkezetünk adózás előtti vesztesége eft, ami 10,9 %-a magasabb, mint a évi. A nyereség csökkenése az alábbi főbb tényezőkre vezethető vissza: Az eredmény alakulását befolyásoló tényezők (8. tábla) s.sz. Tényező megnevezése A tényező hatása az eredményre 01 Kamatkülönbözet alakulása Bevételek értékpapírokból 0 03 Kapott jutalék- és díjbevételek Fizetett jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek Pénzügyi és bef. szolg. fedezete 0 08 Általános igazgatási költségek a -Ebből: szem.-i jellegű ráford Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Értékvesztés és céltartalékképzés MKT-re Értékvesztés visszaírása /A Általános KC képzés felhasználás különbözete 0 13 Értékvesztés egyéb részesed Értékvesztés visszaírása egyéb rész Szokásos üzleti tev. Eredménye Pénzügyi és bef.-i szolg. eredm Nem pénzügyi és bef.-i szolg. eredm Rendkívüli eredmény 0 19 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY A kamatkülönbözet 2,6 %-os csökkenése nagyrészt a volumen változások hatása, másrészt annak következménye, hogy az általános kamatcsökkentést minden esetben le lehetett reagálni a betéti kamatoknál, az aktív kamatoknál viszont csak időszakosan. Kamatjövedelem változás elemzése Megnevezés Kamatbevétel változása az előző évhez képest ebből: kamatozó eszközök növekedése miatt kamatszint változása miatt 0 Kamatkiadás változása az előző évhez képest ebből: kamatköteles források növekedése miatt kamatszint változása miatt 0 Kamatjövedelem változás

15 A bevétel megoszlása üzletágak szerint Üzletág Előző év Mo.% Tárgy év Mo.:% Hitel ,05% ,58% Állampapírok ,92% ,61% Bankközi betétek ,59% ,48% Egyéb ,63% ,67% Jutalékos bevételek ,81% ,66% Összesen ,00% ,00% A bevételek minden soron csökkentek, melynek oka a hitelállomány csökkenése mellett a forrás oldali ügyfélbetét elvándorlás és az irányadó kamatlábak folyamatos csökkenése. Jövedelmezőségi mutatószámok (9. tábla) Jövedelmezőségi mutatószámok adatok: %-ban S.sz. Megnevezés Me. Előző év Tárgyév Eltérés+,- 1 Bevételarányos nyereség % -38,2% -53,1% -15,0% 2 Eszközarányos bevétel % 9,1% 17,5% 8,4% 3 Eszközarányos nyereség % -3,5% -9,3% -5,8% 4 Saját tőke arányos nyereség % -30,9% -30,1% 0,8% A bevételarányos eredmény 15,00%-ponttal csökkent, míg az eszközarányos bevétel 8,40%- ponttal nőtt. A tőkearányos eredmény gyakorlatilag stagnált. f) Likviditás évben a Hitelszövetkezet tartalékolási kötelezettségét az alábbiak szerint teljesítette. A tartalékköteles források 100 %-át készpénzben és számlapénzben kellett elhelyezni. Kötelező jegybanki tartalék teljesítése (10. tábla) Időszak Kötelező t. Teljesítés Eltérés január február március április május junius július auguszt szeptemb október november december A kötelező tartalék alakulását az alábbi 3. számú diagrammal szemléltetjük: 15

16 Kötelező tartalék alakulása Kötelező Egyéb Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet jelentősen érintő a beszámolóban meg nem jelenő- pénzügyi kötelezettségek nincsenek. II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ ADATOK 1. Általános előírások szerinti bemutatások a. Össze nem hasonlítható adatok a mérlegben A mérlegsorok tartalma az előző évhez viszonyítva nem változott. b. Tételátrendezések helyei A mérlegben saját elhatározásból tételátrendezés nem történt, a főkönyvi kivonat alapján a korábbi év gyakorlatának megfelelően történt a mérleg összeállítása. c. Értékelési eljárás megváltoztatásából származó eltérések Az előző évhez viszonyítva a mérlegtételek értékelése a jogszabályi előírásoknak és a központilag kiadott szabályzatoknak megfelelően változott, viszont az értékvesztési és céltartalék-képzési kulcsok mértéke nem változott. 2. Tételes bemutatások a mérleghez a. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a. Imateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása (Szt.91 d.) (11. tábla) Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Beruházások Beruházási előlegek 1. Bruttó érték Nyitó Növekedés ebből átsorolás Csökkenés ebből átsorolás Záró Halmozott écs. (ber.i el.-nél értékvesztés) selejtezés Nyitó Növekedés Csökkenés

17 Záró Tárgyévi écs Nettó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket érintő átsorolás nem történt. b. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenések alakulása Megnevezés b. Elszámolt értékcsökkenési leírás részletezése (12. tábla) Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Beruházások Nyitó: Terv szerinti össz a) lineáris b) degresszív c) telj.ar d) egyéb (kis.é) Terven felüli écs./selejtezés TFÉCS. visszaírása Elszámolt t.évi écs Záró: A Hitelszövetkezet terven felüli értékcsökkenést nem számolt el. Az új integrációs rendszer keretében a Giro rendszerhez való közvetlen csatlakozás megszűnt, az átállással a Magyar Takarékbank Zrt.-n keresztül történik a Giro forgalmazás. Ennek következtében a Takinvest Zrt-től vásárolt kisbanki szoftver licenszek közül selejtezésre került a GIRO/B licensz modul, amely 806 eft eredmény csökkenést okozott. A Keler Zrt. által megvásárolt KID ügyfélkapcsolat rendszer licensz, az átállás következtésben úgyszintén feleslegessé vált, így ezen eszköz is selejtezésre került, amelynek szintén eredménycsökkentő hatása volt 329 eft értékben. c. Befektetett pénzügyi eszközök alakulása S.sz. Megnevezés Részvény Egyéb pénzügyi bef. Részjegy Összesen 1. Nyitó mérleg sz.érték Befektetések az év folyamán Forgóeszközből átsorolt Befektetett eszközből átsorolás Értékesítés Záró érték Pénzügyi befektetéseink között többségi vagy befolyásoló részesedés nincs. Részvényesei vagyunk a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nek 2 eft-al, a Hitelgarancia Zrt-nek eft-al, a Széchenyi István Hitelszövetkezetnek eft-al és a Szentesi Hitelszövetkezetnek eft-al. d. Egyéb követelések Főkönyvi számlaszám Megnevezés Összeg 468 Tárgyévi társasági adó

18 4698 Iparűzési adó Belföldi vevők Alapítókkal szembeni kötelezettségek Fizetett végrehajtási díjak 727 Összesen 3253 e. Egyéb kötelezettségek Főkönyvi számlaszám Megnevezés Összeg 4320 Hitelszövetkezetbe belépők részjegy jegyzés jegyzése Vevőktől kapott kaució Tranzakciós illeték pénzügyi teljesítése Magánszemélytől levont SZJA pénzügyi teljesítés Szociális hozzájárulás pénzügyi teljesítése Kifizetőt terhelő SZJA pénzügyi teljesítése EHO fizetési kötelezettség pénzügyi teljesítése Nyugdíjbiztosítási Alap pénzügyi teljesítése Egészségbiztosítási Alap pénzügyi teljesítése Szakképzési hozzájárulás pénzügyi teljesítése Jövedelem elszámolási számla Kölcsöntartozásból eredő túlfizetések Szállítók MNB (PSZÁF) díj elszámolási számla Intézményvédelmi díj elszámolási számla 901 Összesen 4840 f. Egyéb a mérlegtételekhez kapcsolódó tételes kiegészítés Egyéb mérlegtételekhez kapcsolódó értékhelyesbítés (Sztv. 49. ) nem volt. A céltartalékképzést az V.2. pontban ismertetjük. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások összetevői és ezek időbeli alakulásának a bemutatása: hiv. Megnevezés Eltérés +,- 13.a. Összesen bevételek aktív időbeli elhatárolása Értékpapírokkal kapcsolatos bevételek Kötelező tartalék időbeli elhatárolása Hitelintézetekkel kapcsolatos Jogi személyek éven túli hitelek aktív kamat elhat Jogi személyek éven belüli hitelek aktív kamat elhat Egyéni vállakozók hitelek aktív kamat elhat Lakosság hitelek aktív kamat elhat Bevételek aktív időbeli elhatárolása b. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása C. Halasztott ráfordítások a. Bevételek passzív időbeli elhatárolása b. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása c. Halasztott bevételek Lekötött tartalékkal a Hitelszövetkezet évben nem rendelkezett. g.) A hosszú lejáratú kötelezettségekből a rövid lejáratúba átrendezett tételek összege Mérlegsor hivatkozás, megnevezés Összeg NHP hitel évi törlesztő részlete h) Azon kötelezettségek bemutatása, amelyek futamideje nagyobb, mint 5 év Mérlegsor hivatkozás, megnevezés Összeg NHP hitel

19 i) Zálogjoggal, és hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége Hitelszövetkezetnek nincs. j) A környezetvédelemmel kapcsolatos kiegészítések A Hitelszövetkezet a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A Hitelszövetkezet veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagokkal nem rendelkezik. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékot a Hitelszövetkezet rendszeresen összegyűjti, és az erre megbízott céggel elszállíttatja, készletében a Hitelszövetkezet nem tart ilyen anyagokat. A Hitelszövetkezet a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére évben illetve évben nem képzett céltartalékot, nem volt környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költsége, továbbá nincs ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége. A környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszközök bemutatása: nemleges Környezetre káros anyagok készlete: nemleges Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék képzés nem volt Környezetvédelemmel kapcsolatosan költséget nem kellett elszámolni. III. EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Általános előírások szerinti kiegészítések a) Az eredmény-kimutatásban az össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése Az eredmény-kimutatás sorai tartalmilag nem változtak az előző évhez viszonyítva, az összehasonlíthatóság biztosított. b) Az eredmény-kimutatásban a tételátrendezések helyeinek megjelölése Az eredmény-kimutatás sorai tartalmilag nem változtak az előző évhez viszonyítva, az összehasonlíthatóság biztosított. c) Az eredmény-kimutatásban az értékelési eljárások megváltoztatás oka, hatása Eredmény-kimutatást érintő - értékelési eljárásból fakadó - változás 2012.évhez viszonyítva nem történt. Értékcsökkenési leírási kulcs %-án nem változtattunk. 2. Tételesen előírt kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz a) Rendkívüli bevételek és ráfordítások jogcímen elszámolt tételek évben nem voltak a Hitelszövetkezetnél. A rendkívüli bevételek és ráfordítások nem érintették a társasági adóalapot mivel ilyen tételeink nincsenek. A Hitelszövetkezet évben nem kapott végleges jelleggel folyósított vagy elszámolt támogatást. b) Valutában elszámolt bevétele, ráfordítása nem keletkezett a Hitelszövetkezetnek. 19

20 c) A pénzügyi szervezetek különadója 7 és a hitelintézeti járadék bemutatása A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK KÜLÖNADÓ BEMUTATÁSA TÁRGY ÉV Adóalap Mérlegfőösszeg (2009. évi) Bankközi hitelből követelés Hitelintézeti kötvény 0 Hitelintézeti részvény 0 Egyéb 0 Csökkentő tételek összeg: Módosított mérlegfőösszeg Pénzügyi szervezetek különadója A évi LIX. törvény alapján a Hitelszövetkezetnek járadékfizetési kötelezettsége nincs. d) A Hitelszövetkezet nem rendelkezik (a számviteli politikában rögzített definíció értelmében) kapcsolt felekkel, és velük lebonyolított lényeges ügyletekkel, ami nem a szokásos piaci feltételek szerint jött volna létre. 8 e) A társasági adóalapot módosító tételek Az adózás előtti eredmény alapján a évire jelentkező adófizetési kötelezettség a szükséges adóalap korrekciójának elvégzését követően a ténylegesen fizetendő összeg 316 eft. A társasági adó megállapítása során jelentkező adóalap korrekciós tételek a következők: Társasági adóalapot módosító tételek JÖVEDELEM NYERESÉG-MINIMUM MEGHATÁROZÁSA ÖSSZES BEVÉTEL KORRIGÁLT ÖSSZES BEVÉTEL JÖVEDELEM NYERESÉG MINIMUM (2%) ADÓALAPOT CSÖKKENTŐ TÉTELEK Adótörvény szerinti értékcsökkenés Kapott osztalék 0 0 KMOP támogatás 0 0 Hitelintézeti különadó 0 0 ADÓALAPOT CSÖKKENTŐ TÉTELEK ÖSSZESEN ADÓALAPOT NÖVELŐ TÉTELEK Költségként elszámolt értékcsökkenési leírás Alapítványnak fizetett támogatás ADÓALAPOT NÖVELŐ TÉTELEK ÖSSZESEN ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adóalapot csökkentő tételek Adóalapot növelő tételek MÓDOSÍTOTT ADÓALAP ÉVI ADÓKÖTELEZETTSÉG f) Figyelembe véve, hogy a Hitelszövetkezet üzleti éve veszteséges, hitelintézeti különadó átvezetésére nem került sor évi LIX.tv. 8 Szvt. 89. (6) 20

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt.

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG KSH: 14819131-6919-2 Cg.: 02-10-060351 DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1. KSH: 10117066-6419-122-14 Cg.: 14-02-000327 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043732 6419 122 05 Cg.: 05 02 000269 Szerencs és KörnyékeTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet

Főnix Takarékszövetkezet MÉRLEG Főnix Takarékszövetkezet KSH: 10044575-6419-122-09 Cg.: 09-02-000063 MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043158 6419 122 03 Cg.: 03 02 000162 Borotai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS Nyírbéltek, május 27. Szmutkó Illés elnök ügyvezető... 1 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 1

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben MÉRLEG KSH:10044513-6419-122-09 Cg.:09-02-000068 Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: )

A könyvviteli szolgáltatást végezte: Horváth Ágnes (engedélyszám: ) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. év Kft neve: CAR HUNGÁRIA Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Kft székhelye: 1046 Budapest, Bőröndös u. 26. 7/38. Kft telephelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 140. Kft adószáma:

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Kiegészitő melléklet 2011.

Kiegészitő melléklet 2011. Adószám: 18195376-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 12.760 'Állat és Ember' Állat és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület 1151 Budapest, Pisztráng u. 3. Kiegészitő

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2013.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS... 1 ÜZLETI JELENTÉS A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Nyírbélteki

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2009. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2009. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 2009. évi mérlegbeszámolójához 1 I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Kiszombor és Vidéke

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

1. Általános információk a beszámolóhoz A gazdálkodó bemutatása Az üzleti évi gazdálkodás körülményei A beszámoló közreműködői

1. Általános információk a beszámolóhoz A gazdálkodó bemutatása Az üzleti évi gazdálkodás körülményei A beszámoló közreműködői Oldal: 2 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása Az 2008. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 23923610-2-20 Cégbíróság: Zala megyei Cégjegyzék szám: 20-09-072648 HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság 8380 Hévíz Kossuth u.1. 2012. 06. 30. Fordulónap: 2012. június 30. Beszámolási

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben