Csanytelek község Szociális és egészségügyi alaptérképe 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanytelek község Szociális és egészségügyi alaptérképe 2013"

Átírás

1 Csanytelek község Szociális és egészségügyi alaptérképe 2013 Készítette: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegítő Szolgáltatás családgondozója, Kopasz Imréné 6647 Csanytelek, Baross Gábor utca 2. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A VIZSGÁLATRÓL... 4 A szociális térkép célja és funkciója... 4 A szociális térkép várható hatásai... 4 II. A MÓDSZEREKRŐL ÉS A MINTAVÉTELRŐL... 5 A kérdőív összeállításánál figyelembe vett szempontok... 5 III. A VIZSGÁLT MINTA... 7 A kérdőív kiértékelése... 7 A minta demográfiai összetétele... 7 IV. LAKÁSKÖRÜLMÉNYEK Lakóingatlanok típusa Lakóingatlanok komfortfokozata Ingatlanok tulajdoni viszonyai V. ÉLETMÓD Szabadidős tevékenységek Szabadidő eltöltése V. JÖVEDELMI HELYZET Rendszeres havi kiadások mértéke Családoknál előforduló tartozások Családi problémák VI. FOGLALKOZTATOTTSÁG, MUNKAERŐPIACI HELYZET Foglalkoztatottság Munkaerőpiaci helyzet VII. MUNKANÉLKÜLISÉG Álláskeresési technikák VIII. SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK A támogatást igénylők anyagi helyzete Igényelt támogatási formák A szociális támogatási rendszer Szociális szolgáltatást biztosító intézmények IX. EGÉSZÉGÜGY Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés Házi gyermekorvos Fogászat Védőnői ellátás Háziorvosi ellátás

3 Krónikus betegségek elterjedtsége Gyógyszertár X. A CSANYTELEKIEK HELYZETE A csanytelekieket foglalkoztató problémák Kisebbségek helyzete Lakókörnyezet megítélése A lakosok jövőbeni tervei Civil élet Csanyteleken A település lakóinak jellemzése XI. ÖSSZEGZÉS XII. JÖVŐKÉP - Jövőbeni feladatok MELLÉKLETEK számú melléklet: Csanytelek jellemzése számú melléklet: Kérdőív számú melléklet: Felhívás számú melléklet: Felmérő adatlap számú melléklet: Nyilatkozatok

4 I. A VIZSGÁLATRÓL A szociális térkép célja és funkciója A legáltalánosabban egy szociális térkép célja az, hogy egy helyi társadalomról az általános ismereteknél jóval mélyebb, relevánsabb képet nyújtson. Mutassa meg a helyi társadalom rétegződését, térbeli elhelyezkedését, a helyi társadalmi viszonyok rendszerét. Adjon képet a település gazdasági-társadalmi fejlődésében döntő szerepet játszó humánerőforrás erősségeiről és gyengeségeiről. Ebből következik az is, hogy a szociális térkép nem csak a deprivált rétegekről nyújthat mélyebb ismereteket, hanem a helyi társadalom erősségeiről, tartalékairól is. A döntéshozók támogatását is könnyebben elnyerhetjük, ha nemcsak a meglévő társadalmi problémák számbavételére törekszünk, így a kutatáshoz szükséges pénzt humánerőforrás térképre, nem pedig szociális térképre kérjük. Emellett a szociális térkép fontos funkciója az is, hogy a feltárt társadalmi problémák és a helyi szociális ellátórendszer illeszkedésének vizsgálatát elvégezze, és ennek ismeretében megítélje a segítői rendszer hatékonyságát, hatásosságát. Továbbá nagyon fontos annak tudatosítása, hogy az így kialakított adatbázis jövőbeni folyamatos karbantartását is meg kell oldani. A szociális térkép várható hatásai - Hozzájárulhat a település szociálpolitikai irányelveit lefektető, hosszú távú stratégia kidolgozásához. - Könnyebbé teheti a szociális jellegű célprogramok megfogalmazását. - Elősegítheti a szociális közigazgatás hatékonyabb működését. - Jó irányba tereli a lakosság és a közszereplők figyelmét, növelheti a szociális érzékenységet. - Aktivizálja a település szellemi erejét, a különböző szakemberek együttműködési készségét. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő Testülete megbízásából 2012 októberében - novemberében Csanytelek Községben a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családgondozója és szociális segítője kérdőíves adatfelvételen alapuló szociológiai kutatást végzett a település lakosságának körében. A szociális és egészügyi alaptérkép elkészítése előtt szükséges a település jellemzése, intézményrendszere, melyet a Szociális és egészségügyi térkép 1. számú melléklete tartalmaz. A vizsgálat célja az volt, hogy a kutatási eredmények által Csanytelek Község Önkormányzata képet alkothasson a településen élők munkaerőpiaci, anyagi, egészségügyi valamint szociális helyzetével és problémáival, az egészségügyi ellátási és a szociális támogatási rendszer működésével és az azzal kapcsolatos esetleges hiányosságokkal kapcsolatban. A kutatásban az objektív mutatók feltérképezése mellett nagy hangsúlyt fektettek a lakosság fentebb részletezett témákkal kapcsolatos szubjektív véleményének, értékítéletének és általános közérzetének megismerésére is. A vizsgálatunk során feltárt adatok lehetővé teszik, hogy a jövőben Csanytelek Község fejlesztési stratégiájának több részterületére vonatkozóan újabb, pontosabb helyzetfeltárást és - értékelést, valamint irányelveket és konkrét javaslatokat fogalmazhassunk meg. 4

5 A tanulmány elkészítése során a szociális térkép fogalmát a feltérképezés értelmében használtuk és ennek mentén a település területén, utcánként bontva elemzést készítettünk a demográfiai, szociális, anyagi helyzetéről, foglalkoztatási- és lakáskörülményeikről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevételéről, a lakosság egészségi helyzetéről, az általuk fontosnak tartott értékekről. Emellett bemutatásra kerülnek a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és a lakosság pénzbeli ellátásokból való részesedése. Ezen túlmenően dokumentumok elemzését és adatok másodelemzését végeztük el a rendelkezésre álló források, tanulmányok, elemzések felhasználásával. A pénzügyi adatok forrása az Egészségügyi és Szociális Iroda volt. A szociális és gyermekvédelmi intézmények bemutatásakor támaszkodtunk továbbá azokra a nyitott kérdéseket tartalmazó kérdőívekre, melyeket az egyes intézménynek küldtünk ki annak érdekében, hogy a legfrissebb adatokhoz hozzáférhessünk. II. A MÓDSZEREKRŐL ÉS A MINTAVÉTELRŐL A kutatás személyes interjúkészítési módszerrel zajlott, melynek során a megbízott kérdezőbiztosok véletlenszerűen kiválasztott csanyteleki lakosokat személyesen kerestek meg otthonukban. A válaszadás önkéntes volt és névtelenül zajlott. A kutatásban részt vett személyeket a lakosságtól kapott adatok és információk vonatkozásában szakmai titoktartás kötelezi. A szakmai módszertani szempontoknak megfelelően kialakított minta a lakosság helyi ismerete alapján utcánként kiválasztott alapsokaságot tekintette megkérdezett alanynak. A 300 válaszadó adataiból a reprezentativitásnak köszönhetően nagy biztonsággal lehet a település teljes felnőtt lakosságára vonatkozó következtetéseket levonni. A reprezentativitás kritériuma azt jelenti: minden tizennyolcadik életévét betöltött csanyteleki lakosnak azonos esélye volt a mintába való bekerülésre. A mintavétel a többlépcsős, véletlen kiválasztás módszerével történt. Az adatfelvételben részt vevő kettő kérdezőbiztos a számára előre meghatározott településrészben folyamatosan haladva találta meg az előírt számú lakost. A szociológiai elemzés alapját 300 darab, 50 kérdésből álló, átlagosan húsz perc időtartam alatt kitöltött kérdőív alkotta. A kérdőív a Szociális térkép 2. számú melléklete. A kérdőív összeállításánál figyelembe vett szempontok A kérdések összeállítását a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ családsegítő szolgáltatás családgondozója végezte el. Az adatvédelmi szabályokon túl figyelembe vette, hogy a kérdőívben a kérdések könnyen érthetőek legyenek, ne legyenek túl hosszúak, általánosan megfogalmazott kérdések szerepeljenek benne. A tanulmányban a kutatás során feltárt adatok bemutatása, az elemzés során megállapított következtetések, valamint az azok alapján megfogalmazott javaslatok összefoglalása olvasható. A szociális térkép készítésének nincsen egységes módszertana, sőt a szociális térképnek, mint fogalomnak sincsen egyetlen lehetséges meghatározása. Áttekintve a fellelhető szociális térképeket azt mondhatjuk, hogy a legtöbb esetben a térkép szót a feltérképezés értelmében használják a koncepciókat kidolgozók és ennek alapján nem törekednek az adatok valódi, térképes formában történő megjelenítésére, grafikus ábrázolására. A koncepciókat átnézve az is világos, hogy a szociális térkép készítése alatt az esetek többségében a szociális és 5

6 gyermekvédelmi intézmények bemutatását értik a szerzők ezt általában (de nem minden esetben) kiegészítve a lakosság körében lefolytatott empirikus szociológiai kutatás során nyert eredményekkel. A szociális és gyermekvédelmi intézmények bemutatása sokszor pusztán leíró jellegű - a meglévő dokumentációk és adatok másodelemzésére építve. A lakossági felmérés általában kiterjed alapvető demográfiai adatok bemutatására, valamint a háztartások és családok szerkezetének, összetételének vizsgálatára illetve a jövedelem, anyagi helyzet, foglalkoztatás, munkanélküliség, egészségi állapot mutatóinak ismertetésére. Egyes kérdőíves vizsgálatok ezeken túlmenően a megkeresett családok életmódját, életminőségét is kutatják, valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátások ismertségét, az ezekkel kapcsolatos tapasztalatokat. Tanulmányunkban mi a szociális térképet a feltérképezés és a térinformatika térkép fogalmának értelmében is használjuk, azaz átfogó képet adunk: - Csanytelek Község lakosainak szociális helyzetéről a község egészére nézve és területi bontásban, - a Község területén működő szociális és gyermekvédelmi intézményekről, - valamint tematikus térképeket készítünk térinformatikai eszközök segítésével területi bontásban a szociális szempontból kiemelt fontosságú témákra való tekintettel. A területi aspektus kutatásunk és a szociális térkép elkészítésének az alábbiak a meghatározó elemei: - önkormányzati kezelésű adatbázisok elemzése, - KSH statisztikai adatainak elemzése, - fókuszcsoportok, - kérdőíves adatfelvétel, - mélyinterjúk, - szociális szolgáltatók és önkormányzati háttérintézmények adatbázisai, - lakossági szolgáltatók rendelkezésre bocsájtott adatbázisának elemzése, - meglévő tanulmányok, stratégiák másodelemzése. A Szociális Térkép készítése során egyrészt szociológiai elemzést készítünk Csanytelek lakosainak szociális helyzetéről globálisan. Az elemzés során szociális helyzet alatt a következőket értjük és a következőket vizsgáljuk: - Szocio-demográfiai helyzetkép a település lakóiról, - Családok és háztartások összetétele, - Foglalkoztatás, munkanélküliség, - Lakásállomány, lakásellátottság, - A lakosság jövedelemi, anyagi és vagyoni helyzete (tartozások, hitelek, díjhátralékok, szubjektív és objektív depriváció), - Egészségi, mentális állapot, - Szociális és gyermekvédelmi ellátásokban való részvétel (az ezek iránti igény, ezek megítélése). Mind a fókuszcsoport, mind a mélyinterjú módszere, az úgynevezett kvalitatív kutatási módszerek körébe tartozik. E körbe tartozó módszereken keresztül szerzett adatokra jellemző, hogy nem könnyen számszerűsíthetőek, ugyanakkor kiválóan alkalmasak attitűdök, társadalmi folyamatok időbeli vizsgálatára a maguk természetes közegében. 6

7 III. A VIZSGÁLT MINTA A kérdőív kiértékelése A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ családsegítő szolgáltatásban dolgozó családgondozója és 1 fő segítő végezte el a kérdőívek kitöltetését a lakosokkal, helyszínen és a családsegítő szolgálat irodájában. A 300 darab kérdőíves interjút hozzávetőlegesen 3 hónap alatt készítették el. A kérdőívek kiértékelése 1 hónapig tartott, 2 fő napi 6 órában végezte ezt a feladatot a családgondozó irányításával. A minta demográfiai összetétele A megkérdezett neme Nő 74 Férfi 26 N =300 A mintába került válaszadók nemek szerinti megoszlása a nők aránya magasabb, ezzel erősen felülreprezentált a férfiakkal szemben. Ezek a mutató számok azzal magyarázható, hogy az egyedül élők többsége nő és özvegy. A nyilatkozó férfiak nagyobb a a középkorosztályhoz tartozik. Az idős, egyedül élő férfiak nem szívesen nyilatkoznak. Mennyi idős Ön? éves 2, éves éves 24, éves 20,00 65 évnél idősebb 41,00 Nem tudja 0 N = 300 A mintában megfelelően közel azonos arányban vannak jelen év közötti, év közötti és 51 évesnél idősebb válaszadók. A mintába kerültek utcánkénti megoszlása, lakott nem lakott ingatlanok utca neve kérdőívek száma Lakott ingatlanok száma Lakatlan ingatlanok száma Ingatlanok száma összesen 1. Ady Endre utca Arany János utca Árpád utca Baross Gábor utca Béla utca Bem utca

8 7. Bercsényi Miklós utca Botond utca Budai Nagy Antal utca Csongrádi utca Damjanich utca Dilitor Dózsa György utca Dögállás Gábor Áron utca Gárdonyi Géza utca Határ út Járandó utca Jókai Mór utca József Attila utca Juhász Gyula utca Kisköz utca Kiss Ernő utca Kossuth Lajos utca Lehet utca Martinovics utca Móricz Zsigmond utca Nagy Imre utca Nagy-gyep Nefelejcs utca Oláhállás Petőfi utca Pókföld utca Pusztaszeri utca Radnóti Miklós utca Rákóczi utca Sík Széchenyi utca Szegedi utca Szent István utca Szent László utca Táncsics Mihály utca Tiszai utca Tömörkényi utca Török Bálint utca Vasvári Pál utca Volentér János tér összesen: A táblázatból megállapítható, hogy a településen lévő ingatlanok közel 20 % lakatlan. Minták kialakításának sok összetevője volt. Egyik adott utca, lakott lakás állománya. Úgy alakítottuk ki, hogy Csanytelek belterületén és külterületén valamint tanyás térségben utcánként kerüljön be válaszadó a kutatásunkba. 8

9 A kérdezőbiztosok ezért különböző 47 utcából 37 utca lakóinak körében készítették el a 300 darab interjút. A kimaradt utcák a településtől távol eső területek, vagy szinte egy nagybirtok része például a Határ utcában már nincs lakóépület, mert elbontották. Gábor Áron utca egy lakóházból áll, amely lakatlan. Budai Nagy Antal utcában 3 gazdaság működik. Juhász Gyula utca egy lakott ingatlanból áll. 9

10 Családi állapot Házas 36,33 Hajadon/nőtlen 13,34 Élettárssal él 12,34 Elvált 12,66 Özvegy 25,33 N = 300 Családi állapotát tekintve mintánk kevesebb több mint fele (36,33%) házas, kicsivel több, mint egytizede (12,34%) élettársával él együtt. Az elváltak száma viszonylag magas. Arányszám közel azonos az élettársi kapcsolatban élők számával (12,66%). Magas az özvegyek száma (25,33%). A válaszadók (13,34%) még hajadon, illetve nőtlen. Hányan élnek egy háztartásban? Egyedül él 29,66 Kétfős háztartásban él 31,33 Közepes méretű háztartásban él (3-5 fő) 38,66 Nagy háztartásban él (6 fő vagy annál több) 0,20 Nem válaszol 0,15 N = 300 Válaszadóink közül kétfős (31,33%) és közepes méretű 3-5 fős (38,66%) háztartásokban élnek legnagyobb arányban. Míg az egyedül élők aránya a minta (29,66%) teszi ki, addig a nagy hat főnél nagyobb lélekszámú háztartásokban élők számaránya a minta egészéhez képest nem számottevő (0,20%). Azért már a családok többsége meggondolja a gyermekvállalást. Bizonytalan gazdasági környezetben nem kívánnak több gyermeket vállalni. Az egyedül élők többsége özvegy, viszonylag alacsony a hajadon/ nőtlenek száma. Nagyobb lélekszámú háztartásokban is egyre gyakoribb az élettársi kapcsolat, mely kapcsolati formát nem mindig ismerik el. Leginkább csak akkor, ha névtelenül lehet nyilatkozni. A válaszadók és családtagjai korösszetétele (Halmozott adat) Korosztály fő 0-3 éves 26 3, éves 33 3, éves , éves 64 7, éves , éves , éves 68 8,17 70 év felett ,70 Összesen 832 fő 100 A kérdőívekben 300 fő nyilatkozott családjáról, így 832 főről szűrünk le adatokat melyek fontosak számunkra, és vonhatunk le következtetéseket. Viszonylag alacsony a 300 háztartásban a kiskorú gyermekek aránya (27,66%). A középkorúak aránya (50,47%). Az időskorúak aránya (21,87 %). 10

11 Hány kiskorú gyermeke van? 1 40, , ,92 4 vagy több 11,42 N = 115 Válaszadóink 38,33%-nak van kiskorú, egyötödének, 18,2%-nak nagykorú gyermeke. Összességében minden második megkérdezettünk (51,6%) szülő, közülük minden tizediknek kis- és nagykorú gyermeke is van. Kiskorú gyermeket nevelő válaszadóink között az átlagos gyerekszám 1,52: közülük minden másodiknak (57,22%) egy, egyharmaduknak (34,94%) két gyermeke van. A nagykorú gyermekkel rendelkező szülőknél jellemzőbb az egy gyermek (73,63%), így körükben az átlagos gyermekszám is alacsonyabb: 1,2. Hány nagykorú gyermeke van? 1 73, ,98 3 3,85 4 0,55 N = 137 A megkeresett háztartások felében (49%) él egy vagy több gyermek-, vagy felnőtt korú eltartott személy. Összesen hány eltartott él Önnel egy háztartásban? Objektív mutató a válaszadók nyilatkozatából leszűrt adat Nincs eltartott 57 1 fő 18 2 fő 14,1 3 fő 4,6 4 vagy több fő 4,3 Nem válaszol 2 N = 300 Él-e Önnel egy háztartásban valamilyen jellegű fogyatékkal élő ember? Nincs 65 Van 20 Nem válaszolt 15 N = 300 A megkérdezettek háztartásában (20%) van tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő családtag. Nem válaszolt (15 %) ami feltételezhető, hogy személyiségében sértőnek érezte a kérdést. 11

12 Megkérdeztük, hogy igényelne-e külső segítséget a gondozáshoz? Aki igényelne segítséget az (0,5%). Feltűnően magas azon válaszadók száma, akik nem kérnek külső segítséget a gondozáshoz (55 %). Van nem válaszoló (39%). Mi az Ön családtagjai legmagasabb iskolai végzettsége? Nyolc általánosnál kevesebb 8 Általános iskola 44 Szakmunkásképző 32 Szakközépiskola 8 Gimnázium 5 Technikum 1 Főiskola 2 Egyetem 0 N = 723 A megkérdezettek és családtagjai között (723 fő) viszonylagosan alacsony azoknak a száma, akik nem fejezték be a nyolc osztályt. A mutató szám nyugdíjas korosztályra vonatkozik leginkább. Nagyon magas (44%) a szakképzetlenek száma, akik általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. Szakképesítéssel csak (32 %) rendelkezik. Nagyon alacsony a Szakközépiskolai, gimnáziumi végzettséggel rendelkezők száma. Főiskolai végzettségű a vizsgált állomány (2%). IV. LAKÁSKÖRÜLMÉNYEK Kutatásunkban igyekeztünk reprezentatív módon kiválasztott mintánk lakáskörülményeinek, lakóingatlanaik komfortfokozatának feltérképezésével átfogó képet adni a csanyteleki lakosság lakás- és életkörülményeiről. Emellett a megkérdezettek életmódját vizsgáló kérdések megfogalmazásával arra is törekedtünk, hogy az életviteli mintákra vonatkozóan szintén következtetéseket tudjunk levonni. Lakóingatlanok típusa Milyen típusú lakásban él? Önálló magánház 98,33 Panel Nincs Társasház/ Sorház 1,67 Ikerház/ Házrész Nincs Nem válaszol 0 N = 300 Csanyteleken, alapvetően családi házas építészeti jellegének megfelelően mintánk jelentős többsége (98,33%) önálló magánházban lakik, melyhez különböző nagyságú földterületek tartoznak. A társasházi/sorházi jellegű ingatlanokban élők aránya a minta fennmaradó (1,67 %). 12

13 Mióta él Csanyteleken 1-20 éve 23, éve 25, éve 31,67 71 felett 19,32 Nem válaszol 0 N = 300 A kutatásban résztvevők 2 időintervallumban is (1-20 év, év kategóriában) véletlenszerűen közel azonos ban nyilatkoztak arról, hogy mióta élnek Csanyteleken. Ettől kivétel a év kategória, mert ott az időintervallum 10 évvel hosszabbra került meghatározásra a kérdőív összeállításánál. Erre a kérdésre mindenki válaszolt. Megkérdeztük a lakóingatlanok építésének idejét 1-20 éve éve éve felett 43 Nem válaszol 0 N = 300 A válaszadók csak többsége nem tudta pontosan megmondani, hogy mikor épült az ingatlana. Ezért az adatok valóságtartalma csak vélelmezett. Az biztos leszűrhető, hogy az elmúlt 20 év alatt új lakóingatlan nem épült. A legtöbb lakóingatlan (43 %) 71 év feletti. Építmény állaga megfelelő 74 Felújításra szorul 25 Bontásra váró 1 Nem válaszol 0 N = 300 Megkérdeztük, hogy milyennek becsüli a lakóingatlana állagát. A nagy többség (74 %) elmondása alapján a lakása megfelelő állagú. Kisseb arányszámú válaszoló (25 %) szeretné felújítani. Bontásra váró 2 ingatlan válaszadók (1 %). Tervezi a lakás felújítást? Igen tervezi (26,7 %). A válaszadók többsége nem tervezi (73,3 %). A felújítást szeretnék 1-2 éven belül megtenni (24,4 %). Azonban sokan nem tudják megoldani még a kisebb felújításokat sem mert anyagilag nem tudják biztosítani a felújítás költségét. (2,3 %) nem is válaszolt a megadott kérdésre. Arra a kérdésre, hogy önerőből megtudja - e oldani csak (7,6 %) válaszolt igennel. A válaszadók többsége (52 %) nem tudja megoldani a lakás felújítást. Feltűnően magas közel (40 %) nem is válaszolt a kérdésre. 13

14 Lakóingatlanok komfortfokozata Milyen a lakás komfortfokozata? Összkomfort 74,00 Félkomfort 19,00 Komfort nélküli 6,66 Nem válaszol 0,34 N = 300 Kutatásunk adatai szerint a csanyteleki lakásállomány komfortfokozat szempontjából kifejezetten jó minőségűnek tekinthető: válaszadóink csaknem mindegyike (74%) összkomfortos lakásban él, míg a komfortfokozat nélküli lakóingatlanok száma elhanyagolható nagyságrendű (6,66%). Van az Ön háztartásában? Több válasz lehetséges! villany 95,66 vezetékes víz 94,33 fürdőszoba 61,00 gáz 75,66 kábeltelevízió 33,33 N = 300 A lakások magas komfortfokozatának megfelelően az ingatlanok közüzemi szolgáltatásokkal való ellátottsága is kiemelkedő: csaknem minden háztartásban van villany (95,66), vezetékes víz- (94,33%) és gázszolgáltatás (75,66%) valamint fürdőszoba (61,00%) is. A szennyvíz a település nincs és a kábeltelevíziós kiépítettség viszonylag alacsony (33,33). Hány négyzetméter alapterületű az a lakás, amelyben Ön él? 40 m2-nél kevesebb m2 között m2 között m2 között m2 között m2 között m2 között m2 között m2 között m2 vagy annál több 1 Nem tudja/ Nem válaszol 0 N = 300 átlagos lakásnagyság: 88,6 m2 A lakóingatlanok alapterületi adatai szerint válaszadóink körében kifejezetten nagy (88,6) négyzetméter az átlagos lakásnagyság. A lakások alapterület szerinti megoszlását bemutató táblázatunkban látható, hogy míg a hagyományos lakásbesorolás szerint kisméretűnek tekintett 40 négyzetméter alatti 14

15 ingatlanokban csupán mintánk nagyon alacsony hányada (1%) él, addig a kifejezetten nagy 100 négyzetméter vagy annál nagyobb lakóterületű otthonokban lakók aránya a minta (23%). Adataink szerint a csanyteleki lakóingatlanok között négyzetméter, valamint négyzetméter alapterületű lakások találhatók legnagyobb számban. Ingatlanok tulajdoni viszonyai A válaszadó lakása / háza... Önálló magántulajdon 84 Albérlet 1 Résztulajdon 0 Önkormányzati bérlemény 0 Szívességi lakáshasználó 14 Haszonélvező 1 N = 300 Az ingatlan-tulajdoni viszonyokat tekintve azt tapasztaltuk, hogy a lakásállomány legnagyobb részében (84%) az ingatlanok tulajdonosai élnek. A résztulajdonú lakásokban (0%), az albérletben (1%) és az önkormányzati bérleményben (0%) élők száma nem számottevő. Viszont jelen vannak a szívességi lakáshasználók viszonylag magas arányban (14%). Ez azt jelenti, hogy vannak olyan tulajdonosok, akik lakóingatlanuk védelmében beengednek családokat ezzel segítenek lakhatási problémák megoldásában és nem kell tartaniuk esetleges ingatlanba illetéktelen személyek behatolásától. Van a családja tulajdonában? Több válasz lehetséges! gépjármű 37 motorkerékpár 12 televízió 94 hagyományos mosógép 38 digitális fényképezőgép 6 hűtőszekrény 99 automata mosógép 61 mikrohullámú sütő 82,9 számítógép 22 laptop 5 mosogatógép 3 internet hozzáférés 25 kábel TV 33 N = 300 A lakás- és életkörülmények vizsgálatakor a lakóingatlanon kívüli ingatlan tulajdonlás mértékét és a lakosság néhány kiemelt tartós fogyasztási cikkel való ellátottságát is igyekeztünk felmérni. Gépkocsija a válaszadók (37%) van. A tartós fogyasztási cikkek között a hűtőszekrény, az automata mosógép és a mikrohullámú sütő elterjedtsége általános, mintánk nagy többsége rendelkezik velük. Személyi számítógép viszonylag kevés háztartásban van, laptopok száma 15

16 elenyésző. A mosogatógép csak a háztartások (3%) ban található. A mai energia árak mellett még ha csökkenő tendenciát is mutatnak általánosságban a mosogatógép luxuscikknek számit az alacsony jövedelemmel rendelkező családoknak. V. ÉLETMÓD Kérdőívünkben a válaszadók életmódját vizsgáló kérdések megfogalmazásával arra törekedtünk, hogy minél pontosabb képet alakíthassunk ki a csanyteleki lakosság életviteli mintáira vonatkozóan. Szabadidős tevékenységek Szabadidős tevékenységeikről két vonatkozásban kérdeztük a csanytelekieket volt-e a család az utóbbi öt évben nyaralni, illetve az elmúlt egy évben volt-e valaki szórakozni a családtagok közül. A két szórakozási forma valamelyikére a családok felében (50,9% és 54,92%) volt példa a vizsgált időszakban. A nyaraló megkérdezettek jellemzően egész családjukkal együtt utaztak. A szabadidős tevékenységek életkor szerinti meghatározottsága miatt adatainkat életkor csoportonkénti bontásban is bemutatjuk. Táblázatunkban látható, hogy az életkor előrehaladtával jelentősen lecsökken az elmúlt öt évben nyaraláson részt vettek aránya. Volt-e a család közösen vagy a család valamelyik tagja külön az elmúlt öt évben nyaralni? éves éves éves éves 65 évnél idősebb teljes minta Senki nem volt Igen, volt az egész család Nem válaszol Összesen N 300 A részminta fele (48,92%) csak belföldi, negyede (25,74%) csak külföldi, míg a többiek (24,76%) minkét típusú üdülésen részt vettek. A nyaralás típusának életkorok szerinti összehasonlításakor azt tapasztaljuk: az idősebbek körében ugyan abszolút értékben kevesebb a nyaraláson részt vevők száma, azonban a fiataloknál nagyobb arányban vannak közöttük bel- és külföldi nyaralásokon egyaránt résztvevők. Szabadidő eltöltése A szórakozási szokásokkal kapcsolatban mindenképpen szükséges a megkérdezettek válaszainak korcsoportonkénti bemutatása, hiszen az idősebb korosztály tagjai a fiataloknál jóval ritkábban és kisebb arányban járnak szórakozni. Amíg a legfiatalabb válaszadói csoport tagjainak jelentős többsége (81,2%), addig az év közöttieknek már kevesebb mint fele (43,02%), a legidősebbeknek pedig alig egytizede (14,38%) volt egy vagy több alkalommal valamilyen szórakozóhelyen, rendezvényen ez elmúlt egy évben. Láthatjuk tehát, hogy a 36 évnél idősebbek körében már jelentős s az életkorral egyre fokozódóbb arányban találunk olyan csanyteleki lakosokat, akik saját bevallásuk szerint egy évnél hosszabb ideje nem szórakoztak otthonukon kívül. 16

17 Mivel tölti a szabadidejét? Több válasz is adható! (halmozott adat) éves éves éves éves 65 évnél idősebb teljes minta olvas internetezik kertészkedik tévét néz nem válaszolt A két különféle szabadidős tevékenységben részt vettek arányát összehasonlítva és életkorukat figyelembe véve azt tapasztaljuk: a válaszadók és családtagjai körében az idősebb megkérdezettek felé haladva egyre nagyobb arányban találunk az elmúlt időszakban a szórakozás minkét említett formájából kimaradtakat. Nem nyaraló, nem szórakozó válaszadók éves éves éves éves 65 évnél idősebb teljes minta Százalék 16,24 16,90 26,50 45,93 78,77 34,20 N=117 N=213 N=351 N=172 N=146 N = 1000 Megállapíthatjuk tehát, hogy a csanyteleki lakosságon belül nem elhanyagolható azok aránya, akik életmódjában nem kap szerepet a szórakozás valamely formája. Ennek hátterében a személyes igények- és szemléletbeli eltérések mellett anyagi tényezőket és megfontolásokat feltételezünk. V. JÖVEDELMI HELYZET Válaszadóink jövedelmi viszonyainak, átlagos kiadási tételeinek megismertetésével általános helyzetképet kívánunk rajzolni a csanyteleki lakosság anyagi helyzetét illetően. Az objektív anyagi mutatók felmérése mellett kiemelkedően fontosnak tartjuk a lakosság személyes anyagi helyzetére vonatkozó szubjektív megítélésének feltérképezését és bemutatását is. Ennek érdekében kérdőívünkben számos olyan kérdést fogalmaztunk meg, amelyek megválaszolásával megkérdezetteink számadatokkal meghatározható anyagi léte mellett, közérzetéről, egyéni problémáiról is képet alkothatunk. A havi jövedelmi viszonyokat a nagyobb válaszadási hajlandóság érdekében konkrét összegek helyett jövedelem intervallumok mentén igyekeztünk feltérképezni. Kíváncsiak voltunk válaszadóink jelenlegi családi összjövedelmére és azt is megkérdeztük, véleményük szerint minimálisan mekkora összegből tudna családjuk még éppen megélni. Mennyi a családjuk havi összes nettó jövedelme?/becsült adat/ Ft-nál kevesebb Ft között Ft között Ft között Ft között Ft között 0 Nem tudja/ Nem válaszol 0 N =

18 Az adatok szerint a válaszadónk (39%) családi összjövedelme alatta marad a havi ötvenezer forintnak. Közöttük a minta egészénél nagyobb arányban fordulnak elő munkanélküli, nyugdíjas és rokkantnyugdíjas válaszadók. Minden második család többfős háztartásban él, ennek megfelelően egy főre jutó havi jövedelmük a jelenlegi létminimum összeg alattinak tekinthető. Az ezer és a ezer forint közötti jövedelemsávba közel azonos számú (39,% és 31%), mintánk csaknem háromötödét kitevő válaszadó sorolható ezer forint közötti családi bevételből él mintánk minimális része (11%), míg a legfelső havi 200 ezer forintot meghaladó családi összjövedelmű kategóriába a megkérdezett háztartások (3%) tartozik. A számok tükrében megállapítható, hogy a családok többsége nagyon szerény körülmények között élhet. Természetes függvénye a kiválasztott válaszadók társadalmi viszonyaira is kaphatunk választ. A fiatal, és középkorú családok életét leginkább a munkanélküliség, a gyermeknevelés anyagi nehézségei nehezíti meg. Az idősebb korosztály, aki már nyugdíjas az alacsony nyugdíj összege, mert például hiába dolgozott le valaki több mint 40 évet a háziiparba amikor a havi juttatása alacsony volt. Rendszeres havi kiadások mértéke Az anyagi viszonyok és lehetőségek még pontosabb feltérképezése érdekében válaszadóink családi összjövedelmükhöz viszonyított havi rendszeres kiadásainak mértékére is rákérdeztünk. Családjuk összjövedelmének hány át költik egy átlagos hónapban élelmiszerre? 0-20% között 17, % között % között 32, % között 3 Nem tudja/ Nem válaszol 3,1 N = 300 A csanytelekiek arra kértük: becsüljék meg egy átlagos hónap élelmiszer kiadásainak, valamint lakásfenntartási költségeinek összjövedelmükön belüli os arányát. A havi élelmiszerkiadások az esetek többségében a család összjövedelmének (44%), illetve (32,6%) közötti részét emésztik fel. A teljes minta csaknem egyötöde (17,3%) közöttük kifejezetten alacsony és nagyon magas családi összjövedelemmel rendelkezőket is találunk összjövedelmének kevesebb, mint egyötödét fordítja élelmiszerekre. Harminc válaszadónk (3%) családja azonban jövedelmeinek nagyobbik felét élelmiszervásárlásra fordítja. A családjuk összjövedelmének hány át költik egy átlagos hónapban a lakásuk fenntartására? (rezsi költségek) 0-20% között 8, % között 36, % között % között 1,7 Nem tudja/ Nem válaszol 3,1 N =

19 Az élelmiszerkiadásokhoz hasonlóan a rezsiköltségek felmérésénél is azt tapasztaltuk: a lakásfenntartásra költött havi kiadások is jellemzően (36,3%), illetve (50%) közötti részét emésztik fel a család összjövedelmének. Az arányok azonban változtak, ami abba az irányba mutat, miszerint a lakásfenntartás az élelmiszerkiadásoknál nagyobb anyagi terhet ró a családok egy jelentős részére. Míg élelmiszerekre a minta egyharmada (32,6%), addig rezsiköltségekre a minta fele (50%) kényszerül kiadni jövedelmeinek harmadát-felét. Az élelmiszerre költött költségek adataival összevetve számottevően kisebb azok aránya, akik jövedelmeiknek kevesebb, mint egyötödét fordítja rezsiköltségre (rezsinél 8,9%, élelmiszernél 17,3%). Havi élelmiszer és lakásfenntartási költségek kiadás kategóriáinak viszonya A lakásfenntartási költség magasabb 28,4 Az élelmiszer költség magasabb 12,1 Azonos kiadás kategóriák 56 Nem összehasonlítható 3,5 N = 300 Az élelmiszer és rezsi költségek kiadás kategóriái közötti eltéréseket és azok irányát szintén egy jelzőszám segítségével mutathatjuk ki. A válaszadók egy kis hányadától (3,5%) nem állt rendelkezésünkre minkét adat, így esetükben nem lehetett kialakítani a jelzőszámot. Mintánk valamivel több, mint fele (56%) az élelmiszer- és a rezsikiadásra vonatkozó kérdésünknél is ugyanazt a os intervallumot jelölte meg, tehát élelmiszerre és lakásfenntartásra költött jövedelemhányada közel azonos. Mintánk kétötöde azonban eltérő válaszokat adott a két kérdésre: a válaszadók egytizedénél (12,1%) az élelmiszer-, közel harminc ánál (28,4%) a lakásfenntartási költségek jelentenek nagyobb havi kiadási tételt. Az anyagi helyzet szubjektív megítélése A jövedelmi viszonyok és kiadási tételek mutatóinak feltárásán túl fontosnak tartottuk a lakosság saját anyagi helyzetével kapcsolatos szubjektív megítélésének megismerését is. Az alábbi állítások közül melyik jellemzi leginkább? /becsült adat/ Beosztással kijövünk jövedelmeinkből 62 Hónap végére gyakran teljesen kiürül a családi kassza 11 A havi jövedelmekből gond nélkül megélünk 3 Gyakran előfordul, hogy alapvető dolgokban is hiányt szenvedünk/nélkülözünk 6 Nem tudja/ Nem válaszol 18 N =

20 Kérdésünkre válaszadóink valamivel több, mint fele (65%) nem számolt be kifejezett anyagi gondokról. Mintánk fele (62%) beosztással kijön jövedelmeiből, egy kisebb létszámú csoport (3%) pedig úgy értékelte, hogy havi jövedelmeiből gondok nélkül megél családja. Az általunk megkérdezettek 17%-a azonban családja megélhetési körülményeit értékelve anyagi problémákról számolt be. 11%-ban fordul elő, hogy hónap végére gyakran teljesen kiürül a családi kassza, míg húszból egy családban (6%) gyakran előfordul, hogy alapvető dolgokban is hiányt szenvednek/ nélkülöznek. A megkérdezettek 18 %-a nem válaszolt erre kérdésre. Van-e a családnak jelenleg tartozása? Igen 28,67 Nincs 71,33 N = 300 Megkérdezettek (28,6 %) rendelkezik közüzemi, és hiteltartozással, (71,33 %) nincs tartozása. Felhalmozott tartozás összege Ft Ft 24, Ft Ft 25, Ft Ft 31, Ft Ft 12, Ft 5,8 N = 86 A megkérdezettek közül (28,6 %) 86 főnek van valamilyen tartozása. Arra, hogy a tartozások közüzemi vagy banki tartozás vagy magánszemélynek való szűrést nem végeztük el. De a számokból következtetni lehet, mert a szolgáltatók már általában Ft tartozásnál kikapcsolják a rendszerből az adóst és megkezdik a behajtási eljárást. Tehát valószínűsíthető, hogy az Ft tartozás már banki eredetű. Mennyi a havi törlesztő részlet nagysága? Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6 Nem válaszol 22 N = 86 A válaszadók (62 %) Ft alatti törlesztő részlettel rendelkezik. (10 % ) Ft alatt. Kisseb (6%) Ft vagy az alatti. A nem válaszolók (22 %) nem nyilatkozott a törlesztés nagyságáról. Hogy miért találgatásokba nem bocsátkozunk. Családoknál előforduló tartozások Milyen gyakran marad el a számlák fizetésével havonta 15 kéthavonta 6 háromhavonta 3 20

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

Adatlap. Magánszemély (egyéni vállalkozó) adófizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

Adatlap. Magánszemély (egyéni vállalkozó) adófizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Adatlap Magánszemély (egyéni vállalkozó) adófizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Tájékoztatjuk a kérelmezőt, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény alapján

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2016. év július hónap Jóváhagyta: Tapolcai Zoltán főosztályvezető Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Módszertan Kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 5. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 4. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív 14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Az adatokat bizalmasan kezeljük, csak a kutatás céljára használjuk fel. Szociális szükségletfelmérő kérdőív A kérdőív Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: TAJ száma: Családi

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%):

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

9. SZER GYORSJELENTÉS

9. SZER GYORSJELENTÉS 9. SZER GYORSJELENTÉS A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) adatállományának elemzése a 2014. április 1. és 2016. november 30. közötti időszakra vonatkozóan Tartalom Bevezetés... 3 Álláskeresőkre vonatkozó

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT TÁMOP 5.5.5: A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM A TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS ÉS A HATÓSÁGI MUNKA ERŐSÍTÉSE Simonovits Bori Budapest, 2010 A KUTATÁS TÉMÁJA

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Reform. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Reform. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Reform SPSS állomány neve: D09 Budapest, 2002. október Reform 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ADATFELVÉTELRŐL...3 1. TÁBLÁZAT A REFORM KUTATÁS ELKÉSZÜLT KÉRDŐÍVEINEK SZÁMA

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma:

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: Iktatószám: Átvétel dátuma: Ügyfél Neve PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő, Szent István u. 28. Telefon: 06-29-530-210, Fax: 06-29-530-213 kozpont@patriatakarek.hu HITELKÉRELEM LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):...

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... K É R E L E M Települési lakhatási támogatás 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... 2. Születési helye:.....ideje: év hó.nap 3. Állampolgársága:... 4. Anyja születési

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes A 2016. évi mikrocenzus, kis népszámlálás Célja, hogy két népszámlálás között

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Kutatás a rezsicsökkentésről

Kutatás a rezsicsökkentésről Kutatás a rezsicsökkentésről A társadalom véleménye a rezsicsökkentésről Jövedelem Képzettség Kor Nem Lakástípus Aktivitás A magyar társadalom rezsiköltségei és problémaérzékelése (KSH, Eurobarometer,

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2016. év november hónap Jóváhagyta: Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52)

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

A kérelem benyújtható: ig.

A kérelem benyújtható: ig. 1. sz. melléklet a 19/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez A kérelem benyújtható: 2016.12.12-ig. KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSHEZ Személyi adatok Név: Születési név:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben