Csanytelek község Szociális és egészségügyi alaptérképe 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanytelek község Szociális és egészségügyi alaptérképe 2013"

Átírás

1 Csanytelek község Szociális és egészségügyi alaptérképe 2013 Készítette: Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegítő Szolgáltatás családgondozója, Kopasz Imréné 6647 Csanytelek, Baross Gábor utca 2. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A VIZSGÁLATRÓL... 4 A szociális térkép célja és funkciója... 4 A szociális térkép várható hatásai... 4 II. A MÓDSZEREKRŐL ÉS A MINTAVÉTELRŐL... 5 A kérdőív összeállításánál figyelembe vett szempontok... 5 III. A VIZSGÁLT MINTA... 7 A kérdőív kiértékelése... 7 A minta demográfiai összetétele... 7 IV. LAKÁSKÖRÜLMÉNYEK Lakóingatlanok típusa Lakóingatlanok komfortfokozata Ingatlanok tulajdoni viszonyai V. ÉLETMÓD Szabadidős tevékenységek Szabadidő eltöltése V. JÖVEDELMI HELYZET Rendszeres havi kiadások mértéke Családoknál előforduló tartozások Családi problémák VI. FOGLALKOZTATOTTSÁG, MUNKAERŐPIACI HELYZET Foglalkoztatottság Munkaerőpiaci helyzet VII. MUNKANÉLKÜLISÉG Álláskeresési technikák VIII. SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK A támogatást igénylők anyagi helyzete Igényelt támogatási formák A szociális támogatási rendszer Szociális szolgáltatást biztosító intézmények IX. EGÉSZÉGÜGY Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés Házi gyermekorvos Fogászat Védőnői ellátás Háziorvosi ellátás

3 Krónikus betegségek elterjedtsége Gyógyszertár X. A CSANYTELEKIEK HELYZETE A csanytelekieket foglalkoztató problémák Kisebbségek helyzete Lakókörnyezet megítélése A lakosok jövőbeni tervei Civil élet Csanyteleken A település lakóinak jellemzése XI. ÖSSZEGZÉS XII. JÖVŐKÉP - Jövőbeni feladatok MELLÉKLETEK számú melléklet: Csanytelek jellemzése számú melléklet: Kérdőív számú melléklet: Felhívás számú melléklet: Felmérő adatlap számú melléklet: Nyilatkozatok

4 I. A VIZSGÁLATRÓL A szociális térkép célja és funkciója A legáltalánosabban egy szociális térkép célja az, hogy egy helyi társadalomról az általános ismereteknél jóval mélyebb, relevánsabb képet nyújtson. Mutassa meg a helyi társadalom rétegződését, térbeli elhelyezkedését, a helyi társadalmi viszonyok rendszerét. Adjon képet a település gazdasági-társadalmi fejlődésében döntő szerepet játszó humánerőforrás erősségeiről és gyengeségeiről. Ebből következik az is, hogy a szociális térkép nem csak a deprivált rétegekről nyújthat mélyebb ismereteket, hanem a helyi társadalom erősségeiről, tartalékairól is. A döntéshozók támogatását is könnyebben elnyerhetjük, ha nemcsak a meglévő társadalmi problémák számbavételére törekszünk, így a kutatáshoz szükséges pénzt humánerőforrás térképre, nem pedig szociális térképre kérjük. Emellett a szociális térkép fontos funkciója az is, hogy a feltárt társadalmi problémák és a helyi szociális ellátórendszer illeszkedésének vizsgálatát elvégezze, és ennek ismeretében megítélje a segítői rendszer hatékonyságát, hatásosságát. Továbbá nagyon fontos annak tudatosítása, hogy az így kialakított adatbázis jövőbeni folyamatos karbantartását is meg kell oldani. A szociális térkép várható hatásai - Hozzájárulhat a település szociálpolitikai irányelveit lefektető, hosszú távú stratégia kidolgozásához. - Könnyebbé teheti a szociális jellegű célprogramok megfogalmazását. - Elősegítheti a szociális közigazgatás hatékonyabb működését. - Jó irányba tereli a lakosság és a közszereplők figyelmét, növelheti a szociális érzékenységet. - Aktivizálja a település szellemi erejét, a különböző szakemberek együttműködési készségét. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő Testülete megbízásából 2012 októberében - novemberében Csanytelek Községben a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családgondozója és szociális segítője kérdőíves adatfelvételen alapuló szociológiai kutatást végzett a település lakosságának körében. A szociális és egészügyi alaptérkép elkészítése előtt szükséges a település jellemzése, intézményrendszere, melyet a Szociális és egészségügyi térkép 1. számú melléklete tartalmaz. A vizsgálat célja az volt, hogy a kutatási eredmények által Csanytelek Község Önkormányzata képet alkothasson a településen élők munkaerőpiaci, anyagi, egészségügyi valamint szociális helyzetével és problémáival, az egészségügyi ellátási és a szociális támogatási rendszer működésével és az azzal kapcsolatos esetleges hiányosságokkal kapcsolatban. A kutatásban az objektív mutatók feltérképezése mellett nagy hangsúlyt fektettek a lakosság fentebb részletezett témákkal kapcsolatos szubjektív véleményének, értékítéletének és általános közérzetének megismerésére is. A vizsgálatunk során feltárt adatok lehetővé teszik, hogy a jövőben Csanytelek Község fejlesztési stratégiájának több részterületére vonatkozóan újabb, pontosabb helyzetfeltárást és - értékelést, valamint irányelveket és konkrét javaslatokat fogalmazhassunk meg. 4

5 A tanulmány elkészítése során a szociális térkép fogalmát a feltérképezés értelmében használtuk és ennek mentén a település területén, utcánként bontva elemzést készítettünk a demográfiai, szociális, anyagi helyzetéről, foglalkoztatási- és lakáskörülményeikről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevételéről, a lakosság egészségi helyzetéről, az általuk fontosnak tartott értékekről. Emellett bemutatásra kerülnek a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és a lakosság pénzbeli ellátásokból való részesedése. Ezen túlmenően dokumentumok elemzését és adatok másodelemzését végeztük el a rendelkezésre álló források, tanulmányok, elemzések felhasználásával. A pénzügyi adatok forrása az Egészségügyi és Szociális Iroda volt. A szociális és gyermekvédelmi intézmények bemutatásakor támaszkodtunk továbbá azokra a nyitott kérdéseket tartalmazó kérdőívekre, melyeket az egyes intézménynek küldtünk ki annak érdekében, hogy a legfrissebb adatokhoz hozzáférhessünk. II. A MÓDSZEREKRŐL ÉS A MINTAVÉTELRŐL A kutatás személyes interjúkészítési módszerrel zajlott, melynek során a megbízott kérdezőbiztosok véletlenszerűen kiválasztott csanyteleki lakosokat személyesen kerestek meg otthonukban. A válaszadás önkéntes volt és névtelenül zajlott. A kutatásban részt vett személyeket a lakosságtól kapott adatok és információk vonatkozásában szakmai titoktartás kötelezi. A szakmai módszertani szempontoknak megfelelően kialakított minta a lakosság helyi ismerete alapján utcánként kiválasztott alapsokaságot tekintette megkérdezett alanynak. A 300 válaszadó adataiból a reprezentativitásnak köszönhetően nagy biztonsággal lehet a település teljes felnőtt lakosságára vonatkozó következtetéseket levonni. A reprezentativitás kritériuma azt jelenti: minden tizennyolcadik életévét betöltött csanyteleki lakosnak azonos esélye volt a mintába való bekerülésre. A mintavétel a többlépcsős, véletlen kiválasztás módszerével történt. Az adatfelvételben részt vevő kettő kérdezőbiztos a számára előre meghatározott településrészben folyamatosan haladva találta meg az előírt számú lakost. A szociológiai elemzés alapját 300 darab, 50 kérdésből álló, átlagosan húsz perc időtartam alatt kitöltött kérdőív alkotta. A kérdőív a Szociális térkép 2. számú melléklete. A kérdőív összeállításánál figyelembe vett szempontok A kérdések összeállítását a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ családsegítő szolgáltatás családgondozója végezte el. Az adatvédelmi szabályokon túl figyelembe vette, hogy a kérdőívben a kérdések könnyen érthetőek legyenek, ne legyenek túl hosszúak, általánosan megfogalmazott kérdések szerepeljenek benne. A tanulmányban a kutatás során feltárt adatok bemutatása, az elemzés során megállapított következtetések, valamint az azok alapján megfogalmazott javaslatok összefoglalása olvasható. A szociális térkép készítésének nincsen egységes módszertana, sőt a szociális térképnek, mint fogalomnak sincsen egyetlen lehetséges meghatározása. Áttekintve a fellelhető szociális térképeket azt mondhatjuk, hogy a legtöbb esetben a térkép szót a feltérképezés értelmében használják a koncepciókat kidolgozók és ennek alapján nem törekednek az adatok valódi, térképes formában történő megjelenítésére, grafikus ábrázolására. A koncepciókat átnézve az is világos, hogy a szociális térkép készítése alatt az esetek többségében a szociális és 5

6 gyermekvédelmi intézmények bemutatását értik a szerzők ezt általában (de nem minden esetben) kiegészítve a lakosság körében lefolytatott empirikus szociológiai kutatás során nyert eredményekkel. A szociális és gyermekvédelmi intézmények bemutatása sokszor pusztán leíró jellegű - a meglévő dokumentációk és adatok másodelemzésére építve. A lakossági felmérés általában kiterjed alapvető demográfiai adatok bemutatására, valamint a háztartások és családok szerkezetének, összetételének vizsgálatára illetve a jövedelem, anyagi helyzet, foglalkoztatás, munkanélküliség, egészségi állapot mutatóinak ismertetésére. Egyes kérdőíves vizsgálatok ezeken túlmenően a megkeresett családok életmódját, életminőségét is kutatják, valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátások ismertségét, az ezekkel kapcsolatos tapasztalatokat. Tanulmányunkban mi a szociális térképet a feltérképezés és a térinformatika térkép fogalmának értelmében is használjuk, azaz átfogó képet adunk: - Csanytelek Község lakosainak szociális helyzetéről a község egészére nézve és területi bontásban, - a Község területén működő szociális és gyermekvédelmi intézményekről, - valamint tematikus térképeket készítünk térinformatikai eszközök segítésével területi bontásban a szociális szempontból kiemelt fontosságú témákra való tekintettel. A területi aspektus kutatásunk és a szociális térkép elkészítésének az alábbiak a meghatározó elemei: - önkormányzati kezelésű adatbázisok elemzése, - KSH statisztikai adatainak elemzése, - fókuszcsoportok, - kérdőíves adatfelvétel, - mélyinterjúk, - szociális szolgáltatók és önkormányzati háttérintézmények adatbázisai, - lakossági szolgáltatók rendelkezésre bocsájtott adatbázisának elemzése, - meglévő tanulmányok, stratégiák másodelemzése. A Szociális Térkép készítése során egyrészt szociológiai elemzést készítünk Csanytelek lakosainak szociális helyzetéről globálisan. Az elemzés során szociális helyzet alatt a következőket értjük és a következőket vizsgáljuk: - Szocio-demográfiai helyzetkép a település lakóiról, - Családok és háztartások összetétele, - Foglalkoztatás, munkanélküliség, - Lakásállomány, lakásellátottság, - A lakosság jövedelemi, anyagi és vagyoni helyzete (tartozások, hitelek, díjhátralékok, szubjektív és objektív depriváció), - Egészségi, mentális állapot, - Szociális és gyermekvédelmi ellátásokban való részvétel (az ezek iránti igény, ezek megítélése). Mind a fókuszcsoport, mind a mélyinterjú módszere, az úgynevezett kvalitatív kutatási módszerek körébe tartozik. E körbe tartozó módszereken keresztül szerzett adatokra jellemző, hogy nem könnyen számszerűsíthetőek, ugyanakkor kiválóan alkalmasak attitűdök, társadalmi folyamatok időbeli vizsgálatára a maguk természetes közegében. 6

7 III. A VIZSGÁLT MINTA A kérdőív kiértékelése A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ családsegítő szolgáltatásban dolgozó családgondozója és 1 fő segítő végezte el a kérdőívek kitöltetését a lakosokkal, helyszínen és a családsegítő szolgálat irodájában. A 300 darab kérdőíves interjút hozzávetőlegesen 3 hónap alatt készítették el. A kérdőívek kiértékelése 1 hónapig tartott, 2 fő napi 6 órában végezte ezt a feladatot a családgondozó irányításával. A minta demográfiai összetétele A megkérdezett neme Nő 74 Férfi 26 N =300 A mintába került válaszadók nemek szerinti megoszlása a nők aránya magasabb, ezzel erősen felülreprezentált a férfiakkal szemben. Ezek a mutató számok azzal magyarázható, hogy az egyedül élők többsége nő és özvegy. A nyilatkozó férfiak nagyobb a a középkorosztályhoz tartozik. Az idős, egyedül élő férfiak nem szívesen nyilatkoznak. Mennyi idős Ön? éves 2, éves éves 24, éves 20,00 65 évnél idősebb 41,00 Nem tudja 0 N = 300 A mintában megfelelően közel azonos arányban vannak jelen év közötti, év közötti és 51 évesnél idősebb válaszadók. A mintába kerültek utcánkénti megoszlása, lakott nem lakott ingatlanok utca neve kérdőívek száma Lakott ingatlanok száma Lakatlan ingatlanok száma Ingatlanok száma összesen 1. Ady Endre utca Arany János utca Árpád utca Baross Gábor utca Béla utca Bem utca

8 7. Bercsényi Miklós utca Botond utca Budai Nagy Antal utca Csongrádi utca Damjanich utca Dilitor Dózsa György utca Dögállás Gábor Áron utca Gárdonyi Géza utca Határ út Járandó utca Jókai Mór utca József Attila utca Juhász Gyula utca Kisköz utca Kiss Ernő utca Kossuth Lajos utca Lehet utca Martinovics utca Móricz Zsigmond utca Nagy Imre utca Nagy-gyep Nefelejcs utca Oláhállás Petőfi utca Pókföld utca Pusztaszeri utca Radnóti Miklós utca Rákóczi utca Sík Széchenyi utca Szegedi utca Szent István utca Szent László utca Táncsics Mihály utca Tiszai utca Tömörkényi utca Török Bálint utca Vasvári Pál utca Volentér János tér összesen: A táblázatból megállapítható, hogy a településen lévő ingatlanok közel 20 % lakatlan. Minták kialakításának sok összetevője volt. Egyik adott utca, lakott lakás állománya. Úgy alakítottuk ki, hogy Csanytelek belterületén és külterületén valamint tanyás térségben utcánként kerüljön be válaszadó a kutatásunkba. 8

9 A kérdezőbiztosok ezért különböző 47 utcából 37 utca lakóinak körében készítették el a 300 darab interjút. A kimaradt utcák a településtől távol eső területek, vagy szinte egy nagybirtok része például a Határ utcában már nincs lakóépület, mert elbontották. Gábor Áron utca egy lakóházból áll, amely lakatlan. Budai Nagy Antal utcában 3 gazdaság működik. Juhász Gyula utca egy lakott ingatlanból áll. 9

10 Családi állapot Házas 36,33 Hajadon/nőtlen 13,34 Élettárssal él 12,34 Elvált 12,66 Özvegy 25,33 N = 300 Családi állapotát tekintve mintánk kevesebb több mint fele (36,33%) házas, kicsivel több, mint egytizede (12,34%) élettársával él együtt. Az elváltak száma viszonylag magas. Arányszám közel azonos az élettársi kapcsolatban élők számával (12,66%). Magas az özvegyek száma (25,33%). A válaszadók (13,34%) még hajadon, illetve nőtlen. Hányan élnek egy háztartásban? Egyedül él 29,66 Kétfős háztartásban él 31,33 Közepes méretű háztartásban él (3-5 fő) 38,66 Nagy háztartásban él (6 fő vagy annál több) 0,20 Nem válaszol 0,15 N = 300 Válaszadóink közül kétfős (31,33%) és közepes méretű 3-5 fős (38,66%) háztartásokban élnek legnagyobb arányban. Míg az egyedül élők aránya a minta (29,66%) teszi ki, addig a nagy hat főnél nagyobb lélekszámú háztartásokban élők számaránya a minta egészéhez képest nem számottevő (0,20%). Azért már a családok többsége meggondolja a gyermekvállalást. Bizonytalan gazdasági környezetben nem kívánnak több gyermeket vállalni. Az egyedül élők többsége özvegy, viszonylag alacsony a hajadon/ nőtlenek száma. Nagyobb lélekszámú háztartásokban is egyre gyakoribb az élettársi kapcsolat, mely kapcsolati formát nem mindig ismerik el. Leginkább csak akkor, ha névtelenül lehet nyilatkozni. A válaszadók és családtagjai korösszetétele (Halmozott adat) Korosztály fő 0-3 éves 26 3, éves 33 3, éves , éves 64 7, éves , éves , éves 68 8,17 70 év felett ,70 Összesen 832 fő 100 A kérdőívekben 300 fő nyilatkozott családjáról, így 832 főről szűrünk le adatokat melyek fontosak számunkra, és vonhatunk le következtetéseket. Viszonylag alacsony a 300 háztartásban a kiskorú gyermekek aránya (27,66%). A középkorúak aránya (50,47%). Az időskorúak aránya (21,87 %). 10

11 Hány kiskorú gyermeke van? 1 40, , ,92 4 vagy több 11,42 N = 115 Válaszadóink 38,33%-nak van kiskorú, egyötödének, 18,2%-nak nagykorú gyermeke. Összességében minden második megkérdezettünk (51,6%) szülő, közülük minden tizediknek kis- és nagykorú gyermeke is van. Kiskorú gyermeket nevelő válaszadóink között az átlagos gyerekszám 1,52: közülük minden másodiknak (57,22%) egy, egyharmaduknak (34,94%) két gyermeke van. A nagykorú gyermekkel rendelkező szülőknél jellemzőbb az egy gyermek (73,63%), így körükben az átlagos gyermekszám is alacsonyabb: 1,2. Hány nagykorú gyermeke van? 1 73, ,98 3 3,85 4 0,55 N = 137 A megkeresett háztartások felében (49%) él egy vagy több gyermek-, vagy felnőtt korú eltartott személy. Összesen hány eltartott él Önnel egy háztartásban? Objektív mutató a válaszadók nyilatkozatából leszűrt adat Nincs eltartott 57 1 fő 18 2 fő 14,1 3 fő 4,6 4 vagy több fő 4,3 Nem válaszol 2 N = 300 Él-e Önnel egy háztartásban valamilyen jellegű fogyatékkal élő ember? Nincs 65 Van 20 Nem válaszolt 15 N = 300 A megkérdezettek háztartásában (20%) van tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő családtag. Nem válaszolt (15 %) ami feltételezhető, hogy személyiségében sértőnek érezte a kérdést. 11

12 Megkérdeztük, hogy igényelne-e külső segítséget a gondozáshoz? Aki igényelne segítséget az (0,5%). Feltűnően magas azon válaszadók száma, akik nem kérnek külső segítséget a gondozáshoz (55 %). Van nem válaszoló (39%). Mi az Ön családtagjai legmagasabb iskolai végzettsége? Nyolc általánosnál kevesebb 8 Általános iskola 44 Szakmunkásképző 32 Szakközépiskola 8 Gimnázium 5 Technikum 1 Főiskola 2 Egyetem 0 N = 723 A megkérdezettek és családtagjai között (723 fő) viszonylagosan alacsony azoknak a száma, akik nem fejezték be a nyolc osztályt. A mutató szám nyugdíjas korosztályra vonatkozik leginkább. Nagyon magas (44%) a szakképzetlenek száma, akik általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. Szakképesítéssel csak (32 %) rendelkezik. Nagyon alacsony a Szakközépiskolai, gimnáziumi végzettséggel rendelkezők száma. Főiskolai végzettségű a vizsgált állomány (2%). IV. LAKÁSKÖRÜLMÉNYEK Kutatásunkban igyekeztünk reprezentatív módon kiválasztott mintánk lakáskörülményeinek, lakóingatlanaik komfortfokozatának feltérképezésével átfogó képet adni a csanyteleki lakosság lakás- és életkörülményeiről. Emellett a megkérdezettek életmódját vizsgáló kérdések megfogalmazásával arra is törekedtünk, hogy az életviteli mintákra vonatkozóan szintén következtetéseket tudjunk levonni. Lakóingatlanok típusa Milyen típusú lakásban él? Önálló magánház 98,33 Panel Nincs Társasház/ Sorház 1,67 Ikerház/ Házrész Nincs Nem válaszol 0 N = 300 Csanyteleken, alapvetően családi házas építészeti jellegének megfelelően mintánk jelentős többsége (98,33%) önálló magánházban lakik, melyhez különböző nagyságú földterületek tartoznak. A társasházi/sorházi jellegű ingatlanokban élők aránya a minta fennmaradó (1,67 %). 12

13 Mióta él Csanyteleken 1-20 éve 23, éve 25, éve 31,67 71 felett 19,32 Nem válaszol 0 N = 300 A kutatásban résztvevők 2 időintervallumban is (1-20 év, év kategóriában) véletlenszerűen közel azonos ban nyilatkoztak arról, hogy mióta élnek Csanyteleken. Ettől kivétel a év kategória, mert ott az időintervallum 10 évvel hosszabbra került meghatározásra a kérdőív összeállításánál. Erre a kérdésre mindenki válaszolt. Megkérdeztük a lakóingatlanok építésének idejét 1-20 éve éve éve felett 43 Nem válaszol 0 N = 300 A válaszadók csak többsége nem tudta pontosan megmondani, hogy mikor épült az ingatlana. Ezért az adatok valóságtartalma csak vélelmezett. Az biztos leszűrhető, hogy az elmúlt 20 év alatt új lakóingatlan nem épült. A legtöbb lakóingatlan (43 %) 71 év feletti. Építmény állaga megfelelő 74 Felújításra szorul 25 Bontásra váró 1 Nem válaszol 0 N = 300 Megkérdeztük, hogy milyennek becsüli a lakóingatlana állagát. A nagy többség (74 %) elmondása alapján a lakása megfelelő állagú. Kisseb arányszámú válaszoló (25 %) szeretné felújítani. Bontásra váró 2 ingatlan válaszadók (1 %). Tervezi a lakás felújítást? Igen tervezi (26,7 %). A válaszadók többsége nem tervezi (73,3 %). A felújítást szeretnék 1-2 éven belül megtenni (24,4 %). Azonban sokan nem tudják megoldani még a kisebb felújításokat sem mert anyagilag nem tudják biztosítani a felújítás költségét. (2,3 %) nem is válaszolt a megadott kérdésre. Arra a kérdésre, hogy önerőből megtudja - e oldani csak (7,6 %) válaszolt igennel. A válaszadók többsége (52 %) nem tudja megoldani a lakás felújítást. Feltűnően magas közel (40 %) nem is válaszolt a kérdésre. 13

14 Lakóingatlanok komfortfokozata Milyen a lakás komfortfokozata? Összkomfort 74,00 Félkomfort 19,00 Komfort nélküli 6,66 Nem válaszol 0,34 N = 300 Kutatásunk adatai szerint a csanyteleki lakásállomány komfortfokozat szempontjából kifejezetten jó minőségűnek tekinthető: válaszadóink csaknem mindegyike (74%) összkomfortos lakásban él, míg a komfortfokozat nélküli lakóingatlanok száma elhanyagolható nagyságrendű (6,66%). Van az Ön háztartásában? Több válasz lehetséges! villany 95,66 vezetékes víz 94,33 fürdőszoba 61,00 gáz 75,66 kábeltelevízió 33,33 N = 300 A lakások magas komfortfokozatának megfelelően az ingatlanok közüzemi szolgáltatásokkal való ellátottsága is kiemelkedő: csaknem minden háztartásban van villany (95,66), vezetékes víz- (94,33%) és gázszolgáltatás (75,66%) valamint fürdőszoba (61,00%) is. A szennyvíz a település nincs és a kábeltelevíziós kiépítettség viszonylag alacsony (33,33). Hány négyzetméter alapterületű az a lakás, amelyben Ön él? 40 m2-nél kevesebb m2 között m2 között m2 között m2 között m2 között m2 között m2 között m2 között m2 vagy annál több 1 Nem tudja/ Nem válaszol 0 N = 300 átlagos lakásnagyság: 88,6 m2 A lakóingatlanok alapterületi adatai szerint válaszadóink körében kifejezetten nagy (88,6) négyzetméter az átlagos lakásnagyság. A lakások alapterület szerinti megoszlását bemutató táblázatunkban látható, hogy míg a hagyományos lakásbesorolás szerint kisméretűnek tekintett 40 négyzetméter alatti 14

15 ingatlanokban csupán mintánk nagyon alacsony hányada (1%) él, addig a kifejezetten nagy 100 négyzetméter vagy annál nagyobb lakóterületű otthonokban lakók aránya a minta (23%). Adataink szerint a csanyteleki lakóingatlanok között négyzetméter, valamint négyzetméter alapterületű lakások találhatók legnagyobb számban. Ingatlanok tulajdoni viszonyai A válaszadó lakása / háza... Önálló magántulajdon 84 Albérlet 1 Résztulajdon 0 Önkormányzati bérlemény 0 Szívességi lakáshasználó 14 Haszonélvező 1 N = 300 Az ingatlan-tulajdoni viszonyokat tekintve azt tapasztaltuk, hogy a lakásállomány legnagyobb részében (84%) az ingatlanok tulajdonosai élnek. A résztulajdonú lakásokban (0%), az albérletben (1%) és az önkormányzati bérleményben (0%) élők száma nem számottevő. Viszont jelen vannak a szívességi lakáshasználók viszonylag magas arányban (14%). Ez azt jelenti, hogy vannak olyan tulajdonosok, akik lakóingatlanuk védelmében beengednek családokat ezzel segítenek lakhatási problémák megoldásában és nem kell tartaniuk esetleges ingatlanba illetéktelen személyek behatolásától. Van a családja tulajdonában? Több válasz lehetséges! gépjármű 37 motorkerékpár 12 televízió 94 hagyományos mosógép 38 digitális fényképezőgép 6 hűtőszekrény 99 automata mosógép 61 mikrohullámú sütő 82,9 számítógép 22 laptop 5 mosogatógép 3 internet hozzáférés 25 kábel TV 33 N = 300 A lakás- és életkörülmények vizsgálatakor a lakóingatlanon kívüli ingatlan tulajdonlás mértékét és a lakosság néhány kiemelt tartós fogyasztási cikkel való ellátottságát is igyekeztünk felmérni. Gépkocsija a válaszadók (37%) van. A tartós fogyasztási cikkek között a hűtőszekrény, az automata mosógép és a mikrohullámú sütő elterjedtsége általános, mintánk nagy többsége rendelkezik velük. Személyi számítógép viszonylag kevés háztartásban van, laptopok száma 15

16 elenyésző. A mosogatógép csak a háztartások (3%) ban található. A mai energia árak mellett még ha csökkenő tendenciát is mutatnak általánosságban a mosogatógép luxuscikknek számit az alacsony jövedelemmel rendelkező családoknak. V. ÉLETMÓD Kérdőívünkben a válaszadók életmódját vizsgáló kérdések megfogalmazásával arra törekedtünk, hogy minél pontosabb képet alakíthassunk ki a csanyteleki lakosság életviteli mintáira vonatkozóan. Szabadidős tevékenységek Szabadidős tevékenységeikről két vonatkozásban kérdeztük a csanytelekieket volt-e a család az utóbbi öt évben nyaralni, illetve az elmúlt egy évben volt-e valaki szórakozni a családtagok közül. A két szórakozási forma valamelyikére a családok felében (50,9% és 54,92%) volt példa a vizsgált időszakban. A nyaraló megkérdezettek jellemzően egész családjukkal együtt utaztak. A szabadidős tevékenységek életkor szerinti meghatározottsága miatt adatainkat életkor csoportonkénti bontásban is bemutatjuk. Táblázatunkban látható, hogy az életkor előrehaladtával jelentősen lecsökken az elmúlt öt évben nyaraláson részt vettek aránya. Volt-e a család közösen vagy a család valamelyik tagja külön az elmúlt öt évben nyaralni? éves éves éves éves 65 évnél idősebb teljes minta Senki nem volt Igen, volt az egész család Nem válaszol Összesen N 300 A részminta fele (48,92%) csak belföldi, negyede (25,74%) csak külföldi, míg a többiek (24,76%) minkét típusú üdülésen részt vettek. A nyaralás típusának életkorok szerinti összehasonlításakor azt tapasztaljuk: az idősebbek körében ugyan abszolút értékben kevesebb a nyaraláson részt vevők száma, azonban a fiataloknál nagyobb arányban vannak közöttük bel- és külföldi nyaralásokon egyaránt résztvevők. Szabadidő eltöltése A szórakozási szokásokkal kapcsolatban mindenképpen szükséges a megkérdezettek válaszainak korcsoportonkénti bemutatása, hiszen az idősebb korosztály tagjai a fiataloknál jóval ritkábban és kisebb arányban járnak szórakozni. Amíg a legfiatalabb válaszadói csoport tagjainak jelentős többsége (81,2%), addig az év közöttieknek már kevesebb mint fele (43,02%), a legidősebbeknek pedig alig egytizede (14,38%) volt egy vagy több alkalommal valamilyen szórakozóhelyen, rendezvényen ez elmúlt egy évben. Láthatjuk tehát, hogy a 36 évnél idősebbek körében már jelentős s az életkorral egyre fokozódóbb arányban találunk olyan csanyteleki lakosokat, akik saját bevallásuk szerint egy évnél hosszabb ideje nem szórakoztak otthonukon kívül. 16

17 Mivel tölti a szabadidejét? Több válasz is adható! (halmozott adat) éves éves éves éves 65 évnél idősebb teljes minta olvas internetezik kertészkedik tévét néz nem válaszolt A két különféle szabadidős tevékenységben részt vettek arányát összehasonlítva és életkorukat figyelembe véve azt tapasztaljuk: a válaszadók és családtagjai körében az idősebb megkérdezettek felé haladva egyre nagyobb arányban találunk az elmúlt időszakban a szórakozás minkét említett formájából kimaradtakat. Nem nyaraló, nem szórakozó válaszadók éves éves éves éves 65 évnél idősebb teljes minta Százalék 16,24 16,90 26,50 45,93 78,77 34,20 N=117 N=213 N=351 N=172 N=146 N = 1000 Megállapíthatjuk tehát, hogy a csanyteleki lakosságon belül nem elhanyagolható azok aránya, akik életmódjában nem kap szerepet a szórakozás valamely formája. Ennek hátterében a személyes igények- és szemléletbeli eltérések mellett anyagi tényezőket és megfontolásokat feltételezünk. V. JÖVEDELMI HELYZET Válaszadóink jövedelmi viszonyainak, átlagos kiadási tételeinek megismertetésével általános helyzetképet kívánunk rajzolni a csanyteleki lakosság anyagi helyzetét illetően. Az objektív anyagi mutatók felmérése mellett kiemelkedően fontosnak tartjuk a lakosság személyes anyagi helyzetére vonatkozó szubjektív megítélésének feltérképezését és bemutatását is. Ennek érdekében kérdőívünkben számos olyan kérdést fogalmaztunk meg, amelyek megválaszolásával megkérdezetteink számadatokkal meghatározható anyagi léte mellett, közérzetéről, egyéni problémáiról is képet alkothatunk. A havi jövedelmi viszonyokat a nagyobb válaszadási hajlandóság érdekében konkrét összegek helyett jövedelem intervallumok mentén igyekeztünk feltérképezni. Kíváncsiak voltunk válaszadóink jelenlegi családi összjövedelmére és azt is megkérdeztük, véleményük szerint minimálisan mekkora összegből tudna családjuk még éppen megélni. Mennyi a családjuk havi összes nettó jövedelme?/becsült adat/ Ft-nál kevesebb Ft között Ft között Ft között Ft között Ft között 0 Nem tudja/ Nem válaszol 0 N =

18 Az adatok szerint a válaszadónk (39%) családi összjövedelme alatta marad a havi ötvenezer forintnak. Közöttük a minta egészénél nagyobb arányban fordulnak elő munkanélküli, nyugdíjas és rokkantnyugdíjas válaszadók. Minden második család többfős háztartásban él, ennek megfelelően egy főre jutó havi jövedelmük a jelenlegi létminimum összeg alattinak tekinthető. Az ezer és a ezer forint közötti jövedelemsávba közel azonos számú (39,% és 31%), mintánk csaknem háromötödét kitevő válaszadó sorolható ezer forint közötti családi bevételből él mintánk minimális része (11%), míg a legfelső havi 200 ezer forintot meghaladó családi összjövedelmű kategóriába a megkérdezett háztartások (3%) tartozik. A számok tükrében megállapítható, hogy a családok többsége nagyon szerény körülmények között élhet. Természetes függvénye a kiválasztott válaszadók társadalmi viszonyaira is kaphatunk választ. A fiatal, és középkorú családok életét leginkább a munkanélküliség, a gyermeknevelés anyagi nehézségei nehezíti meg. Az idősebb korosztály, aki már nyugdíjas az alacsony nyugdíj összege, mert például hiába dolgozott le valaki több mint 40 évet a háziiparba amikor a havi juttatása alacsony volt. Rendszeres havi kiadások mértéke Az anyagi viszonyok és lehetőségek még pontosabb feltérképezése érdekében válaszadóink családi összjövedelmükhöz viszonyított havi rendszeres kiadásainak mértékére is rákérdeztünk. Családjuk összjövedelmének hány át költik egy átlagos hónapban élelmiszerre? 0-20% között 17, % között % között 32, % között 3 Nem tudja/ Nem válaszol 3,1 N = 300 A csanytelekiek arra kértük: becsüljék meg egy átlagos hónap élelmiszer kiadásainak, valamint lakásfenntartási költségeinek összjövedelmükön belüli os arányát. A havi élelmiszerkiadások az esetek többségében a család összjövedelmének (44%), illetve (32,6%) közötti részét emésztik fel. A teljes minta csaknem egyötöde (17,3%) közöttük kifejezetten alacsony és nagyon magas családi összjövedelemmel rendelkezőket is találunk összjövedelmének kevesebb, mint egyötödét fordítja élelmiszerekre. Harminc válaszadónk (3%) családja azonban jövedelmeinek nagyobbik felét élelmiszervásárlásra fordítja. A családjuk összjövedelmének hány át költik egy átlagos hónapban a lakásuk fenntartására? (rezsi költségek) 0-20% között 8, % között 36, % között % között 1,7 Nem tudja/ Nem válaszol 3,1 N =

19 Az élelmiszerkiadásokhoz hasonlóan a rezsiköltségek felmérésénél is azt tapasztaltuk: a lakásfenntartásra költött havi kiadások is jellemzően (36,3%), illetve (50%) közötti részét emésztik fel a család összjövedelmének. Az arányok azonban változtak, ami abba az irányba mutat, miszerint a lakásfenntartás az élelmiszerkiadásoknál nagyobb anyagi terhet ró a családok egy jelentős részére. Míg élelmiszerekre a minta egyharmada (32,6%), addig rezsiköltségekre a minta fele (50%) kényszerül kiadni jövedelmeinek harmadát-felét. Az élelmiszerre költött költségek adataival összevetve számottevően kisebb azok aránya, akik jövedelmeiknek kevesebb, mint egyötödét fordítja rezsiköltségre (rezsinél 8,9%, élelmiszernél 17,3%). Havi élelmiszer és lakásfenntartási költségek kiadás kategóriáinak viszonya A lakásfenntartási költség magasabb 28,4 Az élelmiszer költség magasabb 12,1 Azonos kiadás kategóriák 56 Nem összehasonlítható 3,5 N = 300 Az élelmiszer és rezsi költségek kiadás kategóriái közötti eltéréseket és azok irányát szintén egy jelzőszám segítségével mutathatjuk ki. A válaszadók egy kis hányadától (3,5%) nem állt rendelkezésünkre minkét adat, így esetükben nem lehetett kialakítani a jelzőszámot. Mintánk valamivel több, mint fele (56%) az élelmiszer- és a rezsikiadásra vonatkozó kérdésünknél is ugyanazt a os intervallumot jelölte meg, tehát élelmiszerre és lakásfenntartásra költött jövedelemhányada közel azonos. Mintánk kétötöde azonban eltérő válaszokat adott a két kérdésre: a válaszadók egytizedénél (12,1%) az élelmiszer-, közel harminc ánál (28,4%) a lakásfenntartási költségek jelentenek nagyobb havi kiadási tételt. Az anyagi helyzet szubjektív megítélése A jövedelmi viszonyok és kiadási tételek mutatóinak feltárásán túl fontosnak tartottuk a lakosság saját anyagi helyzetével kapcsolatos szubjektív megítélésének megismerését is. Az alábbi állítások közül melyik jellemzi leginkább? /becsült adat/ Beosztással kijövünk jövedelmeinkből 62 Hónap végére gyakran teljesen kiürül a családi kassza 11 A havi jövedelmekből gond nélkül megélünk 3 Gyakran előfordul, hogy alapvető dolgokban is hiányt szenvedünk/nélkülözünk 6 Nem tudja/ Nem válaszol 18 N =

20 Kérdésünkre válaszadóink valamivel több, mint fele (65%) nem számolt be kifejezett anyagi gondokról. Mintánk fele (62%) beosztással kijön jövedelmeiből, egy kisebb létszámú csoport (3%) pedig úgy értékelte, hogy havi jövedelmeiből gondok nélkül megél családja. Az általunk megkérdezettek 17%-a azonban családja megélhetési körülményeit értékelve anyagi problémákról számolt be. 11%-ban fordul elő, hogy hónap végére gyakran teljesen kiürül a családi kassza, míg húszból egy családban (6%) gyakran előfordul, hogy alapvető dolgokban is hiányt szenvednek/ nélkülöznek. A megkérdezettek 18 %-a nem válaszolt erre kérdésre. Van-e a családnak jelenleg tartozása? Igen 28,67 Nincs 71,33 N = 300 Megkérdezettek (28,6 %) rendelkezik közüzemi, és hiteltartozással, (71,33 %) nincs tartozása. Felhalmozott tartozás összege Ft Ft 24, Ft Ft 25, Ft Ft 31, Ft Ft 12, Ft 5,8 N = 86 A megkérdezettek közül (28,6 %) 86 főnek van valamilyen tartozása. Arra, hogy a tartozások közüzemi vagy banki tartozás vagy magánszemélynek való szűrést nem végeztük el. De a számokból következtetni lehet, mert a szolgáltatók már általában Ft tartozásnál kikapcsolják a rendszerből az adóst és megkezdik a behajtási eljárást. Tehát valószínűsíthető, hogy az Ft tartozás már banki eredetű. Mennyi a havi törlesztő részlet nagysága? Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6 Nem válaszol 22 N = 86 A válaszadók (62 %) Ft alatti törlesztő részlettel rendelkezik. (10 % ) Ft alatt. Kisseb (6%) Ft vagy az alatti. A nem válaszolók (22 %) nem nyilatkozott a törlesztés nagyságáról. Hogy miért találgatásokba nem bocsátkozunk. Családoknál előforduló tartozások Milyen gyakran marad el a számlák fizetésével havonta 15 kéthavonta 6 háromhavonta 3 20

Miskolc Megyei Jogú Város Szociális Térképe, 2011.

Miskolc Megyei Jogú Város Szociális Térképe, 2011. Miskolc Megyei Jogú Város Szociális Térképe, 2011. Készítette: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS TÉRKÉPE, 2011. MEGBÍZÓ: MISKOLC MEGYEI

Részletesebben

JELENTÉS. a TÁMOP-5.4.1-12 Szociális szolgáltatások modernizációja elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósult kutatások eredményeiről

JELENTÉS. a TÁMOP-5.4.1-12 Szociális szolgáltatások modernizációja elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósult kutatások eredményeiről TÁMOP 5.4.1-12. Szociális Szolgáltatások Modernizációja Módszertani kiadványok JELENTÉS a TÁMOP-5.4.1-12 Szociális szolgáltatások modernizációja elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósult kutatások

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014 Készült a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására Egymásra hangolva című pályázati

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

AZ IDŐSKORÚ NÉPESSÉG FŐBB JELLEMZŐI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEI

AZ IDŐSKORÚ NÉPESSÉG FŐBB JELLEMZŐI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEI AZ IDŐSKORÚ NÉPESSÉG FŐBB JELLEMZŐI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEI Budapest, 2004. Az összefoglalás a Központi Statisztikai Hivatal közelmúltban megjelent kiadványainak felhasználásával készült. Az összefoglalást

Részletesebben

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény Fogyatékosságügyi statisztikák Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom 2001. évi népszámlálás 12. A emberek helyzete 3 Tartalom 2 2001.

Részletesebben

Tata város szociális térképe. Pataki Gergely Hubik Mónika Mitnyik József Ányos Lívia

Tata város szociális térképe. Pataki Gergely Hubik Mónika Mitnyik József Ányos Lívia Tata város szociális térképe 2014 Pataki Gergely Hubik Mónika Mitnyik József Ányos Lívia Tartalom 1. A szociális térkép és módszertana... 3 2. Tata a számok tükrében... 6 3. A Tatán élő időskorúak felmérése...

Részletesebben

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET

A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLÓ NÉPESSÉG HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN (KSH 2004.) - MELLÉKLET A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN A NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK TÜKRÉBEN A fogyatékos emberek a magyar társadalom egyik leghátrányosabb

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

- Az idős népesség helyzete Székesfehérváron -

- Az idős népesség helyzete Székesfehérváron - - Az idős népesség helyzete Székesfehérváron - Kérdőíves felmérés a székesfehérvári 60 év feletti lakosság körében 2005 július - 2005 november A kutatásra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

HEFOP 2.2.1. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

HEFOP 2.2.1. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ZÁRÓ TANULMÁNY Kaposvári Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjólét Módszertani Családsegítő Központ

Részletesebben

A közfoglalkoztatási csapda

A közfoglalkoztatási csapda A közfoglalkoztatási csapda A közfoglalkoztatási csapda A Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a közfoglalkoztatottak hátterérôl, helyzetérôl és lehetôségeirôl Magyar Szegénységellenes Hálózat Budapest

Részletesebben

Partnerség határok nélkül

Partnerség határok nélkül A Munkaerő-piaci képzési programok hátrányos helyzetűek számára Beregszászon és Miskolcon c. projekt során készült és alkalmazott helyzetfeltárás, tapasztalatok, javaslatok és tréningmódszerek Szerkesztette:

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

2013. Zemplén megyéről. Szociális helyzetkép Borsod Abaúj. Készült a HUSK/1101/1.6.1/0131- számú projekt részeként KÉSZÍTETTÉK: Szabó-Tóth Kinga

2013. Zemplén megyéről. Szociális helyzetkép Borsod Abaúj. Készült a HUSK/1101/1.6.1/0131- számú projekt részeként KÉSZÍTETTÉK: Szabó-Tóth Kinga Szociális helyzetkép Borsod Abaúj Zemplén megyéről Készült a HUSK/1101/1.6.1/0131- számú projekt részeként 2013. KÉSZÍTETTÉK: Szabó-Tóth Kinga Lovász Brigitta 2 TARTALOM I. Szocio-demográfiai helyzet 3

Részletesebben

A mélyszegénységben élık helyzete Magyarország legszegényebb kistérségeiben kutatási beszámoló

A mélyszegénységben élık helyzete Magyarország legszegényebb kistérségeiben kutatási beszámoló A mélyszegénységben élık helyzete Magyarország legszegényebb kistérségeiben kutatási beszámoló A TÁMOP 5.1.3 program hatástanulmánya elsı adatfelvételének eredményei Autonómia Alapítvány Budapest 2013.

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között 2 EBH-kutatás

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2017. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 HELYZETFELTÁRÓ TANULMÁNY Készítette: AGRO-gate Bt. Lektorálta: SZIE Gazdaság-

Részletesebben

Az aktivitás szerepe az IKT időskori felhasználásában

Az aktivitás szerepe az IKT időskori felhasználásában TANULMÁNYOK Gyarmati Andrea Az aktivitás szerepe az IKT időskori felhasználásában Kutatási cél és hipotézis A kutatás célja az 50 év fölötti magyar lakosság minél árnyaltabb jellemzése volt, az információs

Részletesebben

TÁMOP-5.4.1-12. A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével

TÁMOP-5.4.1-12. A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével TÁMOP-5.4.1-12 Szociális Szolgáltatások Modernizációja Módszertani kiadványok A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével A TÖBBGYERMEKES

Részletesebben

Módszertani specifikáció

Módszertani specifikáció Módszertani specifikáció TÁMOP-5.2.5/08/1/B Itt a helyed! Komplex ifjúságfejlesztő munka - közösségi programok generálásával, valamint egyéni és közösségi kompetenciafejlesztői tevékenységekkel, a fiatalok

Részletesebben

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége Cserti Csapó Tibor Orsós Anna A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk. Legtöbbször

Részletesebben

A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS

A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS A 2001. évi népszámlálás felvételi programjában fontos témaként szerepelt a fogyatékosság kérdése, mely az ún. érzékeny adatok közé tartozik.

Részletesebben

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata 2009 Jánoshida Jánoshida, 2009.10. 20. Készítette: Béresné Szénási Ildikó Jánoshida Szent Norbert Idősek Klubjának vezetője Mindjárt születésünk

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Helyi Esélyegyenlőségi programja

Füzesgyarmat Város Helyi Esélyegyenlőségi programja ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi esélyegyenlőségi Program Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013. június (Felülvizsgálva: 2015. június)

Részletesebben

Vagyon, bevételek, jól-lét... 23. Tájékozottság, ismeretek... 26 Problémák...29 Önkormányzati segítség... 32. Jövőkép, várakozások, elvárások...

Vagyon, bevételek, jól-lét... 23. Tájékozottság, ismeretek... 26 Problémák...29 Önkormányzati segítség... 32. Jövőkép, várakozások, elvárások... Szociális térkép...5 Iskolai végzettség...6 1. körzet...6 2. körzet...6 3. körzet...7 4. körzet...7 5. körzet...7 Összefoglaló megállapítások...7 Foglalkoztatottság, munkanélküliség...8 1. körzet...9 2.

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása

Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 számú Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan Kisközösség-fejlesztési módszertan kialakítása

Részletesebben