Télikabátos nemzeti ünnepünk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Télikabátos nemzeti ünnepünk"

Átírás

1 XVI. évfolyam 3. szám március Tisztelt Olvasó! Az országgyûlési választásokról kellene firkantanom valami szellemeset. Nyilván telis-tele optimizmussal, mi több: bíztató felhangokkal. De semmi szellemes nem méltóztatik eszembe ötleni, tréfás kedvemet is súlyos felhõbe borítják politikusaink egyre képtelenebb megnyilvánulásai. Vezérré válási indulatukban kivetkõznek racionális énjükbõl, és ott is ellenséget lelnek, ahol barátok húzódnak meg. Persze kivételek azért akadnak itt-ott.. Mi az az elképesztõ kór, amely megtámad bennünket, magyarokat a választások idején? Honnan tud közénk férkõzni annyi gyûlölet, vakság és intolerancia? Ez nem lehet nemzeti sajátosság! Hiszen népünk az összetartás, hit és bölcsesség õrzésével tudott fennmaradni az évszázadok ködjeiben. Immár a félelem is mardosni kezdett bennünket. Rettegve vallunk hovatartozásunkról. Milyen ország ez, Uram? Léptessük elõ a legendás õsöket, hadd segítsenek nekünk tisztábban látni és hallani! Kokárdás márciusi szívem hevesen dobbantja: Apáink vére hullott a szabadságért! És most, amikor szabadon választhatunk, saját magunkat kergetjük nihilbe? Megesszük saját vérünket pedig mennyit küzdöttünk, legjobbjaink haltak a hazáért, úgy kifosztottak milyen kevesen vagyunk Aki nem megy el szavazni, még akkor is, ha a politikai párbeszéd rendszerint magyar groteszkké silányul, alapvetõ állampolgári jogával sem él. Ha nem választunk, akkor jönnek a mindig-ügyesek és fejünk fölött fognak döntögetni. Ha a szegfûsnarancsosmadarastulipános puffogtatások mögé tudunk és akarunk nézni, fellelhetjük nemzetünk nagyjait, értékeit. Tisztelt Olvasó! Kukkantson a kulisszák mögé! Ott bizony hús-vér emberek lélegeznek, hisznek, dolgoznak, szeretnek. Készek az országot jó irányba vezetni. Válasszunk hát! No, és emlékezzünk. A feledékenység néphalálos Buzogány Béla Dacára az alig két-három fokos,,melegnek,az itt-ott fellelhet õ hókupacoknak, a jéghártyával borított tócsáknak, március idusának délelõttjén szép számmal gyûltek össze a télikabátba, bundába öltözött nagykállóiak az ünnepi díszbe öltözött Szabadság-kertben. A Himnusz hangjait követõen Juhász Zoltán polgármester lépett a mikrofon elé, hogy elmondja rövid ünnepi beszédét. Egyebek között azt hangsúlyozta, hogy a forradalom napjai nem a konfrontációról, hanem a békérõl, nem a késhegyig menõ vitákról, hanem az együttmûködésrõl szóltak, amikor szó értettek egymással arisztokraták, polgárok és munkások, konzervatívok, liberálisok és plebejusok. A szónokot a Talán Teátrum Magyar Mese címû zenés-énekes-táncos produkciója követte,bizonyítva azt, hogy a mûvészi alázat dacolni képes a didergésre késztetõ idõjárással is... A megemlékezést a Petõfi emlékoszlop megkoszorúzása zárta le. Nagy Lajos Imre, a Márciusi Ifjú szobrának alkotója lapunk érdeklõdésére elmondta, örül annak, hogy Nagykálló számára elkészíthette mûvét. A bronz alak 220 centiméter magas, egy negyven centis alépítményen és egy szintén negyven centis, gránitlapokkal burkolt posztamensen áll. Az ábrázolt fiatalember nem egy mindenki által is- A TARTALOMBÓL: Az idei költségvetésrõl 2. oldal Utcáról utcára 4. oldal A madárinfluenzáról 5. oldal A mi fafaragónk 7. oldal Télikabátos nemzeti ünnepünk Sokan voltak kiváncsiak az ünnepségre és a szoboravatóra A szobrászmûvész öröme mert figura, egyszerre jelképezi a 48-as és a ma reájuk emlékezõ fiatalokat. Méltó helyen áll,hiszen Korányi Frigyes maga is márciusi ifjú,nemzetõr, majd fõhadnagy és a honvédek fõorvos volt, Szilágyi István pedig Arany János révén kapcsolódott a forradalomhoz. A szoboravatáskor a Reményik-vers elhangzása után Gelsiné Uri Valéria gondolatgazdag szavai hangzottak el, majd Juhász Zoltán polgármester és Trefánné Csányi Katalin alpolgármester leplezte le az alkotást, és a talapzaton elhelyezték az önkormányzat koszorúját. Az egyházak nevében Horváth György református lelkész áldotta meg a szobrot, melynek avatása a szózat eléneklésével fejezõdött be. Az utókornak szánt, a talapzatba vésett Ady-idézetet ajánljuk mindenki figyelmébe: A tüzet ne hagyjátok kihalni!

2 2 Nagykállói Hírmondó március Kedves Olvasóink! Az elmúlt néhány hónapban némi hányattatáson ment keresztül önkormányzatunk lapja, a Nagykállói Hírmondó, s ezt tartalmi és formai jegyekbõl egyaránt észrevehették. A képviselõ-testület észlelve, hogy az olvasók többségének tetszését nem nyerte el az új lapfej, az új tördelés és néhány írás elállt a Kölcsey Lapcsoporttal, illetve a kiadó Heti Szó Plusz Bt-vel való szerzõdés meghosszabbításától, úgy határozott, a felelõs szerkesztõ mellé három tagú szerkesztõ bizottságot választ, s döntéseiket együtt hozzák meg. Célunk természetesen az, hogy színvonalas, objektíven tájékoztató, szórakoztató újságot készítsünk, s ebben számítunk az Önök segítõ közremûködésére is. Ezt szolgálják új rovataink (helytörténet, tárca, postaláda stb.), új szolgáltatások (az ingyenes lakossági apróhirdetés) is. Kérjük, szándékainkat fogadják egyetértéssel, támogassák munkánkat észrevételeikkel, javaslataikkal! Véleményüket szívesen közreadjuk, feltéve, ha azok nem személyeskedõek, mások méltóságát nem sértik. Készítsünk együtt egy jobb Hírmondót! Dr. Fekete Antal felelõs szerkesztõ Nagykállói A Nagykállói Önkormányzat és a város lapja Szerkeszti a szerkesztõbizottság: Buzogány Béla, dr. Elek Tamás, Ratkó Józsefné Felelõs szerkesztõ: dr.fekete Antal. Tel.: 06/ , Kiadja: Polgármesteri Hivatal Nagykálló, Somogyi B. u Készült a Fuzyon Nyomdában. Felelõs vezetõ: Kéri József tulajdonos. ISSN: Mibõl, mire, mennyi pénz jut? Elõzõ számunkban szó esett már arról, hogy február 14- én két tartózkodással elfogadta a képviselõ-testület a évi költségvetésrõl szóló rendeletet. Az alábbiakban az elõterjesztés számai között tallózunk, arra keressük a választ, mire költi az önkormányzat az adófizetõk pénzét, a mintegy 2,6 milliárd forintot. A költségvetés a még tavaly november közepén elfogadott koncepción nyugszik, az akkor meghatározott alapelveket követi. Ezek között szerepel például az önkormányzat és az intézmények ésszerû, gazdaságos mûködési feltételeinek megteremtése, a csapadékvíz elvezetéséhez, a biológiai szennyvíztisztító telep megvalósításához, az óvoda felújításához, valamint az intézmények energiaracionalizálásához kapcsolódó pályázat benyújtása, az utak, járdák építése, a csapadékvíz elvezetõ rendszer karbantartása. Ami a bevételeket illeti, a legnagyobb tétel az állami hozzájárulások, támogatások összege (kerekítve 986 millió forint), ezt követik az önkormányzat sajátos bevételei (670 millió), az átvett pénzeszközök (294 millió), az átengedett megosztott bevételek (285 millió), az intézményi mûködési bevételek (101 millió), valamint a felhalmozási és tõkejellegû bevételek (16 millió). A tervezett kiadások fedezetének Február utolsó napján ismét rendkívüli ülésre hívták össze a képviselõ-testület tagjait, hogy döntsenek néhány fontos és sürgõs ügyben. Lényegében technikai jellegû volt az elmúlt évi pénzügyi terv módosítása, hiszen a központi intézkedések költségkihatását, illetve az intézmények saját ha-- táskörû elõirányzat módosítási kérelmét kellett átvezetni a bevételi és a kiadási oldalon. A február 21-ei rendeletet módosítva a Nagykállói Hírmondó mellett nem Tanácsadó Testület, A Szabadságharcos úti óvoda épülete jelenleg kiegészítésére a költségvetés mintegy 230 millió forint hitel felvételével számol, erre a gazdasági év végén kerülne sor. S ezek után lássuk a kiadásokat! Ezek legnagyobb részét a személyi juttatások jelentik (a kicsivel több mint egymilliárd forint a fõösszeg csaknem 40 százaléka). Ehhez jön még a munkaadókat terhelõ járulékok 320 millió forintja. Dologi kiadásokra 513 millió forint jut, a szociális jellegû támogatásokra 172 millió. Beruházásokra 285 millió forint fordítható, ezen a listán szerepel például a Kossuth úti kerékpárút (46 millió), a csapadékvíz elvezetése (30 millió), a Cuker tanyai út (29 millió), járdaépítés (70 millió), továbbá térrendezés, park, buszöböl, gyalogátkelõ, leállósáv építése, korszerûsítések (ravatalozó, sportcsarnok), ingatlanok vásárlása. hanem Szerkesztõbizottság mûködik (változatlan személyi összetétellel, s az átmeneti három hónapra díjazás nélkül). A szerkesztõi munkában a felelõs szerkesztõvel együttdöntési jog gyakorlásával vesznek részt. Önkormányzatunknak a közeljövõben lehetõsége nyílik arra, hogy EU-s pályázatot nyújtson be a szomszédos államokban lévõ testvérvárosok együttmûködésével. Az elképzelések szerint a romániai Tasnád városával vennénk fel a kapcsolatot. Veres István fõépítész vezeté-- Felújításokra csaknem 240 millió forint fordítható. Ebbõl 150 millió a Szabadságharcos úti óvodára, 53 millió útburkolatok rendbetételére, 30 millió az ISZI felújítására, 4 millió a Budai régi épületének tetõfelújítására és a fûtési rendszer korszerûsítésére, egymillió a ludastói orvosi rendelõ felújítására. A tengernyi szám közül ki-- emeljük még, hogy 20 millió forint a sportcélú támogatás, 8 millió a kulturális rendezvények támogatása; hogy 65 millió forint a céltartalék, 11,5 millió az általános tartalék. A költségvetés tervezetének rövid vitájában szó esett arról, hogy gondolkodni kell az intézményi támogatások csökkentésének, a bevételek növelésének lehetõségeirõl. Ellenérvként hangzott el ugyanakkor, hogy egy iskola nem profitorientált, a tanárokra szükség van, õket fizetni kell, a bevétel pedig korlátozott. Soron kívül húshagyó kedden sével hosszas szakmai vita bontakozott ki a Rendezési Terv módosítása tárgyában. A disputa az elkerülõ utakról, a kerékpárút hálózatról, a kapcsolódó gazdasági-ipari területekrõl, a kü-- lönbözõ lakóövezeti besorolásokról, az erdõ-, mezõgazdasági, vízgazdálkodási, építés szempontjából korlátozott (védett) és különleges területekrõl szólt, azaz arról, milyen lesz, milyenné válhat városunk a jövõben. A testület végül megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság tagjait.

3 2006. március Nagykállói Hírmondó 3 Egy mondatban A korábbi két humánerõforrásgazdálkodó ügyintézõ helyett a feladatok ésszerûsítése nyomán ezentúl egy személy látja el a polgármesteri hivatal ezzel összefüggõ tennivalóit. Az elfogadott rendelet értelmében március elsejétõl a gazdasági iroda, az okmányügyi, anyakönyvi és népességnyilvántartó iroda, valamint a körzeti gyámhivatal vezetõjét illeti meg a tíz százalékos vezetõi illetménypótlék. A Cigány Kisebbségi Önkormányzati Iroda felmérése szerint Nagykálló lakónépességén belül a cigányság aránya 15 százalék, körükben a munkanélküliség százalékos. A Teszovál Kft. társasági szerzõdésének módosítása szerint a Felügyelõ Bizottság elnöke lett Sõrés László, tagjai Fábián Józsefné és Horváth Sándor. Megbízatásuk öt évre szól, juttatás nem illeti meg õket. Önkormányzatunk úgy döntött, a Közlekedésbiztonsági Nap alkalmából száz darab kerékpárra szerelhetõ villogó lámpát vásárol, hogy azok szétosztásával is segítse, ösztönözze a biztonságosabb közlekedést. Összességében jónak, tartalmasnak ítélték meg az ifjúságpolitikai koncepciót a diákönkormányzatok, valamint a civil szervezetek közül véleményt mondó Nagycsaládosok Családi Kör Egyesülete. Benyújtott pályázataink Február 14-ei ülésén nem kevesebb, mint hat pályázat benyújtásáról döntött a képviselõ-testület. Lássuk, melyek ezek! Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács írt ki pályázatot a települési önkor-- mányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására. Városunk infrastrukturális hálózatának kevesebb mint 70 százaléka szilárd burkolattal ellátott, csapadékos idõjárás esetén ezek nagyon nehezen járhatók, az utakon összegyûlt víz károsítja az építményeket. Az egyik ide benyújtott pályázat az Árpád, a Hunyadi, a Sport utca és a Sport köz útburkolatának felújítására irányul. A beruházás összköltsége (kerekítve) 33 millió forint, s mivel az igényelhetõ maximális összeg ötven százalék, az önrész 16,6 millió forint. A másik a Deák Ferenc, a Petõfi, a Bajcsy-Zsilinszky, a Bethlen Gábor és a Somogyi Béla utca útburkolatának felújítását célozza. A beruházás teljes költsége itt 25,4 millió forint, az önrész ennek a fele (a saját forrás fedezete benne van a költségvetésben). A Szabadságharcos úti óvoda felújítására, bõvítésére, átalakítására és akadálymentesítésére a megyei területfejlesztési tanács pályázati felhívása ad esélyt. A beruházás 147,7 millió forintba kerül, ehhez kedvezõ döntés esetén százmilliós támogatás nyerhetõ. (Cseh Árpádné óvodavezetõ hozzáfûzte: a 30 évvel ezelõtt épült óvoda felújítása elodázhatatlan). Ugyancsak a megyei területfejlesztési A sportcsarnok belsõ tere tanács írta ki azt a pályázatot, amely a sportcsarnok fejlesztését teszi lehetõvé (új, energiatakarékos izzók beszerelésével, az öltözõ és a folyosó felújításával, szertár kialakításával). A beruházás összköltsége 10 millió forint, a saját forrás 80 százalék, azaz 2 millió forint. A volt szeméttelep rekultivációs tervének elkészítése 1 millió 250 ezer forintba kerül, s ennek 80 százalékára lehet pályázni az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnál. Az önerõ ebben az esetben tehát negyedmillió forint. A Nagykálló és Birke tanya között megépítendõ kerékpárútra a megyei területfejlesztési tanácshoz nyújtottunk be pályázatot. A beruházás bruttó költsége 41,3 millió forint. Mivel az elnyerhetõ támogatás 80 százalékos, a saját erõ 8,2 millió forint. Okmányirodai jelentés Sok esetben fordul elõ, hogy az okmányirodában ügyeiket intézõ ügyfeleknek kérdéseik vannak az irodában kialakult munkafolyamattal kapcsolatban. Ezúttal az elõzetes idõpontban történõ ügyintézésre vonatkozó kérdésekre szeretnék választ adni. A változást indokolttá teszi, hogy a nagykállói okmányiroda 31 ezer ember ellátásáról gondoskodik, körzetközponti feladatokat lát el. Az okmányirodák indításakor az volt a cél, hogy az irodák elsõsorban a körzetek lakóit lássák el. Bár kezdetektõl van olyan ügy, melyet az ország bármelyik okmányirodájában elintézhettek és elintézhetnek (személyi igazolvány, útlevél, vezetõi engedély) az évek során az egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek intézésének kivételével minden ügy elintézése országos hatáskörûvé vált. Ez azt jelenti, hogy függetlenül a bejelentett állandó lakóhelytõl, bármelyik okmányirodában lehet kérelmet vagy igényt benyújtani. Ahhoz, hogy megõrizzük a körzetközponti szerepet, a fõ cél továbbra is a hozzánk tartozó települések lakosainak az ellátása. Ezért vezetjük be az elõzetes idõpont egyeztetés alapján történõ ügyintézést. Ettõl függetlenül nap mint nap ellátjuk más települések lakosait is, akik éltek az elõzetes idõpont foglalás adta lehetõséggel (Nyíregyháza, Napkor). De ez nem azt jelenti, hogy indokolt esetben ettõl nem térünk el. Manapság szinte minden hivatalos helyen (bank, egészségügy, földhivatal, stb.) sorszám vagy elõzetes idõpont egyeztetés szerint történik az ügyintézés. Lássuk be, mennyivel kényelmesebb, gyorsabb úgy ügyet intézni, hogy nem kell sorban állni és várakozni. Néhány számadattal szeretném bemutatni az irodában folyó munkát. Naponta minimum 50 ügyfél intézheti ügyét ügyfélfogadási idõben 7 ügyintézõnél évi számadatok: gépjármûves ü- gyek 40399, vezetõi engedély 2304, személyi igazolvány 2197, útlevél 1620, egyéni vállalkozói igazolvány 395, parkolási igazolvány 282. Havonta a gépi adatrögzítés 3500 és 4000 között van. Ezek a számok az ügyfélfogadási idõben rögzített kérelmek számát tükrözik. Ügyfélfogadási idõn túl szakembereink a gépi feldolgozás során keletkezett ügyek háttérmunkáját, valamint az ügytípusonkénti ügyek intézését látják el. Ezek az ügyek a személyesen benyújtott vagy postai úton érkezett kérelmek, értesítések, feljelentések, adatkérések. Az ügyek száma tavaly 3794 volt. Az okmányiroda valamennyi dolgozója szívesen áll az ügyfelek rendelkezésére akár személyesen, akár telefonon. Telefonszámunk: , anyakönyvvezetõ: ; Fax: Barabás Zsuzsanna irodavezetõ

4 4 Nagykállói Hírmondó március Utcáról, utcára Új rovatot indít útjára a Nagykállói Hírmondó szerkesztõsége. Az Utcáról utcára rovatunkban, az újságírásban használatos azon magatartást kívánjuk érvényre juttatni miszerint: a hír szent, a vélemény szabad. Véleményem szerint városunk fõtere gyönyörû lett, alig várom a jó idõt, hogy a gyerekemmel ott sétálhassunk elsõ lépéseit, ott tegye meg. Az áruházat már megszoktam, azon a vételáron, amelyen eladni kínálják megvenni nem szabad. Jól szolgálhatná a várost fel- Célunk olyan kérdések felvetése, amelyek a városunk lakosainak érdeklõdése középpontjában állhatnak. Idõrõl idõre lehetõséget kívánunk így nyújtani polgártársaink véleményének megjelenéséhez, közzétételéhez. A lakosokat véletlenszerûen igyekszünk kiválasztani, az így keletkezett gondolatokat akár vitaindítónak is felfoghatjuk. Várjuk ezt követõen a megjelent véleményekre történõ reakciókat, válaszokat is, amelyeket szintén szívesen közzéteszünk. Hozzászólásaikat a mûvelõdési ház portáján kérjük leadni, zárt borítékban. A borítékra írják rá: Utcáról, utcára Elsõ témánk Nagykálló fõterének elkezdõdött átépítése, megújítása. A városi képviselõtestület a közelmúltban tárgyalta és a közeljövõben még tárgyalni fogja a város településrendezési tervét, amelynek a fõtér rekonstrukciója is témája. Most van lehetõsége a városunk lakosainak hogy, véleményüket elmondják. Kérjük, éljenek vele! újítva, az egységes városképbe illesztve. (25 éves, kismama) Hasznosnak tartanám a fõtér építését tovább folytatni. Jó lenne, ha az egészségügyi központ helyére kerülne a polgármesteri hivatal, a buszmegállónak pedig jobb helyet kellene találni. Jó, ha a város újabb építkezésekkel gyarapszik, mint például a társasházépítés, amely stílusában is tetszik. Az áruházat már megszoktam, ráférne egy felújítás, hogy az is szép legyen. (55 éves, lakatos) Nagykálló nagyon szépen fejlõdõ kisváros képét mutatja az utóbbi idõben, ennek legszembetûnõbb része a városközpont felújítása. Úgy gondolom, hasonló stílusú épületeknek kellene a fõtéren állnia, és ebbe nem illik bele az áruház. Le kellene bontani, s új, külsõségeiben A mi áruházunk odaillõ épületet kellene a helyére állítani. (35 éves, mûszerész) Jó érzés töltött el, amikor ismét láttam virágzásnak indult volt lakóhelyemet. A fõtér szép, stílusos átalakítása elnyerte tetszésemet. A volt áruház bár nem szép számomra a város része, ésszerû hasznosítását javaslom. Ötletként a városnak vagy a gazdájának a tetõtér beépítését és ott egy panzió, szálloda kialakítását vetem fel. Szerintem üzleti vállalkozásnak sem lenne rossz. (56 éves, volt nagykállói lakos) Február 14. óta üres egy hely a Szilágyi iskola nevelõi szobájában. Itt hagyott bennünket a szomszédom. Elment örökre. Megrendülten vettük tudomásul, hogy kedves kollégánk, Diószegi Béla 47 éves korában eltávozott az élõk sorából. Emlékezzünk! Szépen, csendesen. Derékba tört fiatal életed. Te, aki dacos elszántsággal küzdöttél mindig, aki kitartásra bíztattad a gyerekeket, most mégis feladtad. Mindnyájan tudtuk, hogy türelmed, nyugalmad, magas szintû szakmai tudással párosul, hogy életed a tanítás és a sport. Mi egy kedves munkatársat, a gyerekek egy szeretnivaló tanárt veszítettek el személyedben. Olyan tanítványaid jöttek el a temetésedre, akiket 20 évvel ezelõtt tanítottál. Tengernyi ember, akikhez közel álltál. Szeptemberben még ültetted a csemetéket az iskola udvarán, de fává fejlõdni már nem láthatod õket. Ennél sokkal fájdalmasabb azonban, hogy kisebbik Diószegi Béla fiadat is a kollégáid fogják látni felnõni. Megígérted, hogy ezután mindig ráírod a naplóm fedelére az osztályom számát és betûjét, hisz olyan szép volt az írásod. Most hogy hajtom be rajtad Béla az ígéreted? Emlékezni fogunk Rád, ahányszor bableves lesz a menzán, mert az volt a kedvenced. Megígértük, hogy fõzünk Neked, csak gyógyulj meg! A mi ígéretünk is teljesítetlen maradt. Mindig segítettél gyereknek, felnõttnek. Egy szóra mentél be az órára bárki helyett, ha szükség volt, s amikor megkérdeztük, hogy mikor adjuk vissza a szívességet, azt mondtad; majd nyáron. Hiányodat a gyász napjaiban úgy próbáltuk enyhíte1ni, hogy beszéltünk Rólad a gyerekekkel. emlékére Béla! Ha az égi mezõkön hallottad ezeket a szavakat, akkor most nagyon nyugodt, békés az álmod. Tudod, mit tartanak nagyra Benned a tanulók? A türelmed, a humorod, hogy az unalmasabb tananyagot is feldobtad egy jó poénnal, hogy sok gyereknek kedves becenevet adtál. Közlemény Azt mondták tök jó fej tanár volt. Kell ennél nagyobb bók egy tanárnak a tanítványaitól? Még az iskola egyik osztálya a legközkedveltebb tanár címet is Neked adományozta posztumusz. Béla! Köszönjük az együtt dolgozott napokat, éveket. Szívünkben és tanítványaink emlékezetében örökké élni fogsz. Kelemenné Balogh Katalin Szilágyi István Általános Iskola Az Evangélikus Egyház istentiszteleteinek idõpontjai: Istentiszteletek minden hónap 1. és 3. vasárnapján 8 órától Ünnepnapokon(Karácsony, Húsvét Pünkösd): az ünnep elsõ napján a Református templomban 8 ótától. Helye: Református gyülekezeti terem ( Nagykálló, Debreceni út 3.)

5 2006. március Nagykállói Hírmondó 5 Amit a madárinfluenzáról tudni érdemes Az elmúlt idõkben szinte minden híradásban vezetõ helyet foglal el a madárinfluenza. Néhol védõruhába öltözött embereket látunk élõ vagy elhullott madárral a kezükben, aztán hattyúk boncolásáról tudósítanak. A betegség felbukkanása a vadmadárállományban igazából várható volt. Magyarországot két nagy madávonulási útvonal is érinti, és a költözõ madaraink messzi tájakról hozhatják magukkal a vírust. Ennek ellenére a médiában látott képek a valós helyzettõl nagyobb félelmet ébreszthetnek bennünk. Az influenzavírusoknak több típusa van. Létezik olyan, ami csak embert képes megbetegíteni (ún. B és C típus), míg mások állatokat és embereket is (ún. A típus). A H és N betûkódokat a vírus burkán található fehérjék azonosítására használják. A jelenlegi, H5N1-es vírus állatokat betegít meg, embert csak ritkán. A kórokozó ellenállóképessége nem nagy. Beszáradás, 70 C-os hõ, 1-2%-os fertõtlenítõszerek hatására percek alatt elpusztul. Vizes közegben viszont, ha el tudja kerülni a kiszáradást, 1-4 hétig él túl. A Magyarországon szokásos konyhatechnika (sütés, fõzés) mellett elkészített baromfiételekben vírus már nem lehet, még akkor sem, ha esetleg lett volna benne. Fertõzött állatból származó termék azonban nem került forgalomba, a hazai baromfiállományok kellõ ellenõrzés alatt állnak. A H5N1 vírus csak kivételes körülmények között betegít meg embert. Ahhoz, hogy valaki mégis elkapja, rendkívül nagy mennyiségû kórokozót kell felvennie. Így történt ez a délkelet ázsiai emberi megbetegedések esetében is, tudniillik ott egészen más az állattartás kultúrája, mint Európában. Az állatállomány zöme a legsûrûbben lakott területeken található, gyakran egy légtérben élnek a madarak és az emberek. Bódészerû épületben, emelt rácspadozaton tartják a baromfikat, így a többi állat hozzá tud férni a kipotyogó bélsárhoz. Szokás a baromfivér nyersen történõ fogyasztása is, sõt különleges gyógykezelési módokat is használnak, mint pl. a baromfi sebének szájjal történõ kiszívása. Ennek következtében igen nagy az esély, hogy az emberek is hozzájussanak a kellõ vírusmennyiséghez. Magyarországon egészen mások a hagyományok. Az állattartás épületei elkülönülnek a lakóépületektõl, így a józan ész és a járványvédelmi alapszabályok betartásával az emberi fertõzõdés kockázata is jóval kisebb. Ha a dél-kelet ázsiai számadatokból Magyarország lakosságára vetítjük az esetszámot, évi 2,5 ember halálát okozná a madárinfluenza (de az állapotok mint láttuk nem ugyanolyanok!). Az eddigi hazai esetek csak vadmadarakat érintettek, házibaromfiállomány nem betegedett meg. Fontos, hogy ezt a helyzetet fenntartsuk, és minden eszközzel távol tartsuk a vírust a haszonállatoktól. Amit a baromfitartók tenni tudnak, hogy lehetõség szerint az állatokat zárva tartják. Ennek a lépésnek a célja, hogy elkerülhessük a vadmadarakkal való érintkezést, és hogy ne kerülhessen a vírus az ember közvetlen közelébe. Zárt helyen kell megoldani továbbá az etetést és az itatást is, és ajánlott ruhát és cipõt váltani, kezet mosni, mielõtt az állataikhoz bemennének. Ha valamelyik udvarban a védõintézkedések ellenére mégis felütné a fejét a betegség, a laboratóriumi megerõsítés, valamint a védõ és megfigyelési körzetek kialakítása után a beteg állományt meg kell semmisíteni, hiszen ezek az állatok óriási mennyiségben ürítik a vírust, veszélyeztetve a környék összes állományát. Az állatok leöléséhez létezik egy jármû, melyet a helyszínre szállítanak, és képes az állatok életének gyors és kíméletes kioltására. A betegség fõbb tünetei, hogy az állatok levertek lesznek, Talán megoldás, ha a szabadon tartott baromfit kerítés mögé zárva tartjuk. a csirkék elszontyolodnak, szipákolnak, rázzák a fejüket, hogy megszabaduljanak a felgyülemlett váladéktól (ezek a tünetek azonban elõfordulhatnak például a rossz szellõzés miatt is), továbbá étvágytalanok, nyálkás hasmenésük lesz, a bõrfüggelékek (taraj, lebernyeg, fej) kékes színûvé válnak, vizenyõs duzzanatuk lesz. Idegrendszeri tüneteket mutatnak (görcsök, kényszermozgás) és jelentõsen csök-- ken a tojástermelés. A járvány leküzdésében sokat lehetett hallani a vakcinázásról is. Látni kell viszont, hogy ha egy ország az állatok vakcinázását is igénybe veszi a járványvédelemben, akkor elveszti az exportstátusát, illetve csak olyan országba szállíthat, amely ebbe beleegyezik. Ez a korlátozás komoly gazdasági károkhoz vezetne, ezért ezt Magyarország nem igényli az Uniós szervektõl mindaddig, amíg a járványügyi helyzet ezt nem indokolja. Kivételt képeznek a nagy értéket képviselõ állatkerti madarak és a génmegõrzõ funkciót is ellátó szárnyasok, az õ oltásuk folyamatban van. Az ún. magyar vakcinát is sokat emlegették a médiában. Az oltóanyag a jelentõsége abban áll, hogy sikerült egy olyan vivõanyagot találni a gyártáshoz, amellyel az emberi szervezetben az ellenanyag-termelés jónak mondható. Ennek a kikísérletezése 1 évig tartott. Ha kialakul a H5N1 vírusnak egy olyan változata, amely emberrõl emberre is terjed, akkor ezt az egy évet a gyártási technológia kialakításánál sikerül megspórolni. Ez azonban csak egy modellvakcina, oltásra egyelõre nem használják, és a még nem létezõ vírus ellen sem nyújthat védelmet. Ijedséget keltett még az is, hogy az utóbbi idõben macská- -ban is kimutatták a vírust. A macskák és a kutyák viszont csak akkor lesznek betegek, ha beteg szárnyas húsát eszik, más esetben nem. Összegezve tehát nekünk, embereknek jelenleg nincs komoly félnivalónk a betegségtõl. A saját szárnyasainkat kell megvédenünk, amihez szükséges õket zárt helyen tartani. A vadma-- darak etetése továbbra is veszélytelen, attól nem leszünk betegek. A megtalált madártetemekhez ne nyúljunk, értesítsünk szakembert, aki megteszi a kellõ intézkedéseket. Az, hogy megtalálták azt az egy németországi, és azt a két ausztriai beteg macskát (ami igazából kuriózum), csak azt bizonyítja, hogy az állategészségügyi szolgálatok megfigyelõrendszere mennyire precízen mûködik. Dr. Vonza Éva állatorvos

6 6 Nagykállói Hírmondó március Felhívás Nagykálló Város óvodájába történõ e- lõjegyzésre a 2006/2007-es nevelési évre. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján a gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. A felvétellel kapcsolatos elõjegyzés április 4-én és 5-én lesz. Kérjük azokat a szülõket,akiknek gyermeke a 3. életévét betölti,és szeptembertõl óvodába kívánják járatni,jelezzék felvételi igényüket. Az a gyermek, aki 2006-ban az ötödik életévét betölti, szeptember 1. napjától kezdõdõen óvodai nevelés keretében folyó,iskolai életmódra felkészítõ foglalkozáson köteles részt venni. Az óvodába nem járó gyermek szülõjének az iskolai életmódra felkészítõ foglalkozásra történõ jelentkezést abban az évben kell benyújtania,amelyben gyermeke a negyedik éltévét betölti. A jelentkezéskor a szülõnek nyilatkoznia kell arról,ha az óvodai felvételt ötödik életévének elérése elõttkéri. Az elõjegyzés helyszíne minden gyermek részére: Nagykállói Egyesített Óvoda Nagykálló, Szabadságharcos út 8.sz. (Központi Óvoda) Az elõjegyzésre kérjük,hogy a szülõ hozza magával gyermekét, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a szülõ személyi igazolványát! Az elõjegyzés naponta 7.30-tól l7.30 óráig történik. Meghívó Óvodánkban már hagyomány a mozgás öröme elnevezésû program, melyre szeretettel meghívjuk. Ideje: 2006.március 25. (szombat) 10 óra Helye: Városi Sportcsarnok Nagykálló, Nagybalkányi út 6.sz. A rendezvényt megnyitja: Juhász Zoltán polgármester. A gyermekek, a szülõk és az óvoda dolgozói nevében is tisztelettel: Cseh Árpádné egyesített óvodavezetõ Hírcsokor a Szilágyiból A nyíregyházi Apáczai gyakorlóiskolában rendezett német nyelvi versenyen Czifra Alexandra 8. osztályos tanuló 100 százalékos teljesítménnyel elsõ helyezést ért el. Ezért felvételi nélkül bekerült a Korányi Frigyes Gimnázium kéttannyelvû osztályába. A megyei kémia versenyen Törõ Imre 8. osztályos tanuló harmadik helyezést ért el. A megyei angol nyelvi versenyen 3. helyezést ért el a 6. osztályos Bogár András. A megyei népdaléneklõ versenyen Szõke Alexandra 7. osztályos tanuló szintén harmadik helyezést ért el. A körzeti Kazinczy- versenyen Marján László 8. osztályos tanuló ért el harmadik helyezést. Legkisebb focistáink (ovifoci) Mátészalkáról és Levelekrõl tértek haza ezüstéremmel. Ötven alsós tanulónk látogatott el a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházba, ahol egy igazi tündérmesét néztek meg. Az alsó és felsõ tagozaton is megtartottuk farsangi rendezvényünket, amelyek nagyon jól sikerültek. Több igen magas színvonalú jelmezt és produkciót láthattunk. Kispályás foci Tavaly október közepétõl szinte minden este pattog a teremfoci a nagykállói csarnokban. Polyák Sándor igazgató tájékoztatása szerint március elején befejezõdtek a csoportmérkõzések. Az amatõr csoportban 18 csapat vetélkedett, a profiban 12. Így az utóbbit két fordulóban bonyolítottuk le. Eddig 285 mérkõzést játszottak a csapatok. Még két mérkõzés van hátra a Szuperkupáért. Ideje: március óra. Harmadik helyért játszik: Kétballáb Elit team. Elsõ helyezésért mérkõzik: Becsali Platán Bt. Az Iskolás lesz a gyermekem rendezvényen a szülõk nagy érdeklõdéssel hallgatták Juhász Zoltán polgármester tájékoztatóját Március 4-én hetedik alkalommal tartotta szokásos jótékonysági bálját a Kõrösi és Szilágyi Általános Iskola szülõi munkaközössége. A városi sportcsarnokban szenzációs hangulat uralkodott, a külsõségek és a gyerekek mûsora megadta az alaphangulatot. Vacsora után a szép számú vendégsereg önfeledten szórakozott egészen reggelig. A tiszta bevétel megközelítette az egymillió forintot. A szervezõk az alábbi levélben köszönték meg a vendégek részvételét: Kedves Bálozók! A Kõrösi és Szilágyi Általános Iskola tantestülete, tanulóifjúsága és valamennyi dolgozója nevében tisztelettel megköszönöm azt az önzetlen magatartást, amelyet Önök tanúsítottak iskolánk iránt a jótékonysági bálunk alkalmával. Ugyancsak megköszönöm, hogy jelenlétükkel vagy másként hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. Kívánok Önöknek további jó erõt, egészséget, családi boldogságot, munkájukhoz, vállalkozásukhoz pedig további sikereket. Polyák Sándor igazgató Budais vetélkedõ A Budai Szaközépiskolai tagintézményben március elején játékos vetélkedõn mérték össze tudásukat a diákok a reformkor témakörében.szokatlanul nagy volt az érdeklõdés, 21 csapat nevezett be. A vetélkedõt táncház zárta le, a zenét a Bivaly együttes szolgáltatta, a résztvevõket Márton Attila és csapata hívta táncba...

7 2006. március Nagykállói Hírmondó 7 Arcok és vallomások Ratkó József Anyakönyvet készült írni olyan emberekrõl, akik élete egy-egy pillanatában, ínséges állapotában mellé álltak, s ki-ki a maga emberségébõl egy-egy falatkát, karéjnyi jóságot adva néki segítette õt a lelencsorból kiemelkedve felnõtté válni. Az itt következõ írás egy sorozat elsõ darabjaként Ratkó József Anyakönyvéhez hasonlatosan olyan valakirõl szól, aki sosem rest magából, magától karéjnyi jóságot juttatni másoknak. A régi, kedves környezetben találhatod kint a Harangodon kedvencei, a fák között, madarak és ürgék társaságában, a maga tervezte házikóban, a villa negrában, vagy épp a végtelen ég alatt, attól függõen, melyik évszakot, napszakot jegyzi a naptár s az óra. Hogy tetszik lenni? Hogy vagy? így köszön rád, s figyeli a választ. Ha azt mondod, hogy épp bosszús vagy valami miatt, legyint. Nem szabad bosszankodni, örülni kell az életnek, A mi fafaragónk Úgy fordult életünk így a kétezredik év táján, hogy egykori legszentebb dolgaink mindinkább jelentõségüket vesztik. Fogy a hitünk, szûkül bennünk a bizalom, s a tisztelet, a felebaráti szeretet, az adott szó becsülete sem divatos manapság. Pedig nagy szükségünk volna erõt adó jelenlétükre, segítenének legalább magunkat megtartani egyre embertelenebbé váló világunkban. mint az a kicsi fûz is, amelyik mit sem törõdve a márciusi faggyal, bolyhos barkácskáit kipattintva tavaszt gondol magának, s nem fél. Ifjú emberként nem röstellte az öregekre s nagyapjára figyelve tanulni nemcsak a fa faragásának fortélyait, hanem az emberi világ színét és visszáját, amit néki is örömteli és keserves tapasztalások során kellett megismernie. Jutott bõven ebbõl is, abból is. Azért a jó szóból ki nem fogy, ha bajait sorolja is, csak azért teszi, hogy közben már fölébük is kerekedjék, legyõzze azokat erõs bizalommal. A szeme ugyanúgy csillog, mint húsz éve, csak a szakálla s a bajusza váltott színt. Sok szép tulajdonsága sorából egy mindenképp az élre kívánkozik: a hûség. Hûség a gyerekkori tájhoz, a gödrökhöz, ahova találkozót készül szervezni a valamikor együtt játszó elköltözötteknek, hûség a településhez, ahova mindig visszatért, bár boldogabb, szerencsésebb vidékein kis hazánknak könnyebb sors várta volna. Hûség a családhoz, édesanyjához, akit most õ gondoz, hûség feleségéhez, felesége emlékéhez, gyerekeihez, munkájához, álmaihoz, szavaihoz, kedves fáihoz. Tudtad, hogy Király Zsiga-, Gránátalma- és Ámos Imredíjas, s hogy egykor megkapta a Népmûvészet Ifjú Mestere címet? De nem is ez a fontos, hanem az, hogy a város parkjait, a temetõ útjait járva egyre több fából készült jel õrzi a mi fafaragónk, Tordai Jancsi keze nyomát. -röné-, -söné-,, Hej rege rajta... Ismét jelentkezik történeti, helytörténeti, néprajzi rovatával a Nagykállói Hírmondó. Célunk Nagykálló tárgyi és írott kultúrájának bemutatása, elõdeink tetteinek felelevenítése. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, ismereteikkel, felajánlásaikkal gazdagítsák szülõhelyük, városuk mindennapjait. Telefonon keressék a városunk múzeumügye iránt elkötelezett Harsányi Gézánét (06-30/ ), valamint a hírmondó szerkesztõbizottsági tagját, dr. Elek Tamást (42/263443). A kép felírata: A dicsõ i szabadságharcban Láng János, mint honvédtüzér harcolt a hazáért. A hónap tárgya a Múzeumban: Láng János nagykállói honvédtûzér emléklapja. Láng János 1830-ban született Nagykállóban. 18 évesen önkéntesként jelentkezett a szabadságharcba. Itt tett esküt a Fõtéren, s végigharcolta a küzdelmes hónapokat. Hogy szenvedett-e a megtorlás idején, azt már elfeledte a családi emlékezet, de azt az emléklapot, amelyet az egykori honvédtüzér 1891-ben kapott, amikor elõször volt szabad ünnepelni március 15.- én, azt féltõ szeretettel õrizték a leszármazottak. A szabadságharc nagy alakjait, és a 48. sz. Szabolcsi zászlóalj jelentõs hadi sikerét, Komárom várának visszafoglalását ábrázolja. Sarkady Tiborné adománya. Márciusi aktualitása van a nagykállói Kossuth kultusz dokumentumainak, hiszen a nagy hazafit Nagykálló képviselõtestülete díszpolgárává, a Kaszinó Egyesület díszelnökévé választotta. 90. születésnapja tiszteletére az addig piacz -térnek nevezett fõteret Kossuth térnek nevezték, de a keresztelõ ünnepséget elmosta egy hatalmas vihar ben, Kossuth Lajos halálakor egy hetes gyász volt a városban. Múzeumunkat gazdagította Gáspár Endréné családja, akik 1894-tõl õrizték a nemzet gyászát kifejezõ litográfiát, Bodnár Irénke néni pedig kis láncon függõ Kossuth emlékérmet tartogatott számunkra. Kossuth Lajos egyik képmása

8 8 Nagykállói Hírmondó március Ingyenes lakossági apróhirdetés Többen jelezték már korábban is, hogy szívesen látnának a Nagykállói Hírmondóban lakossági apróhirdetéseket. Ezt az igényt kielégítendõ ezentúl valamennyi számunkban találnak egy kivágható szelvényt, amelyet kitöltve a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában elhelyezett ládába dobhatnak. A megjelentetni kívánt hirdetés szövege nem lehet hosszabb, mint a szelvényen rendelkezésre álló hely, tartalmaznia kell a feladó nevét és lakcímét, s az adott hónap 5. napjáig meg kell érkeznie. A közléskor az érkezés sorrendjét vesszük figyelembe. HIRDETÉSI SZELVÉNY Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Nagykállói Hírmondóban ingyenesen tegyék közzé a lap következõ számában. A szöveget kérjük a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján leadni minden hó 5-éig. A hirdetés szövege: A P R Ó H I R D E T É S Csatornázást, bádogos munkát, lindab és egyéb lemeztetõk fedését vállalom. Iván Róbert Nagykálló, Kossuth u. Tel.: 06-20/ Név:... Cím:...

9 2006. március Nagykállói Hírmondó 9 A mi fiunk Berlinbõl Elõször szeretnék bemutatkozni: Weigt Nilsnek hívnak, 17 éves vagyok, és augusztusa óta itt lakom Nagykállóban. Német vagyok, és Berlinben éltem, ill. júliustól megint Berlinben fogok élni. Az elsõ idõszak Magyarországon nekem nagyon nehéz volt. A barátaim, a barátnõm és a családom Berlinben, én pedig itt. De most nagyon jól érzem magam. Vannak új barátaim és az én nagyon kedves fogadócsaládom. Mielõtt idejöttem, nem tudtam sokat Magyarországról, csak meg akartam ismerni. Most már tudom, hogy Magyarország több mint a paprika, a bor és a Balaton, ezt gondolják a németek. Így néz ki az Én Magyarországom: nagyon barátságos emberek, egy büszke nép egy saját kultúrával, egy ország egy megható történelemmel és sok-sok minden. Nagyon szeretek itt lakni és biztos, egy kicsit nehéz lesz nekem visszamenni Németországba. De júliusig még sok idõ van, sokat lehet magyarul tanulni, egész Magyarországot megismerni és sok palacsintát megenni... Als Nils hier in unserer Schule ankam, konnte er noch kein Wort auf Ungarisch sagen. In den ersten Wochen sprachen wir mit ihm nur auf Deutsch. Nach dem ersten Monat kannte und benutzte er schon einige oft gehörte ungarische Ausdrücke, wie z.b. nem tudom, nem értem, az mi. Im Laufe der Zeit begann er unsere Sprache immer besser zu verstehen. Wir versuchten ihm wirklich viel zu helfen, wir unterhielten uns mit ihm nur auf Ungarisch. Heutzutage kann er unsere Muttersprache sehr gut benutzen (mehr als die Hochsprache). Nils schloss gute Freundschaften nicht nur in unserer Klasse, sondern auch in dem Gymnasium. Wir hoffen, dass er mit schönen Erlebnissen nach Hause fahren wird und er wird uns und den Aufenthalt in Nagykálló, in Ungarn nie vergessen. Wir wünschen Ihm alles Gute und viel Erfolg im Leben! Wir freuen uns, ihn kennengelernt zu haben! Viele liebe Grüsse: die Klasse 12.a Költészet napja Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Ratkó József Városi Könyvtárba, az április 11-én 16 óra 30 perckor kezdõdõ ünnepségünkre. Köszöntõt mond: Bugya István költõ Ünnepi mûsor:,,uram, nem látta Magyarországot? Pregitzer Fruzsina színmûvésznõ önálló estje. Filmajánló Kulcsár és a haverok A rendszerváltoztatás óta eltelt 16 év egyik legnagyobb pénzügyi botránya a K&H Bank brókerbotránya volt. A Kulcsár Attila nevével közismertté vált ügyrõl Obersovszky Péter, egykori televíziós személyiség készített dokumentumfilmet. A riporter az ügyben érintett közéleti emberek megszólaltatásával próbál az események között eligazodni. Ítéletet nem mond (ez a bíróság dolga lesz több évi vizsgálódás után), de magánnyomozása megkönnyíti a tisztánlátást az ügy szövevényes szálai között. Obersovszky filmjével sok embert hozott kellemetlen helyzetbe, de az õ sorsa is rosszabbra fordult: eltûnt a TV képernyõjérõl. Alkotását mai napig agyonhallgatják,országszerte csak néhány mozi tûzte mûsorra,mint például Nyíregyházán december elején a Krúdy Mozi. A Kulcsár és a haverok címû film Nagykállóban március 31-én 18 órától lesz látható 300 forintos jegyár ellenében. Szoboszlay Sándor Az újonnan alakult vegyes kar énekelni kedvelõ, vidám tagokat(nõket és férfiakat) vár. A jelenkezés helye: Budai Nagy Antal Szakközépiskola. Idõpont: keddenként 17 órától. Karvezetõ: Dóró Erika Színházi Világnap: március 27. A Színházi Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházmûvészet és tágabb értelemben a kultúra fontosságára, tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók e- lõtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását. Nagykállóban második alkalommal invitáljuk a Tisztelt Közönséget e szép ünnep megtekintésére. Talán Teátrum produkció S közben halkan szól a dzsessz érezd jól magad kabaré két elképesztõ csuklásban. Rendezõ: Buzogány Béla Ezen az estén semmi mást nem akarunk nyújtani Önöknek, mint a felhõtlen szórakozás örömét. Semmi agyalás, semmi körmönfont koncepció. Jó jelenetek, kellemes dallamok, és reményeink szerint parádés színészi alakítások, sziporkázó rendezõi ötletek. A Tisztelt Publikumnak különösebb dolga nincs, mint úgy beülni a nézõtérre, hogy: maestelazítok állapotba kerülhessen. Jegyet vásárolni a Mûvelõdési Központ portáján lehet, március 15-étõl folyamatosan. Az elõadás helye: Nagykálló, II. Rákóczi Ferenc Mûvelõdési Központ A rendezvény ideje: március 27. (hétfõ) 18 óra.

10 10 Nagykállói Hírmondó március Janics Attila Honlap elérhetõség:

11 2006. március Nagykállói Hírmondó 11 Nõk Napfényes Hete Március 6-a és 11-között,azaz egy héten át tartott a mûvelõdési központ és az önkormányzat közös nõnapi rendezvénysorozata, a Nõk Napfényes Hete. A nagykállói lányokat,asszonyokat festmény-és virágvásár,avon kozmetikai tanácsadás és tesztelés,frissítõ-kondícionáló masszázs és aurafotózás,fodrászat és manikûr várta. Elõadásokat hallgathattak meg a biogyógyászat,a betegségek meg- Márton úrfi elsõ lett! Márton Attila Jó hír! A mûvészeti szakközépiskolák 2. Országos Néptánc Március 7-én értékelték az elmúlt év munkáját a nagykállói rendõrõrs állománygyûlésén,amelyen részt vett Csák József alezredes,nyíregyházi városi kapitány és Görög lászló alezredes,az igazgatásrendészei osztály vezetõje. A statisztikai adatok alapján megállapították,hogy az õrs szakemberei munkájukat tavaly a rendelkezésükre álló és nem minden szempontból ideális feltételekhez képest magas színvonalon végezték. Ez egyebek között köszönhetõ elõzése és az egészség-megõrzés,a korszerû táplálkozás tárgyában. A hivatalos ünnepség 8-án volt a színházteremben,ahol az egybegyûlteket Juhász Zoltán polgármester köszöntötte,majd a Korányi drámatagozatos növendékei és a Talán Teátrum mûvészei adtak színvonalas mûsort. A,,szertelen szombaton divatbemutató és batyus bál zárta a gazdag programot. Szólóversenyén Márton Attila (a mi kutyánk kölke) addig csûrte-csavarta-hajlítgatta lábait, ameddig a neves zsûri elsõnek kiáltotta ki. A hun vezér nevét viselõ 19 éves fiatalember ezzel a teljesítményével egyenes ágon bejutott az országos felnõtt (hoppá!) Szólótáncverseny döntõjébe. Attila, mint tudott, tanulmányai mellett a Kiskállói Ifjúsági Néptáncegyüttes vezetõje. És ha már itt tartunk, a- mellett sem mehetünk el szó nélkül (nem is akarunk), hogy a fent említett versenyen a szintén nagykállói Boros Éva saját korcsoportjában különdíjat kapott. Évértékelõ állománygyûlés annak is,hogy tavaly õsszel korszerûbb számítástechnikai eszközöket,decemberben pedig két új gépkocsit kaptak. A célok között fogalmazódott meg,hogy a lehetõségek szerint még több rendõr teljesítsen szolgálatot a közterületeken,hiszen ennek visszatartó hatása van. A lakosság számára fontos tudnivaló,hogy megváltozott a rendõrõrs telefonszáma. Ezentúl a os számon hívják õket. AnyakönyV Születtek: Benczik Imola dec. 27. Farkas András János dec. 28. Gönczõ Emma dec. 29. Kiss Virág dec. 30. Balogh Szabina jan. 2. Fazekas Noémi jan. 3. Bagics Zsófia jan. 6. Antal Dominik jan 10. Osikóczki Nándor jan.10. Osikóczki Panna jan. 10. Orbán Lilla jan. 12. Házasságot kötöttek: Házasságkötés nem történt. Elhunytak: 11 Farkas Zsombor jan. 16. Sõrés Fanni jan. 18. Major Zsombor jan. 27. Tar Kitti jan. 28. Pisák Csenge jan. 29. Tóth Fanni jan.30. Soltész Blanka febr. 3. Tóth Ferenc febr. 7. Vonza Csaba febr. 8. Szekfû Zsazsa Berill febr.14. Erdei Ferenc Mihály febr. 15. Erdõhegyi Sándor Szabó Sándorné Diószegi Béla László Székely András Blanyár István Szabó Jánosné Fenyõfalvi György Szántó Sándor Karácsony András Terdik Sándorné Kiss Györgyné Tisza István Záhonyi Tibor Programok mindenkinek Március 24-én 14 órától: Játszóház 25-én 18 órától: Hazánk Szépe 2006 Országos Szépségverseny 27-én 18 órától: Színházi Világnap Talán Teátrum 29-én 17 órától: Ifjúsági klub Darts verseny. Április 1-jén 8 órától: Megyei Ifjúsági Népzenei Talalkozó 4-én17,30 órától: Gazdaesték Nagyobb lehetõségek A Gazdakörök jelentõsége. Elõadó: Hernáczki Ibolya agrármérnök, NVT tanácsadó. 5-én 17 órától: Magiar Historia Énekek a magyar történelem zivataros századaiból, Kátai Zoltán lantos elõadásában. 7-én14 órától: Játszóház Tojásfestés. 19-én 17órától: Ifjúsági klub Memóriajátékok 20-án 10,30 órától: Meseszínház Bérleti Sorozat: és 14,15 órától: SZAFFI mesejáték a budapesti FOGI Színház elõadásában. 21-én 14 órától: Játszóház Origami. Amatõr és Profi szintû edzési lehetõségek! a Nagykállói Mûvelõdési Központban. Muay-Thai edzések indulnak március 23-án csütörtökön. Edzések idõpontja: hétfõ, csütörtök 18 órától 19,30 óráig. Edzõ: Balázs Csaba A Magyarországi hivatásos és amatõr Muay Thai Szövetség alapítója. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

12 12 Nagykállói Hírmondó március Keresse reklámszervezõnket Bednárikné Irén Mobil: 06/ A programokban esetlegesen bekövetkezett változásokat újságunk megjelenési gyakoriságából adódóan nem tudja naprakészen követni. A programváltozásokról, és új programokról a honlap,,hírek,információk menüpontja alatt értesülhetnek.

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Mosonszolnoki Hírmondó

Mosonszolnoki Hírmondó 2006 február Mosonszolnoki Hírmondó 3 Tisztelt Választópolgárok! Mint bizonyára tudják, a Magyar Köztársaság Elnöke az országgyűlési képviselők választás I. fordulóját április 9-ére, míg a második fordulóját

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testültének február 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testültének február 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testültének 2015. február 26-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (II.26.) Ök. sz. határozata: Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 9-én 15,20 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1.

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Törvényességi észrevételem nincs: jegyző

Törvényességi észrevételem nincs: jegyző 7870-8/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy:Humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás kedvezményes biztosítása és rendelet alkotása

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2004.évi pénzmaradvány felhasználásról, valamint a 2005.évi költségvetés és végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosításáról A Budapest

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Szám: 22-13/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 8/2014. (II. 12.) sz. ÁKt. határozat 9/2014. (II. 12.) sz. ÁKt. határozat a Szivárvány

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 1658 hrsz-ú zsákutca értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

ÚJ ROVAT AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Elvetették a fűmagot HIRDETMÉNY. A kötelező tüdőszűrés átalakulása

ÚJ ROVAT AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Elvetették a fűmagot HIRDETMÉNY. A kötelező tüdőszűrés átalakulása Tisztelt Nyíracsádiak! Dr. Nagy János polgármester kezdeményezésére lapunk új rovatot indít Az ügyvéd válaszol címmel. Polgármester úr és jegyző asszony a heti ügyfélfogadások alkalmával számos olyan lakossági

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről 1 szóló 18/1997. (VII. 18.) Ök. rendelete, a 18/1998. (VII. 24.), a 28/2000.(X. 19.) és a 20/2001.(VII.

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61596/2009. Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2014. február 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 8/2014. (II. 11.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben