Télikabátos nemzeti ünnepünk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Télikabátos nemzeti ünnepünk"

Átírás

1 XVI. évfolyam 3. szám március Tisztelt Olvasó! Az országgyûlési választásokról kellene firkantanom valami szellemeset. Nyilván telis-tele optimizmussal, mi több: bíztató felhangokkal. De semmi szellemes nem méltóztatik eszembe ötleni, tréfás kedvemet is súlyos felhõbe borítják politikusaink egyre képtelenebb megnyilvánulásai. Vezérré válási indulatukban kivetkõznek racionális énjükbõl, és ott is ellenséget lelnek, ahol barátok húzódnak meg. Persze kivételek azért akadnak itt-ott.. Mi az az elképesztõ kór, amely megtámad bennünket, magyarokat a választások idején? Honnan tud közénk férkõzni annyi gyûlölet, vakság és intolerancia? Ez nem lehet nemzeti sajátosság! Hiszen népünk az összetartás, hit és bölcsesség õrzésével tudott fennmaradni az évszázadok ködjeiben. Immár a félelem is mardosni kezdett bennünket. Rettegve vallunk hovatartozásunkról. Milyen ország ez, Uram? Léptessük elõ a legendás õsöket, hadd segítsenek nekünk tisztábban látni és hallani! Kokárdás márciusi szívem hevesen dobbantja: Apáink vére hullott a szabadságért! És most, amikor szabadon választhatunk, saját magunkat kergetjük nihilbe? Megesszük saját vérünket pedig mennyit küzdöttünk, legjobbjaink haltak a hazáért, úgy kifosztottak milyen kevesen vagyunk Aki nem megy el szavazni, még akkor is, ha a politikai párbeszéd rendszerint magyar groteszkké silányul, alapvetõ állampolgári jogával sem él. Ha nem választunk, akkor jönnek a mindig-ügyesek és fejünk fölött fognak döntögetni. Ha a szegfûsnarancsosmadarastulipános puffogtatások mögé tudunk és akarunk nézni, fellelhetjük nemzetünk nagyjait, értékeit. Tisztelt Olvasó! Kukkantson a kulisszák mögé! Ott bizony hús-vér emberek lélegeznek, hisznek, dolgoznak, szeretnek. Készek az országot jó irányba vezetni. Válasszunk hát! No, és emlékezzünk. A feledékenység néphalálos Buzogány Béla Dacára az alig két-három fokos,,melegnek,az itt-ott fellelhet õ hókupacoknak, a jéghártyával borított tócsáknak, március idusának délelõttjén szép számmal gyûltek össze a télikabátba, bundába öltözött nagykállóiak az ünnepi díszbe öltözött Szabadság-kertben. A Himnusz hangjait követõen Juhász Zoltán polgármester lépett a mikrofon elé, hogy elmondja rövid ünnepi beszédét. Egyebek között azt hangsúlyozta, hogy a forradalom napjai nem a konfrontációról, hanem a békérõl, nem a késhegyig menõ vitákról, hanem az együttmûködésrõl szóltak, amikor szó értettek egymással arisztokraták, polgárok és munkások, konzervatívok, liberálisok és plebejusok. A szónokot a Talán Teátrum Magyar Mese címû zenés-énekes-táncos produkciója követte,bizonyítva azt, hogy a mûvészi alázat dacolni képes a didergésre késztetõ idõjárással is... A megemlékezést a Petõfi emlékoszlop megkoszorúzása zárta le. Nagy Lajos Imre, a Márciusi Ifjú szobrának alkotója lapunk érdeklõdésére elmondta, örül annak, hogy Nagykálló számára elkészíthette mûvét. A bronz alak 220 centiméter magas, egy negyven centis alépítményen és egy szintén negyven centis, gránitlapokkal burkolt posztamensen áll. Az ábrázolt fiatalember nem egy mindenki által is- A TARTALOMBÓL: Az idei költségvetésrõl 2. oldal Utcáról utcára 4. oldal A madárinfluenzáról 5. oldal A mi fafaragónk 7. oldal Télikabátos nemzeti ünnepünk Sokan voltak kiváncsiak az ünnepségre és a szoboravatóra A szobrászmûvész öröme mert figura, egyszerre jelképezi a 48-as és a ma reájuk emlékezõ fiatalokat. Méltó helyen áll,hiszen Korányi Frigyes maga is márciusi ifjú,nemzetõr, majd fõhadnagy és a honvédek fõorvos volt, Szilágyi István pedig Arany János révén kapcsolódott a forradalomhoz. A szoboravatáskor a Reményik-vers elhangzása után Gelsiné Uri Valéria gondolatgazdag szavai hangzottak el, majd Juhász Zoltán polgármester és Trefánné Csányi Katalin alpolgármester leplezte le az alkotást, és a talapzaton elhelyezték az önkormányzat koszorúját. Az egyházak nevében Horváth György református lelkész áldotta meg a szobrot, melynek avatása a szózat eléneklésével fejezõdött be. Az utókornak szánt, a talapzatba vésett Ady-idézetet ajánljuk mindenki figyelmébe: A tüzet ne hagyjátok kihalni!

2 2 Nagykállói Hírmondó március Kedves Olvasóink! Az elmúlt néhány hónapban némi hányattatáson ment keresztül önkormányzatunk lapja, a Nagykállói Hírmondó, s ezt tartalmi és formai jegyekbõl egyaránt észrevehették. A képviselõ-testület észlelve, hogy az olvasók többségének tetszését nem nyerte el az új lapfej, az új tördelés és néhány írás elállt a Kölcsey Lapcsoporttal, illetve a kiadó Heti Szó Plusz Bt-vel való szerzõdés meghosszabbításától, úgy határozott, a felelõs szerkesztõ mellé három tagú szerkesztõ bizottságot választ, s döntéseiket együtt hozzák meg. Célunk természetesen az, hogy színvonalas, objektíven tájékoztató, szórakoztató újságot készítsünk, s ebben számítunk az Önök segítõ közremûködésére is. Ezt szolgálják új rovataink (helytörténet, tárca, postaláda stb.), új szolgáltatások (az ingyenes lakossági apróhirdetés) is. Kérjük, szándékainkat fogadják egyetértéssel, támogassák munkánkat észrevételeikkel, javaslataikkal! Véleményüket szívesen közreadjuk, feltéve, ha azok nem személyeskedõek, mások méltóságát nem sértik. Készítsünk együtt egy jobb Hírmondót! Dr. Fekete Antal felelõs szerkesztõ Nagykállói A Nagykállói Önkormányzat és a város lapja Szerkeszti a szerkesztõbizottság: Buzogány Béla, dr. Elek Tamás, Ratkó Józsefné Felelõs szerkesztõ: dr.fekete Antal. Tel.: 06/ , Kiadja: Polgármesteri Hivatal Nagykálló, Somogyi B. u Készült a Fuzyon Nyomdában. Felelõs vezetõ: Kéri József tulajdonos. ISSN: Mibõl, mire, mennyi pénz jut? Elõzõ számunkban szó esett már arról, hogy február 14- én két tartózkodással elfogadta a képviselõ-testület a évi költségvetésrõl szóló rendeletet. Az alábbiakban az elõterjesztés számai között tallózunk, arra keressük a választ, mire költi az önkormányzat az adófizetõk pénzét, a mintegy 2,6 milliárd forintot. A költségvetés a még tavaly november közepén elfogadott koncepción nyugszik, az akkor meghatározott alapelveket követi. Ezek között szerepel például az önkormányzat és az intézmények ésszerû, gazdaságos mûködési feltételeinek megteremtése, a csapadékvíz elvezetéséhez, a biológiai szennyvíztisztító telep megvalósításához, az óvoda felújításához, valamint az intézmények energiaracionalizálásához kapcsolódó pályázat benyújtása, az utak, járdák építése, a csapadékvíz elvezetõ rendszer karbantartása. Ami a bevételeket illeti, a legnagyobb tétel az állami hozzájárulások, támogatások összege (kerekítve 986 millió forint), ezt követik az önkormányzat sajátos bevételei (670 millió), az átvett pénzeszközök (294 millió), az átengedett megosztott bevételek (285 millió), az intézményi mûködési bevételek (101 millió), valamint a felhalmozási és tõkejellegû bevételek (16 millió). A tervezett kiadások fedezetének Február utolsó napján ismét rendkívüli ülésre hívták össze a képviselõ-testület tagjait, hogy döntsenek néhány fontos és sürgõs ügyben. Lényegében technikai jellegû volt az elmúlt évi pénzügyi terv módosítása, hiszen a központi intézkedések költségkihatását, illetve az intézmények saját ha-- táskörû elõirányzat módosítási kérelmét kellett átvezetni a bevételi és a kiadási oldalon. A február 21-ei rendeletet módosítva a Nagykállói Hírmondó mellett nem Tanácsadó Testület, A Szabadságharcos úti óvoda épülete jelenleg kiegészítésére a költségvetés mintegy 230 millió forint hitel felvételével számol, erre a gazdasági év végén kerülne sor. S ezek után lássuk a kiadásokat! Ezek legnagyobb részét a személyi juttatások jelentik (a kicsivel több mint egymilliárd forint a fõösszeg csaknem 40 százaléka). Ehhez jön még a munkaadókat terhelõ járulékok 320 millió forintja. Dologi kiadásokra 513 millió forint jut, a szociális jellegû támogatásokra 172 millió. Beruházásokra 285 millió forint fordítható, ezen a listán szerepel például a Kossuth úti kerékpárút (46 millió), a csapadékvíz elvezetése (30 millió), a Cuker tanyai út (29 millió), járdaépítés (70 millió), továbbá térrendezés, park, buszöböl, gyalogátkelõ, leállósáv építése, korszerûsítések (ravatalozó, sportcsarnok), ingatlanok vásárlása. hanem Szerkesztõbizottság mûködik (változatlan személyi összetétellel, s az átmeneti három hónapra díjazás nélkül). A szerkesztõi munkában a felelõs szerkesztõvel együttdöntési jog gyakorlásával vesznek részt. Önkormányzatunknak a közeljövõben lehetõsége nyílik arra, hogy EU-s pályázatot nyújtson be a szomszédos államokban lévõ testvérvárosok együttmûködésével. Az elképzelések szerint a romániai Tasnád városával vennénk fel a kapcsolatot. Veres István fõépítész vezeté-- Felújításokra csaknem 240 millió forint fordítható. Ebbõl 150 millió a Szabadságharcos úti óvodára, 53 millió útburkolatok rendbetételére, 30 millió az ISZI felújítására, 4 millió a Budai régi épületének tetõfelújítására és a fûtési rendszer korszerûsítésére, egymillió a ludastói orvosi rendelõ felújítására. A tengernyi szám közül ki-- emeljük még, hogy 20 millió forint a sportcélú támogatás, 8 millió a kulturális rendezvények támogatása; hogy 65 millió forint a céltartalék, 11,5 millió az általános tartalék. A költségvetés tervezetének rövid vitájában szó esett arról, hogy gondolkodni kell az intézményi támogatások csökkentésének, a bevételek növelésének lehetõségeirõl. Ellenérvként hangzott el ugyanakkor, hogy egy iskola nem profitorientált, a tanárokra szükség van, õket fizetni kell, a bevétel pedig korlátozott. Soron kívül húshagyó kedden sével hosszas szakmai vita bontakozott ki a Rendezési Terv módosítása tárgyában. A disputa az elkerülõ utakról, a kerékpárút hálózatról, a kapcsolódó gazdasági-ipari területekrõl, a kü-- lönbözõ lakóövezeti besorolásokról, az erdõ-, mezõgazdasági, vízgazdálkodási, építés szempontjából korlátozott (védett) és különleges területekrõl szólt, azaz arról, milyen lesz, milyenné válhat városunk a jövõben. A testület végül megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság tagjait.

3 2006. március Nagykállói Hírmondó 3 Egy mondatban A korábbi két humánerõforrásgazdálkodó ügyintézõ helyett a feladatok ésszerûsítése nyomán ezentúl egy személy látja el a polgármesteri hivatal ezzel összefüggõ tennivalóit. Az elfogadott rendelet értelmében március elsejétõl a gazdasági iroda, az okmányügyi, anyakönyvi és népességnyilvántartó iroda, valamint a körzeti gyámhivatal vezetõjét illeti meg a tíz százalékos vezetõi illetménypótlék. A Cigány Kisebbségi Önkormányzati Iroda felmérése szerint Nagykálló lakónépességén belül a cigányság aránya 15 százalék, körükben a munkanélküliség százalékos. A Teszovál Kft. társasági szerzõdésének módosítása szerint a Felügyelõ Bizottság elnöke lett Sõrés László, tagjai Fábián Józsefné és Horváth Sándor. Megbízatásuk öt évre szól, juttatás nem illeti meg õket. Önkormányzatunk úgy döntött, a Közlekedésbiztonsági Nap alkalmából száz darab kerékpárra szerelhetõ villogó lámpát vásárol, hogy azok szétosztásával is segítse, ösztönözze a biztonságosabb közlekedést. Összességében jónak, tartalmasnak ítélték meg az ifjúságpolitikai koncepciót a diákönkormányzatok, valamint a civil szervezetek közül véleményt mondó Nagycsaládosok Családi Kör Egyesülete. Benyújtott pályázataink Február 14-ei ülésén nem kevesebb, mint hat pályázat benyújtásáról döntött a képviselõ-testület. Lássuk, melyek ezek! Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács írt ki pályázatot a települési önkor-- mányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására. Városunk infrastrukturális hálózatának kevesebb mint 70 százaléka szilárd burkolattal ellátott, csapadékos idõjárás esetén ezek nagyon nehezen járhatók, az utakon összegyûlt víz károsítja az építményeket. Az egyik ide benyújtott pályázat az Árpád, a Hunyadi, a Sport utca és a Sport köz útburkolatának felújítására irányul. A beruházás összköltsége (kerekítve) 33 millió forint, s mivel az igényelhetõ maximális összeg ötven százalék, az önrész 16,6 millió forint. A másik a Deák Ferenc, a Petõfi, a Bajcsy-Zsilinszky, a Bethlen Gábor és a Somogyi Béla utca útburkolatának felújítását célozza. A beruházás teljes költsége itt 25,4 millió forint, az önrész ennek a fele (a saját forrás fedezete benne van a költségvetésben). A Szabadságharcos úti óvoda felújítására, bõvítésére, átalakítására és akadálymentesítésére a megyei területfejlesztési tanács pályázati felhívása ad esélyt. A beruházás 147,7 millió forintba kerül, ehhez kedvezõ döntés esetén százmilliós támogatás nyerhetõ. (Cseh Árpádné óvodavezetõ hozzáfûzte: a 30 évvel ezelõtt épült óvoda felújítása elodázhatatlan). Ugyancsak a megyei területfejlesztési A sportcsarnok belsõ tere tanács írta ki azt a pályázatot, amely a sportcsarnok fejlesztését teszi lehetõvé (új, energiatakarékos izzók beszerelésével, az öltözõ és a folyosó felújításával, szertár kialakításával). A beruházás összköltsége 10 millió forint, a saját forrás 80 százalék, azaz 2 millió forint. A volt szeméttelep rekultivációs tervének elkészítése 1 millió 250 ezer forintba kerül, s ennek 80 százalékára lehet pályázni az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnál. Az önerõ ebben az esetben tehát negyedmillió forint. A Nagykálló és Birke tanya között megépítendõ kerékpárútra a megyei területfejlesztési tanácshoz nyújtottunk be pályázatot. A beruházás bruttó költsége 41,3 millió forint. Mivel az elnyerhetõ támogatás 80 százalékos, a saját erõ 8,2 millió forint. Okmányirodai jelentés Sok esetben fordul elõ, hogy az okmányirodában ügyeiket intézõ ügyfeleknek kérdéseik vannak az irodában kialakult munkafolyamattal kapcsolatban. Ezúttal az elõzetes idõpontban történõ ügyintézésre vonatkozó kérdésekre szeretnék választ adni. A változást indokolttá teszi, hogy a nagykállói okmányiroda 31 ezer ember ellátásáról gondoskodik, körzetközponti feladatokat lát el. Az okmányirodák indításakor az volt a cél, hogy az irodák elsõsorban a körzetek lakóit lássák el. Bár kezdetektõl van olyan ügy, melyet az ország bármelyik okmányirodájában elintézhettek és elintézhetnek (személyi igazolvány, útlevél, vezetõi engedély) az évek során az egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek intézésének kivételével minden ügy elintézése országos hatáskörûvé vált. Ez azt jelenti, hogy függetlenül a bejelentett állandó lakóhelytõl, bármelyik okmányirodában lehet kérelmet vagy igényt benyújtani. Ahhoz, hogy megõrizzük a körzetközponti szerepet, a fõ cél továbbra is a hozzánk tartozó települések lakosainak az ellátása. Ezért vezetjük be az elõzetes idõpont egyeztetés alapján történõ ügyintézést. Ettõl függetlenül nap mint nap ellátjuk más települések lakosait is, akik éltek az elõzetes idõpont foglalás adta lehetõséggel (Nyíregyháza, Napkor). De ez nem azt jelenti, hogy indokolt esetben ettõl nem térünk el. Manapság szinte minden hivatalos helyen (bank, egészségügy, földhivatal, stb.) sorszám vagy elõzetes idõpont egyeztetés szerint történik az ügyintézés. Lássuk be, mennyivel kényelmesebb, gyorsabb úgy ügyet intézni, hogy nem kell sorban állni és várakozni. Néhány számadattal szeretném bemutatni az irodában folyó munkát. Naponta minimum 50 ügyfél intézheti ügyét ügyfélfogadási idõben 7 ügyintézõnél évi számadatok: gépjármûves ü- gyek 40399, vezetõi engedély 2304, személyi igazolvány 2197, útlevél 1620, egyéni vállalkozói igazolvány 395, parkolási igazolvány 282. Havonta a gépi adatrögzítés 3500 és 4000 között van. Ezek a számok az ügyfélfogadási idõben rögzített kérelmek számát tükrözik. Ügyfélfogadási idõn túl szakembereink a gépi feldolgozás során keletkezett ügyek háttérmunkáját, valamint az ügytípusonkénti ügyek intézését látják el. Ezek az ügyek a személyesen benyújtott vagy postai úton érkezett kérelmek, értesítések, feljelentések, adatkérések. Az ügyek száma tavaly 3794 volt. Az okmányiroda valamennyi dolgozója szívesen áll az ügyfelek rendelkezésére akár személyesen, akár telefonon. Telefonszámunk: , anyakönyvvezetõ: ; Fax: Barabás Zsuzsanna irodavezetõ

4 4 Nagykállói Hírmondó március Utcáról, utcára Új rovatot indít útjára a Nagykállói Hírmondó szerkesztõsége. Az Utcáról utcára rovatunkban, az újságírásban használatos azon magatartást kívánjuk érvényre juttatni miszerint: a hír szent, a vélemény szabad. Véleményem szerint városunk fõtere gyönyörû lett, alig várom a jó idõt, hogy a gyerekemmel ott sétálhassunk elsõ lépéseit, ott tegye meg. Az áruházat már megszoktam, azon a vételáron, amelyen eladni kínálják megvenni nem szabad. Jól szolgálhatná a várost fel- Célunk olyan kérdések felvetése, amelyek a városunk lakosainak érdeklõdése középpontjában állhatnak. Idõrõl idõre lehetõséget kívánunk így nyújtani polgártársaink véleményének megjelenéséhez, közzétételéhez. A lakosokat véletlenszerûen igyekszünk kiválasztani, az így keletkezett gondolatokat akár vitaindítónak is felfoghatjuk. Várjuk ezt követõen a megjelent véleményekre történõ reakciókat, válaszokat is, amelyeket szintén szívesen közzéteszünk. Hozzászólásaikat a mûvelõdési ház portáján kérjük leadni, zárt borítékban. A borítékra írják rá: Utcáról, utcára Elsõ témánk Nagykálló fõterének elkezdõdött átépítése, megújítása. A városi képviselõtestület a közelmúltban tárgyalta és a közeljövõben még tárgyalni fogja a város településrendezési tervét, amelynek a fõtér rekonstrukciója is témája. Most van lehetõsége a városunk lakosainak hogy, véleményüket elmondják. Kérjük, éljenek vele! újítva, az egységes városképbe illesztve. (25 éves, kismama) Hasznosnak tartanám a fõtér építését tovább folytatni. Jó lenne, ha az egészségügyi központ helyére kerülne a polgármesteri hivatal, a buszmegállónak pedig jobb helyet kellene találni. Jó, ha a város újabb építkezésekkel gyarapszik, mint például a társasházépítés, amely stílusában is tetszik. Az áruházat már megszoktam, ráférne egy felújítás, hogy az is szép legyen. (55 éves, lakatos) Nagykálló nagyon szépen fejlõdõ kisváros képét mutatja az utóbbi idõben, ennek legszembetûnõbb része a városközpont felújítása. Úgy gondolom, hasonló stílusú épületeknek kellene a fõtéren állnia, és ebbe nem illik bele az áruház. Le kellene bontani, s új, külsõségeiben A mi áruházunk odaillõ épületet kellene a helyére állítani. (35 éves, mûszerész) Jó érzés töltött el, amikor ismét láttam virágzásnak indult volt lakóhelyemet. A fõtér szép, stílusos átalakítása elnyerte tetszésemet. A volt áruház bár nem szép számomra a város része, ésszerû hasznosítását javaslom. Ötletként a városnak vagy a gazdájának a tetõtér beépítését és ott egy panzió, szálloda kialakítását vetem fel. Szerintem üzleti vállalkozásnak sem lenne rossz. (56 éves, volt nagykállói lakos) Február 14. óta üres egy hely a Szilágyi iskola nevelõi szobájában. Itt hagyott bennünket a szomszédom. Elment örökre. Megrendülten vettük tudomásul, hogy kedves kollégánk, Diószegi Béla 47 éves korában eltávozott az élõk sorából. Emlékezzünk! Szépen, csendesen. Derékba tört fiatal életed. Te, aki dacos elszántsággal küzdöttél mindig, aki kitartásra bíztattad a gyerekeket, most mégis feladtad. Mindnyájan tudtuk, hogy türelmed, nyugalmad, magas szintû szakmai tudással párosul, hogy életed a tanítás és a sport. Mi egy kedves munkatársat, a gyerekek egy szeretnivaló tanárt veszítettek el személyedben. Olyan tanítványaid jöttek el a temetésedre, akiket 20 évvel ezelõtt tanítottál. Tengernyi ember, akikhez közel álltál. Szeptemberben még ültetted a csemetéket az iskola udvarán, de fává fejlõdni már nem láthatod õket. Ennél sokkal fájdalmasabb azonban, hogy kisebbik Diószegi Béla fiadat is a kollégáid fogják látni felnõni. Megígérted, hogy ezután mindig ráírod a naplóm fedelére az osztályom számát és betûjét, hisz olyan szép volt az írásod. Most hogy hajtom be rajtad Béla az ígéreted? Emlékezni fogunk Rád, ahányszor bableves lesz a menzán, mert az volt a kedvenced. Megígértük, hogy fõzünk Neked, csak gyógyulj meg! A mi ígéretünk is teljesítetlen maradt. Mindig segítettél gyereknek, felnõttnek. Egy szóra mentél be az órára bárki helyett, ha szükség volt, s amikor megkérdeztük, hogy mikor adjuk vissza a szívességet, azt mondtad; majd nyáron. Hiányodat a gyász napjaiban úgy próbáltuk enyhíte1ni, hogy beszéltünk Rólad a gyerekekkel. emlékére Béla! Ha az égi mezõkön hallottad ezeket a szavakat, akkor most nagyon nyugodt, békés az álmod. Tudod, mit tartanak nagyra Benned a tanulók? A türelmed, a humorod, hogy az unalmasabb tananyagot is feldobtad egy jó poénnal, hogy sok gyereknek kedves becenevet adtál. Közlemény Azt mondták tök jó fej tanár volt. Kell ennél nagyobb bók egy tanárnak a tanítványaitól? Még az iskola egyik osztálya a legközkedveltebb tanár címet is Neked adományozta posztumusz. Béla! Köszönjük az együtt dolgozott napokat, éveket. Szívünkben és tanítványaink emlékezetében örökké élni fogsz. Kelemenné Balogh Katalin Szilágyi István Általános Iskola Az Evangélikus Egyház istentiszteleteinek idõpontjai: Istentiszteletek minden hónap 1. és 3. vasárnapján 8 órától Ünnepnapokon(Karácsony, Húsvét Pünkösd): az ünnep elsõ napján a Református templomban 8 ótától. Helye: Református gyülekezeti terem ( Nagykálló, Debreceni út 3.)

5 2006. március Nagykállói Hírmondó 5 Amit a madárinfluenzáról tudni érdemes Az elmúlt idõkben szinte minden híradásban vezetõ helyet foglal el a madárinfluenza. Néhol védõruhába öltözött embereket látunk élõ vagy elhullott madárral a kezükben, aztán hattyúk boncolásáról tudósítanak. A betegség felbukkanása a vadmadárállományban igazából várható volt. Magyarországot két nagy madávonulási útvonal is érinti, és a költözõ madaraink messzi tájakról hozhatják magukkal a vírust. Ennek ellenére a médiában látott képek a valós helyzettõl nagyobb félelmet ébreszthetnek bennünk. Az influenzavírusoknak több típusa van. Létezik olyan, ami csak embert képes megbetegíteni (ún. B és C típus), míg mások állatokat és embereket is (ún. A típus). A H és N betûkódokat a vírus burkán található fehérjék azonosítására használják. A jelenlegi, H5N1-es vírus állatokat betegít meg, embert csak ritkán. A kórokozó ellenállóképessége nem nagy. Beszáradás, 70 C-os hõ, 1-2%-os fertõtlenítõszerek hatására percek alatt elpusztul. Vizes közegben viszont, ha el tudja kerülni a kiszáradást, 1-4 hétig él túl. A Magyarországon szokásos konyhatechnika (sütés, fõzés) mellett elkészített baromfiételekben vírus már nem lehet, még akkor sem, ha esetleg lett volna benne. Fertõzött állatból származó termék azonban nem került forgalomba, a hazai baromfiállományok kellõ ellenõrzés alatt állnak. A H5N1 vírus csak kivételes körülmények között betegít meg embert. Ahhoz, hogy valaki mégis elkapja, rendkívül nagy mennyiségû kórokozót kell felvennie. Így történt ez a délkelet ázsiai emberi megbetegedések esetében is, tudniillik ott egészen más az állattartás kultúrája, mint Európában. Az állatállomány zöme a legsûrûbben lakott területeken található, gyakran egy légtérben élnek a madarak és az emberek. Bódészerû épületben, emelt rácspadozaton tartják a baromfikat, így a többi állat hozzá tud férni a kipotyogó bélsárhoz. Szokás a baromfivér nyersen történõ fogyasztása is, sõt különleges gyógykezelési módokat is használnak, mint pl. a baromfi sebének szájjal történõ kiszívása. Ennek következtében igen nagy az esély, hogy az emberek is hozzájussanak a kellõ vírusmennyiséghez. Magyarországon egészen mások a hagyományok. Az állattartás épületei elkülönülnek a lakóépületektõl, így a józan ész és a járványvédelmi alapszabályok betartásával az emberi fertõzõdés kockázata is jóval kisebb. Ha a dél-kelet ázsiai számadatokból Magyarország lakosságára vetítjük az esetszámot, évi 2,5 ember halálát okozná a madárinfluenza (de az állapotok mint láttuk nem ugyanolyanok!). Az eddigi hazai esetek csak vadmadarakat érintettek, házibaromfiállomány nem betegedett meg. Fontos, hogy ezt a helyzetet fenntartsuk, és minden eszközzel távol tartsuk a vírust a haszonállatoktól. Amit a baromfitartók tenni tudnak, hogy lehetõség szerint az állatokat zárva tartják. Ennek a lépésnek a célja, hogy elkerülhessük a vadmadarakkal való érintkezést, és hogy ne kerülhessen a vírus az ember közvetlen közelébe. Zárt helyen kell megoldani továbbá az etetést és az itatást is, és ajánlott ruhát és cipõt váltani, kezet mosni, mielõtt az állataikhoz bemennének. Ha valamelyik udvarban a védõintézkedések ellenére mégis felütné a fejét a betegség, a laboratóriumi megerõsítés, valamint a védõ és megfigyelési körzetek kialakítása után a beteg állományt meg kell semmisíteni, hiszen ezek az állatok óriási mennyiségben ürítik a vírust, veszélyeztetve a környék összes állományát. Az állatok leöléséhez létezik egy jármû, melyet a helyszínre szállítanak, és képes az állatok életének gyors és kíméletes kioltására. A betegség fõbb tünetei, hogy az állatok levertek lesznek, Talán megoldás, ha a szabadon tartott baromfit kerítés mögé zárva tartjuk. a csirkék elszontyolodnak, szipákolnak, rázzák a fejüket, hogy megszabaduljanak a felgyülemlett váladéktól (ezek a tünetek azonban elõfordulhatnak például a rossz szellõzés miatt is), továbbá étvágytalanok, nyálkás hasmenésük lesz, a bõrfüggelékek (taraj, lebernyeg, fej) kékes színûvé válnak, vizenyõs duzzanatuk lesz. Idegrendszeri tüneteket mutatnak (görcsök, kényszermozgás) és jelentõsen csök-- ken a tojástermelés. A járvány leküzdésében sokat lehetett hallani a vakcinázásról is. Látni kell viszont, hogy ha egy ország az állatok vakcinázását is igénybe veszi a járványvédelemben, akkor elveszti az exportstátusát, illetve csak olyan országba szállíthat, amely ebbe beleegyezik. Ez a korlátozás komoly gazdasági károkhoz vezetne, ezért ezt Magyarország nem igényli az Uniós szervektõl mindaddig, amíg a járványügyi helyzet ezt nem indokolja. Kivételt képeznek a nagy értéket képviselõ állatkerti madarak és a génmegõrzõ funkciót is ellátó szárnyasok, az õ oltásuk folyamatban van. Az ún. magyar vakcinát is sokat emlegették a médiában. Az oltóanyag a jelentõsége abban áll, hogy sikerült egy olyan vivõanyagot találni a gyártáshoz, amellyel az emberi szervezetben az ellenanyag-termelés jónak mondható. Ennek a kikísérletezése 1 évig tartott. Ha kialakul a H5N1 vírusnak egy olyan változata, amely emberrõl emberre is terjed, akkor ezt az egy évet a gyártási technológia kialakításánál sikerül megspórolni. Ez azonban csak egy modellvakcina, oltásra egyelõre nem használják, és a még nem létezõ vírus ellen sem nyújthat védelmet. Ijedséget keltett még az is, hogy az utóbbi idõben macská- -ban is kimutatták a vírust. A macskák és a kutyák viszont csak akkor lesznek betegek, ha beteg szárnyas húsát eszik, más esetben nem. Összegezve tehát nekünk, embereknek jelenleg nincs komoly félnivalónk a betegségtõl. A saját szárnyasainkat kell megvédenünk, amihez szükséges õket zárt helyen tartani. A vadma-- darak etetése továbbra is veszélytelen, attól nem leszünk betegek. A megtalált madártetemekhez ne nyúljunk, értesítsünk szakembert, aki megteszi a kellõ intézkedéseket. Az, hogy megtalálták azt az egy németországi, és azt a két ausztriai beteg macskát (ami igazából kuriózum), csak azt bizonyítja, hogy az állategészségügyi szolgálatok megfigyelõrendszere mennyire precízen mûködik. Dr. Vonza Éva állatorvos

6 6 Nagykállói Hírmondó március Felhívás Nagykálló Város óvodájába történõ e- lõjegyzésre a 2006/2007-es nevelési évre. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján a gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. A felvétellel kapcsolatos elõjegyzés április 4-én és 5-én lesz. Kérjük azokat a szülõket,akiknek gyermeke a 3. életévét betölti,és szeptembertõl óvodába kívánják járatni,jelezzék felvételi igényüket. Az a gyermek, aki 2006-ban az ötödik életévét betölti, szeptember 1. napjától kezdõdõen óvodai nevelés keretében folyó,iskolai életmódra felkészítõ foglalkozáson köteles részt venni. Az óvodába nem járó gyermek szülõjének az iskolai életmódra felkészítõ foglalkozásra történõ jelentkezést abban az évben kell benyújtania,amelyben gyermeke a negyedik éltévét betölti. A jelentkezéskor a szülõnek nyilatkoznia kell arról,ha az óvodai felvételt ötödik életévének elérése elõttkéri. Az elõjegyzés helyszíne minden gyermek részére: Nagykállói Egyesített Óvoda Nagykálló, Szabadságharcos út 8.sz. (Központi Óvoda) Az elõjegyzésre kérjük,hogy a szülõ hozza magával gyermekét, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a szülõ személyi igazolványát! Az elõjegyzés naponta 7.30-tól l7.30 óráig történik. Meghívó Óvodánkban már hagyomány a mozgás öröme elnevezésû program, melyre szeretettel meghívjuk. Ideje: 2006.március 25. (szombat) 10 óra Helye: Városi Sportcsarnok Nagykálló, Nagybalkányi út 6.sz. A rendezvényt megnyitja: Juhász Zoltán polgármester. A gyermekek, a szülõk és az óvoda dolgozói nevében is tisztelettel: Cseh Árpádné egyesített óvodavezetõ Hírcsokor a Szilágyiból A nyíregyházi Apáczai gyakorlóiskolában rendezett német nyelvi versenyen Czifra Alexandra 8. osztályos tanuló 100 százalékos teljesítménnyel elsõ helyezést ért el. Ezért felvételi nélkül bekerült a Korányi Frigyes Gimnázium kéttannyelvû osztályába. A megyei kémia versenyen Törõ Imre 8. osztályos tanuló harmadik helyezést ért el. A megyei angol nyelvi versenyen 3. helyezést ért el a 6. osztályos Bogár András. A megyei népdaléneklõ versenyen Szõke Alexandra 7. osztályos tanuló szintén harmadik helyezést ért el. A körzeti Kazinczy- versenyen Marján László 8. osztályos tanuló ért el harmadik helyezést. Legkisebb focistáink (ovifoci) Mátészalkáról és Levelekrõl tértek haza ezüstéremmel. Ötven alsós tanulónk látogatott el a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházba, ahol egy igazi tündérmesét néztek meg. Az alsó és felsõ tagozaton is megtartottuk farsangi rendezvényünket, amelyek nagyon jól sikerültek. Több igen magas színvonalú jelmezt és produkciót láthattunk. Kispályás foci Tavaly október közepétõl szinte minden este pattog a teremfoci a nagykállói csarnokban. Polyák Sándor igazgató tájékoztatása szerint március elején befejezõdtek a csoportmérkõzések. Az amatõr csoportban 18 csapat vetélkedett, a profiban 12. Így az utóbbit két fordulóban bonyolítottuk le. Eddig 285 mérkõzést játszottak a csapatok. Még két mérkõzés van hátra a Szuperkupáért. Ideje: március óra. Harmadik helyért játszik: Kétballáb Elit team. Elsõ helyezésért mérkõzik: Becsali Platán Bt. Az Iskolás lesz a gyermekem rendezvényen a szülõk nagy érdeklõdéssel hallgatták Juhász Zoltán polgármester tájékoztatóját Március 4-én hetedik alkalommal tartotta szokásos jótékonysági bálját a Kõrösi és Szilágyi Általános Iskola szülõi munkaközössége. A városi sportcsarnokban szenzációs hangulat uralkodott, a külsõségek és a gyerekek mûsora megadta az alaphangulatot. Vacsora után a szép számú vendégsereg önfeledten szórakozott egészen reggelig. A tiszta bevétel megközelítette az egymillió forintot. A szervezõk az alábbi levélben köszönték meg a vendégek részvételét: Kedves Bálozók! A Kõrösi és Szilágyi Általános Iskola tantestülete, tanulóifjúsága és valamennyi dolgozója nevében tisztelettel megköszönöm azt az önzetlen magatartást, amelyet Önök tanúsítottak iskolánk iránt a jótékonysági bálunk alkalmával. Ugyancsak megköszönöm, hogy jelenlétükkel vagy másként hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. Kívánok Önöknek további jó erõt, egészséget, családi boldogságot, munkájukhoz, vállalkozásukhoz pedig további sikereket. Polyák Sándor igazgató Budais vetélkedõ A Budai Szaközépiskolai tagintézményben március elején játékos vetélkedõn mérték össze tudásukat a diákok a reformkor témakörében.szokatlanul nagy volt az érdeklõdés, 21 csapat nevezett be. A vetélkedõt táncház zárta le, a zenét a Bivaly együttes szolgáltatta, a résztvevõket Márton Attila és csapata hívta táncba...

XVI. évfolyam 2. szám 2006. február

XVI. évfolyam 2. szám 2006. február XVI. évfolyam 2. szám 2006. február Egy mondatban A TARTALOMBÓL: Választás 2006 2. oldal Tizennyolc igen sorozatban 3. oldal Összmûvészeti gála 5. oldal Megérdemelt kitüntetés 6. oldal Felhatalmazást kapott

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

Majális Nagykálló- Harangodon 2007 május 1.

Majális Nagykálló- Harangodon 2007 május 1. A TARTALOMBÓL: Döntések márciusban 2. oldal Hírcsokor 3. oldal A vizitdíjról 4. oldal XVII. évfolyam 4. szám Tisztelt Olvasó! Szakmai (és azon kívüli) vélemények szerint nem jó, nem szerencsés az, ha egy

Részletesebben

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a XIX. évfolyam 3. szám 2009. március Meghívó Nagykálló Város Önkormányzata és a Ratkó József Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, irodalom és mûvészetkedvelõ barátait Költészet Napja

Részletesebben

Január 22. A Magyar Kultúra Napja. Nagykálló Város Önkormányzata közremûködésével városunkban az elmúlt évben alakult meg a Dél-Nyírségi Szociális

Január 22. A Magyar Kultúra Napja. Nagykálló Város Önkormányzata közremûködésével városunkban az elmúlt évben alakult meg a Dél-Nyírségi Szociális XVIII. évfolyam, 1. szám 2008. január A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Tájékoztató az 2 egészségügyi ellátásról Kötelezô az 3 igazolványok cseréje 20 éves a Kéttannyelvû Húsz évvel ezelôtt

Részletesebben

Mindenki karácsonyfája

Mindenki karácsonyfája XVI. évfolyam 12. szám 2006. december Tisztelt Olvasó! Isten megszületett Betlehemben. Testet öltött, hogy megvilágítsa elménket. Nem belépett, hanem beleszületett a világba, hogy megértsük a teremtés

Részletesebben

Önkormányzatunk képviselő-testülete lapzártakor, október

Önkormányzatunk képviselő-testülete lapzártakor, október XV. évfolyam 10. szám Meghívó Nagykálló Önkormányzata tisztelettel meghívja önt, kedves családját és barátait az 1956-os forradalom emlékére rendezett ünnepségre, amelyet október 23-án 18 órától tartunk

Részletesebben

3 Ikertalálkozó. Megszületett az idei költségvetés. (Dohány)füstmentes város. Közmeghallgatást tartott a Képviselõ-testület VÁROSI ÜNNEPSÉGRE

3 Ikertalálkozó. Megszületett az idei költségvetés. (Dohány)füstmentes város. Közmeghallgatást tartott a Képviselõ-testület VÁROSI ÜNNEPSÉGRE XVIII. évfolyam, 2. szám 2008. február A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Változik a lakástámogatás rendszere 3 Ikertalálkozó Közmeghallgatást tartott a Képviselõ-testület A lakosság részvételével

Részletesebben

Kerékpárút épül Uniós támogatásból

Kerékpárút épül Uniós támogatásból XVIII. évfolyam 6. szám 2008. június TÉKA TÁBOR NAGYKÁLLÓ - HARANGODON Az alapgondolat jegyében, miszerint: megszervezni, és visszatérõ rendszeres-séggel megtartani egy olyan tábort, ahol a zene, a tánc,

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

XVI. évfolyam 6. szám 2006. június. Hírcsokor

XVI. évfolyam 6. szám 2006. június. Hírcsokor A TARTALOMBÓL: A jövõ városközpontja 3. oldal XVI. évfolyam 6. szám 2006. június Utcáról utcára 4. oldal Ballagás 2006 6. oldal Arcok és vallomások 7. oldal Pedagógusnapi napló Idõ: 2006. június 2-a. Helyszín:

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

3 Szemét ügyek 4. Akadálymentesítés a középiskolában. Civilek az iskolapadban

3 Szemét ügyek 4. Akadálymentesítés a középiskolában. Civilek az iskolapadban XVIII. évfolyam, 4. szám 2008. április A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Az új 3 Szemét ügyek 4 Motoros találkozó 4 Az országjáró 7 rendôrparancsnok szekérhúzó Akadálymentesítés a középiskolában

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Kitüntetések 2 Ünnepi események 3-4 Az ülésterembõl jelentjük 5 Képviselõi oldalak 6-8 Hitélet 9 Tanévkezdés 10

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

IX. évfolyam 9. szám 2014. március 7. Ingyenes információs lap. állít Nagykõrös ÖN IS!

IX. évfolyam 9. szám 2014. március 7. Ingyenes információs lap. állít Nagykõrös ÖN IS! Nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük kedves Hölgy Olvasóinkat. Dr.Czira Szabolcs, a Szerkesztõbizottság elnöke IX. évfolyam 9. szám 2014. március 7. Ingyenes információs lap LEGYEN OTT ORSZÁGZÁSZLÓT

Részletesebben

Félév az iskolákban. Cikkünk a 8 9. oldalon.

Félév az iskolákban. Cikkünk a 8 9. oldalon. Félév az iskolákban. Cikkünk a 8 9. oldalon. Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 2. szám 2015. február 6. Megnyílt

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa. Tisztelt olvasók! A 2006-os Helyhatósági választások

Hort Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa. Tisztelt olvasók! A 2006-os Helyhatósági választások Hort Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa I. évfolyam 1. szám 2007. március 8. Nõnapi köszöntõ Mit szûz hevében égõ szív teremt, Költõt, mûvészt, hõst és nagy férfiat, És mindent, ami szép, jó,

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA PÁTKAI Hírek Pátkai Hírek 2009. Január-Március A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA Meghívó Tisztelettel meghívjuk a lakosságot 2009. március 15-én 9 órakor tartandó koszorúzásra az emlékparkba, majd

Részletesebben

www.nagykallo.hu Karácsonyváró hírek, információk, a leggyorsabban Önökrõl Önöknek

www.nagykallo.hu Karácsonyváró hírek, információk, a leggyorsabban Önökrõl Önöknek XVIII. évfolyam 11. szám 2008. november Karácsonyváró December 18. (csütörtök): Egész napos kirakodóvásár 16,00 órától a Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsõde gyermekeinek mûsora 16,30 órától a Kállai

Részletesebben