fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZ DÉS (óvadék fedezete mellett)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZ DÉS (óvadék fedezete mellett)"

Átírás

1 Kölcsönszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZ DÉS (óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömr, Pet fi Sándor u. 22.; cégjegyzék szám: ; adószám: ; Statisztikai számjel: ) fiókja, (címe:.) képviseletében: (név, beosztás) mint együttes képviseleti joggal felruházott alkalmazottak, mint hitelez (továbbiakban: Takarékszövetkezet), - másrészr l név:... születési név: születési hely, id :... anyja születési neve:.... lakcím, levelezési cím:......állampolgársága:... adóazonosító jel:... Személyi igazolvány szám:, mint Adós (a továbbiakban Adós), valamint név:... születési név: születési hely, id :... anyja születési neve:.... lakcím, levelezési cím:......állampolgársága:... adóazonosító jel:... Személyi igazolvány szám: mint Adóstárs (a továbbiakban: együtt Adós), Takarékszövetkezet és Adós együtt (a továbbiakban: Szerz Felek) között az alábbi feltételek szerint: 1.) A szerz dés tárgya A Szerz Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet az Adós kérelmére..,-ft, azaz. forint kölcsönt nyújt az Adós részére, a 7.1. pontban hivatkozott óvadéki betét fedezete mellett. A jelen szerz dés elválaszthatatlan mellékletét képez Óvadéki szerz dés alapján a kölcsön 1.2. pont szerinti lejáratát követ 5 napig a jelen fogyasztási kölcsön fedezeteként zárolásra kerül legalább a kölcsön összegének megfelel összeg. Az Adós a jelen szerz dés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerz dést fogyasztóként, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként köti meg. A hitel célja: Szabad felhasználású Fogyasztási Kölcsön A Takarékszövetkezet a kölcsönnek a 2.1. a/ pont szerinti kezelési költséggel csökkentett összegét a folyósításkor egy összegben az Adós rendelkezése alapján 2.) Hiteldíj pénztári kifizetés útján készpénzben folyósítja. * az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett.. számú lakossági fizetési számlára folyósítja.* 2.1. a./ A felek megállapodnak abban,, hogy az l.) pont szerinti kölcsön teljes induló hiteldíja azonos a kölcsön kezelési költségével, amely egyszeri díj, mértéke a kölcsön összegének.%-a, azaz.ft. A Takarékszövetkezet a folyósított kölcsön után ügyleti kamatot nem számol fel. b./ Az l. pont szerinti kölcsön teljes induló hiteldíj mutatója (THM) évi.. %. Lak.4.1/ *megfelel t kell kiválasztani

2 A teljes hiteldíj mutató a kezelési költség mellett az alábbi költségeket tartalmazza 1 :.Ft Fizetési számlavezetési díj (a jelen Kölcsönszerz dés aláírásakor érvényes Hirdetmény szerinti, teljes futamid re számított díj). értékpapír számlavezetési díj (opcionális).ft a kölcsön visszafizetésével járó átvezetés, tranzakció költsége (a jelen Kölcsönszerz dés aláírásakor érvényes Hirdetmény szerinti, teljes futamid re számított díj) 2.2. Az Adós által fizetend teljes t keösszeg és teljes hiteldíj együttes összege a szerz dés szerinti teljes futamid re:...ft. 3.) A szerz déses kölcsön futamideje, lejárata és visszafizetése 3.1. Az 1.) pont szerinti,- Ft összeg kölcsön futamideje hónap. A kölcsön lejárata :. Az 1.) pontban megjelölt kölcsönt az Adós a kölcsön lejáratakor, egy összegben tartozik visszafizetni Az Adós az 1. pontban megjelölt kölcsönösszeget az 1. pontban meghatározott lakossági fizetési számlájára történ VAGY pénztári befizetéssel köteleles a kölcsön lejáratának napján visszafizetni. Az Adós a jelen szerz dés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy amennyiben a kölcsön visszafizetése a Takarékszövetkezet által vezetett lakossági fizetési számlájáról történik, úgy a Takarékszövetkezet az Adós lakossági fizetési számláját a visszafizetend kölcsön összegével az esedékesség napján megterhelje. Ebben az esetben az Adós köteles gondoskodni arról, hogy az 1. pontban megjelölt fizetési számláján legkés bb a kölcsön lejáratának napján a kölcsön megfizetéséhez szükséges összeg rendelkezésre álljon. 4.) A szerz déses jogviszony alatt felszámítható egyéb díjak és költségek, és azok megváltoztatása Az Adós tudomásul veszi, a jelen kölcsönszerz dés megkötésével és szerz désszer teljesítésével, módosításával és megszüntetésével, valamint a Takarékszövetkezet ügyviteli költségeivel össszefügg, azokhoz közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen t terhel, a Takarékszövetkezetnek fizetend díjak az alábbiak: - Szerz désmódosítási díj (minden olyan esetben, amikor a kölcsön lejárata, fedezete, az ügyletben szerepl személyek köre az Adós kérésére megváltozik, ide értve az óvadéki szerz dés esetleges módosítását is), - rendkívüli ügyintézési díj (az el törlesztésen kívül minden, az Adós kérésére végzett, szerz désmódosítást nem eredményez tevékenység díja), - hitel el törlesztési díj, - méltányossági kérelmek elbírálása és ehhez kapcsolódó hitelek folyósítása, - a Központi Hitelinformációs Rendszer lekérdezése - az Adós kérésére kiállított igazolások díja (minden olyan esetben kerül felszámításra, amikor az Adós a hitelügyletével kapcsolatosan nem ingyenes kimutatásokat, elszámolásokat kér), A Takarékszövetkezet tájékoztatja az Adóst, hogy a részére vezetett fizetési számlához kapcsolódó - a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges további díjtételek a következ k: Visszamen leges forgalmi kimutatás díja - Számlakivonat költsége - Sürg sségi szolgáltatással ellátott ajánlott, egyéb küldemények díja 1 Ha az Adós nem rendelkezik fizetési számlával, a b./ pont törlend! Lak.4.1/

3 - Átutalási megbízás díja (nem hitelezéssel kapcsolatos) - Hitelezéssel kapcsolatos számlaterheléssel járó átvezetések, tranzakciók díja - Csoportos beszedési megbízás teljesítési díja - Csoportos átutalások jóváírási díja - Csoportos beszedési megbízáshoz kapcsolódó új felhatalmazás rögzítése - Sorbanálló tételek után felszámítandó díj - Készpénz befizetés díja - Készpénzfelvétel díja - El re megrendelt forint felvételének meghiúsulása - TakarékPontos Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlára történ készpénzes befizetés - TakarékPontos Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláról történ készpénzes kifizetés - Valuta befizetés forint számlára - Valuta felvétel forint számláról - Jogosult által benyújtott hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés befogadása - Takarékszövetkezeti ügyfél-számláról indított, Giro-ban visszautasított tételek kezelése - Felhatalmazó levelek befogadásának díja - Nyomtatvány költség - Zárolás Ügyfél kérésére díja - Forint számláról deviza- és külföldre irányuló HUF átutalás díja - Elhalálozás esetére szóló rendelkezés illetve módosítása díja - Banki igazolások ügyfél kérésére (nyugdíjigazolás, egyenleginformáció) díja - Számlatulajdonos kérése alapján fax használat illetve fénymásolat készítés díja - Nem szerz désszer magatartás miatti levelezés (pl: felszólítás) díja - Overdraft hitel után felszámított büntet kamat - A készpénz-átutalási megbízás jóváírása után felszámított költség A fenti költségek megfizetése a Fizetési Számla Szerz dés rendelkezései szerint történik. + értékpapír óvadéknál a értékpapír-számlavezetési díjak (opcionális) Az Adós tudomásul veszi továbbá, hogy fizetési kötelezettsége áll fenn a jelen kölcsönszerz dés megkötése, módosítása, a felek közötti kapcsolattartás, ittetve a Takarékszövetkezet igényérvényesítése során harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben közvetlenül, vagy áthárított módon, közvetve - felmerül alábbi költségeket: - az 5.2. pont szerinti, esetlegesen felmerül, harmadik személynek fizetend igényérvényesítési költségek Az egyes költségek mértékét vagy a mértékére utalást a Takarékszövetkezet mindenkori, hatályos Hirdetménye tartalmazza. Az Adós tudomásul veszi, hogy a fenti költségek bármelyikének mértékét - annak tényleges növekedésével arányosan, a tényleges növekedés felmerülésekor a Takarékszövetkezet jogosult egyoldalúan, az Adós számára kedvez tlenül is módosítani, és a módosítást Hirdetmény útján közzétenni. Az Adós a jelen szerz dés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy az esedékessé vált díjak és költségek összegét - ide értve a fizetési késedelem miatt az 5.2. pontban meghatározott díjak és költségek összegét is - az Adós az 1. pontban meghatározott fizetési számlájáról, azok felmerülésekor beszedje. 5.) Fizetési késedelem, felmondás 5.1.) Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet a kölcsön t keösszege után évi 3% mérték késedelmi kamatot számít fel. 5.2.) A késedelem esetén irányadó takarékszövetkezeti eljáráshoz kapcsolódó, egyes m veletek elvégzése esetén felszámított költségek és díjak: - Felszólítás, felmondás díja - KHR lekérdezés díja - Lakcím lekérdezés díja - Igényérvényesítés költségei (pl. értékpapír eladás költsége,.) Lak.4.1/

4 5.3.) A Takarékszövetkezet az alábbi esetek bármelyikében jogosult a jelen szerz dés azonnali hatályú felmondására, ha: a) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthet sége jelent sen csökkent, és azt az Adós a Takarékszövetkezet felszólítására sem egészíti ki; b) az Adós a Takarékszövetkezetet megtévesztette, és ez a jelen szerz dés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; c) az Adós a kölcsön fedezetével, biztosítékával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza, d) az Adós fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehet ségét; e) az Adós vagy az adós tartozásáért biztosítékot nyújtó személy olyan szerz désszeg magatartást tanúsít, amely - az adott szerz dést megköt feleknek a jelen, vagy a biztosítéki szerz désben rögzített megállapodása alapján a jelen szerz dés azonnali hatályú felmondását eredményezheti. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet a fenti pontokban szabályozott felmondási jogával az Adós megfelel biztosíték adására történ felszólítása nélkül is élhet, amennyiben nyilvánvaló, hogy az Adós megfelel biztosíték nyújtására nem képes. A jelen szerz dés azonnali hatályú felmondása esetén az Adós kölcsöntartozása esedékessé válik, és azt köteles a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul megfizetni. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet az Adóssal szembeni követelését a kölcsön fedezetéül szolgáló értékpapírokból elégíti ki, az óvadéki szerz dés rendelkezései szerint Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerz désb l származó fizetési kötelezettségének határid ben nem tesz eleget és a Takarékszövetkezet felmondási jogát gyakorolja, úgy a Takarékszövetkezet igényérvényesítési joga megnyílik. Ez esetben az Adós köteles megfizetni a Takarékszövetkezetnek a követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerül valamennyi költségét, díját egyéb kiadásait. 6.) A kölcsön biztosítéka A.. számú elkölünített számlán elhelyezett Ft összeg zárolt óvadék, melynek legkés bb a kölcsön folyósításának napját megel en elhelyezésre/átvezetésre kell kerülnie. A Biztosítékként felajánlott fedezetre vonatkozó rendelkezéseket külön Óvadéki szerz dés tartalmazza ( sz. melléklet). 7.) A kölcsön folyósításának feltételei 2 Óvadéki szerz dés megkötése és a 6. pont szerinti óvadéki összeg zárolása. 8.) Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR): 8.1. Az Adósnak tudomása van arról, hogy a jelen szerz dés megkötését követ en a Takarékszövetkezet köteles a központi hitelinformációs rendszerr l szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) értelmében az Adós törvényben meghatározott azonosító adatait és a jelen szerz désre vonatkozó adatokat mint referenciaadatokat átadni a KHR-nek. (un. pozitív adósnyilvántartás) Az Adós külön nyilatkozatban jogosult hozzájárulni, vagy hozzájárulását megtagadni ahhoz, hogy referenciaadatait a KHR-b l más referencia-szolgáltató átvehesse, illetve a szerz déses jogviszony megsz nését követ en a KHR ezen alpont szerinti referencia adatait további, legfeljebb 5 évig kezelje Az Adós tudomásul veszi, ha a fenti hiteliktatószámú kölcsönszerz désben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés id pontjában érvényes legkisebb összeg havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon fennállt, a Takarékszövetkezetnek a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére az Adóss referenciaadatait KHR törvényben meghatározott módon és tartalommal meg kell küldenie. 2 Egyéb folyósítási feltételek esetében kiegészítend! Lak.4.1/

5 A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az Adóst a referenciaadatainak KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére történ tervezett megküldését megel 30 nappal írásban értesíti arról, hogy amennyiben nem tesz eleget a fenti hiteliktatószámú kölcsön/hitelszerz désben vállalt kötelezettségének, abban az esetben az adatait megküldi a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozásnak. A KHR az átadott referenciaadatokat az adatátadás id pontjától számított 5 évig kezeli, majd törli, azonban a késedelmes tartozás teljesítése esetén az adatok már a teljesítést l számított 1 év elteltével törlésre kerülnek Az Adós tudomásul veszi, hogy a KHR-be, jelen alpont szerint történt adatátadást követ en a KHR-ben kezelt referenciaadatait a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás további, a KHR-hez csatlakozott referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja Az Adós jogosult tájékoztatást kérni bármely referenciaadat-szolgáltatónál a KHR-ben nyilvántartott adatairól és ezen adatokat átadó referenciaadat-szolgáltatóról, továbbá arról, hogy mely referenciaadat-szolgáltató, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adataihoz Az Adós kifogást emelhet adatai jogellenes átadása vagy kezelése ellen, és kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését. Amennyiben a kifogás nem vezet eredményre, az Adós pert indíthat a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás ellen A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az adatátadást követ legfeljebb 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja az Adóst az adatszolgáltatás megtörténtér l A jelen szerz dés 1.sz. mellékletét képez KHR nyilatkozat aláírásával az Adóss elismeri, hogy a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillet jogokról, a kezelt adatok célhoz kötött felhasználásáról és a jogorvoslat lehet ségér l az el zetesen rendelkezésére bocsátott tájékoztatást tudomásul vette, és a szerz dést ennek ismeretében írja alá. 9.) Egyetemlegesség A jelen kölcsönszerz désb l fakadó, az Adósokat illet jogok és kötelezettségek egyetemlegesek. A jelen kölcsönügylettel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Adós kezéhez joghatályosan kézbesíthet k. 10.) Elállási jog Az Adós a jelen szerz dést l a szerz déskötés napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül jogosult elállni, amennyiben a kölcsönt még nem folyósították. Amennyiben a kölcsönt a szerz déskötést l számított tizennégy napon belül folyósították, úgy az Adósnak joga van a kölcsönszerz dést díjmentesen felmondani. Az Adós elállási/felmondási szándéka esetén az elállási/felmondó nyilatkozatát legkés bb a fenti határid utolsó napján köteles postára adni vagy egyéb igazolható módon a Takarékszövetkezetnek elküldeni. Amennyiben az Adós átvett kölcsönösszeget (azaz folyósítás történt), akkor elállás/felmondás esetén az Adós az elállási/felmondási nyilatkozat elküldését követ en haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül köteles a felvett kölcsönösszeget a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. 11.) El törlesztés Az Adós jogosult a kölcsön összegét részlegesen vagy teljes összegben el törleszteni. Az el törlesztést a Takarékszövetkezethez intézett és az el törlesztés id pontját megel legalább 5 naptári nappal benyújtott írásbeli kérelem útján kell bejelentenie. Az el törlesztésért a Takarékszövetkezet díjat számít fel, amelynek mértékét Hirdetményben teszi közzé. A felszámított díj összege az el törlesztett összeg alapján százalékos arányban kerül meghatározásra. Az el törlesztés nem mentesíti az Adóst a szerz désben vállalt fizetési kötelezettsége alól, kivéve, ha az Adós az el törlesztéssel a teljes tartozását kiegyenlítette. Lak.4.1/

6 12.) Hozzájárulások Az Adós el tt ismert, hogy a Takarékszövetkezet szolgáltatásának igénybevételére irányuló, vagy azt biztosító szerz dések végrehajtása céljából személyes adatokat kezel. Az Adós a jelen szerz dés aláírásával is meger síti, hogy a szerz déses jogviszony létesítését megel en el zetes írásos adatvédelmi tájékoztatást kapott. Az Adós az Adatvédelmi Ügyféltájékoztatóban jelzett jogszabályok alapján történ kötelez adatkezelést tudomásul veszi, továbbá kijelenti, hogy a jelen szerz dés 2. sz. mellékletét képez Adatkezelési nyilatkozat aláírásával hozzájárult személyes adatainak az Adatvédelmi Ügyféltájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez. 13.) Egyéb rendelkezések Jelen szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet mindenkori hatályos Üzletszabályzatában, az Általános Szerz dési Feltételeiben és Hirdetményében, valamint a Polgári Törvénykönyvben és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltak az irányadóak. Az Adós kijelenti, hogy a hivatkozott takarékszövetkezeti dokumentumok tartalmát ismeri, a Takarékszövetkezett l kell magyarázatot kapott azok megértéséhez, és az azokban foglalt rendelkezéseket magára kötelez nek fogadja el Szerz felek a jelen szerz dés alapján közöttük támadt vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni, melynek sikertelensége esetére alávetik magukat a Monori Járásbíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben a jogvita elbírálása járásbírósági hatáskörbe tartozik A Takarékszövetkezet felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. Ezt a Szerz dést a szerz Felek elolvasták és annak tartalmát a szerz dés valamennyi feltételének kell részletességgel történ megtárgyalását követ en -, mint akaratukkal mindenben megegyez t, jóváhagyólag írták alá, valamint a szerz dés aláírásával egyidej leg annak egy példányát az Adós/ok a hatályos Általános Szerz dési Feltételekkel együtt átvette/ék. 16.) A jelen szerz dés mellékletei 3 : - 1. sz. melléklet: KHR Nyilatkozat - 2. sz. melléklet: Adatkezelési nyilatkozat - 3. sz. melléklet: Lakossági Kölcsönök Általános Szerz dési Feltételei - 4. sz. melléklet: Óvadéki szerz dés Kelt: Adós Szig. Szám: Adós Szig. Szám: Takarékszövetkezet Nevek : Beosztások : El ttünk, mint tanuk el tt: Aláírás : Név : Lakóhely: Aláírás : Név : Lakóhely: 3 A nem megfelel törlend! A kitöltést követ en törlend! Lak.4.1/

7 Lak.4.1/

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), Szerződés száma: Hitelszámla száma: SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: 10-02-020168 Kirendeltsége:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: «HEAD/F_FIRMKSH»,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt nyújtó (a

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Amely létrejött egyrészről a mint kölcsönnyújtó székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖKHÖZ. Hatályba lépés napja: 2014. március 15.

ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖKHÖZ. Hatályba lépés napja: 2014. március 15. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖKHÖZ Hatályba lépés napja: 2014. március 15. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZET RENDELKEZÉSEK... 3 1. A LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:..

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet ( székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. szám Cégjegyzékszám: 06-02-000014,

Részletesebben

1. A Takarékszövetkezet az Adós(ok) írásbeli kérelme alapján kölcsönt nyújt egyetemleges kötelezettség mellett.

1. A Takarékszövetkezet az Adós(ok) írásbeli kérelme alapján kölcsönt nyújt egyetemleges kötelezettség mellett. Kölcsönszerződés (Készült a szerződéskötéskor hatályos 2013. évi CCXXXVII. alaptörvény és az azt módosító törvények alapján) A hitel ikt. száma: «Iktatószám» A hitel száma: «Hitel_száma» Készítette: «Készítette»

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz Hitelszám: Iktatószám: amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Lakcím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzáloggal fedezett forint alapú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Jelzáloggal fedezett forint alapú kölcsönhöz KINIZSI BANK Zrt. JELZÁLOGGAL FEDEZETT KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés Jelzáloggal fedezett forint alapú kölcsönhöz Szerződésszám:.. amely létrejött egyrészről a KINIZSI BANK Zrt. Székhelye: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz

Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz 1 Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz amely egyrészről a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa György u. 31, Cg. 02-10-060340, adószám: 14479917-2-44, törzsszám:

Részletesebben

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére)

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére) BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére) 1. Szerződő felek 1.1. Hitelező: Cégneve: Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6422. Tompa, Szabadság tér 16. Levelezési címe: 6422. Tompa Szabadság

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül)

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven túli fogyasztási kölcsönről (ingatlanfedezet nélkül) Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján) Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján) A kölcsön ikt. száma:.../ Készítette:... Ellenőrizte:... amely létrejött egyrészről a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz. A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz. A szerződő felek, egyrészről: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 5932 Gádoros Nagy u. 63. Cégjegyzék száma: Cg. 04-02-000216

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a. cégjegyzékszám: 02-02-000196 NAIH-51391/2012. tel.: 69/569-990 fax: 69/569-991 szerződésszám: / ügyintéző: kirendeltség: tel.: / - fax: / - SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés

Fogyasztási kölcsönszerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet.. Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám: Fogyasztási kölcsönszerződés 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (székhely:

Részletesebben