J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének augusztus 28- án órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Jelen vannak: 8 képviselõ-testületi tag: Tinyó Ottó polgármester Bukovenszki Józsefné képviselõ Váncza Györgyné képviselõ Csiszárik Jánosné képviselõ Csorba Tibor képviselõ Dudás Józsefné képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ Suga László alpolgármester Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ - az 1. napirendi ponthoz: Dr. Illés Pálné Topor Mihályné intézményvezetõ gazdaságvezetõ - jegyzõkönyvvezetõ: Pollákné Nagy Beáta ügykezelõ Tinyó Ottó polgármester joggal megjelenteket. köszöntötte a képviselõ-testület tagjait, a tanácskozási Megállapította, hogy a képviselõ-testület 8 tagja jelen van, a képviselõ-testület ülése határozatképes. Javasolta a képviselõ-testületnek, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi javaslaton túl, az indítványok, javaslatok között tárgyalja a képviselõ-testület védõnõi állás helyettesítésére irányuló pályázat kiírását. A javaslatot a képviselõ-testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadta. Tinyó Ottó polgármester javasolta továbbá, hogy a képviselõ-testület lakossági kezdeményezésre tûzze napirendre, a kóbor kutyák befogásához szükséges intézkedésekrõl való döntést. A képviselõ-testület a javaslatot 2 tartózkodás mellett 6 igen szavazattal elfogadta.

2 2 Tinyó Ottó polgármester javasolta, hogy a napirendben harmadikként feltüntetett napirendi pont kerüljön elõször tárgyalásra, majd ezt követõen a további napirend, sorrend szerint. A képviselõ-testület a javaslatot egyhangú 8 igen szavazattal elfogadta. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal, az alábbiak szerint hagyta jóvá az ülés napirendjét. N A P I R E N D : Npr. 1. Tárgy Elõterjesztés módja Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról (elõterjesztés módja: írásban) Elõterjesztõ Tinyó Ottó polgármester évi költségvetési rendelet módosítása (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester évi I. félévi költségvetési beszámoló (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 4. A 2008/2009. tanévre tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 5. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 6. Kazincbarcika településrendezési terve módosításának véleményezése. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve felülvizsgálatának véleményezése. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester

3 3 8. Szuhakálló községért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelõ Bizottságának kiegészítése, új tagok választása - zárt ülés. (elõterjesztés módja: szóban) Tinyó Ottó polgármester 9. Indítványok, javaslatok: - Gázfogadó állomás ingatlanjainak értékesítése a TIGÁZ Zrt. részére. - Pályázat kiírása védõnõi munkakör helyettesítésére - Kóbor ebek ártalmatlanná tételével kapcsolatos önkormányzati feladat ellátása. (elõterjesztés módja: szóban) Tinyó Ottó polgármester I. N A P I R E N D Tárgy: Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Zöld Titkok Kastély tagóvoda költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatásával kapcsolatban, Suga László alpolgármester megállapította, hogy az rövid, tömör anyag, a lényeg azonban megtalálható benne, mely szerint a kiadási elõirányzatok teljesítése százalékosan jó. Bukovenszki Józsefné képviselõ a bevételi és kiadási elõirányzatok idõarányos teljesülése elmaradásának okáról kérdezett. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta, hogy az elõterjesztés készítõje ezt az elõterjesztésben részletesen megindokolja. Tinyó Ottó polgármester kérdezte, hogy éves szinten hogyan várható a költségvetés végrehajtásának teljesülése. Topor Mihályné gazdaságvezetõ a kérdésre válaszolva elmondta, hogy rendkívüli esemény bekövetkezte nélkül, a költségvetés teljesítése reálisnak látszik. Dr. Illés Pálné intézményvezetõ tájékoztatta a képviselõ-testületet, a nevelési év megkezdésével kapcsolatos intézményi és tagintézményi eseményekrõl, eredményekrõl. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal a tagintézményi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadta.

4 4 A Gárdonyi Géza Tagiskola költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatással kapcsolatban, Bukovenszki Józsefné képviselõ a függõ kiadás okáról kérdezett, mert az sem az eredeti, sem a módosított elõirányzatok között nem szerepel. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta, hogy kérdésére az elõterjesztés készítõi tudnának pontos választ adni, akik egyéb vélhetõen fontos elfoglaltságuk miatt, az ülésen megjelenni nem tudtak. Elmondta, hogy a függõ bevétel és kiadás általánosságban mindig olyan tételt jelent, mely teljesítése a tárgyhónapban realizálódik, de költségvetési, könyvviteli szempontból a következõ hónapot terheli. A tagiskola esetében ez vélhetõen bérkiadást jelent. A képviselõ-testület a tagintézmény I. félévi költségvetési végrehajtásáról szóló tájékoztatást egyhangú (8 igen) szavazattal elfogadta. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6 3 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kazincbarcika város Önkormányzatával közös fenntartásban mûködõ Gárdonyi Géza Tagiskola I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kazincbarcika város Önkormányzatával közös fenntartásban mûködõ Zöld Titkok Kastély Tagóvoda I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen Polgármesteri Jelentés tárgyalása: A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a jelentést. Tinyó Ottó polgármester az elõterjesztést kiegészítve, tájékoztatta a képviselõtestületet, hogy a települési szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban rendkívül sok a bizonytalanság. Több helyrõl, több országgyûlési képviselõtõl érdeklõdött a jövõ évi pályázati lehetõségek felõl, azonban azt a választ kapta, hogy 2000 fõ egyenérték alatti beruházásra vonatkozó pályázati lehetõség nem is lesz. BAZ. megye rendezési tervének véleményezési anyaga, melyet a képviselõ-testület az ülés keretei között tárgyalni fog, csak után irányozza elõ Szuhakálló esetében a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztését. Elmondta továbbá, hogy a képviselõ-testület júniusi ülésén született döntés értelmében, többször kereste telefonon Dobos Miklóst a Transdowell Zrt.

5 5 vezérigazgatóját, a beruházásra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és a pályázat elkészítését biztosító vállalkozói szerzõdés megkötése érdekében. Július 23-án írásban kérte a szerzõdéstervezet megküldését, azzal, hogy az ÁFA, a víziközmû társulat létrehozásának kérdése kerüljön tisztázásra. A mai napig a szerzõdéstervezetet Dobos úr nem küldte meg az önkormányzat számára. Dudás Józsefné képviselõ az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy nem érti a vállalkozó hozzáállását. A képviselõ-testületi ülésen másfél óráig ecsetelte érdemeit, a beruházás megvalósíthatóságát, és ezt követõ konkrét fékérésre nem készít szerzõdési ajánlatot. El kellene döntenie, hogy vállalja-e a munkát, vagy sem, a cég az elhangzottak ismeretében nem meggyõzõ számára. Véleménye szerint, azt nem lehet tudni, hogy lesz-e vagy sem pályázati lehetõség a beruházás megvalósítására. Az elmúlt idõszakban is rengeteg pályázati forrás nyílt meg, melyen több környezõ település is százmillió forintos támogatásokat kapott. Kérdezte a polgármestertõl, hogy elegendõ-e akkor hozzákezdeni a beruházás elõkészítéséhez, amikor ismertté vállnak a pályázati lehetõségek. Tinyó Ottó polgármester az elhangzottakra elmondta, hogy Dobos úr tájékoztatása szerint, még szeptember hónap folyamán is elegendõ elkezdeni a tervezést, a víziközmû társulat szervezési tevékenységét. Ha újabb megkeresésére sem küldi el a szerzõdési ajánlatát, akkor a képviselõ-testület a következõ ülésén dönthet úgy, hogy más céget bíz meg a beruházás elõkészítésével, a pályázat elkészítésével. A térség országgyûlési képviselõitõl érdeklõdött a pályázati kiírás valószínûségérõl. Dr. Faragó Pétertõl azt a választ kapta, hogy nem rendelkezik arról információval. Gúr Nándor - aki a térségben a fejlesztésekért felelõs véleménye szerint 2000 fõ egyenérték alatt nem valószínû pályázat meghirdetése. Szennyvízberuházás esetében, a pályázat kiírását követõ, nyitva álló idõ nem elég az elõkészítõ tevékenységek elvégzéséhez. Ha a pályázat megjelenésekor az önkormányzat nem rendelkezik a szükséges tervekkel, engedélyekkel, akkor a pályázatot nem tudja beadni. Elmondta, hogy fontos kérdés az Áfa visszaigényelhetõsége. Az Uniós pályázatok legtöbbször nettó finanszírozásúak, egy milliós beruházás Áfá-ja nagyon megemelné a szükséges önrészt, jelentõs terhet róna a lakosságra. Az ÁFA kérdésében Dobos úr nem adott semmilyen választ. Dudás Józsefné képviselõ elmondta, hogy a Transdowell Zrt. vezérigazgatóját nem azzal bízták meg, hogy derítse ki, hogy az Áfá-t ki fogja megfizetni, hanem azzal, hogy végezze el a pályázat benyújtásához szükséges munkálatokat, melynek nem tett eleget. Véleménye szerint, más céget kell megbízni a feladatra. Azt, hogy mikor és milyen tárgyban lesznek kiírva pályázatok, az országgyûlési képviselõk nem tudják megítélni. Gúr Nándor egyébként nem területfejlesztéssel, hanem foglalkoztatás-politikai kérdésekkel foglalkozik. Váncza Györgyné képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy egyetért a képviselõtársa által elmondottakkal. Dobos úr a képviselõ-testületi ülésen még arról gyõzködte õket, hogy cége mennyire alkalmas a munka elvégzésére, és ezzel szemben konkrét megbízásra sem csinált semmit. Kérdezte továbbá a polgármestertõl, hogy az orvosi rendelõ és a polgármesteri hivatal akadálymentesítésével kapcsolatban, melyek azok a problémák, amelyeket a polgármesteri jelentésben leírt. Kérdezte továbbá, hogy mikor kezdõdnek el a munkálatok, mikorra kell azokat befejezni.

6 6 Mertusné Varga Katalin képviselõ arról érdeklõdött, hogy a védõnõi szolgálat hogyan fog mûködni a kivitelezés ideje alatt. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy az akadálymentesítésre irányuló pályázati támogatás, támogatási szerzõdésének megkötése rendkívül bürokratikus. Olyan dokumentációk becsatolását kérik és olyan dokumentálást, amelyek szerinte fölöslegesek. Ezek miatt több alkalommal került sor hiánypótlásra. Ugyanez a helyzet az Állomás út felújítására vonatkozó pályázatnál. A munkálatok szeptember 1-jével kezdõdnek, az orvosi rendelõnél. Az eredeti elképzeléssel szemben mely szerint a múcsonyi orvosi ügyelet helyiségében lett volna rendelés az épület emeleti részébe költözik a rendelõ. A védõnõvel még nem alakult ki errõl a kérdésrõl közös álláspont. A munkálatokat szeptember 30-ig be kell fejezni, ez igaz a polgármesteri hivatalra is. Bukovenszki Józsefné képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy úgy érzi, a polgármester nem tesz meg mindent a szennyvízberuházás megvalósíthatósága érdekében. Felszólította a polgármestert, hogy ehhez a kérdéshez ugyanúgy álljon hozzá, mint más, általa fontosnak tartott dologhoz. Elmondta továbbá, hogy augusztus 25-én Sajókazán közmeghallgatáson vettek részt, az ÉHG ZRt. által tervezett veszélyes hulladéklerakó bõvítésével kapcsolatban. Bejelentette, hogy a hulladéklerakó létesítésével kapcsolatos valamennyi iratot a polgármesteri hivatalban meg kívánja tekinteni. Véleménye szerint, amikor ez az egész folyamat elkezdõdött a lakosság arról nem volt megfelelõen tájékoztatva. Úgy tudja, hogy akkor is volt aláírásgyûjtés. Kíváncsi, hogy fellelhetõ-e az iratok között az akkor lefolytatott eljárások jegyzõkönyvei. Szerinte abban az idõben hatásos fellépéssel meg lehetett volna akadályozni a beruházást, de biztos megkentek valakit, emiatt nem került erre sor. A jelenlegi bõvítéssel kapcsolatban felmerülõ kérdéseket, a megvalósítás elleni tiltakozást 450 szuhakállói lakos írta alá. Elmondta, hogy az ÉHG ZRt. a bevizsgálásra átadott fakérget, mind a mai napig nem vizsgáltatta meg, arról nincsenek eredmények. Õk el tudták végeztetni a vizsgálatot, mely tanúsága szerint, sok szennyezõanyag kerül a teleprõl a környezetbe. Jó lett volna összehasonlítani a két eredményt; ha az idõben elkészül lehet, hogy az aláírásgyûjtésre nem is lett volna szükség. Jelenleg a bevizsgált minta eredménye a hatásköri szabályok tisztázása után, a Környezetvédelmi Felügyelõségnél van, melynek 30 napos intézkedési határideje van. Az elhangzottakra Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy soha nem volt a képviselõ-testületi ülésen személyeskedés, és azt most is kikéri. Olyat nem lehet állítani, hogy megkentek valakit tõl megvannak a hulladéklerakó kiépítésével kapcsolatos anyagok, melyek Sajókazán is fellelhetõek. A lakosság tájékoztatása a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelõen mindig megtörtént. A monodepónia létesítését megelõzõ, Sajókazán tartott közmeghallgatáson sokan részt vettek, a sajókazai és szuhakállói lakosok közül. Az önkormányzat nem támogatta a beruházás megvalósítását, melyet ennek ellenére az Országos Környezetvédelmi Felügyelõség másodfokon engedélyezett. Aláírásgyûjtésre eddig tudomása szerint, nem került sor. Az aláírásgyûjtés tényén kívül, melyet a képviselõ közölt vele, nem tud semmit a jelenlegi kezdeményezésrõl sem. A közmeghallgatás napján értesült arról, hogy 450 szuhakállói lakos írta alá valamilyen tartalmú gyûjtõ ívet. Elmondta, hogy véleménye szerint más területen is ilyen

7 7 hatékonyan kellene kezdeményezni és együttmûködni a lakosságnak. A településen nincs egy civil szervezet sem, polgárõrséget sem sikerült létrehozni. A képviselõ-testület kezdeményezheti egy bizottság felállítását, mely idõszakonként ellenõrizheti a hulladéklerakó telepet, monitoring rendszerének mûködését; újra meg lehet szervezni a lakosság helyszíni tájékoztatását, tájékozódását. A szennyvízberuházással kapcsolatban elmondta, hogy nem áll módjában külsõ vállalkozónál kikényszeríteni a képviselõ-testület határozatának végrehajtását. Visszautasítja, hogy nem tesz meg mindent a beruházás érdekében. Lehet, hogy munkabírása nem olyan, mint korábban, de erejéhez mérten, vagy azon túl is mindent megtesz a beruházás érdekében. Elmondta azonban, hogy jelen helyzetben politikai és egyéb támogatás nélkül a település szennyvízberuházásának kiépítésére esélyt nem lát. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elhangzottakkal kapcsolatban az alábbiakra hívta fel a képviselõ-testület figyelmét: A júniusi képviselõ-testületi ülésen kérdésére Dobos úr határozottan kijelentette, hogy birtokában van egy olyan APEH állásfoglalás, mely az ÁFA visszaigénylésének lehetõségét tartalmazza. Kérésük ellenére ezt az állásfoglalást a mai napig nem jutatta el a polgármesteri hivatalba. A júniusi ülésen Dobos úr határozottan kijelentette, hogy a tervezési munkálatokkal egyidõben, meg kell kezdeni a víziközmû társulat szervezését, a lakás-takarékpénztári szerzõdések megkötését. A jegyzõ mindkét kérdésben felhívta a képviselõ-testület figyelmét a döntéshozatal felelõsségére. Elmondta, hogy a szennyvízberuházás során Szuhakálló önkormányzata saját forrást még hitelbõl sem képes biztosítani, azt a lakosságnak kell megfizetnie. Amennyiben a pályázati önrészhez további millió forint Áfa is társul, az a lakosságra aránytalanul nagy terhet keletkeztethet. Dudás Józsefné képviselõ az elmúlt idõszakban kifejtette, hogy a lakosság teherbíró képességét, szándékát senki sem ismeri, nem lehet tudni, hogy mennyi anyagi áldozatot képesek vállalni. A jegyzõ elmondta, hogy a megvalósult szennyvízberuházások tapasztalatai azt igazolják, hogy a lakosok legfeljebb 2000 Ft/hó LTP kötelezettséget vállalnak, 7-10 évre. Ez a 70%-os szervezettség esetén, csak a pályázati önrész biztosítására elég. A képviselõ-testületnek a víziközmû társulat megszervezése és az LTP megkötése esetén vállalni kell a lakosság felé felelõsséget, ha nem lesz olyan pályázati kiírás, melyen az önkormányzat részt tud venni, ha megfelelõ feltételek hiányában az önkormányzat nem tud pályázni és ha a pályázatot elutasítják. Mindez a döntéshozók felelõssége. Az akadálymentesítésre irányuló pályázatok kapcsán tájékoztatta a képviselõtestületet, hogy a támogatási szerzõdések megkötésére illetve az egész pályázat lebonyolítására külsõ cég került megbízásra, melynek díjazás ellenében kell ellátnia a feladatot. A jegyzõ javasolta Bukovenszki Józsefné képviselõnek, hogy az összegyûjtött aláírások, legalább másolati példányban jutassa el a hivatalba. Ha néhány év múlva, bárki az önkormányzaton, a polgármesteren kérné számon az aláírás tényét, arról semmilyen információ nem lesz fellelhetõ. Váncza Györgyné képviselõ véleménye szerint a jegyzõ által a szennyvíz beruházással kapcsolatban elmondottak teljesen más megvilágításba helyezik a dolgokat, de az errõl való tájékoztatást a polgármestertõl várták volna.

8 8 Tinyó Ottó polgármester a megjegyzésre elmondta, hogy ugyanezen problémákat már ismertette a testületi ülésen. Dudás Józsefné képviselõ véleménye szerint Múcsony jól járt, amikor - még ha szabálytalanul is - megvalósította a szennyvízberuházást. Igaz, hogy 70 millió forintot vissza kell fizetnie az önkormányzatnak valamikor, de a rendszer megépült és mûködik. Emellett azzal is számolni kell, hogy ahol nem lesz szennyvízhálózat, a lakosságnak talajterhelési díjat is fizetnie kell. Tinyó Ottó polgármester véleménye szerint elszomorító, hogy egy képviselõ szabálytalan beruházást helyesnek tart, helyesnek minõsít. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a talajterhelési díj jogintézménye július 1-jétõl mûködik. A díjat azokra a lakossági fogyasztókra kell kivetni, akik a rendelkezésre álló csatornahálózatra nem kötnek rá. Suga László alpolgármester az elhangzottakhoz hozzáfûzte, hogy a lakosság terheit nem csak a pályázati önrész és esetleg az áfa jelenti, hanem az üzemeltetés során felmerülõ további kiadások, melyeket Dobos úr a júniusi ülésen ismertetett. Csiszárik Jánosné képviselõ kijelentette, hogy ilyen feltételekkel nem támogatja a beruházás megvalósítását, véleménye szerint a lakosságra ekkora terhet róni nem lehet. Dudás Józsefné képviselõ kijelentette, hogy a következõ képviselõ-testületi ülésre biztos forrásból megfogja tudni, hogy 2010-ig lesz-e olyan pályázati lehetõség, mely feltételeinek Szuhakálló is megfelel. Tinyó Ottó polgármester a témát lezárva elmondta, hogy a Transdowel Zrt.-t 8 napos határidõ tûzésével felszólítja a vállalkozási szerzõdéstervezet megküldésére. Mertusné Varga Katalin képviselõ arról érdeklõdött, hogy a június 22-én átadott elkerülõ út mikor kerül forgalomba helyezésre. A lakosok nagyon türelmetlenek, azt hitték, hogy megoldódik a több éves problémájuk, melyre egyenlõre nem került sor. Tinyó Ottó polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az elkerülõ út építése az ISPA projektben az idõ folyamán, egyre hátrébb került. A beruházás kapcsán mindazon magyar betegségek elõfordulnak, melyek napjaink hasonló kivitelezésére jellemzõek. Tudomása szerint a rendezetlen tulajdoni viszonyok a jövõbeni üzemeltetés kérdése akadályozza a forgalomba helyezést. Felmerült annak a lehetõsége, hogy Múcsony és Szuhakálló önkormányzatok vegyék üzemeltetésbe az utat. Véleménye szerint ettõl el kell zárkózni, hiszen ez jelentõs kötelezettséget ró az önkormányzatra a késõbbiek során. Boros Béla elnök-igazgató Sajókazán elhangzott tájékoztatása szerint az út szeptember 30-ig használatbavételre kerül. A képviselõk az idõponttal kapcsolatban kétségüknek adtak hangot, azzal a megjegyzéssel, hogy Boros úr már több idõpontot megjelölt, melyek közül egy sem vált valóssá. Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy az Állomás és Vörösmarty út felújítására mikor kerül sor. Dudás Józsefné képviselõ a polgármesteri jelentésben szereplõ, óvodában az év közben megvalósuló szükséges hiánypótlások tartalmáról kérdezett.

9 9 Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy az Állomás és Vörösmarty út felújítását célzó pályázat elbírálás alatt van. Az óvoda illetve konyha esetében el kell végezni az érintés- és villámvédelmi felülvizsgálatot, melyet célszerû lenne takarékossági indokok miatt az orvosi rendelõvel és a hivatallal egyidõben megtenni. A konyhán szükséges az edényzetek pótlása; probléma az óvoda alagsorában a gázkazán mellett tárolt anyagok elhelyezése, mivel azok selejtezésére évek óta nem került sor. Ez az óvoda hatásköre. Dudás Józsefné képviselõ kérdezte, hogy a hiányosságok okozhatják-e a konyha vagy az óvoda mûködési engedélyének visszavonását. Tinyó Ottó polgármester és Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatták, hogy a hiányosságok megszüntetésére bármely szakhatóság határidõvel hiánypótlási felhívást bocsát ki. A képviselõ-testület végül a polgármesteri jelentést, az elhangzott kiegészítésekkel együtt, egyhangú (8 igen) szavazattal elfogadta. 6 4 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Polgármesteri jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen II. N A P I R E N D Tárgy: évi költségvetési rendelet módosítása. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Tinyó Ottó polgármester az elõterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat által szervezett közhasznú és közcélú foglalkoztatás számtalan problémát vet fel. Juhász András keresõképtelen állományba kerülése miatt, polgármesterként õ szervezi és irányítja a munkáltatást, gondoskodik az anyag és az eszközbeszerzésrõl. Bukovenszki Józsefné képviselõ arról kérdezett, hogy a háziorvosnál felmerülõ dologi kiadásokat teljes egészében az önkormányzat viseli-e.

10 10 Felvetette továbbá, hogy a községgazdálkodás, az intézményi étkeztetés és a kisegítõ szolgálat szakfeladaton a túlórák kifizetésének indokoltságát. Véleménye szerint az elrendelt túlórákat szabadidõ megváltással kell ellentételezni. Az elhangzott kérdésekre, felvetésekre Tinyó Ottó polgármester az alábbiak szerint válaszolt: A vállalkozó háziorvossal kötött megállapodás szerint, a háziorvosi szolgálat teljes fenntartási költségeit, a kisegítõ személyzet bérköltségét is az önkormányzat viseli. A háziorvos, az orvosasszisztens és az orvosírnok alkalmazását, valamint a telefon költségeit biztosítja, vállalkozása terhére ig, a háziorvos havi 60 E forint támogatást is kapott az önkormányzattól a szolgálat mûködtetésére; ez a támogatás az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt szûnt meg. A polgármester elmondta, hogy más településeken pl.: Múcsonyban jóval nagyobb összegû támogatást kapnak a háziorvosok. Túlóra elrendelésére a közhasznú foglalkoztatottaknál, a karbantartóknál és a konyhai alkalmazottaknál kerül sor, kivételes alkalommal. Túlóra kifizetése csak akkor realizálódik, ha szabadidõ biztosításra nincs lehetõség. A polgármester felhívta a képviselõk figyelmét arra, hogy az önkormányzatnak nem lesz lehetõsége a település közigazgatási területén található értékesítésre kerülõ MÁV ingatlanokat külön-külön megvásárolni. Az ingatlanok összességükben, egy csomagban, egy áron kerülnek meghirdetésre, melyen anyagiak híján az önkormányzat nem is tud részt venni. Váncza Györgyné képviselõ a háziorvos támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy igaz, hogy Múcsonyban nagyobb összegû támogatást kaptak a háziorvosok, viszont annak a terhére a szolgálat valamennyi fenntartási költségét nekik kellett fedezni. A képviselõ-testület végül egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 8/2008.(IX.4.) rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetésérõl szóló 2/2008.(II.28.)rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65. -ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi. CLXIX. tv, a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet elõírásait, és a képviselõ-testület 13/2001.(IX.25.) rendeletét; az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 2/2008.(II.28.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A rendelet 2. (1)-(6); (9)-(10); (12) bekezdései és 5. -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1)-(6)

11 11 A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebbõl E Ft forráshiánnyal E Ft kiadással állapítja meg. /2/ A 2.. szerinti bevételi fõösszeg bevételi forrásonkénti elõirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklet tartalmazza. /3/ Az 2. -ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelõ járulékok E Ft - mûködési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - mûködési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegû kiadás E Ft /4/ A kiadási elõirányzatok címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. /5/ Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. /6/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 2. (9)-(10) /9/ A Rendelet 8.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemtervet. /10/ A Polgármesteri Hivatal évi kiadási elõirányzatait a Rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 2. (12) /12/ A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. 5. A képviselõ-testület az önkormányzat évre a gördülõ tervezés keretében elõre jelzett bevételi és kiadási elõirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi.

12 /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 01-tõl kell alkalmazni. k.m.f. Tinyó Ottó sk. polgármester Kihirdetve:Szuhakálló,2008. szeptember 4. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ III. N A P I R E N D Tárgy: évi I. félévi költségvetési beszámoló Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, vélemények hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselõ a köztemetés elõirányzat túllépésérõl kérdezett. Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõt, hogy egy esetben került sor köztemetés költségeinek viselésére. Kazincbarcikán elhunyt személy esetében, az Sztv. szabályai szerint, Kazincbarcika polgármestere által elrendelt köztemetés költségeit, mint az utolsó lakóhely szerinti önkormányzatnak, Szuhakállónak kellett megtérítenie. A polgármester elmondta, hogy a folyamatos drágulás a lakosság elszegényedését eredményezi. Véleménye szerint ez oda vezethet, hogy a lakosok az önkormányzat által megállapított adókat és díjakat nem fogják kifizetni. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ véleménye szerint a lakosság fizetési morálja sokat javult az elmúlt években, mely nagyrészt köszönhetõ a következetes tartozásbeszedésnek, végrehajtásnak. Szuhakállóban mára csak azok nem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek, akik tisztában vannak azzal, hogy végrehajtható jövedelem, ingóság és ingatlan hiányában, a fennálló követelések velük szemben nem érvényesíthetõk, jelen idõpontban. Ezeknél a személyeknél azonban figyelemmel kell kísérni az elévülési szabályokat és akár évek múlva is be kell tõlük hajtani tartozásukat. A jegyzõ felhívta a képviselõk figyelmét, hogy szinte valamennyi szakfeladaton, a dologi kiadások idõarányos túlteljesítése látszik. Az elõterjesztésben megfogalmazottak szerint is, ennek elsõdleges oka a évi energiadrágulás és annak kapcsolódó következményei. Suga László alpolgármester arról érdeklõdött, hogy év végére a forráshiány nagyságát mennyire sikerül leszorítani.

13 13 Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta, hogy az majd év végére realizálódik. A költségvetés egyensúlyának a fenntartása, csakúgy mint az elmúlt években, a költségvetésben tervezett kiadások elmaradásával valósulhat meg. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6 5 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: I. félévi költségvetési beszámoló Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, I. félévi beszámolót a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen IV. N A P I R E N D Tárgy: A 2008/2009. tanévre tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Csiszárik Jánosné képviselõ, igazgatóhelyettes tájékoztatta a képviselõtestületet, hogy véglegesnek még nem tekinthetõ adatok szerint, 163 tanulója van a Gárdonyi Tagiskolának, melybõl 105 fõ jogosult normatív tankönyvtámogatásra. A tankönyvtámogatás összege E Ft, ezzel szemben a tankönyveknek az ára valamennyi gyerekre vonatkoztatva 1,5 millió forintot meghaladó összeg, a használt tankönyvek kölcsönzése ellenére is. A képviselõ-testület egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 66/2008. (08.28.) számú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t : Tárgy: 2008/2009. tanévre tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2008/09.tanév kezdéshez kapcsolódóan a tankönyvtámogatás helyi rendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1/ Az Önkormányzat Képviselõ-testülete, a szuhakállói Gárdonyi Géza Tagiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezõ valamennyi gyermek részére, a térítésmentes tankönyvellátáshoz, a tagintézményi költségvetésben a szükséges forrást biztosítja.

14 14 2./ Az Önkormányzat Képviselõ-testülete költségvetése terhére Ft támogatást nyújt a középiskolai tanulmányaikat nappali tagozaton végzõ, elsõ középiskolai végzettség megszerzésére irányuló jogviszonnyal rendelkezõ tanulóknak; Ft támogatást az elsõ diploma megszerzésére irányuló, nappali tagozaton tanulmányokat folytató fõiskolai hallgatóknak. Felelõs: polgármester, intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen, okt.15-ig V. N A P I R E N D Tárgy: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6 7 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, társulási megállapodásának módosítását megtárgyalta és azt jóváhagyja. Felelõs: polgármester Határidõ: 15 napon belül VI. N A P I R E N D Tárgy: Kazincbarcika településrendezési terve módosításának véleményezése Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Kazincbarcika településrendezési terve módosításának véleményezése Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, Kazincbarcika településrendezési terve módosításának egyeztetési anyagát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. Felelõs: polgármester Határidõ: 8 napon belül VII. N A P I R E N D Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve felülvizsgálatának véleményezése. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6 9 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve felülvizsgálatának véleményezése. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, Borsod-Abaúj- Zemplén Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálati anyagát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. Felelõs: polgármester Határidõ: 15 napon belül Indítványok, javaslatok: 1. Gázfogadó állomás ingatlanjainak értékesítése a TIGÁZ Zrt. részére. Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a TIGÁZ Zrt augusztus 2-án eljutatta a gázfogadó állomásoknak helyt adó ingatlanok adásvételi szerzõdését. A testületi ülés idõpontjára tekintettel még egyszer ki kívánta kérni a képviselõ-testület véleményét. Annak ellenére, nem írta alá a szerzõdést, hogy arra a 32/2008.(03.13.) számú határozat felhatalmazta. A képviselõk véleménye szerint az ingatlanok körül fennálló bizonytalanságot meg kell szüntetni, az ügyet le kell zárni.

16 16 Csorba Tibor képviselõ kérdezte, hogy hatályos képviselõ-testületi határozat alapján, a polgármester miért nem merte aláírni a szerzõdést. Tinyó Ottó polgármester megerõsítette, hogy véleménye szerint a szerzõdés megérkezése és a testületi ülés közötti pár nap már nem jelent semmit. A képviselõtestület megerõsítette a tárgyban meghozott álláspontját, így a szerzõdést aláírja. 2. Pályázat kiírása védõnõi munkakör helyettesítésére Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy Barnáné Várnai Enikõ október 1-tõl szülés, illetve gyermekgondozás miatt fizetés nélküli szabadságra megy. Tartós helyettesítésére az állás meg kell hirdetni. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7 0 / ( ) s z. K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i H a t á r o z a t : Tárgy: Pályázat kiírása védõnõi munkakör helyettesítésére. Szuhakálló Községi Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Szuhakálló Községi Önkormányzat Védõnõi Szolgálatánál védõnõ munkakör betöltésére, helyettesítõként. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: Határozott idejû közalkalmazotti jogviszony, kinevezett védõnõ gyermekgondozás miatti fizetés nélküli szabadsága idejére. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3731 Szuhakálló, Bajcsy-Zs. út 2. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Kismama gondozás, terhes-tanácsadás, nõvédelem, családlátogatás, házi gyermekorvos munkájában való közremûködés-szaktanácsadás, 0-6 éves gyermekeke gondozása, önállói védõnõi tanácsadás, óvodai szûrõvizsgálatok végzése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint, étkezési hozzájárulás, munkaruha juttatás, területi pótlék, a hatályos vonatkozó jogi szabályozás szerint. Pályázati feltételek: szakirányú (egészségügyi) fõiskolai végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, részletes szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat hiánya nem kizáró ok,

17 17 pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban résztvevõk megismerhetik pályázati anyagát, a pályázathoz csatolni kell az erkölcsi bizonyítványt, a végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolatát. A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban október 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Tinyó Ottó polgármester, a 48/ telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szuhakálló Községi Önkormányzat címére történõ megküldésével (3731 Szuhakálló, Kossuth L. út 7.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: /2008., valamint a munkakör megnevezését: Védõnõ. A pályázat elbírálásának határideje: szeptember 25. Felelõs: polgármester Határidõ: azonnal, értelemszerûen 3. Kóbor ebek ártalmatlanná tételével kapcsolatos önkormányzati feladat ellátása. Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy augusztus 22-én, Dr. Proczner Vilmos szuhakállói lakos, telefonon tett bejelentésében intézkedést kezdeményezett a településen fellelhetõ kóbor ebek begyûjtése érdekében. A polgármester elmondta, hogy kóbor ebek befogása törvény szerint kötelezõ önkormányzati feladat, a hatáskör címzettje a képviselõ-testület. Saját gyepmesteri telep vagy ebrendészeti szolgálat hiányában az önkormányzat egyetlen módon tud eleget tenni a kötelezõ feladatnak, ha a feladat végzésére megfelelõ engedélyekkel, jogosítványokkal rendelkezõ szervvel megállapodást köt. Szuhakállóhoz legközelebb, a kazincbarcikai székhellyel mûködõ Arborétum Városüzemeltetési Kht. végez ilyen jellegû tevékenységet, más önkormányzatnak is. A Kht. megbízás esetén az alábbi feltételek szerint tudja a feladatot teljesíteni: Kóbor ebek begyûjtése során mindenféleképpen helyi segítséget igényel, elsõsorban a közterületen található ebek gazdátlan voltának megállapítása végett. Egy kutya begyûjtése Ft-ba kerül. A befogott ebet miskolci telepre szállítják, ahol két hétig kell tartani napi, Ft díj ellenében. Az eb elaltatására ezután kerül sor. Amennyiben kiszállás esetén nem sikerül kóbor ebet befogni, minden megkezdett munkaóra után, Ft díjat kell a Kht-nak kifizetni. Természetesen az ismertetett valamennyi költség az önkormányzatot terheli. Dudás Józsefné képviselõ véleménye szerint, kóbor kutya a településen nagyon ritka; legtöbbször az ebtartási szabályok be nem tartása miatt gazdával rendelkezõ kutyák lelhetõk fel közterületeken. Ez pl. a panaszos tartásában lévõ kutyára is igaz. Egy fekete kutya mászkált az Iskola út környékén a jelzett idõpontban, lehet, hogy autóból kitett vagy a 20-i tûzijátéktól megriadt eb volt.

18 18 Dr. Herczeg Tibor jegyzõ megerõsítette a képviselõ által elmondottakat. Elmondta, hogy valóban kevés és csak idõszakonként található a település belterületén kóbor kutya. Azok is legtöbbször Múcsony közigazgatási területérõl járnak át a községbe. Valóban gond az ebtartás szabályainak be nem tartása, annak ellenére, hogy arra minden évben valamennyi háztartásba eljuttatott szórólappal felhívja a lakosság figyelmét. A közterületen fellelhetõ kutyák megfelelõ azonosítására, csak mikrochip beültetéssel való kötelezéssel válna lehetségessé. A jelentõs anyagi költséggel járó, egyedi azonosításra alkalmas módszer bevezetésérõl azonban a képviselõtestületnek kell rendeletalkotással döntenie. A képviselõ-testület a tárgyban egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7 1 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Kóbor ebek ártalmatlanná tételével kapcsolatos önkormányzati feladat ellátása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a település belterületén esetlegesen elõforduló kóbor ebek befogásával, õrzésével, értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztetõ betegség tüneteit mutató vagy betegségre gyanús kóbor ebek és macskák kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátására megállapodást köt az Arborétum Városüzemeltetési Kht-val (Kazincbarcika, Mátyás király u.36.) A megállapodás aláírására a képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert. Felelõs: polgármester Határidõ: 15 napon belül Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a Kazincbarcikai Kistérségi Társulás kistérségi szabadidõ sport rendezvényt szervez, kérte az azon való aktív résztvételt. Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követõen a polgármester a képviselõtestület ülését bezárta. Tinyó Ottó polgármester k. m. f. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

19 Borsod-Abaúj-Zemplén megye T Á R G Y S O R O Z A T : Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete augusztus 28-án megtartott nyílt ülésének: a./ jegyzõkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71 d./ rendelete: 8 SZUHAKÁLLÓ község Npr. 1. Tárgy Elõterjesztés módja Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról (elõterjesztés módja: írásban) Elõterjesztõ Tinyó Ottó polgármester évi költségvetési rendelet módosítása (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester évi I. félévi költségvetési beszámoló (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 4. A 2008/2009. tanévre tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 5. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 6. Kazincbarcika településrendezési terve módosításának véleményezése. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve felülvizsgálatának véleményezése. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester

20 20 8. Szuhakálló községért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelõ Bizottságának kiegészítése, új tagok választása - zárt ülés. (elõterjesztés módja: szóban) Tinyó Ottó polgármester 9. Indítványok, javaslatok: - Gázfogadó állomás ingatlanjainak értékesítése a TIGÁZ Zrt. részére. - Pályázat kiírása védõnõi munkakör helyettesítésére - Kóbor ebek ártalmatlanná tételével kapcsolatos önkormányzati feladat ellátása. (elõterjesztés módja: szóban) Tinyó Ottó polgármester Szuhakálló, szeptember 1. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ 20

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. június 18-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. szeptember 24-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. április 15-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 4-én, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2005. május 18-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én, 9:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-én, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. december 18-án 13:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: tanácsterme Serényfalva,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29- én megtartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29- én megtartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29- én megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pont. 1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pont. 1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi előadó Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli Községháza helyiségében 2014. április 14-én (hétfőn) 17.00. órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben