J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének augusztus 28- án órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Jelen vannak: 8 képviselõ-testületi tag: Tinyó Ottó polgármester Bukovenszki Józsefné képviselõ Váncza Györgyné képviselõ Csiszárik Jánosné képviselõ Csorba Tibor képviselõ Dudás Józsefné képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ Suga László alpolgármester Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ - az 1. napirendi ponthoz: Dr. Illés Pálné Topor Mihályné intézményvezetõ gazdaságvezetõ - jegyzõkönyvvezetõ: Pollákné Nagy Beáta ügykezelõ Tinyó Ottó polgármester joggal megjelenteket. köszöntötte a képviselõ-testület tagjait, a tanácskozási Megállapította, hogy a képviselõ-testület 8 tagja jelen van, a képviselõ-testület ülése határozatképes. Javasolta a képviselõ-testületnek, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi javaslaton túl, az indítványok, javaslatok között tárgyalja a képviselõ-testület védõnõi állás helyettesítésére irányuló pályázat kiírását. A javaslatot a képviselõ-testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadta. Tinyó Ottó polgármester javasolta továbbá, hogy a képviselõ-testület lakossági kezdeményezésre tûzze napirendre, a kóbor kutyák befogásához szükséges intézkedésekrõl való döntést. A képviselõ-testület a javaslatot 2 tartózkodás mellett 6 igen szavazattal elfogadta.

2 2 Tinyó Ottó polgármester javasolta, hogy a napirendben harmadikként feltüntetett napirendi pont kerüljön elõször tárgyalásra, majd ezt követõen a további napirend, sorrend szerint. A képviselõ-testület a javaslatot egyhangú 8 igen szavazattal elfogadta. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal, az alábbiak szerint hagyta jóvá az ülés napirendjét. N A P I R E N D : Npr. 1. Tárgy Elõterjesztés módja Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról (elõterjesztés módja: írásban) Elõterjesztõ Tinyó Ottó polgármester évi költségvetési rendelet módosítása (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester évi I. félévi költségvetési beszámoló (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 4. A 2008/2009. tanévre tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 5. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 6. Kazincbarcika településrendezési terve módosításának véleményezése. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve felülvizsgálatának véleményezése. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester

3 3 8. Szuhakálló községért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelõ Bizottságának kiegészítése, új tagok választása - zárt ülés. (elõterjesztés módja: szóban) Tinyó Ottó polgármester 9. Indítványok, javaslatok: - Gázfogadó állomás ingatlanjainak értékesítése a TIGÁZ Zrt. részére. - Pályázat kiírása védõnõi munkakör helyettesítésére - Kóbor ebek ártalmatlanná tételével kapcsolatos önkormányzati feladat ellátása. (elõterjesztés módja: szóban) Tinyó Ottó polgármester I. N A P I R E N D Tárgy: Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Zöld Titkok Kastély tagóvoda költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatásával kapcsolatban, Suga László alpolgármester megállapította, hogy az rövid, tömör anyag, a lényeg azonban megtalálható benne, mely szerint a kiadási elõirányzatok teljesítése százalékosan jó. Bukovenszki Józsefné képviselõ a bevételi és kiadási elõirányzatok idõarányos teljesülése elmaradásának okáról kérdezett. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta, hogy az elõterjesztés készítõje ezt az elõterjesztésben részletesen megindokolja. Tinyó Ottó polgármester kérdezte, hogy éves szinten hogyan várható a költségvetés végrehajtásának teljesülése. Topor Mihályné gazdaságvezetõ a kérdésre válaszolva elmondta, hogy rendkívüli esemény bekövetkezte nélkül, a költségvetés teljesítése reálisnak látszik. Dr. Illés Pálné intézményvezetõ tájékoztatta a képviselõ-testületet, a nevelési év megkezdésével kapcsolatos intézményi és tagintézményi eseményekrõl, eredményekrõl. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal a tagintézményi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadta.

4 4 A Gárdonyi Géza Tagiskola költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatással kapcsolatban, Bukovenszki Józsefné képviselõ a függõ kiadás okáról kérdezett, mert az sem az eredeti, sem a módosított elõirányzatok között nem szerepel. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta, hogy kérdésére az elõterjesztés készítõi tudnának pontos választ adni, akik egyéb vélhetõen fontos elfoglaltságuk miatt, az ülésen megjelenni nem tudtak. Elmondta, hogy a függõ bevétel és kiadás általánosságban mindig olyan tételt jelent, mely teljesítése a tárgyhónapban realizálódik, de költségvetési, könyvviteli szempontból a következõ hónapot terheli. A tagiskola esetében ez vélhetõen bérkiadást jelent. A képviselõ-testület a tagintézmény I. félévi költségvetési végrehajtásáról szóló tájékoztatást egyhangú (8 igen) szavazattal elfogadta. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6 3 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kazincbarcika város Önkormányzatával közös fenntartásban mûködõ Gárdonyi Géza Tagiskola I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kazincbarcika város Önkormányzatával közös fenntartásban mûködõ Zöld Titkok Kastély Tagóvoda I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen Polgármesteri Jelentés tárgyalása: A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a jelentést. Tinyó Ottó polgármester az elõterjesztést kiegészítve, tájékoztatta a képviselõtestületet, hogy a települési szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban rendkívül sok a bizonytalanság. Több helyrõl, több országgyûlési képviselõtõl érdeklõdött a jövõ évi pályázati lehetõségek felõl, azonban azt a választ kapta, hogy 2000 fõ egyenérték alatti beruházásra vonatkozó pályázati lehetõség nem is lesz. BAZ. megye rendezési tervének véleményezési anyaga, melyet a képviselõ-testület az ülés keretei között tárgyalni fog, csak után irányozza elõ Szuhakálló esetében a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztését. Elmondta továbbá, hogy a képviselõ-testület júniusi ülésén született döntés értelmében, többször kereste telefonon Dobos Miklóst a Transdowell Zrt.

5 5 vezérigazgatóját, a beruházásra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és a pályázat elkészítését biztosító vállalkozói szerzõdés megkötése érdekében. Július 23-án írásban kérte a szerzõdéstervezet megküldését, azzal, hogy az ÁFA, a víziközmû társulat létrehozásának kérdése kerüljön tisztázásra. A mai napig a szerzõdéstervezetet Dobos úr nem küldte meg az önkormányzat számára. Dudás Józsefné képviselõ az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy nem érti a vállalkozó hozzáállását. A képviselõ-testületi ülésen másfél óráig ecsetelte érdemeit, a beruházás megvalósíthatóságát, és ezt követõ konkrét fékérésre nem készít szerzõdési ajánlatot. El kellene döntenie, hogy vállalja-e a munkát, vagy sem, a cég az elhangzottak ismeretében nem meggyõzõ számára. Véleménye szerint, azt nem lehet tudni, hogy lesz-e vagy sem pályázati lehetõség a beruházás megvalósítására. Az elmúlt idõszakban is rengeteg pályázati forrás nyílt meg, melyen több környezõ település is százmillió forintos támogatásokat kapott. Kérdezte a polgármestertõl, hogy elegendõ-e akkor hozzákezdeni a beruházás elõkészítéséhez, amikor ismertté vállnak a pályázati lehetõségek. Tinyó Ottó polgármester az elhangzottakra elmondta, hogy Dobos úr tájékoztatása szerint, még szeptember hónap folyamán is elegendõ elkezdeni a tervezést, a víziközmû társulat szervezési tevékenységét. Ha újabb megkeresésére sem küldi el a szerzõdési ajánlatát, akkor a képviselõ-testület a következõ ülésén dönthet úgy, hogy más céget bíz meg a beruházás elõkészítésével, a pályázat elkészítésével. A térség országgyûlési képviselõitõl érdeklõdött a pályázati kiírás valószínûségérõl. Dr. Faragó Pétertõl azt a választ kapta, hogy nem rendelkezik arról információval. Gúr Nándor - aki a térségben a fejlesztésekért felelõs véleménye szerint 2000 fõ egyenérték alatt nem valószínû pályázat meghirdetése. Szennyvízberuházás esetében, a pályázat kiírását követõ, nyitva álló idõ nem elég az elõkészítõ tevékenységek elvégzéséhez. Ha a pályázat megjelenésekor az önkormányzat nem rendelkezik a szükséges tervekkel, engedélyekkel, akkor a pályázatot nem tudja beadni. Elmondta, hogy fontos kérdés az Áfa visszaigényelhetõsége. Az Uniós pályázatok legtöbbször nettó finanszírozásúak, egy milliós beruházás Áfá-ja nagyon megemelné a szükséges önrészt, jelentõs terhet róna a lakosságra. Az ÁFA kérdésében Dobos úr nem adott semmilyen választ. Dudás Józsefné képviselõ elmondta, hogy a Transdowell Zrt. vezérigazgatóját nem azzal bízták meg, hogy derítse ki, hogy az Áfá-t ki fogja megfizetni, hanem azzal, hogy végezze el a pályázat benyújtásához szükséges munkálatokat, melynek nem tett eleget. Véleménye szerint, más céget kell megbízni a feladatra. Azt, hogy mikor és milyen tárgyban lesznek kiírva pályázatok, az országgyûlési képviselõk nem tudják megítélni. Gúr Nándor egyébként nem területfejlesztéssel, hanem foglalkoztatás-politikai kérdésekkel foglalkozik. Váncza Györgyné képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy egyetért a képviselõtársa által elmondottakkal. Dobos úr a képviselõ-testületi ülésen még arról gyõzködte õket, hogy cége mennyire alkalmas a munka elvégzésére, és ezzel szemben konkrét megbízásra sem csinált semmit. Kérdezte továbbá a polgármestertõl, hogy az orvosi rendelõ és a polgármesteri hivatal akadálymentesítésével kapcsolatban, melyek azok a problémák, amelyeket a polgármesteri jelentésben leírt. Kérdezte továbbá, hogy mikor kezdõdnek el a munkálatok, mikorra kell azokat befejezni.

6 6 Mertusné Varga Katalin képviselõ arról érdeklõdött, hogy a védõnõi szolgálat hogyan fog mûködni a kivitelezés ideje alatt. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy az akadálymentesítésre irányuló pályázati támogatás, támogatási szerzõdésének megkötése rendkívül bürokratikus. Olyan dokumentációk becsatolását kérik és olyan dokumentálást, amelyek szerinte fölöslegesek. Ezek miatt több alkalommal került sor hiánypótlásra. Ugyanez a helyzet az Állomás út felújítására vonatkozó pályázatnál. A munkálatok szeptember 1-jével kezdõdnek, az orvosi rendelõnél. Az eredeti elképzeléssel szemben mely szerint a múcsonyi orvosi ügyelet helyiségében lett volna rendelés az épület emeleti részébe költözik a rendelõ. A védõnõvel még nem alakult ki errõl a kérdésrõl közös álláspont. A munkálatokat szeptember 30-ig be kell fejezni, ez igaz a polgármesteri hivatalra is. Bukovenszki Józsefné képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy úgy érzi, a polgármester nem tesz meg mindent a szennyvízberuházás megvalósíthatósága érdekében. Felszólította a polgármestert, hogy ehhez a kérdéshez ugyanúgy álljon hozzá, mint más, általa fontosnak tartott dologhoz. Elmondta továbbá, hogy augusztus 25-én Sajókazán közmeghallgatáson vettek részt, az ÉHG ZRt. által tervezett veszélyes hulladéklerakó bõvítésével kapcsolatban. Bejelentette, hogy a hulladéklerakó létesítésével kapcsolatos valamennyi iratot a polgármesteri hivatalban meg kívánja tekinteni. Véleménye szerint, amikor ez az egész folyamat elkezdõdött a lakosság arról nem volt megfelelõen tájékoztatva. Úgy tudja, hogy akkor is volt aláírásgyûjtés. Kíváncsi, hogy fellelhetõ-e az iratok között az akkor lefolytatott eljárások jegyzõkönyvei. Szerinte abban az idõben hatásos fellépéssel meg lehetett volna akadályozni a beruházást, de biztos megkentek valakit, emiatt nem került erre sor. A jelenlegi bõvítéssel kapcsolatban felmerülõ kérdéseket, a megvalósítás elleni tiltakozást 450 szuhakállói lakos írta alá. Elmondta, hogy az ÉHG ZRt. a bevizsgálásra átadott fakérget, mind a mai napig nem vizsgáltatta meg, arról nincsenek eredmények. Õk el tudták végeztetni a vizsgálatot, mely tanúsága szerint, sok szennyezõanyag kerül a teleprõl a környezetbe. Jó lett volna összehasonlítani a két eredményt; ha az idõben elkészül lehet, hogy az aláírásgyûjtésre nem is lett volna szükség. Jelenleg a bevizsgált minta eredménye a hatásköri szabályok tisztázása után, a Környezetvédelmi Felügyelõségnél van, melynek 30 napos intézkedési határideje van. Az elhangzottakra Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy soha nem volt a képviselõ-testületi ülésen személyeskedés, és azt most is kikéri. Olyat nem lehet állítani, hogy megkentek valakit tõl megvannak a hulladéklerakó kiépítésével kapcsolatos anyagok, melyek Sajókazán is fellelhetõek. A lakosság tájékoztatása a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelõen mindig megtörtént. A monodepónia létesítését megelõzõ, Sajókazán tartott közmeghallgatáson sokan részt vettek, a sajókazai és szuhakállói lakosok közül. Az önkormányzat nem támogatta a beruházás megvalósítását, melyet ennek ellenére az Országos Környezetvédelmi Felügyelõség másodfokon engedélyezett. Aláírásgyûjtésre eddig tudomása szerint, nem került sor. Az aláírásgyûjtés tényén kívül, melyet a képviselõ közölt vele, nem tud semmit a jelenlegi kezdeményezésrõl sem. A közmeghallgatás napján értesült arról, hogy 450 szuhakállói lakos írta alá valamilyen tartalmú gyûjtõ ívet. Elmondta, hogy véleménye szerint más területen is ilyen

7 7 hatékonyan kellene kezdeményezni és együttmûködni a lakosságnak. A településen nincs egy civil szervezet sem, polgárõrséget sem sikerült létrehozni. A képviselõ-testület kezdeményezheti egy bizottság felállítását, mely idõszakonként ellenõrizheti a hulladéklerakó telepet, monitoring rendszerének mûködését; újra meg lehet szervezni a lakosság helyszíni tájékoztatását, tájékozódását. A szennyvízberuházással kapcsolatban elmondta, hogy nem áll módjában külsõ vállalkozónál kikényszeríteni a képviselõ-testület határozatának végrehajtását. Visszautasítja, hogy nem tesz meg mindent a beruházás érdekében. Lehet, hogy munkabírása nem olyan, mint korábban, de erejéhez mérten, vagy azon túl is mindent megtesz a beruházás érdekében. Elmondta azonban, hogy jelen helyzetben politikai és egyéb támogatás nélkül a település szennyvízberuházásának kiépítésére esélyt nem lát. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elhangzottakkal kapcsolatban az alábbiakra hívta fel a képviselõ-testület figyelmét: A júniusi képviselõ-testületi ülésen kérdésére Dobos úr határozottan kijelentette, hogy birtokában van egy olyan APEH állásfoglalás, mely az ÁFA visszaigénylésének lehetõségét tartalmazza. Kérésük ellenére ezt az állásfoglalást a mai napig nem jutatta el a polgármesteri hivatalba. A júniusi ülésen Dobos úr határozottan kijelentette, hogy a tervezési munkálatokkal egyidõben, meg kell kezdeni a víziközmû társulat szervezését, a lakás-takarékpénztári szerzõdések megkötését. A jegyzõ mindkét kérdésben felhívta a képviselõ-testület figyelmét a döntéshozatal felelõsségére. Elmondta, hogy a szennyvízberuházás során Szuhakálló önkormányzata saját forrást még hitelbõl sem képes biztosítani, azt a lakosságnak kell megfizetnie. Amennyiben a pályázati önrészhez további millió forint Áfa is társul, az a lakosságra aránytalanul nagy terhet keletkeztethet. Dudás Józsefné képviselõ az elmúlt idõszakban kifejtette, hogy a lakosság teherbíró képességét, szándékát senki sem ismeri, nem lehet tudni, hogy mennyi anyagi áldozatot képesek vállalni. A jegyzõ elmondta, hogy a megvalósult szennyvízberuházások tapasztalatai azt igazolják, hogy a lakosok legfeljebb 2000 Ft/hó LTP kötelezettséget vállalnak, 7-10 évre. Ez a 70%-os szervezettség esetén, csak a pályázati önrész biztosítására elég. A képviselõ-testületnek a víziközmû társulat megszervezése és az LTP megkötése esetén vállalni kell a lakosság felé felelõsséget, ha nem lesz olyan pályázati kiírás, melyen az önkormányzat részt tud venni, ha megfelelõ feltételek hiányában az önkormányzat nem tud pályázni és ha a pályázatot elutasítják. Mindez a döntéshozók felelõssége. Az akadálymentesítésre irányuló pályázatok kapcsán tájékoztatta a képviselõtestületet, hogy a támogatási szerzõdések megkötésére illetve az egész pályázat lebonyolítására külsõ cég került megbízásra, melynek díjazás ellenében kell ellátnia a feladatot. A jegyzõ javasolta Bukovenszki Józsefné képviselõnek, hogy az összegyûjtött aláírások, legalább másolati példányban jutassa el a hivatalba. Ha néhány év múlva, bárki az önkormányzaton, a polgármesteren kérné számon az aláírás tényét, arról semmilyen információ nem lesz fellelhetõ. Váncza Györgyné képviselõ véleménye szerint a jegyzõ által a szennyvíz beruházással kapcsolatban elmondottak teljesen más megvilágításba helyezik a dolgokat, de az errõl való tájékoztatást a polgármestertõl várták volna.

8 8 Tinyó Ottó polgármester a megjegyzésre elmondta, hogy ugyanezen problémákat már ismertette a testületi ülésen. Dudás Józsefné képviselõ véleménye szerint Múcsony jól járt, amikor - még ha szabálytalanul is - megvalósította a szennyvízberuházást. Igaz, hogy 70 millió forintot vissza kell fizetnie az önkormányzatnak valamikor, de a rendszer megépült és mûködik. Emellett azzal is számolni kell, hogy ahol nem lesz szennyvízhálózat, a lakosságnak talajterhelési díjat is fizetnie kell. Tinyó Ottó polgármester véleménye szerint elszomorító, hogy egy képviselõ szabálytalan beruházást helyesnek tart, helyesnek minõsít. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a talajterhelési díj jogintézménye július 1-jétõl mûködik. A díjat azokra a lakossági fogyasztókra kell kivetni, akik a rendelkezésre álló csatornahálózatra nem kötnek rá. Suga László alpolgármester az elhangzottakhoz hozzáfûzte, hogy a lakosság terheit nem csak a pályázati önrész és esetleg az áfa jelenti, hanem az üzemeltetés során felmerülõ további kiadások, melyeket Dobos úr a júniusi ülésen ismertetett. Csiszárik Jánosné képviselõ kijelentette, hogy ilyen feltételekkel nem támogatja a beruházás megvalósítását, véleménye szerint a lakosságra ekkora terhet róni nem lehet. Dudás Józsefné képviselõ kijelentette, hogy a következõ képviselõ-testületi ülésre biztos forrásból megfogja tudni, hogy 2010-ig lesz-e olyan pályázati lehetõség, mely feltételeinek Szuhakálló is megfelel. Tinyó Ottó polgármester a témát lezárva elmondta, hogy a Transdowel Zrt.-t 8 napos határidõ tûzésével felszólítja a vállalkozási szerzõdéstervezet megküldésére. Mertusné Varga Katalin képviselõ arról érdeklõdött, hogy a június 22-én átadott elkerülõ út mikor kerül forgalomba helyezésre. A lakosok nagyon türelmetlenek, azt hitték, hogy megoldódik a több éves problémájuk, melyre egyenlõre nem került sor. Tinyó Ottó polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az elkerülõ út építése az ISPA projektben az idõ folyamán, egyre hátrébb került. A beruházás kapcsán mindazon magyar betegségek elõfordulnak, melyek napjaink hasonló kivitelezésére jellemzõek. Tudomása szerint a rendezetlen tulajdoni viszonyok a jövõbeni üzemeltetés kérdése akadályozza a forgalomba helyezést. Felmerült annak a lehetõsége, hogy Múcsony és Szuhakálló önkormányzatok vegyék üzemeltetésbe az utat. Véleménye szerint ettõl el kell zárkózni, hiszen ez jelentõs kötelezettséget ró az önkormányzatra a késõbbiek során. Boros Béla elnök-igazgató Sajókazán elhangzott tájékoztatása szerint az út szeptember 30-ig használatbavételre kerül. A képviselõk az idõponttal kapcsolatban kétségüknek adtak hangot, azzal a megjegyzéssel, hogy Boros úr már több idõpontot megjelölt, melyek közül egy sem vált valóssá. Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy az Állomás és Vörösmarty út felújítására mikor kerül sor. Dudás Józsefné képviselõ a polgármesteri jelentésben szereplõ, óvodában az év közben megvalósuló szükséges hiánypótlások tartalmáról kérdezett.

9 9 Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy az Állomás és Vörösmarty út felújítását célzó pályázat elbírálás alatt van. Az óvoda illetve konyha esetében el kell végezni az érintés- és villámvédelmi felülvizsgálatot, melyet célszerû lenne takarékossági indokok miatt az orvosi rendelõvel és a hivatallal egyidõben megtenni. A konyhán szükséges az edényzetek pótlása; probléma az óvoda alagsorában a gázkazán mellett tárolt anyagok elhelyezése, mivel azok selejtezésére évek óta nem került sor. Ez az óvoda hatásköre. Dudás Józsefné képviselõ kérdezte, hogy a hiányosságok okozhatják-e a konyha vagy az óvoda mûködési engedélyének visszavonását. Tinyó Ottó polgármester és Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatták, hogy a hiányosságok megszüntetésére bármely szakhatóság határidõvel hiánypótlási felhívást bocsát ki. A képviselõ-testület végül a polgármesteri jelentést, az elhangzott kiegészítésekkel együtt, egyhangú (8 igen) szavazattal elfogadta. 6 4 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Polgármesteri jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen II. N A P I R E N D Tárgy: évi költségvetési rendelet módosítása. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Tinyó Ottó polgármester az elõterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat által szervezett közhasznú és közcélú foglalkoztatás számtalan problémát vet fel. Juhász András keresõképtelen állományba kerülése miatt, polgármesterként õ szervezi és irányítja a munkáltatást, gondoskodik az anyag és az eszközbeszerzésrõl. Bukovenszki Józsefné képviselõ arról kérdezett, hogy a háziorvosnál felmerülõ dologi kiadásokat teljes egészében az önkormányzat viseli-e.

10 10 Felvetette továbbá, hogy a községgazdálkodás, az intézményi étkeztetés és a kisegítõ szolgálat szakfeladaton a túlórák kifizetésének indokoltságát. Véleménye szerint az elrendelt túlórákat szabadidõ megváltással kell ellentételezni. Az elhangzott kérdésekre, felvetésekre Tinyó Ottó polgármester az alábbiak szerint válaszolt: A vállalkozó háziorvossal kötött megállapodás szerint, a háziorvosi szolgálat teljes fenntartási költségeit, a kisegítõ személyzet bérköltségét is az önkormányzat viseli. A háziorvos, az orvosasszisztens és az orvosírnok alkalmazását, valamint a telefon költségeit biztosítja, vállalkozása terhére ig, a háziorvos havi 60 E forint támogatást is kapott az önkormányzattól a szolgálat mûködtetésére; ez a támogatás az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt szûnt meg. A polgármester elmondta, hogy más településeken pl.: Múcsonyban jóval nagyobb összegû támogatást kapnak a háziorvosok. Túlóra elrendelésére a közhasznú foglalkoztatottaknál, a karbantartóknál és a konyhai alkalmazottaknál kerül sor, kivételes alkalommal. Túlóra kifizetése csak akkor realizálódik, ha szabadidõ biztosításra nincs lehetõség. A polgármester felhívta a képviselõk figyelmét arra, hogy az önkormányzatnak nem lesz lehetõsége a település közigazgatási területén található értékesítésre kerülõ MÁV ingatlanokat külön-külön megvásárolni. Az ingatlanok összességükben, egy csomagban, egy áron kerülnek meghirdetésre, melyen anyagiak híján az önkormányzat nem is tud részt venni. Váncza Györgyné képviselõ a háziorvos támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy igaz, hogy Múcsonyban nagyobb összegû támogatást kaptak a háziorvosok, viszont annak a terhére a szolgálat valamennyi fenntartási költségét nekik kellett fedezni. A képviselõ-testület végül egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 8/2008.(IX.4.) rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetésérõl szóló 2/2008.(II.28.)rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65. -ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi. CLXIX. tv, a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet elõírásait, és a képviselõ-testület 13/2001.(IX.25.) rendeletét; az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 2/2008.(II.28.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A rendelet 2. (1)-(6); (9)-(10); (12) bekezdései és 5. -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1)-(6)

11 11 A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebbõl E Ft forráshiánnyal E Ft kiadással állapítja meg. /2/ A 2.. szerinti bevételi fõösszeg bevételi forrásonkénti elõirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklet tartalmazza. /3/ Az 2. -ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelõ járulékok E Ft - mûködési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - mûködési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegû kiadás E Ft /4/ A kiadási elõirányzatok címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. /5/ Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. /6/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatait - tájékoztató jelleggel, mérlegszerûen a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 2. (9)-(10) /9/ A Rendelet 8.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemtervet. /10/ A Polgármesteri Hivatal évi kiadási elõirányzatait a Rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 2. (12) /12/ A Rendelet 12.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást. 5. A képviselõ-testület az önkormányzat évre a gördülõ tervezés keretében elõre jelzett bevételi és kiadási elõirányzatait /13. számú melléklet / tudomásul veszi.

12 /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 01-tõl kell alkalmazni. k.m.f. Tinyó Ottó sk. polgármester Kihirdetve:Szuhakálló,2008. szeptember 4. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ III. N A P I R E N D Tárgy: évi I. félévi költségvetési beszámoló Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, vélemények hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselõ a köztemetés elõirányzat túllépésérõl kérdezett. Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõt, hogy egy esetben került sor köztemetés költségeinek viselésére. Kazincbarcikán elhunyt személy esetében, az Sztv. szabályai szerint, Kazincbarcika polgármestere által elrendelt köztemetés költségeit, mint az utolsó lakóhely szerinti önkormányzatnak, Szuhakállónak kellett megtérítenie. A polgármester elmondta, hogy a folyamatos drágulás a lakosság elszegényedését eredményezi. Véleménye szerint ez oda vezethet, hogy a lakosok az önkormányzat által megállapított adókat és díjakat nem fogják kifizetni. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ véleménye szerint a lakosság fizetési morálja sokat javult az elmúlt években, mely nagyrészt köszönhetõ a következetes tartozásbeszedésnek, végrehajtásnak. Szuhakállóban mára csak azok nem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek, akik tisztában vannak azzal, hogy végrehajtható jövedelem, ingóság és ingatlan hiányában, a fennálló követelések velük szemben nem érvényesíthetõk, jelen idõpontban. Ezeknél a személyeknél azonban figyelemmel kell kísérni az elévülési szabályokat és akár évek múlva is be kell tõlük hajtani tartozásukat. A jegyzõ felhívta a képviselõk figyelmét, hogy szinte valamennyi szakfeladaton, a dologi kiadások idõarányos túlteljesítése látszik. Az elõterjesztésben megfogalmazottak szerint is, ennek elsõdleges oka a évi energiadrágulás és annak kapcsolódó következményei. Suga László alpolgármester arról érdeklõdött, hogy év végére a forráshiány nagyságát mennyire sikerül leszorítani.

13 13 Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta, hogy az majd év végére realizálódik. A költségvetés egyensúlyának a fenntartása, csakúgy mint az elmúlt években, a költségvetésben tervezett kiadások elmaradásával valósulhat meg. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6 5 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: I. félévi költségvetési beszámoló Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, I. félévi beszámolót a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen IV. N A P I R E N D Tárgy: A 2008/2009. tanévre tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. Csiszárik Jánosné képviselõ, igazgatóhelyettes tájékoztatta a képviselõtestületet, hogy véglegesnek még nem tekinthetõ adatok szerint, 163 tanulója van a Gárdonyi Tagiskolának, melybõl 105 fõ jogosult normatív tankönyvtámogatásra. A tankönyvtámogatás összege E Ft, ezzel szemben a tankönyveknek az ára valamennyi gyerekre vonatkoztatva 1,5 millió forintot meghaladó összeg, a használt tankönyvek kölcsönzése ellenére is. A képviselõ-testület egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 66/2008. (08.28.) számú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t : Tárgy: 2008/2009. tanévre tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2008/09.tanév kezdéshez kapcsolódóan a tankönyvtámogatás helyi rendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1/ Az Önkormányzat Képviselõ-testülete, a szuhakállói Gárdonyi Géza Tagiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezõ valamennyi gyermek részére, a térítésmentes tankönyvellátáshoz, a tagintézményi költségvetésben a szükséges forrást biztosítja.

14 14 2./ Az Önkormányzat Képviselõ-testülete költségvetése terhére Ft támogatást nyújt a középiskolai tanulmányaikat nappali tagozaton végzõ, elsõ középiskolai végzettség megszerzésére irányuló jogviszonnyal rendelkezõ tanulóknak; Ft támogatást az elsõ diploma megszerzésére irányuló, nappali tagozaton tanulmányokat folytató fõiskolai hallgatóknak. Felelõs: polgármester, intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen, okt.15-ig V. N A P I R E N D Tárgy: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6 7 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, társulási megállapodásának módosítását megtárgyalta és azt jóváhagyja. Felelõs: polgármester Határidõ: 15 napon belül VI. N A P I R E N D Tárgy: Kazincbarcika településrendezési terve módosításának véleményezése Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Kazincbarcika településrendezési terve módosításának véleményezése Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, Kazincbarcika településrendezési terve módosításának egyeztetési anyagát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. Felelõs: polgármester Határidõ: 8 napon belül VII. N A P I R E N D Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve felülvizsgálatának véleményezése. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta meg a napirendet. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6 9 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve felülvizsgálatának véleményezése. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, Borsod-Abaúj- Zemplén Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálati anyagát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. Felelõs: polgármester Határidõ: 15 napon belül Indítványok, javaslatok: 1. Gázfogadó állomás ingatlanjainak értékesítése a TIGÁZ Zrt. részére. Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a TIGÁZ Zrt augusztus 2-án eljutatta a gázfogadó állomásoknak helyt adó ingatlanok adásvételi szerzõdését. A testületi ülés idõpontjára tekintettel még egyszer ki kívánta kérni a képviselõ-testület véleményét. Annak ellenére, nem írta alá a szerzõdést, hogy arra a 32/2008.(03.13.) számú határozat felhatalmazta. A képviselõk véleménye szerint az ingatlanok körül fennálló bizonytalanságot meg kell szüntetni, az ügyet le kell zárni.

16 16 Csorba Tibor képviselõ kérdezte, hogy hatályos képviselõ-testületi határozat alapján, a polgármester miért nem merte aláírni a szerzõdést. Tinyó Ottó polgármester megerõsítette, hogy véleménye szerint a szerzõdés megérkezése és a testületi ülés közötti pár nap már nem jelent semmit. A képviselõtestület megerõsítette a tárgyban meghozott álláspontját, így a szerzõdést aláírja. 2. Pályázat kiírása védõnõi munkakör helyettesítésére Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy Barnáné Várnai Enikõ október 1-tõl szülés, illetve gyermekgondozás miatt fizetés nélküli szabadságra megy. Tartós helyettesítésére az állás meg kell hirdetni. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7 0 / ( ) s z. K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i H a t á r o z a t : Tárgy: Pályázat kiírása védõnõi munkakör helyettesítésére. Szuhakálló Községi Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Szuhakálló Községi Önkormányzat Védõnõi Szolgálatánál védõnõ munkakör betöltésére, helyettesítõként. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: Határozott idejû közalkalmazotti jogviszony, kinevezett védõnõ gyermekgondozás miatti fizetés nélküli szabadsága idejére. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3731 Szuhakálló, Bajcsy-Zs. út 2. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Kismama gondozás, terhes-tanácsadás, nõvédelem, családlátogatás, házi gyermekorvos munkájában való közremûködés-szaktanácsadás, 0-6 éves gyermekeke gondozása, önállói védõnõi tanácsadás, óvodai szûrõvizsgálatok végzése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint, étkezési hozzájárulás, munkaruha juttatás, területi pótlék, a hatályos vonatkozó jogi szabályozás szerint. Pályázati feltételek: szakirányú (egészségügyi) fõiskolai végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, részletes szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat hiánya nem kizáró ok,

17 17 pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban résztvevõk megismerhetik pályázati anyagát, a pályázathoz csatolni kell az erkölcsi bizonyítványt, a végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolatát. A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban október 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Tinyó Ottó polgármester, a 48/ telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szuhakálló Községi Önkormányzat címére történõ megküldésével (3731 Szuhakálló, Kossuth L. út 7.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: /2008., valamint a munkakör megnevezését: Védõnõ. A pályázat elbírálásának határideje: szeptember 25. Felelõs: polgármester Határidõ: azonnal, értelemszerûen 3. Kóbor ebek ártalmatlanná tételével kapcsolatos önkormányzati feladat ellátása. Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy augusztus 22-én, Dr. Proczner Vilmos szuhakállói lakos, telefonon tett bejelentésében intézkedést kezdeményezett a településen fellelhetõ kóbor ebek begyûjtése érdekében. A polgármester elmondta, hogy kóbor ebek befogása törvény szerint kötelezõ önkormányzati feladat, a hatáskör címzettje a képviselõ-testület. Saját gyepmesteri telep vagy ebrendészeti szolgálat hiányában az önkormányzat egyetlen módon tud eleget tenni a kötelezõ feladatnak, ha a feladat végzésére megfelelõ engedélyekkel, jogosítványokkal rendelkezõ szervvel megállapodást köt. Szuhakállóhoz legközelebb, a kazincbarcikai székhellyel mûködõ Arborétum Városüzemeltetési Kht. végez ilyen jellegû tevékenységet, más önkormányzatnak is. A Kht. megbízás esetén az alábbi feltételek szerint tudja a feladatot teljesíteni: Kóbor ebek begyûjtése során mindenféleképpen helyi segítséget igényel, elsõsorban a közterületen található ebek gazdátlan voltának megállapítása végett. Egy kutya begyûjtése Ft-ba kerül. A befogott ebet miskolci telepre szállítják, ahol két hétig kell tartani napi, Ft díj ellenében. Az eb elaltatására ezután kerül sor. Amennyiben kiszállás esetén nem sikerül kóbor ebet befogni, minden megkezdett munkaóra után, Ft díjat kell a Kht-nak kifizetni. Természetesen az ismertetett valamennyi költség az önkormányzatot terheli. Dudás Józsefné képviselõ véleménye szerint, kóbor kutya a településen nagyon ritka; legtöbbször az ebtartási szabályok be nem tartása miatt gazdával rendelkezõ kutyák lelhetõk fel közterületeken. Ez pl. a panaszos tartásában lévõ kutyára is igaz. Egy fekete kutya mászkált az Iskola út környékén a jelzett idõpontban, lehet, hogy autóból kitett vagy a 20-i tûzijátéktól megriadt eb volt.

18 18 Dr. Herczeg Tibor jegyzõ megerõsítette a képviselõ által elmondottakat. Elmondta, hogy valóban kevés és csak idõszakonként található a település belterületén kóbor kutya. Azok is legtöbbször Múcsony közigazgatási területérõl járnak át a községbe. Valóban gond az ebtartás szabályainak be nem tartása, annak ellenére, hogy arra minden évben valamennyi háztartásba eljuttatott szórólappal felhívja a lakosság figyelmét. A közterületen fellelhetõ kutyák megfelelõ azonosítására, csak mikrochip beültetéssel való kötelezéssel válna lehetségessé. A jelentõs anyagi költséggel járó, egyedi azonosításra alkalmas módszer bevezetésérõl azonban a képviselõtestületnek kell rendeletalkotással döntenie. A képviselõ-testület a tárgyban egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7 1 / ( ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Kóbor ebek ártalmatlanná tételével kapcsolatos önkormányzati feladat ellátása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a település belterületén esetlegesen elõforduló kóbor ebek befogásával, õrzésével, értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztetõ betegség tüneteit mutató vagy betegségre gyanús kóbor ebek és macskák kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátására megállapodást köt az Arborétum Városüzemeltetési Kht-val (Kazincbarcika, Mátyás király u.36.) A megállapodás aláírására a képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert. Felelõs: polgármester Határidõ: 15 napon belül Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a Kazincbarcikai Kistérségi Társulás kistérségi szabadidõ sport rendezvényt szervez, kérte az azon való aktív résztvételt. Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követõen a polgármester a képviselõtestület ülését bezárta. Tinyó Ottó polgármester k. m. f. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

19 Borsod-Abaúj-Zemplén megye T Á R G Y S O R O Z A T : Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete augusztus 28-án megtartott nyílt ülésének: a./ jegyzõkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71 d./ rendelete: 8 SZUHAKÁLLÓ község Npr. 1. Tárgy Elõterjesztés módja Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról (elõterjesztés módja: írásban) Elõterjesztõ Tinyó Ottó polgármester évi költségvetési rendelet módosítása (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester évi I. félévi költségvetési beszámoló (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 4. A 2008/2009. tanévre tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 5. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 6. Kazincbarcika településrendezési terve módosításának véleményezése. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve felülvizsgálatának véleményezése. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester

20 20 8. Szuhakálló községért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelõ Bizottságának kiegészítése, új tagok választása - zárt ülés. (elõterjesztés módja: szóban) Tinyó Ottó polgármester 9. Indítványok, javaslatok: - Gázfogadó állomás ingatlanjainak értékesítése a TIGÁZ Zrt. részére. - Pályázat kiírása védõnõi munkakör helyettesítésére - Kóbor ebek ártalmatlanná tételével kapcsolatos önkormányzati feladat ellátása. (elõterjesztés módja: szóban) Tinyó Ottó polgármester Szuhakálló, szeptember 1. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ 20

2/2008.(II.28.)rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008.(II.28.)rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2008.(II.28.)rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetésérõl (módosításokkal egységes szerkezetben) Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. május 14-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

5/2006.(II.9.)rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben Lezárva 2006.szeptember 7-én)

5/2006.(II.9.)rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben Lezárva 2006.szeptember 7-én) Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2006.(II.9.)rendelete az Önkormányzat 2006.évi költségvetésérõl (Módosításokkal egységes szerkezetben Lezárva 2006.szeptember 7-én) Szuhakálló községi

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

polgármester Az elõterjesztés melléklete: A bevételek és kiadások idõarányos teljesülésének bemutatása.

polgármester Az elõterjesztés melléklete: A bevételek és kiadások idõarányos teljesülésének bemutatása. I I. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat 2008. I. félévi költségvetési beszámolója Elõterjesztõ : Tinyó Ottó polgármester Elõterjesztést készítette: Dr Herczeg Tibor jegyzõ Fóris Józsefné gazd. fõmunkatárs

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

1. b.) Tárgy: Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008.évi tagintézményi költségvetéstervezete

1. b.) Tárgy: Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008.évi tagintézményi költségvetéstervezete 1. b.) Tárgy: Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008.évi tagintézményi költségvetéstervezete Elõterjesztõ: Tinyó Ottó polgármester Dr. Illés Pálné intézményvez. Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. I. félévi költségvetési beszámolóját 114.025 E Ft bevétellel ebbõl 54.325 E Ft költségvetési támogatás 12.907 E Ft mûködési célú pénzeszköz átvétel

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet 1 1. a.) Tárgy. Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetéstervezete Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné Jegyzõ GESZ vezetõje Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. szeptember 3- án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb ./2011. (.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2010. évi költségvetés CÍMREND Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Rohod

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC ÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. AUGUSZTUS 28-I EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2808-3/2013/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB II.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147 Költségvetés 2012. év Bevételek Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata Napköziotthonos Óvoda Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 2926 Önkormányzati hozzájárulás 2526 Térítési

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítására. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2016. ÁPRILIS 28-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 828-2/2016/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

1. (1) A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege 1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: 98 534 000

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 26-Ai MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. 780-2/2015/SZ. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB II. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai 2012 (Ft-ban) 2012 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 50 000 50 Áfa 13 500 14 Szakfeladat összesen 63 500 64 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 16-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1283-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB II. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete 4/B. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1 - Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása K1 Személyi juttatások:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Költségvetés 2012. év Kiadások Pápateszér Önkormányzat Létszámkeret: 2 fő 841126 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Rendszeres személyi juttatások Alapilletvmények

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben