FÜG GE LÉK. Tárgymutató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜG GE LÉK. Tárgymutató"

Átírás

1 FÜG GE LÉK Tárgymutató

2

3 Tárgymutató 2609 A adat vé del mi biz to s adó (lásd még: ál ta lá nos for gal mi adó, sze mé lyi jö ve de lem adó, he lyi adók) funkciója , 686, 1915 adó elõ leg 1935 adó jegy 1074 adó ked vez mény la kás hi te lek után 1779 meg vo ná sa 732, 733 adó kö te le zett ség nyug díj után adómeg ál la pí tá si sza bad sá ga ál lam nak (lásd: ál lam gaz da ság po li ti kai sza bad sá ga) ön kor mány za tok nak , 1766 adó men tes sé ge nyelv ok ta tás nak 1481 ak ta nyil vá nos ság 441 alá írás gyûj tõ ív tar tal ma né pi kez de mé nye zés ese tén ala pít vá nyok egye sí té se 1239 alap jog ér vé nye sü lé sé nek elõ se gí té se 1199, 1602 gya kor lá sá nak fel füg gesz té se 325, 326, 331 kor lá to zá sá nak fel té te lei 323, 325, , 529, 563, , , sza bá lyo zá sa 1571, 1934 al kal ma zá si ti la lom 1017, al kot mány bí ró sá gi el já rás hi va tal ból 1828 in dít vá nyo zói kö re 1863 sa já tos sá gai 1404 al kot mány ér tel me zés re irá nyu ló el já rás in dít vá nyo zá sá ra jo go sul tak kö re 1863 al kot mány jo gi pa nasz feltételei , 703, 1022, 1120, 1309, , 1421, , , , 1629, , , 1931, , 2027, , 2115 jog egy sé gi ha tá ro zat vizs gá la tá ra jog or vos la ti funk ci ó ja 918 mulasztás alapján 1278, , 1719, , 2040 Me gjegy zés: A ki emelt (kö vér) ol dal szá mok a ha tá ro zat egé szé re jel lem zõ tárgy sza vak a ha tá ro zat el sõ ol da lát je lö lik, a nor mál ol dal szá mok pe dig a ha tá ro za ton be lü li ol da la kat.

4 2610 Tárgymutató al kot má nyos bün te tõ jog 298, 300, 327, 329, 706, 710, 1611 ana ló gia ti lal ma bün te tõ jog ban 299 anya gi jo gi ha tár idõ apa ság vé lel mé nek meg dön té se 1153 ará nyos köz te her vi se lés (lásd: köz te her vi se lé si kö te le zett ség) azon na li kár ta la ní tás Á ál lam büntetõhatalma 704, 706, 711, 1277, 1279, 1292, , 1380, 1477, 1576 gaz da ság po li ti kai sza bad sá ga , , 1304, 1449, 1483, , , ob jek tív in téz mény vé del mi kö te le zett sé ge (lásd: alap jog ér vé nye sü lé sé nek elõ se gí té se) ön kor mány za tok fel adat- és ha tás kö ré nek át ala kí tá sát érin tõ sza bad sá ga tu laj do na ál la mi irá nyí tás egyéb jo gi esz kö ze i nek kö re 565 Ál la mi Szám ve võ szék elõ ze tes el len õr zé se 1631 ál lam tit kár el já rá sa mi nisz ter he lyet te sí té se so rán 480 ál lam ti tok 443, 444, 1856 ál lat tar tás 913, 992, 1013, 1971, 2104 ál ta lá nos for gal mi adó 1349, 1481, 1909 ápo lá si díj 1520 ár be vé tel alap ján tör té nõ adóz ta tás 1442, 1456 ár tat lan ság vé lel me áta lány jel le gû adó zás 1917 át he lye zé se köz tiszt vi se lõ nek 1046 B bal ese ti el lá tás ra va ló jo go sult ság 336 bank szám la for ga lom 1231, 1233 bank ti tok be je len té si kö te le zett ség el mu lasz tá sa 1604 be teg jo gok 224, 228, 838

5 Tárgymutató 2611 bí rák füg get len sé ge 1420, 1552, 1880 ja va dal ma zá sa 1545 ju bi le u mi ju tal ma 302 bí ró ság elõt ti egyen lõ ség 1322 bí ró ság hoz for du lás jo ga 92 94, 493, 495, , 898, , 1411, , bí ró sá gi vég re haj tás 1314, 1555, 1651, 1741, 2001, 2036 bi zo nyí tá si rend szer pol gá ri el já rás ban 1420 bi zott sá gi hoz zá szó lá sok ide je a par la men ti jog ban 250 biz to sí tás 1098, 1660 dí ja utá ni kö te le zõ be fi ze tés BM Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal irá nyí tá sa 954 Bo lyai Já nos Ku ta tá si Ösz tön díj 1947 bûn cse lek mény ál do za ta i nak kár eny hí té se 1376 fo gal má nak pon tos sá ga 300 (lásd még: jog biz ton ság és bün te tõ jo gi jog al ko - tás) bün te tés-vég re haj tás 1205 bün te tõ el já rás 1270, 1286, 1475, 1592, 1724, 1733, 1819, 1877 C cég jegy zék 1444 cég te le fon adó kö te le zett sé ge 1913 cél tar ta lék 964 CS csa lád tá mo ga tá sa vé del me 1155 csa lá di gazdaság 195, , 212 pót lék 1264 csat la ko zá si kla u zu la 1827 cse lek võ ké pes ség

6 2612 Tárgymutató csend há bo rí tás 987 cso port kép zés bí rói ka r te kin te té ben 306, biz to sí tá si ügy nök és ke res ke del mi ügy nök te kin te té ben 1667 épí tés ügyi szak em be rek kö zött fel men tett sze mé lyek te kin te té ben 761 fog lal ko zá si cso por tok kö zött , jog ér vé nye sí tés ha tár ide je te kin te té ben 1731 köz tiszt vi se lõk és bí rák kö zött ma gán vád ló és köz vád ló kö zött 1479 ön kor mány za tok kö zött öz ve gyi jut ta tás te kin te té ben 2069 tár sa da lom biz to sí tá si és szol gá la ti nyug díj jo go sul tak kö zött 1999 D de mok ra ti kus ha ta lom gya kor lás tör vény al ko tá si el já rás 110 diszk ri mi ná ció adó ked vez mény te kin te té ben alap jo gok és nem alap jog te kin te té ben 414, , apa ság vé lel mé nek meg dön té sé re jo go sul tak te kin te té ben ápo lá si díj ra jo go sult ság te kin te té ben ban kok kö zött bí rák és köz tiszt vi se lõk kö zött 1552 bí ró ság hoz for du lás jo ga te kin te té ben 1854 biz to sí tá si ügy nök és ke res ke del mi ügy nök kö zött bûn cse lek mé nyek ál do za tai te kin te té ben cse lek võ ké pes ség sze rint egész ség ügyi dol go zók mun ka ide je te kin te té ben , , 851 el lá tás költ sé ge i nek meg té rí té se kap csán egyé ni és lis tán be ju tott kép vi se lõk kö zött 986 egyé ni és tár sas vál lal ko zá sok kö zött egy há zi in téz mé nyek és köz hasz nú szer ve ze tek kö zött el évü lé si idõ tar ta mok meg ha tá ro zá sa te kin te té ben élet kor sze rint épí tés ügyi szak em be rek kö zött épít mény adó te kin te té ben

7 Tárgymutató 2613 fegy ve res szer vek tag jai dí ja zá sa te kin te té ben gyám és gond nok kö zött gyer mek ét kez te tés té rí té si dí ja te kin te té ben hír köz lé si szol gál ta tás te kin te té ben 1441 hi va tá sos ál lo mány tag jai te kin te té ben hon véd ség és rend vé del mi szer vek hát rá nyá ra il le ték te kin te té ben il le ték men tes ség te kin te té ben 1816 in gat lan tu laj do no sok kö zött is ko lák fi nan szí ro zá sa te kin te té ben jó hi sze mû és rossz hi sze mû la kás hasz ná ló kö zött ju bi le u mi ju ta lom ra va ló jo go sult ság te kin te té ben ka ma rai tag ság te kin te té ben kár fe le lõs ség te kin te té ben ki tün te tés után já ró jut ta tás te kin te té ben 2070 köny ve lé si jo go sult ság te kin te té ben 1143 köz al kal ma zot ti jog vi szony meg szû né se kor köz tiszt vi se lõk dí ja zá sa te kin te té ben la kás tá mo ga tás te kin te té ben , ma gán vád ló és köz vád ló kö zött mun ka nél kü li ek el lá tá sa te kin te té ben 671 ne mek kö zött 1208 nyug díj jo go sult ság te kin te té ben ön kor mány za ti kép vi se lõk össze fér he tet len sé ge te kin te té ben öz ve gyi nyug díj te kin te té ben 1658 pe da gó gus mun ka kör ben fog lal koz ta tot tak kö zött hát rá nyá ra pénz nye rõ au to ma ták üze mel te tõi kö zött 1889 sza bad ság el vo ná sért já ró öz ve gyi jut ta tás te kin te té ben sze mét szál lí tá si díj fi ze té si kö te le zett ség te kin te té ben 2146, szesz fõz dék hát rá nyá ra 1590 tár sa dal mi szer vek kö zött tár sa da lom biz to sí tá si és szol gá la ti nyug díj jo go sul tak kö zött 1999 te le fon szám la ké se del mes be fi ze té sé hez kap cso ló dó an to vább kép zé sen va ló kö te le zõ rész vé tel te kin te té ben 1145 vá ro si cím el nye ré se te kin te té ben vég ki elé gí tés re va ló jo go sult ság te kin te té ben , , , , do hány ter mé kek ára dön tés ho za ta li arány kö zös tu laj don kö ré ben 84 85

8 2614 Tárgymutató E eb tar tás 913, 992, 1013 egész ség biz to sí tá si el lá tás igény be vé te lé re va ló jo go sult ság 1411 költ sé ge i nek meg té rí té se 473, 1093, 1342 kül föl dön igény be vett költ sé ge i nek meg té rí té se 1234 egész sé ges kör nye zet hez va ló jog (lásd: kör nye zet vé de lem) egész ség hez va ló jog 843, 1266, 1581, egész ség ügyi dol go zók dí ja zá sa 819 el lá tás és em ber i mél tó ság 224 ön ren del ke zé si jog 228 egy ér tel mû sé ge nép sza va zás ra fel tett kér dés nek , , , , , , , , , , , , egye sü lé si jog , 1557 egyez te té si kö te le zett ség jog al ko tás so rán , egy há zi in téz mé nyek jog ál lá sa együtt mû kö dé si kö te le zett ség szo ci á lis se gély re va ló jo go sult ság nál 1041, 1043, el bir tok lás elekt ro ni kus hír köz lés 1252, 1432 lé te sít mé nye i nek el he lye zé se 520 el évü lés 1279, 1472, 1729, 1730 el já rá si ha tár idõ el len jegy zés 484 el len ve tés in téz mé nye 697 elõ ha szon bér le ti jog elõ vá sár lá si jog , , , 1057, 1874 em ber i mél tó ság hoz va ló jog 225, 227, 228, 661, 855, 1208, , 1339, er dõ fenn tar tá si já ru lék 1930 er dõ gaz dál ko dás 1395 Eu ró pa-kla u zu lát érin tõ né pi kez de mé nye zés ex gra tia jut ta tás 306, , 2068, 2069, 2110, 2112

9 Tárgymutató 2615 É élet kor sze rin ti diszk ri mi ná ció épí tés hez va ló jog , 2168 épí té si sza bály zat 2080, 2166 ha tó sá gi el já rás épí té sze ti örök ség vé del me 1976 épí tész ka ma ra 1505 épít mény adó 2126, 2178, 2201 ér dek-kép vi se le ti szer vek rész vé te le a jog al ko tás ban , ér vény te len ok ira ton ala pu ló in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zés 892, F fa lu gyû lés 1714 fe gyel mi el já rás ve ze tõ be osz tá sú köz al kal ma zott el len 2052 fegy ve res szer vek nél dol go zók sztrájk ti lal ma 1188 fél be sza ka dá sa pol gá ri el já rás nak 1569 fe lek re kö te le zõ jog egy sé gi ha tá ro zat fel ha tal ma zás jo gok kor lá to zá sá ra 337 ön kor mány za ti ren de let al ko tás ra fel ké szü lé si idõ (lásd: jog sza bály al kal ma zá sá hoz szük sé ges fel ké szü lé si idõ) fel men té se köz szfé rá ban fog lal koz ta tot tak nak 740, 1166 fel sõ ok ta tás 498, 1485, 1795 au to nó mi á ja , 505 fel szó la lá si idõ ke ret 234, , 2152 fe lül vizs gá la ti ké re lem el bí rá lá sa bün te tõ el já rás ban 1592 fér fi ak és nõk egyen jo gú sá ga 1208 fog lal ko zás sza bad meg vá lasz tá sa (lásd: mun ká hoz va ló jog) vé del me tu laj don jog alap ján fog lal ko zá si be teg ség 333 fel té te lek aló li men te sí tés 1164 meg ha tá ro zá sa vál to zá sa fog lal koz ta tók kár fe le lõs sé ge 477

10 2616 Tárgymutató fo gyasz tók meg té vesz té se 1573 fon tos és bi zal mas mun ka kö rök ben dol go zók el len õr zé se for gal mi adó (lásd: ál ta lá nos for gal mi adó) föld hasz ná la ti nyil ván tar tás 209 föld tu laj don sa já tos sá gai 194, 1398 fõ vá ro si ön kor mány zat 1263, 1841, 1843 öve ze ti be so ro lás 1944, 2076 frak ció ön kor mány za tok nál 2019, 2155, G gaz da sá gi össze fér he tet len ség 165, 167 ta nács jo go sít vá nya fel sõ ok ta tá si in téz mény ben 498 tár sa ság át ala ku lá sa 1284 va gyona 1304 verseny szabadsága 1073, 1077, 1232, , 1452, 1575, gáz köz mû-va gyon 1256 gép jár mû-át íra tás il le té ke 1213 gond nok csa lá di pót lék ra va ló jo go sult sá ga 1264 GY gyer me kek jo gai 1155, , 1320, 1389, gyer mek ét kez te té si tá mo ga tás gyer mek tar tás díj 1314 gyógy szer tá ri ügye let 1921 H hall ga tói mun ka díj 1536 har ci szel lem bom lasz tá sa 315 ha szon bér le ti szer zõ dés ha ta lom meg osz tás 361, 571, 713, 1277, , 1880 ha tály vesz tés ér tel me zé se 1070, 1215, 1276, 1797

11 Tárgymutató 2617 ha tár idõ szá mí tá sa ke re set le vél be nyúj tá sa kor 786 túl lé pé se ügyész, nyo mo zó ha tó ság ál tal , 712 ha tás kör át ru há zá sa 917, , el vo ná sa ha tás kö ri össze üt kö zés 2093, 2098 ha té kony jog vé de lem 697, 708, 710, 712 ha tó sá gi ár 930 há zi or vos és ön kor mány za ti kép vi se lõ össze fér he tet len sé ge 153 há zi or vo si mû köd te té si jog 381, 396, , 425, 716, 1737 há zi pénz tár adó 674 Ház sza bály 234, he lyi adók 1456, 1761, 2126, 2178, 2201 nép sza va zás ön kor mány zás hoz va ló jog (lásd: ön kor mány zás hoz va ló jog) he lyi ség bér let hely pénz fi ze té si kö te le zett ség pi a co kon 971 hi te le sí té se alá írás gyûj tõ ív nek , hi tel in té zet 489 adó kö te le zett sé ge 725 hi va ta los sze mély meg sér té se 1819 hon vé del mi épít mé nyek 932 sze mé lyi ál lo mány , 1199 I, Í idõ ke re tes ta nács ko zás ön kor mány za tok nál par la men ti jog ban , 249 igaz ga tá si szol gál ta tá si díj iga zo lá si ké re lem 1337, 1473 iga zo lás sal sza va zás , igaz ság szol gál ta tás mo no pó li u ma 714 igaz ság ügyi al kal ma zot tak ked vez mé nyei 1545 igény per 1555 il le ték 1213, 1444, 1468, 1774, 1812, , 1894, 1953

12 2618 Tárgymutató il let mény rend sze re köz tiszt vi se lõk nek in dít vány kö te le zõ kel lé kei 1088, 1312, 1430, , , 2039 in dít vány hoz kö tött ség 1394 in dít vá nyo zói ér dek 721 jo go sult ság 1540, hi ánya 1390, 1535 in for má ci ós ön ren del ke zé si jog 1324 in for má ció sza bad ság 439 in gat lan adás-vé te le 1090 be jegy zé se 892, 1790 fe de ze te jö ve dé ki biz to sí ték ként 1068 for gal ma zó i nak il le ték ked vez mé nye 1774 lí zin ge lé se utá ni il le ték 1468 ipar ûzé si adó 1456, 1764 ítélt do log ér tel me zé se nyil ván va ló an alap ta lan el uta sí tás nál J jár mû ve ze tõk pá lya al kal mas sá gi vizs gá la ta 2160 jegy zõ ha tás kö re ha tó sá gi jog kö re 917 je lölt ál lí tás 1124 jel zá log 90 jó hír név hez va ló jog jog al ko tás al kot má nyos sza bá lyai el já rá si rend je jog al ko tó ha tás kö re kor mány nak , mi nisz ter nek 480, 1442, jog ál lam , 404, 708, 710, 719, 1060, 1197, 1477, 1635, 1714, 1861, 1890, 1911, jog ál lam és el já rá si ga ran ci ák 705, 710 köz biz ton ság vé del me 1197

13 Tárgymutató 2619 köz ha ta lom gya kor lá sa 336, 439, 704, 1405 köz igaz ga tá si el já rás 1451 jog biz ton ság és bün te tõ jo gi jog al ko tás , 989, , 1612, 1614 ki szá mít ha tó ság 803 (lásd még: jog biz ton ság és nor ma tar ta lom) meg sem mi sí tés ha tá lya 117, , , 991 normatartalom 83, 88, , 328, 330, 407, 459, , 734, 755, , 899, , 1040, , 1113, 1363, , 1562, , , 1766, 1776, 1809, , 1916, sa lá ta-tör vé nyek vissza ha tó ha tá lyú jog al ko tás ti lal ma 733, 756, 919, 1041, 1050, , 1353, , , , , jog egy sé gi ha tá ro zat 786 jog for rá si hi e rar chia és fel ha tal ma zás al kot mány el le nes sé ge jog egy sé gi ha tá ro zat 801 jo gi sze mély el ne ve zé se , 1892 jog or vos lat hoz va ló jog 90, , 459, , , , , , 709, , 1224, 1278, , 1339, , 1594, 1600, 1759, 1955, 1970 jo go su lat lan gaz da sá gi elõny meg szer zé se 1787 jog sza bály al kal ma zá sá hoz szük sé ges fel ké szü lé si idõ 738, 768, , 874, , 1284, , jog sza bály szer kesz tés 962, 1049 jog utód lás 1060 jog vesz tõ ha tár idõ 65, 94 95, 897, 899, 1473, 1731 jö ve dé ki adó 1584 biz to sí ték 1068 jö ve de lem adó (lásd: sze mé lyi jö ve de lem adó) ju bi le u mi ju ta lom 302 K ka ma rai tag díj 1141 tag ság 1517 kap cso lat tar tás gyer mek és kü lön élõ szü lõ kö zött 2148 kár eny hí té se bûn cse lek mény ál do za ta i nak 1376

14 2620 Tárgymutató kár pót lás 1365, 2049, 2111 kár ta la ní tá si igény elõ ter jesz té sé nek ha tár ide je bün te tõ el já rás ban 1724 kár té rí té si fe le lõs ség 1254 ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés 1198 ka to nai bûn cse lek mé nyek sza bá lyo zás tör té ne te épít mé nyek 932 ked vez mé nyek al kot má nyos sá gi meg íté lé se 1449, 1817, 2193 meg vo ná sa 732 kel lõ idõ (lásd: jog sza bály al kal ma zá sá hoz szük sé ges fel ké szü lé si idõ) kény szer bér let 363 fel szá mo lá sa 1423 kény szer tag ság er dõ bir to kos sá gi tár su lat ban ké re lem hez kö tött ség nem pe res el já rás ban 1562 ke re set in dí tá si jog 797, 897, , 1473, 1853 ke re set le vél be nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõ-szá mí tás 786 ke re sõ ké pes sé nyil vá ní tás 1408 ke ret tény ál lá sok al kot má nyos sá gi meg íté lé se , 1609, ke rü le tek ha tás kö re em lék mû el he lye zé sé hez 1837 la kás bér let fel té te le i nek meg ha tá ro zá sá ra tu laj don szer zé se gáz köz mû-va gyon ból 1261 ké se del mi ka mat 473 kész pénz for ga lom 1231 két szin tû ön kor mány zat 1263, 1841, 1843 ket tõs adóz ta tás ke zes ség 86 kész pénz for ga lom , 683, 685 ki hir de tett, de még ha tály ba nem lé pett tör vény vizs gá la ta 680 ki la kol ta tás 1675, 1692 ki sa já tí tás , 339, , 411 ki sebb par la ment ki sebb ség gé nyil vá ní tás fel té te lei 54, ki sebb ség vé de lem a par la men ti jog ban kis ko rú ve szé lyez te té se 1877 ki zá ró la gos tör vény ho zá si tár gyak 178 kol lek tív szer zõ dés kon cesszi ós jog át en ge dé se 1349 kor ha tár köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti jog vi szony ban 1795

15 Tárgymutató 2621 kor ked vez mé nyes nyug díj 1957 kor mány egész ség ügyi el lá tás sal kap cso la tos fel ada tai 1928 jog al ko tó ha tás kö re , par la ment elõt ti fe le lõs sé ge 1634 ren de let al ko tá sa és ön kor mány za ti au to nó mia irá nyí tó jog kör meg osz tá sa te kin te té ben szer vezet ala kí tá si sza bad sá ga ülé se i nek nyil vá nos sá ga 430 költ ség ve té si el len õr zés 1631 tör vény al kot má nyi tar tal ma 101 el fo ga dá sá nak el já rá si rend je könyv vizs gá ló ka ma ra 1136, 1147, 1493 kör nye zet vé de lem , 540, 1097, 1532, 1849, 1852, 1937, 1945, 1989, kö te le zõ jo gi kép vi se let pol gá ri el já rás ban 1340 in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zés nél óra szám pe da gó gu sok nál 770 köz ala pít vány 1582, 1855 köz biz ton ság, mint al kot má nyos cél 1197 köz élet tisz ta sá ga 1466 köz ér de kû ada tok meg is me ré sé hez va ló jog , , 444, 1860, 2176 köz ér de kû ség tu laj don vé de lem nél 195, 366, 411, , 532 köz fel ada tot el lá tó sze mély 1410 fo gal ma 294 köz gyû lés össze hí vá sa tár sas há zak nál köz hasz nú szer ve ze tek 1124, 1243 köz hi te les ség in gat lan-nyil ván tar tás nál 898 köz hi va tal vi se lé sé hez va ló jog , köz igaz ga tá si dön tés vissza vo ná sa 1003 el já rás és az Al kot mány 1451 ha tá ro zat bí rói fe lül vizs gá la ta 170 köz jo gi ér vény te len ség , 873 köz mû ve sí té si hoz zá já ru lás 940 köz ok ta tá si meg ál la po dás 1062 kö zös tu laj don 80 82, 84 85, 90, 1311 kö zös sé gi jog ba üt kö zõ jog sza bály 861

16 2622 Tárgymutató köz pon ti köz igaz ga tás át szer ve zé se 958, 960 köz tár sa sá gi el nök ha tás kö re köz sé gi jog ál lás el is me ré sé re 1717 vá lasz tá sa 273 köz te her vi se lé si kö te le zett ség , 685, , 948, , , , , 1352, , 1460, 1472, 1815, 1817, , 1910, 1915, 2129 köz tes tü le tek jog ál lá sa , köz tiszt vi se lõk il let mé nye 1802 jog ál lá sa 1046, 1166 köz ügyek sza bad par la men ti meg vi ta tá sa köz vet len bí ró sá gi le til tás köz ség gé nyil vá ní tá si el já rás 1702 köz szfé rá ban fog lal koz ta tot tak fel men té se 740, 757 kül föl di egész ség ügyi el lá tás költ sé gei 1234 L la kás bér le ti jog vi szony 363, 1669, 1686 la kás maf fia 892, 896 la kás po li ti ka 366 láp ter mé sze ti vé dett sé ge le jegy zés 344, 350 lel tár hi á nyért va ló fe le lõs ség 1245 lét szám csök ken tés költ ség ve té si szer vek nél 964 le ve gõ vé del me 1937 lõ fegy ver hasz ná lat 1205 M ma gán szfé ra vé del me ma gán vá das el já rás , Ma gyar Or vo si Ka ma ra jo go sít vá nyai Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el nö ké nek ál lás fog la lá sa ki sebb sé gi kér désben meg él he té si mi ni mum 661, 1033 meg szo rí tó ér tel me zés el ve 326

17 Tárgymutató 2623 me gyék al kot má nyos stá tu sza 884 me leg ét kez te tés szo ci á lis el lá tás ke re té ben 907 me zei õr szol gá lat 2024 mi nisz ter igaz ga tá si dí jat meg ál la pí tó jog kö re irá nyí tó ha tás kö re jog al ko tó ha tás kö re 480, 1442, mi nisz te ri ren de let tel tör té nõ kor lá to zá sa szak ha tó ság nak 925 vé det té nyil vá ní tás 462, 464 mo bil-át ját szók te le pí té se 520 mo bil te le fon 532 mu lasz tá sos al kot mány sér tés alkotmányjogi pa nasz alapján 1278, , 1719, , 2040 bí ró ság dön té se el le ni jog or vos lat te kin te té ben 558 egyen lõ vá lasz tó jog ér vé nye sü lé sé nek sza bá lyo zá sá ban 581 feltételei 97, 209, , 252, 428, 462, 487, 564, 592, 704, , 1259, 1291, , 1367, , 1429, 1517, 1551, , , , 1865, 1924, , 2150, 2198 fel ügye le ti biz to s ki ren de lé sé vel kap cso la tos jog or vos lat te kin te té ben 489 ter mé szet vé de lem jog or vos la ti rend sze ré ben 447 út cél já ra tör té nõ le jegy zés te kin te té ben 339 zár szám adá si ren de let meg al ko tá sá nak hi á nya miatt 2082, 2172 mun ka mi nõ sé gé nek és mennyi sé gé nek meg fe le lõ dí ja zás 777, 779, 843, 852, , 1667, 1808 mun ká hoz va ló jog , , , , 1798, 1810, 2163 mun ka jo gi sza bá lyok kü lön bö zõ sé ge , 847 mun ka ké pes ség-csök ke nés vizs gá la ta mun kál ta tó kár fe le lõs sé ge üze mi bal eset nél 1346 mun ka nél kü li ek el lá tá sa mun ka vál la ló kár té rí té si fe le lõs sé ge 1245 Mun ka vál la lói Rész tu laj do no si Prog ram 1180 mû köd te té si jog 381, 396, 425, 716, 1737 mû sza ki el len õri te vé keny ség 2071, 2113 mû ve lõ dés hez va ló jog 500

18 2624 Tárgymutató N na pi rend elõt ti fel szó la lás ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let ben 2158 nem pe res el já rás 170, 1562 nem zet biz ton sá gi át vi lá gí tás 1768 Nem ze ti Föld alap 181 nem ze ti helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót lék 2065 nem zet kö zi szer zõ dés és a kö zös sé gi jog kap cso la ta 861 meg kö té sé nek meg erõ sí té se üt kö zés vizs gá la tá nak in dít vá nyo zá sa 1535, 1540 né pi kez de mé nye zés 49, 54, 175, 179, 219, 275, 372, 567 népszavazás 39, 268, 272, 354, 510, 515, 553, 604, 609, 615, 620, 626, 632, 637, 642, 647, 652, 657, 881, 886 (lásd még: he lyi nép sza va zás) név jegy zék be fel vé te le mû sza ki el len õr nek név jog , 1892 nor ma kont roll ha tás kö rök és jog egy sé gi ha tá ro zat vizs gá la ta nor ma vi lá gos ság (lásd: jog biz ton ság és nor ma tar ta lom) nõk és fér fi ak egyen jo gú sá ga 1208 nul lum cri men si ne leg e 1611 NY nyelv ok ta tás hoz kap cso ló dó adó kö te le zett ség 1481 nyil vá nos sá ga kor mány ülé sek nek 430 nyil ván va ló an alap ta lan in dít vány el uta sí tá sa al kot mány bí ró sá gi el já rás ban 1403 nyo mo zás meg szün te té se 1286 nyug díj 667, , 1656, 1903, 1957, 1993 O, Ó ok ira tok in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zés hez 895 ok mány iro dák il le té kes sé gi te rü le te 2131 Or szá gos Kör nye zet vé del mi Ta nács vé le mé nye zé si jo ga 1937 or szá gos nép sza va zás (lásd: nép sza va zás) Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ha tá ro za ta el le ni ki fo gás 39, 49, 175, 219, 268, 272, 275, 354, 358, 372, 510, 515, 553, 567, 604, 609, 615, 620, 626, 632, 637, 642, 647, 652, 657, 881, 886

19 Tárgymutató 2625 Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés kép vi se lõ i nek szá ma szer ve zet ala kí tá si sza bad sá ga or vo si vizs gá la ton je len lé võk kö re 224 or vo sok túl mun ka ide je 819 osz ta lék adóz ta tá sa 1298 óra szám egész ség ügy ben dol go zók nál 819 pe da gó gu sok nál 770 Ö ön ké nyes la kás fog la ló 1669, 1686 ön kor mány zás hoz va ló jog , 1840, 2057, 2157 ön kor mány za ti adómeg ál la pí tás sza bad sá ga , 1766, , , ha tá ro za tok jog for rá si mi nõ sé ge 565 ha tás kör át ru há zá sa ha tó sá gi jog kör át ru há zá sa 917 kép vi se lõ és há zi or vos össze fér he tet len sé ge 153 tá mo ga tá sa 982 kép vi se lõ-tes tü let mû kö dé se 2012 ren de let al ko tás kor lát ja sza bad sága , , , 1674, , 1964, 1969, , , 2189 szer ve zet ala kí tá si sza bad ság tu laj don ér té ke sí té se 1008 meg szer zé se 1256, , 2097 vé delme 1676, 1692 vá lasz tá sok 596 vá lasz tá so kon tör té nõ je lölt ál lí tás ön ren del ke zé si jog 228, 493, 1156 örök lés hez va ló jog 461 össze fér he tet len ség há zi or vos és ön kor mány za ti kép vi se lõ kö zött 153 meg ál la pí tá sa el le ni jog or vos lat 558

20 2626 Tárgymutató öve ze ti be so ro lá sa la kó te rü let nek a fõ vá ros ban 2076 zöld te rü le tek nek a fõ vá ros ban 1944 öz ve gyi nyug díj 1656 pót lék nem ze ti helyt ál lá sért 2065 P pá lya al kal mas sá gi vizs gá la ta jár mû ve ze tõk nek 2160 par la men ti be széd jog a ma gyar köz jog ban mû kö dés ha té kony sá ga 244, 249, 250 pár tat lan bí ró ság hoz va ló jog 1225 pár tok al kot má nyos fel ada tai 1128 passzív vá lasz tó jog pe da gó gu sok be so ro lá sa 1159 dön té si jo ga ta nu lók fe gyel mi ügye i ben 1384 kö te le zõ óra szá ma 770 to vább kép zé se 1027 pénz bír ság 1332 pénz for ga lom , 683, 685, 1227 pénz mo sás 1604 pénz nye rõ au to ma ta 1889 per be li cse lek võ ké pes ség 1832 per in dí tá si jog (lásd: ke re set in dí tá si jog) per újí tás 1354 pi ac gaz da ság , 1091, 1139, 1231, , 1589 pi a cok mû köd te té se 971 pi he nés hez va ló jog 844, , 878, 1599 pi he nõ idõ 839, 843, 844, 854, 859 pol gá ri per rend tar tás 1332, 1337, 1354, 1416, 1553, 1569 pol gár mes ter ha tás kö re , jog ál lá sa össze fér he tet len sé ge 562 tiszt sé gé nek meg szû né se 1361 pót ma gán vád 1369 pra xis jog 381, 396, 425, 716, 1737

21 Tárgymutató 2627 R rá szo rult ság el ve egész ség ügyi el lá tás so rán la kás tá mo ga tás nál 292 szo ci á lis jut ta tá sok nál 668 reg ressz-igény rek tor jo go sít vá nyai fel sõ ok ta tá si in téz mény ben rém hír ter jesz tés 318, 326, 327 ren del ke zés re ál lá si díj köz szol gál ta tás ese tén 927 rend kí vü li jog or vos lat 1335, 1594 rend õr sé gi köz al kal ma zot tak sztrájk ti lal ma 1188 rend sze res fi ze tett sza bad ság hoz va ló jog 878 szo ci á lis se gély 1031 ri asz tó hír fo gal ma a bün te tõ jog ban , rok kant sá gi nyug díj 1617 rossz mi nõ sé gû ter mék for ga lom ba ho za ta la 1573 S sa ját be vé tel hez va ló jo ga ön kor mány za tok nak 1765 sa lá ta-tör vény 101, 112, sport is ko lák 1577 sport köz ala pít vá nyok 1582 SZ sza bad man dá tum el ve 985 sza bad idõ höz va ló jog (lásd: pi he nés hez va ló jog) sza bad ság át vi te le a kö vet ke zõ év re 870 sza bad ság el vo ná sért já ró jut ta tás 2047, 2108 sza bály sér tés 987, 1733 szak or vo sok mû köd te té si jo ga 425, 427 szak szer ve zet kép vi se le ti jo ga 1733 Szé che nyi Pro fesszo ri Ösz tön díj 1485 sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog 1324 sze mé lyi jö ve de lem adó 1298, 1536, 1779, 1903, 1913

22 2628 Tárgymutató sze mé lyi sza bad ság hoz va ló jog 1822 sze mét szál lí tás 950, 1962, 1967, 2007, 2086, 2120, 2143, 2184 sze ná tus jo go sít vá nyai fel sõ ok ta tá si in téz mény ben szenny víz el ve ze tés 940 sze ren cse já ték 1824, 1882 szer ve zet ala kí tá si sza bad sá ga or szág gyû lés nek ön kor mány za tok nak szer zett jo gok vé del me 759, 1051, 1448, 1450, 1500, 1515, , 1892, szer zõ dés írás ba fog la lá sa 1090 szabadsága , 203, 205, , 1091, 1184, 1225, 1231, , 1758 szo ci á lis bér la kás 1669, 1686 biztonság 856, 1658, 1785 el lá tás 907, 1267, 1520, 2023, 2198 jog ál lam 1911 mi ni mum 661, 1033 se gély 1031 szol gá la ti jog vi szony jel le ge nyug díj , 1993 ti tok 443 meg sér té se 1856 szol gál ta tás és el len szol gál ta tás egyen ér té kû sé ge 1965, 2011, 2091, 2190 szo li da ri tás el ve a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ban szö vet ke ze ti föl dek fel osz tá sa 211 tag va gyo ná nak hasz ná la ta 1307 sztrájk jog szü lõi fel ügye le ti jog meg szün te té se 1879 T ta nu lók fe gyel mi ügye i ben va ló dön tés 1384 táp pénz 1408

23 Tárgymutató 2629 tár sa dal mi szer vek je lölt ál lí tá sa vá lasz tá so kon 1124 be jegy zé si el já rá sa 1557 tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék el en ge dé se 1249 rend szer tár sas ház 651, 919, 1392 tar ta lék ál lo mány 1178 táv köz lés 520, 1252 te lep hely fo gal ma he lyi adók nál 1761 te le pü lés egye sí tés meg szün te té se 1715 tel je sít mény ér té ke lés köz tiszt vi se lõk nél 1807 té rí té si díj egész ség ügyi el lá tá sért 1096 ter mé szet ká ro sí tás 1526 ter mé szet vé de le mi jog or vos la ti rend szer 447, ha tó ság szak ha tó sá gi jog kö re 921 ter mõ föld 181, 1871 te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség , 429 to vább kép zé se ka ma rai ta gok nak pe da gó gu sok nak 1027 tõ ke pi ac 1218 tö re dék sza va za tok szá mí tá si mód ja 1021 tu do má nyos élet sza bad sá ga 501 tu laj don el vo nás , , 350, 368, 1739 tu laj don hoz va ló jog és az elõ ha szon bér le ti jog kap cso la ta és az elõ vá sár lá si jog kap cso la ta ön kor mány za ti kor lá to zá sa tu laj do ni teszt tu laj don szer zés 89, 388, 410, 1256, , 2097 kor lá to zá sa 204 tu laj don vé de lem al kot mány jo gi sa já tos sá gai 80 82, , , , 544, 1059, , 1398, 1739, 1983 épí tés ügy ben ga ran ci á i nak hi á nya 339 túl élõ há zas társ nak já ró jut ta tás

24 2630 Tárgymutató túl mun ka szá mí tá sa fegy ve res szer vek nél 1596 or vo sok nál 819 tûz vé de lem 1098 U, Ú uta zá si ked vez mény 2195 új adó nem be ve ze té se 684, 732, 733 út épí té si en ge dé lye zé si el já rás 921 út ügyi ha tó sá gi díj 1951 Ü ügye le ti idõ szá mí tá sa 819 ügyé szi ha tá ro zat el le ni jog or vos lat 1270, 1286 ügyész ség al kot má nyos stá tu sza 713, 1277, tör vény es sé gi fel ügye le ti el já rá sa 1563 ügy fél fo gal ma kör nye zet vé del mi el já rás ban 1849, 1852 köz igaz ga tá si el já rás ban 938 ügy fél azo no sí tás ban kok ban 1610, 1613 ügy nök tör vény 1463 ülé se zé si rend 251 üze mi bal eset 1342 V vád elv 1277, , 1294, 1478 vád eme lé si ha tár idõ túl lé pé se 697 va gyon át adás 2093 va gyo ni ér té kû jog , 1739 va gyon ne ve sí tés 211 vá lasz tó jog , 270, 1126 egyen lõ sé ge 581, 590

25 Tárgymutató 2631 vá lasz tott bí rás ko dás 1218, 1413, 1756 vál lal ko zás hoz va ló jog 207, 1073, , 1440, 1461, 1891 val lás sza bad ság 1066 vám el já rás 1081 vá ros sá nyil vá ní tás 1748 vé de lem hez va ló jog 1735 vé det té nyil vá ní tá sa ter mé szet vé del mi te rü let nek , 462, 464 vé dõ ol tás ve szett ség el len vé dõ öve zet au tó pá lyák men tén vég ki elé gí tés , 964, 968, 1046, 1166, 1176 vég re haj tás 1314, 1473, 1554, 1651, 1741, 2001, 2036 vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá ga 244, , 330, 1860, 2017, vé le mény nyil vá ní tó nép sza va zás 361 ven dég lá tó üz le tek ka te gó ri á ba so ro lá sa 2140 ver seny sza bad ság (lásd: gaz da sá gi ver seny sza bad sá ga) ver seny tár gya lás ön kor mány za ti va gyon ér té ke sí té se kor 1008 vissza me nõ le ges ha tály (lásd: jog biz ton ság és vissza me nõ ha tá lyú jog al ko tás tilalma) vissz ter hes va gyon át ru há zá si il le ték 1216, 1468, 1812 víz díj 927 Z zaj vé de lem zár szám adás 2082, 2172 ze ne szol gál ta tás ven dég lá tó üz le tek ben 2142

26

27 Az Al kot mány hi vat ko zott rendelkezései

28

29 Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései , 1122., 1186., 1390., 1514., 1531., (1) bek. 45., 82., 88., 91., 95., 97., 99., 111., 114., 119., 120., 129., 130., 138., 139., 140., 141., 147., 151., 197., 205., 206., 207., 208., 209., 212., 232., 245., 247., 249., 250., 252., 253., 254., 257., 260., 265., 298., 300., 327., 329., 331., 335., 336., 337., 369., 389., 392., 404., 407., 408., 417., 418., 419., 422., 457., 459., 460., 546., 547., 578., 594., 595., 683., 691., 708., 713., 719., 732., 733., 734., 754., 755., 756., 757., 758., 759., 767., 769., 779., 780., 781., 783., 784., 797., 803., 806., 808., 812., 817., 818., 840., 843., 845., 847., 848., 849., 850., 858., 859., 860., 873., 875., 894., 899., 900., 920., 925., 939., 978., 981., 988., 989., 991., 1001., 1002., 1004., 1006., 1040., 1041., 1043., 1044., 1045., 1048., 1049., 1050., 1051., 1055., 1086., 1087., 1103., 1106., 1107., 1108., 1109., 1111., 1113., 1114., 1135., 1151., 1172., 1176., 1177., 1178., 1179., 1186., 1251., 1280., 1284., 1285., 1292., 1305., 1306., 1363., 1364., 1367., 1387., 1404., 1405., 1406., 1407., 1427., 1442., 1443., 1448., 1449., 1451., 1472., 1479., 1488., 1489., 1497., 1499., 1516., 1518., 1532., 1560., 1564., 1566., 1611., 1612., 1628., 1635., 1640., 1654., 1677., 1678., 1679., 1693., 1694., 1695., 1714., 1715., 1716., 1721., 1739., 1759., 1766., 1776., 1782., 1808., 1809., 1826., 1827., 1831., 1861., 1865., 1889., 1890., 1892., 1898., 1899., 1900., 1901., 1911., 1916., 1917., 1924., 1926., 1948., 1949., 1999., 2005., 2028., 2029., 2033., 2035., 2039., 2106., 2107., (2) bek. 245., 246., 247., 249., 250., 252., 253., 254., 257., 260., 361., 1810., (3) bek. 99., 1278., 1279., 1280., 1357., 1358., 1420., 1421., /A. 863., 865., 866., 867., 868., /A. (1) bek. 222., 861., 1826., 1827., 1829., /A. (2) bek (2) bek , (1) bek. 45., 95., 601., 861., 1204., 1279., 1420., 1421., 1542., 1543., (2) bek. 389., 484., 486., 594., 719., 811., 873., 1192., 1491., , 1184., 1419., (1) bek. 900., 1231., 1232., 1279., 1292., 1336., 1421., 1479., 1602., 1603., 1628., (2) bek. 164., 197., 225., 226., 227., 230., 324., 389., 408., 411., 437., 439., 478., 528., 529., 536., 539., 544., 546., 550., 563., 564., 577., 595., 797., 798., 844., 845., 846., 857., 858., 878., 879., 897., 898., 900., 1108., 1109., 1114., 1116., 1195., 1233., 1242., 1319., 1326., 1327., 1330., 1336., 1344., 1347.,

30 2636 Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései 1404., 1517., 1519., 1571., 1575., 1602., 1603., 1772., 1822., 1860., 1861., 1891., 1934., 1935., 1936., 1983., (4) bek. 321., 324., 326., , 981., 1074., 1184., 1185., 1231., 1452., 1767., 1777., (1) bek. 84., 88., 197., 199., 203., 205., 350., 479., 550., 551., 900., 980., 1059., 1072., 1074., 1091., 1194., 1225., 1230., 1312., 1344., 1345., 1352., 1459., 1472., 1489., 1491., 1589., 1667., 1674., 1676., 1690., 1692., 1730., 1731., 1732., 1842., 1899., 1949., 2039., 2123., 2124., (2) bek. 199., 203., 205., 207., 212., 735., 1072., 1073., 1074., 1075., 1078., 1108., 1110., 1111., 1184., 1230., 1231., 1233., 1305., 1306., 1351., 1352., 1401., 1402., 1451., 1452., 1461., 1517., 1519., 1575., 1576., 1590., 1667., 1777., 1873., 1874., 1891., 1893., 1902., 1949., (1) bek (2) bek , 1844., , 81., 82., 89., 97., 195., 197., 200., 205., 206., 353., 367., 369., 370., 393., 394., 411., 456., 461., 468., 526., 528., 529., 536., 691., 901., 902., 1074., 1086., 1087., 1345., 1841., 1842., (1) bek. 82., 84., 87., 94., 96., 98., 198., 208., 346., 368., 369., 387., 389., 408., 409., 423., 424., 460., 461., 479., 526., 527., 528., 532., 533., 535., 544., 546., 550., 551., 898., 903., 939., 1002., 1017., 1074., 1086., 1092., 1186., 1187., 1310., 1311., 1312., 1344., 1397., 1398., 1400., 1401., 1420., 1421., 1426., 1430., 1454., 1459., 1461., 1555., 1739., 1744., 1746., 1846., 1982., 1983., 1987., 2004., (2) bek. 193., 194., 198., 215., 343., 344., 345., 346., 347., 349., 351., 352., 353., 365., 366., 367., 368., 388., 389., 411., 526., 527., 528., 529., 539., 1074., 1397., 1739., , 207., 1316., 1321., 1818., , 1329., 1387., 1389., 1538., 1580., 1581., 1582., , 98., 1095., 1096., 1097., 2031., , 466., 939., 1097., 1399., 1532., 1852., 1941., 1942., 1943., 1945., 1982., 2105., , 109., 110., 114., 119., 141., 143., (1) bek (2) bek. 141., 143., (3) bek. 141., 577., (3) bek. a) (3) bek. b) 143., 222., 485., 572., 579., 890., 1225.

31 Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései (3) bek. c) 141., (3) bek. d) 108., 110., 114., 115., 118., 119., 120., 122., 123., 125., 126., 133., 141., 1634., (3) bek. e) (3) bek. f) 44., (3) bek. g) (3) bek. h) (3) bek. i) (3) bek. j) /B. (3) bek. a) /B. (4) bek (2) bek. 246., 247., 249., 250., 252., 257., 260., (2) bek (3) bek (4) bek. 126., 244., 250., 251., 252., 253., 254., 259., 260., 261., 262., 267., (2) bek. 178., 222., 572., 577., /B /B. (1) bek. 43., 45., 178., 222., 518., 574., /C. (3) bek. 47., 179., /C. (5) bek. 58., 222., 518., 570., /C. (5) bek. a) 120., /C. (5) bek. b) 45., 47., /C. (5) bek. d) 270., 574., 659., /D. 54., 178., 222., 223., 278., /A. (1) bek. b) /A. (1) bek. i) /A. 96., 485., 806., 807., 808., 809., 810., 813., 815., 1359., 1390., 1404., 1430., /A. (1) bek. 407., 459., 485., 551., 738., 794., 795., 814., 815., /A. (2) bek. 133., 150., 151., 485., 738., /A. (3) bek. 139., /C , /C. (1) bek. 121., 1634., 1635., 1636., 1638., 1639., 1640., 1642., 1643., 1645., 1646., 1648., 1649., /C. (2) bek /C. (4) bek , 1639., /D. (4) bek (1) bek. 485., 486.

32 2638 Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései 33. (2) bek (2) bek , (1) bek (1) bek. a) 109., (1) bek. b) 109., 419., 421., 422., 579., 580., 1641., (1) bek. e) 1634., (1) bek. g) 1927., (1) bek. j) (2) bek. 210., 415., 438., 485., 486., 572., 574., 575., 577., 579., 845., 938., 961., 962., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1116., 1233., 1518., 1888., 1953., , 1503., (1) bek. 438., (2) bek (3) bek. 210., 484., 485., 486., 487., 572., 574., 594., 925., 926., 1888., 1890., 1936., 1952., 1953., 1955., 2004., 2005., (1) bek. 439., (2) bek. 439., /A (3) bek /A. (1) bek. 326., 331., /A. (2) bek , /A. (3) bek (1) bek. 884., (2) bek , 1128., 1710., 1711., 1712., 1713., 1717., 1722., 1840., 1841., 1842., 1843., 1846., 2046., 2157., (1) bek (1) bek , 1263., 1426., 1763., 1765., 1767., 1844., (2) bek. 287., 288., 289., 1262., 1710., 1712., 1717., (1) bek. 574., 1712., 1840., 2057., /A. 919., 1426., 1840., /A. (1) bek. 287., 423., 424., 1763., 1764., 1765., 1846., 2156., /A. (1) bek. a) 287., 288., 289., 391., 424., 909., 1673., 1690., 1716., 1841., 1842., 1843., 1848., /A. (1) bek. b) 1260., 1716., 1722., 1841., 1846., /A. (1) bek. c) 1765., /A. (1) bek. d) 1764., 1765., 1219., 2181., 2203.

33 Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései /A. (1) bek. e) /A. (2) bek. 285., 286., 291., 485., 572., 574., 909., 910., 911., 918., 919., 929., 930., 947., 948., 952., 953., 978., 979., 980., 986., 1000., 1002., 1005., 1006., 1010., 1011., 1012., 1394., 1673., 1682., 1690., 1698., 1964., 1966., 1968., 1973., 2009., 2011., 2015., 2016., 2045., 2090., 2092., 2106., 2122., 2144., 2145., 2159., 2182., 2189., 2190., /B. (1) bek /B. (3) bek. 917., 1000., /C , (1) bek. 90., 707., 713., 884., (1) bek (1) bek. 817., (2) bek. 796., 797., 798., 799., 801., 805., 806., 807., 808., 809., 810., 815., 816., , 1404., 1420., 1566., (1) bek. 707., 1277., 1279., 1292., 1293., 1336., 1357., 1358., 1419., 1421., 1454., 1879., (2) bek. 170., 353., 492., 707., 797., 1293., 1411., (3) bek. 799., 1357., 1358., 1419., 1420., 1421., 1865., (1) bek. 714., 1277., 1279., 1454., (2) bek. 714., (3) bek , , 227., 229., 588., 1156., 1184., 1185., 1325., 1784., (1) bek. 89., 225., 226., 230., 304., 840., 855., 856., 966., 1184., 1207., 1208., 1211., 1296., 1319., 1320., 1321., 1322., 1326., 1327., 1330., 1339., 1340., 1341., 1387., 1388., 1517., 1628., 1679., 1682., 1693., 1698., 1782., 1784., 1785., 1861., 1891., 1949., 2123., 2124., 2163., (2) bek , (1) bek. 86., 708., (3) bek , 1729., , 1792., , (1) bek. 92., 93., 94., 169., 170., 300., 301., 457., 492., 493., 494., 495., 712., 714., 797., 803., 894., 896., 897., 898., 899., 900., 902., 903., 904., 939., 1195., 1224., 1225., 1242., 1243., 1279., 1280., 1294., 1295., 1320., 1322., 1336., 1357., 1358., 1404., 1411., 1412., 1419., 1421., 1542., 1566., 1728., 1729., 1730., 1769., 1772., 1788., 1850., 1851., 1853., 1854., (2) bek. 708., 1079., 1294., (3) bek. 714., 1294., 1735.

34 2640 Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései 57. (5) bek. 89., 95., 169., 170., 227., 457., 459., 464., 467., 468., 472., 492., 494., 495., 496., 548., 549., 561., 562., 563., 564., 565., 709., 712., 714., 802., 803., 818., 894., 900., 939., 1224., 1279., 1280., 1294., 1335., 1339., 1340., 1341., 1357., 1358., 1359., 1375., 1410., 1411., 1414., 1594., 1599., 1600., 1710., 1751., 1758., 1759., 1760., 1788., 1955., 1969., (1) bek (1) bek. 711., 1297., 1319., 1321., 1322., 1324., 1326., 1327., 1330., 1479., 1782., (1) bek , 1860., 1861., 2074., 2154., 2155., (1) bek. 244., 256., 257., 260., 265., 322., 324., 330., 331., 434., 437., 438., 439., 440., 443., 445., 1628., 1905., 2074., 2156., 2158., 2159., , 1127., 1140., (1) bek , 1138., , 1792., (1) bek , 1211., , 1329., 2063., (1) bek , 1155., 1156., 1316., 1317., 1318., 1321., 1329., 1387., 1389., 2031., 2063., 2149., (2) bek (1) bek (2) bek , (1) bek. 163., 278., 589., 1128., (2) bek. 163., 164., 589., 596., (3) bek (4) bek. 84., 589., (6) bek. 163., 164., 165., /A. 84., 99., 163., 165., 166., 167., 168., 171., 197., 207., 208., 291., 304., 343., 550., 588., 756., 765., 766., 767., 777., 808., 840., 846., 847., 966., 1043., 1044., 1059., 1065., 1133., 1144., 1156., 1163., 1179., 1199., 1253., 1254., 1305., 1381., 1426., 1441., 1454., 1518., 1523., 1538., 1580., 1581., 1582., 1657., 1664., 1682., 1698., 1730., 1732., 1750., 1751., 1767., 1784., 1785., 1807., 1834., 1835., 1836., 1854., 1869., 1874., 1901., 1902., 1905., 1906., 1929., 1949., 1959., 1960., 1973., 1974., 2000., 2050., 2064., 2068., 2074., 2080., 2199., /A. (1) bek. 87., 89., 98., 167., 212., 291., 292., 308., 310., 337., 413., 414., 415., 427., 428., 429., 476., 478., 479., 595., 671., 672., 691., 735., 736., 752.,

35 Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései , 758., 760., 762., 767., 842., 843., 846., 850., 851., 853., 855., 857., 900., 966., 967., 969., 970., 978., 981., 986., 1030., 1042., 1051., 1061., 1065., 1066., 1103., 1105., 1106., 1107., 1108., 1110., 1111., 1120., 1121., 1127., 1129., 1130., 1141., 1142., 1143., 1144., 1145., 1171., 1176., 1199., 1200., 1201., 1207., 1208., 1211., 1231., 1232., 1233., 1236., 1267., 1278., 1279., 1280., 1304., 1305., 1344., 1347., 1348., 1352., 1380., 1381., 1430., 1452., 1453., 1454., 1460., 1461., 1478., 1483., 1500., 1501., 1516., 1517., 1523., 1542., 1552., 1591., 1600., 1601., 1663., 1678., 1679., 1682., 1692., 1693., 1694., 1695., 1698., 1729., 1730., 1750., 1752., 1754., 1782., 1783., 1784., 1785., 1798., 1799., 1800., 1806., 1807., 1834., 1835., 1853., 1854., 1855., 1889., 1891., 1892., 1905., 1906., 1999., 2030., 2048., 2050., 2063., 2070., 2074., 2110., 2112., 2119., 2146., 2192., 2193., 2199., 2200., 2204., /A. (2) bek. 95., 1030., 1128., 1500., 1501., 1591., 1782., 1784., /A. (3) bek. 95., 415., 1278., 1279., 1280., 1296., 1305., 1306., 1352., 1452., 1454., /B. 207., 304., 765., 766., 777., 966., 1040., 1163., 1518., 1538., 1664., 1929., 1991., 2074., 2123., 2124., /B. (1) bek. 758., 765., 876., 966., 1150., 1151., 1232., 1233., 1440., 1496., 1497., 1498., 1499., 1797., 1798., 1905., 1906., 2074., 2163., /B. (2) bek. 306., 758., 765., 766., 767., 776., 779., 851., 852., 853., 857., 859., 1163., 1164., 1174., 1176., 1232., 1233., 1663., 1807., 1808., /B. (3) bek. 306., 758., 765., 766., 767., 776., 777., 779., 840., 843., 854., 859., 1174., 1176., 1232., 1598., 1599., 1667., 1905., /B. (4) bek. 840., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 851., 852., 853., 854., 857., 859., 875., 876., 877., 878., 879., 1598., /C. 99., 1140., 1194., /C. (1) bek , 1140., 1194., /C. (2) bek , 1194., 1195., 1199., /C. (3) bek , /D. 90., 392., 842., 843., 845., 1266., 1267., 1580., 1581., 1582., 1628., 1926., 1927., 1928., 1929., 1942., 1943., 1945., 2080., 2105., /D. (1) bek. 843., 857., 1266., 1581., 1852., 1925., /D. (2) bek. 843., 939., 1266., 1399., 1581., 1852., /E. 90., 337., 666., 667., 668., 670., 672., 1042., 1043., 1045., 1266., 1267., 1345., 1628., 1657., 1785., 1999., /E. (1) bek. 86., 87., 666., 668., 670., 672., 855., 856., 857., 1042., 1044., 1045., 1267., 1383., 1657., 1782., 1785., 1786., 2051., /E. (2) bek. 87., 666., 668., 1267., 1410., /F. 500., 501., /F. (1) bek

36 2642 Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései 70/F. (2) bek /G. 500., 501., 505., 506., 509., 1143., /G. (2) bek /H. (1) bek /I. 84., 96., 680., 681., 682., 683., 684., 685., 686., 687., 688., 689., 691., 693., 694., 695., 696., 732., 733., 737., 738., 948., 1086., 1087., 1103., 1104., 1105., 1106., 1107., 1109., 1115., 1116., 1215., 1216., 1250., 1251., 1305., 1345., 1352., 1437., 1438., 1442., 1449., 1459., 1460., 1461., 1472., 1588., 1815., 1817., 1868., 1905., 1906., 1910., 1911., 1915., 1934., 1935., /J /K. 90., 1195., 1658., , (1) bek. 270., 589., 590., 591., 593., 595., (2) bek (3) bek. 594., (2) bek , (2) bek

37 Az Al kot mány bí ró ság ál tal meg sem mi sí tett, al kot mány el le nes sé nyil vá ní tott jog sza bá lyok, il let ve jog sza bá lyi ren del ke zé sek

38

39 Az Alkotmánybíróság által megsemmisített, alkotmányellenessé nyilvánított jogszabályok, illetve jogszabályi rendelkezések 2645 Tör vény a Bün te tõ Tör vény könyv rõl szó ló évi IV. tör vény 366. (1) be kez dé sé - nek vagy ri asztó hírt terjeszt, szö veg ré sze [315.] a Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló évi XXII. tör vény 134. (3) be kez dés a) pont ja már ci us 31. nap já val [870.] a köz ok ta tás ról szó ló évi LXXIX. tör vény nek a köz ok ta tás ról szó ló évi LXXIX. törvény mó dosításáról szóló évi LXXI. tör vény 20. (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 1. szá mú mel lék let Har ma dik rész II/6. pont - já ba fog lalt A ta ní tá si idõ ke ret tel je sí té sé be a II/8. pont alap ján egyé ni foglal ko zás, sza bad idõs fog lal ko zás, tan órán kí vü li fog lal ko zás meg tar tá sá ra el ren delt több let ta ní tás ból be kell szá mí ta ni az egy ta ní tá si hé ten a két órát meg ha la dó többlettanítási órát. szövegrész [770.] a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról szó ló évi LXVII. tör vény 114. (5) be kez dé se, má jus 31. napjával [302.] az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl szó ló évi LXXVIII. tör - vény 25. -ának (2) be kez dé se [540.] az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl szó ló évi LXXVIII. tör - vény 27. (1) be kez dé se és (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, jú ni us 30-i ha tállyal [339.] a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szó ló évi LXXXIII. tör vény 52. (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, 83. (2) be kez dé se i) pont já nak a bal ese ti el lá tás ra jo go sí tó fog lal ko zá si be teg sé gek, il let ve szö veg ré sze, de cember 31-i ha tállyal [333.] a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szó ló évi LXXXIII. tör vény 68/A. (2) be kez dé se [473.] a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ désrõl szóló évi CXL. tör vény 94. (7) bekezdése [294.]

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

FÜG GE LÉK. Tárgymutató

FÜG GE LÉK. Tárgymutató FÜG GE LÉK Tárgymutató Tárgymutató 1785 A adat-nyil ván tar tá si kö te le zett sé ge lõ fegy ver-ke res ke dõ nek 1281 adat vé de lem 396 397, 403 404, 423 424, 1284 1285, 1379 1380 adó (lásd még: ál

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 30., péntek 38. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XVI. tv. Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról... 2474 2007: XVII. tv.

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. ÁPRILIS 18. ÁRA: 1127 Ft A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 50/2006. (III. 14.) Korm. r. A he lyi ön kor mány za tok ál tal 2004. év ben jog ta

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. március 6., péntek 27. szám Ára: 6525, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi II. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság és Bosz nia és Her ceg ovi na kö zött a tár

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben