cod. 3541E032HU Rev /2014 DIVA C24 / C28 / C32 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "cod. 3541E032HU Rev. 00-02/2014 DIVA C24 / C28 / C32 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS"

Átírás

1 cod. E0HU Rev. 00-0/0 DIV C / C8 / C HU - HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS

2 DIV C / C8 / C HU. ÁLTLÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket. kazán beszerelését követ en tájékoztassa a felhasználót annak m ködésér l, és adja át neki a jelen használati utasítást, ami a termék szerves és lényegi részét képezi, és amit gondosan meg kell rizni a jöv beni felhasználás céljából. beüzemelést és a karbantartást az érvényes jogszabályok betartásával, a gyártó utasításai szerint és a szakképesítéssel rendelkez szakember kell végezze. leplombált szabályozószerveken tilos bármiféle beavatkozást végezni. hibás beszerelés vagy a rossz karbantartás kárt okozhat emberben, tárgyakban vagy állatokban. hibás beszerelésb l vagy használatból, illetve a használati utasítás be nem tartásából származó károkért a gyártó semmilyen felel sséget nem vállal. Miel tt bármilyen tisztítási vagy karbantartási m veletbe kezdene feszültségmentesítse a berendezést a f kapcsolóval és/vagy a megfelel kapcsolókkal. Hiba és/vagy hibás m ködés esetén iktassuk ki a berendezést, és ne próbálja javítani vagy átállítani. Kizárólag megfelel en képzett szakemberhez forduljon. termékek esetleges javítását-cseréjét kizárólag képzett szakember végezheti eredeti alkatrészek felhasználásával. fentiek be nem tartása esetén a berendezés biztonságossága csökkenhet. berendezést csak arra a célra szabad használni, amelyre tervezték. Minden egyéb használat helytelennek, tehát veszélyesnek min sül. csomagolóanyagokat gyermekekt l távol kell tartani, mert veszélyforrást jelentenek. Nem ajánlott a készülék használata csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képesség, illetve kell tapasztalatok vagy ismeretek nélküli személyek számára (a gyermekeket is ideértve), hacsak a biztonságukért felel s személy nem biztosítja számukra a készülék használatával kapcsolatos útmutatást vagy felügyeletet. készülék és tartozékai ártalmatlanítását megfelel módon, a hatályos jogszabályok szerint kell végrehajtani. kézikönyvben szerepl képek a termék leegyszer sített ábrázolását jelentik. Ezen ábrázolás és a ténylegesen leszállított termék között apróbb és nem túl jelent s különbségek lehetnek.. HSZNÁLTI UTSÍTÁS. evezet DIV C / C8 / C f téshez és használati melegvíz el állításához tervezett, magas hozamú, földgázzal, vagy LPG-vel m köd, elektronikus begyújtású atmoszferikus ég vel ellátott, mikroprocesszoros vezérléssel m köd, beltéri vagy kültéri (az EN 97/ 6 szerinti) részben védett és - C-nál nem hidegebb helyen történ beépítésre készült h fejleszt berendezés.. Vezérl panel Panel Jelzés m ködés közben F tés f tési igényt (amit a Szobatermosztát vagy a Távoli id kapcsoló generál) a kijelz n a radiátor fölötti meleg leveg szimbólum villogása mutatja. kijelz (. rész - fig. ) a f tés aktuális el remen h mérsékletét mutatja, valamint a f tés várakozási id alatt a d feliratot. Használati víz használati melegvíz igényt (amit a melegvíz vétel generál) a kijelz n a csap alatti melegvíz szimbólum villogása mutatja. kijelz (. rész - fig. ) a kifolyó melegvíz aktuális h mérsékletét mutatja, valamint a használati melegvíz várakozási id alatt a d feliratot. Comfort Comfort igényt (a kazán bels h mérsékletének helyreállítása) a kijelz n a csap alatti víz szimbólum villogása mutatja. kijelz (. rész - fig. ) a kazánban található víz aktuális h mérsékletét mutatja. Rendellenesség Rendellenesség esetén (lásd cap..) a kijelz a hibakódot mutatja (. rész - fig. ), a biztonsági várakozási id alatt pedig a d feliratot... ekapcsolás és kikapcsolás ekötés az elektromos hálózatra kijelz az els másodpercben kiírja a kártya szoftververzióját. Nyissa ki a kazán el tti gázcsapot. kazán automatikus m ködésre készen áll minden olyan alkalommal, amikor használati melegvizet vételeznek, vagy f tési igény merül fel (amit a Szobatermosztát vagy a Távoli id kapcsoló generál). kazán kikapcsolása és bekapcsolása Tartsa lenyomva az on/off gombot ( 7. rész - fig. ) másodpercig. ábra - kazán kikapcsolása mikor a kazánt kikapcsolja, az elektronikus kártya még feszültség alatt van. használati melegvíz és a f tési funkció ki van iktatva. fagymentesít rendszer aktív marad. kazán újbóli bekapcsolásához újra tartsa lenyomva az on/off gombot ( 7. rész - fig. ) másodpercig. 0 eco comfort reset ábra - Vezérl panel Panel jelmagyarázata fig. Használati melegvíz h mérséklet csökkent gomb Használati melegvíz h mérséklet növel gomb F t berendezés h mérséklet csökkent gomb F t berendezés h mérséklet növel gomb Kijelz 6 Visszaállító gomb - Nyár/Tél üzemmód választás 7 Economy/Comfort üzemmód választógombja - berendezés on/off 8 Hálózati melegvíz szimbólum 9 Használati melegvíz el állítási üzemmód jelzése 0 Nyári üzemmód jelzése Több funkció jelzése Eco (Economy) üzemmód jelzése F tési üzemmód jelzése F tés szimbólum ekapcsolt ég és aktuális teljesítményszint jelzése 7 Vízmér 6 0 ábra kazán azonnal m ködésre készen fog állni minden olyan alkalommal, amikor használati melegvizet vételeznek, vagy f tési igény merül fel (amit a Szobatermosztát vagy a Távoli id kapcsoló generál). z elektromos és/vagy gáz betáplálás levételével a fagyálló rendszer nem m ködik. Ha a berendezés téli id szakban hosszabb ideig m ködésen kívül van helyezve, a fagy okozta károk elkerülésére javasoljuk, hogy távolítsa el a kazánban lév össze vizet, a használati vizet és a berendezés vizét is; vagy eressze le csak a használati vizet és alkalmazza a sez.. szerint el írtaknak megfelel fagyállót.. eállítások Nyár/Tél kapcsolás Tartsa lenyomva másodpercig a nyár/tél gombot (6. rész - fig. ). kijelz aktiválja a Nyár szimbólumot (0. rész - fig. ): a kazán csak használati melegvizet ad. fagymentesít rendszer aktív marad. Nyári üzemmód kiiktatásához újra nyomja le a nyár/tél gombot (6. rész - fig. ) másodpercre. F tési h mérséklet szabályozása f tési gombokkal lehet ( és - fig. ) a h mérsékletet változtatni minimum 0 C és maximum 80 C között; ett l függetlenül nem ajánlott a kazánt C alatti h mérsékleten üzemeltetni. ábra HU cod. E0HU - Rev. 00-0/0

3 DIV C / C8 / C Használati melegvíz h mérsékletének beállítása melegvíz gombokkal végezze (. és. rész - fig. ) a h mérséklet minimum 0 C és maximum C közötti beállítását. ábra környezeti h mérséklet szabályozása (a külön rendelhet szobatermosztáttal) szobatermosztáttal állítsa be a helyiségek kívánt h mérsékletét. mennyiben nincs szobatermosztát, a kazán a berendezést a beállított berendezés el remen irány alapértéke szerinti h mérsékleten tartja. környezeti h mérséklet szabályozása (a külön rendelhet távoli id kapcsolóval) távoli id kapcsolóval állítsa be a helyiségek kívánt h mérsékletét. kazán a berendezésben lév vizet a kívánt környezeti h mérséklet szerint melegíti. távoli id kapcsolóval m ködésének leírását megtalálja a használati utasításában. ECO/COMFORT beállítás berendezés olyan funkcióval van ellátva, amely biztosítja a használati melegvíz gyors kibocsátását és a felhasználó maximális kényelmét. mikor ez a készülék aktív (COMFORT üzemmód), a kazánban lév víz h mérséklete állandó értéken marad, és így a csap kinyitásakor azonnal melegvíz folyik, nincs várakozási id. készüléket a felhasználó kiiktathatja (ECO üzemmód) a eco/comfort gomb (7. rész - - fig. ) megnyomásával. ECO üzemmódban a kijelz aktiválja az ECO szimbólumot (. rész - fig. ). COMFORT üzemmód aktiválásához nyomja le újra az eco/comfort gombot (7. rész - fig. ). eállítás távoli id kapcsolóról Táblázata. Ha a kazánra (opcionális) Távoli Id kapcsoló van kötve, a fenti beállításokat a tabella fejezetben leírtak szerint lehet elvégezni. F tési h mérséklet szabályozása Használati melegvíz h mérsékletének beállítása Nyár/Tél kapcsolás Eco/Comfort választás beállítást a Távoli Id kapcsoló menüjében és a kazán kapcsoló szekrényén is el lehet végezni. beállítást a Távoli Id kapcsoló menüjében és a kazán kapcsoló szekrényén is el lehet végezni. Nyári üzemmódnak els bbsége van a Távoli Id kapcsolótól érkez esetleges f tési igénnyel szemben. kiválasztást csak a kazán kapcsolószekrényén lehet elvégezni. berendezés víznyomás beállítása Hideg berendezés esetén a kazán nyomásmér jén (7 - fig. ) látható nyomás kb.,0 bar legyen. Ha a berendezés nyomása a minimum érték alá csökken, a kazán leáll, és a kijelz mutatja a következ rendellenességet: F7. Ezt a feltölt csap segítségével (. rész fig. 6) állítsa vissza a kiindulási értékre. m veletet követ en mindig zárja el a feltölt csapot. ábra 6 - Feltölt csap. ÜZEME HELYEZÉS. Általános rendelkezések ESZERELÉST KIZÁRÓLG IZTOS FELKÉSZÜLTSÉGGEL RENDELKEZ SZKEMER VÉGEZHETI, JELEN M SZKI LEÍRÁSN, Z ÉRVÉNYES TÖR- VÉNYEKEN, Z ORSZÁGOS ÉS HELYI SZVÁNYOKN, ILLETVE Z ESETLE- GES HELYI JOGSZÁLYOKN MEGDOTT EL ÍRÁSOK ETRTÁSÁVL ÉS SZKSZER MÓDON.. felszerelés helye Ez a berendezés nyitott kamrás típusú, és csak folyamatosan szell ztetett helyiségekben telepíthet és m ködtethet. Ha nem elégséges a kazán égési leveg utánpótlása, romlik a normál m ködés és a füstelvezetés. Ezen felül, ha az ilyen körülmények között keletkezett égéstermékek bekerülnek a zárt környezetbe, ezek rendkívül károsak az egészségre. beszerelés helyén nem lehet por, nem lehetnek éghet tárgyak vagy anyagok, illetve korróziót okozó gázok. helyiség száraz kell legyen és h mérséklete nem csökkenhet a fagypont alá kazán fali felszerelésre van el készítve, a fali rögzít bilincs normál tartozéka. fig. - ben megadott magasság értékek szerint rögzítse a falra a bilincset, és akassza fel a kazánt. fali rögzítés a berendezés stabil és hatékony alátámasztását kell, hogy biztosítsa. Ha a berendezést bútorba zárják, vagy közvetlenül mellé helyezik egy másik tárgynak, biztosítani kell a burkolat leszereléséhez és a normál karbantartáshoz szükséges helyet.. Vízbekötések Figyelmeztetések biztonsági szelep elvezetését egy gy jt edénybe vagy cs be kell vezetni, hogy a f t berendezés túlnyomása esetén ne folyjon a víz a földre. Ellenkez esetben a leereszt szelep m ködésbe lépésekor a helyiséget elárasztja a víz, ezért a kazán gyártóját nem lehet felel ssé tenni. bekötés végrehajtása el tt ellen rizze, hogy a berendezés a rendelkezésre álló f t anyagtípussal való m ködésre van-e el készítve, alaposan tisztítsa meg a berendezés összes csövét. csatlakozók bekötését a fig. rajznak és a berendezésen látható szimbólumoknak megfelel en végezze el. Megjegyzés: berendezés f tési körében bels by-pass van. berendezés tölt víz jellemz i Ha a víz keménysége több, mint Fr ( F = 0 ppm CaCO ), megfelel en kezelt vizet kell használni a kemény víz okozta vízk lerakódások elkerülésére a kazánban. Fagyálló rendszer, fagyálló folyadékok, adalékanyagok és inhibitorok. mennyiben szükséges, fagyálló folyadékot, adalékanyagot és inhibitorokat lehet alkalmazni, de csak és kizárólag akkor, ha a fenti folyadék vagy adalékanyag gyártója garanciát ad arra, hogy ezek a termékek az adott célnak megfelelnek és nem károsítják a kazán h cserél jét, vagy a kazán, illetve a berendezés egyéb alkotórészeit és/vagy anyagait. Tilos általános fagyálló folyadék, adalékanyag vagy inhibitor használata, ami nem kifejezetten a h fejleszt berendezéseknél használatos, és nem kompatibilis a kazán és a berendezés anyagaival.. Gázbekötés gázbekötést a megfelel csatlakozásnál (lásd fig. ) kell megvalósítani, az érvényes jogszabályoknak megfelel en, merev fémcs vel vagy fali folyamatos inox acél flexibilis töml vel, a berendezés és a kazán között fel kell szerelni egy gázcsapot Ellen rizze, hogy a gázbekötéseknél ne legyen szivárgás.. Elektromos bekötések Figyelmeztetések berendezést az érvényes biztonsági szabványok szerint kialakított megfelel földel berendezésre kell kötni. Szakemberrel ellen riztesse s földberendezés hatékonyságát és megfelel voltát, a gyártó nem felel a berendezés földelésének hiánya miatt bekövetkez esetleges károkért. kazán "Y" típusú, csatlakozó nélküli beköt kábellel van ellátva. hálózati bekötéseket fix bekötéssel kell végrehajtani, kétpólusú kapcsolóval, amelynél a kontaktusok közötti nyílás legalább mm, a kazán és az elektromos hálózat között max. -es biztosítékot kell alkalmazni. Fontos a pólusok betartása (FE- SZÜLTSÉG LTTI: barna vezeték / SEMLEGES: kék vezeték / FÖLD: sárgazöld vezeték) a feszültség alatti vezetékre történ bekötéseknél. berendezés elektromos tápvezetékét a felhasználó nem cserélheti ki. kábel sérülése esetén kapcsolja ki a berendezést és a cserét kizárólag szakemberrel végeztesse el. Csere esetén kizárólag HR H0 VV-F x0,7 mm-es, maximum 8 mm küls átmér j kábelt használjon. Szobatermosztát (opcionális) FIGYELEM: SZOTERMOSZTÁT ÉRINTKEZ I TISZTÁK KELL LEGYE- NEK. SZOTERMOSZTÁT KPCSIT 0 V-R. KÖTVE Z ELEKTRO- NIKUS KÁRTY HELYREHOZHTTLN MÓDON SÉRÜL. távoli id kapcsoló és a timer bekötésekor ezek tápfeszültségét ne a megszakító érintkez jér l vegye. betáplálást típustól függ en vagy közvetlen hálózati bekötéssel vagy elemr l kell megvalósítani. cod. E0HU - Rev. 00-0/0 HU

4 DIV C / C8 / C Hozzáférés az elektromos kapocsléchez véd burkolat eltávolítása után lehet hozzáférni az elektromos kapocsléchez. kapcsok elrendezése a különféle bekötésekhez a fig. alatt található kapcsolási rajzon is szerepel. 7 9 ábra 7 - Hozzáférés az elektromos kapocsléchez.6 Leveg /füst vezetékek füstcs beköt csövének átmér je nem lehet kisebb a visszajutást gátló csatlakozó átmér jénél. visszajutást gátlótól számítva legalább egy félméteres függ leges cs szakasznak kell lenni. füstcsövek és ezek beköt csöveinek mértezésénél és beépítésénél be kell tartani az érvényes szabványokat. kazán biztonsági készülékkel (füsttermosztáttal) van ellátva, ami leállítja a berendezés m ködését, ha a füstcs eltöm dött, vagy a huzata nem megfelel. Ezt az eszközt soha nem szabad rendeltetését l eltér módon használni vagy kiiktatni.. SZERVIZ ÉS KRNTRTÁS. eállítások Átállítás másfajta gázra kazán metángázzal és LPG-vel is tud m ködni, gyárilag az egyik gázfajtára van beállítva, ez a csomagoláson és a berendezés adattábláján fel van tüntetve. mennyiben a kazánt a beállítás szerintit l eltér gázfajtával kell használni, be kell szerezni a szükséges átalakító készletet, és az alábbiak szerint kell eljárni:. Kapcsolja le a kazán elektromos tápellátását, és zárja el a gázcsapot.. Cserélje ki a f ég fúvókáit a cap. fejezetben megadott adattábla szerinti, az alkalmazott gáztípusnak megfelel fúvókák behelyezésével. djon tápellátást a kazánnak, és nyissa ki a gázcsapot.. Módosítsa a gáz típusnak megfelel paramétert: hozza a kazánt stand-by állapotba Nyomja meg a melegvíz gombokat (. és. rész - fig. ) 0 másodpercig: a kijelz a villogó b0 feliratot mutatja. Nyomja meg a melegvíz gombokat (. és. rész - fig. ) a 00 (metánnal való m ködés esetén) vagy a 0 (LPG-vel való m ködés esetén) paraméter beállításához. Nyomja meg a melegvíz gombokat (. és. rész - fig. ) 0 másodpercig. a kazán visszatér stand-by állapotba. Szabályozza be az ég minimális és maximális nyomásértékét (hiv. a megfelel fejezetre), állítsa be az adattábla szerinti, az alkalmazott gáztípusnak megfelel értékeket. 6. z átalakító készletben található matricát ragassza föl az adattábla közelében az átalakítás megtörténtének jelzésére. TESZT üzemmód aktiválása Nyomja le egyszerre a f tés gombokat (. rész - fig. ) másodpercig a TESZT üzemmód aktiválásához.. kazán a következ fejezetben leírt módon beállított maximális f tési teljesítményen kapcsol be. kijelz n villognak a f tés és a használati melegvíz szimbólumai (fig. 8); mellettük jelenik meg a f tési teljesítmény. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nyomja le a f tés gombokat (. és. rész - fig. ) a teljesítmény növeléséhez vagy csökkentéséhez (minimális= 0%, maximális=00%). Ha a TESZT mód aktív, és a Hálózati melegvíz mód aktiválásához elégséges hálózati melegvíz vétel történik, a kazán TESZT módban marad, de a utas szelep átáll hálózati melegvíz állásra. TESZT mód kiiktatásához egyszerre lenyomva a f tési gombokat (. és. rész - fig. ) másodpercig. TESZT mód mindenképpen automatikusan kiiktatódik perc elteltével vagy a hálózati melegvíz vétel megsz ntével (amennyiben a Hálózati melegvíz mód aktiválásához elégséges hálózati melegvíz vétel történt). z ég nyomásának beállítása jelen berendezés, mivel lángmodulációs típusú, két fix nyomásértékkel rendelkezik: a minimális és a maximális értékkel, amelyek a gáz típusa szerint az adattáblában megadott értékek kell legyenek. Csatlakoztasson a gázcsap után elhelyezett nyomáscsatlakozóhoz egy megfelel nyomásmér t Távolítsa el a D véd sapkát az csavar kicsavarásával. kazánt m ködtesse TESZT üzemmódban. Állítsa be a legmagasabb értékre a legnagyobb teljesítményt. Állítsa be a G csavar segítségével a legnagyobb nyomást, az óramutató járásával megegyez irányban növelve, az óramutató járásával ellentétes irányban csökkentve azt gázszelepen a "C" moduregr l kösse ki az egyik fastont. Állítsa be az E csavar segítségével a legkisebb nyomást, az óramutató járásával megegyez irányban növelve, az óramutató járásával ellentétes irányban csökkentve azt. Kösse vissza a moduregr l levett fastont a gázszelepre Ellen rizze, hogy a maximális nyomás nem változott-e Tegye vissza a D. TESZT mód lezárásához ismételje meg az aktiválás m veleti sorrendjét, vagy várjon percet C D nyomás ellen rzésének vagy beállításának elvégzését követ en kötelez a szabályozó csavar festékkel vagy plombával való rögzítése E G ábra 9 - Gázszelep - Véd sapka csavarja - Kazán utáni nyomáscsatlakozó C - Modureg vezeték D - Véd sapka E - Minimális nyomás beállítása G - Maximális nyomás beállítása f tési teljesítmény beállítása f tési teljesítmény visszaállításához állítsa a kazánt TESZT m ködési módba (lásd sez..). teljesítmény (minimális = 00, maximális =00) növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a f tési gombokat (. rész - fig. ). reset gombot másodpercen belül lenyomva a maximális teljesítmény az éppen beállított értéken marad. Lépjen ki a TESZT üzemmódból (lásd sez..). bekapcsolási teljesítmény beállítása bekapcsolási teljesítmény szabályozásához állítsa a kazánt TESZT m ködési módba (lásd sez..) Nyomja meg a melegvíz gombokat (. rész - fig. ) a teljesítmény növeléséhez vagy csökkentéséhez (minimális= 00, maximális=60). Ha lenyomja a reset gombot másodpercen belül, a bekapcsolási teljesítmény az éppen beállított érték lesz Lépjen ki a TESZT üzemmódból (lásd sez..). C D IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ábra 8 - TESZT üzemmód (f tési teljesítmény = 00%) HU cod. E0HU - Rev. 00-0/0

5 DIV C / C8 / C. M ködésbe állítás kazán bekapcsolása el tt Ellen rizze a gázberendelés szigetelését. Ellen rizze a tágulási tartály megfelel el töltését. Töltse föl a vízberendezést, és ellen rizze, hogy a kazánban és a berendezésben lév leveg teljesen eltávolodott-e. Ellen rizze, hogy ne legyen vízszivárgás a berendezésben, a használati víz körökben, a bekötéseknél és a kazánban. Ellen rizze a pontos bekötést az elektromos hálózatra és a földberendezés m köd képességét Ellen rizze, hogy a f tési gáznyomás az igénynek megfelel legyen. Ellen rizze, hogy a kazán közvetlen közelében ne legyen gyúlékony folyadék vagy egyéb anyag. M ködés közben végrehajtandó ellen rzések Kapcsolja be a készüléket. Ellen rizze a f t anyag kör és a vizes berendezések hermetikus zárását. kazán m ködése közben ellen rizze a kémény és a leveg -füst vezetékek hatékonyságát. Ellen rizze, hogy a kazán és a berendezés között a vízkeringetés megfelel legyen. Ellen rizze, hogy a gázszelep megfelel en kapcsoljon f tés és használati melegvíz el állításkor is. Ellen rizze a kazán helyes bekapcsolását, a szobatermosztáttal vagy a távoli vezérl vel végezzen több be- és kikapcsolási próbát. Ellen rizze, hogy a gázórán jelölt f t anyag fogyasztás megfeleljen a cap. fejezetben megadott m szaki adattáblázat szerinti értéknek. Ellen rizze, hogy f tési igény nélkül az ég a használati melegvíz egyik csapjának nyitásakor megfelel en meggyullad. Ellen rizze, hogy a f tés m ködése közben az egyik melegvíz csap nyitásakor a f tés keringet szivattyúja leáll, és szabályos használati melegvíz el állítás történik. Ellen rizze a paraméterek helyes programozását, és végezze el az esetleges saját igények beállítását (kompenzációs görbe, teljesítmény, h mérsékleti értékek stb.). Karbantartás Rendszeres ellen rzés berendezés jó m ködésének biztosításához egy szakember évente az alábbi teszteket magában foglaló ellen rzést kell végezzen: szabályozó és biztonsági eszközök (gázszelep, áramlásmér, termosztátok stb.) megfelel en kell m ködjenek. füstelvezet kör hatékonysága tökéletes kell legyen. (Légmentesen zárt kamrával szerelt kazán: ventilátor, nyomáskapcsoló, stb. légmentesen zárt kamrának szigetelnie kell: tömítések, tömszelencék stb.) (Nyílt kamrával szerelt kazán: antirefoleur, füsttermosztát stb.) leveg -füst vezetékek és végelemek akadályoktól mentesek kell legyenek, és nem szivároghatnak z ég és a h cserél tiszta, lerakódásoktól mentes kell legyen. z esetleges tisztításkor ne használjon vegyszert vagy acélkefét. z elektróda lerakódásoktól mentes kell legyen, és a megfelel pozícióban kell álljon. = = ± 0, ábra 0 - z elektróda elhelyezése gáz- és vízberendezés hermetikusan kell zárjon. hideg berendezés nyomása kb. bar kell legyen; ellenkez esetben állítsa erre az értékre. keringet szivattyú nem lehet leblokkolva. tágulási tartály feltöltött kell legyen. gázhozam és -nyomás a megfelel táblázatokban megadott értékeknek kell megfeleljen.. problémák megoldása Diagnosztika kazán modern öndiagnosztikai rendszerrel van ellátva. kazán rendellenessége esetén a kijelz a rendellenesség szimbólumával (. rész - fig. ) együtt villog, jelezve a rendellenesség kódját. Vannak olyan rendellenességek, amelyek tartós leállást okoznak (ezeket bet jelöli): a m ködés helyreállításához elég másodp. lenyomni a RESET gombot (6. rész - fig. ), vagy, amennyiben van ilyen, az (opcionális) távoli id kapcsoló RESET gombjával kell helyreállítani; ha a kazán nem indul újra, meg kell oldani a rendellenességet. z ( F bet vel jelzett) rendellenességek a kazán ideiglenes leállását okozzák, ami automatikusan helyreáll, amint a rendellenességet okozó érték visszatér a kazán normál m ködésének megfelel tartományba. Rendellenességek táblázata Táblázata. - Rendellenességek listája Kód Rendellenesség Lehetséges ok Megoldás rendellenesség F0 F0 06 F0 F F7 F F0 z ég nem kapcsol be Láng jelenlég jelzése kikapcsolt ég nél Túlhevülés védelem beavatkozása füsttermosztát beavatkozása (a füsttermosztát beavatkozását követ en a kazán m ködése 0 percre le van tiltva) Kártyaparaméter rendellenessége Nincs láng a begyújtási fázist követ en El re irányú szenzor rendellenesség Hálózati melegvíz szenzor rendellenesség Kártyaparaméter rendellenessége Kártyaparaméter rendellenessége erendezés víznyomás nem megfelel H cserél -védelem beavatkozása. központi egység rendellenessége DM Gázhiány Érzékel /begyújtó elektróda rendellenesség Gázszelep hibás ekapcsolási teljesítmény túl alacsony Elektróda rendellenesség Kártya rendellenesség Ellen rizze, hogy a gáz áramlása a kazánhoz szabályos legyen és, hogy a csövekb l el lett-e távolítva a leveg Ellen rizze az elektróda kábelezését, és, hogy az elektróda helyesen legyen elhelyezve, ne legyenek rajta lerakódások Ellen rizze és cserélje ki a gázszelepet Állítsa be a bekapcsolási teljesítményt Ellen rizze az ionizáló elektróda kábelezését Ellen rizze a kártyát Ellen rizze a f tés szenzor helyes F tés szenzor sérült elhelyezkedését és m ködését berendezésben nem kering a víz Ellen rizze a keringet szivattyút berendezésben leveg van Légtelenítse a berendezést Füsttermosztát kontaktusa nyitva Kábelezés megszakadt Kémény méretezés nem megfelel, vagy a kémény eltöm dött Kártyaparaméter hibás beállítása Ellen rizze a termosztátot Ellen rizze a kábelezést Ellen rizze a füstcsövet Ellen rizze és esetleg módosítsa a kártyaparamétert gáz berendezésben alacsony a Ellen rizze a gáznyomást nyomás Ég fej minimális nyomás beállítása Ellen rizze a gáznyomásértékeket Szenzor sérült Rövidzáras vezeték Kábelezés megszakadt Szenzor sérült Rövidzáras vezeték Kábelezés megszakadt Kártyaparaméter hibás beállítása Kártyaparaméter hibás beállítása nyomás túl alacsony Vízpresszosztát nincs bekötve, vagy sérült Nincs H O keringés a berendezésben berendezésben leveg van központi egység bels hibája DM Ellen rizze a kábelezést, vagy cserélje ki az érzékel t Ellen rizze a kábelezést, vagy cserélje ki az érzékel t Ellen rizze és esetleg módosítsa a kártyaparamétert Ellen rizze és esetleg módosítsa a kártyaparamétert Töltse föl a berendezést Ellen rizze a szenzort Ellen rizze a keringet szivattyút Légtelenítse a berendezést Ellen rizze a földelési csatlakozást, és szükség esetén cserélje ki a vezérl egységet. cod. E0HU - Rev. 00-0/0 HU

6 DIV C / C8 / C. M SZKI JELLEMZ K ÉS DTOK DIV C8 és DIV C modell elölnézete (fig. ) Táblázata. - 7 Gázbemenet 9 Vízhozam-korlátozó 8 Használati melegvíz kimenet Hálózati melegvíz h mérséklet-érzékel je 9 Használati melegvíz bemenet Gázszelep 0 erendezés el remen irány 9 iztonsági termosztát erendezés visszatér irány 6 Tágulási tartály iztonsági szelep 7 erendezés feltölt csap 9 Égéstér 78 ntirefoleur Ég 8 egyújtó és rláng elektródája 7 F tés és használati melegvíz vörösréz h cserél 9 Eltérít szelep F tés keringet szivattyúja Vízpresszosztát F tési h mérséklet érzékel 6 Füsttermosztát 6 utomatikus légtelenítés 9 Használati melegvíz h cserél je 7 Hideg víz bemeneti sz r je utomatikus bypass 8 Áramlásmér. Méretek és csatlakozók DIV C modell elölnézete (fig. ) Ø 7 Ø DIV C modell felülnézete (fig. ) 00 ábra - Elölnézet ábra - Elölnézet 8 6 ábra - Felülnézet 6 HU cod. E0HU - Rev. 00-0/0

7 DIV C / C8 / C DIV C8 és DIV C modell felülnézete (fig. ). Általános nézet és f bb alkotórészek DIV C modell általános nézete (fig. 7) ábra - Felülnézet 8 9 lulnézet (fig. ) ábra 7 - Általános nézet ábra - lulnézet DIV C8 és DIV C modell általános nézete (fig. 8) Oldalnézet (fig. 6) ábra 6 - Oldalnézet ábra 8 - Általános nézet cod. E0HU - Rev. 00-0/0 HU 7

8 DIV C / C8 / C. Vízkör. M szaki adatok táblázata jobb oldali táblázatban megadjuk a m szaki adattáblán használt rövidítést ábra 9 - F tési kör dat Egység DIV C DIV C8 DIV C Max. h hozam kw,8 0,8, (Q) Min. h hozam kw 8,,, (Q) Max. f tési h teljesítmény kw, 8,0, (P) Min. f tési h teljesítmény kw 7,0 9,9 9,9 (P) Max. hálózati víz h teljesítmény kw,,, Min. hálózati víz h teljesítmény kw 7,0 9,7 9,7 Pmax hozam (80-60 C) % 9,0 9,0 9,0 0%-os hozam % 89,6 89,8 89,8 NOx kibocsátási osztály - (<0 mg/kwh) (NOx) Ég fejfúvókák G0 sz. x Ø x, x, x, Tápgáz nyomás G0 mbar Max gáznyomás az ég nél G0, mvíz. mbar,0,0,0 Max gáznyomás az ég nél G0, f tés. mbar,0 9,,0 Min. gáznyomás az ég nél G0 mbar,,, Max. gázhozam G0, f tés nm /h,7,6,6 Min. gázhozam G0 nm /h 0,88,, Ég fejfúvókák G sz. x Ø x 0,79 x 0,79 x 0,79 Tápgáz nyomás G mbar Max gáznyomás az ég nél G, mvíz. mbar,0,0,0 Max gáznyomás az ég nél G, f tés. mbar,0 7,0,0 Min. gáznyomás az ég nél G mbar,0,0,0 Max. gázhozam G, f tés kg/h,00,,69 Min. gázhozam G kg/h 0,6 0,90 0,90 F tési üzemmód maximális nyomás bar (PMS) F tési üzemmód min. nyomás bar 0,8 0,8 0,8 Max f tési h mérséklet C (tmax) F tés víztartalom liter,0,, F tés tágulási tartály rtartalma liter F tés tágulási tartály el töltési nyomás bar Használati melegvíz max. üzemi nyomás bar (PMW) Használati melegvíz min. üzemi nyomás bar 0, 0, 0, Hálózati vízhozam Dt C l/perc, 7,9 7,9 Hálózati vízhozam Dt 0 C l/perc,,9,9 (D) Védettségi fok IP XD XD XD Tápfeszültség V/Hz 0 V/0 Hz 0 V/0 Hz 0 V/0 Hz Felvett elektromos teljesítmény W Súly üresen kg erendezés típusa S ábra 0 - Meleg víz kör 8 HU cod. E0HU - Rev. 00-0/0

9 DIV C / C8 / C. Diagrammok Nyomás - teljesítmény diagrammokdiv C Nyomásesés / nyomómagasság keringet knél DIV C 7 mbar 0 H [m H O] Q [l/h] = Kazán nyomásesése -, és = Keringet sebesség Nyomásesés / nyomómagasság a keringet knél, DIV C8 és DIV C modell kw = LPG - = METÁN H [m H O] 7 6 Nyomás - hozam diagramm, DIV C8 és DIV C modell mbar kw = LPG - = METÁN mod. 8 mod Q [l/h] = Kazán nyomásesése -, és = Keringet szivattyú sebesség cod. E0HU - Rev. 00-0/0 HU 9

10 DIV C / C8 / C.6 Kapcsolási rajz DM PR080. 0Vac T. 9 6 T. 8 X X X7 PT PT N 0V 0 Hz L 8 9 ábra - Kapcsolási rajz Figyelem: szobatermosztát vagy a távoli id kapcsolóbekötése el tt a kapocslécen lév hidat el kell távolítani. F tés keringet szivattyúja F tési h mérséklet érzékel 8 Áramlásmér Hálózati melegvíz h mérséklet szenzor Gázszelep 7 Modureg 9 iztonsági termosztát 7 Szobatermosztát (külön rendelhet ) 8 egyújtó és rláng elektróda 9 Eltérít szelep Vízpresszosztát 6 Füsttermosztát 9 Távoli id kapcsoló (külön rendelhet ) 0 HU cod. E0HU - Rev. 00-0/0

11 HU Megfelel ségi nyilatkozat gyártó: FERROLI S.p.. Cím: Via Ritonda 78/a 707 San onifacio VR kijelenti, hogy a jelen berendezés megfelel az alábbi EGK irányelveknek: Gázkészülékek Irányelv 009/ Hozam Irányelv 9/ Kisfeszültség Irányelv Elektromágneses Kompatibilitás Irányelv. Elnök és jogi képvisel Munka érdemrenddel kitüntetve Dante Ferroli

12 FERROLI S.p.. Via Ritonda 78/a 707 San onifacio - Verona - ITLY

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. használati utasítás a

Részletesebben

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft 2051. Biatorbágy, Felvég u.3 Tel: (23) 530-570 Fax: (23) 530-579 1 e-mail: info@ketkorkft.hu Honlap: www.ketkorkft.hu

Részletesebben

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft 2051. Biatorbágy, Felvég u.3 Tel: (23) 530-570 1 Fax: (23) 530-579 e-mail: info@ketkorkft.hu Honlap: www.ketkorkft.hu

Részletesebben

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HG654320NM www.preciz.hu HU GÁZF Z LAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 www.preciz.hu AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FALI GÁZKAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK

ÚTMUTATÓ A FALI GÁZKAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK ÚTMUTATÓ A FALI GÁZKAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ RCM 20 E - RCM 24 E TIPUSJELŰ GÁZKAZÁNOK B TÍPUS NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK RSF 20 E - RSF 24 E - RSF

Részletesebben

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Beszerelési kézikönyv FALI KONDENZÁCIÓS GÁZ KESZÜLEK

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Beszerelési kézikönyv FALI KONDENZÁCIÓS GÁZ KESZÜLEK CLAS PREMIUM EVO Beszerelési kézikönyv FALI KONDENZÁCIÓS GÁZ KESZÜLEK CLAS PREMIUM EVO 24/3/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 8/24/35 Áttekinté Tanácsok a beszerelő szakember részére...3 CE megjelölés...3 Biztonsági

Részletesebben

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C 489-01 ANTEA CONDENSING HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Econcept 25 K, 35 K típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u.

Részletesebben

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 15A, 25A, 25C, 35A, 35 C Kondenzációs, elıkeveréses égıjő fali gázkazán család Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

Kezelési útmutató RSA 28 /60. készülékhez CE 0694. Zárt égésterű, fali gázkészülék beépített használati melegvíz tárolóval

Kezelési útmutató RSA 28 /60. készülékhez CE 0694. Zárt égésterű, fali gázkészülék beépített használati melegvíz tárolóval Kezelési útmutató RSA 28 /60 készülékhez Zárt égésterű, fali gázkészülék beépített használati melegvíz tárolóval Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694 HU RSA 28.60 - RAD

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Kezelési útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Telepítési, működési, összeállítási és karbantartási útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI

Részletesebben

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM Beszerelési kézikönyv CLAS EVO 24/28 FF CLAS EVO SYSTEM 24/28/32 FF V00 Áttekinté Tanácsok a beszerelő szakember részére...3 CE megjelölés...3 Biztonsági előírások...3 Termékleírás...4

Részletesebben

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ C 18 combi R 24 fûtõ C 24 combi A combi kazán használható csakfûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333178 2.

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Szerelési és beüzemelési útmutató Kondenzációs kazán F 25 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS Használati útmutató...3. A dokumentáció...3.2 Kapcsolódó dokumentumok...3.3...3 2 A készülék ismertetése...3 2. Biztonsági

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

VARA-FÉG Kft. Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest 1139 Fáy u. 23. Tel/Fax:06-1 262 7471

VARA-FÉG Kft. Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest 1139 Fáy u. 23. Tel/Fax:06-1 262 7471 Kft. Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest 9 Fáy u. 2. Tel/Fax:06-262 747 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gázüzem szivattyús ft- és kombinált ftvízmelegít készülékekhez C-24HE CK-24HE CK-24HE-T Típusokhoz

Részletesebben

MYNUTE GREEN C.S.I. - R.S.I.

MYNUTE GREEN C.S.I. - R.S.I. MYNUTE GREEN C. - R. English Installer and user manual Español Manual de instalación y uso Portugûes Manual para instalação e uso Magyar Telepítői és felhasználói kéz ézik ikön önyv yv Romana Manual de

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

EURA 23 E 28 E 23 SE 28 SE 32 SE GÁZKÉSZÜLÉKEKGÉPKÖNYVE

EURA 23 E 28 E 23 SE 28 SE 32 SE GÁZKÉSZÜLÉKEKGÉPKÖNYVE EURA 23 E 28 E 23 SE 28 SE 32 SE GÁZKÉSZÜLÉKEKGÉPKÖNYVE FIGYELEM (csak az EURA 23/28/32 SE esetében) A SZÛKÍTÕGYÛRÛ ELHELYEZÉSÉHEZ KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A "SZERELÉSI UTASÍTÁS" FEJEZETBEN AZ ELVEZETÉSI

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

Kezelési szerelési és beüzemelési útmutató

Kezelési szerelési és beüzemelési útmutató RENOVA MINI C 2 E RENOVA MINI F 2 E fali gázkazán Kezelési szerelési és beüzemelési útmutató 002005968_0 Forgalmazó: VAILLANT SAUNIER DUVAL KFT Telephely: 238 Budapest, Helsinki út 20. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással

HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással HERCULES Condensing 20 / 27 kondenzációs álló hőközpont beépített tárolós használati melegvíz ellátással Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely

Részletesebben

ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA FE-24 E

ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA FE-24 E ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSA FE-24 E A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet alapján, mint gyártó tanúsítjuk, hogy a készülékek a Használati útmutatóban közölt adatoknak megfelelnek.

Részletesebben

Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán

Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán SEMIA C 24 SEMIA F 24 A gázkazán kezelőfelülete 1 5 4 2 3 Jelmagyarázat 1 Állapotjelzés : Sárga: készülék mûködésben

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

QUASAR 24 F QUASAR 24

QUASAR 24 F QUASAR 24 QUASAR 24 F QUASAR 24 Caldeira mural a gás de alto rendimento Επίτοιχος λέβητας αερίου υψηλής απόδοσης Magas hozamú fali gázkazán Central ă termică de perete cu gaz, de înalt randament Kocioł ścienny gazowy

Részletesebben