Kezelési utasítás. Felvonó hajtómővek áttétellel AM0, AM1, AM2 és AM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kezelési utasítás. Felvonó hajtómővek áttétellel AM0, AM1, AM2 és AM3 9.570.274 1"

Átírás

1 Kezelési utasítás Felvonó hajtómővek áttétellel AM0, AM1, AM2 és AM

2 Magyar változat: RST Elektronik GmbH Tannenstraße 11 D Oedheim / Germany Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Dátum: magyar változat Dokumentum szám: Copyright 2007 RST Elektronik GmbH Ezt a dokumentumot szerzıi jogok védik, minden jog fenntartva. Jelen dokumentum - sem részleteiben, sem egészében - nem másolható és nem sokszorosítható elektronikus úton a szerzıi jog tulajdonosának elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A dokumentum idegen nyelvre történı fordítása is sokszorosításnak minısül

3 Tartalomjegyzék 0 Alkalmazási javaslatok 5 1 Általános megjegyzések Kinek szól ez a Kezelési utasítás? Jelek és szimbólumok 8 2 Termékleírás Termékskála 9 3 Biztonsági elıírások Alapvetı biztonsági tanácsok Alapelvek és alkalmazási terület Szervezési intézkedések Személyzet kiválasztása és képzettsége - alapvetı feladatok Biztonsági elıírások az egyes munkavégzési fázisokhoz Speciális veszélyekkel és kockázatokkal kapcsolatos elıírások Felvonó üzemmel kapcsolatos veszélyek s 14 4 Üzembehelyezés és beállítás A hajtómő elhelyezése és felszerelése Egyenirányító bekötése Fék beállítása Fék ellenırzés / visszajelzés beállítása 18 5 Üzembehelyezés 19 6 Szállítás és tárolás

4 7 Karbantartás Rendszeres ellenırzések Negyedéves ellenırzések Holtjáték ellenırzése 24 8 Szállított eszközök és tartozékok Alkalmazási céltól függı szállított eszközök és tartozékok 25 9 Notice of Conformity Electrical Connection AM-machine

5 0 Alkalmazási javaslatok A hajtómő a felvonó szerves részét képezi. A hajtómővet tervezı számos felvonóval kapcsolatos követelményt vett figyelembe, melyeket a hajtómő beépítıjének (rendszerintegrátornak) is figyelembe kell vennie. 1. Védıburkolatok és védelmi berendezések kialakítását és elhelyezését ld. az alábbi ábrákon:

6 2. A felvonót automatikus mőködéső fékrendszerrel kell ellátni az alábbi esetekre: a) Fı hálózati villamos ellátás kimaradása b) Vezérlı áramkörök villamos feszültségellátás kimaradása 3. A fékrendszernek a hajtómő motor áramát legalább két független villamos kapcsolókészülékkel meg kell szakítania. Ezek a kapcsolókészülékek lehetnek a hajtómő számára a villamos áramellátást és megszakítást biztosító berendezésbe építettek, és lehetnek azon kívüliek is. Ha a fıáramköri kapcsolókészülékek egyike nem bontotta az áramkört, mialatt a felvonó fülke stacionárius állapotban van, akkor a felvonó fülke mozgását legkésıbb a következı menetirány váltáskor meg kell akadályozni. A fékezésnek azonnal meg kell kezdıdnie, amint a fékengedélyezés áramkörök egyike bont. 4. Ha a kézikerék levehetı kivitelő, azt a gépházban hozzáférhetı helyen kell tárolni. 5. A gépházban egyértelmően megállapítható kell legyen, hogy a fülke pontos szintben (ajtózónában) áll-e. Ez történhet például a hajtókötelekre vagy a sebességhatároló kötelére elhelyezett / felfestett jelölések útján. 6. Ha a felvonó fülke névleges terhelés melletti "FEL" irányú mozgatásához szükséges erı a 400N értéket nem haladja meg, akkor a felvonót kézi mőködtetéső szükségüzem eszközzel kell ellátni (kézi hajtókerék). Ez sima, küllımentes kerék kivitelő eszköz kell legyen, mellyel a fülke a legközelebbi szintre mozgatható. Ha a fülke mozgatásához szükséges erı a 400 N értéket meghaladja, akkor a gépházból történı villamos mőködtetést kell biztosítani (az 1/27, 2/43, 2/35 áttételi arányok esetében egyeztetni kell a hajtómő gyártóval). 7. Sebességi teszt Fél terhelés, menetirány "LE", közepes menet, gyorsítási és fékezési idık nélkül, a sebesség nem lépheti túl a névleges sebességet 5%-nál nagyobb mértékben (villamos ellátás névleges hálózati frekvenciájú, és a motorfeszültség = névleges hálózati feszültség mellett) 8. Motor közvetlen mőködtetése hálózati feszültségrıl (A.C./D.C.). Két független kapcsolókészülék (mágneskapcsoló) szükséges, sorba kötött fıáramköri érintkezıkkel. Ha az egyik mágneskapcsoló érintkezıi a fıáramkört nem bontják, akkor legalább a következı menetirány váltáskor biztosítani kell a felvonó fülke további mozgásának megakadályozását. 9. A gép normál lassulását ellenırzı/felügyelı készülék, csökkentett ütközı mozgáshossz (szélsı szint kifutás) esetén. a) Ha a fékezés nem hatásos, ez a készülék kell biztosítsa a fülke sebesség olyan mértékő csökkentését, hogy fülke vagy az ellensúly felütközése esetén a puffer ütközı megengedett határsebesség értékét a rendszer ne lépje túl. b) Ha a lassulást ellenırzı/felügyelı készülék mőködése nem független a menetiránytól, akkor egy készülékkel ellenırizni kell, hogy a fülke megfelelı irányba mozog-e. c) Ezen készülékek mőködését vezérlı berendezésnek olyannak kell lennie, hogy a normál sebesség szabályozó rendszerrel együtt, a villamos védelmi eszközöknek megfelelı fékezési rendszer valósuljon meg. 10. Hajtókötél (hajtólánc) meglazulás elleni védelmi berendezések Közvetlen hajtómőves rendszerek ("Positive drive lifts") hajtókötél (illetve hajtólánc) meglazulás elleni védelmi berendezéssel kell rendelkezzenek, mely lazulás jelzése esetén villamos védelmi rendszert hoznak mőködésbe

7 11. Motormőködési idı korlátozás Hajtómőves felvonó berendezéseknél motormőködési idıt korlátozó eszközt kell alkalmazni, mely biztosítja, hogy a motor megállításra kerül, és megállított helyzetben marad az alábbi esetekben: a) Nem forog a motor/hajtómő menet parancs kiadása (villamos motorindítás) esetén; b) A fülke vagy az ellensúly "LE" irányú mozgása akadály miatt megáll, ami a hajtókötelek megcsúszásához vezet. 12. A motormőködési idı korlátozó eszköz az alábbiakban meghatározott idık közül a kisebb idın belül kell reagáljon a motor megállításával: a) 45 másodperc b) teljes (szélsı szintek közötti) menet végrehajtási idı + 10 másodperc, de a legkisebb idıtartam 20 másodperc, ha a teljes menet kevesebb, mint 10 másodpercet vesz igénybe. 13. Biztosítani kell, hogy a normál üzemhez történı visszatérés csak kézi mőködtetéssel legyen lehetséges. Lekapcsolás utáni villamos ellátás visszatérés esetén nem kell biztosítani, hogy a motor/hajtómő megállított állapotban maradjon. 14. A motormőködési idı korlátozó eszköz nem szabad befolyásolja a fülke mozgását karbantartás (vizsgálat) vagy szükségmőködtetés üzemmódokban. 15. Berendezés mechanikai védelem Hatékony mechanikai védelmet (burkolást) kell biztosítani minden hozzáférhetı, veszélyt jelentı forgó gépelemnél, különösen az alábbi esetekben: a) Kiálló csapszegek és forgócsapok b) Szalagok, láncok, szíjak c) Hajtómővek és fogaskerekek d) Kiálló hajtótengely / motortengely végek e) Centripetális elvő forgó sebességhatárolók 16. Kötelezı a villamos berendezések biztonságos és üzemképes állapotban tartása. a) A védıföldelést biztosítani kell, minıségérıl meg kell gyızıdni b) A villamos berendezések szállítás és tárolás idejére tartósan el kell viseljék a 25 o C 55 o C környezeti hımérsékletet, továbbá rövid idıre (legfeljebb 24 óra) a +70 o C hımérsékletet. 17. Ellenırizni kell a gép/hajtómő által tartós üzemben keltett zajt. 1) A keltett zaj mérése az EU ISO3746 szabvány szerint kell történjen. 2) A keltett zajnyomás A-szőrısúlyozású méréssel értékelve legfeljebb 74.6 db(a) lehet. 18. A hajtómő üzembehelyezésére általában az alábbi feltételek érvényesek: a) Villamos ellátás feszültsége a névleges feszültség 0,9-1,1 -szerese (Unom +-10%) b) Villamos ellátás frekvenciája: a névleges frekvencia 0,99-1,01-szerese (fnom +- 1%) c) Környezeti hımérséklet: 5 o C - 40 o C d) Telepítés tengerszint feletti magassága: 1000m e) Relatíve páratartalom 50%-nál nem nagyobb 40 o C esetén f) Környezeti levegı: nem tartalmazhat túlzott porszennyezést, nem tartalmazhat savas vagy maró hatású gızöket, gázokat vagy füstöt, nem lehet sótartalmú g) Kerülni kell a környezeti hımérséklet nem megengedett mértékő emelkedését eredményezı közvetlen napsütést vagy hısugárzást. h) A hajtómővet nem szabad túlzott rezgésnek / lengésnek kitenni

8 1 Általános megjegyzések Ez a Kezelési utasítás az AM0, AM1, AM2 és AM3 típusú hajtómővekre vonatkozik. A problémamentes mőködtetéshez a gép megfelelı üzembehelyezése és beállítása elengedhetetlenül szükséges. 1.1 Kinek szól ez a Kezelési utasítás? Ez a Kezelési utasítás hajtómő és felvonó berendezések üzembehelyezésével, karbantartásával és javításával foglalkozó, és ezekben a tevékenységekben jártas szakemberek számára készült. A felvonó berendezésekkel kapcsolatos kellı ismeretek és tapasztalatok szükségesek a hajtómő alkalmazásához. 1.2 Jelek és szimbólumok Ebben a Kezelési utasításban az alábbi jeleket és szimbólumokat alkalmazzuk: "Fekete tele jobbra nyíl" szimbólum jelzi a szükséges kezelési tevékenységet. Ehhez a szimbólumhoz tartozó szövegrészek a szükséges tevékenységeknek fentrıl lefelé haladó, lépésenként végrehajtandó leírását tartalmazzák. "Áthúzott kör" Figyelmeztetı szimbólum Ezzel a szimbólummal jelzett szövegrészek kerülendı vagy tilos tevékenységekre hívják fel a figyelmet. "Fekete tele négyzet" szimbólum jelzi a felsorolásokat. Az így jelölt szövegszakaszokban megadott sorrendben végrehajtandó tevékenységi stb. leírások találhatók. Tanács A négyzetben szereplı "I" szimbólum és a félkövér betőtípussal nyomtatott "Tanács" szó jelzi a speciális adatokat, pl. a felvonó hajtómő üzemével kapcsolatos gazdaságossági megfontolásokat

9 2 Termékleírás Abb. 1: AM sorozatú hajtómő A Ting Shou Industrial Co., LTD által gyártott AM típusú gépek kompakt, csigaáttételt alkalmazó felvonó hajtómővek, melyek közvetlen gépészeti csatlakozású, homlok peremes szereléső villamos hajtómotort, és a géptestbe integrált, kettıs pofás féket tartalmaznak. A forgó elemeket gördülıcsapágyas gépelemek támasztják, a hajtótárcsa az egyszerő szerelhetıség érdekében integrált lehúzást segítı szerkezettel kiegészített. A frekvenciaváltós fordulatszám szabályozóval hajtott esetben a villamos motor homlok peremes szereléső, B9 konstrukciójú. Ezzel a gépészeti megoldással 2,4 m/sec sebességig lehetséges felvonó hajtás megvalósítás. 2.1 Termékskála Abb. 2: AM0 3 típusú hajtómővek alkalmazási tartománya

10 3 Biztonsági elıírások Az alábbiakban ismertetett biztonsági elıírások és jogi rendelkezések betartása kötelezı, hogy személysérülések, és a berendezéssel kapcsolatos anyagi károk elkerülhetık legyenek a berendezés üzembehelyezése, karbantartása és javítása során. 3.1 Alapvetı biztonsági tanácsok Ebben a Kezelési utasításban leírt tevékenységekre az alábbi biztonsági elıírások és jelzések érvényesek: VESZÉLY Az ilyen szimbólummal, és a félkövér betőtípussal nyomtatott "VESZÉLY" szóval jelölt szakaszok speciális elıírásokat és tiltásokat tartalmaznak a komoly személyi sérülések, és komolyabb anyagi károk megelızése érdekében. A szövegszakaszok kezdetére vízszintes vonal hívja fel a figyelmet. VIGYÁZAT Az ilyen szimbólummal, és a félkövér betőtípussal nyomtatott "VIGYÁZAT" szóval jelölt szakaszok speciális utasításokat és adatokat tartalmaznak a könnyebb személysérülések, és komolyabb anyagi károk megelızése érdekében. A szövegszakaszok kezdetére vízszintes vonal hívja fel a figyelmet. FIGYELEM VESZÉLY Az ilyen szimbólummal, és a félkövér betőtípussal nyomtatott "FIGYELEM" szóval jelölt szakaszok speciális utasításokat és adatokat tartalmaznak az anyagi károk megelızése érdekében. A szövegszakaszok kezdetére vízszintes vonal hívja fel a figyelmet. Ha a veszély helye / jellege egyértelmően azonosítható, akkor megfelelı szimbólum (piktogram) szerepel mellette: Villamos áramütés veszélye! Ez a szimbólum jelzi azokat a tevékenységeket, melyeknél áramütés - és ennek következtében esetleg halálos kimenetelő baleset - veszélye áll fenn. VESZÉLY Lezuhanás veszélye! Ez a szimbólum jelzi azokat a tevékenységeket, melyeknél lezuhanás - és ezáltal esetleg halálos kimenetelő baleset - veszélye áll fenn. 3.2 Alapelvek és alkalmazási terület A hajtómő kivitele megfelel a korszerő technika követelményeinek, és eleget tesz a vonatkozó biztonsági elıírásoknak. Ennek ellenére a berendezés használata során testi sérülés és életveszély, valamint anyagi károk bekövetkezésének lehetısége állhat fenn

11 A hajtómővet csak a rendeltetésének megfelelıen, és csak mőszakilag kifogástalan állapotban szabad alkalmazni. A biztonsági szempontokat és a lehetséges kockázatokat figyelembe kell venni, és a Kezelési utasításban leírtakat szigorúan be kell tartani! Különösen ügyelni kell a biztonsággal kapcsolatos elıírásokra, és feltétlenül meg kell elızni a biztonságot veszélyeztetı hibákat! A gyártó és szállító semminemő felelısséget nem vállal a nem rendeltetésszerő, és nem szakszerő használatból eredı károkkal kapcsolatban. Ilyen esetekben a kockázat és a felelısség kizárólag az üzemeltetıt terheli. A "szakszerő alkalmazás" kifejezés fogalomkörébe beleértendı a felügyeleti (vizsgálati) és karbantartási elıírások betartása is. Minden egyes hajtómő alkalmazásánál a rendszerintegrátor (beépítı és alkalmazó) feladata a tényleges felvonó adatok alapján történı tervezés újraszámítása, ezek alatt értendı a fülke tömeg, névleges terelés, ellensúly, hajtótárcsa átmérı és szükség esetén a kiegyenlítı kötél adatainak számítással történı figyelembevétele és meghatározása. Az újraszámításhoz meghatározott felvonó adatokat semmiképpen nem szabad túllépni, hogy ezáltal a felvonó hajtómő túlterhelése elkerülhetı legyen, és a felvonó biztonság követelményei teljesüljenek! A hajtómő integrált fékberendezésére óránként legfeljebb 180 felvonó indítás esetén legfeljebb 60%-os üzemi tényezı (idıbeli mőködési arány), óránként legfeljebb 240 felvonó indítás esetén pedig legfeljebb 40%-os üzemi tényezı megengedett. Az itt megadott értékeket nem szabad túllépni, különben fennáll a fék túlterhelésének veszélye! A felvonó kötél oldalirányú terelése esetén a stabilitás biztosításához kiegészítı alátámasztás szükséges (hasonlóképpen a nagyobb hajtótárcsa kerületi felfekvést szolgáltató terelıtárcsás kivitelhez). A hajtómő felállítása csak vízszintes helyzetben megengedett (lásd a 4.1 fejezet 2. ábráját) Fék felügyeleti/visszajelzı elrendezés rendelése és alkalmazása opcionális. A fékpofák helyzetének ellenırzésére szolgáló érzékelık max. 10% hullámosságú 24V egyenfeszültséget igényelnek. 3.3 Szervezési intézkedések A Kezelési utasításnak a felvonó / hajtómő üzemének helyszínén (gépház) állandóan rendelkezésre kell állni. Az érvényes munkavédelmi, balesetelhárítási és környezetvédelmi elıírásokat ismertetni kell, és be kell tartani. Biztosítani kell a személyes munkavédelmi felszerelést. A hajtómővön végzendı munka megkezdése elıtt a Kezelési utasítást, és különösen a biztonsági elıírásokat el kell olvasni, és meg kell érteni. A hajtómővön végzett munka közben tilos a szabadon viselt hosszú haj, tilos a laza ruházat, tilos a balesetveszélyes ékszerek stb. viselése. Ennek figyelmen kívül hagyása balesetveszélyes, pl. forgó gépelemek által okozott balesetek veszélyét okozza! Ha szükséges, munkavégzéshez személyes munkavédelmi eszközöket / felszerelést kell viselni. A hajtómő felállításának helyén, a berendezéshez közel, jól látható helyen kell elhelyezni a biztonsági elıírásokat tartalmazó feliratokat, és azokat jól olvasható állapotban kell tartani. A hajtómővön végzett, biztonságot érintı bármilyen változás vagy változtatás esetén a berendezést azonnal le kell állítani, és üzemen kívül kell helyezni. Minden, a hajtómővel kapcsolatos meghibásodást vagy rendellenes mőködést haladéktalanul jelezni kell az illetékes szervizrészlegnek vagy szervizszemélyzetnek

12 A hajtómővön a biztonságot érintı vagy veszélyeztetı változtatások, kiegészítések és átépítések a gyártó / szállító kifejezett arra vonatkozó engedélye nélkül nem megengedettek. Ugyanez érvényes a biztonsági berendezések üzembehelyezésére és beállítására, a teherhordó elemeken végzett hegesztési munkákra, és a programozható vezérlırendszerekre is. A felhasznált pótalkatrészek teljesen meg kell feleljenek a gyártó által elıírt követelményeknek. Ez teljesül akkor, ha eredeti pótalkatrészeket alkalmaznak. A törvényes és Kezelési utasításban elıírt felülvizsgálati és karbantartási idıszakokat be kell tartani. A karbantartási és javítási munkák végrehajtásához megfelelı felszerelés szükséges. 3.4 Személyzet kiválasztása és képzettsége - alapvetı feladatok A hajtómővel kapcsolatos munkákat csak megbízható, és kellı szakképzettséggel rendelkezı személyek végezhetik. A mindenkori üzemeltetési, elıkészítési, karbantartási és javítási munkákkal kapcsolatos felelısségi köröket egyértelmően meg kell határozni. Ügyelni kell a munkavégzık számára törvényesen elıírt minimális életkorra. A hajtómővel kapcsolatos villamos berendezéseken csak képzett és minısített szakember, vagy megfelelı szakoktatásban részesült személy, villamos ipari végzettségő szakmunkás felügyelete mellett végezhet munkát, a vonatkozó villamos szabványoknak megfelelıen. 3.5 Biztonsági elıírások az egyes munkavégzési fázisokhoz Üzembehelyezés Üzembehelyezéshez megfelelı személyi védıeszközöket kell használni, hogy az éles peremek okozta vágási sérülések elkerülhetık legyenek. Normál üzem Kerülni kell minden, a biztonság szempontjából kockázatot jelentı tevékenységet és viselkedést. Biztosítani kell, hogy a hajtómővet csak akkor lehessen használatba venni, ha az biztonságos, üzemképes és kifogástalan állapotú. A hajtómővet csak akkor szabad üzembehelyezni, ha minden biztonsági berendezés felszerelt, és mőködıképes, illetve hatásos. Hibás mőködés esetén a felvonót ki kell kapcsolni, és újbóli bekapcsolás ellen biztosítani kell! A hibát körültekintıen, és teljes körően el kell hárítani. Karbantartás és javítás A munkavégzéshez kellı hely álljon rendelkezésre. A karbantartási és javítási munkák megkezdése elıtt a felvonót a fıkapcsolónál ki kell kapcsolni, és véletlen újra bekapcsolás ellen biztosítani kell. A kezelıszerveket véletlen bekapcsolás ellen biztosítani / reteszelni kell, ahol lehetséges, az engedélyezı kulcsot el kell távolítani, illetve a fıkapcsolónál figyelmeztetı táblát kell elhelyezni

13 Villamos energia Az egyes gépalkatrészek és nagyobb szerkezeti modulok cseréjénél, emelés közben azokat az emelıszerkezethez körültekintıen kell rögzíteni, hogy a veszélyek elkerülhetık legyenek. Csak kifogástalan állapotú, üzemképes, és a célnak megfelelı teherbírású emelı eszközöket szabad alkalmazni (kötelek, láncok stb.). Tilos függı teher alatt tartózkodni! Fejmagasság feletti szerelési munkáknál megfelelı teherbírású és biztonságos létrákat vagy szerelıállványokat kell alkalmazni. Nagy magasságban végzett karbantartási munkáknál megfelelı lezuhanás elleni védelmet kell alkalmazni. A munkavégzésnél minden fogantyút, lépcsıfokot, járópadlót, padozatot, létrát tisztán kell tartani, és biztosítani kell a síkosság mentességet (szennyezıdés, jég, hó). Karbantartási és javítási munkák elıtt a hajtómővet meg kell tisztítani, különösen a csatlakozásokat és az armatúrákat, az oldószer (benzin/petróleum), olaj, kenıanyag és konzerválószer maradványokat gondosan el kell távolítani. A tisztításnál nem szabad maró hatású, agresszív szereket alkalmazni. Vízzel, vagy egyéb tisztítószerrel történı tisztításnál a hajtómő nyílásait a víz, tisztítószer és azok gızeinek behatolása ellen védeni kell, a nyílásokat biztonsági és mőködıképességi szempontok miatt elızıleg le kell takarni, vagy le kell zárni. Ez különösen fontos villamos motoroknál és villamos vezérlıberendezéseknél. A tisztítási munkák végeztével a letakarást, illetve lezárást teljes mértékben el kell távolítani. A karbantartási és javítási munkák során meglazított csavarkötéseket a munkák elvégzése után ismét meg kell húzni. Ha a beállítási, karbantartási vagy javítási munkák miatt biztonsági berendezés eltávolítása válik szükségessé, azokat a munkák végeztével helyükre vissza kell szerelni, és mőködıképességüket ellenırizni kell. Az elhasználódó alkatrészeket és anyagokat, a meghibásodott alkatrészeket környezeti szempontok figyelembevételével kell ártalmatlanítani. 3.6 Speciális veszélyekkel és kockázatokkal kapcsolatos elıírások Csak az eredetivel azonos értékő és karakterisztikájú, megfelelı névleges áramterhelhetıségő biztosítékokat szabad alkalmazni. Hiba esetén a hajtómő villamos ellátását meg kell szüntetni, és a teljes felvonót ki kell kapcsolni. A hajtómő villamos berendezésein munkát csak megfelelıen képzett szakember, vagy megfelelı szakoktatásban részesült személy, villamos ipari végzettségő szakember felügyelete mellett végezhet munkát, a vonatkozó villamos szabványoknak megfelelıen. A hajtómő villamos berendezéseit rendszeresen ellenırizni és tesztelni szükséges. A hiányosságokat és hibákat - pl. laza villamos kötések, égett vezetékek, kábelek - haladéktalanul és teljes mértékben ki kell javítani. A munkák idejére gépet fıkapcsolóval kell a villamos ellátó hálózatról leválasztani. Gázok, gızök, porszennyezés Hegesztési, csiszolási és vágási munkák a hajtómővön csak erre vonatkozó kimondott engedély birtokában végezhetık (tőz- és robbanásveszély). Hegesztési, csiszolási és vágási munkák megkezdése elıtt a hajtómőrıl és környezetébıl a port, a lerakódott szennyezıdéseket és az éghetı anyagokat el kell távolítani. A munkák végzésének idıtartamára gondoskodni kell a megfelelı szellızésrıl (robbanásveszély). Szők helyeken végzett munka esetén be kell tartani a nemzeti és helyi elıírásokat

14 Olajok, zsírok és vegyi anyagok Olajjal, zsírokkal és egyéb vegyi anyagokkal végzett munkáknál a termék specifikus elıírásokat be kell tartani. Elıvigyázatosan kell eljárni a forró segédanyagokkal (égés- és forrázásveszély). 3.7 Felvonó üzemmel kapcsolatos veszélyek s Hibás villamos berendezés okozta veszélyek VESZÉLY Vigyázat, veszélyes villamos feszültség! Ha a villamos berendezés részei nem szakszerően szereltek, nem megfelelıen szigeteltek, vagy sérültek, akkor akár életet veszélyeztetı villamos áramütés veszélye áll fenn. A veszélyes helyet megfelelıen jelölni kell, és/vagy elrekesztéssel kell hozzáférhetetlenné tenni, és az illetékes szakszervizt meg kell bízni a hiba kijavításával. Ha a hely megjelölése vagy elrekesztése nem lehetséges, a felvonót a szakképzett szervizszemélyzet megérkezéséig fıkapcsolóval kikapcsolt állapotban kell tartani. Felvonó akna nyílásai miatti veszélyek VESZÉLY Vigyázat, lezuhanás veszély! Ha a felvonó aknában nyílások vannak, lezuhanás és esetleg halálos baleset veszélye áll fenn. Távol kell maradni a veszélyes helytıl, és a veszély helyét hozzáférés/megközelítés ellen biztosítani kell. Az illetékes szakszemélyzetet meg kell bízni a probléma megoldásával. Hajtómő mozgó elemek miatti veszélyek VESZÉLY Beszorulás és zúzódás veszélye! Ha a mozgó elemek rögzítése és biztosítása nem megfelelı, akkor beszorulás, zúzódás, és esetleg halálos baleset veszélye áll fenn. Távol kell maradni a veszélyes helytıl, és a veszély helyét hozzáférés/megközelítés ellen biztosítani kell. A felvonót üzemen kívül kell helyezni

15 4 Üzembehelyezés és beállítás 4.1 A hajtómő elhelyezése és felszerelése A hajtómővet a telepítési / szerelési tervnek megfelelıen az 1 jelő betonalapzatra kell felállítani. A gép 2 jelő szerelıkeretet, illetve a ı 3 jelő szigetel alátéteket a telepítési / szerelési tervnek megfelelıen kell elrendezni (ld. a karton csomagolás ábráját). A 4 jelő terelıgörgı szerelvény gyárilag elıbeállított és kiegyenlített, helyzete csapszegekkel meghatározott. Üzembehelyezéskor az újbóli kiegyenlítést ennek a csapszegnek segítségével kell elvégezni. Abb. 3: AM hajtómő, terelıgörgı szerelvény biztosítással

16 4.2 Egyenirányító bekötése A fékmőködtetı elektromágnes(ek) egyenirányítóját az alábbi ábra szerint kell bekötni. Abb. 4: Fékmágnes egyenirányító kapcsolása 4.3 Fék beállítása Tanács A fék gyárilag elıre beállított. A beállítás helyességét és értékeit az alábbi eljárás szerint, az itt megadott adatok szerint kell ellenırizni: Fék rés és fékmőködtetési út beállítása: A 4 jelő gumibetéteket 3 mm-re elı kell feszíteni A 2 jelő csavaranyákat sárga festékkel rögzíteni/biztosítani kell A 3 jelő horgonylemezt holtjáték mentesen, de könnyen mozgathatóan a 4 jelő fékpofákhoz kell erısíteni. A 5 jelő fékmágnes és a 3 jelő alaplemez közötti legalább 0,5 mm, és legfeljebb 1 mm távolság lehet. A 6 jelő fékrugót mőködtetett fék esetén az "L" (táblázatban megadott) rugóútnak megfelelıen kell elıfeszíteni

17 A 6 jelő fékrugót úgy kell beállítani, hogy egyetlen fékpofa (7 jelő) is képes legyen a teljes terheléső fülke "LE" irányú mozgását megbízhatóan lefékezni (TÜV referencia érték: fékút kb. egy szint távolságnak megfelelı kell legyen). Az 1-es táblázatban megadott rugó elıfeszítés értékeket nem szabad túllépni. VIGYÁZAT Abb. 5: AM hajtómő fékberendezése Hajtómő kivitel (típus) Nyomórugó külsı átm. *menetek Rugóhuzal átmérı d (mm) Fék elektromágnes méret / típus Rugóhossz L o (mm) Elıbeáll. rugófesz. L (mm) Motor telj. ( Kw ) 4P * 50Hz 34*4/6 4,5 G ,5 12 5,5 AM 0 34*4/6 4,5 G ,5 14,5 6,6 34*4/6 4,5 G ,5 16,5 7,5 AM 1 AM 2 34*7/9 5,0 G ,5 34*7/9 5,0 G ,0~11 36*9/11 6,5 G AM 3 36*9/11 6,5 G ,5~22 AM *8/10 7,0 G *8/10 7,5 G Tab. 1: Fékrugó maximális beállítási értékei

18 4.4 Fék ellenırzés / visszajelzés beállítása Tanács A fékpofák helyzetét ellenırzı / visszajelzı érzékelı a hajtómő opcionálisan rendlehetı külön részegysége. Az alapvetı standardszállításnak nem része. Az 1 jelő érzékelıt úgy kell beállítani, hogy az érzékelın lévı LED világító dióda alaphelyzetben ne jelezzen. Ügyelni kell arra, hogy az érzékelı és a 4 jelő jelzılemez (zászló) közötti távolság 1,5mm +/-0,5 mm legyen. Nyitott féknél a 2 jelő felügyeleti egység eltolásával meg kell keresni az 1 jelő érzékelı kapcsolási pontját: ha kapcsol, akkor a LED jelez. A 2 jelő felügyeleti egységet 0,3 mm-el kifelé kell tolni (a fékmágnesektıl elfelé irányban), amihez kb. 0,3 0,5 fordulat szükséges a 3 jelő csavaron, majd rögzíteni kell az 5 jelő csavaranyával. Tanács A felügyeleti egység csavarhúzóval történı beállítása során a csavarra egyenletes erıt kell kifejteni, hogy a csavarfej alsó része állandóan érintkezzen az egységgel. A LED folyamatosan kell világítson, ha a fék nyitott, és nem szabad világítson, ha a fék hatásos (nyugalmi helyzet). A 2. fékpofa beállításához ugyanígy kell eljárni. Abb. 6: Fék ellenırzés / visszajelzés beállítása

19 5 Üzembehelyezés A hajtómővet az elsı menet végrehajtása elıtt fel kell tölteni kenıolajjal. Az olajszintet mérıpálcával ellenırizni kell. Olaj mennyiség: Olaj fajtája: AM0: 5,5 liter AM1: 5,5 liter AM2: 6,0 liter AM3: 9,0 liter szintetikus olaj pl. Mobil SHC636 Az elsı üzembehelyezés elıtt az 1 jelő horgonylemezek helyzetét és mozgathatóságát ellenırizni kell. A 2 jelő fékmágnes és az 1 jelő horgonylemez közötti távolság 0,5 mm legyen. A 4 jelő fékrugót úgy kell beállítani, hogy 3 jelő fékpofák közül egyetlen is képes legyen a fülkét "LE" irányú mozgás esetén megbízhatóan megállítani. Abb. 7: Fék üzembehelyezése A kézi féklazító karját a gép indítása elıtt el kell távolítani, hogy ezáltal a két fékoldal gépészeti szétválasztása megvalósuljon. VIGYÁZAT A hajtómő üzemehelyezése elıtt meg kell gyızıdni arról, hogy a leszerelhetı kézikerék a motorról eltávolításra került. VIGYÁZAT Életveszély elszabaduló mozgó alkatrészek miatt!

20 FIGYELEM A fékrugókra elıre beállított nyomóerıt nem szabad túllépni. Ellenkezı esetben a fék meghibásodhat, és mőködésképtelenné válhat

21 6 Szállítás és tárolás A hajtómővet felszerelési helyzetben, azaz a csigatengely vízszintes állapotában kell szállítani. Darus mozgatáshoz szolgáló emelıfülek a gép alapkereten találhatók. Ha a hajtómővet hosszabb ideig szabadban, vagy agresszív környezetben (pl. tengeri sós-párás vagy vegyileg maró hatású atmoszféra) tárolják, akkor a hajtómő tengelyét idıközönként (kb. négyhetente) kézzel meg kell forgatni, hogy a tengely és a csapágyak kenése biztosított legyen. A szállítással, tárolással, üzembehelyezéssel, valamint a leszereléssel és ártalmatlanítással (hulladék elhelyezés) kapcsolatos munkákat csak megfelelıen képzett személyek végezhetnek. Az ilyen munkákat végzı képzett személyzet felelıs a hajtómő szállításáért, felszereléséért, továbbá annak villamos csatlakoztatásáért és üzembehelyezéséért is. Ha ezen munkák feltételei nem biztosítottak, az esetelegesen bekövetkezı károk vonatkozásában a gyártó részérıl minden felelısség kizárt. Szállítás közben védeni kell a hajtómővet: Nedvesség hatása ellen, Lökésszerő terhelések ellen, Szennyezıdés ellen, Leesés stb. károk ellen

22 7 Karbantartás 7.1 Rendszeres ellenırzések Az olajcserét a gépen elhelyezett feliratnak megfelelı idıközönként kell elvégezni. Elsı olajcsere 1 év után, késıbbi olajcserék kétévente esedékesek. Tanács A hajtómő élettartamának növelése érdekében, ha a hajtómőolaj a nagyobb igénybevétel (gyakori menetek) miatt erısen szennyezett, sötét színő, akkor rövidebb olajcsere idıszakok javasoltak. 7.2 Negyedéves ellenırzések Ellenırizni kell az olajszintet, és az olaj állapotát (szennyezıdés, szín) a mérıpálcával. Szemrevételezéssel ellenırizni kell a hajtómővön az esetleges olajszivárgást, különösen a tengely tömítıgyőrőknél. Ellenırizni kell a gép nyugodt és csendes járását (pl. rendellenes és/vagy rendszertelen, üzem közbeni gépzaj) Ellenırizni kell a fékek hatásosságát: Ha a fékhatás nem kielégítı, és növelni kell, akkor figyelembe kell venni a 4.3 fejezetben ismertetetteket, és az 1-es táblázat adatait. Tanács Fülke vagy ellensúly zuhanásának, vagy a hajtómő ellenırizetlen mozgásának veszélye! (fékberendezésen történı munkák során) FIGYELEM A fékrugót fel kell lazítani, és az ellensúlyt (terheletlen fülke mellett) óvatosan az aknai ütközıre kell mozgatni. Fékbetétek kopásának ellenırzésen: A fékpofákat (betéttel) ki kell cserélni, ha a fékbetét vastagsága 5 mm-re csökkent, vagy ha a fékbetét felülete üvegesre kopott, beégett vagy olajjal szennyezett. Fékek beállításának ellenırzése: A fékek beállítását a 4.3 fejezetben leírtak szerint kell elvégezni. Ennek során el kell érni, hogy egyetlen fékpofa is képes legyen a teljes terheléső fülke "LE" irányú mozgását megbízhatóan lefékezni. Ha a 2 jelő fékmágnes és az 1 jelő horgonylemez közötti távolság kb. 1 mm-re változott, akkor a távolságot újra be kell állítani

Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás

Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás A munka megkezdése elıtt elıször olvassa el! A jelen útmutatóban közölt elıírások figyelmen kívül hagyása a készülék mőködési zavaraihoz

Részletesebben

EME 112. Használati utasítás 05.00- 77800708 07.08

EME 112. Használati utasítás 05.00- 77800708 07.08 EME 112 05.00- Használati utasítás U 77800708 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

S pumps, ranges 72-74-78

S pumps, ranges 72-74-78 GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK S pumps, ranges 72-74-78 S2, S3, S4, ST 55-520 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat

Részletesebben

EJD 220/220 XL. Üzemeltetési utasítás 05.05 - 50469518 07.08

EJD 220/220 XL. Üzemeltetési utasítás 05.05 - 50469518 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Üzemeltetési utasítás U 50469518 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

EJC M10. Használati utasítás 05.09 - 51145333 05.09

EJC M10. Használati utasítás 05.09 - 51145333 05.09 EJC M10 05.09 - Használati utasítás U 51145333 05.09 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

ESE 220. Használati utasítás 01.05- 50453567 07.08

ESE 220. Használati utasítás 01.05- 50453567 07.08 ESE 220 01.05- Használati utasítás U 50453567 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet. Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Melléklet a 31/1995. (VII. 25.

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet. Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Melléklet a 31/1995. (VII. 25. 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben

ERE 120. Használati utasítás 05.08 - 02.11

ERE 120. Használati utasítás 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Használati utasítás U 51093162 02.11 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám Gyártási

Részletesebben

BSA 43xx. BSA 43xx fékpad Használati útmutató

BSA 43xx. BSA 43xx fékpad Használati útmutató BSA 43xx hu BSA 43xx fékpad Használati útmutató hu 2 BSA 43xx BSA 43xx fékpad használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános információk...5 1.1 Biztonsági elıírások... 5 1.2 Konfigurálás... 5 1.3 A jelen

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató HAJDU Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47 Beüzemelési útmutató Mielıtt a készüléket beüzemelné és alkalmazná, olvassa el gondosan a beüzemelési útmutatót. A beüzemelési útmutatót tartsa

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 .. Pakole Gáztech Kft. Pakole Gáztech Kft. 8000. Székesfehérvár Börgöndi út 8-10. DP24 B5 tipusú.......... falikazán gépkönyv Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 29/1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PP INVENT KFT. -2010-

PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. - 1 - TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezetı rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról

Részletesebben

EURONDA CE 0051 AUTOKLÁV E9 B

EURONDA CE 0051 AUTOKLÁV E9 B CE 0051 AUTOKLÁV E9 B Figyelem! Ez a használati utasítás az eredeti, termékhez csomagolt használati utasításhoz kiegészítés. Kérem mindkét anyagot vegyék figyelembe a készülék használata során. HASZNÁLATI

Részletesebben

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220 ERD 220 06.10 - Használati utasítás 51133429 11.14 U ERD 220 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A

Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A Üzemeltetési útmutató Fordítás Egyengető-vastagoló gyalugép Egyengető gyalugép A3-41-A Őrizze meg gondosan az üzemeltetési útmutatót a jövőbeni használat érdekében Dok.ID: 504010-901_07 Ungarisch 2012-02-24

Részletesebben

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14 ETM/V 214-325 09.11 - Használati utasítás U 51198792 11.14 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01 DS TS20-E 1.6 Használati utasítás hu KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Elektromos falvágó DS TS20-E 1.6 3 400 V Tartalomjegyzék 1. Általános információk 4 2. Leírás 5 3. Tartozékok 6 A gép első bekapcsolása előtt feltétlenül

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Állapot: 06.15 a következő szabványok szerint: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Ez a műszaki leírás szerzői

Részletesebben

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG IF-modul SSM SBM AUX

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás HydroCombi 10 D1150010 - V001 *D1150010-V001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás. DR.71-225, 315 háromfázisú váltakozó áramú motor. Kiadás 08/2008 16639367 / HU

Üzemeltetési utasítás. DR.71-225, 315 háromfázisú váltakozó áramú motor. Kiadás 08/2008 16639367 / HU Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások DR.71-225, 315 háromfázisú váltakozó áramú motor Kiadás 08/2008 16639367 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving the

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv -

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 6 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6 1.1 Az alkalmazott

Részletesebben

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft 2051. Biatorbágy, Felvég u.3 Tel: (23) 530-570 Fax: (23) 530-579 1 e-mail: info@ketkorkft.hu Honlap: www.ketkorkft.hu

Részletesebben

Használati melegvíz hőszivattyú

Használati melegvíz hőszivattyú HU Használati melegvíz hőszivattyú Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a használati melegvíz hőszivattyút választotta. Reméljük, készülékünk megfelel majd elvárásainak, és optimális szolgáltatást nyújt,

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Telepítés Üzemeltetés Karbantartás. WORTHINGTON LNN, LNNV és LNNC centrifugálszivattyúk

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Telepítés Üzemeltetés Karbantartás. WORTHINGTON LNN, LNNV és LNNC centrifugálszivattyúk KEZELÉSI UTASÍTÁS WORTHINGTON LNN, LNNV és LNNC centrifugálszivattyúk Egyfokozatú, kettős beömlésű, vízszintesen osztott, centrifugál szivattyúk PCN=26999962 08-12 (G). (A C953KH001 alapján.) Eredeti utasítások.

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás ARI-PREMIO-Plus villamos tolóhajtómű Tartalomjegyzék 1.0 Általánosságok, megjegyzések az üzemeltetési utasításhoz... 3 2.0 Utalások a veszélyre... 3 2.1 Jelképek jelentése... 3 2.2 Biztonsági fogalmak...

Részletesebben

Magyar (H) Használati útmutató. Operating Instructions. Háromfázisú aszinkron motorok

Magyar (H) Használati útmutató. Operating Instructions. Háromfázisú aszinkron motorok Magyar (H) Használati útmutató Háromfázisú aszinkron motorok Kiadás 05.2011 powered by : Sehmsdorfer Str. 43-53 Telefon : 04531 8906-0 Bockwoldt 23843 Bad Oldesloe Fax : 04531 8906-199 GmbH & Co. KG E-mail

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben