Kezelési utasítás. Felvonó hajtómővek áttétellel AM0, AM1, AM2 és AM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kezelési utasítás. Felvonó hajtómővek áttétellel AM0, AM1, AM2 és AM3 9.570.274 1"

Átírás

1 Kezelési utasítás Felvonó hajtómővek áttétellel AM0, AM1, AM2 és AM

2 Magyar változat: RST Elektronik GmbH Tannenstraße 11 D Oedheim / Germany Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Dátum: magyar változat Dokumentum szám: Copyright 2007 RST Elektronik GmbH Ezt a dokumentumot szerzıi jogok védik, minden jog fenntartva. Jelen dokumentum - sem részleteiben, sem egészében - nem másolható és nem sokszorosítható elektronikus úton a szerzıi jog tulajdonosának elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A dokumentum idegen nyelvre történı fordítása is sokszorosításnak minısül

3 Tartalomjegyzék 0 Alkalmazási javaslatok 5 1 Általános megjegyzések Kinek szól ez a Kezelési utasítás? Jelek és szimbólumok 8 2 Termékleírás Termékskála 9 3 Biztonsági elıírások Alapvetı biztonsági tanácsok Alapelvek és alkalmazási terület Szervezési intézkedések Személyzet kiválasztása és képzettsége - alapvetı feladatok Biztonsági elıírások az egyes munkavégzési fázisokhoz Speciális veszélyekkel és kockázatokkal kapcsolatos elıírások Felvonó üzemmel kapcsolatos veszélyek s 14 4 Üzembehelyezés és beállítás A hajtómő elhelyezése és felszerelése Egyenirányító bekötése Fék beállítása Fék ellenırzés / visszajelzés beállítása 18 5 Üzembehelyezés 19 6 Szállítás és tárolás

4 7 Karbantartás Rendszeres ellenırzések Negyedéves ellenırzések Holtjáték ellenırzése 24 8 Szállított eszközök és tartozékok Alkalmazási céltól függı szállított eszközök és tartozékok 25 9 Notice of Conformity Electrical Connection AM-machine

5 0 Alkalmazási javaslatok A hajtómő a felvonó szerves részét képezi. A hajtómővet tervezı számos felvonóval kapcsolatos követelményt vett figyelembe, melyeket a hajtómő beépítıjének (rendszerintegrátornak) is figyelembe kell vennie. 1. Védıburkolatok és védelmi berendezések kialakítását és elhelyezését ld. az alábbi ábrákon:

6 2. A felvonót automatikus mőködéső fékrendszerrel kell ellátni az alábbi esetekre: a) Fı hálózati villamos ellátás kimaradása b) Vezérlı áramkörök villamos feszültségellátás kimaradása 3. A fékrendszernek a hajtómő motor áramát legalább két független villamos kapcsolókészülékkel meg kell szakítania. Ezek a kapcsolókészülékek lehetnek a hajtómő számára a villamos áramellátást és megszakítást biztosító berendezésbe építettek, és lehetnek azon kívüliek is. Ha a fıáramköri kapcsolókészülékek egyike nem bontotta az áramkört, mialatt a felvonó fülke stacionárius állapotban van, akkor a felvonó fülke mozgását legkésıbb a következı menetirány váltáskor meg kell akadályozni. A fékezésnek azonnal meg kell kezdıdnie, amint a fékengedélyezés áramkörök egyike bont. 4. Ha a kézikerék levehetı kivitelő, azt a gépházban hozzáférhetı helyen kell tárolni. 5. A gépházban egyértelmően megállapítható kell legyen, hogy a fülke pontos szintben (ajtózónában) áll-e. Ez történhet például a hajtókötelekre vagy a sebességhatároló kötelére elhelyezett / felfestett jelölések útján. 6. Ha a felvonó fülke névleges terhelés melletti "FEL" irányú mozgatásához szükséges erı a 400N értéket nem haladja meg, akkor a felvonót kézi mőködtetéső szükségüzem eszközzel kell ellátni (kézi hajtókerék). Ez sima, küllımentes kerék kivitelő eszköz kell legyen, mellyel a fülke a legközelebbi szintre mozgatható. Ha a fülke mozgatásához szükséges erı a 400 N értéket meghaladja, akkor a gépházból történı villamos mőködtetést kell biztosítani (az 1/27, 2/43, 2/35 áttételi arányok esetében egyeztetni kell a hajtómő gyártóval). 7. Sebességi teszt Fél terhelés, menetirány "LE", közepes menet, gyorsítási és fékezési idık nélkül, a sebesség nem lépheti túl a névleges sebességet 5%-nál nagyobb mértékben (villamos ellátás névleges hálózati frekvenciájú, és a motorfeszültség = névleges hálózati feszültség mellett) 8. Motor közvetlen mőködtetése hálózati feszültségrıl (A.C./D.C.). Két független kapcsolókészülék (mágneskapcsoló) szükséges, sorba kötött fıáramköri érintkezıkkel. Ha az egyik mágneskapcsoló érintkezıi a fıáramkört nem bontják, akkor legalább a következı menetirány váltáskor biztosítani kell a felvonó fülke további mozgásának megakadályozását. 9. A gép normál lassulását ellenırzı/felügyelı készülék, csökkentett ütközı mozgáshossz (szélsı szint kifutás) esetén. a) Ha a fékezés nem hatásos, ez a készülék kell biztosítsa a fülke sebesség olyan mértékő csökkentését, hogy fülke vagy az ellensúly felütközése esetén a puffer ütközı megengedett határsebesség értékét a rendszer ne lépje túl. b) Ha a lassulást ellenırzı/felügyelı készülék mőködése nem független a menetiránytól, akkor egy készülékkel ellenırizni kell, hogy a fülke megfelelı irányba mozog-e. c) Ezen készülékek mőködését vezérlı berendezésnek olyannak kell lennie, hogy a normál sebesség szabályozó rendszerrel együtt, a villamos védelmi eszközöknek megfelelı fékezési rendszer valósuljon meg. 10. Hajtókötél (hajtólánc) meglazulás elleni védelmi berendezések Közvetlen hajtómőves rendszerek ("Positive drive lifts") hajtókötél (illetve hajtólánc) meglazulás elleni védelmi berendezéssel kell rendelkezzenek, mely lazulás jelzése esetén villamos védelmi rendszert hoznak mőködésbe

7 11. Motormőködési idı korlátozás Hajtómőves felvonó berendezéseknél motormőködési idıt korlátozó eszközt kell alkalmazni, mely biztosítja, hogy a motor megállításra kerül, és megállított helyzetben marad az alábbi esetekben: a) Nem forog a motor/hajtómő menet parancs kiadása (villamos motorindítás) esetén; b) A fülke vagy az ellensúly "LE" irányú mozgása akadály miatt megáll, ami a hajtókötelek megcsúszásához vezet. 12. A motormőködési idı korlátozó eszköz az alábbiakban meghatározott idık közül a kisebb idın belül kell reagáljon a motor megállításával: a) 45 másodperc b) teljes (szélsı szintek közötti) menet végrehajtási idı + 10 másodperc, de a legkisebb idıtartam 20 másodperc, ha a teljes menet kevesebb, mint 10 másodpercet vesz igénybe. 13. Biztosítani kell, hogy a normál üzemhez történı visszatérés csak kézi mőködtetéssel legyen lehetséges. Lekapcsolás utáni villamos ellátás visszatérés esetén nem kell biztosítani, hogy a motor/hajtómő megállított állapotban maradjon. 14. A motormőködési idı korlátozó eszköz nem szabad befolyásolja a fülke mozgását karbantartás (vizsgálat) vagy szükségmőködtetés üzemmódokban. 15. Berendezés mechanikai védelem Hatékony mechanikai védelmet (burkolást) kell biztosítani minden hozzáférhetı, veszélyt jelentı forgó gépelemnél, különösen az alábbi esetekben: a) Kiálló csapszegek és forgócsapok b) Szalagok, láncok, szíjak c) Hajtómővek és fogaskerekek d) Kiálló hajtótengely / motortengely végek e) Centripetális elvő forgó sebességhatárolók 16. Kötelezı a villamos berendezések biztonságos és üzemképes állapotban tartása. a) A védıföldelést biztosítani kell, minıségérıl meg kell gyızıdni b) A villamos berendezések szállítás és tárolás idejére tartósan el kell viseljék a 25 o C 55 o C környezeti hımérsékletet, továbbá rövid idıre (legfeljebb 24 óra) a +70 o C hımérsékletet. 17. Ellenırizni kell a gép/hajtómő által tartós üzemben keltett zajt. 1) A keltett zaj mérése az EU ISO3746 szabvány szerint kell történjen. 2) A keltett zajnyomás A-szőrısúlyozású méréssel értékelve legfeljebb 74.6 db(a) lehet. 18. A hajtómő üzembehelyezésére általában az alábbi feltételek érvényesek: a) Villamos ellátás feszültsége a névleges feszültség 0,9-1,1 -szerese (Unom +-10%) b) Villamos ellátás frekvenciája: a névleges frekvencia 0,99-1,01-szerese (fnom +- 1%) c) Környezeti hımérséklet: 5 o C - 40 o C d) Telepítés tengerszint feletti magassága: 1000m e) Relatíve páratartalom 50%-nál nem nagyobb 40 o C esetén f) Környezeti levegı: nem tartalmazhat túlzott porszennyezést, nem tartalmazhat savas vagy maró hatású gızöket, gázokat vagy füstöt, nem lehet sótartalmú g) Kerülni kell a környezeti hımérséklet nem megengedett mértékő emelkedését eredményezı közvetlen napsütést vagy hısugárzást. h) A hajtómővet nem szabad túlzott rezgésnek / lengésnek kitenni

8 1 Általános megjegyzések Ez a Kezelési utasítás az AM0, AM1, AM2 és AM3 típusú hajtómővekre vonatkozik. A problémamentes mőködtetéshez a gép megfelelı üzembehelyezése és beállítása elengedhetetlenül szükséges. 1.1 Kinek szól ez a Kezelési utasítás? Ez a Kezelési utasítás hajtómő és felvonó berendezések üzembehelyezésével, karbantartásával és javításával foglalkozó, és ezekben a tevékenységekben jártas szakemberek számára készült. A felvonó berendezésekkel kapcsolatos kellı ismeretek és tapasztalatok szükségesek a hajtómő alkalmazásához. 1.2 Jelek és szimbólumok Ebben a Kezelési utasításban az alábbi jeleket és szimbólumokat alkalmazzuk: "Fekete tele jobbra nyíl" szimbólum jelzi a szükséges kezelési tevékenységet. Ehhez a szimbólumhoz tartozó szövegrészek a szükséges tevékenységeknek fentrıl lefelé haladó, lépésenként végrehajtandó leírását tartalmazzák. "Áthúzott kör" Figyelmeztetı szimbólum Ezzel a szimbólummal jelzett szövegrészek kerülendı vagy tilos tevékenységekre hívják fel a figyelmet. "Fekete tele négyzet" szimbólum jelzi a felsorolásokat. Az így jelölt szövegszakaszokban megadott sorrendben végrehajtandó tevékenységi stb. leírások találhatók. Tanács A négyzetben szereplı "I" szimbólum és a félkövér betőtípussal nyomtatott "Tanács" szó jelzi a speciális adatokat, pl. a felvonó hajtómő üzemével kapcsolatos gazdaságossági megfontolásokat

9 2 Termékleírás Abb. 1: AM sorozatú hajtómő A Ting Shou Industrial Co., LTD által gyártott AM típusú gépek kompakt, csigaáttételt alkalmazó felvonó hajtómővek, melyek közvetlen gépészeti csatlakozású, homlok peremes szereléső villamos hajtómotort, és a géptestbe integrált, kettıs pofás féket tartalmaznak. A forgó elemeket gördülıcsapágyas gépelemek támasztják, a hajtótárcsa az egyszerő szerelhetıség érdekében integrált lehúzást segítı szerkezettel kiegészített. A frekvenciaváltós fordulatszám szabályozóval hajtott esetben a villamos motor homlok peremes szereléső, B9 konstrukciójú. Ezzel a gépészeti megoldással 2,4 m/sec sebességig lehetséges felvonó hajtás megvalósítás. 2.1 Termékskála Abb. 2: AM0 3 típusú hajtómővek alkalmazási tartománya

10 3 Biztonsági elıírások Az alábbiakban ismertetett biztonsági elıírások és jogi rendelkezések betartása kötelezı, hogy személysérülések, és a berendezéssel kapcsolatos anyagi károk elkerülhetık legyenek a berendezés üzembehelyezése, karbantartása és javítása során. 3.1 Alapvetı biztonsági tanácsok Ebben a Kezelési utasításban leírt tevékenységekre az alábbi biztonsági elıírások és jelzések érvényesek: VESZÉLY Az ilyen szimbólummal, és a félkövér betőtípussal nyomtatott "VESZÉLY" szóval jelölt szakaszok speciális elıírásokat és tiltásokat tartalmaznak a komoly személyi sérülések, és komolyabb anyagi károk megelızése érdekében. A szövegszakaszok kezdetére vízszintes vonal hívja fel a figyelmet. VIGYÁZAT Az ilyen szimbólummal, és a félkövér betőtípussal nyomtatott "VIGYÁZAT" szóval jelölt szakaszok speciális utasításokat és adatokat tartalmaznak a könnyebb személysérülések, és komolyabb anyagi károk megelızése érdekében. A szövegszakaszok kezdetére vízszintes vonal hívja fel a figyelmet. FIGYELEM VESZÉLY Az ilyen szimbólummal, és a félkövér betőtípussal nyomtatott "FIGYELEM" szóval jelölt szakaszok speciális utasításokat és adatokat tartalmaznak az anyagi károk megelızése érdekében. A szövegszakaszok kezdetére vízszintes vonal hívja fel a figyelmet. Ha a veszély helye / jellege egyértelmően azonosítható, akkor megfelelı szimbólum (piktogram) szerepel mellette: Villamos áramütés veszélye! Ez a szimbólum jelzi azokat a tevékenységeket, melyeknél áramütés - és ennek következtében esetleg halálos kimenetelő baleset - veszélye áll fenn. VESZÉLY Lezuhanás veszélye! Ez a szimbólum jelzi azokat a tevékenységeket, melyeknél lezuhanás - és ezáltal esetleg halálos kimenetelő baleset - veszélye áll fenn. 3.2 Alapelvek és alkalmazási terület A hajtómő kivitele megfelel a korszerő technika követelményeinek, és eleget tesz a vonatkozó biztonsági elıírásoknak. Ennek ellenére a berendezés használata során testi sérülés és életveszély, valamint anyagi károk bekövetkezésének lehetısége állhat fenn

11 A hajtómővet csak a rendeltetésének megfelelıen, és csak mőszakilag kifogástalan állapotban szabad alkalmazni. A biztonsági szempontokat és a lehetséges kockázatokat figyelembe kell venni, és a Kezelési utasításban leírtakat szigorúan be kell tartani! Különösen ügyelni kell a biztonsággal kapcsolatos elıírásokra, és feltétlenül meg kell elızni a biztonságot veszélyeztetı hibákat! A gyártó és szállító semminemő felelısséget nem vállal a nem rendeltetésszerő, és nem szakszerő használatból eredı károkkal kapcsolatban. Ilyen esetekben a kockázat és a felelısség kizárólag az üzemeltetıt terheli. A "szakszerő alkalmazás" kifejezés fogalomkörébe beleértendı a felügyeleti (vizsgálati) és karbantartási elıírások betartása is. Minden egyes hajtómő alkalmazásánál a rendszerintegrátor (beépítı és alkalmazó) feladata a tényleges felvonó adatok alapján történı tervezés újraszámítása, ezek alatt értendı a fülke tömeg, névleges terelés, ellensúly, hajtótárcsa átmérı és szükség esetén a kiegyenlítı kötél adatainak számítással történı figyelembevétele és meghatározása. Az újraszámításhoz meghatározott felvonó adatokat semmiképpen nem szabad túllépni, hogy ezáltal a felvonó hajtómő túlterhelése elkerülhetı legyen, és a felvonó biztonság követelményei teljesüljenek! A hajtómő integrált fékberendezésére óránként legfeljebb 180 felvonó indítás esetén legfeljebb 60%-os üzemi tényezı (idıbeli mőködési arány), óránként legfeljebb 240 felvonó indítás esetén pedig legfeljebb 40%-os üzemi tényezı megengedett. Az itt megadott értékeket nem szabad túllépni, különben fennáll a fék túlterhelésének veszélye! A felvonó kötél oldalirányú terelése esetén a stabilitás biztosításához kiegészítı alátámasztás szükséges (hasonlóképpen a nagyobb hajtótárcsa kerületi felfekvést szolgáltató terelıtárcsás kivitelhez). A hajtómő felállítása csak vízszintes helyzetben megengedett (lásd a 4.1 fejezet 2. ábráját) Fék felügyeleti/visszajelzı elrendezés rendelése és alkalmazása opcionális. A fékpofák helyzetének ellenırzésére szolgáló érzékelık max. 10% hullámosságú 24V egyenfeszültséget igényelnek. 3.3 Szervezési intézkedések A Kezelési utasításnak a felvonó / hajtómő üzemének helyszínén (gépház) állandóan rendelkezésre kell állni. Az érvényes munkavédelmi, balesetelhárítási és környezetvédelmi elıírásokat ismertetni kell, és be kell tartani. Biztosítani kell a személyes munkavédelmi felszerelést. A hajtómővön végzendı munka megkezdése elıtt a Kezelési utasítást, és különösen a biztonsági elıírásokat el kell olvasni, és meg kell érteni. A hajtómővön végzett munka közben tilos a szabadon viselt hosszú haj, tilos a laza ruházat, tilos a balesetveszélyes ékszerek stb. viselése. Ennek figyelmen kívül hagyása balesetveszélyes, pl. forgó gépelemek által okozott balesetek veszélyét okozza! Ha szükséges, munkavégzéshez személyes munkavédelmi eszközöket / felszerelést kell viselni. A hajtómő felállításának helyén, a berendezéshez közel, jól látható helyen kell elhelyezni a biztonsági elıírásokat tartalmazó feliratokat, és azokat jól olvasható állapotban kell tartani. A hajtómővön végzett, biztonságot érintı bármilyen változás vagy változtatás esetén a berendezést azonnal le kell állítani, és üzemen kívül kell helyezni. Minden, a hajtómővel kapcsolatos meghibásodást vagy rendellenes mőködést haladéktalanul jelezni kell az illetékes szervizrészlegnek vagy szervizszemélyzetnek

12 A hajtómővön a biztonságot érintı vagy veszélyeztetı változtatások, kiegészítések és átépítések a gyártó / szállító kifejezett arra vonatkozó engedélye nélkül nem megengedettek. Ugyanez érvényes a biztonsági berendezések üzembehelyezésére és beállítására, a teherhordó elemeken végzett hegesztési munkákra, és a programozható vezérlırendszerekre is. A felhasznált pótalkatrészek teljesen meg kell feleljenek a gyártó által elıírt követelményeknek. Ez teljesül akkor, ha eredeti pótalkatrészeket alkalmaznak. A törvényes és Kezelési utasításban elıírt felülvizsgálati és karbantartási idıszakokat be kell tartani. A karbantartási és javítási munkák végrehajtásához megfelelı felszerelés szükséges. 3.4 Személyzet kiválasztása és képzettsége - alapvetı feladatok A hajtómővel kapcsolatos munkákat csak megbízható, és kellı szakképzettséggel rendelkezı személyek végezhetik. A mindenkori üzemeltetési, elıkészítési, karbantartási és javítási munkákkal kapcsolatos felelısségi köröket egyértelmően meg kell határozni. Ügyelni kell a munkavégzık számára törvényesen elıírt minimális életkorra. A hajtómővel kapcsolatos villamos berendezéseken csak képzett és minısített szakember, vagy megfelelı szakoktatásban részesült személy, villamos ipari végzettségő szakmunkás felügyelete mellett végezhet munkát, a vonatkozó villamos szabványoknak megfelelıen. 3.5 Biztonsági elıírások az egyes munkavégzési fázisokhoz Üzembehelyezés Üzembehelyezéshez megfelelı személyi védıeszközöket kell használni, hogy az éles peremek okozta vágási sérülések elkerülhetık legyenek. Normál üzem Kerülni kell minden, a biztonság szempontjából kockázatot jelentı tevékenységet és viselkedést. Biztosítani kell, hogy a hajtómővet csak akkor lehessen használatba venni, ha az biztonságos, üzemképes és kifogástalan állapotú. A hajtómővet csak akkor szabad üzembehelyezni, ha minden biztonsági berendezés felszerelt, és mőködıképes, illetve hatásos. Hibás mőködés esetén a felvonót ki kell kapcsolni, és újbóli bekapcsolás ellen biztosítani kell! A hibát körültekintıen, és teljes körően el kell hárítani. Karbantartás és javítás A munkavégzéshez kellı hely álljon rendelkezésre. A karbantartási és javítási munkák megkezdése elıtt a felvonót a fıkapcsolónál ki kell kapcsolni, és véletlen újra bekapcsolás ellen biztosítani kell. A kezelıszerveket véletlen bekapcsolás ellen biztosítani / reteszelni kell, ahol lehetséges, az engedélyezı kulcsot el kell távolítani, illetve a fıkapcsolónál figyelmeztetı táblát kell elhelyezni

13 Villamos energia Az egyes gépalkatrészek és nagyobb szerkezeti modulok cseréjénél, emelés közben azokat az emelıszerkezethez körültekintıen kell rögzíteni, hogy a veszélyek elkerülhetık legyenek. Csak kifogástalan állapotú, üzemképes, és a célnak megfelelı teherbírású emelı eszközöket szabad alkalmazni (kötelek, láncok stb.). Tilos függı teher alatt tartózkodni! Fejmagasság feletti szerelési munkáknál megfelelı teherbírású és biztonságos létrákat vagy szerelıállványokat kell alkalmazni. Nagy magasságban végzett karbantartási munkáknál megfelelı lezuhanás elleni védelmet kell alkalmazni. A munkavégzésnél minden fogantyút, lépcsıfokot, járópadlót, padozatot, létrát tisztán kell tartani, és biztosítani kell a síkosság mentességet (szennyezıdés, jég, hó). Karbantartási és javítási munkák elıtt a hajtómővet meg kell tisztítani, különösen a csatlakozásokat és az armatúrákat, az oldószer (benzin/petróleum), olaj, kenıanyag és konzerválószer maradványokat gondosan el kell távolítani. A tisztításnál nem szabad maró hatású, agresszív szereket alkalmazni. Vízzel, vagy egyéb tisztítószerrel történı tisztításnál a hajtómő nyílásait a víz, tisztítószer és azok gızeinek behatolása ellen védeni kell, a nyílásokat biztonsági és mőködıképességi szempontok miatt elızıleg le kell takarni, vagy le kell zárni. Ez különösen fontos villamos motoroknál és villamos vezérlıberendezéseknél. A tisztítási munkák végeztével a letakarást, illetve lezárást teljes mértékben el kell távolítani. A karbantartási és javítási munkák során meglazított csavarkötéseket a munkák elvégzése után ismét meg kell húzni. Ha a beállítási, karbantartási vagy javítási munkák miatt biztonsági berendezés eltávolítása válik szükségessé, azokat a munkák végeztével helyükre vissza kell szerelni, és mőködıképességüket ellenırizni kell. Az elhasználódó alkatrészeket és anyagokat, a meghibásodott alkatrészeket környezeti szempontok figyelembevételével kell ártalmatlanítani. 3.6 Speciális veszélyekkel és kockázatokkal kapcsolatos elıírások Csak az eredetivel azonos értékő és karakterisztikájú, megfelelı névleges áramterhelhetıségő biztosítékokat szabad alkalmazni. Hiba esetén a hajtómő villamos ellátását meg kell szüntetni, és a teljes felvonót ki kell kapcsolni. A hajtómő villamos berendezésein munkát csak megfelelıen képzett szakember, vagy megfelelı szakoktatásban részesült személy, villamos ipari végzettségő szakember felügyelete mellett végezhet munkát, a vonatkozó villamos szabványoknak megfelelıen. A hajtómő villamos berendezéseit rendszeresen ellenırizni és tesztelni szükséges. A hiányosságokat és hibákat - pl. laza villamos kötések, égett vezetékek, kábelek - haladéktalanul és teljes mértékben ki kell javítani. A munkák idejére gépet fıkapcsolóval kell a villamos ellátó hálózatról leválasztani. Gázok, gızök, porszennyezés Hegesztési, csiszolási és vágási munkák a hajtómővön csak erre vonatkozó kimondott engedély birtokában végezhetık (tőz- és robbanásveszély). Hegesztési, csiszolási és vágási munkák megkezdése elıtt a hajtómőrıl és környezetébıl a port, a lerakódott szennyezıdéseket és az éghetı anyagokat el kell távolítani. A munkák végzésének idıtartamára gondoskodni kell a megfelelı szellızésrıl (robbanásveszély). Szők helyeken végzett munka esetén be kell tartani a nemzeti és helyi elıírásokat

14 Olajok, zsírok és vegyi anyagok Olajjal, zsírokkal és egyéb vegyi anyagokkal végzett munkáknál a termék specifikus elıírásokat be kell tartani. Elıvigyázatosan kell eljárni a forró segédanyagokkal (égés- és forrázásveszély). 3.7 Felvonó üzemmel kapcsolatos veszélyek s Hibás villamos berendezés okozta veszélyek VESZÉLY Vigyázat, veszélyes villamos feszültség! Ha a villamos berendezés részei nem szakszerően szereltek, nem megfelelıen szigeteltek, vagy sérültek, akkor akár életet veszélyeztetı villamos áramütés veszélye áll fenn. A veszélyes helyet megfelelıen jelölni kell, és/vagy elrekesztéssel kell hozzáférhetetlenné tenni, és az illetékes szakszervizt meg kell bízni a hiba kijavításával. Ha a hely megjelölése vagy elrekesztése nem lehetséges, a felvonót a szakképzett szervizszemélyzet megérkezéséig fıkapcsolóval kikapcsolt állapotban kell tartani. Felvonó akna nyílásai miatti veszélyek VESZÉLY Vigyázat, lezuhanás veszély! Ha a felvonó aknában nyílások vannak, lezuhanás és esetleg halálos baleset veszélye áll fenn. Távol kell maradni a veszélyes helytıl, és a veszély helyét hozzáférés/megközelítés ellen biztosítani kell. Az illetékes szakszemélyzetet meg kell bízni a probléma megoldásával. Hajtómő mozgó elemek miatti veszélyek VESZÉLY Beszorulás és zúzódás veszélye! Ha a mozgó elemek rögzítése és biztosítása nem megfelelı, akkor beszorulás, zúzódás, és esetleg halálos baleset veszélye áll fenn. Távol kell maradni a veszélyes helytıl, és a veszély helyét hozzáférés/megközelítés ellen biztosítani kell. A felvonót üzemen kívül kell helyezni

15 4 Üzembehelyezés és beállítás 4.1 A hajtómő elhelyezése és felszerelése A hajtómővet a telepítési / szerelési tervnek megfelelıen az 1 jelő betonalapzatra kell felállítani. A gép 2 jelő szerelıkeretet, illetve a ı 3 jelő szigetel alátéteket a telepítési / szerelési tervnek megfelelıen kell elrendezni (ld. a karton csomagolás ábráját). A 4 jelő terelıgörgı szerelvény gyárilag elıbeállított és kiegyenlített, helyzete csapszegekkel meghatározott. Üzembehelyezéskor az újbóli kiegyenlítést ennek a csapszegnek segítségével kell elvégezni. Abb. 3: AM hajtómő, terelıgörgı szerelvény biztosítással

16 4.2 Egyenirányító bekötése A fékmőködtetı elektromágnes(ek) egyenirányítóját az alábbi ábra szerint kell bekötni. Abb. 4: Fékmágnes egyenirányító kapcsolása 4.3 Fék beállítása Tanács A fék gyárilag elıre beállított. A beállítás helyességét és értékeit az alábbi eljárás szerint, az itt megadott adatok szerint kell ellenırizni: Fék rés és fékmőködtetési út beállítása: A 4 jelő gumibetéteket 3 mm-re elı kell feszíteni A 2 jelő csavaranyákat sárga festékkel rögzíteni/biztosítani kell A 3 jelő horgonylemezt holtjáték mentesen, de könnyen mozgathatóan a 4 jelő fékpofákhoz kell erısíteni. A 5 jelő fékmágnes és a 3 jelő alaplemez közötti legalább 0,5 mm, és legfeljebb 1 mm távolság lehet. A 6 jelő fékrugót mőködtetett fék esetén az "L" (táblázatban megadott) rugóútnak megfelelıen kell elıfeszíteni

17 A 6 jelő fékrugót úgy kell beállítani, hogy egyetlen fékpofa (7 jelő) is képes legyen a teljes terheléső fülke "LE" irányú mozgását megbízhatóan lefékezni (TÜV referencia érték: fékút kb. egy szint távolságnak megfelelı kell legyen). Az 1-es táblázatban megadott rugó elıfeszítés értékeket nem szabad túllépni. VIGYÁZAT Abb. 5: AM hajtómő fékberendezése Hajtómő kivitel (típus) Nyomórugó külsı átm. *menetek Rugóhuzal átmérı d (mm) Fék elektromágnes méret / típus Rugóhossz L o (mm) Elıbeáll. rugófesz. L (mm) Motor telj. ( Kw ) 4P * 50Hz 34*4/6 4,5 G ,5 12 5,5 AM 0 34*4/6 4,5 G ,5 14,5 6,6 34*4/6 4,5 G ,5 16,5 7,5 AM 1 AM 2 34*7/9 5,0 G ,5 34*7/9 5,0 G ,0~11 36*9/11 6,5 G AM 3 36*9/11 6,5 G ,5~22 AM *8/10 7,0 G *8/10 7,5 G Tab. 1: Fékrugó maximális beállítási értékei

18 4.4 Fék ellenırzés / visszajelzés beállítása Tanács A fékpofák helyzetét ellenırzı / visszajelzı érzékelı a hajtómő opcionálisan rendlehetı külön részegysége. Az alapvetı standardszállításnak nem része. Az 1 jelő érzékelıt úgy kell beállítani, hogy az érzékelın lévı LED világító dióda alaphelyzetben ne jelezzen. Ügyelni kell arra, hogy az érzékelı és a 4 jelő jelzılemez (zászló) közötti távolság 1,5mm +/-0,5 mm legyen. Nyitott féknél a 2 jelő felügyeleti egység eltolásával meg kell keresni az 1 jelő érzékelı kapcsolási pontját: ha kapcsol, akkor a LED jelez. A 2 jelő felügyeleti egységet 0,3 mm-el kifelé kell tolni (a fékmágnesektıl elfelé irányban), amihez kb. 0,3 0,5 fordulat szükséges a 3 jelő csavaron, majd rögzíteni kell az 5 jelő csavaranyával. Tanács A felügyeleti egység csavarhúzóval történı beállítása során a csavarra egyenletes erıt kell kifejteni, hogy a csavarfej alsó része állandóan érintkezzen az egységgel. A LED folyamatosan kell világítson, ha a fék nyitott, és nem szabad világítson, ha a fék hatásos (nyugalmi helyzet). A 2. fékpofa beállításához ugyanígy kell eljárni. Abb. 6: Fék ellenırzés / visszajelzés beállítása

19 5 Üzembehelyezés A hajtómővet az elsı menet végrehajtása elıtt fel kell tölteni kenıolajjal. Az olajszintet mérıpálcával ellenırizni kell. Olaj mennyiség: Olaj fajtája: AM0: 5,5 liter AM1: 5,5 liter AM2: 6,0 liter AM3: 9,0 liter szintetikus olaj pl. Mobil SHC636 Az elsı üzembehelyezés elıtt az 1 jelő horgonylemezek helyzetét és mozgathatóságát ellenırizni kell. A 2 jelő fékmágnes és az 1 jelő horgonylemez közötti távolság 0,5 mm legyen. A 4 jelő fékrugót úgy kell beállítani, hogy 3 jelő fékpofák közül egyetlen is képes legyen a fülkét "LE" irányú mozgás esetén megbízhatóan megállítani. Abb. 7: Fék üzembehelyezése A kézi féklazító karját a gép indítása elıtt el kell távolítani, hogy ezáltal a két fékoldal gépészeti szétválasztása megvalósuljon. VIGYÁZAT A hajtómő üzemehelyezése elıtt meg kell gyızıdni arról, hogy a leszerelhetı kézikerék a motorról eltávolításra került. VIGYÁZAT Életveszély elszabaduló mozgó alkatrészek miatt!

20 FIGYELEM A fékrugókra elıre beállított nyomóerıt nem szabad túllépni. Ellenkezı esetben a fék meghibásodhat, és mőködésképtelenné válhat

21 6 Szállítás és tárolás A hajtómővet felszerelési helyzetben, azaz a csigatengely vízszintes állapotában kell szállítani. Darus mozgatáshoz szolgáló emelıfülek a gép alapkereten találhatók. Ha a hajtómővet hosszabb ideig szabadban, vagy agresszív környezetben (pl. tengeri sós-párás vagy vegyileg maró hatású atmoszféra) tárolják, akkor a hajtómő tengelyét idıközönként (kb. négyhetente) kézzel meg kell forgatni, hogy a tengely és a csapágyak kenése biztosított legyen. A szállítással, tárolással, üzembehelyezéssel, valamint a leszereléssel és ártalmatlanítással (hulladék elhelyezés) kapcsolatos munkákat csak megfelelıen képzett személyek végezhetnek. Az ilyen munkákat végzı képzett személyzet felelıs a hajtómő szállításáért, felszereléséért, továbbá annak villamos csatlakoztatásáért és üzembehelyezéséért is. Ha ezen munkák feltételei nem biztosítottak, az esetelegesen bekövetkezı károk vonatkozásában a gyártó részérıl minden felelısség kizárt. Szállítás közben védeni kell a hajtómővet: Nedvesség hatása ellen, Lökésszerő terhelések ellen, Szennyezıdés ellen, Leesés stb. károk ellen

22 7 Karbantartás 7.1 Rendszeres ellenırzések Az olajcserét a gépen elhelyezett feliratnak megfelelı idıközönként kell elvégezni. Elsı olajcsere 1 év után, késıbbi olajcserék kétévente esedékesek. Tanács A hajtómő élettartamának növelése érdekében, ha a hajtómőolaj a nagyobb igénybevétel (gyakori menetek) miatt erısen szennyezett, sötét színő, akkor rövidebb olajcsere idıszakok javasoltak. 7.2 Negyedéves ellenırzések Ellenırizni kell az olajszintet, és az olaj állapotát (szennyezıdés, szín) a mérıpálcával. Szemrevételezéssel ellenırizni kell a hajtómővön az esetleges olajszivárgást, különösen a tengely tömítıgyőrőknél. Ellenırizni kell a gép nyugodt és csendes járását (pl. rendellenes és/vagy rendszertelen, üzem közbeni gépzaj) Ellenırizni kell a fékek hatásosságát: Ha a fékhatás nem kielégítı, és növelni kell, akkor figyelembe kell venni a 4.3 fejezetben ismertetetteket, és az 1-es táblázat adatait. Tanács Fülke vagy ellensúly zuhanásának, vagy a hajtómő ellenırizetlen mozgásának veszélye! (fékberendezésen történı munkák során) FIGYELEM A fékrugót fel kell lazítani, és az ellensúlyt (terheletlen fülke mellett) óvatosan az aknai ütközıre kell mozgatni. Fékbetétek kopásának ellenırzésen: A fékpofákat (betéttel) ki kell cserélni, ha a fékbetét vastagsága 5 mm-re csökkent, vagy ha a fékbetét felülete üvegesre kopott, beégett vagy olajjal szennyezett. Fékek beállításának ellenırzése: A fékek beállítását a 4.3 fejezetben leírtak szerint kell elvégezni. Ennek során el kell érni, hogy egyetlen fékpofa is képes legyen a teljes terheléső fülke "LE" irányú mozgását megbízhatóan lefékezni. Ha a 2 jelő fékmágnes és az 1 jelő horgonylemez közötti távolság kb. 1 mm-re változott, akkor a távolságot újra be kell állítani

Felvonó Konferencia Siófok, 2015.06.11. Honvári Gábor Schindler Hungária Kft.

Felvonó Konferencia Siófok, 2015.06.11. Honvári Gábor Schindler Hungária Kft. Felvonó Konferencia Siófok, 2015.06.11. Honvári Gábor Schindler Hungária Kft. Termékbiztonság és munkavédelem Schindler Idıszakos Biztonságtechnikai Ellenırzés Ultrahangos tengelymérés Munkavédelem Schindler

Részletesebben

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu MULTI ECHO 230V-os ablaknyitó motor 1, Motor 7, Hatszögő anya alátéttel 2, Elsı csap a lánchoz 10, Motor

Részletesebben

Felvonók bontása. tudományos fımunkatárs ÉMI FMF 2012. június 7.

Felvonók bontása. tudományos fımunkatárs ÉMI FMF 2012. június 7. Felvonók bontása Kovács Zoltán MFSZ konferencia tudományos fımunkatárs Siófok ÉMI FMF 2012. június 7. Tartalom 1. Elıírások 3. Balesetek 1. Elıírások BONTÁSI ENGEDÉLYEZÉS 113/1998. (VI. 10.) Kormányrendelet

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

1 Elektromos szerelés

1 Elektromos szerelés Ez a kiegészítés nem helyettesíti a részletes üzemeltetési utasítást! A szerelést csak megfelelő villamos szakképzettséggel rendelkező személyek végezhetik, az érvényes balesetvédelmi előírások, valamint

Részletesebben

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem AMV 5 KIVITEL AMV 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AMV 5 állítómű háromjáratú szelepeknél, VRB, VRG, VF és VL típusoknál alkalmazható, max. DN 80 méretig. A nyomatékkapcsolóval rendelkező fejlett technológia

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A BX-324 tolókapumotor egy a CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.a által tervezett és gyártott elektromos kapunyitó berendezés. A termék háza IP54 védelemmel lett gyártva. Maximális terhelhetıség

Részletesebben

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához A vásárolt terméket csak megfelelı szakismerettel rendelkezı, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be

Részletesebben

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai 2 Általános elıírások a) tőzoltó készülék karbantartást kizárólag a hatóság által regisztrált karbantartó szervezet végezhet, b) A karbantartó szervezet irányítja és felel a karbantartó személy(ek) munkájáért,

Részletesebben

Szerelési, karbantartási útmutató

Szerelési, karbantartási útmutató ROTO ELZETT Vasalatkereskedelmi Kft. 9461 Lövő, Kossuth L. u.25. Szerelési, karbantartási útmutató Termékszavatossági előírások Az üvegezéstechnika ékelési előírásait be kell tartani. Agresszív faanyagok

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 41xx szabályozóhoz / 00 HU Szakcég részére. A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni!

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 41xx szabályozóhoz / 00 HU Szakcég részére. A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni! 60 0047 0 / 00 HU Szakcég részére Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xx szabályozóhoz FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni! Elõszó Fontos általános alkalmazási

Részletesebben

A lehetséges kérdések

A lehetséges kérdések A lehetséges kérdések A következı fejezet tartalmazza az üzemeltetésben részt vevı hallgatók által az üzemeltetés elıtt írandó zárthelyi, zártkönyves dolgozat lehetséges kérdéseit, témakörökre bontva.

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szeletelı gépek Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O hu Smoke Alarm Tartalomjegyzék hu 3 Tartalomjegyzék 1 Graphics 4 2 Bevezetés 6 3 Felszerelés 7 4 Karbantartás 9 5 Műszaki adatok 10 6 Ügyfélszolgálat 12 Bosch Sicherheitssysteme

Részletesebben

Személyemelı munkaállványok

Személyemelı munkaállványok Személyemelı munkaállványok Böcker The Lifting Group A Robert Böcker GmbH céget 1983-ban alapították és a vállalkozás ma a világszerte tevékenykedı Böcker The Lifting Group részvénytársaság részét képezi.

Részletesebben

Felvonók korszerő hajtása.

Felvonók korszerő hajtása. Felvonók korszerő hajtása. A felvonók tömeges elterjedése szorosan összefügg a forgóáramú villamos hálózatok kialakulásával. Magyarországon az elsı villamos hálózatot 1884.-ben Temesváron állították fel.

Részletesebben

T80 ventilátor használati útmutató

T80 ventilátor használati útmutató T80 ventilátor használati útmutató 1. Tápkábel és 2. Motor állvány 3. Kondenzátor 4. Motor dugvilla 5. Hátsó borítás 6. Légbefúvó 7. Csapágy 8. Áramköri lap 9. Kapcsolódoboz 10. Kapcsoló fedél 11. Kapcsológomb

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme:

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: Oldal: 1/5 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: 1.1 Üzembe helyezési vizsgálat: 1.1.1 Az ellenőrzés hatálya: Ezen vizsgálatot minden olyan a 113/1998. (VI.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O hu Smoke Alarm Tartalomjegyzék hu 3 Tartalomjegyzék 1 Graphics 4 2 Bevezetés 6 3 Felszerelés 7 4 Karbantartás 9 5 Műszaki adatok 10 6 Ügyfélszolgálat 12 Bosch Sicherheitssysteme

Részletesebben

Z7-SDM1K-WO típusú programkapcsoló kezelési leírása

Z7-SDM1K-WO típusú programkapcsoló kezelési leírása Z7-SDM1K-WO típusú programkapcsoló kezelési leírása 5. Kezelés Csatlakoztassuk a feszültség-tápellátást az a és b csatlakozókapcsokra. Rövid idıre megjelenik az LCDkijelzın létezı összes szimbólum. Ezt

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

Szerelés és használati utasítások

Szerelés és használati utasítások Szerelés és használati utasítások PickUp daru SX 2000 - A ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBIEKRE DARU SX 2000 - A az érvényes szabványok követelményeivel összhangban tervezve és gyártva, hogy biztosítva

Részletesebben

Hercules tolókapu motor szerelési leírás

Hercules tolókapu motor szerelési leírás Hercules tolókapu motor szerelési leírás 1 2 Figyelem! Ezen kézikönyvben lévő telepítést csak szakképzett műszaki személy végezheti és nem a végfelhasználó. A telepítést végző szerepe, hogy tájékoztassa

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. MC Vario Összecsukható állvány

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. MC Vario Összecsukható állvány Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: MC Vario Összecsukható állvány Cikkszám: 92020007 Gyártó: METALCONSTRUCT Zrt. 6000. Kecskemét, Főzfás köz 3. Lapszám: 2/6 Az ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ az MC Vario összecsukható

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK

BIZTONSÁGI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁS CAME alap vezérlés 230V-os egyfázisú szárnyaskapu meghajtásokhoz, AF frekvenciakártya kapcsolattal, max. 320W teljesítménnyel. A terméket teljes egészében a CAME Cancelli Automatici SPA.

Részletesebben

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez

PV GUARD Használati - kezelési útmutató PV-DC-AM-01 típusú készülékhez P P P enta P ort Mérnöki, Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2440 Százhalombatta, Asztalos u. 5. Tel./Fax.: 23 355-701 e-mail: mail@pentaport.hu PV GUARD Használati - kezelési

Részletesebben

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással

Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással s 4 502 ACVATIX Elektromotoros forgató motorok pillangószelepekhez és keverıcsapokhoz 90 -os elfordulással SAL.. SAL31.. AC 230 V tápfeszültség, 3-pont vezérlıjel SAL61.. AC/DC 24 V tápfeszültség, 0 10

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (Fordítás) Emelőasztal Típus: 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (Fordítás) Emelőasztal Típus: 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS (Fordítás) Emelőasztal Típus: 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Felhasználói csoportok Feladatok Kezelő Szakszemélyzet Kezelés, Szemrevételezés Felszerelés, leszerelés Javítás, karbantartás

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Magyar Felvonó Szövetség XX. Felvonó Konferencia Siófok, 2012. június 6.-7. Logos Drive System FELVONÓ HAJTÓMŐ HOSSZANTI BORDÁS SZÍJÁTTÉTELLEL

Magyar Felvonó Szövetség XX. Felvonó Konferencia Siófok, 2012. június 6.-7. Logos Drive System FELVONÓ HAJTÓMŐ HOSSZANTI BORDÁS SZÍJÁTTÉTELLEL Magyar Felvonó Szövetség XX. Felvonó Konferencia Siófok, 2012. június 6.-7. Logos Drive System FELVONÓ HAJTÓMŐ HOSSZANTI BORDÁS SZÍJÁTTÉTELLEL Logos Innovationen, RST Elektronik, OK-EM Asansor közös termékének

Részletesebben

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz magyarországi képviselet Fı alkatrészek 1) Hálózati transzformátor

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei 2. Telepítési szempontok Az érzékelő telepítési helyének kiválasztásakor kerülje az alábbi területeket:

Részletesebben

MK-DH MK-DV MK-DVF. Videó kaputelefon. Szerelési utasítás KAPCSOLATOS TILTÁS!

MK-DH MK-DV MK-DVF. Videó kaputelefon. Szerelési utasítás KAPCSOLATOS TILTÁS! MK-DH Videó kaputelefon Szerelési utasítás Óvintézkedések. ÁLTALÁNOS TILTÁS! NEDVESSÉGGEL KAPCSOLATOS TILTÁS! SZÉTSZERELNI TILOS! FIGYELMEZTETÉS! FIGYELEM! (Elhanyagolása halálesetet, vagy súlyos sérülést

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv PM1-300,400,600 SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOR FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK A CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FIGYELEM! Ez a kézikönyv kizárólag a szakszerelő részére készült. A készülék telepítését szerelő szakemberrel végeztesse. A telepítő szerepe továbbá tájékoztatni a

Részletesebben

Helyesbítés. Ipari hajtóművek X.. típussorozatú homlokkerekes és kúp-homlokkerekes hajtóművek 6,8 és 475 knm közötti nyomatékosztályok *21334358_1214*

Helyesbítés. Ipari hajtóművek X.. típussorozatú homlokkerekes és kúp-homlokkerekes hajtóművek 6,8 és 475 knm közötti nyomatékosztályok *21334358_1214* Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások *21334358_1214* Helyesbítés Ipari hajtóművek X.. típussorozatú homlokkerekes és kúp-homlokkerekes hajtóművek 6,8 és 475 knm közötti

Részletesebben

Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz

Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz Leírás AZ szelepmozgatókat, és külsõ menetes VMV szelepekhezhasználjuk. A szelepmeghajtó motorok klíma konvektorhoz, légfûtõ és léghûtõ készülékek szelepeire

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral 1 Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral Használati és beszerelési útmutató Nyilatkozat A parkolást segítı rendszert arra tervezték,

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Kezelési utasítás. A zavarmentes és biztonságos üzemeltetés érdekében gondosan olvassa el ezt a kezelési utasítást és tartsa be a leírtakat!

Kezelési utasítás. A zavarmentes és biztonságos üzemeltetés érdekében gondosan olvassa el ezt a kezelési utasítást és tartsa be a leírtakat! EXHAUSTO füstgáz elszívó rendszer Kezelési utasítás Ez a kezelési utasítás EXHAUSTO füstgázelszívó rendszer a felhasználó által végrehajtható kezelési és ellenırzési mőveleteit tartalmazza! A zavarmentes

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

F40P ventilátor használati útmutató

F40P ventilátor használati útmutató F40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése általános biztonsági tudnivalók - Amíg teljes körűen össze nem állítottuk a ventilátort, addig ne csatlakoztassuk azt a a fali csatlakozó aljzathoz.

Részletesebben

Használati útmutató Mágneses szobakerékpár

Használati útmutató Mágneses szobakerékpár Használati útmutató Mágneses szobakerékpár Jótállás A garancia a gyártási és az anyagbeli hibákra vonatkozik, a megvásárlást követı 2 évig. Ha Ön ez idın belül igényt tart a gép javítására, a gyártó köteles

Részletesebben

Q40P ventilátor használati útmutató

Q40P ventilátor használati útmutató Q40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ

JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ Megjegyzések: 1. A távindító rendszer használatával egy idıben a motorkerékpár indítókulcsa nem helyezhetı be, mert ez a biztosíték kiolvadását

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO Használati útmutató HU Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató

Részletesebben

Szakmai ismeretek. Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint!

Szakmai ismeretek. Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint! 2 Szakmai ismeretek 1.a., Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint! b. Ismertesse az oldható és nem oldható kötések fogalmát, fajtáit! Beszéljen az ék, retesz, csavar kötésekről,

Részletesebben

Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon

Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon Felvonó felújítás, modernizálás helyzete Magyarországon Siófok 2014. május 05. Gyökér Imre tanúsítási csoportvezetı Tel: 30 / 530-2592 30 / 267-6383 E-mail: gyoker.imre@emi-tuv.hu Gyors áttekintés Az országban

Részletesebben

Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó)

Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Leírás A szelepmozgató automatikusan igazítja a saját szeleplöketét a szelep

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7 1 1 A B C 5 INSTALLATION MANUAL Modbus interface PCB Kit 1 1 SS1 SS OFF ON 5 Tartalomjegyzék oldal Az készlet tartalma... Az alkatrészek elnevezése... A kommunikációs kábelek specifikációja... Felszerelési

Részletesebben

MFZ. A ZM-SKS B áramkör kezelési útmutatója. A ZM-SKS B áramkör / Rev. 1.1 1

MFZ. A ZM-SKS B áramkör kezelési útmutatója. A ZM-SKS B áramkör / Rev. 1.1 1 A ZMSKS B áramkör kezelési útmutatója H A ZMSKS B áramkör / Rev. 1.1 1 1. Tartalom 3. Általános biztonsági utasítások 1. Tartalom 2 2. Szimbólumok magyarázata 2 3. Általános biztonsági utasítások 2 4.

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés

Használati utasítás. Légcsatornázható klímaberendezés Használati utasítás Légcsatornázható klímaberendezés Vezetékes szabályzó (standard tartozék) 1. idızítı kijelzı 2. ventilátor-fokozat kijelzı (Automata, magas, közepes, alacsony) 3. leolvasztási állapot

Részletesebben

Cégünk vállalja a projekttel kapcsolatos műszaki szaktanácsadást.

Cégünk vállalja a projekttel kapcsolatos műszaki szaktanácsadást. ELoNYÖK Mozgó korona: a lámpatestek karbantartása a talajszinten elvégezhető, nagy magasságú, speciális emelőkocsit a munkálatok nem igényelnek. A fényforrások cseréje a forgalom jeletősebb zavarása nélkül

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók.

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. 1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 18-29 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 8.2. és 8.3. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait,

Részletesebben

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1 ecolux DIMMER Elektronikus feszültség dimmelı Ver: 09/1 2009 1. Általános ismertetés Éjszaka általában a csökkent energia felhasználás miatt megnövekedı feszültség hatására, a közvilágítás nagyobb energia

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Beszerelési és kezelési útmutató

Beszerelési és kezelési útmutató Beszerelési és kezelési útmutató A101 DGPS-vevő Állapot: V3.20150602 3030246900-02-HU Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg. Impresszum Dokumentum Copyright

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Beépítési kezelési útmutató FLYPPER 4 FLYPPER

Beépítési kezelési útmutató FLYPPER 4 FLYPPER FLYPPER Elektronikus vízmérı Beépítési - kezelési útmutató Szerelési útmutató 1. MEGJEGYZÉS Ezt a szerelési útmutatót képzett személyzetnek szánták és ezért nem tartalmazza az alap munkalépéseket! FIGYELEM!!!

Részletesebben

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz Műszaki ismertető TRCON udapest Kft. KM-típusú megszakító-sorozata által nyújtott műszaki szolgáltatások körét bővítik

Részletesebben

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal JRG Armatúrák JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal Felépítés Tervezési segédlet 1 2 3 4 5 6 7 8 - még az olyan önszabályozó cirkulációs szabályozók mint a JRGUTHERM esetében

Részletesebben

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 SZERELÉSI- ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS : KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 HINTAVÁZ HINTA 01/07-1 - READ THIS FIRST!!! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ha törött vagy hiányos a csomag tartalma,

Részletesebben

SDL 43xx vizsgasor rövid leírása

SDL 43xx vizsgasor rövid leírása hu 1 SDL 43xx SDL 43xx vizsgasor rövid leírása SDL 43xx vizsgasor rövid leírása Kijelzı leírása Vizsgasor normál üzemmód A mérés befejezése után a vizsgasor átkapcsol a következı vizsgálati programra Az

Részletesebben

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei A TÁPFESZÜLTSÉG (POWER) ZÖLD színű jelzőfénye akkor kapcsol be, amikor az adóegység működésbe lép. SZINT jelzőfény (piros)

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

Használati utasítás KMS Fűmagvető

Használati utasítás KMS Fűmagvető Használati utasítás KMS Fűmagvető Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: +49-7634/505488-0 Fax: +49-7634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:

Részletesebben

Membrános ipari gázmérık G40 - G65 - G100. adattárolós kivitelben is, A termokorrektoros változat elıkészületben

Membrános ipari gázmérık G40 - G65 - G100. adattárolós kivitelben is, A termokorrektoros változat elıkészületben Membrános ipari gázmérık G40 - G65 - G100 adattárolós kivitelben is, A termokorrektoros változat elıkészületben Membrános ipari gázmérı G100 A G40, G65, G100 gázmérık A G40, G65 és G100 típusú membrános

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben