Az I. világháború évei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az I. világháború évei"

Átírás

1 Az I. világháború évei mikor kitűnt: a pár hónapra tervezett "katonai parádéból" négy éves pokol lett nyarán Pestszentlőrinc lakosságának is szembesülni kellett a szigorú ténnyel: kitört a világháború. Ötödik esztendeje élte településünk önálló életét, és örömmel láthatta a mintegy tízezres lélekszámú polgárságunk, minden a legnagyobb rendben alakul, a lakosság száma növekszik, épülnek az új házak. Az I. világháború Pestszentlőrincre is azokat a megpróbáltatásokat zúdította, melyekkel a főváros és környéke lakosságának kellett szembesülni: a behívásokkal, a hadiipar felgyorsított termelésével, a férfiak helyére állított női munkaerővel, majd az első sebesültek, nyomorékok és harctéri halálhírek megérkezésével, a nélkülözéssel, az egyre nagyobb elkeseredéssel. Mikor az úgynevezett "szent magyar érdekek" hadba szólították Magyarország férfilakosságát, még a lelkesedés is meg-megjelent. Íróink egy része is hitelt adott a háborús szólamoknak. Ha akadt is józan ellenvélemény, azt elnyomta a menetszázadokat búcsúztató rezesbandák hangja. A gyors "villámháború" reménye a "mire a levelek lehullanak, visszatértek diadalmasan" ígérete a semmibe veszett, A háború érdes jelei A helyi katolikus egyház krónikájában olvashatjuk, hogy a katonák mellett a harangok is hadba vonultak. A hadi célra lefoglalt harangokból beolvasztás után ágyúkat öntöttek. "1916. szeptember 4-én öt katona állít be a plébániára azzal az üzenettel, hogy leszerelik a harangokat. Le is szerelik és kidobják a toronyablakból a Szent Erzsébet harangot és a Szent István harangot, amelyek a ledobásnál meg sem csorbultak. Másnap, 5-én a hadba induló harangoktól ünnepélyesen elbúcsúztak a hívők. A leszerelt harangokat a józsefvárosi teherpályaudvarra szállították, és ott hivatalos mérlegelés után a 356 kilogramm súlyú harangokról elismervényt adtak azzal, hogy a megállapított 4 koronás kilogrammonkénti egységár alapján összesen 1408 korona kártérítést fog fizetni a katonai kincstár." (Kubinyi Vilmos: A Pestszentőrinci Római Katolikus Egyházközség története. 28. l.) A helyi üzemek közül a tovább épülő Lipták-gyár tüzérségi lőszerekkel, az Orenstein és Koppel tábori vasutakkal, a Rényi Oszkár Faárugyár lőszeresládákkal, a Kistext ruhaneművel látta el a frontot.

2 A háborús esztendők változásai törvényszerűen eredményezték Pestszentlőrinc lakosságának jelentős növekedését, hiszen üzemeink felemelt munkáslétszámokkal dolgoznak, és a Lipták-gyár lőszergyári részlege is felépült, melynek szintén munkaerőre volt szüksége. Pestszentlőrinc mindennapjaiban nemcsak az jelentett változást, hogy a férfilakosság jelentős része hadba vonult, illetve az újonnan belépő gyári dolgozók közül egyre többen telepednek le községünkben, hanem az is, hogy megjelennek a katonai alakulatok, a kiképzőegységek, az átvonuló csapattestek. A hadi nyomorúság enyhítésére a községi vezetés intézkedéseket hozott. A képviselő-testület február 1-jén felvett jegyzőkönyve rögzítette a település vezetőinek elhatározását: "A mozgósítás folyamán bevonultak tanköteles gyermekeinek leginkább segítésre szoruló részét azzal kívánja segélyezni, hogy részükre cipőt oszt ki....e célra koronát utalványoz... Megállapítja a képviselő-testület, hogy az immár negyedik éve tartó világháborúban a kenyérkereső nélkül maradt családok legnagyobb része a szánalomra legméltóbb nyomorral küzd, legtöbbjének minden forrása kimerült, gyermekeik lerongyolódtak, s emiatt a tanköteles gyermekek iskolába nem járhatnak... Tekintettel arra, hogy a segélyezés halasztást nem tűr, ezen véghatározatnak nyomban leendő végrehajtását rendelik el." A rendelkezés aláírói Annus Sándor községi bíró és Kuszenda Lajos főjegyző. Az első világháború harctéri halottainak száma minden bizonnyal túllépte a háromszáz főt. A későbbiek során 258 halott névsorát állították össze. Neveiket a Kossuth Lajos téren álló hősi emlékmű is megörökítette. A lakosság tiltakozása A kilátástalan helyzetű 1918-as esztendőben községünkben is erősödik a háború elleni tiltakozás. A helyi Szociáldemokrata Párt egyre határozottabban hallatja hangját, majd sztrájkok, politikai demonstrációk robbannak ki üzemeinkben. A sztrájkok vezető ereje a haditermelés szempontjából létfontosságú Lipták-féle lőszergyár munkássága volt. A sztrájkok és megmozdulások közül kettő emelkedett ki májusában - az összeomlás küszöbén -, mikor már csak hetek választanak el attól, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia sorsa mind a harctereken mind a külpolitikában megpecsételődjék, a Lipták-gyár munkássága erőteljesen hallat magáról.

3 Akkor lépnek sztrájkba a lőrinci lőszergyáriak, mikor a katonai parancsnokság hisztérikus idegességgel sürgeti a hadianyag-utánpótlást az összeomló front számára. A megmozdulás jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy arról Budapest főügyésze terjedelmes jelentésben referál az igazságügy miniszternek. "A Fővárosi Államrendőrség Főkapitányi Hivatala évi május hó 26-án a Pestvidéki Királyi Ügyészségnél feljelentést tett Antal Erzsébet és társai ellen magánosok elleni erőszak bűntette címén." A beterjesztett nyomozási iratok szerint az ügyben a következő tényállás állapítható meg. A pestlőrinci Magyar Lőszergyárban a munkások között május havában bérmozgalom indult meg. A munkások évi május hó 21-én reggel munkába álltak ugyan, és munkájukat meg is kezdték, de a reggel 9 órai szünet után egyes műhelyek munkásai részben önként, részben más munkások felhívására a munkát abbahagyták, és a gyár udvarán gyülekeztek, hogy bérkövetelésükkel az igazgatósághoz forduljanak, és annak azonnali teljesítését követeljék. Egyes műhelyek munkásai nem akarták a munkát elhagyni. Az udvaron összegyűlt munkások ezen műhelyek elé csoportosultak, és fenyegetésekkel követelték a munkahely elhagyását. A dolgozni akaró munkások kénytelenek voltak engedni, és a munkát beszüntették. Más műhelyekben a munkavezetők szüntették be a munkát, tekintettel az üzem veszélyességére és a munkások fenyegető magatartására. Az összegyűlt, mintegy főből álló munkásság az igazgatósági épület felé tartott. A gyár katonai őrsége kordont vont, és a munkásokat az igazgatósági épületbe nem akarta beereszteni. A munkásság azonban a kordont áttörte, a katonai őrséget bántalmazta, és az igazgatósági épületbe betört, az ott lévő ingókat összetörte és kihajigálta, a gyár vezetőségét pedig szorongatta. Közben elvágták a távbeszélő huzalját, hogy a gyárvezetőség ne fordulhasson segítségért. Végre is a megjelent rendőrség és katonaság a munkásokat a gyártelepről kiszorította. A korabeli hivatalos állásfoglalás szerint: "A Magyar Lőszergyár a hadban álló hadsereg egyik leghatalmasabb éltető szerve, melynek megbénulása a frontra nemcsak károsan, de pótolhatatlanul hat.

4 Ezért a Pestvidéki Királyi Ügyészség a cselekmények szoros összefüggésénél fogva... az ügynek a Budapesti Királyi Büntető Törvényszékhez való áttételét indítványozta." (A magyar munkásmozgalom válogatott dokumentumai. V. k.) Feltűnő, hogy egy hadianyaggyárban, ahol a gépeknél férfiak dolgoznak, a perirat név szerint egyetlen vádlottat említ, Antal Erzsébetet. Ennek az a magyarázata, hogy az előzőekben említett akció a gyárnak úgynevezett asszonyrészlegében robbant ki, így a vizsgálat joggal jutott el Antal Erzsébethez és asszonytársaihoz. Kik voltak ezek az asszonyok, mit csináltak? Jórészt olyan lőrinciek dolgoztak itt, akiknek férjeik a harctérre kerültek, munkakörük pedig az ágyúhoz való muníció lőporral történő töltése volt. Simó Lajos, a gyár főművezetője 1918 nyarának egy másik megmozdulására is emlékezett. "Lukachich városparancsnok nagy kísérettel szállt ki a Liptákba, azzal, hogy a termelés csökkenése miatt tizedelést fog végeztetni, ha nem kap garanciát a termelés fokozására. A gyár dolgozói egy robbanóanyaggal megrakott vagont az iroda elé toltak, gyújtózsinórral szerelték fel. Közölték velem, hogy jelentsem a katonai parancsok polgári titkárának az esetet: ha a tizedelés tárgyalását megkezdik, felrobbantják a vagont, amely maga alá temeti az irodaépületeket is. Perceken belül az egész társaságból egy sem volt a gyár területén. A megszálló katonaság is elvonult." (A 100 éves Kispest) Ki is volt e rettegett Lukachich Géza? február 17-én a kormány a forradalmi mozgalmak komoly veszélyét konstatálva egy sor megtorló intézkedést hozott, majd báró Lukachich altábornagy vezetésével külön karhatalmi parancsnokságot állított fel a forradalmi mozgalmak letörésére nyarán azonban a lőszeres vagon és az általános politikai helyzet Lőrincen meghátrálásra kényszeríti. A gyújtózsinór vége ekkor már a háborútól megcsömörlött, változtatni akaró munkásság kezében volt, és ezt Lukachich Géza bölcsen belátta. Ő volt Pestszentlőrinc "vendége" 1918 nyarán, de a lőszergyáriak nem ijedtek meg tőle. Továbbra is le-leállt a szalag, a hüvelyekbe egyre gyakrabban került lőpor helyett homok. Mikor ezért egy-egy munkásvezetőt "falhoz állítottak", a többiek tiltakozva kiáltották "Magatokkal végeztek, urak, ha ránk mertek lőni." (Mátyás Ferenc: Városszéli szülőföld)

5 A végkifejlet, tanácshatalom Így jut el a magyar történelem az őszirózsás forradalom, majd a Tanácsköztársaság időszakába. A Tanácsköztársaság hónapjaiban jelentős, meghatározó katonai események Pestszentlőrinc területén nem voltak. A helyi változásokról röviden a következőket írja a Pestszentlőrinc krónikája: "A helyi direktórium április 7-én alakult meg Debreczeni Antal elnökletével. Ezt követően megalakult a községi Birtokrendező és Termelést Biztosító Bizottság. Március végétől folyamatos volt a földosztás. Megindult - Nagy Margit tanítónő vezetésével - az analfabéták oktatása. Befejezték a Wlassics utcai iskola új emeletét (5 tanterem), ami községünkben 22,7 százalékos teremfejlesztést jelentett. A Szemere birtok egyik tanyáján a Vyx alezredes vezetésével állomásozó szpáhi ezredet lefegyverezték. Személyi sérülés nem történt. Egyéb jelentős katonai esemény nem volt községünkben. A Tanácsköztársaság hadseregében főleg az Orenstein-Koppel és a Lipták-gyár munkásai szolgáltak." A Tanácsköztársaság után a direktórium tagjainak nagy részét börtönilletve fegyházbüntetésre ítélték. Pedagógus körökben felfüggesztéseket, elbocsátásokat, nyugdíjazásokat foganatosítottak. A pedagógus-periratok anyagát a PIHGY őrzi. Trianon helyi következménye, az Állami-lakótelep kialakulása és élete Az I. világháború magyar részről lényegében az június 4-én kötött trianoni békeszerződéssel zárult, melyet a győztesek, a Szövetséges és Társult Hatalmak kötöttek a vesztes oldalon álló Magyarországgal. Trianon következményeként mintegy félmillió ember menekült az elcsatolt területekről Magyarországra, elsősorban a fővárosba és környékére. Az égető lakásgondok enyhítésére Pestszentlőrincen is lépéseket tettek. Így indul meg az Állami-lakótelep kialakulása. A Trianont követő megrázkódtatást tükrözi otthonunkban az is, hogy lakótelepeinken utcákat neveztek el az elcsatolt területek városairól, így Szemeretelepen, a Szent Imre Kertvárosban és Ganzkertvárosban is. A mintegy 130 holdon felépült Állami-lakótelep élete Pestszentlőrinc történelmének egyik legérdekesebb fejezete.

6 Az 1921 és 1924 közé eső években a Lipták-gyár hajdani lőszergyártó részlegét leszerelték, és az épületeket, műhelyeket lakásokká alakították át. 252 épület lakásában élt a helyi kisvilág társadalma. Az átalakítás után a Belügyminisztérium felügyelete alá került e telep. Hogy bepillanthassunk a sajátos helyi társadalomba, a kiváló író-újságírót, Bajor Nagy Ernőt, és a telep plébánosát, Somogyi Lászlót hívjuk segítségül. "Ha leírtam az Állami-lakótelep nevét, illő, hogy bővebben is emlékezzem az ottaniakról. Vagy a nevezetes helyről. Amit, amikor megismertem, a nép lőszertelepként emlegetett. Mivelhogy az első világháborúban hadiüzemnek épült. Fallal kerítették körül a házak regimentjét. A háború után egy-egy épületben - földszintesekre értem ezt - négy-négy lakást alakítottak ki. Betelepítették oda a nyomorússág legviharvertebb csapatait. Somogyi László, aki a harmincas évektől volt a telep katolikus lelkipásztora, fölmérte a második világháború előtt a teleplakók körülményeit. Vizsgálódása szerint 6500-an éltek a fallal körülvett, este tíz után lezárt kapujú körzetben. Akkor és ott, 15,5 százalékos volt a munkanélküliség. Állandó jövedelemmel csak a családfők egyharmada rendelkezett. A lakásméretek szélsőségei: háromszobás volt 18 otthon, szobakonyhás 389, egyetlen szobát lakott 81, szoba-kamrát 300 család. Érdekes, hogy akkoriban korántsem lakásnyomort jelentő kétszoba-konyhás lakást 569 család bérelt. De az is kiderült Somogyi László helyzetfelméréséből, hogy csak minden ötödik gyermek aludt egyedül az ágyában, s nem volt ünneplő ruhája a kisiskolások több mint felének. Somogyi László, aki a szegények papja volt, s mindenét megosztotta a nélkülözőkkel, méltán lett a rendszerváltás után elsőül Pestszentlőrinc díszpolgára." (Bajor Nagy Ernő: Régi lőrinciek ködfátyolban. Emlékezések, tanulmányok Pestszentlőrinc múltjáról I. k. 26. l.) Somogyi László egyik visszaemlékezésében Peremváros tovább árnyalja a képet az Államilakótelepről. Sok volt itt a kitelepített, elesett, a társadalom perifériájára került ember. Sajátos összetétele volt itt a lakosságnak a két háború között. Egy szoba-konyhában tízen-tizenöten is laktak, de élt itt arisztokrata is, mint báró Barkóczy Ilona tanítónő, aki 40 évig tanította a telepi gyerekeket. Működött itt színjátszó csoport, volt focicsapat, cserkész egylet. Kevesen tudják, hogy számos híres szülötte van ennek a környéknek. Színészek, sportolók kerültek ki a telepről." A telep szociális gondjairól a korabeli sajtóban is sok szó esett.

7 A pestszentlőrinci Államilakótelep lakosa közül csaknem a nyomorúságban élő társbérleti lakó, vagyis olyanok, akiket összeköltöztettek, akik konyhában vagy olyan szobában laknak, amelyen még vagy három másik család jár át. De az egész telepen a legszerencsétlenebbek azok a szegény emberek, akiket családostól együtt, lakbérhátralék miatt kitettek a szabad ég alá. (A szabad ég alatt. Népszava július 6.) A kilakoltatási értesítések bizony rövidek és kemények voltak. Lakásfelmondás A M. kir. Belügyminisztérium VIII/C. Értesítem, hogy a lakásfelmondási pört a mai napon folyamatba tettem. Budapest, április hó 24-én A miniszter rendeletéből dr. Hegyi Iván sk. A szociális problémáktól, kilakoltatásoktól viharos évtizedek után érkezett el a telep története az 1944-es esztendőhöz, mikor egyik félreeső zugában a zsidó lakosság szégyenteljes elkülönítésére gettót telepítettek. Városunk humanista polgárai közül sokan próbáltak segíteni lakóin. Budapest ostromát követően, 1945 telén a legnagyobb háborús károkat az Állami-lakótelep jelenti a város vezetésének, hogy a lakások fele lakhatatlan. Ezért is itt a legtevékenyebb az önszerveződésben megnyilvánuló élni akarás. Az áramszolgáltatás megindítása és a lakóterek rendbetétele közös ügy. A telep újjáépült. Majd jött ban az "államitelepi rekonstrukció" néven ismert határozat. Ezt követően lebontják a régi telepet. A modern Havanna-lakótelepen két kis épület őrzi a múltat. Az ban épült, puritán egyszerűségű unitárius templom, Pető István alapító lelkész emlékét is hirdetve, és a régi Államilakótelep 101. számú négylakásos házából alakított római katolikus templom, mely elválaszthatatlanul összeforrt néhai Somogyi László plébános nevével és tevékenységével. Olvas el Bajor Nagy Ernő tanulmányát egészében is! Figyelmedbe ajánlom továbbá Tekes Sándorné: Az Államilakótelep létrejötte és társadalmának kialakulása c. tanulmányát. (Emlékezések, tanulmányok Pestszentlőrinc múltjáról I. k l.)

8 Érdeklődők figyelmébe ajánljuk! Gyűjtögess! 1. Nézzetek körül otthon vagy a rokonságban, akad-e még I. világháborús emlék! Dédszüleitek, esetleg nagyszüleitek "emlékdobozaiban" lehetnek régi katonai fényképek, levelezőlapok, igazolások, régi újságcikkek stb. Ha megengedik, mutassátok meg ezeket az értékes kordokumentumokat az osztályban! Lehet tablót is készíteni. Jó lenne lefényképezni őket! Ha tabló készül, feltétlenül helyezzétek rá a fotókat! 4. A trianoni békekötést követően az országban sok helyütt állítottak országzászlót. Alapjaihoz minden hajdani magyar vármegyéből elhelyeztek egy maroknyi földet. - Kerületünkben is több helyen volt országzászló. Idősebbek talán tudják, hol. Mi is mutattunk régi felvételeket. - Áll-e még napjainkban ilyen emlékmű a lakóhelyünkön? Ha igen, hol? Fotózzátok le, helyezzétek el tablótokon! 2. Gyűjtsetek olyan népdalokat, amelyek az I. világháború idején keletkeztek! (Kérjetek segítséget énektanárotoktól és magyartanárotoktól!) - Figyeljétek meg a dallamok hangulatát! - Kimondva vagy a sorok mögé bújtatva mit mondanak nekünk ezek a dalok? - A háborús dalok szövege szerint mely hadszíntéren harcoltak elsősorban magyar katonák? - Ha többen összefogtok, el is énekelhetitek e dalokat, szövegét fel is olvashatjátok a tanórán. A dalok szövege a tablóra is felkerülhet. 5. Nézzetek körül a Szent Imre Kertvárosban és a Szemeretelepen! Utcáik nevei melyik Trianon után elcsatolt terület földrajzi neveit őrzik? (Ha megnézed a nevezett lakótelepek létrejöttének idejét, rájössz, mi motiválta az utcák elnevezését.) 6. Rajztanárotok segítségével valószínűleg hozzájuthattok Vaszary János I. világháborút ábrázoló megrendítő képeihez. 3. Hol vannak lakóhelyünkön az I. világháború áldozataira emlékező emlékművek? (Lásd: Pestszentlőrinc Krónikája l.)

9 Veszélyben az önállóság Az 1920-as évek végén a pestszentlőrinciek büszkén emlegették, hogy a lakosú településük Magyarország legnagyobb községe, melynek "egy fillér adóssága sincs. Ekkor azonban meglepő dolgok történtek. A déli peremvárosok: Pestszenterzsébet, Kispest, Pestszentlőrinc területét egy közösen építendő "főgyűjtőcsatornával kívánta a vármegye bekapcsolni Budapest hálózatába. Ez természetesen anyagilag érintette volna az említett településeket is. Mivel Pestszentlőrinc erre a költséges munkára - Kispest megítélése szerint - "nemtörődöm módon reagált, szomszédaink becsülendő bátorsággal jelentették ki: foglalkozni kell Pestszentlőrincnek Kispesthez történő visszacsatolásának lehetőségével". Az elgondolást 1928 nyarán a kispesti képviselő-testület határozati rangra emelte. Községünk válasza természetesen csak egy lehetett: Pestszentlőrinc sem most, sem a jövőben nem kíván Kispesttel egyesülni. Az ügy hamarosan Agorasztó alispán asztalára került, aki kijelentette: az egyesülést a közterhek csökkentése érdekében fontosnak tartja, de csakis Kispest és Pestszentlőrinc közös megegyezése esetében. A látszólag "demokratikus" határozat mögött is ott volt az alispáni szándék: a visszacsatolás. Jegyezzük meg: Kispest 1922-ben városi rangra emelkedett! Rosszul állt a szénánk. Mint ilyenkor lenni szokott, rémhírek is születtek: "A belügyminiszter már jóvá is hagyta a Kispesttel való egyesülést." A hurokból egy módon bújhat ki Pestszentlőrinc, ha várossá válik. Megindult tehát a harc a megyei városi cím elnyeréséért. Az időpont nem a legalkalmasabb. A gazdasági világválság éveiben a helyi gyáripar is fuldoklik. A munkanélküliség ereszkedőben, mikor kirobban Kuszenda Lajos főjegyző és munkatársai körül a parcellázási botrány, mely végül Kuszenda felmentésével végződött, de a bizonytalanság érzése itt maradt. Ekkor érkezik községünkbe - a zavaros ügyek tisztázására - dr. Balogh Géza főügyész, aki a főjegyzői székbe kerül az önként távozó Kuszenda Lajos után, és hamarosan a várossá válás élharcosa lesz. A kispesti mesterkedések mellett újabb szorító tényezők sodorják Pestszentlőrincet a várossá válás felé. Törvényjavaslat-tervezet született arról, hogy a nagyobb és gazdagabb

10 községek anyagiakkal segítsék a szegényebb vidéki társaik kiadásait. A városi rangon élő közösségeket ez sem sújtotta. A tennivalókat két síkon kellett szervezni. Ki kellett védeni Kispest érveléseit a beolvadás előnyeiről, és bizonyítani kellett - írásos munkákkal is -, hogy községünk elégséges anyagi és szellemi erőkkel rendelkezik ahhoz, hogy városi rangon intézze ügyeit. Miután Kispest látta, hogy Pestszentlőrinc - vélhetően városi rangon - független marad, még egy akcióba kezdett. Mikor 1910-ben szétvált Pestszentlőrinc és Kispest, szomszédunk holdat kapott, mi holdat tudhattunk magunkénak. Kispest számára létkérdés volt, hogy Pestszentlőrinc - megyei várossá alakulása előtt - bizonyos területeket visszaadjon. Ezt a kispesti kérést a főispán is támogatta, természetesen mosván kezeit, a békés megegyezést hangoztatva. Ebből a szorításból már nem lehetett veszteség nélkül kibújni. Nem az volt a kérdés, adunk-e át területet, csak az, hogy mennyit. Kispest holdas követelésére holdas választ adott Pestszentlőrinc. A követelés és az ajánlat megtétele után rövid állóháború alakult ki. Pestszentlőrinc nem engedett ajánlatából, amit végül is a szomszéd kénytelenkelletlen elfogadott. Az átadásra kerülő terület a lakatlan, a község központjától távol eső fővárosi és Szemere birtok volt. Ennek fejében Kispest véglegesen lemondott minden területi igényéről, egyesítési tervéről, mentesítette Pestszentlőrincet a főgyűjtő-csatorna építésének költségeitől. Egyenesben volt Pestszentlőrinc, most már csak a városi rang elérése volt a cél ban dr. Balogh Géza így írt a főispánnak: "Jelentem, hogy a község minden rendű-rangú és pártállású tényezője egyhangúlag a várossá alakulás mellett van." Az örömtüzeket meggyújtani azonban még korai lenne. A belügyminiszter és a pénzügyminiszter egyaránt ellenjavaslattal él. Szerencsére 1935-ben Preszly Elemér, volt megyei főispán már belügyi államtitkárként tolja Pestszentlőrinc szekerét. Végül megjelent a Belügyi Közlöny 1935 novemberi száma, és benne a rövid közlemény: Pestszentlőrinc nagyközség január elsejével megyei várossá alakulhat. Sikerült! Dr. Balogh Géza immáron polgármesterként veszi kézbe a város ügyeit.

11 *** A fejezetben elmondottakat részletesen dolgozza fel Grünvald Mária a Pestszenntlőrinc Krónikája lapjain. Érdemes megfigyelni, milyen gazdasági megfontolások dönthetnek egy település jövőjéről! 1. Mi robbantotta ki a vitát Kispest és Pestszentlőrinc között? 2. Milyen további ok kényszeríthette Pestszentlőrincet, hogy megpályázza a városi rangot? 3. Hogyan dőlt el a végső alku a két település között? A fiatal város gimnáziumot kap 1936-ban városunk nyomban sikert könyvelhet el óta hasztalan kéri a község a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumtól gimnázium nyitásának engedélyezését. Ezt a kérést a városnak nyomban teljesítik, és az június 19- én keltezett /1936. VKM számú rendelettel szentesítik az akaratot. A fiatal gimnáziumot már meglévő iskoláink köszöntik. Elemik, polgári iskolák és a felsőkereskedelmi iskola. Büszke a fiatal város új iskolájára. A Pestszentlőrinci Újság vastag betűs címei hirdetik: Pestszentlőrinc iskolaváros. Ünnepi hangulatban nyitotta meg kapuit a gimnázium. Diáksapkaavatás a katolikus kultúrotthonban. Pár perc 126 vidám arcú gyerek között. Az első tanórákat 1936 szeptemberében a Wlassics utcai elemiben tartják a gimnazisták. Ám hamarosan beköltözhetnek a Tündérkertbe. Tündérkert! Úgy hangzik, mintha a mesevilágból lépne ki, pedig ugyancsak világi célt szolgált 1911-ben, mikor megjelent Lőrincen. Zöldvendéglő volt a Gyöngyvirág utca elején. (Ma a Dohnányi Ernő Zeneiskola működik falai között.) Ide költözött 1936-ban rövid időre a gimnázium, majd - kinőve a kis épületet - visszatér a Wlassicsba ban felavatják az I. világháborús hősi emlékművet. A háború áldozatainak tisztelgett Visnyovszky Lajos műve akkor, mikor már egyre fenyegetőbben jelent meg az emberiség életében a II. világháború réme. A város békés éveit nagyon rövidre szabta a történelem őszén már Pestszentlőrincen is légvédelmi gyakorlatokat tartanak novemberétől az élelmiszerekre bevezetik a jegyrendszert, és 1941-től a férfiak mind többen indulnak a frontra.

12 1942 szeptemberében a Pestszentlőrinci Újság is figyelmeztet: Tovább élesedik a helyzet, a hazafias érzelmű nők jelentkezzenek honvédelmi munkára ápolónőnek. Otthonunk honvédelmi munkabizottságait a közéletből ismert lányok, asszonyok vezetik telén már kiürítik a Hősök terén - ma Kossuth Lajos tér - lévő polgári iskolát, hogy 200 ágyas vöröskeresztes kórházat rendezzenek be termeiben. Az igazi megpróbáltatások esztendeje azonban 1944-ben köszönt ránk. Nevezték földrengésnek, világégésnek, az emberiség őrült mészárszékének, ki-ki a maga emlékei, élményei szerint. A második világháború volt az első a háborúk történetében, amely a hátországok korábbi "védettségét" megsemmisítette, hadszíntérré téve minden talpalatnyi földet, amerre elvonult. Pestszentlőrinc is hadszíntérré lett 1944 telén. Pergessük most le otthonunk háborús naplóját! Röviden, keményen, mint amilyen az akkori élet volt. *** Az önállósodások eseményeiről részletesen ír Tomory Lajos a Pestszentlőrinc Krónikája lapjain. Kutatási eredményeit jelen könyv is köszönettel felhasználta. A II. világháború legnehezebb hónapjai Sok kifejezéssel illették már az 1939-től 1945-ig tartó háborút, amely a Föld legtöbb országát magával ragadta, otthonait földúlta, fiait megtizedelte tavasza március 19. Német megszállás. Pestszentlőrinc polgármesteri székébe a nyilas Déry Béla kerül, leváltva az 1936 óta polgármesteri teendőket ellátó Balogh Gézát. A németek kezdik kiszállítani gyáraink nyersanyagát és gépeit nyugatra, ezt a dolgozók több gyárban igyekeznek megakadályozni, késleltetni. Az üzemek élén katonai parancsnokok veszik át az irányítást. A FILTEX-gyár helyén létrehozott PIRT-ben (Pestlőrinci Ipartelepek Rt.), a mai Lőrinci Fonó épületében, Junkers típusú repülőgépeket szerelnek össze német ellenőrzéssel. A lajosmizsei vasút Kispest felőli oldalán lévő Hoffherr-gyárban katonai

13 szállítóeszközök gyártására térnek át. Aki itt dolgozik, azt mentesítik a katonai szolgálattól. Hadiüzem. A gyár katonai parancsnoka élet és halál ura. Sok pestszentlőrinci ember talál itt munkát magának, így a gyárban történt események nem hagyják hidegen a szentlőrinci lakosokat sem. Az 1943/44-es tanévet már március 31-én befejezik. Állandó légoltalmi készültség mindenütt. Este 19 órától kijárási tilalom. Sötétedéstől kezdve szigorúan ellenőrzött elsötétítési parancs. A polgári repülőtérnek épült Budapest-Ferihegy repülőtér kizárólag katonai célokat szolgál. Kígyózó sorok a boltok előtt, jegyre osztott tejért, kenyérért, húsért. A Négyes Számú Hadkiegészítő Parancsnokság állomáshelye Pestszentlőrinc. Állománya munkaszolgálatra behívott fegyvertelen, rosszul öltözött "katonák". Ők a "felesleges emberek" - zsidók vagy baloldaliak - útépítést, aknaszedést, futóárok ásást végeztek hadiövezetben, vagy légitámadás után a halottak összeszedése volt feladatuk. Időnként közülük is elindítottak a frontra egy-egy menetszázadot, azonban nem mindig érkeztek meg úti céljukhoz. A szentlőrinci Neumann László munkaszolgálatosként túlélte a háborút. Személyes vallomása alapján tudjuk, hogy egy ilyen, munkaszolgálatosokat szállító szerelvényt Lavocsne határállomáson aláaknázott vágányra tereltek, ahol a vonat kísérőivel együtt felrobbant. Neumann Lászlót a robbanás ereje kidobta a vonatból. Mikor eszméletét visszanyerte, szökésben keresett menedéket. (Feljegyezte: Tekes Sándorné Zsebők Nelli.) április 3. Budapest első bombázását éli át nyara Sorozatos légitámadások a Budapest-Ferihegy repülőtér ellen. A repülőtér közelsége miatt a kisméretű láncos bombák gyakran hullanak a Ganztelep, Ganzkertváros családi házaira is. Szemtanú vallomása szerint egy bombatámadás után kilenc munkaszolgálatos maradt holtan a repülőtér betonján, mert nem engedték be őket az óvóhelyre. A lakosság közös összefogással légópincéket épít. Nagyobb méretűt sikerült készíteniük az Erzsébettelepen, az Előd utca végében lévő téglagyár agyagbányájában, az Üllői úti téglagyár agyagbányájában, valamint a Vércse utca 19. számú ingatlanon. Bombabiztos, tartották róluk. Budapest első bombázását követően az alispán elrendeli egész Pest megye

14 területén a zsidó lakosság "összeköltöztetését". Pestszentlőrinc háborús naplójában sötét oldalak következnek. Zsidó gettót létesítenek az Állami-lakótelep elkülöníthető, félreeső részén, kőfallal körülvéve. Aki ide belép legszükségesebb batyujával, az a külvilágtól elbúcsúzhat. E zárt területről kijárni csak délelőtt 11-től 12-ig lehet. Hosszabb eltávozási engedélyt csak a városházán adhatnak. De ki tud egy óra alatt oda-vissza utazni, és még ügyet is intézni a városházán? Látogatni őket nem lehet, újságot nem járathatnak, rádiót nem hallgathatnak. Orvos hetente egyszer megy hivatalból hozzájuk. Minden itt élőnek a megkülönböztetés sárga csillagát kell ruháján viselnie. A kőfal mellett elhaladók néha apró csomagocskákat hajítanak be, gyógyszert, cukorkát. Az öregeket és a gyerekeket szánják különösen. A segítők közül Dobrovolni József, Kovács József, Lakatos Gyuláné, Liksay Sándorné Zsebők Nelli, Szabó Ferenc és Worell István nevét őrizte meg az emlékezet június 12. A gettó szerencsétlen lakóit elviszik a telepről. A munkabírókat a vasútállomáson bevagonírozzák, csomagjaikat elszedik, élelem és víz nélkül zsúfolják őket marhavagonokba. A többieket kihajtják a Monor melletti téglagyárhoz a szabad ég alá. Őket halálra szánják. Itt látogatja meg őket - az utolsó segítség reményében - Somogyi László plébános. A közvélemény felháborodására néhány embert pár nap múlva hazaengednek. Megmenekülnek azok is, akik igazolni tudják, nem zsidók, vagy keresztény házastársuk van. Szentlőrinc humanista szellemű papjai sok embert mentettek meg - hamis keresztleveleikkel - ezekben az embert próbáló napokban. Említsük meg Mányoki Sándor református, Pethő István unitárius, Sokoray Károly evangélikus, Somogyi László és Vereczkey Wimmerth Béla katolikus lelkipásztorok nevét. Rövidesen Monorról is továbbszállítják az egykori gettó lakosait. A lőrinci gettóból kb.1500 személyt hurcoltak el, s közülük csak kevesen tértek vissza a háború után. (Tekes Sándorné feljegyzése alapján.) A Szabad Lőrinc1947 október száma emlékezett meg a mártírokról. Pestszentlőrincről az emlékezések szerint 176 személyt hurcoltak el. Emlékük megőrzésére márványtáblát helyeztek el az akkori zsinagóga falára júliusában röplapokat találnak Pestszentlőrincen. "Békét, kenyeret, tüzelőt!" és "Elég volt a Hitler kosztból!" felirattal. A házilag gyártott röplapok 10x23 centiméter nagyságúak, fehér papírcsíkon, fekete, illetve lila színű

Rigó Róbert. Kecskemét szovjet megszállása. A front átvonulása Kecskeméten

Rigó Róbert. Kecskemét szovjet megszállása. A front átvonulása Kecskeméten Rigó Róbert Kecskemét szovjet megszállása Tanulmányomban a Kecskemétre jellemző egyedi, sajátos vonásokat emelem ki 1944 végére és 1945-re vonatkozóan. A város belterületi kerület- és külterületi körzetvezetői

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 60.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 60. PEDAGÓGUSOK LAPJA 60. LXI. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE JUBILEUMI KÜLÖNSZÁM 2005. FEBRUÁR 2. ALAPÍTVA: 1945-BEN A MÚLT A JÖVENDŐNK TÜKRE Az élet alágyűrtjeként számontartott

Részletesebben

Dr. Bodó László. Leventék

Dr. Bodó László. Leventék Dr. Bodó László Leventék TARTALOM Előzmények. Veszteségeink. A Leventék. A mozgósítás. Kiszállítás Németországba. A kiképzések. Az összeomlás. Az amerikai hadifogolytáborok. Az angol hadifogolytáborok.

Részletesebben

Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok. Szerkesztette: Tóth Nándor

Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok. Szerkesztette: Tóth Nándor Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok Szerkesztette: Tóth Nándor Kecskemét 2014 TARTALOM 1. Bevezetés 2. Kecskemét 1944 októberében /Tóth Nándor/ 3. Provokáció vagy forradalom /Kenderes Csaba, Kordik

Részletesebben

Hárs József: SOPRON A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Menekültügy és népszámlálás) (Pályázat 1994. Időszerűsítve.)

Hárs József: SOPRON A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Menekültügy és népszámlálás) (Pályázat 1994. Időszerűsítve.) 1 Hárs József: SOPRON A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Menekültügy és népszámlálás) (Pályázat 1994. Időszerűsítve.) Bevezetés Sok minden történt öt évtizeddel ezelőtt Sopron városában. A zsidókkal, munkaszolgálatukkal

Részletesebben

KARSAI LÁSZLÓ: A MAGYAR HOLOCAUST UTOLSÓ SZAKASZA A SZÁLASI RENDSZER ÉS A ZSIDÓK *

KARSAI LÁSZLÓ: A MAGYAR HOLOCAUST UTOLSÓ SZAKASZA A SZÁLASI RENDSZER ÉS A ZSIDÓK * KARSAI LÁSZLÓ: A MAGYAR HOLOCAUST UTOLSÓ SZAKASZA A SZÁLASI RENDSZER ÉS A ZSIDÓK * Témaválasztásomat két fő okkal tudom magyarázni: olyasmiről szeretnék beszélni, amelynek bár jelentős szakirodalma van

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 20. Debrődi Gábor, Kapronczay Károly, Molnár László. A szabadság vére

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 20. Debrődi Gábor, Kapronczay Károly, Molnár László. A szabadság vére A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 20. Debrődi Gábor, Kapronczay Károly, Molnár László A szabadság vére Forradalmárok életmentők megtorlók A főváros egészségügye az 56-os forradalom

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

12 Választási. 10 Egészségügy 1-8

12 Választási. 10 Egészségügy 1-8 2006/4 Nárai Hírmondó 1 2006/4 Független Közéleti Információs Magazin Megjelenik negyedévente 1-8 Szerkesztették: Marton Melinda, Molnárné Németh Emma, Németh Tamás Felelős kiadó: Németh Tamás www.naraihirmondo.pantel.net

Részletesebben

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Zalai Gyűjtemény 71. KEMENDY GÉZA: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

Részletesebben

Pályázati felhívás. a kuratórium elnöke. e-mail: sszelepcsenyi@t-online.hu

Pályázati felhívás. a kuratórium elnöke. e-mail: sszelepcsenyi@t-online.hu Pályázati felhívás A Rákosmenti 56-os Alapítvány és a Rákoskerti Polgári Kör NYÍLT, JELIGÉS PÁLYÁZATOT ír ki az 1956-os Forradalom és Szabadságharc nemzetőreinek emléke előtt tisztelgő köztéri alkotás

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA Történeti áttekintés Manapság az tekinthetô zsidónak, aki vallása és etnikuma szerint is az adott népcsoporthoz tartozik. A kora középkori Magyarországon azonban a zsidónak

Részletesebben

magyar ellenállók Langfelder Vilmos, Raoul Wallenberg budapesti segítôje Politika- és családtörténet a 20. századból SZITA SZABOLCS

magyar ellenállók Langfelder Vilmos, Raoul Wallenberg budapesti segítôje Politika- és családtörténet a 20. századból SZITA SZABOLCS 150 magyar ellenállók [ ] SZITA SZABOLCS Langfelder Vilmos, Raoul Wallenberg budapesti segítôje Politika- és családtörténet a 20. századból A Langfelder család a 19. század harmadik harmadáig a Felvidéken

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-)

AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-) AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-) GERGELY FERENC 1989. február 9-én adta hírül a sajtó tizenöt közéleti személyiség több hónapos előkészítő munkája nyomán újjáalakult az Országos Gyermekvédő

Részletesebben

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Írta és szerkesztette: Frank Gabriella Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény, 2004. A LŐRINCI ZSIDÓSÁG

Részletesebben

Tápiógyörgye. Székely zászló a Községháza homlokzatán

Tápiógyörgye. Székely zászló a Községháza homlokzatán Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 2. szám A község közéleti lapja 2013. május Székely zászló a Községháza homlokzatán A székely zászló égszínkék mezőben arany csíkkal, a Nap és a Hold ábrázolásával

Részletesebben

MAROSVIDÉK 2011. ÁPRILIS

MAROSVIDÉK 2011. ÁPRILIS Tartalom Évfordulók 3 Tóth Ferenc Erdei Ferenc, a lokálpatrióta 7 Szűcs Tamás Iskolanővérek a világban Közös hazában 14 Gilicze János Torontál megyei menekültek Csanád megyében és Makón (1848-1849) 20

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô

Újpesti. Helytörténeti Értesítô A kép, nézzék meg jobban, beállított: ezek a vidám, egyenruhás férfiak, akik lá zas munkával takarítják a romokat, mintha egy nagy, történelmi tablónak állnának modellt pe dig csak a fotográfusnak állnak.

Részletesebben

Tovább. 10. Évkönyv MEASZ. a demokráciáért

Tovább. 10. Évkönyv MEASZ. a demokráciáért Tovább 10. Évkönyv 2014 MEASZ összefogás a demokráciáért A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Összefogás a Demokráciáért (MEASZ) kiadványa 1081 Budapest, Népszínház u. 27. I/6. E-mail: measz@upcmail.hu

Részletesebben

Retkes Tamás: A katonai akadémiától a bitóig. Szálasi Ferenc élete Javított kiadás

Retkes Tamás: A katonai akadémiától a bitóig. Szálasi Ferenc élete Javított kiadás 1 Retkes Tamás: A katonai akadémiától a bitóig Szálasi Ferenc élete Javított kiadás 2 Mártírjaink emlékének. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyek országa. (Máté evangéliuma)

Részletesebben

Köszöntő. Arany László múlt századi költő és műfordító örökérvényű verssoraival motiválva köszöntjük valamennyi olvasónkat:

Köszöntő. Arany László múlt századi költő és műfordító örökérvényű verssoraival motiválva köszöntjük valamennyi olvasónkat: Köszöntő Mikor kimondjuk a két szót: Péteri község, mennyi minden juthat eszünkbe. Szülőfalunk és lakóhelyünk, ahol ma több, mint kétezren élünk. Sokunknak a legkedvesebb táj, az élet kezdete és vége,

Részletesebben

Krahulcsán Zsolt A Bokor-ügy A szegedi külterületi rendőrség vezetőjének letartóztatása 1945 áprilisában

Krahulcsán Zsolt A Bokor-ügy A szegedi külterületi rendőrség vezetőjének letartóztatása 1945 áprilisában Krahulcsán Zsolt A Bokor-ügy A szegedi külterületi rendőrség vezetőjének letartóztatása 1945 áprilisában 1944. december 21 22-én, miközben az országban még harcok dúltak, Debrecenben megalakult az Ideiglenes

Részletesebben

Hatalomváltás, gazdaság, egyház- és iskolaügy Zámolyon 1945-1956. Jelige: Bíró Ernő

Hatalomváltás, gazdaság, egyház- és iskolaügy Zámolyon 1945-1956. Jelige: Bíró Ernő Hatalomváltás, gazdaság, egyház- és iskolaügy Zámolyon 1945-1956 Jelige: Bíró Ernő Pécs, 2012 Tartalom 1. fejezet: Bevezetés 3 2. fejezet: A második világháború és annak hatásai 4 3. fejezet: Földosztás

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 ISBN: 963 430 336 6 Kigyûjtötte és szerkesztette: Szilvássy László Szövegkivitelezõ: Pekárné Kovács Tünde Kiadó: Hidasiné Sztancsik

Részletesebben

Eörsi László Juhász Katalin Szabó Ivett Angyalföld 1956 Emberek, sorsok, emlékek

Eörsi László Juhász Katalin Szabó Ivett Angyalföld 1956 Emberek, sorsok, emlékek Eörsi László Juhász Katalin Szabó Ivett Angyalföld 1956 Emberek, sorsok, emlékek Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény 1956-os Intézet Sprint Kft. Budapest 2006 Eörsi László Juhász Katalin Szabó Ivett Angyalföld

Részletesebben

Bokodi-Oláh Gergely Nemzetőrség 1956

Bokodi-Oláh Gergely Nemzetőrség 1956 Bokodi-Oláh Gergely Nemzetőrség 1956 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola Dr. Fröhlich Ida DSc. Hadtörténeti Műhely Dr. Horváth Miklós DSc. Témavezető: Dr. Horváth Miklós

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE VII. évfolyam 1. szám Dunakeszi 2014. május Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Lőrincz Róbert A dunakeszi

Részletesebben

RAOUL WALLENBERG-DÍJ

RAOUL WALLENBERG-DÍJ תשע ד חודש אדר א - szám 5774. Ádár I. - XVII. évf. 1. " ' ' a Nyíregyházi Zsidó Hitközség lapja Ne tűnjék szerénytelenségnek: örülünk, és szeretnénk, ha örömünkben olvasóink is osztoznának, ezért került

Részletesebben