Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 A \Árói Íírek ru jogrródj Enek Szen svón kir.óyról!r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r ll rl r r r rll r : l l : PlllsilAnónNYÁH : Tisebilelmeghívjuk nyárbúcsúó onéscsládjá pilismrói progrmj ünnepségsoroz rendezvényeire, melynek kövekezó:! Auguszus20. : 11órkor: Pi ismróiíi ok érzenéje me e ünnepi megemlékezés és i kenyérszelés óren. Közársság l 15órkor: AKu urohon műsor. udvrán népiánc együesek : pi ismrói népánccsoporok. lévi, dunbogdányi, visegrádiés l Fel épnek: Kísérdunbogdányifúvószenekr.. r 19órkor:Az eszergomi MoneverdiKórus műsor í udvrán' rosszidőeseén emplombn. rómikolikus! Heckens.ksé y! T Auguszus2l. TT progrm Dunpri erü eén kemping -vro gyerekeknek (lepényevés, órközö Tréfás mrjsor zsákbfuás sb.) órkor: Köszönőésünnepé yes kenyérsze és' gyermekmrisor. 16órkor: A budpesi TÜKORegyües r r. J T ': r! óráig:atükor együes zenés műsor, ánc. 21órkor:TABORTUz. ELÉs.lou.leNEK ÉnezzÉKJiL MAGUKAT - i P L smarótkozség répusrlitestülete ÉspoloÁRMEsTER H VATAL! E r r r r r r r r l l l l l l r lr l l l l l l l l l l l l l l l l l l l r rrll l Í dvezlégyboldog szef s,vónkiróly, Tenépedneknemes reménysége, dvezlégymi megérésünknek Bizon dokor és posol. dvezlégyminden szenségnek Es igzsógnkfényes üköre. Temidhiünk Kriszus Jézusbn, Temidüdvözülünk éskriszusbn kérünk: mádj ez e népedér, módj egyházi szolgálókér is, Hogy egy ellenségse légyen Rgdozó ez e néped kozö. Amen,

2 PLSMARTT HÍREK AKépvíse őesüle munkájáró rulások nem uluk á z M' szám ájár, mivel ngyonkiesik áwezeéknyomvozok íz nkormányz áll elkülöníe nlából. Ezérkeresekmeg minke Kf. számlán ovábbr is kmozó beékénképviselőiésjánloá'k fel elepülés egy A nyári szbdságolásokidején meg- szerepelnek!) másik korszerűenergihordozóvlörénó szokonálkicsi rikábbnülésezez On. Erről z elláásifor. Fggllkozo esiile közkuk hely- elláásánkleheóségé. kormányzképviselőesilee. Ajúnius2-i máról szóló ismereő PoigármeseriHiv. zeével is. esüleiülésköveően, csk július21-én lbnmegekinheó' vol kövekező ülés. Korábbn, még nyár elejénnévelen Június15-én Győri Közúi lgzgóérkeze,hogy öbben - kiknek Ezen polgármeserúr ájékoz bejelenés ságszkembereivel egyezeőhelyszínibe. lkásukb be vn vezeve víz z uci képviselőke és megjelen érdeklődőköz. járásonveekrész Hivl képviselői.a közkuk hsználják locsolásr és uó. ségbeliállmpolgárok leguóbbiülésó Közársság ér- Rákóczi ú Ale- bejárásrárgy örénfonosbbeseményekről,vlmin mosásr.(nevekfelsorolv levélben) kereszezódésében gylogákelóhelyis. vélírók kérék ennek z állponk meg. meghllgák esiilegji z iskol és méel kilkírás vol, melye z iskolás " Az áíás''flu népe''. z óvod vezeóinekbeszámolóiz inéz. szűneésé. gyermekekszilei kérek'(a gylogákelő. ményekben folyó neveló.okómunkáról. A DMRV min z ivóvíz szolgálój hely zókilkíásí kerül.) közöle polgármeserihivlll, hogy Ez köveően rendeleekelkoo Június16.ánz 6vődévzárőérekezle1993.júliusl-ől mindenegyesközkú uán képviselőesiile. hvi 25 köbméerviz e szám 6z ez önkor. én,melyen z Önkormányzrész&ő Ez év februárjábn z oszággyű, és mányzfelé.figyelembevéve közkuk PolgármeserÚr és legyző Asszony ve meglko szociális elláásokrvonko. számá községerileénezkb.hvi 30 ef rész,ádák kékorábbnnyugdíjbvozó örvény. Aörvénylpján. melykere- öbblekidásjelenenez önkormányz nul.óvodi dolgozónlg Sáros Andrásné örvény. z önkormányzoknkmguknk számfu,ezér esiileúgyfogll állás, óvod vezeőnek,ésschndllipónévezekel meglkonisjáhelyi rendeleeikez hogy közkuk számácsökkeneni kell. őhelyeesnek PedgógusSzolgáliEmegyesszociális gondoskodásiformákról.a Csk legfonosbbcsomóponoknál A kédolgozónk Polgármeser és lékérme. helyi rendeleekmeglkoásár örvény emeókbenlegyenközkifolyó. A Óbbi kú Urmegköszöne eddigimunkájáésnyugdíhhónposháridódo,ezérkerül sor leszerelésé kívánz vízm(lné meg kell rendelni. js éveikhezjóerőésegészsége júliusiülésen ervezeekmegárgylásá. Az érinelkosok, kik vízbeköéssel Önkormányznevében.Grulálunk kir. mégnem rendelkeznek,fel kell szólíni fineedolgozóknk! A helyi képviselőesüle kérendele- beköésre,ill. nyilkozniukkell, hogy hj. Június20.án lván járunk (lásd: ciklndók.e vízmáll kiszámlázo y.lz- hink). ben szbályo zz e áások. mennyisége álánydíjkén megfizeni. Az sllgg3.n. 21.) sz. rendelee Júníus23.án z onkormányz Észéő pénzbenésermészeben Ez köveően községcímeréről árgyl PinérDávid és Pirik sván képviselő nyújoszociális elláások helyi szbályozásá, 6/1993, eslile,ésúgyhározo,hogy jelenle. Urk veekrésúz esileígomivszryko. (v. 21.)sz. rendelee személyes gondos- gi'nehéznygihelyzebennemlennecél. los kórházbn megíoérekezleen. Az kodásnyújószociáliselláásolvonko. szerűene pénzá dozni. érekezle émájz eszergomikórház fej. zik. vol, melyhezkórház A ovábbikbn képviselóesile leszésilelreősége községiinkől is nygi segísége vár. megvi éselfogdze sőfelévejesí. Arendeleek helybenszokásosmódon éséről szóló kölségveésibeszámoló, kerülnekkihirdeésre: Június30-án Flusi TurizmusEgyesümjd zár ülésendönö szociális segé. le válszmányi ülése vol Tbányán, Meglálhók községi hirdeőáblá. lyekról, lkásépíési ámogásrólvlmin melynek Önkormányzunkis gs.az kon és Községházfolyosójánelhelyeze épíési elek uljdonb dásáról. egyesülecélj flusi üdüleésben rész. fliújságon. Késóbbilpszáminkbnkivovevő válllkozők, mgánszemélyek segíénosnközöljük rendeleeke. se,ezze együ flusi nrrizmusfellendíé. Rövid hírelq informácíók Az egyebeknpirendipon kereében se megyénken júli. belül. Ennek érdekében képviselóesüledönö z EGOMCOM Június3-án Koly Gábor Úrrl Gyóri us 16.ánvideofilmekészíeiink község. Távközlési RT..ben lévő részvényőkénkvízügyi gzgóságti Szkszmémök. beli flusivendégfogdólól, melyegyben felemeléséről. A korábbn20 ef érékben ségének vezeőjével árgyl Polgármeser községnekis és válllkozó kedvriven. jegyzerészvényen úlovábbi200 ef ér- Ur z oböl környéki Vízügyi lgzgóság dégfogdóknk Ísjó rekám.t[il reklámon ékben vásárolunkrészvényeke. kezelésében lévőfölderüleekönkormány- ez z üdüeési formjónéhányközségbeli ól. lkos nygihelyzeénis jvíh,hiszen A lelefonról mos csk nnyi,hogy zi uljdonbdásfu koncessziókésőbbikiírásmi sjnosz flusivendégfogdás községünkbenévi300 Június4.énésjúlius 6-án PRMAGÁZ 1994.jnuár 15.i háridőrninemud. Kf. képviselőivelárgylk Hivlveze. efjövedelemhárigszjamenes.bővebb juk. Az RT' vezeöiól kpoinformációk ői községvezeékes PB.g ázz örénőe. felvilágosíásés információ végekérjük szerinvlószínűlegféléveskésésre számí. láásáról. Min közfudo Pilismró ésdö. forduljnk PolgármeseriHivlhoz. hunk.(a lkosságáll befizeehozzáj- mös kimrd vezeékes földgázelláásból,

3 PLSMARófl HÍREK nyere. Júliuselejénmegkezdük Táncsics u- rádiós mgnó ésobb.más érékes c vízelvezeó árkánk kiépíésé z o l- ményis lesz. kók nem kis örömére, hiszen évek ó sok problémájelene ezen eriileen cspdékvízelvezeése. során Amunkák végzése ngy segíségz onkormányz számár, hogy közhsznú munkvégzéskereében községbeli munknélküliek végzik z épíés,így z onkormányz kevesebb kölséggcludj megvlósíniez beruházás, munknélküliek pedig segélynélmg. sbbjövedelemhez junk. Jó üemben hldnk inézményeink nyári felújíásimunkái. Auguszus elsó heében z óvodábn is álkíási munkák kezdődek. Akiscsoporos részkerül ál. kíásr,melye remélünk kríásiszüne uán birokbvehenek legkisebbek. Folymosn készülnek omerem kivieli ervei. Auguszus végérerendelke. zésünke á z pozási erv éskezdődhe z érdemi munk, melyben minden közsé. günkérenni kró segíségére számíunk. pénzügyi forrásink leheőséaz épíkezés gésorsjegy kibocsáásávl is jvíni szerenénk.a nyereményekközö színes TV, Amájus?!.iCh ngedy megyeiér. ékelése soránközségiinkelepülésikegó. érel, melye szerveriájábnv.helyezés zők 10 ef+ljulmzk.ezúonkösin. jük meg vlmennyiszervezőnekésrésá. vevőnek közreműködés.jövőre hsonló kívánunk! szereplés Mrói gyerekeksikeres szereplése Embergyerrnekgyermekember Pünkösdkor z eszergomibzilikábnzenésprogrmoszervezeegy C. riívalpívány.a gzdgműsorbn négypilismróinuló,háromleányés egy fiú egyéniszereplésikkel szépsikerérekel. Aszülőkésziskol Az iskol. szülők öbbségelelke mélyénigy érzi- nemcsk gyermek. nek d bizonyívány.a szülői nevelés vló rejefélsikerénekminősíéséől elemleglábbkkorszerepejászikz iskol körüli izglmkbn,min z ény,hogy Íosszelőmeneelveszé. yezei gyermekjövőj é. kkorsok mindenfel uddolgozni,idő. pedig udkérni.dőnkén bensegísége éppen zokválnkny.vgyporosz. ánn6,kik ohonnemsokörődnek gyerekkel.lyenkor z emberbenkrln örekvés dolgozik, hogy másr hárís felelőssége. Ngyon ngybjbkerül z gyermek, kinek z iskoli sikerelenségek mimegromlik szülőkkelvló viszoérzelmi ny. Minden eljesínnényhez háérrevn szükség,ez fe nőre és gyermekreegyránvonkozik.h ez nincs, láb lól kicsúszik lj.éppen elégbj neki, hogy z iskolábn nehéz. ségeivnnk,hemimégohonis el. :usíják. eőlbizosnnemfogjobbn nulni.egyállán: sziilői szereee semmilyenfeléelhez nem leheköni. Egy közelmúlbn végze uszrii vizsgál szerinegyébkén gyerekek TANULMÁNY EREDMÉNYE sem szociálishelyzeiikől,sem szülők fog. llkozásáól' sem z iskolipusól nem fiigg nnyir, min ól, hogy FoGREND. -ALKOZNAK-E VELE Pirik ZsuzsnnésVrgKlin kik szepemberben má z eszergomi gyerekez is. Sz. sván Gimnrázium növendékei Hogynsegíhejük egy ismerelen szer. lesznek. zongorán koli éleben? zőől,,háromnémeánc'' címűnégyke. hogy z isarr kell rászoknunk, zes drbodo elő. Nyári Anikó. kolávl kpcsoloseendőkeegyrein. szepemberben már heedikesnuló kább nélkülünk'önállón végezze,de prőzi beérészolmácsol érheő, h bármikor nehézkérjensegísége, iszkiejéssel. Pászói Péerpedig- ki séggelküszködik' Ez pedigúgyfogiuk idénkpelső oszályosbizonyíwányá ésfigyelemmel elérni,h érdeklődéssel. hegedűjén részleegy Prszkná kísérjiik,hogy mennek dolgok.h fiiel igzol,hogy már nem idegenszá. zeeimegnézmk"vgy udásáellenőmár vonó. rizzi* - meízérerreszükségvn. k. legyenszámonké. kor is minélkevésbé Ezuon is grulálunk eheséges jellege.aszámonkérés z iskoldol. rés gyerekeknek'kívánjuk,hogyz emberi g,miénkz,hogysegísünk. gzdgiőzene mrivelésében érékeke Vnnkolyneseek,mikor z iskoéleükfolymán legyen sok orömük. gykrn pedig szelávl kiéleződik helyze.h gyer. még Szerepléseikkel meknekvn kire ámszkodniohon, hllgóik számár. r ezzenekélmény szeresenaszülők A rosszbizonvíwánvermészeesen nem öröm. De soirklóuuremegyünk, éssziímon. h állndó szemrehányások kérések helyemegpróbálunksegíeni: kinyomozni,mi nem ér,hol kdel, pe. Végezeül mivel vnnknehézségei. dig: nem minden gyereknek vnnk vnnkrosszbb egyformképességei, ésjobb nulók,de eől mégnem lesznek rosszbbvgyjobbemberek.. Hu.Szi - Áou Mrdj meg mgdbn, e egyelen Vós őom. Elrejeedmgd bennem,hol A iok áncol. reje Elb,újlk méységpen Hogy h mjd láo ólmodsz, olősőggá V,áljonz álmom.

4 PLSMARóTÍREK Emlékezés egy gzdg elkűsszonyr Ppp Józsefnérrénkenénireemléke. udákcsk megszerezniz irok,de ü- nnyivigszéserődonekingybánázem'mermegérdemli, hogyfelidézzükz ó relmesenvárk,mer önénynek elege bn. gzdg,nemes éshibeli éleé. Törékeny kell enni.hosszúévekeölöek férjével A Kissáron elölö évekmélvnvomo esében sokenergihlmozódofel. oho. Kissáron,holboldogésszereóemberekől hgyklrénkenéniben. Írlkében sáeree venniük. Nehéz vol kelle búcsú búcsú, náqlhosszúvol z ú,mire pró lépeivel vírági ápolg, állndó kpcsolbn z ABC-hez és posáhozér,vgy flu de rénkenénivágyo szülőflujáb,hol vo z onikkl.sűrűnérkeáekszlová. végére. Tlán soknrészvéel nézék, hogy szépgyermekkoráésfilságáéle.aflu kiából levelekéső sokszormégznpvá. z erósenmeghjloesemilyen fárdsá. szerelmesevol, ennélszebbfluj nincs lszolrájuk.szereeének melege messze go do,de ő boldogneemeg sokszor Dunknymk.mond.Mikor hegyról ávolb is érezeehásá.e kkor. nponez,zv^ésörömmel emlegee, leekine,gyönyörködö csodálosp. pszluk, mikor emeésére egy eli hogyő mennyiszereeveszi körül, milyen norámábn.boldog vol,hogyszépül flu, busszlérkezek kissáróik,kik könnyes figyelmesekéselőzékenyek vele szembez örül z épüló újházknk.amikor felhív- szemmelkísérék el uolsó újár,és ke. emberek,mindenkisegíenikr'a belóle ák z i élóke,hogy szépísemindenki gyelevirágivlboríoákel sírjá.apiliskiárdó szereemelegésoknérezük.p- há7ájá,ó kiilönös gonddlápolvirág. mróikis sok-sokvirágoéskoszorúhoz. nszsosehngzoel jkáról, elégede, ki. i, szépíee ohoná. k, lán nem is vol olyn cslád,ki ne egyensúlyozo éshálás vol. Ngyonbol. Feljánloáklrénkenéninek,hogy z gondolvolnrá' Meghó,hog5lmos,négy dogöregséggeljándékozmegz sen.a nponelkíildikneki,ó megköszin. évuánis mégmindig friss virágok díszíik szorglomnkés szerénységnek vol min. ebéde :sírjá. képe. Kor hjnlbnmár evékenykedee, de nemveeigénybe'mer z mond: z. kerjében,nemcsk mg készíee92 míg keze,lábép'ó el udjkészíeni gényelenségé, szerénységé legjobévesen is z ebédjé, deő mgermelemeg Soknfelkínáluk,hogysegíünkbevásárol. bn kórházbnelölö idó ülözi. Hozzá hozzávlók.sokszoremlegee,hogyz ni, de ó rgszkodo npi mozgáshoz' vol szokv, hogy dunyhávl kródzo, sen segíókész,szereó szomszédokkl Legngyobbboldogságz vol,mikorv. merfázékonyvol, s bizony kórházi pléd emplombmen és sen kevésvol. jándékoz meg,kik figyelmesekésked- sárnponkén vesekvolkveleszemben.hálás vol se- do neki nnyi erő, hogy 200 lépcsó Amikor megláogm ésmegsímogmeghúzódo gíőársinkeszinek éssándornk,kik megudjenni.szerényen z még gondoláis kilálák, iizelőjének uolsó pdbnéslehjofóvel hllgs. m kezé,z jéghidegvol, de világér senigzgyermekevol,ésálln. semkérvolnmégegykró.nem kr, beszerzésé is ók inézék. Soknéssokszor enigéjé. lássák.meghódo,hogy Jézus,kirerábízmgáéssoh hogyigényesnek megláogákő ésó boldog vol, hogy z dó úiárs z orvosokés nővérekmilvenkedvesekés emberekszereeé élveze.rosszsenkiről nemvolegyedül. milyen szereeelveszik oíiri. Vlóbn semmondo'még sokkorholif úságo Kedd éspénekvolz np,mikorúr megeek ére minden, mi emberileg is védelmébe vee,mondván,ók méggyerekek,de késóbbfelnőkorbnmégbüsz. kel: beegekeéskedvesismerósöke láo. megeheó,de sen jobb hzábhív.93 veiinkóle. kékis leheünkrájuk.rgyünk hozzájukü. gomeg.az emberekörülek e láogá. évesvol, mikorbúcsú soknkésmégm,négyévuánis emlege. relmesekésvárjukjó úrérésüke' Adjon z sen csendespihenésneki, ik és ngyon hiányolják. Különösen egy z ó élee. Törvényiszelővol. Emlékszem, mikor filonmegözvegyiilsszonynkhiányzik nekünkpedigálljon példképül ánelepülekszlovákiából, sok uánjárássl z rénkenénivelvló beszélgeés, mi Nyír{KÁro yné Szíileek múl százdbn Pilismróhrmdiklegidősebblkój - Képzeldel, mégmindig szemüveg S EichenwlderJózsefné,ki 1899.benszü. nélkiilírokésolvsok- mondjbüszkén. lee.gizi néniohonábnkeresemfel, bizony,ez ilyen korbnigenngydolog! hollonklányársságábn lálm. Pilismróon Szívesenmeséléleéról:. Gizi néni!nem lálkozunk idősek sziilee.még 11 évessem vol, mikor z évbennpján,lán beegségmi nem uöo szülei- mindkeőugynbbn elveszíee. nevele. Ezuán ngynénje részvenni. kérdezem. Ponosnidézifel eskiivóje npjá' Nyolc hónpigtbányánvolm, szepember28.á, mikor pilismrói Ki lányomnáléscsknéhányheeérkez. emplombnfogdoörök hűsége férjé. emhz. nek. Ez évmájusábnegy bensóséges ün. nepségkereében meg ismé emlékezünk z idősek npjáról'ebből z lklomból köszönöük külön is Pilismró három legidősebblkójá. Közilük z 1899.ben szüleebenkovics János,ki rokoni, lkm,npon Amíg szomszédbn ismerősei csk Bácsikánk szólínk, lám,hogygizi néníreggelőlnpnyug. személyesen is ésávez ünnepségen. áig szine megállás nélkildolgozoz udvron, kerben.ezéris lepódemmeg KözséginkbenVersegi Andrásnészü. mosni láogásomkor,hogy z ágybn lee legrégebben: 1897 okóberében. lálm.gizi nénielmond,mikor hz. Mrgi nénisjnos nem udoeljönni jö Tbányáról,olyn sokdolgozo megemlékezésre. Ahogy fiáól Jóskáól kerben,hogyez eljesenlegyengíee. hllomegy körülbelül 4 éwel ezelői gyengíee beegség le ennyire,ki zér meglepő.a régi Szellemi frissessége mégnponséálz udvrbn,segíségé-évszámok, sok évizeddelezelőiem. vel. lékekeis ponosneleveníifel. Gizi néniólbúcsúzóul megudom,legnlyobb bán,hogy nemud elmenni emplomb.de keriiljön bármilyen hely. zebe is, z olvsó ész imkönyv közelébenmrd. Cslkozvz idósek npi köszöné. seküez, szerkeszóségnevébenénis még sok.sok,pihenéssel elölö évekívánok községünklegidósebbjeinek. Mrgi néni. nek,gizi néninekésjnibácsink. Plrriksván

5 PLSMARóT HÍREK Az hiszem, sokáig emlékezeeslesz veünk készlovák közé beikom. zülünk öbben láhón régiszázdokm. számunkrz júniusivsárnp,melye gyrmisén.a hívekközül soknnemférek gyr vonkozású eseményeí idézőárgy. hrminckeen Felvidéken'éván ölö. be zsúfolásigmegelemplomb.jó fel- k, hivkozások keresiik, melyeke ünk.egy korábbikedvesmeghívásnk e- készülségri, eheséges ésösszeszokofi. szépszámmllálunkis. ünk elege.ugynis mégmájusbn lévi ljinkmodeménekészeneszámiláhó Adéluánbmégbelefér mgyrálmgyrok három képviselője felkerese érdeklődéssel hllgák jelenlévők,mely lános iskolábnmegrendeze bráibeszél. községünkönkormányziésegyháziveze- z lklom áhiá, miszériumngysze. geés. A ovábbi kpcsol épíéséról vol ői bból céból,hogy kéelepülés kö. rrlségé nem csk kiegészíee, hnemnöszó kellemes őszine hngulbn. Rögzíe. zöi öbboldlúkpcsolkiépíésének le. veleis.., ik' hogy mégebbenz évbenmegláog heőségéről ájékozódjnk.a pilismrói A délelőiprogrmhozíozo vár és benninkeszínjászóársulú.meghívuk néhányórás lálkozón- miközben igyekez. környékénekmegekinése. o jeles öré. csládjá,ölsenek el i Pi. ünk vendégeinkben községünkéleébe egy nészszkemberólhllouk városés vár vendégláóínk lismróon rövidebb-hosszbb idő.az o. kis beekinés dni. kiderül, hogy brái részlees öréneé. Meguduk,hogy még :ni és mi iskolánk igzgőjjövő évben kpcsolokkilkíásáról,nnk érelmé. mrdványibn is impozánsvár épíésé konkréprogrmo, egyeze. ről, érékéról, ső szikségességéről felfogá. V. Bélkezde,mjdCsák Máébirokáb megvlósíhó e... Az oldo, közvelen beszélgeés vésunkzonos. kerül városslegyü.az ő hláluánis. gén. melyben Mgyr KereszMegállpíouk, hogy bizonyárhsz. mé király uljdonávávál. Zsigmondki. énydemokr Mozglomegyikprlmeni noslehe filság,z iskolákifiúságánk rály 1395.benérékes szolgálijulmául képviselóje, reformáusegykáz mgyr brákozásáelősegíeni, z egyházkhív ői. Sári Lászlónk dományoz.a vfuos. lelkipásor,,,grmvölgye'' heilp nekkölcsönös lálkozásámegszervezni. A melyhosszúidőn kereszülbrs vármegye egyik újságírónóje, pedgógusész oni város.fluközöi kiilönbségekellenére- székhelye vol - és vár örénelemfoly. mgyr ársdlomöbb képviselójeve lán lesz elepülések válszoesüleei,z mán sok viszongságonmenkereszíil. A rész- bizkodv foglmzukmeg közöonimgyrmozglmk,ársdlmiszer. örökök Eszergomeleseuán háromízben sen,hogy bizonyárílms ésrósbvezeekés pilismrói önkormányzi és is felrizékvárbásyájárfélholdsloboráságfog kilkulni l,.évváros mgyrsá. ársdlmiéleképviselőiközö is érdeklő. gójuk, de huzmosbbideig egyik lk. g éspilismró kosságközö. désierüle. Mindkéoldlról úgy láuk, lommlsemudákbirokolni.avár kpiá. hogy egyes csládok közö érékes brái nyi és[évvárosuljdonosiközö Dobó A gzdgeseményeksorozáese kpcsoloklkulhnkki. sváqis szerepel.az ó egykorireneszánsz kéornyú plebániemplombn ismém. ksályábn m múzeum működik. gyr Ké kiálmise zá e,melyedr. Beer Miklós Ezek uán ermészees vol lévik A Rákóczi sz- muobe..azl prédikációjáésénekese. kedvesmeghívás, kolikusfilokjúni. líáso mi is megnéziink. bdsághrc idején ismé heves hrcokszin- ink zenei kíséremellei közreműködésé us20.ánláogssnk el hozzájuk'o m. vol helye vár, ngyfigyelemmelhllgák jelenlévóhí. gyr szenmisén város és környéke. vek. Jóleső érzés vol pszlni,hogy z liurgiához kp. AmikorBoyán ge. seniszele befejezével lévikcskk. csolódó közreműnerális1709.benfel kor indulkkifelé,mikorsjnosz uolsó ködésükel egyék mibekellefejezni emp. kelle dj vár, kompelérése még meghiebbé ámenőéneklés, zené. előbb sjnosel. lomi hngversenybe z elsőáldozássl lés. puszío... ünneppéemel v. sárnpo. Reggel h gépkocsivl érkez. {ink Selmicihegység és z poly-völgyi dombság közöi gyönyörű fekvésrl város főerére,hol vendégláóink kö. zül öbben fogd. k bennünke. Az ismerkedés és rövid szemlélődőpihenés uán vlmennyien rész Ebédre2.4 sze. mélyenkénlévi mgyr csládok lák minke vendégül. Miközben z egyreerősödó esóbenegy. másrész indulásrvárunk,uoljárkö. rülnézem ngy Fóéren.Vlhol olvs. m,hogy 1937-benezenérenJánosvi. éáélőjuhnyájjl,lovshuszárokkl,neves szinészekésngyszámúmrikedvelóközre. Déluán g. míiködésével muákbe öbb ezresm. rmszenbenedeki gyrközönségnek. bencés pásággl, nnk öbb, min Éjszkáb hjlomárz ese,mirehz. 900 éves örénel. érünk.trlms,élménydús npvol mö. mével ismerked. göink. Sok hsonlór lennesáikség,mer ünk. Miközben így lkulnk zok bráságok,melyek kiűnő olmácsolás éleünke érzelmekben gzdgbbáeszik' és z eredei ájé. kozáskiegészíé. sé hllguk,kö.. Mírkoo.

6 PLÍSMARTTÍREK E őző séánkon Templom-domb. r érkezünk.szénézni környéken zonbnmár nemudunk.sjnosnem egy várln májusi eső mi, hnem ujságszerkeszésiokból várrrnk egy hónpo. H egy kicsi ovább nézünk,beláunk kolikus emeő világos ésvi. rágos kerjébe.o, z egyik csládi sírbolbn L64 éve pihen Pilismró egyik neves polgár, Bozóki Mihály. Négy évizedenkereszül vol flu níójésnóárius, öbb egyházi kidvány szerzője, külföldi,klssziku. sok mgyrolmácsolój.ugy vélem,... Tehá i állunk reformáus emplomelő. Csk láni, de hllni lig lehez ország(. mi Főucánk forglmá.rnézünk flu,,közponjáb.,,a lávány öröme ésbosszúságo egyránkivál bennünk. Mró ugynúgy,min régiflvk legobbje fo yővíz,pkköré elepede. is Mlom.pkeleinecsk éleővize, később öbb gbonőrlő mlomnk hjóerőbizosío... Az uóbbi időkben folyóvíz egyreöbb elepüléslmégdóskvgyunkemlékének mél. kóink eszéikiélmény, védelemre, ó ápolásávl.leglábbegy áblegygondozásr érdemesérékejelen. kori ház flán, lán egy uc' vgy Nálunk z uóbbi sjnoscsk részben éppenz iskol őizhené meg éshirigz. Azerdőből - ermészees környe. dehené nemesmunkásságá..' zeébő - kilépve kerek lján sok he. lyen gondoz nbozó, szemé,kerí. ésésólk mrdványmellefolydo. Aemeő melle,hol pkvéggál...ami pedig innen láunk belő,le, re megszbdul beonszoríásából, o beon flk kozé szoríoák.or- szépenprkosíoés gondozo Humóln hídíveli á, bizosív ].]'-es nydi ucábnpihenhemeg ekineúforglmáésmindnnyiszormérge- ünk. Csk znemérem,hogy öbb lődésrekészeve gylogosokz kilkíokocsibeálló ellenéremiér érheelenokból mgsr helyeze vn olyngykrnfelúrvuókkeregylogjárómi. ke áll pázsi',? csk ké ogydozó pdo lálok. Előiik bokrok, fák leglábbkémé. eresek.onnn ugynsemminemlá. ni már... Kár! Thlán éppenennek helynekhisóriimúldésáji szépsége,hngulv ezeez író o á,mikor 1851-benMgyrország Geogrp. hii Szóárábn Mrórő ezeke je. gyeze fel:,,eszergomhoz kelere másfélór járásr, gyönyörű vidéken, Dun fe.löl rónságon, egyebü dombon, erdős hegyekől kornyezve láljuk Mróh-o...Réjeijók, bor híres,erdejegyönyörű...'' Több iránybnudunkleereszkedni 3zo yko zjos,nyáron gykrnerhesen forglms, de mi mindennpi éleinkhöz roző ucákb, z isme. rős házk, keríések, kpuk, fák ésvi. rágokközé. Mi mosjobbru, z 1ygosprb váj egykori pincesor egy részé érinve indulunk vissz. Mennyi hngulos régiemlénnó éspjkosvigsság fiíződheeze <hez hrívös,öbb helyen már veszélyesenomldozó bozól benő bejárúpincékhez...tovább nem néhányévehelyreállíokeskeny lépcsőfelé,hnem Szbdság köru érinvemegyünk le képk lákozásához.miközben régi,vgy már álkíoujjáépíe csládi há. Aközségen úl veésekésszőlők zk kozö bllgunkz Ady Endre u. A pk bloldlán lposeejrí uán dunpriíázkeejeűnik fel ci hídig, zon öprengek, vjon hoabc. Egykori szbvány szövekezei i.o fák közö. onnn kisséblr gyn fog kinézninéhányévizedmúl. épüle.prkolójábn öbb uó. Szem. hjóállomási ú másik oldlán ismé v ez z lc, ez z érékes dombol. ben másik oldlon, m már csk fiisöl hivlosnfelhgyo,de né. dl...? részbenprkolón úl kózség egyik hánylelkiismerelenemberállválolegrégibb épüleének, jelenlegigeszzlnul éshogy hllom, eddig bünenyeüzemnekérdekes. éshiheelen, elenülláogoéshsználszemédemégmegmrd. régimgseeje. elep...még néhánylépés éso z Egyeérek község rendezésier. Hozzárgszv pedig egy olyn om mégmegféregymásmelle vénekkészíőivelés Képviselőesii. öböl. rombüzemi épüleszürkepl fede. csendeésnyuglmkereső, zsiák- le dönésével,hogy ez néhányheklével,blklnflávl, mely hosszú mány reméőhorgsz és rozsdás ároserüle.atemplom.domb- még időre, lán véglegön<reee ezf. roncsok,,floáj''.de ki mondjmeg megmrd áji' elepülésszerkezei, lurész.a csokorhoz lozzározik végre, hogy mikor lesz i egyszer épíészei érékeimi gondosésfel. közponi rnsdormáor ái vány, olyn állpo, mely méló Dunk. élenvédelmeérdemel! melye körülszflozás mi már nyrhoz ésvégrez emberi kulúrá,,',á cázni,,semlehe.mindezekhez er. idegenforglm,sporo fogj szolmészeesenhozzáj6m emérdekvilgálni hlms vízfelüle? Az hi. lny,elefonoszlopésvezeék.míg el Kövekező séánkinnenkezdjük. szem' nemcskénvgyok iirelmelen nemfelejem,z iizlee szembenij áraddig is, h n jársz Kedves olvsó, ésállok érelenül bujkáláséshllg. d és pkközöi korláo leglább álljál meg egy kis időre hídnál.tá. ás mi. keő,de lehe,hogy három évevlómszkodjál korlájár és nézz ko. színűlegegy eheruómegnyom. Néhánylépéselőre lépek.tlán rül...erdemes... Nem udom,ki z illeékes,de ideje 0.2 éwel ezelő egy kiláó.pihenő lennemár megcsinálniéslefeseni! lkíounkki i dombeőn.mos Thlálkozunk egyhónpmúlv...

7 PLSMARóT HÍREK ABrák nem Veréb! Avsz folymán Mgyr Mdárni éstermészevédelmi Egyesüleegyigenér. ékeskölözó mdrunk.r hívfel figyelme. A bráposzá. vgy rövidebb nevén brák. verébngyságú, de nnálvlmi. vel kecsesebbszürkemdár.a hímekfeke. 9, ojókpedigsöébrnspkáviselnek. Aprilis elejénérkeznekésokóberbenvo. nulnk vissz éli szállásukr.elsősorbn erdőlkómdár,de z uóbbi években egyre öbben rknkfészkeerdó közelébenfekvő elepülések kerjeiben.fó áblálékuk le. vélevek,hernyók,lepkék.osszel viszon szíveseneszi fekeebodzsöélilbogyó. i. A boróko éve A kori prdicsom leerme övei mos már felszedhejük.a zöld ermések eceessvnyúságnk hsználhók. 33. héuguszus közül élvégénvi. Szobnövényeink Fejezzükbe szmócelepíésé, mer rágzó mrilíszvisszhúzódásáis kezd. későbbüleeplánák kövekezó. jük meg. Hsonlóképpen krácsonyi kk. vsszlmár lig hoznkgyümölcsö. Az új uszis egyrekevésbé önözzük, mindddíg míg virágbimbókmegnemjelennek(ok. szmőcágyások öbbször is önözzük meg,hogy növényekmeggyökeresedéséóber). ésmegerősödésé elősegísük. (18: A hónp ismerebbnévnpji:lon án), Ljos (25.én),Rózs (30.án), Erik Anem megfelelőfjájúfákmoslehe (31.én). ászemezni. Más Acsemegeszólószedésekor csk kifej. Az uóbbi idóben elégsok ucábnjárle ésbeére fiiíökeszüreeljükle. Póol. m mi kis flunkbn.séámközben néz. em z ucák, hízk Az egyik szemem juk szólóben kibomloköözéseke. sír, másik neve.há miérsírz egyik sze. igen lposn. mem? A pincéés présház krísukki' ne űrjük feleslegeslomo.a 'ám ápolln ucrészeke( ház flkmeszeljükle. -elősóder,iizif,roncsuó' mi már öbb A prdicsom, pprik,z uborkön. hónpjovn),megnófüve.oly is lám,hogy z udvrszéprendeze,iszde özéséis folyssuk.anyári fejeskáposzá- szemé(fii, málnszár,sb...) keríésen ól vonjuk meg vize, merfejei felreped- kíviil z úrvn rkv. De szerencsére másik szememneve!gyönyörűvirágos elnének. őkerek, muskális blkok,széprenyírsö. Az elrásrnevelvöröshgymá kezd- vényekéselsöpör jáídák.nézzkörül há. jük felszedni,h lombjmfu elszárdés zdáján, ucrészeden!a Te házd körül sír.e,vgy neve.ezrrjáí flubelivgy hgymnykjól behúzódo. urisszeme?! Avirágoskerben hgymásvirágok is. mémunkádnk. Kisker rov Lányolg sszonyok Nyári virágágyinkuguszusimunkái Süés.fózés z önözés, gyommenesen rás,és szá. Kánikulábn leheőleghideg vgy leg. rd,vgy elhendvirágok elávolíás. lábbis hűvös és könnvű éelekekészí. jzívesebbenválszauguszusközepéő íjgyepeis léesí. sünk.a forró npokon unk egresból, meggybő s más gyü. Ahol ez kedveskis mdármegielenik, heíink' gyümölcsleves. mölcsból készül hideg A óvjuk fészkeike,azpró keri kárevőkfá34. héuguszus húshoz illó sláák válszék óriási: fejesrdhln puszíásávl és hímekkiró Az idős cseresznye-ésmeggyfákmos slá,burgony., ze er.,pprik-,mposz. énekükkel háláljákmegz emberigondoko.. ésuborkslá.de készíheiink sláá ifjísukmeg ész ágk lefiirészelése nyo. prdicsomból'gombából,spárgáml,krfi dás. mán kelekezesebekegondosnzárjuk le olból észöldbbból is, mindig szem elő Hogyncsloghjuk kerünkbe b- fsebkáránnylvgy fémmenesoljfesrv,hogy minélfinombbeceeésszin. ráposzááésvele együ öbbi mdr? ékkel. énfinomoljhsználjunkhozzájuk. Elsősorbnúgy,hogy megfelelőfészkelési Egrcsleves Az őszi krfiol megielenőrózsái ráör leheősége bizosíunkszámuk. Ez legegy lier féligéreegreskevésvízben könnyebbenúgyehejük,hogy kerünk levéllelvédjiikmeg űzó npól, brnu. megfőzünk. Azán ápszíoz.zllk,megsózlásól. zuk, megcukrozzvk, reszel ciromhéjjl hásó - kevésbé zvréshsznosío - ré. ízesíjük.ujr űzre esszük,kevéslíszel Mos elepíheink sóská. szénsűrű mdárvédelmiülevénylkímeghinjük'ejjel ésejfölel fölereszjik, unkki. Acserjékközé ké.háromfá is ele. A bokor és krósbbo folvmosn éshideghelyreállíjú. písünk.leglklmsbbcserjék fgyl, szedhejik. Gyümölcshb (eper,máln,meggy'sár. fekeebodz, hóbogyó,jezsámen, spigbrck,ríbizli,egres...) gumós évelókáüleésének A ideje u. re, glgonysb. Közönséges fjokról guszusmásodikfele.ti1lmélyenne üles. Egy dl megisáíogyümölcs, l dl poí. vn ehászó, melyekkönnyen beszerez. Keményhbbáverjük. sük növényeke,mer szárklján elhe. cukor,l dás fehérje. heők. Közéjiik elepíheóffjokkén lyezkedórügyek,húlmélyen ljbke- Hűjiik. Tálláskor ejszínhbblis kínáj. lucfenyő, kocsányosögy és közönséges hjuk. rülne\ nemhoznkmjdvirágo. Vegyesnyári zö dslá nyírjvsolhó. 35. héuguszus Sós vízbenmegfőzöldborsó, zöldbngyonjó'h keríéseke A gyümölcsösker mégilyenkorugusz. cserjéből, él. bo,krlábé, krfiol,burgonyásláásál. ősövénykén lkíjukki, ésnem csupánz us végénis várlnulelgzosodh. Ez b rkjuk.ami kell, zpeíszekellően föluci fronon,hnem szomszédok feléis. e őznik meg rendszereskpálássl. Már drbolv.sűrűmjonézmárássl leönjük, ígyjelenősenmegnőz erüle,hol m. csk szmócá önözzük, gyümöcsfák mi'krikárvágo zöldpprikávl díszí. ne. drkszívesen bujkálnkáplálékuánés. és cserjéke ink lán fészkeis épíenek benne. Émikezd Besáercei szilv is. Zsu.

8 PLSVÍARTTffnrr Pi ismró késziilőöréneiolvsókönyvébő Szeme vények E jegyzókönyvekból idézünk fel né- mokikus kormány egyesrekciós veze. hány, kor gzdságiéspoliiki he yezé őiról nyerek elnevezés.hogy közsé. jól ükíözó problémá günk kifeléis ki udjmunidemokrikus ésháro4o. felfogásá,szükségvol z ucnevekmeg uguszus24-én képviselőesü. válozásár,,, Ezen rendkívüliülésen le községvgyoni-gzdsági helyzeének képviselóesiile mégegy fonoskérdésről j víásácélozv elhároz, hogyviglmi dönö' nevezeesennól, hogy községdó fog szedni flubn megrendeze ben szervezeésműködő különbözó poliihngversenyek,áncmulságok,muváki párok ésérdekvédelmi szervezeekve1945. július 24.énrendkívüliülésen nyok, cirkuszi elődások bevéeleuán. zeőségi giiból delegálkhívnk gyűlekössze Pilismróképviselőesiileé.Ezenhároz^á un. viglmi szbá yz képviselóesüle gjisoráb,zz z in. ^z rendezni,melysz. kíván nekgji.az ülésenelhngzok figzíő elkészíésével doklássl,hogy,, képviselőesii e áérzi jegyzókönyv nubizonyságszerin köz- bályz megfog mzásár községjegyző mi helyzeszelleméésezenömegszerveségvezeőesüleének ez vol z első össze. j e kpofelhlmzás. zeekenemkívánjkizámi közigzgásjöveele háborúeszendeiköveően. A Hározo esiilenól is, hogy köz. 'ból.'' jegyzőkönyvmegörökíi Rók Jánosköz. ségujjáépíési segélykérelemmel fordul lymódon képviselőesiile megvájelen- legfelsőbb ségibíróenökleével ülésezőesüle hóságokhoz,,, Trefor uc, lszoképviselőkmelle párok ésölévőgiiz lábbikszerin: Erzsébeér,ésDobozy-érnek Treforu. negszervezeekhelyi képviselőivelbővül c és Tisz sván uc Gróf közö részé- ki z lábbi módon: MgyrKommunis BenkovicsJános,BrignGéz,PinérD. András, ifj. Fúzik János, Kmeniczki Mi- nek kőburkollvló elláás''nygiá. Pár 2, SzociáldemokrPár 2, FÉ. hály, Kós sván,lesenszkiswán,dolák mogásáér,zz z indoklássl, hogy Kosz (Földmunkások és Kisbirokosok z országuj. országos Szövesége)l, z UFOSZ (Ujeu. Gergely,FehérJózsef, Nyári János,Benko- ezenz úonkerül beszállíásr oly szükséges bányfésvs- dák ésföldhözjuokországos Szöve. vics sván,ifj. Lik Zsigmond,Urbán l:jos, jáépíéséhez PéekJános,i{. PinérD' János,GulyásFe. úilpf,és ngyforglommielhsz. sége)2, MNDSZ (MgyrNók Demokr. község sjáerejé- ikus Szövesége)2vezeőségigjádele. renc,ifj. GöbölösJános, \orösjózsef,vrg nálódoukjvíásá nemképes. sván Kocsis János, Krkoviczer József ből elvégezeni gálh községiképviselőesülebe. képviselőesülei gok. Tlán cskz idősebbgenerációhozra dönéssirgősmeghozlához fen ozó mróikudják,milyen úszksz felidéze érven vélh úl eően zis hozzájárul, Rendkívüliképviselőesülei ülés,me. újíásiproblémájávl küszködö képvise. hogy Közelláási Kormánybizosz or. lyen részve járási főjegyző is, legfono. lóesiile, hiszen zó z ucneveköbb- szág lkosságánkelláási gondjimegolsbbfeldz újközségi elöljáróság g. ször is megválozk községben. Hiszen dndó,fejdgdézsm bevezeésé hározjinkmegválszás vol. képviselók1948 február 28-án megro el. A prszgzdákbeszolgálásiköe. Aválszás eredményeképp (sic!) lezeségónek z újelöljá. ilésükön dönöek z ponoselszámolásár köz''ucnevek'' őság z lábbi személyekbőlevődö ösz. megválozásáról.a korszerűlen és el. ségben három,ö gbólálló bizoságlére. sze:községibíró:ifj. Lik Dániel vulucnevekmegválozásár közsé. hozásárendeleel képviselóesiile sjá jegyző jvslo, gi erjesze elő hivkozközségiörvénybíró: giiközül. Adönésígyindokolák kép. Dolák Gergely községiközgyám: FehérJózsef v belügyminisáere árgybnhozoren- viselók,,'.egybenigyekezeezen elszá. j vslo e őze- molóbizoságokbleheőleg népiszer. A néwálozási községipénzárnok: FehérJózsef deleére. esen megvi és elfogd helyi Nem- vekeigénybevenni,hogy népmgérse esküdek: BrignGéz, zei poliiki Bizoság, min község szer. megerendelkezés ngyno.u.ti.ni;"","é"" UrbánLjos, ve. TkácsSándor, KrkoviczerJózsef A jvsllpján kövekezó vá ozá. pilismróilkosok sokfogdel képviselóesíile: újnév A jegyzőkönyvben rögzíeék,hogy réginév Gróf Tisz svánucc Rákócá ucc járási fójegyző válszásényé helybentrefor ucc Ady Endre ucc hgyólgudomásulvee. Hegy.rész Szbdság-hegy Az ujjonnmegválszoelöljáróság Ujmró Széchenyiucc községházlklmzoivl Bjcsy-Zsilinszky-ucc - főjegyzó,he. Fbinyiucc lyeesjegyzó,kisbíró,írnok,irodszolg- Erzsébe.ér Közársság-ér képviselóesülejóváhgyásávl, nnk DobozyésTreforuccköze Kereszucc dönései,hározilpjáninéze köz. Dönésé képviselóesile hároz' ségdolgi,gzdságiügyei.ezeke köz. indoklásábnfoglmzmeg:,,ígykelle ségéleé befolyásoló dönésekerögzíi hározni képviselőeslilenek, mer képviselőesüleiülések jegyzőkönyve, képvíselóesüle vlmennyigj beláj, melyeháfonosforrás elepilés öré- hogy régiéselvul ucnevekrészben neémegismerni,kuniszándékozóknk. nem időszerűek,részbenpedig z nidea Komárom.EszergomMegyei -evél. ár vlminz EszergomiBlss Múzeum udományosmunkársink szerkeszésében helyöréneiolvsókönyv készül Pilismróöréneéből. A községlkossá. gánkérdeklődésére mindenbizonnylszá. mo ró köe néhánydokumenumából idézünkfel néhányérdekessége.

XLVIII. évf. 4. szám. www.cserkesz.hu/mcs. szakág. Regösök. cserkészen. a sportra! kanálgép. spenót?! interjú: Mohay Bence. a vizsla.

XLVIII. évf. 4. szám. www.cserkesz.hu/mcs. szakág. Regösök. cserkészen. a sportra! kanálgép. spenót?! interjú: Mohay Bence. a vizsla. XLVIII. évf. 4. szám www.cseresz.hu/mcs szág Regösö cserészen sporr! nálgép spenó?! inerjú: Mohy Bence Demény, vizsl rlom mix cserészhíre 4 becserész Mohy Bence 5 városi dzsungel rlom A vizsl megmondj

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

lássuk mi lesz belőle! Előre, csak előre, kerekes vagányok jota-joti Rudan hálózsákok Hodász bicajra fel! becserkész János intercserkész a vadon szava

lássuk mi lesz belőle! Előre, csak előre, kerekes vagányok jota-joti Rudan hálózsákok Hodász bicajra fel! becserkész János intercserkész a vadon szava XLVII. évf. 4. szám www.cserkesz.hu/mcs becserkz Rud Jáos iercserkz jo-joi vdo szv hálózsákok léleksuli Hodász Adrás Előre, csk előre, lássuk mi lesz belőle! bicjr fel! kerekes vgáyok rlom újr i z mcs!

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja XX. év fo lyam 3. szám Já nos hal ma 2005. március Meg je le nik ha von ta Ára: 100 fo rint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Már ci us 15 üze ne te a ma em be ré nek Vá ro sunk ban a már

Részletesebben

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3.

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3. 1394 2012 XIX. évf. 6. szám l 2012. június l ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A tartalomból Önkormányzati hírek ebben a hónapban is ülésezett önkormányzatunk képviselőtestülete.

Részletesebben

Meghívó. A PRogRAm: 17 órakor gyü le ke ző az ál ta lá nos is ko la előtt, ko szo rú zás a te me tő ben láz ár

Meghívó. A PRogRAm: 17 órakor gyü le ke ző az ál ta lá nos is ko la előtt, ko szo rú zás a te me tő ben láz ár 1394 2012 XIX. évf. 3. szám l 2012. március l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A tartalomból Önkormányzati hírek Bag Nagyközség Önkormányzata 2012. február 23-án tartott kép

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Képeslapok Dunaharasztiról 5. oldal. Mutassuk meg szép kertjeinket 8. oldal. Mûfüves pályák Dunaharasztin 9. oldal

Képeslapok Dunaharasztiról 5. oldal. Mutassuk meg szép kertjeinket 8. oldal. Mûfüves pályák Dunaharasztin 9. oldal XXII. évfolyam 2013. augusztus * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Képeslapok Dunaharasztiról 5. oldal Mutassuk meg szép kertjeinket 8. oldal Mûfüves pályák Dunaharasztin 9. oldal Komoly fejlesztések

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

évezredekkel ezelõtt A 9000 évvel ezelõtt élt õsember a nyírfa gyantáját használta rágóguminak. Svéd archeológusok jutottak erre a következtetésre,

évezredekkel ezelõtt A 9000 évvel ezelõtt élt õsember a nyírfa gyantáját használta rágóguminak. Svéd archeológusok jutottak erre a következtetésre, ilisi vendégkönyv Tvly késõ õsel zöldíves ngynácsülés vol Budpesen melyen ré veem én is A hivlos progrm zárulávl hn zsúfolódv egy öemélyes Fdb nykunkb veük z águ és rendõrök elõ épen mosolyogv kihjounk

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XIX. évfolyam 1. szám 2008. február 21. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben