Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 A \Árói Íírek ru jogrródj Enek Szen svón kir.óyról!r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r ll rl r r r rll r : l l : PlllsilAnónNYÁH : Tisebilelmeghívjuk nyárbúcsúó onéscsládjá pilismrói progrmj ünnepségsoroz rendezvényeire, melynek kövekezó:! Auguszus20. : 11órkor: Pi ismróiíi ok érzenéje me e ünnepi megemlékezés és i kenyérszelés óren. Közársság l 15órkor: AKu urohon műsor. udvrán népiánc együesek : pi ismrói népánccsoporok. lévi, dunbogdányi, visegrádiés l Fel épnek: Kísérdunbogdányifúvószenekr.. r 19órkor:Az eszergomi MoneverdiKórus műsor í udvrán' rosszidőeseén emplombn. rómikolikus! Heckens.ksé y! T Auguszus2l. TT progrm Dunpri erü eén kemping -vro gyerekeknek (lepényevés, órközö Tréfás mrjsor zsákbfuás sb.) órkor: Köszönőésünnepé yes kenyérsze és' gyermekmrisor. 16órkor: A budpesi TÜKORegyües r r. J T ': r! óráig:atükor együes zenés műsor, ánc. 21órkor:TABORTUz. ELÉs.lou.leNEK ÉnezzÉKJiL MAGUKAT - i P L smarótkozség répusrlitestülete ÉspoloÁRMEsTER H VATAL! E r r r r r r r r l l l l l l r lr l l l l l l l l l l l l l l l l l l l r rrll l Í dvezlégyboldog szef s,vónkiróly, Tenépedneknemes reménysége, dvezlégymi megérésünknek Bizon dokor és posol. dvezlégyminden szenségnek Es igzsógnkfényes üköre. Temidhiünk Kriszus Jézusbn, Temidüdvözülünk éskriszusbn kérünk: mádj ez e népedér, módj egyházi szolgálókér is, Hogy egy ellenségse légyen Rgdozó ez e néped kozö. Amen,

2 PLSMARTT HÍREK AKépvíse őesüle munkájáró rulások nem uluk á z M' szám ájár, mivel ngyonkiesik áwezeéknyomvozok íz nkormányz áll elkülöníe nlából. Ezérkeresekmeg minke Kf. számlán ovábbr is kmozó beékénképviselőiésjánloá'k fel elepülés egy A nyári szbdságolásokidején meg- szerepelnek!) másik korszerűenergihordozóvlörénó szokonálkicsi rikábbnülésezez On. Erről z elláásifor. Fggllkozo esiile közkuk hely- elláásánkleheóségé. kormányzképviselőesilee. Ajúnius2-i máról szóló ismereő PoigármeseriHiv. zeével is. esüleiülésköveően, csk július21-én lbnmegekinheó' vol kövekező ülés. Korábbn, még nyár elejénnévelen Június15-én Győri Közúi lgzgóérkeze,hogy öbben - kiknek Ezen polgármeserúr ájékoz bejelenés ságszkembereivel egyezeőhelyszínibe. lkásukb be vn vezeve víz z uci képviselőke és megjelen érdeklődőköz. járásonveekrész Hivl képviselői.a közkuk hsználják locsolásr és uó. ségbeliállmpolgárok leguóbbiülésó Közársság ér- Rákóczi ú Ale- bejárásrárgy örénfonosbbeseményekről,vlmin mosásr.(nevekfelsorolv levélben) kereszezódésében gylogákelóhelyis. vélírók kérék ennek z állponk meg. meghllgák esiilegji z iskol és méel kilkírás vol, melye z iskolás " Az áíás''flu népe''. z óvod vezeóinekbeszámolóiz inéz. szűneésé. gyermekekszilei kérek'(a gylogákelő. ményekben folyó neveló.okómunkáról. A DMRV min z ivóvíz szolgálój hely zókilkíásí kerül.) közöle polgármeserihivlll, hogy Ez köveően rendeleekelkoo Június16.ánz 6vődévzárőérekezle1993.júliusl-ől mindenegyesközkú uán képviselőesiile. hvi 25 köbméerviz e szám 6z ez önkor. én,melyen z Önkormányzrész&ő Ez év februárjábn z oszággyű, és mányzfelé.figyelembevéve közkuk PolgármeserÚr és legyző Asszony ve meglko szociális elláásokrvonko. számá községerileénezkb.hvi 30 ef rész,ádák kékorábbnnyugdíjbvozó örvény. Aörvénylpján. melykere- öbblekidásjelenenez önkormányz nul.óvodi dolgozónlg Sáros Andrásné örvény. z önkormányzoknkmguknk számfu,ezér esiileúgyfogll állás, óvod vezeőnek,ésschndllipónévezekel meglkonisjáhelyi rendeleeikez hogy közkuk számácsökkeneni kell. őhelyeesnek PedgógusSzolgáliEmegyesszociális gondoskodásiformákról.a Csk legfonosbbcsomóponoknál A kédolgozónk Polgármeser és lékérme. helyi rendeleekmeglkoásár örvény emeókbenlegyenközkifolyó. A Óbbi kú Urmegköszöne eddigimunkájáésnyugdíhhónposháridódo,ezérkerül sor leszerelésé kívánz vízm(lné meg kell rendelni. js éveikhezjóerőésegészsége júliusiülésen ervezeekmegárgylásá. Az érinelkosok, kik vízbeköéssel Önkormányznevében.Grulálunk kir. mégnem rendelkeznek,fel kell szólíni fineedolgozóknk! A helyi képviselőesüle kérendele- beköésre,ill. nyilkozniukkell, hogy hj. Június20.án lván járunk (lásd: ciklndók.e vízmáll kiszámlázo y.lz- hink). ben szbályo zz e áások. mennyisége álánydíjkén megfizeni. Az sllgg3.n. 21.) sz. rendelee Júníus23.án z onkormányz Észéő pénzbenésermészeben Ez köveően községcímeréről árgyl PinérDávid és Pirik sván képviselő nyújoszociális elláások helyi szbályozásá, 6/1993, eslile,ésúgyhározo,hogy jelenle. Urk veekrésúz esileígomivszryko. (v. 21.)sz. rendelee személyes gondos- gi'nehéznygihelyzebennemlennecél. los kórházbn megíoérekezleen. Az kodásnyújószociáliselláásolvonko. szerűene pénzá dozni. érekezle émájz eszergomikórház fej. zik. vol, melyhezkórház A ovábbikbn képviselóesile leszésilelreősége községiinkől is nygi segísége vár. megvi éselfogdze sőfelévejesí. Arendeleek helybenszokásosmódon éséről szóló kölségveésibeszámoló, kerülnekkihirdeésre: Június30-án Flusi TurizmusEgyesümjd zár ülésendönö szociális segé. le válszmányi ülése vol Tbányán, Meglálhók községi hirdeőáblá. lyekról, lkásépíési ámogásrólvlmin melynek Önkormányzunkis gs.az kon és Községházfolyosójánelhelyeze épíési elek uljdonb dásáról. egyesülecélj flusi üdüleésben rész. fliújságon. Késóbbilpszáminkbnkivovevő válllkozők, mgánszemélyek segíénosnközöljük rendeleeke. se,ezze együ flusi nrrizmusfellendíé. Rövid hírelq informácíók Az egyebeknpirendipon kereében se megyénken júli. belül. Ennek érdekében képviselóesüledönö z EGOMCOM Június3-án Koly Gábor Úrrl Gyóri us 16.ánvideofilmekészíeiink község. Távközlési RT..ben lévő részvényőkénkvízügyi gzgóságti Szkszmémök. beli flusivendégfogdólól, melyegyben felemeléséről. A korábbn20 ef érékben ségének vezeőjével árgyl Polgármeser községnekis és válllkozó kedvriven. jegyzerészvényen úlovábbi200 ef ér- Ur z oböl környéki Vízügyi lgzgóság dégfogdóknk Ísjó rekám.t[il reklámon ékben vásárolunkrészvényeke. kezelésében lévőfölderüleekönkormány- ez z üdüeési formjónéhányközségbeli ól. lkos nygihelyzeénis jvíh,hiszen A lelefonról mos csk nnyi,hogy zi uljdonbdásfu koncessziókésőbbikiírásmi sjnosz flusivendégfogdás községünkbenévi300 Június4.énésjúlius 6-án PRMAGÁZ 1994.jnuár 15.i háridőrninemud. Kf. képviselőivelárgylk Hivlveze. efjövedelemhárigszjamenes.bővebb juk. Az RT' vezeöiól kpoinformációk ői községvezeékes PB.g ázz örénőe. felvilágosíásés információ végekérjük szerinvlószínűlegféléveskésésre számí. láásáról. Min közfudo Pilismró ésdö. forduljnk PolgármeseriHivlhoz. hunk.(a lkosságáll befizeehozzáj- mös kimrd vezeékes földgázelláásból,

3 PLSMARófl HÍREK nyere. Júliuselejénmegkezdük Táncsics u- rádiós mgnó ésobb.más érékes c vízelvezeó árkánk kiépíésé z o l- ményis lesz. kók nem kis örömére, hiszen évek ó sok problémájelene ezen eriileen cspdékvízelvezeése. során Amunkák végzése ngy segíségz onkormányz számár, hogy közhsznú munkvégzéskereében községbeli munknélküliek végzik z épíés,így z onkormányz kevesebb kölséggcludj megvlósíniez beruházás, munknélküliek pedig segélynélmg. sbbjövedelemhez junk. Jó üemben hldnk inézményeink nyári felújíásimunkái. Auguszus elsó heében z óvodábn is álkíási munkák kezdődek. Akiscsoporos részkerül ál. kíásr,melye remélünk kríásiszüne uán birokbvehenek legkisebbek. Folymosn készülnek omerem kivieli ervei. Auguszus végérerendelke. zésünke á z pozási erv éskezdődhe z érdemi munk, melyben minden közsé. günkérenni kró segíségére számíunk. pénzügyi forrásink leheőséaz épíkezés gésorsjegy kibocsáásávl is jvíni szerenénk.a nyereményekközö színes TV, Amájus?!.iCh ngedy megyeiér. ékelése soránközségiinkelepülésikegó. érel, melye szerveriájábnv.helyezés zők 10 ef+ljulmzk.ezúonkösin. jük meg vlmennyiszervezőnekésrésá. vevőnek közreműködés.jövőre hsonló kívánunk! szereplés Mrói gyerekeksikeres szereplése Embergyerrnekgyermekember Pünkösdkor z eszergomibzilikábnzenésprogrmoszervezeegy C. riívalpívány.a gzdgműsorbn négypilismróinuló,háromleányés egy fiú egyéniszereplésikkel szépsikerérekel. Aszülőkésziskol Az iskol. szülők öbbségelelke mélyénigy érzi- nemcsk gyermek. nek d bizonyívány.a szülői nevelés vló rejefélsikerénekminősíéséől elemleglábbkkorszerepejászikz iskol körüli izglmkbn,min z ény,hogy Íosszelőmeneelveszé. yezei gyermekjövőj é. kkorsok mindenfel uddolgozni,idő. pedig udkérni.dőnkén bensegísége éppen zokválnkny.vgyporosz. ánn6,kik ohonnemsokörődnek gyerekkel.lyenkor z emberbenkrln örekvés dolgozik, hogy másr hárís felelőssége. Ngyon ngybjbkerül z gyermek, kinek z iskoli sikerelenségek mimegromlik szülőkkelvló viszoérzelmi ny. Minden eljesínnényhez háérrevn szükség,ez fe nőre és gyermekreegyránvonkozik.h ez nincs, láb lól kicsúszik lj.éppen elégbj neki, hogy z iskolábn nehéz. ségeivnnk,hemimégohonis el. :usíják. eőlbizosnnemfogjobbn nulni.egyállán: sziilői szereee semmilyenfeléelhez nem leheköni. Egy közelmúlbn végze uszrii vizsgál szerinegyébkén gyerekek TANULMÁNY EREDMÉNYE sem szociálishelyzeiikől,sem szülők fog. llkozásáól' sem z iskolipusól nem fiigg nnyir, min ól, hogy FoGREND. -ALKOZNAK-E VELE Pirik ZsuzsnnésVrgKlin kik szepemberben má z eszergomi gyerekez is. Sz. sván Gimnrázium növendékei Hogynsegíhejük egy ismerelen szer. lesznek. zongorán koli éleben? zőől,,háromnémeánc'' címűnégyke. hogy z isarr kell rászoknunk, zes drbodo elő. Nyári Anikó. kolávl kpcsoloseendőkeegyrein. szepemberben már heedikesnuló kább nélkülünk'önállón végezze,de prőzi beérészolmácsol érheő, h bármikor nehézkérjensegísége, iszkiejéssel. Pászói Péerpedig- ki séggelküszködik' Ez pedigúgyfogiuk idénkpelső oszályosbizonyíwányá ésfigyelemmel elérni,h érdeklődéssel. hegedűjén részleegy Prszkná kísérjiik,hogy mennek dolgok.h fiiel igzol,hogy már nem idegenszá. zeeimegnézmk"vgy udásáellenőmár vonó. rizzi* - meízérerreszükségvn. k. legyenszámonké. kor is minélkevésbé Ezuon is grulálunk eheséges jellege.aszámonkérés z iskoldol. rés gyerekeknek'kívánjuk,hogyz emberi g,miénkz,hogysegísünk. gzdgiőzene mrivelésében érékeke Vnnkolyneseek,mikor z iskoéleükfolymán legyen sok orömük. gykrn pedig szelávl kiéleződik helyze.h gyer. még Szerepléseikkel meknekvn kire ámszkodniohon, hllgóik számár. r ezzenekélmény szeresenaszülők A rosszbizonvíwánvermészeesen nem öröm. De soirklóuuremegyünk, éssziímon. h állndó szemrehányások kérések helyemegpróbálunksegíeni: kinyomozni,mi nem ér,hol kdel, pe. Végezeül mivel vnnknehézségei. dig: nem minden gyereknek vnnk vnnkrosszbb egyformképességei, ésjobb nulók,de eől mégnem lesznek rosszbbvgyjobbemberek.. Hu.Szi - Áou Mrdj meg mgdbn, e egyelen Vós őom. Elrejeedmgd bennem,hol A iok áncol. reje Elb,újlk méységpen Hogy h mjd láo ólmodsz, olősőggá V,áljonz álmom.

4 PLSMARóTÍREK Emlékezés egy gzdg elkűsszonyr Ppp Józsefnérrénkenénireemléke. udákcsk megszerezniz irok,de ü- nnyivigszéserődonekingybánázem'mermegérdemli, hogyfelidézzükz ó relmesenvárk,mer önénynek elege bn. gzdg,nemes éshibeli éleé. Törékeny kell enni.hosszúévekeölöek férjével A Kissáron elölö évekmélvnvomo esében sokenergihlmozódofel. oho. Kissáron,holboldogésszereóemberekől hgyklrénkenéniben. Írlkében sáeree venniük. Nehéz vol kelle búcsú búcsú, náqlhosszúvol z ú,mire pró lépeivel vírági ápolg, állndó kpcsolbn z ABC-hez és posáhozér,vgy flu de rénkenénivágyo szülőflujáb,hol vo z onikkl.sűrűnérkeáekszlová. végére. Tlán soknrészvéel nézék, hogy szépgyermekkoráésfilságáéle.aflu kiából levelekéső sokszormégznpvá. z erósenmeghjloesemilyen fárdsá. szerelmesevol, ennélszebbfluj nincs lszolrájuk.szereeének melege messze go do,de ő boldogneemeg sokszor Dunknymk.mond.Mikor hegyról ávolb is érezeehásá.e kkor. nponez,zv^ésörömmel emlegee, leekine,gyönyörködö csodálosp. pszluk, mikor emeésére egy eli hogyő mennyiszereeveszi körül, milyen norámábn.boldog vol,hogyszépül flu, busszlérkezek kissáróik,kik könnyes figyelmesekéselőzékenyek vele szembez örül z épüló újházknk.amikor felhív- szemmelkísérék el uolsó újár,és ke. emberek,mindenkisegíenikr'a belóle ák z i élóke,hogy szépísemindenki gyelevirágivlboríoákel sírjá.apiliskiárdó szereemelegésoknérezük.p- há7ájá,ó kiilönös gonddlápolvirág. mróikis sok-sokvirágoéskoszorúhoz. nszsosehngzoel jkáról, elégede, ki. i, szépíee ohoná. k, lán nem is vol olyn cslád,ki ne egyensúlyozo éshálás vol. Ngyonbol. Feljánloáklrénkenéninek,hogy z gondolvolnrá' Meghó,hog5lmos,négy dogöregséggeljándékozmegz sen.a nponelkíildikneki,ó megköszin. évuánis mégmindig friss virágok díszíik szorglomnkés szerénységnek vol min. ebéde :sírjá. képe. Kor hjnlbnmár evékenykedee, de nemveeigénybe'mer z mond: z. kerjében,nemcsk mg készíee92 míg keze,lábép'ó el udjkészíeni gényelenségé, szerénységé legjobévesen is z ebédjé, deő mgermelemeg Soknfelkínáluk,hogysegíünkbevásárol. bn kórházbnelölö idó ülözi. Hozzá hozzávlók.sokszoremlegee,hogyz ni, de ó rgszkodo npi mozgáshoz' vol szokv, hogy dunyhávl kródzo, sen segíókész,szereó szomszédokkl Legngyobbboldogságz vol,mikorv. merfázékonyvol, s bizony kórházi pléd emplombmen és sen kevésvol. jándékoz meg,kik figyelmesekésked- sárnponkén vesekvolkveleszemben.hálás vol se- do neki nnyi erő, hogy 200 lépcsó Amikor megláogm ésmegsímogmeghúzódo gíőársinkeszinek éssándornk,kik megudjenni.szerényen z még gondoláis kilálák, iizelőjének uolsó pdbnéslehjofóvel hllgs. m kezé,z jéghidegvol, de világér senigzgyermekevol,ésálln. semkérvolnmégegykró.nem kr, beszerzésé is ók inézék. Soknéssokszor enigéjé. lássák.meghódo,hogy Jézus,kirerábízmgáéssoh hogyigényesnek megláogákő ésó boldog vol, hogy z dó úiárs z orvosokés nővérekmilvenkedvesekés emberekszereeé élveze.rosszsenkiről nemvolegyedül. milyen szereeelveszik oíiri. Vlóbn semmondo'még sokkorholif úságo Kedd éspénekvolz np,mikorúr megeek ére minden, mi emberileg is védelmébe vee,mondván,ók méggyerekek,de késóbbfelnőkorbnmégbüsz. kel: beegekeéskedvesismerósöke láo. megeheó,de sen jobb hzábhív.93 veiinkóle. kékis leheünkrájuk.rgyünk hozzájukü. gomeg.az emberekörülek e láogá. évesvol, mikorbúcsú soknkésmégm,négyévuánis emlege. relmesekésvárjukjó úrérésüke' Adjon z sen csendespihenésneki, ik és ngyon hiányolják. Különösen egy z ó élee. Törvényiszelővol. Emlékszem, mikor filonmegözvegyiilsszonynkhiányzik nekünkpedigálljon példképül ánelepülekszlovákiából, sok uánjárássl z rénkenénivelvló beszélgeés, mi Nyír{KÁro yné Szíileek múl százdbn Pilismróhrmdiklegidősebblkój - Képzeldel, mégmindig szemüveg S EichenwlderJózsefné,ki 1899.benszü. nélkiilírokésolvsok- mondjbüszkén. lee.gizi néniohonábnkeresemfel, bizony,ez ilyen korbnigenngydolog! hollonklányársságábn lálm. Pilismróon Szívesenmeséléleéról:. Gizi néni!nem lálkozunk idősek sziilee.még 11 évessem vol, mikor z évbennpján,lán beegségmi nem uöo szülei- mindkeőugynbbn elveszíee. nevele. Ezuán ngynénje részvenni. kérdezem. Ponosnidézifel eskiivóje npjá' Nyolc hónpigtbányánvolm, szepember28.á, mikor pilismrói Ki lányomnáléscsknéhányheeérkez. emplombnfogdoörök hűsége férjé. emhz. nek. Ez évmájusábnegy bensóséges ün. nepségkereében meg ismé emlékezünk z idősek npjáról'ebből z lklomból köszönöük külön is Pilismró három legidősebblkójá. Közilük z 1899.ben szüleebenkovics János,ki rokoni, lkm,npon Amíg szomszédbn ismerősei csk Bácsikánk szólínk, lám,hogygizi néníreggelőlnpnyug. személyesen is ésávez ünnepségen. áig szine megállás nélkildolgozoz udvron, kerben.ezéris lepódemmeg KözséginkbenVersegi Andrásnészü. mosni láogásomkor,hogy z ágybn lee legrégebben: 1897 okóberében. lálm.gizi nénielmond,mikor hz. Mrgi nénisjnos nem udoeljönni jö Tbányáról,olyn sokdolgozo megemlékezésre. Ahogy fiáól Jóskáól kerben,hogyez eljesenlegyengíee. hllomegy körülbelül 4 éwel ezelői gyengíee beegség le ennyire,ki zér meglepő.a régi Szellemi frissessége mégnponséálz udvrbn,segíségé-évszámok, sok évizeddelezelőiem. vel. lékekeis ponosneleveníifel. Gizi néniólbúcsúzóul megudom,legnlyobb bán,hogy nemud elmenni emplomb.de keriiljön bármilyen hely. zebe is, z olvsó ész imkönyv közelébenmrd. Cslkozvz idósek npi köszöné. seküez, szerkeszóségnevébenénis még sok.sok,pihenéssel elölö évekívánok községünklegidósebbjeinek. Mrgi néni. nek,gizi néninekésjnibácsink. Plrriksván

5 PLSMARóT HÍREK Az hiszem, sokáig emlékezeeslesz veünk készlovák közé beikom. zülünk öbben láhón régiszázdokm. számunkrz júniusivsárnp,melye gyrmisén.a hívekközül soknnemférek gyr vonkozású eseményeí idézőárgy. hrminckeen Felvidéken'éván ölö. be zsúfolásigmegelemplomb.jó fel- k, hivkozások keresiik, melyeke ünk.egy korábbikedvesmeghívásnk e- készülségri, eheséges ésösszeszokofi. szépszámmllálunkis. ünk elege.ugynis mégmájusbn lévi ljinkmodeménekészeneszámiláhó Adéluánbmégbelefér mgyrálmgyrok három képviselője felkerese érdeklődéssel hllgák jelenlévők,mely lános iskolábnmegrendeze bráibeszél. községünkönkormányziésegyháziveze- z lklom áhiá, miszériumngysze. geés. A ovábbi kpcsol épíéséról vol ői bból céból,hogy kéelepülés kö. rrlségé nem csk kiegészíee, hnemnöszó kellemes őszine hngulbn. Rögzíe. zöi öbboldlúkpcsolkiépíésének le. veleis.., ik' hogy mégebbenz évbenmegláog heőségéről ájékozódjnk.a pilismrói A délelőiprogrmhozíozo vár és benninkeszínjászóársulú.meghívuk néhányórás lálkozón- miközben igyekez. környékénekmegekinése. o jeles öré. csládjá,ölsenek el i Pi. ünk vendégeinkben községünkéleébe egy nészszkemberólhllouk városés vár vendégláóínk lismróon rövidebb-hosszbb idő.az o. kis beekinés dni. kiderül, hogy brái részlees öréneé. Meguduk,hogy még :ni és mi iskolánk igzgőjjövő évben kpcsolokkilkíásáról,nnk érelmé. mrdványibn is impozánsvár épíésé konkréprogrmo, egyeze. ről, érékéról, ső szikségességéről felfogá. V. Bélkezde,mjdCsák Máébirokáb megvlósíhó e... Az oldo, közvelen beszélgeés vésunkzonos. kerül városslegyü.az ő hláluánis. gén. melyben Mgyr KereszMegállpíouk, hogy bizonyárhsz. mé király uljdonávávál. Zsigmondki. énydemokr Mozglomegyikprlmeni noslehe filság,z iskolákifiúságánk rály 1395.benérékes szolgálijulmául képviselóje, reformáusegykáz mgyr brákozásáelősegíeni, z egyházkhív ői. Sári Lászlónk dományoz.a vfuos. lelkipásor,,,grmvölgye'' heilp nekkölcsönös lálkozásámegszervezni. A melyhosszúidőn kereszülbrs vármegye egyik újságírónóje, pedgógusész oni város.fluközöi kiilönbségekellenére- székhelye vol - és vár örénelemfoly. mgyr ársdlomöbb képviselójeve lán lesz elepülések válszoesüleei,z mán sok viszongságonmenkereszíil. A rész- bizkodv foglmzukmeg közöonimgyrmozglmk,ársdlmiszer. örökök Eszergomeleseuán háromízben sen,hogy bizonyárílms ésrósbvezeekés pilismrói önkormányzi és is felrizékvárbásyájárfélholdsloboráságfog kilkulni l,.évváros mgyrsá. ársdlmiéleképviselőiközö is érdeklő. gójuk, de huzmosbbideig egyik lk. g éspilismró kosságközö. désierüle. Mindkéoldlról úgy láuk, lommlsemudákbirokolni.avár kpiá. hogy egyes csládok közö érékes brái nyi és[évvárosuljdonosiközö Dobó A gzdgeseményeksorozáese kpcsoloklkulhnkki. sváqis szerepel.az ó egykorireneszánsz kéornyú plebániemplombn ismém. ksályábn m múzeum működik. gyr Ké kiálmise zá e,melyedr. Beer Miklós Ezek uán ermészees vol lévik A Rákóczi sz- muobe..azl prédikációjáésénekese. kedvesmeghívás, kolikusfilokjúni. líáso mi is megnéziink. bdsághrc idején ismé heves hrcokszin- ink zenei kíséremellei közreműködésé us20.ánláogssnk el hozzájuk'o m. vol helye vár, ngyfigyelemmelhllgák jelenlévóhí. gyr szenmisén város és környéke. vek. Jóleső érzés vol pszlni,hogy z liurgiához kp. AmikorBoyán ge. seniszele befejezével lévikcskk. csolódó közreműnerális1709.benfel kor indulkkifelé,mikorsjnosz uolsó ködésükel egyék mibekellefejezni emp. kelle dj vár, kompelérése még meghiebbé ámenőéneklés, zené. előbb sjnosel. lomi hngversenybe z elsőáldozássl lés. puszío... ünneppéemel v. sárnpo. Reggel h gépkocsivl érkez. {ink Selmicihegység és z poly-völgyi dombság közöi gyönyörű fekvésrl város főerére,hol vendégláóink kö. zül öbben fogd. k bennünke. Az ismerkedés és rövid szemlélődőpihenés uán vlmennyien rész Ebédre2.4 sze. mélyenkénlévi mgyr csládok lák minke vendégül. Miközben z egyreerősödó esóbenegy. másrész indulásrvárunk,uoljárkö. rülnézem ngy Fóéren.Vlhol olvs. m,hogy 1937-benezenérenJánosvi. éáélőjuhnyájjl,lovshuszárokkl,neves szinészekésngyszámúmrikedvelóközre. Déluán g. míiködésével muákbe öbb ezresm. rmszenbenedeki gyrközönségnek. bencés pásággl, nnk öbb, min Éjszkáb hjlomárz ese,mirehz. 900 éves örénel. érünk.trlms,élménydús npvol mö. mével ismerked. göink. Sok hsonlór lennesáikség,mer ünk. Miközben így lkulnk zok bráságok,melyek kiűnő olmácsolás éleünke érzelmekben gzdgbbáeszik' és z eredei ájé. kozáskiegészíé. sé hllguk,kö.. Mírkoo.

6 PLÍSMARTTÍREK E őző séánkon Templom-domb. r érkezünk.szénézni környéken zonbnmár nemudunk.sjnosnem egy várln májusi eső mi, hnem ujságszerkeszésiokból várrrnk egy hónpo. H egy kicsi ovább nézünk,beláunk kolikus emeő világos ésvi. rágos kerjébe.o, z egyik csládi sírbolbn L64 éve pihen Pilismró egyik neves polgár, Bozóki Mihály. Négy évizedenkereszül vol flu níójésnóárius, öbb egyházi kidvány szerzője, külföldi,klssziku. sok mgyrolmácsolój.ugy vélem,... Tehá i állunk reformáus emplomelő. Csk láni, de hllni lig lehez ország(. mi Főucánk forglmá.rnézünk flu,,közponjáb.,,a lávány öröme ésbosszúságo egyránkivál bennünk. Mró ugynúgy,min régiflvk legobbje fo yővíz,pkköré elepede. is Mlom.pkeleinecsk éleővize, később öbb gbonőrlő mlomnk hjóerőbizosío... Az uóbbi időkben folyóvíz egyreöbb elepüléslmégdóskvgyunkemlékének mél. kóink eszéikiélmény, védelemre, ó ápolásávl.leglábbegy áblegygondozásr érdemesérékejelen. kori ház flán, lán egy uc' vgy Nálunk z uóbbi sjnoscsk részben éppenz iskol őizhené meg éshirigz. Azerdőből - ermészees környe. dehené nemesmunkásságá..' zeébő - kilépve kerek lján sok he. lyen gondoz nbozó, szemé,kerí. ésésólk mrdványmellefolydo. Aemeő melle,hol pkvéggál...ami pedig innen láunk belő,le, re megszbdul beonszoríásából, o beon flk kozé szoríoák.or- szépenprkosíoés gondozo Humóln hídíveli á, bizosív ].]'-es nydi ucábnpihenhemeg ekineúforglmáésmindnnyiszormérge- ünk. Csk znemérem,hogy öbb lődésrekészeve gylogosokz kilkíokocsibeálló ellenéremiér érheelenokból mgsr helyeze vn olyngykrnfelúrvuókkeregylogjárómi. ke áll pázsi',? csk ké ogydozó pdo lálok. Előiik bokrok, fák leglábbkémé. eresek.onnn ugynsemminemlá. ni már... Kár! Thlán éppenennek helynekhisóriimúldésáji szépsége,hngulv ezeez író o á,mikor 1851-benMgyrország Geogrp. hii Szóárábn Mrórő ezeke je. gyeze fel:,,eszergomhoz kelere másfélór járásr, gyönyörű vidéken, Dun fe.löl rónságon, egyebü dombon, erdős hegyekől kornyezve láljuk Mróh-o...Réjeijók, bor híres,erdejegyönyörű...'' Több iránybnudunkleereszkedni 3zo yko zjos,nyáron gykrnerhesen forglms, de mi mindennpi éleinkhöz roző ucákb, z isme. rős házk, keríések, kpuk, fák ésvi. rágokközé. Mi mosjobbru, z 1ygosprb váj egykori pincesor egy részé érinve indulunk vissz. Mennyi hngulos régiemlénnó éspjkosvigsság fiíződheeze <hez hrívös,öbb helyen már veszélyesenomldozó bozól benő bejárúpincékhez...tovább nem néhányévehelyreállíokeskeny lépcsőfelé,hnem Szbdság köru érinvemegyünk le képk lákozásához.miközben régi,vgy már álkíoujjáépíe csládi há. Aközségen úl veésekésszőlők zk kozö bllgunkz Ady Endre u. A pk bloldlán lposeejrí uán dunpriíázkeejeűnik fel ci hídig, zon öprengek, vjon hoabc. Egykori szbvány szövekezei i.o fák közö. onnn kisséblr gyn fog kinézninéhányévizedmúl. épüle.prkolójábn öbb uó. Szem. hjóállomási ú másik oldlán ismé v ez z lc, ez z érékes dombol. ben másik oldlon, m már csk fiisöl hivlosnfelhgyo,de né. dl...? részbenprkolón úl kózség egyik hánylelkiismerelenemberállválolegrégibb épüleének, jelenlegigeszzlnul éshogy hllom, eddig bünenyeüzemnekérdekes. éshiheelen, elenülláogoéshsználszemédemégmegmrd. régimgseeje. elep...még néhánylépés éso z Egyeérek község rendezésier. Hozzárgszv pedig egy olyn om mégmegféregymásmelle vénekkészíőivelés Képviselőesii. öböl. rombüzemi épüleszürkepl fede. csendeésnyuglmkereső, zsiák- le dönésével,hogy ez néhányheklével,blklnflávl, mely hosszú mány reméőhorgsz és rozsdás ároserüle.atemplom.domb- még időre, lán véglegön<reee ezf. roncsok,,floáj''.de ki mondjmeg megmrd áji' elepülésszerkezei, lurész.a csokorhoz lozzározik végre, hogy mikor lesz i egyszer épíészei érékeimi gondosésfel. közponi rnsdormáor ái vány, olyn állpo, mely méló Dunk. élenvédelmeérdemel! melye körülszflozás mi már nyrhoz ésvégrez emberi kulúrá,,',á cázni,,semlehe.mindezekhez er. idegenforglm,sporo fogj szolmészeesenhozzáj6m emérdekvilgálni hlms vízfelüle? Az hi. lny,elefonoszlopésvezeék.míg el Kövekező séánkinnenkezdjük. szem' nemcskénvgyok iirelmelen nemfelejem,z iizlee szembenij áraddig is, h n jársz Kedves olvsó, ésállok érelenül bujkáláséshllg. d és pkközöi korláo leglább álljál meg egy kis időre hídnál.tá. ás mi. keő,de lehe,hogy három évevlómszkodjál korlájár és nézz ko. színűlegegy eheruómegnyom. Néhánylépéselőre lépek.tlán rül...erdemes... Nem udom,ki z illeékes,de ideje 0.2 éwel ezelő egy kiláó.pihenő lennemár megcsinálniéslefeseni! lkíounkki i dombeőn.mos Thlálkozunk egyhónpmúlv...

7 PLSMARóT HÍREK ABrák nem Veréb! Avsz folymán Mgyr Mdárni éstermészevédelmi Egyesüleegyigenér. ékeskölözó mdrunk.r hívfel figyelme. A bráposzá. vgy rövidebb nevén brák. verébngyságú, de nnálvlmi. vel kecsesebbszürkemdár.a hímekfeke. 9, ojókpedigsöébrnspkáviselnek. Aprilis elejénérkeznekésokóberbenvo. nulnk vissz éli szállásukr.elsősorbn erdőlkómdár,de z uóbbi években egyre öbben rknkfészkeerdó közelébenfekvő elepülések kerjeiben.fó áblálékuk le. vélevek,hernyók,lepkék.osszel viszon szíveseneszi fekeebodzsöélilbogyó. i. A boróko éve A kori prdicsom leerme övei mos már felszedhejük.a zöld ermések eceessvnyúságnk hsználhók. 33. héuguszus közül élvégénvi. Szobnövényeink Fejezzükbe szmócelepíésé, mer rágzó mrilíszvisszhúzódásáis kezd. későbbüleeplánák kövekezó. jük meg. Hsonlóképpen krácsonyi kk. vsszlmár lig hoznkgyümölcsö. Az új uszis egyrekevésbé önözzük, mindddíg míg virágbimbókmegnemjelennek(ok. szmőcágyások öbbször is önözzük meg,hogy növényekmeggyökeresedéséóber). ésmegerősödésé elősegísük. (18: A hónp ismerebbnévnpji:lon án), Ljos (25.én),Rózs (30.án), Erik Anem megfelelőfjájúfákmoslehe (31.én). ászemezni. Más Acsemegeszólószedésekor csk kifej. Az uóbbi idóben elégsok ucábnjárle ésbeére fiiíökeszüreeljükle. Póol. m mi kis flunkbn.séámközben néz. em z ucák, hízk Az egyik szemem juk szólóben kibomloköözéseke. sír, másik neve.há miérsírz egyik sze. igen lposn. mem? A pincéés présház krísukki' ne űrjük feleslegeslomo.a 'ám ápolln ucrészeke( ház flkmeszeljükle. -elősóder,iizif,roncsuó' mi már öbb A prdicsom, pprik,z uborkön. hónpjovn),megnófüve.oly is lám,hogy z udvrszéprendeze,iszde özéséis folyssuk.anyári fejeskáposzá- szemé(fii, málnszár,sb...) keríésen ól vonjuk meg vize, merfejei felreped- kíviil z úrvn rkv. De szerencsére másik szememneve!gyönyörűvirágos elnének. őkerek, muskális blkok,széprenyírsö. Az elrásrnevelvöröshgymá kezd- vényekéselsöpör jáídák.nézzkörül há. jük felszedni,h lombjmfu elszárdés zdáján, ucrészeden!a Te házd körül sír.e,vgy neve.ezrrjáí flubelivgy hgymnykjól behúzódo. urisszeme?! Avirágoskerben hgymásvirágok is. mémunkádnk. Kisker rov Lányolg sszonyok Nyári virágágyinkuguszusimunkái Süés.fózés z önözés, gyommenesen rás,és szá. Kánikulábn leheőleghideg vgy leg. rd,vgy elhendvirágok elávolíás. lábbis hűvös és könnvű éelekekészí. jzívesebbenválszauguszusközepéő íjgyepeis léesí. sünk.a forró npokon unk egresból, meggybő s más gyü. Ahol ez kedveskis mdármegielenik, heíink' gyümölcsleves. mölcsból készül hideg A óvjuk fészkeike,azpró keri kárevőkfá34. héuguszus húshoz illó sláák válszék óriási: fejesrdhln puszíásávl és hímekkiró Az idős cseresznye-ésmeggyfákmos slá,burgony., ze er.,pprik-,mposz. énekükkel háláljákmegz emberigondoko.. ésuborkslá.de készíheiink sláá ifjísukmeg ész ágk lefiirészelése nyo. prdicsomból'gombából,spárgáml,krfi dás. mán kelekezesebekegondosnzárjuk le olból észöldbbból is, mindig szem elő Hogyncsloghjuk kerünkbe b- fsebkáránnylvgy fémmenesoljfesrv,hogy minélfinombbeceeésszin. ráposzááésvele együ öbbi mdr? ékkel. énfinomoljhsználjunkhozzájuk. Elsősorbnúgy,hogy megfelelőfészkelési Egrcsleves Az őszi krfiol megielenőrózsái ráör leheősége bizosíunkszámuk. Ez legegy lier féligéreegreskevésvízben könnyebbenúgyehejük,hogy kerünk levéllelvédjiikmeg űzó npól, brnu. megfőzünk. Azán ápszíoz.zllk,megsózlásól. zuk, megcukrozzvk, reszel ciromhéjjl hásó - kevésbé zvréshsznosío - ré. ízesíjük.ujr űzre esszük,kevéslíszel Mos elepíheink sóská. szénsűrű mdárvédelmiülevénylkímeghinjük'ejjel ésejfölel fölereszjik, unkki. Acserjékközé ké.háromfá is ele. A bokor és krósbbo folvmosn éshideghelyreállíjú. písünk.leglklmsbbcserjék fgyl, szedhejik. Gyümölcshb (eper,máln,meggy'sár. fekeebodz, hóbogyó,jezsámen, spigbrck,ríbizli,egres...) gumós évelókáüleésének A ideje u. re, glgonysb. Közönséges fjokról guszusmásodikfele.ti1lmélyenne üles. Egy dl megisáíogyümölcs, l dl poí. vn ehászó, melyekkönnyen beszerez. Keményhbbáverjük. sük növényeke,mer szárklján elhe. cukor,l dás fehérje. heők. Közéjiik elepíheóffjokkén lyezkedórügyek,húlmélyen ljbke- Hűjiik. Tálláskor ejszínhbblis kínáj. lucfenyő, kocsányosögy és közönséges hjuk. rülne\ nemhoznkmjdvirágo. Vegyesnyári zö dslá nyírjvsolhó. 35. héuguszus Sós vízbenmegfőzöldborsó, zöldbngyonjó'h keríéseke A gyümölcsösker mégilyenkorugusz. cserjéből, él. bo,krlábé, krfiol,burgonyásláásál. ősövénykén lkíjukki, ésnem csupánz us végénis várlnulelgzosodh. Ez b rkjuk.ami kell, zpeíszekellően föluci fronon,hnem szomszédok feléis. e őznik meg rendszereskpálássl. Már drbolv.sűrűmjonézmárássl leönjük, ígyjelenősenmegnőz erüle,hol m. csk szmócá önözzük, gyümöcsfák mi'krikárvágo zöldpprikávl díszí. ne. drkszívesen bujkálnkáplálékuánés. és cserjéke ink lán fészkeis épíenek benne. Émikezd Besáercei szilv is. Zsu.

8 PLSVÍARTTffnrr Pi ismró késziilőöréneiolvsókönyvébő Szeme vények E jegyzókönyvekból idézünk fel né- mokikus kormány egyesrekciós veze. hány, kor gzdságiéspoliiki he yezé őiról nyerek elnevezés.hogy közsé. jól ükíözó problémá günk kifeléis ki udjmunidemokrikus ésháro4o. felfogásá,szükségvol z ucnevekmeg uguszus24-én képviselőesü. válozásár,,, Ezen rendkívüliülésen le községvgyoni-gzdsági helyzeének képviselóesiile mégegy fonoskérdésről j víásácélozv elhároz, hogyviglmi dönö' nevezeesennól, hogy községdó fog szedni flubn megrendeze ben szervezeésműködő különbözó poliihngversenyek,áncmulságok,muváki párok ésérdekvédelmi szervezeekve1945. július 24.énrendkívüliülésen nyok, cirkuszi elődások bevéeleuán. zeőségi giiból delegálkhívnk gyűlekössze Pilismróképviselőesiileé.Ezenhároz^á un. viglmi szbá yz képviselóesüle gjisoráb,zz z in. ^z rendezni,melysz. kíván nekgji.az ülésenelhngzok figzíő elkészíésével doklássl,hogy,, képviselőesii e áérzi jegyzókönyv nubizonyságszerin köz- bályz megfog mzásár községjegyző mi helyzeszelleméésezenömegszerveségvezeőesüleének ez vol z első össze. j e kpofelhlmzás. zeekenemkívánjkizámi közigzgásjöveele háborúeszendeiköveően. A Hározo esiilenól is, hogy köz. 'ból.'' jegyzőkönyvmegörökíi Rók Jánosköz. ségujjáépíési segélykérelemmel fordul lymódon képviselőesiile megvájelen- legfelsőbb ségibíróenökleével ülésezőesüle hóságokhoz,,, Trefor uc, lszoképviselőkmelle párok ésölévőgiiz lábbikszerin: Erzsébeér,ésDobozy-érnek Treforu. negszervezeekhelyi képviselőivelbővül c és Tisz sván uc Gróf közö részé- ki z lábbi módon: MgyrKommunis BenkovicsJános,BrignGéz,PinérD. András, ifj. Fúzik János, Kmeniczki Mi- nek kőburkollvló elláás''nygiá. Pár 2, SzociáldemokrPár 2, FÉ. hály, Kós sván,lesenszkiswán,dolák mogásáér,zz z indoklássl, hogy Kosz (Földmunkások és Kisbirokosok z országuj. országos Szövesége)l, z UFOSZ (Ujeu. Gergely,FehérJózsef, Nyári János,Benko- ezenz úonkerül beszállíásr oly szükséges bányfésvs- dák ésföldhözjuokországos Szöve. vics sván,ifj. Lik Zsigmond,Urbán l:jos, jáépíéséhez PéekJános,i{. PinérD' János,GulyásFe. úilpf,és ngyforglommielhsz. sége)2, MNDSZ (MgyrNók Demokr. község sjáerejé- ikus Szövesége)2vezeőségigjádele. renc,ifj. GöbölösJános, \orösjózsef,vrg nálódoukjvíásá nemképes. sván Kocsis János, Krkoviczer József ből elvégezeni gálh községiképviselőesülebe. képviselőesülei gok. Tlán cskz idősebbgenerációhozra dönéssirgősmeghozlához fen ozó mróikudják,milyen úszksz felidéze érven vélh úl eően zis hozzájárul, Rendkívüliképviselőesülei ülés,me. újíásiproblémájávl küszködö képvise. hogy Közelláási Kormánybizosz or. lyen részve járási főjegyző is, legfono. lóesiile, hiszen zó z ucneveköbb- szág lkosságánkelláási gondjimegolsbbfeldz újközségi elöljáróság g. ször is megválozk községben. Hiszen dndó,fejdgdézsm bevezeésé hározjinkmegválszás vol. képviselók1948 február 28-án megro el. A prszgzdákbeszolgálásiköe. Aválszás eredményeképp (sic!) lezeségónek z újelöljá. ilésükön dönöek z ponoselszámolásár köz''ucnevek'' őság z lábbi személyekbőlevődö ösz. megválozásáról.a korszerűlen és el. ségben három,ö gbólálló bizoságlére. sze:községibíró:ifj. Lik Dániel vulucnevekmegválozásár közsé. hozásárendeleel képviselóesiile sjá jegyző jvslo, gi erjesze elő hivkozközségiörvénybíró: giiközül. Adönésígyindokolák kép. Dolák Gergely községiközgyám: FehérJózsef v belügyminisáere árgybnhozoren- viselók,,'.egybenigyekezeezen elszá. j vslo e őze- molóbizoságokbleheőleg népiszer. A néwálozási községipénzárnok: FehérJózsef deleére. esen megvi és elfogd helyi Nem- vekeigénybevenni,hogy népmgérse esküdek: BrignGéz, zei poliiki Bizoság, min község szer. megerendelkezés ngyno.u.ti.ni;"","é"" UrbánLjos, ve. TkácsSándor, KrkoviczerJózsef A jvsllpján kövekezó vá ozá. pilismróilkosok sokfogdel képviselóesíile: újnév A jegyzőkönyvben rögzíeék,hogy réginév Gróf Tisz svánucc Rákócá ucc járási fójegyző válszásényé helybentrefor ucc Ady Endre ucc hgyólgudomásulvee. Hegy.rész Szbdság-hegy Az ujjonnmegválszoelöljáróság Ujmró Széchenyiucc községházlklmzoivl Bjcsy-Zsilinszky-ucc - főjegyzó,he. Fbinyiucc lyeesjegyzó,kisbíró,írnok,irodszolg- Erzsébe.ér Közársság-ér képviselóesülejóváhgyásávl, nnk DobozyésTreforuccköze Kereszucc dönései,hározilpjáninéze köz. Dönésé képviselóesile hároz' ségdolgi,gzdságiügyei.ezeke köz. indoklásábnfoglmzmeg:,,ígykelle ségéleé befolyásoló dönésekerögzíi hározni képviselőeslilenek, mer képviselőesüleiülések jegyzőkönyve, képvíselóesüle vlmennyigj beláj, melyeháfonosforrás elepilés öré- hogy régiéselvul ucnevekrészben neémegismerni,kuniszándékozóknk. nem időszerűek,részbenpedig z nidea Komárom.EszergomMegyei -evél. ár vlminz EszergomiBlss Múzeum udományosmunkársink szerkeszésében helyöréneiolvsókönyv készül Pilismróöréneéből. A községlkossá. gánkérdeklődésére mindenbizonnylszá. mo ró köe néhánydokumenumából idézünkfel néhányérdekessége.

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 27., szerda 164. szám 1. kö tet* TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXXIII. tv. A fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft

29. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 13., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 13., kedd 29. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 39/2007. (III. 13.) Korm. r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazga

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. ÁPRILIS 18. ÁRA: 1127 Ft A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 50/2006. (III. 14.) Korm. r. A he lyi ön kor mány za tok ál tal 2004. év ben jog ta

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági erülefejleszés Szomhely 86-87.sz. főuk körforglmú csomóponján Némeh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhely Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség közponj, legjelenõse ngyváros. Egyenlő ávolságr

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Mozdulj a klímáért! 2015. október 5 9. A kampányhét eredményei. 5 6 7 8 9 1o

Mozdulj a klímáért! 2015. október 5 9. A kampányhét eredményei. 5 6 7 8 9 1o 015. okóber 5 9. A kmpányhé eredményei 015 Fejleszés Mgyrországi Éghjlvédelmi Szöveség www.eghjlvedelmiszoveseg.hu Reflex Környezevédő Egyesüle www.reflexegyesule.hu Mgyrországon 7 iskol 1 791 diákj összesen

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 20., kedd 164. szám Ára: 2438, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: CXLIV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság és az In di ai Köz tár sa ság kö zött a ket tõs

Részletesebben