MAXlMUS avagy ejnö"kválasztás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAXlMUS avagy ejnö"kválasztás"

Átírás

1 I XVIII, évfolyam, 3. SZáDL ritk ~~dbi T~áska - E~~ r T-' - -" --. CIRCUS MAXlMUS avagy ejnö"kválasztás A 2000 év sok minden ~ékezates dolgot hozott eddig. tlnnepeltük azt, hogy egy uj évezredbe léptünk. - Vd magyarok még külön ünnepelhettük 1000 éves államiságunkat Persze, a nagy világ ezt alig akarta tudomásul venni Egy kis nép állama több mint ezer évet élt le sok me gprooolta tá sban a Kárpát medencében. Pedig az elmult évszázadok során éppen elég gyakran próbálták nemzetünket megtizedelni, és a körülöttünk éiő népek megsemmisiteni a nyugati nagy hatalmak segitségével. Beigazolódott igen sokszor gróf Széchenyi István mondása, hmgy - egyedül vagyunk., ~~gyarorszáqon lejárt a madátuma a köztársasági elnö"knek, Arpi bácsinak. Az uj elnökj eliiltre szavazott a parlament és igy már azt be. is iktatták hivatalába. Róla röviden csak annyit tudok, hogy pártonkivüli. Mondjuk ez egy jó pont. Egy öt gyermekes szegény. dun~tili parasztcsaládból származik. Az Antall kormány ide!én miniszter is volt.magas képzettségü egyetemi tanár és a.neve : M á&--l- F,erenc Az USA-ban is volt most november?-én szavazás az uj elnökre.$ alelnö"kre janu!írje óta élek az USA-ban s mióta állampolgár vagyok eddig minden elnöhálasztásban részt vettem.i~y eleget tettem szavazatbeli kötelességemnek. Az idén azpnban minden másképpen törtent. A konzervativ elnök és alelnökké jelölttel szenmen egy liberális- orthodox kettős indult, hogy elfoglalja majd a Fehér Háxat. A szavazás nagyon erős és izgalmas volt, hisz legtöbb államban fej- fej mellett futottak a jelöltek. A szavazatok összes~olásának utólj~r~maradt Flori~ állam. ~ Nagy figyelemmel. és feszültséggel néxtem a TV-n, mgy hogyan is alakul a küzdelem.az óra éjfél utan 2.15-öt mutat.::;tt, amiior a TV bemondója röviden közölte, Mgy- az USA ujonnan megválaszbtt elnöke ';eor.ge- <l. -BuSlit.. Ezután nyugodtan zgrtam le a TV-t és tértem nugovóra. Y~snap reggel axtán nagy meglepet~semre a TV állomásök egymásut~ mondták be,hogy ~ floridai szavaxatok sz~á~sa érvénytelen, mert a demokraták azt megtámadtán. A szavazatok ~számolását követelték~ majd ujabb szavazatszrumolást r91ytattak, de eredmény ~em született. Sót mé g az e~sz szavazást biróság elé is viszik. Ma már november 39. van s még mindig nincs megválaszbtt elnöke az USA-nak. CIRCUS MAXIMUS - I / csend-őr-szemt.

2 - 2.- Lovasooendól'Ök. L 6 ~ r ver é s I vitéz Baranchi Taméska Indre.1 Még Nyiregyh~dn, mint a 12. sz."~kbczi Ferenc" gyalogezred parancsnok6t ismertem meg vitéz ~emerey Mérton ezredest. Igazi "vaskalapos" baka tiszt volt.- Két slicces zubbonyt viselt félara3ds tüzfal gall~rral s a fekete sapk~ja emeletes dobostort~hoz hasonlitott.csizm~ja pedig a lacsony kéreggel, mint egy dobkályha, ~gy nézett ki.- Mi tllzérek nagyon sajn~ltuk a bakékat, hogy ilyen parancsokot kaptak. Az idb m~lt s elbbb tébornok, majd altébor~errlett v.fuéz Nemerey!'l~rton'bbl s igy nell'ezte ki a Korm~nyz6 ttr a N.Kiz- Csendc>rseg Felülelöjévé.Most mftg a bak~k Brvendeztftk s a csendörbknek gyult meg vele a bajuk.- M~r a Bosz8rm~n1.i ~ti Csendortiszti Tanfolyamon is elég sokszor megjelent, hogy meggyözodjbn arrbl, milyen is lesz a j8v8 csendörtissti nemzedékigr. elég gyakran jelent meg 6~inkon, a mi nagy örömünkre. Még ma is j6l emlékszem egyik alkalomra, amikor a két bra közötti szünetben bejc>tt és az ablakk~linysére akasztotta t~bornoki ~penyét. tppen BTK 6rénk lett volna,s a belepc> H~~ray Ferenc alezredes ur,-amint megpillantotta a piros bblesll köpenyt, vigyézba merevedett s llnnepélye~ sen meghajlot~aköpeny felé. Mi pedig viszzafolyott mosollyal kisértük ezt a komoly tiszteletadást A Nyfregyh~zi CsendBr ~sztély, NyÍregyhézi Szárny~hoz kerültem, mint hadnagy.szülövárosom volt s itt igen sok jb baratom és ~smer~ som élt. Itt szolg~ltam a tfizéreknél s a huszarok között is akadt egyk~t baratom. Hisz két ~~s lltegunk s 8 fedeles lovardank is a huszárezred laktanyájéban volt.igy kettös volt az 8röm8m, hogy Ny!regyhézérs helyeztek_~

3 Jippen egy tisztifut4rt kellett. Kass~ra -knldeni. Lovas Nagy Istvin alezredes obzt4lyparsncsnokom 681 d8nt6tt, hogy. azt ~n vigyem; me: egyuttal d:lszben ~elentkahetek ~B bell1ltat.kozh8tok a kerül:eti parancsn0- komn41..'... MAsnap, az esti vodsttal ~rkezta. vissza Nyiregyh4z~ra.Alig ~llt meg a-vonatom, l'ttam, hogy ott ~ll Gecse lovascsendö~.- Gyan~s fogadtat's.-gecse jelentette! hogy k~t nap~8 itt.van szemlen vit6z Nemerey MArton alt4born8~ ~. ~n~jdb6l zeng az egesz laktanya s nemcsqk a leg~nys~get, de as urakat 1S nagyon aegregulazz.a.-itzt is korholds k~ppen mondta többek köz6tt hoby, a lovaink.ajdnem rühesek.- Azt hiszem, ez ~Ajt ~egjobban az osz~alypsranesnokomnak, akinek a~~ j6tt elösz6r s csak azu'b\n a lovas.-bejlbiaba volt a ragadv4ny neve ' Lovas '- Egy-ee;l szemle e16tt a lovak s~nye 6s farka shapooval volt m~gmosva, a ~stid6k ~mforszasszal voltak borogatvs, a pat4k zsirozva 's a. ~atkok f~~esra smirglizve.- Ilyenkor.~r kdt nappal e16bb a nyergek. vereshagym~val 6a tejjelled8rzsölva, ImBjd nyeregpasztaval fdnyesre subickolva. Kengyelek is Z8bl~k eztistre polirozva, a szersz4mok csontolajjal vajpuh4ra 6s, ruga~srs pubitva, sargar~z csattok pedig aranysz'inura sidolozva. Es mégis n~lunk lett volna baj a lovakkal? Ezeken m6- l~ztam el, a~ikor ab!61 Gcsa ~jabb jel.nt~se z6kkentett ki.. - Az altdbornv,gy ~ parancsa, hogy mihelyt a hadnagy ~ meg6rkezik, azonnal menjen a Bagy Ioron4ba jelentkezni. -. Gecse tisztelgett s,~ az el~6 villbmossal m4r mentem is be a Kossuth térre. A l'ppjk f6~ 4tszftrodött az 6szi lomb~ gesztenye-fdk le-~ vele~. A parkon hamar Atsiettem s m4r ott voltam a Nagy Korona ~pu1ete elott. Bekukksntotta. az ~tterembe, majd a k'v6h'z~a, majd a ~öld ~lelon nevu ~jjeli muletbjaba. De ott is csak J4mbor öanyi tüz6rföhadnagyot l~ttam az ismer8s0k-k6zfil, amint 8z~sz Ila 6nekmUv~szn6nek tette a szspet. igy gyorsan étmantem a szélloaai r6szbe. A portas middjjrt.ondta, hogy ez emeleten melyik szob'ban van a Kegyelmes ~.. A süpped8 sz8nyegen, mint egy macska haladtam, amikor megpillantottam k~t par csizm4t 8 két egymésmalletti szobs ajtaja elött.l'ttam mindj~rt a dobkalyha als~t, igy tudtam, hogy az a ~elügye16nké. A kisebb p~r csizma ajtajdn halkan ka,pogtattam. MAr pizsaméban lépett ki vitéz P6terffy 6rnagJ, paranes6rtiszt.- Jelentkeztem, hogy mi jératban vagyok. PAterffy 6rnagy k6z6lte velem, hogy s Feltigyelö mr már alszik, de reggel a)[8r majd ldtn. Tisztelegte.,-sarko.p fordultam s a4r mentem is haza Mésnap reggel alaktailya be;ttrata mellett a fogadésra. ~.l is sorakozott az oszt'17, a sz4rny ~s 8 tanz4sz16alj tisztikara. A csapattisztek k8z8tt én 8 sor v6g~n Alltam. Uténnam mér csak a gh-ésok következtek. A ~elentkez6s ~olyt rangsor szerint. A Felllgye18 ~r sz~rbs szemekkel, 8sBzeszoritott széjjal hallgatta jelentkezéseket, mbg a Hitler - stilusu baj~sza si rezddit meg. - Hozzam ~rt.- Alig kezdtem el a jelentkezes'met, hét6lr61 egy pajkos kis szel1ö csapott fel6m ~s egyik oldalt a hajamat kitujta.~. - Nem mondom, hogy valaha is r8vid hajat viseltem volna.- HozzlIm l'pett egészen k6zelre s fortissimoi hangjlln azt kérde.s$. tölem. -en esend8rhsdnagy, avagy.festömftv6sz,- miközben e16ref~jt hajtincsemet ujjai közz' vetta. _-Egr~bk~nt neki v6r~ben volt a germ4n szokás nemcsak,hogy Hitler stuüsu bajuszt viselt, de a hajét is ":SchBn hoch _" m6don nyiratta. Ellensbge volt a hoss.m hajnak. Hallottuk is lhogy a,nagyváradi Bzeml~ja a lksl ma va l a hossz~ haj~ tiszteket uélutánra megnyj.ratta. na~orosnyoi Tompa Mik16s is csak ugy tudott ettöl megmenekülni, hogy dalut4n szabads~gra utazott. A velem va16 diskurzusa alatt az idösebb tisztek csendben és vigyázz-be merevedve figyletek s nem szerettek volna az ~n b8römben lenni.. V D~lut~n rendes hajjal akarom latni- itgeztem. - Én erre mér megk8nnyebbtiltem.ugyanis azt gondoltam, hogy az 81s8 "huszmvégéson" mált t'6lestem.

4 - 6.- Miutén Vastag lovastiszthelyettes, 8rsparancsnok is megtette jelentkez~s~,sz~toszp!tunk s mindenki ment a maga ' ' beasztéséba, vagy i m~jlba. En magam a ~zérnyparancsnoki irod~ban kötbttem ki.-levizestem jol 8 hajamat, hogy ~z mint panc~l feszftlt a fejem bör~re Ezut~n következett a tisztekkel va16 pszmecsere.- Egymésutén léptek be az osztalyparan~snoki irodaba. vit~z ébry alezredes, majd Becskereky alezredes ( ~ s igy tovébb rangsor szerint. - ~~szer csak hallom, hogy Papp a~hadnagy 16fö csiktapl6czai Györgypal Ferenc g. hadnagyot hivja. Az iroda ajt6 nyillott, majd zar6dott. -Ferivel j6 baratsa~ban voltam az elsö pillanatt6l kesdve.- Der6k szakely gyerek volt Cs~kszered6r61. Ott volt az apja, Domokos bécsi f6ispén. FU~emet a falra tapasztottam s igy elhg j61 hallottam, hogy mi is t8rthnik a szomsz~d szobéban. F8leg akkor, amikor Feltigyelönk olyan hangosan bes~~lt, hogy nem~sak az ablakok, de m~g a falak is rezegtek annak erejit81.- Mosta fej~t ~erinek kegyetlendl lgy m4r láttam az ~n sorsomat is. Többek között ezt hallottam;- amikor beledörögt~ a levegöbe- - Mit gondolt a hadnagy nr, hogy 8 balba j8tt,? ~atom a cipöjhn t~ncpánt-sarkant~ van. Nekem aem kellett többj azonnal lek8töttem arasznyi,rejtett pergös polo sarkantyümat a csizmémrol hs azt az ir6asz~al egyik fi6kjaban rejtettem el.-biztosan belekötött volna abba is.-, Nemsokara csend lett az oszrélyparancsnoki irodaban.- Kopogés az Ijedt arccal Papp irodai alhadnagy lépett be s jelentette; - A hadnagy urat k~reti a JJ'elügye16 ~r! Sietve mentem az osztalyiroda ajtajahoz.- ffopogtattam s bel~ptem. -Ott éllt vitez Nemerey M~rton altébornagy ur sz~r6s szemekkel. Engem vart, mint oroszlan a letitend8 zsakmányat. Kicsit arrébb t az ablaknél llott tatarsim~rd borotv~lt fejjel ~s lel6g6 fekete knn bajuszaval osztalyparancsnokom szentgericzei ~s literati Nagy Istvan I. alezredes urunk. R8viden csak"lovas"ftaq..lstv~n, vagy amint mi magunk k8zö~t hivtuk!,iatal tisztek, "nagyapa., r-~gélltam a J!'elfigyelönk elött s jelentkeztem,-de most mar név és beosztés nélkfil. / Ekkor kezdödött el s "hegyi beszéd". En csak hallgattam és hallgattam Többek k8zött ezeket mondta.- A szarnyat meg sem tudtam szemlélni. A szarnyparancsnok Erdélybe vezényel ve. Bresztyenszky föhadnagyot a kisvardai örsbn leptem meg, ahol mint 'Iegy orosz ;nagyherceg, farbosszant6 rbvid k~penyben, lovaglopálcat forgatva ujjai között oktatta a legénységet, miközben mustralgatta a lovakat A hadnagy ür pedig Kasséra menekfil s még a M. l~da kulcs&t is mageval viszi s igy abba sem tudtam beletekinteni Ezek voltak a velösebb r~szei akioktatasnak, megfeddésnek, amiket hallgatnom kellett Hallgatni arany-,gondoltam magamban OsztélyparancsnoKom pedig csak n~mán figyelt Egyszer csak a Feltigyelönk felkapott egy ceruzat az ir6asztalr61,- közelebb lépett hozzam s azzal kezdte b8kd8sni kifeszitett mellemen a zubb0nyomat.- Szürbsan nazett ram s igy nezttink egy par pillanatig far~as szemet.- Majd kioktatasanak ehhez a mondatahoz ért. - Jegyezze mag a hadnagy ~r,- hogy 8 csendörtiszt elössa8r kattona, masodszor is kattona és csak harmadsorban csendör.- Ropogtatva jöttek ki a szájéb6l a szavak, amit erös német~kiejtéssel harsogott a ffilembe. Ezekután hétdalépett- kis szünetet tartva.- Ezt a pillanatot hasznélta fel osztalyparancsnokom, aki már regebben erbsen figyelte a a nagy fali6rat. - ~k8relépett s jelentette; - Nagymelt6sagod!- alazatosan jelentem,-a Taméska hadnagy ~rnak 16 erverésre kell azonnal mennie. vitéz Nem7rey altabornagy ür egy pillanatra meghökkent, Bsszeráncolta homlokát es csodálkozva tette fel a kérdhst. - Miérrt?

5 -,. - Usztélyparancsnokom aztán t8le megszokott hidegverrel jelentette, hogy a 16 arveres mer egy h6napja ki van hirdetve harom járésban.-ázt elhalasztani nem lehet s ha az_erverest ~em tartanank meg, abb&l a kincst6rt tetemes karosodas erne. Ki vallana ezert a felelöseget,- Egyebkent a hadnagy ur a 10 arveresi bizottsag eln6ke. Hálatelten gondoltam osztalyparancsnokomra, aki bedobta nekem az eletmentö szalmaszálat.. Fe1ügye18nk vegigha11gatta a je1entés~,majd remsz6lt harsány hang- ~ Jaa. - A hadnagy urral vege~tem.- BImehet 1. Csattant a csi~mém sarka s per pillanat mulva már kirnis voltam a folyoson.gy8rgypél Feri ott várt. Leszaladtunk az emeletr8l,- be a vérakoz6 taxiba s m~r repültünk is boldogan a vásarter fele Hamar megta1altuk a l6vásarte:ret s azt e helyet, ahol majd árve~ezni fogjuk a 1ovakat.-Az egyik e1keritett reszen Bgy asztal é110tt z81d kincstari pokroccal letakarva, rajta iratok s az asztal m8g8tt n~gy szak. Ahogy odaerkeztünk, mar kieltotta is a Vigyazzl-t Buzési lovas alhadnagy, els 8 szakasz~arancsnokom. Ott volt meg Barkas szemviv8 tiszthelyettes a gh. iroda reszér81. Tevolabb 8 gerenda hoz kikötve het 16 s a- z ok k8zeleben Simon lovas t8rzs8rmester. Két itat6 veder, ket megtömött - zabostarisznya es ket 16epo ooo /fo17tatás a követkző számban Emlék 8. '- (Mazóly B. ny. szds. rajza.)

6 é:;:;"m 16. szám ~ Új Idők A király,meztelen :- Vannak emberek. akiknek minden si- _ kerül, és bármilyen bonyolult hel~etból.. győztesen" kerülnek ld! Közéjük tartozik Király Béla is, aki mindig tudta, hogy mikor. miért és J..inek az oldalára kell állni, illetve ki ellen kell fordulni. Ez a szerencselovag, elképesztőf71' ügyes köpönyegforgatással.' szegődött minden lehető. hatalom (vagy IwtaJmasság) szolgalatába, és Háry Jánost meghazudtoló meséivel l : jutott újabb és újabb kitüntetéshez, pozícióhoz vagy rendfokozathoz. Ki- rály Béla karrietjét IUlgyban segítette.: hajár:rmjtt.jól időzítettfellépése, ület- j ve mások hiszékenysége és/vagy tjíjé-.~. kozatlansága. Erőssége volt a meg,.;. győzőnek túnó magyarázkodása, VQlamini fejlett alkalmazkodóképessége. Azok..aJcihnár nem szólal hatnak meg ebben ' a./cérdésben, kí kell mondani:.. a király pucér!". Az egyetemes emberi igazságérzet és a történe/mi igazság megköveteli, hogy konkrét 'lények (adatok) alapján tiszuizzuk a múltat, még akjcor is, ha az egyesek szátíuira - nem kífejezetten kellemes.. Királyi életrajz-részletek :_. Király Béla százados,. akkor..,vál tott" Szálasira, amikor Horthynak a legnagyobb szüksége lett volna megbízható tisztelere, a háboníból való "kiugrás" végrehajtására. Szálasi szolgálatában önként jelentkezett Kőszeg védelmére, de a szovjetek megjelenésekor fehér zászlóval átment az ellenséghez, és feladta a várost. Tette ezt 'elöljárói parancs '(hozzájárulás). nélkül, alakulatát cserbenhagyva, semmi feltételt nem szabva a szovjeteknek, akik fosztogattak, nőkkel erőszakoskodtak, "málenkij robotra" hurcolták az emhereket és hadifogságba a katonákat ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, ezért felvételt nyert az új honvédségbe, ahol hamarosan őmaggyá léptették elő. Az A VH elődjének számító Kato.napolitikai Osztályon terhelő vallo~ mást tett Beregfy Kiíroly vezérezredes, Kozma István altábornagy (egykori tanárai) és Czebe Jenő alezredes ellen. Feljelentette Berkó István alez ~edest Beregfyt és Kozmát kivégezték, Czebét menekülés közben agyonlőnék, Berkót pedig börtönbüntetésre ítélték. "Erdemei" elismeréséért viharos A parancsa ellenére kirobbant.gyorsasággal haladt a ranglétrán,.harcból rugalmasan kivonta magát, augusztus 29-én, a Honvédség magukra hagyván a forradalmárokat, Házában, már ezredesként ismertette nemzetőreit és Nagy ImréL Néhány tiszttársai előtt Pálffy György ~Itábor- társával együtt a Nemzetőrség panagy vádiratát, valamint saját vélemé- rancsnokságát a Deák Ferenc tém's1 a nyét: "a hazaáruló, a költekező élet- BM Szabadság-hegyi centrumában módot folytató, és hazánkat a Szovjet- lévő "váit6állásba" helyezte át (nyiuniótól elszakítani akaró imperialista latkozta egy intejjú során). Érdemes kémről". Schubert Katalin, 1998-ban megjegyemi, hogy a j61 hangm "válmegjelent, Szembenézni a történe- tóállás" kifejezést Király Béla a tüzélemmel címü könyvének 98. oldalán rektől plagizáita - hibásan -, mert.azt. viszont mintha - anno dacumál - még egy őrvezetónek is illik ' tudni, ' semmi sem történt volna, ezeket nyi- hogy vált6állás csak lövegek.számára latkozza Pálffyról:... nagyon szeret- létezik. Nemzetőrségnél pedig annyi tem és tiszteltem Pálffyt...", majd a az értelme, mint a nullával 'való osz oldalon: "... Pálffynak, mint ka- tásnak! rizmatikus embernek a seregen belül Kétségtelen viszont, hogy miközkövetői voltak. Én is az voltam". ben Budapest útjain, utcáin és terein (Sic!) Szinte kikerülhetetlen a kérdés: égtek a szovjet páncélosok, és hllzsovajon mi lett volna, ha nem szerette és rokat lőttek rommá a betolakodók, adnem tisztelte volna Pálffy t olyan na- dig a ' Szabadság-he8Yi "váltóállás" gyon? környékén teljes nyugalom honolt. Sólyom László altábornagy letar- A Szabadság-hegyről Király Béla t6ztatását-kövejöen (19.50-ben), már usztriáha tav.ozott,-ce nim.bus2'3.nak vezérőrnagyként hallatta a hangját. növelésére kreált egy "Nagykovácsi"-:- ' -..., egy nagyaktíván, és "fasiszta csirke- nevezetű csatát, és azt állította, hogy fogó nak" titulálta tábornok kollégá- megfutamította a szovjet csapatokat. ját, méltó büntetést kérve szörnyű Akadtak olyanok, akik hittek, és ma is vétkeiért! hisznek a NagykovlÍcsi csnul JTloaéjé ben Király is kegyvesztett ben, szamára. pedig (már-már) egyelett, letartóztatták, és életfogytiglani nesen rögeszmévé vált a nem létező börtönbüntetésre ítélték, de ütközet! szeptember 5-én visszanyerte sza-. Király Béla további életútja már badságát. közismert az átlagemberek előtt : az szeptember 7-én felvette a. USA-ban élt, 'es a rendszerváltást kökapcsolatot Nagy Imrével, október vetően tért háza. Független jelöltként, 14-én pedig (Ievélóen) felajánlotta Kaposvár szavazókörzetében válaszszolgálatait Bata István honvédelmi tották meg országgyűlési képviselőminiszternek (is). Október 21-től nek 1990-ben, de néhány hónap eite1-28-ig kisebb műtéti beavatkozás mi- tével átűlt az SZDSZ frakció soraiba. att "lekéste" a forradalmat. Október Jelenleg a Mligyar Történészek Nem- 28-án viszont a győztes forradalmá- zetközi Társulatának tiszteletbeli elr~k. mellé 'állt, és a megalakulás fá- nöke, a Nemzetőr Szövetség történelzlsaban lévő Nemzetőrség parancs- mi roparancsnoka, valamint a minisznoka lett.,.;,:.. terelnök katonai tanácsadója november 4-én hajnalban, a Rendfokoutai: hadnagy, föhadnagy szovjetek második intervenció jakor (Horthy idej~ben); százados (Szálasi (Nagy Imre rádiószózatit követően) idejében); őrnagy, ezredes, vezérőr- Kenessey Csaba telefonon hívta Ki- nagy (Rákosi. idejében); vezérezredes rály. Bélát, és közölte vele, hogy (Göncz idejében). szovjet harckocsik közelednek az obje,ktumuk felé (a Szabad Nép székhazban voltak), felveszik ellenük a harcot. Király Béla kategorikusan megtiltotta, hogy lójenek a szovjetekre!

7 - 7.- Kitüntetései: Horthy Miklóstól: a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje; Benito Mussolinitól: az Olasz Koronarend Lovagkeresztje; Adolf Hitlertól: a Másodosztályú Vaskereszt; Szálasi Ferenctől: a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje; Farkas Mihálytól: Kiváló Szolgálatért Érdemrend; Göncz Árpádtól: '56-os Emlékérem 'és Magyar Köztársasági Érdemrend. Beosztásai: századpararicsnok (Horthy idejében); HM szervezési osztályvezetö (Szálasi alatt), dandárparancsnok (Szálasi alatt); lövészhadosztály vezérlcari tönöke (Rákosi alatt); Hadiakadémia Parancsnoka (Rákosi alatt); Nemzetőrség Parancsnoka.(Nagy Imre alatt); Párt jai: Magyar Kommunista Párt; Magyar Dolgoz6k Párt j a; SZDSZ (frakció). :. Társadalmi funkciói: Pálffy György és Sólyom Lászl6 altábomagyok tár. sadalmi vádl6ja; Forradalmi Karbatalmi Bizottság vezetője (1956 október. 30-tól november 4-ig); Honvédelnii BizottSág tagjá '(1956 'október 30-tól november 4-ig); Országgyúlési képviselő ( ); Honvédeimi Bizottság alelnöke (l? ); SZDSZ ' katonai szóvillője ( ); Miniszterelnóki katonai tanácsadó (2000-tól)... l: Akiket Király Béla elárult vagy cserbenhagyott: Horthy Miklós; Szálasi Ferenc; Kős~városát védő dandár,ja; Beregfy lüroly vezérez- ;-redes; Czebe Jenő alczre<tes; Kozma. István altábornagy; B~ó István alezredes; Pálffy György altábornagy; Nagy Imre miniszteremók,.. Mit kellene még elkövetni egy embemek. hogy ne m~edjen többe közéleti szereplésie, hogy bocsánatot kájen az általa elárúlt személyektől vagy hozzátartozóiktól, valamint ' a nemzettől?! f Valójában azért ked ma Király Bélával foglalkozni, m~ elvárja, hogy fenotartás nélkü1 elhiggyék.minden ülítmát..stejka IstváMakadott interjujában-például elismtrte, hogy.a nyilasok alatt is: szolgál q "de abban volt. egy triijdc"(sic!) - gyözködi.a meg-, hok:kent olvasókat. ~é~g az volt a triikk", hogy,,nenúzolgált, hanem ellenállt Szálasinak"! fa HM-ben (kéthárom barátjával) "eltüntettek deporailási' papirokat és rüs dokumentu-:. mokat, az ellenállásban.részt vevő tisztdc családjair61".t Vajon honnan "tudhaua előre Király Béla, hogy olyan beosztásban.lesz, ahol ellenállhat Szálasinak? Szálas i IcÍtüntetését pedig. a David. Copperfield-féle eltüntetési mutatványáért kapta?!tu embemek az u érzése,. hogy Ki~y Béla vagy Szálasit. és. társait álutja be túlontúl uaivalcnak, vagy az öjvasókat tekinti betegesen hiszékenyelének..1 Egy másik he)yen~ hangoztatta, hogy huszonkét évig laz USA szám,?s. egyetemén a hadtud~yt tanitotta (Sic!), hadtudomá i professzor (Sic!), és több egyet en a hadtőrtéoct professzora (Sic!). '~"., -. ' '. _ 1 - '-1 A mi egyetclnein~ egy tanársegéd előtt sem titok. hogy ahadtőrténet a hadtudomány része, és önmagában is tőbb részböl áll, nem beszélve a hadtudományr6~ amely számos tudományágat és területet integrál magába. A hadtudományt tehát nem lehet,.tanítani(!)" (miként például az orvostudományt sem), hanem annak egy vagy több összetevőit (részeit,.alkató elemeit), ezért tűnik megalapozatlannak Király Bélának 'a "tanításra" vonatkozó állítása. -- Félő, hogy Király Béla csak azt képzeli magáró~ hogy járatos a korszeru hadtudomány területein, és egyes kijelentéseive~ (vagy tanácsaival) nehezen korrigálható károkat okozhat a honvédelem ügyéöek. Például Szabó János hobvédelmi miniszter, vagy Lányi Zsol~ HB elnök lcönynyen elfogadhatják ~gy USA-ból jött,,hadtudományi prof~sszor". érveil. Király Béla nemrtgiben a zsoldoshadsereg felállítása illen ágált, holott az érveléséböl kitfup, h~gy fogalma sincsen arról, ho~ mit neveznek zsoldoshadse~egnektarról n~m is,b~szélve, hogy t1yen hadsereg letrehozasárói szó sem volt! ~ Hajdanában - U ' ás király idejében - létezett h ' nkban hasonló fegyveres szerveze viszont ;;:';Király Bélával ellentétben nem is iúdkcionál t rosszul! Szint esteliek. egy történész professzort emlékeztetni, hogy Mátyás királ többek között) a zsoldoshadseregén köszödhette, hogy Közép-Eur a egyik legnagyobb uralkod6jáv ált. Ugyanakkor - természetesen - böl sem szabad téves következtet levonni. a mai helyzetre vonatko,'. " _ J Sajátos és hibás, irály Bélának a trianoni békesze és értelmezéséből levont konklúzfqja is, a jelenlegi haderörefonnra v~tkoztatva. Tipikus második vilá~~orús gondolko Zás, és a csúcstec!wikai eszközökkel vívandó küzdelem -fismeretének teljes hiányára utal. Sajn41om. Prot dr. Bokor.Imre Ezeket mi itt kinn Nyugaton mi elég sokan tudtuk. ~~onban volt eg~-ké~ hisz~ken~~ aki a Háry János "dicső" tetteit mind elhí tte. Igy JO, hogy ez a cj.kk agyarlllrsza gon j elnt meg., ~á1 h.. il!lilyen ii gyes Király Béla, talánmég azt is kijárta az elvtarsain,.,ogy maje "á~talpon" történjen meg a temetése.., ~ epizod jutott az eszembe. Annak idej én, ami~or Hruscsov a " budapestj. me~ 2 ssáros'6jötjr, ki látogat6ba az USA-va, Pi ttsbur~ber DU, 56-oso~ a I~~~. Am;a r.kath _ templom alagsorában éppen plakátokat festettünk Csakvary Zol tán mu~ ~z tarsammal. U. utós felvo*,'ással akartunk tüntetni HrUscsov ellen a repülotlren. Egyszer I U gyams s.;;;..ak megjelent a ott ~~ egy személy s bemutatkozott,. h ogy F'b ' a J.an Bél a vo It képviselő

8 - 8.- Csak dolgozzatok fiuk s majd a kiadásaitokat Béla, ha lejön, ki fogja fizetni.erre én megkérdextem,. Ki az a Béla? Mire Fábián csodálkoz.va nézett rám s mondta: Hát generál Király! az 56-os forradalom nemzeti oose.- E.J:Te azt feleltem, mivel még otthonról hallottam a "pizsamás tábornokro'l", hbgy ide le ne jöjjön, mert én várom a rep\uütéren s onnan majd én segitek neki j egy nélkül visszarepiilni, azt bizitosithato~~. enefál Király nem jött, ellenben a tüntető autáskaravánt a repülőtérre nem engedték be, ahanem a rendőrok a z egészet aszonyokkal gyerekekkel együtt egy iskola udvarra terelték s igy lettünk letartézratva. Illetve őrizetbe véve. A rendőrök parancsnoka közölte velünk, hogy a parancsot WaShingtonból kapta a l1iartózt3tásunk" ra. Hroscsov nyugodtan hajtott be Pittsburgh váro'sába, mig a kommunizinu.s elől menekülő magyarok azalatt, le lettek tartáztatva. Hruscso~ egyebknént akkor kapta ~g a város aranykulcsát. I T i I t a k o.z á s flafiii A-iU ~c;. - / rs-q 0; "Mi. amerikai állampolgárclkbói és magyar szabadságharoosokból álló caoport. tiltak?zurik a pittsburghi rendőrség által a Mr K. pittsburghi látogatásakor eszközölt letartóztatásokért és a durva bánásmód miatt. Csoportunknak több tagja gyakorlatból ismeri a 'kommu- nizmust. Néhányá'n közülünk éveket töltöttünk a kommunista börtönökben és rabszolga-munkásláger~kben Magyarországon és Oroszországban. figyelve a kommunizmust elméletben és szenvedtük azt a' gyakorlatban.. Ismerve a kommunizmust. nekünk nem tetszett, hogy a szovjet Kommunista Párt főnökét meghívták a:z USA-ba. Attól tartottunk, hogy az ilyen látogatást kommunista propaganda céljaira használiák fel és félrevezetik az amerikai közönsége~ Nyi)vánvaló, hogy az ilyen látogatás a Szovjetnek nemzet1cözi: tekintélyét erós;ti, - azt, amit a ma'gyar szabadság- l : harcban elvesztettek és amit veszítenek folytatólagosan Közép Keleten. Q~emoyban, Berlinben, Tibetben és Laosban. ~rzéseink ellenére, engedelmeskedtünk Eisenhower elnök úrnak és Nixon alelnök úrnak. amikor külön kérték a magyarságot a tartózkodó magatartásra. Úgy döntöttünk, hogy Mr K. jelenlétében nem fogun1k demonstrá1ni. Ennek értelmében értesitettük a hatóságokat és' továbbá e9y televiziós adásban - (szeptember 23-án. este 6 :30-kor a Channel 13-on) bejelentettük. hoqy egy autós felvonulást terveszünk. táblákkal és a pittsburghf repiilőtéren tájékoztató szolgálatot állítunk fe-!. melynek keretében hét nvelven bárki előtt megcáfol juk Mr K. ism~telt ha::ngságait a magyar szabadsáqharcról és emlékeztessük a közönséget a kommunisták által e1kö"'etett sok bnnténvre. Bejelentettük továbbá. ho!ly mielőtt mép- Mr. K. merrérk~ik a repülőtérre. hazatérunk otthonainkba. ' Tehát ez meqállapodás volt.. hoqy a magyarság távoltartja magát minde; másféle demonstrációtól.i, i " karaván iránti érdekl~dés olyan nagy volt. hogy több autót' fel sem szerelhettünik". sót eliránvitottunk. boqy engedelmeskediünk aközlekeoési szahályoknajk és a szükségtelen köz- JekectPc;i 'zavart elkeriiljük. } Hoqy bizonyítsuk bé'kés,,"!ándékainkat. feliliánlottuk;>'z FBI-nak és Rosenberq Saf~tv Direktornak il teljes eqvüttmllködé:ün.ket azzal is. hogy,felijánlottuk tábláink felülvizsg~la-

9 - 9.- r.fe-.:~ megegyeztünk abban is, hogy dfogadju.k tanácsaikat a- zokkal kapcsolatban. -, Ezen tények ellenére,szeptember 23-án este 9-12-ig a következő események történtek: { 1. A rendőrség megállította az autókaravánt, átkutatta a koc:si.lcat és megmotozta, a kocsikban iilöket. (Semmi tiltott tárgyat, mégcsak tojást, vagy paradicsqllot sem találtak.) 2. A rendőrség lehetetlerné t~ hogya karaván résztvevői a bejelentett tervüket megvajéisits'á,k, - azzal, hogya repülőtérre vezető utat eitar1aszoha. ' 3. A karaván... résztvevőit. egy aola-udvaron, a Moon Township-ben. akaratuk ellenére több mint három órán át visszatartották. Még azt sem engedt a meg nekik, hogy családtagjaiknak teldonáljanak, de még att sem hogya csecsem6k-, nek és kis gyermekeknek vi~et hou.;mak. (Aztán fél ll-kor k~t autót' kisgyennekekkel elengedtel..) Röviden: vád nélkül letartóztattik és fogvatartották öket. 4. Félrevezető felvilágosítást kapat a sajtó, hogy magyar menekülteket őnztek Mr K. elleni möszakos demonstrációért. Nem volt erőszakos demonstráció tervezve, de még csak készüjóben sem! Bizonyíték erre az is, hogy a IJcuavánban csecsemők és I gyermekek is voltak. Tény az. hogya karaván egyetlen tagja sem volt kfváncsi Kruscsev ábrázatátai A fenti tettek ellen ti1ta.kozunk! \ Úgy véljük, hogya fentiek bár iljami érdek és bizonyos biztonsági előintézkedések formájába voltadr palástolva, valaki elrendelte azokat. Valaki. aki készségesen együttműködött abban. hogy az egyéni szabadságot ei.,.,mhass'ák ebben az ors::ágban. - Az ilyen intézkedések. _ég ha jószándékú aknak látszanak is, megfélemiítik azt. aki ismeri a szovjet politikai és a titkos rendőrség borzalmait. Tudjuk. hogy mindazon, ami töifint, mr nem birunk változtatni. - De kérjük, hogya 'Magyar Demonstráció'-nak az igaz története legyen elmondva ugyaaazokon a forrásokon keresztül, mint amelyeken ferde berulítisba kerültek.. Az ilyen hamis hír terjesztése csakis az ő tett~ igazolja, és bizonyára a kommunista propaganda céljait sm1gálja. A magyarság nem gyáva nemzet,. történelmünk során az amerikai magyarok elődei a szabadság oldalán állták, nagyon sokszor még a legreménytelenebb helyzetekben is! - Jelenleg az Amerikában élő magyarok ik ü l d e t é s ü k n e k tekin~ tik azt, hogy az amerikai népnek benmtassák a kommunizmus igazi arcát! Ez volt a missziója annak a karavánnak, mely tervét végre akarta hajtani. Mi biztosak vagyunk abban. hcilgy a szabadságnak ezt a 8ze1lemét megértik azok leszármazo'tfai. akik hősi magatartásukkal ezt a nagy, szabad országot alapítottak, mely az egész világon páratlanul a legjobb! Ezt a levelet, miután a rendörök elengedtek bennünket, még akkor este megszerkesztettiik magya rul és angolul. Az angol példanyt a a pittsburghi amerikai lapnak, mig s mar ' gyarljji ttsburghi }:A GYJiliSAG szerkesztóségénei adtuk át leközlésre. Vdndkét lap másmap már hona i s nyil t levelünket, illetve Tiltakozásunkat. 8zebedinszk, Jenö, a PlttsburIdU Eg:yeslllt Magya.r Egyházak ~ EgyJletek Nagybl~ elnöke Pásztor Liszló, a Pittsburghi M84WaJ' Sza~k Szövetsége elnöke Baranchi Tamáska Endre a Magyar Harcosok BajtÁrsi Közö~ Pittsburghi Csoportja alelnök.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Zalai Gyűjtemény 71. KEMENDY GÉZA: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

Részletesebben

12 Választási. 10 Egészségügy 1-8

12 Választási. 10 Egészségügy 1-8 2006/4 Nárai Hírmondó 1 2006/4 Független Közéleti Információs Magazin Megjelenik negyedévente 1-8 Szerkesztették: Marton Melinda, Molnárné Németh Emma, Németh Tamás Felelős kiadó: Németh Tamás www.naraihirmondo.pantel.net

Részletesebben

PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA

PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA Ifjúsági rovattal L. Monteverde 3132 (1636) Olivos Bs. Aires - Argentina PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA C O N S E C C I Ó N E N C A S T E L L A N O II. évf. 22-23. sz. 2007. JANUÁR-FEBRUÁR (LXXVII.

Részletesebben

Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra

Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra Ingyenes kétheti lap 12000 példányban Albert Bútor Érd, Gellért u. 2. (Riminyáki sarok) Tel./Fax: 23/361-215 Nyitva: H-P: 9-18, Sz: 9-13 50 féle matrac: Bio, rugós, vákumos, tempúr www.albertbutor.hu Pizzarendelés:

Részletesebben

Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre

Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre XX. évfolyam 2010. december A decemberi szám szerzõi: Ady Endre Arany János Bazsó Dombi Attila Bede Anna Bodor

Részletesebben

vitéz Detre Gyula László Történelem közelről

vitéz Detre Gyula László Történelem közelről vitéz Detre Gyula László Történelem közelről Antológia Kiadó Lakitelek, 2007 vitéz Detre Gyula László TÖRTÉNELEM KÖZELRÕL Ajánlom családomnak, édesapámnak, v. Detre Gyula állami népiskolai tanító 50 éves

Részletesebben

2013. évi Vitézavatás az esztergomi Szent Anna ferences templomban

2013. évi Vitézavatás az esztergomi Szent Anna ferences templomban XIX. évfolyam 1-2. szám, 2013. december 2013. évi Vitézavatás az esztergomi Szent Anna ferences templomban A vitézavatás kiemelt esemény Rendünk életében minden esztendőben. Központi esemény, minden szempontból.

Részletesebben

Megcselekedték amit megkövetelt a haza

Megcselekedték amit megkövetelt a haza Tokoli_Tukor_2013_5_szam_ 2012. december 2013.12.19. 15:09 Page 1 T ö k ö l i T ü k ö r XXIV. évfolyam 7. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. december Megcselekedték amit megkövetelt a haza II. Lajos

Részletesebben

EGRI FEHÉR/FEKETE. a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja. Templomunk Szent Kereszt oltára a bal oldali leghátsó mellékkápolnában

EGRI FEHÉR/FEKETE. a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja. Templomunk Szent Kereszt oltára a bal oldali leghátsó mellékkápolnában XX. évf. 1. (67.) sz. 2013. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja Fénykép: Kovács Ottó Templomunk Szent Kereszt oltára a bal oldali leghátsó mellékkápolnában A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Apáik nyomdokában a magyarságért. Lesz-e virág az ősi fán? BAJT ÁRSI HÍREK

Apáik nyomdokában a magyarságért. Lesz-e virág az ősi fán? BAJT ÁRSI HÍREK XII. 16-án 2.30-kor a Kanadai Magyar Kultúrközpontban ülést tartott. A tárgysorozatban szerepelt többek között a Magyarok Világszövetsége kiküldötteinek kanadai látogatása. Az 1979. évi rendes közgyűl

Részletesebben

Nemzeti ünnep. 1956-os összeállításunkban a jelen eseményeinek tudósításai mellett a múlt történéseit is megidézzük. Összeállítás a 4-5.

Nemzeti ünnep. 1956-os összeállításunkban a jelen eseményeinek tudósításai mellett a múlt történéseit is megidézzük. Összeállítás a 4-5. In memoriam Kiss Lajos Kladiva Imre atya emlékezik életének 78. évében elhunyt paptársára. Írás a 3. oldalon Nemzeti ünnep 1956-os összeállításunkban a jelen eseményeinek tudósításai mellett a múlt történéseit

Részletesebben

ERTESITO HIVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL. r --, " t -... -...

ERTESITO HIVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL. r --,  t -... -... EGYESÜLETI I/~~ r --, " t ~ ERTESITO Kiadja: A Magyar Csendő r ök Családi Közössége - Cleveland, Ohio, l;sa. 1966. December - Char/ered July 14,1958. B. 56-940. - 19. és 20-ik Szám -... -... ~~ '\ \ HIVEN

Részletesebben

EGYESÜLETI. HIVEN BECSÜLETTEL r VITÉZÜL

EGYESÜLETI. HIVEN BECSÜLETTEL r VITÉZÜL í' r l EGYESÜLETI,, Kiadja: A Magyar Csendőrök Családi Közössége - Cleveland, Ohio, USA. 1964 Dec. - 1965 Márc. - Chartered J ul:j 14, 1958. B. 56-940. - 13. és 14-ik Szám HIVEN BECSÜLETTEL r VITÉZÜL "A

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. november 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja A hatalom birtokosainak kifejezett érdeke történelmi dicsõ múltunk eltitkolása Élj hát, hazám még

Részletesebben

AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA. XI. évfolyam 5. szám 2004. advent karácsony. A karácsony elmarad! RIBÁR JÁNOS

AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA. XI. évfolyam 5. szám 2004. advent karácsony. A karácsony elmarad! RIBÁR JÁNOS AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XI. évfolyam 5. szám 2004. advent karácsony A karácsony elmarad! N em beharangozás csak ténymegállapítás. A karácsony elmarad. Ki lehetne egészíteni

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Zöld elnök. piros címerrel. Sólyom László a Máltai Szeretetszolgálatot. választotta. A toronylakók élni akarnak Veszprémben közösségi helyiség nyílt

Zöld elnök. piros címerrel. Sólyom László a Máltai Szeretetszolgálatot. választotta. A toronylakók élni akarnak Veszprémben közösségi helyiség nyílt A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVII. évfolyam :: 4. szám :: 2011. december A toronylakók élni akarnak Veszprémben közösségi helyiség nyílt A massza gyerekek

Részletesebben

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere XXX. évfolyam, 1. szám Budapest, 2011 Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere Mindszenty József bíboros úr így emlékezett vissza Rómára és az atyai pártfogóra, Piusz pápára: A reményre

Részletesebben

Gondolatok Szent István napján, Nemzeti Ünnepünk ünneplésére

Gondolatok Szent István napján, Nemzeti Ünnepünk ünneplésére A keresztény nemzeti gondolat hírnöke X. évfolyam 8. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományõrzõ folyóirat * Ára: 100 Ft Gondolatok Szent István napján, Nemzeti Ünnepünk ünneplésére Hatalmad alá tartozik,

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó

vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó V i t é z e k L a p j a X I I I. é v f o l y a m 1-2. s z á m. 2 0 0 7. a u g u s z t u s - s z e p t e m b e r A kormányzóra emlékezve A Vitézi Rend kegyeletes istentiszteletekkel emlékezett vitéz nagybányai

Részletesebben

Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre

Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre XXI. évfolyam 2011. január A januári szám szerzõi: Arany László Baka István Bazsó-Dombi Attila Dr.Bakos Batu

Részletesebben

Zebegény. Minden zebegényi lakos polgármestere kívánok lenni. Krebsz Ferenc leköszönt polgármesterünk Zebegény díszpolgára lett!

Zebegény. Minden zebegényi lakos polgármestere kívánok lenni. Krebsz Ferenc leköszönt polgármesterünk Zebegény díszpolgára lett! Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja Minden zebegényi lakos polgármestere kívánok lenni Kedves Zebegényi Polgárok! Az elsõ szó legyen a köszönet szava! Köszönettel tartozom minden zebegényi

Részletesebben

Vitézek Lapja. Rendünk felavatta az új vitézeket. Kegyeletteljes, áldott és boldog karácsonyi ünnepeket kíván a Vitézi Rend!

Vitézek Lapja. Rendünk felavatta az új vitézeket. Kegyeletteljes, áldott és boldog karácsonyi ünnepeket kíván a Vitézi Rend! Vitézek Lapja Hiszek egy Istenben. Hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában! Vitézek Lapja XX. évfolyam 1-2. szám, 2014. december Rendünk felavatta az új

Részletesebben

A kerekesszékek. Balatonföldvárra gurulnak. A diákok szolgálata. Máltai lovagrend csak egy van. A hevesi vár

A kerekesszékek. Balatonföldvárra gurulnak. A diákok szolgálata. Máltai lovagrend csak egy van. A hevesi vár A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVIII. évfolyam :: 2. szám :: 2012. június A diákok szolgálata Máltai lovagrend csak egy van A hevesi vár A kerekesszékek Balatonföldvárra

Részletesebben

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés Tovább Évkönyv 2013 Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés KIÁLTVÁNYA Minden jó szándékú emberhez, szervezeteikhez, a demokratikus pártokhoz, az egyházakhoz,

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Piarista Diákszövetség 2008. április 5-én tartott tisztújító közgyûlésérõl

Beszámoló a Magyar Piarista Diákszövetség 2008. április 5-én tartott tisztújító közgyûlésérõl MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 65. szám 2008. június Kedves Öregdiáktársak! Miután a Közgyûlés

Részletesebben

Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja. Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja. Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! XXI. évf. 3. (72.) sz. 2014. KARÁCSONY EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! Három

Részletesebben