MAXlMUS avagy ejnö"kválasztás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAXlMUS avagy ejnö"kválasztás"

Átírás

1 I XVIII, évfolyam, 3. SZáDL ritk ~~dbi T~áska - E~~ r T-' - -" --. CIRCUS MAXlMUS avagy ejnö"kválasztás A 2000 év sok minden ~ékezates dolgot hozott eddig. tlnnepeltük azt, hogy egy uj évezredbe léptünk. - Vd magyarok még külön ünnepelhettük 1000 éves államiságunkat Persze, a nagy világ ezt alig akarta tudomásul venni Egy kis nép állama több mint ezer évet élt le sok me gprooolta tá sban a Kárpát medencében. Pedig az elmult évszázadok során éppen elég gyakran próbálták nemzetünket megtizedelni, és a körülöttünk éiő népek megsemmisiteni a nyugati nagy hatalmak segitségével. Beigazolódott igen sokszor gróf Széchenyi István mondása, hmgy - egyedül vagyunk., ~~gyarorszáqon lejárt a madátuma a köztársasági elnö"knek, Arpi bácsinak. Az uj elnökj eliiltre szavazott a parlament és igy már azt be. is iktatták hivatalába. Róla röviden csak annyit tudok, hogy pártonkivüli. Mondjuk ez egy jó pont. Egy öt gyermekes szegény. dun~tili parasztcsaládból származik. Az Antall kormány ide!én miniszter is volt.magas képzettségü egyetemi tanár és a.neve : M á&--l- F,erenc Az USA-ban is volt most november?-én szavazás az uj elnökre.$ alelnö"kre janu!írje óta élek az USA-ban s mióta állampolgár vagyok eddig minden elnöhálasztásban részt vettem.i~y eleget tettem szavazatbeli kötelességemnek. Az idén azpnban minden másképpen törtent. A konzervativ elnök és alelnökké jelölttel szenmen egy liberális- orthodox kettős indult, hogy elfoglalja majd a Fehér Háxat. A szavazás nagyon erős és izgalmas volt, hisz legtöbb államban fej- fej mellett futottak a jelöltek. A szavazatok összes~olásának utólj~r~maradt Flori~ állam. ~ Nagy figyelemmel. és feszültséggel néxtem a TV-n, mgy hogyan is alakul a küzdelem.az óra éjfél utan 2.15-öt mutat.::;tt, amiior a TV bemondója röviden közölte, Mgy- az USA ujonnan megválaszbtt elnöke ';eor.ge- <l. -BuSlit.. Ezután nyugodtan zgrtam le a TV-t és tértem nugovóra. Y~snap reggel axtán nagy meglepet~semre a TV állomásök egymásut~ mondták be,hogy ~ floridai szavaxatok sz~á~sa érvénytelen, mert a demokraták azt megtámadtán. A szavazatok ~számolását követelték~ majd ujabb szavazatszrumolást r91ytattak, de eredmény ~em született. Sót mé g az e~sz szavazást biróság elé is viszik. Ma már november 39. van s még mindig nincs megválaszbtt elnöke az USA-nak. CIRCUS MAXIMUS - I / csend-őr-szemt.

2 - 2.- Lovasooendól'Ök. L 6 ~ r ver é s I vitéz Baranchi Taméska Indre.1 Még Nyiregyh~dn, mint a 12. sz."~kbczi Ferenc" gyalogezred parancsnok6t ismertem meg vitéz ~emerey Mérton ezredest. Igazi "vaskalapos" baka tiszt volt.- Két slicces zubbonyt viselt félara3ds tüzfal gall~rral s a fekete sapk~ja emeletes dobostort~hoz hasonlitott.csizm~ja pedig a lacsony kéreggel, mint egy dobkályha, ~gy nézett ki.- Mi tllzérek nagyon sajn~ltuk a bakékat, hogy ilyen parancsokot kaptak. Az idb m~lt s elbbb tébornok, majd altébor~errlett v.fuéz Nemerey!'l~rton'bbl s igy nell'ezte ki a Korm~nyz6 ttr a N.Kiz- Csendc>rseg Felülelöjévé.Most mftg a bak~k Brvendeztftk s a csendörbknek gyult meg vele a bajuk.- M~r a Bosz8rm~n1.i ~ti Csendortiszti Tanfolyamon is elég sokszor megjelent, hogy meggyözodjbn arrbl, milyen is lesz a j8v8 csendörtissti nemzedékigr. elég gyakran jelent meg 6~inkon, a mi nagy örömünkre. Még ma is j6l emlékszem egyik alkalomra, amikor a két bra közötti szünetben bejc>tt és az ablakk~linysére akasztotta t~bornoki ~penyét. tppen BTK 6rénk lett volna,s a belepc> H~~ray Ferenc alezredes ur,-amint megpillantotta a piros bblesll köpenyt, vigyézba merevedett s llnnepélye~ sen meghajlot~aköpeny felé. Mi pedig viszzafolyott mosollyal kisértük ezt a komoly tiszteletadást A Nyfregyh~zi CsendBr ~sztély, NyÍregyhézi Szárny~hoz kerültem, mint hadnagy.szülövárosom volt s itt igen sok jb baratom és ~smer~ som élt. Itt szolg~ltam a tfizéreknél s a huszarok között is akadt egyk~t baratom. Hisz két ~~s lltegunk s 8 fedeles lovardank is a huszárezred laktanyájéban volt.igy kettös volt az 8röm8m, hogy Ny!regyhézérs helyeztek_~

3 Jippen egy tisztifut4rt kellett. Kass~ra -knldeni. Lovas Nagy Istvin alezredes obzt4lyparsncsnokom 681 d8nt6tt, hogy. azt ~n vigyem; me: egyuttal d:lszben ~elentkahetek ~B bell1ltat.kozh8tok a kerül:eti parancsn0- komn41..'... MAsnap, az esti vodsttal ~rkezta. vissza Nyiregyh4z~ra.Alig ~llt meg a-vonatom, l'ttam, hogy ott ~ll Gecse lovascsendö~.- Gyan~s fogadtat's.-gecse jelentette! hogy k~t nap~8 itt.van szemlen vit6z Nemerey MArton alt4born8~ ~. ~n~jdb6l zeng az egesz laktanya s nemcsqk a leg~nys~get, de as urakat 1S nagyon aegregulazz.a.-itzt is korholds k~ppen mondta többek köz6tt hoby, a lovaink.ajdnem rühesek.- Azt hiszem, ez ~Ajt ~egjobban az osz~alypsranesnokomnak, akinek a~~ j6tt elösz6r s csak azu'b\n a lovas.-bejlbiaba volt a ragadv4ny neve ' Lovas '- Egy-ee;l szemle e16tt a lovak s~nye 6s farka shapooval volt m~gmosva, a ~stid6k ~mforszasszal voltak borogatvs, a pat4k zsirozva 's a. ~atkok f~~esra smirglizve.- Ilyenkor.~r kdt nappal e16bb a nyergek. vereshagym~val 6a tejjelled8rzsölva, ImBjd nyeregpasztaval fdnyesre subickolva. Kengyelek is Z8bl~k eztistre polirozva, a szersz4mok csontolajjal vajpuh4ra 6s, ruga~srs pubitva, sargar~z csattok pedig aranysz'inura sidolozva. Es mégis n~lunk lett volna baj a lovakkal? Ezeken m6- l~ztam el, a~ikor ab!61 Gcsa ~jabb jel.nt~se z6kkentett ki.. - Az altdbornv,gy ~ parancsa, hogy mihelyt a hadnagy ~ meg6rkezik, azonnal menjen a Bagy Ioron4ba jelentkezni. -. Gecse tisztelgett s,~ az el~6 villbmossal m4r mentem is be a Kossuth térre. A l'ppjk f6~ 4tszftrodött az 6szi lomb~ gesztenye-fdk le-~ vele~. A parkon hamar Atsiettem s m4r ott voltam a Nagy Korona ~pu1ete elott. Bekukksntotta. az ~tterembe, majd a k'v6h'z~a, majd a ~öld ~lelon nevu ~jjeli muletbjaba. De ott is csak J4mbor öanyi tüz6rföhadnagyot l~ttam az ismer8s0k-k6zfil, amint 8z~sz Ila 6nekmUv~szn6nek tette a szspet. igy gyorsan étmantem a szélloaai r6szbe. A portas middjjrt.ondta, hogy ez emeleten melyik szob'ban van a Kegyelmes ~.. A süpped8 sz8nyegen, mint egy macska haladtam, amikor megpillantottam k~t par csizm4t 8 két egymésmalletti szobs ajtaja elött.l'ttam mindj~rt a dobkalyha als~t, igy tudtam, hogy az a ~elügye16nké. A kisebb p~r csizma ajtajdn halkan ka,pogtattam. MAr pizsaméban lépett ki vitéz P6terffy 6rnagJ, paranes6rtiszt.- Jelentkeztem, hogy mi jératban vagyok. PAterffy 6rnagy k6z6lte velem, hogy s Feltigyelö mr már alszik, de reggel a)[8r majd ldtn. Tisztelegte.,-sarko.p fordultam s a4r mentem is haza Mésnap reggel alaktailya be;ttrata mellett a fogadésra. ~.l is sorakozott az oszt'17, a sz4rny ~s 8 tanz4sz16alj tisztikara. A csapattisztek k8z8tt én 8 sor v6g~n Alltam. Uténnam mér csak a gh-ésok következtek. A ~elentkez6s ~olyt rangsor szerint. A Felllgye18 ~r sz~rbs szemekkel, 8sBzeszoritott széjjal hallgatta jelentkezéseket, mbg a Hitler - stilusu baj~sza si rezddit meg. - Hozzam ~rt.- Alig kezdtem el a jelentkezes'met, hét6lr61 egy pajkos kis szel1ö csapott fel6m ~s egyik oldalt a hajamat kitujta.~. - Nem mondom, hogy valaha is r8vid hajat viseltem volna.- HozzlIm l'pett egészen k6zelre s fortissimoi hangjlln azt kérde.s$. tölem. -en esend8rhsdnagy, avagy.festömftv6sz,- miközben e16ref~jt hajtincsemet ujjai közz' vetta. _-Egr~bk~nt neki v6r~ben volt a germ4n szokás nemcsak,hogy Hitler stuüsu bajuszt viselt, de a hajét is ":SchBn hoch _" m6don nyiratta. Ellensbge volt a hoss.m hajnak. Hallottuk is lhogy a,nagyváradi Bzeml~ja a lksl ma va l a hossz~ haj~ tiszteket uélutánra megnyj.ratta. na~orosnyoi Tompa Mik16s is csak ugy tudott ettöl megmenekülni, hogy dalut4n szabads~gra utazott. A velem va16 diskurzusa alatt az idösebb tisztek csendben és vigyázz-be merevedve figyletek s nem szerettek volna az ~n b8römben lenni.. V D~lut~n rendes hajjal akarom latni- itgeztem. - Én erre mér megk8nnyebbtiltem.ugyanis azt gondoltam, hogy az 81s8 "huszmvégéson" mált t'6lestem.

4 - 6.- Miutén Vastag lovastiszthelyettes, 8rsparancsnok is megtette jelentkez~s~,sz~toszp!tunk s mindenki ment a maga ' ' beasztéséba, vagy i m~jlba. En magam a ~zérnyparancsnoki irod~ban kötbttem ki.-levizestem jol 8 hajamat, hogy ~z mint panc~l feszftlt a fejem bör~re Ezut~n következett a tisztekkel va16 pszmecsere.- Egymésutén léptek be az osztalyparan~snoki irodaba. vit~z ébry alezredes, majd Becskereky alezredes ( ~ s igy tovébb rangsor szerint. - ~~szer csak hallom, hogy Papp a~hadnagy 16fö csiktapl6czai Györgypal Ferenc g. hadnagyot hivja. Az iroda ajt6 nyillott, majd zar6dott. -Ferivel j6 baratsa~ban voltam az elsö pillanatt6l kesdve.- Der6k szakely gyerek volt Cs~kszered6r61. Ott volt az apja, Domokos bécsi f6ispén. FU~emet a falra tapasztottam s igy elhg j61 hallottam, hogy mi is t8rthnik a szomsz~d szobéban. F8leg akkor, amikor Feltigyelönk olyan hangosan bes~~lt, hogy nem~sak az ablakok, de m~g a falak is rezegtek annak erejit81.- Mosta fej~t ~erinek kegyetlendl lgy m4r láttam az ~n sorsomat is. Többek között ezt hallottam;- amikor beledörögt~ a levegöbe- - Mit gondolt a hadnagy nr, hogy 8 balba j8tt,? ~atom a cipöjhn t~ncpánt-sarkant~ van. Nekem aem kellett többj azonnal lek8töttem arasznyi,rejtett pergös polo sarkantyümat a csizmémrol hs azt az ir6asz~al egyik fi6kjaban rejtettem el.-biztosan belekötött volna abba is.-, Nemsokara csend lett az oszrélyparancsnoki irodaban.- Kopogés az Ijedt arccal Papp irodai alhadnagy lépett be s jelentette; - A hadnagy urat k~reti a JJ'elügye16 ~r! Sietve mentem az osztalyiroda ajtajahoz.- ffopogtattam s bel~ptem. -Ott éllt vitez Nemerey M~rton altébornagy ur sz~r6s szemekkel. Engem vart, mint oroszlan a letitend8 zsakmányat. Kicsit arrébb t az ablaknél llott tatarsim~rd borotv~lt fejjel ~s lel6g6 fekete knn bajuszaval osztalyparancsnokom szentgericzei ~s literati Nagy Istvan I. alezredes urunk. R8viden csak"lovas"ftaq..lstv~n, vagy amint mi magunk k8zö~t hivtuk!,iatal tisztek, "nagyapa., r-~gélltam a J!'elfigyelönk elött s jelentkeztem,-de most mar név és beosztés nélkfil. / Ekkor kezdödött el s "hegyi beszéd". En csak hallgattam és hallgattam Többek k8zött ezeket mondta.- A szarnyat meg sem tudtam szemlélni. A szarnyparancsnok Erdélybe vezényel ve. Bresztyenszky föhadnagyot a kisvardai örsbn leptem meg, ahol mint 'Iegy orosz ;nagyherceg, farbosszant6 rbvid k~penyben, lovaglopálcat forgatva ujjai között oktatta a legénységet, miközben mustralgatta a lovakat A hadnagy ür pedig Kasséra menekfil s még a M. l~da kulcs&t is mageval viszi s igy abba sem tudtam beletekinteni Ezek voltak a velösebb r~szei akioktatasnak, megfeddésnek, amiket hallgatnom kellett Hallgatni arany-,gondoltam magamban OsztélyparancsnoKom pedig csak n~mán figyelt Egyszer csak a Feltigyelönk felkapott egy ceruzat az ir6asztalr61,- közelebb lépett hozzam s azzal kezdte b8kd8sni kifeszitett mellemen a zubb0nyomat.- Szürbsan nazett ram s igy nezttink egy par pillanatig far~as szemet.- Majd kioktatasanak ehhez a mondatahoz ért. - Jegyezze mag a hadnagy ~r,- hogy 8 csendörtiszt elössa8r kattona, masodszor is kattona és csak harmadsorban csendör.- Ropogtatva jöttek ki a szájéb6l a szavak, amit erös német~kiejtéssel harsogott a ffilembe. Ezekután hétdalépett- kis szünetet tartva.- Ezt a pillanatot hasznélta fel osztalyparancsnokom, aki már regebben erbsen figyelte a a nagy fali6rat. - ~k8relépett s jelentette; - Nagymelt6sagod!- alazatosan jelentem,-a Taméska hadnagy ~rnak 16 erverésre kell azonnal mennie. vitéz Nem7rey altabornagy ür egy pillanatra meghökkent, Bsszeráncolta homlokát es csodálkozva tette fel a kérdhst. - Miérrt?

5 -,. - Usztélyparancsnokom aztán t8le megszokott hidegverrel jelentette, hogy a 16 arveres mer egy h6napja ki van hirdetve harom járésban.-ázt elhalasztani nem lehet s ha az_erverest ~em tartanank meg, abb&l a kincst6rt tetemes karosodas erne. Ki vallana ezert a felelöseget,- Egyebkent a hadnagy ur a 10 arveresi bizottsag eln6ke. Hálatelten gondoltam osztalyparancsnokomra, aki bedobta nekem az eletmentö szalmaszálat.. Fe1ügye18nk vegigha11gatta a je1entés~,majd remsz6lt harsány hang- ~ Jaa. - A hadnagy urral vege~tem.- BImehet 1. Csattant a csi~mém sarka s per pillanat mulva már kirnis voltam a folyoson.gy8rgypél Feri ott várt. Leszaladtunk az emeletr8l,- be a vérakoz6 taxiba s m~r repültünk is boldogan a vásarter fele Hamar megta1altuk a l6vásarte:ret s azt e helyet, ahol majd árve~ezni fogjuk a 1ovakat.-Az egyik e1keritett reszen Bgy asztal é110tt z81d kincstari pokroccal letakarva, rajta iratok s az asztal m8g8tt n~gy szak. Ahogy odaerkeztünk, mar kieltotta is a Vigyazzl-t Buzési lovas alhadnagy, els 8 szakasz~arancsnokom. Ott volt meg Barkas szemviv8 tiszthelyettes a gh. iroda reszér81. Tevolabb 8 gerenda hoz kikötve het 16 s a- z ok k8zeleben Simon lovas t8rzs8rmester. Két itat6 veder, ket megtömött - zabostarisznya es ket 16epo ooo /fo17tatás a követkző számban Emlék 8. '- (Mazóly B. ny. szds. rajza.)

6 é:;:;"m 16. szám ~ Új Idők A király,meztelen :- Vannak emberek. akiknek minden si- _ kerül, és bármilyen bonyolult hel~etból.. győztesen" kerülnek ld! Közéjük tartozik Király Béla is, aki mindig tudta, hogy mikor. miért és J..inek az oldalára kell állni, illetve ki ellen kell fordulni. Ez a szerencselovag, elképesztőf71' ügyes köpönyegforgatással.' szegődött minden lehető. hatalom (vagy IwtaJmasság) szolgalatába, és Háry Jánost meghazudtoló meséivel l : jutott újabb és újabb kitüntetéshez, pozícióhoz vagy rendfokozathoz. Ki- rály Béla karrietjét IUlgyban segítette.: hajár:rmjtt.jól időzítettfellépése, ület- j ve mások hiszékenysége és/vagy tjíjé-.~. kozatlansága. Erőssége volt a meg,.;. győzőnek túnó magyarázkodása, VQlamini fejlett alkalmazkodóképessége. Azok..aJcihnár nem szólal hatnak meg ebben ' a./cérdésben, kí kell mondani:.. a király pucér!". Az egyetemes emberi igazságérzet és a történe/mi igazság megköveteli, hogy konkrét 'lények (adatok) alapján tiszuizzuk a múltat, még akjcor is, ha az egyesek szátíuira - nem kífejezetten kellemes.. Királyi életrajz-részletek :_. Király Béla százados,. akkor..,vál tott" Szálasira, amikor Horthynak a legnagyobb szüksége lett volna megbízható tisztelere, a háboníból való "kiugrás" végrehajtására. Szálasi szolgálatában önként jelentkezett Kőszeg védelmére, de a szovjetek megjelenésekor fehér zászlóval átment az ellenséghez, és feladta a várost. Tette ezt 'elöljárói parancs '(hozzájárulás). nélkül, alakulatát cserbenhagyva, semmi feltételt nem szabva a szovjeteknek, akik fosztogattak, nőkkel erőszakoskodtak, "málenkij robotra" hurcolták az emhereket és hadifogságba a katonákat ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, ezért felvételt nyert az új honvédségbe, ahol hamarosan őmaggyá léptették elő. Az A VH elődjének számító Kato.napolitikai Osztályon terhelő vallo~ mást tett Beregfy Kiíroly vezérezredes, Kozma István altábornagy (egykori tanárai) és Czebe Jenő alezredes ellen. Feljelentette Berkó István alez ~edest Beregfyt és Kozmát kivégezték, Czebét menekülés közben agyonlőnék, Berkót pedig börtönbüntetésre ítélték. "Erdemei" elismeréséért viharos A parancsa ellenére kirobbant.gyorsasággal haladt a ranglétrán,.harcból rugalmasan kivonta magát, augusztus 29-én, a Honvédség magukra hagyván a forradalmárokat, Házában, már ezredesként ismertette nemzetőreit és Nagy ImréL Néhány tiszttársai előtt Pálffy György ~Itábor- társával együtt a Nemzetőrség panagy vádiratát, valamint saját vélemé- rancsnokságát a Deák Ferenc tém's1 a nyét: "a hazaáruló, a költekező élet- BM Szabadság-hegyi centrumában módot folytató, és hazánkat a Szovjet- lévő "váit6állásba" helyezte át (nyiuniótól elszakítani akaró imperialista latkozta egy intejjú során). Érdemes kémről". Schubert Katalin, 1998-ban megjegyemi, hogy a j61 hangm "válmegjelent, Szembenézni a történe- tóállás" kifejezést Király Béla a tüzélemmel címü könyvének 98. oldalán rektől plagizáita - hibásan -, mert.azt. viszont mintha - anno dacumál - még egy őrvezetónek is illik ' tudni, ' semmi sem történt volna, ezeket nyi- hogy vált6állás csak lövegek.számára latkozza Pálffyról:... nagyon szeret- létezik. Nemzetőrségnél pedig annyi tem és tiszteltem Pálffyt...", majd a az értelme, mint a nullával 'való osz oldalon: "... Pálffynak, mint ka- tásnak! rizmatikus embernek a seregen belül Kétségtelen viszont, hogy miközkövetői voltak. Én is az voltam". ben Budapest útjain, utcáin és terein (Sic!) Szinte kikerülhetetlen a kérdés: égtek a szovjet páncélosok, és hllzsovajon mi lett volna, ha nem szerette és rokat lőttek rommá a betolakodók, adnem tisztelte volna Pálffy t olyan na- dig a ' Szabadság-he8Yi "váltóállás" gyon? környékén teljes nyugalom honolt. Sólyom László altábornagy letar- A Szabadság-hegyről Király Béla t6ztatását-kövejöen (19.50-ben), már usztriáha tav.ozott,-ce nim.bus2'3.nak vezérőrnagyként hallatta a hangját. növelésére kreált egy "Nagykovácsi"-:- ' -..., egy nagyaktíván, és "fasiszta csirke- nevezetű csatát, és azt állította, hogy fogó nak" titulálta tábornok kollégá- megfutamította a szovjet csapatokat. ját, méltó büntetést kérve szörnyű Akadtak olyanok, akik hittek, és ma is vétkeiért! hisznek a NagykovlÍcsi csnul JTloaéjé ben Király is kegyvesztett ben, szamára. pedig (már-már) egyelett, letartóztatták, és életfogytiglani nesen rögeszmévé vált a nem létező börtönbüntetésre ítélték, de ütközet! szeptember 5-én visszanyerte sza-. Király Béla további életútja már badságát. közismert az átlagemberek előtt : az szeptember 7-én felvette a. USA-ban élt, 'es a rendszerváltást kökapcsolatot Nagy Imrével, október vetően tért háza. Független jelöltként, 14-én pedig (Ievélóen) felajánlotta Kaposvár szavazókörzetében válaszszolgálatait Bata István honvédelmi tották meg országgyűlési képviselőminiszternek (is). Október 21-től nek 1990-ben, de néhány hónap eite1-28-ig kisebb műtéti beavatkozás mi- tével átűlt az SZDSZ frakció soraiba. att "lekéste" a forradalmat. Október Jelenleg a Mligyar Történészek Nem- 28-án viszont a győztes forradalmá- zetközi Társulatának tiszteletbeli elr~k. mellé 'állt, és a megalakulás fá- nöke, a Nemzetőr Szövetség történelzlsaban lévő Nemzetőrség parancs- mi roparancsnoka, valamint a minisznoka lett.,.;,:.. terelnök katonai tanácsadója november 4-én hajnalban, a Rendfokoutai: hadnagy, föhadnagy szovjetek második intervenció jakor (Horthy idej~ben); százados (Szálasi (Nagy Imre rádiószózatit követően) idejében); őrnagy, ezredes, vezérőr- Kenessey Csaba telefonon hívta Ki- nagy (Rákosi. idejében); vezérezredes rály. Bélát, és közölte vele, hogy (Göncz idejében). szovjet harckocsik közelednek az obje,ktumuk felé (a Szabad Nép székhazban voltak), felveszik ellenük a harcot. Király Béla kategorikusan megtiltotta, hogy lójenek a szovjetekre!

7 - 7.- Kitüntetései: Horthy Miklóstól: a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje; Benito Mussolinitól: az Olasz Koronarend Lovagkeresztje; Adolf Hitlertól: a Másodosztályú Vaskereszt; Szálasi Ferenctől: a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje; Farkas Mihálytól: Kiváló Szolgálatért Érdemrend; Göncz Árpádtól: '56-os Emlékérem 'és Magyar Köztársasági Érdemrend. Beosztásai: századpararicsnok (Horthy idejében); HM szervezési osztályvezetö (Szálasi alatt), dandárparancsnok (Szálasi alatt); lövészhadosztály vezérlcari tönöke (Rákosi alatt); Hadiakadémia Parancsnoka (Rákosi alatt); Nemzetőrség Parancsnoka.(Nagy Imre alatt); Párt jai: Magyar Kommunista Párt; Magyar Dolgoz6k Párt j a; SZDSZ (frakció). :. Társadalmi funkciói: Pálffy György és Sólyom Lászl6 altábomagyok tár. sadalmi vádl6ja; Forradalmi Karbatalmi Bizottság vezetője (1956 október. 30-tól november 4-ig); Honvédelnii BizottSág tagjá '(1956 'október 30-tól november 4-ig); Országgyúlési képviselő ( ); Honvédeimi Bizottság alelnöke (l? ); SZDSZ ' katonai szóvillője ( ); Miniszterelnóki katonai tanácsadó (2000-tól)... l: Akiket Király Béla elárult vagy cserbenhagyott: Horthy Miklós; Szálasi Ferenc; Kős~városát védő dandár,ja; Beregfy lüroly vezérez- ;-redes; Czebe Jenő alczre<tes; Kozma. István altábornagy; B~ó István alezredes; Pálffy György altábornagy; Nagy Imre miniszteremók,.. Mit kellene még elkövetni egy embemek. hogy ne m~edjen többe közéleti szereplésie, hogy bocsánatot kájen az általa elárúlt személyektől vagy hozzátartozóiktól, valamint ' a nemzettől?! f Valójában azért ked ma Király Bélával foglalkozni, m~ elvárja, hogy fenotartás nélkü1 elhiggyék.minden ülítmát..stejka IstváMakadott interjujában-például elismtrte, hogy.a nyilasok alatt is: szolgál q "de abban volt. egy triijdc"(sic!) - gyözködi.a meg-, hok:kent olvasókat. ~é~g az volt a triikk", hogy,,nenúzolgált, hanem ellenállt Szálasinak"! fa HM-ben (kéthárom barátjával) "eltüntettek deporailási' papirokat és rüs dokumentu-:. mokat, az ellenállásban.részt vevő tisztdc családjair61".t Vajon honnan "tudhaua előre Király Béla, hogy olyan beosztásban.lesz, ahol ellenállhat Szálasinak? Szálas i IcÍtüntetését pedig. a David. Copperfield-féle eltüntetési mutatványáért kapta?!tu embemek az u érzése,. hogy Ki~y Béla vagy Szálasit. és. társait álutja be túlontúl uaivalcnak, vagy az öjvasókat tekinti betegesen hiszékenyelének..1 Egy másik he)yen~ hangoztatta, hogy huszonkét évig laz USA szám,?s. egyetemén a hadtud~yt tanitotta (Sic!), hadtudomá i professzor (Sic!), és több egyet en a hadtőrtéoct professzora (Sic!). '~"., -. ' '. _ 1 - '-1 A mi egyetclnein~ egy tanársegéd előtt sem titok. hogy ahadtőrténet a hadtudomány része, és önmagában is tőbb részböl áll, nem beszélve a hadtudományr6~ amely számos tudományágat és területet integrál magába. A hadtudományt tehát nem lehet,.tanítani(!)" (miként például az orvostudományt sem), hanem annak egy vagy több összetevőit (részeit,.alkató elemeit), ezért tűnik megalapozatlannak Király Bélának 'a "tanításra" vonatkozó állítása. -- Félő, hogy Király Béla csak azt képzeli magáró~ hogy járatos a korszeru hadtudomány területein, és egyes kijelentéseive~ (vagy tanácsaival) nehezen korrigálható károkat okozhat a honvédelem ügyéöek. Például Szabó János hobvédelmi miniszter, vagy Lányi Zsol~ HB elnök lcönynyen elfogadhatják ~gy USA-ból jött,,hadtudományi prof~sszor". érveil. Király Béla nemrtgiben a zsoldoshadsereg felállítása illen ágált, holott az érveléséböl kitfup, h~gy fogalma sincsen arról, ho~ mit neveznek zsoldoshadse~egnektarról n~m is,b~szélve, hogy t1yen hadsereg letrehozasárói szó sem volt! ~ Hajdanában - U ' ás király idejében - létezett h ' nkban hasonló fegyveres szerveze viszont ;;:';Király Bélával ellentétben nem is iúdkcionál t rosszul! Szint esteliek. egy történész professzort emlékeztetni, hogy Mátyás királ többek között) a zsoldoshadseregén köszödhette, hogy Közép-Eur a egyik legnagyobb uralkod6jáv ált. Ugyanakkor - természetesen - böl sem szabad téves következtet levonni. a mai helyzetre vonatko,'. " _ J Sajátos és hibás, irály Bélának a trianoni békesze és értelmezéséből levont konklúzfqja is, a jelenlegi haderörefonnra v~tkoztatva. Tipikus második vilá~~orús gondolko Zás, és a csúcstec!wikai eszközökkel vívandó küzdelem -fismeretének teljes hiányára utal. Sajn41om. Prot dr. Bokor.Imre Ezeket mi itt kinn Nyugaton mi elég sokan tudtuk. ~~onban volt eg~-ké~ hisz~ken~~ aki a Háry János "dicső" tetteit mind elhí tte. Igy JO, hogy ez a cj.kk agyarlllrsza gon j elnt meg., ~á1 h.. il!lilyen ii gyes Király Béla, talánmég azt is kijárta az elvtarsain,.,ogy maje "á~talpon" történjen meg a temetése.., ~ epizod jutott az eszembe. Annak idej én, ami~or Hruscsov a " budapestj. me~ 2 ssáros'6jötjr, ki látogat6ba az USA-va, Pi ttsbur~ber DU, 56-oso~ a I~~~. Am;a r.kath _ templom alagsorában éppen plakátokat festettünk Csakvary Zol tán mu~ ~z tarsammal. U. utós felvo*,'ással akartunk tüntetni HrUscsov ellen a repülotlren. Egyszer I U gyams s.;;;..ak megjelent a ott ~~ egy személy s bemutatkozott,. h ogy F'b ' a J.an Bél a vo It képviselő

8 - 8.- Csak dolgozzatok fiuk s majd a kiadásaitokat Béla, ha lejön, ki fogja fizetni.erre én megkérdextem,. Ki az a Béla? Mire Fábián csodálkoz.va nézett rám s mondta: Hát generál Király! az 56-os forradalom nemzeti oose.- E.J:Te azt feleltem, mivel még otthonról hallottam a "pizsamás tábornokro'l", hbgy ide le ne jöjjön, mert én várom a rep\uütéren s onnan majd én segitek neki j egy nélkül visszarepiilni, azt bizitosithato~~. enefál Király nem jött, ellenben a tüntető autáskaravánt a repülőtérre nem engedték be, ahanem a rendőrok a z egészet aszonyokkal gyerekekkel együtt egy iskola udvarra terelték s igy lettünk letartézratva. Illetve őrizetbe véve. A rendőrök parancsnoka közölte velünk, hogy a parancsot WaShingtonból kapta a l1iartózt3tásunk" ra. Hroscsov nyugodtan hajtott be Pittsburgh váro'sába, mig a kommunizinu.s elől menekülő magyarok azalatt, le lettek tartáztatva. Hruscso~ egyebknént akkor kapta ~g a város aranykulcsát. I T i I t a k o.z á s flafiii A-iU ~c;. - / rs-q 0; "Mi. amerikai állampolgárclkbói és magyar szabadságharoosokból álló caoport. tiltak?zurik a pittsburghi rendőrség által a Mr K. pittsburghi látogatásakor eszközölt letartóztatásokért és a durva bánásmód miatt. Csoportunknak több tagja gyakorlatból ismeri a 'kommu- nizmust. Néhányá'n közülünk éveket töltöttünk a kommunista börtönökben és rabszolga-munkásláger~kben Magyarországon és Oroszországban. figyelve a kommunizmust elméletben és szenvedtük azt a' gyakorlatban.. Ismerve a kommunizmust. nekünk nem tetszett, hogy a szovjet Kommunista Párt főnökét meghívták a:z USA-ba. Attól tartottunk, hogy az ilyen látogatást kommunista propaganda céljaira használiák fel és félrevezetik az amerikai közönsége~ Nyi)vánvaló, hogy az ilyen látogatás a Szovjetnek nemzet1cözi: tekintélyét erós;ti, - azt, amit a ma'gyar szabadság- l : harcban elvesztettek és amit veszítenek folytatólagosan Közép Keleten. Q~emoyban, Berlinben, Tibetben és Laosban. ~rzéseink ellenére, engedelmeskedtünk Eisenhower elnök úrnak és Nixon alelnök úrnak. amikor külön kérték a magyarságot a tartózkodó magatartásra. Úgy döntöttünk, hogy Mr K. jelenlétében nem fogun1k demonstrá1ni. Ennek értelmében értesitettük a hatóságokat és' továbbá e9y televiziós adásban - (szeptember 23-án. este 6 :30-kor a Channel 13-on) bejelentettük. hoqy egy autós felvonulást terveszünk. táblákkal és a pittsburghf repiilőtéren tájékoztató szolgálatot állítunk fe-!. melynek keretében hét nvelven bárki előtt megcáfol juk Mr K. ism~telt ha::ngságait a magyar szabadsáqharcról és emlékeztessük a közönséget a kommunisták által e1kö"'etett sok bnnténvre. Bejelentettük továbbá. ho!ly mielőtt mép- Mr. K. merrérk~ik a repülőtérre. hazatérunk otthonainkba. ' Tehát ez meqállapodás volt.. hoqy a magyarság távoltartja magát minde; másféle demonstrációtól.i, i " karaván iránti érdekl~dés olyan nagy volt. hogy több autót' fel sem szerelhettünik". sót eliránvitottunk. boqy engedelmeskediünk aközlekeoési szahályoknajk és a szükségtelen köz- JekectPc;i 'zavart elkeriiljük. } Hoqy bizonyítsuk bé'kés,,"!ándékainkat. feliliánlottuk;>'z FBI-nak és Rosenberq Saf~tv Direktornak il teljes eqvüttmllködé:ün.ket azzal is. hogy,felijánlottuk tábláink felülvizsg~la-

9 - 9.- r.fe-.:~ megegyeztünk abban is, hogy dfogadju.k tanácsaikat a- zokkal kapcsolatban. -, Ezen tények ellenére,szeptember 23-án este 9-12-ig a következő események történtek: { 1. A rendőrség megállította az autókaravánt, átkutatta a koc:si.lcat és megmotozta, a kocsikban iilöket. (Semmi tiltott tárgyat, mégcsak tojást, vagy paradicsqllot sem találtak.) 2. A rendőrség lehetetlerné t~ hogya karaván résztvevői a bejelentett tervüket megvajéisits'á,k, - azzal, hogya repülőtérre vezető utat eitar1aszoha. ' 3. A karaván... résztvevőit. egy aola-udvaron, a Moon Township-ben. akaratuk ellenére több mint három órán át visszatartották. Még azt sem engedt a meg nekik, hogy családtagjaiknak teldonáljanak, de még att sem hogya csecsem6k-, nek és kis gyermekeknek vi~et hou.;mak. (Aztán fél ll-kor k~t autót' kisgyennekekkel elengedtel..) Röviden: vád nélkül letartóztattik és fogvatartották öket. 4. Félrevezető felvilágosítást kapat a sajtó, hogy magyar menekülteket őnztek Mr K. elleni möszakos demonstrációért. Nem volt erőszakos demonstráció tervezve, de még csak készüjóben sem! Bizonyíték erre az is, hogy a IJcuavánban csecsemők és I gyermekek is voltak. Tény az. hogya karaván egyetlen tagja sem volt kfváncsi Kruscsev ábrázatátai A fenti tettek ellen ti1ta.kozunk! \ Úgy véljük, hogya fentiek bár iljami érdek és bizonyos biztonsági előintézkedések formájába voltadr palástolva, valaki elrendelte azokat. Valaki. aki készségesen együttműködött abban. hogy az egyéni szabadságot ei.,.,mhass'ák ebben az ors::ágban. - Az ilyen intézkedések. _ég ha jószándékú aknak látszanak is, megfélemiítik azt. aki ismeri a szovjet politikai és a titkos rendőrség borzalmait. Tudjuk. hogy mindazon, ami töifint, mr nem birunk változtatni. - De kérjük, hogya 'Magyar Demonstráció'-nak az igaz története legyen elmondva ugyaaazokon a forrásokon keresztül, mint amelyeken ferde berulítisba kerültek.. Az ilyen hamis hír terjesztése csakis az ő tett~ igazolja, és bizonyára a kommunista propaganda céljait sm1gálja. A magyarság nem gyáva nemzet,. történelmünk során az amerikai magyarok elődei a szabadság oldalán állták, nagyon sokszor még a legreménytelenebb helyzetekben is! - Jelenleg az Amerikában élő magyarok ik ü l d e t é s ü k n e k tekin~ tik azt, hogy az amerikai népnek benmtassák a kommunizmus igazi arcát! Ez volt a missziója annak a karavánnak, mely tervét végre akarta hajtani. Mi biztosak vagyunk abban. hcilgy a szabadságnak ezt a 8ze1lemét megértik azok leszármazo'tfai. akik hősi magatartásukkal ezt a nagy, szabad országot alapítottak, mely az egész világon páratlanul a legjobb! Ezt a levelet, miután a rendörök elengedtek bennünket, még akkor este megszerkesztettiik magya rul és angolul. Az angol példanyt a a pittsburghi amerikai lapnak, mig s mar ' gyarljji ttsburghi }:A GYJiliSAG szerkesztóségénei adtuk át leközlésre. Vdndkét lap másmap már hona i s nyil t levelünket, illetve Tiltakozásunkat. 8zebedinszk, Jenö, a PlttsburIdU Eg:yeslllt Magya.r Egyházak ~ EgyJletek Nagybl~ elnöke Pásztor Liszló, a Pittsburghi M84WaJ' Sza~k Szövetsége elnöke Baranchi Tamáska Endre a Magyar Harcosok BajtÁrsi Közö~ Pittsburghi Csoportja alelnök.

10 - 'Q,,- Bajtáesi hirek. Társadalmi események. Szent István napi ünnepségek. Augusztus 17.-én Sarasotában a Selby könyvtár nagytermében tartotta meg a Sarasotai KOSSUTH KLUB a szt. István napi ünnepséget. Augusztus 20.-án pedig a venicei Magyar ~zban volt a Szt. István napi Unnepség, am mit misé-ve1 kezd;-ek meg, amit Ft. Niskolczy Kálmán buffeloi r. kath'- lelkész végzett. Majd a mise u:bán volt az ünnepség s utána diszebéd Szeptember 20.-án q vvnicei Magyar ~á~ban Ft. Király Zolt~ ref. püspox tartott I s;entiszreleket ~... OktÓber 22.-én a venicei Nagyar Házban Unnepi misét tartott Ft. Dr. Szépe Lászi6 az 56~os magyar Szabadsgágharc emlékére. Ut:na voln az ünnepség, melynek ~ j sorát a Magyar Ház tagjai adták. Az ünnepi szónok H,elcz Tibor volt, aki a Volt Politikai Foglyok Szövetségének elnoke. Utána díszebéd. Ükt6ber 24.-én délután volt Sarasoiái,;~ a 5elby könyvtár nagyterniíben a K~ssu~ Kkub 56-os-ünnepsége. Az_E.nnepség dissszónoka Ft. Tőkéa László nagyváradi ref. püspok volt. Ugyanakkor az ~élyi Tanulmányi.. alapra adakozás folyt és az ünnepi bevéétejt teljes egészében a Klub átadta Fr. Tőkés puspoknek. ~z alkalommal Kov~cs Róbert képzőmüvész rendezett munkáiból Millen~ ki~llitást. Az' ünnepségen elég s~k magyar orvos is megj elent, mivel ebben ax. időben volt a Nagyar Cí~osoi Kongressasa ~arasttában 0 Lerdsz: Nt.Bodor Péter rer.esperes - :'.. ~rnfucrnm: ~: 'vi té: liaradcb1 'ramáaka lodre E.~: lwió:k..-y.~ ;:r 8gy3:1.,é8. orscdj.1rta~.."jlt~l3odor U8zJ.6Dé Pén:táro8:. llr.:~vajda ;sáddordé.. ~~téz B.:.'1'IIIIIüka Imréné,1>=. ~8 ~.,:J.ajoSDé ihaj ca1lt Gj zella,tagy XáJDín;srrovy Xáro~,'Dr.~olllika'r '. LUla, (tb.) Eonáth Ee)án.."'..... ~~...,....'._~ - Betegaég '~RAsorA' ~GYARIRaZTYiN$iYHÁZ t.,~ - ~... e q "sa -. tr." p." ~A.- czz mcrat CHllmAN CHURC-U OFSA~AfOTA A sarasotai Magyar Keresztyén E~ház a Qhurch' of the Cross tempomban okt6ber l.-én és november 5.-én dé litán tartott Istentis%teleket. Nt. ~odor Pál a novemberi Istep,tiszreleten megemlékezett az 1956-os Nagyar Szabadságharcrál is. A presbh:érium hataározana a1apj~n az EgJmzz 500- ~OO Dollár segélyt'l&ldött Nagyarországea. ~et a Magyar 'Kefomátus Z inat llissziás Osztályának az árviz sulytotta egyházi j avakra,,im.ig a másik,.)3dományt a Pápai Refomátus Kollé gium ki vá'10 é s szef:'ílysorsu tanulói részére. ooo Kórház. Felgyóg;rolás. vitéz KISS GÁBOR bajt~ és bajtársunk október 25.-én egy i~n komoly csipő operáláson ellett át. A. mütét 18 óráig nai.ott. Ngjd öt nap mulva ismét korházba kellett mennie, mert -még ujabb orvosi bevatkozásra voln szükség. Hála Istennek ma már otthon lábadozik. - N o v. 15-én ujra bes:aélhettem vele telefonon s már javulás mutatkozott nála mint mondta.

11 H a 1 á 1 o z é s \. 2 oldal - Magyarság - (No. 38) szeptember 16 V ményszerű erővel, és soha akik ismerték nagyszerű " " " " " '. nem mondott többet, mint írásait azonkívul megismerasarh~lyi.: Ver.a/~'';'' ami szükséges. Így ismertük ték mintegy rendkívül ma- _ meg egés'z családját és gasra értékelt diplomata ,~.,.'~,.,','\' ak 'l" 'l é & l' aki. "'" '. ann mu tjat, e,et t, azt a Je eseget, az iránta, 'I' nemesen konzervatív életfel- érzett nagy tiszteletet nem- Nagykállói Kállay,Kris-, fajtáját é~, anya~yelvét szol- fogást és emberi magatartást csak kivételes műveltségé- )'~ táf, s fiai András és Miklós gá1ta. Tette ezt mint rendkí- amivel úgy i,rodalmi min't,vel, hanem úri n'evelés~vej e'zúton adják minda~jc~ud~. villi tehet~égg~l megáldott diplomáciai munkájával megnyerő egyszerűségé~el tára a szomorú hírt" hogy Író, 'akinek művéi a római nagy tekintélyt szerzett szerezte meg.. ~.. " felesége, a szerftő hitves, 'Katolikus Szem iében jelen- nemcsak magának, hanem Gondolatban ott álltunk : édesanya, nagyanya kézdi- tek meg. Ugyanakkor mint elsősorban a magyars:ágnak szeptember-1-én Kállósem- " A( vásárhelyi Vásárhelyi Vera Vatikán hoz akkreditált é~ kultúránknak_ lyénben a családi kápol-, augusztus 27-én. magasrangú diplomata fe- Nyugalomba vonulása nában rendezett végti~ztes-, ;'" hosszú szenvedés után lesége mindeniltt a legna- után visszatértek férjével, ségen, most pedig e~út<m dhunyt. " gyobb elismerést szerezte, Magyarországra, ahol Buda- fejezzük ki őszinte gyászun- A nagymúltú nemesi csa- szülóhazánknak. pesten találtak új otthonra. kat lapunk ' olvasói és az ládból származó asszony Írásaiban kizárólag a Júliusban Svájcból érkezett egész magyarság, 'nevében,. kisgyerek korától hazáját. valóságot mondta el él- meg látogatóba fiúk András;-- arra kérve a Mindenhatót. akinek kíséretében Lillafü- hogy adjon az elhunytnak redre utazott, hogy fájdal- örök nyugodalmat és békesmai enyhuljenek a szabad séget... természetben. Sajnos ez sem Nyugodjon békében 'is segített. Itthagyta szeretteit lsten adjon Neki örök vi/áés itt hagyta mindazokat gosságot! F.I.,~ A K Á L L A Y és a V Á S Á R H E L Y I családok gyászában é~ is os z tozo~.- ' Apai egyik dédapám Primer Kézdy Vásárhelyi Feremc, mig anyai ágon egyik dédanyám nagy: kállói Kállay Julianna volt.-

12 -12.- \ Három é \~el ezelőtt Budapesten Kállay Kristóféknál. - b-j -ra: KáJUay Kristófné sz. Vásárhoc1.yi Vera, Kállay Kristóf és a FBH szerkesztője HUNGARIAN CHRlSTIAN SOCIETY PetOti Kulturális Egyesület Eegterveztem a PE!'ÓFI Egyesületnek a j eitvényét/cimerét./ Vágott pajzs felsó részén kék szinben~középen vörös tetejü templom, két oldalt egy- egy pálmafa.a~ als6 jobboldali mezőben a magyar c~er, a baloldali mezőben az USA zászlója.- A pajzson középen felkelő napban a Ma~ar Szent ~oron~ a piros-fehér- zöld koszoru tetejen PETFOFI felirás K~nvvismertetés : ~'Íagyarországon megj elent A KON}1J/NIZMUS F:EXETE KÖNYVE. /Büntény, error,megtorlás,/ magyar forditásban 855 oldalon. ~rták: Stéphane Courtois,Nicolas Werth,Jean-Loius Panné,Karel Bartosek,Jean- Lomis Margolin és Andrzej Pacz&owski. Forditotta: Benyhe JánŰ&.-Idézés a 451. oldalról:" Több mint százezer embert érint tett 8 magyar forradalom eltiprását követő megtorlás, amelyben, 1957 elejéig, igen tevékenynek mutatkozott a szovtet katonai rendőrség:több tizezer embert internáltak a december 12-én hivatalosan visszaáni tott táborok~: másré szt bt~nper inul t 35 e- zer/ / ember ellen és bebörtcnöztek közülök GOOO embert, több eber magyart deportáltak a Szovrrettnióba, 229 felkelőt hal~lra itéltek és kivégeztek: végül ember eil:menekiilt a megtorlás e151, külföll!re súikött. "- UR. a FBH szerkesztőj e i s miutéh már apufaj kások é s a KBB tagj ai keresték er,y hetes bujdosás után 1956 nov. 29.~én Ausztriába menekült.- xxx' I 1---

13 ~ -= ee> TOLLHEGYEN --oe Hadd lobogjon! PILHÁL GYÖRGY Most meg az, a baja az ellenzéki kolléganőnek,. hogy ko':.ml!n,!r~ndele~ szü~e~et~ a középületek ".. fe~obogozasarol. A h,rlaplro asszony szerint (o Jelemti meg a közvéleményt) semmi szükség a ne.mzeti. lobogó?aszn!í'atára, elég az ünnepből "a' m,.'!enmumon mar amugy is igencsakfelbuzdult honfiu, kebelekben ". Ha így megy tovább - írja - még a végén a házakra, bodegákra, járművekre is :nagyar zászlót tűz majd a magyar ember..'. Lelki anat/abétákkal nem szívesen vitatkqzom. Aki a nemzeti.zászló használatát "cikinek" érzi, ahhoz úgy sem ér el a szó. Az ökröt sem lehet énekelni megtanítani kár a szolfhsórákért.... } Inkább csak magamban merengek. Mennyire mások vagyunk. Az egyiknek megdobban a szíve, ha magyar 10- bogót lát, fölnéz rá, tekintetével végigsimogatja, sóhajt. Talán még a szeme is bepárásodik.. A másik gúnyolódik a nemzeti zászlón, zászlónagyhatalom lettünk, _ vihogja, "hogyé' adják azt a sok-sok zászlót?.. ". (j a másik. A "más".. Ha Urssan is, azért változik a világ. Szamuely Tibor "dicsőséges Tanácsköztársaságában" a Lenin:fiúk még akasztottak, gyilkoltak, ha magyar házon magyar zászló lo~0f1.0tt. ~ákosi is alig tűrte, legfö(jebb a vörössel együtt. Kádart "-,eg a márciusi' kokárdáktól is kiverte a víz... "Hogyé' adják azt a sok-sok zászlót?" - nyihog az itt maradt kései utód.., Rossz le1!-et szegénynek, mert a lelki zsugor is fájdalmakkal jár, mindenféle kényszereket okoz ráadásul a beteg állapota egyre romlik (félrebeszélés 'vegetatív vig1l.0r,,!yáladzás, ~gybavizelés, kidaragdt nyaki erek, m,egyeb). Ezenkozben a közlési vágy fokozódik grqfom,án méreteket ölt, írás közben a beteg vicsorít, fogsorat csattogtatja, lelki szemei előtt ijesztőn lobog a nemzeti zászló, a háttérből vérfagyasztóan szól a Himnusz... Jaj! ' },:AGYAR :tul1zei', 2000, aug. 2. ifj. Anáthv Lászl ó / Pl oriqa,usai megr endene- az "P_ p J. T H' Y csel odl t a lálk o~ t 2000 augusztus ig Nagya rorsz/'ígon és Etdályben. Ut j ának egyi k legfontosabb t evékenysége voiit, hogy édesar j a id. Apáthy L6sz l ~ v. 1. l' 'd lmi tu, OH m. a r. 8f!ve e 11 zer fohadncg" hamvb-. i t a segesvári tem etőben a csalidi sir boltben elhel ye z7. e. A református eevház s ze r~ tartá sa szerint éd es~pja/a nagyapj a és dédapj e mell J kerilt, ho gy végle ~ ott nyugodjon meg. o p, sirnál rfll i f j. ÁP1íthv Lá s ~, ló é s epyik Sebesi rokon. -. l Ed bar t tunk és baj té. rsun1 ~ nyugod j béi,é - ben!

14 A sarasotai volt magyar tüzérek december 5.-én t art j ál meg a ssokásos Szent Borbél a napjukat. A ijnneplés helye a Harina Jack étterem kiilön termében lesz. - Ez lesz a 20. Borbála nap lenn Floridában._ A FLORIDAI BAJTÁRSI mraoo-ra 2000 évben önkéntes adományokat küldtek be: Dr.B.E-né Dollárt, Z.J-né Dollárt. A nemealelkü adományokat hálásan Köszöni a szerkesztő. A FBH jej::'e'!1szám-;-le'zárva.2000, ru;ve'mber 30.-án, Am(rás nepján. ooo ooo ooo ooo ooo ooo \ í J/i/~ / r e g. y... _ K a r á c s o n y r a. -. /~. / yi~6z B&renchi Tam~ska tndre~/ A Karécsonyra var~s mindig egy olyanj6 4rz4. volt.nemcsak a gyermekek- 'W: \ U~ /.,/' --"'"., '. /"',.. ~...- nek, hamen a feln8ttekdek is bizonyos ren~kivül1 na~okat jelentett ~?-- l~em gondolok 4n 8 mai csinnadrattás" KarécsoayV8r~sra, amikor Szent.,.:; Mikl6sbbl boh6eot csinálnak, hanem a~ikor 8 magyar!alvakat- vdrosokat befedte a feh~d hb~nkos ~s mint apro csillagssemek gy6ltak ki mindenütt a. -- gyerty4k benn a!öd8tt szobdkban a kardcsony!~nt kinn pedig zengett a k~ntal6k 6neke s jdrt4k a hdzakat ab8tlehamesek Karécsonyt v4rtunk r4gen 4, évvel ezel8tt, de nem szeretett lh/jdnkban. A hömir8 kinn - 48 fokot mutatott, majdnem méte.r magas f6 takar 't8,a talajt 6s a durva fatörzsekböldcsolt fabarakokat.- Ekkor is ardcsonyt vartuni ~ szib4riai t8jg~ban, valahol az öserdöben. Már 'korán esteledett, igy az erdeimunkdb6l hamarabb vo~ulhattunk be. Egyik bajt~rsunk a h6na alatt egy sz4p lucfeny8t cipalt.- Benn abarakban meggimberedett tagjainkat probéltuk egy kicsi~ felmelegitan4.-a!enyöfa hamarosan az asztal közep~n 41lott- HozzálAttunk a diszitésehez. ' ~H pdr nappal e18bb agyagbb~ holdat,csillagot, ki!lit t perec et is m~s ap~6s gokat!ormdjtunk,. amit a göl8ncs~r mühelyben ki is &gettünk s m~sszel feh rre...,festettllnk.a':karicson:fa eu egy Szent CasUd kép került az egyik imakönyvböl fenyögallysl k6rülvive....."vlj r ötvenen voltunk annek a barakdak a lak6i, akik ünnepelni akart\lnk~ A krul1pl:uevest: 8 kt~koxtcaké~: At és az f,gysemü füst/nt tangari:u.l t\arsbot hamar elfogyasztottuk. nogy k8ruiallhassuk a kar~csony'fdnkat. A barak megvildgit~s4t mind8ssz~ egy 16-os,sz~nszál~gös vill/jnykorte adta, ami ott 16- gott egy sz!l dr6ton az asztal fölött.. '~~~:~~'II~ tjnnepélyes csend t81t8tte be a barak belsej~t, csilp~n egy tücsök halk I cirippelése hallatszott a tapas~tt orosz h~lyha mellöl. A fenyöfa mellé a k8r k8zapébe 4llott a k~t tébori lelkészfink. A Eölalkész felbtre szemüveg4t s kinyitva a ~roli bicaaj~t abb6l Krisztus Yrunk szület4sanek t8rténetit kezdte olvasni. Mindenki maghat6dva hallgatta a m~r annyiszor hallott bibliai t8rt4netet. Utána a katholikus t~bori lelk4sz~nk egy m~ly~rz~sü i ~t mondott, ami telitve volt a hazaszeretet gondolatával is.- Bizon~ sokunknak k8nny csillant meg a szemébei- Utána k~t k~ntortanit6 z6az16s vette át a szerepet.egym~sut~n 4nekeltük a régi s j61 ismert karácsonyi éneke-' ket az Ö vezet&sftkkel- MJbyb81 az angyal ~~sztorokt pdsztorok, Krisztus Urunknak, ~s igy tov~bbt mig ki nem fogytunk a tudott ~nekakböl~ Zengett a barak belseje buzg6 énekles~nkt81.- tjnnepeltünk, hisz Aardcsony este wolt. Majd ~jra csend lett a barakunk belsejében s b~k~s Rarácsonyt kivánván egym~snak, nyugov6ra tértünk. A 16-os villanykörta félhomályos vildgitást adott a kar~csonyfánknak.a j~gvir~gos ablakon keresztül pedig a sarkif~ny ezüstösen vilégitotta meg az alv6,fáradt magyar hadifoglyokat, akik egy szebb és boldogabb Ks~csDnyr6l álmodhattak tovább Csend borult a szibériai 8serd~ret csupjn n4ha egy-agy éhes farkas ü v6lt'se hallattszott innen is onnan is. /1988/ ~ ft._. ~ }linden olvasójának ÁLDOTT KABÁc SC}: TYI t.tw.: EPEKEI' PS egy igazi, boldog, szerencsével teli NAGYAR Cim: Endre v.tamáska de Baranch 4088 Red Bird Circle S. Sarasota, FL, USA UJESZTENIx5T kiván a -8 z e r k e s z t i \ I i I 11 I. f i t I

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Hajmáskér, 1905. március 9., 1945. március 28. Nagy József összeállítása, 2013. január 30. Budapest (született Perkátán, 1944) Olvastam a Perkátai

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó ERRATA Kéziratom szerkesztett változata számomra karácsonyi meglepetésként jelent meg. Ennek tudható be a néhány tévedés, illetve fontosnak tartom az alábbi kiegészítéseket. A szerzó 230. o. Gereöffy osztályparancsnok,

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Múltunk, 2007/3. 155 165. 155 [ ] SZ. KOVÁCS ÉVA Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában az

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Dr. D a n c s ó Mária Éva: Szeretnék erre a pontra kitérve kérdezni, hogy a járóbeteg szakellátás összeségében, a bőrgyógyászatra is vonatkozik?

Dr. D a n c s ó Mária Éva: Szeretnék erre a pontra kitérve kérdezni, hogy a járóbeteg szakellátás összeségében, a bőrgyógyászatra is vonatkozik? 51 bevezetésre javasoljuk a kórház igazgatójának. Ezen belül a 17/b. pont javaslati forma. A határozati javaslat egyértelmű határozott állásfoglalás, abban az esetben, ha a testület e mellett dönt, hogy

Részletesebben

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Joachim Jeremias: Jézus példázatai, Kálvin Kiadó,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

2010. október XX. évfolyam 10. szám

2010. október XX. évfolyam 10. szám 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA 2010. október XX. évfolyam 10. szám Az óvodában is beköszöntött az ősz. Az óvónők és a gyerekek nagyon szép őszi képekkel, termésekkel díszítették, tették

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Teljes számadás. Budapest ünnepnapja

Teljes számadás. Budapest ünnepnapja Teljes számadás Szerzõ Administrator 2012. január 13. Utolsó frissítés 2012. február 03. Schlagwortos tartalomjegyzék a honlaptalan korszakból:- Budapestért díj - Kudlik Júlia: A rák ellen az emberért,

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

Emlékezzünk TÓTH ILONA KONCEPCIÓS PER KONFERENCIA

Emlékezzünk TÓTH ILONA KONCEPCIÓS PER KONFERENCIA Emlékezzünk Én még ismertem Tóth Ilonkát. Szelíd hangján, de határozott számonkéréssel oktatta 75 fős elsőéves ápolónői hallgatóinak az anatómiát, mint szigorló orvos 1955-ben. Nem igaz, hogy Ő gyilkolt!.

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Pár szóban a novella létrejöttéről:

Pár szóban a novella létrejöttéről: Pár szóban a novella létrejöttéről: A Heléné Cixous-pályázatot a Feldmár Intézet Nők Iskolája alapította. A pályázat feltételeit Feldmár András fogalmazta meg...a nyertes pályázatoktól őszinte, magas színvonalú,

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! S z á m : 10 27/25/1978, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség

Részletesebben

Tavaly Budapesten voltunk 6 0.50 6 Pesti pillanatok 8 2.22 8 Hányadikán kezdődik a kongresszus? 10 5.20 15 Hol nyaralt K.urt Fischer? 12 7.

Tavaly Budapesten voltunk 6 0.50 6 Pesti pillanatok 8 2.22 8 Hányadikán kezdődik a kongresszus? 10 5.20 15 Hol nyaralt K.urt Fischer? 12 7. TARTALOM Munkafüzet Film Tankönyv 1 lecke 2 lecke 3 lecke 4 lecke 5 lecke 6 lecke Tavaly Budapesten voltunk 6 050 6 Pesti pillanatok 8 222 8 Hányadikán kezdődik a kongresszus? 10 520 15 Hol nyaralt Kurt

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben