Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia szak SZAKDOLGOZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia szak SZAKDOLGOZAT"

Átírás

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia szak SZAKDOLGOZAT REAKCIÓIDŐ VÁLTOZÓK VIZSGÁLATA NEM HAGYOMÁNYOS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL SZÉKELY ANNA Témavezető: Dr. Vargha András Budapest,

2 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Szeretném megköszönni témavezetőm, VARGHA ANDRÁS segítségét és útmutatásait. Külön köszönetet kívánok mondani ELIZABETH BATES-nek (Center for Research in Language, UCSD, USA), aki megismertette velem a szakdolgozatban használt kognitív reakcióidő feladatot, és lehetővé tette számomra, hogy részt vegyek egy interkulturális együttműködésben. A molekuláris genetikai vizsgálatokkal kapcsolatban köszönettel tartozom SASVÁRI MÁRIÁnak, (Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézete) szakmai segítségét és azt, hogy a genotipizálási munkák elvégzését lehetővé tette. Köszönöm RÓNAI ZSOLT-nak, hogy a genotipizálási munkát elvégezte, továbbá köszönöm NEMODA ZSÓFIÁ-nak, hogy a pszichiátriai szakirodalomban való tájékozódásban segítséget nyújtott. GERVAI JUDIT (MTA Pszichológiai Intézet) nevét pedig azért emelném ki, mert ő az, aki a pszicho-genetikai kutatásokat itthon elindította, és a statisztikai asszociációelemzés módszertani kérdéseiben segített. Szeretném megköszönni SZIKORA ANDRÁS LÁSZLÓNAK, hogy segítségemre volt a vizuális komplexitás objektív mérőmódszerének kidolgozásában és a Macintosh számítógép hazai használatában. Köszönettel tartozom VALENTINI MÁRIÁNAK, ENCSI JUDITNAK, MÉHES VIKTÓRIÁNAK, GERVÁN PATRÍCIÁNAK, NEMSZILAJ ANITÁNAK, RUTTNER JUDITNAK, SZABÓ ANDREÁNAK, VARGA ZSUZSÁNAK, BÉRES ILONÁNAK, VARJÚ LILLÁNAK, HERMÁNYI GABRIELLÁNAK, DEÁK KATALINNAK, PIROS VERÁNAK, BORBÉLY DÓRINAK, KOVÁCS SZILVIÁNAK ÉS SURÁNYI ZSUZSÁNAK, akik a kísérletek kivitelezésében segítségemre voltak. Végül szeretnék külön köszönetet mondani a vizsgálatban RÉSZTVEVŐKNEK, türelmükért és lelkiismeretességükért. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Köszönetnyilvánítás... 1 Összefoglalás Irodalmi áttekintés Módszertani problémák a pszichológiai kutatásban Hagyományos, és alternatív kapcsolatvizsgálati eljárások Csoportösszehasonlítások hagyományos és alternatív módszerekkel A reakcióidő, mint tipikusan ferde eloszlású változó A lexikális előhívás mérése a képmegnevezési reakcióidővel A lexikális feldolgozás reakcióidő vizsgálatainak múltja és jelene A képmegnevezési vizsgálatok úttörői A lexikális előhívást befolyásoló kritikus tényezők A reakcióidő és válasz-szám függő változóinak összefüggése A válaszlatenciát befolyásoló független változók Melyik az igazi? A független változók szerepe a válasz latenciájában Melyik a gyenge láncszem? Kritikus módszertani szempontok A képmegnevezési szakirodalmi adatok eredményeinek összegzése Mire jó az egész? A kognitív feldolgozás egyéni különbségeinek genetikai alapjai Mit, és hogyan vizsgál az egyéni különbségek asszociációelemzése? Mit rejtenek a polimorfizmusok? Célkitűzések - hipotézisek Módszerek A regressziós elemzésekhez felhasznált reakcióidő adatok A tárgymegnevezési vizsgálat során használt eljárás Kísérleti személyek Ingeranyag A képmegnevezési teljesítménnyel kapcsolatos változók rövid leírása Az ingerek sajátosságait mérő független változók Az asszociációs elemzésekhez felhasznált reakcióidő kísérletek A nem-invazív DNS mintavétel A cselekmények megnevezése során használt eljárás A szókiolvasási feladatok Genotípusok, mint csoportosító változók Az alkalmazott statisztikai próbák és programok Gyakoriság, rangsorolás, regresszió-elemzés és z-transzformáció A dolgozatban használt statisztikai eljárások csoportosítása Eredmények A reakcióidő változók eloszlása és középértékei A lexikális előhívás kritikus összetevői Képmegnevezési reakcióidő a válasz-szám függvényében A képmegnevezési reakcióidőt meghatározó ingersajátosságok A lexikális előhívás összetevőinek regressziós elemzése Egyéni különbségek a lexikális feldolgozásban A genotípus alapján csoportosított minták statisztikai megközelítése A cselekmények megnevezési sebessége genetikai asszociációt mutat A reakcióidő - VNTR asszociáció nem feladat-specifikus A reakcióidő - VNTR asszociáció nem inger-specifikus Genetikai különbségek a lexikális feldolgozás kognitív folyamataiban Megbeszélés A lexikális előhívás kritikus összetevői és kritikus pontjai Az egyéni reakcióidő teljesítmény genetikai asszociációja Kitekintés Irodalomjegyzék Táblázatok jegyzéke Ábrák jegyzéke Függelék. Hozzájárulási formanyomtatvány a DNS vizsgálathoz Függelék. Hozzájárulási formanyomtatvány a reakcióidő vizsgálathoz függelék. Az adatrögzítés és feldolgozás technikai részletei függelék. A képmegnevezési vizsgálatok során használt 795 kép

4 ÖSSZEFOGLALÁS Az alkalmazott pszichológiai kutatásokban használt leggyakoribb statisztikai eljárások a kapcsolatvizsgálat és a csoportösszehasonlítás. A kapcsolati mutatók a megfigyelési egységek két jellemzőjének együttjárását vizsgálják, melynek hagyományos formája a Pearson-féle lináris korreláció. A független csoportok középértékeit a hagyományos Student-féle két mintás t-próbával, illetve a varianciaanalízis segítségével hasonlíthatjuk össze egy adott dimenzió mentén. Ezeket a jól bevált módszereket igen széles körben alkalmazzák, sajnos - amint arra Wilcox (2002) is rámutat - gyakran olyan esetekben is, mikor nem teljesülnek e próbák kritériumai. A normalitás, illetve csoportösszehasonlítás esetén a szóráshomogenitási feltételek sérülése csökkent hatékonyságúvá teheti vagy erősen érvénytelenítheti a hagyományos paraméteres módszereket. Ezáltal elsikkadhat egy jelenlévő összefüggés, illetve megnövekedhet az előre rögzített hibaszint. A jelen dolgozatban két olyan szakmai problémát vizsgáltam meg hagyományos és nem hagyományos statisztikai eljárásokkal, melyeknél a függő változó, a reakcióidő, egy köztudottan nem normális eloszlású változó. A lexikális előhívást befolyásoló kritikus tényezők meghatározása céljából egy képmegnevezési reakcióidő kísérletben 50 személy reakcióidő adatait átlagoltam a megnevezett itemekre a szakirodalmi eljárásoknak megfelelően. Az 520 item átlagos latenciaidejének gyakorisági eloszlása szignifikánsan eltért a normális eloszlástól. A hagyományos és nem hagyományos kapcsolati mutatók azonban az elemzések zömében hasonló eredményt mutattak. Ezek az eredmények azt mutatták, hogy a szakirodalmi adatoknak megfelelően a szavak lexikális sajátosságai és a szóelsajátítási életkor összefügg a megnevezés sebességével. A gyors válaszok jellemzően rövid és gyakori szavak, melyeket retrospektív becslések alapján korábban sajátítunk el. A képi ingersajátosságok közül a kép-válasz egyezés és reakcióidő kapcsolata szoros, a vizuális komplexitás hatása marginális. A reakcióidő egyéni különbségeit genetikai csoportok kialakításával teszteltem három kísérleti helyzetben, ötféle dopamin és szerotonin polimorfizmust vizsgálva. A reakcióidő - genotípus asszociációt a hagyományos módszerekkel vizsgálva nem kaptam szignifikáns eltérést a genotípus csoportok között, feltehetően a kis mintaelemszám miatt. A nemparaméteres eljárások segítségével, illetve az összevont minták z-transzformált adatain azonban kimutatható volt az, hogy a 7-szeres ismétlődésű VNTR allélt hordozó személyek átlagos reakcióideje magasabb. 4

5 1 IRODALMI ÁTTEKINTÉS 1.1 Módszertani problémák a pszichológiai kutatásban Az Observer hasábjain jelent meg egy közlemény a közelmúltban, amelyben az elismert statisztikus, Wilcox (2002) igen negatív színben tünteti fel korunk pszichológiai kutatásainak kiértékelési módszereit. Véleménye szerint a mai kutató pszichológusok jól képzett, felkészült szakemberek, akik dollármilliókat költenek fontos és érdekes témákat megragadó, hatalmas mennyiségű adattömeg összegyűjtésére - melyeket aztán az 50 évvel ezelőtt kifejlesztett, szegényes és sablonos statisztikai módszerekkel elemeznek. A módszertani probléma tehát nem az adatgyűjtésben, hanem azok kiértékelésében, és ezáltal a vizsgálathoz kapcsolódó pszichológiai jelenség megérthetőségében rejlik. A szerző szerint hagyományos módszerek alkalmazása teljesen helyénvaló akkor, ha az összehasonlítani kívánt adathalmazok megfelelnek a hagyományos statisztikai próbák kritériumainak. A probléma az, hogy a normális eloszlás, mely a legtöbb hagyományos statisztikai próba (pl. Student-féle t-próba) alapfeltétele, igen ritka az empirikus pszichológiai kutatásban. A normális eloszlás előfordulási gyakorisága Micceri (1989) szerint egyenlő az egyszarvúval való találkozás valószínűségével. Az alábbiakban összefoglalom a dolgozat szempontjából is releváns statisztikai próbák hagyományos eljárásainak legfontosabb kritériumait, valamint bemutatom azokat az alternatív eljárásokat, melyeket akkor célszerű alkalmazni, ha ezek a feltételek nem teljesülnek Hagyományos, és alternatív kapcsolatvizsgálati eljárások Két pszichológiai változó kapcsolatának vizsgálata a statisztika nyelvén azt jelenti, hogy megadható-e egy olyan szabály, amellyel az egyik változó értékei alapján előrejelzést tehetünk a másik változó értékeire vonatkozóan (Vargha, 2000b). A teszteléshez az szükséges, hogy az adott mintában szereplő megfigyelési egységek mindegyike rendelkezzen a két változó adataival. Például egy reakcióidő vizsgálatban minden itemhez tartozzon egy megnevezési latencia adat, valamint a megnevezés gyakoriságát jellemző mérőszám. Ezek ismeretében ábrázolhatjuk a mintát egy kétváltozós pontdiagram segítségével, melynek során az adatpárokat egy olyan koordinátarendszerben ábrázolhatjuk, ahol a vízszintes tengelyen az egyik, a függőleges tengelyen pedig a másik változó értékeit skálázzuk. Az itemek sokasága által képzett ponthalmazt megfigyelve választ adhatunk arra a kérdésre, hogy van-e olyan szabály, 5

6 melynek segítségével az egyik változó adatainak ismeretében jóslást tehetünk a másik változó várható értékeire A Pearson-féle lineáris korrelációs együttható jellemzői A változók közötti lineáris kapcsolat szorosságát mérő hagyományos statisztikai mutató a Pearson-féle korrelációs együttható, melynek értéke 1től +1ig változhat. Abszolút értékének nagyságszintje azt jelzi, hogy két kvantitatív változó között milyen szoros lineáris típusú kapcsolat van. Előjele a pontdiagram pontjaira legjobban illeszkedő egyenes elhelyezkedését mutatja (Vargha, 2000b). Pozitív lineáris kapcsolat áll fenn például a szóhossz és a reakcióidő között (Székely és mtsai, 2002), azaz a hosszabb szavak megnevezése tovább tart. De negatív lineáris kapcsolatot találunk a reakcióidő és a szógyakoriság között, hiszen itt a ritka, alacsony szógyakorisági mérőszámmal jellemezhető szavak megnevezése tart hosszabb ideig A hagyományos kapcsolati mutatók buktatói - és a lehetséges alternatívák Wilcox (1998) rámutat arra, hogy a Pearson-féle hagyományos lineáris korrelációs együttható, mint kapcsolati mutató egyeduralma a pszichológiai kutatások múltjában és jelenében számos olyan felfedezés elsikkadását eredményezte, melyek az elmúlt 30 évben kifejlesztett modern, robusztusabb próbák segítségével kimutathatók lettek volna. Az alábbiakban áttekintek néhány olyan jellemzőt, mely kritikus e hagyományos kapcsolati mérőszámra nézve A nemlineáris kapcsolatok is kapcsolatok! Ha a lineáris korrelációs együttható értéke 0, az csupán azt jelenti, hogy a két változó között nincs lineáris típusú kapcsolat, vagyis hogy regressziós egyeneseik se nem emelkednek, se nem lejtenek (Vargha, 2000b). Elképzelhető azonban, hogy mégis van a két változó között összefüggés, melyet pl. a pontdiagram pontjainak U, vagy fordított U alakú elhelyezkedése mutat. U alakú összefüggést találunk pl. a drogfüggőség és a dopamin D4-es receptor VNTR hosszúsága között, mert mind a rövid, mind pedig a hosszú változatok együttjárnak az EUROPASI skála súlyosabb függőségi értékeivel, míg a közepesen hosszú változatok alacsony pontszámot valószínűsítenek (Comings és mtsai., 1999) Mit kezdjünk az extrém adatokkal? A tapasztalat azt mutatja, hogy a Pearson-féle korrelációs együttható érzékeny a mintából kilógó, szélsőséges értékekre, melyek a nem normális eloszlásokat jellemzik, 6

7 és így a statisztikai eljárás hatékonyságát esetenként jelentős mértékben csökkenthetik (Vargha, 2000b). Wilcox (1998) kiemeli, hogy akár egyetlen extrém érték is megváltoztathatja a Pearson-elemzés eredményét úgy, hogy a kapcsolat a két paraméter között nem lesz szignifikáns. Ugyanakkor más, robusztusabb eljárásokat nem érint a szélsőségek jelenléte, melyet az alábbiakban egy konkrét példán is szemléltetek. A szélsőséges értékek hatásainak kiszűrésére hatékony alternatívát kínálnak a trimmeléses eljárások, melyek kapcsolati mérőszáma a Winsorizált korrelációs együttható. Egy másik robusztus mutató, a Wilcox-féle r pb ("percentage bend correlation"), mely Wilcox érvelése szerint a trimmeléses eljárásoknál hatékonyabban alkalmazható nem normális eloszlás esetén. Érvelése úgy szól, hogy hibás a szélsőséges adatok elhagyása, mivel ezzel a véletlen mintaválasztás alapvető kritériuma csorbul. Továbbá a trimmelés mértékének meghatározása szubjektív, nem igazodik a mindenkori adatmintához (Wilcox, 1996, idézi Vargha, 2000b). Az r pb mutató kiszámolásakor azt kell megválasztani, hogy hány extrém érték hatását kívánjuk kiküszöbölni Amiről nem szól a fáma A háttérváltozók hatásainak figyelembevétele További problémát jelenthet, hogy a gyakorlatban igen ritka az a helyzet, amikor csupán két változó az, amely kölcsönhatásban áll, és kapcsolatukat semmilyen más, az elemzés szempontjából releváns tényező nem befolyásolja. Ha a kutató csak e két változó kapcsolatát kíséri figyelemmel, előfordulhat, hogy a mért paraméternek tulajdonít egy olyan hatást, mely tulajdonképpen egy másik paraméter velejárója. Erre a problémára a képmegnevezési irodalomban bőségesen találunk példákat (lásd későbbi alfejezetek). Ilyen esetekben megoldást jelenthet az összes ismert változó figyelembevétele az elemzés során. A függő változót befolyásoló független változóegyüttes interkorrelációi információt adhatnak arról, hogy mely változók járulékos hatásait érdemes kiszűrni a célból, hogy egy adott független változó önálló hatását vizsgáljuk a függő változóra. A parciális korrelációs együttható olyan kapcsolati mérőszám, amely megmutatja, hogy mekkora lenne két változó között a lineáris korreláció, ha egy vagy több másik változót állandó szinten tartanánk, vagyis nem engednénk meg, hogy hatással legyenek a vizsgálni kívánt paraméterekre (Vargha, 2000b). Hasonlóan hatékony eljárás a nemlineáris regresszióelemzés, illetve az egyidejűleg több változó elemzésére kifejlesztett többszörös regresszió módszere. 7

8 Ordinális változók vagy erősen különböző skálájú változók kapcsolatvizsgálata A pszichológiai jelenségeket mérő változók közül sok olyan van, amely jellemzően ordinális típusú. Ez azt jelenti, hogy a változó értékei nagyság szerint sorba rendezhetők valamely értelmes szakmai szempont szerint, de nem értelmes, hogy az egyik érték mennyivel nagyobb a másiknál, vagy hogy hányad része az egyik érték a másiknak. Egy másik probléma a különböző pszichológiai paraméterek összehasonlítása során az, hogy az egyes paraméterek értékskáláinak léptéke erősen különbözhet egymástól. Például a reakcióidő és szógyakoriság összehasonlítása során problémát jelent, hogy a reakcióidő adatok zöme a ms-os intervallumban mozog (az 1300ms-nál nagyobb értékek előfordulása igen ritka), ugyanakkor a szógyakorisági adatok zöme a 10-es és 20-es értékek között helyezkedik el, de nem kis számban fordulnak elő extrém 300-as, sőt, 600-as értékek is. A problémát az 1.a-c. ábrák szemléltetik, melyeken ugyanazon 26 kép domináns megnevezésének szógyakoriságának és átlagos megnevezési latenciaidejének pontdiagramja látható más-más értékskálákon kifejezve. 1. a. ábra. Nyers gyakorisági pontszámok a megnevezés latenciájának függvényében nap Szógyakoriság (nyers) óra kitűntetés Reakcióidő (ms) 8

9 Az 1.a. ábrán a szótárból kiolvasott nyers szógyakorisági adatok és az ezredmásodpercben mért reakcióidő adatok szerepelnek. A regressziós egyenes láthatóan nem illeszkedi a pontokra, a Pearson-féle lineáris korrelációs együttható mértéke r = 0,31, ez az eredmény nem szignifikáns. Az 1.a. ábrán szereplő változók skálái ugyan hűen tükrözik az empirikus adatokat, de a pszichológiai jelenség (a megnevezés nehézsége) szempontjából a szógyakorisági skála túl érzékenyre van állítva. Az adatsor két extrém gyakoriságú szavához ( nap és óra ) tartozó adatok nagyon kilógnak a többi gyakorisági adat közül. Ugyanezen képek reakcióidő adatai viszont, ugyan a skála végpontján helyezkednek el, de nem képviselnek ennyire extrém értékeket. Az extrém értékű adatpontok számértékeit az 1. táblázatban foglaltam össze. 1. táblázat. A három extrém gyakoriságú, illetve reakcióidejű adatpont konkrét értékei RI nyers gyak. ln gyak. rangri ranggyak óra , nap , kitűntetés , A hagyományos korrelációs együttható tehát hajlamos nem kimutatni a kapcsolatot két igen eltérő skálájú változó adatai között, különösen akkor, ha az adatsorban extrém értékek is előfordulnak. Ez a probléma általános a szógyakoriság és más változók empirikus vizsgálatában, éppen ezért a nyers szógyakorisági adatok logaritmikus transzformáltját szokás használni. Az 1.b. ábrán a szógyakorisági adatok természetes alapú logaritmusa és az ezredmásodpercben mért reakcióidő adatok szerepelnek. Az hagyományos, Pearson-féle korrelációs elemzés együtthatója r = 0,51 (p < 0,01). Az ábrán az látható, hogy a regressziós egyenes ugyan jobban illeszkedik a ponthalmazra, mint az 1.a. esetében, azonban az extrém értékek továbbra is kilógnak ebből a lineáris elemzésből. Az 1.a. és 1.b. ábrákon szemléltetett probléma (extrém értékek és nem azonos léptékű értékskálák) megoldása az lehet, ha azonos dimenziókon szerepeltetjük ezeket az adatokat, úgy, hogy a konkrét adatok közötti különbségek csak kisebb/nagyobb relációk formájában fogalmazódjanak meg. Azaz az eredetileg kvantitatív értékskálájú változókat ordinálisra változtatjuk, megtartva a nagyságrendi különbségeket. A 9

10 rangszámok pontdiagramját az 1.c. ábra szemlélteti, a kapcsolat szorosságának mérőszáma a Spearman-féle rangkorrelációs együttható: r S = 0,81 (p < 0,01). 1. b. ábra. Logaritmikus gyakorisági pontszámok a reakcióidő függvényében 7 Szógyakoriság (ln) nap óra kitűntetés Re a kcióidő (ms) 1. c. ábra. Szógyakoriság és reakcióidő rangszámainak pontdiagramja óra nap Szógyakoriság (rangszámok) kitűntetés Reakcióidő (ra ngszá mo k) 10

11 A Spearman-féle rangkorrelációs eljárás lényege (Vargha, 2000b), hogy két változó kapcsolatvizsgálata során nem vesszük figyelembe azok értékeinek eredeti skáláját, csupán azok nagyságrendjét. Ezzel a kapcsolati mutatóval tehát ordinális változók is vizsgálhatók. Mivel ez a kapcsolati mérőszám tulajdonképpen az adatok rangszámain kiszámított Pearson-féle lineáris korrelációs együttható, értéke szintén -1 és +1 között van. A +1-hez, illetve -1-hez közeli értékek jelzik a két változó közti erős monoton növő, illetve monoton fogyó kapcsolatot, azaz a nagyságrendjeik közötti viszony állandó. Monoton növekvő kapcsolatról akkor beszélhetünk, ha tudva azt, hogy az egyik változó első személyhez tartozó értéke alacsonyabb, mint a másodikhoz tartozó értéke, előre jelezhetjük, hogy az első személy értéke alacsonyabb lesz, mint a másodiké a másik változó tekintetében is. Monoton fogyó kapcsolatról ezzel szemben akkor beszélünk, ha a nagyságrendi viszony adott, csak éppen fordított arányú. Ilyen például a szógyakoriság és reakcióidő kapcsolata az 1.c. ábrán. Ha tudjuk azt, hogy az egyik paraméter az első személynél kisebb mint a másodiknál, valószínűsíthetjük, hogy a másik paraméteren az első személy adata nagyobb lesz, mint a másodiké. A 0 körüli Spearman-féle rangkorrelációs értékek a két változó értékei közti pozitív, illetve negatív együttjárás hiányát jelzik. Az 1.c. ábrán szereplő rangszámok alapján kialakított ponthalmazra igen jól illeszkedik a regressziós egyenes, mely azt jelzi, hogy a rangsorolásos eljárással kiküszöbölhető a fentebb említett két probléma: az extrém adatok, valamint az eltérő skálaléptékekből származó sajátságok. A rangszámok pontdiagramján egyáltalán nem ugrik ki az 1.a. és 1.b. ábrákon oly szembeötlő három adat. Ennek oka, hogy a rangsorolás révén eltűnt az óra gyakoriságának azon tulajdonsága, hogy kb. 10-szerese a többi item gyakoriságának. Megmaradt viszont az a tulajdonsága, hogy ez a második leggyakoribb adat, melyhez a legkisebb reakcióidő érték járul. Hasonlóképpen, az extrém reakcióidővel jellemzett kitűntetés most csupán a leglassabban megnevezett kép értékét hordozza anélkül, hogy kifejeződne, hogy ez az érték a többi értéknek kb. kétszerese. Ehhez az értékhez a rangsorban az ötödik legritkább gyakorisági adat járul. Mivel a többi érték is jól illeszkedik ebbe az összefüggésbe (a ritkább szavakat ábrázoló képeket lassabban nevezik meg), magas szintű, monoton fogyó kapcsolat jellemzi e két változót. Egy alternatív, nem hagyományos kapcsolati mutató a Spearman-féle rangkorrelációs együttható mellett a Kendall-féle tau monotonitási együttható. Ez a mérőszám a sztochasztikus monotonitást vizsgálja, azt mutatja meg, hogy mennyivel nagyobb a 11

12 populációban a konkordáns viszonylatok aránya, mint a diszkordáns viszonylatoké. Az elemzés lényege, hogy a mintából kiválasztunk egy adatpárt, mely jelen esetben lehet az óra és a kitűntetés itempár. Majd megvizsgáljuk, hogy a szógyakoriság és a megnevezési latencia változók szempontjából ez a páros konkordáns, vagy diszkordánse (Vargha, 2000b). A két szógyakoriság érték közül ( óra : 354; kitűntetés : 11) a kitűntetés gyakorisága a kisebb. A páros akkor lenne konkordáns, ha a reakcióidők közül is a kitűntetés -hez tartozó adat lenne kisebb. Azonban nem ez a helyzet, a kitűntetés -t ábrázoló képet átlagosan 1649 ms alatt, míg az órát ábrázoló képet átlagosan 671 ms alatt nevezték meg a személyek. Ez a páros tehát diszkordáns. A következő lépésben az óra és a nap itemekhez tartozó adatokat vetjük össze. A nap szógyakorisági értéke magasabb (696), valamint a megnevezés ideje is valamennyivel tovább tart (718) mint az óráé. Ez a páros tehát konkordáns. Végül a nap és kitüntetés viszonya diszkordáns. A két változó közti kapcsolat monoton növő vagy fogyó jellege a konkordáns és diszkordáns párok arányától függ. Ha a populációban a konkordáns párok vannak többségben, akkor a kapcsolat jellege inkább monoton növő, ha pedig a diszkordáns párok vannak többségben, akkor a kapcsolat jellege inkább monoton fogyó. A Kendall-féle tau monotonitási együttható a konkordáns és diszkordáns párok gyakoriságának különbségét mutatja meg. Mérőszáma +1, ha a két paraméter tiszta monoton növekvő kapcsolatban van egymással, vagyis ha az összes páros konkordáns. A kapcsolati mérőszám akkor lesz 1, ha a paraméterek kapcsolata tiszta monoton fogyó, azaz az összes lehetséges adatpár diszkordáns viszonyban van. A kapcsolati mérőszám 0, ha a konkordancia és diszkordancia mértéke kiegyenlített, tehát sem a monoton fogyó, sem a monoton növő viszony nem domináns (Vargha, 2000b). Az 1.a. ábrán szemléltetett nyers gyakorisági pontszámok és a megnevezési reakcióidő Kendall-féle monotonitási együttható értéke r τ = 0,68 (p < 0,01). Mivel a sztochasztikus elemzésekben kizárólag a kisebb-nagyobb relációknak van szerepük, az 1.b. ábrán bemutatott transzformált szógyakorisági adatok és reakcióidő összefüggés monotonitási elemzésének eredménye is pontosan ugyanez. Fontos megjegyezni, hogy az 1.a.-c. ábra csupán a hagyományos és nem hagyományos elemzések közötti különbségek bemutatását szolgálja. Ezek az adatok ugyan valós vizsgálatból származnak, de mivel kiválasztásuk nem véletlenszerűen történt, nem tekinthetők reprezentatív mintának. 12

13 1.1.2 Csoportösszehasonlítások hagyományos és alternatív módszerekkel Két populáció összehasonlítása esetén a leggyakoribb eljárás az, hogy a két populációból, egymástól függetlenül, kiválasztanak az összehasonlításhoz egy-egy véletlen mintát. E független minták statisztikai elemzése során arra keressük a választ, hogy az adatmintákban tapasztalt különbözőségek csak olyan mértékűek-e, amelyek a véletlen ingadozások következtében szokásosan előfordulnak, vagy pedig már olyan szintűek, amelyek a két populáció különbözőségét valószínűsítik (Vargha, 2000b) A kétmintás t-próba jellemzői, és kritériumai (Vargha, 2000b) Ha két független mintát egy kvantitatív változó átlaga segítségével szeretnénk összehasonlítani, ennek közkedvelt statisztikai módszere a kétmintás t-próba. Ezzel tesztelhető, hogy az adott változó elméleti átlaga ugyanakkora-e a két minta által képviselt populációban. A kétmintás t-próbán alapuló statisztikai hipotézisvizsgálat alapja a t = x y 1 1 Vare + n n 1 2 képlettel definiált t-statisztika, mely f = n 1 +n 2-2 szabadságfokú t-eloszlást követ, ha igaz a H 0 :µ 1 = µ 2 nullhipotézis. A kétmintás t-próba alkalmazásának két alapvető alkalmazási feltétele ismert, melynek sérülése egyes esetekben a t-próba érvényességének jelentős mértékű csökkenését eredményezheti. A normalitás feltétele szerint a változó legyen normális eloszlású, a szóráshomogenitási feltétel szerint pedig a változó varianciája legyen ugyanakkora az összevetendő két populációban. A t-statisztika képletében a Var e -vel jelölt együttes variancia a két variancia szabadságfokokkal súlyozott átlaga, melyet a n Var n Var Var = ( 1) + ( 1) e n + n képlet definiál. Ez a mennyiség az elméleti varianciák egyenlősége esetén e közös variancia pontbecslése. Érthető tehát, hogy a szóráshomogenitás feltételének sérülése esetén az adott változó varianciájának különbözősége a vizsgált populációkban számottevően csökkentheti a kétmintás t-próba érvényességét. Halmozott problémát jelent, ha a varianciák különbözősége mellett a mintaelemszámok sem egyeznek, mely a kétmintás t-próba hibáira igen nagy hatást gyakorolhat. Szimulációs elemzések alapján 13

14 belátható, hogy a nagyobb mintaelemszámú, kisebb szóródású mintát a kisebb elemszámú, nagyobb szóródású mintával összevetve a t-próba I. fajú hibájának valószínűsége nagymértékben nő, mely csökkenti a próba érvényességét. Ugyanakkor ha a mintaelemszámok és a varianciák erősen különböznek, de a nagyobb elemszámú mintához nagyobb variancia érték tartozik, a kisebb mintához pedig kisebb, akkor a t- próba I. fajú hibája drasztikusan lecsökken, mely maga után vonja a II. fajta hiba növekedését, ami viszont kihat a próba hatékonyságára. Az első esetben megnő annak az esélye, hogy különbséget látunk a két minta között, melyek különbözősége az adott dimenzióban valójában a véletlen műve. A második esetben pont fordítva, megnő annak az esélye, hogy ne lássunk meg valós különbségeket két populáció között. Bármely irányú változás elfogadhatatlan mértékű is lehet (Vargha, 2000b, 236. o.) Két független minta nem hagyományos statisztikai elemzése Számos más szerző mellett Wilcox (1998) is kiemeli, hogy az alkalmazott pszichológiai kutatásban elenyésző az olyan adatok felhasználása, melyek nem sértik a kétmintás t- próba kritériumainak legalább egyikét (a szóráshomogenitást, normalitást, illetve extrém értékek hiányát). A szerző szerint nem ideális megoldás homokba dugott fejjel alkalmazni a hagyományos statisztikai próbákat, és remélni, hogy a változóink eloszlása normális. Megfelelően akkor járunk el, hogyha a változó eloszlásának ismeretében választunk a rendelkezésre álló nem hagyományos, robusztusabb statisztikai eljárások közül. Két minta összehasonlítása esetében mindkét minta egyedi jellemzőinek megfigyelése szükséges A t-próba robusztus változata, a Welch-féle d-próba (Vargha, 2000b) A kétmintás t- és a Welch-féle d-próba közös alkalmazási feltétele, hogy a vizsgált két független mintában az összehasonlítani kívánt változó adatainak eloszlása normális eloszlású egyen. Számos esetben a t- és a d-próba robusztus e feltételre nézve, vannak azonban olyan szélsőségesen nem normális eloszlások, ahol a próba érvényessége számottevően sérülhet. A d-próba kedvező vonása, hogy ha normalitás feltételei fennállnak, akkor a próba akkor is megőrzi érvényességét, ha a két mintában a szóródási mérőszámok nagyfokú különbséget mutatnak. A Welch-féle d-próba tehát a Studentféle kétmintás t-próba robusztus változata. A Welch-féle d-próbával végzett szimulációs eredmények azt mutatják, hogy - a t- próbával ellentétben - akár különböző elemszámok és a szóráshomogenitás megsértése 14

15 mellett sem változik a próba érvényessége. Ez az eredmény fennáll abban az esetben is, amikor a varianciák különbözősége mellett a mintaelemszámok sem egyeznek, mely a kétmintás t-próba esetében halmozott problémát jelentett (lásd az előző alfejezetben). A Welch-féle d-próba tehát kiváló robusztus alternatívája a kétmintás t-próbának még viszonylag kis minták esetén is, ha a vizsgált változó normális eloszlású mindkét populációban. Azonban a normalitási feltétel sérülése a d-próba érvényességére is igen negatívan hat, mely esetben az érvényesség megtartása szempontjából alapvető fontosságú, hogy a függő változó ferdeségének iránya ugyanolyan legyen a két összevetendő populációban. Ez főleg kicsi és közepes minták esetében fontos kritérium A Medián-próba Az átlag nem feltétlenül a legmegfelelőbb mérőszám az adatok középértékének jellemzésére. Esetenként (pl. erősen ferde eloszlás mellett) megfelelőbb mérőszám lehet a medián, mely folytonos eloszlású változók esetében 50-50%-os arányban osztja két részre a vizsgált mintát, mely részek a mediánnál kisebb, illetve nagyobb adatokat tömörítik (Vargha, 2000a). Az elméleti mediánok egyenlőségének egy lehetséges tesztelési eljárása legalább 20 elemszámú minták esetében a medián-próba (Vargha, 2000b) A trimmelt átlagok összehasonlítása Az alkalmazott pszichológiai vizsgálatokban igen gyakran használják a trimmeléses eljárásokat (Wilcox, 1998; Vargha, 2000a), köztük a trimmelt átlagok összehasonlítását. Ugyanis az extrém értékek egyrészt gondot okozhatnak a normalitás kritériumával kapcsolatban, másrészt a szélsőségek óhatatlanul elmozdítják az átlag értékét. Ha az összehasonlítani kívánt minták egyikében, vagy mindkettőben jelen vannak szélsőséges adatok, célszerű az átlagok helyett a trimmelt átlagok összehasonlítása. Azonban nem megfelelő az eljárás akkor, ha trimmelt adatokon alkalmazzuk a fentebb már említett hagyományos kétmintás t-próbát, ugyanis ez esetben az adatok szelekciója megsérti a véletlen mintaválasztás kritériumát (Wilcox, 1998). Az sem egyértelmű, hogy az eloszlás két szélének hány százalékától váljunk meg a trimmelés során. További problémát jelent, hogy ferde eloszlású változók esetében az eloszlás két széléről azonos, vagy különböző arányú részt trimmeljünk-e (Vargha, 2000a). Amennyiben szignifikáns különbséget sikerül kimutatnunk a trimmelt átlagok között, ez azt jelentené, hogy a két minta zömét jellemző adattömeg mutat eltérést, és nem néhány szélsőséges adat egyedi hatásából adódik a különbség. Egyes esetekben a szélsőséges adatok kiszűrésével 15

16 hatékonyabban mutathatók ki a középértékek közti különbségek, mint a t- vagy a d- próba segítségével. A trimmelt átlagok összehasonlításának többféle módszere is létezik, melyek közül Vargha (2000b) a Yuen-próbát javasolja. A próba lényege, hogy első lépésben mindkét mintát trimmeljük, majd a trimmelt átlagok és a Winsorizált varianciák felhasználásával a Welch-féle d-próba logikáját követve vizsgáljuk meg az elméleti trimmelt átlagok egyenlőségét Az értékek direkt összehasonlítása: a valószínűségi fölény mutatója A fentebb leírt hagyományos és nem hagyományos statisztikai módszerek alapelve, hogy az összehasonlítani kívánt populációkból kiválasztott véletlen minták középértékeit hasonlítja össze. A nagyság szerinti összehasonlítást azonban nem csak ezekre a középértékekre, hanem közvetlenül az adatokra is lehet alkalmazni. Ez a forradalmian új megoldás az összehasonlítani kívánt populációkból kiválasztott véletlen minta adatait közvetlenül hasonlítja össze (Vargha, 1999). A valószínűségi fölény mutatója százalékos formában méri az egyik populáció dominanciáját a másikkal szemben. A 0% azt jelenti, hogy az első populáció bármely adata kisebb a második populáció összes adatánál. A 100% ezzel szemben az első populáció abszolút fölényét jelzi az értékelt dimenzió mentén. Az 50%-os valószínűségi fölény azt jelenti, hogy a vizsgált populációkból véletlenszerűen kiválasztott egy-egy értékek közül az egyik ugyanolyan valószínűséggel lesz nagyobb a másiknál, mint fordítva, így a két populáció az adott változó tekintetében sztochasztikusan egyenlő. E mutatóval kapcsolatban nem szükséges, hogy a változó normális eloszlású legyen, nem kritériuma a szóráshomogenitás sem, sőt, nem kvantitatív, de legalább ordinális változók esetében is alkalmazható. Továbbá, mivel a sztochasztikus egyenlőség matematikailag egyenértékű azzal, hogy a független minták rangszámainak elméleti átlaga azonos (Vargha, 2000a). Mindezek alapján az átlagok összehasonlítására alkotott statisztikai próbákat elvégezhetjük a rangszámokon, megkapva ezzel a sztochasztikus egyenlőség hipotézisének statisztikai ellenőrzését. A rang t-próba, a Mann-Whitney próba esetében azonban feltétel az elméleti rangszórások egyenlősége. Robusztusabb eljárások a rang Welch-próba, a Fligner-Policello-próba, valamint a Fligner-Policellopróba Welch-féle szabadságfokkal kiértékelve (röviden FPW-próba) mely statisztikai próbák a szóráshomogenitás feltételére nem érzékenyek. Nem szimmetrikus eloszlású minták sztochasztikus homogenitásának szimulációs vizsgálata azt mutatta, hogy az 16

17 imént felsorolt statisztikai eljárások közül az FPW-próba első fajta hibája tért el legkevésbé az előre rögzített szinttől, miközben a próba ereje nem változott. (Vargha, 2000a). 1.2 A reakcióidő, mint tipikusan ferde eloszlású változó Számos szerző kiemelte a reakcióidő változó nem normális eloszlását, mely alapjaiban kérdőjelezi meg a reakcióidő adatokon alkalmazott hagyományos statisztikai eljárások érvényességét (Balota és Spieler, 1998; Snodgrass és Yuditsky, 1996; Spieler, Balota és Faust, megjelenés alatt; Vargha, 2000a; Zumbo és Coulombe, 1997). A reakcióidő adatok eloszlása jellemzően ferde, jobb felé elnyúló, és a magasabb reakcióidő tartományokban szélsőséges értékek jellemzőek. Mindez azt eredményezi, hogy az extrém magas reakcióidő adatok maguk felé húzva az átlagot (Vargha, 2000a) az átlag alatti és feletti adatok előfordulási aránya számottevően különbözik. E probléma megoldására az egyes szerzők más-más megoldást látnak ideálisnak. Snodgrass és Yuditsky (1996) például a trimmeléses eljárást tartja megfelelőnek, melyet a képmegnevezési szakirodalomban előszeretettel alkalmaznak. Azonban ezzel a módszerrel kapcsolatban több probléma is felmerül, például a trimmelés mértékének szubjektivitása. Wilcox (1998) azt is problémának tartja a trimmeléses eljárással kapcsolatban, hogy így olyan adatpontok veszhetnek el, melyek esetleg fontos részét képezik az összehasonlítani kívánt paraméternek. Zumbo és Coulombe (1997) nem javasolja a Fligner-Policello-próba alkalmazását a normális eloszlástól eltérő populációk tesztelésében, ugyanakkor nem mutat alternatív eljárást az általa is vizsgált reakcióidő adatok elemzésére. Vargha (2000a) alapján azonban a módosított FPW próba alkalmas eszköz lehet a reakcióidő adatok elemzésében. Egy merőben új eljárást használt Balota és Spieler (1998), valamint Spieler, Balota és Faust, megjelenés alatt) a szófelismerési, valamint a szelektív figyelmi feladatokban mért reakcióidő változókra. A középértékek összehasonlítása helyett megrajzolták a reakcióidő adatok gyakorisági eloszlását a különböző vizsgálati helyzetekben, majd az eloszlást az ex-gaussian eloszlással összevetve meghatározták, hogy mennyire különböznek az eloszlások az ex-gaussi eloszlás három fő paraméterének tekintetében. A Mu nevű paraméter megadja az eloszlás Gaussian összetevőjének átlagát, míg a Sigma megadja a szórás értéket. A Tau -val jelölt paraméter pedig az eloszlás exponenciális összetevőjének szórásértékével kapcsolatos. A különböző kísérleti 17

18 helyzetekben kimutatott reakcióidő különbségek jellemzően a Mu, illetve a Tau komponens különbségeiből erednek. Egyes esetekben az is előfordul, hogy mindkét dimenzió változik, de ellenkező irányba, a két vizsgálati helyzet között. Mindez sokkal differenciáltabb elemzést tesz lehetővé, mely adott esetben indokolt lehet, ha a középértékek segítségével nem igazolható a tapasztalt hatás. Más szerzők is éltek az eloszlások ex-gaussian elemzésével, (pl. Mehwort és mtsai, 1992; Wixted és Rohrer, 1993 idézi Balota és Spieler, 1998). Azonban ehhez az elemzéshez speciális programra van szükség, mely az adott eloszlást az ex-gaussian eloszláshoz illesztve meghatározza a három fő paraméter értékeit. 1.3 A lexikális előhívás mérése a képmegnevezési reakcióidővel A lexikális feldolgozás reakcióidő vizsgálatainak múltja és jelene A reakcióidőmérő eljárások alkalmazása a lexikális tudattartalmak feldolgozásában több mint 100 éves múltra tekint vissza. A korai megnevezési vizsgálatokban az inger bemutatása tachisztoszkóppal vagy kártyákkal történt, a reakcióidő mérésére pedig legtöbbször stopper szolgált. Ezek a módszerek később egyre objektívebbek és pontosabbak lettek, mivel a reakcióidő méréséhez és az ingerek megjelenítéséhez ma már legtöbbször számítógépes rendszerek segítségét veszik igénybe. Az egyik legkorábbi reakcióidővizsgálatban Donders (1868, idézi Sternberg, 1969) reakcióidő mérések eredményeiből következtetett az információfeldolgozás szakaszaira, és az ezekben lezajló mentális műveletekre. Később Cattell foglalkozott reakcióidő mérési eljárásokkal Wundt laboratóriumában. Klasszikus vizsgálatai, melyekben összehasonlította az egyes betűk, rövid vagy hosszú szavak, illetve egy vagy többjegyű számok kiolvasásához szükséges latenciaidőt, máig érvényes törvényszerűségeket tártak fel, többek közt a figyelmi terjedelemmel kapcsolatban. Cattell reakcióidő mérésekkel igazolta, hogy a rövid szavak kiolvasása gyorsabb, mint a kétjegyű számok vagy a különálló betűk megnevezése (1887; idézi Pléh, 2000). Rámutatott arra is, hogy a színek vagy a tárgyak megnevezése lassabb, mint a megfelelő szavak kiolvasása (Cattell, 1886). Ezeket az összefüggéseket mind a mai napig kutatják, ma már azonban fejlett számítógépes módszereket, és gyakran pszichofiziológiai eljárásokat is felhasználnak a vizsgálatokhoz. Az ingerek viszont mindmáig ugyanazok maradtak, azaz szavakat, számokat, betűket vagy tárgyakat ábrázoló képeket mutatnak be. 18

19 A képi ingerek a szavakkal ellentétben számos előnyt hordoznak, például koragyermekkori vizsgálatokban is alkalmazhatók. Ez tette lehetővé Roe és mtsai (2000) erősen eltérő életkorú (3-83 év) személyekkel végzett beszédprodukció vizsgálatát, ahol mondatba ágyazott képi ingereket használtak. A képmegnevezési eredmények értékelésénél azonban számolni kell a képi ingerek sajátosságaiból fakadó speciális tényezőkkel, amilyen például a vizuális komplexitás. Továbbá problémát jelenthet, ha a kutatók minden kísérletben más-más képi ingeranyagot használnak fel. A különböző vizsgálatok eredményeit közvetlenül úgy lehet összehasonlítani, ha minden vizsgálatban következetesen ugyanazt a standardizált ingerkészletet használják A képmegnevezési vizsgálatok úttörői 1980-ban Snodgrass és Vanderwart 260 itemes, fekete-fehér, vonal-rajzos képekből álló gyűjteményt standardizált angol nyelvre. A képek többsége egyszerű, kisebb-nagyobb használati tárgyat ábrázol (pl. zászló, lámpa), valamint járműveket, zöldségeket és egyéb növényeket, ennivalót és ruhadarabokat. Vannak a képek között állatok és emberek is (pl. bohóc), valamint testrészek és természeti jelenségek (pl. nap, felhő, hegy). A képmegnevezési vizsgálat eredményeinek segítségével empirikus alapon határozták meg az egyes képekre adott domináns válaszokat, mely definíció szerint a legtöbb személy által adott megnevezés. Ebben a tanulmányban még nem alkalmaztak reakcióidő mérést, így a képmegnevezési teljesítmény legfontosabb változója a válaszegyezés (name agreement) volt. Amellett, hogy minden képre meghatározták a domináns válaszok előfordulási arányát, további fontos paramétereket is bevezettek. A H statisztika alkalmazásával meghatározták az alternatívák számát és gyakorisági megoszlását 1. A H statisztika értéke (az eloszlás entrópiája) akkor maximális, ha az adott válaszok azonos arányban fordulnak elő, és nulla, ha csak egyféle választ adott minden személy (Vargha, 1985). Ezeket a változókat a képmegnevezési vizsgálat eredményeiből közvetlenül határozták meg. Voltak azonban olyan változók is, mint például a képek szubjektív vizuális komplexitása vagy a kép által reprezentált fogalom ismerőssége, amelyeket a megnevezési feladattól független tesztekben határoztak meg. Mérték a domináns megnevezés nyomán generált képzeleti kép és az ingerkép szubjektíven értékelt koherenciáját is. Meghatározták továbbá a domináns megnevezés szógyakoriságát, valamint a szubjektíven értékelt szóelsajátítási életkort. k 1 H = Σ p i log 2 (1/p i ) i=1 ahol k jelöli a válaszok számát, p i pedig az i-edik választ adók százalékos arányát. 19

20 1996-ban Snodgrass és Yuditsky szintén angol nyelven végzett képmegnevezési vizsgálatban megmérte a Snodgrass - Vanderwart ingeranyag standard reakcióidő értékeit. Míg korábban csak a domináns válaszok arányát vették figyelembe, ebben a vizsgálatban a domináns megnevezésekkel jelentésbeli vagy alaktani átfedést mutató válaszokat is értékelték (pl. televízió - T.V), és ezek alapján bevezettek egy új változót is a fogalmi egyezés mérésére. Elemezték továbbá a domináns megnevezés szótagokban vagy betűszámban mért hosszúságát is. A 90-es években számos angol nyelvű kutatásban használták fel ezt a standard képanyagot, amit gyakran más forrásokból származó ingerekkel egészítettek ki (Barry mtsai, 2001; Barry, Morrison és Ellis, 1997; Morrison, Chappell és Ellis, 1997; Morrison, Ellis és Quinlan, 1992). Az egészséges felnőttekkel végzett angol nyelvű vizsgálatok fontos eredményekhez vezettek a megnevezési teljesítménnyel kapcsolatban. A vizsgálatok kapcsán a legerősebb vita a szóelsajátítási életkor új, szubjektív változója körül bontakozott ki. A Snodgrass - Vanderwart ingeranyag kiegészítésével a CRL-IPNP (Center for Research of Languages, International Picture Naming Project: Bates és mtsai, 2000) interkulturális képmegnevezési program keretében kifejlesztettünk egy standard eljárást, melyben 520 tárgyat ábrázoló képet standardizáltunk angol nyelven. Később ugyanezt a standard kísérleti helyzetet, és ingeranyagot használtuk fel a lexikális előhívás interkulturális összehasonlító vizsgálataiban angol, német, spanyol, olasz, bolgár, magyar és kínai nyelven. Ez a széleskörű ingeranyag egyrészt igazolta a lexikális feldolgozás kritikus összetevőivel kapcsolatos eddigi eredményeket (Székely és mtsai, 2002), másrészt alkalmat adott a nyelvek közötti összehasonlító elemzésre is. Ennek fényében egyes korábbi, angol nyelven alapuló, a lexikális feldolgozással kapcsolatos feltevést (pl. Jescheniak és Levelt, 1994) újra kell fogalmazni (Bates és mtsai, 2002). Egy újabb, 275 itemből álló ingerkészlet segítségével a képmegnevezési kutatásokban eddig még nem vizsgált cselekménymegnevezési reakcióidőt tanulmányoztuk angol és magyar nyelven (Székely és mtsai, kézirat) A lexikális előhívást befolyásoló kritikus tényezők A képmegnevezési reakcióidő igen nagy variabilitást mutat a vizsgálatokban használt bemeneti ingerek függvényében. Ez a megfigyelés arra utal, hogy a bemeneti inger sajátosságai hatással vannak az információfeldolgozás folyamataira. A kognitív 20

Magyarországon a pedagógia csak

Magyarországon a pedagógia csak Nem-paraméteres statisztikai módszerek alkalmazási lehetõségei a pedagógiai kutatásban A társadalomtudományok, így a pedagógia is, igen széles körben használnak matematikai statisztikai módszereket. A

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI STRATÉGIÁINAK ESÉLYEI MAGYARORSZÁGON

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI STRATÉGIÁINAK ESÉLYEI MAGYARORSZÁGON DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGELMÉLETI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori

Részletesebben

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI. Tóthné Parázsó Lenke

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI. Tóthné Parázsó Lenke Tóthné Parázsó Lenke MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI Tóthné Parázsó Lenke Eger, 011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001.

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001. BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPES STATISZTIKÁBA Csendes Tibor Szeged, 2001. Lektorálta: Dr. Boda Krisztina tudományos főmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Informatikai Intézet, Dr. Petres Tibor egyetemi

Részletesebben

D. Hajtman Edit, Hajtman Béla. Gyakorló példák a pszichológus hallgatók. statisztikai tantárgyainak anyagához

D. Hajtman Edit, Hajtman Béla. Gyakorló példák a pszichológus hallgatók. statisztikai tantárgyainak anyagához Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar D. Hajtman Edit, Hajtman Béla Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Gyakorló példák a pszichológus hallgatók Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar statisztikai

Részletesebben

Statisztikai programrendszerek. Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke

Statisztikai programrendszerek. Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke Statisztikai programrendszerek Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Statisztikai programrendszerek Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programból 2007 2013 támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0801/047)

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programból 2007 2013 támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0801/047) Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programból 2007 2013 támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0801/047) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor területén, a határon

Részletesebben

1 Bevezetés. A könnyen kizárható választási lehetőségek hatása a túlzott magabiztosságra

1 Bevezetés. A könnyen kizárható választási lehetőségek hatása a túlzott magabiztosságra Móra László Xavér tanársegéd ELTE PPK Pszichológia Intézet, Gazdaság és Döntéspszichológiai Intézeti Központ 1064 Budapest, Izabella u. 46. mora@enternet.hu A könnyen kizárható választási lehetőségek hatása

Részletesebben

AZ IRA (INDEX OF READING AWARENESS) KÉRDŐÍVVEL VÉGZETT LONGITUDINÁLIS FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ IRA (INDEX OF READING AWARENESS) KÉRDŐÍVVEL VÉGZETT LONGITUDINÁLIS FELMÉRÉS EREDMÉNYEI MAGYAR PEDAGÓGIA 108. évf. 2. szám 97 134. (2008) AZ IRA (INDEX OF READING AWARENESS) KÉRDŐÍVVEL VÉGZETT LONGITUDINÁLIS FELMÉRÉS EREDMÉNYEI Csíkos Csaba Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet

Részletesebben

Esse Bálint. Elmés döntések Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben

Esse Bálint. Elmés döntések Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben Esse Bálint Elmés döntések Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben Döntéselmélet Tanszék témavezető: Dr. Wimmer Ágnes Esse Bálint 2012 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori

Részletesebben

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1

Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Magyar gazellák: gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése Magyarországon 1 Békés Gábor és Muraközy Balázs MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2011. szeptember 8. Készült a TÁMOP-2.3.2

Részletesebben

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 2. szám 231 264. (2002) KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Minden felmérés célja, hogy egy átfogó

Részletesebben

Kutatási beszámoló OFA K-2008/F-8341. Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok?

Kutatási beszámoló OFA K-2008/F-8341. Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok? Kutatási beszámoló OFA K-2008/F-8341 Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok? A szürke- és feketegazdaság bérstatisztikára gyakorolt torzító hatásainak elemzése Budapest 2010. március 31.

Részletesebben

Döntési módszerek és alternatív sakkeredmények

Döntési módszerek és alternatív sakkeredmények Döntési módszerek és alternatív sakkeredmények Csató László Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék 2011. október 14. Összefoglaló A tanulmány

Részletesebben

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2013 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel reprodukálni

Részletesebben

Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2010 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 4. Sorozatszerkesztők: Karlovitz

Részletesebben

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA BIRÓ KRISZTINA CSÁNYI ZSUZSANNA VINCZE SZILVIA A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA - KÉSZÜLT REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A BDF MEGBÍZÁSÁBÓL - 2007. FEBRUÁR BEVEZETÉS

Részletesebben

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar MŰHELYTANULMÁNYOK Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Hau Orsolya

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi kar Matematikatanár szak SZAKDOLGOZAT A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Témavezetők:

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 5.

Matematikai statisztikai elemzések 5. Matematikai statisztikai elemzések 5. Kapcsolatvizsgálat: asszociáció, vegyes kapcsolat, korrelációszámítás. Varianciaanalízis Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 5.: Kapcsolatvizsgálat:

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban

SZAKDOLGOZAT. Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban Kádas Dániel Péter Villamosmérnöki főiskolai szak Távközlési

Részletesebben

Metamódszerek alkalmazása a csődelőrejelzésben*

Metamódszerek alkalmazása a csődelőrejelzésben* Metamódszerek alkalmazása a csődelőrejelzésben* Virág Miklós Nyitrai Tamás A klasszifikációs feladatok megoldására jellemzően egy-egy kiválasztott módszert alkalmaznak a gyakorlatban. Ugyan a legkorszerűbb

Részletesebben

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A IOSTATISZTIKÁÓL Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar udapest, 2005. Reiczigel Jenő: Válogatott fejezetek a biostatisztikából 2 Tartalomjegyzék 1. evezetés

Részletesebben

KÖZELKÉP FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI PROGRAMOK HATÁSVIZSGÁLATA

KÖZELKÉP FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI PROGRAMOK HATÁSVIZSGÁLATA KÖZELKÉP FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI PROGRAMOK HATÁSVIZSGÁLATA Szerkesztette Kézdi Gábor közelkép Bevezető 1. A programok hatásvizsgálatának módszertana 2. Az aktív foglalkoztatáspolitikai programok nemzetközi

Részletesebben

TANULMÁNYOK. Magyarországi értéktérkép: normakövetés, egyéni teljesítmény, szolidaritás és öngondoskodás elfogadottsága a magyar társadalomban

TANULMÁNYOK. Magyarországi értéktérkép: normakövetés, egyéni teljesítmény, szolidaritás és öngondoskodás elfogadottsága a magyar társadalomban Keller Tamás: Magyarországi értéktérkép 43 TANULMÁNYOK szociológiai szemle 20(2): 42 70. Magyarországi értéktérkép: normakövetés, egyéni teljesítmény, szolidaritás és öngondoskodás elfogadottsága a magyar

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

AUTOMATIKUS ÉRZELEM-FELISMERÉS AKUSZTIKAI PARAMÉTEREK ALAPJÁN

AUTOMATIKUS ÉRZELEM-FELISMERÉS AKUSZTIKAI PARAMÉTEREK ALAPJÁN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK AUTOMATIKUS ÉRZELEM-FELISMERÉS AKUSZTIKAI PARAMÉTEREK ALAPJÁN Sztahó Dávid Okl.

Részletesebben

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások A kötet a 60771. sz. Jövedelmi differenciálódás szimulációs vizsgálata magyarországi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG SZEMÉLYISÉGTÉNYEZŐI A környezeti attitűd környezetterhelési mutatók és a Big Five személyiségdimenziók összefüggés vizsgálata

Részletesebben