Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének május 4-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 4-én megtartott rendkívüli ülésérıl"

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült május 4-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter Szilágyi Gábor képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Távolmaradt: Marton Róbertné Fehér Norbert képviselık Jegyzıkönyvet vezette: Herman Jenıné Novák Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek. Az ülés határozatképes. Marton Róbertné képviselıtársunk jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai testületi ülésen. Elmondja, hogy a rendkívüli képviselı-testületi ülésre azért volt szükség, mert a múlt heti április 29-i testületi ülést követı másnap csütörtökön kaptuk meg a Magyar Államkincstártól azt a faxot, amiben a futballpálya pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot. Azt kérik, hogy az önkormányzat által vállalt 10 %-os saját forrást a költségvetésben külön címzetten szerepeltesse. A hiánypótlást az önkormányzatnak 5 napon belül kell teljesítenie, ezért kellett összeülnünk. Ez lett volna eredetileg az egyetlen napirendi pont. Menet közben eszembe jutott egy másik kérdés, amit jó volna, ha a képviselı-testület a mai ülésén megtárgyalna. Jásdy Balázs a Honvéd Hagyományırzı Egyesület vezetıje megkeresett engem, hogy a Honvédelmi Minisztérium által leselejtezendı honvédelmi tárgyak közül az önkormányzat helyettük igényeljen néhány katonai tárgyat, mert ık hiába Honvéd Hagyományırzı Egyesület katonai tárgyakat nem igényelhetnek. Kérésük, hogy az önkormányzat az egyesület által kezelt légvédelmi ágyúhoz szükséges két optikai mőszert, sztereó távmérıt és távmérıs távcsıt igényelje meg, mert az önkormányzat jogosult ingyenesen megigényelni ezeket a tárgyakat. Megelılegeztem a képviselı-testület bizalmát és azt mondtam neki, hogy szerintem menni fog. Ezek után el kezdtünk levelezni a Honvédelmi Minisztériummal, mert ha már távmérıt igényelünk, akkor megnéztük, hogy mit lehet még, így került bele 50 db vaságy is az igénylésbe. Ezenkívül volt még egyéb tárgy az igénylési listán pl.: ping-pong asztal, asztali foci, mozgókonyha. Ezek közül a mozgókonyhát, a tábori ágyat, az optikai eszközt igazolták vissza, hogy az önkormányzat igényelheti, mert ezek készleten vannak. Javasolja, hogy a testület vegye fel a 2. napirendi pontnak a Honvéd Hagyományırzı Egyesület kérelmét, valamint 3. napirendi pontnak az egyebek napirendi pontot. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel, egyéb módosító javaslat van-e? Mivel észrevétel, egyéb módosító javaslat nem volt, ezért Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselıket, aki egyetért a módosított napirenddel, az kézfelemeléssel jelezze? A képviselık 6 igen szavazattal egyetértenek a módosított napirenddel. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? 1

2 Ifj. Paulusz József és Szilágyi Gábor képviselık kézfelemelésükkel jelezték, hogy vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy a képviselık egyetértenek-e vele? A képviselık 4 igen és 2 tartózkodás mellett egyetértenek azzal, hogy Ifj. Paulusz József és Szilágyi Gábor képviselık hitelesítsék a jegyzıkönyvet. Napirendi pontok: 1. Helyi önkormányzatok fenntartásában lévı sportlétesítmények felújítására kiírt pályázaton való részvételrıl szóló 26/2009. (IV.15.) Ökt. határozat módosítása 2. Honvéd Hagyományırzı Egyesület egyedi kérelme 3. Egyebek 1. Helyi önkormányzatok fenntartásában lévı sportlétesítmények felújítására kiírt pályázaton való részvételrıl szóló 26/2009. (IV.15.) Ökt. határozat módosítása Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a Magyar Államkincstár a sportlétesítmények felújításának támogatására benyújtott pályázatnál hiánypótlásra hívta fel az önkormányzatot. A 26/2009. (IV.15.) Ökt. határozat nem tartalmazza, hogy az önkormányzat a saját forrást a évi költségvetésben mely sorának a terhére biztosítja, illetve a saját forrás összegét Ft-ban is szükséges meghatározni. A hiánypótlás teljesítésére mint mondtam, 5 napos határidıt biztosított a Magyar Államkincstár. Kérdezem a képviselıket, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Mivel képviselıi hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el a határozati javaslatban szereplı tartalommal a futballpálya felújítására beadott pályázatról rendelkezı 26/2009. (IV.15.) Ökt. határozat módosítását A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 41/2009. (V.4.) Ökt. 1.) Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete a 26/2009. (IV.15.) Ökt. határozatát kiegészíti. 2.) A képviselıtestület úgy dönt, hogy a labdarúgó pálya felújítása Dömös község életében olyan fontosságú, hogy a pályázat megvalósításához 10 % saját forrást, ,- Ft-ot a 2/2009. (II.12.) számú költségvetési rendeletének II/A melléklet III/2 (Felhalmozási és tıke jellegő bevételek önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételek) sorának terhére biztosít. 2

3 Felelıs: Novák Lajos polgármester 2. Honvéd Hagyományırzı Egyesület egyedi kérelme Novák Lajos polgármester elmondja, hogy elıbb vázoltam a Honvéd Hagyományırzı Egyesület kérelmét. Kérdezem a képviselıket, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Mivel képviselıi hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá, hogy az önkormányzat 50 db tábori ágyat, 1 db 69 M vegyes tüzeléső mozgókonyhát, 1 db DJA-6 sztereo távmérıt, 1 db ASZT szögtávcsıt és 1 db TZK keresıtávcsıt ingyenesen igényeljen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-tıl. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 42/2009. (V.4.) Ökt. Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-nél 50 db tábori ágy, 1 db 69 M vegyes tüzeléső mozgókonyha, 1 db DJA-6 sztereo távmérı, 1 db ASZT szögtávcsı és 1 db TZK keresıtávcsı ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi. Az önkormányzat a termékekre a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 8.. (1) bekezdésében a települési önkormányzat feladatai között vízrendezés és csapadék vízelvezetés, kiemelt gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás és a közösségi tér biztosításának tárgyi feltételeinek javítása érdekében tart igényt. Dömös Község Önkormányzata a tulajdonba adás érdekében felmerülı összes költségek megtérítését vállalja. A képviselıtestület felkéri Novák Lajos polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 50 db tábori ágy, 1 db 69 M vegyes tüzeléső mozgókonyha, 1 db DJA-6 sztereo távmérı, 1 db ASZT szögtávcsı és 1 db TZK keresıtávcsı tulajdonjogának önkormányzat részére történı megszerzése érdekében. Felelıs: Novák Lajos polgármester 3. Egyebek Javaslat laptop vásárlására Novák Lajos polgármester elmondja, hogy ismeretes Szilágyi Gábor képviselıtársunk végzi a Dömösi Élet nevő újság szerkesztési feladatait, már évek óta. A hétvégén tönkrement a saját számítógépe, amin ezt a feladatot végezte. Azt indítványozom, hogy az önkormányzat vásárolhasson egy laptopot, amivel Szilágyi Gábor az újság szerkesztését továbbra is el tudja látni. A költségvetésben a technikai eszközök fejlesztése során ez a keretösszeg rendelkezésre áll. A laptop ára kb Ft. 3

4 Ifj. Paulusz József képviselı egyértelmőnek tartja, támogatja polgármester indítványát. Szilágyi Gábor képviselı elmondja, hogy ez nem én ötletem volt, hanem a polgármesteré. Másrészt nagyon nagy segítség lenne számomra, mert ha meg is tudom csinálni a számítógépemet, akkor is bármikor elıfordulhat vele egy hasonló eset. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselıket, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Mivel képviselıi hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester kérdezi, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Dömösi Élet nevő újság szerkesztési feladataihoz egy laptopot vásároljon és azt Szilágyi Gábor képviselı használatába adja, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselıtestület a javaslatot 5 igen 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 43/2009. (V.4.) Ökt. 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy az önkormányzat évi költségvetése terhére a Dömösi Élet nevő újság szerkesztési feladatainak az ellátása céljára 1 db NOTEBOOK-ot (laptopot) vásárol. 2) A képviselı-testület egyúttal úgy dönt, hogy az önkormányzat által vásárolt NOTEBOOKot (laptopot) a Dömösi Élet nevő újság szerkesztıjének Szilágyi Gábor képviselı használatába adja, amíg az újság szerkesztési feladatait ellátja. 3) A képviselı-testület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében 1 db NOTEBOOK-ot (laptopot) vásároljon meg. Felelıs: Novák Lajos polgármester Aranysarkantyús Lovagrend egyedi kérelme Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az Aranysarkantyús Lovagrend megkereste az önkormányzatot, abból a célból, hogy az önkormányzat egy elvi hozzájárulást adjon ahhoz, hogy a lovagrend székhelye Dömös legyen. A lovagrendet javarészt dunabogdányi származású Németországban élı magyar emberek alkotják. Az egyik vezetıjével személyesen is találkoztam, aki elmondta, hogy a kulturális eseményekben is szívesen részt vennének, ha igényli az önkormányzat. Ifj. Paulusz József képviselı kérdezi, hogy mivel jár az, ha Dömös lesz a székhelyük? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy semmivel, mert a székhelyhez az épületet nem az önkormányzat adja. Majd keresnek egy magánembert, aki megengedi, hogy a lovagrend székhelye a házában legyen. A Lovagrend kérelmét az elvi hozzájárulás elfogadását, ezért támogatni tudom. 4

5 Veres-Herédi Eszter képviselı kérdezi, hogy miért pont Dömösön szeretnének székhelyt létesíteni, mikor dunabogdányi származásúak? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, igazából, azért, mert egy történelmi helyszínt kerestek és ez Dömösben meg is találták. Kérdezem a képviselıket, hogy a kérelemmel kapcsolatban van-e egyéb kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Mivel egyéb képviselıi hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester kérdezi, aki elvi szinten hozzájárul ahhoz, hogy a Aranysarkantyús Lovagrend székhelye Dömös legyen, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselıtestület 5 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 44/2009. (V.5.) Ökt. 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testülete elvi szinten egyetért azzal, hogy az Aranysarkantyús Lovagrend magyarországi székhelye Dömös község területén legyen. 2) A képviselı-testület egyúttal felkéri Novák Lajos polgármestert, hogy értesítse az Aranysarkantyús Lovagrendet a képviselı-testület döntésérıl. Felelıs: Novák Lajos polgármester Fa ültetésére egyedi kérelem Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy Dr. Téglási Imre kereste meg, aki a X Országos Babatalálkozót szervezi a Bibliacentrumban, hogy július 6.-án a meg nem született gyerekek tragédiájára emlékezve és a megszületettek feletti öröm hírére az önkormányzat által kiválasztott közterületen szeretnének egy életfát ültetni, amihez a képviselıtestület hozzájárulását kérik. Azt, hogy a fa milyen fajtájú legyen a képviselı-testület határozhatja meg. Ifj. Paulusz József képviselı elmondja, hogy az Összefogás Dömösért Egyesület szemétszedési akciója után az egyesület is szeretne egy fát ültetni. Az egyesület elnökével és a kérelmezıvel egyeztetni kellene, hogy hasonló fajtájú fák kerüljenek elültetésre. Novák Lajos polgármester kérdezi, hogy az egyesület beszélt arról, hogy melyik közterületre gondolt, ahová a fát szeretnék ültetni. Ifj. Paulusz József képviselı elmondja, hogy igen. A Szıkeforrás étterem elıtti parkba szeretnék a fát elültetni. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a fa fajtájában egyeztettek az Összefogás Dömösért Egyesület elnökével és a kérelmezıvel. Dénes Kálmánné alpolgármester javaslata, hogy a volt általános iskola udvarába legyen ültetve. 5

6 Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselıket, hogy Dénes Kálmánné javaslatával egyetért-e a testület, hogy a volt általános iskola udvarába legyen a fa ültetve? A képviselıtestület egyetért azzal, hogy a X. Országos Babatalálkozó keretében a volt általános iskolába ültessenek egy fát. Képviselıi kérdés a Baba-Mama Klub használatával kapcsolatban Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy megállított engemet egy kismama, hogy nem tudják használni a Baba-Mama Klub részére biztosított önkormányzati helyiséget, mert tele van pakolva az önkormányzat dolgaival. Nem lehetne-e máshová elhelyezni ezeket a holmikat? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, nem tudom, hogy milyen holmikra gondol ez az illetı, de biztosra veszem, hogy ott csak a Baba-Mama Klub holmijai vannak, de utána nézek. Mivel a képviselıtestületi ülésnek más napirendi pontja nem volt, Novák Lajos polgármester az ülést bezárta és a részvételt megköszönte. Kmf. Novák Lajos polgármester Dr.Szabó Attila jegyzı A jegyzıkönyvet hitelesítette: Szilágyi Gábor képviselı ifj. Paulusz József képviselı 6

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 3-án megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Marton

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 26-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2008.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2008. február 12-én 17:00 órakor

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 24-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 24-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-25/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. október 24-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 1/2008. (I.31.) kt. határozat: A 2008. január 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 2/2008. (I.31.) kt. határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

A képviselı-testületi ülés napirendjének elfogadása

A képviselı-testületi ülés napirendjének elfogadása Iktatószám: 1000/6/2009. Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 26. napján délután 16.00 órakor tartott soros, nyílt -testületi ülésének J E G Y Z İ K Ö N Y V E Határozatok:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J e g y z ı k ö n y v 2011. március 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Rendeletek: 3/2011. (III.8 Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló

Részletesebben

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v. Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v. Ács Gyula Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 22-i s o r o s ülésén N

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı) 52/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2011. december 20-án megtartott rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra Zsuzsanna

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950/2008. Készült: J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. július 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi október hónap 09. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án ( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. április 05.-én 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Tárgysorozata

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. április 05.-én 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Tárgysorozata Monorierdő Község Önkormányzat 2007. április 05.-én 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: Határozatai: 43-49 Interpellációk, kérdések Előadó:

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl 40-47/2013. (08. 15.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. február 26.-án megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi Péter

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben