KIKELET Hagyományırzı Egyesület 1182 Budapest, Ganz Ábrahám utca

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIKELET Hagyományırzı Egyesület 1182 Budapest, Ganz Ábrahám utca 22. www.kikeletegyesület.fw.hu email: kikeletegyesület@gmail.com"

Átírás

1 KIKELET Hagyományırzı Egyesület 1182 Budapest, Ganz Ábrahám utca évi Közhasznúsági jelentés.. Vörösné Éles Csilla Elnök Budapest, május 10.

2 1. A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ADATAI Név: Kikelet Hagyományırzı Egyesület Székhely: 1182 Budapest, Ganz Ábrahám u. 22. I/4. A szervezet célja: Hagyományok ápolása, kulturális örökség védelme, ifjúság nevelése, kapcsolatok ápolása Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Honlap: Alapszabály kelte: december 1. Elnök neve címe: Vörösné Éles Csilla 1182 Budapest, Ganz Ábrahám u. 22. I/4. Nyilvántartási szám: Bejegyzési végzés száma: Fıvárosi Bíróság Bejegyzés i végzés jogerıre emelkedése: 2010.február 10. Bankszámlaszám: Adószám: SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Kikelet Hagyományırzı Egyesület évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege 37 ezer Ft, a saját tıke 37 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegbıl és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. A könyvelést és a beszámolót készítette: Nagy Imre regisztrált mérlegképes könyvelı (1172 Budapest, Tura u. 41.), reg. száma: , ig.szám: KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a szervezet költségvetési támogatásban nem részesült, ezért a kapott költségvetési támogatásokat részletesen bemutató 2. számú melléklet nemleges így az elızı évek változásai sem voltak bemutathatók az 5. számú mellékletben. 4. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A társaságnak bevétele Ft, tagdíjból és egy tagunk 7500 Ft-os támogatásából származott, melybıl Ft használtunk fel rendezvényeink költségére és maradt ,- Ft. Az év végi mérleg és a vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 5. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 6. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITİL VALAMINT MÁSOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben közösségünk 1 tagunktól kapott támogatást a Márton Napi Civil Mustra rendezvényünk megtartásához Ft értékben. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 2

3 7. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk személyi jellegő ráfordítása nem volt. Szervezetünk vezetı tisztségviselıi ez évben munkájukat társadalmi munkában végezték, sem bérben, sem költségtérítésben nem részesültek. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések részletezetésére a 6. számú melléklet szolgál. 8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 8.1 Az egyesület legfontosabb célkitőzései: kulturális örökség megóvása nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése kulturális tevékenység euroatlanti integráció elısegítése közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások Ezeken belül: - Elsısorban a néptánc és népzene helyi oktatásának segítését, a népi hagyományok ápolását, hagyományırzı és más kulturális rendezvények szervezése, közremőködés és szervezés, a lakosság és ifjúság népzenei és tánc, valamint egyéb hagyományokkal való megismertetése, annak támogatása, ami során: - népünk kulturális örökségének, jellemzı sajátosságainak, nemzeti kultúrájának, nagy múltú értékeinek megismertetése, ápolása, -a kiemelkedı tudományos szinten is eredményeket felmutató a népi kultúra és mővelıdés területén dolgozó kutatók, néprajz és más tudósok tevékenységének népszerősítése, -a haza földrajzának, irodalmának, történelmének mélyebb megismertetése, nemzettudat megalapozása, erısítése, a nemzeti önismeret, hazaszeretet elmélyítése -az ifjú nemzedék egészségre, hagyományok tiszteletére és szeretetére való nevelése. -népi mesterségek, szokások megismertetése, kulturális értéket teremtı és szeretı szórakozás támogatása. - más hasonló tevékenységet végzı szervezetekkel való együttmőködést, hazai és határon túli kapcsolatok építése, ápolása Az egyesület célja azoknak az összefogása, akik hasonló célok érdekében készek az egyesület munkáját támogatni. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében minden olyan formát, eszközt felhasznál, ami eredményesen szolgálja a céljaik elérését. 8.2 Az Egyesület 2010 évi tevékenységének bemutatása: Az Egyesület népzenét, néptáncot szeretı és a népi kultúra, néprajz iránt érdeklıdı tagjai már 2003 óta mőködnek együtt a helyi közösségi és civil életben. Közös bennünk, hogy szeretnénk hozzájárulni a magyarság kulturális örökségének megismeréséhez, megismertetéséhez, és a fıvárosban is ápolni azokat a kiveszı értékes hagyományokat, amelyek megırzése fontos számunkra. Elsısorban a néptáncon és népzenén keresztül szeretnénk céljainkat megvalósítani, ennek érdekében kapcsolatot tartunk fenn a környezetünkben mőködı mővészeti csoportokkal, civilszervezetekkel, a határon innen és túl élı magyarsággal. Programjaink minden korosztály számára igyekeznek olyan többletet nyújtani, ami érdeklıdésre tarthat számot. Együtt táncolunk, énekelünk saját örömünkre, de igyekszünk az érdeklıdıket és gyermekeinket megismertetni a régi szokásokkal, 3

4 hagyományokkal, mesterségek fogásaival, népünk történetével. Olyan egyesület mőködtetésén munkálkodunk, amely tagjai részére az elsivárosodó nagyvárosi élettel szemben a valódi közösséghez tartozás élményét nyújtja. Mindezekért fontos számunkra, hogy támogassuk például a TÉBLÁB Alapfokú Mővészeti Oktatási Intézmény több mint 400 néptáncot és népzenét tanuló diákjának rendezvényeit, minél több érdeklıdıvel megismertessük az itt folyó hiánypótló munkát. Fontos számunkra, hogy a kisebbségben élık, a hátrányos helyzetőek és Európa népei is minél többet kapjanak a hagyományos magyar népi kultúra kincseibıl. Bár egyesületünk tényleges, hivatalos megalakulása csak 2009-ben történt, közösségünk az alábbi programokat szervezte, illetve az alábbi programokban vett részt 2010-ben: Kalotaszegi, vajdaszentiványi, mezıségi és boncidai táncok tanulása minden héten egy alkalommal, a koreográfia összeállítása és bemutatása Fellépés 3 számmal a nemzetközi TÉBLÁB fesztiválon. Részvétel a fesztivál lebonyolításában Téli tánctábor szervezése a Vértesben. Kézmőves foglalkozások tartása gyerekeknek és családoknak 3 alkalommal (tojásfestés, csuhé virág és babakészítés, gyöngyfőzés), alkalmanként fı részvételével. Közremőködés és segítségnyújtás a Tébláb Mővészeti Iskola rendezvényein Húsvéti locsolóbál szervezése kb. 60 fı részvételével (kapcsolat felvétel a Nagycsaládosok helyi szervezetével és a Tánckörrel) Fellépés a Tánc világnapján Felkészülés és részvétel a helyi helytörténeti múzeum kerületi vetélkedıjén Keresd a nıt! (1. hely) jutalom: bécsi kirándulás Társadalmi munka a TÉBLÁB iroda és klubhelyiség kialakításában Népdal tanulás 3 alkalommal Honlap tervezés és készítés 2 hónapos felkészülés és 3 napos fellépés 16 fıvel a németországi Roding testvérváros kulturális fesztiválján. Prospektus szerkesztés és készítés Zselíz Kincsı Születésnapi Jubileumi Gálamősor Pusztahencsei szüreti fesztiválon való részvétel és fellépés Szereplés a Csákvári Pásztor Találkozón Krepuska Szüreti Fesztivál, fellépés 2010 november 13-án kerületi Márton Napi Civil Mustra elnevezéső rendezvényt szerveztünk. Hagyományırzı karácsonyi ünnepség szervezése az Egyesület családjai és vendégei részére Elı-Szilveszter Valamennyi rendezvény és program közül a Márton Napi Civil Mustra rendezvényérıl részletesebben beszámolunk: Kucsák László alpolgármester nyitotta meg az Egyesület, a TÉBLÁB AMI és barátai rendezésében november 13-án a Karinthy Frigyes Gimnáziumban megvalósult Márton Napi Civil Mustra elnevezéső, helyi civil kulturális bemutatkozó rendezvényt. A megmozdulás célja az volt, hogy a kerületben mőködı felnıtt kulturális és mővészeti civil szervezetek, alapítványok és egyesületek jobban megismerjék egymást és egy kulturális seregszemlén rövid bemutatkozási lehetıséget kapjanak. A mustra 4 részbıl állt. Egy kerekasztal beszélgetésbıl, egy kiállításból, egy bemutatkozó mősorból és az azt záró hagyományırzı táncházi mulatságból. Már a kerekasztal beszélgetés 4

5 során látszott, hogy az érdeklıdés jóval nagyobb a vártnál, mert a 36 fıs teremben több mint ötven vendég győlt össze. A beszélgetés arról szólt, hogy mit tehetnek a civil szervezetek a kerületért. A vitaindítót Zarándy Zoltán tartotta és a civil szervezetek szóbeli bemutatkozása után İ vezette a beszélgetést is. A beszélgetés megerısítette a kezdeményezés jogosságát. Szükség van arra, hogy a helyi civil szervezetek jobban megismerjék egymást és minél többet tegyenek lakóhelyükért is. A beszélgetés után, egy két órás mősorban 12 szervezet mutatkozott be, köztük a Sonore Vegyeskar, a TÉBLÁB AMI tánccsoportjai, a Vörösmarty Iskola szülıi kórusa, a Tájak és Korok Múzeumok helyi nyugdíjas tagcsoportja, a kerületi Szabad Alkotók Körétıl Jakos Kata költı és Gál Adrienne gitármővész, továbbá a rendezık TSZCS néptáncos csoportja. Szerepelt a Németszármazású Polgárok Egyesületének dalköre, a Magyar Tadzsik Kulturális Kapcsolatok Egyesületétıl Szokolay Zoltán költı is. Nagy siker volt szintén a kerületi Túri család és a BorFolk Zenekar fellépése is. A programhoz tartozott egy alkalmi kiállítás, ahol 19 kerületi hivatásos és amatır alkotó mutatta be mőveit. Festık és szobrászok (E.Kottek Péter, Rozsavölgyiné Tomonyák Gitta, Szikszai Sándor, Nádasdy Mihály), fafaragók (Jancsics Péter, Frech Gábor, Szabó József, Szobolits Balázs, Kátai János, Hesz Gábor) munkái kerültek kiállításra. Váradi Levente Vajdahunyadon készült szociófotói is láthatók voltak. A népi kultura alkotásaiból megtekinthettük Horváth Ferencné csuhébabáit, Komlósiné Solymosi Mária és Mentı Katalin gyöngybıl és lószırbıl készült népi ékszereit. Konsztantinova Marija vesszıfonással készült eszközöket hozott. Mindenkinek nagyon tetszett Váradi Emese textiltervezı iparmővész selyem kollekciója, valamint Brossné Sinka Erika, Nagy Enikı és Gulyásné Redler Jolán foltvarrással készült tárgyai. A jól sikerült mősor után a BorFolk Zenekar és Olasz György prímás közremőködésével vidám Márton napi táncházra került sor. A tanácskozás eredményeként olyan csoportos internetes levelezı listát hoztunk létre és mőködtetünk, amelyen a megjelent civil szervezetek tarthatják a kapcsolatot és értesíthetik egymást programjaikról. A rendezvényeket és programokat, az egész évi mőködést az Egyesület kis részben a tagsági díjból, nagyobb részt tagjainak költségén, teljesen önerıbıl, önkéntes munkával valósították meg, amihez alkalmanként hozzájárult, például a Civil Mustra rendezvényen a házigazda ingyenes helyszín használattal, a Kondor Béla Közösségi Ház kiállítási paravánjaival, a tagok és önkéntesek pedig munkájukkal járultak hozzá az Egyesület eredményes mőködéséhez Budapest, május 10. Záradék: E közhasznúsági jelentést a Kikelet Egyesület közgyőlése május 17-i ülésén elfogadta... Vörösné Éles Csilla Elnök 5

6 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Kikelet Hagyományırzı Egyesület 1182 Budapest, Ganz Ábrahám u. 2. I/ évi Egyszerősített éves beszámoló Tartalma: Egyszerősített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Budapest, május 10. Vörösné Éles Csilla elnök Az egyszerősített éves beszámolót Nagy Imre mérlegképes könyvelı(r.sz: ) állította össze, könyvszakértı azt nem vizsgálta. 6

7 Kikelet Hagyományırzı Egyesület Budapest Mérleg Fordulónap: 2010 február december 31. Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Nyitó Önrevízió Tárgyév záró a B c d E A. Befektetett eszközök 0 0 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 0 0 B. Forgóeszközök 0 37 I. Készletek 0 0 II. Követelések 0 0 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 0 37 Pénztár, csekkek 0 34 Bankbetétek 0 3 C. Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen 0 37 D. Saját tıke 0 37 I. Induló tıke 0 II. Tıkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl 37 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl E. Céltartalékok 0 F. Kötelezettségek 0 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen 0 37 Budapest, P.H. Vörösné Éles Csilla elnök 7

8 Kikelet Hagyományırzı Egyesület Budapest Eredménykimutatás Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Nyitó Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései A B c d E A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstıl c. helyi önkormányzattól d. egyéb 7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek 6. Pénzügyi mőveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi mőveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 0 65 D. Közhasznú tevékenység költségei 1. Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 1. Anyagjellegő ráfordítások 2. Személyi jellegő ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 0 28 G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 0 37 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltségek 0 0 a. megbízási díjak 0 0 b. tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb költségek Személyi jellegő költségek közterhei 0 0 B. Nyújtott támogatások Továbbutalt, illetve átadott támogatás május 10. P.H. Vörösné Éles Csilla elnök 8

9 Kikelet Hagyományırzı Egyesület Budapest Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Támogatásnyújtó neve Támogatás idıpontja összege (Ft) - 0 Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) elızı évi tárgyévi Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje Összesen: 0 0 9

10 Kikelet Hagyományırzı Egyesület Budapest Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Elızı évi Tárgyévi Változás összeg (Ft) összeg (Ft) % eft Induló tıke Tıkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Megjegyzés 10

11 Kikelet Hagyományırzı Egyesület Budapest Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés elızı évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: Megjegyzés 11

12 Kikelet Hagyományırzı Egyesület Budapest Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás elızı évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtıl Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Sporthivatal Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Fıvárosi Önkormányzat Fıvárosi Önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektıl Márton Napi Civil Mustra rendezvény Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségő gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettıl SZJA 1%-a (APEH) Iparőzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb Győjtés ÖSSZESEN:

13 Kikelet Hagyományırzı Egyesület Budapest Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés elızı évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* Név: Megjegyzés Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 13

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

3399 Andornaktálya, Kossuth u. 2/2. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

3399 Andornaktálya, Kossuth u. 2/2. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Kurul dobosok Kulturális és Hagyományırzı Közhasznú Egyesület 3399 Andornaktálya, Kossuth u. 2/2. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Andornaktálya, 2012. május 25. Barczi Zsolt elnök A Kurul dobosok Kulturális

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

Alapítvány. Közhasznúsági jelentése

Alapítvány. Közhasznúsági jelentése A Alapítvány (1093 Budapest, Közraktár u. 22.) Közhasznúsági jelentése 2009 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Délután Alapítvány 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2009. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2010. február 05. Stéger Ildikó A 2009. évi pénzügyi

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az Erdıért Egyesület 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Elfogadva: 1/2012. (V.18.) közgyőlési határozatban. Székesfehérvár, 2012. február 17. Balsay Miklós egyesület elnöke

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről

A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pécs, 2010. március 20. A SOPIANAE Ifjúsági Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009. esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sopianae Ifjúsági Egyesület 2009. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben