vezette: Dr. Elek János Dr. Szávai Tamás Sörös István Dr. Ocsovai Sándor Dr. Velényi János tanácsos Az ellenőrzést Az ellenőrzést végezték:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vezette: Dr. Elek János Dr. Szávai Tamás Sörös István Dr. Ocsovai Sándor Dr. Velényi János tanácsos Az ellenőrzést Az ellenőrzést végezték:"

Átírás

1 JELENTÉS az AMALIPE Cigány Kultúra- és Hagyományőrző Egyesületnek évben juttatott állami költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről március 140.

2 Az ellenőrzést vezette: Dr. Elek János osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Dr. Szávai Tamás Sörös István Dr. Ocsovai Sándor Dr. Velényi János tanácsos szakértő szakértő szakértő

3 Allami Számvevőszék V /92. Tsz: 118. J e l e n t é s az AMALIFE Cigány Kultúra- és Hagyományőrző Egyesületnek évben juttatott állami költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről L A vizsgálat körülményei, célja, módszere Az Aliami Számvevőszékről szóló törvény értelmében az Allami Számvevőszék (ASZ) ellenőrzi az állami költségvetésből juttatott. támogatás felhasználását a társadalmi szervezeteknél. Az Országgyűlés 6/1991.(11.11.) sz. határozatában döntött a nemzetiségi és etnikai kisebbségi szervezetek évi állami költségvetési támogatásáról, amelyben külön is hangsúlyozta az ASZ ellenőrzési jogosultságát. Az országban lévő cigányszervezetek részére - szervezeti, valamint működési költségeik finanszírozására az Országgyűlés február hó ll-én 81 millió Ft támogatást hagyott jóvá. A jóváhagyott összeg felosztásáról az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága részéről kezdeményezett megbeszélés alapján az érintett cigányszervezetek megállapodása értelmében - az Amalipe Cigány Kultúra- és Hagyományőrző Egyesület és tagszervezetei 4,1 millió Ft-ot kitevő állami költségvetési támogatásban részesültek évben. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Amalipe Cigány Kultúra- és Hagyományőrző Egyesület (továbtámogatás biakban: Egyesület) az állami költségvetési felha~ználásánál miként érvé~yesítette a törvényességi, a célszerűségi és az eredményességi szempontokat.

4 - 2 - Az ellenőrzés folyamán figyelembe kellett venni azt a körülményt is, hogi', a különböző nemzetiségi és etnikai szervezetek, ilietve egyesületek alapvetően nonprofit érdekeltségű szervezetek. Ennek megfelelően a különböző csoportokat tömörítő, érdekérvényesítő alaptevékenység következtében a pénzügyi vonatkozású intézkedések tervezésénél, illetve ezek végrehajtásánál nem kizárólag a gazdaságossági szempontok érvényesülnek. A lefolytatott vizsgálat a lezárt gazdálkodási évre terjedt ki. A helyszíni ellenőrzés november 3-tól december 31-ig tartott. Az ellenőrzés az Egyesület gazdálkodási tevékenységét, pénzfelhasználását az Egyesület budapesti hívatali helyiségében (Budapest XIX., Hunyadi J. u. 28/a), valamint a szúrópróbaszerűen kíválasztott tagszervezetektől bekért bizonylatok alapján vizsgálta. II. Az Egyesület pénzügyi gazdálkodásának rendszere Az Egyesület szervezeti felépítését és tagszervezeteiről szóló információkat az l. sz. melléklet tartalmazza. Az Egyesület évi pénzügyi gazdálkodása nem míndenben felelt meg az erre vonatkozó jogszabályoknak. Az Egyesület pénzügyí gazdálkodására vonatkozó szabályozást nem készítették el. Nem határozták meg egyértelműen a szervezet és a tagszervezetei gazdálkodásának rendjét, kapcsolatát, valamint nem gondoskodtak az egységes végrehajtásról A gazdálkodási feladatokat ellátó személyek munkakörí leírással nem rendelkeztek. Nem készítették el az utalványozás, a pénzkezelés szabályozását sem. Az Egyesület elnökének aláírásával ellátott, a tagszervezetek részére megküldött "Elfogadá nyilatkozat" szerínt "a... székhelyű,... nevű együttes az Amalípe Cigány Kultúra- és Hagyományőrző Egyesület helyi szervezete. A

5 - 3 - helyi Egyesület származtatott jogi személy. A helyi Egyesület önállóan gazdálkodik, tevékenységéért felelősséget visel." A magyar jogalkotás "származtatott jogi személy" fogalmat nem ismer. A megfogalmazás azt sejteti, hogy az "Elfogadá nyilatkozattal" befogadott valamennyi helyi Egyesület az egyesülési jogról szóló évi XXXIII. tv. által módositott évi II. tv. 2. (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén - az Egyesület alapszabályában foglaltaknak megfelelően - jogi személy. Az elfogadó nyilatkozat nem vette figyelembe a helyi ezervezetek igényét és tényleges lehetőségeit, amikor minden csatlakozó egyesületet egységesen alapszabály ezerinti jogi személlyé nyilvánított. Az Egyesület alapszabálya ezerint ugyanis "a helyi ezervezet igényei, kívánsága és a törvényi feltételek alapján önálló jogi személyként, vagy csoportként jön létre", tehát meg volt a lehetőség arra, hogy a helyi ezervezet ne váljon jogi személlyé. A három szúrópróbaszerüen kiválasztott helyi Egyesület közül kettő (BANGE CSANGA és TERNIPEl nem teljesítette a jogi személyiségből fakadó önálló könyvvezetési kötelezettségét; naplófőkönyvet, sőt pénztái'könyvet sem vezettek. Ezért e helyi ezervezeteknek a gazdálkodásuk valamennyi bizonylatát az anyaegyesületnek voltak kötelesek megküldeni, ahol egységes könyvvezetést kellett volna végezni. Az "Elfogadá nyilatkozat" azt sem vette figyelembe, hogy az Egyesületnek volt néhány a bíróságon önállóan bejegyzett tagja is, mint pl. a Csobánkai Phralassam Cigány Folklór Együttes, mely csak a kapott támogatás felhasználásával volt köteles évente elszámolni.

6 - 4 -!IL Az Egyesület évi költségvetésének tervezése és végrehajtása Az Egyesület az februárjában ismertté vált állami költségvetési támogatás felhasználására nem készitette el éves költségvetését. Ennek következtében az Egyesület pénzfelhasználásáról, a feladatok finanszírozásáról testületi üléseken esetenként döntöttek.!gy a pénzfelhasználás ellenőrzésére az évközben elfogadott célok és feladatok jegyzőkönyvekben foglalt részelemeinek ismeretében volt mód. Az Egyesület az évi költségvetési támogatás igénylésekor az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságához az évi pénzfelhasználásról tételes-idősoros számítógépes listát nyújtott be. Ez a lista azonban nem biztositotta az évközben elfogadott pénzügyi vonzattal járó döntések összevetését a tényleges teljesítéssel. IV. Az állami költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése Az Egyesület évben 4,1 millió Ft állami támogatásban részesült. A támogatás két részletben került átutalásra: III. 21-én Ft-ot, és IV. 24-én Ft-ot írtak jóvá az Egyesület bankszámláján. A támogatás jogcímenkénti felhasználásáról nem készült beszámoló. Erre a számviteli nyilvántartás nem volt alkalmas, mert sem a bevételeket, sem a kiadásokat nem könyvelték jogcímenként, hanem csak egy összegben ''vállalkozáson kivüli bevételként", illetve "egyéb költségek" címen.

7 - 5 - Szúrópróbaszerű bizonylati mélységű ellenőrzéssei megállapította a vizs!fá)at, hogy a kapott támogatást rendeltetésszerűen, az egyesületi központ működési kiadásainak fedezésére, valamint a cigány kulturális és müvészeti szervezetek, együttesek esetenkénti támogatására használták fel. A vizsgálatnak nem volt módja meggyőződni arról, hogy érvényesült-e a gazdaságos és hatékony felhasználás elve. Ezt a számviteli nyilvántartás nem tette lehetövé. A felmerült költségeket ugyanis nemcsak jogeimenként nem mutatta ki a könyvelés, de ezen túlmenően a könyvelés a gazdasági eseményt követően sokszor több hónapos késéssel, és nem is mindig idősorrendben történt. Az Egyesület. a kapott költségvetési támogatásából az egyes cigány ezervezeteknek és együtteseknek elszámolási kötelezettséggel adott támogatást. A támogatottak nagy száma és a beküldött elszámolások ellenőrzésére kijelölt személy hiánya miatt azonban az elszámolási kötelezettség előírása csak formális volt és a felmerült költségek indokoltságát, hatékony felhasználását egy esetben sem ellenőrizték. A ezervezeteknek adott közvetlen támogatások évi összege 1-2 kivételtől eltekintve, nem volt több 50 E Ft-nál. Az Egyesület központjának évi munkáját elsősorban a kapott állami támogatás ezervezetek közötti elosztása és néhán;,' központi rendezvény megszervezése, lebonyolítása tette ki. A tagszervezetek pénzügyí gazdálkodása Az Egyesület elnöke által aláírt, a tagszervezetek részére megküldött "Elfogadá nyilatkozat" szerint:"... A helyi Egyesület önállóan gazdálkodik, tevékenységéért felelősséget vállal". Tehát évközben eg;,, ál talán nem fordí tottak

8 - 6 - figyelmet a tagszervezetek gazdálkodására, és az önálló gazdálkodás feltételéül szolgáló pénzügyi- számviteli rend kialakításához nem adtak megfelelő segítséget. A támogatások éves felhasználásának elszámelását kérő december 3-ai körlevélben az Egyesület a jogi személy helyi szervezeteknek 1-1 pénztár bevételi és kiadási bizonylat tömböt küldött, ezek vezetésének előírása mellett. Ugyanakkor nem hívta fel a figyelmet arra, hogy a jogi személyiséggel rendelkező helyi Egyesületeknek naplófőkönyvet kell vezetniük. Az Egyesület központja a helyi szervezeteknek adott támogatások figyelemmel kisérése érdekében elszámolási kötelezettséget írt elő tagegyesületeinek. Az ezt előíró körlevélben azonban nem adott egyértelmű elszámolás módjáról. tájékoztatást az A kapott támogatások felhasználásáról két szervezet kivételével, bár késve, a megadott határidőt túllépve a tagszervezetek írásban tájékoztatást adtak. A tagszervezetek beszámolóinak némelyikéből kitűnik, hogy az anyaszervezettől kapott támogatáson felül egyéb forrásból is voltak bevételeik évben. Az Amalipe Egyesület és a jogi személyiség feltételeit nem vállaló helyi csoportok összes bevételei és összes kiadásai, évben a szervezet naplófőkönyvéből és hiányos analitikus nyilvántartásából nem állapíthaták meg. Az Egyesület évben 25 tagszervezet részére adott egyenként 50 E Ft, összesen l. 250 E Ft alaptámogatást, azzal a céllal, hogy a tagszervezetek működésének alapfeltételeit megteremtsék. A kapott alaptámogatást a, tagszervezetek a szervezet alapszabályában meghatározott cél megvalósítására, adottságaiknak és szükségleteiknek_ megfelelően használ ták fel.

9 - 7 - A felhasználás főbb területei: - a cigány hagyományoknak megfelelő ruházat, illetve az ahhoz szükséges anyag vásárlása; - zeneezerszámok (gitár, mandolin, stb.) és azok alkatrészei (húr, pengető, stb.) vásárlása; - az együttesek utazási költségeinek fedezése (rendezvényeken, fesztiválokon történő fellépések, stb. esetén); - hangosító berendezések (míkrofon, hangfal, erősítő) vásárlása; - dalszövegek gyűjtéséért díj fizetése; - általános működésí költségek (posta, bérleti díj, élelmezés, stb.) fizetése. v. A gazdálkodás törvényességének ellenőrzése l. Az évi gazdálkodásról készített beszámoló A mérleg- és a vagyonkimutatás készítése tárgyában kiadott 62/1988.(XII.24. )PM rendelet L /b/ bekezdésében előírt kötelezettség alapján.a társadalmi ezervezetek a naptári év utolsó napjával eszközeiről és azok forrásaíról mérleget, illetve vagyonkímutatást kötelesek készíteni, amit a Jüvatkozott PM rendelet ll /5/ bekezdésében előírtak értelmében az illetékes adóhatósághoz tartoznak benyújtani. Az ellenőrzés megállapi tot ta, hogy az Egyesület 199L évi gazdálkodásáról elmulasztotta elkészíteni és az elsőfokú adóhatóságnak megküldeni ahívatkozott rendeletben meghatározott. mérleg- és vagyonkimutatást. Mulasztását az Egyesület a helyszíni ellenőrzés befejezéséig nem pótolta. Az előbbieken túlmenően az Egyesület nem tudta hitelt érdemlően igazolni, hogy az évi adóbevallást az APEH-nek az előírt időben benyújtotta.

10 A könyvvezetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése Az Egyesület gazdasági eseményeit az év első kilenc hónapjában kézi bejegyzéssel vezetett naplófőkönyvben könyvelték. Majd ugyanezt az anyagot. ismét lekönyvelték gépi adatfeldolgozással, továbbra is naplófőkönyv formájában és ugyanúgy könyvelték a IV. negyedév anyagát is. A könyvelést havonta zárták, de ezzel csak formailag tettek eleget a negyedéves zárási kötelezettségnek, mivel nemcsak az első kilenc hónapot, de a IV. negyedévet is csak jóval a gazdasági események utáni időpontban, 1992-ben könyvelték. Ez a gyakorlat annál is inkább gondot okozott, mivel pénztárkönyvet nem vezettek és a pénztári forgalom csak a naplófőkönyvben került rögzítésre. A több hónapos könyvelési késés tehát azt jelentette, hogy pénztárzárást és pénzkészlet ellenőrzést semmiképpen sem lehetett volna végezni és nem is végeztek. 3. Az analitikus nyilvántartások vezetésének ellenőrzése Az Egyesület a vonatkozó jogszabályokban előírt, lófőkönyvhöz szarosan kapcsolódó, azt kiegészítő tikus nyilvántartások egy részét egyáltalán nem, hiányosan vezetett. a napanalimásokat Az Egyesület sem december 31-én, sem december 31-én nem készített leltárt. A leltár hiánya nüatt nem állapítható meg az Egyesület eszközeinek mennyisége és értéke. A nyilvántartása];: nem teljeskörűek, esetenként hiányosak. Az Egyesület tulajdonában több festmény van. Megfelelő nyilvántartás hiányában a képek egy része azonosítható csak. Nagy példányszámban Bari Károly Az erdő anyja c. könyvével is rendelkeznek, melyről szintén nem készült nyilvántartás.

11 - 9 - Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása nem megfelelő és a nyilvánt.artások részletezettsége nem kielégí tő. Ezek a nyilvántartások nem tartalmazzák az összes szigorú számadásra kötelezett, az Egyesületnél előforduló nyomtatványt. Nincs analitikus nyilvántartás továbbá a fogyóeszköznek minősülő berendezési és felszerelési tárgyakról; - a gépi adathordozón digitálisan rögzített programpéldányról és a gépi adatfeldolgozási dokumentációról; - a pénztárban lévő külföldi fizetési eszközökről, valutákról; - az elszámolásra kiadott összegekről; - a levont szja előlegekről; - a belföldi kiküldetési utasításokról. A naplófőkönyv "Munkabér" és "Munkabérek közterhei" rovatában adat bejegyzés nem szerepel. A rendelkezésre bocsátott iratok alapján ugyanakkor megállapítható, hogy évben eseti munkaszerződések alapján mintegy 600 E Ft-ot fizettek ki. A pontos összeg a nem megfelelő analitikus nyilvántartás hiányában nem volt megállapítható. A különböző nyilvántartások összhangjának hiányára jellemző példa a "Kimutatás az Amalipe Egyesület évi szja levonásairól és befizetéséről" c. iratban, hogy - nem szerepelnek a szerződésnyilvántartás 13/91, 14/91. és 15/91. sorszám alatt szereplő személyek, pedig = a szerződésnyilvántartás szerint szerződést kötöttek, =a költségnyilvántartásszerint a szerződésben szereplő összegeket kifizették: = az egyéni kartanok szerint a kifizetett összegekből az szja-t levonták.

12 a 91. IX. hónalfh.9.l 3. OOO Ft-os bruttó bérkifizetéssel feltüntetett személy a = szerződésnyilvántartásban nem szerepel; = egyéni kartonja nincs. Szja előleget csak mintegy Ft után vontak le. A levont szja előleg általában a kifizetett összeg 35 %-ának a 20 %-a volt. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal részére a levont szja előlegekről a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem küldték meg. A kifizetett összegek egy részéből, nüntegy 243 E Ft-ból szja előleget nem vontak le. Ezeket a kifizetéseket ügy kezelték, mintha alapítvány terhére történtek volna. Ezen szerződések megkötésekor és a kifizetés alkalmával tévesen jártak el, nem vették figyelembe az alapitványokból és közérdekű kötelezettség-vállalásokból adómentesen kifizethető összegekről szóló 1/1989.(I.1.)MT rendelet előírásait, mert a kifizetőhely az Egyesület volt és ezért e kifizetések is szja kötelezettség alá estek. 4. A számvitel bizonylati rendjének betartása A számvitel bizonylati rendjének tárgyában kiadott és a vállalkozási nyereségadó hatálya alá nem tartozó egyéb jogi személyekre is vonatkozó 53/1988.(XII.24.)PM rendelet előirásai alkalmazandók az Egyesület adminisztrációjával összefüggésben. A helyszini ellenőrzés a hivatkozott PM rendeletben megfogalmazott előirások megtartását, illetve azok gyakorlati érvényesülését vizsgálta. Nincs szabályozva, hogy ki rendelkezik utalványozási joggal, ki kezeli a pénztárt és viseli az ezzel járó felelősséget. Az Egyesület gazdálkodásának folyamatos irá-

13 - ll - nyitását, és jelentős részben a pénztári pénzkezelést is, a vizsgált időszakban - a rendelkezésre álló bizonylatokból kitűnően - az egyik elnök végezte, a többi elnök és az elnökhelyettesek e munkában nem vettek részt. Az igen nagy késedelemmel, Utólag vezetett naplófőkönyv esetében, külön vezetett pénztárnapló hiányában egyáltalán nem volt mód az aktuális készpénzállomány helyességéről meggyőződni, illetve annak rendszeres ellenőrzéséről gondoskodni. A kiállított pénztárbizonylatok egy része - alakilag és tartalmilag - a vonatkozó 53/1988. (XII. 24. )PM rendelet 4. (l) bekezdése c/ pontjában előírt feltételeknek nem felel meg.!gy több esetben hiányzik a befizető, vagy a pénzösszeg átvevőjének az aláírása. Az ellenőrzés helytelen gyakorlatnak Illinősítette az elszámolásnak azt a módját, amikor vendéglátóipari egység által kiállított számlán a megvendégeltek létszámát nem tüntették fel. Ugyancsak helytelen gyalwrlatot folytatott az Egyesület egyrészt a pénztárból történő kifizetések, másrészt az OTP-nél vezetett csekkszámláról eszközölt átutalások alkalmával, amikor számos esetben a vonatkozó számlákat nem csatolták a pénztári kiadási bizonylatokhoz, illetve az OTP csekkszámla kivonatokhoz. Az érdemi számlák hiányában a teljesített kifizetések reális vizsgálata meghiúsult. Az Egyesület a vizsgált időszakban a VOLAN által rendela kezésre bocsátott autóbuszok igénybevétele esetén azt helytelen gyakorlatot folytatta, hogy a megrendelő fél részéről a tényleges km teljesítmények igazolásait elmulasztották elvégezni. Ennek ellenére a benyújtott számlákat a teljesítmények elismerése nélkül kiegyenlítették. Az Egyesület a vizsgált időszakban több esetben eszközölt a házi pénztárból olyan kifizetéseket, amelyek még a korábbi évben merültek fel.

14 Több esetben bizonylat nélkül könyveltek. Azonos költségfajtát (gépkocsi használatot) nemcsak a jogszabályban előírttól eltérő módon, de nem is minden esetben azonos elvek szerint számolták el. A külföldi utazásokról nem állítottak ki kiküldetési rendelvényt, és a kiküldöttek a felmerült költségről nem készítettek elszámolást. Egy elszámolást bemutattak ugyan az ellenőrzésnek, de az elszámolás mellékletét képező alapbizonylatok nélkül. Ezek hiányában az elszámolás nem fogadható el. A devizabetétszámlára történt befizetések és az arról felvett összegek könyvelése nem történt meg a pénzmozgás időpontjában, hanem csak XII. 31-én. Ekkor mind a devizaszámláról felvett és a pénztárba bevételezett, mind pedig a pénztárból kiadásba helyezett valuta Ft értékének könyvelése pénztári bevételi, illetve kiadási bizonylat kiállítása nélkül történt. Egy esetben ugyanazon devizaösszeg a pénztárban nem azonos Ft összegben van bevételezve, mint amilyen összegben kiadásba van helyezve. A devizaszámláról felvett 555,9 USD (helyesen 3000 FRF-ra átváltott 527,55 USD) Ft ellenértékeként Ft pénztári bevétel van könyvelve, a kiadáskor pedig Ft kiadás. A különbözet Ft, mely összeg szabályosan vezetett és előírásezerűen ellenőrzött pénztár esetében pénztári többletként jelentkezett volna. Az Országos Közmüvelődési Központ XI. 18-án kelt 618/91. sz. számláján IX. 6-án történt igénybevétel eimén IX. 30-i határidővel Ft terembérleti díj átutalását kérte az MNB-nél vezetett számlájára. Az összeget XII. 10-én a pénztárból helyezték kiadásba. A pénztári kiadási bizönylaton nem szerepel az összeg átvevőjének az aláírása. Az összeg postai feladásának sincs nyoma. Egy fő részére az Egyesület, közgyűlésének előkészítő munkálatainak végzéséért Ft elnöki jutalmat állapi-

15 tott meg. Az összeget VII. 29-én kiadásba is helyezték a pénztárból '' juta:p:>m, Soros Alapitvány" címen. Az összeg átvételét azonban a kiadási bizonylaton aláírással nem igazolták és az összegből szja-előleget nem vontak le, noha az elvégzett munka nem szja-mentes. Az egyik elnök részére VII. 3-án 15 E Ft-ot fizettek ki "szellemi alkotási munka" eimén. A kiadási bizonylaton utalványozói aláírás nincs. A kifizetés alapjául szolgáló szerződést csak a megbízott írta alá, megbízói aláírás a szerződésen nem szerepel. A pénztár dec. 31-i záróegyenlege a könyvelés szerint Ft, ennek ellenére január l-én már csak Ft pénzkészlettel nyitottak. Az eltérés oka az, hogy VI. 22-i vezetőségi ülésen a Fardi Együttesnek 50 E Ft kölcsönt engedélyeztek, mely összeget az Együttes át is vett, de azt a pénztárból nem helyezték kiadásba. A kölcsönt az együttes X. 15-én vissza is fizette. A pénztárból felvett, de kiadásba nem helyezett 50 E Ft miatt szükségessé vált korrekció a XII. 31.-i záróegyenleg csökkenésének az oka. Egy személy XII. 6-án a nagyecsedi rendezvény költségeinek fedezésére elszámolásra felvett 135 E Ft-ot. Az összeget a pénztárból kiadásba helyezték, de nem elszámolásra felvett előlegként, hanem költségként számolták el. A felvett összeggel XII. hóban elszámoltak. A felmerült költségeket a pénztárból kiadásba helyezték és a könyvelésben elszámolták. Az elszámolásra felvett összegről kiállították a pénztári bevételi bizonylatot, a naplófőkönyvben azonban a pénzvisszavételezést nem könyvelték le. Az Amalipe Alapítvány bevételeit és kiadásait az let könyvvitelében egyesületi pénzforgalomként EgyesükönyVel-

16 ték. Az Alapítvfn? két bankszámlájának Ft és Ft összegu, záróegyenlegei is az Egyesület bankköveteléseként van a könyvelésben kimutatva. A számítógépes könyvelési program tartalmát és működését leíró dokumentációt az ellenőrzés időpontjában nem tudták a vizsgálat céljára bemutatni. A vizsgált időszakban a belső ellenőrzés egyáltalán nem működött. A vezetői és a folyamatba épített ellenőrzésnek nem volt nyoma. Belső ellenőrzés működését meghatározó szabályokat nem készítettek. VI. Következtetések, javaslatok összességében megállapítható, hogy az Egyesület az évben kapott állami költségvetési támogatást az alapszabályban megfogalmazott célok érdekében használta fel. Az Egyesület működése, gazdálkodása több területen nem szabályozott és nem tervszerű. Szervezeti és működési, valamint gazdálkodási szabályzatot nem készítettek, a pénzkezelés, utalványozás, a tagszervezetek pénzkezelésének nyilvántartási és elszámolási rendje nem szabályozott. Az évre a rendelkezésre bocsátott költségvetési támogatás ismeretében költségvetést nem készítettek. Tagdíj és egyéb bevételeket nem terveztek. Az Egyesület a lezárt éves gazdálkodási adatairól nem készítette el a kötelezően előírt beszámolóját és adóbevallását, azokat nem ld.\ldte meg a felhasználóknak. A gazdállmdásra vonatkozó jogszabályokat az Egyesület számos esetben figyelmen kivi.i-1 hagyta.

17 A jelentésben felsorolt megállapítások következtében a továbblépés érdekében az ellenőrzés által javasolt tennivalók a következők: l. A gazdálkodás megszervezéséért, szabályszerű működéséért és ellenőrzéséért.felelős személyt ki kell jelölni. 2. A számvitelről szóló évi XVIII. tv. előírásainak megfelelően ki kell alakítani az Egyesület számviteli, elszámolási, nyilvántartási, pénzkezelési, utalványozási és beszámolási rendjét. E:rvényt kell szerezni a gazdálkodásra vonatkozó egyéb jogszabályok előírásainak. 3. Meg kell alkotni a Szervezeti és Működési Szabályzatot. 4. Tisztázni szükséges az egyes tagszervezetek kapcsolódási módját az Egyesülethez. Meg kell határozni, hogy melyek azok a tagszervezetek, amelyek önálió bírósági bejegyzéssel rendelkeznek. Az önálló bírósági bejegyzéssel nem rendelkező tagszervezetek közül - az egyesülési törvényben előírt feltételek teljesülése esetén - meg kell határozni azokat, melyeket az Egyesület az alapszabálya értelmében jogi személlyé nyilvánít. 5. Az önálló jogi személyiséggel rendelkező Amalipe Alapítvány gazdálkodását, pénzforgalmát és nyilvántartását el kell különíteni az Egyesületétől. 6. Az Egyesület függetlensége és hosszútávú működése céljából - az egyoldalú kizárólagos állami költségvetési támogatásra utaltság helyett - növelni célszerű az egyéb saját bevételek arányát, mint pl. tagdíj, adomány, rendezvény, kiadvány, felajánlott művészi alkotások értékesítése stb. 7. A gazdálkodás megalapozottaágának biztosítása érde-

18 kében évente költségvetést kell készíteni, melynek végrehajtását folyamatosan figyelemmel kell kisérni. A lezárt. év gazdálkodási eredményeiről a beszámolási, bevallási kötelezettségnek eleget l>ell tenni. 8. Biztosítani kell, hogy minden kifizetést megfelelő, teljes értél>ü számviteli bizonylattal támasszanak alá. 9. Heg kell szervezni, szabályozni és müködési feltételeit biztosítani a belső ellenőrzésnek. 10. A pénzkezelésben és a számviteli rendben tapasztalt hiányosságak megszüntetése, illetve a felelősség megállapitása érdel>ében szükséges intézkedéseket tegyék megc Budapest, március it" c L--- agetmayer István/ Me lléklet: l db

19 L sz. melléklet Az Amalipe Cigány Kultúra- és Hagyományőrző Egyesület szervezeti felépítése és pénzügyi gazdálkodásának rendszere l. Az Egyesület felépítése Az Egyesület állampolgári kezdeményezésre alakult Budal7-én tartotta pesten. Alakuló közgyűlését június Budapesten, amelyen elfogadták az Egyesület alapszabályát. Az Egyesületet a Fővárosi Biróság 6 Pk /1989./ L sz augusztus 18-án kelt végzésével, 284. sorszám alatt jegyezte be a társadalmi szervezetek nyilvántartásába, önálló jogi személyként. Az alakuló közgyűlésen elfogadott alapszabályt az július 20.-i közgyűlés módositotta. Az Egyesület célkitűzéseit alapító, valamint program nyilatkozata tartalmazza, míg szervezeti felépítését alapszabálya az alábbiak szerint állapította meg: - az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. Kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása és módosítása, az Egyesületnek más szervezettel való egyesülése, felosztásának kimondása, döntés az elé utalt fegyelmi ügyekben, az Egyesület Ellenőrző Bizottságának, valamint 3 elnöj;::ének, 3 alelnökének megválasztása, azok ciklusonkénti beszámoltatása, végül döntési jogosultság mindazon ügyel;:: ben, amelyeket jogszabály vagy az Egyesület más testületei döntéshozatal végett a közgyülés elé terjesztenek. A közgyűlés legalább két évenként ülésezik. összehívásáról az elnök, vagy szükség esetén az Ellenőrző Bizottság jogosult gondoskodni. - Két közgyűlés közötti időszakban az Egyesület ügyeinek v i tele, dönt.és minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyülés hatáskörébe, az Egyesület Tanácsa, a KRISZ feladatkörébe tartozik. A KRISZ szervező és irányító munkát. lát el az Egyesület akcióinak, rendezvényeinek tervezésében, valamint megvalósitásában, ezen~ feladatok ellátására felelősöket jelöl ki, akiket se g i t

20 - 2 - és beszámoltat. Dönt más szarvezetekkel való ]{apcsolat létesítése, tartalma és formája kérdésében. Megállapítja az Egyesület munkat.ervét és költségvetését, valamint dönt a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadása kérdésében. Figyelemmel kiséri az Egyesület adminisztratív munkájának végzését, eljár az Egyesület fegyelmi ügyeiben. Dönt a csatlakozó csoport,ok, tagok felvételéről Megalkotja az Egyesület ezervezeti és működési szabályzatát, segíti az Egyesület és területi szarvezeteinek létrejöttét és munkáját. Szükség esetén gondoskodik a közgyűlés összehívásáról. Az Egyesület Tanácsa a KRISZ, általában szükség szerint, de legalább évente háromszor ülésezik. - Az Egyesület elnökei - illetve akadályoztatasuk esetén az elnökhelyettesek - irányítják az egyesület adminisztratív és gazdasági tevékenységét. Képviselik az Egyesületet más szervezetekkel szemben. Gondoskodnak a testületi határozatok végrehajtásáról. Javaslatokat dolgoznak ki az Egyesület munkatervére és költségvetésére, továbbá beszámolnak azok végrehajtásáról. Informálják az Egyesület szervezeteit és testületeit, gondoskodnak az utóbbia]{ részére ]{észítendő jelentések és tájékoztatök kellő időben történő elkészítéséről - Az Ellenőrző Bizottság tagjait a közgyűlés jogosult megválasztani, munkájáról ciklusonként tartoz ill: beszámolni. - A helyi együttesek, illetve egyesületek közös feladataik ellátására,. területi érdekei]{ képviseletére, területi (megyei) bizottságokat alakíthatnak. Ezek a bizottságok jogi személyként is működhetnek. A területi bizottságok tevékenysége nem lehet ellent,étben az Egyesület célkitűzéseivel Egyes szakterületek (pl. festő, illetve képzőművészek) a területi szervekhez hasonlóan alakíthatnak szakmai bizottságokat. Jogállásuk a területi bizottságukéval azonos. A területi és szakmai bizottságok tevékenységét az Egyesület Tanácsa - a KRISZ - segíti és koordinálja. - Az Egyesület működésének alapvető, egyben meghatározó formája a helyi csoport, vagy egyesület (klub, együt-

21 - 3 - tes, kar stb.), amelyek a törvényi feltételek megléte eset.én önálló jogi személyként, vagy csoportonként fejtik ki tevékenységüket. Választott képviselőik útján képviseltetik magukat az Egyesület ügyeinek intézésében. A helyi szervezet tevékenysége nem állhat ellentétben az Egyesület célkitűzéseivel A helyi csoportok legkevesebb 5 fő részvételével alakulhatnak. Megalakulásulrról az Egyesület elnöke i t tájékoztatni kell, akik az Egyesület Tanácsa a KRISZ felé intézkednek a helyi szervezet képviseletének ellátásáról. Az Egyesület tagsága rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokból tevődik össze. Az alapszabály szerint az Egyesület rendes tagja az a 14. életévét betöltött személy lehet., aki egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, részt vállal feladataik megvalósitásában, valamint teljesíti az alapszabályban meghatározott "adott esetben a helyi szérvezet ál t.al mérsékel t" tagdíj fizetési kötelezettségét.. Az Egyesület pártoló tagja az a természetes, vagy jogi személy lehet (szerv, egyesület stb.) aki, illetve amely tevékenységével, erkölcsi, vagy anyagi támogatója akar lenni az Egyesületnek, továbbá egyetért annak célkitűzéseivel. Bejegyzéséről, illetőleg a támogatás elfogadásáról az Egyesület vezetősége dönt. Tiszteletbeli tagja az Egyesületnek viszont az a hazai, vagy külföldi természetes, vagy jogi személy lehet, akit, illetve amelyet a_ cigányság érdekében végzett kiemelkedő tevélrenységért az Egyesület tanácsa, illetve a KRISZ kétharmados szótöbbséggel erre a eimre megválaszt. 2. Az egyesület tagszervezetei Az Egyesület tagszervezet.einek száma év folyamán folyamatosan változott, összességében nőtt. Az Egyesület vezetősége úgy döntött. hogy az Amalipéhez csatlakozni kívánó cigányszervezetek "Csatlakozási szándéknyilatkozat "-ot kötelesek kiáll í tan i.. Ehhez mellékelniük kell a szándéknyilatkozatban szereplő tagok számával egyező, kitöltött "Belépési nyilatkozat"-ot, csak ezek birtokában adta ki a Szervezet az "Elfogadási nyilatko- zat"-ot.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160. JELENTÉS a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1993. augusztus 160. Az ellenőrzést vezette: Dr. Elek János osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

340 Jelentés az Agrárszövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

340 Jelentés az Agrárszövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 340 Jelentés az Agrárszövetség 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A Szövetség gazdálkodásáról szóló 1994-1995. évi beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1996-1997. évi

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

Szent György-hegy Hegyközség

Szent György-hegy Hegyközség Szent György-hegy Hegyközség ÜGYVITELI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Ügyviteli Szabályzat a Hegyközség Alapszabályára épül, és azon rendelkezéseket tartalmazza, amelyek az Alapszabályban létrehozott

Részletesebben

Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához

Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSI, ELSZÁMOLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA Az Országos Polgárőr Szövetség közvetlenül, vagy a megyei szövetségeken keresztül közvetve

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. február 11.)

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. február 11.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 10.) rendelete az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek részére céljelleggel - nem

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók valódisága

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Azonosított kockázati tényezők

2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Azonosított kockázati tényezők 2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT tárgya célja, módszerei, re Bizonyosságot adó ek az irányító szerv megbízásából 0. 2015. évről áthúzódó feladatok végrehajtása I. n. év 30 1. Vagyonkezelésbe

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerepes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (III. 29.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről egységes szerkezetben a 25/2009. (X. 29.) rendelettel

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

2012. évi. Közhasznú jelentése

2012. évi. Közhasznú jelentése KÖZJEGYZŐK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. évi Közhasznú jelentése Kelt:... 2012. évi KÖZHASZNÚ JELENTÉS Tartalom 1. sz. melléklet A költségvetési támogatás felhasználásáról 2. sz. melléklet A 2012. évi

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

Elfogadva: a május 29-én megtartott Országos Értekezleten (6/2013. sz. Országos Értekezleti határozat)

Elfogadva: a május 29-én megtartott Országos Értekezleten (6/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) Pénzügyi Szabályzat 1 Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 Nyilvántartási száma:11162 Fővárosi Bíróság 12.Pk.60.749/2004/13 Székhelye: 1141. Budapest, Cinkotai út 97/a. Adószáma: 18172708-2-42

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E2/2017 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3.

Részletesebben

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlésnek az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről Budapest, 2013. március ELŐTERJESZTÉS az Ellenőrző Bizottság

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 8/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! A Decs Kulturális,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés évre

Éves ellenőrzési jelentés évre Intézményi Gondnokság melléklet 2. számú 9400 Sopron, Halász u.46. Ikt.szám: 28 /2008. Éves ellenőrzési jelentés 2007. évre 2 I.A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Az Intézményi Gondnokság

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

JELENTÉS. az Országos Lengyel Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről. 19%. február 2%.

JELENTÉS. az Országos Lengyel Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről. 19%. február 2%. JELENTÉS az Országos Lengyel Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről 19%. február 2%. A vizsgálatot irányította: Nagy.lóz.sef igazgató helyettes A vizsgálatot vezette: Bamberger

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12108 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0006-051/2012. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232.

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232. JELENTÉS az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1995. január 232. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető főtanácsos Écsy Lajosné

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 8.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 8. 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 28 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben