JAVASLAT. Megyei Értéktárba történő felvételéhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JAVASLAT. Megyei Értéktárba történő felvételéhez"

Átírás

1 JAVASLAT A Népművészet Mestereinek és a Népművészet Ifjú Mestereinek szellemi és tárgyi alkotó tevékenysége Veszprém megyében Megyei Értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kovács Norbert Kiscsősz, 2014.április 24. (P. H.)

2 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó személy, vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Levelezési cím: 8494 Kiscsősz, Kossuth Lajos u. 47. Telefonszám: , cím: II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése A Népművészet Mestereinek és a Népművészet Ifjú Mestereinek szellemi és tárgyi alkotó tevékenysége Veszprém megyében 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása - agrár-és élelmiszergazdaság - kulturális örökség - ipari és műszaki megoldások - turizmus - természeti környezet - épített környezet - egészség és életmód - sport 3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Veszprém Megye 4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik Veszprém Megyei Értéktár 5. A nemzeti érték rövid szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása Veszprém Megye élő népművészetének művelői és formálói a Népművészet Mestere és a Népművészet Ifjú Mestere címmel kitüntetett alkotók, kézművesek és néptáncosok. Mindannyian saját szakmai területük legkiemelkedőbb képviselői. A díjakat a tárgyalkotó művészet (fafaragás, nemezelés, szövés, hímzés, csuhézás, bőrművesség, stb.), a népzene és a néptánc területén lehet elnyerni. A pályázathoz az elméleti ismereteket is magas szinten tükröző dolgozat leadásával kell kiegészíteni. A dolgozat és a szakmai munka termékének elbírálását (országosan elismert zsűri) követően a díjat a mindenkori kulturális miniszter, államtitkár adja át. Az ifjú Mesterek elismerése egyben útravaló az egész életen át zajló alkotómunkához, mely a kitüntetett személyek szélesebb környezete számára teremt értéket. A Mesterek kitüntetése egy élet magas színvonalú szakmai munkájának méltó elismerése. 6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett A Népművészet Ifjú Mestere díj a 35 év alatti korosztály népművészeinek legmagasabb szakmai elismerése. A különböző szakmai területeken olyan maradandó értéket kell létrehozniuk, amely a legnevesebb szaktekintélyek elismerését is kivívja, hiszen a díjat az Ő javaslatuk alapján ítéli oda a miniszter. A Népművészet Mestere díj a magas szakmai értéket létrehozó, életen át dolgozó mesterek elismerése. Ezeknek a személyeknek a munkássága örök nyomot hagy gyűjtemények, kiállítások, használati tárgyak, vagy szellemi termékek

3 formájában. Tudásuk gazdagítja Veszprém Megyét, hozzájárul a megyei kulturális paletta színesítéséhez, a fiatalok neveléséhez. Két kiemelkedő művész bemutatásával szeretnénk indokolni az Ijú Mesterekre vonatkozó felterjesztésünket, akik munkájukat házaspárként végzik, környezetük, gyermekük kapja meg tudásukat és fiatal koruk ellenére már most országos szakmai hírnévre tettek szert. Csíkné Bardon Réka csuhéfonó, a Népművészet Ifjú Mestere A hagyományosan csuhéból készíthető tárgyak (kosarak, szatyrok, lábtörlők, papucsok, üvegbekötések, népi játékok, stb.) készítésén és elsajátításán kívül különösen fontos feladatának tartja a különböző szálas anyagokkal (csuhéval, gyékénnyel, sással) való bútorbekötés népi hagyományának kutatását, és e mesterség gyakorlását és őrzését, valamint szülőföldjének, illetve a térség kézműipari történetének kutatását, a még élő mesterek, háziiparosok, vagy magányosan alkotók felkeresését, a még meglévő tárgyi emlékek felderítését és megmentését. Mesterségének elkötelezett csuhéfonóként különösen nagy és megoldásra váró feladatának tekinti a csuhéfonáshoz szükséges csuhé megmentését, s céljául tűzte ki, hogy minél több kukoricát törjenek kézzel szűkebb és tágabb környezetében. A csuhé megmentése, így mestersége megmentését jelenti. A Rendeki Fonó -t2012-ben hozta létre. A Rendeki Fonó egy hely, ahol együtt lehet lenni, és ahol elsősorban a növényi anyagok fonásának örömével és tudásával ismerteti meg a gyerekeket és a felnőtteket. A mesterségek megismertetésén és gyakorlati alkalmazásán túl az is célja a Fonónak, hogy minél többen felismerjék, ezeknek az anyagoknak a megmunkálása nem csupán egy mesterségbeli tudást eredményez, hanem sokkal többet: megtanítanak bennünk olyan értékrendre, amely egyre inkább hiányzik manapság. Csík Tamás kovács, a Népművészet Ifjú Mestere Munkái csabrendeki kovácsműhelyében a kovácsmesterség legalapvetőbb feladataitól kezdve, ami akár egy falubeli eszköz, egy szerszám javítása, elkészítése, egy hiteles műemlékvédelmi rekonstrukciós munkálatig terjed.

4 Feladataként tűzte ki a Kárpát-medence gémeskútjainak felkutatását, a gémeskutak, illetve azok vasalatainak készítését, hagyományának gyűjtését, lejegyzését. Feladatának célja, a gémeskutak újbóli elkészítése és állítása, hogy a magyar ember szeme számára ismét kedves látvány legyen a magyar táj eme szimbóluma. További feladataként az európai szinten is kiemelkedő csabrendeki kelták hagyatékának és vasművességének tanulmányozása és kutatása. Csíkné Bardon Réka és Csík Tamás csabrendeki portájuk műhelyeiben munkájukat, mesterségüket a mindennapi életben, a maga valóságában is megmutatják. Foglalkozásokat tartanak iskolák csoportjainak, táborozó fiataloknak, és bemutatót tartanak mesterségeikből érdeklődő családoknak is, hogy a világszerte is kiemelkedően értékes magyar népi kultúrát, az élő népi mesterségeket a mai kor embere számára is mindennapivá tegyék, hogy a magyar népművészetből sarjadó tárgyak, ezáltal a magyar nép művészete is használatuk által életünk részévé válhassanak.

5 A Népművészet Mestere felterjesztésünk indoklásaként röviden bemutatjuk Cz. Tóth Hajnalkát, aki a megye népművészeti életének egyik legismertebb, legtermékenyebb személyisége. Cz. Tóth Hajnalka hímző, a Népművészet Mestere 1973 óta maga is saját kezűleg foglalkozik a népi díszítőművészet, azon belül is elsősorban a hímzések motívumkincsével, szín, motívum és forma világával. Különösen érdekelte a hímzésekben megjeleníthető szimbólumrendszer, és nem utolsó sorban a hímzés technikák sokszínűsége. Lelkesen és kitartóan kutatásokat is végzett ezeken a területeken. Tudományos alapossággal tárta fel az egyes hímzések eredetét, történetét. Eredményes kutatómunkájával a Bakony, a Balaton felvidék népművészetének szakértőjévé vált. A hitelesség mindennél előbbre helyezésével óvja és menti népi kultúránk szellemi és tárgyi örökségét. Szakmai, közéleti tevékenysége is kiemelkedő, Veszprém megyében a megújuló népművészeti mozgalom fő szervezője, de alkotásaival, hímzésterveivel példamutatóan igényes művelője is a népi hímzéskultúrának. Egyházi és világi alkalmakra készült terítői, hímzései napjainkban is láthatók templomi oltárokon, keresztelőmedencén, Úr asztalon, vagy országos, területi kiállításokon. Törvényi háttér A Népművészet Mestere, az Életfa és a Népművészet Ifjú Mestere díjak szakmai kuratóriumának működési szabályzata június A szakmai kuratórium (továbbiakban: Kuratórium) a 268/2004.(IX.24.) Korm. rendelet a Ma-gyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művész, a Magyar Köz-társaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere díj alapításáról, valamint "A nemzeti kultu-rális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról" szóló 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet (továbbiakban: rendelet)16., 17. és a 23. (2) felhatal-mazása alapján, a miniszter felkérésére végzi feladatát. A rendelet 23. (3) bekezdése alapján a Kuratórium az alábbiakban állapítja meg működési szabályzatát. 2. A Kuratórium, az NKÖM Közművelődési Főosztálya által összegyűjtött és feldolgozott felter-jesztések alapján, két alkalommal, zárt ülésen hozza meg döntését, és javaslatot tesz a Kor-mánynak, illetve az Életfa és a Népművészet Ifjú Mestere díj esetében a miniszternek a díjak odaítélésére vonatkozóan. A Kuratórium javaslattevő feladatának ellátásakor figyelembe veszi a korábbi években beérkezett, és a

6 díj elnyerésére alkalmas személyekre vonatkozó javaslato-kat is. Az előkészítő feladatokat és a kuratóriumi ülés adminisztratív teendőit az NKÖM által delegált - szavazati joggal nem rendelkező - kuratóriumi tag végzi. 3. A kuratórium tagjait a kuratóriumi ülésről 15 nappal korábban írásban kell értesíteni. 4. A kuratórium tagjai, a kuratóriumi ülés megkezdése előtt - maguk közül - elnököt választa-nak, vagy az előző évi elnök mandátumát hosszabbítják meg. 5. A 9 fős Kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada, legalább 5 fő jelen van. A hiányzó kuratóriumi tagok írásban is benyújthatják véleményüket, amelyet a kuratórium a döntés során figyelembe vesz. 6. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök sza-vazata dönt. 7. Amennyiben az indokolt, a Kuratórium javaslatot tehet a fenti díjak esetében a felterjesztéstől eltérő díj, adományozására. 8. A Kuratórium döntéséről, illetve a Kormánynak tett javaslatról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlevő kuratóriumi tagok kézjegyükkel látnak el, vagy az ülésről készült hiteles jelenléti ívet kell mellékelni a jegyzőkönyvhöz. 9. A rendelet 16. (4) pontja értelmében a Népművészet Ifjú Mestere pályázat bírálóbizottsága által elkészített értékelés a jegyzőkönyv részét képezi. A bírálóbizottság jóváhagyásával be-küldött listán csak abban az esetben történhet változtatás, ha a Népművészet Ifjú Mestere pá-lyázat bíráló bizottsága - a jegyzőkönyvében írásban - kéri fel a kuratóriumot az adott kérdés eldöntésére. 10. A kuratórium tagjai legjobb szakmai tudásuk és ismereteik alapján a rendelet előírásainak megfelelően teszik meg javaslataikat. Budapest, május 05. Dr. Pesovár Ernő Kossuth díjas etnográfus néptánc-kutató Borbély Jolán etnográfus Népi Iparművészeti Tanács tag, Életfa díjas Dr. Bánszky Pál művészettörténész Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Életfa díjas Héra Éva Hagyományok Háza, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség Dr. Felföldi László etnográfus, népzene-néptánc kutató, MTA Zenetud. Intézet Péterfy László szobrász, Életfa díjas Dr. Olsvai Imre nyugalmazott népzenekutató, MTA Zenetud. Intézet, Életfa díjas Magyar Zoltán PhD etnográfus

7 MTA NKI Folklór Oszt tudományos főmunkatárs F. Tóth Mária vezető-főtanácsos, NKÖM 7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) A Népművészet Ifjú Mestereinek, Mestereinek munkássága nincs redszerezve, felgyűjtve. Nyilvántartásukat a Hagyományok Háza végzi (www.hagyomanyokhaza.hu) 8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe III. MELLÉKLETEK 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe, vagy audiovizuális dokumentációja 2. A Htv. 1. (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek 3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat

8 ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 8494 Kiscsősz, Kossuth Lajos u. 47. Hozzájáruló nyilatkozat Alulírott, Kovács Norbert, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület képviselőjeként hozzájárulok, hogy a Bardon Rékáról és Csík Tamásról mellékletben megküldött bemutató fotók a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság által szabadon felhasználásra kerüljenek. Kiscsősz, február 10.. Kovács Norbert elnök

Nemzeti érték felvételének javaslata települési értéktárba

Nemzeti érték felvételének javaslata települési értéktárba Nemzeti érték felvételének javaslata települési értéktárba A 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról 6. -a rendelkezik a nemzeti értékek települési, tájegységi,

Részletesebben

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva Mészáros János megyei főépítész Megyei Értéktár Bizottság titkárság Mi indokolja azt, hogy erről beszéljünk? A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárhoz

Részletesebben

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról OptiJUS Opten Kft. I 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 2014.09.05. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. A nemzeti

Részletesebben

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról A Kormány a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi

Részletesebben

A JAVASLATTEVŐ ADATAI:

A JAVASLATTEVŐ ADATAI: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény /szervezet/vállalkozás) neve: Alsóörs Helyi Értéktár Bizottság 2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:

Részletesebben

Települési és megyei értéktárak létrehozása a hungarikum törvény és végrehajtási rendelete szerint

Települési és megyei értéktárak létrehozása a hungarikum törvény és végrehajtási rendelete szerint Települési és megyei értéktárak létrehozása a hungarikum törvény és végrehajtási rendelete szerint Zobor Enikő szakmai tanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hungarikum Bizottság Titkársága Fogalommagyarázat

Részletesebben

Javaslat A második József Attila szobor települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat A második József Attila szobor települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat A második József Attila szobor települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. március 2. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Települési értéktár létrehozása

ELŐ TERJESZTÉS Települési értéktár létrehozása 2. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Települési értéktár létrehozása A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. tv. (továbbiakban: Htv) 3-4. rendelkezései szerint

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 175/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Döntés települési értéktár és

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Javaslat a KERNSTOK-VILLA (NYERGESÚJFALU) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a KERNSTOK-VILLA (NYERGESÚJFALU) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI értéktárba történő felvételéhez (A 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet melléklete alapján) Javaslat a KERNSTOK-VILLA (NYERGESÚJFALU) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI értéktárba történő felvételéhez Készítette: MIHELIK MAGDOLNA. (aláírás) NYERGESÚJFALU,

Részletesebben

Javaslat a Családi Nap és Lecsófőző Fesztivál települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Családi Nap és Lecsófőző Fesztivál települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Családi Nap és Lecsófőző Fesztivál települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Czöndör Mihály és Tüke László (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. március 24. (település, dátum)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. október 29-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. október 29-ei ülésére Ö C S K Ö ZS É G Ö NKORMÁNY ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/2-12/2013. Tárgy: Települési Értéktár Bizottság létrehozása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület

Részletesebben

Javaslat az OT-TÓ ÉTTEREM települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az OT-TÓ ÉTTEREM települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az OT-TÓ ÉTTEREM települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Csiki Ottóné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 2. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság ülésére

ELİTERJESZTÉS Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság ülésére ELİTERJESZTÉS Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság ülésére Tárgy: Felhívás közzététele és honlapon történı megjelenés Tisztelt Bizottság! Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság tevékenységének jelentıs

Részletesebben

A TDK kézikönyve. A tudományos és művészeti diákköri munka minőségének keretrendszere és szabályozói. Koósné Török Erzsébet Baranyainé Réti Gabriella

A TDK kézikönyve. A tudományos és művészeti diákköri munka minőségének keretrendszere és szabályozói. Koósné Török Erzsébet Baranyainé Réti Gabriella A TDK kézikönyve A tudományos és művészeti diákköri munka minőségének keretrendszere és szabályozói Koósné Török Erzsébet Baranyainé Réti Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Tudományos

Részletesebben

Javaslat a Varga János Tűzoltószertár a tűzoltóautókkal települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Varga János Tűzoltószertár a tűzoltóautókkal települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Varga János Tűzoltószertár a tűzoltóautókkal települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P.

Részletesebben

Javaslat a Pusztaszabolcson kiállított 375-1011 p. sz. gőzmozdony települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Pusztaszabolcson kiállított 375-1011 p. sz. gőzmozdony települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Pusztaszabolcson kiállított 375-1011 p. sz. gőzmozdony települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Pálinkás József (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. március 31. (település, dátum)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. október 30-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. október 30-ai ülésére H A L I MB A K Ö ZS É G Ö NKORMÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1-14/2013. Tárgy: Települési Értéktár Bizottság létrehozása ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 12. napirend Ügyiratszám: 1/151/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Települési Értéktár Bizottság

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Kovácsné Véber Eszter. Dr. Szalai Miklós életműve és szellemi hagyatéka

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Kovácsné Véber Eszter. Dr. Szalai Miklós életműve és szellemi hagyatéka I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Kovácsné Véber Eszter 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Kovácsné

Részletesebben

Javaslat a Szabolcspusztai kastély települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Szabolcspusztai kastély települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szabolcspusztai kastély települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Csányi Kálmán (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 20. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására

Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására Ikt: 12-2/2015/203 Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására A Heves Megyei Önkormányzat Heves megye kiemelkedő természeti értékei,

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Helyzetelemzés-szinopszis Készült a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából 2013 Hagyományok

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Helyzetelemzés-szinopszis Készült a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából 2013 Hagyományok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyílt ülésére 4. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési értéktár-bizottság létrehozása

Részletesebben

Lezárva: 2015. április 2. Hatály: 2015.IV.2. - Rendeletek - 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet - Szolnok Megyei Jogú Vár

Lezárva: 2015. április 2. Hatály: 2015.IV.2. - Rendeletek - 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet - Szolnok Megyei Jogú Vár 1. oldal 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól Egységes szerkezetbe foglalva a 34/2010. (IX.24.), 51/2010. (XII.9.), a 20/2011. (V.26.), a 26/2011. (VI.30.),

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. 4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. 4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben