BORZ Helikopteres Hagyományőrző Egyesület Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BORZ Helikopteres Hagyományőrző Egyesület Alapszabálya"

Átírás

1 BORZ Helikopteres Hagyományőrző Egyesület Alapszabálya Készült: Fóton, Április 08. Napján

2 Borz Helikopteres Hagyományőrző Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A (a továbbiakban: Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről szóló Évi IV. tv. (Ptk a), valamint az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló Évi CLXXV. Tv. Rendelkezései szerint, az egyesülési jog alapján magánszemélyek hozzák létre az alábbiak szerint: 1. Az Egyesület önkéntesen létrehozott, párt- és politikamentes, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott célra alakul, e cél elérése érdekében szervezi tagjainak tevékenységét. 2. Az Egyesület sajátos társadalmi szervezet, amelyre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló Évi CLXXV. Törvény, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 3. Az Egyesület demokratikus és önkormányzati elvek szerint tevékenykedik, ügyintézői és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik. Kiadásait a tagok által fizetett tagdíjból a mindenkori tagdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg természetes és jogi személyek adományaiból fedezi. 4. Az Egyesület tevékenységét az Alkotmánnyal, valamint az Egyesületi összhangban fejti ki. 5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagai támogatást nem nyújt. Az Egyesület semmilyen pártpolitikai tevékenységet nem folytathat, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állíthat. 6. Az Egyesület önálló jogi személy, amely a bíróság általi nyilvántartásba vétellel jön létre. II. AZ EGYESÜLET ADATAI 1. Az egyesület neve: Borz Helikopteres Hagyományőrző Egyesület 2. Rövidített neve: BHHE 3. Székhelye: 8200 Veszprém, Hunyadi János u. 28. Fszt Levelezési címe: 8200 Veszprém, Hunyadi János u. 28. Fszt Alapítás éve: Az egyesület emblémája, az egyesületi tagok igazolványa: 6.1. Az egyesület emblémája: jelen alapszabály 1. Sz. mellékletében ábrázolt Az egyesületi tagok igazolványa: 1

3 50 mm x 100 mm nagyságú, fénykép nélküli, sorszámozott papír igazolvány, aminek bal felső sarkában az egyesület emblémája, az igazolvány tetején az egyesület teljes elnevezése, az igazolvány sorszáma, valamint az igazolvány jobb alsó sarkában az egyesület elnökének aláírása és az egyesület pecsétje található. Az igazolvány tartalmazza az egyesületi tag nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét és állandó lakcímét. III. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 1. Az egyesület a magyar repülésbarátok, kiemelten a helikopteres repülést kedvelők összefogása, a társadalom informálása, valamint a repülés hagyományainak őrzése, bemutatása céljából jött létre. 2. Az egyesület feladata tevékenysége: - A weboldal üzemeltetése az egyesületi célok könnyebb megvalósítása és a széleskörű kapcsolatteremtés feltételeit megteremtve - A weboldalhoz kapcsolódó friss, naprakész tartalmak előállítása (fénykép, videó, cikk, grafikakészítés, fórum, közösségi játék, szimulátor, reklámfelület biztosítás) - Hírek- médiaelemek (fotó/videó) készítése megosztása nyomtatott és/vagy elektronikus formában a helikopteres repülésről - Repülő relikviák, kiselejtezett repülőeszközök gyűjtése, felújítása, javítása, kiállítása, relikviák készítése - Repülőroncs kutatás - Repülő szakmai tanácsadás szolgáltatási tevékenység - Szimulátor készítés és üzemeltetés - Előadások, repülő szakmai kirándulások, találkozók, megemlékezések szervezése, megtartása - Részvétel hasonló célú egyesületek rendezvényein, különböző repülős programok, szervezése, kiállítások szervezése. - Állandó kiállítóhely létrehozása kül- és beltéren, kiállítóhely működtetése - Egyedül vagy együttműködésben létrehozott kiállítóhely működtetése, karbantartása stb - Együttműködés a hasonló célú egyesületekkel, civilekkel, cégekkel, és munkájuk segítése - Diák és egyéb szakköri tevékenységben való aktív részvétel 2

4 IV. A TAGSÁGI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE Az egyesületnek rendes és pártoló tagjai vannak: 1. A rendes tagsági viszony a vezetőség egyhangú határozatával elfogadott 2 ajánló tag által támogatott írásbeli belépési nyilatkozattal és Ft tagdíj befizetésével jön létre, a belépési nyilatkozattól számított 1 év próbaidő lejártát követően. A tagfelvételről a vezetőség egyhangú határozattal dönt. 2. A pártoló tagsági viszony az írásbeli belépési nyilatkozattal, az abban foglalt vállalásával és a tagdíj befizetésével jön létre. A pártoló tagsági viszony határozott, 1 éves időtartamra jön létre ezt követően a tagsági viszonyt évente meg kell újítani. 3. Az egyesület rendes tagjai azok a természetes személyek, akik az egyesület alakuló közgyűlésén részt vettek és annak jelenléti ívét aláírták (alapító tagok), a meghatározott 2.400,- Ft/év tagdíjat befizették, illetve a későbbiek során, akik az egyesület célját, alapszabályát elfogadva a megállapított tagdíj befizetése mellett belépési nyilatkozattal az egyesület új, rendes tagjai sorába felvételt nyernek. 4. Az egyesület pártoló tagjai, azok a természetes és jogi személyek, akik az egyesület célját és alapszabályát elfogadva belépési nyilatkozatot tesznek, a pártoló tagságra meghatározott 2.400,- Ft/év tagdíjat befizetik és az egyesület céljához, tevékenységéhez erkölcsi, anyagi támogatást vállalnak. 5. Az egyesületnek tagja lehet minden magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, feltéve, hogy nincs a közügyektől eltiltva, aki a jelen okiratban szabályozottak szerint felvételt nyert. Nem magyar állampolgár ügyintéző és képviseleti szerv tagja csak abban az esetben lehet, ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Kiskorú személy is felvehető egyesületi tagnak, a 14 éven aluli fiatalok tagfelvételéhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. 6. A tagság alapfeltétele, hogy a tag azonosuljon az egyesület céljaival és feladataival, tudása és képességei szerint tevékenyen részt vegyen azok megvalósításában. 7. A soron következő határozatképes elnökségi ülésen, de legkésőbb 60 napon belül köteles a Vezetőség a tagfelvétel ügyében egyszerű szótöbbséggel dönteni. 8. A kérelemről döntő határozatot a kérelmező felé közölni kell. A tagság felvételről szóló határozat meghozatalának napjára visszaható hatállyal a határozat új tag részére történt közlésének napján keletkezik. 3

5 9. Elutasító döntése esetén, annak okairól írásban kell tájékoztatni a kérelmezőt. A tagfelvételi kérelem akkor utasítható el, ha a tagfelvételi kérelmet benyújtó az Egyesületre vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezőnek nem fogadja el, vagy ha büntetőeljárás hatálya alatt áll, illetve ha büntetett előéletű, az ezzel járó hátrányok alól való mentesülés időpontjáig. 10. A tagfelvételi kérelmet benyújtó a tagfelvételi kérelmet elutasító döntés ellen, az erről szóló határozat kézhezvételét követő 30 napon belül jogosult a Közgyűléshez fordulni oly módon, hogy ezen időtartamon belül kezdeményezi a Vezetőségnél Közgyűlés összehívását. Az Elnök Legkésőbb a kezdeményezéstől számított 90 napon belüli időpontra köteles a tagfelvételről való döntés érdekében a Közgyűlést összehívni, vagy az esedékes Közgyűlés napirendjébe ezt a kérdést felvenni. A Közgyűlés a Vezetőség döntését megváltoztathatja, illetőleg azt hatályában fenntarthatja. 11. A tagfelvételi kérelmet benyújtó által a kérelmet elutasító ok megszűnése esetén újbóli kérelem benyújtására nyílik lehetőség a tagfelvételt elbírálni jogosult Vezetőséghez. V. A TAGOK JOGAI, KÖTELESSÉGEI 1. A rendes tagok jogai: 1.1. Az egyesület tagjai, tanácskozási és szavazati joggal részt vehetnek az egyesület közgyűlésén, javaslatokat és indítványokat tehetnek, továbbá panasszal fordulhatnak az egyesület illetékes szerveihez Az egyesület tagjai részt vehetnek az egyesület tevékenységében és rendezvényein, az egyesület által szervezett egyéni és csoportos programokban Az egyesület tagjai választhatnak és választhatóak az egyesület szerveibe, azonban képviseletre jogosító tisztséget kiskorú tag nem viselhet Az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutásától 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban a határozat végrehajtását indokolt esetben felfüggesztheti Megfelelő minősítés, illetve eredmény elérése esetén részesülhet az egyesület által jogszerűen nyújtható kedvezményekben, juttatásokban. 2. Az Egyesület rendes tagjai kötelesek: 2.1. Az egyesület alapszabályát, egyéb szabályzatait, valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani Közreműködni az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában A tagdíjat befizetni. 3. Az egyesület pártoló tagjainak jogai: 3.1. Részt vehet az egyesület által szervezett rendezvényeken, eseményeken, ahol a vezetőség által megállapított kedvezmények illetik meg. 4

6 3.2. Javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület vezetősége részére az egyesület tevékenységével, működésével kapcsolatban Az egyesület céljához és tevékenységéhez erkölcsi, anyagi támogatást vállalhat. 4. Az egyesület pártoló tagjai kötelesek: 4.1. Az egyesület alapszabályát, egyéb szabályzatait, valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani Az egyesület céljához és tevékenységéhez kapcsolódó erkölcsi, anyagi vállalást teljesíteni A tagdíjat befizetni. 5. A tagok anyagi felelőssége: A tagok az egyesület tartozásaiért csak a befizetett tagsági díj összegéig felelnek. Az egyesület által részükre átadott eszközökben bekövetkezett károkért felelősséggel tartoznak a Polgári Törvénykönyv kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai szerint. VI. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 1. A tagsági viszonyról való önkéntes lemondás. (kilépés) 1.1. A tagsági viszonyról való önkéntes lemondást írásban kell benyújtani az Egyesület Vezetőségéhez, vagy a közgyűlésen szóban A Vezetőség köteles a tagsági jogviszony megszűnését követően megvizsgálni, hogy a tagsági viszony fennállása alatt a tagnak keletkezett-e tagdíj hátraléka Amennyiben a tagot tagdíjhátralék nem terheli, a tagsági jogviszony megszüntetésének bejelentését a Vezetőség tudomásul veszi, a tagot a tagnyilvántartásból törli. A tagsági jogviszony a lemondó nyilatkozat Vezetőség által történő átvételével, illetve a Közgyűlésen történő bejelentéssel szűnik meg. 2. Kizárás a Vezetőség, vagy három tag javaslatára a Közgyűlés az összes tag több mint 50%-ának szavazatával kizárhatja a tagot, ha: 2.1. Jogerős bírósági ítélet megállapítja, hogy a tag bűncselekményt követett el, vele szemben büntetést alkalmazott és nem részesítette előzetes mentesítésben A tag az esedékes tagdíjat az egyesület másodszori felszólítására sem fizeti meg a tagdíj befizetésére legalább két alkalommal fel kell szólítani a tagot; a felszólító levélnek tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben a felszólító levében megjelölt a levél kézhezvételétől számított legalább 8 napos határidő alatt a tagdíjat nem fizeti be, úgy az Egyesület erre ismételten felhívja, a második felszólító levélben adott a kézhezvételétől számított, szintén legalább 8 napos határidő eredménytelen eltelte kizárást vonhat maga után (a második felszólító levélnek természetesen nem kell tartalmaznia az újabb felszólítás lehetőségét, hisz harmadszorra a tagot nem kell felszólítani) 2.3. Az Egyesület tulajdonában szándékosan vagy súlyos gondatlansággal kárt okoz és azt az Egyesület a fentiek szerint közölt másodszori felszólításra sem téríti meg. 5

7 3. A pártoló tagsági viszony 1 éves időtartamának lejártát követően megszűnik, ha a tag tagsági viszonyát nem újítja meg. A Közgyűlés az alapul szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 60 napon, de legfeljebb az ok bekövetkeztétől számított 1 éven belül hozhat kizárásról határozatot. 4. A tag halála esetén. 5. Az Egyesület megszűnése esetén. Az egyesület szervei és szervezeti egysége: 1. Közgyűlés 2. Vezetőség 1. Közgyűlés VII. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 1.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a rendes tagok összességéből áll A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, tárgyév április 15. Napjáig össze kell hívni. Itt meg kell tárgyalni az éves pénzügyi tervet, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről, a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámolót. A közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét legalább 15 nappal a közgyűlés tervezett megtartását megelőzően írásban kell közölni a közgyűlésen részvételre jogosult tagokkal. A legfelsőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével kívánja. Rendkívüli Közgyűlést az arra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 20 napon belül össze kell hívni. A rendkívüli Közgyűlésre szóló meghívót a Közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal kell kiküldeni. A rendkívüli Közgyűlésre egyebekben a rendes Közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók. A közgyűlésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben rögzítik a felszólalásokat, szavazások eredményét. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy rendes tag hitelesítő írja alá 1.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 1. A Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság megválasztása, beszámoltatása, visszahívása. 2. Az alapszabály megállapítása és módosítása. 3. Az egyesület valamennyi tisztségviselőjének megválasztása és visszahívása. 4. A tagsági díj mértékének megállapítása. 5. A pénzügyi terv, illetve az előző éves pénzügyi ter teljesítéséről, a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámoló jóváhagyása. 6

8 6. Az egyesület elnöke beszámolójának jóváhagyása. 7. Valamely egyesületi tagnak a tagok sorából való kizárása. 8. Az egyesület megszűnésének, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének elhatározása és a meglévő vagyon felhasználásának módjáról történő döntés. 9. Az egyesület szabályzatainak elfogadása, módosítása. 10. Minden olyan ügyben való döntés, amelyet saját hatáskörébe utal, illetve nem tartoznak más hatáskörbe. 11. Minden olyan ügyben való döntés meghozatala, amelyet törvény kizárólagos hatáskörébe utal A közgyűlésen szavazati joggal rendelkező minden tagnak egy szavazata van A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak 50%-a +1 fő személyesen jelen van. Ha a közgyűlésen nem jelent meg a határozatképességhez szükséges megfelelő számú tag, akkor 15 napon belül új közgyűlést kell összehívni, amely a megjelentek számára tekintet nélkül, az eredeti napirendi pontok vonatkozásában határozatképes. A határozatképesség feltételeire, valamint annak a hiányában további eljárásra és annak jogkövetkezményeire, esetlegesen a megismételt közgyűlés időpontjára, helyére a meghívóban a tagok figyelmét fel kell hívni. A napirend kiegészítését bármely tag kérheti, akár a meghívó kézhezvételét követően írásban, akár a Közgyűlésen személyesen. Az írásban javasolt napirendi pontokról a tagokat írásban értesíteni kell, ha ez a javaslat beérkezésétől a Közgyűlés időpontjáig hátralevő időben megtehető. A tag által javasolt napirendi pontot a Közgyűlés köteles megvitatni, és ha szükséges, arról döntést hozni. Döntés azonban csak akkor hozható, ha a napirendi pont közlése a Közgyűlést megelőző legalább 5 nappal megtörtént, vagy a Közgyűlésen minden tag jelen van. Ez a döntési korlát a megismételt Közgyűlés esetén is érvényes A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, kézfeltétellel, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A jelenlévő tagok több mint felének szavazatával titkos szavazás is elrendelhető. Titkos szavazásra bármely tag tehet javaslatot, e javaslatról kötelező szavazni. A szavazás eredményét a javaslat mellett, ellene szavazók és a tartózkodók számát a Közgyűlésről készült jegyzőkönyvben pontosan rögzíteni kell. Az éves beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. Az Egyesület éves beszámolóját a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt A Közgyűlés ¾-es szótöbbsége szükséges az alábbi határozatok meghozatalához: - Az alapszabály megállapításához és módosításához, - Valamely egyesületi tagnak a tagok sorából való kizáráshoz, - Egyesület megszűnésének vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének elhatározásához, - A meglevő vagyon felhasználásának módjáról történő döntéshez. 7

9 1.9. Az egyesület közgyűlése a tisztségviselőket titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja meg A Közgyűlés a döntéshozatalban való segítségül külső személyek, tanácsadók, szakértők igénybevételére jogosult. Ilyen személyek részére az Egyesület elnöke a Közgyűlés összehívásakor napirendet is tartalmazó meghívót küld, és abban megjelöli, hogy a közgyűlés mely kérdésben számít a segítségükre. Ezek a személyek a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt A Közgyűlés levezető elnöke az Egyesület elnöke. Az alakuló Közgyűlés levezető elnöke az alakuló Közgyűlésen a tagok többsége által megválasztott tag A Közgyűlés és a rendkívüli Közgyűlés összehívása, a napirendi pontok és a tárgyalandó napirendi pontokhoz szükséges anyagok összeállítása, tanácsadó személyek meghívása az Elnök vezetésével a Vezetőség feladata A Közgyűlésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben rögzítik a felszólalásokat, valamint a szavazás eredményét. A jegyzőkönyvet hitelesítés céljából az Elnök, valamint egy jelenlévő a jelenlévők többsége által erre kijelölt rendes tag mint jegyzőkönyv-hitelesítők, továbbá a többség által jegyzőkönyvvezetőnek kijelölt tag írják alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlés helyét és idejét, a jelenlevők felsorolását, a napirendi pontok tárgysorozatát, a határozatképesség megállapítását, az egyes napirendi pontokhoz történő felszólalások lényegét, szavazati arányt, a döntést támogatók és ellenzők számának (és lehetséges személyének) pontos feltüntetésével, a határozatok pontos szövegét. A határozatnak tartalmaznia kell a határozathozatal időpontját és hatályát, a döntéshozó szervre történő utalást. A határozatokat évente kezdődően folyamatos számozással kell ellátni. A határozatnak tartalmaznia kell a határozathozatal időpontját és hatályát, a Közgyűlésre utalást. A közgyűlés határozatait az Elnökség tagjai közül az elnökhelyettes tartja nyilván. A Közgyűlés határozatait az Elnök az ülésen felolvasással kihirdeti, az elnökhelyettes az érintettekkel a határozatot külön íven szerkesztve írásban közli. Az ülésen készült jegyzőkönyvek, az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok nyilvánosak, azokba bárki betekinthet. Az iratbetekintésre vonatkozó igényt az Egyesület elnökhelyettesénél kell jelezni szóban, vagy írásban. Az elnökhelyettes előzetesen egyeztetett időpontban a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül - biztosítja az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratok megtekintését, a betekintést kérő részére az Egyesület működésével, a szolgáltatások igénybevételének módjával kapcsolatosan felmerülő kérdésekre tájékoztatást nyújt. Az elnökhelyettes gondoskodik arról, hogy az Egyesület működéséről, a nyilvánosságot érintő döntéseiről, szolgáltatásainak igénybevételi módjáról a nyilvánosság a helyi sajtó útján értesüljön A közgyűlés döntéseiről az elnök olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a döntések tartalma, meghozatalának időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. 8

10 1.15. A Közgyűlés dönt az egyesület céljának megvalósulásához szükséges feladatokról (a feladat kijelölése, végrehajtás módjának meghatározása, végrehajtásra tag kijelölése stb.), elfogadja, jóváhagyja az Egyesület költségvetését. A közgyűlés évente beszámoltatja Vezetőségét tevékenységéről, a Közgyűlés döntéseinek végrehajtásáról A Közgyűlések nyilvánosak, azokon bárki jelen lehet azzal, hogy az ülés rendjét és menetét nem zavarhatja -, az arról készült jegyzőkönyvet, a Közgyűlésen hozott határozatokat megtekintheti A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa a határozat alapján: a) Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesületi cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 2. Vezetőség 2.1. A két Közgyűlés közötti időszakban a Közgyűlés által megbízott tisztségviselőkből álló 3 fős Vezetőség (elnök, elnökhelyettes és további egy elnökségi tag) irányítja az Egyesület tevékenységét. A Vezetőség irányítja, képviseli az Egyesületet, szervezi programjait, összehívja a közgyűlést. Két Közgyűlés közötti időben a Vezetőség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen a Vezetőség köteles beszámolni. A Vezetőség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról a Közgyűlés illetve tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettségek mellett dönteni A Vezetőség tagjait a Közgyűlés 2/3-os többséggel választja meg öt évre a rendes Közgyűlés alkalmával. Az Egyesület működésének első öt éves időtartamára az alakuló Közgyűlés választja meg a Vezetőség tagjait, köztük az elnököt és az elnökhelyettest. Elnök: Balogh Ákos Alex Anyja neve: Kocsis Veronika Lakcím: 8200 Veszprém, Hunyadi János utca 28. Fszt. 1. Elnökhelyettes: Pomázi József Krisztián Anyja neve: Csapó Róza Lakcím: 1173 Budapest, Újlak utca 9. 9

11 Vezetőségi tag: Balogh Sándor Anyja neve: Nyeste Erzsébet Lakcím: 8200 Veszprém, Hunyadi János utca 28. Fszt A Vezetőség szükség szerint, de évente legalább 3 alkalommal ülésezik. A Vezetőség ülését az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A napirendi pontokoat tartalmazó értesítést az elnök a tervezett ülést megelőző legalább 15 nappal megküldi a Vezetőség tagjainak. A Vezetőség az ülés időpontjáró és annak napirendjéről a tagokat valamint kívülálló személyeket az ülést megelőző legalább 8 nappal az Egyesület székhelyén kifüggesztett tájékoztatóban értesíti. A Vezetőség ülései nyilvánosak, azokon bárki jelen lehet Az elnökhelyettes az ülésekről jegyzőkönyvet vezet, amelyet hitelesítés érdekében valamennyi vezetőségi tag aláír Vezetőségi ülés megtartásához valamennyi tag jelenléte szükséges. Határozathozatalhoz két tag egybehangzó szavazata szükséges. A szavazás nyíltan történik. A Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a Vezetőségi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pontja), élettársa a határozat alapján: a) Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt A vezetőség hatásköre: - a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik, irányítja és szervezi az egyesület működését, - előkészíti a közgyűlést, meghatározza helyét, időpontját, napirendjét, - gondoskodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról, - megvitatja és a közgyűlés elé terjesztendő éves tevékenységéről, eredményéről, továbbá pénzügyi, gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót, - gondoskodik az egyesület eredményes működéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtéséről, - dönt új rendes tag felvételéről, amihez egyhangú döntésre van szükség A vezetőségi tagság megszűnik: - a mandátum lejártával, - visszahívással, - lemondással, - elhalálozással, - ha bíróság az Elnökségi tagot jogerősen a közügyek gyakorlásától eltiltja, vagy vele szemben egyéb büntetést alkalmaz és előzetes mentesítésben nem részesíti, a határozat jogerőre emelkedésének napjával, - az egyesületből történő kizárással, - tagsági viszony megszűnésével. A lemondás a Vezetőségi ülésén való bejelentésével válik hatályossá. Annak érvényességéhez és hatályosságához sem a Vezetőség, sem a Közgyűlés elfogadó nyilatkozata nem szükséges. 10

12 Ha a taggal szemben a tisztség betöltését kizáró ok merül fel, az ok bejelentésével egyidejűleg köteles lemondani. Ha nem mond le, a Közgyűlés az okról való tudomásszerzéstől számított lehető legrövidebb időn belül visszahívja (legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 40 napon belül). A Vezetőség létszámának csökkenéséről a Vezetőség a soron következő rendes ülésre szóló meghívóban szükség esetén tájékoztatja a Közgyűlést, és a Közgyűlés napirendi pontjai közé felveszi az új Vezetőségi tag választását. A Vezetőség taglétszámának csökkenése miatt, új tag választása céljából csak abban az esetben kell rendkívüli Közgyűlést összehívni, ha a Vezetőség taglétszáma két főre csökkent. A Közgyűlés új tag egyidejű választásával visszahívja a Vezetőségi tagot, ha a bizalom megvonása, illetve két egymást követő beszámoló el nem fogadása miatt új Vezetőséget kell választani, ha vele szemben kizáró ok merült fel és nem mondott le, valamint fegyelmi vétség következményeként. A visszahívásról szóló határozatot írásba kell foglalni, a határozatban a visszahívás indokát részletesen elő kell adni, valamint tájékoztatni kell a visszahívott tisztségviselőt arról, hogy a határozattal szemben milyen határidővel és hova fordulhat jogorvoslatért. A határozat akkor válik hatályossá, amikor azt mind a visszahívott tag, mind a megválasztott új tag részére közölték. Ezen időponttól kezdve a megválasztott új tag látja el a tisztséggel járó teendőket. A visszahívásról szóló határozat ellen a visszahívott tisztségviselő annak kézhezvételétől számított 30 napon belül jogorvoslatért fordulhat a bírósághoz, és kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg a határozat jogszabálysértő voltát vagy azt a tényt, hogy a határozat ellentétes az Egyesület Alapszabályával. Ha a bíróság határozatával megállapítja, hogy a visszahívásról szóló határozat jogszabálysértő vagy ellentétes az Alapszabállyal, a bíróság a határozatot maga semmisíti meg. A hatályon kívül helyezésről szóló határozatot a visszahívott és a megválasztott új taggal is közölni kell. Amennyiben mindketten jelen vannak a Közgyűlésen, a határozatot a Közgyűlésen adott személyes tájékoztatás útján is közölni lehet, a közlés megtörténtét a két érintett személy a Közgyűlésről készült jegyzőkönyv aláírásával nyugtázza. Ez esetben a Közgyűlés időpontjától kezdődően ismét a visszahívott tag látja el a tisztséggel járó teendőket. Amennyiben nincs jelen mindkét érintett, a hatályon kívül helyezésről szóló határozat közlésének napjától látja el a tisztséggel járó teendőket a visszahívott tag A vezetőség maga állapítja meg a munkatervét és ügyrendjét. A vezetőség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább hat havonként ülésezik. A vezetőség ülései nem nyilvánosak, azokon a vezetőség tagjain kívül csak a meghívott személyek lehetnek jelen A vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. 3. Az egyesület elnöke 3.1. Az egyesület elnökének hatásköre: - irányítja és szervezi a vezetőség munkáját, és az egyesület tevékenységét, 11

13 - intézi az egyesület ügyeit, - képviseli az egyesületet, - összehívja a közgyűlést, - beszámol a közgyűlésnek az egyesület tevékenységéről, - tagnyilvántartást vezet, - beszedi a tagdíjat, - kezeli az egyesület pénztárát, intézi pénzügyeit, - gondoskodik az egyesület könyveléséről Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén külön meghatalmazás alapján az elnökhelyettes képviseli. Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az egyesület más tisztségviselőjére is átruházhatja Az elnök jogai és kötelezettségei: - a közgyűlést bármikor összehívhatja, - a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltathatja, - a kiadások számláit ellenőrzi, - megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez, - harmadik személyekkel szerződések megkötése, - a tagság észrevételeit mindenkor észre kell venni, a közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie, - a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely jogcímen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell, - az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése Az elnökhelyettes jogai és kötelességei: - az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az elnököt, - az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása is szükséges, - az egyesület tagságának nyilvántartása, - az egyesület iratainak kezelése és megőrzése. Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag (hitelesítők). Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. Az elnök részére költségtérítés állapítható meg. VIII. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE Az Egyesületet az elnök képviseli, annak akadályoztatása esetén külön meghatalmazás alapján az elnökhelyettes jogosult. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre, kizárólag az elnök jogosult. A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök aláírása szükséges. Ez irányú helyettesítéséről az elnök csak 12

14 eseti meghatalmazással gondoskodhat, az eseti meghatalmazott csak a vezetőség harmadik tagja lehet. IX. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 1. Az egyesület működéséhez szükséges vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, belépési díjakból, a szolgáltatást igénybevevők által befizetett térítési díjakból, önkéntes hozzájárulásokból, jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, pályázat útján elnyert támogatásokból, céltámogatásokból és egyéb támogatásokból, valamint a tevékenység egyéb bevételeiből tevődik össze. Az esetleges felajánlások elfogadásáról a vezetőség határoz. Minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott célra fordítja. A bevételeket az Egyesület elsősorban céljai megvalósítására használja fel. 2. Az egyesület céljainak elérése érdekében, azt nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet is folytathat. 3. Az egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. Az egyesület bevételei elsősorban: - tagok tagsági díja, - pártoló tagok és természetes vagy jogi személyek felajánlása, - alapítványok és közérdekű célú kötelezettségvállalások, állami támogatások, bázisszervek anyagi támogatása, - rendezvény bevételek - bérleti, hirdetési díjak, saját vállalkozásból és egyéb forrásból eredő bevételek. Az egyesület kiadásai: - az egyesület könyvelési és adminisztrációs díja, - tevékenységhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése, - a belföldi és külföldi túrák során felmerülő utazási költségek, szállás díja, - táborok és egyéb rendezvények szervezésének és lebonyolításának költségei, - az egyesület programjait tartalmazó ismertetőinek elkészítési díja, - a tagoknak az egyesület keretében végzett tevékenységéhez nyújtott egyéb tevékenység költségei. 4. A tagdíj összege: 2.400,- Ft/év. A tagdíjat minden tárgy év 15. Napjáig kell készpénzben vagy posta útján befizetni. A tagdíj összegének mértékét a Közgyűlés jogosult módosítani. A tagdíj összegét az egyesület közgyűlése állapítja meg, mely a közgyűlés által meghatározott időszakokban fizetendő. 13

MARCALI TURUL ÍJÁSZ EGYESÜET

MARCALI TURUL ÍJÁSZ EGYESÜET MARCALI TURUL ÍJÁSZ EGYESÜET AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Marcali Turul Íjász Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk. 57.-65.

Részletesebben

BAJAI HAJÓMALOM EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BAJAI HAJÓMALOM EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BAJAI HAJÓMALOM EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Bajai Hajómalom Egyesületet (a továbbiakban: Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk. 57.-65. -a), valamint,

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ Egyesület Alapszabálya /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Energetikai Szakkollégium Egyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete PÁKE ALAPSZABÁLYA A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete (PÁKE) alapító tagjai, a 2011. szeptember 12. napján megtartott alakuló közgyűlésen, az egyesülési

Részletesebben

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Sportegyesület neve: Phoenix Fireball Sport Sportegyesület. 1. Az Sportegyesület elnevezésében a Főnix madár a győzelmet és az arra való törekvést

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya A VeteránOT.Pécs Egyesület 2013. január 19. napján (szombaton) tartott alakuló közgyűlésén hozott alapszabályt a következők alapján állapította meg: 1.

Részletesebben

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008.

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Elfogadta a 2008. április 25. napján tartott alakuló közgyűlés 1 ALAPSZABÁLY Az Európai TPM Intézet elnevezésű egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló közgyűlése

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Nők Civilben Egyesület. Alapszabálya. Általános rendelkezések. Az Egyesület célja

Nők Civilben Egyesület. Alapszabálya. Általános rendelkezések. Az Egyesület célja Nők Civilben Egyesület Alapszabálya Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Nők Civilben Egyesület Székhelye: Pásztó, Régi vásártér út. 26. 1. 2. Az Egyesület célja Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

BALKÁN HÍV EGYESÜLET

BALKÁN HÍV EGYESÜLET BALKÁN HÍV EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: BALKÁN HÍV Egyesület Az egyesület idegen (angol) nyelvű elnevezése: BALKAN CALLING Egyesület 2. Az Egyesület

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA - figyelemmel a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.068/2012/2. sz. végzésére - 2012. Elfogadta a 2012. május 18. napján

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben

TÁTI ÖRDÖGLOVAS BETYÁROK LOVASSPORT ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET. Székhelye: 2534 Tát, Fő út 19. ALAPSZABÁLYA

TÁTI ÖRDÖGLOVAS BETYÁROK LOVASSPORT ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET. Székhelye: 2534 Tát, Fő út 19. ALAPSZABÁLYA TÁTI ÖRDÖGLOVAS BETYÁROK LOVASSPORT ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET Székhelye: 2534 Tát, Fő út 19. ALAPSZABÁLYA A TÁTI ÖRDÖGLOVAS BETYÁROK LOVASSPORT ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók

Részletesebben

MARCALI AZ OTTHONUNK EGYESÜLET

MARCALI AZ OTTHONUNK EGYESÜLET MARCALI AZ OTTHONUNK EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Marcali, 2012. október 15. MARCALI AZ OTTHONUNK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Előzmény Ezt az alapszabályt a korábban mellékelt

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE. Preambulum:

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE. Preambulum: A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2009. július 10. napján, a 2010. március hó 19. napján és 2010.

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet)

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) ALAPSZABÁLYA (a 2014. május 20-ai módosításokkal egységes szerkezetben) Nyilvántartásba vétel száma: 8338 Budapest, 2014.

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 20142015 2 I. Általános Rendelkezések 1. Egyesület neve: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Rövidítve: EGVE angolul: ASSOCIATION OF THE

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva)

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) A Környei Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg: 1. Az Egyesület neve: Környei

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben