BORZ Helikopteres Hagyományőrző Egyesület Alapszabálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BORZ Helikopteres Hagyományőrző Egyesület Alapszabálya"

Átírás

1 BORZ Helikopteres Hagyományőrző Egyesület Alapszabálya Készült: Fóton, Április 08. Napján

2 Borz Helikopteres Hagyományőrző Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A (a továbbiakban: Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről szóló Évi IV. tv. (Ptk a), valamint az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló Évi CLXXV. Tv. Rendelkezései szerint, az egyesülési jog alapján magánszemélyek hozzák létre az alábbiak szerint: 1. Az Egyesület önkéntesen létrehozott, párt- és politikamentes, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott célra alakul, e cél elérése érdekében szervezi tagjainak tevékenységét. 2. Az Egyesület sajátos társadalmi szervezet, amelyre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló Évi CLXXV. Törvény, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 3. Az Egyesület demokratikus és önkormányzati elvek szerint tevékenykedik, ügyintézői és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik. Kiadásait a tagok által fizetett tagdíjból a mindenkori tagdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg természetes és jogi személyek adományaiból fedezi. 4. Az Egyesület tevékenységét az Alkotmánnyal, valamint az Egyesületi összhangban fejti ki. 5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagai támogatást nem nyújt. Az Egyesület semmilyen pártpolitikai tevékenységet nem folytathat, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állíthat. 6. Az Egyesület önálló jogi személy, amely a bíróság általi nyilvántartásba vétellel jön létre. II. AZ EGYESÜLET ADATAI 1. Az egyesület neve: Borz Helikopteres Hagyományőrző Egyesület 2. Rövidített neve: BHHE 3. Székhelye: 8200 Veszprém, Hunyadi János u. 28. Fszt Levelezési címe: 8200 Veszprém, Hunyadi János u. 28. Fszt Alapítás éve: Az egyesület emblémája, az egyesületi tagok igazolványa: 6.1. Az egyesület emblémája: jelen alapszabály 1. Sz. mellékletében ábrázolt Az egyesületi tagok igazolványa: 1

3 50 mm x 100 mm nagyságú, fénykép nélküli, sorszámozott papír igazolvány, aminek bal felső sarkában az egyesület emblémája, az igazolvány tetején az egyesület teljes elnevezése, az igazolvány sorszáma, valamint az igazolvány jobb alsó sarkában az egyesület elnökének aláírása és az egyesület pecsétje található. Az igazolvány tartalmazza az egyesületi tag nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét és állandó lakcímét. III. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 1. Az egyesület a magyar repülésbarátok, kiemelten a helikopteres repülést kedvelők összefogása, a társadalom informálása, valamint a repülés hagyományainak őrzése, bemutatása céljából jött létre. 2. Az egyesület feladata tevékenysége: - A weboldal üzemeltetése az egyesületi célok könnyebb megvalósítása és a széleskörű kapcsolatteremtés feltételeit megteremtve - A weboldalhoz kapcsolódó friss, naprakész tartalmak előállítása (fénykép, videó, cikk, grafikakészítés, fórum, közösségi játék, szimulátor, reklámfelület biztosítás) - Hírek- médiaelemek (fotó/videó) készítése megosztása nyomtatott és/vagy elektronikus formában a helikopteres repülésről - Repülő relikviák, kiselejtezett repülőeszközök gyűjtése, felújítása, javítása, kiállítása, relikviák készítése - Repülőroncs kutatás - Repülő szakmai tanácsadás szolgáltatási tevékenység - Szimulátor készítés és üzemeltetés - Előadások, repülő szakmai kirándulások, találkozók, megemlékezések szervezése, megtartása - Részvétel hasonló célú egyesületek rendezvényein, különböző repülős programok, szervezése, kiállítások szervezése. - Állandó kiállítóhely létrehozása kül- és beltéren, kiállítóhely működtetése - Egyedül vagy együttműködésben létrehozott kiállítóhely működtetése, karbantartása stb - Együttműködés a hasonló célú egyesületekkel, civilekkel, cégekkel, és munkájuk segítése - Diák és egyéb szakköri tevékenységben való aktív részvétel 2

4 IV. A TAGSÁGI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE Az egyesületnek rendes és pártoló tagjai vannak: 1. A rendes tagsági viszony a vezetőség egyhangú határozatával elfogadott 2 ajánló tag által támogatott írásbeli belépési nyilatkozattal és Ft tagdíj befizetésével jön létre, a belépési nyilatkozattól számított 1 év próbaidő lejártát követően. A tagfelvételről a vezetőség egyhangú határozattal dönt. 2. A pártoló tagsági viszony az írásbeli belépési nyilatkozattal, az abban foglalt vállalásával és a tagdíj befizetésével jön létre. A pártoló tagsági viszony határozott, 1 éves időtartamra jön létre ezt követően a tagsági viszonyt évente meg kell újítani. 3. Az egyesület rendes tagjai azok a természetes személyek, akik az egyesület alakuló közgyűlésén részt vettek és annak jelenléti ívét aláírták (alapító tagok), a meghatározott 2.400,- Ft/év tagdíjat befizették, illetve a későbbiek során, akik az egyesület célját, alapszabályát elfogadva a megállapított tagdíj befizetése mellett belépési nyilatkozattal az egyesület új, rendes tagjai sorába felvételt nyernek. 4. Az egyesület pártoló tagjai, azok a természetes és jogi személyek, akik az egyesület célját és alapszabályát elfogadva belépési nyilatkozatot tesznek, a pártoló tagságra meghatározott 2.400,- Ft/év tagdíjat befizetik és az egyesület céljához, tevékenységéhez erkölcsi, anyagi támogatást vállalnak. 5. Az egyesületnek tagja lehet minden magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, feltéve, hogy nincs a közügyektől eltiltva, aki a jelen okiratban szabályozottak szerint felvételt nyert. Nem magyar állampolgár ügyintéző és képviseleti szerv tagja csak abban az esetben lehet, ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Kiskorú személy is felvehető egyesületi tagnak, a 14 éven aluli fiatalok tagfelvételéhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. 6. A tagság alapfeltétele, hogy a tag azonosuljon az egyesület céljaival és feladataival, tudása és képességei szerint tevékenyen részt vegyen azok megvalósításában. 7. A soron következő határozatképes elnökségi ülésen, de legkésőbb 60 napon belül köteles a Vezetőség a tagfelvétel ügyében egyszerű szótöbbséggel dönteni. 8. A kérelemről döntő határozatot a kérelmező felé közölni kell. A tagság felvételről szóló határozat meghozatalának napjára visszaható hatállyal a határozat új tag részére történt közlésének napján keletkezik. 3

5 9. Elutasító döntése esetén, annak okairól írásban kell tájékoztatni a kérelmezőt. A tagfelvételi kérelem akkor utasítható el, ha a tagfelvételi kérelmet benyújtó az Egyesületre vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezőnek nem fogadja el, vagy ha büntetőeljárás hatálya alatt áll, illetve ha büntetett előéletű, az ezzel járó hátrányok alól való mentesülés időpontjáig. 10. A tagfelvételi kérelmet benyújtó a tagfelvételi kérelmet elutasító döntés ellen, az erről szóló határozat kézhezvételét követő 30 napon belül jogosult a Közgyűléshez fordulni oly módon, hogy ezen időtartamon belül kezdeményezi a Vezetőségnél Közgyűlés összehívását. Az Elnök Legkésőbb a kezdeményezéstől számított 90 napon belüli időpontra köteles a tagfelvételről való döntés érdekében a Közgyűlést összehívni, vagy az esedékes Közgyűlés napirendjébe ezt a kérdést felvenni. A Közgyűlés a Vezetőség döntését megváltoztathatja, illetőleg azt hatályában fenntarthatja. 11. A tagfelvételi kérelmet benyújtó által a kérelmet elutasító ok megszűnése esetén újbóli kérelem benyújtására nyílik lehetőség a tagfelvételt elbírálni jogosult Vezetőséghez. V. A TAGOK JOGAI, KÖTELESSÉGEI 1. A rendes tagok jogai: 1.1. Az egyesület tagjai, tanácskozási és szavazati joggal részt vehetnek az egyesület közgyűlésén, javaslatokat és indítványokat tehetnek, továbbá panasszal fordulhatnak az egyesület illetékes szerveihez Az egyesület tagjai részt vehetnek az egyesület tevékenységében és rendezvényein, az egyesület által szervezett egyéni és csoportos programokban Az egyesület tagjai választhatnak és választhatóak az egyesület szerveibe, azonban képviseletre jogosító tisztséget kiskorú tag nem viselhet Az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutásától 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban a határozat végrehajtását indokolt esetben felfüggesztheti Megfelelő minősítés, illetve eredmény elérése esetén részesülhet az egyesület által jogszerűen nyújtható kedvezményekben, juttatásokban. 2. Az Egyesület rendes tagjai kötelesek: 2.1. Az egyesület alapszabályát, egyéb szabályzatait, valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani Közreműködni az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában A tagdíjat befizetni. 3. Az egyesület pártoló tagjainak jogai: 3.1. Részt vehet az egyesület által szervezett rendezvényeken, eseményeken, ahol a vezetőség által megállapított kedvezmények illetik meg. 4

6 3.2. Javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület vezetősége részére az egyesület tevékenységével, működésével kapcsolatban Az egyesület céljához és tevékenységéhez erkölcsi, anyagi támogatást vállalhat. 4. Az egyesület pártoló tagjai kötelesek: 4.1. Az egyesület alapszabályát, egyéb szabályzatait, valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani Az egyesület céljához és tevékenységéhez kapcsolódó erkölcsi, anyagi vállalást teljesíteni A tagdíjat befizetni. 5. A tagok anyagi felelőssége: A tagok az egyesület tartozásaiért csak a befizetett tagsági díj összegéig felelnek. Az egyesület által részükre átadott eszközökben bekövetkezett károkért felelősséggel tartoznak a Polgári Törvénykönyv kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai szerint. VI. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 1. A tagsági viszonyról való önkéntes lemondás. (kilépés) 1.1. A tagsági viszonyról való önkéntes lemondást írásban kell benyújtani az Egyesület Vezetőségéhez, vagy a közgyűlésen szóban A Vezetőség köteles a tagsági jogviszony megszűnését követően megvizsgálni, hogy a tagsági viszony fennállása alatt a tagnak keletkezett-e tagdíj hátraléka Amennyiben a tagot tagdíjhátralék nem terheli, a tagsági jogviszony megszüntetésének bejelentését a Vezetőség tudomásul veszi, a tagot a tagnyilvántartásból törli. A tagsági jogviszony a lemondó nyilatkozat Vezetőség által történő átvételével, illetve a Közgyűlésen történő bejelentéssel szűnik meg. 2. Kizárás a Vezetőség, vagy három tag javaslatára a Közgyűlés az összes tag több mint 50%-ának szavazatával kizárhatja a tagot, ha: 2.1. Jogerős bírósági ítélet megállapítja, hogy a tag bűncselekményt követett el, vele szemben büntetést alkalmazott és nem részesítette előzetes mentesítésben A tag az esedékes tagdíjat az egyesület másodszori felszólítására sem fizeti meg a tagdíj befizetésére legalább két alkalommal fel kell szólítani a tagot; a felszólító levélnek tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben a felszólító levében megjelölt a levél kézhezvételétől számított legalább 8 napos határidő alatt a tagdíjat nem fizeti be, úgy az Egyesület erre ismételten felhívja, a második felszólító levélben adott a kézhezvételétől számított, szintén legalább 8 napos határidő eredménytelen eltelte kizárást vonhat maga után (a második felszólító levélnek természetesen nem kell tartalmaznia az újabb felszólítás lehetőségét, hisz harmadszorra a tagot nem kell felszólítani) 2.3. Az Egyesület tulajdonában szándékosan vagy súlyos gondatlansággal kárt okoz és azt az Egyesület a fentiek szerint közölt másodszori felszólításra sem téríti meg. 5

7 3. A pártoló tagsági viszony 1 éves időtartamának lejártát követően megszűnik, ha a tag tagsági viszonyát nem újítja meg. A Közgyűlés az alapul szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 60 napon, de legfeljebb az ok bekövetkeztétől számított 1 éven belül hozhat kizárásról határozatot. 4. A tag halála esetén. 5. Az Egyesület megszűnése esetén. Az egyesület szervei és szervezeti egysége: 1. Közgyűlés 2. Vezetőség 1. Közgyűlés VII. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 1.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a rendes tagok összességéből áll A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, tárgyév április 15. Napjáig össze kell hívni. Itt meg kell tárgyalni az éves pénzügyi tervet, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről, a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámolót. A közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét legalább 15 nappal a közgyűlés tervezett megtartását megelőzően írásban kell közölni a közgyűlésen részvételre jogosult tagokkal. A legfelsőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével kívánja. Rendkívüli Közgyűlést az arra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 20 napon belül össze kell hívni. A rendkívüli Közgyűlésre szóló meghívót a Közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal kell kiküldeni. A rendkívüli Közgyűlésre egyebekben a rendes Közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók. A közgyűlésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben rögzítik a felszólalásokat, szavazások eredményét. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy rendes tag hitelesítő írja alá 1.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 1. A Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság megválasztása, beszámoltatása, visszahívása. 2. Az alapszabály megállapítása és módosítása. 3. Az egyesület valamennyi tisztségviselőjének megválasztása és visszahívása. 4. A tagsági díj mértékének megállapítása. 5. A pénzügyi terv, illetve az előző éves pénzügyi ter teljesítéséről, a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámoló jóváhagyása. 6

8 6. Az egyesület elnöke beszámolójának jóváhagyása. 7. Valamely egyesületi tagnak a tagok sorából való kizárása. 8. Az egyesület megszűnésének, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének elhatározása és a meglévő vagyon felhasználásának módjáról történő döntés. 9. Az egyesület szabályzatainak elfogadása, módosítása. 10. Minden olyan ügyben való döntés, amelyet saját hatáskörébe utal, illetve nem tartoznak más hatáskörbe. 11. Minden olyan ügyben való döntés meghozatala, amelyet törvény kizárólagos hatáskörébe utal A közgyűlésen szavazati joggal rendelkező minden tagnak egy szavazata van A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak 50%-a +1 fő személyesen jelen van. Ha a közgyűlésen nem jelent meg a határozatképességhez szükséges megfelelő számú tag, akkor 15 napon belül új közgyűlést kell összehívni, amely a megjelentek számára tekintet nélkül, az eredeti napirendi pontok vonatkozásában határozatképes. A határozatképesség feltételeire, valamint annak a hiányában további eljárásra és annak jogkövetkezményeire, esetlegesen a megismételt közgyűlés időpontjára, helyére a meghívóban a tagok figyelmét fel kell hívni. A napirend kiegészítését bármely tag kérheti, akár a meghívó kézhezvételét követően írásban, akár a Közgyűlésen személyesen. Az írásban javasolt napirendi pontokról a tagokat írásban értesíteni kell, ha ez a javaslat beérkezésétől a Közgyűlés időpontjáig hátralevő időben megtehető. A tag által javasolt napirendi pontot a Közgyűlés köteles megvitatni, és ha szükséges, arról döntést hozni. Döntés azonban csak akkor hozható, ha a napirendi pont közlése a Közgyűlést megelőző legalább 5 nappal megtörtént, vagy a Közgyűlésen minden tag jelen van. Ez a döntési korlát a megismételt Közgyűlés esetén is érvényes A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, kézfeltétellel, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A jelenlévő tagok több mint felének szavazatával titkos szavazás is elrendelhető. Titkos szavazásra bármely tag tehet javaslatot, e javaslatról kötelező szavazni. A szavazás eredményét a javaslat mellett, ellene szavazók és a tartózkodók számát a Közgyűlésről készült jegyzőkönyvben pontosan rögzíteni kell. Az éves beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. Az Egyesület éves beszámolóját a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt A Közgyűlés ¾-es szótöbbsége szükséges az alábbi határozatok meghozatalához: - Az alapszabály megállapításához és módosításához, - Valamely egyesületi tagnak a tagok sorából való kizáráshoz, - Egyesület megszűnésének vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének elhatározásához, - A meglevő vagyon felhasználásának módjáról történő döntéshez. 7

9 1.9. Az egyesület közgyűlése a tisztségviselőket titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja meg A Közgyűlés a döntéshozatalban való segítségül külső személyek, tanácsadók, szakértők igénybevételére jogosult. Ilyen személyek részére az Egyesület elnöke a Közgyűlés összehívásakor napirendet is tartalmazó meghívót küld, és abban megjelöli, hogy a közgyűlés mely kérdésben számít a segítségükre. Ezek a személyek a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt A Közgyűlés levezető elnöke az Egyesület elnöke. Az alakuló Közgyűlés levezető elnöke az alakuló Közgyűlésen a tagok többsége által megválasztott tag A Közgyűlés és a rendkívüli Közgyűlés összehívása, a napirendi pontok és a tárgyalandó napirendi pontokhoz szükséges anyagok összeállítása, tanácsadó személyek meghívása az Elnök vezetésével a Vezetőség feladata A Közgyűlésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben rögzítik a felszólalásokat, valamint a szavazás eredményét. A jegyzőkönyvet hitelesítés céljából az Elnök, valamint egy jelenlévő a jelenlévők többsége által erre kijelölt rendes tag mint jegyzőkönyv-hitelesítők, továbbá a többség által jegyzőkönyvvezetőnek kijelölt tag írják alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlés helyét és idejét, a jelenlevők felsorolását, a napirendi pontok tárgysorozatát, a határozatképesség megállapítását, az egyes napirendi pontokhoz történő felszólalások lényegét, szavazati arányt, a döntést támogatók és ellenzők számának (és lehetséges személyének) pontos feltüntetésével, a határozatok pontos szövegét. A határozatnak tartalmaznia kell a határozathozatal időpontját és hatályát, a döntéshozó szervre történő utalást. A határozatokat évente kezdődően folyamatos számozással kell ellátni. A határozatnak tartalmaznia kell a határozathozatal időpontját és hatályát, a Közgyűlésre utalást. A közgyűlés határozatait az Elnökség tagjai közül az elnökhelyettes tartja nyilván. A Közgyűlés határozatait az Elnök az ülésen felolvasással kihirdeti, az elnökhelyettes az érintettekkel a határozatot külön íven szerkesztve írásban közli. Az ülésen készült jegyzőkönyvek, az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok nyilvánosak, azokba bárki betekinthet. Az iratbetekintésre vonatkozó igényt az Egyesület elnökhelyettesénél kell jelezni szóban, vagy írásban. Az elnökhelyettes előzetesen egyeztetett időpontban a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül - biztosítja az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratok megtekintését, a betekintést kérő részére az Egyesület működésével, a szolgáltatások igénybevételének módjával kapcsolatosan felmerülő kérdésekre tájékoztatást nyújt. Az elnökhelyettes gondoskodik arról, hogy az Egyesület működéséről, a nyilvánosságot érintő döntéseiről, szolgáltatásainak igénybevételi módjáról a nyilvánosság a helyi sajtó útján értesüljön A közgyűlés döntéseiről az elnök olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a döntések tartalma, meghozatalának időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. 8

10 1.15. A Közgyűlés dönt az egyesület céljának megvalósulásához szükséges feladatokról (a feladat kijelölése, végrehajtás módjának meghatározása, végrehajtásra tag kijelölése stb.), elfogadja, jóváhagyja az Egyesület költségvetését. A közgyűlés évente beszámoltatja Vezetőségét tevékenységéről, a Közgyűlés döntéseinek végrehajtásáról A Közgyűlések nyilvánosak, azokon bárki jelen lehet azzal, hogy az ülés rendjét és menetét nem zavarhatja -, az arról készült jegyzőkönyvet, a Közgyűlésen hozott határozatokat megtekintheti A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa a határozat alapján: a) Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesületi cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 2. Vezetőség 2.1. A két Közgyűlés közötti időszakban a Közgyűlés által megbízott tisztségviselőkből álló 3 fős Vezetőség (elnök, elnökhelyettes és további egy elnökségi tag) irányítja az Egyesület tevékenységét. A Vezetőség irányítja, képviseli az Egyesületet, szervezi programjait, összehívja a közgyűlést. Két Közgyűlés közötti időben a Vezetőség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen a Vezetőség köteles beszámolni. A Vezetőség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról a Közgyűlés illetve tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettségek mellett dönteni A Vezetőség tagjait a Közgyűlés 2/3-os többséggel választja meg öt évre a rendes Közgyűlés alkalmával. Az Egyesület működésének első öt éves időtartamára az alakuló Közgyűlés választja meg a Vezetőség tagjait, köztük az elnököt és az elnökhelyettest. Elnök: Balogh Ákos Alex Anyja neve: Kocsis Veronika Lakcím: 8200 Veszprém, Hunyadi János utca 28. Fszt. 1. Elnökhelyettes: Pomázi József Krisztián Anyja neve: Csapó Róza Lakcím: 1173 Budapest, Újlak utca 9. 9

11 Vezetőségi tag: Balogh Sándor Anyja neve: Nyeste Erzsébet Lakcím: 8200 Veszprém, Hunyadi János utca 28. Fszt A Vezetőség szükség szerint, de évente legalább 3 alkalommal ülésezik. A Vezetőség ülését az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A napirendi pontokoat tartalmazó értesítést az elnök a tervezett ülést megelőző legalább 15 nappal megküldi a Vezetőség tagjainak. A Vezetőség az ülés időpontjáró és annak napirendjéről a tagokat valamint kívülálló személyeket az ülést megelőző legalább 8 nappal az Egyesület székhelyén kifüggesztett tájékoztatóban értesíti. A Vezetőség ülései nyilvánosak, azokon bárki jelen lehet Az elnökhelyettes az ülésekről jegyzőkönyvet vezet, amelyet hitelesítés érdekében valamennyi vezetőségi tag aláír Vezetőségi ülés megtartásához valamennyi tag jelenléte szükséges. Határozathozatalhoz két tag egybehangzó szavazata szükséges. A szavazás nyíltan történik. A Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a Vezetőségi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pontja), élettársa a határozat alapján: a) Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt A vezetőség hatásköre: - a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik, irányítja és szervezi az egyesület működését, - előkészíti a közgyűlést, meghatározza helyét, időpontját, napirendjét, - gondoskodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról, - megvitatja és a közgyűlés elé terjesztendő éves tevékenységéről, eredményéről, továbbá pénzügyi, gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót, - gondoskodik az egyesület eredményes működéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtéséről, - dönt új rendes tag felvételéről, amihez egyhangú döntésre van szükség A vezetőségi tagság megszűnik: - a mandátum lejártával, - visszahívással, - lemondással, - elhalálozással, - ha bíróság az Elnökségi tagot jogerősen a közügyek gyakorlásától eltiltja, vagy vele szemben egyéb büntetést alkalmaz és előzetes mentesítésben nem részesíti, a határozat jogerőre emelkedésének napjával, - az egyesületből történő kizárással, - tagsági viszony megszűnésével. A lemondás a Vezetőségi ülésén való bejelentésével válik hatályossá. Annak érvényességéhez és hatályosságához sem a Vezetőség, sem a Közgyűlés elfogadó nyilatkozata nem szükséges. 10

12 Ha a taggal szemben a tisztség betöltését kizáró ok merül fel, az ok bejelentésével egyidejűleg köteles lemondani. Ha nem mond le, a Közgyűlés az okról való tudomásszerzéstől számított lehető legrövidebb időn belül visszahívja (legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 40 napon belül). A Vezetőség létszámának csökkenéséről a Vezetőség a soron következő rendes ülésre szóló meghívóban szükség esetén tájékoztatja a Közgyűlést, és a Közgyűlés napirendi pontjai közé felveszi az új Vezetőségi tag választását. A Vezetőség taglétszámának csökkenése miatt, új tag választása céljából csak abban az esetben kell rendkívüli Közgyűlést összehívni, ha a Vezetőség taglétszáma két főre csökkent. A Közgyűlés új tag egyidejű választásával visszahívja a Vezetőségi tagot, ha a bizalom megvonása, illetve két egymást követő beszámoló el nem fogadása miatt új Vezetőséget kell választani, ha vele szemben kizáró ok merült fel és nem mondott le, valamint fegyelmi vétség következményeként. A visszahívásról szóló határozatot írásba kell foglalni, a határozatban a visszahívás indokát részletesen elő kell adni, valamint tájékoztatni kell a visszahívott tisztségviselőt arról, hogy a határozattal szemben milyen határidővel és hova fordulhat jogorvoslatért. A határozat akkor válik hatályossá, amikor azt mind a visszahívott tag, mind a megválasztott új tag részére közölték. Ezen időponttól kezdve a megválasztott új tag látja el a tisztséggel járó teendőket. A visszahívásról szóló határozat ellen a visszahívott tisztségviselő annak kézhezvételétől számított 30 napon belül jogorvoslatért fordulhat a bírósághoz, és kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg a határozat jogszabálysértő voltát vagy azt a tényt, hogy a határozat ellentétes az Egyesület Alapszabályával. Ha a bíróság határozatával megállapítja, hogy a visszahívásról szóló határozat jogszabálysértő vagy ellentétes az Alapszabállyal, a bíróság a határozatot maga semmisíti meg. A hatályon kívül helyezésről szóló határozatot a visszahívott és a megválasztott új taggal is közölni kell. Amennyiben mindketten jelen vannak a Közgyűlésen, a határozatot a Közgyűlésen adott személyes tájékoztatás útján is közölni lehet, a közlés megtörténtét a két érintett személy a Közgyűlésről készült jegyzőkönyv aláírásával nyugtázza. Ez esetben a Közgyűlés időpontjától kezdődően ismét a visszahívott tag látja el a tisztséggel járó teendőket. Amennyiben nincs jelen mindkét érintett, a hatályon kívül helyezésről szóló határozat közlésének napjától látja el a tisztséggel járó teendőket a visszahívott tag A vezetőség maga állapítja meg a munkatervét és ügyrendjét. A vezetőség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább hat havonként ülésezik. A vezetőség ülései nem nyilvánosak, azokon a vezetőség tagjain kívül csak a meghívott személyek lehetnek jelen A vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. 3. Az egyesület elnöke 3.1. Az egyesület elnökének hatásköre: - irányítja és szervezi a vezetőség munkáját, és az egyesület tevékenységét, 11

13 - intézi az egyesület ügyeit, - képviseli az egyesületet, - összehívja a közgyűlést, - beszámol a közgyűlésnek az egyesület tevékenységéről, - tagnyilvántartást vezet, - beszedi a tagdíjat, - kezeli az egyesület pénztárát, intézi pénzügyeit, - gondoskodik az egyesület könyveléséről Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén külön meghatalmazás alapján az elnökhelyettes képviseli. Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az egyesület más tisztségviselőjére is átruházhatja Az elnök jogai és kötelezettségei: - a közgyűlést bármikor összehívhatja, - a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltathatja, - a kiadások számláit ellenőrzi, - megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez, - harmadik személyekkel szerződések megkötése, - a tagság észrevételeit mindenkor észre kell venni, a közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie, - a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely jogcímen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell, - az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése Az elnökhelyettes jogai és kötelességei: - az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az elnököt, - az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása is szükséges, - az egyesület tagságának nyilvántartása, - az egyesület iratainak kezelése és megőrzése. Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag (hitelesítők). Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. Az elnök részére költségtérítés állapítható meg. VIII. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE Az Egyesületet az elnök képviseli, annak akadályoztatása esetén külön meghatalmazás alapján az elnökhelyettes jogosult. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre, kizárólag az elnök jogosult. A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök aláírása szükséges. Ez irányú helyettesítéséről az elnök csak 12

14 eseti meghatalmazással gondoskodhat, az eseti meghatalmazott csak a vezetőség harmadik tagja lehet. IX. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 1. Az egyesület működéséhez szükséges vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, belépési díjakból, a szolgáltatást igénybevevők által befizetett térítési díjakból, önkéntes hozzájárulásokból, jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, pályázat útján elnyert támogatásokból, céltámogatásokból és egyéb támogatásokból, valamint a tevékenység egyéb bevételeiből tevődik össze. Az esetleges felajánlások elfogadásáról a vezetőség határoz. Minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott célra fordítja. A bevételeket az Egyesület elsősorban céljai megvalósítására használja fel. 2. Az egyesület céljainak elérése érdekében, azt nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet is folytathat. 3. Az egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. Az egyesület bevételei elsősorban: - tagok tagsági díja, - pártoló tagok és természetes vagy jogi személyek felajánlása, - alapítványok és közérdekű célú kötelezettségvállalások, állami támogatások, bázisszervek anyagi támogatása, - rendezvény bevételek - bérleti, hirdetési díjak, saját vállalkozásból és egyéb forrásból eredő bevételek. Az egyesület kiadásai: - az egyesület könyvelési és adminisztrációs díja, - tevékenységhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése, - a belföldi és külföldi túrák során felmerülő utazási költségek, szállás díja, - táborok és egyéb rendezvények szervezésének és lebonyolításának költségei, - az egyesület programjait tartalmazó ismertetőinek elkészítési díja, - a tagoknak az egyesület keretében végzett tevékenységéhez nyújtott egyéb tevékenység költségei. 4. A tagdíj összege: 2.400,- Ft/év. A tagdíjat minden tárgy év 15. Napjáig kell készpénzben vagy posta útján befizetni. A tagdíj összegének mértékét a Közgyűlés jogosult módosítani. A tagdíj összegét az egyesület közgyűlése állapítja meg, mely a közgyűlés által meghatározott időszakokban fizetendő. 13

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya A Veteránjármű Egyesület Pécs 2007. június 19.napján tartott közgyűlésén módosított alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Harmadik számú módosítás A Ford Klub Magyarország Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Ford Klub

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

BALKÁN HÍV EGYESÜLET

BALKÁN HÍV EGYESÜLET BALKÁN HÍV EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: BALKÁN HÍV Egyesület Az egyesület idegen (angol) nyelvű elnevezése: BALKAN CALLING Egyesület 2. Az Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A francia klub neve: PERKÁTA SAINT MAXIMIN BARÁTI KÖR Székhelye: 2431 Perkáta,

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Katonai Lovas Szakosztály alapítása

Katonai Lovas Szakosztály alapítása Katonai Lovas Szakosztály alapítása 2 Bevezető Katonai Lovas Szakosztály alapítása ALAPÍTÓ OKIRAT KATONAI LOVAS SZAKOSZTÁLY Jelenlévő magánszemélyek kijelentik, hogy a Honvéd Zrínyi Sportegyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ EGYESÜLET CÉLJA 2.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ EGYESÜLET CÉLJA 2. E g y e s ü l e t i A l a p s z a b á l y 1.1. Az egyesület neve, székhelye: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Neve: Szent Hubertus Szituációs Lövészklub Székhelye: 8600 Siófok, Szilfa utca 1. 1.2. Törvényességi

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya A VeteránOT.Pécs Egyesület 2013. január 19. napján (szombaton) tartott alakuló közgyűlésén hozott alapszabályt a következők alapján állapította meg: 1.

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben