BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA"

Átírás

1 2009. október XI. évfolyam, 7. szám Megjelenik havonta. Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Biharkeresztes Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ebben az évben is kiírja a évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a) felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011. tanév első félévére vonatkozóan, valamint b) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások illetve felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett fiatalok számára A pályázatot 1 példányban postai ajánlott küldeményként, illetve ügyfélfogadási időben Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájának vezetőjénél ( hétfőn óráig kedden óráig, csütörtökön óráig) kizárólag a Biharkeresztes Város Önkormányzat Önkormányzati és Szervezési Irodáján, vagy a portán átvett, illetve internetes oldalon a évi pályázati anyag menüpont alatt, vagy a honlapról letöltött pályázati űrlapon, a mellékleteket csatolva a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: október 30. Biharkeresztes Város Képviselő-testülete szeptember 30-án tartotta soron következő ülését. Az ülés előterjesztései részletesen olvashatók a honlapon. A képviselő- testület üléséről készült jegyzőkönyvek, a megalkotott rendeletek, határozatok elérhetők a farw. hu honlapon a közérdekű adatok cím alatt. Tudnivalók a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról o A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmeket az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalánál kell szóban vagy rendszeresített formanyomtatványon írásban előterjeszteni. o A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól - külön jogszabályban meghatározott tartalmú - nyilatkozatot tenni, illetve azokat igazolni. A jövedelemszámításhoz, a kérelemhez csatolni kell: a) A havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagáról kiadott munkáltatói igazolást, b) A társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, c) Munkanélküli ellátás esetén az azt megállapító határozatot, d) Vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását a kérelem benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról, e) Egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről. o Ha a kérelem az e rendelet szerint adható ellátások méltányosságból való megállapításra irányul, a kérelmezőnek csatolnia kell a méltányosság gyakorlására lehetőséget adó körülmény fennállásának hitelt érdemlő igazolását, amely 5 napnál nem lehet régebbi (pl. az egészségi állapotra vonatkozó orvosi igazolás). o Ha az eljáró hatóság hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. o Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető Pénzbeli- és természetben nyújtott ellátások formái a) lakásfenntartási támogatást, b) ápolási díjat, c) átmeneti segélyt, d) temetési segélyt, e) köztemetést, f) közgyógyellátást (jegyző) állapít meg az Szt.-ben, valamint a R.- ben meghatározott feltételek szerint. o Biharkeresztes Város Önkormányzata szociális rászorultságtól függetlenül, egyéb pénzbeli szociális támogatásként születési, születésnapi támogatást állapít meg. Óvodáztatási támogatás o Biharkeresztes Város Önkormányzat Jegyzője az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyvt.) 20/C. (1) bekezdés szerinti óvodáztatási támogatást állapít meg annak, aki a Gyvt iban, illetve a Gyvt. 20 /C. (2) bekezdésben írt feltételeknek megfelel. o Az óvodáztatási támogatás igénylése a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (továbbiakban: Gyer.) 11. számú melléklet szerinti Kérelem az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához nevű adatlap kitöltésével igényelhető.

2 2. OLDAL KERESZTESI HÍREK Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások, a pénzbeli ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályai o Az ápolási díjnak a kérelem benyújtásának hónapjára járó összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata. o Az átmeneti segély, illetve a temetési segély a Polgármester engedélyével indokolt esetben a Polgármesteri Hivatal házipénztárából azonnal kifizethető. o A havi rendszeres szociális ellátásra és a lakásfenntartási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig. o Együttműködésére kijelölt szerv: Biharkeresztes Város Egyesített Szociális Intézménye (4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 9., továbbiakban: ESZI). A jogosult köteles: a) a határozat jogerőre emelkedését kézhezvételét követő 15 napon belül jelentkezni az ESZI- nél, és nyilvántartásba vetetni magát, b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedését segítő program kidolgozásában közreműködni, c)a beilleszkedési programon alapuló részvételre írásbeli együttműködési megállapodást megkötni az ESZI-vel, d) az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartani, e) folyamatosan kapcsolatot tartani az ESZI-vel, f) legalább kéthavonta eleget tenni az ESZI által megjelölt kötelezettségének. g) a felajánlott és az iskolai végezettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésében együttműködni. o Az ESZI a jogosult részére szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva - beilleszkedésének elősegítése érdekében - az alábbiakban felsorolt, beilleszkedést segítő programokat szervezi: a) egyéni képességeket fejlesztő, b) életmódot formáló, c) egyéni életvezetési, d) mentálhigiénés, e) rehabilitációs, f) álláskeresésre irányuló, g) munkára és pályára állítási, h) pályakorrekciós, csoportfoglalkozások, tanácsadások. o Az együttműködési kötelezettség felróható megszegésének minősül, ha a jogosult: a) nem jelenik meg határidőben az ESZI-nél, és nem veteti magát nyilvántartásba, b) nem működik közre a beilleszkedést segítő program kidolgozásában, c) nem köti meg az együttműködési megállapodást az ESZI-vel, d) megszegi az együttműködési megállapodásban foglaltakat, különösen, ha nem tesz eleget együttműködési, vagy megjelenési kötelezettségének. o Nem minősül felróhatónak az együttműködési kötelezettség megszegése, ha azt a jogosult az ESZI-hez benyújtott okiratokkal, különösen orvosi igazolás, zárójelentés, hatósági bizonyítvány kimenti. o Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a) az ESZI egy munkanapon belül írásban új határidő kitűzésével, felhívja a jogosultat, hogy tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltaknak. b.) az ESZI egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat arról, hogy az együttműködési kötelezettség másodszori felróható megszegése esetén az Szt. 37/F. (1) bekezdés c.) pontja alapján az aktív korú ellátásra való jogosultsága megszüntetésre kerül. o Az ESZI a fenti bekezdésben foglalt kötelezettségén túl köteles a hatóságot írásban, a kötelezettségszegésről, esetlegesen annak kimentéséről tájékoztatni, továbbá a másodszori felróható kötelezettségszegés esetén a rendelkezésre álló valamennyi okiratot megküldeni. o Az aktív korúak ellátására irányuló kérelmet a szociális rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Lakásfenntartási támogatás o A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt: a) az Szt-ben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás), b) az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás), o Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja. o A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét a mindenkori Magyar Köztársaság tárgy évre vonatkozó éves költségvetéséről szóló törvényben előírtak szerint kell számítani. o A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. o A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át, az előző pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de nem kevesebb, mint forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. o A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. o Az önkormányzat - önálló ellátásként - lakásfenntartási támogatásban (helyi lakásfenntartási támogatás) részesíti azt a személyt, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított aránya eléri a 30%-ot. o Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 350 Ft./m 2 -ben határozza meg a településen elismert költségként figyelembe vehető összeg nagyságát. o A lakáskarbantartás költségei költségként nem számíthatók be. o Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. o Külön lakásnak kell tekinteni az albérletet, a társbérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. o Az igénylő csak egy jogcímen jogosult lakásfenntartási támogatásra. o A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani. o A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 2500,-Ft. o A lakásfenntartási támogatás természetbeni támogatás címén kerül megállapításra. a) A megállapított támogatást igénylő természetes személy számára első helyen az igénylő természetes személy nevén fellelhető szennyvízdíj számlájának a kérelem benyújtását megelőző hónapban

3 3. OLDAL KERESZTESI HÍREK keletkezett számlájának összege alapján megfizetésére a szolgáltatónak kell átutalni. b) Ha a megállapított támogatás díja magasabb, mint a kötelezett nevén fellelhető szennyvíz számlájának díja, akkor a különbözetet második helyen, az igénylő nevén fellelhető hulladéktároló edény közszolgáltatási díjának a havi közszolgáltatási díja megfizetésére kell a szolgáltatónak átutalni. c) Amennyiben a szolgáltató felé átutalt összeg nem fedezi az első, illetve második helyen keletkező igénylő kiadásait, akkor a különbözetre vonatkozó fizetési kötelezettség az igénylőt terheli. d) Amennyiben az átutalásra kerülő (első, második helyen történő) kifizetések és a megállapított támogatás összege között maradék keletkezik, akkor a fennmaradó támogatási összeget a kérelmezőnek készpénzben kell kiutalni. o A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek tárgyév január 1. napjától március 31. napjáig, illetőleg tárgyév október 1. napjától december 31. napjáig a szociális rendelet 12. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatóak be. o A lakásfenntartási támogatás havonta, 12 egyenlő részletben kerül kiutalásra. Az első részletet a határozat jogerőre emelkedését követő hónap 5. napjáig kell a kérelmezőnek vagy meghatalmazottjának kiutalni. Ápolási díj o A települési önkormányzat képviselő testülete ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. o A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül álló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-ánál alacsonyabb jövedelmi jogosultsági feltétel nem lehet. o E rendelet alkalmazásában tartósan beteg az a személy, aki a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény vagy illetékes szakrendelő intézet arra jogosult szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján a háziorvos szakvéleménye szerint előreláthatólag 3 hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. o Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a szociális rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a meghatározott igazolást vagy szakvéleményt, az ápolóval közös háztartásban élők jövedelemigazolását; az ápoló, ápolási díj iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló munkaviszonyára vonatkozó munkáltatói jövedelemigazolást, nyilatkozatot. o A méltányosságból megállapított ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. o Az (1) bekezdés alkalmazásában egy személy több ápolt esetén is csak egy ápolási díj igénybevételére jogosult. o Az ápolási díjra való jogosultság megállapítása előtt, ezt követően pedig évente, vagy szükség esetén helyszíni szemlét kell végezni. o Az ápolási díjra való jogosultság az ápolt személy halála esetén a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával szűnik meg. Átmeneti segély o Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. o Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: a) elemi kár b) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés c) társadalom- és egészségbiztosítási ellátás (rokkantsági, öregségi nyugdíj stb.) intézése miatti jövedelem-kiesés d) egyéb, előre nem látható, különös méltánylást érdemlő esetek. (pl.: gyógyszertámogatás költségeire) o Egy adott időszakon belül ugyanazon kérelmező amennyiben több alkalommal is átmeneti segélyben részesül, a határozatban rendelkezni kell a konkrét összegekről és a kifizetések időpontjáról. o Az átmeneti segély természetbeni támogatásként is megállapítható: a) élelmiszervásárlási utalvány formájában, b) tankönyv- és tanszer beszerzésére, c) intézmény térítési díj kifizetésére o Az átmeneti segély iránti kérelem a szociális 7. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be. Egyéb pénzbeli támogatás o Születési támogatásra jogosult az a család, ahol kisgyermek születik, illetve gyermeket fogadnak örökbe, jövedelemhatárra való tekintet nélkül. o Születésnapi támogatásra jogosult évente a 90. életévét betöltött személy jövedelemhatárra való tekintet nélkül. o Fenti támogatások összege: ,-Ft. o A támogatások odaítélése hivatalból és / vagy kérelemre történik. Temetési segély o Az önkormányzat képviselő-testülete temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. o A temetési segély iránti kérelmet a szociális rendelet 14. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. o A temetési segély összege nem lehet kevesebb ,- Ft-nál o Temetési segély nem állapítható meg annak a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, b) aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. Köztemetés o Az évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X. 01.) Korm. rendelet 30. (1) bekezdésében foglaltak szerint azt az elhunytat, akinek törvény alapján temetésre kötelezett hozzátartozója van és az a kötelezettségét a jegyző felszólítása ellenére sem teljesíti 15 napon belül, közköltségen kell eltemetni. A közköltségen történő temetés esetén a temetésre kötelezett személyt a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell. o A Polgármester, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója a halál esetéről való tudomásszerzést követő 30 napon belül, gondoskodik az elhunyt személy közköltségen való eltemettetéséről. o A köztemetés módjára a helyben szokásos legolcsóbb temetési módot kell választani. o Az önkormányzat a) a köztemetés költségét hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, b) vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. c) A polgármester kérelemre engedélyezi a köztemetés költségeinek részletekben történő visszafizetését. d) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (továbbiakban: utolsó lakóhelye) szerinti települési önkormányzattól a köztemetés költségét vissza kell igényelni a köztemetés elrendelésétől számított 60 napon belül. Közgyógyellátás o A jegyző közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg a Szociális törvény 50. (3) bekezdése alapján az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a) havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri b) családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, egyedül élő esetén 210 %-át feltéve, hogy törvény által meghatározott vagyona sem neki, sem családjának nincs. o A jegyző kivételes méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg, annak a személynek is az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, aki betöltötte 80. életévét; és családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legki-

4 4. OLDAL KERESZTESI HÍREK sebb összegének 300%-át, és havi gyógyító ellátásának költsége eléri öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át. o A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására vonatkozó kérelmet a szociális rendelet 9. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Az ellátások formái o Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási formák közül az alábbiakat biztosítja: a) szociális információs szolgáltatás b) étkeztetés, c) házi segítségnyújtás, d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás e) családsegítés, f) nappali ellátás K.SZ.M. KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Biharkeresztes Város Önkormányzata a koncesszióról szóló évi XVI. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján Biharkeresztes város és Ártánd község víziközművel ellátott közigazgatási területén az Önkormányzatok törzsvagyonát képező szennyvízelvezető és szennyvíztisztító mű teljeskörű üzemeltetési tevékenységére irányuló koncessziós szerződés megkötésére nyilvános pályázatot hirdet. A koncesszió időtartama: 20 év, február 1-jétől. A koncessziós pályázat nyertesének a részletes koncessziós pályázati kiírásban foglalt feltételekkel az Önkormányzat a koncesszió-köteles tevékenység gyakorlását a koncesszió időtartamára a törzsvagyonára alapított használati/koncessziós jog ingyenes értékesítésével átengedi. (A használati jog/koncessziós jog könyvvizsgáló által megállapított értéke Ft Ft 25 % Áfa, összesen Ft ) A koncessziós díj legkisebb összege: 300 millió forint + ÁFA koncessziós díj, melyet a koncessziós időszak alatt évente kell egyenlő részletekben a részletes koncessziós pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint megfizetni A koncessziós pályázat a koncesszióról szóló évi XVI. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kerül kiírásra és elbírálásra, a pályázat nyertese az, aki a koncessziós pályázat feltételeinek megfelel, és egyben az Önkormányzat számára összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi. A részletes koncessziós pályázati kiírás bruttó Ft összegű díj ellenében Biharkeresztes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57., jegyzői iroda, telefon: (54) /112 hétfőtőlcsütörtökig 9-15 óráig, pénteken 9-11 óráig vehető át, a Díj megfizetésének megtörténtéről szóló igazolás bemutatása mellett. A részletes koncessziós pályázati kiírás Díját Biharkeresztes Város Önkormányzata sz. számlájára kell átutalni. A részletes pályázati kiírás nem ruházható át, vételára nem követelhető vissza. A pályázónak a részletes kiírásnak megfelelő pályázatot kell 3 példányban, magyar nyelven Biharkeresztes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában a jegyzői irodában benyújtania november 16.-tól legkésőbb január 15.-én 10 óráig. A pályázatok felbontására Biharkeresztes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Tanácskozó termében január 15-én, 10 órától kerül sor. További technikai információ Biharkeresztes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. címen és 06/54/ /112 telefonszámon kérhető. Pályázatot csak a részletes pályázati kiírást igazoltan átvevő pályázó nyújthat be. A pályázaton való részvétel további feltétele, hogy a pályázó ,-Ft összegű ajánlati biztosítékot bocsásson a pályázat kiírója rendelkezésére, a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig, az ajánlati kötöttség biztosítékaként, az ajánlat visszavonásának, illetve eredményes eljárás esetén a nyertes pályázónak a szerződéskötéstől való visszalépése esetére. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

5 5. OLDAL KERESZTESI HÍREK KÉTOLDALÚ MAGYAR-ROMÁN PARTNERTALÁLKOZÓ A KÖZÖS PÁLYÁZÁS JEGYÉBEN október 6-án Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala szervezésében városunk adott otthont a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program aktuális pályázati kiírásaival kapcsolatos kétoldalú magyar-román találkozónak. A program célja, hogy a non-profit szféra szereplői, elsősorban az önkormányzatok a fejlesztési, beruházási elképzeléseikhez a határ másik oldaláról projekt-partnert találjanak, és ezeket az elképzeléseket a programban való sikeres pályázás után közösen valósítsák meg. A találkozó keretében a megjelent önkormányzatok képviselői részéről sor került a projektötletek bemutatására, majd azok megvitatására. A közös találkozási pontok mentén kialakultak azok a munkacsoportok, amelyek egy-egy konkrét fejlesztési elképzelést képviselnek, sőt műhelymunka jellegű egyeztetésre is sor került. Olyan projektek benyújtását tervezzük, amelyek a gazdasági élet fejlesztését szolgálják, munkahelyeket teremtenek a városunkban élők számára. Előrehaladott, szóbeli megállapodások jöttek létre többek között az alábbi területeken: nagybani piac létrehozása, határon átívelő kommunikációs rendszer kialakítása, vízgazdálkodás-partvonal rendezése, ökológiai szemétégető üzem kialakítása, iskolák közötti együttműködés elősegítése, Körös-parti kerékpárút megépítése, hagyományos, határon átívelő úthálózat kialakítása, szennyvíztisztító telep megépítése. A város szempontjából az egyik legfontosabb projekt-terület a nagybani piac kialakítása, amely kapcsán Biharkeresztes a projektgazda szerepét fogja betölteni. Az elképzelés szerint a beruházás az elkerülő út mentén, egy 10 ha-os önkormányzati tulajdonú területen valósulna meg, és mintegy gyűjtőbázisként fogná össze a régió termelőit, gazdáit, kereskedőit a határ mindkét oldalán. A városnak kiemelt érdeke a projekt sikere, ugyanis annak megvalósulásával több száz munkahelyet tudna teremteni, nem beszélve a helyi agrár-kereskedelem fellendüléséről. A találkozón a román fél részéről a Nagyvárad Metropolisz Övezet Egyesület vezetői, valamint a területhez tartozó települések vezetői vettek részt, míg a magyar oldalt a Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulása településeinek vezetői képviselték. A megfogalmazott cél az, hogy a kialakult munkacsoportok a közeljövőben is szoros kapcsolatban maradjanak, és operatív jellegű projekt-kimunkálási tevékenységet folytatva elkészítsék pályázataikat. Ennek jegyében kerül sor a következő találkozóra október 20-án, Nagyváradon. Nagy Donát AZ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZTVEVŐ GAZDÁLKODÓK BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEI A szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében a támogatásra jogosultaknak be kell jelentenie az MVH-nak az egyes agrotechnikai műveletek megvalósítását. 1. Bejelentendő agrotechnikai műveletek A bejelentési kötelezettség az alábbi célprogramokra vonatkozik: a) integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram; b) tanyás gazdálkodás célprogram; c) ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram; d) természetvédelmi zonális célprogramok: 1. szántóföldi növénytermesztés túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram, 2. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram, 3. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram, 4. szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram; e) erózió elleni célprogramok: 1. vízerózió elleni célprogram, 2. szélerózió elleni célprogram; A támogatásra jogosultak az alábbi agrotechnikai műveletek megvalósítását kötelesek bejelenteni az MVH-nak: a) zöldtrágyázás, b) másodvetés, c) középmély lazítás. 2. Bejelentés módja és ideje A támogatásra jogosultak a műveletek megvalósítását az alábbi határidőket figyelembe véve a jelen közlemény mellékletében közzétett formanyomtatványon kötelesek bejelenteni: Művelet Bejelentés időpontja Bejelentés tárgya zöldtrágyázás a vetés beforgatását megelőző 10 munkanapon belül zöldtrágyázásra kerülő növényfaj, munka végzésének helye és ideje másodvetés a munkálatok elvégzését követő 10 munkanapon belül elvetett növényfaj, munkálatok végzésének helye és ideje Középmély lazítás a munkálatok elvégzését követő 10 munkanapon belül munkálatok végzésének helye és ideje A bejelentési kötelezettség a támogatási időszak, azaz szeptember 1. és augusztus 31. között áll fenn. A bejelentést az MVH 112/2009. (IX. 01.) közleménye mellékletében közzétett formanyomtatványon faxon, postai, vagy elektronikus úton a székhely/lakhely szerinti megyei kirendeltségre kell benyújtani. Lupócz Zoltán agrárkamarai tanácsadó

6 6. OLDAL KERESZTESI HÍREK MEGHÍVÓ BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT AZ ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 53. ÉVFORDULÓJÁNAK, VALAMINT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉVI KIKIÁLTÁSÁNAK NAPJA EMLÉKÉRE RENDEZETT ÜNNEPSÉGÉRE OKTÓBER 22. (CSÜTÖRTÖK) ÓRA POLGÁRMESTERI HIVATAL KONFERENCIATEREM ÜNNEPI BESZÉDET MOND: BARABÁS FERENC POLGÁRMESTER ÜNNEPI MŰSORT ADNAK A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKJAI KOSZORÚZÁS AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKMŰVÉNÉL MEGYEJÁRÁS BIHARKERESZTES BEMUTATKOZOTT Szeptember 25 nagy izgalmakat hozó nap volt településünk közösségeinek életében, hiszen a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ szervezésében 1 éve tartó sorozat keretében bemutatkozhattunk megyénk fővárosában. A Megyei Könyvtár impozáns épületében zajlik a Megyejárás, amikor időről-időre a megye egy-egy települése mutatja meg magát. A fellépők, kiállítók, segítők, kísérők két autóbusszal és több személyautóval érkeztek Debrecenbe. Az első emeleten Polyák Jánosné csuhéfonást, szövést mutatott be, valamint finom kukoricás ételeket kínáltunk, a 2. emeleten Nagy István festőművész szép kiállítása fogadta az érkezőket. Az előkészített nézőtér zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel és a gyermekeket kísérő szülőkkel. Az itteni bemutatkozás nagyon sokféle lehet attól függően, hogy ki mit tart fontosnak, ki mit érez megmutatásra méltónak ahogyan Dr. Cs. Tóth János, a Megyei Könyvtár igazgatója megnyitó beszédében hangsúlyozta. Elmondta: nagy örömére szolgál, hogy milyen színvonalas, látványos, színes programmal készültek a keresztesiek. Jelenlétével megtisztelte az alkalmat Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő úr, a Megyei Közgyűlés nevében Muraközi István köszöntött bennünket, majd Barabás Ferenc polgármester úr bevezetője után a zenéé és a táncé lett a főszerep. Köszöntőt énekelt Fekete Ágnes, népdalcsokorral szerepeltek a Fehér Mályva énekesei, majd Sorbán Enikő. Táncoltak a Piruett balettosai, a Szarkaláb Asszonytánc Csoport és a Református Iskola Aprócska és Csicsergő tánccsoportja. Egy-egy énekes, táncos produkció között pedig Kodály Zoltán magvas, lélekemelő gondolatai tanítottak bennünket értékteremtésre és őrzésre, hazaszeretetre. A bemutatkozást követő vastaps alatt mindannyian büszkén hajoltunk meg újra és újra. Bár sokan azt sem tudják pontosan, merre van a mi településünk, büszkék voltunk, hogy intézmények és civil szervezetek, óvodásoktól a nyugdíjasokig, ilyen színes és színvonalas programot mutathattunk be. Nagy örömünkre szolgál, hogy jó hírét vihettük a mi szeretett városunknak. Tegyünk hát érte itthon is minél többen, minél többet, hogy élhető, nyugodt környezetet és éltető közösségeket teremtsünk magunknak! A város olyan, és olyan lesz, amilyenné mi magunk tesszük! Nagy Zsoltné Az eseményről fotók a oldalon találhatók.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Biharkeresztes

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról A szociális

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (III. 01.) rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. június 28-án rendes ülést tartott. Napirendi pontok, közérdekű információk, határozatok: 1, Az

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. február 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. február 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

Papkeszi Község Önkormányzata Versmondó versenyt szervez, melynek célja a Költészet napjának méltó megünneplése

Papkeszi Község Önkormányzata Versmondó versenyt szervez, melynek célja a Költészet napjának méltó megünneplése Papkeszi Hírlap Papkeszi Önkormányzati Lapja XX. évfolyam 1. szám 2014. február Papkeszi Község Önkormányzata Versmondó versenyt szervez, melynek célja a Költészet napjának méltó megünneplése A versenyre

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2015. március Meghívó Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2015. április 5-én (húsvét) vasárnap, településünkön tartandó

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 8/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelettel egységes

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 30/2013. J E G Y Z

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (II.12.) számú rendelete

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (II.12.) számú rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (II.12.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben