BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA"

Átírás

1 2009. október XI. évfolyam, 7. szám Megjelenik havonta. Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Biharkeresztes Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ebben az évben is kiírja a évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a) felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011. tanév első félévére vonatkozóan, valamint b) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások illetve felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett fiatalok számára A pályázatot 1 példányban postai ajánlott küldeményként, illetve ügyfélfogadási időben Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájának vezetőjénél ( hétfőn óráig kedden óráig, csütörtökön óráig) kizárólag a Biharkeresztes Város Önkormányzat Önkormányzati és Szervezési Irodáján, vagy a portán átvett, illetve internetes oldalon a évi pályázati anyag menüpont alatt, vagy a honlapról letöltött pályázati űrlapon, a mellékleteket csatolva a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: október 30. Biharkeresztes Város Képviselő-testülete szeptember 30-án tartotta soron következő ülését. Az ülés előterjesztései részletesen olvashatók a honlapon. A képviselő- testület üléséről készült jegyzőkönyvek, a megalkotott rendeletek, határozatok elérhetők a farw. hu honlapon a közérdekű adatok cím alatt. Tudnivalók a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról o A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmeket az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalánál kell szóban vagy rendszeresített formanyomtatványon írásban előterjeszteni. o A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól - külön jogszabályban meghatározott tartalmú - nyilatkozatot tenni, illetve azokat igazolni. A jövedelemszámításhoz, a kérelemhez csatolni kell: a) A havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagáról kiadott munkáltatói igazolást, b) A társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, c) Munkanélküli ellátás esetén az azt megállapító határozatot, d) Vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását a kérelem benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjáról, e) Egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről. o Ha a kérelem az e rendelet szerint adható ellátások méltányosságból való megállapításra irányul, a kérelmezőnek csatolnia kell a méltányosság gyakorlására lehetőséget adó körülmény fennállásának hitelt érdemlő igazolását, amely 5 napnál nem lehet régebbi (pl. az egészségi állapotra vonatkozó orvosi igazolás). o Ha az eljáró hatóság hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. o Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető Pénzbeli- és természetben nyújtott ellátások formái a) lakásfenntartási támogatást, b) ápolási díjat, c) átmeneti segélyt, d) temetési segélyt, e) köztemetést, f) közgyógyellátást (jegyző) állapít meg az Szt.-ben, valamint a R.- ben meghatározott feltételek szerint. o Biharkeresztes Város Önkormányzata szociális rászorultságtól függetlenül, egyéb pénzbeli szociális támogatásként születési, születésnapi támogatást állapít meg. Óvodáztatási támogatás o Biharkeresztes Város Önkormányzat Jegyzője az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyvt.) 20/C. (1) bekezdés szerinti óvodáztatási támogatást állapít meg annak, aki a Gyvt iban, illetve a Gyvt. 20 /C. (2) bekezdésben írt feltételeknek megfelel. o Az óvodáztatási támogatás igénylése a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (továbbiakban: Gyer.) 11. számú melléklet szerinti Kérelem az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához nevű adatlap kitöltésével igényelhető.

2 2. OLDAL KERESZTESI HÍREK Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások, a pénzbeli ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályai o Az ápolási díjnak a kérelem benyújtásának hónapjára járó összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata. o Az átmeneti segély, illetve a temetési segély a Polgármester engedélyével indokolt esetben a Polgármesteri Hivatal házipénztárából azonnal kifizethető. o A havi rendszeres szociális ellátásra és a lakásfenntartási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig. o Együttműködésére kijelölt szerv: Biharkeresztes Város Egyesített Szociális Intézménye (4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 9., továbbiakban: ESZI). A jogosult köteles: a) a határozat jogerőre emelkedését kézhezvételét követő 15 napon belül jelentkezni az ESZI- nél, és nyilvántartásba vetetni magát, b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedését segítő program kidolgozásában közreműködni, c)a beilleszkedési programon alapuló részvételre írásbeli együttműködési megállapodást megkötni az ESZI-vel, d) az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartani, e) folyamatosan kapcsolatot tartani az ESZI-vel, f) legalább kéthavonta eleget tenni az ESZI által megjelölt kötelezettségének. g) a felajánlott és az iskolai végezettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésében együttműködni. o Az ESZI a jogosult részére szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva - beilleszkedésének elősegítése érdekében - az alábbiakban felsorolt, beilleszkedést segítő programokat szervezi: a) egyéni képességeket fejlesztő, b) életmódot formáló, c) egyéni életvezetési, d) mentálhigiénés, e) rehabilitációs, f) álláskeresésre irányuló, g) munkára és pályára állítási, h) pályakorrekciós, csoportfoglalkozások, tanácsadások. o Az együttműködési kötelezettség felróható megszegésének minősül, ha a jogosult: a) nem jelenik meg határidőben az ESZI-nél, és nem veteti magát nyilvántartásba, b) nem működik közre a beilleszkedést segítő program kidolgozásában, c) nem köti meg az együttműködési megállapodást az ESZI-vel, d) megszegi az együttműködési megállapodásban foglaltakat, különösen, ha nem tesz eleget együttműködési, vagy megjelenési kötelezettségének. o Nem minősül felróhatónak az együttműködési kötelezettség megszegése, ha azt a jogosult az ESZI-hez benyújtott okiratokkal, különösen orvosi igazolás, zárójelentés, hatósági bizonyítvány kimenti. o Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a) az ESZI egy munkanapon belül írásban új határidő kitűzésével, felhívja a jogosultat, hogy tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltaknak. b.) az ESZI egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat arról, hogy az együttműködési kötelezettség másodszori felróható megszegése esetén az Szt. 37/F. (1) bekezdés c.) pontja alapján az aktív korú ellátásra való jogosultsága megszüntetésre kerül. o Az ESZI a fenti bekezdésben foglalt kötelezettségén túl köteles a hatóságot írásban, a kötelezettségszegésről, esetlegesen annak kimentéséről tájékoztatni, továbbá a másodszori felróható kötelezettségszegés esetén a rendelkezésre álló valamennyi okiratot megküldeni. o Az aktív korúak ellátására irányuló kérelmet a szociális rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Lakásfenntartási támogatás o A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt: a) az Szt-ben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás), b) az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás), o Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja. o A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét a mindenkori Magyar Köztársaság tárgy évre vonatkozó éves költségvetéséről szóló törvényben előírtak szerint kell számítani. o A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. o A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át, az előző pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de nem kevesebb, mint forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. o A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. o Az önkormányzat - önálló ellátásként - lakásfenntartási támogatásban (helyi lakásfenntartási támogatás) részesíti azt a személyt, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított aránya eléri a 30%-ot. o Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 350 Ft./m 2 -ben határozza meg a településen elismert költségként figyelembe vehető összeg nagyságát. o A lakáskarbantartás költségei költségként nem számíthatók be. o Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. o Külön lakásnak kell tekinteni az albérletet, a társbérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. o Az igénylő csak egy jogcímen jogosult lakásfenntartási támogatásra. o A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani. o A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 2500,-Ft. o A lakásfenntartási támogatás természetbeni támogatás címén kerül megállapításra. a) A megállapított támogatást igénylő természetes személy számára első helyen az igénylő természetes személy nevén fellelhető szennyvízdíj számlájának a kérelem benyújtását megelőző hónapban

3 3. OLDAL KERESZTESI HÍREK keletkezett számlájának összege alapján megfizetésére a szolgáltatónak kell átutalni. b) Ha a megállapított támogatás díja magasabb, mint a kötelezett nevén fellelhető szennyvíz számlájának díja, akkor a különbözetet második helyen, az igénylő nevén fellelhető hulladéktároló edény közszolgáltatási díjának a havi közszolgáltatási díja megfizetésére kell a szolgáltatónak átutalni. c) Amennyiben a szolgáltató felé átutalt összeg nem fedezi az első, illetve második helyen keletkező igénylő kiadásait, akkor a különbözetre vonatkozó fizetési kötelezettség az igénylőt terheli. d) Amennyiben az átutalásra kerülő (első, második helyen történő) kifizetések és a megállapított támogatás összege között maradék keletkezik, akkor a fennmaradó támogatási összeget a kérelmezőnek készpénzben kell kiutalni. o A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek tárgyév január 1. napjától március 31. napjáig, illetőleg tárgyév október 1. napjától december 31. napjáig a szociális rendelet 12. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatóak be. o A lakásfenntartási támogatás havonta, 12 egyenlő részletben kerül kiutalásra. Az első részletet a határozat jogerőre emelkedését követő hónap 5. napjáig kell a kérelmezőnek vagy meghatalmazottjának kiutalni. Ápolási díj o A települési önkormányzat képviselő testülete ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. o A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül álló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-ánál alacsonyabb jövedelmi jogosultsági feltétel nem lehet. o E rendelet alkalmazásában tartósan beteg az a személy, aki a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény vagy illetékes szakrendelő intézet arra jogosult szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján a háziorvos szakvéleménye szerint előreláthatólag 3 hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. o Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a szociális rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a meghatározott igazolást vagy szakvéleményt, az ápolóval közös háztartásban élők jövedelemigazolását; az ápoló, ápolási díj iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló munkaviszonyára vonatkozó munkáltatói jövedelemigazolást, nyilatkozatot. o A méltányosságból megállapított ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. o Az (1) bekezdés alkalmazásában egy személy több ápolt esetén is csak egy ápolási díj igénybevételére jogosult. o Az ápolási díjra való jogosultság megállapítása előtt, ezt követően pedig évente, vagy szükség esetén helyszíni szemlét kell végezni. o Az ápolási díjra való jogosultság az ápolt személy halála esetén a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával szűnik meg. Átmeneti segély o Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. o Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: a) elemi kár b) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés c) társadalom- és egészségbiztosítási ellátás (rokkantsági, öregségi nyugdíj stb.) intézése miatti jövedelem-kiesés d) egyéb, előre nem látható, különös méltánylást érdemlő esetek. (pl.: gyógyszertámogatás költségeire) o Egy adott időszakon belül ugyanazon kérelmező amennyiben több alkalommal is átmeneti segélyben részesül, a határozatban rendelkezni kell a konkrét összegekről és a kifizetések időpontjáról. o Az átmeneti segély természetbeni támogatásként is megállapítható: a) élelmiszervásárlási utalvány formájában, b) tankönyv- és tanszer beszerzésére, c) intézmény térítési díj kifizetésére o Az átmeneti segély iránti kérelem a szociális 7. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be. Egyéb pénzbeli támogatás o Születési támogatásra jogosult az a család, ahol kisgyermek születik, illetve gyermeket fogadnak örökbe, jövedelemhatárra való tekintet nélkül. o Születésnapi támogatásra jogosult évente a 90. életévét betöltött személy jövedelemhatárra való tekintet nélkül. o Fenti támogatások összege: ,-Ft. o A támogatások odaítélése hivatalból és / vagy kérelemre történik. Temetési segély o Az önkormányzat képviselő-testülete temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. o A temetési segély iránti kérelmet a szociális rendelet 14. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. o A temetési segély összege nem lehet kevesebb ,- Ft-nál o Temetési segély nem állapítható meg annak a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, b) aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. Köztemetés o Az évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X. 01.) Korm. rendelet 30. (1) bekezdésében foglaltak szerint azt az elhunytat, akinek törvény alapján temetésre kötelezett hozzátartozója van és az a kötelezettségét a jegyző felszólítása ellenére sem teljesíti 15 napon belül, közköltségen kell eltemetni. A közköltségen történő temetés esetén a temetésre kötelezett személyt a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell. o A Polgármester, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója a halál esetéről való tudomásszerzést követő 30 napon belül, gondoskodik az elhunyt személy közköltségen való eltemettetéséről. o A köztemetés módjára a helyben szokásos legolcsóbb temetési módot kell választani. o Az önkormányzat a) a köztemetés költségét hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, b) vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. c) A polgármester kérelemre engedélyezi a köztemetés költségeinek részletekben történő visszafizetését. d) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (továbbiakban: utolsó lakóhelye) szerinti települési önkormányzattól a köztemetés költségét vissza kell igényelni a köztemetés elrendelésétől számított 60 napon belül. Közgyógyellátás o A jegyző közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg a Szociális törvény 50. (3) bekezdése alapján az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a) havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri b) családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, egyedül élő esetén 210 %-át feltéve, hogy törvény által meghatározott vagyona sem neki, sem családjának nincs. o A jegyző kivételes méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg, annak a személynek is az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, aki betöltötte 80. életévét; és családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legki-

4 4. OLDAL KERESZTESI HÍREK sebb összegének 300%-át, és havi gyógyító ellátásának költsége eléri öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át. o A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására vonatkozó kérelmet a szociális rendelet 9. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Az ellátások formái o Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási formák közül az alábbiakat biztosítja: a) szociális információs szolgáltatás b) étkeztetés, c) házi segítségnyújtás, d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás e) családsegítés, f) nappali ellátás K.SZ.M. KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Biharkeresztes Város Önkormányzata a koncesszióról szóló évi XVI. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján Biharkeresztes város és Ártánd község víziközművel ellátott közigazgatási területén az Önkormányzatok törzsvagyonát képező szennyvízelvezető és szennyvíztisztító mű teljeskörű üzemeltetési tevékenységére irányuló koncessziós szerződés megkötésére nyilvános pályázatot hirdet. A koncesszió időtartama: 20 év, február 1-jétől. A koncessziós pályázat nyertesének a részletes koncessziós pályázati kiírásban foglalt feltételekkel az Önkormányzat a koncesszió-köteles tevékenység gyakorlását a koncesszió időtartamára a törzsvagyonára alapított használati/koncessziós jog ingyenes értékesítésével átengedi. (A használati jog/koncessziós jog könyvvizsgáló által megállapított értéke Ft Ft 25 % Áfa, összesen Ft ) A koncessziós díj legkisebb összege: 300 millió forint + ÁFA koncessziós díj, melyet a koncessziós időszak alatt évente kell egyenlő részletekben a részletes koncessziós pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint megfizetni A koncessziós pályázat a koncesszióról szóló évi XVI. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kerül kiírásra és elbírálásra, a pályázat nyertese az, aki a koncessziós pályázat feltételeinek megfelel, és egyben az Önkormányzat számára összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi. A részletes koncessziós pályázati kiírás bruttó Ft összegű díj ellenében Biharkeresztes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57., jegyzői iroda, telefon: (54) /112 hétfőtőlcsütörtökig 9-15 óráig, pénteken 9-11 óráig vehető át, a Díj megfizetésének megtörténtéről szóló igazolás bemutatása mellett. A részletes koncessziós pályázati kiírás Díját Biharkeresztes Város Önkormányzata sz. számlájára kell átutalni. A részletes pályázati kiírás nem ruházható át, vételára nem követelhető vissza. A pályázónak a részletes kiírásnak megfelelő pályázatot kell 3 példányban, magyar nyelven Biharkeresztes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában a jegyzői irodában benyújtania november 16.-tól legkésőbb január 15.-én 10 óráig. A pályázatok felbontására Biharkeresztes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Tanácskozó termében január 15-én, 10 órától kerül sor. További technikai információ Biharkeresztes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. címen és 06/54/ /112 telefonszámon kérhető. Pályázatot csak a részletes pályázati kiírást igazoltan átvevő pályázó nyújthat be. A pályázaton való részvétel további feltétele, hogy a pályázó ,-Ft összegű ajánlati biztosítékot bocsásson a pályázat kiírója rendelkezésére, a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig, az ajánlati kötöttség biztosítékaként, az ajánlat visszavonásának, illetve eredményes eljárás esetén a nyertes pályázónak a szerződéskötéstől való visszalépése esetére. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

5 5. OLDAL KERESZTESI HÍREK KÉTOLDALÚ MAGYAR-ROMÁN PARTNERTALÁLKOZÓ A KÖZÖS PÁLYÁZÁS JEGYÉBEN október 6-án Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala szervezésében városunk adott otthont a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program aktuális pályázati kiírásaival kapcsolatos kétoldalú magyar-román találkozónak. A program célja, hogy a non-profit szféra szereplői, elsősorban az önkormányzatok a fejlesztési, beruházási elképzeléseikhez a határ másik oldaláról projekt-partnert találjanak, és ezeket az elképzeléseket a programban való sikeres pályázás után közösen valósítsák meg. A találkozó keretében a megjelent önkormányzatok képviselői részéről sor került a projektötletek bemutatására, majd azok megvitatására. A közös találkozási pontok mentén kialakultak azok a munkacsoportok, amelyek egy-egy konkrét fejlesztési elképzelést képviselnek, sőt műhelymunka jellegű egyeztetésre is sor került. Olyan projektek benyújtását tervezzük, amelyek a gazdasági élet fejlesztését szolgálják, munkahelyeket teremtenek a városunkban élők számára. Előrehaladott, szóbeli megállapodások jöttek létre többek között az alábbi területeken: nagybani piac létrehozása, határon átívelő kommunikációs rendszer kialakítása, vízgazdálkodás-partvonal rendezése, ökológiai szemétégető üzem kialakítása, iskolák közötti együttműködés elősegítése, Körös-parti kerékpárút megépítése, hagyományos, határon átívelő úthálózat kialakítása, szennyvíztisztító telep megépítése. A város szempontjából az egyik legfontosabb projekt-terület a nagybani piac kialakítása, amely kapcsán Biharkeresztes a projektgazda szerepét fogja betölteni. Az elképzelés szerint a beruházás az elkerülő út mentén, egy 10 ha-os önkormányzati tulajdonú területen valósulna meg, és mintegy gyűjtőbázisként fogná össze a régió termelőit, gazdáit, kereskedőit a határ mindkét oldalán. A városnak kiemelt érdeke a projekt sikere, ugyanis annak megvalósulásával több száz munkahelyet tudna teremteni, nem beszélve a helyi agrár-kereskedelem fellendüléséről. A találkozón a román fél részéről a Nagyvárad Metropolisz Övezet Egyesület vezetői, valamint a területhez tartozó települések vezetői vettek részt, míg a magyar oldalt a Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulása településeinek vezetői képviselték. A megfogalmazott cél az, hogy a kialakult munkacsoportok a közeljövőben is szoros kapcsolatban maradjanak, és operatív jellegű projekt-kimunkálási tevékenységet folytatva elkészítsék pályázataikat. Ennek jegyében kerül sor a következő találkozóra október 20-án, Nagyváradon. Nagy Donát AZ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZTVEVŐ GAZDÁLKODÓK BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEI A szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében a támogatásra jogosultaknak be kell jelentenie az MVH-nak az egyes agrotechnikai műveletek megvalósítását. 1. Bejelentendő agrotechnikai műveletek A bejelentési kötelezettség az alábbi célprogramokra vonatkozik: a) integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram; b) tanyás gazdálkodás célprogram; c) ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram; d) természetvédelmi zonális célprogramok: 1. szántóföldi növénytermesztés túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram, 2. szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram, 3. szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram, 4. szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram; e) erózió elleni célprogramok: 1. vízerózió elleni célprogram, 2. szélerózió elleni célprogram; A támogatásra jogosultak az alábbi agrotechnikai műveletek megvalósítását kötelesek bejelenteni az MVH-nak: a) zöldtrágyázás, b) másodvetés, c) középmély lazítás. 2. Bejelentés módja és ideje A támogatásra jogosultak a műveletek megvalósítását az alábbi határidőket figyelembe véve a jelen közlemény mellékletében közzétett formanyomtatványon kötelesek bejelenteni: Művelet Bejelentés időpontja Bejelentés tárgya zöldtrágyázás a vetés beforgatását megelőző 10 munkanapon belül zöldtrágyázásra kerülő növényfaj, munka végzésének helye és ideje másodvetés a munkálatok elvégzését követő 10 munkanapon belül elvetett növényfaj, munkálatok végzésének helye és ideje Középmély lazítás a munkálatok elvégzését követő 10 munkanapon belül munkálatok végzésének helye és ideje A bejelentési kötelezettség a támogatási időszak, azaz szeptember 1. és augusztus 31. között áll fenn. A bejelentést az MVH 112/2009. (IX. 01.) közleménye mellékletében közzétett formanyomtatványon faxon, postai, vagy elektronikus úton a székhely/lakhely szerinti megyei kirendeltségre kell benyújtani. Lupócz Zoltán agrárkamarai tanácsadó

6 6. OLDAL KERESZTESI HÍREK MEGHÍVÓ BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT AZ ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 53. ÉVFORDULÓJÁNAK, VALAMINT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉVI KIKIÁLTÁSÁNAK NAPJA EMLÉKÉRE RENDEZETT ÜNNEPSÉGÉRE OKTÓBER 22. (CSÜTÖRTÖK) ÓRA POLGÁRMESTERI HIVATAL KONFERENCIATEREM ÜNNEPI BESZÉDET MOND: BARABÁS FERENC POLGÁRMESTER ÜNNEPI MŰSORT ADNAK A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKJAI KOSZORÚZÁS AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKMŰVÉNÉL MEGYEJÁRÁS BIHARKERESZTES BEMUTATKOZOTT Szeptember 25 nagy izgalmakat hozó nap volt településünk közösségeinek életében, hiszen a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ szervezésében 1 éve tartó sorozat keretében bemutatkozhattunk megyénk fővárosában. A Megyei Könyvtár impozáns épületében zajlik a Megyejárás, amikor időről-időre a megye egy-egy települése mutatja meg magát. A fellépők, kiállítók, segítők, kísérők két autóbusszal és több személyautóval érkeztek Debrecenbe. Az első emeleten Polyák Jánosné csuhéfonást, szövést mutatott be, valamint finom kukoricás ételeket kínáltunk, a 2. emeleten Nagy István festőművész szép kiállítása fogadta az érkezőket. Az előkészített nézőtér zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel és a gyermekeket kísérő szülőkkel. Az itteni bemutatkozás nagyon sokféle lehet attól függően, hogy ki mit tart fontosnak, ki mit érez megmutatásra méltónak ahogyan Dr. Cs. Tóth János, a Megyei Könyvtár igazgatója megnyitó beszédében hangsúlyozta. Elmondta: nagy örömére szolgál, hogy milyen színvonalas, látványos, színes programmal készültek a keresztesiek. Jelenlétével megtisztelte az alkalmat Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő úr, a Megyei Közgyűlés nevében Muraközi István köszöntött bennünket, majd Barabás Ferenc polgármester úr bevezetője után a zenéé és a táncé lett a főszerep. Köszöntőt énekelt Fekete Ágnes, népdalcsokorral szerepeltek a Fehér Mályva énekesei, majd Sorbán Enikő. Táncoltak a Piruett balettosai, a Szarkaláb Asszonytánc Csoport és a Református Iskola Aprócska és Csicsergő tánccsoportja. Egy-egy énekes, táncos produkció között pedig Kodály Zoltán magvas, lélekemelő gondolatai tanítottak bennünket értékteremtésre és őrzésre, hazaszeretetre. A bemutatkozást követő vastaps alatt mindannyian büszkén hajoltunk meg újra és újra. Bár sokan azt sem tudják pontosan, merre van a mi településünk, büszkék voltunk, hogy intézmények és civil szervezetek, óvodásoktól a nyugdíjasokig, ilyen színes és színvonalas programot mutathattunk be. Nagy örömünkre szolgál, hogy jó hírét vihettük a mi szeretett városunknak. Tegyünk hát érte itthon is minél többen, minél többet, hogy élhető, nyugodt környezetet és éltető közösségeket teremtsünk magunknak! A város olyan, és olyan lesz, amilyenné mi magunk tesszük! Nagy Zsoltné Az eseményről fotók a oldalon találhatók.

7 7. OLDAL KERESZTESI HÍREK Idén szeptember 12-én immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Molnár György Sportnap, ami kijelenthetjük: hagyománnyá vált. A rendezvényt megelőző előkészületek is bizonyították, hogy a Sportnap iránt töretlen az érdeklődés. Megpróbáltunk minél több embert megmozgatni, nem csak a kézilabdára összpontosítani, ezért a programban szerepelt emlékfutás is, valamint a kilátogatók kosárlabdázhattak, íjászkodhattak, a gyerekeket pedig légvár várta az önfeledt szórakozás jegyében. A biharkeresztesi védőnők ingyenes vércukorszint méréssel, vérnyomásméréssel és tanácsadással járultak hozzá a rendezvényhez. 6 kézilabda csapat szerepelt a Sportnapon, 3 férfi (Berettyóújfalui Munkás SE, keresztesi fiatalok és a keresztesi öregfiúk) valamint 3 női csapat (keresztesi gimnazista lányok, keresztesi fiatalok és keresztesi asszonyok). A mérkőzések élvezetesek voltak, a hangulatot kísérőprogramok fokozták. Láthattuk a Piruett Táncstúdió III. MOLNÁR GYÖRGY SPORTNAP balettos lányait, Szabó Zoltánné és csoportja kickboksz-aerobik bemutatóját, valamint a Carmen TSE utcai tánc előadását. Sokan látogattak ki a rendezvényre, ezzel adózva Molnár György emlékének. Ezúton is szeretnénk megköszönni a sok támogatást a Molnár család részéről, köszönjük a Berettyóújfalui Munkás SE-nek, hogy elfogadta a felkérést, köszönjük a testnevelő tanároknak: Kiss Lajosnak, Dézsi Sándornak, hogy levezették a mérkőzéseket. Köszönjük a Bihari Hagyományőrzők Egyesületének, a Szivárvány Óvoda dolgozóinak, az Egészségház dolgozóinak, Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, továbbá a szervezésben és lebonyolításban részt vevők segítségét. Okos Tibor Az eseményről fotók a oldalon találhatók. EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT, MÉG AZ ÓPERENCIÁS TENGEREN IS TÚL MESEMONDÓ NAP A GONDVISELÉS HÁZÁBAN Nagy örömünkre szolgált, hogy - idén első ízben nem csupán a közönség soraiban, hanem szervezőként is bekapcsolódhattunk a városi Idősek Hete rendezvénysorozatba. Idős lakóink évek óta szívesen vesznek részt a megszervezett programokon, most pedig házigazdaként köszönthettük az érkezőket. Nagy izgalommal hirdettük meg ezt az új lehetőséget: mondjanak mesét az idősek! Az apropót nagy mesemondónk, írónk, költőnk, Benedek Elek születésének 150. évfordulója adta. Arra emlékeztünk, aki 1859-ben Székelyföldön született, s 1929-ben ott is fejezte be az életét rá jellemző módon - munka közben. Arra emlékeztünk, aki arra tette fel az életét, hogy mese- és versírás, fordítás, mondagyűjtés, újságírás által becsületes, szorgalmas ifjakat neveljen a nemzetnek. Több bentlakásos intézményt, idősek klubját is megkerestünk a meghívással, de tartottunk tőle, hogy a szerepléshez nem szokott idősek nehezen fognak vállalkozni a mesemondásra. Így aztán nagy örömet szerzett, amikor a Bagaméri Református Szeretetotthonból jelezték: elfogadják a meghívást és 12 fős csapattal érkeznek. Nagy derültséget okozott, amikor bejelentették, hogy 2 nyugdíjas és egy leendő nyugdíjas (egy 6 éves kisfiú) fog mesét mondani. A Gondviselés Háza összenyitott ebédlőjében és gyülekezeti termében meleg hangulatú, szép környezetben egy parasztház tisztaszobáját idéző színpadot alakítottunk ki, hogy a mesék világa számára megfelelő hátteret biztosítsunk. Nagy örömünkre csak gyűlt és gyűlt a közönség, míg végül kb 120-an hallgatták a 7 nyugdíjas és 1 leendő nyugdíjas mesemondását: a Gondviselés Házából Kormány Sándorné, Kozma Gyuláné és Szegedi Margit; a Gondviselés Háza Klubjából Mizák Mihály és Mizák Mihályné; a Bagaméri Református Szeretetotthonból Bedő Pálné és Diószegi Lajosné, valamint Szabó Ágoston varázsolt el bennünket. A nemes versengés után Kozma Gyula és Kozma Gyuláné lakóink mondtak verset Benedek Elek és az Idősek Napja tiszteletére. Apró ajándékkal és emléklappal köszöntük meg a szereplőknek, hogy erre a nem mindennapi feladatra vállalkoztak. A tapsvihart figyelembe véve, a közönségdíjas mesemondó Mizák Mihály lett, aki az ízes, élményszerű mesemondást a hétköznapi életből vett kacagtató betoldásokkal tette még élvezetesebbé. A lelki, szellemi táplálék után teával, kávéval, pogácsával, kenyérlepénnyel kínáltuk a vendégeket. Elek apó meséi gyermekkorunk emlékét idézték fel számunkra, és ismét sok örömet szereztek mindnyájunknak. Szívből kívánom, hogy legyen igaz ránk is a mese vége: és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle! Nagy Zsoltné intézményvezető Az eseményről fotók a oldalon találhatók.

8 8. OLDAL KERESZTESI HÍREK IV. KUKORICA FESZTIVÁL Biharkeresztes Város Önkormányzata és a Városi Művelődési Ház és Könyvtár hagyományaihoz híven szeptember 26-án rendezte meg a IV. Kukorica Fesztivál elnevezésű kistérségi szintű szakmai és kulturális rendezvényét az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásával. A fesztivál a bihari kistelepülések aktív részvételével megvalósuló, a környező falvak, községek lakosságát megmozgató kezdeményezés. A megnyitót követően a délelőtt szakmai konferencia megtartásával zajlott, melynek keretén belül előadást tartott Dr. Forgács Barnabás, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára az SPS /Egységes Farmtámogatás/ 2010-es bevezetéséről és az aktuális pályázati lehetőségekről. Ezt követően Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke fogalmazta meg a SPS /Egységes Farmtámogatás/ rendszerével kapcsolatos nézeteit. Majd Harsányi Antal, a Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal főigazgatója tartott beszámolót Hajdú-Bihar Megye mezőgazdasága évben címmel. A tanácskozás után a színpadon elkezdődtek a szórakoztató programok. Vidám, zenés gyermekelőadást tartott a Berkenye kisegyüttes a kisebb korosztály nagy örömére. A helyi hagyományőrző és művészeti csoportok műsora kezdődött el, melyet a Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú Egyesület nyitott meg a hagyományos kékfestő ruhájukban előadott népdalcsokrukkal. Őket követték a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc szakos növendékei, a Csicsergő Néptánc csoport, majd a Szarkaláb Asszonytánc Csoport Galgamenti játékok és táncok című koreográfiájukkal. Modern tánc előadást láthatott a közönség a Piruett Tánc Stúdió táncosainak és az Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai előadásában. Az Új Magyarország Vidékfejlesztés Program által támogatott műsort a HiJack zenekar képviseletében Szivós Zsigmond szolgáltatta. Őt követte a váncsodi Fehér Akác Népdalkör, akik Bihari népdalcsokrot adtak elő, ezt követően az ártándi Tamota Néptáncegyüttes táncosai léptek színpadra. A fesztivál sztárvendége a Neoton Família énekesnője, Csepregi Éva volt a nézőközönség nagy örömére. A nap befejezéseként a debreceni Valcer Táncstúdió adott társastánc bemutatót. Miközben a színpadon folyamatosan követték egymást a fellépők, a Sportcsarnok más részén ügyességi játékok, kézműves foglalkozás, játszóház várta a gyerekeket. A kézműves foglalkozás keretén belül a kukorica különböző részeit felhasználva készíthettek tárgyakat, többek között: csuhébabát, csuhéangyalkát, terményképeket. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által állított sátornál TOTÓ kitöltésére volt lehetőség, melyet sikeresen kitöltve ajándéktárgyakat kaphattak a helyesen kitöltők. A kitöltéshez a sátorban elhelyezett szóróanyagokat segítségül lehetett venni. Továbbá gyerekek rajzolhattak és színezhettek kisebb jutalmakért, de nagy örömükre léggömbökkel is kedveskedtek nekik. Köszönet támogatóinknak a rendezvény megvalósításához nyújtott segítségükért: Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium, ÚJ Magyarország Vidékfejlesztési Program , Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Berettyó-Üzletviteli Kft., Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft., Pásztor Sándor falugazdász, Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Boros Beáta Az eseményről fotók a oldalon találhatók. Parlagfű-mentes életért A parlagfű rohamos elterjedése miatt parlagfűmentesítési heteket tartottak számos helyen az országban. A kitűzött cél az volt, hogy a lakosság bevonásával minél nagyobb terület mentesüljön mindennapjaink egyre gyakoribb, úgymond népbetegségének egyik fő előidézőjétől, a parlagfűtől. Hogy mi se maradjuk ki ebből, településünkön a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezte meg a parlagfűmentesítési programot augusztus 5 és augusztus 31. közötti időszakban lett meghirdetve a gyűjtési akció. Annak érdekében, hogy valamilyen kézzel fogható célt is adjunk a szándékunknak, egy kerékpár felajánlásával tettük érdekesebbé az akciót. Az akció lezárultával a begyűjtött parlagfűtövek alapján szeptember 15-én megtörtént az eredményhirdetés. A legtöbb parlagfüvet Marosán Demeter biharkeresztesi lakos gyűjtötte össze, szám szerint 9780 tövet, így ő vihette el akciónk fődíját, a Velomaxx típusú kerékpárt. Ismételten gratulálunk neki! DR. ZSADÁNYI ZSOLT

9 9. OLDAL KERESZTESI HÍREK BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÍREI szeptember 1-jén az eddigi két gimnáziumi osztály helyett egy gimnáziumi és egy szakközépiskolai osztály indult intézményünkben a 9. évfolyamon. A 28 fős szakközépiskolai osztályban a felvett tanulók két szakmacsoportos alapozó képzés közül választhattak. Az osztály egyik fele a kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül a kereskedelmi szakmák alapjaival ismerkedik. Az érettségi vizsgát követően további két szakképzési évfolyamon iskolánkban terveink szerint két szakma tanulása közül lehet majd választani. Ezek a kereskedő, illetve a logisztikai ügyintéző szakképesítések. A közismereti tantárgyakon túl az alábbi szakmai orientációs, illetve szakmacsoportos alapozó tantárgyakat tanítjuk: osztály (heti 5 óra): gazdasági környezetünk, információkezelés (gyakorlat), tanulásmódszertan, évfolyam (heti 8 óra): közgazdaságtan, marketing, tanirodai gyakorlat, szakmai idegen nyelv (angol vagy német). Az osztály másik fele az egyéb szolgáltatások szakmacsoporton belül rendvédelmi képzésben részesül. Az érettségi vizsgát követően két irányban lehet továbblépni. Aki rendőr szeretne majd lenni, rendészeti szakközépiskolában további két év alatt szerzi meg a rendőr szakképesítést. Aki katona szeretne lenni, azzal a honvédség pszichikai és fizikai alkalmasság esetén szerződést köt, és a továbbiakban munka mellett történik meg a kiképzés. Fiúk és lányok is jelentkezhetnek a rendvédelmi képzésre. A közismereti tantárgyakon túl az alábbi szakmai orientációs, illetve szakmacsoportos alapozó tantárgyakat tanítjuk: A Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szeptember 22-én részt vett a Debreceni Nyelviskola Kft. és az ELTE ITK által szervezett Nyelvi Információs Körút elnevezésű programban. Délelőtt Galló András, az ITK vezetőhelyettese tartott előadásokat a tanulóknak az ELTE ITK Origo Junior és alapfokú nyelvvizsgákról. Tájékoztatott a vizsgakövetelményekről, a megváltozott teljesítési szintről (2009. január óta minden készségből 40 százalékot kell elérni a vizsga sikeres teljesítéséhez). Újdonság a Junior vizsga, amely lehetőséget ad a 7. és 8. osztályos tanulóknak, hogy vizsgarutint szerezzenek, illetve visszajelzést kapjanak a nyelvtudásukról. (Nyelvvizsgázni ugyanis csak a 14. életév betöltése után lehet.) Délután a tanárok vehettek részt előadásokon: Galló A Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szeptember 10-én fellátogatott Budapestre megnézni a Szépművészeti Múzeumot és a BNV-t. A hajnali vonattal indultunk, a MÁV 3 kocsit biztosított a számunkra, A szakközépiskoláról kicsit részletesebben Nyelvi Információs Körút BNV osztály (heti 5 óra): fizikális felkészítés (önvédelem), információkezelés (gyakorlat), tanulásmódszertan, évfolyam (heti 8 óra): belügyi rendészeti ismeretek (rendőr) vagy katonai alapismeretek (katona), fizikális felkészítés (önvédelem), speciális társadalomismeret, kommunikáció (gyakorlat), szakmai idegen nyelv (angol vagy német). A fizikális felkészítést (önvédelem) a Hortobágy Kommandó egyik tagja tartja. A szakmai elméleti tantárgyakat a rendőrség és a katonaság tisztjei tanítják. A szakközépiskolában egy idegen nyelvet kell tanulni (angol vagy német). A 12. évfolyam végén érettségi vizsgát kell tenni (kötelező tantárgyak: magyar, történelem, idegen nyelv, matematika, egy kötelezően választható tantárgy: közgazdaság-marketing alapismeretek, belügyi rendészeti ismeretek, katonai alapismeretek, informatika, biológia, földrajz, fizika, kémia, stb. közül kell egyet választani). Az érettségi vizsgát követően az alábbi lehetőségek közül választhatnak majd a tanulók: - szakmát tanulnak intézményünk szakközépiskolájában, - szakmát tanulnak másik szakközépiskolában (rendőr vagy másik szakma), - elhelyezkednek a katonaságnál, - főiskolán vagy egyetemen tanulnak tovább. Szeretettel várjuk azokat az általános iskolai tanulókat és szüleiket, akik érdeklődnek a szakközépiskolai képzés iránt. A nyílt napok időpontjai: november 18. és óra Szabó András igazgató András az ELTE ITK Origo Junior és alapfokú nyelvvizsgákkal, Magnucz Zsolt az Oxford Kiadó tankönyveivel ismertette meg az érdeklődő kollégákat. Hasznos információkkal szolgált az interaktív tábla bemutató is, ahol digitális tananyagokkal ismerkedtek meg a nyelvtanárok. Eközben a vállalkozó kedvű tanulók alapfokú, illetve Junior próbanyelvvizsgát tehettek. A legjobban teljesítő alapfokú, illetve Junior próbanyelvvizsgázó egy éven belül ingyenesen tehet alapfokú, illetve Junior nyelvvizsgát. Sokan voltak kíváncsiak az egész napos programra: a helyi 6. osztályos tanulóktól az érettségire készülőkig minden évfolyamról voltak érdeklődő diákok, és érkeztek tanárok a helyi, a berekböszörményi, a gáborjáni általános iskolákból is. hogy kényelmesen utazhassunk. Az iskolából több, mint 300-an vettek részt a kiránduláson. Az osztályunk már hajnalban jól érezte magát: énekeltünk, táncoltunk, így még azokat sem hagytuk pihenni, akik szerettek volna. Nagyon

10 10. OLDAL KERESZTESI HÍREK jól éreztük magunkat, elemünkben voltunk így kiszabadulva az iskola falai közül. Mire felértünk Budapestre már hangunk sem volt. A Szépművészeti Múzeum nem volt olyan közel a Keletihez, de jól esett a sok ülés után egy kis sétálás. A múzeumban megnéztük az állandó kiállításokat. Nekem a legjobban az egyiptomi kiállítás tetszett, ott is a legjobban a szarkofágok és a múmiák, főleg a krokodilmúmia nyerte el a tetszésemet. Nagyon sok festményt is megnézhettünk: németalföldi, francia vagy akár magyar festőktől is. A múzeumban közel két órát töltöttünk el, de akár több napot is gyönyörködhettünk volna az alkotásokban. A múzeum után visszagyalogoltunk a Keletihez és onnan metróval mentünk ki a BNV-hez. A BNV-n nagyon sok látnivaló volt:műszaki dolgok, ruhavásár, könyvvásár, ékszervásár, stb., mindez az előző évekkel ellentétben elég borsos áron. Az embernek legalább egyszer el kell mennie oda, hiszen meglepő dolgokat is láthat. Sajnos nekünk már nem nagyon volt erőnk ahhoz, hogy a BNV-t is bejárjuk, mert már alig álltunk a lábunkon, így a legelső szabad helyre lehuppantunk és hoszszú percekig csak ültünk. A végére azért mindenki hozott haza valamilyen vásárfiát. Hazafele újra tele voltunk energiával, így folytattuk a mulatozást. A nap végére nagyon elfáradtunk, de összességében bámulatosan éreztük magunkat. Az egész kirándulás nagyon kellemes és élvezetes volt, művelődtünk is, és szórakoztunk is, csak azt bántuk, hogy másnap jönni kellett iskolába. SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÍREI Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz. A présházban must csorog, forrnak már az új borok. Szüreti nap az óvodában Az óvodai tevékenységek kapcsolódnak az évszakváltáshoz, így most az ősz az, amely köré csoportosíthattuk mindenféle elfoglaltságunkat, verseket, meséket, mondókákat, találós kérdéseket, dalos játékokat, énekeket és különféle játékokat. Elérkezett az őszi gyűjtögetések ideje, mely során séták közben miközben közvetlenül megfigyelhettük az időjárás és környezetünk változásait mindenféle termést /gesztenye, makk dió, nem mérgező, nem védett bogyók/ összeszedegettünk. Különös alakú kavicsokat, száraz, szél lefújta faágakat és tarka őszi faleveleket is gyűjtögettünk folyamatosan, hiszen ezeket később barkácsoláshoz /bábok, játékok, játék kiegészítők/ felhasználhatjuk az esős, rossz idő beköszöntével. Az őszi gyümölcsök, zöldségek gyűjtése is folyamatos volt /pl. heti gyümölcsnapokon/ és a hagyományos óvodai Szüreti napon, a szülők szívesen segítettek és nagyon sok gyümölcsöt, zöldséget hoztak be. A Szüreti nap már több évtizedes hagyomány az óvodánkban. Évről-évre megrendezésre kerül a gyerekek és természetesen a felnőttek örömére. Izgatott készülődés előzte meg ezt a napot : minden csoportban, gyűjtögették az őszi terméseket, gyümölcsöket, és zöldségeket. Reggel már igazi szüreti hangulat fogadta az óvodába érkező gyerekeket és felnőtteket. Az előkészületi munkálatok javában folytak: szalagokkal, gyümölcsökkel díszítettük az óvoda bejáratát az óvodában dolgozó felnőttekkel közösen. Szerencsénkre az időjárás is nagyon kegyes volt hozzánk, mert igazi kellemes őszi nap sütött le ránk. Elsőként a csoportok mutatták be az erre az alkalomra tanult kis műsorukat. A gyerekek nagyon lelkesek voltak, és szebbnél szebb dalokkal, versekkel, körjátékokkal mutatkoztak be egymásnak. A műsor végére pedig ellátogatott hozzánk Ősz-anyó /Fekete Andika/ és Ősz-apó /Tóth Istvánné Ágika/ személyében a gyerekek legnagyobb meglepetésére. Kosaraikból őszi gyümölcsöket osztogattak, közben pedig tovább folyt a tánc, a vigasság. Miután kellőképpen felfokoztuk a hangulatot és a tánc közben megmozgattuk lábainkat- a LÉGY-ÉSZ-NÉL nyelvi fejtörő következett. 5 fős csapatok jelentkezését vártuk és egy kísérő óvó nénit, ha esetleg elakadnának a gyerekek egy-egy találós kérdés megválaszolásában. A gyerekek feltűnően gyorsan kitalálták a helyes válaszokat, különösen a Teknőc csoportos gyerekek voltak nagyon találékonyak. A felnőtteknek szóló erdélyi találós kérdést pedig a Törpis és a Macis felnőtt fejtette meg leghamarabb. Ezt követte a csutkavár építő verseny, amiben a Maci csoport jeleskedett legjobban. Bizony nem kevés kézügyességet, és gyorsaságot igényelt a csutkák egymásra rakosgatása. Az igazi megmérettetés ezután következett, az udvaron elrejtettünk sok-sok zöldséget, termést. A feladat a következő volt: minden csoportnak meg kellett találni (a saját udvarrészén) az elrejtett zöldségeket, gyümölcsöket, terméseket, és meghatározott idő alatt ezekből kellett termésbábokat készíteni. Na, most volt csak igazán szükség a gyermeki fantáziára és az óvónői kreativitásra! Ötletesebbnél ötletesebb termésbábok születtek. Volt ott krumplimalac, répakígyó, tökfigura, padlizsán és uborka ember, alma-baba stb amely napokig megtekinthető volt az óvoda előterében. A zsűri (a szakács nénik) igazán nehéz helyzetben voltak, de a végére azért csak kialakult a sorrend. Első lett a Margaréta, második a Katica, harmadik pedig a Törpike csoport. Az óvoda apraja-nagyja a fergeteges táncházzal (melyet Haszon Beáta óvó néni tartott) zárta le ezt a felejthetetlen napot. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy besegítettek a gyűjtőmunkákba, az óvodában dolgozó felnőtteknek pedig a szervezést és az aktív részvételt. Ilisz Csabáné

11 11. OLDAL KERESZTESI HÍREK A válsággal küzdő, pesszimista és bezárkózó világban különösen szükség van minden olyan kezdeményezésre, amely szolidaritást fejez ki, kimozdít önmagunkból és elindít mások felé. A közösség tud felmutatni és elénk állítani olyan értékeket, amelyek a nyugodt emberi élet számára nélkülözhetetlen erkölcsi alapokat nyújtanak. Különösen igaz ez akkor, ha ezek az értékek nem csupán emberi mértékek, hanem örök elveket közvetítenek. Egy közösség akkor tölti be valódi szerepét, ha nemcsak tagjait építi, formálja teljesebb emberré, hanem szólni tud, van mondanivalója a környezete, a társadalom számára. A Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretethíd elnevezésű önkéntes programja egy olyan kezdeményezés, mely lehetőséget teremt minden korosztálynak a közösségvállalásra, a szolgálat erejének demonstrálására. Református Önkéntes Nap, melynek mottója: Mozdulj, segíts, szeress! ben október első szombatja volt a kijelölt nap, amikor országszerte több ezer református fiatal és idősebb ember végezte a legkülönfélébb közhasznú és szociális feladatokat a helyi igényekhez alkalmazkodva. Biharkeresztes református gyülekezete és általános iskolája is több mint 60 fővel vett részt a programban, szabadtéri munkákat vállalva a Gondviselés Háza Református Idősek Otthonában, illetve a Bessenyei utcai játszótér területének rendbetételénél. Kicsik és nagyok szánták oda a szombat délelőttjüket, hogy kétkezi munkájukkal élhetőbbé, szebbé, tisztábbá tegyék mindannyiunk környezetét, s hogy megmutassák: Ne csak szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valóságosan /1Jn 3.18/ A Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény megkezdte a es tanévét 36 fő általános iskolai tanulóval és 257 beiratkozott növendékkel a művészetoktatás területén. A biharkeresztesi székhelyen 89 fő, a bojti telephelyünkön pedig 17 fő kezdett tanulni szeptemberben zene-, ipar- és táncművészeti tanszakokon. Augusztus 31-én CSALÁDI NAPPAL indítottuk a tanévet, ahol a hozzánk járó tanulók és családtagjaik ismerkedhettek intézményünkkel. A közös nyitó áhítat és daltanulás után kézműves foglalkozáson, hangszerbemutatón, valamint népi játékokkal fűszerezett táncos foglalkozáson vehettek részt a gyermekek és szüleik, testvéreik. Szeptember közepén egy vacsorával egybekötött közösségi alkalommal köszöntük meg a szülőknek és segítőknek azt a sok áldozatos munkát, melyet intézményünk átalakítsa érdekében oly sokan tettek. Intézményünk diákjai és tanárai részt vettek a Kukorica Fesztiválon, a Megyejáráson, valamint az Idősek Hete rendezvénysorozaton. km Rendhagyó énekóra a Muzsikás Együttessel A Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény meghívására Biharkeresztes vendége lesz a 2008-as Prima Primissima díjas Muzsikás Népzenei Együttes. A rendhagyó énekóra keretében, a világ nagy koncert-termeiben tartott Muzsikás koncertek műsoraiból mutatnak be egy órányit a tanuló ifjúságnak, melyben népzenénkről, hangszereinkről, hagyományainkról esik majd szó. A rendhagyó énekóra időpontja: október 19. (hétfő) 9:00 Helyszíne: Városi Sportcsarnok MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK! A Muzsikás Rendhagyó énekóra programját a legnagyobb hazai olajipari vállalat, a MOL támogatja.

12 12. OLDAL KERESZTESI HÍREK KÖZÉLETI INTERJÚ SZABÓ KÁROLY RÉGISÉGGYŰJTŐVEL Gyermekkorában is gyűjtötte a régiségeket? Igen. Fegyvereket, régi törökkori kardokat, pajzsokat, 48- as szabadságharcos leventepuskákat, I.-, II. -világháborús egyenruhákat, lőszereket, német fegyvereket, az amerikai nehéztüzérség egyik rajzát, orosz ortodox keresztet a XVI. századból, kézigránátokat. Körülbelül 8-9 éves lehettem ekkor, a határban találtuk ezeket, és ott is rejtettük el. A fegyvereket bezsíroztuk és zsákba, rongydarabokba csomagoltuk. Honnan jött az ötlet, hogy a házából tájházat varázsoljon? Sokáig a hátsó szobába voltak bepakolva ezek a régiségek, de édesapám és édesanyám nem szerették ezt. Már abban az időben is sokan ismerték ezt a hóbortomat, és mindig nekem adták az idősebb emberek a padláson sínylődő ócskaságaikat. Akkor még nem volt annyi rádióm, így kis helyen is elfértek a régiségeim. Így gyűlt össze ez a gyűjtemény évről-évre. Sokáig redőnyöztem Pesten és még sok helyen az országban, sok mindenki adott nekem ezt-azt. Romániában is vásároltam, vagy éppen cseréltem el tárgyakat. Nálam az őskortól a legújabb korig mindent meg lehet találni, a mamutcsonttól az mp3-lejátszóig. Ezen kívül még ma is hozzák nekem azt, ami a volt tulajdonosának már nem kell. Jó, hogy ide hozzák, mivel a mai gyerekek már azt sem tudják, hogy milyen egy bakelitlemez, vagy egy gramofon. Én bárkinek megmutatom szívesen, akit érdekel. Melyik szobában mi található? A konyhában van egy konyhaszekrény régi berendezésekkel, kávépörkölő, kévédaráló, kávéfőző, kulacsok, borsdarálók, vasalók, szamovár, disznóperzselő, tejeskanna, falidíszek, cukorkiszedő, cukortartó, órák, tányérok, poharak, hímzéses szentképek, prés, vajköpülő, citera, petróleumlámpa, hurkatöltők, dohányvágó, csatosüvegek, mérleg, fokosok. A szobában van szekrény, komód, tükör, gramofon, rádiók, varrógépek, festmények (IV. Károlyt és Zita királynét ábrázoló festmény, Ferenc Józsefet és Vilmos császárt ábrázoló festmény, kuruckori harcokat ábrázoló festmény, stb.), gobelinképek, birtoklevelek, kenyérjegy, plakátok, bizonyítványok, I.- és II. világháborús jelvények, sztahanovista érdemrend oklevele, a brandenburgi kaput ábrázoló NDK-s kitűző, stb. A kisszobában híradástechnikai készülékek vannak. Telefonok, rádiók (legrégebbi 1932-es), háborús telefonközpont, fotólabor, vetítők, gramofon, lemezjátszók. Az előszobában mamutcsont, biciklicsengők, metszőollók, kondásostor, gipszképek, rendszámok, golyósszámoló, tintatartók, tolltartók, bányászkalap, falihímzések találhatók. A melléképületben szövőszék, TV-k, iskolatáskák, csizmák, stb. vannak elhelyezve. Az udvaron kerekeskút, méhkas, kemence és még sok minden található. Össze tudná számolni, hogy mennyi minden van itt? Nos, ezt lehetetlenség megszámolni, háromezernél biztosan több, ha saccolnom kell. Az öcsémnél ugyanis még van ugyanannyi holmi, mint nálam. Melyik a legkedvesebb műtárgya? Ez nem könnyű kérdés, és nem is egy van. De ha már választani kell, akkor azok a tárgyak, amelyeknek magas eszmei értéke van, ezek pedig a történelmi ereklyéim : háborús kitüntetések, kitűzők, jelvények, oklevelek. De az összes tárgyat nagyon szeretem, ez látszik is rajtuk, itt minden csillog-villog, nem poros itt egyik sem. Egyikmásikat megszereznem sem volt könnyű, és csak hosszas rábeszélés után jutottam hozzá. Melyek a legrégebbi darabok? Itt nálam nem túlzok, ha azt mondom, hogy évmilliókról lehet beszélni. Van mamutcsont, megszenesedett fatuskók (mocsári tölgy lehetett), egy megkövesedett lábszárcsont, és mamutagyar. A kovácsműhely mikor nyitotta meg kapuit? Tavaly, május 1.-jére lett kész. Addigra már meg volt az összes szerszám: a fújtató, a tábori tűzhely, az üllő, a satuk, kaszaköszörűk, jármok, kulcsok, alkatrészek, kovácsfogók, kalapácsok. Ezek a XIX. századból és a XX. század elejéről valók, még az Osztrák-Magyar Monarchia idején gyártották őket. Valamelyikre a Resiczabánya helységnév cz -vel van írva, mivel abban az időben a c -t így írták helyesen. Kívül a falon szekéralkatrészek, díszek, régi kályhadarab találhatók. Milyen vendégek jártak önnél? Voltak Romániából, Walesből, Izraelből, Németországból, Szerbiából, Lengyelországból, Szlovákiából, az USA-ból, Magyarországról Budapestről és vidékről egyaránt. Megnézték a gyűjteményemet a Tájházszövetség és az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakemberei, járt itt Dr. Bereczki Ibolya (Szentendrei Néprajzi Múzeum), Dr. Vajda Mária (Déri Múzeum), voltak a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeumból és a berettyóújfalui Bihari Múzeumból. Újságírók is meglátogattak, jöttek a Mi Otthonunktól, a Szabad földtől, a Duna TV-től, a Hajdú Bihari Hét-től, az RTL Klub-tól, a Figyelőtől, a Hajdú- Bihari Napló-tól, a T-Com újságtól és a helyi TV-től. Voltak hallgatók a Debreceni Egyetemtől és festők az itteni alkotótáborból. Kapott valamilyen elismerést a tájháza? Még csak köszönetet kaptam. Amúgy most küldtem be két pályázatot, az egyiket a Mi Otthonunkba, a másikat az Otthonunkba. Októberben megyek Szentendrére, a Tájházszövetség Akadémiájára. Rengeteg levelet kapok, telefonon is sokan gratulálnak nekem, feltettek a világhálóra: rajta vagyok az IWIW-en és Biharkeresztes város honlapján. Tovább folytatja a gyűjtést? Tovább folytatom, mindig találok az új tárgyaknak helyet. A kemence mögé amúgy egy kis parasztházat akarok építeni, ez szerepel a terveimben. Megköszönöm mindenkinek az eddigi felajánlásait, és mindenkit szeretettel várok a múzeumomba. Semlyényi Bence

13 13. OLDAL KERESZTESI HÍREK ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért A Bihari Népfőiskola és a Városi Művelődési Ház és Könyvtár a februárjában benyújtott TÁMOP 3.2.3/08/1 projekttel célul tűzte ki a Bihari kistérség egészére kiterjedő felnőttképzési tevékenységet, forrásbevonást a közművelődésbe, a közművelődési intézmények horizontális hálózati kapcsolati rendszerének kialakítását, és a kistérség intézményeinek felnőttképzési kapacitás bővítését. Jelenlegi projektünk Berettyóújfalu közvetlen környezete és a biharkeresztesi mikrotérség 7 településének lakosságát vonja be felnőttképzési programokba, ezáltal nyújtunk segítséget a térség lakossága életminőségének javításához ban a Bihari Népfőiskola közművelődési megállapodást kötött Biharkeresztes Város Önkormányzatával, melyben rögzítettük, hogy a településen milyen szakmai, általános célú és nyelvi képzéseket valósítunk meg helyi szervezetekkel közösen. A megállapodás első hozadéka a TÁMOP / számú Építő közösségek közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért című sikeres pályázati projekt elkészítése. A projekt célja, hogy a közművelődési intézmények képessé és alkalmassá váljanak a felnőttképzési törvényben meghatározott felnőttképzést segítő szolgáltatások nyújtására, képzések szervezésére és lebonyolítására. További cél a felnőttképzési szolgáltatások bővítése, közművelődési szakemberek képzése. A projekt konkrét tevékenységei: - A biharkeresztesi Városi Művelődési Ház és Könyvtár akkreditációjának lefolytatása - Az alábbi képzések program akkreditációját végzi: Közművelődési szakemberek továbbképzése Megújuló energiaforrás szakmai képzés Kulcskompetencia fejlesztő képzések Alapkészség fejlesztés, befejezetlen általános iskolai végzettségűek felzárkóztató képzése - A fenti akkreditált programokra épülő képzések 7 csoportban 104 fő részére - 80 órás Képzők képzése, mely a leendő felnőttképzők módszertani felkészítése - A projekt ideje alatt help-desk típusú (tanulást segítő) szolgáltatás biztosítása Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege Ft, 100%-os támogatottsággal A projekt megvalósítása Boros Bea intézményvezető A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Utazz velünk Londonba! Brüsszel London- Párizs Időpont április / május Utazás autóbusszal (légkondicionálás, video/dvd) Elhelyezés 2 éj Formule 1 Hotelben, 4 éj holiday Parkban, mobile home-ban Ellátás önellátó, Formule 1 Hotelben, térítés ellenében reggeli igényelhető. Mobile home-ban főzési lehetőség biztosított. 1.nap Várhatóan 12:00 órakor indulás Biharkeresztesről, folyamatos utazás rövid technikai pihenőkkel Ausztria Németország Belgium útvonalon, éj az autóbuszon. 2. nap Megérkezés Belgium Fővárosába, Brüsszelben városnézés /Grand Place, Szt. Mihály katedrális, Királyi Rezidencia, Ízek utcája, Maneken Pis, Atomium/. Tranzitszállás elfoglalása Hotel Formule 1-ben. 3.nap Reggeli Órákban kompátkelés Calais-Dover útvonalon. Séta Canterbury (B) városában, majd Egy hatalmas park közepén épült a tavakkal körül vett Leeds Kastély (B), melyet a legromantikusabb főúri otthonként tartanak számon. A berendezett termek megtekintése után sétálhatunk a természetben vagy eltévedhetünk az útvesztőben. Este szállások elfoglalása a holiday Parkban. 4.nap Délelőtt Windsorban a kastély (B) meglátogatása, séta Etonbe, majd kirándulás Oxfordba. 5.nap Londonban egész napos gyalogos városnézés keretében a kormányzati negyeddel ismerkedünk Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey (B), St. James s Park, Buckingham Palace, őrségváltás, Whitehall, Downing Street 10., lovastestőrök laktanyája, Trafalgar Square, National Gallery, London Eye (B), szabadprogram a Covent Gardenben. 6.nap Délelőtt látogatás a Madame Tussaud s Panoptikumba (B), majd a British Museumba, szabadprogram az Oxford Streeten. 7. nap A Towerben (B) őrzött koronaékszerek megtekintését követően délutáni órákban átkelés a csalagúton Folkstone Calais útvonalon, tranzitszállás elfoglalása Hotel Formule 1 ben. 8. nap Gyalogos Városnézés Párizsban Eiffel Torony (B), Invalidusok dómja Napóleon sírjával, Concorde tér, Champs Elysées, Diadalív, Tuileriák kertje, Louvre, Notre Dame. Kora esti órákban hazaindulás, folyamatos utazás, éj az autóbuszon 9. nap Érkezés az indulás helyszínére. Részvételi díj Ft/ fő Mely tartalmazza az autóbusz közlekedés, autópályadíjak, csatorna átkelés, 4 éj szállás mobile home-ban, 2 éj tranzitszállás, magyar nyelvű idegenvezető költségeit. Nem tartalmazza a belépőjegyek, utasbiztosítás díját. A belépőjegyek ára: 110 Ł (angol font) és 20 (euro az Eiffel-toronyba), melyet valutában kérünk. Az utasbiztosítás várható díja: 4000 Ft. Az utazás részletekben is fizethető. Az első részlet (foglaló) Ft, amely októberben fizetendő. A belépők ára 2010 márciusáig fizethető be. Jelentkezni lehet. Kissné Tóth Edit és Gyökösné Gazsó Enikő tanár néninél.

14 14. OLDAL KERESZTESI HÍREK DIA VIRÁGKÖTÉSZET A PIACTÉREN!!!! Várjuk régi és új vásárlóinkat! Üzletünkben vágott- és cserepes virágok, különböző tápoldatok, virágföldek, kaspók, kosarak stb. kaphatók. Vállaljuk virágcsokrok, virágtálak elkészítését akár az ön elképzelése szerint is. Továbbá kegyeleti díszek /koszorúk sírcsokrok, koporsó- és urnadíszek/ készítését és kiszállítását is. Megkezdtük árvácskák, krizantémok árusítását! Megrendelést telefonon felveszünk Mindenszentekre és Halottak Napjára díszített toboz és szalmakoszorúk, mécsesek, gyertyák kaphatóak. Tel.: A Szerkesztőség névtelen leveleket nem közöl. A hirdetések szövegét változatlan tartalommal közöljük, azok tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalunk! ALIZETICS TESTSZÉPÍTŐ ÉS EGÉSZSÉG- MEGŐRZŐ TORNA Tanfolyamvezető: Dr. Békési Lászlóné Tanfolyam helye: Biharkeresztes, Művelődési Ház, Hősök tere 12. Tanfolyam ideje: hétfő 18.00, szerda 18.00, csütörtök Nyugdíjasoknak! ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Redőny, reluxa, szúnyogháló, harmónikaajtó gyártása, szerelése. Műanyag ajtó, ablak megrendelhető + szerelés + szállítás. Nagy Zoltán, Biharkeresztes, Petőfi u.8. Tel: 06/ Kiadó: Biharkeresztes Város Képviselő-testülete Felelős kiadó: Gróza Zoltánné Szerkeszti: A szerkesztőbizottság Megjelenik: 1700 példányban Nyomdai munkák: PIREMON Nyomda Debrecen FV.: Becker György vezérigazgató ISSN: X TEMETÉSI SZOLGÁLTATÁS! Temetések lebonyolítását teljes körűen a legmagasabb színvonalon biztosítom. - Koszorúk és sírcsokrok készítése helyben - Folyamatos ügyelet, kulturált kiszolgálás, kegyeleti érzéseket tiszteletben tartó szállítás - Színvonalas temetési autó - A környék legbővebb választékát nyújtó bemutatóterem - Szolid árak - Ügyelet éjjel-nappal - Halasztott vagy részletfizetési lehetőség, kamat nélkül Sárköziné Éles Rózsika Biharkeresztes, Kossuth u. 20. Tel: 54/ ; 30/ ; 30/

15 15. OLDAL KERESZTESI HÍREK RENDEZVÉNYEK, TERMÉKBEMUTATÓK, TÁRGYALÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁRA TEREM BÉRBEADÓ! ÉRKEZTETÉS MEGOLDHATÓ! IRODA, ÜZLET ÉS RAKTÁR KIADÓ TEL.: 06/70/ /54/ VÉDJE OTTHONÁT! Betörésjelző riasztók szerelése és programozása. CCTV videorendszerek telepítése és programozása. Családi házak, épületek villanyszerelése. ÉRDEKLŐDJÖN TELEPÍTŐJÉNÉL: TÓTH TIBOR (30) Papír-írószer bolt ajánlata: (Biharkeresztes, Széchenyi u. 56.) - Naptárak (fali és asztali) - Határidőnaplók - Zsebnaptárak - Dekorációk - Hobby kellékek - Játékok - Nyomtatványok - Fénymásolás, laminálás, spirálozás Szeretettel várjuk minden kedves vásárlónkat! Hozzájárulás a biharkeresztesi ártézi kút megvalósításához Közalapítvány Biharkeresztes Városért Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÉS ITALDISZKONT üzletemben várom meglévő és leendő vásárlóimat tartósan alacsony árakkal a Hunyadi u. 19. sz. alatt! Ízelítő árainkból: Borsodi 0,5 l üv. 155 Ft Pepsi 2,5 l PET 299 Ft Ásványvíz 2,0 l PET 69 Ft Tisza üdítő 2,5 l PET 89 Ft MINDIG FRISS zöldség és gyümölcs kedvező árakon! Rendezvényekre előrendelést vállalok! Nagyobb tétel esetén jelentős kedvezményt biztosítok. Erdélyi Attila vállalkozó VADHÚS VÉTELI LEHETŐSÉG! A biharkeresztesi Petőfi Vadásztársaságnál őzhús vásárolható 960 Ft + ÁFA / kg áron. Az árusítás darabra történik. Érdeklődni: 06-30/ / VENYIGE CSABA MŰKŐKÉSZÍTŐ Márvány, gránit, műkő síremlékek, párkányok készítése, takarítása. Egyedi elképzelések megvalósítása rövid határidővel. Részletfizetési lehetőség! Biharkeresztes, Kazinczy u. 26. Tel: Teljes körű temetkezési szolgáltatás Temetések ügyintézése és lebonyolítása Temetkezési kellékek árusítása Éjjel-nappali ügyelet BÁRÁNY LÁSZLÓ Biharkeresztes, Rákóczi u. 6. Tel: Mobil: , Dia Virágbolt Bemutatóterem: Biharkeresztes, Piactér PIRUETT TÁNC STÚDIÓ FELNŐTTEKNEK INDÍT MODERN TÁNC OKTATÁST! Itt a lehetőség, hogy mozogj Te is! Ha szeretnél 1 vidám csapat tagja lenni, gyere el és tedd meg velünk az első lépéseket! Helyszín: Biharkeresztes, Városi Művelődési Ház Ideje: minden pénteken től Érdeklődni: Simonyi Kitty táncpedagógusnál Tel: 0630/ , 0620/ A SZÉPSÉG STÚDIÓ SZOLGÁLTATÁSAI: kozmetikai kezelések Ilcsi és GIGI termékekkel (megoldások többféle bőrproblémára), regeneráló kezelések, testtekercselés, ultrahangos bőrfeszesítő elektromos kezelés, szinergikus arcmasszázs, AHA gyümölcssavas hámlasztás, infraszauna, szolárium. Bejelentkezni lehet személyesen az Alkotmány u. 11. sz. alatt, vagy telefonon, az 54/ és a 30/ as telefonszámokon. Szeretettel várom vendégeimet! Erdélyiné Szőke Tünde

16 16. OLDAL KERESZTESI HÍREK Autóalkatrész Gumiszerelés, centírozás Benzin-Diesel zöldkártya Autószerviz Vajas Miklós Biharkeresztes, Nap u.15.sz. TEL: 06-54/ /

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban Szt.)3..(1)-(8) bekezdésben foglaltakra.

A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban Szt.)3..(1)-(8) bekezdésben foglaltakra. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (VI. 10.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 9/2009. (IV. 27.) Kt. rendelet (továbbiakban R ) módosításáról 1.. Az R 2.. (1) bekezdése

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szolgáltatások helyi

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013 ( ) önkormányzati rendelete A szociális ellátások szabályozásáról szóló és a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletek módosításáról

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól.

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990.évi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról

TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról Tószeg Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

8/2007./VIII.15./ 5/2006. /IV.10./

8/2007./VIII.15./ 5/2006. /IV.10./ Kerecseny község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2007./VIII.15./ sz. rendelete a szociális gondoskodásról szóló 5/2006. /IV.10./ sz. rendelettel módosított 4/2005./IX.1./ sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2..

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2.. VEZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy a családok és

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Hárskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben