GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÜNNEPI HÍRLEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÜNNEPI HÍRLEVELE"

Átírás

1 o k t ó b e r 3 1. K Ö Z Ö S E N M E G Á L M O D O T T É S L É T R E H O Z O T T T Ö R T É N E T Ü N K L e l k i p á s z t o r i e l ő r e t e k i n t é s S zemélyemet felesleges újra bemutatni a gyülekezetnek, hiszen a lelkészválasztási hírlevélben a presbitérium részletesen írt rólam, és már két hónapja itt vagyok új szolgálati helyemen. Naponta találkozunk a gyülekezet tagjaival, csoportjaival. Ami most szükséges az az előretekintés: milyen tervei vannak az új lelkipásztorunknak? Merre szándékozik vezetni a nyájat? N incs külön lelkészválasztási programom és hétköznapi. Amit korábban a bemutatkozáskor mondtam, abban most is hiszek. És épp ezért nem lehet tétlen nyugalomba süllyedni, mert ami ezután fog történni, az a közösen megálmodott és létrehozott történetünk lesz. Nem csak a végrehajtásban számítok a gyülekezetre, hanem a döntéshozásban is. Az elmúlt hetek napi igéi szépen írják le ezt: tanácsadás erősíti meg a terveket (Péld.20:18.). Együtt álmodjuk meg a jövőt és visszük Isten elé, együtt kell hogy megvalósítsuk azt, amit Istentől kapott jövőnek hiszünk. M ióta itt vagyok, folyamatosan találkoztam és találkozom a különböző területek felelőseivel, hitoktatókkal, ifivezetőkkel, presbiterekkel, hogy átbeszéljük azt, hogy hol tartanak most a dolgok, s mit szeretnék tenni a jövőben. Ami eddig megfogalmazódott bennem, azt röviden leírom. I stentisztelet és bibliaórák közössége. Néhány igény, gondolat már kezd körvonalazódni a gyülekezetben, de még több bibliaköri vezetővel, presbiterrel nem is tudtam külön találkozni, beszélni. Így hát csak azt lehet mondani, hogy az istentisztelet és bibliaóra alkalmai a tanítás és lelkigondozás alkalmai lesznek. Az igehirdetésnek olyannak kell lennie ami összeköti az eget és a földet, az Istent és a gyülekezetet. A szószék az igehirdetés helye lesz, s más szó onnan nem fog hangozni. Abibliaórán a napi igét együtt értjük, értelmezzük, s a hozzászólásokkal az utat keressük, vagy éppen mutatjuk a másiknak. A bibliaolvasás és a közös magyarázat van a középpontban. Ez mindennek az alapja és tápláló gyökere. Ezeken az alkalmakon van lehetőség a közös imádságra. Itt kiálthatunk együtt az Úrhoz! Ezért kell megőrizni az ige, a beszélgetés és imádság gyakorlatát itt 1 T a r t a l o m b ó l Gondolatok Lelkipásztori előretekintés Szolgálók hétvégéje A megújuló hit Riportok Kilenc hónap Gödöllőn Évnyitó beszéd a Líceumban Beszámolók V.Magyar Református Világtalálkozó XI.Magyar Református Középiskolák Találkozója III. Református Zenei Fesztivál XXV. CE világtalálkozó Gödöllőn Beszámoló az ifjúsági tűborról Konfirmációs tábor 2006 Ötlettáras hétvége Hírek, egyebek Az egyházközség fenntartása, adakozási lehetőségek Gyülekezeti alkalmak

2 G o n d o l a t o k A házicsoportok és ifjúsági órák a közösségteremtés, közösségvállalás, lelkigondozás órái lehetnek. A téma köré szervezett beszélgetések, szűkebb körben eltöltött idő teszik alkalmassá ezeket a köröket a közösség erősítésére és a tagok lelkigondozására. Jónak sőt kívánatosnak tartom, hogy minden templomba járó tagunknak legyen egy szűkebb hétköznapi közössége is, a szerdai bibliaórán vagy egy házicsoportban. Missziós bibliakörök, alkalmak. A missziós alkalmak is ilyen közösségi lehetőségek. Segíteni fogom a kék kereszt, a lepramisszió és minden missziós csoport működését, szolgálatát, és nem csak nekem, de a gyülekezetnek és presbitériumnak (de még költségvetésünknek is) segíteni kell e csoportokat. Szeretném, ha a misszió ügye rendszeresen előtérbe kerülne ezután és ha tudnánk támogatni minden évben (költségvetési keretből is) valakiket akik a missziós mezőn dolgoznak. Nagyon fontos, hogy gyülekezetünk egyre nyitottabbá váljon az Istent kereső, Istent követni akaró emberek felé. Hittanórák, konfirmáció. A hittanórák, konfirmációs órák a szívet kell hogy megnyerjék, hogy az emberpalánták meggyökerezhessenek a gyülekezetben. Ezért játékosan, szeretettel kell ezt a szolgálatot végezni. Egyik óegyházi atyánál olvastam, mikor arról írt, hogy elaludtak a keresztelési oktatáson a katekumenek: Ha a szívet akarjuk megnyerni nem a fejet kell fárasztani. Ezért kell úgy tanítani a gyermekeinket hogy ne csupán tudjanak Istenről hittételeket, de szeressék is Őt. A hittanoktatókat és gyermekmunkásokat meg kell becsülnünk és szükségleteikre oda kell figyelni. Ne legyen akadálya a gyermekek közötti lelki munkának a helyhiány, vagy eszközhiány, legyen az színespapír vagy a bicikli, amivel a hitoktató közlekedik. A gyermekek, akik között ők forgolódnak talán a gyülekezet jövendő tagsága! Ezért az egyik legfontosabb szabály az, hogy a gyülekezetnek gyermekbarátnak és családbarátnak kell lennie. Az ebben a szolgálatban állókat pedig meg kell becsülni, imádságban kell őket hordozni. Gondoskodó szeretet az idősek felé. A gyülekezeti diakóniának az elesettekre és idős tagjainkra kell figyelni, hogy azok aki szólni se tudnak magukért itt, mert el se tudnak jönni ide, ne legyenek elfeledettek. A diakónia a gyülekezet kinyújtott keze. A lelkipásztor ha mindennap meglátogat egy családot, akkor is egy hónap kell hogy csak a presbitereivel találkozzon. (30 presbiter). A konfirmandusoké lenne a következő két hónap (2 évfolyam). Aztán jöhetnek a hitoktatók, ifivezetők, bibliakörvezetők stb. Ha ezután jön az egyháztagság ABC rendben, vajon mikor fog a lelkipásztor találkozni pl. a névsor végefelé levő Tóth, vagy Varga családdal? A diakónia feladata a látogatás megszervezése és a beszámolás arról, hogy hova kit vagy mit kell küldeni segítségképpen. A cél az, hogy legyen annyi látogató, hogy mindenkit számon tudjunk tartani. Feltöltődés a szolgálatra. A gyülekezet szolgálóinak szükségük van arra, hogy felkészítést, támogatást és megértést kapjanak. Ennek érdekében szeretnénk idén ősszel egy hétvégét együtt eltölteni. A szolgálatot végző gyülekezeti tagok és presbitereink mennének el egy hétvégére és egy másik alkalommal pedig a konfirmandusok és ifisek vezetőikkel. Röviden így foglalnám össze terveimet a jövőre nézve. E jövő mint írtam a közösen megálmodott és létrehozott történetünk lesz. Balogh Tamás, lelkipásztor 2

3 G o n d o l a t o k S Z O L G Á L Ó K H É T V É G É J E N o v e m b e r , V e r ő c e A szolgálók hétvégéjét szeretnénk felhasználni arra, hogy Istentől kérjünk vezetést, továbbá szeretnénk együtt kitalálni, részletesen kidolgozni, hogy merre akarunk haladni, mit akarunk, mit kell változtatni a gyülekezetünkben ahhoz, hogy az emberek (gyerekek, fiatalok és felnőttek) mindinkább otthon érezzék magukat, és Istennel való kapcsolatuk, hitük erősödhessen. A hétvége során lesznek tehát áhítatok, lelki beszélgetések, a szolgálati lehetőségek bemutatása, ötletgyűjtés a jövőre nézve, imádkozás, éneklés és kirándulás is. A reményeink szerint jó hangulatú és Istenre figyelő hétvégére várunk minden presbitert, ifivezetőt, bibliakörvezetőt, házicsoport vezetőt, családtagjaikat és mindenkit, aki szeretne kicsit is a gyülekezetünk épüléséért tenni a jövőben. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. A hétvége költsége 4400Ft. A M E G Ú J U L Ó H I T G o n d o l a t o k a R e f o r m á c i ó ü n n e p é n A Pallas Nagylexikon 1897-ben Reformáció címszó alatt szélesebb történeti kitekintés bevezetőjeként többek között a következőket írja: nagy tévedés is volna a Reformációt csupán egy ember művének tekinteni, hanem igenis, mint többféle jelentékeny tényezők eredményét. Ily tényezők voltak a könyvnyomtatás feltalálása, a világnézletnek a tengerentúli felfedezések folytán történt szélesbülése, különösen pedig a tudományoknak és művészeteknek a XV. sz.-ban újraéledése; továbbá a XV. sz.-ban tartott konstantzi és baseli egyetemes zsinatok, amelyeken a katolikus egyház főpapjainak és hittudósainak jelentékeny része az egyháznak fejében és tagjaiban való reformálását erélyesen sürgette; a Wiklef és Husz által hirdetett vallásjavítási tanok éppen igen sokat tettek a vallásos alapeszmék átalakítására. A XVI. századbeli Reformáció ama magában véve jelentéktelen eseménnyel kezdődik, hogy Luther Márton a bűnbocsátó levelek árulásánál elkövetett visszaélések ellen a wittembergai vártemplom ajtaján (1517. október 31.) kiragasztott 95 tételben kikelt és az ellentételekben foglalt hittani igazságoknak bárkivel szemben megvédelmezésére késznek nyilatkozott. Úgy tűnik, hogy az igazi nagy fordulatok a történelemben soha sem előzmények nélkül következnek be, de mindig kell valaki, hogy az akkor esetleg jelentéktelennek tűnő egyetlen esemény cselekvő részese legyen; elindítva azzal valami önmagán túlmutató fontos folyamatot. Ma, amikor a Reformációra emlékezünk, hálát adhatunk reformátoraink sokszor vértanúsággal járó hitújító munkálkodásáért, hitvalló őseinkért. Hálát adhatunk szüleinkért, akik Bibliát adtak a kezünkbe, lelkipásztorainkért, akik megkereszteltek, konfirmáltak. Hálát adhatunk Református Egyházunkért, benne gödöllői gyülekezetünkért. Legfőképpen pedig hálát adhatunk annak megértéséért, hogy a reformáció hitünk szerint nem csupán egy egyszeri vallástörténeti esemény, a maga immár öt évszázadon átívelő egyház-történetével, hanem a folytonosan megújulásra kész hit megvalósulása. Hiszen napról-napra szükség van lankadó hitünk megújítására, az egyedül igaz út újbóli megtalálására, életünk folytonos megreformálására. Luther reformációt elindító cselekedete a mai mindennapokban aprópénzre váltva arra is figyelmeztet minket, hogy soha ne hagyjunk ki egyetlen alkalmat sem, amely ha akkor jelentéktelen tettnek is látszik, ám esetleg valakiben elindíthat egy olyan folyamatot, ami aztán élete megváltozásához, Krisztushoz találásához vezethet. 3

4 dr. Tóth Zoltán, presbiter GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÜNNEPI HÍRLEVELE R I p o r t K I L E N C H Ó N A P G Ö D Ö L L Ő N I n t e r j ú G u l y á s L á s z l ó h e l y e t t e s l e l k i p á s z t o r r a l Kilenc hónap általában elegendő egy újszülött világra jöttéhez. De vajon mire volt elegendő ez az idő egy belső megosztottsággal terhelt gyülekezetben? Erről kérdeztük Gulyás Lászlót, Monor-Nagytemplom nyugdíjas lelkipásztorát, aki decemberétől augusztus végéig látta el Gödöllőn a helyettes lelkészi feladatokat. Nagytiszteletű úr! Mi volt első gondolata, amikor az Északpesti Egyházmegye esperese felkérte a gödöllői gyülekezetben való helyettesítésre? Először meglepődtem, mert gyülekezeti lelkészként 50 évig a Délpesti Egyházmegyében szolgáltam, majd örültem, mert megbecsülésnek éreztem a felkérést. Hálás voltam Istennek, olyan ajándéknak fogtam fel amit idős koromban Tőle kaptam. Megfordult-e a fejében, hogy esetleg nemet is mondhatna? Nem. Bár néhányan - családomon kívüliek óvtak, de életem során soha nem tagadtam meg a szolgálatot, ha arra felkértek és időmbe belefért. Az elmúlt évben például november végéig 74 igei szolgálatom volt a Délpesti Egyházmegye különböző gyülekezeteiben. Miben látta küldetése főbb célkitűzéseit? Elsősorban a két, egymástól elvált közösség egymásra találásában. Ezt mondtam el karácsony előtt az öreg cserkészek összejövetelén. De ugyan ilyen értelemben szóltam a szószéki szolgálatomon is: nem másért vagyok Gödöllőn, hanem hogy Krisztust prédikáljam és nem azért, hogy egyik vagy másik oldalnak igazat adjak. De megbízásom a Gödöllői Református Gyülekezetbe szólt, abból pedig csak egy van! S ez meghatározta mozgáskörömet. Milyen mértékben sikerült ezeket teljesíteni? Sajnos nagy sikerről nem tudok beszámolni, a szakadás hivatalosan is megtörtént. Hányszor tette meg a Monor - Gödöllő - Monor útvonalat ez idő alatt? Augusztus 31.-ig 155 alkalommal. Ez km volt. Kapott elegendő támogatást a gyülekezet tagjaitól, presbitériumától. ifjúságától? Igen. Mindenkitől, aki a református gyülekezetnek tagja, aki istentiszteleteinken, bibliaóráinkon részt vett. A fizikai távolság miatt, az ifjúsági munkába nem tudtam bekapcsolódni, velük volt leglazább a kapcsolatom. De jó volt néhányukkal a négy szem-közti, őszinte beszélgetés, jelenlétük templomban, bibliaórákon. Köszönöm a meghívásokat, a szeretetnek sok jelét, azt, hogy elfogadtak és befogadtak. 4

5 R I p o r t Mi volt gödöllői szolgálata legemlékezetesebb momentuma? Az a három alkalom, amikor felnőtteknek szolgáltattuk ki a keresztség sákramentumát, illetve konfirmáltak. Mintha a megtépázott gyülekezetnek és a kívülállóknak a 13 felnőtt testvérünkkel Krisztus üzent volna: én is munkálkodom. Mi az, amit legszívesebben elfelejtene? Szerettem volna egy szeretetvendégség keretében a korábbi presbitérium lemondott presbitereinek megköszönni az elvégzett munkájukat. Mindegyiküket én hívtam meg és nem a presbitérium vagy a gyülekezet. Egy jött el, egy jelezte, hogy nem tud eljönni. A többi még annyit sem tett meg, hogy bármilyen módon jelezte volna: nem jön el. Ez nem csak hitbeli kérdés! Ez modor kérdése is! Mit tanácsolna utódjának? Légy bátor és erős. Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben amiben jársz. (Józsué 1: 9) Végezetül; melyik igét ajánlaná a gödöllői gyülekezetnek? Végezetre atyámfiai legyetek jó egészségben, egy értelemben legyetek, békességben éljetek és a szeretetnek és békességnek Istene veletek lesz. (II. Kor. 13:11) Készítette: Tóth Zoltán É V N Y I T Ó B E S Z É D I g a z g a t ó i t a n é v n y i t ó b e s z é d a G ö d ö l l ő i R e f o r m á t u s L í c e u m b a n a / e s t a n é v r e Kedves Vendégeink, Szülők, Diákok Tanártársaim! Külön szeretettel köszöntöm, Balogh Tamás nagytiszteletű Urat gyülekezetünk megválasztott lelkészét. A mai napon Isten kegyelméből 15. tanévünket kezdjük el. Ez a 15 év nevetségesen kevés a nagy hagyományokkal bíró református iskolák több száz éves múltjához képest, de nekünk ez is történelem, bennünk él sok öröme, küzdelme és az a kb. 600 diák, akik leérettségizve elhagyták iskolánkat, és most ifjúként keresik helyüket az életben. Reményeink szerint tudják, érzik, hogy a felnőtt élet küszöbén, a magukra maradottság időszakában is Krisztus velük van. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy a magvetésünk nem volt hiábavaló. A tanév végén a tanév zárása megelőzte az érettségi vizsgákat, így az eredményekről most számolok be. 71 végzős diákunk év végi tanulmányi eredménye: 4,45 volt, 27-en kitűnő vagy jeles eredménnyel végeztek; ez közel 40%! Érettségi átlaguk: 4,55 Ennek a szép eredménynek illetve a nagyszámú emelt szintű érettséginek, közép és felsőfokú nyelvvizsgának köszönhetően 60-at elsőre felvettek egyetemre és főiskolára, ez 85 %. Érhetné az iskolát az a vád, hogy verseny istállóként működünk, ez nem állja meg a helyét, mert 9-en eleve érettségit igénylő szakmát választottak, ők is sikerrel vették az akadályt. Hálatelt szívvel köszönjük meg Istenünket, hogy ez alatt a 15 év alatt végig fogta kezünket, mutatta az utat és azt, hogy ma már egyre többen látják azt a többletet, amit egy egyházi iskola nyújtani tud. Mi az a TÖBBLET? (folyt. a köv. oldalon) 5

6 R I p o r t A többlet az a misszió, amivel gyermekeinket Isten közelébe akarjuk vinni. Nevelés másforma, mint vallásos nevelés társas-lélektani képtelenség vallja Karácsony Sándor. Ebből következik, hogy az igazi nevelés társas-lélektani értelemben nem csak a szép-igaz-jó-ra tör, hanem arra, ami szent, ami nem emberi, hanem isteni. Ebből a többletből adódik az a felelősségünk, hogy céljainkat világos lássuk magunk előtt. Mi itt mindannyian: gyülekezet, szülők, tanárok, diákok hitünkből fakadóan egy jól meghatározott irányba kell haladjunk, hiszen életünk értelmét Isten megmutatta nekünk. Hogyan kell diákjainkat erre az útra vezetnünk? Biztosan nem erőszakkal, de a célt határozottan ismerve megnyerni őket saját életünk bizonyságtételein keresztül. Család, gyülekezet, tanárok együtt. A családok egyre nehezebb helyzetbe kerültek-kerülnek. Kedves Szülők! Tudom, hogy a napi munka felőrli az erőt, idegrendszert és nem marad arra idő, hogy amikor félig vagy teljesen kamasz, sokszor idegesítően pimasz gyerekünk hajlandó szóba állni velünk, akkor türelmesen meghallgassuk, apró-cseprő, de neki nagyon fontos problémáit bölcsen Isten szerint segítsünk neki megoldani. A kamaszkort pedig nem lehet megúszni, ez a fejlődés része. Ebben a korban igénylik legjobban a családot; úgy, hogy megkérdőjeleznek mindent, ami számunkra Szent. Most biztosan azt gondolják többen, hogy ők ezt mindig megteszik, de arra is vigyáznunk kell, hogy a túlságosan megengedő nevelés is csődhöz vezet. Nagyon fontos a szeretettel fegyelmezés tudása, amivel biztonságot adunk gyermekeinknek. Hála az Úristennek, hogy diákjaink egy része /évről-évre több/ nemcsak elhozza a felvételi alkalmából a lelkészi ajánlást, hanem maga is beépült saját gyülekezetébe, sőt lelkészének segítője a vasárnapi iskolában, ifi körökben. Diákjaink gyülekezetbe való beépülése a családon kívül a gyülekezet felelőssége is. Milyen magatartással, milyen törődéssel találkozik a gyülekezetben a fiatal? Ifjainknak szükségük van fiatalok közösségére. A gyülekezetek felelősek, hogy találnak-e ilyet. Utoljára hagytam magunkat, tanárokat. Iskolánkat a református iskolahálózatban úgy ismerik, hogy sokat foglalkozunk az ifjúság lelki fejlődésével. Ez igaz, de munkánknak csak akkor van, lesz eredménye, ha hitelesek vagyunk. Ha minden megmozdulásunk őszinte, hitből fakadó. Ez nagyon nehéz, hiszen a saját erőnkből nem is megy, de az Úr Isten segítségével igen. Kedves Ifjúság! Ne higgyétek, hogy Ti megússzátok ezeket az intelmeket. Először is rólatok szólt az egész, mert nektek akarunk jót mindannyian. Akkor mi a Ti feladatotok?- Ránk figyelni! Hátha tudunk valami okosat mondani, hátha megértünk bajotokban és tudunk segíteni! Mert amikor úgy érzitek, hogy megőrültök egy jó buliért, nem bírtok magatokkal, akkor, ha szigorunkkal bizonyos dolgokat meg is akarunk akadályozni, akkor azt is tudjuk, hogy nem érzitek magatokat jól a bőrötökben, és Krisztusra lenne szükségetek, csak nem akarjátok beismernni. Bartos Zoltánné, igazgató 6

7 B e s z á m o l ó k V. M A G Y A R R E F O R M Á T U S V I L Á G T A L Á L K O Z Ó É l m é n y b e s z á m o l ó A Reformátusok Lapjának ifjúsági rovata és a kétévente megrendezésre kerülő Csillagpont Országos Református Ifjúsági Találkozó mellett idén nyáron a fiatalok az V. Magyar Református Világtalálkozón is kiemelt szerepet kaptak. A világtalálkozó debreceni zárórendezvényeibe illeszkedő ifjúsági fesztivál a kálvinista Róma belvárosát a református fiatalok igazi központjává tette. A Tiszántúli Református Egyházkerület és a Zsinati Ifjúsági Iroda által szervezett programok az ország több pontján kezdődtek. Szélárnyékban elnevezéssel biciklitúrák indultak Beregszászról, Kassáról, Kolozsvárról, Sarkadról és Szegedről, hogy Debrecenbe érkezve az augusztus 20-ai virágkarneválon kísérjék az egyházkerület által indított kocsit. A debreceni rendezvények 21-én kezdődtek a Nagytemplom előtt a biciklitúra zászlóinak átadásával és a Magyar Református Ifjúság Fájának elültetésével. A résztvevő fiatalok otthonukról egy-egy marék földet is Debrecenbe vittek, ebbe ültették el a fát, mely kifejezi összatartozásukat és emléket állít a világtalálkozónak. Augusztus én a fiatalok több párhuzamos program közül választhattak: koncertek, színdarabok, beszélgetések, láthatatlan színház, kiállítások, táncház várta az érdeklődőket. Nem maradtak el a Csillagpontról már ismerős állandó programok sem, így a Szeretetsziget a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Magyarországi Református Egyház társadalmi misszióinak interkatív bemutatója és a Lehetőségek Piaca, mely a református egyházunkhoz kötödő szervezetek, missziók, intézmények és kiadók számára nyújtott bemutatkozási lehetőséget. Népszerű volt a Miatyánkhoz kötödő interaktív kiállítás, az Imakert is, ami elcsendesedésre és elmélyülésre adott lehetőséget, a Lelkigondozói sátorban pedig mindenki meghallgatásra és vigaszra találhatott az ott szolgáló lelkészek és pasztorálpszichológusok segítségével. A változatos programok után 22-én este a világtalálkozó záró istentiszteletére került sor. A zsúfolásig megtelet Nagytemplomban Bölcskei Gusztáv püspök igehirdetésében a viláltalálkozó jelmondatának választott zsoltáridézet -,,Kezeink munkáját tedd maradandóvá." Zsolt 90,14 - alapján az összetartozás fontosságát emelte ki. X I. M A G Y A R R E F. K Ö Z É P I S K O L Á K T A L Á L K O Z Ó J A j ú l i u s 5-9., é l m é n y b e s z á m o l ó Az idei találkozó Debrecenben került megrendezésre júliusban, ami a Magyar Reformátusok V. Világtalálkozójának előrendezvénye volt. Rengetegen voltunk határon túlról és Magyarországról is, így csaknem megtöltöttük az egész kollégiumot. A rendezvényről összeálítás is készült, amit több TV csatornán is leadtak. A Gödöllői Református Líceumból hárman mentünk diákok két kísérőnkkel, Gabi nénivel és Unyi Tamás tanár úrral. Szerdán, amikor megérkeztünk és elfoglaltuk a szállásunkat nem hittem, hogy túl jól fogom érezni magam. Ez az érzésem hamar elszállt, mivel a nyitó istentiszteletet Bölcskey Gusztáv lp. tartotta, és nagyon érdekesnek találtam. Először a nagy tömeg is kissé zavart, de aztán rájöttem, hogy azért feszélyez a sok ember, mert nem ismerem őket, ezért igyekeztem minél több résztvevővel beszélgetni. (folyt. a köv. oldalon) 7

8 B e s z á m o l ó k A nagy létszám miatt csoportokra voltunk bontva, s ezt a sapkánk színe jelezte. Emellett rengeteg hasznos holmit kaptunk, többek között pólót, szatyrot, programfüzetet, sőt még étlapot és énekeskönyvet is. A hét többi napja is érdekesen telt, mivel rengeteg programunk volt. Az öt nap alatt szinte teljesen megismertem a várost. Voltunk a debreceni nagytemplomban, volt egy egész napos kirándulásunk Szatmár-Bereg megyében, akkor csaknem hat templomot látogattunk meg. Ezen kívül tartottak nekünk előadásokat sokféle témában és voltunk a Dóczy gimnáziumban, ahol többek között Szabó Magda is tanult. Nagyon sok határon túl élő diákkal beszélgettem, akik elmondták, hogy milyen nehéz ott a tanulás. Ezek közül leginkább egy kárpátaljai fiú története maradt meg bennem. Ő nem érezte a különbséget, mert én nem nagyon meséltem neki a mi iskolánkról. Nem gondoltam volna, hogy ennyi mindent bele tudnak zsúfolni öt napba, vasárnap már úgy éreztem, mintha legalább két hete ott lennék. Azt hiszem az egésznek az volt a célja, hogy halljunk Istenről és hogy minél több emberrel megismerkedjünk. Ez nálam be is jött, mert rengeteg barátot szereztem és alkalmam nyílt még jobban megkedvelni azokat, akikkel mentem. Összesítve nagyon jól éreztem magam és 9-én sajnáltam is hazajönni. Valószínűleg azért is éreztem ezt, mert szinte végig Isten volt a téma és nem csak másokat, hanem Őt és Jézust is még jobban megismerhettem. Csúr Gábor, licista diák I I I. R E F O R M Á T U S Z E N E I F E S Z T I V Á L É l m é n y b e s z á m o l ó 2006 júniusának utolsó hétvégéjén a Ráday utcában a református teológia környékén modern zsoltárfeldolgozások hangját hallhatta az arra sétáló. Idén ugyanis harmadik alkalommal került megrendezésre a Református Zenei Fesztivál. A háromnapos rendezvény a Református Énekek a Zeneakadémián koncertjéből nőtte ki magát. A zeneakadémiai koncerteket az az igény hívta létre, hogy a gyülekezeti énekeskönyv zsoltárai és dicséretei hangzó formában is elérhetők legyenek. Így a Zeneakadémia nagyterme idén ötödik alkalommal telt meg református énekeket szerető emberekkel, és ötödik alkalommal állt össze a több száz fős egyesített református kórus is, ahol neves karnagyok vezényletével, időnként a közönséget is bevonva készült el az ötödik CD hangfelvétele. Az egyesített kórust az állandó résztvevők mellett (Debreceni Kántus, Pasaréti Palló Imre Énekkar stb.) minden évben meghívott vendég együttesek egészítik ki, így például 2005-ben a Gödöllői Református Líceum Gimnáziumának Kamarakórusa Gombos Viktor vezetésével is fellépett. A vasárnap esti koncertet 2004 óta egészíti ki a Református Zenei Fesztivál. A Ráday utcában felállított színpadokon keresztyén, nép- és világzenei együttesek lépnek fel, a teológia környékén pedig különböző egyházi kiadók és egyéb árusok kínálják portékájukat. A fesztivál ideje alatt a református kötődésű előadók és kiadók mellett más történelmi egyházak is képviseltetik magukat, a Bibliamúzeum és a Ráday Könyvesház is kínál programokat. Idén először szerepelt a mécsesmenet és a zenés istentisztelet is a programban, melyet hagyományteremtő céllal rendeztek meg. A fesztiválozók református dicséreteket énekelve mécsesekkel sétáltak el a teológiától a Kálvin téri templomba a zenés istentiszteletre, ahol zenei szolgálatok mellett B. Szabó István püspök hirdette az igét. Aki június utolsó hétvégéjén kilátogatott a Ráday utcába, az lelkileg is feltöltődve és tartalmasan szórakozhatott a fesztivál ideje alatt. A Református Énekek a Zeneakadémián sorozat CD-i és kazettái kaphatók (ill. megrendelhetők) az iratterjesztésben, keressék a könyvasztalnál! Kristóf Ibolya, nagy ifis 8

9 R I p o r t 2 5. C E V I L Á G T A L Á L K O Z Ó, G Ö D Ö L L Ő É l m é n y b e s z á m o l ó Egy kedves barátommal már hónapokkal a nagy esemény előtt elhatároztuk, hogy kiveszünk két nap szabadságot, és elmegyünk a 25. CE Világtalálkozóra. Elhatározásunkban könnyen segített, hogy ez a 4 évente megrendezésre kerülő alkalom most itt kicsiny kis hazánkban, Gödöllőn került megrendezésre. Az előzőre sajnos nem tudtam elmenni, mivel Szingapúrban volt, de 8 éve hála Istennek ott lehettem a németországi Bad Liebenzellben. Így tehát csütörtökön este vacsorára meg is érkeztünk Gödöllőre a Szent István Egyetemre, mivel ez volt a találkozó helyszíne. A nap egyik legfontosabb alkalmára csöppentünk be, a vacsorára, mert előadásra korgó gyomorral még be lehet ülni, csak magamból kiindulva tudom, hogy ilyenkor az ember figyelme sajnos nem az elhangzottakra összpontosít. Ezután este ünnepélyesen megnyitotta a konferenciát Faataape Lavatai,, a CE Világszövetség elnöke, aki nagyon hasonlított a Mátrix című filmben Morpheusra. Pár szóban köszöntötte az egybegyűlteket és Isten áldását kérte imádságában az elkövetkező napokra. Utána pár szóban Dr. Gémesi György, a város polgármestere mondott köszöntőt, őt követte az Egyetem rektora, majd végül Bacskai Bálint, a CE- Szövetség magyar elnöke. A köszöntések előtt és után a kórus vezetett minket az éneklésben, amelyeket a kivetítőn is figyelemmel lehetett kísérni magyar és angol nyelven egyaránt. Természetesen a regisztrációnál mindenki kapott egy énekesfüzetet, amelyben szintén benne voltak az énekek mindkét nyelven. Majd Bacskai Bálinttól hallhattunk előadást. Az estet az ifjúsági est zárta. Így estefelé már a jelentkezők zöme megérkezett. Ekkor lehettünk 400-an. A szálláshelyek több helyszínen voltak. Mi, a fiúk egy része a református templom melletti Líceumban tértünk nyugovóra. Másnap, délelőtt kiosztottuk a feladatokat, így én a tolmácskészülékek kiosztásában, és biztonsági emberként tevékenykedtem. A találkozón szép számmal voltak fiatalok, idősek egyaránt Szamoából, Németországból, Erdélyből, Indiából, az Egyesült Államokból. A délután szabadidővel telt el, aztán vacsora, amelyet áhítat és ifjúsági est zárt. Számomra legmeghatározóbb a szombat esti előadás volt, amelyet a Magyar Baptista Szeretetszolgálat vezetője és felesége tartott. Kisfilmet is bemutattak munkájukról, és arról is beszámoltak, hogy mennyire vezeti őket Isten a szolgálatban, milyen félelmeik vannak, és hogyan nyit meg Isten ajtókat, amikor az ember már úgy érzi, hogy nincs tovább. Azon kaptam magam, hogy, az én kis dolgaim mennyire eltörpülnek az ilyen nagy kaliberű dolgok mellett. Ez az előadás ismét rádöbbentett arra, hogy tényleg Isten a Világmindenség Ura és bármit megtehet. Én személy szerint nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ott lehettem ezen a pár napon, és olyan fiatalokkal ismerkedhettem meg (többek között Szamoaiakkal), akikkel nagy valószínűség szerint itt a földön, nem fogok találkozni, legalábbis hozzájuk eljutni. Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy egy-egy éneket nemzettől függetlenül milyen sokan ismernek és milyen jó Istent dicsérni! Ezek után el sem tudom képzelni, hogy milyen királyság lesz a Mennyben! 9

10 Varga Dávid 10

11 B e s z á m o l ó k B E S Z Á M O L Ó A Z I F J Ú S Á G I T Á B O R R Ó L e g y f i a t a l t o l l á b ó l t i n t á j á b ó l v a g y i s s z á m í t ó g é p é b ő l Augusztus 24-én kicsiny csapatunk (amely nem is oly kicsi) vette csomagjait és elindult felfedezni a 2006-os ifi tábor színhelyét, vagyis, Börzsönyligetet. Első állomásunk a gödöllői buszpályaudvar volt, ahol is felszálltunk egy buszra (milyen meglepő ) és egészen Kismarosig mentünk vele. Innen a kisvasúttal folytattuk utunkat, mely egy kicsit hosszabbra sikeredett a kelleténél, vagyis rossz helyen szálltunk le Tehát miután felismertük, hogy JAJJJ ez nem is az a megálló!!!! ismét felnyaláboltuk cuccainkat (már kicsit kisebb lelkesedéssel, de annál nagyobb erőlködéssel), és elindultunk visszafelé. Mikor már majdnem eldöntöttük azt, hogy Itten most már álljunk meg!, akkor tűnk föl a hős, fehér Suzukijával ifj. Csákai Gyula személyében, és megszabadított minket az akkor már igen feleslegesnek tűnő rengeteg hálózsáktól, táskától és bőröndtől (és örvendeztünk vala neki). Tehát itt vagyunk Ez az a ház vagyis ez az a 2 ház. A környék gyönyörű, a bolt irtózatosan messze van, emeletes ágyakon alszunk, tele vagyunk darázzsal és hangyával, igen, ez már biztos h tényleg egy ifi tábor! (Itt most csak általánosítok! Ez nem mindig volt így...!) Szóval, néhány általános dolog a táborról: A reggelit és a vacsit mi készítettük, mármint a naposok vagy aki éppen nagyon lelkes volt..! Az ebédet viszont rendeltük, hogy több időnk legyen. Na már most, ez annyira jól sikerült (mármint az ebédrendelés) hogy mindig órákkal dél előtt meg is hozták a műanyag tálakban található, tápláló és boldogító eledelt. Ez jó-jó, de Mire ebéd lesz, ki fog hűlni hangzott el több szájból is, amely néha még a reggeli szendviccsel volt tele persze, első nap még nagy lelkesedésünkben befaltuk ebédünket kb. 10: 32 perckor, miután, ha már így belejöttünk, a vacsoránkat is előrébb hoztuk (a többi napon már nagyjából meghonosodott a rend). A napi programok igen változatosak voltak. Lehetett drótozni, gyöngyöt fűzni, játszani (ebben nagy sikert aratott a Bass nevezetű kockajáték, ami rekord mennyiségű embert vonzott az esti asztalhoz, a már megszokott Catan telepesei, a Darts, amelynek nyilait még mindig nem találtuk meg, mert sok lelkes ember a tábla helyett a fészerbe dobálta az ehhez a játékoz sajnos nélkülözhetetlen dobóeszközöket, és persze az elmaradhatatlan póker á la Texas). De ami a legmegnyerőbb volt számomra, az a pólófestés volt. Először bebatikoltuk a pólókat, toppokat, vagyis, amiket direkt erre a programra hoztunk, majd mikor már a rajtunk lévő ruhát is összefestettük, azt is a lábasba dobtuk így született sok szép színes póló és topp és több extrém színű nadrág a Csákai-Papp házaspárnak. Az egyik szép napsütéses délelőtt elindultunk a kötelező ifi táboros túrára. Ám ez alkalommal nem eredt el az eső (ezt eleinte Dobos Balázzsal igen sajnáltuk, mivel már volt olyan alkalom, mikor a túra helyett otthon maradtunk játszani, a sikeresen kiimádkozott eső miatt). Ebben az évben a Rám-szakadékot látogattuk meg és sikeresen végig is baktattunk rajta. Furcsa ezt tőlem hallani olvasni, de be kell valljam, nagyon élveztem a dolgot, annak ellenére, hogy a cipőmből meg lehetett volna öntözni egy egész méretes kertet. Örülök neki, hogy most Isten elengedte az esőimámat a füle mellett!!! De komolyan! Ezek után, sok társam örömére, megérkeztek a várva várt üzenetek, amelyekben értesítettek minket, hogy kit milyen szakra vettek vagy nem vettek fel a különböző egyetemekre. Miután kiörömködtük magunkat, ezt a napot is lezártuk (többé- kevésbé ) Már majdnem mindenről beszámoltam, csak az áhítatokról, a néha egész komolyra forduló esti beszélgetésekről, a kicsi cicáról, akit sikeresen meghódítottunk (tejjel és párizsival), és az esküvői és egyéb hajfonásokról (ezt nem kell részletezni ) nem. Tehát, az idei táborban néhány zsoltárt boncolgattunk és húztuk rá a mi életünkre a mondanivalójukat. Ez részemről nagyon jól sikerült, mármint úgy gondolom! De nem maradtak el az éneklések sem, ugyan, most nélkülöznünk kellett Bakó 11

Gondolatok. Húsvét egy licista diák szemével

Gondolatok. Húsvét egy licista diák szemével 2 0 0 5. á p r i l i s 1 6. K Ö Z Ö T T Ü N K V A N A Z Ú R, M E R T F E L T Á M A D O T T! l e l k é s z i k ö s z ö n t ő Sok esztendő óta halljuk és valljuk, Krisztus meghalt a bűneinkért és feltámadt

Részletesebben

2 0 1 2. s z e p t e m b e r 3 0.

2 0 1 2. s z e p t e m b e r 3 0. Ú J L E N D Ü L E T, m e g ú j u l á s a s z o l g á l a t b a n T úl vagyunk hét gyülekezeti táboron, melyek egyszerre voltak lelkesítőek és nagyon fárasztóak a szolgáló közösség számára. Lelkészi megbeszélésen

Részletesebben

GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2 0 0 8. s z e p t e m b e r 2 8.... a k i k a z Ú r b a n b í z n a k, e r e j ü k m e g ú j u l... l e l k é s z i k ö s z ö n t ő Szeretettel köszöntöm gyülekezeti újságunk olvasóit, a nyári szabadságok,

Részletesebben

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A Lélek gyümölcse Én vagyok a szôlôtô, ti a szôlôvesszôk: aki énbennem marad és én ôbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert

Részletesebben

A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2 0 0 7. s z e p t e m b e r 2 3. K E R E K E G Y E S Z T E N D Ő I n t e r j ú B a l o g h T a m á s l e l k i p á s z t o r r a l Nagytiszteletű Úr éppen

Részletesebben

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon) 2 0 0 9. s z e p t e m b e r 2 7. E M B E R T N E V E L Ü N K T u d n i v a l ó k i s k o l á n k v e z é r e l v e i r ı l S okunk büszkesége és öröme a gyülekezet fenntartásában jól mőködı Líceum. A

Részletesebben

Halott ügyek és örömteli életek

Halott ügyek és örömteli életek Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 4. szám 2012. október A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Lelkészi jelentés Bakonycsernye Az adakozás lelki oldala Lelkészi jelentés Súr Amikor a harangok

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA II. évfolyam 3. szám Ti vagytok a föld sója 2010. szeptember 12. Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap Jézus mondja:ti vagytok a föld sója. Ha pedig

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

BÉKESSÉG. Október a reformáció hónapja! A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám

BÉKESSÉG. Október a reformáció hónapja! A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám Október a reformáció hónapja! A 2. Székesfehérvári Református Napok, a reformáció napja, no meg a Kálvin Évek (2009-2014)

Részletesebben

Légy készen! (Olvasandó: Máté 25:1-13.)

Légy készen! (Olvasandó: Máté 25:1-13.) Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 7. évfolyam 4. szám 2011. október A Budapesti Svábhegyi Református Missziói Egyházközség

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

Semper reformari debet

Semper reformari debet 2012. szeptember VIII. évf. 3. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente Semper reformari debet Ez a latin mondat azt jelenti, hogy mindig reformálni kell, vagyis reformációra

Részletesebben

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: reformatus.sopron.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 9400 Sopron, Deák tér

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

BÉKESSÉG. Vallástétel Jézusról

BÉKESSÉG. Vallástétel Jézusról www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. október 31. Reformáció XVI. évfolyam 4. szám Vallástétel Jézusról Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 1. sz., 2014. június

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 1. sz., 2014. június ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 1. sz., 2014. június A keresztyén közösség olyan közösség, amely Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban áll fenn. Se több, se

Részletesebben

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu 2008. október IV. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu Reformációi gondolatok Vasárnap délelõtt van. Zúg a harang. Messzire hangzik, mindenkit hívogat. Mint

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. nyárutó

HÍRLEVELE 2014. nyárutó A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. nyárutó Mire van szükségünk Nemrégiben eszembe jutott egy régi humoros írás. Az volt a lényege, hogy az Úr leküldte az angyalát a földre, hogy

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. húsvét

HÍRLEVELE 2014. húsvét A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. húsvét A nyuszi Az üregi nyúl mindennapos látvány volt a 70-es, nyolcvanas években a németországi parkokban. A kollégium ablakából, ahol laktam

Részletesebben