GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÜNNEPI HÍRLEVELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÜNNEPI HÍRLEVELE"

Átírás

1 o k t ó b e r 3 1. K Ö Z Ö S E N M E G Á L M O D O T T É S L É T R E H O Z O T T T Ö R T É N E T Ü N K L e l k i p á s z t o r i e l ő r e t e k i n t é s S zemélyemet felesleges újra bemutatni a gyülekezetnek, hiszen a lelkészválasztási hírlevélben a presbitérium részletesen írt rólam, és már két hónapja itt vagyok új szolgálati helyemen. Naponta találkozunk a gyülekezet tagjaival, csoportjaival. Ami most szükséges az az előretekintés: milyen tervei vannak az új lelkipásztorunknak? Merre szándékozik vezetni a nyájat? N incs külön lelkészválasztási programom és hétköznapi. Amit korábban a bemutatkozáskor mondtam, abban most is hiszek. És épp ezért nem lehet tétlen nyugalomba süllyedni, mert ami ezután fog történni, az a közösen megálmodott és létrehozott történetünk lesz. Nem csak a végrehajtásban számítok a gyülekezetre, hanem a döntéshozásban is. Az elmúlt hetek napi igéi szépen írják le ezt: tanácsadás erősíti meg a terveket (Péld.20:18.). Együtt álmodjuk meg a jövőt és visszük Isten elé, együtt kell hogy megvalósítsuk azt, amit Istentől kapott jövőnek hiszünk. M ióta itt vagyok, folyamatosan találkoztam és találkozom a különböző területek felelőseivel, hitoktatókkal, ifivezetőkkel, presbiterekkel, hogy átbeszéljük azt, hogy hol tartanak most a dolgok, s mit szeretnék tenni a jövőben. Ami eddig megfogalmazódott bennem, azt röviden leírom. I stentisztelet és bibliaórák közössége. Néhány igény, gondolat már kezd körvonalazódni a gyülekezetben, de még több bibliaköri vezetővel, presbiterrel nem is tudtam külön találkozni, beszélni. Így hát csak azt lehet mondani, hogy az istentisztelet és bibliaóra alkalmai a tanítás és lelkigondozás alkalmai lesznek. Az igehirdetésnek olyannak kell lennie ami összeköti az eget és a földet, az Istent és a gyülekezetet. A szószék az igehirdetés helye lesz, s más szó onnan nem fog hangozni. Abibliaórán a napi igét együtt értjük, értelmezzük, s a hozzászólásokkal az utat keressük, vagy éppen mutatjuk a másiknak. A bibliaolvasás és a közös magyarázat van a középpontban. Ez mindennek az alapja és tápláló gyökere. Ezeken az alkalmakon van lehetőség a közös imádságra. Itt kiálthatunk együtt az Úrhoz! Ezért kell megőrizni az ige, a beszélgetés és imádság gyakorlatát itt 1 T a r t a l o m b ó l Gondolatok Lelkipásztori előretekintés Szolgálók hétvégéje A megújuló hit Riportok Kilenc hónap Gödöllőn Évnyitó beszéd a Líceumban Beszámolók V.Magyar Református Világtalálkozó XI.Magyar Református Középiskolák Találkozója III. Református Zenei Fesztivál XXV. CE világtalálkozó Gödöllőn Beszámoló az ifjúsági tűborról Konfirmációs tábor 2006 Ötlettáras hétvége Hírek, egyebek Az egyházközség fenntartása, adakozási lehetőségek Gyülekezeti alkalmak

2 G o n d o l a t o k A házicsoportok és ifjúsági órák a közösségteremtés, közösségvállalás, lelkigondozás órái lehetnek. A téma köré szervezett beszélgetések, szűkebb körben eltöltött idő teszik alkalmassá ezeket a köröket a közösség erősítésére és a tagok lelkigondozására. Jónak sőt kívánatosnak tartom, hogy minden templomba járó tagunknak legyen egy szűkebb hétköznapi közössége is, a szerdai bibliaórán vagy egy házicsoportban. Missziós bibliakörök, alkalmak. A missziós alkalmak is ilyen közösségi lehetőségek. Segíteni fogom a kék kereszt, a lepramisszió és minden missziós csoport működését, szolgálatát, és nem csak nekem, de a gyülekezetnek és presbitériumnak (de még költségvetésünknek is) segíteni kell e csoportokat. Szeretném, ha a misszió ügye rendszeresen előtérbe kerülne ezután és ha tudnánk támogatni minden évben (költségvetési keretből is) valakiket akik a missziós mezőn dolgoznak. Nagyon fontos, hogy gyülekezetünk egyre nyitottabbá váljon az Istent kereső, Istent követni akaró emberek felé. Hittanórák, konfirmáció. A hittanórák, konfirmációs órák a szívet kell hogy megnyerjék, hogy az emberpalánták meggyökerezhessenek a gyülekezetben. Ezért játékosan, szeretettel kell ezt a szolgálatot végezni. Egyik óegyházi atyánál olvastam, mikor arról írt, hogy elaludtak a keresztelési oktatáson a katekumenek: Ha a szívet akarjuk megnyerni nem a fejet kell fárasztani. Ezért kell úgy tanítani a gyermekeinket hogy ne csupán tudjanak Istenről hittételeket, de szeressék is Őt. A hittanoktatókat és gyermekmunkásokat meg kell becsülnünk és szükségleteikre oda kell figyelni. Ne legyen akadálya a gyermekek közötti lelki munkának a helyhiány, vagy eszközhiány, legyen az színespapír vagy a bicikli, amivel a hitoktató közlekedik. A gyermekek, akik között ők forgolódnak talán a gyülekezet jövendő tagsága! Ezért az egyik legfontosabb szabály az, hogy a gyülekezetnek gyermekbarátnak és családbarátnak kell lennie. Az ebben a szolgálatban állókat pedig meg kell becsülni, imádságban kell őket hordozni. Gondoskodó szeretet az idősek felé. A gyülekezeti diakóniának az elesettekre és idős tagjainkra kell figyelni, hogy azok aki szólni se tudnak magukért itt, mert el se tudnak jönni ide, ne legyenek elfeledettek. A diakónia a gyülekezet kinyújtott keze. A lelkipásztor ha mindennap meglátogat egy családot, akkor is egy hónap kell hogy csak a presbitereivel találkozzon. (30 presbiter). A konfirmandusoké lenne a következő két hónap (2 évfolyam). Aztán jöhetnek a hitoktatók, ifivezetők, bibliakörvezetők stb. Ha ezután jön az egyháztagság ABC rendben, vajon mikor fog a lelkipásztor találkozni pl. a névsor végefelé levő Tóth, vagy Varga családdal? A diakónia feladata a látogatás megszervezése és a beszámolás arról, hogy hova kit vagy mit kell küldeni segítségképpen. A cél az, hogy legyen annyi látogató, hogy mindenkit számon tudjunk tartani. Feltöltődés a szolgálatra. A gyülekezet szolgálóinak szükségük van arra, hogy felkészítést, támogatást és megértést kapjanak. Ennek érdekében szeretnénk idén ősszel egy hétvégét együtt eltölteni. A szolgálatot végző gyülekezeti tagok és presbitereink mennének el egy hétvégére és egy másik alkalommal pedig a konfirmandusok és ifisek vezetőikkel. Röviden így foglalnám össze terveimet a jövőre nézve. E jövő mint írtam a közösen megálmodott és létrehozott történetünk lesz. Balogh Tamás, lelkipásztor 2

3 G o n d o l a t o k S Z O L G Á L Ó K H É T V É G É J E N o v e m b e r , V e r ő c e A szolgálók hétvégéjét szeretnénk felhasználni arra, hogy Istentől kérjünk vezetést, továbbá szeretnénk együtt kitalálni, részletesen kidolgozni, hogy merre akarunk haladni, mit akarunk, mit kell változtatni a gyülekezetünkben ahhoz, hogy az emberek (gyerekek, fiatalok és felnőttek) mindinkább otthon érezzék magukat, és Istennel való kapcsolatuk, hitük erősödhessen. A hétvége során lesznek tehát áhítatok, lelki beszélgetések, a szolgálati lehetőségek bemutatása, ötletgyűjtés a jövőre nézve, imádkozás, éneklés és kirándulás is. A reményeink szerint jó hangulatú és Istenre figyelő hétvégére várunk minden presbitert, ifivezetőt, bibliakörvezetőt, házicsoport vezetőt, családtagjaikat és mindenkit, aki szeretne kicsit is a gyülekezetünk épüléséért tenni a jövőben. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. A hétvége költsége 4400Ft. A M E G Ú J U L Ó H I T G o n d o l a t o k a R e f o r m á c i ó ü n n e p é n A Pallas Nagylexikon 1897-ben Reformáció címszó alatt szélesebb történeti kitekintés bevezetőjeként többek között a következőket írja: nagy tévedés is volna a Reformációt csupán egy ember művének tekinteni, hanem igenis, mint többféle jelentékeny tényezők eredményét. Ily tényezők voltak a könyvnyomtatás feltalálása, a világnézletnek a tengerentúli felfedezések folytán történt szélesbülése, különösen pedig a tudományoknak és művészeteknek a XV. sz.-ban újraéledése; továbbá a XV. sz.-ban tartott konstantzi és baseli egyetemes zsinatok, amelyeken a katolikus egyház főpapjainak és hittudósainak jelentékeny része az egyháznak fejében és tagjaiban való reformálását erélyesen sürgette; a Wiklef és Husz által hirdetett vallásjavítási tanok éppen igen sokat tettek a vallásos alapeszmék átalakítására. A XVI. századbeli Reformáció ama magában véve jelentéktelen eseménnyel kezdődik, hogy Luther Márton a bűnbocsátó levelek árulásánál elkövetett visszaélések ellen a wittembergai vártemplom ajtaján (1517. október 31.) kiragasztott 95 tételben kikelt és az ellentételekben foglalt hittani igazságoknak bárkivel szemben megvédelmezésére késznek nyilatkozott. Úgy tűnik, hogy az igazi nagy fordulatok a történelemben soha sem előzmények nélkül következnek be, de mindig kell valaki, hogy az akkor esetleg jelentéktelennek tűnő egyetlen esemény cselekvő részese legyen; elindítva azzal valami önmagán túlmutató fontos folyamatot. Ma, amikor a Reformációra emlékezünk, hálát adhatunk reformátoraink sokszor vértanúsággal járó hitújító munkálkodásáért, hitvalló őseinkért. Hálát adhatunk szüleinkért, akik Bibliát adtak a kezünkbe, lelkipásztorainkért, akik megkereszteltek, konfirmáltak. Hálát adhatunk Református Egyházunkért, benne gödöllői gyülekezetünkért. Legfőképpen pedig hálát adhatunk annak megértéséért, hogy a reformáció hitünk szerint nem csupán egy egyszeri vallástörténeti esemény, a maga immár öt évszázadon átívelő egyház-történetével, hanem a folytonosan megújulásra kész hit megvalósulása. Hiszen napról-napra szükség van lankadó hitünk megújítására, az egyedül igaz út újbóli megtalálására, életünk folytonos megreformálására. Luther reformációt elindító cselekedete a mai mindennapokban aprópénzre váltva arra is figyelmeztet minket, hogy soha ne hagyjunk ki egyetlen alkalmat sem, amely ha akkor jelentéktelen tettnek is látszik, ám esetleg valakiben elindíthat egy olyan folyamatot, ami aztán élete megváltozásához, Krisztushoz találásához vezethet. 3

4 dr. Tóth Zoltán, presbiter GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÜNNEPI HÍRLEVELE R I p o r t K I L E N C H Ó N A P G Ö D Ö L L Ő N I n t e r j ú G u l y á s L á s z l ó h e l y e t t e s l e l k i p á s z t o r r a l Kilenc hónap általában elegendő egy újszülött világra jöttéhez. De vajon mire volt elegendő ez az idő egy belső megosztottsággal terhelt gyülekezetben? Erről kérdeztük Gulyás Lászlót, Monor-Nagytemplom nyugdíjas lelkipásztorát, aki decemberétől augusztus végéig látta el Gödöllőn a helyettes lelkészi feladatokat. Nagytiszteletű úr! Mi volt első gondolata, amikor az Északpesti Egyházmegye esperese felkérte a gödöllői gyülekezetben való helyettesítésre? Először meglepődtem, mert gyülekezeti lelkészként 50 évig a Délpesti Egyházmegyében szolgáltam, majd örültem, mert megbecsülésnek éreztem a felkérést. Hálás voltam Istennek, olyan ajándéknak fogtam fel amit idős koromban Tőle kaptam. Megfordult-e a fejében, hogy esetleg nemet is mondhatna? Nem. Bár néhányan - családomon kívüliek óvtak, de életem során soha nem tagadtam meg a szolgálatot, ha arra felkértek és időmbe belefért. Az elmúlt évben például november végéig 74 igei szolgálatom volt a Délpesti Egyházmegye különböző gyülekezeteiben. Miben látta küldetése főbb célkitűzéseit? Elsősorban a két, egymástól elvált közösség egymásra találásában. Ezt mondtam el karácsony előtt az öreg cserkészek összejövetelén. De ugyan ilyen értelemben szóltam a szószéki szolgálatomon is: nem másért vagyok Gödöllőn, hanem hogy Krisztust prédikáljam és nem azért, hogy egyik vagy másik oldalnak igazat adjak. De megbízásom a Gödöllői Református Gyülekezetbe szólt, abból pedig csak egy van! S ez meghatározta mozgáskörömet. Milyen mértékben sikerült ezeket teljesíteni? Sajnos nagy sikerről nem tudok beszámolni, a szakadás hivatalosan is megtörtént. Hányszor tette meg a Monor - Gödöllő - Monor útvonalat ez idő alatt? Augusztus 31.-ig 155 alkalommal. Ez km volt. Kapott elegendő támogatást a gyülekezet tagjaitól, presbitériumától. ifjúságától? Igen. Mindenkitől, aki a református gyülekezetnek tagja, aki istentiszteleteinken, bibliaóráinkon részt vett. A fizikai távolság miatt, az ifjúsági munkába nem tudtam bekapcsolódni, velük volt leglazább a kapcsolatom. De jó volt néhányukkal a négy szem-közti, őszinte beszélgetés, jelenlétük templomban, bibliaórákon. Köszönöm a meghívásokat, a szeretetnek sok jelét, azt, hogy elfogadtak és befogadtak. 4

5 R I p o r t Mi volt gödöllői szolgálata legemlékezetesebb momentuma? Az a három alkalom, amikor felnőtteknek szolgáltattuk ki a keresztség sákramentumát, illetve konfirmáltak. Mintha a megtépázott gyülekezetnek és a kívülállóknak a 13 felnőtt testvérünkkel Krisztus üzent volna: én is munkálkodom. Mi az, amit legszívesebben elfelejtene? Szerettem volna egy szeretetvendégség keretében a korábbi presbitérium lemondott presbitereinek megköszönni az elvégzett munkájukat. Mindegyiküket én hívtam meg és nem a presbitérium vagy a gyülekezet. Egy jött el, egy jelezte, hogy nem tud eljönni. A többi még annyit sem tett meg, hogy bármilyen módon jelezte volna: nem jön el. Ez nem csak hitbeli kérdés! Ez modor kérdése is! Mit tanácsolna utódjának? Légy bátor és erős. Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben amiben jársz. (Józsué 1: 9) Végezetül; melyik igét ajánlaná a gödöllői gyülekezetnek? Végezetre atyámfiai legyetek jó egészségben, egy értelemben legyetek, békességben éljetek és a szeretetnek és békességnek Istene veletek lesz. (II. Kor. 13:11) Készítette: Tóth Zoltán É V N Y I T Ó B E S Z É D I g a z g a t ó i t a n é v n y i t ó b e s z é d a G ö d ö l l ő i R e f o r m á t u s L í c e u m b a n a / e s t a n é v r e Kedves Vendégeink, Szülők, Diákok Tanártársaim! Külön szeretettel köszöntöm, Balogh Tamás nagytiszteletű Urat gyülekezetünk megválasztott lelkészét. A mai napon Isten kegyelméből 15. tanévünket kezdjük el. Ez a 15 év nevetségesen kevés a nagy hagyományokkal bíró református iskolák több száz éves múltjához képest, de nekünk ez is történelem, bennünk él sok öröme, küzdelme és az a kb. 600 diák, akik leérettségizve elhagyták iskolánkat, és most ifjúként keresik helyüket az életben. Reményeink szerint tudják, érzik, hogy a felnőtt élet küszöbén, a magukra maradottság időszakában is Krisztus velük van. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy a magvetésünk nem volt hiábavaló. A tanév végén a tanév zárása megelőzte az érettségi vizsgákat, így az eredményekről most számolok be. 71 végzős diákunk év végi tanulmányi eredménye: 4,45 volt, 27-en kitűnő vagy jeles eredménnyel végeztek; ez közel 40%! Érettségi átlaguk: 4,55 Ennek a szép eredménynek illetve a nagyszámú emelt szintű érettséginek, közép és felsőfokú nyelvvizsgának köszönhetően 60-at elsőre felvettek egyetemre és főiskolára, ez 85 %. Érhetné az iskolát az a vád, hogy verseny istállóként működünk, ez nem állja meg a helyét, mert 9-en eleve érettségit igénylő szakmát választottak, ők is sikerrel vették az akadályt. Hálatelt szívvel köszönjük meg Istenünket, hogy ez alatt a 15 év alatt végig fogta kezünket, mutatta az utat és azt, hogy ma már egyre többen látják azt a többletet, amit egy egyházi iskola nyújtani tud. Mi az a TÖBBLET? (folyt. a köv. oldalon) 5

6 R I p o r t A többlet az a misszió, amivel gyermekeinket Isten közelébe akarjuk vinni. Nevelés másforma, mint vallásos nevelés társas-lélektani képtelenség vallja Karácsony Sándor. Ebből következik, hogy az igazi nevelés társas-lélektani értelemben nem csak a szép-igaz-jó-ra tör, hanem arra, ami szent, ami nem emberi, hanem isteni. Ebből a többletből adódik az a felelősségünk, hogy céljainkat világos lássuk magunk előtt. Mi itt mindannyian: gyülekezet, szülők, tanárok, diákok hitünkből fakadóan egy jól meghatározott irányba kell haladjunk, hiszen életünk értelmét Isten megmutatta nekünk. Hogyan kell diákjainkat erre az útra vezetnünk? Biztosan nem erőszakkal, de a célt határozottan ismerve megnyerni őket saját életünk bizonyságtételein keresztül. Család, gyülekezet, tanárok együtt. A családok egyre nehezebb helyzetbe kerültek-kerülnek. Kedves Szülők! Tudom, hogy a napi munka felőrli az erőt, idegrendszert és nem marad arra idő, hogy amikor félig vagy teljesen kamasz, sokszor idegesítően pimasz gyerekünk hajlandó szóba állni velünk, akkor türelmesen meghallgassuk, apró-cseprő, de neki nagyon fontos problémáit bölcsen Isten szerint segítsünk neki megoldani. A kamaszkort pedig nem lehet megúszni, ez a fejlődés része. Ebben a korban igénylik legjobban a családot; úgy, hogy megkérdőjeleznek mindent, ami számunkra Szent. Most biztosan azt gondolják többen, hogy ők ezt mindig megteszik, de arra is vigyáznunk kell, hogy a túlságosan megengedő nevelés is csődhöz vezet. Nagyon fontos a szeretettel fegyelmezés tudása, amivel biztonságot adunk gyermekeinknek. Hála az Úristennek, hogy diákjaink egy része /évről-évre több/ nemcsak elhozza a felvételi alkalmából a lelkészi ajánlást, hanem maga is beépült saját gyülekezetébe, sőt lelkészének segítője a vasárnapi iskolában, ifi körökben. Diákjaink gyülekezetbe való beépülése a családon kívül a gyülekezet felelőssége is. Milyen magatartással, milyen törődéssel találkozik a gyülekezetben a fiatal? Ifjainknak szükségük van fiatalok közösségére. A gyülekezetek felelősek, hogy találnak-e ilyet. Utoljára hagytam magunkat, tanárokat. Iskolánkat a református iskolahálózatban úgy ismerik, hogy sokat foglalkozunk az ifjúság lelki fejlődésével. Ez igaz, de munkánknak csak akkor van, lesz eredménye, ha hitelesek vagyunk. Ha minden megmozdulásunk őszinte, hitből fakadó. Ez nagyon nehéz, hiszen a saját erőnkből nem is megy, de az Úr Isten segítségével igen. Kedves Ifjúság! Ne higgyétek, hogy Ti megússzátok ezeket az intelmeket. Először is rólatok szólt az egész, mert nektek akarunk jót mindannyian. Akkor mi a Ti feladatotok?- Ránk figyelni! Hátha tudunk valami okosat mondani, hátha megértünk bajotokban és tudunk segíteni! Mert amikor úgy érzitek, hogy megőrültök egy jó buliért, nem bírtok magatokkal, akkor, ha szigorunkkal bizonyos dolgokat meg is akarunk akadályozni, akkor azt is tudjuk, hogy nem érzitek magatokat jól a bőrötökben, és Krisztusra lenne szükségetek, csak nem akarjátok beismernni. Bartos Zoltánné, igazgató 6

7 B e s z á m o l ó k V. M A G Y A R R E F O R M Á T U S V I L Á G T A L Á L K O Z Ó É l m é n y b e s z á m o l ó A Reformátusok Lapjának ifjúsági rovata és a kétévente megrendezésre kerülő Csillagpont Országos Református Ifjúsági Találkozó mellett idén nyáron a fiatalok az V. Magyar Református Világtalálkozón is kiemelt szerepet kaptak. A világtalálkozó debreceni zárórendezvényeibe illeszkedő ifjúsági fesztivál a kálvinista Róma belvárosát a református fiatalok igazi központjává tette. A Tiszántúli Református Egyházkerület és a Zsinati Ifjúsági Iroda által szervezett programok az ország több pontján kezdődtek. Szélárnyékban elnevezéssel biciklitúrák indultak Beregszászról, Kassáról, Kolozsvárról, Sarkadról és Szegedről, hogy Debrecenbe érkezve az augusztus 20-ai virágkarneválon kísérjék az egyházkerület által indított kocsit. A debreceni rendezvények 21-én kezdődtek a Nagytemplom előtt a biciklitúra zászlóinak átadásával és a Magyar Református Ifjúság Fájának elültetésével. A résztvevő fiatalok otthonukról egy-egy marék földet is Debrecenbe vittek, ebbe ültették el a fát, mely kifejezi összatartozásukat és emléket állít a világtalálkozónak. Augusztus én a fiatalok több párhuzamos program közül választhattak: koncertek, színdarabok, beszélgetések, láthatatlan színház, kiállítások, táncház várta az érdeklődőket. Nem maradtak el a Csillagpontról már ismerős állandó programok sem, így a Szeretetsziget a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Magyarországi Református Egyház társadalmi misszióinak interkatív bemutatója és a Lehetőségek Piaca, mely a református egyházunkhoz kötödő szervezetek, missziók, intézmények és kiadók számára nyújtott bemutatkozási lehetőséget. Népszerű volt a Miatyánkhoz kötödő interaktív kiállítás, az Imakert is, ami elcsendesedésre és elmélyülésre adott lehetőséget, a Lelkigondozói sátorban pedig mindenki meghallgatásra és vigaszra találhatott az ott szolgáló lelkészek és pasztorálpszichológusok segítségével. A változatos programok után 22-én este a világtalálkozó záró istentiszteletére került sor. A zsúfolásig megtelet Nagytemplomban Bölcskei Gusztáv püspök igehirdetésében a viláltalálkozó jelmondatának választott zsoltáridézet -,,Kezeink munkáját tedd maradandóvá." Zsolt 90,14 - alapján az összetartozás fontosságát emelte ki. X I. M A G Y A R R E F. K Ö Z É P I S K O L Á K T A L Á L K O Z Ó J A j ú l i u s 5-9., é l m é n y b e s z á m o l ó Az idei találkozó Debrecenben került megrendezésre júliusban, ami a Magyar Reformátusok V. Világtalálkozójának előrendezvénye volt. Rengetegen voltunk határon túlról és Magyarországról is, így csaknem megtöltöttük az egész kollégiumot. A rendezvényről összeálítás is készült, amit több TV csatornán is leadtak. A Gödöllői Református Líceumból hárman mentünk diákok két kísérőnkkel, Gabi nénivel és Unyi Tamás tanár úrral. Szerdán, amikor megérkeztünk és elfoglaltuk a szállásunkat nem hittem, hogy túl jól fogom érezni magam. Ez az érzésem hamar elszállt, mivel a nyitó istentiszteletet Bölcskey Gusztáv lp. tartotta, és nagyon érdekesnek találtam. Először a nagy tömeg is kissé zavart, de aztán rájöttem, hogy azért feszélyez a sok ember, mert nem ismerem őket, ezért igyekeztem minél több résztvevővel beszélgetni. (folyt. a köv. oldalon) 7

8 B e s z á m o l ó k A nagy létszám miatt csoportokra voltunk bontva, s ezt a sapkánk színe jelezte. Emellett rengeteg hasznos holmit kaptunk, többek között pólót, szatyrot, programfüzetet, sőt még étlapot és énekeskönyvet is. A hét többi napja is érdekesen telt, mivel rengeteg programunk volt. Az öt nap alatt szinte teljesen megismertem a várost. Voltunk a debreceni nagytemplomban, volt egy egész napos kirándulásunk Szatmár-Bereg megyében, akkor csaknem hat templomot látogattunk meg. Ezen kívül tartottak nekünk előadásokat sokféle témában és voltunk a Dóczy gimnáziumban, ahol többek között Szabó Magda is tanult. Nagyon sok határon túl élő diákkal beszélgettem, akik elmondták, hogy milyen nehéz ott a tanulás. Ezek közül leginkább egy kárpátaljai fiú története maradt meg bennem. Ő nem érezte a különbséget, mert én nem nagyon meséltem neki a mi iskolánkról. Nem gondoltam volna, hogy ennyi mindent bele tudnak zsúfolni öt napba, vasárnap már úgy éreztem, mintha legalább két hete ott lennék. Azt hiszem az egésznek az volt a célja, hogy halljunk Istenről és hogy minél több emberrel megismerkedjünk. Ez nálam be is jött, mert rengeteg barátot szereztem és alkalmam nyílt még jobban megkedvelni azokat, akikkel mentem. Összesítve nagyon jól éreztem magam és 9-én sajnáltam is hazajönni. Valószínűleg azért is éreztem ezt, mert szinte végig Isten volt a téma és nem csak másokat, hanem Őt és Jézust is még jobban megismerhettem. Csúr Gábor, licista diák I I I. R E F O R M Á T U S Z E N E I F E S Z T I V Á L É l m é n y b e s z á m o l ó 2006 júniusának utolsó hétvégéjén a Ráday utcában a református teológia környékén modern zsoltárfeldolgozások hangját hallhatta az arra sétáló. Idén ugyanis harmadik alkalommal került megrendezésre a Református Zenei Fesztivál. A háromnapos rendezvény a Református Énekek a Zeneakadémián koncertjéből nőtte ki magát. A zeneakadémiai koncerteket az az igény hívta létre, hogy a gyülekezeti énekeskönyv zsoltárai és dicséretei hangzó formában is elérhetők legyenek. Így a Zeneakadémia nagyterme idén ötödik alkalommal telt meg református énekeket szerető emberekkel, és ötödik alkalommal állt össze a több száz fős egyesített református kórus is, ahol neves karnagyok vezényletével, időnként a közönséget is bevonva készült el az ötödik CD hangfelvétele. Az egyesített kórust az állandó résztvevők mellett (Debreceni Kántus, Pasaréti Palló Imre Énekkar stb.) minden évben meghívott vendég együttesek egészítik ki, így például 2005-ben a Gödöllői Református Líceum Gimnáziumának Kamarakórusa Gombos Viktor vezetésével is fellépett. A vasárnap esti koncertet 2004 óta egészíti ki a Református Zenei Fesztivál. A Ráday utcában felállított színpadokon keresztyén, nép- és világzenei együttesek lépnek fel, a teológia környékén pedig különböző egyházi kiadók és egyéb árusok kínálják portékájukat. A fesztivál ideje alatt a református kötődésű előadók és kiadók mellett más történelmi egyházak is képviseltetik magukat, a Bibliamúzeum és a Ráday Könyvesház is kínál programokat. Idén először szerepelt a mécsesmenet és a zenés istentisztelet is a programban, melyet hagyományteremtő céllal rendeztek meg. A fesztiválozók református dicséreteket énekelve mécsesekkel sétáltak el a teológiától a Kálvin téri templomba a zenés istentiszteletre, ahol zenei szolgálatok mellett B. Szabó István püspök hirdette az igét. Aki június utolsó hétvégéjén kilátogatott a Ráday utcába, az lelkileg is feltöltődve és tartalmasan szórakozhatott a fesztivál ideje alatt. A Református Énekek a Zeneakadémián sorozat CD-i és kazettái kaphatók (ill. megrendelhetők) az iratterjesztésben, keressék a könyvasztalnál! Kristóf Ibolya, nagy ifis 8

9 R I p o r t 2 5. C E V I L Á G T A L Á L K O Z Ó, G Ö D Ö L L Ő É l m é n y b e s z á m o l ó Egy kedves barátommal már hónapokkal a nagy esemény előtt elhatároztuk, hogy kiveszünk két nap szabadságot, és elmegyünk a 25. CE Világtalálkozóra. Elhatározásunkban könnyen segített, hogy ez a 4 évente megrendezésre kerülő alkalom most itt kicsiny kis hazánkban, Gödöllőn került megrendezésre. Az előzőre sajnos nem tudtam elmenni, mivel Szingapúrban volt, de 8 éve hála Istennek ott lehettem a németországi Bad Liebenzellben. Így tehát csütörtökön este vacsorára meg is érkeztünk Gödöllőre a Szent István Egyetemre, mivel ez volt a találkozó helyszíne. A nap egyik legfontosabb alkalmára csöppentünk be, a vacsorára, mert előadásra korgó gyomorral még be lehet ülni, csak magamból kiindulva tudom, hogy ilyenkor az ember figyelme sajnos nem az elhangzottakra összpontosít. Ezután este ünnepélyesen megnyitotta a konferenciát Faataape Lavatai,, a CE Világszövetség elnöke, aki nagyon hasonlított a Mátrix című filmben Morpheusra. Pár szóban köszöntötte az egybegyűlteket és Isten áldását kérte imádságában az elkövetkező napokra. Utána pár szóban Dr. Gémesi György, a város polgármestere mondott köszöntőt, őt követte az Egyetem rektora, majd végül Bacskai Bálint, a CE- Szövetség magyar elnöke. A köszöntések előtt és után a kórus vezetett minket az éneklésben, amelyeket a kivetítőn is figyelemmel lehetett kísérni magyar és angol nyelven egyaránt. Természetesen a regisztrációnál mindenki kapott egy énekesfüzetet, amelyben szintén benne voltak az énekek mindkét nyelven. Majd Bacskai Bálinttól hallhattunk előadást. Az estet az ifjúsági est zárta. Így estefelé már a jelentkezők zöme megérkezett. Ekkor lehettünk 400-an. A szálláshelyek több helyszínen voltak. Mi, a fiúk egy része a református templom melletti Líceumban tértünk nyugovóra. Másnap, délelőtt kiosztottuk a feladatokat, így én a tolmácskészülékek kiosztásában, és biztonsági emberként tevékenykedtem. A találkozón szép számmal voltak fiatalok, idősek egyaránt Szamoából, Németországból, Erdélyből, Indiából, az Egyesült Államokból. A délután szabadidővel telt el, aztán vacsora, amelyet áhítat és ifjúsági est zárt. Számomra legmeghatározóbb a szombat esti előadás volt, amelyet a Magyar Baptista Szeretetszolgálat vezetője és felesége tartott. Kisfilmet is bemutattak munkájukról, és arról is beszámoltak, hogy mennyire vezeti őket Isten a szolgálatban, milyen félelmeik vannak, és hogyan nyit meg Isten ajtókat, amikor az ember már úgy érzi, hogy nincs tovább. Azon kaptam magam, hogy, az én kis dolgaim mennyire eltörpülnek az ilyen nagy kaliberű dolgok mellett. Ez az előadás ismét rádöbbentett arra, hogy tényleg Isten a Világmindenség Ura és bármit megtehet. Én személy szerint nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ott lehettem ezen a pár napon, és olyan fiatalokkal ismerkedhettem meg (többek között Szamoaiakkal), akikkel nagy valószínűség szerint itt a földön, nem fogok találkozni, legalábbis hozzájuk eljutni. Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy egy-egy éneket nemzettől függetlenül milyen sokan ismernek és milyen jó Istent dicsérni! Ezek után el sem tudom képzelni, hogy milyen királyság lesz a Mennyben! 9

10 Varga Dávid 10

11 B e s z á m o l ó k B E S Z Á M O L Ó A Z I F J Ú S Á G I T Á B O R R Ó L e g y f i a t a l t o l l á b ó l t i n t á j á b ó l v a g y i s s z á m í t ó g é p é b ő l Augusztus 24-én kicsiny csapatunk (amely nem is oly kicsi) vette csomagjait és elindult felfedezni a 2006-os ifi tábor színhelyét, vagyis, Börzsönyligetet. Első állomásunk a gödöllői buszpályaudvar volt, ahol is felszálltunk egy buszra (milyen meglepő ) és egészen Kismarosig mentünk vele. Innen a kisvasúttal folytattuk utunkat, mely egy kicsit hosszabbra sikeredett a kelleténél, vagyis rossz helyen szálltunk le Tehát miután felismertük, hogy JAJJJ ez nem is az a megálló!!!! ismét felnyaláboltuk cuccainkat (már kicsit kisebb lelkesedéssel, de annál nagyobb erőlködéssel), és elindultunk visszafelé. Mikor már majdnem eldöntöttük azt, hogy Itten most már álljunk meg!, akkor tűnk föl a hős, fehér Suzukijával ifj. Csákai Gyula személyében, és megszabadított minket az akkor már igen feleslegesnek tűnő rengeteg hálózsáktól, táskától és bőröndtől (és örvendeztünk vala neki). Tehát itt vagyunk Ez az a ház vagyis ez az a 2 ház. A környék gyönyörű, a bolt irtózatosan messze van, emeletes ágyakon alszunk, tele vagyunk darázzsal és hangyával, igen, ez már biztos h tényleg egy ifi tábor! (Itt most csak általánosítok! Ez nem mindig volt így...!) Szóval, néhány általános dolog a táborról: A reggelit és a vacsit mi készítettük, mármint a naposok vagy aki éppen nagyon lelkes volt..! Az ebédet viszont rendeltük, hogy több időnk legyen. Na már most, ez annyira jól sikerült (mármint az ebédrendelés) hogy mindig órákkal dél előtt meg is hozták a műanyag tálakban található, tápláló és boldogító eledelt. Ez jó-jó, de Mire ebéd lesz, ki fog hűlni hangzott el több szájból is, amely néha még a reggeli szendviccsel volt tele persze, első nap még nagy lelkesedésünkben befaltuk ebédünket kb. 10: 32 perckor, miután, ha már így belejöttünk, a vacsoránkat is előrébb hoztuk (a többi napon már nagyjából meghonosodott a rend). A napi programok igen változatosak voltak. Lehetett drótozni, gyöngyöt fűzni, játszani (ebben nagy sikert aratott a Bass nevezetű kockajáték, ami rekord mennyiségű embert vonzott az esti asztalhoz, a már megszokott Catan telepesei, a Darts, amelynek nyilait még mindig nem találtuk meg, mert sok lelkes ember a tábla helyett a fészerbe dobálta az ehhez a játékoz sajnos nélkülözhetetlen dobóeszközöket, és persze az elmaradhatatlan póker á la Texas). De ami a legmegnyerőbb volt számomra, az a pólófestés volt. Először bebatikoltuk a pólókat, toppokat, vagyis, amiket direkt erre a programra hoztunk, majd mikor már a rajtunk lévő ruhát is összefestettük, azt is a lábasba dobtuk így született sok szép színes póló és topp és több extrém színű nadrág a Csákai-Papp házaspárnak. Az egyik szép napsütéses délelőtt elindultunk a kötelező ifi táboros túrára. Ám ez alkalommal nem eredt el az eső (ezt eleinte Dobos Balázzsal igen sajnáltuk, mivel már volt olyan alkalom, mikor a túra helyett otthon maradtunk játszani, a sikeresen kiimádkozott eső miatt). Ebben az évben a Rám-szakadékot látogattuk meg és sikeresen végig is baktattunk rajta. Furcsa ezt tőlem hallani olvasni, de be kell valljam, nagyon élveztem a dolgot, annak ellenére, hogy a cipőmből meg lehetett volna öntözni egy egész méretes kertet. Örülök neki, hogy most Isten elengedte az esőimámat a füle mellett!!! De komolyan! Ezek után, sok társam örömére, megérkeztek a várva várt üzenetek, amelyekben értesítettek minket, hogy kit milyen szakra vettek vagy nem vettek fel a különböző egyetemekre. Miután kiörömködtük magunkat, ezt a napot is lezártuk (többé- kevésbé ) Már majdnem mindenről beszámoltam, csak az áhítatokról, a néha egész komolyra forduló esti beszélgetésekről, a kicsi cicáról, akit sikeresen meghódítottunk (tejjel és párizsival), és az esküvői és egyéb hajfonásokról (ezt nem kell részletezni ) nem. Tehát, az idei táborban néhány zsoltárt boncolgattunk és húztuk rá a mi életünkre a mondanivalójukat. Ez részemről nagyon jól sikerült, mármint úgy gondolom! De nem maradtak el az éneklések sem, ugyan, most nélkülöznünk kellett Bakó 11

12 B e s z á m o l ó k Csaba virtuóz gitározását, de akadtak más tehetséges emberek is, akik elvállalták, hogy kísérnek néhány számot (köszönjük nekik). Az esti beszélgetésekről csak annyit, hogy higgyék el, minden fontos dolgot kitárgyaltunk, ami egy hívő fiatalt érinthet! Azt hiszem, most már minden lényeges dolgot megemlítettem, úgyhogy be is fejezem, az idő közben elég hosszúra sikeredett, beszámolómat. Remélem, kiérzik a szavaimból, hogy én nagyon élveztem a tábort, és minden bizonnyal jövőre is részese leszek ennek a programnak, amelyre igazán megéri időt szakítani a nyarunkból, mert testi (pizza sütés, kirándulás) és lelki (jó társaság, áhítatok, éneklés, beszélgetés stb.) épülésünkre is jó hatással van! Mácsai Anna, ifis K O N F I R M Á C I Ó S T Á B O R J ú n i u s É l m é n y b e s z á m o l ó Ebben az évben újra elvittük a frissen konfirmáltakat a Mátraházai lelkészüdülőbe, hogy egy kicsit jobban összehangoljuk a csapatot. Az ismerkedés viszonylag könnyen ment, mert jó részünk licista és már ismertük egymást. Az utazás sosem egyszerű, de jó társaság mellet lehet jó is:) Összesen tizennyolcan mentünk KÉSZ ifisek és konfirmandusok. A vezetők közül pedig négy bátor vállalkozó volt, akik velünk tartottak. Ez most is merész döntés volt, mert nálunk valahogy mindig történik valami. Miután hosszas idő után lerendeztük az összes elrendeznivaló tenni-, és ennivalót, elhatároztuk, hogy egyszerű játékok során kicsit jobban megismerjük egymást. Egészen jól ment, amíg nem kellet csapatmunkát alkalmazni. Ez volt a legnehezebb feladat, így inkább egy kis idő után fel is adtuk. Ezután következett egy vacsora, amit áhítat követett. A fürdés rendszerint rendszertelenül folyt, akárcsak a víz a tusolóból, így az utolsó csak hideg vizet és elázott padlót kapott, az előzők ügyes munkája révén. A szobák kényelmesek voltak, mint mindig és nekünk még erkély is jutott. Az alvás valahogy kimaradt legtöbbünknél, és ha ezt lehet hangosan csinálni, akkor mi meg is tettük. Erről mi például, akik aludtunk úgy értesültünk, hogy szóvá tették másnap. Ezután kicsit csendesebben nem aludtunk. A többi napon volt egy az üdülő rendjéhez igazított program és egy nekünk. Az üdülős programjaink voltak például a három étkezés (harang- vagy kolompszóra), a reggeli és esti áhítat, valamint az alvás. Reggeli előtt volt külön torna a környéken és este beszélgetés, amit rendesen be is tartottunk, kint az udvaron, ahol egyszer majdnem ott is éjszakáztunk, mert egyszerűen elfelejtettük, hogy este tízkor kapuzárás van. A többi program túrázás vagy játék volt, mentünk a Kékes tetőre, Sástóra, csak úgy össze-vissza mindenfelé. Volt számháború, vetélkedők, csoportosan játszható foglalatosság, és egyik éjszaka elmentünk állatokat lesni. Mint mindig, most se volt teljesen veszélytelen a kikapcsolódás. Jó néhány baleset történt, amit többnyire csak magunknak köszönhetünk, de ezek nem voltak olyan fontosak, túléltük őket. Voltak ennél sokkal fontosabb dolgok. (folyt. a köv. oldalon) 12

13 B e s z á m o l ó k - K ö n y v a j á n l ó A sok program mellett másra is volt időnk, pl Istenre figyelni, ami itt az egyik legfontosabb dolog volt. Amikor én először voltam itt Mátraházán, akkor mozdult meg bennem valami, ami később arra késztetett, hogy induljak el a rögös úton. Nekem egy fontos pont volt az életemben az a csendeshét, de most másodszorra még inkább. Még csak kétszer jártam ott, de úgy érzem, mintha már sokadszorra lettem volna. Az a hely szerintem azért alkalmas teljes kikapcsolódásra, mert közel vagyunk a természethez és távol a mindenféle világi dologtól. Ott mindig úgy éreztem, hogy közel vagyok az Úrhoz, mert semmi nem vonhatja el róla a figyelmemet. Talán ezért is szerettem volna ebben az évben is oda menni. Csúr Gábor, licista diák Ö T L E T T Á R A L K O T Ó H É T V É G E B e s z á m o l ó Szeptember elején 1,5 napot töltöttem el néhány hívő egyetemista barátommal a líceum kollégiumában, hogy egy keresztyén, MEKDSZ-es honlapot szerkesszünk. A nemrég épült kollégium egyszerű szépsége és praktikus kialakítása mindannyiunkra nagy hatást gyakorolt A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség egyetemeken, főiskolákon működő bibliaköröket fog össze. Több mint 30 ilyen bibliakör működik. Az említett honlap e a köröket szeretné segíteni azzal, hogy a jó ötleteket, tapasztalatokat összegyűjti és a honlapon mindenki számára tervezésű, jó beosztású, a kivitelezés is nagyon jó, nagyon szép és ugyanakkor egyszerű a belső rész. Év közben 18 diáknak ad otthont, nyáron pedig hittantáborok, ifitáborok helyszíne is lehet. Épp ezért szeretném is felhasználni a lehetőséget, elérhetővé teszi. (A cím: A hogy megköszönjem Csákai Gyulának, Mészáros bibliakörök a jövőben kereshetnek jó előadó tippeket, vagy épp tanácsokat találnak arra, hogy milyen programokat érdemes szervezni Györgynek, Barthos Zoltánnénak, (és még azoknak, akikről nem tudok) hogy ilyen jól terveztették meg az épületet, és azt, hogy az elejétől a végéig lelkiismeretesen, De elsődlegesen nem is emiatt határoztam el, hogy rengeteg energiát belefektetve követték nyomon az megírom e cikket. A kollégiumban korábban még nem is jártam. Kívülről nem is tűnik fel, hogy a gyülekezeti terem fölött még 3 szint található! A kollégium nagyon ügyes építkezést. Az eredmény magáért beszél. Bárcsak máshol az országban is ilyen jó kezekben lennének a dolgok Köszönjük! Bakó Csaba, presbiter K A R Á C S O N Y I K Ö N Y V V Á S Á R N o v e m b e r t ő l Karácsony előtt sokat gondolkodunk, hogy mit is lehetne venni a másiknak. Egy meleg pulcsit? Egy bögrét? Egy divatos wellness hétvégét? Sokféle ötlet eszünkbe jut Nem könnyű igazán eltalálni, hogy mire van szüksége a másiknak, mi az, aminek igazán örül Maradandó és lelki értelemben is értékes ajándék keresésekor látogassunk el a könyvasztalhoz. A keresztény könyvek a szépirodalomhoz képest azzal a hatalmas többlettel is rendelkeznek, hogy Istenről szólnak. Gyakorlatias módon próbálják megragadni azt, hogy hogyan is élhetünk olyan életet, amit érdemes élni, amit Isten nekünk szán. Nagyon sok ember került közelebb Istenhez, erősödött meg a hite azáltal, hogy kinyitott egy könyvet. A könyvasztalon sok-sok olyan könyv található, melyet szívből ajánlunk olvasásra. Több közülük pedig karácsonyi ajándéknak is kiváló. Jöjjenek, nézzék meg a könyveket. Szívesen mondunk pár szót, ajánlunk ajándéknak valót 13

14 H í r e k, e g y e b e k A z E g y h á z k ö z s é g f e n n t a r t á s a, a d a k o z á s i l e h e t ő s é g e k T á j é k o z t a t á s Többen kérték, hogy írjunk világosan az egyes adakozási formákról, azaz milyen módon támogathatjuk Egyházközségünket, fejezhetjük ki Isten iránti hálánkat, hova tartozásunkat? Most elsődlegesen az EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉKRÓL írunk, de röviden bemutatjuk, hogy az Isten dicsőségére történő adakozást és a céladomány lehetőségét is. Templomunk vagy nagytermünk fűtése, világítása, teszik lehetővé hogy istentiszteletünk, gyermek és felnőtt Református Egyház törvénye alapján az válik ezáltal teljes jogú, (szavazásra is jogosult) egyháztaggá. Azért kell névre bibliaóráink kellemes, otthonos légkörben legyenek szólóan befizetni, mert az egyházi törvény alapján csak az megtarthatók. Ha valamelyik egyháztag a szívét szeretné kiönteni lelkipásztor úrnak, ezt a szépen berendezett, télen fűtött lelkipásztori irodában teheti meg. jogosult a gyülekezet életében döntést hozni, aki anyagilag támogatja. Ezért szükséges az, hogy legalább részben az irodában adakozzunk, és ne csak a Sok kiégett villanykörte pótlása, perselybe dobjunk pénzt, hiszen amúgy elromlott zárak gyors cseréje, lehetetlen megállapítani, hogy ki számít rendszeres takarítás szükséges jó egyháztagnak. (A névvel adakozás közérzetünkhöz, az ékes rendhez. ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a Minderre a költségre az templomban felolvasásra fognak kerülni egyházfenntartói járulékból telik. A Református Egyház központilag erre név szerint az adományok. Nem helyes a szószékről az adakozók nevét felolvasni, nem ad (és nem is tudna miből adni, még akkor sem, ha ennek régi hisz a gyülekezetek alapvetően hagyománya van ) önfenntartóak, a gyülekezet saját tagjai biztosítják a Az egyházfenntartói járulékon kívül lehetőség működés feltételeit). A fenntartói járulék mértéke, van Isten dicsőségére is adakozni, illetve (minimuma) a Református Egyház törvénye szerint az egyháztag éves jövedelmének 1 %-a. (Ez nem keverendő össze az adóbevallás során adható 1%-kal, amit nem a gyülekezetünk, hanem a Református Egyház kap meg.) Ha ezt az 1%-ot kiszámoljuk, felnőtt dolgozó esetében nem kevesebb, mint évi 7000 Ft, nyugdíjas esetében évi 3000 Ft. Még nem kereső diák, vagy éppen munkanélküli esetében céladományként is pénzt befizetni (céladomány lehet például: hittantáborra, árvízkárosultakra, csendeshétvégére szóló célzott befizetés). Ennek az az előnye is megvan, hogy bizonyos feltételek mellett a jövedelemadóból az adomány 30-35%-a levonható, vagyis mondjuk évi 30 ezer Ft befizetése után kb. 10 ezret vissza lehet igényelni. (Minderről hamarosan készül egy tájékoztató, melyet a jogi természetesen minden e címen befizetett akár legkisebb bizottság a hivatalban rendelkezésre bocsát minden összeg is megfelel az előírásnak. Hogyan fizethetünk egyházfenntartói járulékot? érdeklődőnek.) Végül: továbbra is fennáll a perselybe dobás Elsősorban személyesen az egyházi irodában hétfőtőlpéntekig lehetősége, ha teljesen névtelenül szeretnénk délelőtt 9-12 óráig, illetve minden vasárnap 9 - ¾10-ig, illetve istentisztelet után 12 óráig. Befizethetjük összegyűjtve egy összegben egy évre, de akár több részletben is. Ez az adományforma névre szól, azaz, aki gyülekezetünket támogatni. Elődeink áldozatvállalásai vitték át a Református Egyházat történelmünk legnehezebb korszakain, ma rajtunk a sor, hogy alázatosan, és hálából mi is ezt tegyük. befizette, vagy akinek a nevére szólóan befizetik, a 14

15 H í r e k, e g y e b e k Felnőttkonfirmáció, Istentisztelet után. Aki elmúlt már idős ahhoz, hogy a éves korosztállyal konfirmáljon, annak lehetősége van felnőttekkel együtt konfármációi előkészítőn részt venni. Az alkalmakat Balogh Tamás lelkipásztor tartja. Jelentkezéseket továbbra is várjuk. Ünnepi köszöntés, búcsúztatás: Gulyás László nagytiszteletű úrnak szeretnénk megköszönni azt a 9 hónapot, melyet gyülekezetünkben szolgált helyettes lelkészként. A búcsúztatóra én délutáni szeretetvendégség keretében kerül sor. Az elvállás nem végleges, Laci bácsit a jövőben is láthatjuk majd egy-egy alkalommal nálunk szolgálni. Kedves Szülők! Az óvodai és iskolai hitoktatás beindult. Hitoktatóink már leegyeztették a hittan órák időpontját. Kérjük, bátran keressék a lehetőséget és jelentkezzenek hitoktatásra. Felvételizni szándékozó gyerekeknek a Református Líceum előkészítő foglalkozásokat tart novemberben, decemberben és januárban. Gyülekezeti információs levelezőlista: már gyűlnek az címek a gyülekezeti levelező listához. Aki szeretné, hogy ben rendszeresen tájékoztassuk a programokról, program változásokról, szolgálati lehetőségekről, az írjon egy rövid t az címre. (Akik már megtették, kérjük, írjanak egy újabb mailt, hogy aktuális-e az címük). A listára csak mi fogunk leveleket küldeni, melyek a gyülekezet hitéletéhez kapcsolódóak. (Politikai és egyéb nem hitéleti tárgyú levelet nem küldünk. A leiratkozás pedig igény szerint bármikor lehetséges.) A lista hamarosan beindul. F Ő B B G Y Ü L E K E Z E T I A L K A L M A K Istentisztelet: vasárnap 10:00 (templom) Gyermekistentisztelet: vasárnap 10:00 (gyülekezeti és ifjúsági terem) Ifjúsági körök: szenior ifi (19+) péntek 19:00 (ifjúsági terem) IFI klub (18-19) szombat 17:30 (ifjúsági terem) junior ifi (15-17) szombat 10:00 (ifjúsági terem) KÉSZ ifi (frissen konfirmáltak) péntek 16:00 (Líceum) Gyülekezeti bibliaóra: szerda 18:00 (gyülekezeti terem) Ifjú házasok köre: minden hónap második vasárnapja 16:00 (gyülekezeti terem) Baba-mama kör: csütörtök 9:00-13:00 (ifjúsági terem) Gyermekkonfirmáció: pénteken ½ 4 kiscsoport, vasárnap reggel 9 órakor a nagyok. Felnőttkonfirmáció: elindult Istentisztelet után. Jelentkezéseket továbbra is várjuk. Kék kereszt Biblia kör: csütörtök 18:00 (gyülekezeti terem) Női Biblia óra: kedd 16:00 (iroda) Házi bibliakörök: a házi bibliakörök szeretettel várják az érdeklődőket. Bárki csatlakozhat. A csoportok vezetői: Egri Éva (városközpont - Szent János u.), Bak János és felesége (alvég - Lovarda u.), Weidl Tamás és Trixi (alvég Tavaszmező u.), Gémesi Kinga (Isaszegi út) és Csákai Gyula (városközpont Bajcsy Zs. u). Érdeklődni a lelkészhivatalban vagy a vezetőknél lehet (elérhetőségük a hivatalban megkapható). Az alkalmakra mindenkit sok szeretettel várunk! Bővebben érdeklődhet a es számon. Az ifjúsági körökre várunk minden lekonfirmált fiatalt; bővebb információ telefonon vagy személyesen a könyvasztalnál.!!! A hivatali nyitva tartás új ideje: hétköznap 9-12, vasárnap istentisztelet előtt és után. Szombaton zárva.!!! I m p r e s s z u m REFORMÁCIÓI KÖSZÖNTŐ a Gödöllői Református Egyházközség Híradó -jának ünnepi kiadása Reformáció Felelős kiadó: Balogh Tamás lelkipásztor Főszerkesztő, designer: Bakó Csaba Szerkesztők: Bak Gábor (tördelés), Dányi Krisztián, dr. Tóth Zoltán Megjelent: 500 példányban (a Kommunikációs bizottság gondozásában) 15

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Beteg gyerekek felhőtlen rallyzása

Beteg gyerekek felhőtlen rallyzása Igaz, hogy az idén már két OB versenyen is túl van a Bakó Team csapata, de azért számunkra a felejthetetlen élményt mégis egy Debrecenben megtartott körverseny nyújtotta. A debreceni Gázvezeték utcai salakpályán

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2012.

Missziói Munkaterv 2012. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen 2Péter 3,9 Missziói Munkaterv 2012.

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Youth Volleyball Festival

Youth Volleyball Festival 2016 Youth Volleyball Festival 17 23 July 2016 Kaposvár, Hungary Youth Volleyball Festival HUNGARY KAPOSVÁR 2016 17-23 JULY www.youthvolleyballfestival.org 2016 ÜDVÖZLÜNK minden sportbarátot az INTERSPORT

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Királyhelmeci Szövétnek

Királyhelmeci Szövétnek Királyhelmeci Szövétnek Reformáció A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2005/3 A reformáció hónapjában sokaknak eszébe jut a felekezeti hovatartozásuk. Büszkén vallják, hogy

Részletesebben

Az eljövendőt keressük!

Az eljövendőt keressük! Az eljövendőt keressük! Lelkészi jelentés a 2013. évről Lelkészi jelentés a 2013-évről Elhangzott a Budavári Evangélikus Egyházközség képviselő-testületi gyűlésén 2014. április 1-én Az elmúlt év igéje

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

4/2010. számú körlevél. GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.

4/2010. számú körlevél. GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te. 4/2010. számú körlevél GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ Fontos tudnivalók: Mint minden évben, idén is lesz nyári szünet.

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

A TÁBOROZÓ GYERMEKEK HITRE JUTÁSÁÉRT!

A TÁBOROZÓ GYERMEKEK HITRE JUTÁSÁÉRT! HÁRMASBAN A TÁBOROZÓ GYERMEKEK HITRE JUTÁSÁÉRT! TÁBORSZEMINÁRIUM Budafok, VISZ - KONFERENCIA, 2011. március 26. MÁTÉ 4, 12. (Kis lapok osztása a táborszeminárium résztvevőinek.) Írj fel 2 számot! 1. Évente

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon CE csendesnap Kolozsvár, 2016. április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A Libanoni CE a CEVSz-ben Raffi Messerlian lelkész a CEVSz választmányi tagja.

Részletesebben

Megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat Programtervezet 2015/2016 TANÉV

Megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat Programtervezet 2015/2016 TANÉV Megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat Programtervezet 2015/2016 TANÉV Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér Helyszín: NYÍR Pláza első emelet Önkéntesség, nemzetközi ifjúsági cserék, kiállítások,

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak közösségi szolgálata

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak közösségi szolgálata A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak közösségi szolgálata Bevezetés A szociális kompetenciafejlesztés iskolai lehetőségeinek rövid elméleti áttekintését, majd az iskolán belüli közösségi

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a ös tanévben

Hitéleti alkalmaink a ös tanévben Hitéleti alkalmaink a 2014-2015-ös tanévben Intézményünk vezérigéje a 2014-2015-ös tanévben: Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. /Az új tanév első

Részletesebben

Finnországi beszámoló 2011.10.24. - 2011.11.7.

Finnországi beszámoló 2011.10.24. - 2011.11.7. Finnországi beszámoló 2011.10.24. - 2011.11.7. 2011.10.24. hétfő Ma reggel 9:00-kor a Kőbánya-Kispest 200E buszmegállójában találkoztuk. Felszálltunk a buszra és elindultunk a Liszt Ferenc (Ferihegy) reptér

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben