A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŐKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŐKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008."

Átírás

1 A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŐKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008.

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS... 5 I. 1. JOGSZABÁLYI ÉS KORMÁNYZATI TENDENCIÁK... 5 I. 2. A JOGSZABÁLYOK ÉS KORMÁNYZATI TENDENCIÁK KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVET MEGHATÁROZÓ TARTALMAI:... 6 I A közoktatási törvény módosítása... 6 I A Kormány programja... 7 I A évi költségvetési törvény... 7 I A helyi önkormányzati tervezés... 8 I A közoktatási törvényt módosító évi LXXXVII. tv II. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEMUTATÁSA II. 1. JOGI HÁTTÉR II. 2. MEGALAKULÁSA, ALAPADATOK II. 3. TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSBAN VÁLLALT KÖZOKTATÁSI FELADATOK III. HELYZETELEMZÉS III. 1. A KISTÉRSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE III Gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete III Foglalkoztatottság...13 III Munkanélküliség...13 III Mőszaki infrastruktúra...16 III Mezıgazdaság...18 III A kistérség településszerkezete és közlekedési viszonyai III Demográfiai tendenciák a kistérségben III. 2. A KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA A KISTÉRSÉGBEN III Óvodai feladatellátás intézményi és szervezeti keretei a kistérségben: III Kötelezı feladatellátás biztosításának módja, formája...24 III Kötelezı felvételt biztosító intézmények köre és azok körzethatárai...28 III Intézményi struktúra, férıhelyek, csoportlétszámok, kihasználtsági mutatók...29 III Az intézmények humánerıforrási, infrastrukturális és tárgyi feltételrendszerének jellemzıi...31 III Az óvodás korú sajátos nevelési igényő gyermekek ellátása...35 III A nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés biztosítása a kistérségben...35 III Bejáró gyermekek ellátása és az utazási feltételek...35 III Általános iskolai feladatellátás intézményi és szervezeti keretei a kistérségben: III Kötelezı feladatellátás biztosításának módja, formája,...38 III Kötelezı felvételt biztosító intézmények köre és körzethatáraik...42 III Intézményi struktúra, férıhelyek, osztálylétszámok, kihasználtsági mutatók...44 III Az intézmények humánerıforrási, infrastrukturális és tárgyi feltételrendszerének jellemzıi...45 III Az iskoláskorú sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése-oktatása...48 III Nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés-oktatás biztosítása a kistérségben...50 III Bejáró tanulók ellátása és az utazási feltételek...50 III Középfokú oktatás biztosításának intézményi és szervezeti keretei a kistérségben: III Feladatellátás biztosításának módja, formája...52 (1) II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola...52 (2) Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium...52 III Intézményi struktúra, férıhelyek, osztálylétszámok, kihasználtsági mutatók...53 III Az intézmények humánerıforrási, infrastrukturális és tárgyi feltételrendszerének jellemzıi...54 III Az iskoláskorú sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése-oktatása...54 III Nemzeti és etnikai nevelés-oktatás biztosítása a kistérségben...54 III Bejáró tanulók és utazási feltételeik...55 III Diákotthon és kollégiumi ellátás III Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás III Pedagógiai szakszolgáltatások biztosítása III Ellátott szakszolgálati feladatok, a feladatellátás módja, formája

3 (1) Nevelési tanácsadás...56 (2) Logopédia...57 III Egyéb a kistérségben ellátott közoktatási feladatok biztosítása: III Pedagógiai szakmai szolgáltatások biztosítása...58 III Alapfokú mővészetoktatás biztosításának körülményei...60 III Munkaerı-gazdálkodási rendszer...60 III Helyettesítési-rendszer...60 III Felnıttoktatás és képzés...60 III Iskolabusz-szolgáltatás rendszere...61 III Nem állami, nem önkormányzati fenntartókkal történı együttmőködés módjai III Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés III Óvodai helyzetkép...62 (1) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető óvodások...62 (2) Sajátos nevelési igényő óvodások...62 (3) Óvodás korú, óvodába nem járó gyermekek...63 III Általános iskolai helyzetkép...64 (1) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető általános iskolások...64 (2) Sajátos nevelési igényő általános iskolások...64 III Az adatszolgáltatás és a statisztikai adatok pontatlansága...65 III A tanulók várható létszáma a kistérségben...66 III A Szécsényi Modell: Gyermekesély Program...67 (1) Korai képességgondozás...68 (2) Oktatásfejlesztés...68 (3) Ifjúságfejlesztés...69 (4) Információs társadalom...69 (5) Közösségfejlesztés...69 (6) Egészségügy...70 (7) Foglalkoztatás, a szülık munkavállalási esélyeinek javítása...70 (8) A családokat segítı és a gyermekjóléttel foglalkozók együttmőködésének fejlesztése...70 (9) Kiegészítı források keresése...70 III Közoktatási kistérségi térszerkezet III A közoktatási szempontú kistérségi térszerkezet meghatározása...71 III Javasolt kistérségi térszerkezet...71 (1) 1. mikrotérség...71 (2) 2. mikrotérség...71 (3) 3. mikrotérség...72 (4) 4. mikrotérség...72 (5) Migráció...72 III A tanulólétszám településenkénti alakulása az NFT2 fejlesztési periódusban ( )72 III Mikrotérség III Mikrotérség III Mikrotérség III Mikrotérség III Összefoglalás IV. A KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS TERÉN MEGFOGALMAZOTT SZERVEZÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK A KISTÉRSÉGBEN IV. 1. FEJLESZTÉSI CÉLOK, IRÁNYOK, PRIORITÁSOK IV. 2. AZ INTÉZMÉNYRENDSZER MŐKÖDTETÉSÉVEL, FENNTARTÁSÁVAL, FEJLESZTÉSÉVEL (INFRASTRUKTURÁLIS ÉS TARTALMI) ÖSSZEFÜGGİ ELKÉPZELÉSEK IV Célok és feladatok településenkénti bontásban...77 (1) Endrefalva...77 (2) Hollókı...78 (3) Ludányhalászi...79 (4) Magyargéc...80 (5) Nagylóc...81 (6) Nógrádmegyer...83 (7) Nógrádsipek...84 (8) Nógrádszakál...84 (9) Piliny...85 (10) Rimóc

4 (11) Szécsény...87 (12) Szécsényfelfalu...90 (13) Varsány...93 IV Az infrastruktúra-fejlesztés irányai...94 IV Pedagógiai szakszolgálat...95 IV Irányítási munkaszervezeti fejlesztés...95 IV. 3. AZ INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTSZERVEZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGİ ELKÉPZELÉSEK Általános szempontok és rendezıelvek:...96 IV. 4. KISTÉRSÉGI PEDAGÓGIAI INNOVÁCIÓ IV Az új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) operatív programjai IV Kiemelten fontos törekvések (1) A kompetencia alapú oktatás mind teljesebb elterjesztése, bevezetése a kistérség közoktatási intézményeiben (2) Esélyegyenlıség biztosítása (3) Kulcskompetenciák megerısítése és fejlesztése (4) Átjárhatóság (5) Korszerő információs technológia az oktatásban (6) Pedagógiai kultúraváltás (7) Kistérségi mérés-értékelés (8) Pályázatokon való részvétel IV. 5. KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. 6. A FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE, ESZKÖZRENDSZERE V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: AZ INTÉZKEDÉSI TERV ELFOGADÁSÁVAL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, FELÜLVIZSGÁLATÁVAL, NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK V. 1. AZ INTÉZKEDÉSI TERV ÖSSZHANGJA A HELYI ÉS MEGYEI SZINTŐ TERVEZÉSSEL V. 2. ELFOGADÁS V. 3. ÉRTÉKELÉS, FELÜLVIZSGÁLAT V. 4. MÓDOSÍTÁS V. 5. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK MÓDJA, ELHELYEZÉSE VI. MELLÉKLETEK VI. 1. A LAKÓNÉPESSÉG ALAKULÁSA VI. 2. NÉPSŐRŐSÉG VI. 3. TERMÉSZETES SZAPORODÁS-FOGYÁS VI. 4. NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK VI NAPON TÚL NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK VI. 6. AZ INTÉZMÉNYEK MUTATÓI AZ ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉSHEZ VI. 7. A KORCSOPORTOK NÉPESSÉGELİRESZÁMÍTÁSI MUTATÓI A KISTÉRSÉGBEN VI. 8. A KORCSOPORTOK NÉPESSÉGELİRESZÁMÍTÁSI MUTATÓI NÓGRÁD MEGYÉBEN VI. 9. A TANULÓK NÉPESSÉGELİRESZÁMÍTÁSI MUTATÓI A KISTÉRSÉGBEN VI. 10. A TANULÓK NÉPESSÉGELİRESZÁMÍTÁSI MUTATÓI NÓGRÁD MEGYÉBEN

5 I. BEVEZETÉS A Szécsényi Kistérség érvényben lévı közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálatára 2007 tavaszán a Társulás megbízásából került sor. Az intézkedési terv felülvizsgálatát az indokolja, hogy a kistérség közoktatási szerepkörei és feladat-ellátási feladatai folyamatosan növekednek, míg a települési önkormányzatok intézményfenntartó képessége illetve ehhez szükséges forrásai csökkennek. Ez új intézmény mőködtetési megoldások keresésére ösztönöz. Az aktualizált intézkedési terv nem ismételte meg az eredeti intézkedési terv azon részeit, amelyek vonatkozásában érdemi változások nem következtek be, ezekhez csak kiegészítéseket kapcsolt (az aktualizálás az eredeti terv értelemszerő részeivel érvényes). Az intézkedési terv felülvizsgálatának eredményeként készült évi kiegészítés a jogszabályi változásokat és finanszírozási formákat figyelembe vevı kistérségi közoktatási szerkezet formálásához ad alternatívákat. A évi költségvetési törvény értelmében a többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatásának további feltétele, hogy a többcélú kistérségi társulás legkésıbb szeptember 1.-ig fogadja el a Közokt. tv. 85. (4) bekezdése szerinti önálló intézkedési tervét, mely a közoktatási feladatok ellátásában részt vevı településenkénti bontásban tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell. Ennek okán készített jelen intézkedési terv összefoglalja és aktualizálja a 2006-ban készült eredeti és 2007-ben felülvizsgált intézkedési tervet kiegészítve a megfelelı részeket a települések saját adataival, koncepcióival. I. 1. JOGSZABÁLYI ÉS KORMÁNYZATI TENDENCIÁK A többcélú kistérségi társulások évi normatív mőködési támogatásáról szóló 5/2005. (I. 19.), majd a évi ösztönzésrıl és a modellkísérletek támogatásáról szóló 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet is a közoktatási feladatokra vonatkozó kistérségi intézkedési terv készítését rendelte el a többcélú kistérségi társulásoknak. A Szécsényi Kistérség intézkedési tervének elfogadása óta ugyan csak bı egy év telt el, a célok és feladatok átgondolása, a terv kiegészítése több tényezı miatt is aktuálissá vált: - Az érvényben lévı terv a célok és feladatok megvalósításához nem rendel idıbeni ütemezést. Célszerő a jelen intézkedési tervet 2007 során olyan idıszakban (legkésıbb április 30-ig) ismételten áttekinteni és úgy módosítani, hogy az intézkedési terv végrehajtása során az abban foglaltak a tanévhez igazodó rendben legyenek végrehajthatóak és kiszámíthatóságot, folyamatosságot biztosítsanak a tanévi tervezéshez. - Az intézkedési terv aktualizálását indokolja továbbá, hogy o a október 1-jei önkormányzati választások eredményeként október folyamán valamennyi településen megalakultak az új önkormányzati testületek, amelyek a fentiek tekintetében új elhatározásokat, koncepciókat is megfogalmazhatnak; 5

6 o az eltelt idıszakban érdemi változtatásokat hajtott végre az Országgyőlés a közoktatási törvény (Kt.) jelentıs módosításaival o 2006-ban nyilvánosságra került Kormány programja a korábbiaknál következetesebben érdemi struktúraváltásokat irányoz elı a közoktatás területén is; o a 2006 decemberében kihirdetett évi költségvetési törvény és annak mellékletei pedig olyan finanszírozási formákat jelenítenek meg, amelyek érdemi felülvizsgálatra kényszerítik az önkormányzatokat a közoktatási feladat-ellátásuk tekintetében; o Az Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) keretében folyamatosan új pályázatok íródnak ki a közoktatás számára; 2007 elsı felében már várhatók az Új Magyarország Fejlesztési Terv elsı pályázati kiírásai. Fontos, hogy a pályázati források lehívása a kistérség közoktatási stratégiája mentén megvalósuló koncepcionális fejlesztésekre alapozottan történjen. I. 2. A jogszabályok és kormányzati tendenciák kistérségi közoktatási intézkedési tervet meghatározó tartalmai: I A közoktatási törvény módosítása A Kt. 85. (4) bekezdésének módosítása újrafogalmazta a helyi önkormányzatok intézkedési terve elkészítésével kapcsolatos kötelezettséget. Kt. 85. (4) A helyi önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-elıkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és -fejlesztési tervet (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) készíteni. Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a kötelezı feladatait milyen módon látja el, milyen nem kötelezı feladatokat kíván a helyi önkormányzat ellátni, tartalmaznia kell továbbá az intézményrendszer mőködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggı elképzeléseket, az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell a gyermekek, tanulók esélyegyenlıségét szolgáló intézkedéseket. Nem kell a helyi önkormányzatnak intézkedési tervet készítenie, ha tagja a többcélú kistérségi társulásnak, feltéve, hogy a többcélú kistérségi társulás önálló intézkedési terve települések szerinti bontásban tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell. 6

7 I A Kormány programja A Kormány programja a jelenlegi kormányzati ciklus idıtartamára tovább pontosítja a fenti intézkedésekkel megcélzott kívánatos tendenciákat. Erısíteni fogjuk a tizenkét évfolyamos, egységes pedagógiai programot megvalósító iskolák elterjedését a kistérségi, illetve a települési iskolák közti együttmőködés, társulás, valamint az egységes iskolák támogatásával Ösztönözzük a többcélú intézmények, így a gimnázium, szakközépiskola, szakiskola feladatait ellátó iskolák mőködtetését. Folytatjuk a kistérségi közoktatási feladatellátás további fejlesztését, hogy minden tanuló számára megvalósuljon a színvonalas közoktatáshoz való hozzáférés lehetısége. Kiemelt figyelmet fordítunk a kistérségi közoktatási együttmőködésre, az intézmény-fenntartói társulás kistérségi formában történı megvalósulására. Ennek érdekében támogatjuk, hogy a kistérségi társulások vegyék át a fenntartói jogok gyakorlását. A kistérségi társulásba kerüljenek be a középiskolák és az általános iskolák Ne lehessen támogatni azt a társulást, ahol nem a kistérség a fenntartó. A szolgáltatás igénybevételéhez, ahol ez indokolt, megszervezzük az iskola szolgáltatásainak idırendjéhez illeszkedı regionális szinten szervezett közösségibusz- vagy iskolabusz-hálózatot. I A évi költségvetési törvény A évi költségvetési törvény teljesen új finanszírozási hátteret biztosít a korábbiakhoz képest. A jelenlegi normatívák szerinti közoktatási finanszírozási rendszert a normatívák tulajdonképpeni változatlanul hagyásával mindössze további 8 hónapig, azaz a jelenlegi tanév végéig tartja fent, és a 2007/2008-as tanév kezdetétıl új típusú támogatási rendszert léptet érvénybe, amely önmagában (a többcélú kistérségi és egyéb társulási formák támogatása nélkül) mintegy %-os forráscsökkenéssel járhat az intézmény egyedi adottságaitól, évfolyamai számától, a tanulócsoportok létszámától, az 1 tanulóra jutó pedagógustól, illetve ellátandó óraszámtól függıen (ld. a törvényjavaslat 3. számú mellékletének 15. pontját /Közoktatási alaphozzájárulások/, valamint az itteni Kiegészítı szabályok 10/f pontját). Több eddig preferált ellátási forma kiemelt támogatása megszőnik (lásd a törvényjavaslat 3. számú mellékletének 16. pontját /Közoktatási kiegészítı hozzájárulások/, valamint az itteni Kiegészítı szabályok 10/f pontját). Növeli a társulásos formák, fıleg a többcélú kistérségi társulási formák kiegészítı és ösztönzı támogatását, illetve ezen 7

8 belül is a létrejövı egységes évfolyamos iskolák támogatását, sıt még fokozottabban támogatja, ha ezek keretében pedagógiai szakszolgálati ellátás is megvalósul (ld. a törvényjavaslat 8. számú melléklete IV. fejezetének pontját). I A helyi önkormányzati tervezés A helyi önkormányzatoknak ciklusprogramjuk és éves költségvetési koncepciójuk megfogalmazásakor további fontos szempontokat kellett figyelembe venniük, ami alapvetıen érintheti közoktatási feladataik ellátását is. A helyi önkormányzatok a évi költségvetési törvény mellékleteibıl levezethetıen a korábbi évekénél számottevıen kisebb központi költségvetési forráshoz jutnak összességében is. A közoktatási feladat-ellátási struktúra változtatása nélkül a ciklus folyamán várhatóan évrıl évre növekednének a változatlan rendszerő ellátás fajlagos és abszolút költségei egyaránt. Az európai uniós pályázati támogatások, a térségi területfejlesztési támogatások, az egyes ellátórendszeri szakmai innovációs pályázati támogatások önerejéhez csökkenı központi költségvetési támogatás mellett is meg kell teremteni az önerı fedezetét. A közoktatási törvény legújabb módosításai (együtt értelmezve a Munka Törvény-könyvével, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénnyel (Kjt-vel) és a mindenkori költségvetési törvénnyel) a közoktatási intézmények irányítását olyan különleges szakértelmet igénylı feladatokkal terhelik meg, amelyekre kis intézmények vezetése nem tud felkészülni, valamint munkaidı-gazdálkodása miatt azok elvégzésérıl jobbára gondoskodni sem tud. Az állampolgári közösségekbıl vélhetıen nagyobb ellenállást vált ki a település egész helyi társadalmát érintı fejlesztések elmaradása, mint az ellátó rendszerek hasznot is hozó átalakítása. I A közoktatási törvényt módosító évi LXXXVII. tv. A Kt. 16. (6)-(8) bekezdéssel egészült ki, melybıl a kistérségi mőködést különösen érinti: (7) A helyi önkormányzat, ill. társulási megállapodás alapján a többcélú kistérségi társulás a fenntartásában lévı közoktatási intézmények tekintetében munkaerı-gazdálkodási rendszert mőködtet, mely rendszernek részelemei a munkaerı közös foglalkoztatása, meghatározott feladatoknak állandó helyettesítési rendszer útján, ill. utazó szakemberhálózat igénybevételével történı megoldása. (8) A munkaerı-gazdálkodásba bevonhatók a nevelı és oktató munkához kapcsolódó nem közoktatási feladatot ellátó intézmények. 8

9 A Közoktatási törvény (Kt.) 35. (9) módosítása értelmében a pályaválasztási tanácsadás a munkaerı-piaci tanácsadással közösen is megszervezhetı. A Kt. 53. módosítása lehetıvé teszi, hogy több közoktatási intézmény közösen lásson el napközis ill. tanulószobai feladatokat. A Kt. 82. (6)-(10) szabályozza és részletezi nem állami, nem helyi önkormányzati intézmények oktatási feladatellátásba bevonásának kereteit. A Kt. 89. (9)-(12) bekezdéssel egészült ki, mely szerint (9) A közoktatási intézményt fenntartó többcélú kistérségi társulás a közoktatással összefüggı döntései elıkészítésére közoktatási társulási bizottságot hoz létre. (10) A közoktatási intézményt fenntartó többcélú kistérségi társulás a közoktatással összefüggı tevékenységet olyan település tekintetében is elláthatja, amely nem tagja a társulásnak. (11) A (10) bekezdés kérdéseiben a társulási tanács határoz. (12) A hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való részvétel feltétele, hogy a kistérségi intézkedési terv tartalmazza a gyermekek, tanulók esélyegyenlıségét szolgáló intézkedéseket. A Kt. 89/B. (1) törvénymódosítás megteremti a szakképzés regionális szintő megszervezését önkéntes társulások létrehozásával. A fenti szempontokat érvényesítı aktualizálást követıen a kistérségi intézkedési terv hatálya kiterjed közvetlenül a Szécsényi kistérség területén található települési önkormányzatokra, valamint közösen ellátott feladatok esetén a feladatellátást végzı önkormányzati társulásokra és azok munkaszervezetére és intézményeire. Az aktualizált intézkedési tervet egyeztetni szükséges a Nógrád Megyei Önkormányzattal, mint Szécsény városban szakképzı intézményt fenntartó önkormányzattal, valamint esetenként olyan - intézménymőködtetési feladatok átvállalására vállalkozó - nem önkormányzati fenntartókkal is, amelyek a kistérségi intézkedési terv megfelelı végrehajtásában befolyásoló szereppel bírhatnak. 9

10 II. II. 1. A többcélú kistérségi társulás bemutatása Jogi háttér Szécsény kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. sz. 41. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv. alapján - abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, a kistérségi társulás intézményesítése érdekében az önkormányzatok a megállapodás keretében történı együttmőködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerő és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb színtő ellátást és szolgáltatást, valamint a kistérségek összehangolt fejlesztésének elımozdítása érdekében, önkormányzati testületeik döntése alapján a február 7-én társulási megállapodást kötöttek. II. 2. Megalakulása, alapadatok. A Szécsényi Kistérségben mőködı települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkezı társulást hoztak létre (a továbbiakban: kistérségi társulás) a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, valamint a településfejlesztés összehangolására. A Társulás neve: Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás). A Társulás határozatlan idıre jön létre. A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. A Társulás székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi u. 84. Alapítás éve: 2005 Alapító, fenntartó és felügyeleti szerve: Szécsény város képviselı-testülete 3170 Szécsény Rákóczi út 84. Endrefalva község képviselı-testülete 3165 Endrefalva Besztercebánya út 53. Hollókı község képviselı-testülete 3176 Hollókı Kossuth út 74. Ludányhalászi község képviselı-testülete 3188 Ludányhalászi Rákóczi út 69. Magyargéc község képviselı-testülete 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75. Nagylóc község képviselı-testülete 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Nógrádmegyer község képviselı-testülete 3132 Nógrádmegyer, Petıfi út 79. Nógrádsipek község képviselı-testülete 3179 Nógrádsipek, Jókai út 4. Nógrádszakál község képviselı-testülete 3187 Nógrádszakál, Madách út 19. Piliny község képviselı-testülete 3134 Piliny, Losonci út 25. Rimóc község képviselı-testülete 3177 Rimóc, Madách I. tér 1. Szécsényfelfalu község képviselı-testülete 3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 30. Varsány község képviselı-testülete 3178 Varsány, Rákóczi út 1. 10

11 II. 3. Társulási megállapodásban vállalt közoktatási feladatok 1. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott feladatok ezen többcélú társulás keretében történı ellátását az önkormányzatok vállalják. 2. A társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartóiirányítási feladataival összefüggésben: o összehangolja a közoktatási terveket, o a pedagógiai szakszolgálati tevékenységek közül megszervezi: a nevelési tanácsadást, logopédiai ellátást. o elıkészíti a közoktatási megállapodásokat, o az óvodai nevelésben a gyermekek ellátási kötelezettségeit is figyelembe vevı megoldásokat dolgoz ki. o a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb mőködtetése érdekében közös alapfokú oktatási, pedagógiai és nevelési terveket készít a kistérségre vonatkozóan, meghatározva a kistérség oktatási, fejlesztési irányait térségi tervezéssel, a térségi tervek alapján szervezi a térségben a hatékony és a kor követelményeinek megfelelı oktatást. 3. Információs hálózatot mőködtet, mellyel a helyben szokásos módon információt nyújt a társult önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén mőködı intézményeknek, (fenntartótól függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményérıl. 4. A szakmai oktatási feladatok hatékony ellátása érdekében központi eszköztárat hozhat létre, és mőködtetheti az eszköztári szolgáltatást. Az eszköztár is elısegíti a hatékony gazdálkodást és mőködtetést. A központi eszköztár létrejötte esetén összehangolja a térség intézményeinek heti / kétheti óraterveit. 5. A társult önkormányzatok intézményei számára a Közoktatási tv. 3. -ában megjelölt feladatkörben pályázatot írhat ki. 6. Mőködteti a kistérségben az óvoda-vezetıi, iskola-igazgatói, óvodaiskolaközi szakmai munkaközösségeket. 7. Szakmai napokat szervez. 8. Szaktanácsadót biztosít, különösen a nevelési tanácsadás és logopédia területén. 9. Kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervez. 10. Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez. 11. Kistérségi minıségbiztosítási, mérési és értékelési rendszert dolgoz ki és mőködtet. 12. Ellátja a társult önkormányzatok esetén a fenntartói törvényességi ellenırzési feladatokat. 13. Szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését, értékelését és ellenırzését. Szakmai tevékenység értékelésére, mérésére közös pályázatokat készít elı és bonyolít le. 14. Közremőködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, összehangolja a kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek biztosítását. 11

12 15. Egyeztetı fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások végrehajtása során a kistérség önkormányzatai közötti esetleges viták elintézésében. 16. Kistérségi közoktatási-nevelési adatbázist hoz létre. 17. Koordinálja és elıkészíti a szükséges intézmény integrációval összefüggı feladatokat, s az ehhez kapcsolódó döntés elıkészítı folyamatokat. 18. Információs hálózatot mőködtet, mellyel a helyben szokásos módon információt nyújt a társult önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén mőködı intézményeknek, a feladatellátás folyamatáról és eredményérıl. 19. A Társulás igény és szükség szerint gondoskodik az óvodai és általános iskolai oktatási intézmények társulási formában történı mőködtetésérıl. 12

13 III. Helyzetelemzés III. 1. A kistérség földrajzi elhelyezkedése A szécsényi kistérség az észak-magyarországi régióban, Nógrád megyében található, a rétsági kistérség kivételével a megye minden statisztikai térségével határos. A kistérség területe 278 km 2, melyen egy város és 12 község található. Ezzel a megye km2-es kiterjedésének 10,9 %-át foglalja magába. A térségközpont Szécsény, mely Salgótarján és Balassagyarmat között, a szlovák magyar határtól és az Ipolytól néhány kilométerre fekszik. Salgótarjántól a megyeszékhelytıl 30, Budapesttıl pedig 100 km-re helyezkedik el a 22-es számú közlekedési út mentén. III III Gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete Foglalkoztatottság A régióban alkalmazásban állók szektorok szerinti megoszlásánál jelentıs ipari túlsúlyt tapasztalhatunk, ami a bányászat, nehézipar, gépipar, üvegiparnak az utóbbi tíz évben történt átalakulások következményeként még megmaradt állapotára vezethetı vissza. A megye gazdasági helyzetét és a fejlıdés lehetıségeit alapvetıen befolyásolja gazdaság-földrajzi fekvése, közlekedési infrastruktúrával való ellátottsága. Nógrád megye a fontosabb gazdasági mutatók (nemzeti jövedelem, az ipari termelés értéke, a mőködı gazdasági szervezetek száma) tekintetében a megyék rangsorában az utolsók között van. A társadalmi és gazdasági folyamatok lényeges hatást gyakorolnak a népesség gazdasági aktivitására, a foglalkoztatási szint alakulására. A KSH II. negyedévi munkaerı-felmérése szerint megyénkben az országos átlagnál alig alacsonyabb az aktivitási arány, miközben a foglalkoztatási ráta 1,5%-kal elmarad, a munkanélküliségi ráta pedig 2%-kal meghaladja az országos mutatót. A mezıgazdaságban dolgozók száma az utolsó két év alatt 8,12%-kal csökkent, míg a fizikai/szellemi arány a 2000 évi 59,84%-ról 2002-ben 62,61%-ra növekedett. A fontosabb gazdasági ágak közül az iparban megközelítıleg 9,3%-al, míg a mezıgazdaságban 8,12%-kal kevesebben dolgoztak A szécsényi kistérség a mezı- és erdıgazdálkodásban még mindig több mint 0,6%-kal haladja meg a megyei átlagot, és 4,8%-kal haladja meg az ipariépítıiparban foglalkoztatottakat, de 5,3%-kal kevesebb személy dolgozik a szolgáltatói szektorban. III Munkanélküliség A kistérségi munkanélküliségi aránynál megállapítható, hogy a legkedvezıbb helyzetben a balassagyarmati, rétsági és pásztói térségek vannak (8,2-9,8%), ezzel 13

14 szemben a bátonyterenyei, salgótarjáni és szécsényi kistérségek kénytelenek a legmagasabb munkanélküliségi arányt (17,8-16,6%-os) elviselni. Az elmúlt 15 év gazdasági folyamatainak következtében különösen a mezıgazdaságban foglalkoztatott nık kerültek nehéz helyzetbe, mert szakma nélkül nem tudtak elhelyezkedni. Problémaként jelentkezett, hogy a körzetben nem létesült ipari park, kezdetleges volt az infrastruktúra, ezért nem volt vonzó a letelepedés sem a belföldi, sem a külföldi vállalkozásoknak. Az apró falvas települések bejáró munkásainak helyzetét nehezítette, hogy az üzemek megszüntették a munkásjáratokat, a nagymérvő munkanélküliség miatt a Volán is csökkentette kihasználatlan járatait A munkanélküliek magas száma azzal is indokolható, hogy a munkavállalók nagy része nem vállalta fel az ingázást, a más régióba való áttelepülést. Sokan még most is abban bíznak, hogy a településükön, vagy annak közelében találnak munkát. A körzetben fı között van az ingázók, illetve a megyén kívüli munkahelyeken, idénymunkán foglalkoztatottak száma, akik általában budapesti építkezéseken találnak 4-5 hónapra munkát. Meg kell jegyezni, hogy a statisztikákban kimutatott munkanélküliségi mutatók nem mindig a valós helyzetet takarják. A munkanélküliként nyilvántartott népesség egy része a kistérségen belül, vagy az ország más területein, esetleg az országhatárokon túl vállal félig legálisan vagy illegálisan munkát. Amellett, hogy a munkanélküliség komoly szociális problémát jelent a kistérségben, azt is meg kell jegyezni, hogy a nagy számban rendelkezésre álló, olcsó munkaerı vonzó szempontot jelenthet befektetık számára, így az új turisztikai vállalkozások újra lehetıségeket nyithatnak meg a munkát keresık között. 14

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terve

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terve Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terve 2008-2013 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9. Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 1 TARTALOM

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ:... 4 HELYZETELEMZÉS... 8 I. ALAPVETİ GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK... 8 II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ:... 4 HELYZETELEMZÉS... 8 I. ALAPVETİ GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK... 8 II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A A TAMÁSI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁS FEJLESZTÉSI TERVE 2007 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ:... 4 HELYZETELEMZÉS... 8 I. ALAPVETİ GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK... 8 II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám: 11993/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 32/312-250, Fax: 32/422-386 polgarmester@salgotarjan.hu J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre A mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése,

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK: 1. ELİSZÓ:... 3 2. A KELET BALATONI KISTRÉSÉG DEMOGRÁFIAI, TELEPÜLÉSSZERKEZETI, FOGLALKOZTATÁSI

Részletesebben

TÁMOP 5.2.3 - KISTÉRSÉGI TÜKÖR. Hevesi kistérség

TÁMOP 5.2.3 - KISTÉRSÉGI TÜKÖR. Hevesi kistérség TÁMOP 5.2.3 - KISTÉRSÉGI TÜKÖR Hevesi kistérség Bevezetés... 2 1. A kistérség általános jellemzése... 4 1.1. Földrajzi elhelyezkedés, településszerkezet és közlekedés... 4 1.2. Lakáshelyzet, lakókörnyezet...

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 I. A közoktatás helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program Mélykút Város Önkormányzat 2013 2018. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013 FELÜLVIZSGÁLVA 2010. MÓDOSÍTVA 2011. Készítette: Konyor Judit Tanügy-igazgatási szakértő Szakértői igazolás

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program Szıc Község Önkormányzata 2014 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...16 Célok...16 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013

RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 RINYAMENTI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008 2013 Készítette: Zsombok Lajos szakértı Sz.i.sz.: 006133-02 2008. június 1 1 Tartalom 1 Tartalom...2 2 Bevezetés...5

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012.

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012. Elkészítésében közremőködtek: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Intézményfenntartói Fıosztálya

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Böhönye Község Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Készítette: Böhönye Község Önkormányzat Képviselı-testületének felkérésére Böhönye Község Szociális és Gyermekjóléti Szociális Központja Készült:

Részletesebben

PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor

PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor 1 PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor 2 3 A tanulmánykötet a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatásával,

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV 2005/2006. 2008/2009.

INTÉZKEDÉSI TERV 2005/2006. 2008/2009. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatainak megszervezéséhez szükséges döntéselőkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve INTÉZKEDÉSI

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készült: a PAKTUM A PARTON! címő TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032 számú Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások címő pályázathoz kapcsolódóan Készítették:

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Egyeztetési változat 2006. október 16. Az Operatív Program a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 2006. augusztus 28-án elfogadott harmadik olvasat

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV POGÁNYVÖLGYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1 Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS 4 2. HELYZETELEMZÉS 10 2.1. Általános helyzetkép... 10 2.1.1. Elızmények... 10 2.1.2 Intézményhálózat...

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 4 2.1. A város társadalmi- gazdasági helyzete...

Részletesebben

Vidékünk a Jövınk Szövetség

Vidékünk a Jövınk Szövetség Vidékünk a Jövınk Szövetség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Vidékünk nem csak İseink öröksége, hanem kölcsön Unokáinktól 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 3 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XV. KERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST FİVÁROS XV. KERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FİVÁROS XV. KERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA (777/2008. (XII. 17.) számú képviselı-testületi határozat) RÁKOSPALOTA - PESTÚJHELY - ÚJPALOTA BUDAPEST FİVÁROS XV.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata... 4 II.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata... 4 II. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezései koncepció feladata... 4 II. Helyzetkép... 5 II. 1. Általános jellemzők... 5

Részletesebben