Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M"

Átírás

1 P nk sd 2010.qxd 5/18/2010 9:40 AM Page 1 Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 6. évfolyam 2. szám május A Budapesti Svábhegyi Református Missziói Egyházközség lapja Lelkipásztori üzenet Pünkösdi erõ Ellenben erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek... ígérte Jézus apostolainak mennybemenetele elõtt az Apostolok Cselekedetei 1:8 szerint. Modern korunk egyik legnagyobb gondja az erõ, az energia kérdése. Hiszen a régi energiakészletek, mint a szén és az olaj kimerülõben vannak, miközben az új, vagy alternatív erõforrások, mint a nap, vagy szélenergia még nem, vagy csak részben képesek kielégíteni az ipar egyre nagyobbra nõtt igényeit. A tudósok és kutatók ezért hatalmas fáradozásokat tesznek, hogy új erõforrásokat találjanak. Az energia utánpótlásának problémája azonban nemcsak anyagi, hanem lelki-szellemi vonatkozásban is érzékelhetõ a világban. Akárhová nézünk, mindenütt megdöbbentõ erkölcsi hanyatlást és gyengeséget látunk, s ez alól az egyház sem kivétel! Nem egy gyülekezet, sok keresztyén család, és számtalan hívõ ember is a megfáradás, az elerõtlenedés állapotában van. Felsorolni sem lehet, hogy mi mindenre nincs erõnk. Nincs energiánk a reggeli csendesség megtar- E számunk tartalmából ÚTRAVALÓ Pünkösdi erõ (Lelkipásztori üzenet) 1 B Kisgyermekes családok hétvégéje 4 Gyülekezeti kirándulás Vas megyében 6 Az elsõ ökumenikus dél-bánsági HÁLÓ találkozó 10 Beszélgetés a torontálvásárhelyi HÁLÓ találkozóról 12 Presbiteri csendesnap 14 B PRESBITERI ÉLETÚT Egy Brüsszelben konfirmált svábhegyi 15 B A HIT EMBEREI A magyarországi változásokra 19 B IFIK OLDALA Ilyenek voltunk 21 B GYEREKEK OLDALA Forgasd a Bibliát és számolj! 26 B BEHARANGOZÓ Gyülekezeti programjaink 27

2 P nk sd 2010.qxd 5/18/2010 9:40 AM Page 2 2 d Örömmondó ÚTRAVALÓ Pünkösd Pünkösd ÚTRAVALÓ Örömmondó d 3 tására, mert kinek van ereje egy fél órával korábban kelni, hogy imádsággal, bibliaolvasással kezdjük a napot? S kinek van ereje vasárnap istentiszteletre jönni? Ha hétvégén nem pihenjük ki magunkat, ha legalább akkor nem pótoljuk be az elmaradt házimunkákat, ha vasárnap nem látogatjuk meg a régen látott távoli rokonokat, akkor feje tetejére áll a családi élet, s mi lesz akkor velünk? Eközben rohamosan nõnek azok a terhek, melyeket a társadalom derékhadának hordozni kell. Ráadásul megsokszorozódtak azok az ingerek, amelyek nap mint nap érnek minket. Annyi környezeti ártalom ér minket testi, lelki, szellemi téren is, hogy sokan eljutnak a hívõ emberek közül is erejük határához, s azt mondják: nem bírom tovább! Baj van a fizikai kondíciónkkal, de a lelki-szellemi ellenálló képességünkkel is. Szellemi immunrendszerünk annyira legyengült, hogy észre sem vesszük mennyire ártalmas mindaz az igénytelen, alantas és agresszív mûsor, amit a legtöbb tévécsatorna zúdít ránk naponta. Belefáradtunk már az igaz, a jó, a szép keresésébe. Vagy kinek van energiája akár csak távolról is nyomon követni a technikai újdonságok arzenáljának állandó bõvülését? Ezekkel kapcsolatban olyan szavak röpködnek naponta az éterben, hogy ha feltámadna egy éve meghalt ismerõsünk nem értené, hogy mirõl beszélünk! Ki gyõzi követni ezt erõvel? Ez az erõhiány azonban egyidõs az emberiséggel. Az általános elgyengülés ugyanis a bûneset következménye. Akkor vesztettük el az élet, az erõ forrását a mindenható Istent, s akkor kezdtünk el a magunk erejére támaszkodva élni. Ezért volt az, hogy amikor Jézus eljött, még a választott nép körében is csupa erõtlenséggel és elesettséggel találkozott. Máté evangélista azt írja Róla, hogy bejárta a városokat és falvakat mind, tanított zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, s gyógyított mindenféle betegséget és erõtlenséget. A világból hiányzó isteni erõ Jézusban érkezett tehát el hozzánk, s ezt Õ annyira nem tartotta meg magának, hogy emberileg alkalmatlan, képzetlen, gyenge tanítványainak ezt az erõt adta, valahányszor kiküldte õket egy-egy szolgálatba, és mennybemenetelekor is ezt ígérte nekik. Pünkösdkor ez a csoda következett be, ez az erõ vált hozzáférhetõvé a Jézusban hívõ tanítványok számára. Úgy lett, ahogy Jézus mondta: erõt kaptak, amikor a Szentlélek eljött hozzájuk. Péter erõt kapott ahhoz, hogy a többezres tömegnek kijelentse: a Názáreti Jézust ártatlanul keresztre szegezték és megölték. Az a Péter mondta ezt, aki pár héttel korábban egy cselédlány elõtt is gyáva volt kiállni Mestere mellett! Mi történt most ezzel a Péterrel, meg a többiekkel? Isten Szentlelke újjászülte, eltöltötte és megerõsítette õket! Erõt kaptak ahhoz, hogy Jézus apostolává, küldöttévé váljanak! Erõt ahhoz, hogy egy új életben járjanak! Erõt ahhoz, hogy mások terheit is felvegyék a sajátjuk hordozása mellett! Erõt ahhoz, hogy az életüket is odaadják hitükért! Mert ahol a Biblia, a Szentlélekrõl ír, gyakran említi, hogy Õ az erõnek a Lelke. Nem egyenlõ a Szentlélek valamiféle titokzatos erõvel, mert Õ nem egy személytelen tulajdonság, hanem isteni személy, aki él, aki cselekszik, és akinek az egyik legfontosabb ajándéka az erõ. Aki Isten Szentlelkét kapta, az erõt is kapott, és fordítva is igaz: valódi erõt a terheihez az kap, aki Isten Szentlelkét vette. Az elsõ pünkösd megtapasztalói nem azért részesedtek a Lélek kitöltetésének élményében, mert ezt kiérdemelték, vagy megszolgálták! Nem is azért, mert anynyira türelmetlenül várták Jézus ígéretének beteljesülését. Hanem mert félelmeiket, gyengeségüket, alkalmatlanságukat nem titkoló, de Jézusban bízó emberek voltak. Ezt az erõt ugyanis az kaphatja meg, aki hisz Jézus Krisztusban. Mert ez az erõ az Õ ereje! Egyetlen szenvedélybetegen sem lehet segíteni addig, amíg az illetõ azt bizonygatja: akkor hagyja abba a dolgot, amikor csak akarja. Amikor eljut oda, hogy tehetetlen vagyok, nem tudok leszokni, nem tudom letenni, erõtlen vagyok, de nem mondok le arról, hogy Isten segíthet rajtam, akkor léphet fel ez az erõ az életében. Ehhez az kell, hogy behívja ennek az erõnek a forrását, az élõ Jézust, ésközvetítõjét, a Szentlélek Istent a szívébe. Mert kedves testvérek, a Szentlélek nélkül görcsös erõlködés az ember vallásos élete is. Az erõtlen keresztyénségben pedig sokkal több a kínlódás, mint az öröm. Az erõtlen hívõ ember megállapítja, hogy nem képes teljesíteni Isten törvényeit, s ezért tele van lelkiismeret-furdalással és önváddal. Vagy, ami még rosszabb: megalkuvással és képmutatással. Egy ideig próbálkozik azzal, hogy teljes szélcsend idején húzza az evezõket, de aztán belefárad, s szégyenkezve feladja a versenyt. Pünkösd óta viszont van egy másik lehetõség is: beismerni azt, hogy a magam erejébõl úgysem juthatok célba, viszont elhiszem, hogy a Lélek szele fúj, amerre akar, s ezért felhúzom a hit vitorláit. Húzzuk a gályát, ahogy árulkodó módon mondani szoktuk ezt manapság, vagy pedig vitetünk a Lélek által? Aki beismeri erõtlenségét, az mondhatja el Pállal: Mindenre van erõm a Krisztusban, aki engem megerõsít. (Filippi 4:13.) Ezt a változást csak a Szentlélek képes elérni az emberben. Ez az erõ nem alkati kérdés. Sem fizikai, sem lelki értelemben nem a szüleinktõl örököljük. Azok kaphatják, akik elismerik erõtlenségüket. Akik már nem áltatják magukat azzal, hogy saját erejükbõl képesek Istennek tetszõ és maguknak is boldogságot jelentõ életet élni. Az kap erõt, aki megvallja a maga gyengeségét. Pünkösd örömhíre az, hogy bármikor rá lehet csatlakozni arra a mennyei erõforrásra, amely az Istennek tetszõ és a minket boldoggá tevõ élethez szükséges. Aki viszont Isten Szentlelkének erejét kapja, annak arra is kell használnia, amire az való! Nem arra adja ezt az Úr, hogy ezzel ellenségeinket sárba tiporjuk. Nem is arra, hogy erõfölényünk tudatában, mások feje fölé kerekedjünk. S végképp nem arra, hogy a magunk dicsõségére használjuk. Jézus azt ígérte alapigénk szerint a tanítványainak, hogy tanúim lesztek...egészen a föld végsõ határáig. Mert ez az erõ tanúságra adatik! Arra, hogy bizonyságot tegyünk vele szavakkal és tettekkel az evangéliumról. A tanév vége felé közeledve gyakran hallani tanároktól, diákoktól: nem bírom tovább! Kifulladtam, elfogyott az erõm. A pünkösdi örömhír ez: van erõ, és ezt Isten Szentlelke mindannyiunk számára hozzáférhetõvé tette. Õ nem arra bíztat, hogy szedjük össze magunkat és próbáljuk magunkat tovább vonszolni, hanem erõt ad. Ezért várjuk és kérjük a Szentlélek erejét, hogy Õ emeljen ki tompultságunkból, zsibbadásunkból, s vigyen bennünket az Õ útján, ahol megújult életünkkel tanúskodhatunk Róla! Berta Zsolt lelkipásztor

3 P nk sd 2010.qxd 5/18/2010 9:40 AM Page 4 4 d Örömmondó Pünkösd Pünkösd Örömmondó d 5 Kisgyermekes családok Monoszlói hétvégéje Monoszló gyerek(e)szemmel Marci: 3 nap Monoszlón A mikor megérkeztünk, rögtön finom vacsorával vártak minket. Mindhárom nap nagyon finom ételeket kaptunk. Késõ estig hangzavar volt, legfõképpen a 9-es szobában, ahol a Kóti és a Falus fiúk aludtak (?). Délelõtt a közös áhítat után a gyerekek és a felnõttek különvonultak. A foglalkozás abból állt, hogy meghallgattuk a bibliai történetet, beszélgettünk róla, játszottunk vele kapcsolatban. Utána, mivel jó idõ volt, kimentünk a kertbe. A fiúk fociztak, sárkányt eregettek, a lányok virágfüzért kötöttek. Volt apa-fiú fociverseny is, szó, mi szó, az apák elég nehezen bírták a lépést tartani Egyik este éjszakai, zseblámpás kalandtúrát szerveztünk. Vegyes csapatokban indultunk útnak. Eligazításképpen kaptunk egy leírást, merre kell mennünk. Hallottuk az erdõ félelmetes suttogását, gólyahírt kellett gyûjteni az ijesztgetõs piros fénnyel. Mondjuk, annyira nem volt ijesztõ az egész. Aztán, amikor visszatértünk a szállásra, egy csillagászati távcsõvel a Hold krátereit csodáltuk meg. A másnapi izgalmakat a pólófestés jelentette. Izgalmas volt, ki mennyire úszsza meg, hogy fülig maszatos legyen. Mivel a vasárnapi témánk Péter második csodálatos halfogása volt, a trikókra is halacskás mintákat festettünk. Jó volt az együtt töltött hétvége, csak hát, sajnos ennek is vége lett. Nem baj, nyáron majd folytatjuk. Falus Marci és Falus Barnus Ezerrel Monoszló Idén április között a gyülekezet kisgyermekes családjai Monoszlón töltöttek el együtt egy hétvégét. A havi egyszeri, mindig túl rövidnek bizonyuló vasárnap délutáni találkozás helyett, most hosszabb együttlétre, mélyebb beszélhetésekre nyílt alkalom. Ráadásul a csodálatos idõjárás és a tavaszi újjáéledõ Balaton-felvidéki táj nem csak a lélek, de a test felfrissüléséhez is hozzájárult. A hétvége témája az állandóság és változás illetve a rugalmasság és következetesség volt a párkapcsolatban és a gyermeknevelésben. Bár a problémát ilyen módon talán kevesen fogalmaztuk meg, mégis hamar kiderült, hogy bizony olyan kérdésekrõl van szó, amelyek mindannyiunk életében rendszeresen felmerülnek, megoldásuk pedig távolról sem egyértelmû. Érdekes volt megtudni, kinek menynyire fontos, vagy éppen zavaró az állandóság a mindennapokban, ki mennyire vágyik, vagy éppen tart a változásoktól. Talán a párkapcsolati kérdésnél is izgalmasabb beszélgetés folyt a gyermeknevelésrõl. A következetesség és rugalmasság helyes arányai, ennek folyamatos idõbeli változása olyan emberileg megoldhatatlan kihívást jelent a szülõk számára, amelynek helyes megoldását csak a mindennapi Ige által, kegyelembõl kaphatjuk meg. Jó volt ezeket a problémákat Isten és egymás elõtt õszintén feltárni és megbeszélni. A gondokat, tapasztalatokat, érzéseket egymással megosztva, egymásért õszintén imádkozva sikerült közelebb kerülni Õhozzá és egymáshoz. Ez a hétvége is megmutatta, hogy mennyire fontosak az ilyen hosszabb alkalmak, mert ilyenkor tudunk igazán mélyen, nemcsak az áhítatok és foglalkozása, hanem a vacsorák és kirándulások közben is a minket foglalkoztató kérdésekrõl beszélgetni. El is határoztuk, hogy megpróbálunk minden évben ide visszatérni, jövõre talán még többen. Az ellátásra idén sem lehetett panaszunk, az ízletes, házias kosztot a családok által hozott finomságos süteményekkel egészítettük ki. Ezekben az összejövetelekben az is fantasztikus számunkra, hogy láthatjuk, nemcsak mi, felnõttek szeretünk együtt lenni, hanem már gyermekeink is összeszokott baráti társaságként viselkednek. Remekül együttmûködnek, eljátszanak, nincs velük semmi gond. Azt hiszem, szinte minden családban ment a nyavalygás vasárnap este: Jaj, miért kellett hazajönni? Miért nem lehetett még ottmaradni? Ja, és hogy miért ezerrel? Mert éppen ezer kilógrammnyit nyomtunk mindannyian egyszerre felállva a falumázsára. Falus György

4 P nk sd 2010.qxd 5/18/2010 9:40 AM Page 6 6 d Örömmondó Pünkösd A prilis 30.-a és május 2.-a között gyülekezetünk ismét megszervezte az immár hagyományá vált májusi kirándulást. Korábban felkerestük már Szabolcs- Szatmár-Bereg megye nevezetes templomait, majd az Ormánságban gyönyörködhettünk a fa kazettás mennyezetû református templomokban, legutóbb a Viharsarokban jártunk, az idén pedig Vas megyében kastély és templomtúrán vettünk részt. Mindegyik alkalommal a Buda-hegyvidéki református gyülekezet tagjai közül is többen csatlakoztak hozzánk, akiknek személyében már korábban is barátokra leltünk. Az idén 44 fõ vett részt a kiránduláson, 9 éves kortól 82 éves korig. A vegyes életkorú csoport nagyon jól érezte magát a gazdag program adta mind három napon, hála érte a vendéglátóinknak és azoknak a kiváló embereknek, akik bemutatták nekünk utunk során Vas megyét. A szállásunk Bükfürdõn a háromcsillagos Apartman Hotelben volt, az étkezést pedig a Rózsakert étterem biztosította. Kiváló volt az ellátás, a személyzet mindent megtett azért, hogy a kikapcsolódásunkat semmi sem zavarja. Pénteken este érkeztünk meg Bükfürdõre. Már az odavezetõ út is felemelõ volt, hiszen az Alpokalján nyáron is harsogó zöld a természet, hát még így tavasszal. A gyönyörû sárga virágú végtelen repceföldek és a virágzó fák felejthetetlen élmény nyújtottak kis csapatunknak. Bõséges vacsorával, kedves mosollyal, és nagy odafigyeléssel fogadott bennünket a hotel és az étterem személyzete. A bükfürdõi esti séta és az utazás után Gyülekezeti kirándulás Vas megyében jól esett a pihenés, amelyet e csöndes helyen semmi sem zavart meg. Szombat reggel frissen, kipihenten és nem utolsó sorban a svédasztalos sok fogásos reggeli után útnak indultunk. Elsõ állomásunk Répceszentgyörgy volt, ahol egy XVII. századi barokk kastélyt csodálhattunk meg. A kastély jelenleg nem látogatható, de Kovács Istvánné polgármester asszony kinyitotta a kedvünkért a kastélyt és személyesen is fogadott bennünket. A kastély szomszédságában áll a falu temploma, ahol az éppen virágokat rendezgetõ hölgytõl sok érdekes dolgot is megtudtunk a település múltjáról és jelenérõl. Az utunk Hegyfaluba vezetett, ahol megtekintettük a Széchenyi kastélyt. A kastély feltehetõen XVIII. századi barokk eredetû. Klasszicista stílusban 1815-ben építették át, majd a XX. század közepén modern stílusban bõvítették. Ma tüdõszanatórium. Parkja védett. A szanatórium személyzete nagy szeretettel fogadott bennünket, és a lakók legidõsebbje a 92 éves Kálmán bácsi kifogyhatatlan történeteket mesélt a régmúltról, és a jelenrõl egyaránt. A faluban a továbbiakban is kísérõnként szegõdött, mesélt a templom történetérõl is. A településen található még egy híressé vált képeslap múzeum is, amely Magyarország történetét meséli el képeslapokon. Juhász Árpád tulajdonos meghatódott, hogy kíváncsiak voltunk a magángyûjteményére. A gyûjtemény összeállításában közel 33 év munkája van benne. Több mint 100 ezer lapot tartalmaz. A kiállító helyiségekben általában lap kerül bemutatásra. Nekünk a Magyar törté Pünkösd Örömmondó d 7 nelem (Honfoglalástól napjainkig) címû. kiállítást volt szerencsénk megtekinteni. A téma érdekességébõl adódóan, valamint a házigazda szíves látását élvezve, alig-alig tudtunk elszakadni, hogy tovább utazzunk Szelestére az arborétumba. Szeleste legjelentõsebb látnivalója az 1885-bõl való romantikus stílusú Baich kastély, és 13,5 ha-os, védett kertje. A Szelestei Arborétum hazánk talán leghangulatosabb, egyedülálló szép látványossága. Egyediségéhez hozzájárul fajgazdag, és párját ritkító évelõs kertje is. Dél körül Rumba érkeztünk, ahol ismét egy Széchenyi kastélyt csodálhattuk meg. A mûemléki védettségû Széchenyikastély ma általános iskola és diákotthon. Engedélyt kaptunk arra, hogy a csodálatos kertjében barangolhassunk, ahol élvezhettük a tavasz különleges illatát. A tavaszi illat a Kám mellett található Jeli Arborétumban lett teljes, amely a rhododendronok virágzásakor, májusban és júniusban a legpompásabb. Az Ambrózy Migazzi István által alapított híres gyûjteményes kert gondos kialakításának köszönhetõen jött létre az örökzöld, fõleg rhododendron gyûjtemény. Külön érdekessége, hogy a telepítések egy részét világrészenként, növényföldrajzilag ültették össze. A sokféle fajtájú, virágú és illatú rhododendron virágok a déli napsütésben olyanok voltak, mintha jégbõl lennének. Ki-ki kedvére sétálhatott a pompás virágok között. Majd a Sorok -patak völgyébe érkeztünk, amelyet már a rómaiak is lakták, errõl tanúskodnak az itt feltárt római villaépület maradványai is. Legfõbb nevezetessége a szép és gondozott park közepén álló, középkori Bezerédj kastély, amely ma alkotóházként mûködik. Elsõsorban zeneszerzõk, írók, költõk, festõk találnak itt háborítatlan csendre, és a parkban a tulipánfák árnyékában ihletre. A Rába-parton magasodik az ország legidõsebb és legnagyobb kocsányos tölgyfája, az ún. Ezeréves tölgy, amelynek

5 P nk sd 2010.qxd 5/18/2010 9:40 AM Page 8 8 d Örömmondó Pünkösd Pünkösd Örömmondó d 9 látványa lenyûgözött mindenkit, mert így villámsújtottan, három részre hasadva is monumentális. A tölgy megérintése attól sem tartotta vissza kis csapatunkat, hogy egy kissé meredek töltésen kellet felkapaszkodni. A nap egyik felejthetetlen mûemléke a csempeszkopácsi Szent Mihály-templom volt, amely a XIII. századi falusi építészet kiemelkedõ alkotása. A templomhajó és a szentély 1250 körül készült. A templomot ízes beszédével a templom rendjéért felelõs néni mutatta be nekünk. Itt is nehezen tudtunk búcsúzni, pláne, hogy még a toronyba is felmehettünk, ahonnan káprázatos kilátás nyílt a környezõ vidékre. Ott ülnek ó k, magukra hagyottan, a csüggedt-gyáván összebújók, az arcukra titkon kámzsát húzók, vacogó félelembe fagyottan, legott rohanó szél vad erejétó l zúgva hasad fel a menyei kárpit, s lángnyelvek ragyogó tüze válik férfi-merészség védpajzsává. Hevétó l olvad a dermedt szó, hittel hirdetik útjukat fehér galambok követik száz nép nyelvén a Mester tanát Kellenének most is láng-szemú fények, hogy Földünkön értse milliárd lélek a tú z-áldotta Béke szavát! (TÉGLÁS-HAJÓS ÉVA: PÜNKÖSDI SZONETT) Majd Vasszécseny következett, ahol az Ó-Ebergényi és az Új-Ebergényi kastélyt csodálhattuk meg. a Gyöngyös patak ágai között. A kastély jelenleg kastélyszállóként mûködik. Az Új Ebergényi kastély 1790-ben épült copf stílusban A kastély egy hatalmas tájképi parkban áll. A II. világháború után raktárnak, lakóháznak, majd lóistállónak használták, 1981-ben bontási engedélyt adtak ki rá. A Vasi Kastélypark programnak köszönhetõ, hogy megmenekült. Ez a kastély is jelenleg kastélyszállóként mûködik. Tanakajdon az Ambrózy-Migazzi kastély volt utazásunk elsõ napjának utolsó állomása, amelynek nevét a malonyai és a jeli arborétumok alapítójáról, a település egykori lakójáról kapta. A gyöngyös patak partján felfelé haladva Szombathely érintésével érkeztünk vissza a szállásunkra, ahol újra könnyû, de bõséges vacsorával vártak a vendéglátóink. Vacsora után még sokunknak volt kedve a virágillatú estén sétálni a településen. Vasárnap szintén korán indultunk. Valamivel 8 óra után már Acsádon voltunk, a Szegedi Kastélyban. Ott is nagy szeretettel és tárt kapukkal vártak bennünket, mint utunk során mindenhol. A kastélyparkhoz tartozó híres platánsor, mûemléki védettségû. Jelenleg idõsek otthonaként mûködik. Május elsõ vasárnapja lévén az édesanyákra emlékeztünk. A buszban Ajtonyi Artúr nagytiszteletû úr felolvasta az aznapi igét és énekeltünk is az édesanyákra gondolva. A vasárnapi istentisztelet idején a jáki templomban imádkozhattunk, valamint a Szent Jakab kápolna csendje simogatta a lelkünket. Apró ajándék tárgyak és egy kávé elfogyasztása után Dozmaton a Szent György-templom felkeresése következett. Ez volt utunk során az egyik leghangulatosabb templom, talán azért, mert ott még minden az eredeti. Éneklésre is késztetett bennünket, több éneket is elénekeltünk a csodálatos környezetben. Ezek után Felsõcsatárra a vasfüggöny emlékhelyre igyekeztünk. Felsõcsatár területe egykor a határsáv-övezet része volt, így az elzártság hosszú éveken keresztül hozzá tartozott a falu életéhez. A vasfüggöny-emlékhely közötti idõszakra terjedõen mutatja be az egykori vasfüggöny kicsinyített másolatát, az eredeti építményekbõl származó drótokkal, oszlopokkal és az egykori határsávból származó relikviákkal. A tulajdonos közel kétórás élõ történelem órát tartott a kommunizmus szörnyûségeirõl, amelyet a helybéliek elbeszéléseibõl gyûjtött össze. Ezt a kiállítást mindenkinek látni kell, ugyanis minden képzeletet felülmúl. Az elõadás után megkóstolhattuk a híres vasi vörös bort és a saját termésû finom almát. Innen is nehéz szívvel távoztunk, de elõtte még beírtunk az emlékkönyve, és énekeltünk is ott a hegy tetején egy zsoltárt, a szíves vendéglátást megköszönve. Aztán Gencsapátiba igyekeztünk, amelynek legnevezetesebb látnivalója a falu határában található Szentkút, a környék kedvelt zarándokhelye. Éppen három órára értünk oda, amikor is a májusi Mária köszöntõ liturgia kezdõdött. A katolikus testvérek és a plébános úr nagy szeretettel fogadott bennünket, és a kápolnát körülvevõ susogó lombok árnyékában kis csapatunk is énekelhetett egy éneket a tavaszköszöntés tiszteletére. Az áhítat után aztán utunk utolsó állomása a megyeszékhely Szombathely következett. A Fõ tér, a történelmi belváros, szerkezetében máig õrzi középkori alaprajzát. A 2006-ban felújított közkedvelt teret számos mûemléképület, szökõkút, pad és a hûs árnyékot adó fák teszik igazán hangulatossá. Ott egy nagy forgatagba csöppentünk. Néptáncosok bemutatója zajlott éppen, mindenféle kézmûves kirakodó vásárral. Itt szabad program keretében volt aki felkereste a történelmi óváros több nevezetességét a rómaiaktól Szent Mártonig. A középkori épületmaradványok, a császári palota, az egykori közfürdõ, a római út maradványai, a mozaikfelületek és a várrom tavasztól õszig minden évben újra megtelnek élettel. Nagyon sok külföldi is felkeresi ezeket az emlékhelyeket. Szombathely nevezetességeinek felkeresése után a késõ délutáni órákban indultunk vissza Budapestre, és úgy éreztük, hogy a vasi táj visszavár, mert telve volt a szívünk e vidék szépségével, a vasi emberek vendégszeretetével, a gyönyörûen felújított kastélyok szellemiségével, és az évszázados templomok pompájával. Dr. Koncz Kornélia a kiránduló csoport vezetõje-presbiter A Lélek ünnepén A Lelket lesem én. A Lelket, amely több, mint költemény. A Lelket, amely sosem volt enyém. A Lelket, amely sosem lesz enyém. A Lélek ünnepén Szomorún zendül egyetlen igém: Hogy születhetik újjá, aki vén?... (REMÉNYIK SÁNDOR: PÜNKÖSDI SZOMORÚSÁG)

6 P nk sd 2010.qxd 5/18/2010 9:40 AM Page d Örömmondó Pünkösd A Az elsõ ökumenikus dél-bánsági HÁLÓ találkozóról Összetartozunk a nemzetben és Krisztus követésében Pünkösd eló tt - sóvárgás titkos mélye. Pünkösd eló tt - ígéretek zenéje. Pünkösd eló tt - esedezés, esengés. Pünkösd eló tt - halk hajnali derengés. Pünkösd eló tt - szent vágyak mozdulása. Pünkösd eló tt - koldusszív tárulása. Csendesen várni - várni, hinni, kérni! Aztán - boldog pünkösd utánba érni! S pünkösd után - szent égi eró t-vetten, pünkösd után - Lélekkel telítetten. pünkösd után - bátor tanúvá lenni, pünkösd után - régit kárnak ítélni. Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után - adni, adni, adni! (TÚRMEZEI ERZSÉBET: PÜNKÖSD UTÁN) szeretetrõl csak közösségben szabadna beszélnünk, amelyben mindenki fontos ember, éppen csak nem ismerjük mindehhez eléggé egymást. Erre a hiányosságra igyekezett újból rámutatni s kiküszöbölésére megoldást is találni a legutóbbi HÁLÓ találkozó. Habár sorrendben nyolcadik esztendeje van jelen a dél-bánsági magyarság körében, az idén vált elõször névlegesen is ökumenikussá. Fejértelep, Székelykeve, Sándoregyháza, Versec, Pancsova, Ürményháza, Udvarszállás után ugyanis Torontálvásárhelyen a helyi református egyházközség szervezésében adhattak találkát egymásnak a huszonhárom helységbõl érkezõk. Soraikban lelkészekkel, plébánosokkal, hitoktatókkal, alapítókkal, szervezõkkel, régi és leendõ szakmai, azaz hálós nyelven mondva : bogocskákkal. Schön Györgynek és barátainak hangulatoldó, légkörmelegítõ gitárakkordjai után Gyenge Károly tiszteletes úr egy igeszakaszt olvasott fel köszöntõül, utána pedig Kotormán Mária helybeli katolikus hitoktató és bogozó, ifj. Balogi András, a torontálvásárhelyi helyi közösség elnöke, illetve Basa Gergely, a dél-bánsági régió bogozója üdvözölte az egybegyûlteket. A Közösségfejlesztõ Keresztény Egyesület, amely eredetileg katolikus indíttatású, de szellemiségében nyitott mozgalom, huszonegy évvel ezelõtt jött létre azzal a céllal, hogy segítse a Kárpát-medencében élõ magyar keresztény közösségek közötti kapcsolatépítést. Erre mutatott rá köszöntõjében Puchard Zoltán alapító is, majd Konkoly Elemér, a Budapest-Svábhegyi Református Missziói Egyházközség gondnoka mondott rövid, ünnepi méltatást. A találkozó meghívott elõadói közül elõször dr. Kolumbán Vilmos József, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Egyetem professzora tartott elõadást, az erdélyi princípium és gyakorlati megoldások vázolásán keresztül mondott példát arra, mennyivel nagyobb teherbírású az az összefogódzó közösség, amely gondjai megoldásának érdekében le tudja és meri vetkezni magáról a felekezeti béklyókat. Szavai nyomán nemcsak a hozzánk távol lakó test Pünkösd Örömmondó d 11 Piros pünkösd öltözik sugárba, Mosolyogva száll le a világra. Nyomában kél édes rózsa-illat, Fényözön hull, a szivek megnyilnak. Hogy eló ször tünt fel a világnak: Tüzes nyelvek alakjába támadt. Megoldotta apostolok nyelvét, Hirdeté a gyó zedelmes eszmét. Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed Ma is minden bánkodó szivének, Hogy ki tévelyg kétségbe, homályba : Világitó sugaradat áldja. Habozóknak oldjad meg a nyelvét, Világositsd hittel föl az elmét. Hogy az eszme szívbó l szívbe szálljon, Diadallal az egész világon! Piros pünkösd, szállj le a világra, Tanits meg uj nyelvre, uj imára. Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, Szeretetnek sugara, Szentlélek! (REVICZKY GYULA: PÜNKÖSD) vérek udvarába nyerhettünk betekintést, de mintha saját kagylóhéjunk is felnyílt volna kissé. Rövidke szünet után egy újabb gitárszám következett, majd pedig Barta Szabolcs lazarista szerzetes, a budapesti rendház fiatal házfõnöke tartott elõadást. A múltban elkövetett ballépések örökös felhánytorgatásának, továbbá a keresztényt a keresztyéntõl, de végsõ soron testvért a testvértõl elválasztó különbségek és ellentétek újrahangsúlyozásának, lélek-, élet- és közösségsüllyesztõirõl. Óva intve egyúttal, hogy az igazi ökumenizmushoz a szíveknek is meg kell újulniuk! Ahhoz pedig elengedhetetlen elõfeltétel az alapos lelkiismeret-vizsgálat, a bûnbánat és a továbblépéshez szükséges megbocsátás. Bejáródott munkarend szerint a találkozó kiscsoportos beszélgetésekkel folytatódott. A harapnivaló elfogyasztása után pedig a vendégsereget Széchenyi Jolán nyugalmazott tanárnõ invitálta meg egy frissítõ, helytörténeti tájékoztatóval egybekötött múzeumlátogatásra. A délutáni mûvelõdési mûsorban a Dalárda, a Kéknefelejcs énekcsoport, Szabó István amatõr versíró, a mûvelõdési otthon irodalmi csoportjának hölgytagjai, illetve Balassa Olivér zongorajátékával ízelítõt is adott a debellácsi-torontálvásárhelyi telepes õsöktõl örökölt Isten-, haza- és vendégszeretetbõl. A helyi iskola nevében Bakator János osztálytanító vette át a svábhegyi testvérgyülekezettõl az ajándékba hozott zenei tankönyveket. Kuriózum az is, hogy az eseményre nemcsak a községi Oktatási Központ, illetve a pancsovai Magyar Percek forgatócsoportja szállt ki, hanem az újvidéki tévéstáb is megörökítette az eseményt. A fotózás és az ökumenikus istentisztelet idejére a nap folyamán igencsak hiányolt távollevõk is megérkeztek végül. Így a patinás, ám salétromcsipkés, továbbá orgonájának és tetõszerkezetének megígért felújítására türelmesen váró református templomot nemcsak az Ige szavai, hanem a széles skálán zengõ énekhangok is betöltötték. Nemzeti imánk közös eléneklése után természetesen a hogyan tovább kérdés is elhangzott, amire kétségkívül a tettek adják majd meg a választ. Egy dolog viszont már biztos: külön reklám és felszólítás nélkül is öszszetartoztunk. Nemzetben és Krisztus követésében egyaránt. Bár így lenne a továbbiakban is! Martinek Imre Torontálvásárhely

7 P nk sd 2010.qxd 5/18/2010 9:40 AM Page d Örömmondó Pünkösd Fekete Ágnes: A lengyel nép maga is átélte a határok állandó tologatását, a nagyhatalmak packázását, ami a magyar sors is. Következõ beszámolónk ebbe a témába vezet minket. Vajdaságban megrendezték az elsõ ökumenikus Háló találkozót. A budapest-svábhegyi gyülekezet gondnoka, Konkoly Elemér beszél a találkozóról, de elõször Schön Györgyöt, az egyik szervezõt hallhatják a katolikus Háló mozgalom részérõl. Schön György: Megdöbbentõ volt egy néni vallomása, aki egyébként egy vegyes faluból származik, ahol bolgár és bukovinai székely katolikusok élnek egymás mellett. Klári néni szlovák, a férje bolgár. Gyönyörûen beszél magyarul Klári néni. A férje a negyvenes években Nagybecskereken járt a magyar gimnáziumba. Azt a vallomást tette a mondandója végére, hogy a férje szerint Isten csak magyar lehet. Azt a mondatot, hogy Isten magyar, bolgárul mondja a férje. Õ maga is bolgárul mondta el, amit sajnos most nem tudok idézni. Nagyon megerõsítõ volt ez a vallomás. Magyarországon tudatában kell lennünk annak, hogy felelõsek vagyunk a határon túli magyarokért, mert ott még van egy olyan világ, amirõl mi talán már lemondtunk, de az ottaniak még nem. Fekete Ágnes: Sokan nem tudják, hogy Délvidéken egy nemzedék alatt nyelvváltás történt. Egyik határon túli területen sem ment ez ilyen gyorsan. Beszélgetés a torontálvásárhelyi Háló találkozóról Elhangzott a Magyar Rádió Református félóra c. mûsorában április 21-én A riporter: Fekete Ágnes Schön György: Így van. A vészharangokat folyamatosan kongatják minden olyan helyen, ahol szórványban él a magyarság. Sajnos Délvidéken a szórvány és a tömbmagyarság közötti szakadék egyre jobban mélyül. Ezeket a kapcsolatokat kellene megerõsíteni. Ott közelebb vannak egymáshoz az emberek. Nem csak a személyes kapcsolatokat kell erõsíteni, ahogyan a Háló azt teszi, hanem nagyobb figyelmet kell fordítanunk az oktatásra. Konkoly Elemér: A Torontálvásárhelyen megrendezett ökumenikus Háló találkozó volt az elsõ a sorban. A Háló mozgalom katolikus hátterû, leginkább katolikus felekezetûek kapcsolódtak be a programjaikba. Délvidéken több, mint 30 településrõl érkeztek a találkozóra katolikusok, és rajtuk kívül voltak még reformátusok is. Torontálvásárhely, amely helyet adott ennek a találkozónak, szinte teljesen református, bár van katolikus gyülekezete is a falunak. A lakosok az 1700-s években érkeztek erre a földre Szeged, Makó, Hódmezõvásárhely és Csongrád környékérõl. Azelõtt ez a hely egy katonai, felvonulási terület volt. Érdekes struktúrája van a falunak: négyzethálós. Katonai hadmérnökön tervezték meg az utcaszerkezetet. Minden egy ház és utca azonos, így könnyen el lehet benne tévedni. Nagyon érdekes, mert nem az alföldi faluszerkezetet mutatja. A Találkozó menete a következõ volt: el Pünkösd Örömmondó d 13 sõ nap reggel érkeztek meg az emberek, mindenki kapott egy névtáblát, amin a keresztneve és az általa képviselt falu neve szerepelt. Rögtön a dolgok sûrûjébe csöppentek az emberek, mert két elõadással vette kezdetét a program. Az egyik arra a kérdésre kereste a választ, hogy mit jelent az, hogy valaki keresztyén és magyar. Az európaiak mindig furcsának találják, hogy a templomainkat zászlókkal ékesítjük, amelyek között a nemzeti lobogó is jelen van. Fõleg akkor furcsa ez nekik, ha a templom ráadásul még nem is Magyarországon található. Magyarul imádkoznak sokan a határainkon túl, mert imádkozni mindenki a saját anyanyelvén imádkozik. A másik elõadást egy lazarista szerzetes tartotta, és a Vatikáni Zsinatra hivatkozott amikor azt mondta, hogy az ökumené jegyében a különbözõ felekezeteknek közeledniük kell egymáshoz, mivel a különbség nem igazán abban érhetõ tetten, hogy milyen módon imádják az Istent. Ebben a gyülekezetben minden reggel fél nyolckor egy félórás áhítatot tartanak az emberek munka elõtt. Fekete Ágnes: Ezen a találkozón mi volt a legnagyobb élmény? Konkoly Elemér: Az, hogy olyan emberek ismerhették meg egymást, akik szétszórtan, apró falvakban élnek, most pedig összegyûltek és megismerték egymás életét, tapasztalatait. Nagyon érdekes volt. Fekete Ágnes: Honnan jött az öltet, hogy Torontálvásárhelyen legyen ez a találkozó? Schön György: A Háló mozgalom találkozókat szervez szerte a Kárpát-medencében, és már 15 éve mûködik a Délvidéken is. Sok helység sorra került már, és most Torontálvásárhelyre került a sor. Számomra evidens volt, hogy erre a találkozóra a svábhelyieket is meghívjuk, hiszen õk a torontálvásárhelyi gyülekezetnek testvérgyülekezete. Kedves barátom, Elemér, kapva kapott az alkalmon, és õk is csatlakoztak. Két autóval utaztunk. Egy úgynevezett katolikus autóval, amelyben az elõadó és néhány katolikus barátunk utazott, és egy református autóval, amelyben a svábhegyiek és jómagam utaztunk. Fekete Ágnes: Mi volt a nagy élmény Torontálvásárhelyen? Schön György: Azt lehet mondani, hogy a helyzet nagyon szomorú, mert szinte egy emberöltõ alatt vész el a magyar nyelv és öntudat, és ahol eddig még nem veszett el, ott is kiveszõben van. De azok az idõs emberek, akikkel találkoztunk, a lelkükben még egy olyan világot õriznek, amelyrõl majdhogynem azt mondhatjuk, magyar világ. Konkoly Elemér: Vallomásszerûen áradt ki belõlük a kapcsolatuk Istennel. Látszott, hogy teljes életû emberek. Nagyon sok mindenen keresztülmentek, és mindig tudatában voltak annak, hogy Isten velük van. Nem volt közöttük olyan, aki fél lábbal állt volna a világban. Schön György: Mi a Hálóban szentmisével szoktuk befejezni a találkozót, amit most elhagytunk, és közös istentisztelettel ünnepeltünk a református templomban, amelyen hat lelkész és négy római katolikus pap vett részt. Koronája volt a Jézus Krisztus nevében való összegyülekezésünknek a közös istentisztelet, amelyen elmondhattuk a közös imádságainkat, és amelyet a nemzeti Himnusszal zárhattunk le. Ennek a fajta együttlétnek csíráját és magvát sikerült a lelkészekben is elültetni. Talán õk is szerveznek majd hasonló találkozókat.

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Zsoltáros magyarok. Az eredet

Zsoltáros magyarok. Az eredet Zsoltáros magyarok A fenti szép címet némileg pontosítanom kell. Nem általában lesz most szó zsoltárt forgató eleinkről, hanem csak a református magyarokról. Igaz számukra talán még fontosabbak voltak

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/6 Aki csak hallja, az is mondja:»jöjj!«aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! (Jel 22,17) Fiatalok konfirmációja Szivárványívemet

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2012.

Missziói Munkaterv 2012. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen 2Péter 3,9 Missziói Munkaterv 2012.

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben