Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M"

Átírás

1 P nk sd 2010.qxd 5/18/2010 9:40 AM Page 1 Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 6. évfolyam 2. szám május A Budapesti Svábhegyi Református Missziói Egyházközség lapja Lelkipásztori üzenet Pünkösdi erõ Ellenben erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek... ígérte Jézus apostolainak mennybemenetele elõtt az Apostolok Cselekedetei 1:8 szerint. Modern korunk egyik legnagyobb gondja az erõ, az energia kérdése. Hiszen a régi energiakészletek, mint a szén és az olaj kimerülõben vannak, miközben az új, vagy alternatív erõforrások, mint a nap, vagy szélenergia még nem, vagy csak részben képesek kielégíteni az ipar egyre nagyobbra nõtt igényeit. A tudósok és kutatók ezért hatalmas fáradozásokat tesznek, hogy új erõforrásokat találjanak. Az energia utánpótlásának problémája azonban nemcsak anyagi, hanem lelki-szellemi vonatkozásban is érzékelhetõ a világban. Akárhová nézünk, mindenütt megdöbbentõ erkölcsi hanyatlást és gyengeséget látunk, s ez alól az egyház sem kivétel! Nem egy gyülekezet, sok keresztyén család, és számtalan hívõ ember is a megfáradás, az elerõtlenedés állapotában van. Felsorolni sem lehet, hogy mi mindenre nincs erõnk. Nincs energiánk a reggeli csendesség megtar- E számunk tartalmából ÚTRAVALÓ Pünkösdi erõ (Lelkipásztori üzenet) 1 B Kisgyermekes családok hétvégéje 4 Gyülekezeti kirándulás Vas megyében 6 Az elsõ ökumenikus dél-bánsági HÁLÓ találkozó 10 Beszélgetés a torontálvásárhelyi HÁLÓ találkozóról 12 Presbiteri csendesnap 14 B PRESBITERI ÉLETÚT Egy Brüsszelben konfirmált svábhegyi 15 B A HIT EMBEREI A magyarországi változásokra 19 B IFIK OLDALA Ilyenek voltunk 21 B GYEREKEK OLDALA Forgasd a Bibliát és számolj! 26 B BEHARANGOZÓ Gyülekezeti programjaink 27

2 P nk sd 2010.qxd 5/18/2010 9:40 AM Page 2 2 d Örömmondó ÚTRAVALÓ Pünkösd Pünkösd ÚTRAVALÓ Örömmondó d 3 tására, mert kinek van ereje egy fél órával korábban kelni, hogy imádsággal, bibliaolvasással kezdjük a napot? S kinek van ereje vasárnap istentiszteletre jönni? Ha hétvégén nem pihenjük ki magunkat, ha legalább akkor nem pótoljuk be az elmaradt házimunkákat, ha vasárnap nem látogatjuk meg a régen látott távoli rokonokat, akkor feje tetejére áll a családi élet, s mi lesz akkor velünk? Eközben rohamosan nõnek azok a terhek, melyeket a társadalom derékhadának hordozni kell. Ráadásul megsokszorozódtak azok az ingerek, amelyek nap mint nap érnek minket. Annyi környezeti ártalom ér minket testi, lelki, szellemi téren is, hogy sokan eljutnak a hívõ emberek közül is erejük határához, s azt mondják: nem bírom tovább! Baj van a fizikai kondíciónkkal, de a lelki-szellemi ellenálló képességünkkel is. Szellemi immunrendszerünk annyira legyengült, hogy észre sem vesszük mennyire ártalmas mindaz az igénytelen, alantas és agresszív mûsor, amit a legtöbb tévécsatorna zúdít ránk naponta. Belefáradtunk már az igaz, a jó, a szép keresésébe. Vagy kinek van energiája akár csak távolról is nyomon követni a technikai újdonságok arzenáljának állandó bõvülését? Ezekkel kapcsolatban olyan szavak röpködnek naponta az éterben, hogy ha feltámadna egy éve meghalt ismerõsünk nem értené, hogy mirõl beszélünk! Ki gyõzi követni ezt erõvel? Ez az erõhiány azonban egyidõs az emberiséggel. Az általános elgyengülés ugyanis a bûneset következménye. Akkor vesztettük el az élet, az erõ forrását a mindenható Istent, s akkor kezdtünk el a magunk erejére támaszkodva élni. Ezért volt az, hogy amikor Jézus eljött, még a választott nép körében is csupa erõtlenséggel és elesettséggel találkozott. Máté evangélista azt írja Róla, hogy bejárta a városokat és falvakat mind, tanított zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, s gyógyított mindenféle betegséget és erõtlenséget. A világból hiányzó isteni erõ Jézusban érkezett tehát el hozzánk, s ezt Õ annyira nem tartotta meg magának, hogy emberileg alkalmatlan, képzetlen, gyenge tanítványainak ezt az erõt adta, valahányszor kiküldte õket egy-egy szolgálatba, és mennybemenetelekor is ezt ígérte nekik. Pünkösdkor ez a csoda következett be, ez az erõ vált hozzáférhetõvé a Jézusban hívõ tanítványok számára. Úgy lett, ahogy Jézus mondta: erõt kaptak, amikor a Szentlélek eljött hozzájuk. Péter erõt kapott ahhoz, hogy a többezres tömegnek kijelentse: a Názáreti Jézust ártatlanul keresztre szegezték és megölték. Az a Péter mondta ezt, aki pár héttel korábban egy cselédlány elõtt is gyáva volt kiállni Mestere mellett! Mi történt most ezzel a Péterrel, meg a többiekkel? Isten Szentlelke újjászülte, eltöltötte és megerõsítette õket! Erõt kaptak ahhoz, hogy Jézus apostolává, küldöttévé váljanak! Erõt ahhoz, hogy egy új életben járjanak! Erõt ahhoz, hogy mások terheit is felvegyék a sajátjuk hordozása mellett! Erõt ahhoz, hogy az életüket is odaadják hitükért! Mert ahol a Biblia, a Szentlélekrõl ír, gyakran említi, hogy Õ az erõnek a Lelke. Nem egyenlõ a Szentlélek valamiféle titokzatos erõvel, mert Õ nem egy személytelen tulajdonság, hanem isteni személy, aki él, aki cselekszik, és akinek az egyik legfontosabb ajándéka az erõ. Aki Isten Szentlelkét kapta, az erõt is kapott, és fordítva is igaz: valódi erõt a terheihez az kap, aki Isten Szentlelkét vette. Az elsõ pünkösd megtapasztalói nem azért részesedtek a Lélek kitöltetésének élményében, mert ezt kiérdemelték, vagy megszolgálták! Nem is azért, mert anynyira türelmetlenül várták Jézus ígéretének beteljesülését. Hanem mert félelmeiket, gyengeségüket, alkalmatlanságukat nem titkoló, de Jézusban bízó emberek voltak. Ezt az erõt ugyanis az kaphatja meg, aki hisz Jézus Krisztusban. Mert ez az erõ az Õ ereje! Egyetlen szenvedélybetegen sem lehet segíteni addig, amíg az illetõ azt bizonygatja: akkor hagyja abba a dolgot, amikor csak akarja. Amikor eljut oda, hogy tehetetlen vagyok, nem tudok leszokni, nem tudom letenni, erõtlen vagyok, de nem mondok le arról, hogy Isten segíthet rajtam, akkor léphet fel ez az erõ az életében. Ehhez az kell, hogy behívja ennek az erõnek a forrását, az élõ Jézust, ésközvetítõjét, a Szentlélek Istent a szívébe. Mert kedves testvérek, a Szentlélek nélkül görcsös erõlködés az ember vallásos élete is. Az erõtlen keresztyénségben pedig sokkal több a kínlódás, mint az öröm. Az erõtlen hívõ ember megállapítja, hogy nem képes teljesíteni Isten törvényeit, s ezért tele van lelkiismeret-furdalással és önváddal. Vagy, ami még rosszabb: megalkuvással és képmutatással. Egy ideig próbálkozik azzal, hogy teljes szélcsend idején húzza az evezõket, de aztán belefárad, s szégyenkezve feladja a versenyt. Pünkösd óta viszont van egy másik lehetõség is: beismerni azt, hogy a magam erejébõl úgysem juthatok célba, viszont elhiszem, hogy a Lélek szele fúj, amerre akar, s ezért felhúzom a hit vitorláit. Húzzuk a gályát, ahogy árulkodó módon mondani szoktuk ezt manapság, vagy pedig vitetünk a Lélek által? Aki beismeri erõtlenségét, az mondhatja el Pállal: Mindenre van erõm a Krisztusban, aki engem megerõsít. (Filippi 4:13.) Ezt a változást csak a Szentlélek képes elérni az emberben. Ez az erõ nem alkati kérdés. Sem fizikai, sem lelki értelemben nem a szüleinktõl örököljük. Azok kaphatják, akik elismerik erõtlenségüket. Akik már nem áltatják magukat azzal, hogy saját erejükbõl képesek Istennek tetszõ és maguknak is boldogságot jelentõ életet élni. Az kap erõt, aki megvallja a maga gyengeségét. Pünkösd örömhíre az, hogy bármikor rá lehet csatlakozni arra a mennyei erõforrásra, amely az Istennek tetszõ és a minket boldoggá tevõ élethez szükséges. Aki viszont Isten Szentlelkének erejét kapja, annak arra is kell használnia, amire az való! Nem arra adja ezt az Úr, hogy ezzel ellenségeinket sárba tiporjuk. Nem is arra, hogy erõfölényünk tudatában, mások feje fölé kerekedjünk. S végképp nem arra, hogy a magunk dicsõségére használjuk. Jézus azt ígérte alapigénk szerint a tanítványainak, hogy tanúim lesztek...egészen a föld végsõ határáig. Mert ez az erõ tanúságra adatik! Arra, hogy bizonyságot tegyünk vele szavakkal és tettekkel az evangéliumról. A tanév vége felé közeledve gyakran hallani tanároktól, diákoktól: nem bírom tovább! Kifulladtam, elfogyott az erõm. A pünkösdi örömhír ez: van erõ, és ezt Isten Szentlelke mindannyiunk számára hozzáférhetõvé tette. Õ nem arra bíztat, hogy szedjük össze magunkat és próbáljuk magunkat tovább vonszolni, hanem erõt ad. Ezért várjuk és kérjük a Szentlélek erejét, hogy Õ emeljen ki tompultságunkból, zsibbadásunkból, s vigyen bennünket az Õ útján, ahol megújult életünkkel tanúskodhatunk Róla! Berta Zsolt lelkipásztor

3 P nk sd 2010.qxd 5/18/2010 9:40 AM Page 4 4 d Örömmondó Pünkösd Pünkösd Örömmondó d 5 Kisgyermekes családok Monoszlói hétvégéje Monoszló gyerek(e)szemmel Marci: 3 nap Monoszlón A mikor megérkeztünk, rögtön finom vacsorával vártak minket. Mindhárom nap nagyon finom ételeket kaptunk. Késõ estig hangzavar volt, legfõképpen a 9-es szobában, ahol a Kóti és a Falus fiúk aludtak (?). Délelõtt a közös áhítat után a gyerekek és a felnõttek különvonultak. A foglalkozás abból állt, hogy meghallgattuk a bibliai történetet, beszélgettünk róla, játszottunk vele kapcsolatban. Utána, mivel jó idõ volt, kimentünk a kertbe. A fiúk fociztak, sárkányt eregettek, a lányok virágfüzért kötöttek. Volt apa-fiú fociverseny is, szó, mi szó, az apák elég nehezen bírták a lépést tartani Egyik este éjszakai, zseblámpás kalandtúrát szerveztünk. Vegyes csapatokban indultunk útnak. Eligazításképpen kaptunk egy leírást, merre kell mennünk. Hallottuk az erdõ félelmetes suttogását, gólyahírt kellett gyûjteni az ijesztgetõs piros fénnyel. Mondjuk, annyira nem volt ijesztõ az egész. Aztán, amikor visszatértünk a szállásra, egy csillagászati távcsõvel a Hold krátereit csodáltuk meg. A másnapi izgalmakat a pólófestés jelentette. Izgalmas volt, ki mennyire úszsza meg, hogy fülig maszatos legyen. Mivel a vasárnapi témánk Péter második csodálatos halfogása volt, a trikókra is halacskás mintákat festettünk. Jó volt az együtt töltött hétvége, csak hát, sajnos ennek is vége lett. Nem baj, nyáron majd folytatjuk. Falus Marci és Falus Barnus Ezerrel Monoszló Idén április között a gyülekezet kisgyermekes családjai Monoszlón töltöttek el együtt egy hétvégét. A havi egyszeri, mindig túl rövidnek bizonyuló vasárnap délutáni találkozás helyett, most hosszabb együttlétre, mélyebb beszélhetésekre nyílt alkalom. Ráadásul a csodálatos idõjárás és a tavaszi újjáéledõ Balaton-felvidéki táj nem csak a lélek, de a test felfrissüléséhez is hozzájárult. A hétvége témája az állandóság és változás illetve a rugalmasság és következetesség volt a párkapcsolatban és a gyermeknevelésben. Bár a problémát ilyen módon talán kevesen fogalmaztuk meg, mégis hamar kiderült, hogy bizony olyan kérdésekrõl van szó, amelyek mindannyiunk életében rendszeresen felmerülnek, megoldásuk pedig távolról sem egyértelmû. Érdekes volt megtudni, kinek menynyire fontos, vagy éppen zavaró az állandóság a mindennapokban, ki mennyire vágyik, vagy éppen tart a változásoktól. Talán a párkapcsolati kérdésnél is izgalmasabb beszélgetés folyt a gyermeknevelésrõl. A következetesség és rugalmasság helyes arányai, ennek folyamatos idõbeli változása olyan emberileg megoldhatatlan kihívást jelent a szülõk számára, amelynek helyes megoldását csak a mindennapi Ige által, kegyelembõl kaphatjuk meg. Jó volt ezeket a problémákat Isten és egymás elõtt õszintén feltárni és megbeszélni. A gondokat, tapasztalatokat, érzéseket egymással megosztva, egymásért õszintén imádkozva sikerült közelebb kerülni Õhozzá és egymáshoz. Ez a hétvége is megmutatta, hogy mennyire fontosak az ilyen hosszabb alkalmak, mert ilyenkor tudunk igazán mélyen, nemcsak az áhítatok és foglalkozása, hanem a vacsorák és kirándulások közben is a minket foglalkoztató kérdésekrõl beszélgetni. El is határoztuk, hogy megpróbálunk minden évben ide visszatérni, jövõre talán még többen. Az ellátásra idén sem lehetett panaszunk, az ízletes, házias kosztot a családok által hozott finomságos süteményekkel egészítettük ki. Ezekben az összejövetelekben az is fantasztikus számunkra, hogy láthatjuk, nemcsak mi, felnõttek szeretünk együtt lenni, hanem már gyermekeink is összeszokott baráti társaságként viselkednek. Remekül együttmûködnek, eljátszanak, nincs velük semmi gond. Azt hiszem, szinte minden családban ment a nyavalygás vasárnap este: Jaj, miért kellett hazajönni? Miért nem lehetett még ottmaradni? Ja, és hogy miért ezerrel? Mert éppen ezer kilógrammnyit nyomtunk mindannyian egyszerre felállva a falumázsára. Falus György

4 P nk sd 2010.qxd 5/18/2010 9:40 AM Page 6 6 d Örömmondó Pünkösd A prilis 30.-a és május 2.-a között gyülekezetünk ismét megszervezte az immár hagyományá vált májusi kirándulást. Korábban felkerestük már Szabolcs- Szatmár-Bereg megye nevezetes templomait, majd az Ormánságban gyönyörködhettünk a fa kazettás mennyezetû református templomokban, legutóbb a Viharsarokban jártunk, az idén pedig Vas megyében kastély és templomtúrán vettünk részt. Mindegyik alkalommal a Buda-hegyvidéki református gyülekezet tagjai közül is többen csatlakoztak hozzánk, akiknek személyében már korábban is barátokra leltünk. Az idén 44 fõ vett részt a kiránduláson, 9 éves kortól 82 éves korig. A vegyes életkorú csoport nagyon jól érezte magát a gazdag program adta mind három napon, hála érte a vendéglátóinknak és azoknak a kiváló embereknek, akik bemutatták nekünk utunk során Vas megyét. A szállásunk Bükfürdõn a háromcsillagos Apartman Hotelben volt, az étkezést pedig a Rózsakert étterem biztosította. Kiváló volt az ellátás, a személyzet mindent megtett azért, hogy a kikapcsolódásunkat semmi sem zavarja. Pénteken este érkeztünk meg Bükfürdõre. Már az odavezetõ út is felemelõ volt, hiszen az Alpokalján nyáron is harsogó zöld a természet, hát még így tavasszal. A gyönyörû sárga virágú végtelen repceföldek és a virágzó fák felejthetetlen élmény nyújtottak kis csapatunknak. Bõséges vacsorával, kedves mosollyal, és nagy odafigyeléssel fogadott bennünket a hotel és az étterem személyzete. A bükfürdõi esti séta és az utazás után Gyülekezeti kirándulás Vas megyében jól esett a pihenés, amelyet e csöndes helyen semmi sem zavart meg. Szombat reggel frissen, kipihenten és nem utolsó sorban a svédasztalos sok fogásos reggeli után útnak indultunk. Elsõ állomásunk Répceszentgyörgy volt, ahol egy XVII. századi barokk kastélyt csodálhattunk meg. A kastély jelenleg nem látogatható, de Kovács Istvánné polgármester asszony kinyitotta a kedvünkért a kastélyt és személyesen is fogadott bennünket. A kastély szomszédságában áll a falu temploma, ahol az éppen virágokat rendezgetõ hölgytõl sok érdekes dolgot is megtudtunk a település múltjáról és jelenérõl. Az utunk Hegyfaluba vezetett, ahol megtekintettük a Széchenyi kastélyt. A kastély feltehetõen XVIII. századi barokk eredetû. Klasszicista stílusban 1815-ben építették át, majd a XX. század közepén modern stílusban bõvítették. Ma tüdõszanatórium. Parkja védett. A szanatórium személyzete nagy szeretettel fogadott bennünket, és a lakók legidõsebbje a 92 éves Kálmán bácsi kifogyhatatlan történeteket mesélt a régmúltról, és a jelenrõl egyaránt. A faluban a továbbiakban is kísérõnként szegõdött, mesélt a templom történetérõl is. A településen található még egy híressé vált képeslap múzeum is, amely Magyarország történetét meséli el képeslapokon. Juhász Árpád tulajdonos meghatódott, hogy kíváncsiak voltunk a magángyûjteményére. A gyûjtemény összeállításában közel 33 év munkája van benne. Több mint 100 ezer lapot tartalmaz. A kiállító helyiségekben általában lap kerül bemutatásra. Nekünk a Magyar törté Pünkösd Örömmondó d 7 nelem (Honfoglalástól napjainkig) címû. kiállítást volt szerencsénk megtekinteni. A téma érdekességébõl adódóan, valamint a házigazda szíves látását élvezve, alig-alig tudtunk elszakadni, hogy tovább utazzunk Szelestére az arborétumba. Szeleste legjelentõsebb látnivalója az 1885-bõl való romantikus stílusú Baich kastély, és 13,5 ha-os, védett kertje. A Szelestei Arborétum hazánk talán leghangulatosabb, egyedülálló szép látványossága. Egyediségéhez hozzájárul fajgazdag, és párját ritkító évelõs kertje is. Dél körül Rumba érkeztünk, ahol ismét egy Széchenyi kastélyt csodálhattuk meg. A mûemléki védettségû Széchenyikastély ma általános iskola és diákotthon. Engedélyt kaptunk arra, hogy a csodálatos kertjében barangolhassunk, ahol élvezhettük a tavasz különleges illatát. A tavaszi illat a Kám mellett található Jeli Arborétumban lett teljes, amely a rhododendronok virágzásakor, májusban és júniusban a legpompásabb. Az Ambrózy Migazzi István által alapított híres gyûjteményes kert gondos kialakításának köszönhetõen jött létre az örökzöld, fõleg rhododendron gyûjtemény. Külön érdekessége, hogy a telepítések egy részét világrészenként, növényföldrajzilag ültették össze. A sokféle fajtájú, virágú és illatú rhododendron virágok a déli napsütésben olyanok voltak, mintha jégbõl lennének. Ki-ki kedvére sétálhatott a pompás virágok között. Majd a Sorok -patak völgyébe érkeztünk, amelyet már a rómaiak is lakták, errõl tanúskodnak az itt feltárt római villaépület maradványai is. Legfõbb nevezetessége a szép és gondozott park közepén álló, középkori Bezerédj kastély, amely ma alkotóházként mûködik. Elsõsorban zeneszerzõk, írók, költõk, festõk találnak itt háborítatlan csendre, és a parkban a tulipánfák árnyékában ihletre. A Rába-parton magasodik az ország legidõsebb és legnagyobb kocsányos tölgyfája, az ún. Ezeréves tölgy, amelynek

5 P nk sd 2010.qxd 5/18/2010 9:40 AM Page 8 8 d Örömmondó Pünkösd Pünkösd Örömmondó d 9 látványa lenyûgözött mindenkit, mert így villámsújtottan, három részre hasadva is monumentális. A tölgy megérintése attól sem tartotta vissza kis csapatunkat, hogy egy kissé meredek töltésen kellet felkapaszkodni. A nap egyik felejthetetlen mûemléke a csempeszkopácsi Szent Mihály-templom volt, amely a XIII. századi falusi építészet kiemelkedõ alkotása. A templomhajó és a szentély 1250 körül készült. A templomot ízes beszédével a templom rendjéért felelõs néni mutatta be nekünk. Itt is nehezen tudtunk búcsúzni, pláne, hogy még a toronyba is felmehettünk, ahonnan káprázatos kilátás nyílt a környezõ vidékre. Ott ülnek ó k, magukra hagyottan, a csüggedt-gyáván összebújók, az arcukra titkon kámzsát húzók, vacogó félelembe fagyottan, legott rohanó szél vad erejétó l zúgva hasad fel a menyei kárpit, s lángnyelvek ragyogó tüze válik férfi-merészség védpajzsává. Hevétó l olvad a dermedt szó, hittel hirdetik útjukat fehér galambok követik száz nép nyelvén a Mester tanát Kellenének most is láng-szemú fények, hogy Földünkön értse milliárd lélek a tú z-áldotta Béke szavát! (TÉGLÁS-HAJÓS ÉVA: PÜNKÖSDI SZONETT) Majd Vasszécseny következett, ahol az Ó-Ebergényi és az Új-Ebergényi kastélyt csodálhattuk meg. a Gyöngyös patak ágai között. A kastély jelenleg kastélyszállóként mûködik. Az Új Ebergényi kastély 1790-ben épült copf stílusban A kastély egy hatalmas tájképi parkban áll. A II. világháború után raktárnak, lakóháznak, majd lóistállónak használták, 1981-ben bontási engedélyt adtak ki rá. A Vasi Kastélypark programnak köszönhetõ, hogy megmenekült. Ez a kastély is jelenleg kastélyszállóként mûködik. Tanakajdon az Ambrózy-Migazzi kastély volt utazásunk elsõ napjának utolsó állomása, amelynek nevét a malonyai és a jeli arborétumok alapítójáról, a település egykori lakójáról kapta. A gyöngyös patak partján felfelé haladva Szombathely érintésével érkeztünk vissza a szállásunkra, ahol újra könnyû, de bõséges vacsorával vártak a vendéglátóink. Vacsora után még sokunknak volt kedve a virágillatú estén sétálni a településen. Vasárnap szintén korán indultunk. Valamivel 8 óra után már Acsádon voltunk, a Szegedi Kastélyban. Ott is nagy szeretettel és tárt kapukkal vártak bennünket, mint utunk során mindenhol. A kastélyparkhoz tartozó híres platánsor, mûemléki védettségû. Jelenleg idõsek otthonaként mûködik. Május elsõ vasárnapja lévén az édesanyákra emlékeztünk. A buszban Ajtonyi Artúr nagytiszteletû úr felolvasta az aznapi igét és énekeltünk is az édesanyákra gondolva. A vasárnapi istentisztelet idején a jáki templomban imádkozhattunk, valamint a Szent Jakab kápolna csendje simogatta a lelkünket. Apró ajándék tárgyak és egy kávé elfogyasztása után Dozmaton a Szent György-templom felkeresése következett. Ez volt utunk során az egyik leghangulatosabb templom, talán azért, mert ott még minden az eredeti. Éneklésre is késztetett bennünket, több éneket is elénekeltünk a csodálatos környezetben. Ezek után Felsõcsatárra a vasfüggöny emlékhelyre igyekeztünk. Felsõcsatár területe egykor a határsáv-övezet része volt, így az elzártság hosszú éveken keresztül hozzá tartozott a falu életéhez. A vasfüggöny-emlékhely közötti idõszakra terjedõen mutatja be az egykori vasfüggöny kicsinyített másolatát, az eredeti építményekbõl származó drótokkal, oszlopokkal és az egykori határsávból származó relikviákkal. A tulajdonos közel kétórás élõ történelem órát tartott a kommunizmus szörnyûségeirõl, amelyet a helybéliek elbeszéléseibõl gyûjtött össze. Ezt a kiállítást mindenkinek látni kell, ugyanis minden képzeletet felülmúl. Az elõadás után megkóstolhattuk a híres vasi vörös bort és a saját termésû finom almát. Innen is nehéz szívvel távoztunk, de elõtte még beírtunk az emlékkönyve, és énekeltünk is ott a hegy tetején egy zsoltárt, a szíves vendéglátást megköszönve. Aztán Gencsapátiba igyekeztünk, amelynek legnevezetesebb látnivalója a falu határában található Szentkút, a környék kedvelt zarándokhelye. Éppen három órára értünk oda, amikor is a májusi Mária köszöntõ liturgia kezdõdött. A katolikus testvérek és a plébános úr nagy szeretettel fogadott bennünket, és a kápolnát körülvevõ susogó lombok árnyékában kis csapatunk is énekelhetett egy éneket a tavaszköszöntés tiszteletére. Az áhítat után aztán utunk utolsó állomása a megyeszékhely Szombathely következett. A Fõ tér, a történelmi belváros, szerkezetében máig õrzi középkori alaprajzát. A 2006-ban felújított közkedvelt teret számos mûemléképület, szökõkút, pad és a hûs árnyékot adó fák teszik igazán hangulatossá. Ott egy nagy forgatagba csöppentünk. Néptáncosok bemutatója zajlott éppen, mindenféle kézmûves kirakodó vásárral. Itt szabad program keretében volt aki felkereste a történelmi óváros több nevezetességét a rómaiaktól Szent Mártonig. A középkori épületmaradványok, a császári palota, az egykori közfürdõ, a római út maradványai, a mozaikfelületek és a várrom tavasztól õszig minden évben újra megtelnek élettel. Nagyon sok külföldi is felkeresi ezeket az emlékhelyeket. Szombathely nevezetességeinek felkeresése után a késõ délutáni órákban indultunk vissza Budapestre, és úgy éreztük, hogy a vasi táj visszavár, mert telve volt a szívünk e vidék szépségével, a vasi emberek vendégszeretetével, a gyönyörûen felújított kastélyok szellemiségével, és az évszázados templomok pompájával. Dr. Koncz Kornélia a kiránduló csoport vezetõje-presbiter A Lélek ünnepén A Lelket lesem én. A Lelket, amely több, mint költemény. A Lelket, amely sosem volt enyém. A Lelket, amely sosem lesz enyém. A Lélek ünnepén Szomorún zendül egyetlen igém: Hogy születhetik újjá, aki vén?... (REMÉNYIK SÁNDOR: PÜNKÖSDI SZOMORÚSÁG)

6 P nk sd 2010.qxd 5/18/2010 9:40 AM Page d Örömmondó Pünkösd A Az elsõ ökumenikus dél-bánsági HÁLÓ találkozóról Összetartozunk a nemzetben és Krisztus követésében Pünkösd eló tt - sóvárgás titkos mélye. Pünkösd eló tt - ígéretek zenéje. Pünkösd eló tt - esedezés, esengés. Pünkösd eló tt - halk hajnali derengés. Pünkösd eló tt - szent vágyak mozdulása. Pünkösd eló tt - koldusszív tárulása. Csendesen várni - várni, hinni, kérni! Aztán - boldog pünkösd utánba érni! S pünkösd után - szent égi eró t-vetten, pünkösd után - Lélekkel telítetten. pünkösd után - bátor tanúvá lenni, pünkösd után - régit kárnak ítélni. Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után - adni, adni, adni! (TÚRMEZEI ERZSÉBET: PÜNKÖSD UTÁN) szeretetrõl csak közösségben szabadna beszélnünk, amelyben mindenki fontos ember, éppen csak nem ismerjük mindehhez eléggé egymást. Erre a hiányosságra igyekezett újból rámutatni s kiküszöbölésére megoldást is találni a legutóbbi HÁLÓ találkozó. Habár sorrendben nyolcadik esztendeje van jelen a dél-bánsági magyarság körében, az idén vált elõször névlegesen is ökumenikussá. Fejértelep, Székelykeve, Sándoregyháza, Versec, Pancsova, Ürményháza, Udvarszállás után ugyanis Torontálvásárhelyen a helyi református egyházközség szervezésében adhattak találkát egymásnak a huszonhárom helységbõl érkezõk. Soraikban lelkészekkel, plébánosokkal, hitoktatókkal, alapítókkal, szervezõkkel, régi és leendõ szakmai, azaz hálós nyelven mondva : bogocskákkal. Schön Györgynek és barátainak hangulatoldó, légkörmelegítõ gitárakkordjai után Gyenge Károly tiszteletes úr egy igeszakaszt olvasott fel köszöntõül, utána pedig Kotormán Mária helybeli katolikus hitoktató és bogozó, ifj. Balogi András, a torontálvásárhelyi helyi közösség elnöke, illetve Basa Gergely, a dél-bánsági régió bogozója üdvözölte az egybegyûlteket. A Közösségfejlesztõ Keresztény Egyesület, amely eredetileg katolikus indíttatású, de szellemiségében nyitott mozgalom, huszonegy évvel ezelõtt jött létre azzal a céllal, hogy segítse a Kárpát-medencében élõ magyar keresztény közösségek közötti kapcsolatépítést. Erre mutatott rá köszöntõjében Puchard Zoltán alapító is, majd Konkoly Elemér, a Budapest-Svábhegyi Református Missziói Egyházközség gondnoka mondott rövid, ünnepi méltatást. A találkozó meghívott elõadói közül elõször dr. Kolumbán Vilmos József, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Egyetem professzora tartott elõadást, az erdélyi princípium és gyakorlati megoldások vázolásán keresztül mondott példát arra, mennyivel nagyobb teherbírású az az összefogódzó közösség, amely gondjai megoldásának érdekében le tudja és meri vetkezni magáról a felekezeti béklyókat. Szavai nyomán nemcsak a hozzánk távol lakó test Pünkösd Örömmondó d 11 Piros pünkösd öltözik sugárba, Mosolyogva száll le a világra. Nyomában kél édes rózsa-illat, Fényözön hull, a szivek megnyilnak. Hogy eló ször tünt fel a világnak: Tüzes nyelvek alakjába támadt. Megoldotta apostolok nyelvét, Hirdeté a gyó zedelmes eszmét. Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed Ma is minden bánkodó szivének, Hogy ki tévelyg kétségbe, homályba : Világitó sugaradat áldja. Habozóknak oldjad meg a nyelvét, Világositsd hittel föl az elmét. Hogy az eszme szívbó l szívbe szálljon, Diadallal az egész világon! Piros pünkösd, szállj le a világra, Tanits meg uj nyelvre, uj imára. Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, Szeretetnek sugara, Szentlélek! (REVICZKY GYULA: PÜNKÖSD) vérek udvarába nyerhettünk betekintést, de mintha saját kagylóhéjunk is felnyílt volna kissé. Rövidke szünet után egy újabb gitárszám következett, majd pedig Barta Szabolcs lazarista szerzetes, a budapesti rendház fiatal házfõnöke tartott elõadást. A múltban elkövetett ballépések örökös felhánytorgatásának, továbbá a keresztényt a keresztyéntõl, de végsõ soron testvért a testvértõl elválasztó különbségek és ellentétek újrahangsúlyozásának, lélek-, élet- és közösségsüllyesztõirõl. Óva intve egyúttal, hogy az igazi ökumenizmushoz a szíveknek is meg kell újulniuk! Ahhoz pedig elengedhetetlen elõfeltétel az alapos lelkiismeret-vizsgálat, a bûnbánat és a továbblépéshez szükséges megbocsátás. Bejáródott munkarend szerint a találkozó kiscsoportos beszélgetésekkel folytatódott. A harapnivaló elfogyasztása után pedig a vendégsereget Széchenyi Jolán nyugalmazott tanárnõ invitálta meg egy frissítõ, helytörténeti tájékoztatóval egybekötött múzeumlátogatásra. A délutáni mûvelõdési mûsorban a Dalárda, a Kéknefelejcs énekcsoport, Szabó István amatõr versíró, a mûvelõdési otthon irodalmi csoportjának hölgytagjai, illetve Balassa Olivér zongorajátékával ízelítõt is adott a debellácsi-torontálvásárhelyi telepes õsöktõl örökölt Isten-, haza- és vendégszeretetbõl. A helyi iskola nevében Bakator János osztálytanító vette át a svábhegyi testvérgyülekezettõl az ajándékba hozott zenei tankönyveket. Kuriózum az is, hogy az eseményre nemcsak a községi Oktatási Központ, illetve a pancsovai Magyar Percek forgatócsoportja szállt ki, hanem az újvidéki tévéstáb is megörökítette az eseményt. A fotózás és az ökumenikus istentisztelet idejére a nap folyamán igencsak hiányolt távollevõk is megérkeztek végül. Így a patinás, ám salétromcsipkés, továbbá orgonájának és tetõszerkezetének megígért felújítására türelmesen váró református templomot nemcsak az Ige szavai, hanem a széles skálán zengõ énekhangok is betöltötték. Nemzeti imánk közös eléneklése után természetesen a hogyan tovább kérdés is elhangzott, amire kétségkívül a tettek adják majd meg a választ. Egy dolog viszont már biztos: külön reklám és felszólítás nélkül is öszszetartoztunk. Nemzetben és Krisztus követésében egyaránt. Bár így lenne a továbbiakban is! Martinek Imre Torontálvásárhely

7 P nk sd 2010.qxd 5/18/2010 9:40 AM Page d Örömmondó Pünkösd Fekete Ágnes: A lengyel nép maga is átélte a határok állandó tologatását, a nagyhatalmak packázását, ami a magyar sors is. Következõ beszámolónk ebbe a témába vezet minket. Vajdaságban megrendezték az elsõ ökumenikus Háló találkozót. A budapest-svábhegyi gyülekezet gondnoka, Konkoly Elemér beszél a találkozóról, de elõször Schön Györgyöt, az egyik szervezõt hallhatják a katolikus Háló mozgalom részérõl. Schön György: Megdöbbentõ volt egy néni vallomása, aki egyébként egy vegyes faluból származik, ahol bolgár és bukovinai székely katolikusok élnek egymás mellett. Klári néni szlovák, a férje bolgár. Gyönyörûen beszél magyarul Klári néni. A férje a negyvenes években Nagybecskereken járt a magyar gimnáziumba. Azt a vallomást tette a mondandója végére, hogy a férje szerint Isten csak magyar lehet. Azt a mondatot, hogy Isten magyar, bolgárul mondja a férje. Õ maga is bolgárul mondta el, amit sajnos most nem tudok idézni. Nagyon megerõsítõ volt ez a vallomás. Magyarországon tudatában kell lennünk annak, hogy felelõsek vagyunk a határon túli magyarokért, mert ott még van egy olyan világ, amirõl mi talán már lemondtunk, de az ottaniak még nem. Fekete Ágnes: Sokan nem tudják, hogy Délvidéken egy nemzedék alatt nyelvváltás történt. Egyik határon túli területen sem ment ez ilyen gyorsan. Beszélgetés a torontálvásárhelyi Háló találkozóról Elhangzott a Magyar Rádió Református félóra c. mûsorában április 21-én A riporter: Fekete Ágnes Schön György: Így van. A vészharangokat folyamatosan kongatják minden olyan helyen, ahol szórványban él a magyarság. Sajnos Délvidéken a szórvány és a tömbmagyarság közötti szakadék egyre jobban mélyül. Ezeket a kapcsolatokat kellene megerõsíteni. Ott közelebb vannak egymáshoz az emberek. Nem csak a személyes kapcsolatokat kell erõsíteni, ahogyan a Háló azt teszi, hanem nagyobb figyelmet kell fordítanunk az oktatásra. Konkoly Elemér: A Torontálvásárhelyen megrendezett ökumenikus Háló találkozó volt az elsõ a sorban. A Háló mozgalom katolikus hátterû, leginkább katolikus felekezetûek kapcsolódtak be a programjaikba. Délvidéken több, mint 30 településrõl érkeztek a találkozóra katolikusok, és rajtuk kívül voltak még reformátusok is. Torontálvásárhely, amely helyet adott ennek a találkozónak, szinte teljesen református, bár van katolikus gyülekezete is a falunak. A lakosok az 1700-s években érkeztek erre a földre Szeged, Makó, Hódmezõvásárhely és Csongrád környékérõl. Azelõtt ez a hely egy katonai, felvonulási terület volt. Érdekes struktúrája van a falunak: négyzethálós. Katonai hadmérnökön tervezték meg az utcaszerkezetet. Minden egy ház és utca azonos, így könnyen el lehet benne tévedni. Nagyon érdekes, mert nem az alföldi faluszerkezetet mutatja. A Találkozó menete a következõ volt: el Pünkösd Örömmondó d 13 sõ nap reggel érkeztek meg az emberek, mindenki kapott egy névtáblát, amin a keresztneve és az általa képviselt falu neve szerepelt. Rögtön a dolgok sûrûjébe csöppentek az emberek, mert két elõadással vette kezdetét a program. Az egyik arra a kérdésre kereste a választ, hogy mit jelent az, hogy valaki keresztyén és magyar. Az európaiak mindig furcsának találják, hogy a templomainkat zászlókkal ékesítjük, amelyek között a nemzeti lobogó is jelen van. Fõleg akkor furcsa ez nekik, ha a templom ráadásul még nem is Magyarországon található. Magyarul imádkoznak sokan a határainkon túl, mert imádkozni mindenki a saját anyanyelvén imádkozik. A másik elõadást egy lazarista szerzetes tartotta, és a Vatikáni Zsinatra hivatkozott amikor azt mondta, hogy az ökumené jegyében a különbözõ felekezeteknek közeledniük kell egymáshoz, mivel a különbség nem igazán abban érhetõ tetten, hogy milyen módon imádják az Istent. Ebben a gyülekezetben minden reggel fél nyolckor egy félórás áhítatot tartanak az emberek munka elõtt. Fekete Ágnes: Ezen a találkozón mi volt a legnagyobb élmény? Konkoly Elemér: Az, hogy olyan emberek ismerhették meg egymást, akik szétszórtan, apró falvakban élnek, most pedig összegyûltek és megismerték egymás életét, tapasztalatait. Nagyon érdekes volt. Fekete Ágnes: Honnan jött az öltet, hogy Torontálvásárhelyen legyen ez a találkozó? Schön György: A Háló mozgalom találkozókat szervez szerte a Kárpát-medencében, és már 15 éve mûködik a Délvidéken is. Sok helység sorra került már, és most Torontálvásárhelyre került a sor. Számomra evidens volt, hogy erre a találkozóra a svábhelyieket is meghívjuk, hiszen õk a torontálvásárhelyi gyülekezetnek testvérgyülekezete. Kedves barátom, Elemér, kapva kapott az alkalmon, és õk is csatlakoztak. Két autóval utaztunk. Egy úgynevezett katolikus autóval, amelyben az elõadó és néhány katolikus barátunk utazott, és egy református autóval, amelyben a svábhegyiek és jómagam utaztunk. Fekete Ágnes: Mi volt a nagy élmény Torontálvásárhelyen? Schön György: Azt lehet mondani, hogy a helyzet nagyon szomorú, mert szinte egy emberöltõ alatt vész el a magyar nyelv és öntudat, és ahol eddig még nem veszett el, ott is kiveszõben van. De azok az idõs emberek, akikkel találkoztunk, a lelkükben még egy olyan világot õriznek, amelyrõl majdhogynem azt mondhatjuk, magyar világ. Konkoly Elemér: Vallomásszerûen áradt ki belõlük a kapcsolatuk Istennel. Látszott, hogy teljes életû emberek. Nagyon sok mindenen keresztülmentek, és mindig tudatában voltak annak, hogy Isten velük van. Nem volt közöttük olyan, aki fél lábbal állt volna a világban. Schön György: Mi a Hálóban szentmisével szoktuk befejezni a találkozót, amit most elhagytunk, és közös istentisztelettel ünnepeltünk a református templomban, amelyen hat lelkész és négy római katolikus pap vett részt. Koronája volt a Jézus Krisztus nevében való összegyülekezésünknek a közös istentisztelet, amelyen elmondhattuk a közös imádságainkat, és amelyet a nemzeti Himnusszal zárhattunk le. Ennek a fajta együttlétnek csíráját és magvát sikerült a lelkészekben is elültetni. Talán õk is szerveznek majd hasonló találkozókat.

Légy készen! (Olvasandó: Máté 25:1-13.)

Légy készen! (Olvasandó: Máté 25:1-13.) Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 7. évfolyam 4. szám 2011. október A Budapesti Svábhegyi Református Missziói Egyházközség

Részletesebben

Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M

Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 6. évfolyam 3. szám 2010. október A Budapesti Svábhegyi Református Missziói Egyházközség

Részletesebben

Karácsonyi kilátások és kiáltások Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az uralom az õ vállán lesz. Ézsaiás 9:5.

Karácsonyi kilátások és kiáltások Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az uralom az õ vállán lesz. Ézsaiás 9:5. Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 7. évfolyam 5. szám 2011. december A Budapesti Svábhegyi Református Missziói Egyházközség

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

Õszi magvetés. E számunk tartalmából. Lelkipásztori üzenet

Õszi magvetés. E számunk tartalmából. Lelkipásztori üzenet Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 6. évfolyam 3. szám 2010. szeptember A Budapesti Svábhegyi Református Missziói Egyházközség

Részletesebben

Halott ügyek és örömteli életek

Halott ügyek és örömteli életek Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 4. szám 2012. október A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. IX. évfolyam - 2010. II. ápr.-máj.

Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele. IX. évfolyam - 2010. II. ápr.-máj. "Amikor pedig eljött a pünkösd napja és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égbõl, amely betöltötte az egész házat ahol ültek. Mindnyájan

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

ÖRÖM MON DÓ A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA

ÖRÖM MON DÓ A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA ÖRÖM MON DÓ A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA 2010. 2. szám Ébredjetek, mert Isten úgy szeret! Ha idős, hívő reformátusokkal beszélgetünk, gyakran előtör belőlük a vágy, hogy bárcsak adna Isten

Részletesebben

2000. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

2000. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor III. évfolyam 5. szám 2000. VENI SANCTE Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

A világban, de nem a világból!

A világban, de nem a világból! 2011. június erdélyi baptista ifjúsági lap ár sokaktól hallottam, hogy a Hargita egy nagyon Mkülönleges hely. Úgy gondolom, hogy ha valaki közülünk nem volt errõl meggyõzõdve, akkor a Székelyföldi Konferencián

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

...vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Zsid. 9,22

...vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Zsid. 9,22 REMÉNYSUGÁR Lelkészi köszöntő 3. Efraim, a pásztor nem tudott szabadulni attól, amit tett. Ezerszer megbánta már. Mindez nem segített rajta. Végignézett a nyájon, s gondosan kiválasztotta a legszebbet.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A Lélek gyümölcse Én vagyok a szôlôtô, ti a szôlôvesszôk: aki énbennem marad és én ôbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert

Részletesebben

Sárospataki Református. Lapok

Sárospataki Református. Lapok SRL Sárospataki Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LVIII. évf. 2. szám 2005. június Kedves Olvasó! Magyar Örökség Díjat kapott a Sárospataki Református Kollégium a magyarság

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Pál apostol nyomában

Pál apostol nyomában országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 30. szám 2005. július 24. Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap Ára: 164 Ft Istentiszteleteik végén felváltva éneklik a székely és a magyar Himnuszt. f Délvidékre

Részletesebben

TARTALOM. ÁRA 200 Ft GYURI KONFIRMÁCIÓJA. megszólít. Lehet, hogy csak egy mondatban vagy. egy bibliai idézetben, de olykor akár az egész igehirdetés

TARTALOM. ÁRA 200 Ft GYURI KONFIRMÁCIÓJA. megszólít. Lehet, hogy csak egy mondatban vagy. egy bibliai idézetben, de olykor akár az egész igehirdetés TARTALOM LAPSZÉL 2 TALÁLKOZÁS Hegedűs Béla esperessel 2 Új orgona és parókiatető 3 ÖSSZEFOGLALÓ Gyülekezeti családos hét Gyuri konfirmációja A délutáni programok Egység Kétség Tavaly más volt Amit feltételenül

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. nyárutó

HÍRLEVELE 2014. nyárutó A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. nyárutó Mire van szükségünk Nemrégiben eszembe jutott egy régi humoros írás. Az volt a lényege, hogy az Úr leküldte az angyalát a földre, hogy

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

Kreatív találkozás a régi szöveggel Augsburgi ünnepség az Ágostai hitvallás felolvasásának 475. évfordulóján

Kreatív találkozás a régi szöveggel Augsburgi ünnepség az Ágostai hitvallás felolvasásának 475. évfordulóján országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 27. szám 2005. július 3. Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap Ára: 164 Ft A megnyitóról senki sem hiányzott, hiszen Fassang László orgonamûvész egész délutánt

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. április XX. évfolyam 2. szám Mai feltámadás Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. (Ef 2,1)

Részletesebben