I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM OKTÓBER SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ. Óvodai tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2003. OKTÓBER SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ. Óvodai tájékoztató"

Átírás

1 I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM OKTÓBER SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ Óvodai tájékoztató

2 KEDVES SZÜLİK! Szeretettel köszöntöm Önöket! Külön köszöntöm azon gyermekek szüleit, akik 2003 szeptemberében kezdtek óvodánkba járni, és így elsı alkalommal tartják kezükben a Százszorszép Híradó -t. Ez a lap már másodszor jelenik meg, és azért született, hogy még közelebb hozza egymáshoz azokat az embereket, akik egy cél érdekében a gyermekek nevelése érdekében tevékenykednek Szülıket, Óvodapedagógusokat, és Óvodai dolgozókat. A Százszorszép Híradó célja még, hogy Önök, Kedves Szülık tájékoztatást kapjanak nevelı munkánkról, a csoportokban folyó eseményekrıl, a gyermekek óvodai életérıl. Segíteni kívánunk nevelési helyzetek és problémák megoldásában is, ezért szakemberek írásaiból is idézünk, de saját véleményünket is megírjuk. Remélem mindenki megtalálja a számára érdekeset, hasznosat. Kérem véleményükkel, kérdéseikkel esetleg írásaikkal forduljanak bátran a lap szerkesztıihez. Név nélkül a bejáratnál elhelyezett ötletdobozba lehet tenni kéréseiket. A régóta óvodába járó gyermekek szüleitıl sok bíztatást kaptunk folyóiratunkkal kapcsolatban. Bízom benne, hogy az új szülıknek is elnyeri tetszését. A es tanév megkezdése alkalmából kívánom, hogy minden Kedves Szülı gyermekével együtt érezze jól magát intézményünkben, és mindig szívesen jöjjenek óvodánkba. Budapest Október Béres Károlyné óvoda vezetı AZ ÓVODA FELNİTT KÖZÖSSÉGE A 2003/2004-ES TANÉVBEN Pillangó csoport: Gilicze Antalné óvónı /kiscsoport/ Weinreich Antalné óvónı Vida Mihályné dajka Mókus csoport: /nagycsoport/ Bıti Sándorné óvónı Varga Zoltánné óvónı Dobos Tamásné dajka Süni csoport: /középsı csoport/ Petrik Istvánné óvónı Pozderkáné Dósa Katalin óvónı Huszti Sándorné dajka Méhecske csoport: Bíróné Peltz Angéla óvónı /vegyes csoport/ Burai Jánosné óvónı Sajermann Gézáné dajka Gomba csoport: /nagy-középsı/ Antalné Balla Ágnes óvónı Pádárné Tóth Andrea óvónı Hornácsik Tiborné dajka Dezsı Gáborné Kárai Lajosné Péter Jánosné Káldi Györgyné Kele Lajos Roszinszki János dajka dajka dajka óvodatitkár főtı-gondnok főtı-gondnok 2

3 AZ ÓVODAI ÉLET KEZDETI NEHÉZSÉGEI A szocializáció folyamat, mely által az egyének olyan tudásra, képességekre és állapotokra tesznek szert, amely alkalmassá teszi ıket arra, hogy a különbözı csoportoknak és a társadalomnak többé-kevésbé hasznos tagjaivá váljanak. Mindezeket a gyermeknek elsısorban a családban, szüleitıl, rokonaitól kell elsajátítania, másodsorban pedig az intézményekben, amelyeket a társadalom kifejezetten ezzel a céllal hozott létre. Sok gyermek érzékeny még ebben a korban, erıs a kötıdés az édesanyához. Ezért a legjobb fokozatosan a közösséghez szoktatni. Az elszakadás fájdalmas élmény, éppen ezért magától értetıdı, hogy a gyermek az elsı napokban sír, otthon szeretne maradni, minden lehetséges eszközével tiltakozik az óvoda ellen. Ezért az új gyermekek a mi óvodánkban a szülı segítségével ismerkednek az óvoda épületével, a helyiségekkel, a szokásokkal, szabályokkal, társakkal. A beszoktatás ideje alatti együttjátszás, a szülı jelenléte és az óvónı helyes magatartása elısegítik az érzelmi biztonság kialakulását. Ha a gyermek attól tart, hogy el kell válnia a szülıktıl, különösen jól tudja érzékelni, hogy vajon a szülı ugyanúgy érez-e a szóban forgó ügyben. Ha a szülı habozó, bőntudatos magatartást mutat, a gyermek nem gondolhat mást, csak azt, hogy valóban valami borzasztó veszély rejlik az elválásukban. A szülı magatartása, beállítottsága a leghatalmasabb eszköz a gyermek félelmének leküzdésére. Az anyával való autonom kapcsolatot (biztos kötıdés) feltételezi, hogy a gyermek a reggeli búcsúzás után nyugodtan játszik. Ha a gyermek érzelmileg kellıen fel van készítve az elválásra és az óvodai életre, viszonylag könnyen történik a beilleszkedés. Az óvodás korú gyermekek annyira rá vannak hangolva a testtel, mozgással kifejezett érzelmekre, hogy meglepıen pontosan megértik a felnıttek taglejtéssel, mozgással kifejezett érzelmeit. Alig-alig tévednek azzal kapcsolatban, hogy mi éppen mit érzünk. Az, hogy elválnak tılünk, azt jelenti a gyermek számára, hogy olyan felnıttektıl kell elfogadnia a segítséget és a gondoskodást, akik (még) nem állnak igazán közel hozzá. Egy szégyenlıs gyermeknek kész gyötrelem, ha válaszolnia kell, amikor szólnak hozzá. Sokszor az édesanya aggodalma nagyobb, mint a gyermeké. İ köszön el háromszor, ı vág aggódó arcot a búcsúkor, ı sugallja egész viselkedésével a gyermeknek, hogy valami szörnyő nagy baj fenyegeti, ha az édesanya elmegy és ı ott marad egyedül. Meg is tesz mindent, hogy édesanyja ne hagyja magára. A féltı édesanya természetes aggodalma természetesen azt sugallja neki, hogy a gyermek nem fogja kibírni nélküle. A túlzott féltésre legtöbbször a nagyon gondos, odaadó, gyöngéd szülık hajlamosak, akik olyankor is enyhe bőntudatot éreznek, amikor semmi okuk sem lenne rá. Ha a szülı teljesítette a gyermek minden kérését, gondolatát, a gyermek nem tanul meg vitatkozni, harcolni a jogaiért, nem tudja saját vágyait követni, teljesíteni, viszont mások kérését fenntartás nélkül teljesíti. A szülı távollétében teljesen védtelen az ilyen gyermek, magába fordul, nem kommunikál, nem játszik. Ilyen esetekben nemcsak a mielıbbi érzelmi biztonság kialakulását kell elısegítenünk, hanem fontos a gyermek önbizalmának, önértékelésének fejlesztése is. 3

4 A tolerancia a másság elfogadását jelenti, a másik személyiségét tisztelnünk kell. Az alacsony toleranciával jellemzett emberek a legkisebb ellentmondást, akadályoztatást sem tőrik, azonnal agresszív választ vált ki belılük. A lelki azonosulás nagymértékben hozzásegít a másik ember lelkiállapotának, viselkedésének, cselekedeteinek megértéséhez. Emellett a szoros érzelmi kapcsolatok alapja, amely nélkülözhetetlen az egymás mellet élésben. Az empátia a személyiség azon képessége, amelynek segítségével bele tudja élni magát a másik ember helyzetébe, lelkiállapotába, meg tud érezni, érteni olyan érzelmeket, indítékokat, amelyeket szavakban, direkt módon nem fejezhetünk ki. Minden óvodába kerülı gyermek számára elsıdleges feladatunk a biztonságérzet kialakítása, pozitív érzelmi kapcsolat létesítése. A biztonság szükségletének kielégítését segítjük a testi, fizikai biztonság kielégítésével, a családias, otthonos környezet megteremtésével, a közösségi élet szokásainak betartásával, a gyermekek szükségleteinek megfelelı napirenddel. Szeretni, örülni, ragaszkodni, bízni és felelısséget vállalni csak az tud felnıtt életében, akit gyermekkorában az anyja vagy az anyát teljes értékően pótolni törekvı gondozója elfogadott és szeretett. A világon nem a tudomány, a szeretet mővel csodákat. (Eötvös József) EGY ÓVODÁBA LÉPİ GYERMEK NEHÉZSÉGEI Tudod anya, az mind nagyon szép, amit az oviról meséltél, de nem is úgy van! Persze, hogy sírtam, és nem akartalak elengedni, amikor itt nem ismerek senkit! Csak az járt az eszemben, hogy mi lesz velem nélküled? Ki fog engem simogatni, puszilgatni? Ki törli meg az orromat és segít pisilni? Mit kell majd itt csinálnom? És az a sok gyerek? Nem fognak bántani? Mikor felemelt az a néni és megölelt, megsimogatott, az majdnem olyan jó volt, mint amikor Te veszel az öledbe. Aztán, mikor megfogta a kezemet, és mesélt, az egészen jó volt! De akkor elkezdett bıgni egy másik gyerek és a néni neki fogta a kezét és ıt kezdte simogatni. Anya! De miért hagyott ott engem? Nagyon szomorú lettem, ezért gyorsan én is sírni kezdtem. Akkor azt mondta a néni, hogy mutat nekünk valami érdekeset. Erre kíváncsi lettem, és megtöröltem a szememet. Képzeld, megmutatta, hogyan kell elvarázsolt kastélyt építeni homokból! Ez csuda klassz volt, mert csak a miénk volt ez a kastély! De akkor odajött másik két kisfiú is, hogy szeretnének alagutat fúrni. És İ megengedte, hiába tiltakoztam! Nem értem, miért nem csak velem játszik az óvó néni, és miért nem csak velem beszélget? Megint eszembe jutottál, hogy Te nem tennél velem ilyet! Ezért jó hangosan kiabálni kezdtem, Anya! Anyát akarom! Egy kislány megkérdezte, miért sírok, de nem mondtam meg neki! Odaadta biciklijét, hogy próbáljam ki. Tetszett, szép színes volt! Csak az a kislány folyton szaladt utánam, azt mondogatta, hogy nem szabad arra menni, meg hogy gyere vissza a mi udvarunkra, de én voltam a gyorsabb és mindig lehagytam! Nagyon megörültem, amikor meghallottam a hangodat! Végre megyünk haza! Habár, ha jól belegondolok, nem is volt olyan rossz! Burai Jánosné Jolika 4

5 KEDVES ÉDESANYÁK ÉS ÉDESAPÁK! Újságunkon keresztül üzennénk Önöknek. Ne féljenek! Gyermekük életében eljött egy új állomás, életüknek egy nagyon fontos része. Tudjuk, hogy mennyire nehéz fájó szívvel az óvodába hagyni a síró gyermekeket. Egész nap arra gondolni mi lehet vele, mit csinál, sír-e még, de tudjuk hogy ezen a nehéz idıszakon túl kell esni, és higgyék el pár hét múlva a könnyek felszáradnak, a gyermekek vidáman érkeznek az óvodába. Megismerkednek környezetükkel, az óvoda dolgozóival, dadus nénijükkel, óvó nénikkel. Biztonságosan mozognak az óvoda udvarán, és nem sokára az óvoda egész területén. Alig járunk még óvodába, de örömmel számolhatunk be, mennyire ügyesek, kedvesek. Legfontosabb feladatunk most, hogy megnyerjük bizalmukat, hogy elfogadjanak bennünket, ismerjék meg természetünket, hangunkat, kezünk érintését. Minden gyermek más. A módszer is más, amivel közelíteni próbálunk. Van aki azt szereti, ha ölbe vesszük, babusgatjuk, van aki azt szereti, ha békén hagyjuk, de minden kisgyermekben él a vágy a maga szintjén hogy közösségben éljen, hogy barátokat találjon, és joga van arra, hogy óvodás életében olyan élményekhez jusson, melyek segítségével ismeretekre tesz szert, s személyisége ezáltal is fejlıdjön. Ebben mi mindig segítségükre leszünk. Szeretnénk ha családias kapcsolat alakulna ki közöttünk. Ha éreznék, hogy számíthatnak ránk, hisz mi is számítunk a családra. Higgyék el, nem akarunk versenyezni Önökkel a gyermekek szeretetéért. A legfontosabb szeretet, a legfontosabb simogatás a szülıi, ám a nap nagy részét a gyermekek velünk töltik, és ez érzelmek nélkül nem megy. Nem is mehet, hiszen mi azért vagyunk, hogy nekik jó legyen, hogy valamelyest pótoljuk az édesanyát, édesapát. Lepke lepke szállj a tenyeremre, Nem szállok mert félek Örülök hogy élek énekelgetjük naponta. És a kis lepkék a tenyerünkre szállnak, ki elıbb, ki késıbb. Gyönyörő pillangókká válnak, és mi sírva nézünk utánuk. De addig még bıven van idı játékra, nevetésre, egy boldog óvodás életre. Minden kedves Családunknak jó egészséges és sikeres óvodai évet kívánunk! Vida Mihályné Irénke néni Gilicze Antalné Magdika néni Weinreich Antalné Lívia néni 5

6 KISCSOPORTOSOK BESZOKTATÁSA EGY DAJKA SZEMÉVEL. Még elıttünk nevek, arcok, jelek, az elızı nagy csoport tagjai, ma már iskolapadot koptatók. Az elbúcsúzó nagycsoport hiányát betöltik a kis csoportosaink. Nekünk dajkáknak is fel kell készülnünk, a 3-4 éves gyermekek óvodai beszoktatására. Nagy szeretettel várjuk ıket. Környezetüket igyekszünk az ı méreteinek és igényének kialakítani. Elérhetık legyenek a játékok, eszközök. A családi fészekbıl való kiszakadás fájdalmas pillanatait igyekszünk feloldani; elfogadtatni az új környezetet, segítve az óvó nénik munkáját. A beszoktatás kezdete a kicsiknek nem csak önfeledt játék, hanem sok-sok információ szerzése is. Új dolgok veszik körül a gyerekeket. Szabályok, szokások elsajátítása bár észrevétlenül, de már alakulgat. Megismerték a jelüket, tudják a papír zsebkendı helyét, ügyesen ráülnek a WC-re. Szaladnak kezet mosni, viszik a tányért poharat, kiteszik a szalvétát, széket hoznak maguknak, még igénylik hogy mindig ott legyünk mellettük, segítsük, erısítsük ıket. Nagyon sok új dolgot tanulunk, ismételgetünk. Kisebb-nagyobb segítséggel mindig megoldódik a dolog. Elıfordul még, hogy a nadrághúzás mőveletét kisautóval a kézben próbálgatjuk, vagy négykézláb keresgetjük a cipıt mert elbújt. Van idınk bıven nıni, ügyesedni az oviban, megtanulni a szokásokat, szabályokat, elmondani ha segítséget kérnek. Fokozatosan tanulják meg magukat ellátni, egyéniségüknek megfelelıen. Szeretnénk munkánkat szeretettel, és alázattal végezni, a kitőzött cél érdekében: a gyermekek szívesen jöjjenek az óvodába, az önfeledt játék és tanulás segítse testi és szellemi fejlıdésüket, biztosított legyen a közösség ereje, a szülık, gyermekek, óvó nénik kapcsolata erısödjék. Anya, apa, a beszoktatás izgalmai után nyugodtan és elégedetten hagyja itt gyermekét a Pillangó csoportban. Vida Mihályné (Irénke néni) óvodai dajka 6

7 EGY MÓKUS GONDOLATAI 2003 OKTÓBERÉBEN Eltelt a nyár. Nyáron nemcsak a fő nı, de a Mókusok is. Jól megnıttünk, mi vagyunk a legnagyobbak az óvodában. Mintha minden kisebb lenne; a székek, az asztalok, az ágyak, még az udvaron a mászókák is. Én ezt így látom, bár az óvó nénik így fogadtak bennünket: Hogy ti mennyit nıttetek a nyáron!? Ezt nem nagyon értem, mert én azt látom, mintha ık lennének kisebbek. Na, mindegy! Mintha kicsit szigorúbbak lennének! Ha már nem játszunk valamivel, el kell tenni magunk után, a szınyegen is, asztalon is, még az udvaron is. Mintha több lenne a feladatunk, több lenne a munkánk! A ruhánkat is össze kell hajtogatni és így kell elrakni a zsákunkba. Az óvó néni nem szereti, ha verekedünk, ha karatézunk. Sıt azt sem, ha az asztalnál ebéd közben hangosan beszélgetünk, vagy átkiabálunk a másik asztalnál ülı barátunkhoz. Mi ebben a rossz, ki érti ezt?! Az is igaz, hogy sokszor dicsérnek: De szépen hajtogatjátok az asztalterítıt!, Nagyon ügyesen viszitek az ágyakat!, Milyen gyönyörő képet készítettél!, Ügyesen tudsz cipıt kötni!. Ez nagyon jól esik! Aztán azok a jó kis versenyek az udvaron! Így csak a nagyok tudnak versenyezni. A múltkor mi, fiúk gyıztünk, utána viszont a lányok, de azért megtapsoltuk ıket. Ezért is dicséretet kaptunk, mert sportszerően viselkedtünk. Igaz, hogy veszítettünk, de a dicséret nagyon jól esett. Meg a simogatás, az ölbevevés, a becézgetés, bíztatás egy nagy Mókusnak is jól jön. Megállapítottuk a barátommal, hogy jó itt az óvodában! Reggel vár az óvó néni, Jutka néni a finom reggelivel, terített asztallal, ha megérkezem, örülnek a barátaim. Egyre szebb várakat építünk, jókat társasozunk, mintha jobban megértenénk egymást. Jól megegyezünk, hogy ki mit csináljon építkezés közben. Hát a lányok! Azok pedig ragadnak rám! Biztos tetszem nekik, nem rossz érzés, kicsit hagyom magam. Várom ám az iskolát is, de most nagyon jól érzem magam itt az óvodában, jó Mókusnak lenni. Bıtiné Papp Borbála ÓVODÁNK DECEMBERI PROGRAMJAI: December 4. December December December 16. délelıtt jön a Mikulás az óvodába Hol vagy Mikulás? A Figurina Bábszínház elıadása a Kerti Klubban a Gézengúz együttes karácsonyi mősora az óvodában délelıtt a gyermekek csoportjaikban megünneplik a karácsonyt 7

8 MÚLNAK A GYERMEKÉVEK Ez is eltelt! Három év a fiammal, majd fél év megszakítással két év a lányommal. És most újra itt vagyok! Már hiányzott! Félelemmel vegyes izgalommal vártam a szeptembert, amikor újra dolgozni kezdek! Talán ez így nem is jó megfogalmazás, hiszen otthon is dolgoztam, de az természetes dolog, hogy finomat fızök, mindig ki van takarítva. Itt naponta új élmények érnek, a gyerekek mosolya, elismerése újabb ötletekre ösztönöz. Áprilismájusban már belekóstolhattam a munkába. Ismerkedtem a gyerekekkel, szülıkkel, új szokásokkal, a munkatervvel. Nagyon élvezem, tele vagyok tervekkel, ötletekkel, minden gyermek egy új felfedezés, egy új kihívás: hogyan lehet közel kerülni hozzá, a bizalmába férkızni, hatni rá! Nem kis feladat! De már a nyáron sok ötletet, játékot győjtöttem össze, amivel felkelthetem az érdeklıdésüket. Így aztán sokszor esem abba a hibába, hogy mindent egyszerre szeretnék megvalósítani, így állandó idıhiányban vagyok. Ilyenkor végiggondolom, leírom mit szeretnék és hogyan, próbálok kevesebbet tervezni és azt jól csinálni! Kolléganıim segítenek, bátran fordulhatok hozzájuk kérdéseimmel, ezt ezúton is köszönöm! Sok volt ez az öt év, van mit bepótolnom, de szeretném teljes szívemmel és tudásommal felkészíteni ezeket a gyerekeket az iskolára. S ha ez sikerül, már nem dolgoztam hiába. Varga Zoltánné Zita G y e r e k s z á j Már elfogytak a gyerekek, csak egyikük várja még a szüleit. A csendes tevékenykedés közben váratlanul megszólal: - Azt hiszem én már itt töltöm az éjszakámat! ********* Mesél a középsıs:. És akkor a gonosz mostoha halálnak halálával meghalta magát! ********* Egy Süni így fogadta szüleit az állatkerti kirándulás délutánján: - Képzeljétek! Örökbe fogadtuk a tigrist! Szása a neve. A felesége pedig Kása. (Kátya) ********* - Ez a kis kuka? Kérdezi Szabi az asztalon lévı szalvétás tálkára mutatva. 8

9 HEGYEK KÖZÖTT, VÖLGYEK KÖZÖTT ZAKATOL A VONAT A hosszú nyár után nagy örömmel köszöntötték egymást a gyerekek. Mindenkinek sok mesélni valója volt, így a reggeli érkezésnél már senki nem sírt, vidáman jött be a Gomba csoportba. Egy új kislány került hozzánk a Pillangó csoportból, akit a gyerekek már jól ismertek. Szeptemberben még nyárra emlékeztetı napos meleg idı volt, így rögtön kedvet kaptunk egy csoportos kirándulásra, melyet Csillebércen ejtettünk meg. Elıször külön busszal utaztunk, majd Hővösvölgynél felszálltunk a kisvasútra. Sokan most elıször ültek vonaton, ık megszeppenve, csendben figyelték az eseményeket. Az út kicsit hosszú és kanyargós volt, de a táj szépsége és sokszínősége feledtette velünk az idıt. Az állomásról kigördülve egy alagútban találtuk magunkat, csak az volt a baj, hogy sikítani nem tudtunk, mert a világítást elfelejtették lekapcsolni. Ennek ellenére ez volt a kirándulás legnagyobb élménye. A gyerekek a vonatozás egész ideje alatt újra és újra az alagutat emlegették. Mikor megérkeztünk Csillebércre, már mindenki nagyon fáradt és éhes volt. Elindultunk a várva-várt játszótér felé, de elcsigázottságunkban az elsı adandó alkalommal megálltunk és bekebeleztük, amit a hátizsákban találtunk. Jóllakottan már egész más szemmel láttuk a világot, jót sétáltunk és felfedeztük Csillebérc játékait, természeti kincseit. Hamar elszaladt az a pár óra, amit ott töltöttünk. Visszainduláskor a hátizsákok ennivaló hiányában gesztenyékkel és makkokkal voltak kitömve, így érkeztünk meg az óvodába. Nagyon nagy élményben volt részünk. Az ıszi erdı gyönyörő, a vonatozás pedig hangulatos gyereknek, felnıttnek egyaránt. Ajánlani szeretnénk mindenkinek, hogy egy szabad hétvégén menjenek el együtt is, a Széchenyi-hegyi gyermekvasúttal kirándulni. Antalné Balla Ágnes Pádárné Tóth Andrea (Gomba csoport) 9

10 CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ AZ ÁLLATOK NAPJÁN Mondd szereted az állatokat? A kutyát, macskát, csacsit, lovat s a madarakat: a verebeket, rigót, galambot, pintyeket, akik a Földön veled élnek, s bundájuk, tolluk melegében nekik is van szívük, csak éppen nem beszélnek? Én szeretem az állatokat. Elnézem ıket, ha játszanak, alszanak vagy tőnıdnek titkaikon és a világon. Hidd meg, barátom, nekik is vannak titkaik, s csak annál nehezebb talán számukra ez a sok talány, mert nincsenek rá szavaik. Rónai György: Mondd szereted az állatokat? Tanévkezdés óta lelkesen készülıdtünk, ötleteket győjtöttünk, mint hat év óta minden ısszel. Most is hagyományos családi játszóházunk sikeres megszervezésén szorgoskodtunk, hogy más legyen, de mégis ugyanolyan vonzó, kellemes, mint az elmúlt években. Végre elérkezett a NAGY NAP. Minden készen állt. Az utolsó simítások közben izgatottan szemléltük az eget és reménykedtünk, nem hagy cserben bennünket az idıjárás, hiszen ezen a napon eddig minden évben ragyogó volt az idı. A játszóház megnyitásaként óvodánk vezetıje köszöntıt mondott, majd felavattuk Dicsıség táblánkat, melyre óvodánk azon dolgozóinak neve kerül, akikre büszkék vagyunk. Programunk kezdésére azonban megeredtek az ég csatornái, így az udvarra tervezett bohócmősornak a Mókus csoport terme adott helyet. Nemcsak a kicsik, hanem szüleik is vidám perceket tölthettek el Tüske papa és Vanília jóvoltából. Az elıadás után minden teremben érdekes programok várták a hozzánk belépıket. Társas- és logikai játékok, asztali-és óriáskirakók, érzékelı játékok, állatismereti tesztek által az elmét, tornaeszközökkel a testet lehetett megmozgatni. Kis állatkiállításunkon deguk, hullámos- és nimfapapagájok, szelíd patkány, aranyhörcsög, sıt egy méretes pók dobogtatta meg a látogatók szívét. Bár hazavinni ıket nem lehetett, de plüssbıl készült rokonaikat megvásárolhatták, megnyerhették a gyerekek. A Pillangó csoportban is egész nap zajlott az élet. Fantasztikus alkotások születtek textilbıl, agyagból, s utóbbiakat szárítás és égetés után mindenki hazavihette. Örömünkre az esı megkönyörült rajtunk, így várva várt vendégeink a rendırök és hőséges segítıik a rendır kutyák- és lovak is megérkeztek. Sok gyermek számára ez a program volt a nap fénypontja. A merészebbek nemcsak szemlélték, bátran ki is használták a lehetıségeket. Büszkén ragyogtak a tekintetek a lovak hátáról, a rendırautó mikrofonja mögül. Talán nem volt olyan vendég, aki a BÜFÉ kínálatából legalább egyszer ne választott volna. Bizony nagy volt a sürgés-forgás, lelkes kolléganıink alig gyızték kézzel a palacsinták sütését, szörpök, kávék készítését. Minden jónak vége szakad egyszer. Délutánra elfáradtak szülık, gyerekek, s ıszintén megvallva mi is. Úgy éreztük, ez egy igazán jól sikerült nap volt, s reméljük, aki eljött, szintén kellemes élményként emlékszik vissza a velünk töltött órákra. Köszönjük azt, hogy olyan sokan eljöttek, köszönjük a kitüntetı szavakat. Számunkra az a legnagyobb elismerés, ha jövıre is velünk töltik egy szombat néhány óráját. Megígérjük, mi itt leszünk 2004 október 2-án is! A Százszorszép Óvoda kollektívája nevében papírra vetette: Petrik Istvánné 10

11 MEGY A GİZÖS, MEGY A GİZÖS KÉTBODONYBA Végre itt a nyár, ismét csomagolhatunk, s indulhatunk a természetismereti táborba. Az elsı izgalmon hamar túlestünk minden gyermek és táboroztató felnıtt megérkezett a Keleti pályaudvarra-, de hol a vonat? Végre befutott, s mindössze 10 percünk volt, hogy felszálljunk, búcsúzkodjunk, de könnyes búcsúra már nem maradt idınk. Az út nagyon kellemesen telt szinte végigettük. Kétbodonyban nagy szeretettel fogadott bennünket Julika néni és Terike néni, akik egy héten keresztül féltı édesanyákként gondoskodtak rólunk. Finom falatokkal táplálták testünket, érdekes programokkal színesítették napjainkat. Megmutatták nekünk a környék nevezetességeit; meséltek történelmükrıl; képzeletben mi is a Rákóczi-szabadságharc korában élhettünk. Egy varázslatos éjszakán a Világító keresztnél jártunk jól elfáradt mindenki, volt olyan gyermek, aki a hazafelé vezetı úton járás közben elaludt. A Bánki tónál, a Nógrádi-várnál új népi játékokat tanultunk. A fonóban, a bognár mőhelyben népi mesterségeket ismerhettünk meg. Készítettünk régi korokat idézı gyermekjátékokat a játszóházban. A kedves öreg Terka néni mesedélutánt tartott nekünk, gyereket, felnıttet egyaránt elvarázsolva. Kétszer is volt tábortüzünk. Az elsınél két gitáros fiú zenés mősorral teremtett nagyon jó hangulatot, a második pedig már a búcsú lángja volt, amit virsli sütéssel tettünk kellemesebbé. Volt saját állatkertünk is, ahová a titkos kulccsal bármikor bejuthattunk. Laci bácsi, az állatok gondozója lelkesen győjtötte a gyerekekkel a szebbnél szebb tollakat reméljük a páva sem maradt toll nélkül. A gyerekek nagy kedvence Emma az emu és a kiskecskék voltak, de valamennyi állat gondozását megismerhették. Laci bácsi egy délelıtt során póni-kocsikázásra is meghívta kis csapatunkat. Szerencsére idén is voltak, akik a táborban ünnepelték szülinapjukat, névnapjukat, így fantasztikus tortákkal vendégelhettük meg a táborlakókat. A kis falu lakói szívükbe zárták az ovisokat, iskolásokat. Sétáink során kedves szóval, friss gyümölccsel kedveskedtek nekünk. Megengedték, hogy bemenjünk az udvarokba bár szegény kacsák, tyúkok ezt nem vették jó néven, hiszen a simogatásra lendülı kezek alaposan megijesztették ıket. A sok-sok kellemes élmény hírére néhány itthon maradt óvó néni is felkerekedett és meglátogatott bennünket köszönjük! Bízunk benne, hogy a gyermekek sok-sok ismerettel,új tapasztalatokkal gazdagodtak, s megosztották Önökkel is élményeiket. Köszönjük a szülıknek, hogy biztosították gyermekeiknek a táborban való részvételt, s azt a korlátlan bizalmat, hogy egy teljes héten keresztül ránk bízták gyermekeiket. Jövıre Visegrádon ismét találkozhatunk! Terka néni mesél nekünk Pozderkáné Dósa Katalin

12 GYÓGYÍTÓ ERDİ Tudta, hogy a fák látványa enyhíti a fájdalmat? A lélek és a test bajaira leghatásosabb gyógyír a kiadós erdei séta. Az ıszi erdı színe és illata pedig egyenesen elvarázsol. A Biblia szerint már a harmadik napon megteremtette Isten a fát, míg az embert csak a hatodik napon. Bár a paradicsomi tudás fájáról szakított alma késıbb bajt hozott az elsı emberpár fejére, a fa lombja valóban az élet forrása. A levelek klorofillja ugyanis oxigént termel a napfény, a víz és a levegı széndioxidja feldolgozásával. Ezért az erdei levegı annyira tiszta, mint a hegyi levegı. Míg a nagyvárosi levegı egy literje akár félmillió porszemet is tartalmazhat, az erdeié ennek csak törtrészét. Az erdıt járó ember a föld kigızölgését és az éteri olajok illatát is élvezheti. Egészen intenzíven illatozik például a napfényben fürdı fenyıerdı. Ezért ajánlanak klímakúrát olyan betegségekben szenvedıknek, mint a bronchitis, a migrén, a pajzsmirigy túlmőködése, szív- vagy érrendszeri betegség. De az egészségeseknek is használ az erdıben tapasztalható nyugalom. A városban élık egyik elsı számú ellensége a lárma. Jótétemény számukra az erdei madárcsicsergés és az avar zizegése a talpuk alatt. Nem beszélve a puha erdei fölrıl, ami áldás az utcai flaszter után. Még a porckorong megbetegedéseivel küszködık is tovább bírják itt a sétát. Kedvezı az erdı enyhe klímája. A fák védenek az extrém idıjárási jelenségek, a viharos szél, az esı, vagy a szárazság ellen, így tehermentesítik az emberi vérkeringést. Az erdı egyik legnagyobb kincse a tiszta víz. Egy hektárnyi erdı ötvenezer liter vizet képes elpárologtatni naponta, ezáltal új csapadékról gondoskodik. Az erdei gyógynövények természetes gyógyszerek. A hársfavirágtea izzasztó hatású. A vadgesztenye hatóanyaga a reuma ellenszere. A fa olyan fontos, mint a levegı: egyetlen tölgy például 4,6 tonna oxigént termel egyetlen év alatt, így tíz ember napi oxigénszükségletét fedezi. A fa kiszőri a mérgeket (széndioxid, nehézfémek, kén) a levegıbıl. Egy hektár fenyıfa harminc tonna káros anyagot köt meg évente, a bükk majdnem hetvenet. ( A tvr-hétbıl ollóztuk) WEÖRES SÁNDOR Galagonya İszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a Hold rá fátylat ereszt: lánnyá válik sírni kezd. İszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. 12

13 Kedves Szülık! Az idézet Majtényi Erik: Köd címő versébıl való A keresztrejtvényt Bıtiné Papp Borbála készítette 13

14 İSZI VERSEK ÓVODÁSOKNAK Csoóri Sándor: Dióbél bácsi Ki lakik a dióhéjban? nem lakik ott bárki, csak dióbél bácsi. Ha rácsapsz a dióhéjra, kinyílik a csontkapuja, és cammogva elımászik vén Dióbél bácsi. Csak a szádat tátsd ki! Fésős Éva: Sündisznócska Tegnap korán esteledett, sündisznócska ágyat vetett. Ágyat vetett az avarba, kicsinyeit betakarta. Fújhat a szél szakadatlan, melenget a puha paplan. Jó meleg a földi fészek, aludjatok kis tüskések! Csanádi Imre: Levélsöprı Köd szitál, hull a dér, lepörög a falevél. Földre hullik szemétnek, aki éri ráléphet. Sziszegı szél söpri hajtja, hullongó hó betakarja. Százszorszép Híradó megjelenik évente háromszor (tavasz, ısz, tél) Szerkeszti: a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda munkatársi közössége Felelıs szerkesztı: Bıti Sándorné óvodapedagógus Weinreich Antalné óvodapedagógus Szövegszerkesztés és nyomdai munkák: Petrik Istvánné óvodapedagógus Készült: A Százszorszép Napközi Otthonos Óvodában

SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ. Óvodai tájékoztató. Csébi Dorottya

SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ. Óvodai tájékoztató. Csébi Dorottya IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. ÁPRILIS SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ Óvodai tájékoztató Csébi Dorottya Kedves Szülık! Kedves Olvasók! Értesítjük Önöket, hogy 2006. február 18-án megtartottuk az immár hagyománnyá vált

Részletesebben

A DOROGI DÓZSA GYÖRGY NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA TÖRTÉNETE

A DOROGI DÓZSA GYÖRGY NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA TÖRTÉNETE RÉGEN ÉS MOST A DOROGI DÓZSA GYÖRGY NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA TÖRTÉNETE Az óvoda el djének adatai 1926-tól vannak jegyezve. Dorogi Bányász óvodának, majd Dorogi II. sz. Állami Kisdedóvó Intézetnek hívták,

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Czibere Tünde. Ami a szívemben van.. 2004. október

Czibere Tünde. Ami a szívemben van.. 2004. október Czibere Tünde Ami a szívemben van.. 2004. október Szerkesztette: Kasu6a István (Rajzok ifjú (Bogdány József Készült 200 példány6an Elıszó Ha azt akarod, hogy hallhatatlan legyél; szülj gyereket, ültess

Részletesebben

Kamarás Klára: Murapart. A Barátok Verslista költészet napi kiadványa 2006. 04. 11. 4. szám

Kamarás Klára: Murapart. A Barátok Verslista költészet napi kiadványa 2006. 04. 11. 4. szám Kamarás Klára: Murapart A Barátok Verslista költészet napi kiadványa 2006. 04. 11. 4. szám Szia! Már fél év eltelt, amióta nem találkoztunk! De jó, hogy újra mesélhetek Neked! Képzeld el, milyen nagy esemény

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. JÚNIUS 10. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ

10 ÉVES A. 2009. JÚNIUS 10. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2009.

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja III. I. évfolyam 1. szám 2008. október

Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja III. I. évfolyam 1. szám 2008. október Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja III. I. évfolyam 1. szám BEKÖSZÖNTİ Kedves Régi és Új Olvasóink! Örömmel újságoljuk, hogy újságunk középsıs korba lépett, a kezdı és a haladó nehézségein túljutottunk,

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P OLG ÁR ME ST E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57 ) 460-0 23 f a l u u js a g @ j a s z b o l d o g h a z a. h u www.jaszboldoghaza.hu

Részletesebben

2009. nov. AKG-s magazin. 50Ft. Michael Jackson. Így jártam anyátokkal. Fel! Budapest Game Show H1N1. 9Ny nyitótábor

2009. nov. AKG-s magazin. 50Ft. Michael Jackson. Így jártam anyátokkal. Fel! Budapest Game Show H1N1. 9Ny nyitótábor 2009. nov. AKG-s magazin 50Ft 62 Michael Jackson Így jártam anyátokkal Fel! Budapest Game Show H1N1 9Ny nyitótábor 2 Szubjektív magazin Kiadja az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Szubjektív Alkotóköre

Részletesebben

Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja II. évfolyam 1. szám

Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja II. évfolyam 1. szám Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja II. évfolyam 1. szám 2007.. október BEKÖSZÖNTİ Szeretettel köszöntjük Kedves Olvasóinkat, megkülönböztetett szeretettel azokat, akik most találkoznak elıször újságunkkal.

Részletesebben

Cselekvı csend Áramlat-élmény a hallgatás, meghallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett

Cselekvı csend Áramlat-élmény a hallgatás, meghallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett Singer Magdolna Cselekvı csend Áramlat-élmény a hallgatás, meghallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett Összefoglalás A tanulmány esetleírásokkal és ezek elemzésével arra kíván rámutatni, hogy

Részletesebben

Levél a szülőknek. Magyari Magdi Marika, IV. osztály

Levél a szülőknek. Magyari Magdi Marika, IV. osztály Kolozsvár, 2013 decembere Levél a szülőknek Magyari Magdi Marika, IV. osztály Lassan, de biztosan er södik karácsonyvárásunk. A Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájába járó gyermekek szüleinek

Részletesebben

HÖKI BALLAGÓ. A Máriaremete Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola lapja XXIV. évfolyam, különszám

HÖKI BALLAGÓ. A Máriaremete Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola lapja XXIV. évfolyam, különszám HÖKI BALLAGÓ A Máriaremete Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola lapja XXIV. évfolyam, különszám 2015. június Mandula Puli Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért Fák, csillagok, állatok és kövek szeressétek

Részletesebben

SZIGNUM. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium. Szent Gellért Diákotthon havilapja

SZIGNUM. A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium. Szent Gellért Diákotthon havilapja SZIGNUM 2009. október A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium Szent Gellért Diákotthon havilapja V. évfolyam 10. szám 2009/2010: A LENDÜLET ÉVE Számunkra a nevelés azt jelenti: képessé tesszük

Részletesebben

Szerkeszti: Sóskuti Zoltán, Kelemen Zoltán; Lektorálta: Szabados Ádámné; Kiadja: Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség;

Szerkeszti: Sóskuti Zoltán, Kelemen Zoltán; Lektorálta: Szabados Ádámné; Kiadja: Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség; VII. évf. 12. szám 2013. Szerkeszti: Sóskuti Zoltán, Kelemen Zoltán; Lektorálta: Szabados Ádámné; Kiadja: Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség; Ajánló jelen számunkból: Sóskuti Zoltán: Gyönyörködök

Részletesebben

HOGY VANNAK A GYEREKEK?

HOGY VANNAK A GYEREKEK? HOGY VANNAK A GYEREKEK? Szemelvények a FÉSZEK EGYESÜLET első 15 évének történetéből A könyvben lévő történetek írásában közreműködtek a Fészek Egyesület gyerekei, nevelőszülői, munkatársai. Szerkesztette:

Részletesebben

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - XIX. évfolyam HÍRADÓ 2010. 3. szám (máj.-júni. júni.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

LIX. évfolyam Vol. 58-59 No. 1-2 2007. 1-2 szám

LIX. évfolyam Vol. 58-59 No. 1-2 2007. 1-2 szám LIX. évfolyam Vol. 58-59 No. 1-2 2007. 1-2 szám A XV. századi rézmetszeten a Nándorfehérvár-i (mai nevén Belgrád) csata egy részlete látható 2. oldal Máltai Lovagrend mozgássérült tábora A Máltai Lovagrend

Részletesebben

2008. febr. AKG-s magazin. 50Ft. Hova tûnt? Lopások az iskolában

2008. febr. AKG-s magazin. 50Ft. Hova tûnt? Lopások az iskolában 2008. febr. AKG-s magazin 50Ft 57 Hova tûnt? Lopások az iskolában 2 Szubjektív magazin Kiadja az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Szubjektív Egyesülete Felelıs szerkesztı Baranyai István Olvasószerkesztı

Részletesebben

Evangéliumi Gyermek- és Ifjúsági lap 2003/1

Evangéliumi Gyermek- és Ifjúsági lap 2003/1 Evangéliumi Gyermek- és Ifjúsági lap 2003/1 Kedves Gyerekek! Örömmel közlöm veletek, hogy országosan is útjára bocsátjuk a Fénysugár c. evangéliumi gyermek-, és ifjúsági lapot, amely eddig csak a pécsi

Részletesebben

A bolond farkas. Almási Ágnes Mikepércs

A bolond farkas. Almási Ágnes Mikepércs A bolond farkas Hová ment a kis malac, azt én nem tudom, de az az egy biztos, hogy az ő kurta farkán túl a környező hegyeken is túl volt egy Rontom bontom tudni - mondom erdő. Ebben az erdőben volt egy

Részletesebben

Keresztyén élet örvendezı élet

Keresztyén élet örvendezı élet örömhírlap A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 12.ÉVFOLYAM, 2.SZÁM 2007. Újkenyér Keresztyén élet örvendezı élet TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Vezércikk 1 Balatonfenyves 2-6 Nıi csendeshét

Részletesebben

Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak!

Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak! 2010. július V. ÉVFOLYAM ÁRA: 100,-FT Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak! Az elmúlt hónapok során többször láthattunk szivárványt az égbolton. Ez az égi tünemény a természet egyik legszebb és

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben

Református hitéleti lap XIV. évfolyam 8. szám 2010. augusztus

Református hitéleti lap XIV. évfolyam 8. szám 2010. augusztus Református hitéleti lap XIV. évfolyam 8. szám 2010. augusztus Augusztus 20-án államalapító szent királyunkra emlékezünk, de tekintetünk az általa létrehozott ország felé is fordul. Most elsısorban ne történeti,

Részletesebben

Kelemen Zoltánné. Áhítatok óvodások számára IV. Bárányka. Baranyka fuzetek IV_belivek.indd 1 2013.09.23. 12:33:22

Kelemen Zoltánné. Áhítatok óvodások számára IV. Bárányka. Baranyka fuzetek IV_belivek.indd 1 2013.09.23. 12:33:22 Kelemen Zoltánné Áhítatok óvodások számára Bárányka füzetek IV. 2013 Baranyka fuzetek IV_belivek.indd 1 2013.09.23. 12:33:22 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók!

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók! Tanévnyitó Széchenyi teljesítménytúra az alsó tagozaton Immár hagyománnyá vált a szeptember elsõ felében megrendezésre kerülõ Széchenyi-emléktúra, melyen évrõl évre az iskola is képviselteti magát. Az

Részletesebben