Tartalom. Hírlevél beharangozó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Hírlevél beharangozó"

Átírás

1 2

2 Tartalom Beköszöntő 2 Esélyteremtés a Sásdi kistérségben 3 Életre szóló élmények 7 Megértem a hollandokat... 9 Az interneten túl is létezik ám sokminden 11 Közösségi ház épült a szegregátumban 13 Hírlevél beharangozó Szeretettel köszöntjük Önt az első alkalommal megjelenő hírlevelünkkel. Ezentúl havonta jelentkezünk, hogy bemutassuk a kistérségek Gyerekesély Programjait az ott dolgozók segítségével. Hírlevelünk első számában a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott, és az elmúlt három évben megvalósított TÁMOP / Legyen az esély egyenlő Esélyteremtés a Sásdi kistérségben című komplex gyerekesély pályázat néhány tevékenységéből villantunk fel pillanatképeket. A sásdi pályázat az első körös nyertesek egyike. (Honlapjuk: letoltes/hirlevel_2014_marcius.pdf) 2

3 3 Esélyteremtés a sásdi kistérségben A Sásdi kistérség az ország leghátrányosabb kistérségeinek egyike. Igazi sikerként könyvelhette el, hogy a TÁMOP / számú pályázattal Ft összegű támogatásban részesült. A pályázatra való felké szülésen a kistérség ve ze tői és szakemberei első sorban a leszakadásnak és a hátrányos helyzet kialakulásának legelemibb helyi okait kutatták. A január elsején induló program a Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elveit figyelembe véve, a valós szükségletekre és adottságokra épült. A projektelemek megva lósu lásának szakmai hátterét a Kistérségi Gyerekesély Iroda munkatársai biztosították, Kisvári Ágnes szakmai vezető és Gábor Gyula projektmenedzser irányításával. A Sásdi Kistérségi Gyerekesély Bizottság február 28-án, a Sásdi Pol gár mesteri Hivatal Dísztermében alakult meg, elnöke Schumann Norbert, a Vá sárosdombói Álta lános Iskola igazgatója lett. A 17 főből álló bizottság tagjai nehéz társadalmi feladatot vállaltak. Ők képviselték a kistérség szegény, többnyire halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeinek és családjainak érdekét a döntéshozók előtt. A negyedévente megszervezett GYEB üléseken többek között foglalkoztak a 0-3 éves korosztály helyzetével, a szülő-iskola kapcsolattal, a védőnői munkával és annak nehézségeivel, a GYEP által támogatott nyári gyerekétkeztetés megvalósulásával, a Gyerekesély Stratégia, cselekvési terv és forrástérkép elkészítésével, elfogadásával, a társadalmasítás folya matával. A Köznevelési Törvény megjelenéséből faka dó változásokat követve, meghívták a Sásdi Tankerület képviselőjét, és megállapodtak abban, hogy a tankerület megismeri a projekt közoktatási stratégiáját. Céljuk megvalósult. Hatékony együttműködést alakítottak ki a polgármes te rekkel, települési önkormányzatokkal, intéz ményekkel, a hátrányos helyzetű családokat segítő társszakmák kal és a Sásdi Több célú Kistérségi Társulással. A projektelemek komplex megvalósíthatóságában jelen tős szerepe volt a szakmaközi hálózat működteté sének. Létrehozásával megvalósult a közoktatási, a szo ciális, a gyermek védelmi, a védőnői és az egészségügyi szolgáltatók együttműködése. A mű helymunkák az öt mikro-térségben havonta kerültek megszervezésre, a nyári hónapok kivételével. A projekt három éves időtartama alatt összesen 150 szakmaközi műhelymunka valósult meg. A projekt nagyon sok tartalmat magába foglaló, lényeges eleme a közoktatás. A komplex közoktatási munkacsoport működtetésével elérték, hogy kistérségi szinten javult a gyermekeket és családjaikat segítő szolgáltatások minősége, eredményessége és megvalósult azok helyi elérhetősége. Létrehozták az Esélyegyenlőségi fejlesztő munkacsoportot. Öt fő gyógypedagógus alkalmazásával lehetővé vált az érintett gyermekek számára a szolgáltatás helyi igénybevétele. Egy fő gyógytestnevelő a kistérség óvodáiban szűrő és prevenciós feladatokat látott el. Az utazó iskolapszichológus nyolc intézményben segítette a gyer mekek fejlődésének nyomon követését, a személyiségfejlődés zavarainak korai felismerését. Az utazó logopédus négy intézményben végzett munkájával a kistérségben teljes körűvé vált a logopédiai lefedettség. A hat patrónustanár hat intézményben segítette a 7-8. osztályos gyermekek felkészülését a továbbtanulásra, valamint nyomon követték a középfokú intézményekbe bejutó gyermekek sorsát. Két fő folya mat-tanácsadó az SNI integrációban, a kompetencia alapú oktatásban és a JAM program bevezetésében nyújtott szakmai segítséget. 4

4 5 A kistérségi pedagógiai szakmai műhelyek 15 alkalommal kerültek megszervezésre, céljuk a jó gyakorlatok bemutatása volt. A képességfejlesztő óvodai, iskolai programok gazdag tárházából néhány elem: mes terségek napjai, szülőte só klub, a Gödrei Általános Iskolában a nyári napköziben megvalósuló projektek. (Képzeletbeli utazás, Múltba néző, Magyarok itthon, Magyarok a világban.) Három óvodában évente 8-10 alkalommal szülőklubokat szer veztek, amelynek célja az óvoda-szülő kapcsolatának erősítése, az egészséges életmód kialakításának segítése. A kisvaszari szegregátumban az óvoda udvarára a projekt kemencét építtetett, így tavasztól őszig a programok kísérője a családokkal való közös sütés-főzés. Az esélyteremetés kora gyerekkori prevenciós elemét jelentette a Sásdon és Barany ajenőn kialakított, Biztos Kezdet szemléletben működő játszóház. Jelentős részt vállalt a tanulás segítésében, a közösségi programok szervezésében, a kö zösségfejlesztésben Kisvaszaron a közösségi ház, Mekényesen és Baranyajenőn a napközi. A sport és szabadidős programok szinte megszámlálhatatlan eseményei közül ki kell emelni a Vásárosdombói Általános Iskola rendezvényeit. Ezeken versenyszerű programokon vettek részt a kistérség valamennyi is kolájából, a projekt által kialakított műfüves sportpályán. Itt négy alkalommal szerveztek sporttábort. A há rom év alatt 21 tábor volt, a melyeken 726 gyermek és fiatal vett részt. Erdei táborok Sikondán és Len gyel-annafürdőn voltak. Mind három évben a Bikali Élménybirtok és természetesen a Balaton is hely színe volt a táboroknak. Egy kisvaszari kislány a balatoni táborban ezt mondta az élményeiről: Nem gon doltam volna életemben, hogy egyszer itt ülök a Balaton partján. Eddig csak képeket láttam, olyan szép innen a partról, hogy ma csak itt fogok ülni, holnap majd fürödni is fogok. Még oly sok mindenről lehetne szólni, például a védőnők szakmai műhelyéről, a pályaorientációs programokról, a vállalkozói adatbázis létrehozásáról, a szociális szövetkezet megalakításáról és sikeres, továbbélő működéséről, a képzésekről, szakmai tanulmányutakról. Mindezekből érzékelhető, hogy a sásdi projekt értékes elemekben gazdag gyerekesély program volt. Miért a múlt idő? Mert eredetileg a program 2013.december 31-el zárul. A menedzsment február 28-ig kért hosszabbítást, majd egy újabb módosítási kérelmet adtak be, minimális programelemek működtetésére június 30-ig. A szakmai vezető úgy érezte, hogy valójában a harmadik év elejére vált igazán hatékonynyá a működés. A tudatos tervező-elemző munka eredményeként jellemző: a határozottság, az egyre erősödő szakmaiság, a si kerélmények, a bővülő személyes kapcsolatok családokkal, intézményekkel, szakmai segítőkkel. A projekt teljesítette minden vállalását, sőt gazdagította azokat. Az esélyteremtés elindult, de még sok a tennivaló. Családok, munkatársak szeretnék a folytatást. Reménykedjünk! 6

5 Nyári táborok, kreatív fejlesztések Életre szóló élmények 7 A sásdi kistérségben a Gyerekesély Program kiemelt feladatnak tekintette az egészséges életmódra nevelést és a szabadidő hasznos eltöltését. A nyári szünet, a nagy szabadságok idején a GYEP munkatársai keményen dolgoztak. Fejlesztő és rekreációs táborokat és számtalan szabadidős programot szerveztek. A Bikali Élménybirtok volt a helyszíne a reneszánsz és sporttábornak. Három év alatt kilencszer, kéthetes ciklusokban, 270 gyerek táborozhatott Bikal, Mágocs, Vásárosdombó és Sásd iskoláiból. A tábor egyik arculata a középkor világa. A gyerekek részt vehettek apródképzésen, játszva ismerhették meg a középkor szokásait, hitvilágát. A leendő apródok olyan készségeket is elsajátítottak, mint a mesemondás, állatgondozás, hadi játékok. A táborban a programok forgószínpad szerűen váltották egymást, így a gyerekek 8-10 fős csoportokat alkotva még további sport és kézműves tevékenységeken vehettek részt. A malomban gyertyát öntöttek, fazekaskodtak, mézes kalácsot sütöttek, nemezeltek. Mindennap úsztak, délután volt foci, tollaslabda, kosár- és röplabda, asztalitenisz. A kistérség élt a lehetőséggel és kihasználta az élménybirtok adottságait, de a program sikeréhez jelentősen hozzájárult a munkatársak szakmai, módszertani felkészültsége. A Dunántúl lankáival, az erdő növényeivel ismerkedhettek Sikondán és Lengyel-Annafürdőn az erdei táborokban. Párhuzamot vonhattak a gyerekek a természet és az épített környezet között. Ezekben a táborokban az óvodások is részt vettek. A Római Katolikus Plébániával közösen, két alkalommal szervezett püspökszentlászlói erdei táborban negyven gyerek tölthetett el egy-egy hetet. Vásárosdombón évente rendeznek sporttábort kétszáz gyerek részvételével. A balatoni tábor is háromszor került megszer vezésre, amelyen elsősorban a kisvaszari szegregátum gyerekei vettek részt, alkalmanként 35 fővel. Az élmények gazdag tárházát jelentették a nyári napközik programjai. Ezek közül is kiemelkedő a gödrei iskola tematikus tábora, ahol az egyiptomi, a római, a görög történelem rejtelmeiben kalandoztak. El kell mondani, hogy az iskola pedagógusai szabadságuk alatt, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül vezették a programokat, amelyek végül egy közös kirándulással záródtak. Az élményekből nem maradhat ki a projekt által finanszírozott öt gyermeknap, amelyeken összesen 1753 gyermek és felnőtt vett részt. Ezek igen gazdag, értékközvetítő programok voltak. A gyerekek életkorának megfelelő, differenciált foglalkozásra adtak lehetőséget a játszóházak, a lovasbemutató, a sólyomröptetés, a Márkus Színház, a légvár, a rendőrautók bemutatója. Mindemellett a védőnők egészségügyi szűrésen vehettek részt. Ki kell emelni a sorból a legkülönlegesebb, a gyerekek számára tán a legnagyobb élményt nyújtó programot, Tomaj és csapatának a régi történelmi kort idéző játékparkját. A programok szervezésében, a társközségek gyermekeinek utaztatásában még az amúgy szűkös forrásokkal rendelkező önkormányzatok is szerepet vállaltak. 8

6 71 9 Megértem a hollandokat Késő délután érkeztünk a mekényesi faragott verandás házhoz, amely a Kölyökkuckó Napközinek ad otthont. Ekkor jöttek meg a gyermekek az iskolai napköziből, kicsik, nagyok, sőt még néhány szülő is velük tartott. Évi és Lizi, a napközi munkatársai nagy szeretettel fogadtak bennünket. Szívesen meséltek a faluról, a gyerekekről, a családokról. Elmondták, hogy Mekényes igazi nemzetközi település, csángók, svábok és magyarok lakják. Az utóbbi években néhány holland család is letelepedett, akik egyszerűen beleszerettek a tájba és a faluba. Egyikük panorámafestményt is készített az erdőségekkel övezett, völgykatlanban fekvő településről. A falusiak büszkék rá, kirakták a színházterem falára. Ők a közösségi ház lelkes támogatóivá lettek. Évi és Lizi a napköziről meséltek tovább. A faluban óvoda, iskola nincs, a napközi megnyitása előtt nem volt közösségi tér, ahol a gyerekek, fiatalok, családok találkozhattak. Délelőtt játszóház van a kisgyermekek részére, bár ez kevésbé látogatott, mert nagyon kevés a 0-3 éves gyerek. A délután a tanulássegítésé és a szabadidős programoké. Ilyenkor jelentősen megnő a létszám. A tanulássegítés eredményessége érdekében portfólió rendszert vezettek be, és folyamatos kapcsolatot tartanak a Mágocsi Általános Iskolával. Kulturális programjaikkal egyfajta kultúraközvetítővé váltak, amelyben élnek a magyar, a sváb és csángó hagyományok. Szabadidős tevékenységeiket tudatosan tervezik, figyelnek a gyerekek egyéni igényeire, szükségleteire. Az elmúlt három évben kirándultak a Balatonra, Sümegre, Egerbe, Budapestre, Szigetvárra, voltak Pécsett moziban, színházban. Ez idő alatt, mint a régi idők fonójában, a gyerekek korosztálytól függetlenül közösséget alkotva játszottak, mesélgettek, nevetgéltek. A fiúk csocsóztak, a lányok a kerekasztalnál kirakós játékot játszottak, megint mások a tornamatracon ugráltak, megfeledkezve mindenről, ami zavarhatta volna őket. Kisvártatva megérkezett Drüszler Gábor fazekas, aki a kézműves foglalkozás vezetője. Hozott agyagot, és meg is kezdődött a varázslat. Választani lehetett, hogy ki készít okarinát, ki pedig dísztáblát, és már bele is vetették magukat a munkába. A napközi vezetője így búcsúzott tőlünk: A közösen átélt élmények összekötnek. Véget érhet egy korszak, de az együtt töltött idő emlékeit senki nem veheti el. Elnézve őket egyre jobban megértettem a hollandokat 810 fotó: Liszi János

7 Az interneten túl is létezik ám sok minden Szülői szemmel a Mekényesi Kölyökkuckó Napköziről 11 Gondolom, egy riporter olyan helyzetet álmodik magának, hogy nem kell kérdezni, csak mesélnek. Így jártam én is Deák Istvánné és Major Lajosné anyukákkal. Csak úgy ömlött belőlük a szó. Szinte szakmai pontossággal foglalták össze a mekényesi közösségi ház működésének látható és láthatatlan hatásait. Meglátásuk szerint a közösségi ház erősen fejlesztette a szülők gyerekeikhez fűződő kapcsolatát, csakúgy, mint a különböző korú gyerekek egymáshoz való viszonyát. Korábban egy négyévessel nem törődött a tizenéves. Ma igen. Megismerik és segítik egymást. Közösen készülnek, idősek-napi színdarabot adnak elő a falu közönsége előtt, sőt vendégszerepelnek a szomszédban, Sásdon és Mágocson. A nyár végre nem a számítógép és a televízió előtt telik, hanem lovasbemutatóval, kézművességgel, a természetismeret jegyében, és ami talán még ennél is fontosabb, együtt, ami facebook ide, facebook oda, mégsem ugyanaz. Az interneten túl is létezik ám sok minden. vallják az anyukák. Fontos az is, hogy a gyerekek kapnak meleg ételt, amíg a szülőknek, akiknek nincs nyár, a falutól távol kell dolgozniuk. Az ünnepeket szülők és gyermekeik együtt töltik, a gyerekek közösen készülnek a farsangra a kétévestől a kilencvenévesig. Itteni specialitás a kézműves anyák napja, ahol gyermekek és édesanyák együtt készítik az ajándékokat, csakúgy, mint a karácsonyiakat. Vetélkedőket rendeznek szülők és gyerekek, amelyekben a falu tevékenyen részt vesz, olyanynyira, hogy magánházaknál vannak az akadályversenyek állomásai. Idős lakosokat kérnek fel régi hagyományaik ismertetésére (ami Mekénye sen csángó és sváb hagyományt jelent) azzal a nem titkolt szándékkal, hogy átültessék azokat a mába. Egyéb közösségi programokból sem volt hiány az elmúlt három évben. Volt itt faültetés, játszótér festés, üvegfestés, csángó és sváb táncház, csak hogy a legfon- tosabbakat említsük. A falu külhoni lakosai is jócskán hozzátesznek a közösségi élethez. Német családok a lovaikat hozták el a lovas napra, a hollandok tüzelőt vásároltak nagy tételben, valamint gyermekbútorokkal, ruhaneműkkel, függönyökkel és karácsonyi ajándékokkal kedveskedtek a napközinek. Sorolták, sorolták a példákat, és világossá vált, hogy itt kapcsolat alakult a generációk között, jelen és múlt között, egyszóval a lakosok halmazából közösség alakult. Az anyukák elmondták, hogy a 12 éves kiskamasz fiaik vágynak a közösségi házba, a többiek társaságára. Bizony nagy szükség lenne a folytatásra. 12

8 élnek egy közel 50 négyzetméteres, Hosszú Sándor Gergely a kezdetekre Hosszú Sándor Gergely egy ilyen ház Közösségi ház lakóháznak nemigen nevezhető épületben. Mára már megszületett a harmadik így emlékszik: Első lépésként éreztetni próbáltuk a gyerekekkel, hogy ez a ház működését, úgy, hogy közösség és emberformáló ereje visszafordíthatatlan legyen, épült a szegregátumban generáció, amely a szegénységet görgeti maga előtt. Nem csoda az itt élők alulmotiváltsága, amit Hosszú Sándor Gergely az értük jött létre. Közösen elkészítettük az épület és egyben a közösség házirendjét. Ez kardinális pont volt, hiszen a gyerekek minimum egy emberöltőnyi időre számolja. egyik fő problémaként említ. velem, önmagukkal és egymással meg Kisvaszaron 2012 májusában adták át a A közösségi ház olyan szolgáltatásokat kötötték életük első szerződését. A négyzetméter alapterületű, új biztosít és tesz elérhetővé, amelyek házirend szabályai egyszerű, világosan közösségi házat kezdi a bemutatást hiányoznak a családok háztartásaiból, és megfogalmazott higiéniai és viselkedés Hosszú Sándor Gergely, a közösségi ház az életminőség javulását eredményezhetik. beli feltételek voltak, betartásukkal vezetője. A mintegy 300 lelket számláló Az indulás nem volt könnyű. Tudtuk, erősödött a gyermekek szabálytudata, falu halmozottan hátrányos helyzetű, 96 hogy nem erőltethetjük rá magunkat a fegyelmi készsége, a koncentráció, és százalékban roma lakossággal. Nagy a helyiekre, a családokat egyenként kell egyben az egymás iránt érzett felelősség, munkanélküliség, hiszen a komlói szén megnyernünk. Szociális munkásként ami elengedhetetlen az életben is. bányák leálltak, és két generációval ezelőtt számtalan esetben végeztem egyéni eset A háznak vannak állandó programjai. Ta még ez jelentette a biztos megélhetést a kezelést, mediációs tevékenységet. Las A ház fő funkciói a következők: nu lássegítő programok, tanulási idő. 13 kisvaszariaknak. Helyi munkalehetőség san, de elfogadtak oly mértékben, hogy közösségi tér, Az iskolások a délutáni busszal az nincs, a településen kívüli munkavállalást ma már kisebb-nagyobb problémáikkal családsegítő konzultációk iskolai napköziből egyenesen ide szinte lehetetlenné teszi a ritka buszköz a villanykikötéstől a családi konfliktusokig és fogadóórák helyszíne, érkeznek. Akinek házi feladata van, az itt lekedés. A családok nagy hányada sok rendszeresen megkeresnek meséli a védőnővel való találkozások tere, rendben befejezheti. Az új napközi sza gyermekes, esetenként 8-9 gyermekkel közösségi ház vezetője. mosókonyha 2 mosógéppel bályozással persze csökkent a naponta és két tartalék mosógéppel, itt tölthető idő, de 18 óráig nyitva áll a fürdési lehetőség ház. Van itt játszóház, lehet pingpon és akadálymentes illemhely, gozni vagy pohártorony-építő versenyen teakonyha, indulni. Tavasztól őszig kimehetnek Manó Kuckó 3-4 éves gyermekeknek. az udvarra a fiatalok, a házhoz tartozó 14

9 15 1 telken pedig konyhakertet is művelnek, melynek minden héten más a felelőse, és amelyre igencsak vigyáznak. Termesztenek salátát, zellert, hagymát, és egyéb konyhanövényeket. A nyári szünet három hónapjában rendszeres meleg ételt kap gyermek. A legnagyobb örömmel várt nyári program mégis az egyhetes balatoni nyaralás hajókirándulással. A házban filmklub is működik. Három kisfilmet forgattak a gyerekek, melyből kettő teljesen elkészült. Az egyik a romama gyar együttélés kérdéseit veti fel, a másik Kisvaszar történetével foglalkozva a bányászat világába kalauzolja el a nézőt. Ez első díjat nyert Pécsett az Apolló Filmszínházban tartott szemlén. A közösségi ház vezetője elmondja azt is, hogy fél éven át tartottak roma táncoktatást, roma oktatóval, aminek nagy sikere volt, de sajnos az oktató messze költözött. Még ennél is nagyobb sikere volt talán a gitároktatásnak, ami kitűnő példája a gyerekben rejlő értékek felfedezésének, a tehetséggondozás kezdeti lépéseinek. Az egyik kisfiú szereplést is vállalt a Mekényesi Napközi családi napját záró esti tábortűznél. Voltak kirándulni is. Budapesten a Bábszínházban megnézték A dzsungel könyve című előadást, Pécsett az állatkertet, Szigetváron ágyútoló versenyen vettek részt, hogy a balatoni hajókirándulást ne is említsük. Napokig hallgattam volna Sándort, de már az anyukák által időközben készített csoki pudingot is megettük és beesteledett. Elérkezett a hat óra, mindenkinek ideje volt hazaindulni. 2

10 A Hírlevél havi rendszerességgel megjelenik a Gyerekesély program honlapján: A riportok fotóit készítette: Liszi János Az interjúkat írta: Liszi János Szerkesztő munkatársak: Kurják Piroska, Moldoványi Tibor Korrektúra: Fodor Kata

LEGYEN AZ ESÉLY EGYENLŐ

LEGYEN AZ ESÉLY EGYENLŐ Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 31. LEGYEN AZ ESÉLY EGYENLŐ ESÉLYTEREMTÉS A SÁSDI KISTÉRSÉGBEN A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP 5.2.3 Integrált helyi programok a gyerekszegénység csökkentése

Részletesebben

Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben

Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben Az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyert a TÁMOP 5.2.3 12/1-2012-0004,,Boldogabb jövő reményében a gyerekek és családjaik felzárkóztatási esélyeinek növelése az Abaúj Hegyközi Kistérségben

Részletesebben

Önkéntes (Pont) Te magad légy!

Önkéntes (Pont) Te magad légy! A Nyilvánosságért és a Civil Társadalomért Alapítvány TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0122 számú projektje Veszprém, 2013 A Nyilvánosságért és a Civil Társadalomért Alapítvány TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0122 Önkéntes

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg.

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg. Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Időszakos Kiadványa III. évfolyam 5. szám 2013. december Honlap: www.nyirbatorikisterseg.hu 700-nál több új munkahely a Nyírbátori kistérségben A

Részletesebben

Nemadomfel Ház kistérségi felzárkóztató program mélyszegénységben élő gyermekek számára

Nemadomfel Ház kistérségi felzárkóztató program mélyszegénységben élő gyermekek számára Nemadomfel Ház kistérségi felzárkóztató program mélyszegénységben élő gyermekek számára Nem Adom Fel Alapítvány 2011. március 28. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ AZ ALAPÍTVÁNYRÓL ÉS A NEMADOMFEL HÁZ PROGRAMRÓL

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 7303/2011. 3. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó OM azonosító: 038424 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46. Tel: 363-1079, 460-0163 e-mail: zugloibenedek@gmail.com

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet A Biztos Kezdet Óvodai Program konferenciakötet Nyitókonferencia Educatio Társadalmi

Részletesebben

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Lépésről-lépésre Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0007 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Tartalom 1. Bevezetés Hatalmas utat tett meg

Részletesebben

PÁLYÁZAT. VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

PÁLYÁZAT. VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere PÁLYÁZAT VÁNTUS ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyírbátori Tankerülete Pályázó:

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S!

ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S! ZÁRÓTANULMÁNY Legyél Te Is Önként-S! : Készítette: Rádainé Kunos Klára szakmai vezető, Horváth Csilla Judit projektmenedzser 1. Szervezet adatai Név: Barangoló Közhasznú Egyesület Székhely: 5811 Végegyháza,

Részletesebben

A Mozgó Játszótér szerepe a kistérségi gyerekesély

A Mozgó Játszótér szerepe a kistérségi gyerekesély Domokos Veronika Kocsis Attila Németh Nándor A Mozgó Játszótér szerepe a kistérségi gyerekesély programokban A gyerekek szegénységének csökkentését, esélyeik javítását célzó kistérségi gyerekesély programok

Részletesebben

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 2014.

Részletesebben

TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0064. Tanoda programok támogatása

TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0064. Tanoda programok támogatása PROJEKTZÁRÓ KIADVÁNY Csillagrózsa Tanoda TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0064 Tanoda programok támogatása 2 Tisztelt Olvasó! Váralján 2008-2009. évben egy sikeres ún. Telep-felszámolási projekt lebonyolítása során

Részletesebben

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Bodrogközi A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Próbaszám - 2013. december Tisztelt Olvasók! Körkép PROGRAM A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás nevében szeretettel

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Sáránd Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

Settlementek a közösségi integrációs programokban 1

Settlementek a közösségi integrációs programokban 1 3 XXIII. évfolyam A közösségi fejlesztőmunka folyóirata 2012/4. www.melyszegenyseg.hu info@melyszegenyseg.hu +36 1 2376020 ELSŐ HÍRADÁS A MÉLYSZEGÉNYSÉG PROGRAMRÓL INTERDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉS: KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. május 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. május 16-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 513-2/2011. Melléklet: 3 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. május 16-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL KISBÍRÓ XX. évfolyam 1. szám 2011. december A K I S N Á N A I Ö N K O R M Á N Y Z A T H Í R M O N D Ó L A P J A TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Tisztelt Kisnánai Polgárok! Karácsony

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

ijj ~ szám ú előterjesztés

ijj ~ szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ijj ~ szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2012. évre vonatkozó

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. 5510 Dévaványa Hősök tere 1. Igazgatói pályázat Diósné Ambrus Erzsébet 2014. DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL DÉVAVÁNYA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5510 Dévaványa Hősök tere 1. IGAZGATÓI PÁLYÁZAT KÉSZÍTETTE: DIÓSNÉ AMBRUS ERZSÉBET ÓVODAPEDAGÓGUS INTÉZMÉNYVEZETŐ EGYÜTT-ÉRTÜK 1 Nem ismerek érdemet, csak kötelességet,

Részletesebben

amim van, azt neked adom A másik emberhez vezető úton

amim van, azt neked adom A másik emberhez vezető úton amim van, azt neked adom A másik emberhez vezető úton É v e s j e l e n t é s 2 0 1 2 A szolgálat a szeretet drámai megnyilatkozása. A szolgálat Isten szeretetének drámai megjelenése a világban. Elfogy

Részletesebben