Tartalom. Hírlevél beharangozó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Hírlevél beharangozó"

Átírás

1 2

2 Tartalom Beköszöntő 2 Esélyteremtés a Sásdi kistérségben 3 Életre szóló élmények 7 Megértem a hollandokat... 9 Az interneten túl is létezik ám sokminden 11 Közösségi ház épült a szegregátumban 13 Hírlevél beharangozó Szeretettel köszöntjük Önt az első alkalommal megjelenő hírlevelünkkel. Ezentúl havonta jelentkezünk, hogy bemutassuk a kistérségek Gyerekesély Programjait az ott dolgozók segítségével. Hírlevelünk első számában a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott, és az elmúlt három évben megvalósított TÁMOP / Legyen az esély egyenlő Esélyteremtés a Sásdi kistérségben című komplex gyerekesély pályázat néhány tevékenységéből villantunk fel pillanatképeket. A sásdi pályázat az első körös nyertesek egyike. (Honlapjuk: letoltes/hirlevel_2014_marcius.pdf) 2

3 3 Esélyteremtés a sásdi kistérségben A Sásdi kistérség az ország leghátrányosabb kistérségeinek egyike. Igazi sikerként könyvelhette el, hogy a TÁMOP / számú pályázattal Ft összegű támogatásban részesült. A pályázatra való felké szülésen a kistérség ve ze tői és szakemberei első sorban a leszakadásnak és a hátrányos helyzet kialakulásának legelemibb helyi okait kutatták. A január elsején induló program a Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elveit figyelembe véve, a valós szükségletekre és adottságokra épült. A projektelemek megva lósu lásának szakmai hátterét a Kistérségi Gyerekesély Iroda munkatársai biztosították, Kisvári Ágnes szakmai vezető és Gábor Gyula projektmenedzser irányításával. A Sásdi Kistérségi Gyerekesély Bizottság február 28-án, a Sásdi Pol gár mesteri Hivatal Dísztermében alakult meg, elnöke Schumann Norbert, a Vá sárosdombói Álta lános Iskola igazgatója lett. A 17 főből álló bizottság tagjai nehéz társadalmi feladatot vállaltak. Ők képviselték a kistérség szegény, többnyire halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeinek és családjainak érdekét a döntéshozók előtt. A negyedévente megszervezett GYEB üléseken többek között foglalkoztak a 0-3 éves korosztály helyzetével, a szülő-iskola kapcsolattal, a védőnői munkával és annak nehézségeivel, a GYEP által támogatott nyári gyerekétkeztetés megvalósulásával, a Gyerekesély Stratégia, cselekvési terv és forrástérkép elkészítésével, elfogadásával, a társadalmasítás folya matával. A Köznevelési Törvény megjelenéséből faka dó változásokat követve, meghívták a Sásdi Tankerület képviselőjét, és megállapodtak abban, hogy a tankerület megismeri a projekt közoktatási stratégiáját. Céljuk megvalósult. Hatékony együttműködést alakítottak ki a polgármes te rekkel, települési önkormányzatokkal, intéz ményekkel, a hátrányos helyzetű családokat segítő társszakmák kal és a Sásdi Több célú Kistérségi Társulással. A projektelemek komplex megvalósíthatóságában jelen tős szerepe volt a szakmaközi hálózat működteté sének. Létrehozásával megvalósult a közoktatási, a szo ciális, a gyermek védelmi, a védőnői és az egészségügyi szolgáltatók együttműködése. A mű helymunkák az öt mikro-térségben havonta kerültek megszervezésre, a nyári hónapok kivételével. A projekt három éves időtartama alatt összesen 150 szakmaközi műhelymunka valósult meg. A projekt nagyon sok tartalmat magába foglaló, lényeges eleme a közoktatás. A komplex közoktatási munkacsoport működtetésével elérték, hogy kistérségi szinten javult a gyermekeket és családjaikat segítő szolgáltatások minősége, eredményessége és megvalósult azok helyi elérhetősége. Létrehozták az Esélyegyenlőségi fejlesztő munkacsoportot. Öt fő gyógypedagógus alkalmazásával lehetővé vált az érintett gyermekek számára a szolgáltatás helyi igénybevétele. Egy fő gyógytestnevelő a kistérség óvodáiban szűrő és prevenciós feladatokat látott el. Az utazó iskolapszichológus nyolc intézményben segítette a gyer mekek fejlődésének nyomon követését, a személyiségfejlődés zavarainak korai felismerését. Az utazó logopédus négy intézményben végzett munkájával a kistérségben teljes körűvé vált a logopédiai lefedettség. A hat patrónustanár hat intézményben segítette a 7-8. osztályos gyermekek felkészülését a továbbtanulásra, valamint nyomon követték a középfokú intézményekbe bejutó gyermekek sorsát. Két fő folya mat-tanácsadó az SNI integrációban, a kompetencia alapú oktatásban és a JAM program bevezetésében nyújtott szakmai segítséget. 4

4 5 A kistérségi pedagógiai szakmai műhelyek 15 alkalommal kerültek megszervezésre, céljuk a jó gyakorlatok bemutatása volt. A képességfejlesztő óvodai, iskolai programok gazdag tárházából néhány elem: mes terségek napjai, szülőte só klub, a Gödrei Általános Iskolában a nyári napköziben megvalósuló projektek. (Képzeletbeli utazás, Múltba néző, Magyarok itthon, Magyarok a világban.) Három óvodában évente 8-10 alkalommal szülőklubokat szer veztek, amelynek célja az óvoda-szülő kapcsolatának erősítése, az egészséges életmód kialakításának segítése. A kisvaszari szegregátumban az óvoda udvarára a projekt kemencét építtetett, így tavasztól őszig a programok kísérője a családokkal való közös sütés-főzés. Az esélyteremetés kora gyerekkori prevenciós elemét jelentette a Sásdon és Barany ajenőn kialakított, Biztos Kezdet szemléletben működő játszóház. Jelentős részt vállalt a tanulás segítésében, a közösségi programok szervezésében, a kö zösségfejlesztésben Kisvaszaron a közösségi ház, Mekényesen és Baranyajenőn a napközi. A sport és szabadidős programok szinte megszámlálhatatlan eseményei közül ki kell emelni a Vásárosdombói Általános Iskola rendezvényeit. Ezeken versenyszerű programokon vettek részt a kistérség valamennyi is kolájából, a projekt által kialakított műfüves sportpályán. Itt négy alkalommal szerveztek sporttábort. A há rom év alatt 21 tábor volt, a melyeken 726 gyermek és fiatal vett részt. Erdei táborok Sikondán és Len gyel-annafürdőn voltak. Mind három évben a Bikali Élménybirtok és természetesen a Balaton is hely színe volt a táboroknak. Egy kisvaszari kislány a balatoni táborban ezt mondta az élményeiről: Nem gon doltam volna életemben, hogy egyszer itt ülök a Balaton partján. Eddig csak képeket láttam, olyan szép innen a partról, hogy ma csak itt fogok ülni, holnap majd fürödni is fogok. Még oly sok mindenről lehetne szólni, például a védőnők szakmai műhelyéről, a pályaorientációs programokról, a vállalkozói adatbázis létrehozásáról, a szociális szövetkezet megalakításáról és sikeres, továbbélő működéséről, a képzésekről, szakmai tanulmányutakról. Mindezekből érzékelhető, hogy a sásdi projekt értékes elemekben gazdag gyerekesély program volt. Miért a múlt idő? Mert eredetileg a program 2013.december 31-el zárul. A menedzsment február 28-ig kért hosszabbítást, majd egy újabb módosítási kérelmet adtak be, minimális programelemek működtetésére június 30-ig. A szakmai vezető úgy érezte, hogy valójában a harmadik év elejére vált igazán hatékonynyá a működés. A tudatos tervező-elemző munka eredményeként jellemző: a határozottság, az egyre erősödő szakmaiság, a si kerélmények, a bővülő személyes kapcsolatok családokkal, intézményekkel, szakmai segítőkkel. A projekt teljesítette minden vállalását, sőt gazdagította azokat. Az esélyteremtés elindult, de még sok a tennivaló. Családok, munkatársak szeretnék a folytatást. Reménykedjünk! 6

5 Nyári táborok, kreatív fejlesztések Életre szóló élmények 7 A sásdi kistérségben a Gyerekesély Program kiemelt feladatnak tekintette az egészséges életmódra nevelést és a szabadidő hasznos eltöltését. A nyári szünet, a nagy szabadságok idején a GYEP munkatársai keményen dolgoztak. Fejlesztő és rekreációs táborokat és számtalan szabadidős programot szerveztek. A Bikali Élménybirtok volt a helyszíne a reneszánsz és sporttábornak. Három év alatt kilencszer, kéthetes ciklusokban, 270 gyerek táborozhatott Bikal, Mágocs, Vásárosdombó és Sásd iskoláiból. A tábor egyik arculata a középkor világa. A gyerekek részt vehettek apródképzésen, játszva ismerhették meg a középkor szokásait, hitvilágát. A leendő apródok olyan készségeket is elsajátítottak, mint a mesemondás, állatgondozás, hadi játékok. A táborban a programok forgószínpad szerűen váltották egymást, így a gyerekek 8-10 fős csoportokat alkotva még további sport és kézműves tevékenységeken vehettek részt. A malomban gyertyát öntöttek, fazekaskodtak, mézes kalácsot sütöttek, nemezeltek. Mindennap úsztak, délután volt foci, tollaslabda, kosár- és röplabda, asztalitenisz. A kistérség élt a lehetőséggel és kihasználta az élménybirtok adottságait, de a program sikeréhez jelentősen hozzájárult a munkatársak szakmai, módszertani felkészültsége. A Dunántúl lankáival, az erdő növényeivel ismerkedhettek Sikondán és Lengyel-Annafürdőn az erdei táborokban. Párhuzamot vonhattak a gyerekek a természet és az épített környezet között. Ezekben a táborokban az óvodások is részt vettek. A Római Katolikus Plébániával közösen, két alkalommal szervezett püspökszentlászlói erdei táborban negyven gyerek tölthetett el egy-egy hetet. Vásárosdombón évente rendeznek sporttábort kétszáz gyerek részvételével. A balatoni tábor is háromszor került megszer vezésre, amelyen elsősorban a kisvaszari szegregátum gyerekei vettek részt, alkalmanként 35 fővel. Az élmények gazdag tárházát jelentették a nyári napközik programjai. Ezek közül is kiemelkedő a gödrei iskola tematikus tábora, ahol az egyiptomi, a római, a görög történelem rejtelmeiben kalandoztak. El kell mondani, hogy az iskola pedagógusai szabadságuk alatt, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül vezették a programokat, amelyek végül egy közös kirándulással záródtak. Az élményekből nem maradhat ki a projekt által finanszírozott öt gyermeknap, amelyeken összesen 1753 gyermek és felnőtt vett részt. Ezek igen gazdag, értékközvetítő programok voltak. A gyerekek életkorának megfelelő, differenciált foglalkozásra adtak lehetőséget a játszóházak, a lovasbemutató, a sólyomröptetés, a Márkus Színház, a légvár, a rendőrautók bemutatója. Mindemellett a védőnők egészségügyi szűrésen vehettek részt. Ki kell emelni a sorból a legkülönlegesebb, a gyerekek számára tán a legnagyobb élményt nyújtó programot, Tomaj és csapatának a régi történelmi kort idéző játékparkját. A programok szervezésében, a társközségek gyermekeinek utaztatásában még az amúgy szűkös forrásokkal rendelkező önkormányzatok is szerepet vállaltak. 8

6 71 9 Megértem a hollandokat Késő délután érkeztünk a mekényesi faragott verandás házhoz, amely a Kölyökkuckó Napközinek ad otthont. Ekkor jöttek meg a gyermekek az iskolai napköziből, kicsik, nagyok, sőt még néhány szülő is velük tartott. Évi és Lizi, a napközi munkatársai nagy szeretettel fogadtak bennünket. Szívesen meséltek a faluról, a gyerekekről, a családokról. Elmondták, hogy Mekényes igazi nemzetközi település, csángók, svábok és magyarok lakják. Az utóbbi években néhány holland család is letelepedett, akik egyszerűen beleszerettek a tájba és a faluba. Egyikük panorámafestményt is készített az erdőségekkel övezett, völgykatlanban fekvő településről. A falusiak büszkék rá, kirakták a színházterem falára. Ők a közösségi ház lelkes támogatóivá lettek. Évi és Lizi a napköziről meséltek tovább. A faluban óvoda, iskola nincs, a napközi megnyitása előtt nem volt közösségi tér, ahol a gyerekek, fiatalok, családok találkozhattak. Délelőtt játszóház van a kisgyermekek részére, bár ez kevésbé látogatott, mert nagyon kevés a 0-3 éves gyerek. A délután a tanulássegítésé és a szabadidős programoké. Ilyenkor jelentősen megnő a létszám. A tanulássegítés eredményessége érdekében portfólió rendszert vezettek be, és folyamatos kapcsolatot tartanak a Mágocsi Általános Iskolával. Kulturális programjaikkal egyfajta kultúraközvetítővé váltak, amelyben élnek a magyar, a sváb és csángó hagyományok. Szabadidős tevékenységeiket tudatosan tervezik, figyelnek a gyerekek egyéni igényeire, szükségleteire. Az elmúlt három évben kirándultak a Balatonra, Sümegre, Egerbe, Budapestre, Szigetvárra, voltak Pécsett moziban, színházban. Ez idő alatt, mint a régi idők fonójában, a gyerekek korosztálytól függetlenül közösséget alkotva játszottak, mesélgettek, nevetgéltek. A fiúk csocsóztak, a lányok a kerekasztalnál kirakós játékot játszottak, megint mások a tornamatracon ugráltak, megfeledkezve mindenről, ami zavarhatta volna őket. Kisvártatva megérkezett Drüszler Gábor fazekas, aki a kézműves foglalkozás vezetője. Hozott agyagot, és meg is kezdődött a varázslat. Választani lehetett, hogy ki készít okarinát, ki pedig dísztáblát, és már bele is vetették magukat a munkába. A napközi vezetője így búcsúzott tőlünk: A közösen átélt élmények összekötnek. Véget érhet egy korszak, de az együtt töltött idő emlékeit senki nem veheti el. Elnézve őket egyre jobban megértettem a hollandokat 810 fotó: Liszi János

7 Az interneten túl is létezik ám sok minden Szülői szemmel a Mekényesi Kölyökkuckó Napköziről 11 Gondolom, egy riporter olyan helyzetet álmodik magának, hogy nem kell kérdezni, csak mesélnek. Így jártam én is Deák Istvánné és Major Lajosné anyukákkal. Csak úgy ömlött belőlük a szó. Szinte szakmai pontossággal foglalták össze a mekényesi közösségi ház működésének látható és láthatatlan hatásait. Meglátásuk szerint a közösségi ház erősen fejlesztette a szülők gyerekeikhez fűződő kapcsolatát, csakúgy, mint a különböző korú gyerekek egymáshoz való viszonyát. Korábban egy négyévessel nem törődött a tizenéves. Ma igen. Megismerik és segítik egymást. Közösen készülnek, idősek-napi színdarabot adnak elő a falu közönsége előtt, sőt vendégszerepelnek a szomszédban, Sásdon és Mágocson. A nyár végre nem a számítógép és a televízió előtt telik, hanem lovasbemutatóval, kézművességgel, a természetismeret jegyében, és ami talán még ennél is fontosabb, együtt, ami facebook ide, facebook oda, mégsem ugyanaz. Az interneten túl is létezik ám sok minden. vallják az anyukák. Fontos az is, hogy a gyerekek kapnak meleg ételt, amíg a szülőknek, akiknek nincs nyár, a falutól távol kell dolgozniuk. Az ünnepeket szülők és gyermekeik együtt töltik, a gyerekek közösen készülnek a farsangra a kétévestől a kilencvenévesig. Itteni specialitás a kézműves anyák napja, ahol gyermekek és édesanyák együtt készítik az ajándékokat, csakúgy, mint a karácsonyiakat. Vetélkedőket rendeznek szülők és gyerekek, amelyekben a falu tevékenyen részt vesz, olyanynyira, hogy magánházaknál vannak az akadályversenyek állomásai. Idős lakosokat kérnek fel régi hagyományaik ismertetésére (ami Mekénye sen csángó és sváb hagyományt jelent) azzal a nem titkolt szándékkal, hogy átültessék azokat a mába. Egyéb közösségi programokból sem volt hiány az elmúlt három évben. Volt itt faültetés, játszótér festés, üvegfestés, csángó és sváb táncház, csak hogy a legfon- tosabbakat említsük. A falu külhoni lakosai is jócskán hozzátesznek a közösségi élethez. Német családok a lovaikat hozták el a lovas napra, a hollandok tüzelőt vásároltak nagy tételben, valamint gyermekbútorokkal, ruhaneműkkel, függönyökkel és karácsonyi ajándékokkal kedveskedtek a napközinek. Sorolták, sorolták a példákat, és világossá vált, hogy itt kapcsolat alakult a generációk között, jelen és múlt között, egyszóval a lakosok halmazából közösség alakult. Az anyukák elmondták, hogy a 12 éves kiskamasz fiaik vágynak a közösségi házba, a többiek társaságára. Bizony nagy szükség lenne a folytatásra. 12

8 élnek egy közel 50 négyzetméteres, Hosszú Sándor Gergely a kezdetekre Hosszú Sándor Gergely egy ilyen ház Közösségi ház lakóháznak nemigen nevezhető épületben. Mára már megszületett a harmadik így emlékszik: Első lépésként éreztetni próbáltuk a gyerekekkel, hogy ez a ház működését, úgy, hogy közösség és emberformáló ereje visszafordíthatatlan legyen, épült a szegregátumban generáció, amely a szegénységet görgeti maga előtt. Nem csoda az itt élők alulmotiváltsága, amit Hosszú Sándor Gergely az értük jött létre. Közösen elkészítettük az épület és egyben a közösség házirendjét. Ez kardinális pont volt, hiszen a gyerekek minimum egy emberöltőnyi időre számolja. egyik fő problémaként említ. velem, önmagukkal és egymással meg Kisvaszaron 2012 májusában adták át a A közösségi ház olyan szolgáltatásokat kötötték életük első szerződését. A négyzetméter alapterületű, új biztosít és tesz elérhetővé, amelyek házirend szabályai egyszerű, világosan közösségi házat kezdi a bemutatást hiányoznak a családok háztartásaiból, és megfogalmazott higiéniai és viselkedés Hosszú Sándor Gergely, a közösségi ház az életminőség javulását eredményezhetik. beli feltételek voltak, betartásukkal vezetője. A mintegy 300 lelket számláló Az indulás nem volt könnyű. Tudtuk, erősödött a gyermekek szabálytudata, falu halmozottan hátrányos helyzetű, 96 hogy nem erőltethetjük rá magunkat a fegyelmi készsége, a koncentráció, és százalékban roma lakossággal. Nagy a helyiekre, a családokat egyenként kell egyben az egymás iránt érzett felelősség, munkanélküliség, hiszen a komlói szén megnyernünk. Szociális munkásként ami elengedhetetlen az életben is. bányák leálltak, és két generációval ezelőtt számtalan esetben végeztem egyéni eset A háznak vannak állandó programjai. Ta még ez jelentette a biztos megélhetést a kezelést, mediációs tevékenységet. Las A ház fő funkciói a következők: nu lássegítő programok, tanulási idő. 13 kisvaszariaknak. Helyi munkalehetőség san, de elfogadtak oly mértékben, hogy közösségi tér, Az iskolások a délutáni busszal az nincs, a településen kívüli munkavállalást ma már kisebb-nagyobb problémáikkal családsegítő konzultációk iskolai napköziből egyenesen ide szinte lehetetlenné teszi a ritka buszköz a villanykikötéstől a családi konfliktusokig és fogadóórák helyszíne, érkeznek. Akinek házi feladata van, az itt lekedés. A családok nagy hányada sok rendszeresen megkeresnek meséli a védőnővel való találkozások tere, rendben befejezheti. Az új napközi sza gyermekes, esetenként 8-9 gyermekkel közösségi ház vezetője. mosókonyha 2 mosógéppel bályozással persze csökkent a naponta és két tartalék mosógéppel, itt tölthető idő, de 18 óráig nyitva áll a fürdési lehetőség ház. Van itt játszóház, lehet pingpon és akadálymentes illemhely, gozni vagy pohártorony-építő versenyen teakonyha, indulni. Tavasztól őszig kimehetnek Manó Kuckó 3-4 éves gyermekeknek. az udvarra a fiatalok, a házhoz tartozó 14

9 15 1 telken pedig konyhakertet is művelnek, melynek minden héten más a felelőse, és amelyre igencsak vigyáznak. Termesztenek salátát, zellert, hagymát, és egyéb konyhanövényeket. A nyári szünet három hónapjában rendszeres meleg ételt kap gyermek. A legnagyobb örömmel várt nyári program mégis az egyhetes balatoni nyaralás hajókirándulással. A házban filmklub is működik. Három kisfilmet forgattak a gyerekek, melyből kettő teljesen elkészült. Az egyik a romama gyar együttélés kérdéseit veti fel, a másik Kisvaszar történetével foglalkozva a bányászat világába kalauzolja el a nézőt. Ez első díjat nyert Pécsett az Apolló Filmszínházban tartott szemlén. A közösségi ház vezetője elmondja azt is, hogy fél éven át tartottak roma táncoktatást, roma oktatóval, aminek nagy sikere volt, de sajnos az oktató messze költözött. Még ennél is nagyobb sikere volt talán a gitároktatásnak, ami kitűnő példája a gyerekben rejlő értékek felfedezésének, a tehetséggondozás kezdeti lépéseinek. Az egyik kisfiú szereplést is vállalt a Mekényesi Napközi családi napját záró esti tábortűznél. Voltak kirándulni is. Budapesten a Bábszínházban megnézték A dzsungel könyve című előadást, Pécsett az állatkertet, Szigetváron ágyútoló versenyen vettek részt, hogy a balatoni hajókirándulást ne is említsük. Napokig hallgattam volna Sándort, de már az anyukák által időközben készített csoki pudingot is megettük és beesteledett. Elérkezett a hat óra, mindenkinek ideje volt hazaindulni. 2

10 A Hírlevél havi rendszerességgel megjelenik a Gyerekesély program honlapján: A riportok fotóit készítette: Liszi János Az interjúkat írta: Liszi János Szerkesztő munkatársak: Kurják Piroska, Moldoványi Tibor Korrektúra: Fodor Kata

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez - más szakterületek, ágazatok esetében és szakmaközi komplexitásban is megvalósítható- I. Célja: 1. Alakuljon helyi

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Gyerekesély Program Drosztmérné Kánnai Magdolna EMMI, Gyermekesély főosztály

Gyerekesély Program Drosztmérné Kánnai Magdolna EMMI, Gyermekesély főosztály Gyerekesély Program 2014-2020 Drosztmérné Kánnai Magdolna EMMI, Gyermekesély főosztály Szegénységi mutatók Mutatók 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Beszámoló az IPR pályázat megvalósításáról

Beszámoló az IPR pályázat megvalósításáról Beszámoló az IPR pályázat megvalósításáról 1.Helyzetelemzés: Intézményünk Sándorfalván, Csongrád megye legfiatalabb városában működik, Szegedtől 10 km-re. A településen a régebb óta itt élők mellett az

Részletesebben

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende Szécsényi Gyerekesély Program Agnes Kende Gyerekszegénység elleni küzdelem Magyarországon A szegénységhez vezető fő társadalmi tényezők: Alacsony aktivitási ráta Iskolai végzettség Szakképzettség hiánya

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Az iskolánkban futó pályázatok

Az iskolánkban futó pályázatok Az iskolánkban futó pályázatok TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0507 - Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázat TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0059 -Esélyegyenlőségialapú fejlesztések támogatása a PetrovayGyörgy Katolikus

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Forrásteremtés 2010-2011

Forrásteremtés 2010-2011 Lehetséges források Remélt összeg Megjegyzés Határidő Felelős Pályázatok 5 000 000 Szponzorok 200 000 Üzleti vállalkozás (kiadvány, kézműves termékek, Adventi Bazár) 300 000 Önkéntesek foglalkoztatása

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Szent László Általános Iskola Csanytelek

Szent László Általános Iskola Csanytelek Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása postai cím: 6640 Csongrád Kossuth tér 7. telefon: +36 (63) 57-946 web: www.csongradikisterseg.hu TÁMOP-3..4/08/2 2008-036 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2010. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2010. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2010. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2009 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE

GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE Kecskés Éva szakmai vezető Budapest - Moha Ház, 2014.12.12. ELŐZMÉNYEK, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, KOMPLEXITÁS

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 2004 az alapítás éve 8 2005/2006-os tanév az első bővülés 9 2006/2007 a tanulói

Részletesebben

Az Átányi Egyházi Iskoláért Közhasznú Alapítvány 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 43.

Az Átányi Egyházi Iskoláért Közhasznú Alapítvány 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 43. Az Átányi Egyházi Iskoláért Közhasznú Alapítvány 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 43. Jó közösségben lenni Komplex program az integráció elősegítéséért és a közösségfejlesztésért c. projekt keretében megvalósuló

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Javasolt iskolai szociális munkás alkalmazása a pályázatot megvalósító célterület azon településein, ahol a HHH-s gyerekek aránya eléri a 25%-ot,

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A 2012 NOVEMBERÉBEN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A 2012 NOVEMBERÉBEN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL www.melyszegenyseg.hu info@melyszegenyseg.hu ÖSSZEFOGLALÓ A 2012 NOVEMBERÉBEN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL Dél-dunántúli műhely Szigetvár 2012. november 27. Észak-magyarországi műhely Heves

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

A TESZTELÉSTŐL A SZOLGÁLTATÁSIG

A TESZTELÉSTŐL A SZOLGÁLTATÁSIG BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye A TESZTELÉSTŐL A SZOLGÁLTATÁSIG Egy intézmény fejlődési útja a referencia-intézményi szolgáltatásig Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,

Részletesebben

1. Az iskola diákönkormányzatának (DÖK) munkaterve

1. Az iskola diákönkormányzatának (DÖK) munkaterve 1. Az iskola diákönkormányzatának (DÖK) munkaterve A Halmi Telepi Általános Iskola- az érvényes DÖK SZMSZ alapján- egy diákönkormányzat működik, ennek megfelelően határozzuk meg a 2015/2016. tanév céljait,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Magdolna Drosztmérné Kánnai Tanácsadó,EMMI Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Magdolna Drosztmérné Kánnai Tanácsadó,EMMI Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Az Európai Strukturális

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Tájékoztató a védőnői tevékenységről

Tájékoztató a védőnői tevékenységről Tájékoztató a védőnői tevékenységről Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága valamint Képviselőtestülete 2010. márciusi ülésére. Berhida II.sz.védőnői körzet Bodnár Lajosné

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Hírek. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerület LOVÁSZPATONAI BÁNKI DONÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA. Sajtóközlemény 1 / 5

Hírek. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerület LOVÁSZPATONAI BÁNKI DONÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA. Sajtóközlemény 1 / 5 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerület LOVÁSZPATONAI BÁNKI DONÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA Sajtóközlemény 1 / 5 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerület 12.000.000,- Ft európai

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben